OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU"

Transkript

1

2 OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat GÜRKAN Mahmut ÖZBUĞA Veysel ÖZTÜRK Dursun UÇAN Zeynep KILIÇ İman DEMİRCİ Necmettin GÜNEY Bahamettin KARAKÖSE Adnan KIRCA Nazan ŞENER Adem ÖZİL Ayfer YILDIRIM ERİŞKİN Fatih PAÇA Hülya YÜKSEKSÖYLEMEZ Derya SAĞLAM Şebnem Tuna SIRKINTI Banu BUDAK Gülten ŞEN Tuğba SAĞLAM Zeliha ER DİZGİ Dursun UÇAN KAPAK TASARIM Erkan DÜNDAR BASKI İ. Aygül Matbaası ISBN: Bu Kitap Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı na aittir. İlgili kuruluştan izin alınmadan tümü yada bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ve başka şekillerde çğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3 Eğitimde feda edilecek fert yoktur.

4

5 ÖNSÖZ Hızla değişen ve gelişen ülkemizde, bu değişimin en çok hissedildiği alanların başında özürlü kişilerin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yaşamdaki insan haklarının korunması ve geliştirilmesi gelmektedir. Özürlülük alanında yapılan çalışmaların temelini ise ayrımcılığın önlenmesi, fırsat eşitliği ve temel insan hakları oluşturmaktadır. Bu kapsamda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nde belirlenen haklar gerçek yaşamda karşılığını bulmaya başlamıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddesinde Herkesin eğitim hakkı vardır ifadesiyle tüm bireylerin kendi kişiliğini geliştirme yönünde eğitim almaları gerektiği vurgulanmıştır. Böylece özel eğitime gereksinimi olan bireylerin, normal gelişim özelliği gösteren bireylerle eşit eğitim ve yaşam fırsatlarından yararlanmaları için yasal, idari ve eğitsel düzenlemeler oluşturulmuştur. Özel gereksinimli bireylerin erken bebeklik döneminden başlayarak okul öncesi eğitimlerine, ilköğretim, mesleki eğitim, lise ve üniversite eğitimlerine ilişkin gerekli düzenlemeler Bakanlığımızca yapılmış, bilimin ışığında yeni uygulamalarla da güncellenmeye devam edilmektedir. Ülke nüfusumuzun %12,29 unun özürlü olduğu, bu oranın %26 lık bölümünün özel eğitime gereksinim duyan bireyleri kapsadığı gerçeğinden hareketle, özürlülerin eğitim hakkından yararlanmalarının lüks bir standart değil doğal ve Anayasal bir hak olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplumdaki her birey özel olup, farklı gelişim özelliklerine ve bireysel yeterliliklere sahiptir. Çağdaş demokratik eğitim anlayışı bireysel farklılıklara duyarlı olunmasını ve bireylerin ihtiyaç duydukları alanlara göre eğitim almasını gerektirmektedir. Yetersizliği olan bireylerin de özür ve özelliğine uygun olarak eğitilmeleri yoluyla yetersizliklerinin engele dönüşmesinin önüne geçmek mümkündür. Özürlülerin eğitimi ile ilgili mevcut yasal düzenlemeler büyük oranda özürlülerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir. Ancak mevzuattaki uygulamalarda zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özel eğitim hizmetleri kapsamında özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim görmelerine olanak veren kaynaştırma yoluyla eğitim alması bakanlığımızın ana hedeflerindendir. Kaynaştırma yoluyla eğitim engelli bireyin sosyal, psikolojik ve akademik anlamda akranlarıyla bütünleşmesini ve uyumunu sağlayan özel eğitimde en etkin yoldur. Özel eğitimin temel ilkelerinin başında gelen özürlü bireylerin farklılıklarına göre program oluşturma, eğitime erken

6 yaşta başlama, bireyin eğitimine fiziksel ve sosyal çevresinden ayırmadan devam etme ve özürlünün eğitiminde ailenin aktif yer alması gibi ilkelerin daha anlamlı ve etkin olabilmesi kaynaştırma yoluyla eğitimin başarılı olmasına bağlıdır. Bu noktada sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerimize ve ailelerimize ciddi sorumluluklar düşmektedir. Kaynaştırma uygulamalarında yaşanan sıkıntıların temelinde, öğretmenlerin ve ailelerimizin bilgi, yöntem, teknik ve tutumlarındaki eksiklik ve bir yol haritasının olmaması da önemli bir etkendir. Bakanlığımız engellilerin eğitiminde öncelikle bütünleşmeyi amaçlayan kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarını bir ilke olarak kabul etmektedir. Son yıllarda kaynaştırma yoluyla eğitime alınan öğrenci sayılarında önemli artışlar görülmektedir. Bu artışlarda ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesinin yanında Bakanlığımızın konuya duyarlılığı büyük rol oynamıştır. Bunun sonucunda Türkiye Genelinde olan ilköğretim düzeyindeki kaynaştırma eğitimi öğrenci sayısı %100 ün üzerinde artarak e ulaşmıştır. Ayrıca Ortaöğretim kapsamında da yaklaşık civarında öğrenci kaynaştırma eğitim uygulamalarından yararlanmaktadır. Böylece toplamda öğrenci kaynaştırma eğitimi almaktadır. Bütün bu gelişmelere rağmen Bakanlık olarak çalışmalarımız daha da hızlandırılarak özellikle ülke genelinde kaynaştırma eğitimi uygulamalarında daha ileri gitmek, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve engelli bireye sahip ailelerimizin uygulamalar, haklar ve ödevler konusunda tutarlı, uygulanabilir, gerçekçi bilgiler edinmesi amacıyla ve kaynaştırma eğitimi uygulamalarında yaşanabilecek muhtemel sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik Neden Nasıl Niçin Kaynaştırma Eğitimi konulu bir kılavuz hazırlanmıştır. Bu hazırlanan kılavuz kitapçığın hayatın anlamlı bir parçası olarak hak ettikleri eğitim ve yaşam standardına ancak uygun ortamlarda profesyonel yaklaşım ve yöntemlerle erişebilecek engelli bireyler, bu sayede engelleriyle değil başardıklarıyla anılacak olup, bu kılavuzla onların başarabilme çabalarına katkıda bulunmayı kutsal bir görev sayan yöneticilere, öğretmenlerimize ve her biri bir fedakârlık timsali olan ailelerimize yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu kılavuz kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, özel eğitim alanındaki başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

7 SUNU Her birey, toplumun bir üyesi olarak çevresindeki bireylerden sevgi, sayg ve kabul görmek, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri dorultusunda uygun bir meslee sahip olmak ister. Geçimini salamak için kimseden destek almadan yaamn sürdürmek salkl bireyler kadar özel eitime ihtiyac olan bireylerin de en doal hakkdr. Bu ihtiyacn giderilmesi hem toplumsal yaam açsndan hem de bireylerin refah ve huzuru açsndan önemlidir. Bu düünce bireylerin eit eitim frsatndan yararlanma düüncesinin ortaya çkmasna neden olmutur Bu yaklam nda 1970 li yllarda özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleik Devletleri nde normalletirme düüncesi üzerinde oldukça tartlan bir konu olarak karmza çkmtr. Normalletirme, hafif düzeyde zihinsel engelliler ile dier özel eitim gerektiren bireylerin toplumda yetersizlii bulunmayan bireylerin yararland hak ve imkânlardan eit biçimde ve düzeyde yararlanmasna frsat yaratacak artlarn hazrlanmas anlamna gelmektedir. Son yllarda giderek benimsenen bu eitim ilkesi, taraftar kitlesiyle geni bir uygulama alan bulmutur. Normalletirme ilkesi, özel eitim gerektiren bireyler için gerekli tedbirleri alarak bulunduklar ortamlardan ayrmadan akranlaryla birlikte eitilmelerinde ve yaamlarn sürdürmelerinde etkili olmu, bu ilkenin uygulanmas sürecinde bütünletirme ya da kaynatrma gibi kavramlar ortaya çkm ve gelitirilmitir. Bütünletirme ise özel eitime ihtiyac olan bireylerin, toplumun bir üyesi olarak kendilerinin ve duygularnn farknda olarak yaamalarn sürdürmelerini salamaktr. Özel eitime ihtiyac olan bireyler toplumla bütünletirilirlerse toplumsal yaam daha da zenginleecektir. Onlarn katks olmadan toplumsal yaam eksik kalacaktr. Günümüz de eitimde bütünletirmeyi salamak üzere uygulanan kaynatrma yoluyla eitim, engelli bireyin yetersizliinin tanlanmasndan sonra geliimini en üst düzeye çkarabilmesini ve ihtiyaçlarn en uygun ekilde karlayabilmesini amaçlamaktadr. Bu uygulama son yllarda birçok ülkede giderek benimsenen bir eitim ekli ve taraftar kitlesiyle geni bir uygulama alan bulmutur. Kaynatrma yoluyla eitim, özel eitim gerektiren ve normal geliim gösteren bireylerin bir arada eitime alnarak, ayn eitim olanaklarndan eit ölçüde faydalanmalar esasna dayanan bir uygulamadr. Özel eitime ihtiyac olan bireylerin vii vii

8 psikososyal ve akademik yönden gerekli yaam becerilerini kazanmalarnda, kaynatrma eitimi önemli bir role sahiptir. Özel eitim gerektiren örenciler kaynatrma yoluyla eitim sürecinde, oyun, eitim uygulamalar ve dier etkinlikler içinde normal gelien akranlarn gözleyerek örenme, dierlerini model alp taklit etme ve etkileimde bulunma yoluyla uygun tutum ve davranlar gelitirebilme olanan elde ederler. Böylece toplumun beklentilerine uygun davranmay örenebilirler ya da topluma uyumda büyük bir ilerleme kaydedebilirler. Ancak bu tutum ve davran göstermeleri engelli kiilerin bir anda normal kii haline gelmesi ya da toplumda benimsenen tüm davran ve durumlara uymalar anlamna gelmemelidir. Buradaki yaklam normal örencilerle engelli bireylerin arasndaki farkllklar en aza indirmektir. Kaynatrma yoluyla eitim, özel eitim gerektiren bireylere katk salarken normal geliim gösteren bireylere de engelli bireyle bir arada yaama konusunda olumlu tutum ve davranlar kazandrr. Bu kazanç toplumsal bütünlemeye ve kaynamaya da önemli bir katk salar. Kaynatrma yoluyla eitim uygulamalar, normal geliim gösteren örencilere de bireysel geliim ihtiyaçlarnn olduunu fark ettirir. Bu durum toplumun ve eitimcinin farkndaln arttrrken eitimin kalitesini de yükseltecektir. Böylece bireylerde toplumsallama bilinci geliecek Ülkemizin gelecei açsndan ortak tutum ve tavr gelitirmede önemli rol oynayacaktr. Toplum, özel eitim gerektiren çocuklaryla normal gelien çocuklarn e düzeyde destekleyebildii ve kucaklayabildii zaman geleceine daha umutlu bakma ansna da sahip olacaktr. Bu umudun gerçeklemesi ancak okul ve ailelerin el ele çalmasyla mümkündür. Özel eitim gerektiren bireylerin eitim sürecinde görev alan öretmenler ve yöneticiler ile engelli ailelerini bilgilendirici ve yol gösterici bu kaynak kitabn hazrlanmasnda emei geçen ve katklar bulunan herkese teekkür eder, çalmalarnda baarlar dilerim. Dr. Ruhi KILIÇ Özel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri Genel. Müdürü viii viii

9 ÇNDEKLER BÖLÜM1 1.1.ÖzelEitiminAmaçlarNelerdir? ÖzelEitiminTemellkeleriNelerdir? KaynatrmaEitiminehtiyacOlanBireylerKimlerdir? ZihinselYetersizliiOlanBireyler itmeYetersizliiOlanBireyler GörmeYetersizliiOlanBireyler BedenselYetersizliiOlanBireyler DilveKonumaGüçlüüOlanBireyler ÖzelÖrenmeGüçlüüOlanBireyler OtistikBireyler DikkatEksikliiveHiperaktiviteBozukluuOlanBireyler: BireylerinÖzelEitimeUygunluuNaslBelirlenir?...12 BÖLÜM TamZamanlKaynatrmaNedir? YarZamanlKaynatrmaNedir? TersineKaynatrmaNedir? HukukiDayanaklar ÖzelEitimehtiyacOlanÖrencilereYararlar AilelereYararlar ÖretmenlereYararlar...24 BÖLÜM3 i ix

10 3.5.1.OkulYönetimi Öretmenler DestekEitimOdasndanNaslYararlanlr?...36 BÖLÜM4 BÖLÜM BEPNedir? BEPNeDeildir?...62 x ii

11 5.1.3.BEP izorunluklannedenlernelerdir? KimlerinBEP ehtiyacvardr? BEP inlevinedir? BEPNaslHazrlanr? BEPHazrlayacakEkibinOluturulmas UzunDönemliAmaçlar(U.DA): UzunDönemliAmaçlarBelirlenirkenNelereDikkatEtmeliyiz? UzunDönemliAmaçlarNaslYazmalyz? KsaDönemliAmaçlar(KDA): DeerlendirmeNiçinÖnemlidir?...77 BÖLÜM AileEitiminiKimUygular? AileEitimiNaslUygulanr? AileEitimininYararlarNelerdir? AileEitimProgramNaslHazrlanr? Amaçlarnasloluturulur? Öretimsüreçlerinaslyazlr? Hazrlananaileeitimprogramndesteklemeyeyönelik materyallernelerolabilir?...85 iii xi

12 6.4.1.Aileeitimoturumlarndanelerolmaldr? Örencininyapabildiklerinaslbelirlenir? Öretimmateryallerinaslbelirlenirveamaçlarnasl gerçekletirilir? Çocuundavranlarnaslgözlenirvekaydedilir? Öretimyöntemlerivemateryallerinasluyarlanr?...88 BÖLÜM7 BÖLÜM8 BÖLÜM9 xii iv

13 BÖLÜM1 1. NEDENÖZELETMHZMETLER? 1.1.ÖzelEitiminAmaçlarNelerdir? 1 1

14 1.2.ÖzelEitiminTemellkeleriNelerdir? Özeleitimeihtiyacolantümbireyler;eitimihtiyaçlar,ilgi,yetenekve yeterlilikleri dorultusunda ve ölçüsünde özel eitim hizmetlerinden yararlandrlr. Özeleitimeihtiyacolanbireylerineitimineerkenyatabalanr. Özeleitimhizmetleri,özeleitimeihtiyacolanbireylerisosyalvefiziksel çevrelerindenmümkünolduukadarayrmadanplanlanrveyürütülür. Özel eitime ihtiyac olan bireylerin, eitim performanslar dikkate alnarak, amaç, içerik ve öretim süreçlerinde ve deerlendirmede uyarlamalaryaplarak,akranlarilebirlikteeitilmelerineöncelikverilir. Özel eitime ihtiyac olan bireylerin her tür ve kademedeki eitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini salayacak kurumvekurulularlaibirliiyaplr. Özel eitime ihtiyac olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm geliim alanlarndaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarndaki yeterlilikleri dikkate alnarak, bireyselletirilmi eitim plan gelitirilir ve eitim programlarbireyselletirilerekuygulanr. Ailelerin, özel eitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katlmlar ve eitimlerisalanr. Özeleitim politikalarnn gelitirilmesinde,üniversitelerinilgilibölümleri veözeleitimeihtiyacolanbireylereyöneliketkinlikgösterensiviltoplum kurulularileibirliiiçindeçallr. Özel eitim hizmetleri, özel eitime ihtiyac olan bireylerin, toplumla etkileimvekarlkluyumsalamasürecinikapsayacakekildeplanlanr. 2 2

15 1.3. KaynatrmaEitiminehtiyacOlanBireylerKimlerdir? ZihinselYetersizliiOlanBireyler NaslFarkEdilirler? 3 3

16 1.3.2.itmeYetersizliiOlanBireyler NaslFarkEdilirler? 4 4

17 1.3.3.GörmeYetersizliiOlanBireyler NaslFarkEdili rler? 5 5

18 1.3.4.BedenselYetersizliiOlanBireyler NaslFarkEdilirler? 6 6

19 1.3.5.DilveKonumaGüçlüüOlanBireyler NaslFarkEdilirler? 7 7

20 1.3.6.ÖzelÖrenmeGüçlüüOlanBireyler NaslFarkEdilirler? 8 8

21 1.3.7.OtistikBireyler NaslFarkEdilirler? 9 9

22 10 10

23 1.3.8.DikkatEksikliiveHiperaktiviteBozukluuOlanBireyler: NaslFarkEdilirler? 11 11

24 1.4.BireylerinÖzelEitimeUygunluuNaslBelirlenir? Tanlama Sürecinde Snf Öretmeninin Görevleri Nelerdir? Akademikyöndengüçlüvezayfolduualanlar. Aileortamndakidurumuveaileninçocuuneitiminekatklar. Geçirdiikazavehastalklar,bunlarayönelikolarakalnanönlemler, Süreenhastalnnolupolmad,ilaçkullanyorsailachangisaatlerde aldveilacnyanetkileri

25 - Uygulanmakta olan programn farkllatrlmas. - Örenme ortamnn fiziksel özelliklerinin deitirilmesi. - Öretim yöntem ve tekniklerinde düzenlemeler yaplmas. - Öretim materyallerinde düzenlemeler yaplmas Tanlama Sürecinde Rehber Öretmenin Görevleri Nelerdir? 13 13

26 Tanlama Sürecinde Okul Yönetiminin Görevleri Nelerdir? TanlamaSürecindeRAM larngörevlerinelerdir? 14 14

27 Tanlama Sürecindel/lçe Millî Eitim Müdürlüünün GörevleriNelerdir? 15 15

28 BÖLÜM2 2.1.KAYNATIRMAETMNEDR? ENGELLBREYÇNGEREKLMDR? 16 16

29 (Ö.E.H.Y. Deiiklik: /R.G.:27305) Kaynatrma yoluyla eitimin amac 17 17

30 2.2. KAYNATIRMAYOLUYLAETMNASILUYGULANIYOR? KAÇFARKLIMODELVEUYGULAMABÇMVAR? TamZamanlKaynatrmaNedir? 18 18

31 2.2.2.YarZamanlKaynatrmaNedir? 19 19

32 2.2.3.TersineKaynatrmaNedir? 2.3. NEDENKAYNATIRMAYOLUYLAETM? HukukiDayanaklar 20 20

33 Millî Eitim Temel Kanunu nun.7 nci maddesinin Eitim Hakk ile 8 inci maddesinin Frsat vemkân Eitlii bal altnda, Özel eitime ve korunmaya muhtaç çocuklar yetitirmek için özel tedbirleralnr. hükmüyeralmtr

34 resmî ve özel okul öncesi, ilköretim ve orta öretim okullar ile yaygn eitim kurumlarnn; l/lçe ÖzelEitimHizmetleriKurullar nn 22 22

35 2.4.KAYNATIRMAYOLUYLAETMNYARARLARINELERDR? ÖzelEitimehtiyacOlanÖrencilereYararlar 23 23

36 2.4.2.AilelereYararlar ÖretmenlereYararlar 24 24

37 BÖLÜM3 Okullarımızda Neden-Niçin-Nasıl Kaynaştırma Yönetici, Öğretmen ve Aile Klavuzu KAYNATIRMAETMSÜRECNDEKAYITKABULNASIL YAPILIR? 3.1. OKULÖNCESVELKÖRETMOKULLARINAKAYITKABUL NASILYAPILIR? 3772 ay arasndaki özel eitime ihtiyac olan bireylerin okul öncesi eitimi zorunludur. Ancak, bireylerin geliim ve bireysel özellikleri dikkate alnarak okul öncesi eitim dönemi süresi bir yl daha uzatlabilir Rehberlik aratrma merkezlerinde oluturulan Özel Eitim Deerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eitim kurumlarna yerletirilmeleri uygun görülen 3672 aylk çocuklar, ar ve çok ar düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizlii olmamak artyla 10 çocuk bulunan snflarda ikiden, 20 çocuk bulunan snflarda ise birden fazla olmayacakekildekaydedilirler. denilmektedir. Özel eitime ihtiyac olan örencilerin okul öncesi ve ilköretim okullarnakaytlarzorunludur Özel eitime ihtiyac olan bireylerin okul ve kurumlara kaytlarnda özel eitim hizmetleri kurulu tarafndan yerletirme karar alnm olmas art aranmaz. Herhangi bir ilköretim okuluna kayt için bavurusu yaplan örencinin, yönetmelik gerei önce kayd yaplr, daha sonra gerekli düzenleme ve önlemler sonucunda programa uyumsuzluk yaanyorsa ilgili birimlere (il/ilçe milli eitim müdürlüü, rehberlik ve aratrma merkezi vb.) yönlendirmesi yaplr. Zorunlu örenim çana giren, özel eitime ihtiyac olduu tespit edilen veya tans konulmam ve yerletirme karar alnmam her bireyin okul ve kurumlara kayd, yllk çalma takviminde belirlenen süreye baklmakszn yaplr

38 3.2. ORTAÖ RET M KURUMLARINDA KAYIT KABUL NASIL YAPILIR Özel e itime ihtiyacı olan bireyler ortaö retimlerini, öncelikle kayna tırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaö retim kurumlarında sürdürebilecekleri gibi özel e itime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaö retim kurumlarında da sürdürebilirler. Bu çerçevedeki okul veya kurumlar, özel e itim gerektiren ö rencilerin yerle tirilece i sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel e itim gerektiren ö renci grubundan ö renci bulunmamasına ve ö rencilerin özel durumlarına göre gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır. lkö retimde kayna tırma yoluyla e itim kararı ö rencinin mezun oldu u tarihte sona erer. lkö retimi bitiren ö renciler özel artlarla ve sınavlarla ö renci alan ortaö retim kurumları dı ındaki orta ö retim kurumlarına kayıt yaptırabilirler. Ancak, bu durumda ilkö retim sürecinde alınan kayna tırma yoluyla e itim kararı geçerli de ildir. Devam etti i ortaö retim okul veya kurumunda yeniden kayna tırma yoluyla e itim hakkından yararlanmak için okul yönetimi tarafından usulüne uygun olarak rehberlik ve ara tırma merkezlerine yönlendirilen ö rencinin e itsel de erlendirme ve tanılaması l/ lçe Özel E itim Hizmetleri Kurulunun yerle tirme kararı do rultusunda yapılır. 26

39 örenciler,uzaktanöretimyoluylamillîeitimbakanlaçköretim Lisesi veya Millî Eitim Bakanl Mesleki Açk Öretim Lisesinde eitimlerinisürdürebilirler KAYNATIRMAYOLUYLAETMALANÖRENCLERN KADEMELERARASIGEÇLERVEMESLEKGELMLER NASILSALANIR? RAM a birinci derecede sorumludurlar özürlü salk kurulu raporu, özürlü kimlik kart özürlü bilgisinin ilendii nüfus cüzdan salkraporununaslveyaonaylanmörneiyle MEBBSRAM Modülüne 27 27

40 10. Snfa geçite MEB Orta Öretim Kurumlar NakilveGeçiYönergesi Özel Eitim Hizmetleri Yönetmeliinin 24. Maddesinde yer alan esaslar (görme, iitme, zihinsel, özgül örenme güçlüü vb.) dikkatedilmesigereken b geçilerde özel eitim deerlendirme kurulu raporunun 28 28

41 Eokul herkesheriiyapabilir Örnein;

42 3.4. ÖRETMENLERKAYNATIRMAETMALAN ÖRENCLERNMESLEKYÖNLENDRMELERNENASIL KATKISALAYABLR?

43 3.5. KAYNATIRMAETMNDEKGÖREVVE SORUMLULUKLARIMIZNELERDR? OkulYönetimi 31 31

44 Okul öncesi eitim kurumlarnda bir snfta 10 örenciye kadar 2 kaynatrma eitimi örencisi, 20 örenciye kadar ise 1 kaynatrma eitimi örencisi olacak ekilde snf mevcudu düzenlenir. Dier kademelerdeki eitim kurumlarnda ise snf mevcutlar; özel eitime ihtiyac olan iki örencinin bulunduu snflarda 25, bir örencinin bulunduu snflarda 35 örenciyi geçmeyecek ekilde düzenlenir Öretmenler 32 32

45 3.6. KAYNATIRMAETMÖRENCLERNNOKULA ULAIMINASILSALANMAKTADIR? 3.7. KAYNATIRMAETMUYGULANANOKULLARDA FZKSELORTAMVEÇEVREDÜZENNASILOLMALIDIR? 33 33

46 34 34

47 3.8. DESTEKETMODASI NEDR?, EkDersÜcreti konulu2007/19no lugenelgeileekindekiçizelgede 35 35

48 Destek Eitim Odasndan NaslYararlanlr? 36 36

49 3.9. LKÖRETMDEKAYNATIRMAETMALAN ÖRENCNNBAARISINASILDEERLENDRLR? MEBlköretimKurumlarYönetmeliinin 32. Maddesi, h) bendi Kaynatrma yoluyla eitimöretimlerine devam edenörencileriçinbireyselletirilmieitimprogramgelitirmebirimi tarafndan bireyselletirilmi eitim program (BEP) hazrlanr. Bu örenciler, programnda yer alan amaçlara göre deerlendirilir. lköretim Kurumlar Yönetmelii nin Örenci Baarsnn Deerlendirilmesi Kaynatrma yolu ile eitimlerine devam eden özel eitim gerektiren örencilere, baarszlklarndandolaysnftekraryaptrlmaz ORTAÖRETMDEKAYNATIRMAETMALAN ÖRENCNNBAARISINASILDEERLENDRLR? 37 37

50 BÖLÜM ETMKADEMELERNDEKAYNATIRMAUYGULAMALARI ErkenÇocukluk veokulöncesi Dönemi KAYNATIRMA ETM lköretim Dönemi Ortaöretim Dönemi Erken Çocukluk Döneminde Yaplmas Gerekenleri Biliyormuyuz? 38 38

51 okulöncesi eitimi zorunludur. okulöncesieitimdönemisüresibiryldaha uzatlabilecektir.(özeleitimhizmetleriyönetmeliimadde:29)ayrca bu snflara kayt yaptracak çocuklarda tuvalet eitimi koulu aranmaz.!!!! lköretimdekaynatrmaeitiminedenönemlidir? (Özel Eitim HizmetleriYönetmeliimadde30) Ortaöretimde Kaynatrma Eitimi Nasl Yaplmaktadr? 39 39

52 Engel Türlerine Göre Kaynatrma Eitimi UygulamalarndaNelereDikkatEtmeliyiz? DiernsanlaraNaslDavranyorsanzEngelli BireyedeÖyleDavranyormusunuz? FizikselYardmdaBulunmakstediinizde DikkatleDinleyin 40 40

53 4.2. BENMZHNSELYETERSZLOLANBRÖRENCM VAR!!! 41 41

54 42 42

55 4.3. BENMGÖRMEENGELLBRÖRENC MVAR!!! 43 43

56 44 44

57 4.4. BENMTMEENGELLBRÖRENCMVAR!!! 45 45

58 46 46

59 4.5. BENMBEDENSELENGELLBRÖRENCMVAR!!! 47 47

60 4.6. BENMDLVEKONUMAGÜÇLÜÜOLANBRÖRENCM VAR!!! 48 48

61 4.7. BENMÖZELÖRENMEGÜÇLÜÜOLANBRÖRENCM VAR!!! 49 49

62 50 50

63 4.8. BENMDKKATEKSKLVEHPERAKTVTEBOZUKLUU OLANBRÖRENCMVAR!!! 51 51

64 52 52

65 4.9. BENMOTSTKBRÖRENCM VAR!!! 53 53

66 54 54

67 4.10.ÖZELETMDEKULLANILANYÖNTEMVETEKNKLER BLYORMUYUZ? Ayrcaözeleitimdegeçerliliiveuygulanabilirlii olanyaklamlar,yöntemvetekniklerkullanmak istediinizde 55 55

68 a) Dorudan Öretim Yöntemi: b) ÖretmeninTransferiYaklam: c) Doal Örenme Yöntemi: d) Davranç Yaklam: e) Akran Öretimi Yöntemi: f) Kooperatif Örenme Yaklam: g) Model Olma: 56 56

69 h) Bulu Yoluyla Örenme (YaparakYaayarak) Yöntemi: i) Çok Duyuya Yönelik Öretim Etkinliklerinin Planlanmas: j) Eitimde Bilgisayar Kullanm: 57 57

70 Öretim yöntem ve teknikleri uygulanrken bunlar da uygulamanzadâhiletmelisiniz. Baarl yaantlar salyoruz Konularn/ davrann analizini yapyoruz GeriBildirim Veriyoruz DoruYantlar pekitiriyoruz Yeterlilik Düzeyini Deerlendi riyoruz Örenilen lerin Birdefada tekrarn verilecek salyoruz kavramlar snrlyoruz Bilgilerinbir Örenmeye durumdan güdülüyoruz dierine aktarlmasn salyoruz 58 58

71 BÖLÜM5 ETMPROGRAMLARINASILBREYSELLETRLR?(BEP) 5.1. BEPHAKKINDATEMELKAVRAMLARNELERDR? BireyselletirilmiEitimProgram(BEP):Özeleitimeihtiyac olanörencininfarklgeliimalanlarndayapabildiklerini dikkatealarak,kazandrlacakdavranlarnnelerolduu,bu davranlarnnerede,nasl,kimlertarafndan,hangi yöntemlerlevenekadarsüredekazandrlacanbelirten, gereklidestekeitimhizmetleriniiçeren,içindeailesinindeyer aldbirekiptarafndanhazrlananyazlbirprogramdr. BEP; 59 59

72 Yasal Dayanaklar: 573 sayl Özel Eitim Hakknda Kanun Hükmünde Kararname nin4.madde(f)bendinde özeleitimeihtiyacolanbireyler için bireyselletirilmi eitim plan gelitirilmesi ve eitim programlarnn bireyselletirerekuygulanmasesastr. hükmüolup,busayedebepyasal olarakzorunluhalegetirmitir. Bireyselletirme Birgurubundeil, bireyineitim ihtiyaçlarnbugünüya dagelecekteonun bamszyaamn kolaylatracakekilde dikkatealmaktr. EitimProgram Genelanlamilebir bireyyadagurubun eitimihtiyaçlarna cevapverecekolan amaçlar,içerik, örenmeöretme süreçlerive deerlendirmeolmak üzeredörtönemli öesibulunanyazl materyallerdir. Planlama Programgelitirme veuygulama sürecidir

73 5.1.1.BEPNedir? BEP; Özel eitime ihtiyac olan örencinin, eitsel gereksinimlerini karlamak üzere; ETM ORTAMI DESTEK DSPLN ALANI HZMETLER Kaynatrma Destek Eitim Odas Akademik Özel Eitim Snf Snf çi Destek letiim Özel Eitim Okulu Dil ve Konuma Matematik Hastane Okullar Terapisi Hayat Bilgisi Fizyoterapi Toplumsal Uyum Ulam Sosyal Beceriler Aile Eitimi Müzik Evde Eitim Resim En üst düzeyde yararlanmasn öngören yazl dokümandr

74 BEP iözeleitimeihtiyacolanörencinin performansdüzeyi,ilgiveyeteneklerinden hareketleörenciyeözgühazrlanm ünitelendirilmiyllkdersplanolarakda düünebiliriz BEPNeDeildir? 62 62

75 BEP izorunluklannedenlernelerdir? KimlerinBEP ehtiyacvardr? 63 63

76 Örenci Açsndan Örencinin engelinden kaynaklanan farkl ihtiyaçlarnn neler olduu belirlenir. Öretim etkinliklerinin örencinin ihtiyaçlarna göre düzenlenmesi ni salar. BEP N YARARLARI Anne Baba Açsndan Veli ile okul personeli arasnda iletiim ve ibirliini salar. Velinin çocuunun eitim hakk ile ilgili kararlara katlmn salar. Eitim sürecinde ailenin görev ve sorumluluklar n net olarak tanmlar. Öretmen Açsndan Örencinin var olan yeterlilikleri ve eitsel gereksinimlerini net olarak ortaya koyar. Örencinin eitimi ile ilgili farkl disiplin alanlar ile ibirliini salar. Öretmen için öretim ve deerlendirme süreçlerini tanmlayan bir klavuzdur. Toplum Açsndan Özel eitime ihtiyac olan örencilerin eitimine yönelik ibirlii salar

77 NEDEN BEP? Çadalk, demokrasi, frsat eitlii, bireysel farkllklar, bireysel gereksinimlerini dikkate alarak planlama ve uygulama, sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanabilmek için BEP hazrlanmas gerekmektedir BEP inlevinedir?

78 5.1.6.BEPNaslHazrlanr? 1.BEP Hazrlayacak Ekibin Oluturulmas (BEP Gelitirme Birimi) 2.Çocuun Eitsel Performans Düzeyinin Belirlenmesi 3.Uzun ve Ksa Dönemli Amaçlarn Belirlenmesi 4.Bireyselletirilmi Öretim Programnn Hazrlanmas 5.Uygun Eitim Ortamlar ve Bu Ortamlarda Sunulacak Destek Hizmetlerin Belirlenmesi 6.Uygun Öretim Materyalleri ve Öretim Yöntemlerinin Belirlenmesi 7.BEP n Uygulanmas, zlenmesi Ve Deerlendirilmesi çin Sorumlularn Belirlenerek Zaman Çizelgesinin Hazrlanmas Ve Deerlendirme Biçimine Karar Verilmesi ve Ailenin Bilgilendirilmesi

79 BEPHazrlayacakEkibinOluturulmas BEPGelitirmeBirimiKimlerdenOluur? Rehber Öretmen Snf Öretmeni Bran Öretmenleri BEP Gelitirme Birim Bakan (Okul Müdürü /Müdür Yrd.) Gezerek Özel Eitim Görevi Verilen Öretmen Örenci Örenci Velisi *Bubiriminçalmausulveesaslarokul/kurumyönetimince belirlenir. B EPGelitirmeBirimininGörevleriNelerdir? 67 67

80 BEP i Kim Hazrlar? BEP Gelitirme Birimi tarafndan hazrlanr. BEPGelitirmeBirimindeGörevveSorumluluklarNelerdir? BakannGörevleri:

81 VarsaGezerekÖzelEitimGöreviVerilenÖretmen: SnfÖretmeni/BranÖretmenleri: Aile: Örenci: RehberÖretmenPsikolojikDanman:

82 Va rsaözeleitimdeerlendirmekurulutemsilcisi: ÖRENCNNETSELPERFORMANSDÜZEYNASIL BELRLENR? anlar söyler,yazar 70 70

83 5.3. ÖRENCYEKAZANDIRILMASIPLANLANANUZUNVEKISA DÖNEMLAMAÇLARNASILBELRLENR? UzunDönemliAmaçlar(U.D.A.): Uzun Dönemli Amaçlar Belirlenirken Nelere Dikkat Etmeliyiz? 71 71

84 Örencinin BEP inde yer verilecek olan UDA larn hangi disiplin ve geliim alanlarnda belirleneceine örencinin gereksinimleri dorultusunda BEP Gelitirme Birimi karar verir. Bir örenciye her ders için UDA belirlemek yerine, önceliklerine odaklanlmaldr. Eer örenci resim, beden eitimi, müzik derslerinde yeterli performans gösteriyorsa bu alanlarda UDA belirlenmesine gerek yoktur UzunDönemliAmaçlarNaslYazmalyz? Ali yl sonunda okuduunu anlar. Ali yl sonunda okuduu metin ile ilgili metinde bulunan kiiler, olayn geçtii zaman, olayn geçtii yer, olaylarn olu sras ile ilgili sorulara doru cevap verir

85 KsaDönemliAmaçlar(K.D.A.): UzunDönemliAmaçlar Ksa Dönemli Amaçlar Ksa Dönemli Amaçlar Ksa Dönemli Amaçlar Ksa Dönemli Amaçlar EitselPerformansDüzeyi 73 73

86 Örnein; örenci (.) yl sonunda basit bir metni okur yazar. PERFORMANS DÜZEY Birincises grubuileoluturulan basitbirmetniokur yazar. 1. K.D.A.; ikinci ses grubu ile oluturulan basit bir metni okur yazar.(%100)* 2. K.D.A.; üçüncü ses grubu ile oluturulan basit bir metni okur yazar. (%100) 3. K.D.A.; dördüncü ses grubu ile oluturulan basit bir metni okur yazar. (%100) 4. K.D.A.; beinci ses grubu ile oluturulan basit bir metni okur yazar. (%100) 5. K.D.A.; altnc ses grubu ile oluturulan basit bir metni okur yazar. (%100) *Davran her seferinde hatasz ve doru olarak yaplmaldr. 1.K.D.A. kincises grubuile oluturula nbasitbir metniokur yazar. 2.K.D.A. Üçüncüses grubuile oluturulan basitbir metniokur yazar. 3.K.D.A. Dördüncü ses grubuile oluturulan basitbir metniokur yazar. 4.K.D.A. Beincises grubuile oluturulan basitbir metniokur yazar. 5.K.D.A. Altncses grubuile oluturulan basitbir metniokur yazar. 1.U.D.A. Altses gurubundan oluturulan basitbir metni okuryazar. uzun ve ksa dönemli amaçlarn 74 74

87 (..) öretim ylsonunda yüzdenküçüksaylarla onlukbozmaygerektiren çkarma ilemlerini yapar 1. K.D.A.; iki basamakl doal saydan bir basamakl doal sayy onluk bozmay gerektirmeyen çkarma ilemlerini yapar. (10/8)* 2. K.D.A.; iki basamakl doal saydan bir basamakl doal sayy onluk bozmay gerektiren çkarma ilemlerini yapar. (10/8) 3. K.D.A.; iki basamakl doal saydan iki basamakl doal sayy onluk bozmay gerektirmeyen çkarma ilemlerini yapar. (10/8) 4. K.D.A.; iki basamakl doal saydan iki basamakl doal sayy onluk bozmay gerektiren çkarma ilemlerini yapar. (10/8) *Örencinin kendisine verilen 10 ilemin 8 ini doru çözmesi gerekmektedir. Örenci(..)öretimylsonundayüzdenküçük saylarlaonlukbozmaygerektirençkarmailemleriniyapar 5.4. BREYSELLETRLMÖRETMPLANLARI(BÖP)NASIL HAZIRLANIR? Bireyselletirilmi Öretim Plan (BÖP); 75 75

88 5.5. UYGUNETMORTAMLARIVEBUORTAMLARDA SUNULACAKDESTEKETMHZMETLERNN BELRLENMES 5.6. UYGUNÖRETMMATERYALLERVEÖRETM YÖNTEMLERNNBELRLENMES 76 76

89 5.7. BEP NZLENMES,DEERLENDRLMESVEALENN BLGLENDRLMES DeerlendirmeNiçinÖnemlidir? BEP sürecinde aile her aamada bilgilendirilmelidir. BEPFormlarveörnekleriEK lerdeverilmitir

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ../. Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencinin Adı Soyadı Sınıfı T.C.Kaymakamlığı/ Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Okulu/Lisesi BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Detaylı

T.C. Kaymakamlığı. Milli Eğitim Müdürlüğü...Lisesi BİRESELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI. ÖĞRENCİNİN Doğum Tarihi Numarası Ev Telefonu

T.C. Kaymakamlığı. Milli Eğitim Müdürlüğü...Lisesi BİRESELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI. ÖĞRENCİNİN Doğum Tarihi Numarası Ev Telefonu T.C. Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü....Lisesi BİRESELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI Adı Soyadı Cinsiyeti Ev Adresi ÖĞRENCİNİN Doğum Tarihi Numarası Ev Telefonu Kaynaştırma Kararına Esas Olan

Detaylı

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ../. Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencinin Adı Soyadı Sınıfı Eğitimde feda edilecek fert yoktur. K.ATATÜRK T.C.Kaymakamlığı/ Valiliği Milli Eğitim

Detaylı

BEYŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BEYŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEYŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİR ÖĞRENCİNİN BEP DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu. İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Yerleştirme Kararı. Bireyselleştirilmiş

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2011 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencinin Ali ÇALIŞKAN Sınıfı 2/A SÖKE Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Tel&Fax: 0 (256) 5180165 Web:

Detaylı

(BEP) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR?

(BEP) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR? BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR? ***Okullarımızda Kaynaştırma Eğitiminde / Özel Eğitim Sınıflarında eğitim gören öğrencilerimize yönelik olarak yapılacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencinin Adı Soyadı Sınıfı 3/D Eğitimde feda edilecek fert yoktur. K.ATATÜRK T.C Yenimahalle Kaymakamlığı/

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI(BEP) İLKNUR NURKAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN ŞAHİNBEY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI(BEP) İLKNUR NURKAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN ŞAHİNBEY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI(BEP) İLKNUR NURKAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN ŞAHİNBEY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Her

Detaylı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta GÜNDEM BEP NEDİR? BEP İN ÖĞELERİ BEP EKİBİ BÖP TÜM HİZMET PLANI BEP(IEP) Rehberlik araştırma merkezlerinde Eğitsel Değerlendirme

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ KURULU... Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği MADDE 14 (1) Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 10. ÜNİTE ÖZEL EĞİTİM KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular genellikle bilgi veya

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM SINIFI. Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır?

ÖZEL EĞİTİM SINIFI. Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır? ÖZEL EĞİTİM SINIFI Özel Eğitim Sınıfı Nedir? Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI içindekiler Özel Eğitim Sınıfı Nedir? Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır? Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır? Okullarda Birden Fazla

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI 1. Destek Eğitim Odası nedir? Destek Eğitim Odası, eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler için (Engelli ya da özel yetenekli öğrenciler) sunulan bir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

DESTEK EĞİTİM. Destek Eğitimin Amacı

DESTEK EĞİTİM. Destek Eğitimin Amacı DESTEK EĞİTİM Eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler/bireyler için (engelli ya da özel yetenekli öğrenciler/ bireyler) sunulan bir eğitim olanağıdır. Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1 Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır?... 4 Özel Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınıf Öğretmeni.. 20./20. Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencinin Adı Soyadı Sınıfı. Eğitimde feda edilecek fert yoktur. T.C Kaymakamlığı Milli Eğitim

Detaylı

1. Destek Eğitim Odası Nedir?

1. Destek Eğitim Odası Nedir? 1 1. Destek Eğitim Odası Nedir? Özel gereksinimli öğrenciye ve sınıf öğretmenine sağlanabilecek özel eğitim hizmetleri arasında yer alan destek eğitim odası şu şekilde tanımlanmaktadır; okullarda ve kurumlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İLK ADIM(TARAMA) 7 BEP OLUŞTURULMASI 7 FORMAL DEĞERLENDİRME-İNFORMAL

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Tam Zamanlı Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır.

Tam Zamanlı Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. Kaynaştırma yoluyla eğitim nedir? Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır. Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2014 DESTEK

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

ÇANKIRI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OCAK

ÇANKIRI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OCAK 18 SORU 18 CEVAP ÇANKIRI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OCAK 2015 1 18 SORUDA DESTEK EĞİTİM ODASI 1. Destek Eğitim Odası nedir? (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEY) Md.28) Destek Eğitim Odası, eğitimleri

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G.

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Kaynaş&rma Uygulamaları ve Destek Özel Eği:m Hizmetleri. Doç.Dr. Hasan Gürgür Anadolu Üniversitesi Eği9m Fakültesi

Kaynaş&rma Uygulamaları ve Destek Özel Eği:m Hizmetleri. Doç.Dr. Hasan Gürgür Anadolu Üniversitesi Eği9m Fakültesi Kaynaş&rma Uygulamaları ve Destek Özel Eği:m Hizmetleri Doç.Dr. Hasan Gürgür Anadolu Üniversitesi Eği9m Fakültesi Kaynaştırma nedir? Kaynaştırma uygulamalarında başarıyı etkileyen faktörler. Kaynaştırma

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Özel Eğitim Hizmetleri

Özel Eğitim Hizmetleri Özel Eğitim Hizmetleri Tüm Yönleri İle Hukuki Çerçevesi Doç.Dr. Hasan Said TORTOP 2014-Zonguldak Tanımlar Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu,

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu, Sayın Basın Mensubu, BASIN DAVETİ Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği nin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen, OTİZM VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ PROJESİ uygulamaya geçirilmiştir.

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, Türk Millî

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI MADDE 69- (1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 3. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Mesleki Gelişim Programı Bu faaliyeti başarı ile

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100008 KONU : Özürlü Kimlik Bilgi Formu 24.10.03 * 20198... VALİLİĞİNE GENELGE Başbakanlığın 20 Haziran 2002 tarih ve 2002/22 sayılı

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

MODÜL2. ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ

MODÜL2. ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM Geleceğiniz, geleceğimizdir

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler Prof. Dr. Tevhide Kargın YASAL DÜZENLEMELER PL 94-142: Tüm Engelli Çocuklar yasası Yasa özel eğitimde değerlendirmeye ilişkin

Detaylı

BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI

BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI Bülten No : 51 Tarih: 22 NİSAN 2015 Hazırlayan: Kani ŞENTÜRK Özel Eğitim Öğretmeni BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI EĞİTİM HAKKI VE YASAL DÜZENLEMELER Eğitim herkesin hakkıdır, engelinden dolayı

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları

Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları 2 Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranları ile birlikte

Detaylı