Antenatal testler,hangisi gerekli? Prof.Dr. SERMET SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antenatal testler,hangisi gerekli? Prof.Dr. SERMET SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD"

Transkript

1 Antenatal testler,hangisi gerekli? Prof.Dr. SERMET SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

2 ANNE VE BEBEK MORTALĠTE / MORBĠDĠTESĠNĠ ÖNLEMEK ĠÇĠN GÜVENLĠ ANNELĠK Kontrasepsiyon ANTENATAL BAKIM Sağlıklı doğum Doğum sonu bakım Acil obstetrik bakım SOSYOEKONOMĠK ġartlar VE BESLENME.

3 WHO NUN ANTENATAL ĠZLEM VERENLERE ÖNERĠLERĠ Normal gebeliği olanlarda antenatal izlem sayısını azaltın. Çok fazla ilaç kullanımı ve uzun süreli hastaneye yatıştan vazgeçmeyi teşvik edici politika izleyin. Gebelikte rutin ultrason kullanımını azaltın veya sadece endikasyonu olduğunda kullanın.

4 WHO NUN ANTENATAL ĠZLEM VERENLERE ÖNERĠLERĠ Vizitler esnasında testlerin sayısını azaltın Kan grubu, TA, proteinüri ve fundus yüksekliği ölçümü esas olandır. Diğerlerini endikasyon varlığında isteyin. Ġstenilen testlerin sensitivite ve spesifitesini anlayın. Klinik anlamı olmayan test istemeyin.

5 Antenatal izlemde RUTĠN OLARAK ÖNERĠLMEYEN Her vizitte kilo ölçümü. Meme ve vaginal muayene. uygulamalar. Klamidya, CMV, hepat C, toksoplazma, BV ve GBS için rutin tarama. Düşük risk gurubunda rutin Doppler ultrason. Makrozomi şüphesinde USG ile tahmini fetal ağırlık ölçümü. Erken doğum, NT ile kardiyak anomali ve GDM rutin tarama. Rutin fetal hareket sayımı veya NST. 24.hf sonra rutin ultrason. NICE 2008

6 Gebelikte Ġzlem Klavuzu /Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi Türk Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk perinatoloji Derneği, Sağlık Bakanlığı, Doktor SGK/SB Literatür Hasta Hukuk

7 ANTENATAL VĠZĠT SAYISI Toplam vizit sayısı Nullipar kadınlar için 10 vizit 6-8 /10-12 / 16 / 25 / 28 / 31 / 34 / 36 / 38 / 40 Multipar kadınlar için 7 vizit 6-8 / / 16 / 28 / 34 / 36 / ICSI,NICE, 2008 Tüm vizitler tarama, danışma, eğitim ve immunizasyon hakkında bilgilendirmeyi içermeli.

8 ÖNERĠ; PREKONSEPSĠYONEL BAKI Anne sağlık durumunun değerlendirilmesi. TA, kilo/boy, PAP smear, meme / jinekolojik muayene. Aile bireylerini kapsayan genetik danıģma. Obstetrik ve tıbbi risk faktörlerin belirlenmesi. Sigara, alkol, madde bağımlılığı, çevresel riskler Anestezik gazlar, solvent ve peptisidler.

9 PREKONSEPSĠYONEL BAKI Enfeksiyon taraması ve prekonsepsiyonel aģılama; HbsAg, rubella, varisella, HIV, VDRL, üriner enfeksiyon. Gebelik ve antenatal bakım hakkında bilgilendirme ve eğitim. Yazılı materyeller Gebelik öncesi folik asid kullanımının planlanması. YaĢam tarzı, beslenme, fiziksel aktivite, cinsel yaģam, ilaç kullanımı, menstürel zamanın kaydedilmesi gibi konularda danıģma ve eğitim. ĠĢ ortamı ile liģkili zararlı etkenlerden kaçınma. Haftada 36 / günde 10 saatten fazla çalıģma, 6 saatten fazla oturarak çalıģma, ağır yük taģıma, soğuk/gürültülü çalıģma ortamı

10 ANTENATAL ĠZLEM Ġlk kontrol 12.haftadan önce planlanmalı. Prekonsepsiyonel bakı yapılmamıģsa iki ayrı vizitte tamamlanmalıdır. Tıbbi ve obstetrik risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Obstetrik, menstürel, genetik, enfeksiyon, tıbbi, beslenme. öyküsü Fizik muayene TA, kilo, boy Pap smear (6 ay içinde yapılmışsa gerek yok)

11 ANTENATAL ĠZLEM Ġlk kontrol Tam kan sayımı (Hb, MCV, PLT), tam idrar (kültür), Kan grubu, Rh, ( IDCT ) Enfeksiyon taraması ve aşılama VDRL/RPR, Rubella, HbsAg, HIV Asemptomatik bakteriüri için tarama Ġdrar kültürü ( sensit % 80 ) Tetanoz aşısı ( Hepatit B, influenza ) ÖNERĠ; Riskli grupta CMV, HCV.

12 Rubella Çocukluk çağıdaki enfeksiyonların %50 si klinik bulgu vermez. EriĢkinlerde bu oran 6:1-7:1 e kadar ulaģabilmektedir. Gebelikte akut maternal enfeksiyonda konjenital enfeksiyon olasılığı Ġlk 12 kaftada %80-% haftada %50-%25 Türkiyede IgG negatifliği Bursa: %4,5 (Kimya Y) ĠTF: %18 (Baysal B,1996) Türkiyeda aģılama politikası: 2006 yılından itibaren baģladı: 1 yaģ ve ilkokul 8. sınıfta KKK aģısı. Rubella taramasının amacı süregelen gebelikteki enfeksiyonu yakalamak değildir. Ana amaç, seronegatifleri yakalayıp, postpartum aģılamaktır. Seronegatifleri temastan kaçınma konusunda uyarmak (yararı???) Gebelikte Ģüpheli temasta ya da fetal ultrason bulgusunda baģlangıçtaki maternal serolojik durumu bilmek yararlı olur. ÖNERĠLEN TARAMA MODELĠ: Ġlk antenatal kontrolda Rubella IgG taraması

13 Sitomegalovirus Maternal seropozitivite: % Enfeksiyona açık gebelerin %1-4 ü gebelikte primer enfeksiyon geçirirler. CMV de primer enfeksiyon ve rekürran enfeksiyon (reenfeksiyon ya da reaktivasyon) olabilir. Gebelikte geçirilen primer enfeksiyonların %40 ında fetal enfeksiyon geliģir. Fetal enfeksiyonların %10-15 inde bebek etkilenir. Asemptomatiklerin %10 kadarında ileride sekel geliģir. Rekürran enfeksiyonlarda fetal risk azdır. Genellikle asemptomatik olan primer enfeksiyonun tanısı zordur. Primer enfeksiyonla rekürransların ayırımı zordur. AĢısı yoktur. Tedavisi yoktur. Hangi fetusun etkilendiğini söylemek zordur. Amniyotik sıvı Q-PCR ile CMV DNA oranı ile etkilenmiģ fetus arasındaki iliģkiyi irdelemek. CMV ultrason bulguları. Gebelerde rutin tarama yapılmamaktadır. Gebe olup ta 3 yaģ altı çocuklara bakanlarda tarama önerilebilir.

14 Ülkemizdeki Olası Boyut?? Parametre Tahmin Yıllık canlı doğum sayısı Maternal primer SMV enfeksiyonu (%1) Enfekte yenidoğan sayısı (%40) 5400 Semptomatik yenidoğan sayısı (%10-%15) Fatal hastalık sayısı (%20) Sekelli sayısı (yaşayanların %90 ı) Asemptomatik yenidoğan sayısı (%85-%90) Geç sekelliler (%10) Fatal ve sekelli olguların toplamı

15 Toksoplazmozis Farklı Populasyonlardaki Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda T.G. Antikor Pozitiflik Prevalansları DENVER %3,3 MELBOURNE %4 JAPONYA %6 TAYVAN %9 BOSTON %14 LONDRA %22 KAYSERİ %20-24 NEW-YORK %32 BURSA %32 STUTTGART %36 İSTANBUL %42 BASEL %53 KUVEYT %59 BURSA %63 LİZBON %64 PARİS(YABANCI) %70 PARİS(FRANSIZ) %87 Gebelikte akut maternal toksoplazmozis sıklığı: 0,6/ ,3 /1000 Konjenital toksoplazmozis sıklığı: 0,12/1000 2/1000 Gebelikte tokso IgM (ELISA) pozitifliği (İTF): 3/1000 Gebelikte tokso IgM (ELISA) pozitifliği (Bursa): 0/1400

16 Ülkemizdeki Boyut Ne doğum / yıl Olabilir? 3/1000 akut maternal enfeksiyon??? 4200 akut maternal enfeksiyon %40 x 4200 = 1680 konjenital toksoplazma enfeksiyonu %10 x 1680= 168 konjenital BELİRGİN toksoplazmozis olgusu

17 Gebelikte Toksoplazmozis Taraması Modeli Mümkünse prekonsepsiyonel dönemde. İlk antenatal muayenede. Hangi serolojik testler kullanılabilir. IgG (dye, IFA, Aglutinasyon, ELISA). IgG(-) gruba aylık / üç aylık IgG serolojileri. IgG(+) ise... Bir etkilenmiş fetus için 18,5 sağlıklık fetus termine edilmektedir (Bader TJ, 1997).

18 Sifiliz Sifiliz özellikle Doğu Avrupa ile Afrika ve Latin Amerikanın gelişmekte olan ülkelerinde önemli bir sağlık problemidir. Eski SSCB ülkelerinde sifiliz önemli bir sorundur. Türkiye için ciddi epidemiyolojik çalışma yoktur ve YAPILMALIDIR. Sık Kullanılan Serolojik Testlerin Tedavi EdilmemiĢ Sifilizdeki Seroreaktivite Oranları Test Prim. evre Pozitiflik Oranı (%) Sekond. evre Latent evre Tersiyer evre VDRL- RPR FTA-ABS, TP-PA

19 Sifiliz Primer ve sekonder maternal sifilizin tedavi edilmemesi durumunda fetusun etkilenme olasılığı çok yüksektir. Abortus, fetal ölüm, konjenital sifilizli bebek Ġlk 16 haftada fetusa bakterinin ulaşmadığı doğru değildir. Antenatal maternal tedavinin fetal enfeksiyonu engellemedeki başarısızlık oranı %2-%14 arasında değişmektedir. Tüm antenatal populasyonda ilk antenatal kontrolda RPR / VDRL Yüksek riskli gebelerde 28. haftada ve doğum sonrası annede RPR / VDRL tekrarı YÜKSEK RİSKİ GEBELER Bekar ve çok genç anne Yetersiz antenatal bakım Multipl partner Cinsel temasla bulaşan hastalık varlığı, öyküsü ya da böyle biriyle cinsel temas Bağımlılık yapan drog kullanımı Özellikle şehirlerdeki bazı etnik gruplar ve bazı düşük sosyo-ekonomik gruplar

20 Herpes Simpleks Antenatal dönemde genel tarama yapılmasının mantığı yoktur. Gebeliğinde genital herpetik lezyon tanımlayanlarda 32. haftadan itibaren haftalık kültür uygulaması bile terkedilmektedir. Sadece klinik şikayetlerin sorgulanıp değerlendirilmesinin yeterliliği ve ardından haftalık taramanın yararsızlığı vurgulanmaktadır.

21 ANTENATAL ĠZLEM Ġlk kontrol Klinik durumlar için bilgilendirme ve tarama. Diabetes Mellitus ( riskli olgular ) ÖNERĠ; Down sendromu için bilgilendirme ve tarama testleri hafta ( NT ve biyokimyasal testler ) hafta ( biyokimyasal testler ) ÖNERĠ; Gebelik yaşı için USG planlanması hf

22 EĞĠTĠM ANTENATAL ĠZLEM Ġlk kontrol Kaçınılması gerekli olanlar ( sigara, alkol, ilaç ) Enfeksiyon korunma Gebelikte yolculuk ve emniyet kemeri kullanımı Gebelikte cinsel yaşam Gebeliğe bağlı yakınmaların giderilmesi Gebelikte beslenme Gebelikte egzersiz Kayıtların düzenlemesi Standart kayıt sistemi. Kayıtların saklanması Yazılı bilgilendirme ve onay

23 ANTENATAL ĠZLEM 16 gebelik haftası TA, FKA Hb, proteinüri ÖNERĠ; Down sendromu / Nöral tüp defektleri için biyokimyasal tarama testleri. Dörtlü test Maternal serum AFP ÖNERĠ; gebelik haftasında Ġkinci Üç ay (Temel) Obstetrik USG planlama.

24 ANTENATAL ĠZLEM 20 gebelik haftası: TA, FKA, fundus seviyesi ÖNERĠ; Temel Obstetrik USG Fetal malformasyonlar için tarama Eğitim Gebeliğe bağlı yakınmaların giderilmesi Erken doğum belirtileri Emzirme

25 24 gebelik haftası: ANTENATAL ĠZLEM TA, FKA, fundus yüksekliği, proteinüri. GDM tarama Eğitim Fetal hareketlerin varlığı Erken doğum belirtileri Emzirme 28 gebelik haftası: TA, FKA, fundus yüksekliği, Hb/Ht, proteinüri. IDCT, anti-d Ig

26 Gestasyonel Diabet Taraması Yüksek risk BMĠ> 25 1.derece akrabada diabet Glukoz intolerans öyküsü Makrozomili doğum Glikozüri Orta risk Düşük risk 25 y< Gebelik öncesi ve sonrası normal kilo 1.derece akrabada diabet yok Anormal glikoz öyküsü yok Kötü obstetrik öykü yok Ġlk vizitte tara, negatif ise hf tekrarla hf tara Tarama gerekmez Metzger BE, Diabetes Care, 1998

27 ANTENATAL ĠZLEM 32 gebelik haftası: TA, FKA, fundus yüksekliği, proteinüri Eğitim Doğum belirtileri, doğum eylemi, Yenidoğan güvenliği Doğum sonrası kontrasepsiyon

28 36 gebelik haftası: ANTENATAL ĠZLEM TA, FKA, fundus yüksekliği, proteinüri. Eğitim Doğum belirtileri, doğum eylemi, Fetal hareket varlığı gebelik haftası: TA, FKA, fundus yüksekliği, Hb/Ht, proteinüri Eğitim Doğum belirtileri, doğum eylemi.

29

30 DOĞUM ÖNCESĠ BAKIM YÖNETĠMĠ REHBERĠ BĠRĠNCĠ ĠZLEM (Gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde, süresi 30 dakika olmalı) Öykü ve risk faktörlerinin belirlenmesi Fizik bakı, vaginal muayene, boy, kilo, TA Kan grubu/rh, Hb/Ht, idrar testi, HbsAg FKH ĠKĠNCĠ ĠZLEM ( Gebeliğin haftaları (tercihan haftalar) arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) Öykü, fizik bakı, Fundus seviyesi, FKH, kilo, TA Hb/Ht, idrar testi, glukoz tarama, ĠDCT Temel obstetrik ultrason önerilir ÜÇÜNCÜ ĠZLEM ( Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) Öykü, fizik bakı, Meme muayenesi, Fundus seviyesi, FKH, kilo, TA Hb/Ht, idrar testi, DÖRDÜNCÜ ĠZLEM (Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) Öykü, fizik bakı,meme/vaginal muayene, Fundus seviyesi, FKH, kilo, TA Hb/Ht, idrar testi,

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ

PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ İlk kez tanımlayan: Chamberlain, 1980 DÖB ın perinatal bakım üzerine etkisi sınırlı Yeterli DÖB a rağmen

Detaylı

Kapak Tasarım: Grafiker Umman SEZGĠN iii

Kapak Tasarım: Grafiker Umman SEZGĠN iii i ii Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire BaĢkanlığı Ankara, 2014 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 924 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ

ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ SB Aile Hekimliği Uygulamasında Periyodik Muayene Rehberi Hazırlık Çalışmaları-1, Nisan 2012 Dr. Tuğba Yurdakul Periyodik Sağlık Muayenesi Sağlıklı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı doi:10.5222/iksst.2014.090 Araştırma Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı Seroprevalance of Rubella, Cytomegalovirus and Toxoplasma

Detaylı

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler Gebelikte Yapılan Testler 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler 1. Ultrasonografi: Ultrasonda düzgün gebelik kesesi içinde kalp atımı olan embriyo ile embriyoyu

Detaylı

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir DERGİ Röportaj: O Bizim Duayenimiz Prof. Dr. Refik Çapanoğlu İRENBE DERGİ Sayı: 32 2014 Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir ÖZEL İRENBE KADIN

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ GiriĢ Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI ALLE BİR AİLE kendinizi ozel hissedebilirsiniz FARKLI samimi insan odaklı ALLE SİZE ÖZEL SAĞLIK GÜZELLİK TEKNOLOJİK Mutlu etmek için Deger katmak için Fark yaratmak için çalısır NESİL BİR HİZMET ANLAYIŞI

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı