Baþbakan dan iki müjde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþbakan dan iki müjde"

Transkript

1 Çorum, Davutoðlu nu baðrýna bastý * HABERÝ 4 DE ÇORUM 21 MAYIS 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþbakan dan iki müjde AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, Çorum mitinginde iki müjde verdi. Hýzlý trenin Çorum dan geçerek Güney e ineceðinin altýný çizen Baþbakan, Amasya-Merzifon Havaalaný na Çorum isminin ilâve edileceðini açýkladý. Çorum da ekmek yeniden kuruþtan satýlmaya baþladý. Ekmekte zamdan dönüldü * HABERÝ 4 DE Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý'nýn bu yýlýn baþýnda aldýðý 250 gram ekmeðin 1 liradan satýlmasý kararý sadece bir gün uygulandý. * HABERÝ 2 DE Baþbakan, aþýrý sýcaða raðmen kendisini alanda bekleyen Çorumlular'a hitabetti. 'Tarih ve Kültür Ekseninde Aile' konulu panel düzenledi. Tarih ve Kültür Ekseninde Aile' Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü Mayýs Aile Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Tarih ve Kültür Ekseninde Aile' konulu panel düzenledi. * HABERÝ 7 DE Pop müzik sanatçýsý Yusuf Güney, Çorum da coþkulu kalabalýða konser verdi. Gençlik konserine yaðmur sürprizi Pop müzik sanatçýsý Yusuf Güney, Çorum da coþkulu kalabalýða konser verdi. * HABERÝ 6 DA 20. ASIRDA ÇORUM Olaylar ve Ýnsanlar 57 YIL ÖNCESÝNDEN ÇORUM Daver KOLAÐASIOÐLU * SAYFA 8-9 DA Eðitimci Mursi için yürüdüler Çorum'da Akýncýlar Derneði, Anadolu Gençlik Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, ESDER, Erbakan Vakfý, Ak Ocaklar, Suffa Kulübü öncülüðünde Mýsýr'da cuntacýlarýn aldýðý idam kararlarý protesto edildi. * HABERÝ 2 DE Çorum Ofset Ortaklarý Ali Pakkan, Hasan Pakkan ve Murat Yitmen, TSO yu ziyaret etti. Bölgede benzersiz bir tesis kurduk Mýsýr'da cuntacýlarýn aldýðý idam kararlarý protesto edildi. * HABERÝ 12 DE Çorum Basýn Spotu hazýr Çorum Yerel Basýný için hazýrlanan tanýtým spotu, 24 Mayýs 2015 Pazar günü saat de Anitta Otel de gerçekleþecek gala töreniyle gösterime girecek. * HABERÝ 10 DA Çorum'da reklam ve matbaa sektöründe faaliyet gösteren üç firma, bir araya gelerek Çorum Ofset'i kurdu. Çorum Ofset Ortaklarý Ali Pakkan, Hasan Pakkan ve Murat Yitmen, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. M.A. Temel Lise oldu Eðitimci Metin Akbay ýn kurucusu olduðu M.A. Butik&Fen Bilimleri Dersanesi temel liseye dönüþtü. Çorum un Sesi Biziz sloganýyla hazýrlanan spot için gala töreni düzenlenecek. * HABERÝ 10 DA Metin Akbay

2 2 PERÞEMBE 21 MAYIS 2015 Ekmek yeniden 75 kuruþ YÜKSEL BASAR kararý sadece bir gün uygulandý. Edinilen bilgilere göre, önceki gün bazý fýrýn ve marketlerde ekmek 1 liradan satýlmaya baþlandý. AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun Çorum mitingine bir gün kala ekmeðin 1 liradan satýlmasý üzerine Çorum Belediyesi devreye girerek Oda yönetimi ile görüþtü. Geliþmeler üzerine dün akþam saatlerinde ekmeðin fiyatý yeniden 75 kuruþa çekildi. Bazý fýrýn ve marketlerde ekmeðin 60 kuruþ ile 75 kuruþa satýldýðý gözlendi. Çorum da ekmek yeniden kuruþtan satýlmaya baþladý. Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý'nýn bu yýlýn baþýnda aldýðý 250 gram ekmeðin 1 liradan satýlmasý Mursi için yürüdüler Mýsýr'da cuntacýlarýn aldýðý idam kararlarý protesto edildi. Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara Çorum'da Akýncýlar Derneði, Anadolu Gençlik Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, ESDER, Erbakan Vakfý, Ak Ocaklar, Suffa Kulübü öncülüðünde Mýsýr'da cuntacýlarýn aldýðý idam kararlarý protesto edildi. 'Ýhvan'a Destek Asrýn Firavunlarýna Lanet' yürüyüþüne yoðun katýlým oldu. Tepki eyleminde Akýncýlar Derneði Üniversite Sorumlusu Musa Bilge, Akýncýlar Derneði Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Bekir Uyanýk birer konuþma yaptý. Akþam namazýndan sonra Ulu Camii'de toplanan kalabalýk, Çorum Park'a kadar yürüdü. Konuþmacýlar, Mýsýr'da dikta rejiminin tanýnmadýðý Mursi'nin seçilmiþ Cumhurbaþkaný olduðu, bu zalimliðin elbet son bulacaðý, idam kararla- Ýlke-der ve Çorum ÝHH, Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara konulu bir konferans düzenleyecek. 23 Mayýs Cumartesi günü saat 20.30'da baþlayacak seminere konuþmacý olarak Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz ile Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý katýlacak. Yapýlan açýklamada, "Mavi Marmara Kudüs-Filistin mücadelesinin bir parçasýdýr. Amacý ablukanýn kalkmasýdýr. Ablukanýn kalkmasý için sorumluluðumuz devam etmektedir. Barýþ isteyen halklar Ýsrail'in karþýsýndadýr. Türkiye halkýnýn tamamý Mavi Marmara'nýn tarafýnda, Ýsrail'in karþýsýndadýr. Bunun altýný bir kez daha çiziyoruz. Siyonistlere göre Ýsrail'in amacýna uygun tek çözüm Mavi Marmara'yý tarihten silmek, üzerini örtmek, hafýzalardan çýkarmak ve unutturmaktýr. Unutturmayacaðýz. Konferansýmýza tüm halkýmýz ailesi ile birlikte davetlidir." denildi. Ýsmail Yýlmaz Selim Özkabakçý Ýlke-der ve Çorum ÝHH, Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara konulu bir konferans düzenleyecek. 'Ýhvan'a Destek Asrýn Firavunlarýna Lanet' yürüyüþü yapýldý. Darbeci Mýsýr yönetimine tepki yaðdý. rýnýn dünya kamuoyunda ve insanlýk vicdanýnda yok hükmünde sayýldýðý vur- gulandý Batýlý zalimlerin Ýsrail'in güvenliðini saðlayacak, kendilerine ileri ka- rakol görevi görecek diktanýn varlýðýna destek verdiði kaydedildi. Çorum Üretici Bayii 15 yýllýk tecrübe * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin (Ç.HAK:2502) (Ç.HAK:1328) Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel:

3 PERÞEMBE 21 MAYIS

4 4 PERÞEMBE 21 MAYIS 2015 Baþbakan iki müjde verdi MUSTAFA DEMÝRER-EROL TAÞKAN AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, Çorum'da yoðun bir katýlýmla seçim mitingi düzenledi. SEÇÝM OTOBÜSÜYLE MÝTÝNG ALANINA GELDÝ Þehir Stadý'na helikopterle inen Baþbakan Davutoðlu, önceden duyurulan Valilik ziyaretini iptal ederek seçim otobüsü ile Fatih Caddesi, Yazýçarþý, Ak- pýnar ve Akþemsettin Caddesi üzerinden mitingin yapýlacaðý Abide Meydaný'na geçti. Baþbakan Namazgah civarýnda yoðun bir kalabalýk tarafýndan durduruldu. ÝKÝ SAAT GECÝKMEYE RAÐMEN YOÐUN KATILIM Abide Meydaný yaklaþýk 2 saat gecikmeli gelen gelmesine raðmen binlerce Çorumlu'ya hitap eden Baþbakan, AK Parti'ye karþý ittifak yapan CHP-MHP-HDP ve paralele sert tepki gösterdi. MERZÝFON HAVALANI NA ÇORUM ÝSMÝ EKLENÝYOR Çorum'la ilgili önemli mesajlar veren Davutoðlu, uzun yýllardýr tartýþma konusu olan Amasya-Merzifon Havaalaný'na Çorum isminin ilave edileceðini müjdeledi. HIZLI TREN ÇORUM'DAN GEÇECEK Hýzlý trenin Ço- rum'dan geçeceðinin altýný çizen Baþbakan Davutoðlu, tarih vermedi. Davutoðlu, "Samsun, Amasya, Kýrýkkale, Çorum, Yerköy üzerinden Güney'e hýzlý tren gelecek. Hýzlý tren Çorum'dan geçecek. Çorum, otoban, havaalaný ve hýzlý trenle dünyaya açýlacak." dedi. YOLLAR ve DOÐALGAZ Zile-Alaca ve Çorum-Osmancýk yollarýnýn yapýlacaðýný belirten Davutoðlu, Çorum'a üniversite kurduklarýný, Ýskilip, Osmancýk ve Alaca'ya doðalgaz baðlayacaklarýný ifade etti. ÇORUMLU'YA ÖVGÜ Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve eþi Sare Davutoðlu mitingi alanýnda coþkulu kalabalýðý selamladý. Çorumlu'nun ilim ve irfan sahibi olduðunu vurgulayan Davutoðlu, "Çorumlu irfan sahibidir. Çorumlu çok akýllýdýr. Bu nedenle AK Parti'nin seçim kampanyasýný Çorumlu hemþehriniz Erol Olçok'a emanet ettik. Çorumlu yaparsa en iyisini yapar. Çorum'a her türlü hizmete görev bildik. 2002'de 5 ambulans vardý, þimdi 42 ambulans var. Saðlýkta çýtayý yükselttik. Çorum büyüyen þehir. Çorum'un ihracatý 26 milyon dolardan 260 milyon dolara çýktý. Çorum'un tüm ihtiyaçlarýný tespit ettik. Çorum Amasya Havaalaný'nda Çorum ismi geçecek þekilde baðlayacaðýz. Merzifon Havaalaný'ný yüzde 60 Çorumlu kullanýyor. Hýzlý trenle Çorum güneye baðlanacak. Havaalaný, hýzlý ten ve otobanla Çorum dünyaya baðlanacak." dedi. Çorumlular Baþbakan ýn mitingine yoðun ilgi gösterdi. Gülizar teyzeyle buluþtu Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Bayat Dorukseki Köyü'nde seçim minibüsü üzerinde yer alan kendi fotoðrafýný öpen Gülizar Kýzmaz isimli yaþlý kadýnla buluþtu. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Bayat Dorukseki Köyü'nde seçim minibüsü üzerinde yer alan kendi fotoðrafýný öpen Gülizar Kýzmaz isimli yaþlý kadýnla buluþtu. Elindeki bastonu ile birlikte sahneye çýkan yaþlý kadýnýn elini öpen Davutoðlu, "Bizi görmeden sevenler var bu memlekette. Buna ana muhabbeti derler bizimkine de evlat sevgisi denir." dedi. Gülizar teyzenin elini öperek sarýlan ve bir ara mikrofonu Gülizar Kýzmaz'a uzatan Davutoðlu, eþi Sare Davutoðlu ile birlikte Gülizar Teyze'yi uzun süre býrakmadý ve onunla birlikte vatandaþlara karanfil attý. Baþbakan, aþýrý sýcaða raðmen kendisini alanda bekleyen Çorumlular'a hitabetti. Çorum Davutoðlu nu baðrýna bastý AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun mitingi yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Saat 14,00 olarak açýklanan miting alanýna iki saatlik bir gecikme ile eþi Sare Davutoðlu ile gelen Baþbakan, aþýrý sýcaða raðmen kendisini alanda bekleyen Çorumlular'a hitabetti. Geç kaldýðý için özür dileyerek sözlerine baþlayan Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Çorumlular'dan helallik isteyerek, "Aziz Çorum hiç bir vatan nöbetinden ve dava nöbetinden geri durmamýþtýr. Çorumlu meydanlarý terk etmez. Hakkýnýzý helal ediniz." dedi. Haluk Ýpek, Bekir Bozdað, Necati Çetinkaya, Naci Bostancý, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili Adaylarý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti mitingine katýlan Çorumlular coþkuyu elden býrakmadý. Baþbakan mitingi alanýna iki saat röjtarlý gelmesine raðmen coþku devam etti. Ahmet Sami Ceylan, Çorum eski Milletvekilleri Agah Kafkas, Ali Yüksel Kavuþtu, Ahmet Aydoðmuþ, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile birlikte Çorumlular'ý selamlayan Davutoðlu, Çorum'dan dört milletvekili istediklerini söyledi. Baþbakan gelmeden alan doldu AK Parti Genel Baþkaný, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu nun mitinginden saatler önce alan doldu. Miting öncesi tüm hazýrlýklar tamamlanýrken,. alaný doldurran Çorumlular, aþýný sýcaða raðmen Baþbakan ý sabýrla bekledi. Baþbakan alana ulaþtýðýnda Abide Meydaný nda coþku dorua yükseldi. Helikopterle miting alanýný selamladý Belediye serinletti Baþbakan Ahmet Davutoðlu, helikopterle miting alanýnýn üzerinden iki tur atarak, miting alanýnda kendisine sevgi gösterisinde bulunan Çorumlular ý selamladý. Ankara da düzenlenen Ýl baþkanlarý Toplantýsý ndan sonra Çorum mitingine katýlmak üzere Çorum a helikopterle gelen, Dr. Tu r h a n K ý l ý ç c ý o ð l u Stadyumu na iniþ yapmadan önce miting alaný üzerinde tur attý. Baþbakan Davutoðlu helikopter üzerinden mitingi alanýný selamladý. Baþbakan Davutoðlu miting alanýna gelmeden Abide Meydaný saatler önce doldu. Abide Meydaný'ný dolduran Çorumlular, Çorum Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin sýktýðý suyla serinledi. Aþýrý sýcak nedeniyle zaman zaman sýkýntý yaþayan vatandaþlarýn imdadýna, Anitta Otel bahçesinde bekleyen dev merdivenli itfaiye aracý yetiþti. Yaðmurlama sistemiyle kalabalýk üzerine yüksekten su sýkan itfaiyeciler, sýcaktan bunalan Çorumlular'ý serinletti. Çorumlular, Çorum Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin sýktýðý suyla serinledi.

5 PERÞEMBE 21 MAYIS Vatan bize, sandýk Çorum a emanet AK Parti Genel BaþCHP Genel Baþkaný her gün bir kaný Baþbakan Prof. Dr. yanlýþ üretiyor. Her gün diyorum Ahmet Davutoðlu, kendisiki bu yalan, bu hesap yanlýþlýðý ni 'Baþbakan Ahmet, vatan ama eline bir kaðýt vermiþler, ezsana emanet' sloganlarýyla berlemiþ, onu tekrar ediyor. Makarþýlayan Çorumlular'a, zotla ilgili sözler söylüyor. Biraz "Vatan bize, sandýk Çorumönce bir Çorumlu arkadaþýmýz elilular'a emanet." sözleriyle me bir kart verdi. Bu kart akaryakarþýlýk verdi. kýt kartý. Yani mazotun bir kartla alýndýðý dönemler. Hangi dönemakþemseddin, Ebusler biliyor musunuz? 1979 CHP suud, Elvan Çelebi, Koyundönemi. Þimdi biz doðal gaz dedibaba, Yusuf bahri, Atýf Hoðimizde onlarýn aklýna tüp gaz geca, Baltacý Hasan ve Yedi liyor. Çünkü tüp gaz, akaryakýt Sekiz Hasan Paþa'yý selamalým sýralarý, kuyruklarý CHP'nin layarak konuþmasýna baþlaürünüydü." yan Davutoðlu, Çorum'dan bu kez tam istediðini, 4 milchp'nin, MHP'nin memleletvekilinin AK Parti'den kette dikili tek taþlarý olmadýðýný seçilmesini beklediðini ifasöyleyen Davutoðlu, "HDP'yi zade etti. ten zikretmiyorum. Onlar yapmak için deðil, yýkmak için varlar" degenel gündem deðerdi. AK Parti'nin 13 yýlda ülkeye lendirmesinde bulunduðu kazandýrdýklarýný anlatan Davukonuþmasýnda, muhalefet toðlu, vatandaþlardan 7 Haziran partilerini eleþtiren Davuseçimlerinde muhalefet partilerine toðlu, "Bugün Mardin'de il ciddi bir ders vermelerini istedi. baþkanlýðýmýza el yapýmý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile bomba ile saldýrdýlar. Hiç- AK Parti 4. Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Sami Davutoðlu, partisinin Çorum birinden çýt yok. Onlara en Ceylan, Çorumspor un Play Off maçýnýn Fethi- mitinginde yaptýðý konuþmada, ufak bir saldýrý olsa biz he- ye de oynanmasý kararýna gösterilen tepkileribaþ- kampanyanýn ikinci dönemini bu men kýnýyoruz. Hemen þid- bakan Ahmet Davutoðlu na iletti. bölgeden, Çorum'dan baþlattýðýný deti telin ediyoruz ama belirterek, "Þimdi ikinci 40 vilabaþbakan Davutoðlu ise, konuyla ilgilenecebunlarýn bir ayaðý terör hayeti dolaþýyoruz" dedi. ðini, yardýmcý olacaðý mesajý verdi. linde daðda, bir ayaðý 'de ALLAH BU EZANLARI mokrasi' diyerek ovada. BU SEMALARDAN EKSÝK ETBuradan bir kez daha sesleniyorum onlara; bir ayaðý MESÝN daðda bir ayaðý ovada, þehirde siyaset ve demokrasi olezan okunmasý nedeniyle konuþmasýna ara veren maz. Þiddeti býrakýp demokrasi meydanýna öyle geledavutoðlu, ezanýn ardýndan, "Allah bu ezanlarý bu seceksiniz." dedi. malardan hiç eksik etmesin. Þehitler diyarý, alimler didavutoðlu partisinin Çorum mitinginde yaptýðý koyarý Çorum'dan sesleniyoruz. Bu semalardan iki þey hiç nuþmada, Çorumlular'dan 7 Haziran seçimlerinde AK eksik olmayacak, Ezan-ý Muhammediye ve al bayrak. Parti'ye 4 milletvekili vermelerini istedi. "Siz dört verin, Daima bu semalarda birini göreceðiz, birini duyacaðýz" 5. milletvekiliniz biziz inþallah" diyen Davutoðlu, vadiye konuþtu. tandaþlardan AK Parti ile diðer partileri kýyaslamalarýný Çorum'un bütün ihtiyaçlarýný tespit ettiklerini dile istedi. getiren Davutoðlu, hýzlý trenin Çorum'dan geçeceðini, AK Parti hükümetlerinin bölünmüþ yollar yaptýðýayrýca otoyolla baðlanacak þekilde Çorum'un bütün böný, çalýþmalarý devam eden yollarý da tamamlayacaðýný lünmüþ yollarýnýn yapýlacaðýný söyledi. aktaran Davutoðlu, "Biz geldik mi, þunu yapacaðýz didavutoðlu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Sizin yorsak, Allah'ýn izniyle daðlarý Ferhat gibi deler yine de için inþa ettiðimiz hem Amasya'ya hem Çorum'a hitap yaparýz" diye konuþtu. eden havaalaný Merzifon'daki, biliyorum orada Çorum Geçmiþte hayal olan hýzlý tren projesinin AK Parti adýný da görmek istiyorsunuz. Ýnþallah Çorum, Amasya döneminde hayata geçirildiðinin altýný çizen Davutoðlu, ve Merzifon'un üçünün de adý geçecek þekilde bu hava"ýnþallah önümüzdeki dönemde 3 bin 562 kilometre hýzlimaný bu 3 isme baðlayacaðýz. Amasya da Çorum da lý tren yapacaðýz. Çorumlular müjde beklediðinizi biligüzel bir vilayetimizdir. O havaalanýný da yüzde 60 nisyorum; Samsun'dan, Amasya'dan, Çorum'dan Kýrýkkapetinde Çorumlular'ýn kullandýðýný biliyorum. Dolayýle'ye, Yerköy'e Türkiye'nin güneyine kadar gidecek olan sýyla hýzlý tren, havaalaný, bölünmüþ yollarla Çorum hýzlý tren Çorum'dan geçecek" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin her köþesine en modern þekilde baðlanýyor, 7 Haziran'da yeni bir döneme girileceðine iþaret baðlanacak. eden Davutoðlu, þunlarý kaydetti; "7 Haziran'da bir següzel leblebisini her yerde tattýðým Çorumlular. çim yapýlacak. Bu seçim ya yükselen, büyüyen, kalkýþimdi bize o güzel lezzeti nan Türkiye'nin devamýný garanti edecek ya da hiçbir ikinþallah siyasi lezzet anlatidar iddiasý olmayan, tek iddialarý AK Parti'nin gücünü mýnda 7 Haziran'da da tattýzayýflatmak olan bu üç parti ve paralel çetenin tuzaklarý racak mýsýnýz? 7 Haziran'da etkili olacak. Bunlar diyor ki onlarýn uluslararasý iþbirçorum'dan gür bir sesle 4'te likçileri de diyorlar ki 'üçünüz bir araya gelin'. Üç yan4 diyecek miyiz? Bu tuzak lýþ bir araya gelsin. Yani CHP, MHP ve HDP. Bir yanlýþ kuranlara, bu kumpasçýlara da paralel. Onlarý orkestra þefi gibi idare etsin ve bir iyi bir ders verecek miyiz? doðruyu, AK Parti'yi götürsün. Allah aþkýna burasý siyaset meydaný, dört yanlýþ bir doðruyu götürür mü? Ama Þimdi bir de güzel bir ahitak Parti bir doðru olarak bu dört yanlýþý götürür mü? leþmemiz var. Aziz AkþemBunlarý siyaset çöplüðüne atacak mýyýz?" seddin Çorum þahit olsun Alandakilerden "evet" yanýtýný alan Davutoðlu, bir olmaya, iri olmaya, diri "Bu HDP Eþbaþkaný, 'Kudüs Yahudilerin kutsal mekaný' olmaya, milli birliði, milli diyen cahil, þimdi tutmuþ 'Mersin'de, Adana'daki saldýrýiradeyi ve insan onurunu larý AK Parti yapýyor' diye. Ýlk anda kýnadýk, bütünüyle korumaya, kudretli ve þefolayýn üzerine gidiyoruz? Ama bilin ki bu 'Kudüs Yahukatli yeni Türkiye'yi inþa etdilerin kutsal mekanýdýr' derken ne kadar yalan söylümek için gece gündüz çalýþyorsa 'Adana ve Mersin'deki olaylarýn arkasýnda AK maya Allah, tarih ve millet Parti' derken ayný ölçüde yalan söylüyor" dedi. önünde söz veririz. Çorum KILIÇDAROÐLU HER GÜN BÝR YANLIÞ söz mü? 4'te 4 yapacak mýüretýyor yýz? Tarihi bir destan yazadavutoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Öbür tarafta Fethiye itirazý Baþbakan a iletildi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, isim vermeden ÇRT ye sert bir dille Çorumlu ya þikayet etti. ÇRT yi Aydýn Doðan a benzetti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Aydýn Doðan medyasýnýn, %52 ile seçilen Cumhurbaþkaný'na idam manþetini hatýrlattý ve isim vermeksizin, þantaj suçlamasýyla mahkemeye verdiði ÇRT'yi kast ederek, "Bunun aynýsýndan Çorum'da da bir tane var, belediye seçimlerinden önce kamerayý alýp Çorum'u gezdiler, Bunlarýn dili var doðruyu söylemez, kulaðý var doðruyu duymaz. Fakat 30 Mart'ta bu millet onlarýn kafasýný yere eðdi, þimdi kafalarý önde eðik durumda." dedi. Benzer yayýnlarýn 7 Haziran seçimleri öncesinde de devam ettiðini söyleyen Külcü, "Þimdi yine yapýyor yapacaðýný, býrakýn yapsýn." diye konuþtu. Verdiði sözlerin tümünü yerine getirmenin mutluluðu ile her zaman milletin huzuruna çýktýðýna iþaret eden Külcü, þunlarý söyledi; "Kamera ile gazete manþeti ile hükümet kurmaya alýþanlar var. Aðababalarý %52 ile idam diyerek mesaj veriyor. Bunlar iktidar tayin etmeye alýþmýþtý. Çorum'da da var bir tane. Kamerayý alýp caddeleri gezdi, 30 Mart'ta kafasýný önüne eðdi. Biz Allah'tan baþka hiç kimsenin önünde eðilmeyiz, ancak secdede eðiliriz. ÝHL'ler vaktinde hacý aðabeylerin köylerden topladýklarý buðday paralarýyla yapýlýrken, þimdi bizler yapar olduk elhamdülillah. Biz bu milletin dertlisiyiz." Baþbakan Davutoðlu miting alanýna gelmeden önce yerel ve konuk siyasetçiler halký selamladý. Kriz döneminde 52 odalý Vali Konaðý yaptýlar AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun mitingi öncesi yaptýðý konuþmada, "Bugün çýkýp Çorumlu'dan tekrar yetki isteyenler, kriz döneminde Çorum'da 52 odalý, 2 saunalý Vali Konaðý yaptý." dedi. 2002'de Türkiye'nin hazinesinin tam takýr edildiðini, yaþanan deprem nedeniyle toplanan paralarla memurlarýn maaþlarýný ödediklerini söyleyen Bekiroðlu, "Hizmetlerimizi ne kadar gölgelemek isterlerse istesinler, onlarýn gücü bu kalabalýklara yetmeyecek." diye konuþtu. AK Parti teþkilatlarýnýn muhabbet yolcularý olduðunu, dava eri olarak hizmet ettiklerini dile getiren Bekiroðlu, Çorum'da AK Parti'nin 11 seçimdir baþarýyla çýktýðýný, 7 Haziran seçimlerinden de baþarýyla çýkacaklarýný söyledi. Kýblemize dil uzatanlarýn dilini bu millet kesecek AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti mitinginde yaptýðý konuþmasýnda, HDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ý eleþtirerek, "Kýblemize dil uzatanlarýn dilini, bu millet 7 Haziran'da dilini kesecek. Kabe de, Mescid-i Aksa da, Taksim de Çankaya da bizimdir." dedi. Türkiye'de yýllar önce kardeþi kardeþe kýrdýranlarýn, çeþitli tuzaklarla ayný oyunlarýný tekrar sahnelemek istediklerini hatýrlatan Yýldýrým, Abide Meydaný'ný dolduran Çorumlular'ýn Pensilvanya'ya da onun iþbirlikçisi Trafik çilesine Uslu el attý Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Çorum mitingi nedeniyle bugün sabah erken saatlerden itibaren þehir merkezinde bazý yollar ve kavþaklar trafiðe kapatýldý. Vatandaþ sabaha trafikte kapalý yollar sürprizi ile baþladý. Trafikte yaþanan sorunlarýn artmasý ve vatandaþlarýn yoðun þikayetleri üzerine AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Us- Salim Uslu lu devreye girdi. Uslu, sosyal medya hesabýndan yaptýðý duyuruda, Çorumda yollarýn kapatýldýðýna dair þikayetler üzerine ilgililer nezdinde gereken giriþimler yapýlmýþtýr. dedi. Edindiðimiz bilgiye göre sabah saatlerinden itibaren trafiðe kapatýlan Fatih Caddesi öðle saatlerine yakýn yeniden trafiðe açýlýrken, Gazi Caddesi de kýsmen hizmet verdi.

6 6 PERÞEMBE 21 MAYIS Hayrettin Karaman Ermeni mezalimi 23 Nisan Ortaokulu'nda 'TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý' düzenlendi. Fuarda öðrencilerin hazýrladýðý projeler görücüye çýktý. 23 Nisan'ýn projeleri görücüye çýktý 2M. ALÝ CEYLAN 23 Nisan Ortaokulu'nda 'TÜBÝ- TAK 4006 Bilim Fuarý' düzenlendi. Geleceðin bilim insanlarýný yetiþtirmek ve öðrencileri teþvik etmek amacýyla düzenlenen fuarda birbirinden ilginç projeler görücüye çýktý. 5 öðretmen ile 60 öðrencinin görev aldýðý fuarda Fen, Matematik ve Teknoloji olmak üzere 3 ayrý daldan 35 proje sergilendi. Bilim fuarýnýn açýlýþýna Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Yahya Çoban ile Kadir Söngüt, Milli Eðitim Þube Müdürleri Arslan Arslan, Özcan Kuþçu, Erhan Yaþar ile Müslim Kýlýç, Okul Müdürü Cenap Tozlu, Müdür Yardýmcýlarý Fatih Koçak, Fatih Avþar, Zehra Purtul, Gültekin Demir, Proje Danýþman Öðretmenleri Vahit Kolcu, Sibel Özkubat, Erdinç Alakoç, Zübeyde Tümer ile Hüseyin Bilgiç, Okul Aile Birliði Baþkaný Bülent Girgin, Memur Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, bazý okul müdürleri, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý. Okul bahçesinde düzenlenen törende Okul Müdürü Cenap Tozlu bir açýþ konuþmasý yaptý. TÜBÝTAK'ýn desteðiyle bu yýl ikincisini düzenledikleri TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý'nýn açýlýþýný gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Tozlu, "Bilim fuarlarý öðrenmeye istekli, merak eden, araþtýrmacý ve bilinçli bireylerin yetiþmesine katký saðlayan bir öneme sahiptir. Bu çalýþmalarýn öncelikli amacýnýn da öðrencilerin küçük yaþlardan itibaren bilimsel araþtýrma tekniklerine uygun olarak araþtýrmalar yapmalarý ve yeni buluþlara imza atmalarýný saðlamaktýr. Bu güzel projeleri hazýrlayan ve bizlere sunan öðrencilerimize, danýþman öðretmenlerimize, ilgili müdür yardýmcýmýza ve katkýda bulunan herkese yürekten teþekkür ediyorum." dedi. Halk oyunlarý gösterisinin ardýndan 23 Nisan Spor Salonu'nda sergilenen projeler ilgiyle incelendi. Fuar 3 gün boyunca misafirlerini aðýrlayacak. Pop müzik sanatçýsý Yusuf Güney, Çorum da coþkulu kalabalýða konser verdi. Gençlik konserine yaðmur engeli M. ALÝ CEYLAN Pop müzik sanatçýsý Yusuf Güney, Çorum da coþkulu kalabalýða konser verdi. Çorum Belediyesi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla pop müziðin sevilen ismi Yusuf Güney'i Çorumlular ile buluþturdu. Konser önceki akþam Kültür Park ta büyük bir coþkuyla gerçekleþtirildi. Yoðun bir katýlýmýn olduðu konseri AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile gençler dinledi. Konser öncesi kýsa bir selamlama konuþmasý yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye nin kurulduðu günden bugüne kadar çok deðiþtiðini belirterek, Sizler gençsiniz, heyecanlýsýnýz, coþkulusunuz. Ama bu topraklar için canýný feda eden ecdada büyük bir borcumuz var. Onlar nasýl bu al bayraðýn yeniden dalgalanmasýný saðlamýþlarsa, biz de bugün dünyanýn önemli devletlerinden birisi olarak, 2023 hedeflerine ulaþmýþ, daha güçlü bir ülke olabilmek için çok çalýþmamýz lazým. Bizler gençliðimize güveniyoruz. Cumhuriyet 100. Yýlýnda sizlerin ellerinde, omuzlarýnda büyüyecek. dedi. Sahneye çýkan Yusuf Güney, sevilen þarkýlarýný hayranlarý için seslendirdi. Konser yarýda kesildi Pop müzik sanatçýsý Yusuf Güney, sahnede þarkýlarýný seslendirdiði esnada yaðmur aniden bastýrýnca coþkulu kalabalýk daðýldý. Sahneye çýkan Yusuf Güney, sevilen þarkýlarýný hayranlarý için seslendirdi. Bilim fuarýnýn açýlýþýný MEM yetkilileri ve sendikacýlar yaptý. 5 öðretmen ile 60 öðrencinin görev aldýðý fuarda Fen, Matematik ve Teknoloji olmak üzere 3 ayrý daldan 35 proje sergilendi. Dikkat, Bilmediðin Gerçekler Var! Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK), milyarlarca liralýk kayba sebep olan kaçak ürün ticareti ile mücadele için yeni bir kampanya baþlatýyor. TESK'in, yurt genelinde 140 bin perakendeci esnafýyla birlikte yürüteceði 'Dikkat, Bilmediðin Gerçekler Var!' kampanyasý ile kamuoyu nezdinde farkýndalýk yaratýlmasý ve vatandaþlarýn, bilinmezlerle dolu kaçak ürünlerden uzak tutulmasý amaçlanýyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK), kaçak ürün ticareti ile mücadeleye hýz kesmeden devam ediyor. Kaçak ürünle mücadele konusunda yeni bir sayfa açtýklarýný ifade eden TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Dikkat, Bilmediðin Gerçekler Var!' kampanyasýný düzenlenen basýn toplantýsýyla duyurdu. TESK Genel Baþkaný Palandöken, kaçak ve sahte ürün ticaretinin endiþe verici boyutta olduðuna dikkat çekerek, þunlarý söyledi: "Her yýl kaçak akaryakýt ve kaçak sigara milyarlarca lira ÖTV geliri kaybýna sebep olurken, binlerce ton kaçak çay ve gýda mamulü de kamu saðlýðýný tehdit etmekte. Örneðin; akaryakýt ka- Bendevi Palandöken çakçýlýðý 2 Boðaz Köprüsü, kaçak sigara ise 24 uluslararasý havalimanýna denk geliyor. Kaçakçýlýðý önleyebilirsek; Türkiye ekonomisi güçlenir, esnafýmýz ve vatandaþýmýz kazanýr." Palandöken, sözlerine þöyle devam etti: "Kaçakla mücadelede önemli adýmlar atýldý. Örneðin, hapis cezalarý artýrýldý. ALO 136 Ýhbar Hattý daha bilinir hale getirildi, kaçak ürün yakalatanlara para ödülü verilmesi saðlandý. Kontrol ve denetimler çoðaltýldý. Biz de TESK olarak, bilinçlendirme kampanyalarýyla mücadeleye destek olduk. Nitekim kaçak seviyesi düþmeye baþladý. 2015'te kaçak sigara oraný yüzde 20'den 16,4'e geriledi. Bu da yýllýk 1,5 milyar lira ek vergi kaynaðý saðladý." Mücadelenin etkin biçimde devamý için, yeni kampanya baþlattýklarýný belirten Palandöken, "Vatandaþlarýmýz kaçak ürünleri almamalý ve bunlarýn arkasýndaki ürkütücü gerçeði görmeli. Kaçak ürünlerin geçmiþi karanlýktýr. Nereden geldikleri bilinmez. Organize suç örgütleri kaçak ürün ticaretinden beslenir. 'Dikkat, Bilmediðin Gerçekler Var!' diyerek, kamuoyunu bilinmezlerle dolu kaçak ürünlerden uzak durmaya davet ediyoruz" dedi. Palandöken, kampanya kapsamýnda hayata geçirilecek çalýþmalarý ise þu þekilde özetledi: "Türkiye genelinde 140 bin perakende satýþ noktasýna daðýtacaðýmýz poster, broþür ve diðer kampanya malzemeleri yardýmýyla kaçak ürünler hakkýndaki farkýndalýðý artýracaðýz. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya, Gaziantep gibi kaçak ürün ticaretinin yüksek olduðu þehirlerimizde kullanacaðýmýz sokak afiþleri ile vatandaþlarýmýza, kamu saðlýðýný da tehdit eden bu tehlikeden uzak durmalarý gerektiðini hatýrlatacaðýz." Kampanya kapsamýnda sosyal medyayý da aktif olarak kullanacaklarýný dile getiren Bendevi Palandöken, kampanyaya iliþkin bilgilerin internet sitesinden takip edilebileceðini ifade etti. Baþka görgü tanýklarý yanýnda -Ermeni mezalimi yüzünden Çorum'a göçmek mecburiyetinde kalan- babam ve onun amcasýndan dinlediklerime göre asýl soykýrýmý, katliamý, mezalimi baþta Erzurumlular olmak üzere Müslüman ahali görmüþtür. Erzurum örneðine bakalým: Ermenilerin acýmasýz iþgal ve katliamýna son vererek, Erzurum'u kurtaran Kazým Karabekir, 12 Mart sabahýný þöyle anlatýyor: Erzurum'da halk, gözyaþlarý içinde kimi babasýný, kimi kardeþini, yakýlmýþ ya da süngülenmiþ buluyor, saçlarýný yoluyordu. Sokaklarda canlýlýktan bir iz bile kalmamýþtý. Yerlerde çocuk, kadýn ve yaþlýlar kanlar içinde yatýyordu... Ermeni çetelerinin yalnýz son gece, Yani, Mart 1918'de Müslüman Türk'ü öldürdüklerini, Erzurum Rus 2.Topçu Kale Komutaný Yarbay Twerdo Khlebov anýlarýnda yazmýþtýr... Erzurumlular, Tahtacýlar semtinde Osman Aða ve Mürsel Paþa konaklarýna doldurulup yakýlmýþ ve katledilmiþtir Ermeni mezaliminden kurtarýldýðýnda resmi belgelere göre, Erzurum'da yerli Müslüman ahali, Taþnak Ermeni çeteleri tarafýndan þehid edilmiþtir... Erzurum; 16 Þubat 1916 yýlýnda Ruslar tarafýndan iþgal edildi. Ruslar, 20 Ekim 1917 Bolþevik ihtilalinden hemen sonra, Doðu Anadolu'yla birlikte Erzurum'dan da çekildiler ve Erzurumlularý tam 5 ay boyunca Ermeni çetelerinin insafýna terk ettiler. 7 Temmuz 1993 tarihinde, Hasankale'nin Týmar köyünde Atatürk Üniversitesi tarafýndan yapýlan kazýlarda; Ermeni çetelerinin, Aha, Kolbulan, Tizgi ve Serçeme gibi köylerden toplayýp katlettiði, çoðu kadýn ve çocuklardan oluþan tam 350 kiþinin toplu mezarýna ulaþýlmýþtýr... Amerikalý Prof.Dr. Justin Mc. Cartye göre ise, gerçek soykýrým Türklere uygulanmýþtýr. Çünkü; Erzurum Müslüman Türk ahalisinin yüzde 20'den fazlasý Ermeni çeteleri tarafýndan katledilmiþtir... Daha yakýn tarihlere gelelim: Karabað Savaþý sýrasýnda 26 Þubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Daðlýk Karabað bölgesindeki Hocalý kasabasýnda, Ermenistan'a baðlý kuvvetler Azeri sivilleri toplu þekilde öldürmüþlerdir. Memorial Ýnsan Haklarý Savunma Merkezi, Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, The New York Times gazetesi ve Time dergisine göre katliam, Ermenistan'ýn 366. Motorize Piyade Alayý'nýn desteðindeki Ermeni güçleri tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca, Karabað Savaþý'nda Ermeni kuvvetlere komutanlýk yapmýþ bugünkü Ermenistan Cumhurbaþkaný Serj Sarkisyan ve Markar Melkonyan'ýn aktardýðýna göre kardeþi Monte Melkonyan, katliamýn Ermeni güçler tarafýndan yapýlan bir intikam olduðunu açýklamýþtýr. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Hocalý katliamýný Daðlýk Karabað'ýn iþgalinden bu yana gerçekleþen en kapsamlý sivil katliamý olarak nitelendirmiþtir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmî açýklamasýna göre saldýrýda 106'sý kadýn, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlý hayatýný kaybetmiþtir. Ermeni terör örgütü Asala 1973 ve 1984 yýllarý arasýnda Türkiye'nin dýþ temsilciliklerine düzenlediði saldýrýlarda otuz altý Türk diplomat ve görevliyi hunharca þehit etmiþtir. Sömürgeci Batý (Avrupa, ABD), Rusya, Çin, Ýsrail ve Ermeniler yüzyýllar boyunca masum ve zayýf halklara yaptýklarý -bir kýsmýna halen yapmakta olduklarý- zulüm, soykýrým, köleleþtirme, asimilasyon, toprak iþgalleri ve servet gasýplarýný hatýrlarýna getirirlerse kimsenin yüzüne bakamazlar. Eðer bundan yüzyýl önceki kayýplarý sebebiyle birileri toprak ve tazminat istiyorlarsa biz Osmanlý çocuklarý nýn kayýplarý ve talep haklarý yanýnda bunlar nokta teþkil etmez. Engellilerde kura heyecaný Engelliler, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler ile þehit yakýný, gazi, gazi yakýnlarýný kapsayan kura töreni yarýn yapýlacak. Devlet Personel Baþkaný Mehmet Ali Kumbuzoðlu, yaptýðý açýklamada, daha önce engellileri ayrý, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençleri ayrý, þehit yakýný, gazi, gazi yakýný ve vazife malullerini ise ayrý atadýklarýný belirterek, ilk defa üç grubu ayný anda kamu kurumlarýna atayacaklarýný söyledi. Noter huzurundaki kurayla 4 bin 682'si engelli, 3 bin 163'ü sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler ve bin 75'i þehit yakýný, gazi, gazi yakýný ve vazife malulleri olmak üzere toplam 8 bin 920 dezavantajlý vatandaþýn atanacaðýný bildiren Kumbuzoðlu, þunlarý kaydetti: "ATO Congresium'da Sayýn Baþbakanýmýzýn katýlýmýyla yarýn yapacaðýmýz kura töreninde, 4 bin 682engelli kardeþimizi iþe yerleþtireceðiz. Bu az bir rakam deðil. Bu atamayla birlikte son 3 yýlda 20 binengelli kardeþimizin atamasýný yapmýþ olacaðýz. Þu ana kadar toplam 43 bin engellinin iþe yerleþtirildiði düþünüldüðünde, son üç yýlda 20 bin rakamý tüm engelli istihdamýnýn neredeyse yüzde 50'sini oluyor. Merkezi yerleþtirmenin getirdiði imkan sayesinde bu ivmeyi yakaladýk."

7 7 PERÞEMBE 21 MAYIS 'Tarih ve Kültür Ekseninde Aile' MUSTAFA BURAK YALÇIN Panelin açýþ konuþmasýný yapan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, ailenin toplumun temel taþý olduðunu söyledi. Hükümetin sosyal destekler kapsamýnda yer alan Çocuk Doðum Yardýmý ile ilgili bilgi veren Dinçer, "Doðum Yardýmý programý 15 Mayýs 2015 tarihi itibariyle uygulanmaya baþlamýþtýr. Yasaya göre Türk vatandaþlarýna, canlý doðan birinci çocuðu için 300 TL, ikinci çocuðu için 400 TL, üçüncü çocuðu ve sonraki çocuklarý içinse 600 TL tutarýnda doðum yardýmý yapýlacaktýr.'' Dedi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardýmcýsý Yakup Coþtu, Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Araþtýrma Merkezi Öðretim Görevlisi Tuðba Gülen ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Eðitimci Ali Ýhsan Körpe'nin konuþmacý olarak katýldýðý panelin Moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. 'Tarih ve Kültür Ekseninde Aile' konulu panel düzenledi. Dr. Mehmet Evkuran yaptý. Panelistlerden Tuðba Gülen, sunumunda tarihi süreçte Türk aile yapýsýný anlattý. Gülen,''Türk toplumlarý tarih boyunca ailenin kurumsal bir unsur olarak yaþamasýna özel önem verilmiþtir. Bu Türklerin ulusal, kültürel ve dinsel deðerler sisteminden kaynaklanmaktadýr.'' Dedi. Panelistlerden Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Eðitimci Ali Ýhsan Körpe ise, Çorum'da aile Hizmetleri konusunda istatistiki bilgiler verdi. Panel Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü Mayýs Aile Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Tarih ve Kültür Ekseninde Aile' konulu panel düzenledi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Ticaret Müdürü Fikret Yýldýrým, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, bazý okul müdürleri ve çok sayýda davetli katýldý. Halk Eðitim Merkezi THM Korosu konser verdi. Türkü ziyafetine yoðun ilgi MUSTAFA BURAK YALÇIN Halk Eðitim Merkezi THM Korosu 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nda konser verdi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konsere Milli Eðitim Þube Müdürü Erhan Yaþar, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim, DTS Müdürü Ýbrahim Yýldýz ile çok sayýda davetli katýldý. Salon tamamen dolarken, bazý davetliler konseri dýþarýya dev ekranda izlediler. Þef Özgür Yaþar yönetimindeki HEM THM Korosu'nda Ay- Emekli Zabýta Baþkomiseri Ýsmail Özçatalbaþ, 19 Mayýs Gençlik ve Spor bayramý olmasýna raðmen, çevrede yeterince bayrak görememekten þikayetçi oldu. Yönetici ve vatandaþlara çaðrýda bulunan Özçatalbaþ, "Bu günlerimizde her yeri albayraklarýmýzla donatýp, bayrak sevgisini gelecek nesillerimize aktarmalýyýz." dedi. Gazetemizi ziyaret ederek bu konudaki þikayetini dile getiren Özçatalbaþ eskiden tüm milli bayram- Türk Musýkîsine yýllarýný veren Bestekâr Erdinç Çelikkol, TDED Çorum Þubesi Türk Mûsýkisi Topluluðu nun yarýn vereceði konser nedeniyle Çorum a geldi. Mahur Faslý&Bestekâr Hoca Erdinç Çelikkol Bizlerle Konseri yarýn saat de Delvet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek. Þef Aliye Helvacý yönetimindeki konser nedeniyle Bestekâr Erdinç Çelikkol Çorum a geldi. Koro Þefi Aliye Helvacý ve topluluk üyeleri tarafýndan çiçeklerle karþýlan Erdinç Çelikkol Hoca bir süre karþýlamaya gelenlerle sohbet etti. Mûsýkide yöneticilik, hocalýk görevlerinin yaný sýra 1960 yýlýndan bu yana 2013 yýlý itibariyle 333 ü sözlü, 14 ü saz eseri olmak üzere toplam 347 eseri TRT repertuvarýna alýnan Çelikkol, halen Bursa Türk Sa- larda her tarafýn bayraklarla donatýldýðýný anlatarak, son zamanlarda bu konuda hassasiyet görememenin kendisini çok üzdüðünü ifade etti. Özçatalbaþ, çaðrýda bulunarak, "Herkes kurumuna, iþyerine ve evine bayrak assýn. Çarþýda bayraklarýn azlýðýný görmek beni gerçekten çok üzdü. Biz nereye gidiyoruz? Bu gidiþatýmýzýn sonu ne olacak? Herkesten bayraðýmýz konusunda daha yüksek hassasiyet bekliyor ve her tarafý bayraklarla donatmaya davet ediyorum." diye konuþtu. Bahçelievler rengârenk Bahçelievler Ýlkokulu Öðretmeni Erdoðan Koçak'ýn hazýrladýðý Güzel Okulum Projesi kapsamýnda resim etkinliði gerçekleþtirildi. Etkinlik okul bahçesinde düzenlenirken, programa Okul Müdürü Olgun Çakýr, öðrenciler, veliler ve gençler katýldý. Resim öðretmenlerinin de katýldýðý etkinlik müzik eþliðinde gerçekleþtirildi. Etkinliðe yoðun katýlým oldu. Ýsmail Özçatalbaþ Dilay Seydim, Nihat Ýnaç, Uður Gülay, Sezgin Çalýþkan, Hasan Hüseyin Kaymaz, Ba- rýþ Koçak, Nevzat Önal, Yaser Karaseyfioðlu görev aldý. nat Müziði Sevenler Derneði, Yalova Mûsýki Derneði, Gemlik Belediyesi Kültür Sanat Derneði, Kocaeli Büyükþehir Mûsýki Derneði korolarýný çalýþtý- rýyor. 60. sanat yýlýný geçtiðimiz yýl kutlayan Erdinç Çelikkol Hoca nýn musîkiye katkýlarý sürüyor. Erdinç Çelikkol adýna düzenlenen konser Mahur Peþ- rev ile baþlayacak. Mahur bestelerin yaný sýra konserde, diðer makamlardan da þarkýlar ve Erdinç Çelikkol hocanýn besteleri seslendirilecek. Bestekâr Erdinç Çelikkol Çorum da Bayrak çaðrýsý EROL TAÞKAN Komser Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. dýn Kalender, Atilla Narin, Yusuf Aydoðdu, Gökhan Fedakar, Bircan Emektar Güzel Okulum Projesi kapsamýnda resim etkinliði gerçekleþtirildi. Bestekâr Erdinç Çelikkol, TDED Çorum Þubesi Türk Mûsýkisi Topluluðu nun yarýn vereceði konser nedeniyle Çorum a geldi. Konserde Erdinç Çelikkol hocanýn da besteleri seslendirilecek. BAÞSAÐLIÐI Alaattin ve Ahmet Rufai DAÞKIRAN ýn babasý, Çimento Fabrikasý'ndan emekli, sevgili ustam Selahattin DAÞKIRAN 'ýn Bahçelievler Ýlkokulu Öðretmeni Erdoðan Koçak'ýn hazýrladýðý etkinlik yoðun ilgi gördü. (Ç.HAK:1350) vefatýný üzüntüyle öðrendim. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Kadir SOL Ýlkadým Basýmevi

8 8 PAZARTESÝ 22 EYLÜL Çorum 1950 li yýllar. 1- Orhan Oktar (Coðrafya), 2- Mahir Keleþtimur (Tarih), 3- Halit Bayrak (Fizik), 4- Mustafa Karaahmetoðlu (Müzik), 5- Hasan Saðlam (Resim), 6- Azmi Genç (Felsefe), 7- Mustafa Rona (Matematik), 8- Leman Altan (Biyoloji), 9- Azize Üder (Ýngilizce), 10- Halil Fehmi Demirsoy (Fransýzca), 11- Mustafa Ünlü (Okul müdürü) li yýllarýn baþýnda Çorum Lisesi Müdür ve öðretmenleri Mustafa Karaahmetoðlu (Müzik), 2- Necati Girgin (Okul müdürü), 3- Azmi Genç (Felsefe) öðretmenleri. 4- Tolunay Uygur, 5- Tezer Tokatlý, 6- Güneþ Atalay, 7- Türkan Pezek, 8- Yurdaþen Duyar ve erkek öðrenciler Lise gecesinden sonra Çorum Valisi Cevat Çapanoðlu resim-iþ sergisinin açýlýþýnda Hasan Saðlam (Resim öðretmeni), 2- Gürkan Coþkun (Komet). Resim sergisinin açýlýþýnda eseri bulunan diðer resim öðrencileriyle ASIRDA ÇORUM Olaylar ve Ýn 57 YIL ÖNCESÝNDEN ÇO ýymetli okurlarým 1956 senesinde KKastamonu Abdurrahmanpaþa Lisesinde baþlayan tahsil hayatým 1958 yýlýnda merhum babam Seyfullah Kolaðasýoðlu'nun Çorum Ziraat Bankasý Muhasebeciliðine tayin edilmesiyle, öðretim yýlýnýn yarýsýndan itibaren biyoloji dersinden sorumlu olarak geçtiðim beþ edebiyat sýnýfý (Lise 2) öðrencisi olarak Çorum Lisesinde devam edecekti. O tarihlerde Çorum'un 28 bin civarýnda bir nüfusu vardý. Çorum lisesinde (bugünki Çorum Atatürk Anadolu Lisesi) orta okulla beraber 400 civarýnda öðrenci bulunmaktaydý. Bizim sýnýfta 19, beþ fen sýnýfýnda 24 öðrenci mevcuttu. Okulumuzda fizik, kimya, biyoloji labaratuvarlarý vardý. Kütüphanemizde faaliyetteydi. Ayný zamanda pansiyonlu ve yatýlý öðrencisi de bulunmaktaydý. Yatýlý olanlar daha çok Merzifon ve Çorum'un ilçelerinden gelen arkadaþlarýmýzdý. Bugünki kantin olan yerin yarýsý müzik ve resim dershanesi olarak kullanýlýyordu. Diðer yarýsýnda da sahneli salon vardý. Spor salonu bugünki Güreþ Eðitim Merkezi olan yerdi. Stadyumun çevre duvarlarý yapýlmýþtý, sadece küçük bir kapalý tirübün vardý. Okulumuzun öðretmen sayýsý 30 civarýndaydý. Benim öðrencilik yýllarýmda Necati Girgin ve Ehlullah Tovay beyler okul müdürlüðümüzü yaptýlar. Her ikisininde branþý matematikti. Abdullah Gerçekoðlu ve Hamit Altan Beyler müdür yardýmcýlarýmýzdý. Edebiyat öðretmenimiz Nurcan Tanverdi hanýmdý. Yarý yýlda Çorumda okumam hep geldiðim yerde birinci dönemde aldýðým notlarla karþýlaþmama sebep oluyordu. Edebiyatým iyiydi. Beni bir ders boyunca sözlü yapan Nurcan Haným "Pek senin söylediklerinden bir þey anlamadým ama bir ders boyunca hep konuþabilmende benim için önemli, otur 5 (orta)" demiþti. Benim Tarih öðretmenimle baþým dertteydi. "Sen orada 9 ( pek iyi ) almýþsýn burada çalýþmýyorsun." diye beni çok sýkýþtýrýyordu. Sene sonunda hep aynýný yaptýðýmýz ödev notu arkadaþlara 7-8 gelirken benimki 4 tü (zayýf) böylece ortalama notumu bir not daha kýrarak karneme 2 verdi. Sonuçta 6 (orta) notu ile geçtiðim halde, öðretmenler kurulu kararýyla bu dersten kalmýþtým. Genelde öðrencilerin lehine kararlar alan kurul daha bir yýllýk öðretmenin keyfini yerine getirmiþti. Fransýzca öðretmenimiz Halil Fehmi Demirsoy beydi. Hocam Filistin cephesindede çarpýþmýþ bir gazidir. Ceket cebinde daima (Le mond) Fransýz gazetesini taþýrdý. Karnemde bu dersten notum 4 olduðu için "Sen oradanda zayýf geldin, buradada zayýfsýn" diyerek ikmale býrakýlmýþtým. O sene Çorum Lisesinde bu dersten kalan tek kiþi olma rekorunu da elde etmiþtim. Leman Altan hocam Biyoloji öðretmenimizdi ve ben o dersten sorumlu olarak bir üst sýnýfa geçmiþtim. Þayet bir üst sýnýfta o dersin devamý olan Biyolojiyi baþaramazsam doðrudan sýnýfta kalýyordum. Neyseki korktuðum olmadý, sonuçta uzatmayým 5 dersten bütünlemeye kaldým. Bunun 3'ü öðretmenler kurulu kararýyla oldu. Bütünleme sýnavlarý çok aleyhime çalýþtý, Tarih ve Geometri dersinden baþarýsýz olarak geldiðim memleketimde ilk defa sýnýfta kalmýþ oldum. Geometri dersine birþey diyemem ama, Tarih dersinden hakkýmýn yendiðini yýllar sonra ayný okula öðretmen ve idareci olduðumda bulduðum imtihan kaðýdýmý tarihçi arkadaþým Mehmet Erdem bey'e okutunca anladým. "Bu kaðýt 6 alýr" dedi. Oysa kaðýt üzerindeki not 3.4'tü ( zayýf ). Onun için 1958 yýlý Tarih sýnavýmý yapan isimlerini yazmayacaðým komisyon üyelerine hâla hakkýmý helal etmiyorum... Fizik öðretmenim Halit Bayrak beydi Beni ilk defa sýnýfta görünce oturduðum yere doðru bakýp "Nereden geldin sen?, papaz gibisin?, sana kim oraya otur dedi?, geç arka sýraya?" diyerek Fizik dershanesinin en arkasýna attý. Arkadaþlar bu dersten hapý yuttun deyince ertesi günki Fizik dersinde saçlarýmý kýsaca kestirip gösterilen yere oturdum. Bu hali görünce "Sen adam olacaða benziyorsun, gel üç sýra öne." diyerek beni ödüllendirmiþti, Fizikten de geçmiþtim. Kimya öðretmenliðimizi Eczacý Osman Yürüker bey yapýyordu. Kimya dershanesi bugünki kütüphanenin olduðu yerdi. Hemen yanýnda olan müdür odasýda o zamanlarýn öðretmenler odasýydý. Beden eðitimi öðretmenimiz, adýný bir türlü ben ve arkadaþlarýmýnda hatýrýnda tutamadýðý "Mösyö Dimdik" ti. Derslerimizi daha çok yazýn bahçede, kýþýn salonda, spor kýyafetiyle yapardýk. Lisenin arka bahçesindede futbol sahamýz vardý. Arka bahçedeki pek yüksek olmayan duvarlardan sonrada arazi Ýlice baðlarýna kadar bomboþtu. Bir tek gözle görülen sella(sel yataðý) vardý. Birde buradan fay hattýnýn geçtiði söyleniyordu. Psikoloji öðretmenimiz Ümran hanýmdý. Ertesi sene lise 3.sýnýfa takýntýsýz geçmiþtim. Bahsettiðim öðretmenlerden farklý olarak Felsefe dersimize Azmi Genç Bey giriyordu. Sýnýfta kalmamda öz eleþtiri yaparsam biraz kendimde de kabahat vardý. Öyle bir arkadaþ grubuyduki, kah Ýlice baðlarýnda, kah büyük parkta, kah bahçeli evlerde bulunan yazlýk sinemanýn sahnesinde ve lisenin arka bahçesinde sazlý sözlü alemlerimizde oluyordu. Okulda disiplin sýkýydý. Ütülü pantolon giyme, kravat takma ve þapka giyme mecburiydi. Kýz arkadaþlarýmýzla þapkalýydý ve lacivert renkte formayý beyaz gömlekle giyerlerdi. Çorum'da o zamanlar bulunan Yalçýn, Saray, Turan sinemalarýna ve kahvelere gitmek kesinlikle yasaktý. Ancak okulca tavsiye edilen filmlere oda sadece cumartesi akþamý olmak üzere gidebilieyorduk. Öðretmenlerimiz sinema ve kahvelere baskýnlar yapýyorlardý. Biz yinede durmayýp Yalçýn sinemasýnýn yanýndaki kahveye veya Ziraat Bankasýnýn arkasýndaki bugünki "Etçi" kasap olan havuzlu kahveye masa topu oynamaya gidiyorduk. Yazýn tatilde okul disiplini nispeten gevþiyordu. Çorum'da evimiz bugünki Ziraat Bankasý'nýn Kalelioðlu apartmanýna bakan yönünün ikinci katýndaki muhasebeci lojmanýydý. Ulu camiye bakan tarafta ise müdür lojmaný vardý. O yýllarda arkadaþlarýmdan F. Suna Kýzýltuð, Güneþ Atalay (Kolaðasýoðlu) ve Gürkan Coþkun hatýra defterime duygu ve düþüncelerini yazmýþtý yýlýnýn 30 Mart günki hatýra yazýsýnda "Kardeþim, layýk olduðunuz, neþ eli, mesut her þeyden evvel verimli hayata kavuþabilmeniz temennisiyle..." diyen 42 yýllýk hayat arkadaþým rahmetli eþim Güneþ Hanýmdý. Hayat bizi 1958 yýlýnda yarým dönemde olsa ayný sýnýfta arkadaþ olarak yaþatmýþtý. Güneþ haným tarihi çok sever ve hep derse hazýr gelerek, anlatmaya çalýþýrdý. Kendi ifadesi ile "Hocam bana hep ders anlattýrýr, fakat bir türlüde 10(pek iyi) vermezdi..." derdi... Coðrafya hocamýz Orhan Oktar beydi. Takma adý "Tas" Tas ismi ne alaka diyeceksiniz, hocam Çoruma ilk geldiðinde gece çalýþmasýnda bir öðrenciden su ister... Çocuk " Neyle getirelim hocam?" deyince "tasla olsun" der. Böylece bu isim hocamýza takýlýr. Ama günün birinde hocamýza kýzan bir öðrenci bir þablona tas ismini oyup evinden okula kadar belli aralýklarla yaðlý boya ile yazýnca; Güneþ Atalay ýn balerinleri, Daver Kolaðasýoðlu nun yaðlý boya tablolarý. Beþi bir yerde Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci polisler okula dolmuþtuk. Aklýmda kaldýðý kadarýyla Rusya'nýn bir tas ajansý var mýþ!. Acaba bunun da öyle bir yanýmý var diye soruþtu rulmuþ, sonra bunun hoca mýzýn takma adý olduðu an laþýlýnca polislerde duruma gülmüþlerdi. O yýllarda Çorum'da Ga zi caddesinde hummalý bir çalýþma vardý. Cadde orta sýnda betondan büyükçe bir kanal yapýlýyordu, her taraf yýkýk döküktü. Rahmetli arkadaþým ta çalýþanlarýn sürveyanlý ðýný yapýyordu. Bugün yet meyen tek ana caddemize o zaman uçak mý indirile cek diye tenkitler bile yapý lýyordu. Ayný yýllarda okuduðumuz arkadaþla rýmýzýn hemen hepsi yüksek tahsil yaptý lar. Ben lise 6 edebiyatta yani son sýnýfa geçince Bolu'ya tayinimiz çýktý ve ben oradaki liseden mezun oldum. Arkadaþlarýmýzdan; Erkan Kesim, maz Aslan, Güneþ Atalay(Kolaðasýoðlu), Þaduman Dursun, Türkan Pezek, Þahinbaþ, Tezer Tokatlýoðlu, Ertürk Er can, Aydýn Soysal, Nebil Dedeoðlu, Þe ner Baþýbüyük, Ýbrahim Hazineci hakkýn rahmetine kavuþtular tabi öðretmenlerimizde. Mekanlarý cen net olsun öðretim yýlý sonunda bu günki belediye binasýnýn üst katýndaki salonda resim ve iþ derslerimizin ürünle rinden olan sergimizi açtýk. zamanýn valisi Cemal Çapanoðlu yap mýþtý. O sergide benim üç resmim rah metli eþim Güneþ Hanýmýn yaptýðý re simlerle baðlantý kurmuþtu. sayarsanýz sayýn...çok yetenekli arka daþlarýmýzýnda yaðlý boya, sulu boya ve kara kalem tablolarý ve iþleri ser miþti. Okulda kýz öðrenci arkadaþlarýmýzla mesafeli ve birbirine saygýlý bir arkadaþ lýðýmýz vardý. Pek okul dýþýnda yanyana gelemezdik. Helede bir kýz bir erkek öð renci birlikte okul yolunda yürüyemez dik. Okulun arkasýndaki bahçesinde boþ derslerimizde ve güzel havalarda gruplar halinde oturup þarký söylediðimiz olur du. O yýllarda Çorum'un trafik derdi diye bir þey yoktu. Otomobil sayýsý iki elin parmaklarý kadardý. Daha çok saat kulesi meydanýnda dizilen faytonlarla ve at ara balarýyla iþler yürütülürdü. decek otobüsler Velipaþa Haný ve yakýn larýndaki yazýhanelerden kalkardý. ra'ya 7-8 saatte varýrdýk. O zamanki tek noloji gereði yollar ancak, kazma kürek le yapýlan þoseden ibaretti. Greyder ve dozer önemli araçlardan sayýlýyordu. Yollarý sýkýþtýrmada buharlý silindirler çalýþýyordu Mahsül boldu, çetenlerle kavunlar karpuzlar, üzümler, elmalar yerine göre çeþitli sebzeler pazara geliyordu. Ço rum'un etrafý baðlýk ve bahçelikti. Sokak çeþmelerinden sular akmaktaydý, Ço rumda kýþlar iyice soðuk olurdu. Saçak lardan buzlar sarkardý. Hayvancýlýk ya pan evlerde mevcuttu. Sebze pazarý bu günki ulumezarýn yanýndaydý. Çorum'un tek apartmaný Kalelioðlu apartmanýydý. Onun ve Ziraat Bankasýnýn etrafýnda ka dýn pazarcýlar çarþamba günleri yoðurt, yað ve süt satarlardý. Doðal gübre kulla nýlýr, hormon diye bir þey bilinmezdi. Onun için sebze ve meyveler saðlýklýydý. O yýllarda Çorum'un bütün hamamlarý çalýþýyor ve bazý hanlarda iþlevini sürdü rüyordu. Çorum'un renkli simalarýndan Pardon'un Sýttýk, Kör Hasan, Kör Rüþtü ve Týký da hayattaydý. Buðday pazarý þehrin merkezinde bulunuyordu. lar ve arnavut kaldýrýmlarý mevcuttu. Ev ler istisnasýz bahçeliydi. Haymalýklarý vardý. Çorum daha beton yýðýnlarýna bü rünmemiþti. Yazacak çok þey var manlar ekmeðin de, pidenin de, çöreðin de, pekmezin de, balýn da tadý bir baþ kaydý. Þimdi o tat domateste ve salatalýk ta bile kalmadý. Yýl sonunda lise gecelerimizde tiyatro, halk oyunlarý ve müzik faaliyetlerimiz olurdu. Türk halk müziði ve müziði korolarýmýzý müzik öðretmeni miz Mustafa Karaahmetoðlu hazýrlardý. Bu arada Molyer'in Kibarlýk Budalasý ve Cimri Piyeslerinde arkadaþlarým Kuþçu, Cemal Kaçar, Tolunay Uygur, Fermude Çýrpý rol al mýþlardý. Daha ismini hatýrlayamadýkla rýmýn affýna sýðýnýyorum. Milli Bayramlar da önemli günlerimiz arasýnda yer alýrdý. Boru, trompet takým larý çalýþmalarýný hýzlandýrýr yürüyüþü provalarý yapýlýrdý. Mayýs ayý 19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramý hazýrlýklarý ve bayramla geçerdi. Kýz ve erkek öðrenciler jimlas

9 PAZARTESÝ 22 EYLÜL Olaylar ve Ýnsanlar NDEN ÇORUM isler okula dolmuþtuk. lýmda kaldýðý kadarýyla sya'nýn bir tas ajansý var- Acaba bunun da öyle yanýmý var diye soruþtumuþ, sonra bunun hocazýn takma adý olduðu anýlýnca polislerde duruma müþlerdi. yýllarda Çorum'da Gacaddesinde hummalý bir ýþma vardý. Cadde ortada betondan büyükçe bir al yapýlýyordu, her taraf ýk döküktü. Rahmetli adaþým Yaþar Þahinbaþçalýþanlarýn sürveyanlýý yapýyordu. Bugün yetyen tek ana caddemize aman uçak mý indirilediye tenkitler bile yapýokuduðumuz arkadaþlaepsi yüksek tahsil yaptýdebiyatta yani son sýnýfa tayinimiz çýktý ve ben mezun oldum. zdan; Erkan Kesim, Yýl- Atalay(Kolaðasýoðlu), Türkan Pezek, Yaþar okatlýoðlu, Ertürk Eral, Nebil Dedeoðlu, Þe- Ýbrahim Tüz, Bahattin rahmetine kavuþtular, rimizde. Mekanlarý cenretim yýlý sonunda bubinasýnýn üst katýndaki iþ derslerimizin ürünleimizi açtýk. Açýlýþýný o Cemal Çapanoðlu yapbenim üç resmim raheþ Hanýmýn yaptýðý retý kurmuþtu. Artýk neye n...çok yetenekli arkaaðlý boya, sulu boya ve lolarý ve iþleri sergilen- se gecelerimizde tiyatro, e müzik faaliyetlerimiz lk müziði ve Türk sanat mýzý müzik öðretmeniaraahmetoðlu hazýrlardý. r'in Kibarlýk Budalasý ve de arkadaþlarým Yücel Kaçar, Vahit Özbakan, Fermude Çýrpý rol alismini hatýrlayamadýklanýyorum. ar da önemli günlerimiz dý. Boru, trompet takýmný hýzlandýrýr, merasim larý yapýlýrdý. Mayýs ayý rk'ü Anma ve Gençlik azýrlýklarý ve bayramla erkek öðrenciler jimlastik gösterileri, kasa ve minder hareketlerini disiplin içinde, yerine getirirlerdi Okullar arasý spor müsabakalarý da; Futbol, voleyboy, basketbol, ve diðer branþlarda lise öðretmen okulu, Ýmam Hatip Okulu, sanat okulu ve kýz sanat okullarý arasýnda iddialý bir þekilde sürdürülürdü. Okul gezilerimizde olurdu. Bu arada Deller ve Yeni Köye Altýn Oluk Un Fabrikasý kamyonun kasasýnda gitmiþtik. Eðlencelerimiz arasýnda merhum öðretmenimiz Ýrfan Berker beyi de oynatmýþtýk. Çok ciddi olan öðretmenimiz bizi kýrmayýp memnun etmiþti. Mekaný cennet olsun... Ayrýca merhum Uður Turpoðlunun Hanamok Traktörleriyle Beki Kaplýcasýna yaptýðýmýz gezide tam bir macera olmuþtu. Bozuk yollardan geçen bir tekerin izini bulamayýnca, boþluktan gittiðimizi ve büyük bir badire atlattýðýmýzý anlamýþtýk. Þehir dýþý okul gezisi olarak Amasyaya gittik. Merzifon hava alanýnda F-84 lerin yanýnda ve Suluca Þeker Fabrikasýnýn önünde hatýra fotoðraflarý çektirmiþtik. Benim fotoðraf çekme merakýmda bu yýllarda baþlamýþtý. Sýnýfta korsan fotoðraflar çektiðimi gören kýz arkadaþlarým "Poz verelimde öyle çek bir iþe yarasýn bari..." derlerdi. Deðerli hemþerilerim, bu yazýmdaki isimlerde ve görüþünüze arz ettiðim fotoðraflarda dedelerinizi, ninelerinizi, anne ve babalarýnýzý vel hasýl bir çok yakýnlarýnýzý göreceksiniz. Öðretmenlerinizi de yad edeceksiniz. Bir kýsmý sizlerde buruklukta yaratacak çünki onlar ebedi aleme çoktan göç ettiler... Hayatta olanlara saðlýk, aramýzdan ayrýlanlara Allahtan rahmet diliyelim, mekanlarý cennet olsun öðretim yýlý benim için Bolu'da pekte zor olacaktý... Bir senemde orada güme gitmiþti ama ben maðdur edebiyatý yapmayacaðým... Sonuçta 1961 yýlýnda Bolu Lisesi mezunu olmuþtum. Bir baþka yazýmda buluþmak ümidiyle hepinize iyi günler dilerim, hoþçakalýn Korsan fotoðraf Deller Gezisi nde 1- Suna Kýzýltuð, 2- Kenan Sabuncu, 3- Þaduman Dursun, 4- Daver Kolaðasýoðlu Çorum Lisesi bugünki Atatürk Anadolu Lisesi (1950 li yýllar.) Yeniköy gezisinde matematik öðretmenimiz Ýrfan Berker ðrenci arkadaþlarýmýzla irine saygýlý bir arkadaþk okul dýþýnda yanyana ede bir kýz bir erkek öðul yolunda yürüyemezasýndaki bahçesinde boþ güzel havalarda gruplar þarký söylediðimiz olur rum'un trafik derdi diye tomobil sayýsý iki elin rdý. Daha çok saat kulesi ilen faytonlarla ve at ararütülürdü. Ankara'ya gielipaþa Haný ve yakýnnelerden kalkardý. Ankavarýrdýk. O zamanki tekllar ancak, kazma küreken ibaretti. Greyder ve araçlardan sayýlýyordu. ada buharlý silindirler u, çetenlerle kavunlar,, elmalar yerine göre pazara geliyordu. Çolýk ve bahçelikti. Sokak sular akmaktaydý, Çoce soðuk olurdu. Saçakrkardý. Hayvancýlýk yacuttu. Sebze pazarý bun yanýndaydý. Çorum'un alelioðlu apartmanýydý. Bankasýnýn etrafýnda kaarþamba günleri yoðurt, ardý. Doðal gübre kullaiye bir þey bilinmezdi. ve meyveler saðlýklýydý. rum'un bütün hamamlarý hanlarda iþlevini sürdü- 'un renkli simalarýndan, Kör Hasan, Kör Rüþtü attaydý. Buðday pazarý de bulunuyordu. Taþ yolldýrýmlarý mevcuttu. Evahçeliydi. Haymalýklarý ha beton yýðýnlarýna büacak çok þey var. O zade, pidenin de, çöreðin e, balýn da tadý bir baþt domateste ve salatalýk- 1- Uðural Arkýnkaya, 2- Daver Kolaðasýoðlu, 3- Hayal Sirer, 4- Tolunay Uygur, 5- Fermude Çýrpý, 6- Göneç Tuncer, 7- Yurdeþen Duyar, 8- Hamza Ekmekçi, 9- Ýlhan Sancar. 10- Aydoðan Semizer Ed. - Fen öðrencileri okul bahçesinde. 1- Ertürk Ercan. 2- Sabri Karaahmetoðlu, 3- Yaþar Þahinbaþ, 4- Þener Baþýbüyük, 5- Müfit Koldaþ, 6- Hasan Gürbüz, 7- Ýbrahim Tüz, 8- Bumin Abacý Çorum Lisesi boru takýmý Cumhuriyet Bayramý nda, Yeniköy gezisini katýlan öðrenciler toplu halde Çorum Lisesi öðrencileri Amasya - Suluca Þeker Fabrikasý gezisinde Beke Kaplýcalarý yolunda.

10 10 PERÞEMBE 21 MAYIS 2015 M.A. Temel Lise oldu RECEP MEBET Eðitimci Metin Akbay ýn kurucusu olduðu M.A. Butik&Fen Bilimleri Dersanesi temel liseye dönüþtü. Özel Merkez Ada (M.A.) Temel Lisesi, sezonunda eðitim-öðretime açýlýyor. Milli Eðitim Bakanlýðý ndan ruhsat alan Özel M.A. Temel Lisesi nin yeni sezona hazýr olduðunu belirten Metin Akbay, Eðitimdeki 30 yýlý aþan tecrübemizle Çorum a yeni bir özel okul kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Özel dersanecilik alanýnda bugüne kadar pek çok baþarýya imza attýklarýný anlatan Akbay, eðitimdeki tecrübelerini temel lise çatýsý altýnda hizmete sunmaya devam edeceklerini söyledi. YGS DE BÜYÜK BAÞARI M.A. Butik&Fen Bilimleri Dersanesi, Temel Lise oldu YGS sonuçlarýna göre 6 puan türünün 5 inde Çorum da birincisi çýkardýklarýný anlatan Metin Akbay, Ýlk 10 binde 15, ilk 20 binde ise 33 öðrencimiz yer alýyor dedi. Üniversiteye hazýrlýktaki baþarýlarýný okul çatýsý altýnda da sürdürme konusunda kararlý olduklarýný vurgulayan Akbay, Deneyimli eðitim kadromuz ve nezih bir fiziki mekana sahip binamýzda Çorumlu gençleri hedeflerine taþýmaya devam edeceðiz diye konuþtu. Akbay, detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak numara Metin Akbay 68 de eðitime sunduklarý Yerel Basýn Spotu hazýr Çorum Ofset, Ýnönü Caddesi Eski Bað-Kur hizmet binasýnýn bulunduðu sokakta açýlýyor. Çorum Ofset yarýn açýlýyor RECEP MEBET Ali-Hasan Pakkan ile Murat Yitmen in sahibi olduðu Çorum Ofset yarýn saat da Çepni Mahallesi Aynalý Sokak numara 7 de hizmete açýlacak. Baský Adýna Herþey sloganýyla dikkat çeken Çorum Ofset, Ýnönü Caddesi Eski Bað-Kur hizmet binasýnýn bulunduðu sokaktaki üç katlý modern tesiste faaliyet gösterecek. Açýlýþ hakkýnda bilgi veren Çorum Ofset yetkilileri, Cuma namazýnýn ardýndan gerçekleþecek törene tüm Çorum halkýný davet ettiler. RECEP MEBET Çorumlu Yönetmen Mustafa Ortatepe tarafýndan hazýrlanan basýn spotu hazýr. Çorum un Sesi Biziz sloganýyla hazýrlanan spot için gala töreni düzenlenecek. Çorum Yerel Basýný için hazýrlanan tanýtým spotu, 24 Mayýs 2015 Pazar günü saat de Anitta Otel de gerçekleþecek gala töreniyle gösterime girecek. Çorumlu Yönetmen Mustafa Ortatepe tarafýndan hazýrlanan basýn spotu ile yerel basýn kuruluþlarý ve çalýþmalarý tanýtýlacak. Çorum un Sesi Biziz sloganýyla hazýrlanan spotun çekimleri S&Y Production, stüdyo çalýþmalarý Mor Filo Yapým tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirten Mustafa Ortatepe, katkýlarýndan dolayý Anitta Otel, Tekofset, Boss Energy Drink, Spor Toto ve Lacoste a teþekkür etti. Yeni MOBESE ler kuruluyor RECEP MEBET Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan kullanýlan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) güçlendiriliyor. Güvenlik amacýyla kullanýlan MOBESE sistemi dahilinde, þehrin çeþitli yerlerine yeni kameralar kuruluyor. Halen kullanýlan 57 adet MOBESE kamerasý bulunduðunu hatýrlatan yetkililer, Þehir büyüyor ve yeni MOBESE kameralarýna ihtiyaç artýyor diye konuþtular. Seçim mitinglerinin yapýldýðý Abide Meydaný na da yüksek görüntüleme kalitesine sahip yeni kameralar kurulacaðý bilgisi verildi. MOBESE sistemi dahilinde, þehrin çeþitli yerlerine yeni kameralar kuruluyor. Kaleli kýzlarý eserlerini sergiledi Açýlýþa bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile üniversitesi öðrencileri katýldý. RECEP MEBET Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda Ebru Sergisi açýldý. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen açýlýþa bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile üniversitesi öðrencileri katýldý. Törende ayrýca Eðitim-Öðretim Yýlý nda açýlan Ýngilizce, Diksiyon ve Ebru Kurslarý ný baþarýyla tamamlayan 34 öðrenci sertifika aldý. Mehteran konserinin de yer aldýðý törende konuþan Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, sertifika alan ve sergide eserleri bulunan öðrencileri kutlayarak emeði geçenlere teþekkür etti. Konuþmanýn ardýndan Kaleli Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Kaleli ve Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel tarafýndan Diksiyon Kursu Öðreticisi Gözde Atlamaz, Ebru Kursu Öðreticisi Serap Karaca ve Ýngilizce Kursu Öðreticisi Ayþe Ergin Ayrancý'ya plaket verildi. Kursiyer öðrencilerin sertifikalarýný ise Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Gazi Yýldýrým, Kadir Söngüt ve Yahya Çoban ile Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Karaman ve Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Yasin Yetim tarafýndan verildi. Sertifika törenin ardýndan sergi açýlýþýný yapan protokol üyeleri öðrencilerin ebru çalýþmalarýný ilgiyle inceledi. Program, kokteyl ile sona erdi. Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda Ebru Sergisi açýldý. Sergide yer alan eserler büyük beðeni topladý. Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý açýlýþta konser verdi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:08 Mayýs 1431 Hýzýr: MAYIS Allahü teâlâ, kullarýna zulüm ve haksýzlýk etmez. (Nahl sûresi:33) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ülker Fýrtýnasý - Antalya'nýn kuruluþu (1921) - Akka'dan Napolyon'un geri çekilmesi (1799) - Dünya Süt Günü Hatýrlatmakta fayda var! 2 Yine hatýrlatmakta fayda var; O dönem SSK Genel Müdürü olan Kýlýçdaroðlu yaptýðý açýklamalarda "Bu ay emekli maaþlarýný ödeyemeyeceðiz, ilaç alamýyoruz" gibi beyanatlar vermiþti. 121 Milyar dolar kâr ile aldýðý bu kurumu 1 milyar dolar zarar ile býraktý. Býraktý derken yine hatýrlatmakta fayda var; görevden uzaklaþtýrýldý. Bugün ise yine ayný Kýlýçdaroðlu ekonomik vaatlerine kaynak sorulduðunda geçmiþteki karnesini gösteriyor. SSK'yý batýrmasýný baþarý olarak sunuyor. Bu ekonomik vaatlerin arkasýnda IMF vardýr. Bunu söylerken hatýrlatmakta fayda var; koalisyon döneminde ülkeye borç vermek için sunduklarý þartlardan biri kendi istedikleri birini bakan olarak yapmaktý; yaptýlar. Ýþte bugün CHP'ye akýl hocalýðý yapan Kemal Derviþ o gün bu ülkeye bakan olarak gelmiþti. Sonuç ne mi oldu; onu da hatýrlatalým: Bankalar battý, ülke krize girdi, yazarkasalar fýrlatýldý vs Eðer koalisyon olursa bu sadece ekonomik boyutu ile deðerlendirdiðimiz durumlarý yaþayacaðýz hatta daha sert bir þekilde. Belki diyeceksiniz ki MHP, HDP'nin olduðu yerde koalisyona girmez. Hatýrlatalým ki iç güvenlik yasasý çýkacaðý zaman nasýl ki CHP-MHP-HDP kol kola girip meclis kürsüsü önünde eylem yaptýlarsa koalisyon için de bir araya geleceklerdir. Yine hatýrlatmakta fayda var; bizim çok güzel bir demokrasimiz var. Hani tüm vesayetlerden uzak, herkese konuþma hakký tanýyan, devletin Kürtçe kanal açtýðý, medyanýn istediðini yazabildiði bir demokrasimiz var. Hatýrlamamýz gerekenleri sizlere soru sorarak açýklayayým. Þu an ki Deniz Kuvvetleri Komutanýnýn adý nedir? Diyelim ki bunu bilmiyorsunuz, peki ya Hava Kuvvetleri Komutanýnýn adý? Bunu da bilmiyorum demeyin! Ya Kara Kuvvetleri Komutaný kimdir, hani yakýn zamanda Genelkurmay Baþkanýmýz olacak olan kiþi? Sanýrým onun ismini de bilmiyorsunuz. Deðerli okurlar, iþin aslýna bakarsanýz ben de bilmiyorum ki olmasý gereken de budur. Demokrasi dediðimiz þey herkesin iþini yapmasýdýr öncesinde sizlere bu sorularý sormuþ olsaydým býrakýn komutanlarýn adýný onlarýn çocuklarýnýn nerede tatil yaptýðýna kadar söylerdiniz. Demokraside atanmýþlar seçilmiþleri tahakküm altýna alamaz, alýyorlardý unuttuk Yine hatýrlatmakta fayda var; red, inkar ve asimilasyonlarý 2002 öncesi o hal varken, vesayet çekiç güç olarak Kürt vatandaþlarýn tepesindeyken bugün bunlarý unuttuk. Bugün devlet Kürtçe televizyon açtý, bugün devlet baþkaný Kürdistan demeye baþladý. Þiwan Perwer 35 yýl hasret kaldýðý ülkesine döndü, Ahmet Kaya'lar bir daha gurbette ülkesine hasret ölmüyor. Askere gidenler aðýtlarla deðil davul zurnayla uðurlanýyor. Kan ve gözyaþý akmýyor, anneler aðlamýyor. Yine hatýrlatmakta fayda var; Boraltan Köprüsü'nü! Hani CHP yönetimi Stalin'in zulmünden kaçan Azeri kardeþlerimiz bize sýðýndýðýnda ýsrarlý emirlerle onlarýn geri teslim edilmesini emretmiþti de bizim askerlerimiz emri uygulamýþtý. Azeriler Boraltan Köprüsü'nden karþýya geçince bizim askerlerimizin gözü önünde kurþuna dizilmiþti ya hatýrladýnýz mý? Ýþte o CHPbugün iktidara gelirse bize sýðýnan Suriyeli Müslüman kardeþlerimizi aynen bu þekilde Esed'e gönderecek, Esed'e bu kardeþlerimizi Stalin gibi gözlerimizin önünde kurþuna dizecek. Anadolu insaný olarak saf, temiz, kindar deðiliz ama kandýrýlmaya, sömürülmeye de çok müsait bir toplumuz. Dün olanlarý çok çabuk unutuyoruz. Ýþte sandýða giderken bu okuduklarýnýz aklýnýza gelsin, aklýnýz vicdanýnýzla birleþsin. Mührü vururken dünü unutmadan, bugün yapýlanlarýn kýymetini bilerek vurmanýz temennisiyle METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net VEFAT EDENLER 1-Duran ve Arap KELAM' ýn annesi, Mustafa GÜ- MÜÞ' ün kayýnvalidesi, Gazi GENÇ' in annannesi, Mehmet SAVAÞ' ýn halasý; Fatma KELAM. 2-Çýkrýk Köyü' nden gelme, Emekli Öðretmen Merhum Ayhan YALÇINKAYA' nýn eþi, Terzi Esnafýndan Nejdet YALÇINKAYA' nýn annesi; Seher YALÇIN- KAYA. 3-Alaattin ve Ahmet Rufai DAÞKIRAN ile Filiz AVCI' nýn babasý, Bekir AVCI' nýn kayýnpederi, Çimento Fabrikasý' ndan emekli; Selahattin DAÞKIRAN. 4-Mescitli Köyü' nden gelme, Celal ÞAHÝN' in eþi, Mustafa ve Ahmet ÞAHÝN' in annesi, Osman ÞAHÝN' in kayýnvalidesi, Çakýr Karasör sahiplerinden Hüseyin ve Mehmet ÖZDÝLLÝ' nin ablasý; Hatice ÞAHÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Gram ALIÞ 100, SATIÞ 100,47 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI (TEL: ) ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : DEVA ECZANESÝ GÜLÞEN TERLEMEZ (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:4/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK PERÞEMBE 21 MAYIS Siyasallaþma sürecinin etkisinde yönetim olgusunu ve sorunlarýný tartýþmak 2 Bu yazý; bir yönetim organizasyon hocasý olarak ve sahip olduðum bilgi birikimini kullanarak, reel hayatýn bir fotoðrafýný çekmek ve yönetsel iliþkilerin doðru anlaþýlmasýna katkýda bulunmak amacýyla kaleme alýnmýþtýr. Bilimsel ve akademik kaygýnýn aðýr basmasýna itina gösterdiðim yazýnýn kesinlikle birilerini eleþtirmek ve birilerine avantaj saðlamak gibi bir misyonu bulunmamaktadýr. Öte yandan yazýda da ifade edildiði gibi, yapýlan projeksiyonlarýn sadece günümüzle ilgili bir boyuta sahip olmadýðýný ve tarihi süreç çerçevesinde pe çok dönemin yorumunu kapsadýðýný belirtmek istiyorum. Allah dengeyi gözetenleri sever Þüphesiz ki Allah-u Teâla bize Üretimin de tüketiminde bir dengesi Kur'an-ý Kerim de ''iyiliði emretme ve var aslýnda ama bizler dengeyi kaybettik. Bu baðlamda sözü mezuniyet kötülükten sakýndýrmayý'' emretmektedir. Bizler de nefesimiz yettiðince bu gecelerine getirmek istiyorum. Mezuniyet demek, diploma almayý hak emri yerine getirmekle görevliyiz. Günümüz dünyasýna baktýðýmýzda çeþitli iþler bizleri meþgale altýna almýþ duðu ödülüdür ve bu diploma saye- etmiþ bir ilim grubunun hak etmiþ ol- bunlardan kafamýzý kaldýramamaktayýz. Dünya hayatýný bilinçli kullanný tahsis etmektedir. Mezuniyet gecesinde bu kiþiler hayatýnýn geri kalanýmaktan uzaklaþtýk artýk yeter ki benim si ise Türkiye'nin ve Dünya'nýn her olsun mantýðýyla hareket ediyoruz. tarafýnda ilimi, hakký, hukuku, adaleti anlatacak mezunlarýn son gecesidir. Haliyle bu da bize israf ve zarar olarak geriye dönmektedir. Hayatýmýzda bizleri oyalayan o kadar boþ iþler var ki Kendi görüþümdür ama bu mezuniyet geceleri için toplanan ve bir gece Yunus Yamaner bunlar bize samimi görünmekte ve için harcanacak olan paralarýn keyfi bizleri daha fazla kendine çekmektedir. Hâlbuki Allah-u Teâla ayetinde Bence o meblaðlarla ihtiyaç sahiple- bir iþ için toplandýðý kanaatindeyim. ''Bunlar Dünya hayatýnýn boþ iþleri, oyun ve eðlenceleridir'' buyurarak bunlarýn ne kadar kýymetsiz olva olunsa ilim sahiplerinin asýl görevlerini yerine rine bir nebze olsun yardým edilse ve dertlerine deduðunu bizlere bildirmektedir. getirecekleri kanaatindeyim. Zamanýmýzý, bilgimizi, Zamanýmýzý boþa harcýyoruz ve asýl yapmamýz üretim ve tüketimimizi denge tutmak için çok yerinde bir davranýþ olacaktýr. Son olarak üniversitelerin gereken iþlere bir türlü geçemiyoruz. Bu da toplumsal ve bireysel olarak geliþmemize engel oluyor ve ilim, bilgi, medeniyet yerleri olduðunu hatýrlatýyor geride kalmamýza neden oluyor. Bu kâinattaki her ve buralardan ayrýlacak olan, mezuniyet gecesi hesaplarý yapan kardeþlerime tavsiyelerimi iletiyorum. þeyi bir denge ve düzen içinde yaratan Allah bizlerinde bu dünyada bilinçli yaþamasýný istemektedir. Selam ve Dua ile.. * Belirsizliðe düþük tolerans( belirsizlikten kaçýnma), * Yüksek güç mesafesi (güce itaat ve onun yanýnda olma), * Asabiyetçilik (kendini beðenme ve kendisine ait olaný önceleme), * Güvenliði merkeze alma( güvenliði hayatýn ve iliþkiler sisteminin olmazsa olmazý yapma), *Sýnýrlý düzeyde kollektivizm (zor zamanlarda ve zor koþullarda birlikte hareket etme) * Diþil kültürel deðerler (paylaþma, yardýmlaþma, misafirperverlik gibi özelliklere uygun davranma). Söz konusu bu özellikler setinin doðruluðu tartýþýlabilir. Ancak yaþanan hayata ve iliþkiler sistemine bakýldýðýnda; bunlarýn çoðunun yaklaþým ve davranýþlarýmýz üzerinde etkili olduðu görülebilir. Yani farkýnda olmadan; tutumlarýmýzý, iliþkilerimizi, eylemlerimizi ve deðiþik alanlara ait ritüellerimizi düzenlerken, yukarýda belirtilen kültürel özellikler setinden etkileniriz. Çünkü sosyal varlýk olan insan ve insan olarak yöneticiler, içinde bulunduðu toplumsal atmosferi oluþturan unsurlarýn etkisinden kurtulamazlar. Etkilenme sürecinin bir diðer adý da, sosyal etkileþimdir. Yani sosyal etkileþim, unsurlarýn karþýlýklý olarak bir birlerini etkilemeleri sürecinin adýdýr. Ýnsan içerisinde bulunduðu toplumsal yapý ve çevresel unsurlarla etkileþerek, bazý þeyleri öðrenir ya da toplumun öðrenmesine katký saðlar. Buna öðrenmenin toplumsal boyutu( Öðrenen Örgüt Düzeyi) da denmektedir. Herkesin bir þeyleri öðrendiði ve birbirine öðrettiði bir ortamda, sosyal sorumluluk ve toplumsal sinerji düzeyi yüksek gerçekleþecek, bu da yönetsel demokrasinin hýzlý ve güçlü bir þekilde ortaya çýkmasýna yardýmcý olacaktýr. Bu düzeyde; kalkýnmýþlýk, demokratik teamüllerin yerleþikliði ve bilinçli vatandaþ davranýþý vardýr. Böyle bir konsept; bizde olmayan, fakat geliþmiþ toplumlarda fazlasý ile var olan bir durumun örneðini teþkil etmektedir. Þimdi yukarýda bahsettiðimiz kültürel kotlarýn bizim hayatýmýza, iliþkilerimize ve özellikle kamu yönetimine olan muhtemel yansýma biçimlerinden bahsedebiliriz. Öncelikle; güce itaat(gücün yanýnda yer alma), belirsizlikten kaçýnma(istikrar arayýþý), kabilecilik( eþ dost ve akrabayý önceleme) ve güvenliði merkeze koyma gibi temel kotlar, bir yandan merkezi otoritenin gücünü artýrýrken, öte yandan da siyasallaþmanýn önünü açar. Sorgulanmayan ya da sorgulanamayan bir yönetimin önündeki mayýnlar, bizzat yönetilenlerin kendisi tarafýndan itaat alýþkanlýðý nedeniyle ortadan kaldýrýlýr. Böylece; farkýna varmadan yönetilenler, dikensiz gül bahçesini inþa ederek yöneticilerin önüne koyarlar. Bunun anlamý, "ben sana teslim oldum ve beni istediðin gibi yönetebilirsin" demektir. Yani buna yönetilenlerin yöneticilere kredi açmasý da denebilir. Yönetilenlerin verdiði bu kredi, yöneticilerce iyi ve olumlu kullanýlabilirse, faydalý hizmetlerin altýna imza atýlabilir. Çünkü yönetimin yönetsel anlamda eli güçlenecektir. Ancak yönetilenlerin tanýdýðý kredi; yöneticiler tarafýndan verilen deðil, söke söke alýnan bir hak olarak algýlanýrsa, böylece tek adamlýðýn, tiranlýðýn ve krallýðýn önü açýlacaktýr. Söz konusu bu algý yöneticilerin zihninde, "benim yönetilenlere ihtiyacým yoktur, bilakis onlarýn bana ihtiyacý vardýr" düþüncesini doðuracaktýr. Kendini önemseyen ve önceleyen bu algý, yönetimin, hayatý ve iliþkiler sistemini istediði gibi yönetmesine ve toplum mühendisliðini kullanarak toplumsal yapýyý kendisine göre yeniden düzenlemesine katký saðlayacaktýr. Böylece yönetimin siyasallaþmasýnýn da alt yapýsý hazýrlanmýþ olacaktýr. Siyasallaþma; hayatýn bütün alanlarýný yönetirken, yöneticilerin ilke, kural ve standart olarak kendi siyasal doðrularýný kullanmasýdýr. Söz konusu temel doðrular kendi doðrularýdýr ve bunlar tartýþýlamaz. Tartýþma ve kritik, genellikle yönetim tarafýndan, muhalefet ya da hasýmlýk olarak algýlanýr. Hasýmlýk algýsý ve bu algýnýn sahipleri "siyasal mobbing" yöntemleri ile bir þekilde enterne edilir veya dýþlanýr. Sürgüne göndermek, itibar kaybýna uðratmak, yasal takibat veya hak ettiði halde hakkýný teslim etmemek gibi örnekler bunlardan bazýlarýdýr. Listeye baþkaca örnekler de eklenebilir. Yönetim; belirtilen bu eylemlerle önündeki mayýnlarý temizlerken, yoðun olarak algý dizayn araçlarýný kullanýr. Algý dizayn araçlarý, çoðu zaman yönetenlerle yönetilenler arasýnda ortaya çýkan, sosyal açýðýn kapatýlmasýnda bir araç olarak da kullanýlabilir. Siyasallaþma süreci, toplumun her alanýnda kendini göstermekle birlikte; özellikle üniversiteler ve diðer eðitim kurumlarý, din, ekonomi, sendikal hayat, bürokrasi, zabýta, yerel yönetimler ve iletiþim araçlarý gibi alanlarda yoðunlaþýr. Çünkü bu alanlar, toplumun dönüþtürülmesinde birincil rol oynayan stratejik alanlardýr. Söz konusu bu alanlardaki temel kotlarýn yeniden düzenlenmesi, büyük oranda yöneten güce, dönüþtürme imkaný saðlar. Ancak, tek yanlý bu dönüþtürme süreci, yönetilenlerin iradesine vesayet koyma ve onlarý nesne konumuna taþýma anlamýna da geleceðinden bazý tepkileri de beraberinde getirebilir. Bu baðlamda;üniversitelerdeki akademik olmayan atamalar, bürokratik kýyýmlar, bazý sendikalarý ön plana çýkarmak için yapýlan baskýlar, yerel yönetimlerin kaynak ve destek saðlama merkezi olarak kullanýlmasý, eðilmeyen ve direnen unsurlarýn enterne edilmesi için yapýlan yasal takibatlar, zabýta unsurlarýnýn toplumsal baský aracý olarak kullanýlmasý ve dini anlayýþýn iktidara meþruiyet kazandýracak þekilde yorumlanmasý gibi eylemler siyasallaþmanýn muhtemel ve hali hazýr sonuçlarý olarak deðerlendirilebilir. Bütün bu eylemler bir yandan yönetime yönetsel anlamda güç kazandýrýrken, diðer yandan da yönetilenler açýsýndan hak ihlallerinin önünü açmaktadýr. Aslýnda üzerinde durulmasý gereken konu, bütün bu olup bitenlerin öðrenilmiþ çaresizliðe teslim olmuþ kesim( yönetilenler) tarafýndan kabul edilmesi ve içselleþtirilmesi meselesidir. Bu bir gerçekliktir. Ancak bu gerçekliðin içselleþtirilmesi; hür iradeye ve toplumsal kabule dayanan bir sonucu deðil, bilakis zorlamanýn, baskýnýn ve ince tehdidin ürettiði bir süreci ifade eder. Yani sýkýysa kabul etme ben bir þekilde kabul ettiririm restidir bu gelinen nokta. Siyasallaþma, önemli bir toplumsal sorundur. Çünkü bu sorunun kaynaðýnda, gücün yanýnda olmak ya da en azýndan karþýsýnda olmamak yaklaþýmý vardýr. Buna ülülemre itaat duygusu da denebilir. Her iki dinamik( kültürel ve dini referans noktalarý) de, sosyal hayatýn ve iliþkiler sisteminin inþasýnda stratejik önem arz etmektedir. Bu yüzden, bu hassasiyetlerin egemen olduðu toplumsal yapýlarda; muhalefet yapmakta ve demokratik teamüllere iþlerlik kazandýrmakta zordur. Zira böyle yapýlarda muhalefete zaten izin de verilmez. Geçmiþte Çin'de Kültür devriminde, Amerika'da Mc Carty'cilik döneminde, Ýran' da Ýslam Devriminde ve ülkemizde tek parti döneminde muhalefet ve muhalif düþünceler çok sýkýntý çekmiþlerdir. Yani bu tür yapýlarda muhalefet sancýlý bir yapýnýn diðer adýdýr ve kolay da deðildir. Siyasallaþma sürecinin yoðun ve abartýlý gerçekleþtiði yapýlarda, genellikle iki þey yapýlabilir; ya teslim olmak veya dönüþmek, ya da her þeye raðmen deðiþmemek ve yerinde kalmaktýr. Buna dik durmak ya da sabretmek de denebilir. Aslýnda sabýr katlanmak deðil, mücadele etmektir. Sabýr, zor zamanlarda deruni bir devinimi, muhalefeti ya da içsel anlamda veya ilkesel temelde teslim olmamayý temsil eder. Her dönemin bir süreç olduðunu, her sürecin de bir süresinin bulunduðunu ve hiç bir gücün sýnýrsýz olmadýðýný kabul etmek, bu tür zamanlarda bir çýkýþ yolu olabilir. Böyle bir anlayýþýn desteklenmesi, insanlarýn sabýr kat sayýlarýnýn artmasýna da vesile olur. Olaya pozitif bakmak ya da gelecekteki büyük resme odaklanmak da yönetilenler için baþkaca bir çýkýþ yolu olarak kabul edilebilir. Ýçsel anlamda toplumsal dinamikler; ne kadar sýnýrlanmaya çalýþýlýrsa çalýþýlsýn, hayat hükmünü icra eder ve su akýp mecrasýný bulur. Hesaplar bir yere kadar geçerli olabilir. Çünkü sizin hesabýnýzdan daha önemlisi Allah'ýn hesabýdýr. Kul ile Rabbinin hesabýnýn örtüþmesine nasip diyoruz ve biliyoruz ki, nasip olmadan kul bir yere varamaz. Kul kaderini yaþar. Ancak, bu kaderin þekillenmesin de kulun iradesinin de önemi büyüktür. Yani siz kendinizi deðiþtirme iradenizi ortaya koyabilirseniz, Rabbiniz de sizin kaderinizin deðiþmesini kolaylaþtýrýr. Deðiþim böyle baþlar(3). Deðiþmeyen tek þeyin deðiþim( ilkesel deðil yetenek temelinde olmasý gereken bir deðiþim) olduðu bir çaðý yaþýyoruz. Böyle bir çaðda, önce yerel ve milli deðerleri üreterek, daha sonra da bunlarý küresel arenaya taþýyarak ayakta kalabiliriz. Ýktidar deðil, uzun sürede muktedir olmayý arzu eden bir siyasal ya da sosyal akýmýn yapacaðý þey; sabýrlý, soðukkanlý, proje temelli ve deðiþimi pro-aktif bir biçim de üretmek olmalýdýr. Söz konusu akým; önce kendi temel kotlarýna uygun bir medeniyet projesini üretmeli, daha sonra da bunu küresel ortama taþýmalýdýr. Japonya'nýn Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ile bunu yaptýðý gibi. Biz de, bize ait bir yönetim modelini bir þekilde yönetim literatürüne kazandýrabiliriz. Örneðin bu modelin adý," Türk Tipi Yönetim Modeli" olabilir. Bu öz, cevher ve potansiyel tarihi arka planda fazlasý ile vardýr. Çünkü beþ yüz yýl dünyanýn pek çok coðrafyasýný domine etmiþ ve buralarý bil-fiil yönetmiþ olan bir Osmanlý Ýmparatorluðu örneði ortadadýr. Önemli olan, buna inanan ve bunun farkýnda olan kaliteli insan unsurunun sayýsýnýn artýrýlmasýdýr. Yine önemli olan, nefsini aþmýþ, kendisini ahlaki ve etik deðerlerle baðlý hisseden bir yönetsel ekibin ikamesidir. Bu gerçekleþebilirse; ülke bölünme deðil entegrasyon anlamýnda ivme kazanacak, ülke kaynaklarý daha rantabl kullanýlacak, toplumsal barýþ saðlanacak, yönetsel sorunlar kolaylýkla aþýlabilecek ve Türki'ye bölgesel güç noktasýna gelmiþ olacaktýr. Saðlýklý, huzurlu ve daha yaþanabilir bir ülke temennisi ile hoþça kalýn diyorum. KAYNAKLAR: 1) Mümin Ertürk, Ýþletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayýnevi, Ýstanbul, ) Ýrfan Çaðlar," Yönetim-Kültür Baðlamýnda Türk Yönetim Modelinin Saptanmasýna Yönelik Kavramsal Bir Çalýþma", Gazi Üniversitesi ÝÝBF Dergisi, Cilt 3, Sayý 3, Kýþ ) Ýrfan Çaðlar, Bireysel, Örgütsel ve Toplumsal Düzeyde Deðiþim ve Deðiþim Yönetimi, Nobel Yayýnevi, Ankara, 2015 (Son) Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 21 MAYIS Bölgede benzersiz bir tesis kurduk Çorum'da reklam ve matbaa sektöründe faaliyet gösteren üç firma, bir araya gelerek Çorum Ofset'i kurdu. Çorum Ofset Ortaklarý Ali Pakkan, Hasan Pakkan ve Murat Yitmen, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Firma ortaklarýndan Ali Pakkan, 5 renkli baský teknolojisini Çorum'a ilk kez kazandýrmýþ olmanýn gururunu yaþadýklarýný söyledi. Kurduklarý 3 katlý tesisin, bölgenin ihtiyacýný karþýlayacak kapasitede olduðunu ifade eden Pakkan, sahip olduklarý teknolojik makinelerin Çorum ve bölgesinde bulunmadýðýný aktardý. Aynalý Sokak numara 7 de kurduklarý Çorum Ofset için 22 Mayýs Cuma günü saat 13.30'da bir açýlýþ töreni düzenleyeceklerini ifade eden Pakkan, TSO Baþkaný Çetin Çorum Ofset Ortaklarý Ali Pakkan, Hasan Pakkan ve Murat Yitmen, TSO yu ziyaret etti. Baþaranhýncal ve bütün iþ dünyasýný açýlýþa davet etti. ÇORUM'UN TANITIMINI YAPIYORUZ Tesisin ismini özellikle Çorum koyduklarýnýn altýný çizen Pakkan, "Bölgede benzeri bulunmayan bir tesis kurduk ve yalnýzca Çorum'a deðil bütün bölgeye hizmet edeceðiz. Tesisimizin ismini de özellikle Çorum koyduk ki, bölgedeki insanlar Çorum'un gerçek kapasitesini görsünler, ilimizin marka deðeri artsýn. þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Çorum'u bir adým daha öteye götürecek bütün yatýrýmlarý desteklediklerini belirterek, Çorum Ofset ortaklarýna teþekkür etti. Çorum Ofset'in bu anlamda önemli bir atýlým yaptýðýný ifade eden Baþaranhýncal, "Ýlimizdeki firmalarýmýz, sektörü ne olursa olsun yaptýracaklarý iþlerin öncelikle Çorum'da yapýlýp yapýlamayacaðýna bakmalý, eðer Çorum'da yapýlamayan bir iþ ise baþka þehirlere gidilmelidir. Bu sayede hem ilimizdeki iþletmelerimiz desteklenmiþ olur, hem de iþi yaptýran firmanýn maliyetleri azalmýþ olur. dedi. Süt tüketimine dikkat çekti 21 Mayýs Dünya Süt Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, Üreticimiz kazanmaz iken markette bir litre suyun, bir litre sütten pahalý olduðu ülkemizde; girmek için çaba harcadýðýmýz Avrupa Birliði ülkelerindeki süt tüketimine ulaþmamýz temennisiyle baþta üyelerimiz ve çiftçilerimizin Dünya Süt Günü nü kutluyorum. dedi. Besinsel açýdan mükemmel gýda olarak nitelendirilen sütün, insan saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný hatýrlatan Gül, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Kemik geliþmesinin ve vücut þeklinin oluþmasýnýn temel taþý olan kalsiyumun ana kaynaðý olan süt, içerdiði protein, vitamin ve minerallerle zihinsel geliþimde de önemli rol oynuyor. Süt hakkýnda toplumu bilinçlendirmek ve tüketimin artmasýný teþvik etmek amacýyla her yýl 21 Mayýs tarihi Dünya Süt Günü olarak kutlanýyor. Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yýlýnda bütün üye ülkelerde kutlanmasý kararý aldýðý "Dünya Süt Necati Gül Günü", 1991 yýlýnda ülkemizde de kabul edildi. 21 Mayýs Dünya Süt Günü'nün içinde bulunduðu Mayýs tarihlerini kapsayan hafta da Süt Haftasý olarak kutlanýyor. Yýllýk kiþi baþýna içme sütü tüketimi Avrupa Birliði ülkelerinde 89 kg, Avustralya'da 107 kg, ABD'de 83 kg düzeyinde. Bu rakam Türkiye'de ise ne yazýk ki 26 kg civarýndadýr. Dünya Süt Günü ve Haftasý aracýlýðýyla toplumumuzu süt tüketimi hakkýnda bilinçlendirmek, saðlýk için çok deðerli bu içeceðin içilmesini teþvik etmek için farklý çalýþmalara imza STK en önemli görevleri arasýndadýr. Bu baðlamda toplumumuzun bilinçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basýnýn; 21 Mayýs Dünya Süt Günü'nü kutlamak ve bu deðerli gýdanýn insan saðlýðýndaki önemi hakkýnda Türk milletinin eðitilmesinde katkýda bulunmasý gerekmektedir. Bu sütün saðlýk açýsýndan önemine dikkat çekerek, Saðlýðýnýz için süt içmeyi ihmal etmeyin gibi süt tüketimini teþvik edici ve saðlýklý toplumlar için vazgeçilmez bir içecek olan süt konusunda farkýndalýðý arttýrmada etkide bulunmasý gerekmektedir. Okul müdürlerine baðýmlýlýk eðitimi Yeþilay Türkiye Baðýmlýlýkla okullarla bir þekilde ileti- Mücadele þim içinde olmasý nede- (TBM) Eðitimi Programý ve baðýmlýlýk konusu hakkýnda okul müdürlerine tanýtým niyle okullarýn ön planda bu çalýþmalarda yer almasýnýn gerekliliðini vurgulýþmasý ve bilgilendirme çalayan Mert, Türkiye Baniyle yapýldý. ðýmlýlýkla Mücadele Eðitimi Bilgilendirme çalýþmasýnýn açýþ konuþmasý Milli Eðitim Þube Müdürü Programý 81 ilde ve KKTC de gerçekleþecek. Sadece Milli Eðitim Ba- Erhan Yaþar tarafýndan kanlýðý nýn desteði ile de- yapýldý. Yaþar, Bakanlýk ðil ayný zamanda Gençlik tarafýndan Yeþilay ile ortak gerçekleþtirilen proje Spor Bakanlýðý, Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý, çalýþmasýnýn bu yýldan itibaren tüm okullarda uygu- Diyanet Ýþleri ve Ýçiþleri lamaya konulacaðýný ve Bakanlýðý gibi bakanlýklarla da bu kapsamda ça- gelecek yýldan itibaren Okul müdürlerine tanýtým ve bilgilendirme çalýþmasý yapýldý. tüm okullarda uygulanacýðýný belirtti. bir mücadele ve farkýndalýðýn toplum genelinde oluþturulmasý öngölýþmalar yürütülerek toplu rüldü. Milli Eðitim bünyesinde Çorum da 196 rehber öðretmene eðitim verilmiþ olup, 2015 yýlýndaki hedefimiz tüm okullarda baðýmlýlýk- Yeþilay TBM Koordinatör Formatörü Psikolojik Danýþman Yaser Mert tarafýndan okul müdürlerine; TBM programýnýn genel yapýsý, baðýmlýlýðýn yol açtýðý biyo-psiko-sosyal sorunlar, ilimizde bu yýl la ilgili çalýþmalar yürütülerek, 20 bin öðrenci ve velisinin saðlýklý yaþam, tütün baðýmlýlýðý, alkol baðýmlýlýðý, teknoloji baðýmlýlýðý ve gerçekleþen baðýmlýlýkla mücadele çalýþmalarý ve okul sistemi içinde baðýmlýlýkla mücadelede izlenmesi gereken yollar ile ilgili sunum madde baðýmlýlýðý konusunda eðitimden geçirilmesidir. dedi. gerçekleþtirildi. 196 REHBER ÖÐRETMENE EÐÝTÝM Daha sonra Çorum Yeþilay Temsilcisi Atilla Alpay tarafýndan okul müdürlerine yönelik olarak Yeþilay'ýn Çorum da yapmýþ olduðu çalýþmalar aktarýldý. Alpay, tütün, alkol gibi maddelerin toplumda kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn önüne geçilmesi gerektiðini, uyuþturucu- Mert, ülkemizde 10 yýl öncesine kadar bilmediðimiz baðýmlýlýk yapýcý maddelerin artýk var olduðunu, bu gerçeðin yadsýnamayacaðýný belirtti. Çorum da yakýn zamanda bu kapsamda rastlanýlan vakalalarýn yaygýnlaþmasýnýn temelinde bu maddelerin yaygýnlaþmasýnýn ve saðlýklý beslenme alýþkanlýðýný yitiren gençlerin farkýnda olmadan tükettikleri yiyecek içeceklerin rolü bulunduðunu kaydetti. rýn mevcut olduðunu ve baðýmlýlýkla ilgili sistemsel bir çalýþmanýn yapýlmasýnýn gerekli olduðunu söyledi. Çocuklarýn ve gençlerin bilinçlendirme ve farkýndalýðý konusunda okullarýn, aileleri, öðrencile- Halk Eðitim Müdürü Yasin Yetim de, Halk Eðitim tarafýndan desteklenen TBM eðitimlerine katýlmak isteyenlerin Halk Eðitim ri ve toplumu etkileme potansiyeli taþýdýðýný ve toplumun % 99 unun Merkezlerine müracaat edebileceklerini ifade etti. Hemþehrimiz Alanya ya heykel yaptý Çorum'un Osmancýk ilçesinde yaþayan Kerim Kaplan, balmumundan Atatürk ün aslýna uygun heykelini yaptý. heykeltýraþ Kerim Kaplan, balmumundan Atatürk ün aslýna uygun heykelini yaptý. 1,5 ay gibi bir zaman zarfýnda heykeli yaptýðýný anlatan Kaplan, Londra'daki ünlü Madame Tussauds müzesinde sergilenen Atatürk balmumu heykelinin, Atatürk ü tam manasýyla yansýtmadýðýný ve benzemediðini söyledi. Yaptýðý heykelin Alanya da yeni açýlan ünlüler müzesinde sergileneceðini dile getiren heykeltýraþ Kerim Kaplan, Atatürk heykeli yaklaþýk 1,5 ayda yaptýðým bir çalýþma, Londra'daki ünlü Madame Tussauds müzesindeki heykelin bir benzeri olarak yaptým. Ýngiliz heykeltýraþlar o heykeli yaklaþýk olarak 1 yýl gibi bir süre içinde yaptýlar. Bende ayný heykeli 1,5 ay gibi bir sürede yapmaya çalýþtým. Yalnýz o Londra'daki ünlü Madame Tussauds müzesindeki Atatürk ü simgeleyen heykel, makyajýyla, ten rengiyle biraz Ýngilizlere benzemekte. Çok açýk tenli ve kýrmýzý tonlarý yüksek bir heykel, ten rengi olarak Ýngiliz lordlarýna benzemekte. Ben Atatürk ü biraz daha buðday tenli ve bir Türk ten renginde, Atatürk e layýk, onu çok iyi anlatan bir heykel yapmaya çalýþtým. Atatürk ün en genç ve en karizmatik, en yakýþýklý dönemlerini baz alarak çalýþtým. Çalýþmasýný tamamladýðým bu heykel Alanya da yeni açýlan ünlüler müzesinde sergilenecek dedi. Daha önce de Asteðmen olarak askerliðini yaptýðý sýrada mesaiden arta kalan zamanlarýnda Atatürk balmumu heykelini üç ay gibi bir sürede tamamlayan Kaplan, þu an Ziraat Bankasý Müzesi'nde sergilenen heykeli TSK ya armaðan etmiþti.(ýha) Isýsan Isý San. Tic. AÞ ve Boydak Þirketler Grubu'na ait Merkez Çelik San. Tic. AÞ'ye teknik gezi düzenlendi. Kayseri ye teknik gezi düzenlediler Ýskilip Ziraat Odasý fuara katýldý Ýskilip Ziraat Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çiftçiler, Mayýs tarihleri arasý düzenlenen Çanakkale Expotroia 100. Yýl Gýda ve Tarým Fuarý'na katýldý. Yaklaþýk 45 kiþilik bir ekiple tarým fuarýný ziyaret eden Ýskilip Ziraat Odasý yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler, Çanakkale Expotroia 100. Yýl Gýda ve Tarým Fuarý'ndan sonra Çanakkale Þehitliðini, Balýkesir'i ve Bursa'yý ziyaret ederek ilçeye döndüler. Verimli bir fuar organizasyonu olduðunu belirten Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Bizler Ýskilip çiftçisini tarým ve hayvancýlýk konusunda yeniliklere açýk hale getirmek için elimizden geleni yapýyoruz. Bu tür organizasyonlar çiftçimizin ufkunu açýyor ve tarým konusunda yenilikleri yakýndan takip etmesini saðlýyor. Bu yýl hayvancýlýk Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öðr. Gör. Ali Palta'nýn rehberliðinde Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði öðrencileri tarafýndan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Isýsan Isý San. Tic. AÞ ve Boydak Þirketler Grubu'na ait Merkez Çelik San. Tic. AÞ'ye teknik gezi düzenlendi. Teknik gezide, 1968 yýlýnda kurulan Türkiye'nin en kapsamlý basýnçlý kap imalatýný yapan Isýsan firmasý mühendisler eþliðinde gezilerek, Tig kaynaðý, Gazaltý kaynaðý, Tozaltý kaynaðý, Plazma kesim, çeþitli pres kalýplamalar, kumlama ve boyama iþlemleri ayrýca tahribatsýz muayene yöntemleri ultrasonik muayene, radyoaktif muayene, Penetrant muayene hidrostatik basýnç testleri uygulamalý olarak görüldü. Merkez Çelik Sanayi Ticaret Anonim Þirketi yetkili mühendisleri tarafýndan üretim aþamalarý, ileri kaynak teknikleri ve robotik kaynak makinalarýnýn çalýþma prensipleri de anlatýldý. Çiftçiler Çanakkale Expotroia 100. Yýl Gýda ve Tarým Fuarý'na katýldý. ve tarým sektöründen 45 kiþilik bir ekip ile tarým fuarýna katýlýmýzý gerçekleþtirdik. Modern tarým araçlarýný, ekipman ve aletlerle birlikte, yeni geliþmeleri yerinden görme ve inceleme fýrsatý sunduk. Odamýz tarafýndan yapýlan eðitimleri ne kadar önemsiyorsak, sektördeki teknolojik geliþmelerin yapýlacaðý fuarlara çiftçilerimizin katýlýmýný da o kadar önemsiyoruz. Fuar organizasyonlarýný düzenli hale getirerek bu tür organizasyonlarýn her yýl gerçekleþmesini amaçlýyoruz '' dedi. Expotroia 100. Yýl Gýda ve Tarým Fuarý'ndan sonra Çanakkale Þehitliðini ziyaret eden Ýskilip Ziraat Odasý yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler fuarýn kendilerine faydalý olduðunu belirterek Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan'a bu organizasyondan dolayý teþekkür ettiler. Geziye dershane öðretmenlerinin eþliðinde 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri katýldý. 19 Mayýs ta Samsun u gezdiler Eren Er Dershanesi Rehberlik Servisi, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nda Samsun'a gezi düzenledi. Geziye dershane öðretmenlerinin eþliðinde 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri katýldý. Gezi programý Doðupark'ta kahvaltý ile baþladý. Öðrenciler Bandýrma Vapuru'nu gezip Müze bölümünde ulu önder Atatürk'ün fotoðraflarý ve eþyalarýný incelediler. Daha sonra Piazza AVM'yi gezen öðrenciler, 19 Mayýs etkinlikleri kapsamýnda kurulan alanda sportif faaliyetlerde bulundular. Lunaparkta gönüllerince eðlenen öðrenciler, hayvanat bahçesi gezisinin ardýndan Türk Yýldýzlarý'nýn uçuþ gösterilerini izlediler. Yabancýlar Çarþýsý'ndan aileleri için hediyeler alan öðrenciler, günün anýsýna bol bol fotoðraf çektiler. Öðle yemeði ile mola veren öðrenciler Amazon köyünü ziyaret edip teleferiðe binerek günü noktaladýlar. Öðrenciler böyle bir etkinlik yaptýklarý için Eren Er Dershanesi öðretmenlerine teþekkür ettiler. Eren Er Dershanesi Müdür Yardýmcýsý Ali Belli, "Öðrencilerimizle unutulmaz bir gün geçirdik, yoðun geçen bir yýlýn ardýndan bir nebze de olsa onlarý eðlendirmeyi amaçladýk, öðrencilerimiz de çok memnun oldular." dedi.

13 Cafer Can okulunu tanýttý 2015 Eylül ayýnda eðitim öðretime baþlayacak Bahçelievler Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Cafer Can, tanýtým ziyaretlerine baþladý. Can, ilk olarak Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Levent Tuzcu ya; ardýndan da okulun rehber Bahçelievler Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Cafer Can, tanýtým ziyaretlerine baþladý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, mahallelerde devam eden yol, parke taþý ve bordür çalýþmalarýný yerinde inceledi. Þahiner bu sene Sungurlu genelinde 70 bin metrekare parke taþ ve bordür çalýþmasý yapmayý hedeflediklerini söyledi. Akçay Mahallesi Birkan Sokakta bulunan mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ve onlarla sohbet eden Baþkan Þahiner, Birkan Sokak ýn ve Birkan Sokak a baðlanan bütün ara sokaklarýn en kýsa zamanda 2 bin metrekare olan bordür ve parke taþ çalýþmalarý yapýlacak. Ayrýca Birkan Sokak ýn bütün altyapý çalýþmalarýnýn da yeniden yapýlarak mahalledeki bütün sýkýntýlarý giderilecek dedi. Akçay Mahallesi sakinleri Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e ziyaretlerinden ve samimi öðretmeni Ercüment Özkubat ile 8. sýnýf öðrencilerine bir sunum yaparak okul hakkýnda bilgiler verdi. Cafer Can yaptýðý sunumda, okulun kapýlarýný eðitim öðretim yýlý eylül ayýnda ilk defa öðrencilere açacaðýný, bu yýl sadece 4 þubeli 9. sýnýfa TEOG sýnavýyla 136 öðrenci alýnacaðýný, okulun hiçbir eksiðinin olmadýðýný, her türlü okul donatým malzemesinin alýmýna baþlandýðýný, 1-2 hafta içerisinde de bitirileceðini söyledi. Can, Haziran ayýndaki il içi öðretmen yer deðiþtirme iþlemi sonucu öðretmen kadrosunun da oluþacaðýný kaydetti. Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Levent Tuzcu, Cafer Can a görevinde baþarýlar dileyerek Bahçelievler Anadolu Lisesi nin Çorum a hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulundu. Mescit Ramazan a yetiþecek Ýskilip, Ulaþtepe Mahallesinde ihtiyaç olan ve bölge sakinleri tarafýndan talep edilen tek katlý mescit inþaatýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ulaþtepe Mahallesi Oluklu Caddesi üzerinde bulunan inþaatý inceleyen Baþkan Çatma, devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Tek katlý inþa edilen mescidin Ramazan ayýna yetiþtirilmesi için tüm imkânlar seferber Sungurlu alt yapýya hýz verdi edildi. 80 metrekare alan üzerine oturtulan Çorum un Sungurlu ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliði, 2015 yýlý Mayýs ayý olaðan meclis toplantýsý gündem maddeleri görüþülerek kabul edildi. Toplantýda bir yýl süre ile görev yapacak Ýl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarýnýn seçimi yapýldý. davranýþýndan dolayý memnuniyetini bildirip teþekkür etti.(ýha) Sungurlu da seçim Özel Ýdare Toplantý Salonu nda Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda Köylere Hizmet Götürme Birliði meclis üyeleri, 2016 yýlý Mayýs ayýnda yapýlacak seçime kadar görev yapmak üzere 2 Ýl Encümeni ve 2 Köy muhtarýný seçtiler. Oylamada, Ýl Genel Meclis Üyesi olarak Ramazan Kelepircioðlu ve Celal Güngör seçilirken, Çavuþçu Köyü Muhtarý Kadir Ýçtüzer ve Derekýþla Köyü Muhtarý Seyfi Erayhan Köylere Hizmet Götürme Birliði Encümeninde görev yapmak üzere seçildiler. Kaymakam Osman Beyazyýldýz, Köylere Hizmet Götürme Birliði seçimlerinde görev yapmak için seçilen üyeleri tebrik ederek, HDP kazanýrsa emekçiler kazanacak bina, bay bayan bölümleri ile hizmet verecek þekilde projelendirildi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma. rýhtým çalýþmalarý inceledi. Ýskilip te tek katlý mescit inþaatýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Cafer Gökmen Rýhtým çalýþmalarýný inceledi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma. Ýskilip çayýnda devam eden ýslah, rýhtým ve yol yapýmý çalýþmalarýnda incelemelerde bulundu. Kayacýk mevkiinden Bayat yol ayrýmýna kadar devam eden çalýþma çerçevesinde Ýskilip çayý derinleþtirilerek 13 metre geniþletiliyor. Saðlý sollu 10 kilometre duvar örme çalýþmasý da eþ zamanlý yürütülürken rýhtým boyunca 10'ar metre geniþliðinde de saðlý sollu 11 kilometrelik yolun yapýmýna baþlandý. Önümüzdeki günlerde iþ makinesi sayýsý artýrýlarak, çalýþmanýn kýsa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Baþkan Çatma, çalýþmalarýn hýzla tamamlanmasý için siyasi ve bürokratik giriþimlerinin devam ettiðini kaydetti. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, alt yapý çalýþmalarýný inceledi. Emek Partisi (EMEP) Ýl Baþkaný Cafer Gökmen, 2013 Haziraný nda meydana gelen Gezi Direniþi ile birlikte AK Parti yi korku saldýðýný, 2015 Haziran ýnda ise bu korkunun artýk sona ereceðini söyledi. Partilerinin HDP çatýsý altýnda oluþturulan ittifakla seçim çalýþmalarýný yürüttüðünü kaydeden Gökmen, Bu temelde þehir merkezinde, ilçelerde ve köylerde çalýþmalarýmýz hýzlanarak devam etmektedir dedi. Emek Partisi olarak yýllardan bu yana iþçilerin, emekçilerin ve tüm ezilen kesimlerin mücadelesinin bir parçasý olduklarýný ifade eden Gökmen, direnen, hak isteyen tüm iþçi ve emekçiler ile birlikte mücadele ettiklerini dile getirdi. Gökmen, Bu nedenle Çorum halký, Mecitözü nün Ýbek köyünden, Kargý nýn dað köylerine, Çorum Ovasý ndanki Boðabaðý köyünden Sungurlu nun Çiçeklisine tüm alanlarda Emek Partisi ni tanýmaktadýr. Fýrýn iþçileri ile kiremit ve tuðla iþçileri ile tekstil iþçileri ile toplantýlarýmýz devam etmektedir. Gençlerle, kadýnlarla toplantýlarýmýz devam etmektedir. Bu nedenle gittiðimiz her yerde HDP nin desteklenmesi gerektiðini, çünkü HDP kazanýrsa emekçilerin kazanacaðýný söylüyoruz ifadelerini kullandý. PERÞEMBE 21 MAYIS Boðazkale de yaþlýlar unutulmadý Farklý meslekleri tanýdýlar Boðazkale Ortaokulu öðretmen ve öðrencileri huzurevini ziyaret etti. Boðazkale Ortaokulu nda Meslek Tanýtým Günleri projesi gerçekleþtirdi. Proje kapsamýnda; Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Ýlçe Jandarma Komutaný Yakup Akmeþe, Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yavuz, Ýlçe Müftüsü Yüksel Çelik, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Alper Kesik, Cumhuriyet Savcýsý Selçuk Yýlmaz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Selahaddin Sütbaþ, Boðazkale Noteri Sare Çalýk, eczacý, doktor, ebe ve hemþire, Boðazkale Ortaokulu öðrencileriyle bir araya geldi. Mesleklerin avantaj Boðazkale Ortaokulu öðretmen ve öðrencileri, yaþlýlarý hatýrlamak ve onlar ile hoþ vakit geçirmek amacýyla huzurevi ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarette büyüklerin hal ve hatýrlarý soran, onlarla sohbet eden öðretmen ve öðrenciler, böyle bir ziyaret gerçekleþtirdikleri için memnuniyetlerini dile getirdiler. Okul Müdürü Fikret Gündoðdu, Yaþlýlarýmýz dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýmýzdýr. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerekir. dedi. ve dezavantajlarýndan bahseden uzmanlar, öðrencilerden gelen sorularý da cevaplandýrdý. Bu sayede öðrencilerin hangi mesleklerin kendilerine daha uygun olduðu ya da hangilerinin kendilerine uygun olmadýðý konusunda farkýndalýk kazanmalarý saðlandý. Boðazkale Ortaokulu nda Meslek Tanýtým Günleri projesi gerçekleþtirdi. ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA SERBEST PÝYASADAN DOÐALGAZ ALIMI ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ÇORUM ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI ÇORUM ÝLJANDARMAKOMUTANLIÐINASERBESTPÝYASADAN DOÐALGAZ alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : SERBEST PÝYASADAN STANDART METREKÜP DOÐALGAZ ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : ÝHTÝYAÇ ÇÝZELGESÝ EK-A'DA BELÝRTÝLMÝÞTÝR. c)teslim tarihi : Sözleþmenin taraflarca imzalanarak gerekli izin ve onay iþlemlerinin tamamlanmasýna müteakip tarihi ve saat itibari ile iþe baþlanacak olup tarihi ve saat da iþ sona erecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMAHASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: EPDK TARAFINDAN DOÐALGAZ PÝYASASI KANUNU VE DOÐALÐAZ PÝYASASI LÝSANS YÖNETMELÝÐÝ ESASLARINA GÖRE DÜZENLENMÝÞ OLAN ÝTHALAT LÝSANSI, TOPTAN SATIÞ LÝSANSI VEYADAÐITIM LÝSANSLARINDAN EN AZ BÝRÝNE SAHÝP OLMASI VE ÝHALE AÞAMASINDA, ASLI/ASLININ NOTER VEYAÝDARECE ONAYLI SURETÝNÝ TEKLÝFLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE SUNACAKTIR Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JAN- DARMA KOMUTANLIÐI LOJÝSTÝK ÞUBE MÜDÜRÜLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐiTiM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZ YÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 83447)

14 14 ÇARÞAMBA 20 MAYIS Hozat ta K1 galasýnda bir galibiyet bir maðlubiyet Tunceli Hozat ta yapýlan K1 Kick Boks Gala mücadelesinde Baharspor dan Muhammet Nizami rakibini nakavtla yenerek birinci oldu. Haþim Rehimzade ise kaburgasýnda çatlak nedeniyle maçý yarýda býraktý. Hozat ta mücadele eden iki sporcu bu müsabakalara gitmelerine destek veren Ýsmail Uyar ile birlikte Tunceli nin Hozat ilçesinde yapýlan Kick Boks K1 Gala gecesinde ringe çýkan Çorum dan iki sporcudan birisi birinci diðeri ise ikinci oldu. Baharspor antrenörü Hasan Çalýþkan ýn verdiði bilgiye göre 100 Kg da mücadele eden Haþim Rehimzade, Ýstanbul bölgesinden Ýbrahim Giydirir le mücadele etti. Kaburgasýnda çatlak bulunan Haþim maçta ayný yerine rakibinin diz darbesini almasýyla sakatlandý ve maça devam edemedi. Ringe çýkan diðer Çorumlu sporcu Muhammet Nizami ise daha önce 81 maçýn 79 unu nakavtla kazanan Hekim Muhammet Ali Süleymanoðlu ile karþýlaþtý. Rakibini ilk rauntta ringin dýþýna atmasýna karþýn ringe dönen Hekim maça devam etti. Ýkinci rauntta rakibini yumrukla nakavt eden Muhammet Nizami rakibini nakavt eden ilk sporcu oldu. Hasan Çalýþkan bu müsabakalara katýlmalarýnda destek veren Uyar Makina Sanayi Ýsmail Uyar ve ortaklarýna, ayrýca sponsor bulmalarýna Muharrem Çalýþkan a teþekkür etti. Çalýþkan bu müsabakalarýn Kanal t ekranlarýndan canlý olarak yayýnlandýðýný ve Çorum un tanýtýmýný yaptýklarýný belirterek desteklerin devam etmesi halinde bu baþarýlarýn artarak devam edeceðine inandýðýný söyledi. TFF ye tepkinizi iletin Darýca deplasmanýnda da takýmýný yalnýz býrakmayan Serdar Gürsoy Federasyon un kararýna tepkiye davet etti Çorum Belediyespor un Ýstanbulspor ile oynayacaðý final maçýný Fethiye ye alýnmasýna tepki gösteren Ýstanbul da oturan Çorumlu iþadamý Serdar Gürsoy tüm Çorumlularý bu tepkilerini Federasyon a bildirmeye davet etti. Gürsoy, Federasyon un telefonlar , fakslar , , e mail adresi ise ne hakaret içermeyen bildirimlerle tepkilerini bildirerek bu yanlýþ karardan dönülmesine katký vermelerini istedi. Ýstanbul da oturan Çorumlulardan Çorum Belediyespor un Ýstanbulspor ile oynayacaðý final maçýnýn Fethiye ye alýnmasýna büyük tepki gösterdiyor. Ýstanbul da saðlýk sektöründe çalýþma yapan Çorumlu iþ adamý Serdar Gürsoy, bu maçýn Fethiye ye alýnmasýnýn mantýðýný çözemediklerini bu yanlýþýn düzeltilmesi için tüm Çorumlularýn Federasyon a tepkilerini dile getirmesini istedi ve Baþkan Zeki Gül ün de haksýzlýða karþý gerekli giriþimleri yapmalarýný istedi. Ýki þehrin ortasýnda bir yer olarak beklenen final maçýnýn Bolu-Eskiþehir gibi iller dururken iki takýmada çok uzak mesafedeki Fethiye ye alýnmasýný anlamakta zorluk çektiklerini belirten Serdar Gürsoy Çorum Belediyespor un bu baþarýlarýyla gururlandýk ve 2. lig için umutlandýk. Maçýn iki takýmýn ortasýnda bir ilde oynanmasýný ve çevre illerdeki Çorumlularýn maça organizeler yapmayý planlarken maçýn Fethiye ye alýnmasý akýllara soru iþaretleri getirdi. Ankara'da ve Ýstanbul'da yoðun olan Çorum'lular bu mesafedeki yere gidemesin,zaten seyircisi çok az olan Ýstanbuspor Çorum karþýsýnda seyirci bazýnda ezilmesin diye mi bu karar verildi? TFF nin bir cevap vermesini bekliyoruz. Gerekirse bu adaletsiz kararý yargýya taþýrýz km mesafelik yolda taraftar veya takým otobüsümüzün baþýna bir kaza gelse, Allah korusun bir yaralanma ölüm vakasý olsa bunun hesabýný sorumlulardan sormak ta bizim boynumuzun borcu olsun. Burdan TFF yetkililerine tekrar sesleniyorum.bu adil olmayan kararýn derhal düzeltilmesi gereklidir. Çorum'lu herkeside desteðe davet ediyorum.lütfen herkes TFF internet sitesi üzerinden tepkisini göstersin. Mail fax ve telefonla herkes bu karara tepkisini göstersin.hemþehri dayanýþmasýný gösterelim.çorumun 2. Lig umudunu suya düþürme çabalarýný engelleyelim. Haytýnda ilk defa bu kadar umutlanan gençlerimizin hayallerini heba etmelerine izin vermeyelim. Türkiye Futbol Federasyonu Ýletiþim bilgileri telefonlar , fakslar , , e mail adresi ise dedi. BOÐA lar moralli Finalde Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Ýstanbulspor ligin ikinci yarýsýndaki çýkýþý sürdürerek 2. lige çýkmaya kararlý görünüyor. Dernek Baþkaný Mustafa Alagöz ve muhasip Yüksel Basar Baþhekimi ziyaretinde (üstte), Spor Ýl Müdürü ziyaretlerinde (altta). Salý günü Çorum Belediyespor ile final maçýnda karþýlaþacak olan Ýstanbulspor da moraller süper. Sarý Siyahlýlar Zonguldak deplasmanýndan turu alarak döndükten sonra Çorum Belediyespor maçýna düþünmeye baþladý. Ligin ilk yarýsýnda istikrarsýz bir görüntü veren ve zirveden uzaklaþan Ýstanbulspor ikinci yarýda yakaladýðý çýkýþla zirveye ortak oldu. Play-Off maçýnda Zonguldakspor önünde iki maçtada berabere kalarak deplasmanda attýðý golle turu geçen Ýstanbulspor maçýn ardýndan Ýstanbul a döndü. Sarý Siyahlý takým hafta sonunda yapacaðý antrenmanýn ardýndan Fethiye ye geçerek burada kampa girecek ve maç saatini bekleyecek. Ýstanbulspor da Zonguldak ile oynanan ikinci maçta kýrmýzý kart gören Akýn Alkan Çorum Belediyespor maçýnda forma giyemeyecek. Hakem Derneði nden teþekkür ziyareti Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði hakemlerin saðlýk raporu almalarýný kolaylaþtýrmak için Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i ziyaret etti. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði hakemlerin yeni sezon için saðlýk raporu almalarýný kolaylaþtýrmak için ziyaretlerde bulundu. Dernek Baþkaný Mustafa Alagöz ve Muhasip Yüksel Basar, Klasman ve Ýl Hakemlerinin futbol sezonu vize iþlemleri için gerekli saðlýk raporlarý konusunda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i ziyaret ettiler. Yapýlan görüþmeler sonuçunda hakemlerin gruplan halinde hastane iþlemlerini tamamlama olanaðý saðlandý. Dernek Baþkaný Mustafa Alagöz, hakemlerin saðlýk raporu çözümünde kendilerine destek veren Baþhekim Sinan Zehir ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e tüm hakem camiasý adýna teþekkür etti. Ýl Spor Merkezlerine Yüzme hariç diðer branþlar ücretsiz kayýtlar baþladý Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan her yýl açýlan Ýl Spor Merkezlerine kayýtlar baþladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre 29 Haziran da düzenlenecek açýlýþ töreninin ardýndan 1 Temmuz da baþlayacak olan Ýl Spor Merkezlerindeki çalýþmalara kayýtlar devam ediyor. Atletizm, Badminton, Basketbol, Briç, Bilardo, Bisiklet, Boks, Bocce, Güreþ, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Judo, Tenis, Halk Oyunu, Halter, Hentbol, Ýzcilik, Hokey, Ýþitme Engelliler, Görme Engelliler, Bedensel Engelliler, Kick Boks, Korfbol, Masa Tenisi, Wushu, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Taekwonda, Yüzme, Karate, Özel Sporcular, Voleybol ve Su Altý Sporlarý branþlarýnda açýlacak olan Spor Merkezlerine yüzmede 6-18 yaþ arasý diðer branþlarda ise 5-18 yaþ arasýndakiler kayýt yaptýrabilecekler. Yüzme de kayýt ücreti olarak 100 lira alýnýrken diðer branþlarda ücret alýnmayacak. Çalýþmalar yüzme haftada iki günde bir saat diðer branþlar ise dört günde iki saat olarak planlandý. Kayýt yaptýrmak isteyenler Ýl Müdürlüðü sitesindeki formlarý doldurarak veya bizzat Müdürlüðü gelerek baþvurabilecekler. Orta Kuþak ta C ve D gruplarýnda ikinci maçlar bugün oynanacak 20. ASGD Orta Kuþak Halit Kýlýç futbol turnuvasýnda C ve D gruplarýnda ikinci maçlar bugün oynanacak. Bugün 1 nolu sahada oynanacak ilk maçta saat da ilk haftayý bay geçen Balaban Teknoloji Çorum Park ile ilk maçýndan beraberlikle ayrýlan Özgür Çelik&Çiçek Cam takýmlarý puan mücadelesi verecekler. Ayný sahada saat da baþlayacak ikinci maçta ise ilk maçýný kazanan Ýþkur Bozboða ile ilk maçýndan beraberlikle ayrýlan 3 N Dizayn takýmlarý karþýlaþacaklar. 2 Nolu sahada oynanacak ilk maçta saat de ilk haftayý bay geçen Ayka Enerji ile ilk maçýný kazanan Metyol Yapý Ýnþaat puan mücadelesine çýkacaklar. Saat da ayný sahada baþlayacak olan ikinci maçta ilk maçlarýný kaybeden iki takým Cadde Dominos&Akmaz Kömürcülük ile Abdalata Koçak Makina takýmlarý mücadele edecekler. Grubundaki ilk maçýndan berabere ayrýlan 3N Dizayn bugün ikinci maçýnda galip gelmek istiyor

15 PERÞEMBE 21 MAYIS ELEMAN ALINACAKTIR Aþaðýdaki niteliklere sahip erkek adaylar için askerliðini yapmýþ çalýþma arkadaþlarý aranýyor. * Endüstri Mühendisi * Lisans, Ön lisans veya Ticaret Meslek Lisesi mezunu bay Tecrübeli büro elemaný * Teknik Resim Bilgisine sahip, ölçü aletleri ve CAT-CAM programlarý kullanabilen Teknik Ressam * Vardiyalý Çalýþabilecek CNC operatörü * Dökümhanede vardiyalý çalýþabilecek Döküm iþçileri. (Ç.HAK:1266) 25 MAYIS Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý eðitim öðretim dönemi mezuniyet töreni organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kum satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü (Ç.HAK:1347) Mecitözü Alancýk köyü kanalizasyon yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Osmancýk ilçesi MÜRACATLAR ÞAHSEN FÝRMAMIZA YAPILACAKTIR. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 11 CAD. NO.11 ÇORUM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Nenehatun Ortaokulu onarým inþaatý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Plazma dolabý (deep Freezer) ve kan saklama dolabý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: MAYIS Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ne baðlý Çankýrý iþyerinden Polatlý Þube Müdürlüðü ne toplam ton dökme ithal ekmeklik buðdayýn taþýnmasý iþi. Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü (Ankara yolu 9. km) Saat: Kafeteryamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, yaþ arasý, en az lise mezunu bay çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla yapýlmasý rica olunur. Yeni Terminal Doðan Cafe (Ýlçe Kafeteryasý) (Ç.HAK:1339) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 13 Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma ÖZ Osman kýzý 10/6/1977 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1342) YÝTÝK DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü adýna tahsisli 19/ numaralý sahaya ait A-33 seri numaralý sevk fiþleri ile teknik nezaretçi defteri ve faaliyet raporlarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Günsayýl Ýnþaat Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi Vergi No: Vedat Dolukay Cad. No: 109 Çankaya/ANKARA (Ç.HAK:1346) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Olivetti 2004 MT marka ödeme kaydedici cihaza ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa BALABAN Bahçelievler Mah. Bahçelievler 3. Sokak No: 2/18 ÇORUM T.C.No: (Ç.HAK:1341) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum F arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Fahrettin ERYILMAZ Düvenci Beldesi Gedik Bekir Mahallesi ÇORUM (Ç.HAK:1340) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 200 TR NF AN marka model sicil nolu ödeme kaydedici cihazýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Cengiz YALÇIN Ahmet oðlu 1978 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1342) Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Sungurlu ilçesi Sunguroðlu Ýlkokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Dodurga, Ýskilip, Laçin ve Sungurlu ilçeleri köy yollarýna asfalt yapýlmasý figüre yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: DSÝ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Baraj derivasyonlarý ikmali yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü / Çankaya Ankara Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Yarým boru tipi damperli kasa satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: DEVREN SATILIK OTEL Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek otel devren (Ç.HAK:1345) (Ç.HAK:1344) (Ç.HAK:1335) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 6 (Akbank aralýðý) Mür. Tel: (Ç.HAK:1337) Bayan Asistan/Sekreter Aranmaktadýr Psikolojik Danýþmanlýk Merkezimizde çalýþmak üzere lise/üniversite mezunu bayan asistan/sekreter aranmaktadýr. Baþvurularýn þahsen ve randevu ile yapýlmasý gerekmektedir. Adres: ÝÇGÖRÜ PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK MERKEZÝ Bahçelievler Mah. Bahçelievler 2. Sok Deren Apt. No : 18 / A Çorum (Ç.HAK:1334) satýlýktýr YURTBEN YEM FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE PAZARLAMACILAR ARANMAKTADIR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: YURT YAPI HIDIRLIK CAD. NO:30 TEL: Kaynakçý Ustalarý Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý Ustalarý alýnacaktýr. Mür. Tel: SATILIK TARLA Turgut, Kazýklýkaya ve Elmalý köylerine yakýn 7 dönüm ve m2, 2 adet tarla sahibinden satýlýktýr (Ç.HAK:1348) Tel: (Ç.HAK:1056) (Ç.HAK:1004) (Ç.HAK:1349) (Ç.HAK:175) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Yorgan, Stor Perde Temizliði SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: Eleman Aranýyor yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: Karoser kaynak iþlerinden anlayan ustalar ve oto döþemeci alýnacaktýr. Zevk Oto Dizayn (Ç.HAK:1108) (Ç.HAK:1327) Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan büro elemaný aranmaktadýr. ÖZTÜRK ORMAN MÜHENDÝSLÝK BÜROSU (Ç.HAK:1301) Ýsmail Hüsamettin Öztürk Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý, vasýfsýz yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat Adres: Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: (Ç.HAK:1305) Mür. Tel: Mondi Maðazasý nda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: Elemanlar Aranýyor * Çay, temizlik, büro iþinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, yaþ arasý Bayan eleman, * Alüminyum doðrama, kompozit panel ve cam balkon iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1336) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1291) (Ç.HAK:1329) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen ön muhasebeden anlayan baybayan eleman alýnacaktýr Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Deneyimli Son Ütücü, * Ara Ütücü, * Düz ve Overlok Makinacýlarý, * Muhasebe Elemaný (bay-bayan), * Teknik elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücretler dolgundur. SSK+Yemek+Servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. (Ç.HAK:1300) Þahin Paslanmaz Mür. Tel: DEVREN KÝRALIK DÜKKAN Ýçerisinde masa, sandalye, terek, raf bulunan elektronikçi dükkaný devren kiralýktýr No: 12/A (Toprak Sanayi Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel:

16 Final sevinci Darýca deplasmanýnda uzatma dakikalarýnda Berat Ali nin golünden sonra tribündeki sevinç görülmeye deðer. Zorlu sezon içinde en büyük sýkýntýlarý yaþayan isimlerden olan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, bu golden sonra sevincini böyle yaþadý. Yanýnda ise oðlu ve diðer taraftarlar finale yükselmenin mutluluðuðunu böyle coþku içinde kutladýlar. Tüm camianýn ortak dileði bu sevincin Fethiye de oynanacak final maçýndan sonrada yaþanmasý. Federasyon bildiðini okudu Fethiye kesinleþti Futbol Federasyonu yanlýþta ýsrar etti ve Çorum Belediyespor un Fethiyespor ile oynayacaðý final maçýný Fethiye ye verdi. Teamüller gereði final maçlarýný iki takýmýn ortasýnda bir þehirde oynatma geleneðini bozan Federasyon bir tarafta belki bin taraftarý ile maça gidecek Çorum Belediyespor taraftanýný 900 km lik mesafeye gitmek zorunda býrakarak taraftar gitmemesi için gerekeni yaptý. Maçýn Ýstanbul da oynanmasý halinde bile gideceði mesafe 650 km olan Çorum Belediyespor Fethiye ye gitmek zorunda býrakýldý. Taraftar desteði bulunmayan Ýstanbulspor açýsýndan ise tek sýkýntý Fethiye ye gitmek. Belediyespor Yönetimi maçýn Bursa da dahi oynanmasýný kabul etti Federasyon yanlýþýnda ýsrar etti. Buna göre Çorum Belediyespor- Ýstanbulspor un mücadele edeceði 1. grup finali 26 Mayýs Salý günü Fethiye de. Sivas 4 Eylül Belediyespor ile Denizli Büyükþehir Belediyespor maçý 27 Mayýs çarþamba günü Sakarya Atatürk Stadý nda Sakaryaspor- Ankara Demirspor un oynayacaðý 3. grup finali ise 27 Mayýs Çarþamba günü Ýzmir Atatürk Stadý nda oynanacak. Üç final maçýna bakýldýðý zaman en uzak yolculuk yapacak olan takým Çorum Belediyespor olmasý dikkat çekiyor. Çünki diðer takýmlarýn uçak þansý bulunuyor, Çorum un böyle bir þansý yok. Ýstanbulspor da tepkili 3. lig 1. Grup finalinde Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Ýstanbulspor da maçýn Fethiye de oynanmasýna tepkili. Ýstanbulspor kulübü resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan Çorum Belediyespor un dün Mimar Sinan sahasýnda yaptýðý antrenmanda futbolcular neþeli ve moralli görüntüleri dikkat çekti Tanju Çolak bugün Belediyespor yemeðine konuk olacak U 16 kategorisinde Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabalakalarý bugün baþlýyor. 66 ilden 109 takýmýn mücadele edeceði grup maçlarýnda Çorum temsilcisi Ýl Özel Ýdarespor Sinop ta bugün ilk maçýna çýkýyor. Grup birinciliðinin teknik toplantýsý dün yapýldý. Sinop grubunda açýklanan takvim göre Çorum Belediyespor ile oynanacak maçýn Fethiye de oynanacaðýný belirterek Fethiyenin hem Çorum hemde Ýstanbul a oldukça uzak oluþu, modern bir stada sahip olmamasý ve müsabakalanýn hafta içinde oynanacak olmasý tepkiyle karþýlandý denildi. Final hazýrlýðý neþeli baþladý mücadele edecek olan Çankýrý temsilcisi gelmeyeceðini bildirince beþ takým biri ikili diðeri üçlü iki gruba ayrýldý. Çekilen kura sonucunda Çorum Ýl Özel Ýdarespor Samsun Kadýköyspor ile birlikte Çorum Belediyespor salý günü 2. lige yükselme yolundaki son maçta Ýstanbulspor ile oynayacaðý final karþýlaþmasýnýn de futbolcularla bir toplantý yaparak Darýca maçýnýn deðerlendirmesini yaptý ve önlerindeki final maçýnýn hazýrlýklarý ko- hazýrlýklarýna nusunda uyarýlarda bude dün baþladý. Darýca lundu. Futbolculardan Gençlerbirliði deplasmanýndan 2-0 lýk galibiyetle dönerek ismini finale yazdýran Çorum Belediyespor dünü dinlenerek geçirdi ve dün ilk çalýþmasýný yaptý. Mimar Sinan sahasýnda yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma öncesin- gelinen bu noktada bir haftalýk sürede maça fizik ve beyin olarak en güzel þekilde hazýrlamalarýný istedi. Daha sonra dörderli gruplar halinde yapýlan düz koþunun ardýndan açma germe hareketlerinden sonra Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal antrenmaný bitirmek istedi. Futbolcular dar alanda pas çalýþmasý yapmak isteyince Ýncedal da buna izin verdi. Futbolcular oldukça keyifli bir dar alanda pas çalýþmasý yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlýlar Ýstanbulspor maçýnýn çalýþmalarýnýn Çorum etabýný bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapacaðý antrenmanla tamamlayacak ve yarýn sabah Fethiye için yola çýkacak. Kaymak Cafe de Tanju Çolak la Belediyespor yemekte buluþacak Kaymak Cafe bu akþam saat da Çorum Belediyespor a final maçý öncesi yemek verecek. Yemeðe milli futbolcu ve TV yorumcusu Tanju Çolak ta misafir olarak katýlacak. Kaymak Cafe tarafýndan verilecek yemek bu akþam saat da baþlayacak ve yemeðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili adayý ve Meclis Ýdare Çorum Belediyespor Yönetimi final maçý öncesinde bu akþam Kaymak Cafe de akþam yemeðinde Tanju Çolak la bir araya gelecek. Özel Ýdare Kadýköy le eþleþti Sinop ta bugün baþlayacak U 16 grup birinciliðinde Çorum þampiyonu Ýl Özel Ýdarespor ikili grupta Samsun Kadýköyspor ile bugün ve cumartesi günü iki maçta karþýlaþacak. ikili grupta yer aldý. Diðer grupta ise Zonguldak, Kastamonu ve Tokat temsilcileri yer aldý. Grubun en iddialý takýmý konumundaki Samsun Kadýköyspor ile Ýl Özel Ýdarespor bugün saat da Sentetik çim sahada karþýlaþacak. Yarýný dinlenerek geçirecek olan Özel Ýdarespor cumartesi günü rakibi ile ikinci maçý oynayacak ve iki maçta alýnacak sonuçlara göre finale yükselen Ýl Özel Ýdarespor U 16 takýmý bugün Sinop ta Samsun Kadýköyspor önünde iyi bir baþlangýç yapmak istiyor Amiri Salim Uslu, Belediyespor Yönetimi ile birlikte eski milli futbolcu ve TV yorumcusu Tanju Çolak ile birlikte Belediyespor Yönetimi, Teknik Heyet ve futbolcularý tam kadro olarak katýlacaklar. Futbol da Klasmana önerilecek isimler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi Bölgesel Hakemliðe Mehmet Tuýluk, Bölgesel Yardýmcý hakemliðe Furkan Alagöz, Bölgesel Gözlemci olarakda Durmuþ Buyruk isimleri Merkez Hakem Kurulu na bildirildi. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz hafta içinde yapýlan atletik ve yazýlý testler sonunda alýnana sonuçlar ve þartlarý tutan adaylar arasýnda yapýlan deðerlendirme sonucunda bölgesel hakem, bölgesel yardýmcý hakem ve bölgesel gözlemciliðe birer isim bildirme kararý aldý. Bölgesel Hakem olarak Mehmet Tuðluk, Bölgesel Yardýmcý hakem olarak Furkan Alagöz, Bölgesel Gözlemci olarakta Durmuþ Buyruk bildirildi. ÇARÞAMBA 20 MAYIS 2015 Çorum Belediyespor dün Mimar Sinan sahasýnda oldukça neþeli bir antrenmanla Ýstanbul hazýrlýðýna baþladý Final maçý programý açýklandý Belediyespor Letoonia Otel de kalacak Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Fethiye de taraftar desteðinin önemine dikkat çekti ve maça gitmek isteyen taraftarlarýn kulüple irtibata geçmesini istedi. Çorum Belediyespor un 26 Mayýs salý günü Fethiye de Ýstanbulspor ile oynayacaðý maçýn programý netleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün yapacaðý antrenmanla final maçýnýn hazýrlýklarýnýn Çorum etabýný tamamlayacak. Yarýn sabah otobüsle Ankara ya gidecek olan kýrmýzý siyahlý takým buradan uçaðý ile Dalaman a gidecek. Buradan karayoluyla Fethiye ye geçecek olan Çorum Belediyespor kafilesi Letoonia Otel de kampa girecek. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yapacaðý çalýþmalarla final maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan Çorum Belediyespor salý günü oynayacaðý maçýn ardýndan Çorum a dönecek. Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, final maçýna cefakar ve fedakar taraftarlarý davet etti. Taraftarlarýnýn desteði ile Çorum a þampiyon olarak döneceklerine inandýðýný belirten Özbayram maça gidecek olan taraftarlarýn kulüple iletiþime geçmelerini istedi. Mustafa Özbayram Klasman adaylarý açýklandý Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardýmcý Hakem ve Bölgesel Gözlemci Adaylarý 10 Haziran'da Samsun'da yapýlacak olan Klasman Hakemleri Yazýlý sýnavýna girecekler. Baþarýlý olanlar Haziran tarihlerinde 1 günlük kursa katýlacaklar. Bu kursta video test, yorum sýnavý ve mülakata girecek hakem ve gözlemciler baþarýlý olmalarý halinde gelecek sezon bölgesel klasmanda görev almaya baþlayacaklar. Bölgesel Hakemliðe önerilen Mehmet Tuðluk, Bölgesel Yardýmcýlýða önerilen Furkan Alagöz ve Bölgesel Gözlemciliðine önerilen Durmuþ Buyruk

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Muzaffer KÜLCÜ Ahmet KARA Hitit Üniversitesi Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı