CİPRO % 0.3 GÖZ DAMLASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİPRO % 0.3 GÖZ DAMLASI"

Transkript

1 CİPRO % 0.3 GÖZ DAMLASI FORMÜL : Beher 1 ml de; Aktif madde:siprofloksasin HCl 3.5 mg (3mg Siprofloksasin e eşdeğer) Koruyucu:Benzalkonyum klorür 0.1 mg Aktif olmayan :EDTA disodyum 0.04 mg,sodyum klorür 9.0 mg,hcl k.m (ph ayarı için),saf su k.m 1 ml içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik ve mikrobiyolojik özellikleri: Siprofloksasin yeni bir sentetik flurokinolon türevi olup kuvvetli bir bakterisid etkiye sahiptir. Bakterilerin çoğunluğu için minimal inhibitör konsantrasyonlar (MIC) µg/ml arasındadır. Klinikte kullanılan dozlarda 1 µg/ml olan bakteriler duyarlı MIC 4 µg/ml olanlar dirençli kabul edilir. Enterobakteriler bütünüyle siprofloksasin e karşı son derece duyarlıdır. Escerichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Providencia spp. ve Morganella morganii siprofloksasin e duyarlı bakteriler arasındadır. Diğer gram (-) patojenler de aynı derecede hassastır. Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas hydrophylia, Eikenella corrodens, Neisseria gonorhoeae, vibria spp., Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis gibi. Oportünistik nozokomiyal enfeksiyonlara sebep olan Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. de duyarlıdır. Sadece Pseudomonas maltophilia orta derecede duyarlıdır. Gram (+) patojenlere karşı da siprofloksasin etkilidir. Staphylococcus aureus (Meticillin e hassas veya rezistan) S. Epidermidis, Koagülaz-negatif stafilokoklar, Streptococcus pyogenes, Enterokoklar, Streptococcus viridans ve Listeria monocytogenes siprofloksasin e duyarlıdır. Streptococcus pneumonia ve Streptococcus faecalis gibi Gram (+) bakterilere karşı sadece orta derecede aktivitesi vardır. Anaerobik organizmaların çoğu duyarlı değildir. Bunların dışında siprofloksasin in Chlamydia trachomatis, Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Mycobacterium spp, tuberculosis ve Mycobacterium avium/intracellulare ye karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Siprofloksasin in patojenler üzerindeki bakterisid etkisi norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin ve enoxacin gibi diğer flurokinolonlara göre 4 misli daha fazladır.

2 Bakterisid etki çabuk olup uzun sürelidir. Rezistans gelişimi nadirdir. Etki mekanizması bakteri DNA sını süperheliks kıvrımında tutan DNA-jiraz (topoizomeraz II) enzimini inhibe etmesidir. Birden fazla antibiyotiğe rezistan bakteriler siprofloksasin den etkilenir. Bakterisid etki mikroorganizmaların hem yavaş (stasyoner) hem çabuk (logaritmik) üreme fazlarında olduğundan nüks görülmesi nadirdir. Siprofloksasin aminoglikozidler, betalaktam antibiyotikleri, tetrasiklinler ve folik asid antagonistleri ile çapraz rezistans göstermez. Bu antibiyotiklere dirençli bakteriler siprofloksasin e cevap verebilir. Diğer flurokinolonların (norfloxacin, ofloxacin v.b.) etkisiz kaldığı vakalarda siprofloksasin etkili olabilir. İn vitro siprofloksasin, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus ve Streptococcus a karşı tobramisinden daha aktiftir. Serratia ya karşı en az tobramisin kadar aktiftir. Siprofloksasin in vitro bakteriyel patojenlere karşı norfloksasinden daha aktiftir. Ayrıca Pseudomonas aeruginosa tarafından hasıl edilen bazı in vivo bakteriyel keratit modellerinde norfloksasine göre daha aktiftir. Göz enfeksiyonu olan hastalarda yapılan sınırlı sayıda klinik araştırmada siprofloksasin in vivo olarak Staphylococcus aureus (metisilline duyarlı veya rezistan). S.epidermidis, Streptococcus pneumoniae, viridans streptokokları, Pseudomononas aeruginosa ve Serratia marcescens in ekseri suşlarına karşı aktif bulunmuştur. Farmakokinetik : Absorpsiyon : Siprofloksasin in lokal olarak iltihapsız sağlam göze uygulanmasından sonra ilaç kornea yoluyla ön kamera ve sıvısına geçer, iltihap veya korneada epitel defektleri varsa absorpsiyon daha fazla olur. Keratoplasti yapılan hastalarda % 0.3 lük siprofloksasin solüsyonundan 1 damla (50 µl) yani 150 µg Siprofloksasin, 1 saat süre ile her 15 dakikada bir ardından 10 saat süre ile saatte bir damlatılırsa korneanın stromasında son dozdan 1 saat sonra ortalama 5.28 µg/g (sınırlar µg/g) siprofloksasin bulunduğu görülür. Siprofloksasinin lokal olarak göze tatbikinden sonra çok az bir miktarı sistemik sirkülasyona geçerse de bununla ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir sistemik etki bildirilmemiştir. Sağlıklı yetişkinlerde lokal olarak her bir göze % 0.3 lük siprofloksasin solüsyonundan 1 damla, kişi uyanıkken 2 saatte bir 2 gün süre ile ve ardından her 4 saatte bir 5 gün süre ile damlatılırsa serum siprofloksasin konsantrasyonları ortalama 2.5 ng/ml olup sınırları gösterilemeyecek miktarlarla 4.7 ng/ml arasında değişir.

3 Buna karşılık sağlıklı erişkinlere aç karnına oral yolla 250 mg siprofloksasin verilirse serum doruk konsantrasyonları ortalama µg/ml ( ng/ml) kadardır. Lokal olarak siprofloksasin oftalmik pomad tatbikinden sonra ilacın sistemik absorpsiyon derecesi tam olarak belirlenmemiştir. % 0.3 oftalmik solüsyon ile elde edilen verilere göre, pomad tatbikinden sonra maksimum siprofloksasin konsantrasyonlarının ortalama 2.5 ng/ml nin altında olması beklenir. Siprofloksasin ve hidrokortizon otik süspansiyondan kulağa 3 damla damlatılırsa plazma siprofloksasin konsantrasyonunun gösterilebilme limit olan 50 ng/ml nin altında olması beklenir. Göz Dokularına Dağılımı : Siprofloksasinin sistemik olarak veya lokal olarak göze uygulanmasından sonra göz dokularına girişi ve dokular arası dağılımı tam olarak belirlenmemiştir. Siprofloksasin kornea ve diğer göz dokularına (örneğin aqueous h.) girmekte ve dokularda ekseri korneal ve konjunktival patojenler için gerekli MIC değerlerine ulaşmaktadır. Gözde epitel defektleri mevcutsa konsantrasyonlarının daha da yüksek olması beklenir. Katarakt ameliyatı yapılan hastalarda oral veya intravenöz siprofloksasin verilmesinden sonra ilacın ön kamera sıvısındaki konsantrasyonları aynı anda serumdaki konsantrasyonların % 3-33 ü kadardır. Göz ameliyatı yapılan hastalarda oral veya intravenöz siprofloksasin verilmesinden sonra corpus vitreumdaki konsantrasyonlar aynı anda kanda ölçülenin % 20 si kadardır. Siprofloksasin serum proteinlerine % oranında bağlanır. Siprofloksasin insanlarda plasentadan geçerek amniyotik sıvıya girer, ayrıca anne sütüne de geçer. Metabolizması: İlaç karaciğerde 4 metabolite dönüşür. Bunların mikrobiyolojik aktiviteleri varsa da ana maddenin ki kadar değildir. Eliminasyon : İnsanlarda siprofloksasinin göze tatbik edilmesinden sonra metabolizması ve eliminasyon özellikleri belirlenmiş değildir. Böbrek fonksiyonları normal olan insanlarda siprofloksasinin serumdaki eliminasyon yarı ömrü 3-5 saattir. Sistemik sirkülasyona giren siprofloksasin böbrekle ve böbrek dışı yollarla itrah edilir. İlaç ve metabolitleri idrar ve feçese geçerek atılır. Ana molekül hem glomerular filtrasyon hem tübüler sekresyonla idrara geçer. Değişmemiş siprofloksasinin bir kısmı safra yoluyla atılır.

4 ENDİKASYONLARI : CİPRO % 0.3 GÖZ DAMLASI siprofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu keratitis ve kojunktivitis tedavisi için endikedir. Tedaviye başlamadan önce in vitro duyarlılık testleri yapılması için lezyonlardan uygun örnekler alınmalıdır. Test sonuçları beklenirken siprofloksasin tedavisine başlanabilir. Ancak test sonucu bakteri rezistan çıkarsa siprofloksasin tedavisi kesilerek daha uygun bir tedaviye geçilir. Bakteriyel Keratit (Kornea ülseri) : Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus (metisilline duyarlı veya rezistan), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae ve viridans grubu streptokokların duyarlı suşları tarafından hasıl edilen keratitis tedavisinde CİPRO % 0.3 GÖZ DAMLASI endikedir. Bu endikasyonlara siprofloksasin oftalmik solüsyonu en az mevcut standart tedavi yöntemleri (lokal olarak bir aminoglikosid ve sefalosporin veya vankomisin) kadar etkilidir. Konjonktivit : Staphylococcus aureus (metisilline duyarlı veya rezistan), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae nin duyarlı suşlarının sebep olduğu konjunktivit tedavisi için CİPRO % 0.3 GÖZ DAMLASI endikedir. Plasebo kontrollü karşılaştırmalı araştırma sonuçlarına göre siprofloksasin oftalmik solüsyonu bu endikasyonlarda % 0.3 tobramisin göz damlası kadar etkilidir. Siprofloksasin % 0.3 oftalmik solüsyonu diğer sistemik ve lokal/oftalmik tedavilerle birlikte oportünistik mikobakterilerin (Mycobacterium gordonae, M. fortuitium, M. chelonae) sebep olduğu kornea ülserleri tedavisinde kullanılır. KONTRENDİKASYONLARI : CİPRO % 0.3 GÖZ DAMLASI Siprofloksasine veya diğer kinolon derivelerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER : Siprofloksasin kullanılması sırasında duyarlı olmayan bakteriler ve funguslar üreyebilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Siprofloksasin ile göz tedavisi gören hastalar dikkatle izlenmeli, gerekiyorsa slit lamp ile mikroskobik muayene ve fluorescein ile boyama tekniği kullanılmalıdır. Diğer kinolonlarda olduğu gibi siprofloksasin ağır ve ciddi hipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilir. Bunlarla ilgili olabilecek ilk belirti ortaya çıktığında (deride kızarma, ürtiker, hırıltılı teneffüs) hastayı ilacı kesip derhal hekime başvurması için uyarmalıdır. Siprofloksasin oftalmik solüsyonun 1 yaşından küçük çocuklarda etkili ve emniyetli olduğunu kanıtlayacak çalışmalar yapılmamıştır.

5 YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER : Siprofloksasin oftalmik solüsyona iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkilerin çoğu hafif olup özel bir tedaviye lüzum kalmadan kendiliğinden iyileşir. Çeşitli göz hastalıkları nedeniyle siprofloksasin göz damlası kullanan hastaların yaklaşık % 10 unda damladan sonra lokal göz şikayetleri (yanma, batma) görülür. Bakteriyel keratitis tedavisi sırasında hastaların % 17 sinde kornea ülserinin çevresinde beyaz granüler veya billuri yüzeysel bir çökelti oluşur. Bu çökelti siprofloksasin maddesidir ve tedavinin etken devresinde (1-7 gün) ilacın sık aralarla yoğun bir biçimde tatbikinden kaynaklanır. Tedavinin daha sonraki devrelerinde doz ve uygulama sıklığı azaldığında çökelti de kendiliğinden kaybolur. Bu presipitasyonun varlığı siprofloksasin tedavisinin devamına bir engel teşkil etmediği gibi kornea ülserinin klinik seyrini ve vizyonun akıbetini de etkilemez ve özel bir tedaviyi gerektirmez. Bakteriyel keratitli hastalarda yapılan bir araştırmada bu yüzeysel presipitasyon halkasının gençlere göre yaşlılarda (60 yaşın üstünde) daha sık görüldüğü saptanmıştır. Ancak çökelti olasılığı hastanın cinsiyeti, ülserin veya infiltrasyonun derinliği, kültürde üreyen mikroorganizma ve enfeksiyonun iyileşme süresiyle ilgisi yoktur. Siprofloksasin oftalmik solüsyon ile görülen diğer yan etkilerin sıklığı yaklaşık % 10 olup bunlar : gözkapağı kenarında kabuklanma, kirpiklerde kristal ve pul birikmesi, yabancı cisim hissi, kaşıntı ve konjunktival hiperemidir. Hastaların % 1 inden azında bildirilen yan etkiler : korneada renk değişmesi, keratepati, keratit, allerji, göz kapağı ödemi, lakrimasyon, fotofobi, vizyonda azalması, ve korneada infiltrasyondur. Çeşitli göz hastalıkları nedeniyle siprofloksasin oftalmik solüsyonu ile tedavi gören hastaların % 5 inden azında tat duygusunda değişmeler (ağızda fena bir tat hissi) görülür. Bulantı ise % 1 den az hastada bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ : Siprofloksasin oftalmik solüsyonun diğer ilaçlarla spesifik etkileşimleri araştırılmamıştır. Ancak ilaç göze damlatıldıktan sonra az miktarda da olsa kana geçtiğinden sistemik yollarla verilen siprofloksasin gibi etkileşim gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

6 - Siprofloksasin ile birlikte kullanıldığında teofilin in serum konsantrasyonları yükselebilir ve eliminasyon yarı ömrü uzayabilir. Bu da teofilin ile toksisite riskini arttırır. Bu iki ilacı birlikte kullanmaktan kaçınmalıdır. Ya da serum teofilin konsantrasyonları izlenmelidir. - Siprofloksasin kafein metabolizmasını etkileyerek kafein klerensini azaltabilir ve yarı ömrünü uzatabilir. - Siklosporin tedavisi gören hastalarda siprofloksasin geçici kreatinin yükselmesine neden olabilir. - Fluorokinolonlar warfarin ve türevlerinin antikoagülan etkisini arttırabileceğinden siprofloksasin ve bir oral antikoagülanı birlikte alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir. - Probenesid siprofloksasin renal tübüler sekresyonunu inhibe ederek plasma seviyelerini yükseltebilir. KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU : Bakteriyel keratit : Tedavi gece ve gündüz devamlı uygulanır. Başlangıçta % 0.3 oftalmik solüsyondan 2 damla hastalıklı göze her 15 dakikada bir 6 saat süre ile damlatılır. Daha sonra günün kalan bölümünde her 30 dakikada bir yine 2 damla damlatılır. Tedavinin ikinci gününde hastalıklı göze saatte bir 2 damla damlatılır. Tedavinin günlerinde ilaç hastalıklı göze 4 saatte bir 2 damla damlatılır. Eğer kornea epitelizasyonu tamamlanmamışsa tedaviye 14 günden fazla devam edilebilir. Klinik araştırmalarda keratiti olan hastalarda siprofloksasin tedavisinin ortalama süresi 3 hafta olarak bulunmuştur. Bakteriyel konjunktivit : Bakteriyel konjunktivit tedavisi için hastalıklı göze (gözlere) % 0.3 oftalmik solüsyondan her 2 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Bu tedavi hastanın uyanık olduğu saatlerde uygulanır ve 2 gün sürdürülür. Daha sonra 5 gün süre ile hastanın uyanık olduğu saatlerde hastalıklı göze (gözlere) her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Siprofloksasin tedavisi sırasında göze kontakt lens takılmamalıdır. DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ : Lokal olarak solüsyon göze aşırı damlatılırsa gözler bol miktarda ılık musluk suyu ile yıkanmalıdır.

7 SAKLAMA KOŞULLARI : Çocukların ulaşamayacakları yerlerde,ambalajında ve 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJI : 5 ml lik plastik şişelerde steril solusyon. RUHSAT SAHİBİ : BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC.A.Ş. Samandıra/İSTANBUL ÜRETİM YERİ : MEFAR İLAÇ SAN.A.Ş. Kartal/İSTANBUL RUHSAT TARİH ve NO : /65 Reçete ile satılır.

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. TOBRADEX (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler: Tobramisin Deksametazon Süspansiyonun 1 ml si 3 mg tobramisin ve 1 mg deksametazon içerir (Her 5 ml şişe

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKSALGİN 12.5mg/1 g jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde(ler) : 10 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat olarak)

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. RAGİ 20 mg enterik kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin Madde: Rabeprazol sodyum Her bir enterik tablet, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir. Yardımcı Maddeler: Mannitol (E421),

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı