TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ"

Transkript

1 TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 21

23 22

24

25 24

26

27

28 27

29 1. Kendi kendine meme muayenesinde memelerin eller kalçalardayken gözlemlenmesi 2. Kendi kendine meme muayenesinde memelerin eller havadayken gözlemlenmesi 4.Elle muayenede meme dokusu yanda görülen þekillerde taranabilir. Kendinize hangi usul daha rahat geliyorsa onu benimseyin. 5.Yandaki þekilde elle muayenede memenin yukarýdan aþaðý-aþaðýdan yukarý taranmasý gösterilmiþtir. 3. Elle muayenede elin üç parmaðýnýn iç yüzeyleri kullanýlarak tarama yapýlýr. Þekilde yukarýdan aþaðý-aþaðýdan yukarý tarama usulü gözlenmektedir. 6. Yatar pozisyonda elle muayenede sað memenin deðerlendirilmesi. 7. Memelerin ayakta elle deðerlendirilmesi 28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 42

44

45

46

47

48

49

50

51

52 TETANOZ AÞISI Td 1 Td 2 Td 3 Td 4 Td 5 Gebeliðin 4. ayýnda (ya da 4. aydan sonraki ilk karþýlaþmada) Td 1'den en az 4 hafta sonra Td 2'den en az 6 ay sonra (Gebelik sonrasý) Td 3'ten en az 1 yýl sonra ya da bir sonraki gebelikte Td 4'ten en az 1 yýl sonra ya da bir sonraki gebelikte

53

54

55

56

57

58 BÖLÜM 3 TARIMDA ÇALIÞANLARDA ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA NEDEN OLAN BULAÞICI HASTALIKLAR Aþaðýda kýsaca özetlenen hastalýklar, üreme saðlýðý sorunlarýna yol açan, tarýmda çalýþanlarda sýk görülen, önlenmesi ve tedavisi mümkün hastalýklardýr. Çoðu hastalýðýn önlenmesi erken taný ve tedavi ile mümkündür. Dolayýsýyla bu hastalýklar hakkýnda bilgi sahibi olmak, tespit etmeye yönelik öykü almak ve risk gruplarýný belirlemek önemlidir Sýtma Ülkemizde sýtma olgu sayýsý azalmakla birlikte hala salgýnlar görülebilmektedir. Mardin ili Savur ilçesi Baþkavak köyünde 2012 yýlýnda gerçekleþen salgýn buna bir örnektir. Genel olarak bakýldýðýnda sýtma Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde endemik bir hastalýktýr. Sýnýr ülkeler olan Suriye, Ýran gibi ülkelerde de sýtma endemik bir hastalýktýr. Özellikle yoksul gruplarda ve vektöre maruziyetin yüksek olduðu gruplarda hastalýk daha fazla görülmektedir. Bu nedenle tarým iþçileri sýtma açýsýndan öncelikli risk grubudur. Ayrýca bölgenin sýcak olmasý nedeniyle, açýk alanlarda uyuma ve sýnýr ülkelerle bulunan akrabalýk, turizm ve ticari baðlantýlar nedeniyle her gün ülkeler arasýndaki hýzlý göç hareketi yaþanmaktadýr. Bu nedenle hastalýk birçok kiþide görülebilmektedir. Hastalýk gebelerde aðýr seyredebilmekte, ayrýca düþük, ölü doðum, düþük doðum aðýrlýðý ve prematür 57

59 doðumlara neden olmaktadýr. Çocuklarda geliþme geriliði en sýk görülen durumdur. Bu nedenle hastalýðýn görülmemesi için önlem alýnmalýdýr. Hastalýðýn kontrolünde en etkili müdahale erken taný ve tedavidir. Hastalýðýn kuluçka süresi, yani enfekte sivrisinek ýsýrdýktan sonra belirtilerin baþlamasý için geçen süre ortalama gündür. Bu nedenle, endemik bölgelerde 14 günde bir kapý kapý gezerek aktif sürveyans ile belirti verenlerden ince ve kalýn yayma yaparak hastalar bulup hemen tedavi edilmelidir. Diðer yandan pasif sürveyans kapsamýnda, doktora gelen ve bu belirtileri gösteren herkesten kan alýnýp (incekalýn yayma) vaka bulma çalýþmalarý yürütülmelidir. Etken ve epidemiyoloji: Sýtmanýn nedeni, Plasmodium adýndaki tek hücreli parazitlerdir. Bu parazitlerin tek rezervuarlarý insandýr. Sivrisinek hasta insanýn kanýný emerek saðlýklý kiþiye taþýr. Parazitler vücuda girdikten uzun süre sonra bile sýtmaya neden olabilir. Ülkemizde en yaygýn tip P.vivax dýr. P. malaria'nýn yapmýþ olduðu sýtma nadirdir. Parazit anofel tipi sivrisineðin ýsýrmasýyla bulaþýr. Plasmobium falciparum özellikle tropikal kuþakta sýk görülür. Asya, Afrika baþta olmak üzere yurt dýþýna gidiþ halinde ülkemizde de saptanmaktadýr. Klinik belirti ve bulgular: Hastada üþüme-titreme ile yükselen ve nöbetlerle seyreden ateþ, terleme, halsizlik, yorgunluk, baþ aðrýsý, kas aðrýlarý, kilo kaybý ve vücutta solukluk, karýn aðrýsý varsa sýtmadan þüphelenmek gerekir. Çünkü sýtmada anemi çok hýzlý geliþir. Nöbetler halinde gelen ateþ, anemi, splenomegali varlýðýnda sýtma mutlaka düþünülmelidir. P. vivax'da ateþ 48 saatte bir (günaþýrý) yükselir. Nadir görülen bir form olan P. malaria da ateþ 3 günde bir yükselir P. falciparum'un neden olduðu sýtmada, her gün ateþ yükselebilir, uzun sürer, erken tedavi edilmezse ölümcül seyreder. Taný ve ayýrýcý taný: Sýtma tanýsý için önce hekimlerin/ebe ve hemþirelerin aklýna sýtma gelmelidir. Örneðin Þanlýurfa'da yapýlan bir çalýþmada 114 hastanýn tümünün doktora gittiði, ancak hemen hemen tümüne bruselloz ya da tifo tanýsý konulduðu görülmüþtür. Dolayýsýyla tekrarlayan nöbetler halinde gelen ateþ, anemi ve splenomegali durumunda önce sýtma düþünülmelidir. Sekonder enfeksiyon geliþmiþse eklenen diðer belirtiler ve ateþin sekonder enfeksiyon nedeniyle her gün olmasý sýtma tanýsýnýn atlanmasýna neden olabilir. Kullanýlan bazý antibiyotiklerin de (doksisiklin, tetrasiklin, trimetoprim sulfometaksazol, sülfanamidler, klindamisin, azitromisin) sýtma kliniðini gölgeleyebileceði unutulmamalýdýr. Dikkatli olmak gerekir. Sýtma tanýsý için günde 2 kez olmak üzere 3 gün üst üste kan örneði alýnmasý gerekir. Ayýrýcý tanýda salmonelloz, 58

60 bruselloz ve ateþ ve hepatosplenomegali ile seyreden enfeksiyonlar yanýnda ateþ, anemi ve splenomegaliye neden olan kalaazar da akla gelmelidir. Tedavi: Tedavide kullanýlan ilaçlar, devlet tarafýndan ücretsiz karþýlanmaktadýr. Ülkemizde klorokininin 3 gün ve primakininin 14 gün uygulandýðý tedavi þemasý uygulanmaktadýr. Gebelerde klorokin rahatlýkla kullanýlabilir, ancak primakin verilmez. Primakin doðumdan 6 ay sonra (anne sütü ile besliyorsa) kullanýlmalýdýr. Ýlaçlar ayný saatte alýnmalý, kusarsa tekrar verilmeli ve tedavi tamamlanmalýdýr. Bildirimi zorunlu bir hastalýktýr (A grubu). Korunma: Sivrisinek ýsýrýklarýndan korunmaktýr. Pencere ve kapýlar sivrisineklerin geçiþine engel olacak tül veya perde ile kapatýlarak evlere sivrinsek giriþi engellenmelidir. Özellikle alacakaranlýk ve gece vakitlerinde açýk havada bulunmak veya çalýþmak zorunda kalýndýðýnda uzun kollu giysiler ve pantolon giyilmelidir. Ayrýca haþere kovucular kullanýlmalýdýr. Sivrisinekler, sýcak ve nemli yerlerde çok hýzlý ürerler. Bu nedenle sivsirisinek üreme alanlarýnýn biyolojik yöntemlerle kontrolü büyük önem taþýmaktadýr. Sýtma saptandýðý durumda Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Þubesini arayarak ilinizde sýtma þüpheli olgularda nasýl bir süreç izlendiðini öðrenerek erken taný ve tedavi hizmetini iyi yönetmeniz beklenmektedir Baðýrsak parazitleri Yapýlan çalýþmalar tarým iþçilerinde yaþam koþullarýna baðlý olarak baðýrsak parazitlerinin sýk görüldüðünü göstermektedir. Örneðin beþ yaþ altý iki çocuktan birinde çoðunluðunda Giardia intestinalis olmak üzere baðýrsak paraziti bulunmaktadýr. Baðýrsak parazitlerinin büyük bir kýsmý kansýzlýk ve çocuklarda geliþme geriliðine neden olabilir. Baþta el temizliði olmak üzere kiþisel temizliðe özen gösterilmelidir. Týrnaklar kesilmelidir. Çið tüketilen sebze ve meyveler iyi yýkanmalý; çið et, çið köfte tüketilmemelidir. Özellikle kancalý kurttan korunmak için tarým alanlarýnda çýplak ayakla dolaþýlmamalýdýr. Bazý baðýrsak parazitlerinin özellikleri ve bulaþma þekli; Tenyalar (þerit-abdest bozan); Yaklaþýk 5-10 metre uzunluðundadýr. Sýðýr ve domuz tenyasý olmaz üzere iki farklý tipi vardýr. Ülkemizde sýðýr tenyasý yaygýndýr. Daha çok iyi piþmemiþ veya çið tüketilen sýðýr etleriyle bulaþmaktadýr. Kist hidatik (köpek tenyasý); kedi ve köpek dýþkýlarýnýn su ve gýdalara 59

61 bulaþmasý ya da doðrudan aðýz yoluyla alýnmasýyla bulaþýr. Baþta karaciðer olmak üzere akciðerler, böbrekler, beyin ve az da olsa diðer organlarda tutulum yapabilir. Diðer baðýrsak parazitleri; Parazit yumurtalarýnýn bulaþtýðý su, sebze meyve ve diðer gýdalarýn aðýz yoluyla alýnmasýyla bulaþýr. Kancalý kurtlar; Vücuda daha çok ayak parmaklarý aralarýndan girerek kan dolaþýmý yolu ile baðýrsaklara yerleþir. Baðýrsak parazitleri, iþtahsýzlýk, bulantý, bazen kusma ve karýn aðrýsý, kilo kaybý, anemi, baðýrsak týkanmasý, büyüme ve geliþme geriliði alerji gibi çeþitli sorunlara yol açabilir.. Bu nedenle iyi öykü alýnmasý, ve gaita mikroskopisi ile parazit araþtýrýlmasý çok önemlidir. Özellikle gebeler açýsýndan B12, demir ve folik asit eksikliðine baðlý anemi önemli ve çok yaygýndýr. Özellikle B12 eksikliði ile Giardia intestinalis arasýndaki iliþki bilinmektedir. Anemi saptanan olgularda yalnýz vitamin-mineral desteði ile yetinmeyip aneminin nedeninin bulunup, nedenin ortadan kaldýrýlmasý gerekmektedir. Parazit ilaçlarýnýn gebelik sýrasýnda kullanýmý özellikle ilk üç ayda sakýncalý olduðundan gebelik öncesi dönemde parazit varlýðýnýn saptanmasý ve tedavisi yanýnda ailelere bulaþma þekli ve neler yapýlacaðýnýn öðretilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Ayrýca aile tedavisi yapmayý unutmamak gerekmektedir Toksoplazmoz Toksoplazmoz Toxoplazma gondii ismi verilen parazitin yaptýðý bir enfeksiyondur. Bulaþmasý piþirilmemiþ çið etlerin yenmesiyle ve kedi dýþkýsýnýn ve kedi dýþkýsýyla temas etmiþ herhangi bir eþyanýn ellenmesiyle aðýz yoluyla olur. Enfeksiyon 5-18 gün süren kuluçka döneminin ardýndan normal saðlýklý çocuk ya da yetiþkinlerde bir sorun yaratmadan çoðunlukla farkedilmeden geçirilir ve tedavi gerektirmez. Enfeksiyon ilk 3 ayda bebeðe %15 gibi düþük oranda geçebilir. Ýkinci trimesterde bebeðe geçiþ oraný %30, üçüncü trimesterde geçiþ oraný %60'týr. Fakat ilk trimesterde bebeðe geçen Enfeksiyon daha ciddi sorunlar yaratýr. Bebeðe geçen enfeksiyon düþük, rahim içerisinde ölüm, beyin hasarý, hidrosefali (beyinde su toplanmasý), serebral kalsifikasyon, görme problemleri (koryoretinit), zeka geriliði, iþitme problemleri, geliþme geriliði, karaciðer ve dalakta büyüme, pnömoni, myokardit, 60

62 döküntü gibi problemler ortaya çýkmaktadýr. Bazý bebeklerde ise doðumda bir anormallik izlenmemesine raðmen uzun dönem takiplerinde yýllar sonra görme ve iþitme problemleri, nörolojik hasarlar izlenmiþtir. Gebelikte geçirilen toksoplazma enfeksiyonunun bebeðe kesin zarar vereceði söylenemez, risk yukarýda anlatýldýðý gibidir. Toksoplamoz saptanan gebede risk aileye anlatýlýr aile gebeliðin sonlandýrýlmasýný ister ise gebelik sonlandýrýlýr. Aile gebeliðin sonlandýrýlmasýný istemez ise gebe takip ve tedavi için bir merkeze yönlendirilir. Gebelikte evde ya da çalýþtýðý ortamlarda kedi besleyenlerin ya da maruziyeti olanlarýn dikkat etmesi gerekenler açýklanmalýdýr. Kedinin dýþkýsý ile gebeler temas etmemelidir. Kediye dokunduktan sonra eller sabunla yýkanmalýdýr. Gebelikte çið et ya da az piþmiþ et, salam, sucuk gibi yiyecekler yenmemelidir. Çið etle temas sonrasý el yýkama ihmal edilmemelidir. Köfte yaparken elin aðza götürülmesi, tuzuna bakmak da riskli olabilir Batý Nil Virüsü Baþka nedenle açýklanamayan ateþ ile birlikte ensefalit, menenjit veya myelit vakalarýnda Batý Nil Virüsü (BNV) düþünülmeli ve taný için gerekli çalýþmalar Toplum Saðlýðý Merkezi Bulaþýcý Has-talýklar sorumlusu ile birlikte yürütülmelidir. BNV, enfekte sivrisinek ýsýrdýktan sonra 2-15 gün arasýnda belirti vermektedir. Belirtileri baþ aðrýsý, ateþ, vücutta aðrý, deride kýzarýklýklar, lenfadenopati þeklinde görül-mektedir. Þiddetli vakalarda yüksek ateþ ve baþ aðrýsý yanýnda vücut kaslarýnda zayýflýk, boyunu dik tutamama, uyuþukluk, zihinsel bulanýklýk, koma, kas titremeleri, kendinden geçme görülebilir. Batý Nil virüsünün anneden bebeðe olasý tehlikeli etkileri geçe-bildiðinden birçok insan hamilelik sýrasýnda Batý Nil virüsünden korunma yöntemlerini öðrenmelidir. Hastalýktan korunmanýn en iyi yolu sivrisinek ýsýrýklarýndan korunmaktýr (Bakýnýz sýtma korunma) Ýnsanlarda kullanýlan bir aþý henüz yoktur. Batý Nil virusu dünyada ýlýman iklim bölgelerini tercih eder. Genellikle yaz sonu veya sonbahar baþýnda ortaya çýkar. Kurak ve sýcak dönemlerde daha çok görülür. 61

63 3.5. Kýrým-Kongo Hemorajik Ateþ (KKHA) Keneler tarafýndan taþýnan bir Nairovirüs olan KKHA virusu'nun neden olduðu ateþ, cilt içi ve diðer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklý bir enfeksiyondur. Son yýllarda tedavide görülen geliþmelere raðmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranlarý hala yüksektir. Epidemiyoloji: Keneler otlaklar, çalýlýklar ve kýrsal alanlarda yaþarlar. 6-8 bacaklý, uçamayan, sýçrayamayan hayvanlardýr. Hayvan ve insanlarýn kanlarýný emerek beslenirler ve bu sayede hastalýklarý insanlara bulaþtýrýrlar. Ülkemiz kenelerin yaþamalarý için coðrafi açýdan oldukça uygun bir yapýya sahiptir. Türlere göre deðiþmekle beraber kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarýndan evcil memeli hayvanlara ve kuþlara (özellikle devekuþlarý) kadar geniþ bir konakçý spektrumlarý mevcuttur. Enfekte kan, ifrazat veya diðer dokulara doðrudan temas ile de bulaþabilmektedir. Klinik bulgular: Kene tarafýndan ýsýrýlma ile virüsün alýnmasýný takiben kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür; bu süre en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, ifrazat veya diðer dokulara doðrudan temas sonucu bulaþmalarda bu süre 5-6 gün, en fazla ise 13 gün olabilmektedir. Ateþ, kýrýklýk, baþ aðrýsý, halsizlik, bulantý, kusma ishal, kas aðrýsý baþlýca þikayetlerdir. Kanama pýhtýlaþma mekanizmalarýnýn bozulmasý sonucu; Yüz ve göðüste kýrmýzý döküntüler ve gözlerde kýzarýklýk, Gövde, kol ve bacaklarda morluklar Burun kanamasý, dýþkýda ve idrarda kan görülür Hepatosplenomegali saptanýr. Ölüm karaciðer, böbrek ve akciðer yetmezlikleri nedeni ile olmaktadýr. KKKA için intrauterin veya perinatal geçiþe dair bilgiler ilk defa Ergönül ve arkadaþlarý tarafýndan KKA ile enfekte üç gebenin özellikleri ve hastalýðýn bebeklerdeki gidiþini bildirerek gündeme gelmiþtir. Bildirilen üç gebenin ikisinde kene ýsýrýðý öyküsü vardýr. Ýki gebede gebelik zamanýnda sonlanmýþ, ancak bebekler doðum sonrasý ilk beþ günde masif kanama ile kaybedilmiþtir. Ýlk vaka 38. gebelik haftasýnda enfekte olmuþ, oral ribavirin tedavisi almýþtýr. Bebeðe geçiþ intrauterin veya perinatal dönemde olmuþtur. Ýkinci vakada anne gebeliðin 19. haftasýnda baþvurmuþ, ribavirin verilmeksizin hasta iyileþmiþtir. Annenin gebeliði zamanýnda sonlanmýþ, ancak bebek doðum sonrasý erken dönemde nekrotizan enterokolit ve kanama tanýsý ile kaybedilmiþtir. Yirmi sekiz hafta gebe iken baþvuran üçüncü gebe ise hastaneye yatýþýnýn üçüncü gününde 62

64 doðum gerçekleþemeden bebek ile beraber kaybedilmiþtir. Sonuç olarak bu seride tüm bebekler kaybedilmiþtir. Tedavi: Hastalýðýn kesin bir tedavisi bulunmamaktadýr. Destek tedavileri yapýlýr. Ribavirin erken dönemde tedaviye baþlanýrsa fayda saðlamaktadýr. Korunma: Hastalýðýn bulaþmasýnda keneler önemli bir yer tutmaktadýr. Bu nedenle kene mücadelesi önemlidir fakat oldukça da zordur. Ýnsanlar kenelerden uzak tutulabilir ise bulaþ önlenebilir. Çýplak ayak ya da kýsa giysiler ile üreme alanlarýnda dolaþýlmamalýdýr. Görevi nedeni ile risk grubunda yer alan kiþilerin hayvan ve hasta insanlarýn kan ve vücut sývýlarýndan korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske v.b. giymeleri gerekmektedir. Gerek insanlarý gerekse hayvanlarý kenelerden korumak için haþere kovucu ilaçlar (repellent) olarak bilinen böcek kaçýranlar dikkatli bir þekilde kullanýlabilir. Bunlar sývý, losyon, krem, katý yað veya aerosol þeklinde hazýrlanan maddeler olup, cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek uygulanabilmektedir.) Haþere kovucular hayvanlarýn baþ veya bacaklarýna da uygulanabilir; ayrýca bu maddelerin emdirildiði plâstik þeritler, hayvanlarýn kulaklarýna veya boynuzlarýna takýlabilir. Kenelerin bulunduðu alanlara gidildiði zaman vücut belli aralýklarla kene için taranmalýdýr. Diðer canlýlara ve çevreye zarar vermeden, haþere ilacý (insektisit) ile uygulamanýn uygun görüldüðü durumlarda çevre ilaçlanmasý yapýlabilir. Vücuda yapýþmýþ keneler uygun bir þekilde kene ezilmeden, aðýzdan veya baþýndan tutularak bir cýmbýz veya pens yardýmýyla çýkartýlýr. Kenenin çýkarýlmasý için baþka yollar denenmesi risklidir. Kene çýkarýldýktan sonra ýsýrýlan yer alkolle temizlenmelidir. Mümkünse kenenin taný için alkolde saklanmasý uygun olur. 63

65 Zoonotik ve vektörle bulaþan hastalýklardan genel korunma yollarý Gýdalarýn ve suyun fare idrarýndan korunmasý, gýdalarýn ve suyun fare idrarýyla temasý önleyecek kutularda aðzý kapalý olarak saklanmasý gerekmektedir, Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara kuduz aþýsý yaptýrýlmalý, sokak hayvanlarýnýn belediyeler tarafýndan kontrolü saðlanmalýdýr, Þüpheli ýsýrýklarda yara sabunlu suyla iyice yýkanmalý, aþý yaptýrýlmalýdýr, Pastörize edilmiþ ya da UHT yöntemi ile paketlenmiþ uzun ömürlü sütler tüketilmelidir. Çið süt tüketilecekse kaymak tuttuktan sonra karýþtýrýlarak 5-7 dakika kaynatýlmalý, ardýndan olabildiðince kýsa sürede soðutulmalýdýr, Çið sütten yapýlmýþ taze peynir tüketilmemeli, tuzlu suda üç ay bekletildikten sonra tüketilmelidir, Et ve yumurtalar piþirilerek tüketilmelidir, Þarbon þüphesi bulunan et ve deriye çýplak elle dokunulmamalýdýr, Kuþ gribinden korunmak için hasta kanatlý hayvanlarla temas edilmemeli, etleri ve yumurtalarý tüketilmemelidir, Kenelerin bulaþ yolunu oluþturduðu hastalýklardan korunmak için kiþisel koruyucu önlemlerle kenelerden uzak durulmalý (çevre ilaçlamasý önerilmez) ve kenenin nasýl çýkarýlacaðý öðretilerek mevsimlik tarým iþçilerine kene paketinin verilmesi saðlanmalýdýr, Saðlýklý hayvan yetiþtirilmeli, hayvanlarýn saðlýk kontrolleri yaptýrýlmalý ve hayvanlarýn uygun ilaçlar kullanýlarak ilaçlanmasý saðlanmalýdýr, El temizliðine özen gösterilmeli, yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, dýþarýdan eve gelince eller sabun ve bol su ile saniye iyice yýkanmalýdýr, Kiþisel temizliðe özen gösterilmelidir. Kan yoluyla ve cinsel iliþki sýrasýnda bulaþan hastalýklar 3.6. Hepatit B Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin endemik bir hastalýðýdýr ve mevsimlik tarým iþçilerinde daha fazla görülmektedir. Çünkü kiþisel hijyen tedbirlerinin yeterince alýnmadýðý, kalabalýk aile yaþantýsý ve yaþam koþullarýnýn kötü olduðu yerlerde daha fazla görülür. Hepatit B, siroz ve karaciðer kanserine sebep olabilecek sinsi bir hastalýktýr. 64

66 Hepatit B, ayný týrnak makasý, havlu, pedikür, manikür malzemesini kullanma, virüs bulaþmýþ jilet veya dövme iðnelerini kullanma, ayný iðne veya enjektörü kullanma ve enfekte kiþi ile vajinal, anal, oral cinsel iliþkiyle bulaþýr. Yenidoðan bebeðin gebelik ve/veya doðum sýrasýnda virüse maruz kalmasý, mesleki olarak enfekte kiþinin kaný veya diðer vücut sývýlarýyla temas oldukça fazladýr. Hepatit B'nin önlenmesi mümkündür. Evlilik öncesi muayenenin mutlaka yapýlmasý, pozitif durumda diðer eþe 3 doz aþý yapýlmasý, çocuklara doðar doðmaz ilk doz olmaz üzere, 3 kez aþý yapýlmasý, kiþisel bakým amacýyla kullanýlan jilet, týrnak makasý gibi eþyalarýn kiþiye ait olmasýnýn saðlanmasý, tek eþli olma ve kondom kullanma hastalýðýn kontrolünde oldukça önemlidir. Gebe anne Hepatit B ise bebeði korumak için doðar doðmaz 12 saat içinde bebeðe hepatit B immünglobulin uygulanýr ve 3 doz hepatit B aþýsýnýn ilki de hemen yapýlýr Bel Soðukluðu Ýdrar kanalý, rahim aðzý, makat ve boðaz enfeksiyonuna sebep olabilir. Birçok kiþide herhangi bir belirti göstermediði için, çoðu kiþi bel soðukluðu enfeksiyonu taþýdýðýný bilmez. Bel soðukluðu, mikrobu taþýyan ile cinsel (özellikle vajinal ve anal) temas yolu ile bulaþýr. Tedavi edilmeyen kadýnlarda, alt karýn bölgesine yayýlarak uterusta, tüplerde ve yumurtalýklarda enfeksiyona neden olur. Belsoðukluðu doðum sýrasýnda anneden bebeðe bulaþarak bebeðin gözlerine zarar verebilir. Hýzlý bir þekilde tedavi uygulanmadýðý takdirde, bebeðin gözlerinde ciddi ve kalýcý hasara yol açabilir HIV/AIDS HIV Ýnsan Baðýþýklýk Yetmezliði Virüsü (Human Immunodeficiency Virus) adý verilen, vücudun baðýþýklýk sistemini (enfeksiyonlara karþý savunma mekanizmasýný) güçsüzleþtiren bir virüs nedeniyle oluþur. Bu sebeple kiþi, enfeksiyon ve hastalýklarla savaþma yeteneðini kaybeder. HIV /AIDS'le yaþayan kiþilerin yaþam sürelerini uzatan ilaçlar mevcuttur, 65

67 ancak tedavisi henüz yoktur. HIV (+) birisiyle vajinal, oral veya anal cinsel iliþki sýrasýnda kan, meni ve vajinal salgýlarýn karýþmasý ile bulaþýr. Vajinal cinsel iliþki sýrasýnda, üreme organlarýnýn anatomisi nedeniyle kadýnlarýn HIV ile enfekte olma riski erkeklere oranla daha yüksektir. Virüsü taþýyan bir anneden anne karnýndaki bebeðe göbek kordonu aracýlýðýyla, doðum sýrasýnda vajinal sývýlar veya anne sütü aracýlýðýyla bebeðe bulaþabilir. HIV/AIDS'in önlenmesi önceliklidir Herpes (genital uçuk) Gebelik sýrasýnda enfeksiyonlar, düþük, bebekte geliþim geriliði ve erken doðum riskini artýrýr. Annenin doðum sýrasýnda aktif genital herpes enfeksiyonu geçiriyor olmasý durumunda, bebek genellikle sezeryan ile dünyaya getirilir. Doðumda herpes ile enfekte olan bebeklerin %30-60'ý ilk bir ay içinde ölmektedir. Geri kalanýnda ise zeka geriliði ve nöbet geçirme gibi uzun süreli saðlýk problemleri ortaya çýkmaktadýr. Cinsel yolla bulaþan hastalýklar, kadýnda, erkekte ve doðacak bebekte ciddi saðlýk sorunlarýna yol açar. Bu nedenle evlenene kadar cinsel iliþkiye girilmemesi, evli çiftlerin tek eþli olmasý ve kondom kullanmasý (kondom yüzde yüz koruyucu deðildir) önerilir. Buna güvenli cinsel yaþam denir. BÖLÜM 4 TARIM ÝÞÇÝLERÝNE TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN ULAÞTIRILMASINDA ÝZLENECEK ADIMLAR VE HUKUKSAL ÇERÇEVE 4.1. Tarým iþçilerine temel saðlýk hizmetlerinin sunumunda önerilen adýmlar Halkýn saðlýðýný korumaya yönelik yapýlacak çalýþmalar yasal düzenlemelerle belirlenmiþtir. Çünkü devletin öncelikli görevlerinden biri halkýn saðlýðýný korumadýr. Birinci basamak saðlýk kuruluþlarýnda tarýmda çalýþanlara üreme saðlýðý hizmetlerini sunarken yasal düzenlemeleri bilmek iþi kolaylaþtýrýr. Ancak yeni ihtiyaçlara göre mevzuat sürekli yenilendiði için gerek 66

68 Resmi Gazete sitesinden, gerekse Saðlýk Bakanlýðý web sayfasýndan takip etmek gerekmektedir. Bu rehberin basým tarihine kadar yürürlükte olan yasal düzenlemeler bölüm sonunda verilmiþtir. Yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi ise, ancak saðlýk ve diðer sektör çalýþanlarýnýn halkýn saðlýðýný koruma bilgi, beceri ve bilincine baðlýdýr. Saðlýk çalýþanlarý toplumun saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesinde lider olmak ve kurumlarý harekete geçirmek zorundadýr. Çünkü saðlýk çalýþaný dýþýndaki kiþiler hastalýk ve erken ölüm nedenlerini yeterince bilememektedirler. Bu nedenle, saðlýk çalýþanlarý gerek katýldýðý toplantýlarda, gerekse farkýndalýk toplantýlarý düzenleyerek bu bilinci geliþtirmek zorundadýr. Bu görev, resmi veya resmi olmayan ortamlarda sürekli yapýlan saðlýk eðitimi çalýþmalarýyla ve denetim, izleme ve deðerlendirmelerle yerine getirilir. Toplumun saðlýðýný koruyucu/geliþtirici hizmetlerde sektörler arasý iþbirliði büyük önem taþýmaktadýr. Dolayýsýyla bu ilkenin hukuksal çerçevesi bulunmaktadýr. Yaptýrým gücü olan, 1930 yýlýnda Umumi Hýfzýsýhha Kanunu gereði il ve ilçelerde toplanmasý gereken Ýl/ilçe Hýfzýsýhha Kurullarýna, il/ilçenin saðlýk sorunlarýyla ve çözümleriyle ilgili tüm kurumlarýnýn üst düzey yöneticilerinin katýlýmý zorunludur ve kararlarý baðlayýcýdýr. 67

69 Umumi Hýfzýssýhha Kanunu (1593/ 24/4/1930 / 6/5/1930 Sayý : 1489) 1930 yýlýnda çýkarýlan ve 'Halkýn Saðlýðýný Koruma' kanunu olan Umumi Hýfzýssýhha Kanunu, toplum saðlýðýný korumak için her türlü etkilenime yönelik önlemleri ele alan kanunda yer almayan ve günün þartlarýna ya da yaþanýlan bölgenin özelliklerine göre yeni düzenleme gerektiðinde oluþturduðu kurullarla bunun çözümlenmesini öngören bir yasal düzenlemedir. Dolayýsýyla halk saðlýðý hizmetlerinden sorumlu kurumlar, toplum saðlýðýný korumak için herhangi bir önlem ya da düzenleme yapmasý gerektiðinde il ya da ilçede Umumi Hýfzýssýhha Kurulu'nu toplar ve kararlarýný alarak, uygulanmasýný saðlarlar. Bu kurulla ilgili maddeler aþaðýdadýr. Beþinci Fasýl Vilayetler ve kazalar umumi hýfzýssýhha meclisleri Madde 23 - Her vilayet merkezinde bir umumi hýfzýssýhha meclisi toplanýr. Bu meclis mahalli sýhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafýa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sýhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baþtabibi ile garnizon ve kýt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacýdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sýhhiye müdürünün riyaseti altýnda içtima eder. Valinin tensip edeceði bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabýtlarý tanzim eder. Madde 24 - Kazalarda bu meclisler kaymakamýn riyaseti altýnda Hükümet tabibi, mevcut ise bir Hükümet baytarý ve askeri tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi san'at eden ve kaymakam tarafýndan intihap edilen bir tabip ve serbest eczacý ile belediye reisinden terekküp eder. Madde 25 - Umumi hýfzýssýhha meclisleri müntehap azasý her üç senede bir deðiþir. Eski azanýn yeniden intihabý caizdir. Her defa tebeddülünde kaymakamlar tarafýndan vilayetlere, valilerce de Sýhhat ve Ýçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir. Madde 26 - Umumi hýfzýssýhha meclisleri alelade ayda bir kere içtima ederler. Ahvali fevkalade veya bir sari ve salgýn hastalýk zuhurunda valinin daveti veya Sýhhat ve Ýçtimai Muavenet Vekaletinin talebi üzerine daha sýk toplanýrlar. Tarým alanlarýnda hastalýklarý ve erken ölümleri önlemek için yürütülecek çalýþmalar iki aþamada ele alýnmalýdýr. Bunlardan biri tarým alanlarýnda diðeri ise ikamet ettikleri illerde yapýlmasý gereken hizmetlerdir. Her iki aþamada da hizmetlerin iyi planlanmasý baþarýnýn altýn kuralýdýr. Kim, nerede, hangi iþi, hangi kaynaklarla, ne zaman yapacak sorularýna yazýlý olarak cevaplar oluþturulmalý ve ilgili kiþi ve kurumlara teblið edilmelidir. Bu noktada ihmal edilmemesi gereken, gerek tarým alanlarýnda gerekse ikamet adreslerinde hizmet verecek saðlýk çalýþanlarýnýn hizmet-içi eðitimidir. Çünkü görevlendirilen 68

70 kiþi bu risk grubunun ihtiyaçlarýný ve özelliklerini bilmeyebilir. Koruyucu saðlýk hizmetlerinin baþarýlý sunumu için de mutlaka hizmet verilecek toplumu iyi tanýmak gerekir. Bu nedenle 'toplumu tanýma' birinci basamak saðlýk çalýþanýna yasal düzenlemelerle de verilmiþ bir görevdir. TSM (Toplum Saðlýðý Merkezi) mevzuatýnda tüm saðlýk çalýþanlarýnýn birinci görevi sorumluluðundaki bölgeyi ve toplumu tanýma olarak yer almýþtýr. Toplumu tanýma, hizmet sunulacak toplumun yaþ, cinsiyet, öðrenim durumu, öncelikli saðlýk sorunlarý, davranýþlarý, kültürel özellikleri, yaptýklarý iþler, maruz kaldýklarý biyolojik, fiziksel, kimyasal ve psikososyal etkilenimler gibi bir insaný erken ölüme götüren ya da hastalanmasýna neden olan tüm faktörleri öðrenmek anlamýndadýr. Bu nedenle rehberin birçok yerinde tarýmda çalýþanlara yönelik ayrýntýlý bilgiler yer almaktadýr. Ancak bu þekilde mekanizmalar iyi tanýmlanarak, hastalýklarýn/erken ölümlerin önlenmesi için hangi iþlerin, nasýl yapýlacaðý planlanýp uygulanabilir. Tarým alanlarýnda üreme saðlýðý baþta olmak üzere, temiz içme-kullanma suyu saðlanmasý, toplum beslenmesinin iyileþtirilmesi, bulaþýcý hastalýklarýn kontrolü gibi temel saðlýk hizmetlerini sunarken aþaðýdaki yol izlenebilir; 1. Tarlalarda sunulacak temel saðlýk hizmetleri, Þubat ayýnda Mevsimlik Tarým Ýþçileri Ýzleme Kurulu (Baþbakanlýk Genelgesi uyarýca oluþturulmuþtur, bölüm sonunda ilgili maddeler yer almaktadýr) ve/veya Ýl/Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Kurulu'nda gündem oluþturularak yapýlacak çalýþmalar karara baðlanabilir. Toplantýda klor temini, barýnma yerlerinin düzenlenmesi, üreme saðlýðý hizmet sunumu için malzeme ve kaynaklarýn ayrýlmasý gibi tüm iþler, ilgili kurumlara iþbölümü ilkelerine uygun olarak 69

71 daðýtýlýr ve saðlýk hizmeti il/ilçe Toplum Saðlýðý Merkezi'nin koordinasyonunda yerine getirilir. Kurumsal iþbölümü kapsamýnda; 1.1. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan tarýmsal üretim için il/ilçeye gelen iþçi ailelerin yoðun yaþadýðý bölgelerin ve yaþam alanlarýnýn adresleri ve yaklaþýk nüfuslarý tespit edilir Saðlýk, eðitim, sosyal hizmetler gibi konuyla doðrudan ilgili kurum temsilcilerinden bir komisyon oluþturularak, yaþam alanlarýnda hastalýklara ve sosyal sorunlara neden olabilecek faktörler incelenerek, yapýlmasý gereken çalýþmalar ve ihtiyaç listeleri hazýrlanarak, planlama yapýlýr Özellikle Nisan-Ekim aylarýnda tarým alanlarýnda çalýþacak doktor, ebe, hemþire, saðlýk memuru gibi saðlýk çalýþanlarýnýn, en az 15 günde bir ziyarete uygun þekilde listesi hazýrlanýr, onaylarý alýnýr ve hizmet-içi eðitim verilir Yaþam alanlarýnýn krokileri çizilerek, göç süreci baþladýktan sonra ekte örneði sunulan kartlarla gebe, bebek, loðusa ve tespitleri yapýlabilir. Böylece saðlýk hizmetinin sürekliliði için kiþiler kayýt altýna alýnmýþ olur, ve yapýlan giriþimler baðlý olduklarý ilin Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne bildirilir. Nüfusa göre arazi tipi çukurlu tuvalet yapýmý, su klorlama ya da mümkünse otomatik klorlama cihazlarýnýn takýlý olduðu depolarla hizmet sunulabilir Tarým alanlarýnda saðlýk hizmetinin uygun þekilde dizayn edilmiþ (tuvalet, aþýlar için mini buzdolabý, mikroskop, bebek ve yetiþkin tartýsý, tansiyon aleti, enjektabl, hap, kondom gibi kontraseptifler ) gezici saðlýk araçlarýyla verilmesi ideal yaklaþýmdýr. Tarýmsal üretimin yaygýn olduðu bölgelerde ihtiyaca göre bu araçlarýn alýnmasý hizmetin kalitesini artýrýr ve saðlýk çalýþanýna kolaylýk saðlar. Unutulmamasý gereken, 70

72 gezici saðlýk ünitesinin asli görevi koruyucu saðlýk hizmetidir. Araçlarda üreme saðlýðý ve çevre saðlýðý hizmetlerine yönelik malzemeler ve akýþ þemalarý asýlý olmalýdýr. 2. Tarým iþçileri ikamet adreslerine döndüklerinde, Aile Saðlýðý Merkezleri (ASM) ve doðrudan TSM tarafýndan yürütülmesi gereken hizmetler vardýr. Tarým iþçileri Ekim sonu - Mart sonuna kadar yaklaþýk beþ ay ikamet adreslerinde yaþamaktadýr. Belirtilen aylar, tarým iþçilerinin ikamet ettikleri illerde üreme saðlýðý hizmetlerinin etkinliði açýsýndan çok iyi deðerlendirilmesi gereken bir dönemdir. Ýl/Ýlçe TSM'leri Kasým-Mart arasýndaki koruyucu saðlýk hizmetlerini tarým iþçileri yaþadýklarý yerlere gelmeden ortalama 2 ay önce planlamalý (kim, nerede, hangi iþi, hangi kaynaklarla, ne zaman yapacak) ve ilgili kiþilere teblið ederek, hizmet-içi vermelidir. Bilindiði gibi ASM kiþiye yönelik koruyucu saðlýk hizmetlerini, TSM ise topluma yönelik koruyucu saðlýk hizmetlerini yürütmekle yükümlüdürler. Tarýmda çalýþanlara yönelik TSM düzeyinde yapýlabilecek ve etkinliði kanýtlanmýþ bazý çalýþmalar aþaðýda yer almaktadýr; 2.1. TSM tarafýndan mevsimlik tarým iþçilerinin yoðun yaþadýðý bölgelerin aile hekimleri ile aile saðlýðý elemanlarýna yönelik tarým iþçileri dönmeden yaklaþýk Eylül ayýnda farkýndalýk toplantýsý, yeni baþlayan hekim, ebe ve hemþirelere ise ortalama 2 günlük hizmet-içi eðitim toplantýsýnýn düzenlenmesi, her dönem öncesi konu hakkýnda farkýndalýðý artýrýcý resmi yazýlarýn gönderilmesi ve afiþlerin ASM'lere asýlmasý, 2.2. Büyük çoðunluðunun aile hekimi baþka ilde olduðu için ya da gebe ve bebekler kayýt altýnda olmadýklarýndan TSM tarafýndan saha çalýþmalarýnýn yapýlmasý, saha çalýþmalarý sýrasýnda aþý ve taramalarýn yapýlmasý ve aile hekimlerine yönlendirilmeleri, 71

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ TARAFINDAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK YAPILACAK ÇALIŞMALAR Sağlık hizmetlerinin birinci amacı hastalıkları ve erken ölümleri önlemektir Madde 4)

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateş (KKKA), keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etkenin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK (14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI 1 Dersin Amacı: Su ve besinler ile bulaşan hastalıklar ve korunma yolları konusunda bilgi ve tutum kazandırmak. 2 Dersin Öğrenim Hedefleri Su ve

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 GÜVENLİ ANNELİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 Bu sunum; Arş. Gör. Dr. Tuğçe Şanver, Arş. Gör. Dr. Can Keskin ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ BAĞIRSAK PARAZİTLERİ VE KORUNMA YOLLARI BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI Ev Ziyaretleri: Adana İlinde aile hekimliği uygulamasına fiili olarak 21.05.2008 tarihinde başlanacaktır. Tüm Aile Hekimleri kendilerine

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

YOL HARİTASI 1-VALİLİK VE KURUM BİLGİLENDİRMELERİ 2-TSM PERSONEL EĞİTİMLERİ VE EKİP OLUŞTURULMASI 3-SAHA ÇALIŞMALARI

YOL HARİTASI 1-VALİLİK VE KURUM BİLGİLENDİRMELERİ 2-TSM PERSONEL EĞİTİMLERİ VE EKİP OLUŞTURULMASI 3-SAHA ÇALIŞMALARI YOL HARİTASI 1-VALİLİK VE KURUM BİLGİLENDİRMELERİ 2-TSM PERSONEL EĞİTİMLERİ VE EKİP OLUŞTURULMASI 3-SAHA ÇALIŞMALARI 4-HER AY SONUNDA YAPILAN İŞLEMLERİN RAPORLANIP MÜDÜRLÜĞE BİLDİRİLMESİ 2014 YILI İLİMİZE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı