Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler internet adresindeki etkinlik takviminde bulunmaktadýr. -Eðitim sonunda katýlýmcýlara Katýlým Belgesi verilmektedir. -Eðitimlerimizde kontenjanýmýz sýnýrlý olup, baþvuru sýrasý göz önünde bulundurulacaktýr. -Ön kayýt iþlemi ve sonrasýnda oluþabilecek iptal yada deðiþikliklerin en geç eðitim tarihinden 2 gün öncesine kadar adresine bildirilmiþ olmasý gerekmektedir. -Eðitimlerimiz ücretsiz olup öncelik Çorlu TSO Üyeleri olmak üzere katýlmak isteyen herkese açýktýr. -Eðitimler Çorlu TSO Hizmet binasýnda düzenlenecektir. -Eðitimlere katýlmak isteyenlerin katýlýmcý adý, firma ünvaný ve iletiþim bilgilerini belirterek telefon veya mail yolu ile ön kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. KAYIT ÝÇÝN ÝRTÝBAT Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasý Buket Özçelik GÜRCAN Kalite Yönetim Temsilcisi Telefon: Dahili: 140

3 EÐÝTÝM TARÝHÝ EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN ADI EÐÝTÝM ÝÇERÝÐÝ 06 ÞUBAT :00-16:30 ÇEVRE MEVZUATI TEKÝRDAÐ ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ Çevre Düzeni Planý Uygulamalarý, Çevre Denetimleri, Çevre Görevlisi ve Çevre Danýþmanlýk Hizmetleri, ÇED Ýzinleri, Çevre Ýzinleri, Korunan Alanlarda Çevre Bilinci. 08 ÞUBAT :00-17:00 SABANCI EKOLÜ ÝLE ÝHRACAT SATIÞ VE PAZAR GELÝÞTÝRME YÖNTEMLERÝ TEMSA ÝHRACAT ÜLKE MÜDÜRÜ MEHMET DÝKÇE Uluslararasý Satýþ Ve Pazarlama Tanýmlarý, Uluslararasý Satýþ Ve Pazarlamanýn Önemi, Uluslararasý Pazara Girme Yöntemleri, Uluslararasý Pazar Geliþtirme Yöntemleri, Ürününüzü Veya Hizmetlerinizi Nasýl Ücretlendirmelisiniz? Pazardaki Rakipler, Zorluklar, Operasyonel Etkinlikler ÞUBAT 2014 OHSAS 18001:2007 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ BÝLGÝLENDÝRME / TEMEL TÜRK LOYDU FIRATLI ÝNAL OHSAS Standardýna Uygun Bir Yönetim Sistemi Kurmak Ýsteyenlerin Ýhtiyaç Duyduklarý Temel Bilgiler Ve Sistem Kurma Konusunda Yol Gösterici Olmak. 18 ÞUBAT :00-17:00 KGF BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI KREDÝ GARANTÝ FONU TEKÝRDAÐ(ÇORLU) ÞUBESÝ MÜDÜRÜ SERTAÇ GÜNEY KOBÝ lerin (250 Kiþiden Az Yýllýk Çalýþan Ýstihdam Eden Ve Yýllýk Net Satýþ Hasýlatý Veya Mali Bilançosundan Herhangi biri 40 Milyon TL yi Aþmayan Ýþletmeler) Kredi Garanti Fonu (KGF) Desteðiyle Kredi Eriþimi Ýle Ýlgili Bilgilendirme Toplantýsý. 20 ÞUBAT :00-12:00 GÝRÝÞÝMCÝNÝN ÝLETÝÞÝMÝ BARBAROS ARÝF ÖZCAN Giriþimcilikte Ýletiþim Nedir? Nasýl Olmalýdýr? Beden Dilinin Önemi, Hitabetin Önemi, Diksiyon, Giriþimcilikte Baþarýlý Olanlar, Giriþimcilik Örnekleri, Etkili Ýletiþimin Açtýðý Kapýlar, Network'ün Önemi, Süreklilik Nasýl Saðlanýr? ÞUBAT :30-16:30 PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME GÜLBENÝZ AKDUMAN Problem Çözme Sürecini Öðrenmek, Problem Türlerine Göre Çözüm Yollarý, Karar Verme Süreci Ve Temel Kavramlar.

4 EÐÝTÝM TARÝHÝ EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN ADI EÐÝTÝM ÝÇERÝÐÝ MART 2014 (Çorlu Silverside Otel de gerçekleþecektir.) ÜNÝVERSÝTE VE ÝÞ DÜNYASI ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝNÝ TARTIÞIYOR ÇORLU TSO- NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ- TEKÝRDAÐ TABÝBLER ODASI Türkiye de Ýþçi Saðlýðý Ve Ýþ Güvenliðine Genel Bakýþ, Ýþçi Saðlýðý Ve Ýþ Güvenliðinde Taraflar Ve Sorumluluklarý, Hukiki Açýdan Taraflarýn Sorumluluklarý, Ýþçi Saðlýðýnýn Korunmasý Ve Ýþ Güvenliðinin Saðlanmasýnda Neler Yaplýmalý? Mesleki/Klinik Uygulamalar, Meslek Hastalýklarýnýn Taný Ve Takip Yöntemleri, Çalýþma Koþullarýnýn Ortaya Çýkarabileceði Riskler. 04 MART :00-16:00 PAZARLAMA TEKNÝKLERÝ VE MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ DOÇ.DR. M. ÖMER AZABAÐAOÐLU Pazarlamanýn Tarihçesi Ve Günümüz Pazarlamasýnda Deðiþimler, Pazarlamada Yanýlgýlar. 06 MART 2014 ÝHRACAT YÖNETÝMÝ VE PAZAR ARAÞTIRMASI AVRUPA ÝÞLETMELER AÐI HAKAN AKIN Ýhracat Planlamasý Ve Yönetimi, Pazar Araþtýrmasý Aþamalarý, Masa Baþý Çalýþma Kaynaklarý, Pazar Araþtýrmasý Çalýþmasý, Müþteri Bulma Teknikleri. 06 MART :00-12:00 ETKÝN PROBLEM ÇÖZEBÝLME TEKNÝKLERÝ VE YÖNTEMLERÝ MURAT ÖZTÜRK Problem Çözme Yönteminin Aþamalarý, Problem Çözme Yönteminde Kullanýlan Yöntem Ve Teknikler, Problem Çözme Yönteminin Faydalarý MART :30-16:30 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETÝMÝ FATÝH YALDIZ Hibe Destekleri, Proje Döngüsü Yönetimi Tanýmý, Proje Kavramý, Mantýksal Çerçeve Matrisi, Sürdürebilirlik, Projelerin Deðerlendirme Ve Uygulama Süreçleri. 18 MART SAATTE 4 STANDART FUAD ALMEMAN KOBÝ lere Ticarette Teknik Engeller, Uluslararasý Standartlarýn Oluþturulmasý (ISO), Uluslararasý Standart Organizasyonu (ISO) Kimdir? KOBÝ ler Ýçin Uluslararasý Standartlarýn Saðladýðý Faydalar, Standartlarýn KOBÝ lere Sunduðu Çözümler, KOBÝ lerden En Çok Talep Edilen Uluslararasý Standartlar, Standart Ýçerikleri ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO MART 2014 TAKIM ÇALIÞMASI VE LÝDERLÝK TÜRK LOYDU MÜJGAN ÇETÝN Takým Çalýþmasý Ve Liderlik Ýle Ýlgili Temel Ýlkeler, Örnek Uygulamalar, Canlandýrmalar Ve Grup Çalýþmalarýyla Bu Konudaki Yaklaþým Ve Alýþkanlýklarýn Oluþmasýna Ve Geliþimine Öncülük Etmek, Yapýlacak Uygulamalarla Bireysel Olarak Geliþtirilebilecek Alanlarýn Katýlýmcýlar Tarafýndan Tanýnmasýný Saðlamak.

5 EÐÝTÝM TARÝHÝ EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN ADI EÐÝTÝM ÝÇERÝÐÝ 02 NÝSAN :00-16:00 MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU SMMM ODASI EÐÝTMENLER KOORDÝNASYON KOMÝTESÝ BAÞKANI MUSTAFA KALFAOÐLU Vergi Cezalarý, Naylon Fatura Ve Naylon Fatura Hükümlerinde Olan Belgeler. 05 NÝSAN :00-17:00 MARKA YARATMA FERROLÝ PAZARLAMA DÝREKTÖRÜ ALEV EROÐLU Marka Yaratým Sürecinde Tüketici Araþtýrmasý, Marka Konseptinin Test Edilmesi, Marka Yönetiminde Stratejik Planlama, Bütünleþik Pazarlama Ýletiþim Planýnýn Oluþturulmasý, Marka Deðerinin Yönetimi. 08 NÝSAN :00-16:00 ÝÞ YAÞAMINDA PROFESYONELLÝK YRD. DOÇ. DR. E. RECEP ERBAY Profesyonel Davranýþ, Ýþ Yeri Ýliþkileri, Ýþ Hayatýnda Protokol, Ýþ Toplantýlarýnda Bilinmesi Gerekenler NÝSAN ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BÝLGÝLENDÝRME / TEMEL TÜRK LOYDU FIRATLI ÝNAL Çevre Yönetim Sistemlerinin Tarihçesi, Çevre Bilincini Geniþletmeye Yönelik Dünyadaki Eko Sisteminin Durumu Ýle Ýlgili Genel Bilgilendirme,ISO Standartlarýnýn Gereklerini Doðru Ve Çok Yönlü Olarak Yorumlayabilme NÝSAN :30-16:30 GENEL YÖNETÝM ZEKÝ YÜKSEKBÝLGÝLÝ Yönetim Nedir? Pozitif Liderlik, Liderin Özellikleri, Temel Düþünce Hatalarýmýz, Koçluk Nedir? Koçluk Egzersizleri NÝSAN 2014 ISO 10002:2004 MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ ÝÇ TETKÝKÇÝ FUAD ALMEMAN Negatif ve Pozitif Þikayet, Þikayet Etme Sebepleri, TS ISO Standardýnýn Oluþumu, Ýçeriði ve Maddelerinin Tanýmý, Þikayetin Hediye Olarak Görülmesi, Müþterinin Geri Kazanýlmasý, Müþteri Þikayetlerinden Ne Kazanacaksýnýz? Proje Çalýþmasý, Ýç Denetim Süreci, Ýç Denetçi Özellikleri, Ýç Denetim Checklistlerinin Hazýrlanmasý, Ýç Denetim Raporlarýnýn Hazýrlanmasý, Düzeltme Ve Düzeltici Faaliyetlerinin Uygulanmasý.

6

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ OHSAS 18001 HAKKINDA ÖZET BÝLGÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ TEÞEKKÜR MESAJLARI BASINDA EÐÝTÝMLERÝMÝZ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mayýs 2003, Cilt 17, Sayý 3 çimento

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı