YAPI ve KRED BANKASI A.. den

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ve KRED BANKASI A.. den"

Transkript

1 YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu banka bonosu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ( Kurul ) nca 03/06/2011 tarih ve 12/BB-482 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak kayda alınma ortaklıımızın ve banka bonolarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Banka bonolarına ilikin olarak ihraçcının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sirküler ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçei dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kurululara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Baımsız denetim kuruluları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilikin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlı ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahname 03/06/2011 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi olup, / / tarih ve. Sayılı TTSG, ortaklıımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin ve sirkülerin bütün olarak incelenmesi ve deerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname kapsamında daha önce ihraç edilen borçlanma aracı bulunmamaktadır. 1/28

2 1. HRAÇ EDLEN BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN RSK FAKTÖRLER bu sirküler ile ihracı yapılacak olan banka bonosuna ilikin ihraççının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. hraca aracılık eden aracı kuruluların da banka bonolarına ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB ve/veya Borsa) tarafından banka bonosu ihraçcısının ödeme yükümlülüünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. hraç edilecek banka bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ye tabi bir ürün olmayıp TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. Yapı ve Kredi Bankası A.. (Yapı Kredi Bankası veya Yapı Kredi veya Banka) finansman salamak amacıyla, faiz karılıında teminatsız banka bonosu çıkarmakta ve halka arza katılarak bu banka bonolarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Banka bonosu sahibinin anapara ve faiz alacaı dıında hiçbir talep ve Yapı Kredi nin genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Yapı Kredi nin banka bonosu ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olutururken aaıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile, banka bonosu yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karılaabileceklerdir. hraç edilen banka ve/veya tahvili alan yatırımcılar aaıda ayrıntılı ekilde açıklanmı risklerle karı karıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakite dönütürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir. 1.1 hraçcı Riski: hraççının yönetim veya mali bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle yükümlülüünü kısmen/tamamen yerine getirememesi durumunda yatırımcının karılaabilecei zarar olasılııdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettii ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır. Banka bonosu ve/veya tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara bavurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, cra ve flas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra balıı altındaki imtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 1.2 Piyasa Riski: Banka bonosu ve/veya tahvilinin vadesinden önce satılması durumunda söz konusu enstrümanın piyasa deerinin piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine balı olarak yatırımcının zarar etme olasılııdır. Enstrümanın fiyatı faizlerdeki artıtan ters yönlü etkilenmektedir, dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara balı olarak faiz oranlarının 2/28

3 yükseldii durumlarda bono ve/veya tahvilin fiyatı düer ve yatırımcının zarar etme olasılıı artar. Faiz oranlarının dütüü durumlarda ise bono ve/veya tahvilin fiyatı artar. 1.3 Likidite Riski: Yatırımcının, banka bonosu ve/veya tahvilini satarak yaptıı yatırımı vadesinden önce nakde dönütürmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alımı satımı için mevcut piyasa yapısının sı olması ve dier nedenlerle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder Dier riskler: Bonoların Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Balı Olarak Kısıtlanması Riski hraç edilecek banka bonolarının ilem görecei piyasada yapılacak ilem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduu bono tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda bonoların bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. Dier Yapı Kredi Bankası 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen artların oluması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine ilikin hükümler yer almaktadır. 2. HALKA ARZ EDLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN BLGLER 2.1. Borçlanma aracı ihracına ilikin yetkili organ kararı Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu'nun tarih ve 68/43 sayılı kararıyla, Banka tarafından yurtiçinde deiik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi ve konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve dier merciler nezdinde gerekli bavuruların yapılması, ihraçlarla ilgili tüm art ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli ilemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüe yetki verilmesine karar verilmitir Bu sirküler Yönetim Kurulu nun vermi olduu söz konusu yetkiye dayanarak ortaklıımızın TL nominal tutarda banka bono halka arzına ilikin hazırlanmıtır Halka arz edilecek banka bonolarının; a) Türü: Banka bonosu b) ISIN kodu: hraç edilecek banka bonosuna ilikin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanacaktır. c) Nama/Hamiline olduu: Hamiline 3/28

4 d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluun unvanı, adresi: Banka bonoları aaıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak müteri hesaplarında kayden izlenecektir. Merkezi Kayıt Kuruluu A.. Askerocaı Cad. Süzer Plaza No: 1-15 Kat: Elmada-ili /stanbul 2.3. Borçlanma aracının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiine ilikin bilgi: hraç edilecek banka bonosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 21 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Teblii uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek banka bonosuna ilikin talep toplama yöntemi, daıtım ilkeleri ve bonolara ilikin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satı Yöntemlerine likin Esaslar Tebli uyarınca gerçekletirilecektir. Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek banka bonoları, MKB nin tarih ve sayılı stanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmelii kapsamı ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüü nün Tahvil ve Bono Piyasası leyi, Teminat, Takas, Temerrüt ve Kotasyon Esaslarını Düzenleyen 350 sayılı Genelge hükümlerine tabi olacaktır. lgili MKB Genelgelerine göre Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek banka bonolarının kota alınabilmesi MKB Yönetim Kurulu nun verecei olumlu karara balıdır. lgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin effaf ve rekabete açık bir ortamda ilem görmelerini salayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıını hızlandırmak amacıyla kurulmutur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak dorudan alım/dorudan satım ilemleri yapılabilmektedir. Tahvil Bono Piyasasında ilemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün balangıç valörlü) ilemler ile arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri balangıç valörlü) ilemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. Emirler ileme konu menkul kıymetin nominal deerleri itibarıyla minimum emir büyüklüü ve katları eklinde iletilir. Yapı Kredi banka bonoları için 10,000 TL minimum ve 10,000,000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır hraç edilecek borçlanma aracının yatırımcılara saladıı haklar, bu hakların kullanma esasları ve bu haklara ilikin kısıtlamalar: Banka bonoları iskonto esasına göre ihraç edilecektir. Yatırımcılar almaya hak kazandıkları banka bonolarının nominal tutarına göre, ihraç tarihinde belirlenen ve ihraç 4/28

5 tarihinden itibaren hesaplanmaya balanan faiz oranına göre vade sonunda getiri elde edeceklerdir. Yatırımcıların aracı kurulular nezdindeki hesaplarına, vade sonunda almaya hak kazandıkları nominal tutarın ödemesi Takasbank nezdindeki MKK hesabı aracılııyla yapılacaktır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK ya üye kuruluların Takasbank nezdindeki hesaplarına Yapı Kredi Bankası tarafından topluca aktarılacaktır. Banka bonosuna ait bedeller Yapı Kredi Bankası tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kurulular da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergi kesintilerini kaynaında yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. Banka bonolarını satın alan yatırımcıların haklarına ilikin kısıtlamalar ise aaıda belirtilmitir: - Banka bonosu sahipleri, Yapı Kredi Bankası nın kar zarar riskine katılmaz. Sadece Banka ya faiz karılıında borç vermi olmaktadır. - Banka bonosu sahipleri Yapı Kredi Bankası nın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır. - Banka bonosu sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dıında Yapı Kredi Bankası üzerinde baka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb) yoktur. - Banka bonosu alacakları, cra ve flas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan dier tüm alacaklarla aynı kategoride yer almaktadır. Yürürlükteki cra ve flas mevzuatına göre, Banka aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları cra flas Kanunu nun 206. Maddesinde belirtildii gibidir hraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma aracının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraçcının mevcut ya da gelecekteki dier yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Banka bonosu, cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. hraç edilen bonolara ilikin ödeme yükümlülüü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıtır. hraca aracılık eden aracı kuruluların da bonolara ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Yürürlükteki cra ve flas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aaıdaki gibidir. 1. flas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (K md. 248) 5/28

6 2. Bir malın aynından doan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (K md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmi alacaklar (K md. 206/1) Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (K md. 206/4) cra ve flas Kanunu nun yukarıda belirtilen 206 ncı maddesi u ekildedir: "Madde (Deiik madde: 03/07/ /1 md.) Alacakları rehinli olan alacaklıların satı tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmi ise satı tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satı masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmi baka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylatırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir. Alacakları taınmaz rehniyle temin edilmi olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine ümulü Kanunu Medeninin taınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. (Ek cümle: 29/06/ /42 md.) Alacakları gemi ipotei ile temin edilmi olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hükümleri tatbik olunur. (Deiik fıkra: 17/07/ S.K./52. md.) Teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: Birinci Sıra: kinci Sıra: a) çilerin, i ilikine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmi ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle i ilikisinin sona ermesi üzerine hak etmi oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) verenlerin, içiler için yardım sandıkları veya sair yardım tekilatı kurulması veya bunların yaatılması maksadıyla meydana gelmi ve tüzel kiilik kazanmı bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) flasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmi olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doan her türlü nafaka alacakları. Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliki nedeniyle domu olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettii müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettii müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: 6/28

7 Özel kanunlarında imtiyazlı olduu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: mtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar (banka bonosu ve/veya tahvil alacakları dahil). (Ek fıkra: 17/07/ S.K/52.md) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aaıdaki süreler hesaba katılmaz: 1. flasın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi. 2. flasın ertelenmesi süresi. 3. Alacak hakkında açılmı olan davanın devam ettii süre. 4. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilikin esaslar: a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye balayacaı, son ödeme tarihleri: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu olarak ihraç edilecektir. skontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli banka bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın ilk günü olan 08/06/2011 tarihinden önce ihracın basit ve bileik faiz oranları ve valör tarihi (07/06/2011) itibariyle fiyatı ilan edilecektir. Talep toplamanın son gününden bir i günü sonrası olan 13/06/2011 tarihinde daıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecektir. Banka bonoları yatırımcıların hesaplarına daıtım sonuçlarının ilan edildii gün aktarılacaktır. Yatırımcıların hesaplarına bonoların aktarıldıı gün olan 13/06/2011 vade balangıç tarihi olacaktır. 175 gün vadeli ihraç edilecek banka bonolarının; Vade Balangıç Tarihi: 13/06/2011 Vade Sonu Tarihi: 05/12/2011 olacaktır. b) Faizin deiken olması durumunda, dayandıı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplandıı: Deiken faiz uygulanmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu ve sabit faizli olarak ihraç edilecektir. hraç edilecek olan 175 gün vadeli banka bonosunun bileik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet ç Borçlanma Senetleri (DBS); 7/28

8 12/10/2011 itfa tarihli ve TRT121011T19 tanımlı, 16/11/2011 itfa tarihli ve TRT161111T14 tanımlı, 25/01/2012 itfa tarihli ve TRT250112T14 tanımlı, 25/04/2012 itfa tarihli ve TRT250412T11 tanımlı kıymetlerdir. Söz konusu DBS lerin 06/06/2011, 07/06/2011 tarihleri arasında (gözlem periyodu) MKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluan ilem hacmi aırlıklı ortalama bileik faizleri ve günlük ilem hacimleri dikkate alınarak 07/06/2011 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kıymet için de gözlem periyodu süresince gerçekleen ilem hacmi aırlıklı bileik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 175 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in gözlem periyodu süresince gerçekleen ilem hacmi aırlıklı bileik faizleri ve 13/06/2011 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenecektir. c) Gösterge faiz oranının geçmi ve gelecek performansının ve deikenliinin nereden takip edildii: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonolarına dayanak olacak Gösterge Faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilmi DBS lerin geçmi piyasa performansları, MKB ye ait internet sitesinden (http://imkb.gov.tr/dailybulletin/dailybulletin.aspx) takip edilebilmektedir. Gösterge faiz oranının gelecek performansını takip etmeye yönelik bir araç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, DBS lerin faizleri; büyüme, sanayi üretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın politikalarından dorudan etkilenmektedir. kincil piyasada bonoya olan talebin artması durumunda bonoların piyasa fiyatı yükselir ve faizi düerken, talebin azalması durumunda piyasa fiyatı düer ve faizi yükselir. Yatırımcıların banka bonolarını vadesinden önce satmak istemeleri durumunda satı ilgili piyasa fiyatı üzerinden gerçekleecektir. d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaanüstü unsurlar ve faize ilikin düzeltme kuralları: T.C. Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilen DBS lerin faizleri, büyüme, sanayi üretimi, enflasyon, bütçe dengesi gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın politikalarından dorudan etkilenmektedir. Hesaplamanın yapıldıı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DBS veya DBS lerin ilem gördüü MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkiyebilecek olaan ve olaanüstü koullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olaanüstü hal vb.) piyasa kapanması ve aksaklıklar yaanması durumlarında geriye dönük olarak MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda ilgili DBS lerin ilem gördüü en son 2 i gününde oluan ilem hacmi 8/28

9 aırlıklı ortalama yıllık bileik faizler kullanılarak hesaplamalar Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacaktır Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın deerinin dayanılan aracın deerinden, özellikle risklerin açık bir ekilde ortaya çıktıı durumlarda nasıl etkilendii hakkında bilgi: hraç edilecek banka bonolarının faiz ödemesinin türev kısmı bulunmamaktadır Banka bonosunun vadesi: hraç edilecek toplam TL nominal tutardaki banka bonolarının vadesi 175 gün olacaktır. Vade sonu tarihi 05/12/2011 dir tfa sürecine ilikin esaslar: Banka bonoları iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır hraççının ya da yatırımcının isteine balı olarak erken itfanın planlanması durumunda itfa koulları hakkında bilgi: bu sirküler altında ihraç edilecek banka bonolarının erken itfası söz konusu olmayacaktır Faiz ve anaparanın zamanaımı: Bankacılık Kanunu nun 62. Maddesinde Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına tabidir. Zamanaımına urayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fon a gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir. ifadesi yer almaktadır. BDDK Kurul kararıyla yürürlüe konan, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaımına Urayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara likin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in ilgili bölümünde ise: Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemi dahi olsa çek karnesi verdikleri müterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaımı süresi sonuna kadar ileyecek faizleri ile katılma hesabına ilikin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına urar. (3) lan edilen zamanaımına uramı her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulatıkları 9/28

10 tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon a bildirmekle yükümlüdür. (4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir ifadesi bulunmaktadır sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaımına uramı olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaımına uramı tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmedii takdirde Devlet e intikal eder Yıllık getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandıı hakkında bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak, gösterge faiz oranı aaıdaki ekilde olacaktır. a. hraç edilecek olan 175 gün vadeli Banka Bonosunun bileik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak DBS ler; - 12/10/2011 itfa tarihli TRT121011T19-16/11/2011 itfa tarihli TRT161111T14-25/01/2012 itfa tarihli TRT250112T14-25/04/2012 itfa tarihli TRT250412T14 ISIN kodlu kıymetlerdir. b. Söz konusu DBS lerin 06/06/2011 (Pazartesi) ve 07/06/2011 (Salı) günlerinde MKB Tahvil ve Bono Pazarı nda; aynı gün valörlü ilemlerde gerçekleen; - günlük ilem hacmi aırlık ortalama bileik faizleri, ve, - günlük ilem hacimleri, dikkate alınacak ve 07/06/2011 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. c. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin 13/06/2011 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 175 günden kısa ve bir tanesinin 13/06/2011 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 175 günden uzun olmak üzere; iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz ününde bulundurularak iyi niyetle seçilecektir. d. Seçilen kaıtlar için 06/06/2011 ve 07/06/2011 tarihlerindeki 2 günlük gözlem periyodu süresince MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Piyasası nda gerçekleen ilem hacmi aırlıklı bileik faizi hesaplanacaktır. e. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 175 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in d ıkkında hesaplanan bileik faizleri ve 13/06/2011 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. 10/28

11 f. Dorusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi uyarınca, iki ortalama yıllık bileik faizin arasından geçen dorunun banka bonosunun vade gününe karılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileik faiz oranı hesaplanır. Banka Bonosu vade gün sayısı Vadesi daha kısa olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha uzun olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha kısa olan DBSin vadeye kalan gün sayısı Vadesi daha uzun olan DBSin vadeye kalan gün sayısı BV r1 r2 VK1 VK2 Gösterge Yıllık Bileik Faiz = r1 + ((r2 - r1)/( VK2 VK1))*(BV - VK1) g. Gösterge Faiz Oranı na ek getiri oranı %0,55 (55 baz puan) eklenerek banka bonosu faiz oranı belirlenir. Gösterge Faiz Oranı (Bileik) Yapı Kredi Bankası Ek Getiri Oranı Banka Bonosu Faiz Oranı (Bileik) GFO S BBO BBO = KFO + S h. Banka bonosu Yıllık Bileik Faiz oranından; banka bonosu yıllık basit faiz oranı hesaplanır. Banka Bonosu Faiz Oranı (Bileik) Vadeye Kalan Gün Sayısı Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit) BBO T BBB BBB =( ((1+BBO)^(T/365 ) )-1)* (365/T) Borçlanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldıı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi: Banka Bonosu Alacaklısının Hakları: -Kurulutaki vesikaların doru olmaması (TTK md.305), esas sermaye hakkında yanlı beyanlarda bulunulması (TTK md.306), ayın nev inden sermayeye deer biçilmesinde hile yapılması (TTK md. 307) gibi hususlarda, kurucular ile kurucuların fiillerine itirak edenler aleyhine yahut bu hususta ihmalleri görülen ilk idare meclisi ve denetçiler aleyhine (TTK md. 308) dava açmak, -Yönetim Kurulu nun ve dıarıdan atanan müdürlerin sorumluluunu gerektiren hallerde (TTK md. 336 ve 342) buna ilikin dava açmak, -Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacakların ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md.397), -Ortaklık pay sahipleri sayısının beten aaı dümesi, ortaklıın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde 11/28

12 durumun düzeltilmesini istemek, aksi takdirde ortaklıın feshi için mahkemeye bavurmak (TTK md 435), -Ortaklık alacaklısı sıfatıyla, esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklıın feshini dava etmek (TTK md.436) -Anonim ortaklıın nev i deitirmesi, yani limited ortaklıa çevrilmesi halinde alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etmek (TTK md. 555) haklarına sahiptirler. TTK 429 ve 430 uncu madde hükümleri uyarınca banka bonosu sahiplerine, bir heyet olarak hareket etmek koulu ile de bazı haklar tanınmaktadır. Banka bonosu sahipleri heyet halinde aaıdaki hususlarda müzakere yaparak karar alabilirler: -Banka bonosu sahiplerine ait özel teminatların azaltılması veya kaldırılması, -Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme artlarının deitirilmesi, -tfa (ödeme) müddetinin uzatılması veya itfa artlarının deitirilmesi, -Banka bonosu sahiplerinin alacaklarına karılık olarak hisse senedi almalarının kabul edilmesi, -Yukarıda belirtilen hususların icrasına ve gayrimenkul teminatının azaltılmasına veya kaldırılmasına dair ilemlerde banka bonosu sahiplerini temsil etmek üzere bir veya birden fazla temsilci tayin edilmesi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ihraç edilecek banka bonosu sahipleri tarafından Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti tekil edecektir. Borçlanma aracı sahiplerinin Genel Kurul u toplantıya daveti, yetkileri, karar yeter sayısı konularında Türk Ticaret Kanunu nun Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti ne ilikin maddeleri uygulanacaktır Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirlii, kullanılmayan ön alım haklarına ilikin ilemler: Banka bonolarına ilikin ön alım hakkı yoktur. 3. HALKA ARZLA LGL GENEL BELGELER 3.1. Halka arz tutarı: Halka arz edilecek banka bonoları, TL nominal tutarda ve 175 gün vadeli olacaktır Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 12/28

13 /06/2011 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 gün talep toplanacaktır Borçlanma aracının satı fiyatı veya fiyatın tespit edildii/ edilecei yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: skontolu banka bonosunun faiz oranı ve bu orana ilikin hesaplama yöntemi ibu sirkülerin 2.12 maddesinde yer almaktadır. Yapı Kredi Bankası tarafından; gösterge DBS bileik faizinin üzerinde ödenecek ek getiri oranı %0,55 dir (55 baz puan) olacaktır. Banka bonosunun faiz oranı talep toplamanın ilk gününden evvelki i gününde (07/06/2011 tarihinde) aynı gün valörlü ilemler sona erdikten sonra Yapı Kredi Bankası tarafından hesaplanacaktır. Birim fiyatı (100 TL nominal deer üzerinden ve virgülden sonra 3 basamak mertebesinde) takas tarihi (13/06/2011 tarihi) valörü ile 2.12 maddesinde belirtildii ekilde hesaplanacaktır. Banka bonosunun fiyatı; ibu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanan Banka Bonosu Yıllık Bileik Faiz Oranı kullanılarak belirlenecek ve virgülden sonraki üç haneye yuvarlanacaktır. Banka Bonosu Yıllık Bileik Faiz Oranı % BBO Banka Bonosu Vade Sonu Fiyatı (TL) 100 Banka Bonosu nun Vadeye Kalan Gün Sayısı T Banka Bonosu Fiyatı BBF BBF =100/((1+BBO)^(T/365)) Banka bonolarının nihai faiz oranı ve satı fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden en geç iki i günü içinde izahname ve sirkülerin yayımlandıı adresli Yapı Kredi Bankası nın kurumsal internet sitesi ve adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır Satı yöntemi ve bavuru ekli: Satı, UniCredit Menkul, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekletirilecektir. Halka arzda banka bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları ve satın alacakları banka bonosunun bedellerini ibu sirkülerin 3.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. Halka arzda talepte bulunacak yatırımcıların Yapı Kredi Bankası veya UniCredit Menkul veya Yapı Kredi Yatırım nezdinde hesabı olması gerekmektedir. Talepte bulunan yatırımcılar bavuru sırasında izahname ve sirküleri okumaları dorultusunda yönlendirilecektir. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri parasal tutarı veya nominali belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir: 13/28