Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES AR HR RU

3 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SDF 3822 FR TÖZ KULLANIM TAL MATI (Sabit Ya Haznesi) SDF 3822 modeli fritöz, çeflitli g dalar ya da k zartmak amac yla kullan lan yaln zca ev içi kullan ma yönelik, azami ya haznesi kapasitesi 1,0 litre olan bir fritözdür. Bu cihaz kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in P.R.C. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU

4 D KKAT!! TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATION DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE GEGEVENS Tehnički Podaci AC 230V~ / 50Hz / 900W Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI / ÖZELL KLER 1. Kapak 2. Güç Kablosu 3. K zartma Sepeti 1 4. Sepet Sap 5. Sabit Ya Haznesi 6. Plastik Gövde 7. S cakl k Ayar Dü mesi 8. Güç Lambas 9. Haz r Lambas ÖZELL KLER 1. Ya haznesi kapasitesi 0,6-1,0 litre 2. 4 kademeli ayarlanabilir termostat 3. Is nmayan d fl gövde 4. Temizlemesi kolay sistem: Fritözün kapa ve sepeti ç kar labilir özelliktedir 5. Fritöz k rm z k zd rma fl na ve yeflil haz r durum fl na sahiptir. SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU - 2 -

5 NAME OF PARTS NOM DES PIÈCES NAAM VAN ONDERDELEN OPIS APARATA Lid 2. Power Cord 3. Basket 4. Basket Handle 5. Fixed Oil Tank 6. Plastic Body 7. Temp Knob 8. Power Light 9. Ready Light 1. Couvercle 2. Cordon d alimentation 3. Panier de friture 4. Manche de panier 5. Réservoir d huile fixe 6. Corps en plastique 7. Bouton de réglage de témperature 8. Lampe d alimentation 9. Lampe de pret 1. Deksel 2. Net Kabel 3. Frituur Pan 4. Mand Handvat 5. Vaste olie Reservaat 6. Kunststof Romp 7. Temperatuur Afstellingsknop 8. Vermogen Lamp 9. Klaar Lamp 1. Tapa 2. Cable de energía 3. Cesta de fritura 4. Mango de cesta 5. Cisterna de aceite fijo 6. Cuerpo plástico 7. Botón de control de temperatura 8. Luz de energía 9. Luz de listo Poklopac 2. Kabel za napanje 3. Kosara 4. Rucka kosare 5. Fiksna spremnik za ulje 6. Plasticno kuciste 7. Termostat 8. Indikator snage 9. Indikator spremnosti SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU

6 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: 1. Talimat n tamam n okuyunuz ve muhafaza ediniz. 2. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da plastik gövdeyi suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. 3. Herhangi bir cihaz çocuklar n yak n nda kullan yorken çok dikkatli olunuz. Çocuklar n bu cihaz kullanmalar na kesinlikle izin vermeyiniz. 4. Cihaz kullan lm yorken ve temizlik yapmadan önce fifli prizden çekiniz, parçalar söküp takmadan ya da cihaz temizlemeye bafllamadan önce cihaz n so umas n bekleyiniz. 5. Kablosu ya da fifli ar zalanm fl olan, normal flekilde çal flmayan, ar zal ya da hasarl cihaz kullanmaya kalk flmay n z. Cihaz inceleme, onar m ya da mekanik ayarlama için bir an önce fabrika servis merkezine iade ediniz. 6. Cihaz üreticisi taraf ndan verilmeyen aksesuarlar n kullan lmas yaralanmaya neden olabilecekleri için tavsiye edilmemektedir. 7. Aç k alanlarda kullanmay n z. 8. Kablonun masa ya da tezgah kenar ndan sarkmamas ya da s cak yüzeylerle temas etmemesi gerekir. 9. Cihaz s cak gazlar n ya da elektrikli ocaklar ya da s cak f r nlar n yak n na ya da içine koymay n z. 10. Ka t, karton, plastik gibi yan c malzemeleri ve yan c maddeleri fritözün içine ya da yak n na koymay n z. 11. fritözün içerisinde s cak ya ya da herhangi bir s cak s v bulunurken hareket ettirilmemesi gerekir, e er içerisinde s cak ya ya da herhangi bir s cak s v bulunurken hareket ettirilmesi gerekiyorsa çok dikkatli olunmal d r. 12. Bu cihaz tasarlanm fl kullan m amac d fl nda kullanmay n z, örne in su kaynatmaya kalk flmay n z. 13. Cihaz kesinlikle ya haznesi tak l de ilken ya da ya haznesinde ya bulunmuyorken çal flt rmaya kalk flmay n z. 14. Fritözü kesinlikle ya seviyesi minimum iflaretinin alt ndayken ya da maksimum iflaretinin üstündeyken çal flt rmay n z. 15. Fritöz ve ya henüz s cakken ya boflaltmaya kalk flmay n z ilk önce cihaz n so umas n bekleyiniz. SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU - 4 -

7 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI 16. Yiyecekleri k zartmaya bafllamadan önce mutlaka kurulay n z, k zg n ya n içine su ya da slak yiyecekler koymay n z. Su, ya n s çramas na neden olacakt r. 17. Büyük parçalar halindeki yiyecekler yang na neden olabilecekleri için Fritöze sokulmamal d r. Bu talimat muhafaza ediniz Bu cihaz yaln zca evde kullan ma yöneliktir. TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZI KULLANIMA HAZIRLAMA Fritözü mutlaka temiz, kuru, düz, dengeli ve s ya dayan kl bir yüzey üzerine, tezgah n kenar na yak n olmayacak flekilde yerlefltiriniz. Fritözün güç kayna na ba l olmad ndan emin olduktan sonra k zartma sepetini, ya haznesini ve kapa n ç kar n z, bunlar s cak sabunlu suyla y kay n z ve gövdenin d fl ve iç k sm n nemli bir bezle siliniz. FR TÖZÜN PLAST K GÖVDES N KES NL KLE SUYA DALDIRMAYINIZ. Fritözün tüm parçalar n iyice kurulay n z, kapa, ya haznesini ve k zartma sepetini yerine tak n z. Piflirme haznesinin alt n ve s tma plakas n daima temiz tutunuz ve yabanc maddelerin burada birikmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde s tma verimlili i azalacak ve fritözün kullan m ömrü k salacakt r SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU

8 C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız.aksi takdirde cihaz garanti dıflı kalacaktır. KULLANIMDAN ÖNCE Bu cihaz, cihazlar n güvenli kullan lmas aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler ya da bu konuda deneyim ya da yeterli e itim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. Kullanmadan önce talimat n tamam n okuyunuz ve baflvuru kayna olarak saklay n z. Bu cihaz yaln zca toprakl prize tak n z. lk kullan mdan önce ambalaj malzemelerini ç kar n z; kapak ve d fl gövde üzerindeki koruyucu filmi sökünüz (lütfen bu at klar elden ç kart rken çevreye karfl duyarl olunuz). Daha sonra aksesuarlar ve iç hazneyi s cak suyla y kay n z. Kullanmadan önce iyice kurulay n z. Elektriksel parçalar n kuru oldu undan emin olunuz. Fritöz, ayarlanabilir termostat ve gösterge lambalar ile donat lm flt r. Aç k k zartma sistemi mükemmel sonuç ve temizleme kolayl sa lamaktad r. KULLANIM TAL MATI - Fritözü içerisine ya koymadan kesinlikle çal flt rmay n z aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Haznenin içine su gibi baflka s v lar ya da maddeler koymay n z. - Fritözü kuru ve dengeli bir zemin üzerine yerlefltiriniz. Fritöz kullan m s ras nda s nd için di er cisimlerden uzak tutulmal d r. - Fritözün kapa n kald r p aksesuarlar ç kar n z. - Fritözü yeterli miktarda ya ile doldurunuz. Doldurulan ya miktar n n cihaz n içinde gösterilen asgari seviyeden düflük ve azami seviyeden yüksek olmamas gerekmektedir. En iyi sonucu elde etmek için iki farkl ya kar flt rmaman z tavsiye ederiz. - K zartaca n z yiyece e uygun s cakl tercih ediniz. Bunun için s cakl k tablosunu inceleyiniz. - K zartma sepetini sap ndan tutarak fritöze yerlefltiriniz. SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU - 6 -

9 KULLANIM TAL MATI - K zart lacak yiyece i k zartma sepetine koyunuz. En iyi sonuçlar elde etmek için k zartma sepetine koydu unuz yiyeceklerin kuru olmas gerekir. Afl r miktarda köpürmeyi önlemek için k zartma sepetini ya a yavafl bir flekilde indiriniz. - Seçmifl oldu unuz s cakl k seviyesine ulafl ld nda gösterge lambas sönecektir. Seçili olan s cakl k seviyesine ulafl lana kadar bekleyiniz. Ya seçili olan s cakl kta tutmak için termostat sürekli olarak aç k ve kapal duruma gelir, gösterge lambas da bununla birlikte yanar ve söner. - K zartma süresi dolduktan sonra k zartma sepetini yeniden kald r n z. - Fifli prizden ç kar n z. - K zartma ifllemi bittikten sonra k zartma sepetini ve sap n durulay p iyice kurulay n z. - Fritöz tamamen so uduktan sonra k zartma sepetini cihaz n içine yeniden koyabilirsiniz. Fritözü kapa kapal flekilde ve kuru bir ortamda muhafaza ediniz. Bu sayede fritözü muhafaza ederken ya ve k zartma sepeti cihaz n içinde kalabilir. KIZARTMA YAPMAYA L fik N PUÇLARI -Bir litre ya da en fazla 200 gram parmak patates k zart n z. -Derin dondurucuda dondurulmufl ürünler ya h zl bir flekilde so uttu u için tek seferde en fazla 100 gram k zart lmal d r. Derin dondurucuda dondurulmufl ürünleri lavabo üzerinde sallayarak üzerlerindeki fazla buzu gideriniz. -Taze patates kullanarak k zartma yapmak için: patatesleri y kad ktan sonra kurulayarak ya a su kar flmas n önleyiniz. -Patatesleri 2 aflamada k zart n z. Birinci aflama (ön k zartma): 170 C'de 5 ila 10 dakika. kinci aflama (son k zartma) 190 C de 2 ila 4 dakika. yice süzünüz SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU

10 KIZARTMA SÜRES VE SICAKLIK KILAVUZU Bu k zartma süreleri yaln zca öneri amaçl d r ve yiyeceklerin miktar na, kal nl na ya da kiflisel tercihlerinize göre de ifliklik gösterebilir. Yiyecek Ya S cakl ( C ) Piflirme Süresi (dakika) Mantar Karides Fileto Bal k Panelenmifl Fileto Bal k Bal k kroket ya da bal k köfte Dilimlenmifl et Biftek Parmak patates, ince Parmak patates, kal n Derin ya da k zartma için mutlaka iyi kalite ya kullan n z. M s r, yerf st ya, Bitkisel ya da kolza ya ideal ya lard r. Kesinlikle margarin tereya ya da zeytinya kullanmay n z. 2. K zartma s cakl n ayarlamadan önce k zart lacak yiyece i dikkate al n z, ön piflirme iflleminden geçirilmifl yiyecekler çi g dalara k yasla genel olarak daha yüksek s cakl klarda k zart l rlar. 3. Bu yiyecekler flekillerinin korunmas için küçük miktarlarda k zart lmal d rlar. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Temizlik ifllemine bafllamadan önce fritözün kapal durumda oldu undan fiflin ç kart ld ndan ve fritözün tamamen so udu undan emin olunuz. 1. Kapa gövdeden ç kar n z. K zartma sepetinin sap ndan tutup kald rarak k zartma sepetini hazneden ç kar n z. K zartma sepeti s cak sabunlu suyla y kanarak temizlenmeli ve sonras nda iyice kurulanmal d r. 2. Ya haznesini ç karmak ve ya dökmek için fritözün so umas n bekleyiniz. Hazneye s cak su doldurunuz ve temizlik için nemli bir bez ve az miktarda sabun kullan n z. Temizlik iflleminde kesinlikle bulafl k teli kullanmay n z. Son olarak kuru bir bezle siliniz. Ya 5 ya da 6 kullan mda bir ya da 2 haftal k bekleme süresinden sonra SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU - 8 -

11 YA IN DE fit R LMES de ifltirmeniz tavsiye edilir. 3. Kapa s cak su ve az miktarda sabunla y kay n z. Temiz suyla durulay n z, suyunu süzdükten sonra silerek iyice kurulay n z. 4.Cihaz n gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Fritözün gövdesini suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. YA IN DE fit R LMES Ya de ifltirmeden önce fritözün ve ya n tamamen so umufl oldu undan emin olunuz (fifli prizden çekiniz). Ya düzenli olarak de ifltiriniz. Rengi koyulaflt nda ya da farkl bir koku ald nda ya n mutlaka de ifltirilmesi gerekmektedir. Di er durumlarda ya her 10 kullan mda bir de ifltirilmelidir. Ya de ifltirirken tamam n de ifltiriniz, eski ve yeni ya birbirine kar flt rmay n z. At k ya çevreye zararl d r. Kullan lm fl ya normal çöp kutusuna atmay n z, bölgenizdeki evsel at k toplama yönergelerine riayet ediniz. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli) SDF 3822 KULLANIM KILAVUZU

12 ENGLISH SINBO SDF 3822 DEEP FRYER (Fixed oil tank) INSTRUCTION MANUAL INTRODUCTION The model SDF 3822 deep fryer is used for making various frying food,use in household only, the capacity of oil tank is max 1.0 liters. IMPORTANT SAFEGUARDS When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: 1. Read all instructions and save this instruction. 2. To Protect against electric shock do not immerse cord, plugs or plastic body in water or any other liquid 3. Closed supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should never be allowed to operate this appliance. 4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning, Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. 5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, return the appliance to the presto factory service department for examination. repair, or mechanical adjustment. 6. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. 7. Do not use outdoors. 8. Do not let cord hang over edge of table or counter or in touch hot surfaces. 9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. 10. Do not place any flammable materials in or close to the deep fryer, such as paper, cardboard, plastic or flammable substances 11. It is recommended that this fryer not be moved when it contains hot oil or other hot liquid, if it must be moved when it contains hot oil or other hot liquid, use extreme caution. 12. Do not use appliance for other than intended use,boil watter for example. 13. Never operate this appliance without the oil tank in place or the oil tank has not oil. SDF 3822 INSTRUCTION MANUAL

13 IMPORTANT SAFEGUARDS 14. Never operate fryer with oil level below the Minimum mark or above the Maximum mark. 15. Never attempt to pour oil out of the fryer when the fryer and oil are hot, allow to cool first. 16. Always dry food before frying, Do not add water or wet food into hot oil. Water will cause oil to splatter. 17. Oversized foods must not be inserted into the Deep Fryer as they may create a fire. Save these instructions This product is for household use only FEATURES OF SDF-3822 DEEP FRYER 1. The capacity of oil tank is liters 2. Adjustable thermostat with 4 settings 3. The cool touch exterior walls 4. Easy-to-clean system: the deep Fryer has a removable lid and basket 5. The fryer has a red heating indicate light, a green ready indicate light. PREPARING FRYER FOR USE Use deep fryer only on a clean, dry, level, stable, and heat resistant surface, away from countertop edge. Make sure the fryer is not connected to the electricity supply,remove the frying basket, oil tank and lid, Wash these by hand in hot soapy water, Wipe the exterior and interior of the body with a damp cloth. DO NOT IMMERSE THE PLASTIC BODY OF FRYER IN WATER Dry all parts of the fryer thoroughly and replace the lid, oil tank and basket. Always keep the bottom of the cooking pot and the heating plate clean. So that they do not accumulate foreign substances. Otherwise it will lower the heating efficiency and shorten the life of the fryer. INSTRUCTIONS FOR USE Opening the lid Remove frying basket and set aside SDF 3822 INSTRUCTION MANUAL

14 INSTRUCTION FOR USE Using only a good quality peanut oil, vegetable oil, pure corn oil, sunflower oil, for deep-frying, fill the pot to point between the MIN marking and the MAX marking. Close the lid lightly. Plug the Power Cord into a 230 volt outlet. The green ready light will turn on. Adjust the Temperature Control Knob to the desired temperature. The red heating light will turn on, Cooking guide is given at the end of this instruction booklet. Preheating: Before frying, we should preheating oil for 10 minutes. Place food as dry as possible into the basket, Do not overfill the basket(1/4 to 1/2 is the best)_too many food will cause the temperature of the oil to decrease below the optimal frying temperature and result in foods that are not as light or crispy as they can be. open the lid, Use basket handle place the basket with dry food inside into the oil pot gently. Close the lid lightly, Fry the food for a suitable time. when food reaches desired brownness. open the lid.note: The steam generated during frying will escape when the lid is opened, be careful to prevent yourself from burn. Remove the basket with cooked food form the oil pot, Season to taste. Repeat hereinbefore for additional servings. Make the Temperature Control Knob to OFF position and unplug the Deep Fryer. FRY GUIDE TIME AND TEMPERATURE CHART These frying times are intended as a guide only and should be adjusted to suit quantity or thickness of food and your own taste. Food Oil temperature ( C ) Cooking time (minutes) Mushrooms Shrimp Fish Fillet Fish Fillet in batter Fish cakes or balls SDF 3822 INSTRUCTION MANUAL

15 FRY GUIDE TIME AND TEMPERATURE CHART Sliced meat Steak French fries, thin French fries, thick Always ensure that you use a good quality lard or oil for deep frying. Corn groundnut, Vegetable or rapeseed oil are ideal, Do not use margarine, butter or olive oil. 2. Take into account the food to be cooked before you select the frying temperature, As a general guide precooked foods need a higher cooking temperature than raw foods. 3. These foods are best when fried in very small quantities to maintain their individual shapes. CLEANING THE FRYER Cleaning should only be carried out when the fryer is switched off and the plug removed from the socket, the fryer should have completely cooled. 1. remove the lid from the body. Lift up the basket handle and remove the basket from the pot. The basket can be washed in warm soapy water it should be thoroughly dried afterwards. 2. Wait for the fryer to cool then remove oil tank and pour oil out. pour hot water into the tank, Then use a damp cloth and a little mild soap to clean. do not use steel wool scouring pads to clean. Finally, use a dry cloth. It is recommended that you change your oil after 5 or 6 use, or after 2 weeks of storage. 3. Wash the lid with warm water, a little mild soap. Wash again with clean water, and swing off the water, and wipe the water off entirely. 4. Clean the shell with a cleaning dump cloth. Never immerse the body of the fryer in water or any other liquid. ENVIRONMENTAL DISPOSING You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center SDF 3822 INSTRUCTION MANUAL

16 FRANÇAIS SINBO FRITEUSE SDF 3822 (Le réservoir d'huile fixe) MODE D'EMPLOI INTRODUCTION La friteuse au modèle SDF 3822 est une friteuse servant à faire frire différents aliments dans l'huile, dont la capacité maximum du réservoir d'huile est de 1,0 litres, uniquement destiné à l'usage domestique. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Il est strictement nécessaire de considérer les précautions principales de sécurité citées ci-dessous lors de l'utilisation des appareils électriques: 1. Lisez les instructions en entier et conservez-les. 2. Pour éviter le choc électrique, n'immergez pas le cordon, la fiche électrique ou le corps en plastique dans l'eau ou dans un autre liquide. 3. Faites très attention lorsque vous utilisez un appareil quelconque près des enfants. Ne permettez jamais les enfants utiliser cet appareil. 4. Débranchez la fiche de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas en usage et avant le nettoyage, attendez que l'appareil refroidisse avant de démonter et de monter les pièces ou avant de commencer à nettoyer l'appareil. 5. N'utilisez pas l'appareil s'il ne marche pas normalement, s'il est en panne ou endommagé, ou si le cordon ou la fiche électrique ne fonctionne pas. Rendez l'appareil immédiatement au centre de service du fabricant pour la réparation, l'examen ou le réglage mécanique. 6. L'utilisation des accessoires non fournis par le fabricant de l'appareil est déconseillée puisque cela peut causer des blessures. 7. N'utilisez pas dans des espaces libres. 8. Le cordon ne doit pas pendre des bords de la table ou de l'établi et ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes. 9. Ne placez pas l'appareil dans ou près des gaz chauds, des chauffes électriques ou des fours chauds. 10. Ne placez pas les matériels et les produits combustibles tels que le papier, le carton ou le plastique dans ou près de la friteuse. 11. La friteuse ne doit pas être bougée lorsque de l'huile chaude ou un autr e liquide chaud se trouve à l'intérieur, s'il y a besoin de la faire bouger lorsque SDF 3822 MODE D EMPLOI

17 CONSIGNES DE SÉCURITE IMPORTANTES l'huile chaude ou un autre liquide chaud se trouve à l'intérieur, il convient d'être très attentif. 12. N'utilisez pas appareil à des fins pour les quelles il n'est pas prévu. Par exemple, n'essayez pas de faire bouillir de l'eau. 13. Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque le réservoir d'huile n'est pas monté ou lorsque le réservoir d'huile ne contient pas d'huile. 14. Ne faites jamais fonctionner la friteuse lorsque le niveau de l'huile est plus bas que le niveau minimum indiqué ou plus haut que le niveau maximum indiqué. 15. Ne videz pas l'huile lorsque la friteuse et l'huile sont encore chaudes, attendez d'abord que l'appareil refroidisse. 16. Faites sécher les aliments avant de commencer à les faire frire, ne mettez pas d'eau ou d'aliments mouillés dans l'huile chauffée. L'eau causera l'éclaboussement de l'eau. 17. Étant donné que les grands morceaux d'aliments donnent lieu à l'incendie, ils ne doivent pas êtres introduits dans la friteuse. Veuillez conservez ce manuel. Cet appareil est uniquement destiné à l'usage domestique. SPÉCIALITÉS DE LA FRITEUSE SDF Capacité du réservoir d'huile 0,6-1,0 litre 2. Thermostat réglable à 4 échelons 3. Corps extérieur qui ne chauffe pas 4. Système facile à nettoyer : Le couvercle et le panier de la friteuse sont démontables. 5. La friteuse dispose d une lampe rouge de chauffage et d une lampe verte de situation prete MODE D'EMPLOI Ouvrez le couvercle Retirez le panier de friture et mettez-le d'un côté Pour frire à l'huile, utilisez uniquement de l'huile d'arachide de bonne qualité, de l'huile végétale, de l'huile de maïs pure ou de l'huile de tournesol, et remplissez le réservoir entre les indications de MIN et MAX. Fermez le couvercle légèrement SDF 3822 MODE D EMPLOI

18 MODE D EMPLOI Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 230 voltes. La lampe verte va s'allumer automatiquement. Portez le bouton de réglage de température à la température désirée. La lampe rouge de chauffage va s'allumer. À la fin de ce manuel, il se trouve un guide de cuisson. Préchauffage: Avant de commencer à faire de la friture, faites préchauffer l'huile pendant 10 minutes. Introduisez dans le panier de friture les aliments les plus secs possibles, ne remplissez pas trop le panier (l'idéale est de remplir le panier de 1/4 ou de 1/2), dans le cas où vous mettez beaucoup d'aliments dans le panier, la température de l'huile va descendre au dessous de la température idéale de friture, à cause de cela, les nourritures frites de cette manière seront ni assez légères ni assez croustillantes. Ouvrez le couvercle, plongez doucement dans le réservoir d'huile les aliments qui sont en état sec en tenant le panier de friture par la manche. Fermez doucement le couvercle et faites frire les aliments pendant une durée suffisante. Ouvrez le couvercle lorsque les aliments ont frit suffisamment. REMARQUE: La vapeur qui s'est produite lors de la friture va se libérer dès que vous aurez ouvert le couvercle, faites attention à ne pas subir l'effet de cette vapeur. Sortez les aliments frits avec le panier même, rajoutez du sel et des épices. Pour recommencer à nouveau la friture, répétez les pas ci-dessus. Après avoir utilisé, portez le bouton de réglage de température à la position d'arrêt et débranchez la friteuse de la prise. GUIDE DE DURÉE ET DE TEMPÉRATURE DE FRITURE Ces durées de fritures sont seulement par but de suggestion et peuvent différer selon la quantité et l'épaisseur des aliments et selon votre préférence personnelle. Aliment Température de l'huile ( C) Durée de cuisson (minutes) Champignons Crevettes Poisson filet Poisson pané filet SDF 3822 MODE D EMPLOI

19 GUIDE DE DURÉE ET DE TEMPÉRATURE DE FRITURE Croquettes de poisson ou boulettes de poisson Viande en tranches Bifteck Frittes, fines Frittes, épaisses Pour frire dans de l'huile profonde, utilisez absolument une huile de bonne qualité. Les huiles de maïs, les huiles végétales ou celles de colza sont idéales comme huiles. N'utilisez jamais de la margarine, du beurre ou de l'huile d'olive. 2. Avant de régler la température de friture, considérez la nourriture à frire car celles qui ont déjà été préchauffées sont généralement frites à destempératures plus hautes que celles crues. 3. Ces aliments doivent être frits à des petites quantités pour qu'ils préservent leurs formes. NETTOYAGE DE LA FRITEUSE Assurez-vous que la friteuse est bien en état d'arrêt, que la fiche électrique est bien débranchée et que la friteuse a bien refroidi complètement avant de commencer tout nettoyage. 1. Détachez le couvercle du corps. Faites sortir du réservoir le panier de friture en le tenant de sa manche pendant que vous le soulevez. Le panier de friture doit être lavé à l'eau chaude savonneuse et doit être bien essuyé par la suite. 2. Attendez que la friteuse refroidisse pour retirer le réservoir d'huile et pour verser l'huile. Remplissez d'eau chaude le réservoir et servez-vous d'un chiffon humide et d'un peu de savon pour le nettoyage. N'utilisez jamais d'éponges grattantes lors du nettoyage. Finalement, essuyez à l'aide d'un chiffon sec. Il est conseillé de changer l'huile tous les 5 ou 6 usages ou encore après une durée d'attente de 2 semaines 3. Lavez le couvercle à l'eau chaude et avec un peu de savon. Rincez à l'eau propre et essuyez bien après l'avoir bien égoutté SDF 3822 MODE D EMPLOI

20 NETTOYAGE DE LA FRITEUSE 4. Nettoyez le corps de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon humide. N'immergez pas le corps de la friteuse dans l'eau ou dans aucun liquide. APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié. SDF 3822 MODE D EMPLOI

21 NEDERLANDS SINBO SDF 3822 FRITEUZE (Vaste frituurpan) GEBRUIKSAANWIJZING INLEIDING SDF 3822 model friteuse, is geschikt voor gebruik in een normale huishouding en wordt gebruikt om verschillende voedingsmiddelen te frituren met een maximale capaciteit van 1,0 liter. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN U dient de onderstaande basis veiligheidsvoorschriften zeker goed in de gaten te houden tijdens het gebruik van de elektrische apparaten: 1. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en bewaar deze op een goede plek indien noodzakelijk te kunnen raadplegen. 2. Om elektrische schok en te voorkomen dient u het snoer, de stekker of plastische romp niet in het water of een ander vloeibare middelen onder te dompelen. 3. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat bij nabijheid van kinderen gebruikt. Laat het apparaat nooit door kinderen gebruiken. 4. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of tijdens het schoonmaken en wacht tot het apparaat volledig afgekoeld is om de onderdelen los te halen of voordat u het apparaat gaat reinigen. 5. Bij beschadiging van het snoer, de apparaten die niet normaal functioneren, de beschadigde of kapotte apparaten dient u niet in gebruik te nemen. Stuur het apparaat zo snel mogelijk terug naar de fabrikant voor onderzoek, reparatie of voor het mechanische afstellen. 6. Gebruik geen onderdelen die niet meegeleverd zijn met uw apparaat door de fabrikant van dit apparaat. Als u onbekende onderdelen gebruikt, kunnen mensen letsel oplopen. 7. Gebruikt het apparaat niet in openlucht. 8. Laat het snoer niet boven een warmtebron of over de rand van het werkblad hangen en laat het niet in aanraking komen met warme oppervlakken. 9. Plaats het toestel nooit op of dicht bij warme open gaspitten of naast of in de elektrische ovens of hete fornuizen. 10. Stop geen brandbaar voorwerpen in het apparaat of plaats het apparaat SDF 3822 GEBRUIKSAANWIJZING

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SDF 3819 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v SDF 3827 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. SN5FRT 08 Fritöz. www.sunny.com.tr

Kullanım Kılavuzu. SN5FRT 08 Fritöz. www.sunny.com.tr Kullanım Kılavuzu SN5FRT 08 Fritöz www.sunny.com.tr PARÇALARIN TANIMI 1 2 5 3 6 4 1. zleme Penceresi - K zart lan yiyece i görmenize olanak sa lar. 2. Ayr labilir K zartma Kab 3. Gösterge Ifl - Fritözün

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

HOTMAX 600 HOTMAX 600

HOTMAX 600 HOTMAX 600 HOTMAX 600 1 2 GC604 400x600x265 15 0,10 2x3600 460 COOKER Gas Body, panelling made of stainless steel. LP or natural gas Burners with safety valve and thermocouple. EAN 8699234412066 OCAK Gazlı veya Doğal

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SCO 5023 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz

Detaylı

SMO 3615, SMO 3616 ELEKTR KL FIRIN KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU SMO 3615 AR HR SMO 3616 G R fi De erli Müflterimiz, Bir S NBO Elektrikli ev aletini sat n ald n z için teflekkür ederiz. Lütfen bu

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Model No: P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker MAIN PARTS 1 2 3 4 1 UPPER

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

PARÇALARIN TANIMI zleme Penceresi - K zart lan yiyece i görmenize olanak sa lar. 2. Ayr labilir K zartma Kab 3. Gösterge Ifl - Fritözün

PARÇALARIN TANIMI zleme Penceresi - K zart lan yiyece i görmenize olanak sa lar. 2. Ayr labilir K zartma Kab 3. Gösterge Ifl - Fritözün Kullanım Kılavuzu SN5FRT 08 Fritöz www.sunny.com.tr PARÇALARIN TANIMI 1 2 5 3 6 4 1. zleme Penceresi - K zart lan yiyece i görmenize olanak sa lar. 2. Ayr labilir K zartma Kab 3. Gösterge Ifl - Fritözün

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir.

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. FG250D FG250S KONVEYÖRLÜ FRTÖZ 4. MAKNANIN KULLANIMI Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. 4.0 FRTÖZ KONVEYÖRÜNÜN ÇALIMASI Fritözün

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

SHB 3102 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 5 3 4-1 - TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SDF 3830 FR TÖZ FR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 FRITEUSE MODE D EMPLOI FRANÇAIS Cher, chère client; Nous vous remercions d avoir acheté ce produit de haute qualité. Lire attentivement

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı