Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SMO 3615, SMO 3616 ELEKTR KL FIRIN KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU SMO 3615 AR HR SMO 3616

2 G R fi De erli Müflterimiz, Bir S NBO Elektrikli ev aletini sat n ald n z için teflekkür ederiz. Lütfen bu kullanma k lavuzunu muhakkak surette okuyunuz ve iliflikteki Garanti Belgesini onaylatt r n z. Garanti Belgesinin onaylanmas sat c firma sorumlulu undad r. Sat n alm fl, oldu unuz cihaz, Kullanma k lavuzunda belirtildi i flekilde kulland n zda do abilecek bütün imalat hatalar na karfl 2 YIL GARANT L D R. Belirtilen tarihten evvel bir ar za meydana geldi i takdirde, Garanti Belgesi ile beraber en yak n S NBO Yetkili Servisine müracaat ediniz, size gereken ilgi gösterilecektir. Bir sorun ile karfl laflt n zda lütfen bizi aray n z. Bize duydu unuz güvene flimdiden teflekkür eder, sat n alm fl oldu unuz S NBO markal bu ürünü, sa l kl ve mutlu günlerde kullanman z dileriz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU

3 C HAZIN TANITIMI NAME OF PARTS NOM DES PIÈCES NAAM VAN ONDERDELEN OPIS APARATA 1. Kapak Tutaca 2. Is ya dayan kl cam 3. Yuvarlak emaye tepsi 4. Kare emaye tepsi 5. Termostat ayar dü mesi 6. Zaman ayar dü mesi 7. Rezistans ayar dü mesi SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU - 2 -

4 C HAZIN ÖZELL KLER - TEKN K ÖZELL KLER F r n n z n d fl çevresi Elektrostatik toz boya ile kaplanm flt r. ç gövde aluzing kaplama. Tepsiler emaye kaplamad r. Rezistanslar paslanmaz çelik olup tüp rezistanst r. Tamiri her an mümkündür. Rezistanslar, 2x550Watt, Volt, Hz dir. F r n n z n üstüne a r ve yan c cisimler koymay n z. F r n n z her zaman küçük çocuklar n ulaflamayaca yerlerde bulundurunuz. F r n n z s cakken slak bezle ve elle dokunmay n z. F r n n zla ifliniz bitti inde öncelikle fiflini prizden çekiniz ve so umadan hareket ettirmeyiniz. GÜCÜ: 1100W FREKANS: 50-60HZ ÇALIfiMA GER L M : V-16A D KKAT: Bu cihaz topraklanmal d r.. Bu cihaz n elektriksel düzenleri üzerinde çal fl rken beslenme devreleri kesilmemelidir. Bu cihaz Avrupa Birli i ve Hollanda Kalite Onay Belgeleri'ne haizdir. Made in TURKEY SANAY AMAÇLI KULLANILAMAZ. D KKAT: Ürünün kullan m ömrü 10 y ld r. D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU

5 ÖNEML GÜVENL K TEDB RLER Elektrikli cihazlar kullan rken, afla daki temel güvenlik tedbirleri sürekli olarak takip edilmelidir. F r n n z ilk kullan flta 10 dakika bofl ve cam aç k olarak çal flt rman z tavsiye ederiz. Böylece boya, imalat ya at klar ve izocam n s karfl s nda oluflturdu u ilk buhar ve koku f r ndan gidecek ve yeme inize sinmeyecektir. F r n n z n kullan m voltaj Volt'tur(AC). F r n n z 16A lik sigorta ve toprakl prizle kullan n z. Anahtar tufllu olup f r n n z çal flt rmak için anahtar çeviriniz. F r n n z düzgün ve yanmaz bir zemin üzerine koyunuz. F r n n z çal fl rken cam ve metal k s mlar s naca ndan, bu k s mlara ç plak elle temas etmeyiniz. ÖNEML KULLANIM TAL MATLARI Fifli toprakl prize tak n z. Piflirme yapaca n z s y termostat ayar dü mesini kullanarak ayarlay n z. Çift tepsi kullan yorsan z: Piflirece iniz yeme i f r n n z n özel tepsilerine yerlefltiriniz ve f r na sürünüz. Üst tepsideki yeme in üstünün piflti ine kanaat getirdi inizde, alttaki tepsiyle üstteki tepsinin yerlerini de ifltiriniz. Alttan üstte koydu unuz tepsinin üzeride piflti inde, yeme iniz sofraya haz r olmufl demektir. Piflen yeme inizi f r n n içinde 5 dakika kadar dinlenmeye b rak n z. TEM ZL K VE BAKIM lk önce fifli prizden çekiniz. F r n n z n s cak olmamas na dikkat ediniz. Temizlik için asit, tiner ve benzin gibi yan c ve afl nd r c maddeler kullanmay n z. Toz deterjan kullanmay n z. ç ve d fl yüzeyleri ve aksesuarlar sabunlu veya s v deterjanla yumuflak ve hafif nemli bir bezle siliniz. (Resim 1) F r n n z temizlerken çeflmede y kamay n z, suyla temas ndan kesinlikle kaç n n z. SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU - 4 -

6 TAVS YE ED LEN ISI ve P fi RME SÜRELER Afla daki S NBO Midi F r n n zda en iyi neticeleri elde etmeniz için tavsiye etti imiz isi - süre konumlan belirtilmifltir. Yiyecekler Piflirme sureleri (Dk) Derece C Tavuk Kremal kek Elmal kek Meyveli kek Kek Pizza ve Börek Bisküviler K rm z et Bal k ELEKTR KL FIRIN S NBO F r n n z alt ve üst rezistanslarla s t larak kullan labilmektedir. Kontrol Dü mesi konumuna getirildi inde alt ve üst rezistanslar birlikte çal fl r. NOT: Termostatl modeller için, termostat dü mesini 50 C-300C aral nda istedi iniz s cakl a ayarlayabilirsiniz. Bafllamadan cihaz 10 dakika on s tmaya tabi tutunuz, Termostat devreye al nmadan çal flmayacakt r SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU

7 ZAMAN SAAT Zaman saati F r n kullan lmaya bafllamadan ayarlan r. Zaman saati 90 dakikaya kadar ayarlanabilir. Ayarlanan süre sonunda uyar sesi duyulur. Süre bitiminde, elektrikli f r nlarda elektrik otomatik olarak kesilir. Zaman saatini devre d fl b rakmak için, dü me 'ON' konumuna getirilmelidir. Dikkat: Termostat ve F r n kontrol dü mesi aç k konuma getirildi i halde zaman saati ayarlanmam fl ya da 'ON' konumuna getirilmemifl ise f r n n z çal flmayacakt r. 1. Konum Alt Rezistans 2. Konum Üst Rezistans 3. Konum Alt ve Üst rezistans Piflirme ve Is tma K zartma Piflirme ve K zartma ÖNEML F r n n fifli veya kablosu hasar gördü ü takdirde yaln zca Yetkili S NBO personeli veya Yetkili S NBO Servisleri'nde de ifltirilmelidir. Aksi takdirde elektrik flokuna maruz kalabilirsiniz. Cam garanti kapsam dahilinde de ildir. F r n s cakken cama su de dirmeyiniz. D KKAT Cihaz yere düflürmemeye dikkat ediniz. Kullan m esnas nda cihaz düflürürseniz ilk olarak fiflini prizden çekiniz. Düflme esnas nda cihaz n parçalan k r labilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihaz kullanmadan önce S NBO Yetkili Servisi'ne tetkik ettiriniz. SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU - 6 -

8 UYARI Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onar m yaln z S NBO Yetkili Servisleri taraf ndan yap l r. Yetkili Servislerimizin d fl nda kiflilerce yap lan herhangi bir tamir ve onar m giriflimi tüketici haklar n n tamamen ortadan kalkmas na neden olacakt r. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar bu k lavuz kitapç nda sunulan S NBO Yetkili Servisleri'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karfl laflt n zda lütfen bizi aray n z. SATIfi SONRASI SERV S Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). TAfiIRKEN Cihaz n naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihaz n etraf n koruyacak yumuflak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanl fl ambalajlama esnas nda plastik parçalar k r labilir, elektrik aksam zarar görebilir. NOT: Ürünün müflteriye intikalinden sonra yükleme, boflaltma ve tafl ma s ras nda oluflan ar zalar ve hasarlar garanti kapsam na girmez. ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU

9 ENGLISH S NBO SMO-3615 & SMO-3616 Oven Instructions Manual Than you for purchasing a SINBO Electrical home appliance. Please certainly read this instruction manual and have the attached Warranty Certificate certified. The certification of the Warranty Certificate is under the responsibility of vendor. The appliance you purchased, is covered by 2 YEARS OF WARRANTY for all and any kind of manufacturing defects that may appear in case it will be used in accordance with the instructions stated in instruction manual. In case any fault occurs before the stated date, please apply to the nearest SINBO Authorized Service with the Warranty Certificate and you will receive the required interest and close attention. In case you have a problem please get in contact with us. Thanks already for your feeling confidence for us. We wish you will use this S NBO trademark product in your happy and healthy days. Regards SINBO ELECTRICAL HOME APPLIANCES INTRODUCTION OF THE DEVICE 1. Cover Handle 2. Heat resisting glass 3. Round enamel tray 4. Square enamel tray 5. Thermostat adjustment button 6. Timer button 7. Resistance adjustment button FEATURES OF MIDI FURNACE The external surface of the furnace is coated with electrostatic powder paint. The internal body is coated with aluzing. The trays are enamel coating. The resistances are made of stainless steel and including tube resistance. Repairing of it is available any time. SMO-3615, SMO 3616 INSTRUCTION MANUAL - 8 -

10 FEATURES OF MIDI FURNACE The resistances are, 2x550Watt, Volt and Hz. Do not place any heavy and flammable objects over your furnace. Place your furnace always at places where the children can not reach. Do not touch at your furnace with a wet cloth and while it is hot. When you completed your work with furnace, first unplug it and do not move before it will get cool. IMPORTANT SAFETY MEASURES The basic safety measures below are required to be followed continuously while using electrical appliances: We recommend you to operate your furnace for 10 minutes as it is empty and its glass cover is open before the fist usage of the furnace. So, the first vapor and unpleasant odor to be caused because of paint, manufacturing oil wastes and isoglass against heat will leave the furnace and these smells won t permeate in your foods. The operating voltage of your furnace is Volt (AC). Please operate your furnace by using 16A electrical fuse and grounding plug. It includes a switch button and operate it by turning on this switch. Place your furnace on a smooth and nonflammable surface. Because the glass and metal parts of your furnace will be getting hot while it operates, please do not touch these parts. IMPORTANT OPERATING INSTRUCTIONS Plug in the grounding plug. Adjust the cooking temperature that you wish by using the thermostat adjustment button. If you use double trays: Place the food you will cook in the special trays and then place them in the furnace. When you determine that the upper part of food inside the upper tray is cooked and ready, replace the upper tray with the lower one. When the upper of the tray taken from lower and placed into the upper part of furnace is cooked and ready, it means that your food is ready to be serviced. Please leave your cooked food inside the furnace for 5 minutes to rest SMO-3615, SMO 3616 INSTRUCTION MANUAL

11 CLEANING AND MAINTENANCE First unplug your furnace. Ensure that your furnace is not hot. Do not use flammable and abrasive materials for cleaning, such as acid, thinner and gasoline. Do not use powder detergent. Wipe the internal and external surfaces of the furnace and its accessories with a soft and slightly wet cloth by using soap or liquid detergent. (Picture 1) Do not wash your furnace under lavatory faucet while cleaning it and avoid your furnace certainly contact with water. ADVISED TEMPERATURE AND COOKING TIME The temperature-time limits recommended by us in order to achieve the best result with your SINBO Midi Furnace are shown at the table below: Foods Cooking Time (Min) C Chicken Cream-cake Apple cake Fruit cake Cake Pizza and pastry Biscuits Red meat Fish ELECTRIC FURNACE SINBO furnace can be used by heating upper and lower resistances. When the control button is adjusted to the related position, upper and lower resistances will work together. SMO-3615, SMO 3616 INSTRUCTION MANUAL

12 ELECTRIC FURNACE NOTE: For the models including thermostat, you can adjust the thermostat button to the temperature between 50 C-300 Co you wish. Before cooking, expose the appliance to preheating, the thermostat will not work if it is not put into use. TIMER Timer is adjusted before beginning to use the furnace. Timer can be adjusted until 90 minutes. At the end of adjusted time, warning beep is heard. For the electronic furnaces, at the end of the adjusted time electricity is turned off automatically. In order to deactivate the timer, the button must be adjusted to ON position. Warning: When the thermostat and furnace control button are adjusted to ON position, but the timer is not adjusted or turned to ON position, your furnace will not operate. 1. Position Lower Resistance Cooking and Heating 2. Position Upper Resistance Roasting 3. Position Lower and Upper Resistance Cooking and Roasting SMO-3615, SMO 3616 INSTRUCTION MANUAL

13 IMPORTANT When the plug or cable of the furnace is damaged, it must be replaced by only the Authorized Personnel of SINBO or at Authorized SINBO Technical Services. Otherwise, you may be imposed to electric shock. The glass cover is not under the coverage of warranty. Do not contact the glass cover with water when the furnace is hot. WARNING! Be careful not to fell down the appliance. In case you fell down the appliance, first unplug it. The components of the appliance may be broken while felling down and the appliance may be damaged. In such a situation, have the appliance checked at the Authorized SINBO Technical Services. WARNING All and any kind of repairing related with this appliance can be performed just by Authorized SINBO Technical Services. Any repairing attempt performed by personnel other than our Authorized SINBO Technical Services, will cause to the invalidity of any and all consumer rights completely. All and any kind of spare parts related with this appliance can be supplied from the Authorized SINBO Technical Services stated at the instruction manual hereby. In case you have a problem, please do not hesitate to get in contact with us. AFTER-SALES SERVICE In case there will be any fault at the appliance, please perform the controls stated below, before applying to Authorized SINBO Technical Services: 1- Is the appliance plugged in properly? 2- Is there any problem at the electric installation of the house? 3- Did you apply the operating instructions properly? If the problem still can not be solved, please apply to the nearest Authorized SINBO Technical Service. TRANSPORTATION AND SHIPMENT The transportation of the appliance is required to be performed by using its original package and separators or the transported must be performed by wrapping the appliance with soft cloths. The plastic parts may be broken and electric components may be damaged in case of a wrong packaging. SMO-3615, SMO 3616 INSTRUCTION MANUAL

14 TRANSPORTATION AND SHIPMENT NOTE: The faults and damages that may occur while loading, unloading and transportation after the delivery of the product to the customer will not be under the coverage of warranty. TECHNICAL SPECIFICATIONS POWER:1100W FREQUENCY: 50-60HZ OPERATING VOLTAGE: V-16A WARNING: This appliance includes grounding. The electric supply circuit must not be cut while working over the electrical system of the appliance. This appliance is provided with the CE Quality Certification Document of European Union and Quality Certification Document of Netherland. Made in TURKEY IT IS NOT AUTHORIZED TO BE USED FOR INDUSTRIAL PURPOSES. Product physical life is 10 years. ENVIRONMENTAL DISPOSING You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center SMO-3615, SMO 3616 INSTRUCTION MANUAL

15 FRANÇAIS SINBO SMO-3615 & SMO-3616 Four Mode d emploi Merci d avoir acheté un appareil électroménager SINBO. Veuillez absolument lire ce manuel et faire approuver le certificat de garantie ci-joint. L approbation du certificat de garantie est sous la responsabilité de la société vendeuse. L appareil que vous venez d acheter est GARANTI POUR 2 ANS, contre toutes fautes de fabrication tant que vous l avez utilisé tel que décrit dans le mode d emploi. En cas de panne quelconque avant la date précisée, consultez le Service SINBO agréé le pus proche avec le certificat de garantie, ils s occuperont de vous. Veuillez nous contactez au cas où vous rencontrez un problème. Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons d utiliser ce produit de marque SINBO avec satisfaction. Toutes nos salutations APPAREILS ÉLECTROMENAGERS SINBO DESCRIPTION DE L APPAREIL Pièces du Midi-four 1. Poignée du couvercle 2. Verre thermorésistant 3. Plateau rond émaillé 4. Plateau carré émaillé 5. Bouton de réglage de thermostat 6. Bouton de réglage de durée 7. Bouton de réglage de résistance CARACTÉRISTIQUES DU MIDI-FOUR Le tour extérieur de votre four est revêtu de peinture électrostatique en poudre. L unité intérieure revêtue d aluzinc. Les plateaux sont émaillés. Les résistances sont en aciers inoxydables est sont en tubes. SMO-3615, SMO 3616 MODE D EMPLOI

16 CARACTÉRISTIQUES DU MIDI-FOUR Leurs réparations sont possibles à tout moment. Les résistances sont 2x550Watt, Volt, Hz. N apposez pas d objets lourds et combustibles sur votre four. Gardez toujours votre four hors de la portée des enfants. Ne touchez pas votre four avec un chiffon mouillé ou avec votre main lorsqu il est chaud. Lorsque vous avez terminé avec votre four, débranchez d abord la fiche électrique et ne le faites pas bouger avant qu il ait refroidi. PRÉCAUTION DE SÉCURITE IMPORTANTES Lors de l utilisation des appareils électriques, les précautions de sécurité citées ci-dessous doivent être suivies en permanence. À la première utilisation, nous vous conseillons de faire fonctionner le four à vide et le couvercle ouvert pendant 10 minutes. Ainsi, la première vapeur que va produire l isoglace contre la chaleur et l odeur de la peinture et des restes d huile de fabrication vont quitter votre four et ne vont pas s imprégner à vos aliments. Le voltage d usage de votre four est de Volt (AC). Utilisez votre four avec un fusible de 16A et à une prise de terre. Cet appareil marche avec un commutateur, tournez ce commutateur pour mettre votre four en marche. Placez votre four sur une surface plate et non inflammable. Étant donné que la glace et les parties en métal vont chauffer lors du fonctionnement du four, il convient de ne pas contacter ces parties avec les mains nues. INSTRUCTIONS D'EMPLOI IMPORTANTES Branchez la fiche à une prise de terre. Réglez la température à la quelle vous souhaitez faire la cuisson en vous servant du bouton de réglage de thermostat. Si vous utilisez double plateaux: Installez l aliment que vous allez cuire sur les plateaux spéciaux de votre four et glissez-les au four. Lorsque vous pensez que le dessus de l aliment qui est sur le plateau SMO-3615, SMO 3616 MODE D EMPLOI

17 INSTRUCTIONS D EMPLOI IMPORTANTES supérieur est cuit, changez les places du plateau supérieur et inférieur. Lorsque le dessus du plateau que vous avez remonté du bas vers le haut est aussi cuit, cela veut dire que votre repas est prêt à mettre à table. Laissez votre repas cuit se reposer jusqu à 5 minutes à l intérieur du four. NETTOYAGE ET ENTRETIEN Débranchez d abord la fiche de la prise. Assurez-vous que votre four ne soit pas chaud. Pour le nettoyage, n utilisez pas de produits abrasifs, ou de produits inflammables tels que l acide, le diluant ou la benzine. N utilisez pas de détergents en poudre. Nettoyez les surfaces intérieures et extérieures et les accessoires en les essuyant avec un chiffon doux et humide au savon ou au détergent liquide. (Dessin 1) En nettoyant, ne lavez pas votre four sous l eau du robinet, évitez strictement de mettre le four en contact avec de l eau. TEMPÉRATURES CONSEILLÉES ET DURÉES DE CUISSONS Vous pouvez trouver ci-dessous les positions de température-durée que nous vous conseillons pour vous permettre d obtenir les meilleurs résultats avec votre Midi-four SINBO. Aliments Durées de cuissons (Min.) Température Poulet Cake à la crème Cake aux pommes Cake aux fruits Cake Pizza et pâté Biscuits Viande rouge Poisson SMO-3615, SMO 3616 MODE D EMPLOI

18 FOUR ÉLECTRIQUE Votre four SINBO peut être utilisé en faisant chauffer avec les résistances inférieures et supérieures. Lorsque vous positionnez le four sur le bouton de contrôle, les résistances inférieures et supérieures fonctionnent ensemble. Remarque: Pour les modèles avec thermostat, vous pouvez régler le bouton de thermostat à la température que vous souhaitez entre 50 C-300 C. Avant de commencer, faites un préchauffage de 10 minutes. Le thermostat ne fonctionnera pas sans être mis en marche. HORLOGE DE DURÉE L horloge de durée se règle avant que le four se mette en marche. L horloge de durée peut être réglée jusqu à 90 minutes. En fin de la durée réglée, un son avertisseur retentit. Chez les fours électriques, l électrique se coupe automatiquement en fin des durées. Pour mettre l horloge de durée hors d action, le bouton doit être positionné sur 'ON'. Attention: Votre four ne fonctionnera pas si l horloge de la durée n est pas réglée ou n est pas positionnée sur ON bien que le thermostat et le bouton de contrôle du four soient en positions de marches. 1ère position Résistance inférieure 2ème position Résistance supérieure 3ème position Résistance inférieure et supérieure Cuisson et chauffage Friture Cuisson et friture SMO-3615, SMO 3616 MODE D EMPLOI

19 IMPORTANT En cas de dommage de la fiche ou du cordon du four, le remplacement doit être effectué uniquement par un personnel qualifié de SINBO ou chez le Service Agréé de SINBO. Dans le cas contraire, vous pouvez subir un choc électrique. La glace n est pas sous garantie. Ne faites pas toucher d eau sur la glace lorsque le four est chaud. ATTENTION! Faites attention de ne pas faire tomber l appareil parterre. Si vous faites tomber l appareil parterre lors de l utilisation, débranchez d abord la fiche électrique de la prise. Lors de la chute, les pièces de l appareil peuvent se casser et l appareil peut s endommager. Dans un cas pareil, faites examiner l appareil chez le Service Agréé de SINBO avant de l utiliser. AVERTISSEMENT Toutes réparations et raccommodages concernant cet appareil doivent être effectués uniquement par les services agréés de SINBO. Une tentative de réparation ou de raccommodage réalisée par des personnes hors de nos services agréés, causera l anéantissement total des droits des consommateurs. Toutes pièces de rechanges concernant cet appareil peuvent être procurées par les services agréés de SINBO présentés dans ce manuel. Veuillez nous contacter en cas de problème. SERVICE APRÈS-VENTE En cas de panne de l appareil, avant de consulter un service agréé de SINBO, veuillez faire les contrôles ci-dessous : 1- Est-ce que la fiche électrique est branchée correctement à la prise? 2- Y-a-t-il un problème concernant l installation électrique de la résidence? 3- Est-ce que les instructions d emploi sont appliquées correctement? Si la panne n a toujours pas pu être supprimée, consultez le Service Agréé de SINBO le plus proche. PORTAGE ET TRANSPORTATION La transportation de l appareil doit être effectuée dans sa boîte originale avec ces divisions ou encore vous devez emballer l appareil tout autour avec un SMO-3615, SMO 3616 MODE D EMPLOI

20 PORTAGE ET TRANSPORTATION tissu doux en vue de le protéger. Les pièces en plastiques peuvent se casser, le mécanisme électrique peut s endommager lors d un emballement erroné. Remarque: Une fois le produit délivré au client, les pannes et les dommages survenus lors d un chargement, d une décharge ou d un transport ne sont pas sous la garantie. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PUISSANCE: 1100W FRÉQUENCE: 50-60HZ VOLTAGE D OPÉRATION: V-16A ATTENTION : Cet appareil doit être branché à une prise de terre. Lorsqu un travail s applique sur les organismes électriques de cet appareil, les circuits d alimentation doivent être coupés. Cet appareil possède les Certificats d Approbations de Qualité de l Union Européenne et de Hollande. Fabriqué en TURQUIE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS INDUSTRIELLES. ATTENTION: La durée de vie d usage du produit est de 10 ans. APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié SMO-3615, SMO 3616 MODE D EMPLOI

21 NEDERLANDS SINBO SMO-3615 & SMO-3616 Oven Handleiding U heeft zojuist een elektrische huishoudelijke product van SINBO gekocht, wij willen u hiervoor bedanken. Lees de instructies van de handleiding, en laat de bijgevoegde Garantie Certificaat stempelen. De verantwoordelijkheid van het stempelen van de Garantie Certificaat ligt bij de erkende leverancier. Het gekochte apparaat is, indien gebruikt wordt zoals gespecificeerd is in de handleiding heeft een 2 JAAR GARANTIE termijn voor alle fabricagefouten. Als er een storing zich voordoet vóór de opgegeven datum, neem contact op samen met de garantie certificaat bij het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt van SINBO, en er zal aan u geholpen worden. Als u tegen een probleem komt neem dan contact met ons op. Voorbaat danken wij naar ons vertrouw, wij wensen veel plezier met dit gekochte SINBO product bij gezonde en gelukkige dagen te gebruiken. Met vriendelijke groeten SINBO ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN PRODUCT BESCHRIJVING Delen van magnetron Oven 1. Deur greep 2. Hittebestendig glas 3. Ronde dienblad 4. Bakplaat 5. Temperatuurkeuzeknop 6. Tijdschakelaar 7. Vermogenkeuzeknop EIGENSCHAPPEN VAN DE OVEN * Buitenkant van de oven is bedekt met een Elektrostatische poedercoating. * Binnenzijde aluzing coating. * Laden zijn le coating. * Verwarmingselementen zijn van roestvrij staal en is tube SMO-3615, SMO 3616 GEBRUIKSAANWIJZING

22 EIGENSCHAPEN VAN DE OVEN verwarmingselement. * Reparatie is mogelijk op elk moment. * Verwarmingselementen, zijn 2x550Watt, Volt, Hz. * Zet er geen zware en brandbare voorwerpen op uw oven. * Houd uw oven buiten bereik bij kleine kinderen. * Wanneer uw oven warm is raak niet aan met handen of met een vochtige doek. * Wanneer u klaar bent met uw oven, ontkoppel dan eerst de stekker en verplaats niet voordat het koud wordt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen consequent worden gevolgd. Wij raden uw aan bij de eerste gebruik, 10 minuten leeg en deur open laten werken.hierdoor zullen verf, olie-productie geuren door de stoom die van het isolatie warmte uit de oven gaan en zal niet op uw maaltijd hurken. Spaningsgebruik van uw oven is Volt (AC). Gebruik uw oven met een 16A verzekering en met een geaard stopcontact. Uw oven is voorzien van een Key-toets om te laten werken draai het schakelaar om. Leg uw oven op een vlakke en onverbrandbare vloer. Tijdens het werken van uw oven raak met uw handen niet aan raam en metalen onderdelen omdat ze warm gaan worden. BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK * Gelieve de stekker in een geaard stopcontact insteken. * Stel het gewenste kook warmte met temperatuurkeuzeknop. * Indien uw dubbele dienblad gebruikt: * Bereid uw gerechten in speciale dienbladen en schuif in oven. * Als uw bovenste gerecht naar uw kookwens is, verwissel de bovenste dienblad met de onderste. Als het verplaatste gerecht ook braden is betekent dat uw gerechten klaar zijn om te serveren. * Laat uw gekookte gerechten 5 minuten in de oven rusten SMO-3615, SMO 3616 GEBRUIKSAANWIJZING

23 REINIGEN EN ONDERHOUD * Haal eerst de stekker eruit. * Zorg dat uw oven niet warm is. * Gebruik nooit zuur, verdunner en benzine en schurende reinigingsmiddelen. * Gebruik geen poeder wasmiddel. * Reinig de binen- en buitenkant en accessoires met een sop of vloeibaremiddel door met een zachte en vochtige doek. (Figuur 1) * Dompel uw oven niet in water, vermijd contact met water. AANBEVOLEN KOOK EN VERMOGEN PERIODE Om de beste resultaten te krijgen met uw SINBO oven vindt u onderstaande tabel diverse mogelijkheden en instelwaarden van de oven. Voedsel Kook Tijden (min.) Temperatuur Kip Crème gebak Appeltaart Fruitcake Cake Pizza en Gebak Koekjes Vlees Vis Elektrische Oven Uw SINBO oven kan worden gebruikt door te verwarmen van boven- en onderweerstanden. Als oven op regelknop ingesteld wordt zal de bovenste en onderste verwarmingselementen samenwerken. OPMERKING: Modellen met voorzien van thermostaat, kan met thermostaat schakelaar de gewenste temperatuur in de range van 50 C -300 C ingesteld worden. Voordat uw begint laat het apparaat 10 minuten voor verwarmen, thermostaat zal niet werken zonder inbedrijf te stellen. SMO-3615, SMO 3616 GEBRUIKSAANWIJZING

24 TIJDSCHAKELAAR Tijdschakelaar kan ingesteld worden alvorens dat oven gebruikt wordt. Tijdschakelaar kan worden ingesteld tot 90 minuten. Op het einde van de vastgestelde tijd zal er een waarschuwingsgeluid gehoord worden. Aan het einde van de tijd, zal elektriciteit bij elektrische ovens automatisch uit schakelen. Om de tijdschakelaar uit te schakelen moet de knop in 'ON' positie gebracht worden. Let op: Terwijl het thermostaat en regelknop op aan positie gebracht wordt zal uw oven niet werken wanneer tijdschakelaar niet ingesteld is of niet op 'ON' positie gebracht is. 1. Stand Onderwarmte 2. Stand Bovenwarmte 3. Stand Onder- en Bovenwarmte Koken en verwarmen Grillen Koken en Grillen BELANGRIJK Als stekker of snoer van de oven beschadigd is, kan alleen door bevoegde SINBO personeel of door gemachtigde SINBO Service vervangen worden. Anders kunt u aan elektrische schokken blootgesteld worden. Glas valt niet onder de garantie. Laat er geen warm water raken aan het glas wanneer oven warm is. LET OP! Zorg ervoor dat het apparaat niet valt. Indien uw tijdens het gebruik het apparaat laat vallen haal als eerst de stekker uit het stopcontact. Tijdens het SMO-3615, SMO 3616 GEBRUIKSAANWIJZING

25 LET OP! val kan het onderdelen van het apparaat gebroken worden en het apparaat kan beschadigd worden. In dit geval voordat u gaat gebruiken laat het apparaat door erkende SINBO Service controleren. WAARSCHUWING Alle soorten van reparaties en onderhoud van dit apparaat wordt uitgevoerd door Erkende SINBO Services. Reparatie en herstel door andere personen dan erkende services zal leiden tot een volledige verdwijning van de toegelaten rechten van de consument. De onderdelen van dit apparaat kan worden aangevraagd bij Erkende SINBO Services die in deze handleiding vermeld zijn. Wanneer u tegen een probleem aankomt neem dan contact met ons op. SERVICE NA AFKOOP In geval van een storing in het apparaat voordat u contact opneemt met de SINBO Services controleer de volgende punten. 1- Heeft u de stekker in een stopcontact correct geïnstalleerd? 2- Heeft u een probleem met de electriciteitsnet van uw woning? 3- Zijn de instructies correct toegepast? Als de probleem niet opgelost is neem contact op met de dichtstbijzijnde SINBO Servicepunt. BEHANDELING EN TRANSPORT Transport van het apparaat moet met de originele doos en met vakken of het apparaat met een zachte doek gewikkeld te beschermen gedaan worden. Tijdens de verkeerde verpakking kan plastic onderdelen stuk gaan, elektrische componenten kan beschadigd worden. OPMERKING: Na de overdracht van het product aan de klant, storingen en schades die zich voordoen tijdens het laden, lossen en vervoeren vallen niet onder garantie. TECHNISCHE SPECIFICATIES VERMOGEN : 1100W FREQUENTIE : 50-60HZ WERK VOLTAGE : V-16A SMO-3615, SMO 3616 GEBRUIKSAANWIJZING

26 LET OP! LET OP: Dit apparaat moet worden geaard. Tijdens het bewerken met de elektrische circuits van dit apparaat moet netvoedingsbronnen niet worden uitgeschakeld. Dit apparaat is voorzien van Europese Unie-CE en Nederlandse Keur merk. Made in TURKIJE Kan niet voor industriële doeleinden gebruikt worden. LET OP: Het product verbruiksduur is 10 jaar. MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum SMO-3615, SMO 3616 GEBRUIKSAANWIJZING

27 ESPANOL SINBO SMO-3615 & SMO-3616 Horno Guía del Uso Gracias para que ha comprado un producto de Sinbo. Por favor lee este guía del uso y haga aprobar el Documento de Garantía. Aprobación del documento de garantía es en la responsabilidad de la firma vendedor. Si utiliza la máquina como se explica en el guía del uso, tiene 2 años de garantía contra los errores de producción. Si un daño se ocurre antes de la fecha determinada, solicita al servicio competente del Sinbo con el documento de garantía, se muestra el interés necesario a usted. Cuando encuentra con un problema, por favor nos llame. Damos las gracias para su confianza a nosotros, esperamos que utiliza este producto de Sinbo, por los días sanos y felices. Nuestros Respetos Electrodomésticos de Sinbo DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA Las piezas del Horno Midi 1. Mango de tapa 2. Cristal resistente al calor 3. Bandeja esmaltada redondo 4. Bandeja esmaltada cuadrado 5. Botón de configuración del termostato 6. Botón de configuración de la duración 7. Botón de configuración de resistencia LAS CARACTERISTICAS del HORNO MIDI La superficie exterior del horno está chapado en tinte polvo electrostático. El cuerpo interior es chapa de aluzing. Las bandejas son chapas esmaltadas. Las resistencias son del acero inoxidable y resistencia de tubo. Es posible reparar en cualquier tiempo. Las resistencias son de 2x550Watt, V, Hz SMO-3615, SMO 3616 MANUALE DE USO

28 LAS CARACTERISTICAS del HORNO MIDI No ponga las cosas pesadas y inflamables encima del horno. Siempre haga situar su horno en los lugares que los niños no pueden llegarlo. Cuando su horno está caliente, no lo toca por un paño húmedo o por su mano. Después de utilizar el horno, primero desenchúfelo y no haga mover el horno sin enfriarse. PRECAUCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD Cuando está usando las máquinas eléctricas, tiene que seguir las precauciones básicas de seguridad siguientes. Por el primer uso, recomendamos que haga funcionar su horno vacio y en la forma que su ventana está abierta. Por eso los residuos del tinte, aceite de producir y primer vapor que se ocurre por el cristal contra el calor y se sale el olor del horno y no se agacha a su comida. El voltaje del uso de su horno es (AC). Utiliza su horno con el fusible de 16A y enchufe del alambre de tierra. La llave tiene botón y gira la llave para funcionar el horno. Fija el horno encima de un suelo recto y no inflamable. No toca a las superficies con su mano porque las partes de cristal y metal se calientan cuando el horno está funcionando. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DEL USO Enchufa por un enchufe del alambre de tierra. Configura la temperatura que hace la cocción por utilizar el botón de configuración del termostato. Si utiliza dos bandejas: Fija los alimentos dentro de las bandejas especiales de su horno y ponga dentro del horno. Cuando piensa que la parte superior del alimento de la bandeja superior está cocido, cambia por la bandeja inferior. Cuando la parte superior de la bandeja que ha cambiado está cocida, se significa que su comida está lista. Deja la comida cocida por 5 minutos dentro del horno para descansarse SMO-3615, SMO 3616 MANUALE DE USO

29 LIMPIEZA y MANTANIMIENTO Primero desenchufe el horno. Tenga en cuenta que su horno no está caliente. No utiliza los materiales abrasivos e inflamables como acido, disolvente o gasolina. No utiliza el detergente polvo. Limpie las superficies interiores y exteriores y accesorios por un paño jabonado o detergente líquido suave y un poco húmedo. (Figura 1) Cuando está limpiando el horno, no lava por el lavabo, evita el contacto con el agua absolutamente. LAS DURACIONES Y CALOR DE COCCIÓN QUE RECOMIENDAN Se ha indicado en la tabla siguiente las situaciones de calor-duración que recomendamos para los mejores resultados por su horno de Sinbo. Alimentos Duración de cocer (min.) Temperatura Pollo Tarta con crema Tarta de manzana Tarta de frutas Tarta Pizza y empanada Galleta Carne Pescado HORNO ELÉCTRICA Se puede utilizar su horno de Sinbo por calentar las resistencias superior e inferior. Si lleva a la posición del botón de control la resistencia superior y inferior funcionan juntamente. APUNTE: Para los modelos con termostato, puede configurar el botón de termostato entre 50 C-300 C a cualquier temperatura. Deja la máquina para precalentamiento por 10 minutos antes de empezar, no se funcionara sin funcionar el termostato. SMO-3615, SMO 3616 MANUALE DE USO

30 HORA DEL TIEMPO La hora del tiempo se configura antes que el horno se empieza funcionar. Se puede configurar la hora del tiempo hasta 90 minutos. En el fin de la duración se oirá un sonido de aviso. En el fin de la duración, en los hornos eléctricos se corta la electricidad automáticamente. Para apagar la hora del tiempo, el botón se tiene que llevar a la posición de ON. Atención: Aunque el botón de termostato y control del horno se llevan a la posición abierta, si no configura la hora del tiempo o no lleva a la posición de ON, su horno no se funciona. 1. Posición Resistencia inferior 2. Posición Resistencia superior Cocción y calentamiento Freidura 3. Posición Resistencias inferior y superior Cocción y Freidura IMPORTANTE Si el cable o enchufe del horno se daña, solo se tiene que cambiar por el personal competente de Sinbo o Servicio Competente del SINBO. Si no, puede someter usted mismo al choque de electricidad. El cristal no está en el alcance de la garantía. Cuando el horno está caliente, no haga tocar el agua al horno. ATENCIÓN! Tenga cuidado que no se cae la máquina al suelo. Durante el uso si se cae la máquina, primero desenchufe la máquina. Durante caerse, las piezas de SMO-3615, SMO 3616 MANUALE DE USO

31 ATENCIÓN horno pueden romperse y las máquinas se pueden dañar. En este caso antes de utilizar la máquina, haga controlar al servicio competente del Sinbo. AVISO Todas las reparaciones sobre esta máquina solo por el servicio competente del SINBO. Cualquier reparación que excepto nuestros servicios competentes se causa a perder los derechos de consumidor. Las piezas de recambio sobre la máquina se pueden suministrar por los Servicio Competentes del SINBO. Cuando encuentra con un problema, por favor nos llama. SERVICIO DESPUÉS DE VENDER Si hay una avería en la máquina antes de solicitar al servicio competente del SINBO haga los controles siguientes. 1- Está enchufado bien? 2- Hay un problema de instalación eléctrica de la casa? 3- Se aplica las instrucciones del solo bien? Si no puede solucionar, solicita al servicio competente de SINBO más cercano. Transporte Tiene que hacer el transporte con su caja original y sus secciones o como tiene que hacerlo por enrollar el puño entorno de la máquina. Durante embalaje incorrecto las piezas plásticas se pueden romper, las piezas plásticas puede romperse y el sistema de electricidad se puede dañar. APUNTE: Las averías y daños no es en el alcance de la garantía como cargar, vaciar o llevar. Características Técnicas ENERGÍA: 1100W FRECUECIA : 50-60HZ Voltaj de Funcioar : V-16A ATENCIÓN: Está máquina tiene alambre de tierra. Cuando está trabajando sobre los circuitos eléctricos, tiene que cortar los circuitos. SMO-3615, SMO 3616 MANUALE DE USO

32 ATENCIÓN Cumple años Feliz. Esta máquina tiene los documentos de aprobación de calidad de Holanda y CE de Unión Europea. Producido en Turquía NO PUEDE UTILIZAR PARA UN OBJETO COMERCIAL. ATENCIÓN: La vida de uso del producto es 10 años SMO-3615, SMO 3616 MANUALE DE USO

33 RUSSIAN SMO-3615, SMO

34 SMO-3615, SMO 3616

35 SMO-3615, SMO

36 SMO-3615, SMO 3616

37 SMO-3615, SMO

38 SMO-3615, SMO 3616

39 SMO-3615, SMO

40 SMO-3615, SMO 3616

41 SMO-3615, SMO

42 SMO-3615, SMO 3616

43 SMO-3615, SMO

44 HRVATSKI SMO-3615, SMO 3616 UPUTSTVO ZA UPORABU

45 SPECIFIKACIJE SMO-3615, SMO 3616 UPUTSTVO ZA UPORABU

46 CISCENJE I ODRZAVANJE SMO-3615, SMO 3616 UPUTSTVO ZA UPORABU

47 ELEKTRICNA PECNICA SMO-3615, SMO 3616 UPUTSTVO ZA UPORABU

48 BITNO SMO-3615, SMO 3616 UPUTSTVO ZA UPORABU

49 TEHNICKE SPECIFIKACIJE SMO-3615, SMO 3616 UPUTSTVO ZA UPORABU

50 SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU

51 YETK L SERV SLER L STES ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA-CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN-SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADIYAMAN-YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K-ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI-PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan -TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA-KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A-TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K-TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K-HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN-YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K-YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47-TEL.: AYDIN-KUfiADASI-DO AN ELEKTRON K- NC RDERE MH. NC RL DERE SK. NO:2/1 TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K-ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN-MARTI ELEKTRON K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: BAYBURT-ZAFER ELEKTRON K-CAM KEB R MH. ULUCAM CD. NO:7-TEL.: B LEC K-EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL-S MGE ELEKTRON K- YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA-TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K-NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5-TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU

52 YETK L SERV SLER L STES BURSA-OSMANGAZ -AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ -ECT TEKN K-ÇEK RGE MH. SELV L CD. KAM L SK. ERO LU APT 17/A TEL. : BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S -DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET-ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: BURSA-YILDIRIM-ECT TECHNIC-S NANDEDE MH. VOLKAN CD. NO:14/A-TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM-H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL -ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: D YARBAKIR-B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.: D YARBAKIR-BA LAR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: DÜZCE-ENSAR TEK SU S STEMLER -AZM N LL MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.: DÜZCE-BULUfi ELEKTRON K-CED D YE MAH. M MAR S NAN CAD.-TEL.: ED RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN K-GAZ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.: ED RNE-YILDIZ SO UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S TES B/BLOK 35/A-TEL.: ED RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN K-YUKARI ZAFER YE MH. LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.: ELAZI -ÖZDEV TEKN K- ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.: ELAZI -YILMAZ BOB NAJ-YEN MAH. KEMAL fiedele CAD. NO: 12/E-TEL.: ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-KÜLTÜR MAH. VAL FAHR BEY CAD.NO:113/D-TEL.: ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K- NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.: ERZ NCAN-REFAH YE-B LG N ELEKTRON K-ERZ NCAN CAD. BELED YE fi HANI-TEL.: ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON K-Z YABEY CAD. BELED YE PSJ. NO:6-TEL.: ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.: ERZURUM- SP R-YILMAZ ELEKTRON K-Z YAPAfiA CD. AfiA I MH. NO:186-TEL.: ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: ESK fieh R-S VR H SAR-DERMAN ELEKTRON K-CAM KEB R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.: GAZ ANTEP-ELEKTR KL EV ALETLER TAM RC S -MÜTERC M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.: GAZ ANTEP-ISLAH YE-YILMAZ SO UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S TES NO: 2-TEL.: GAZ ANTEP- K ZO LU ELEKTRON K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.: GAZ ANTEP-N Z P-ÇAPAN TEKN K-CUMHUR YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.: GAZ ANTEP-GAZ ELEKTRON K-KONAK MAH 13.NOLU SOK.NO:34/B-TEL.: G RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO UTMA- HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.: G RESUN-U UR ELEKTRON K-HACI HÜSEY N MH. GAZ CD. NO: 185 / 1-TEL.: GÜMÜfiHANE-GÜMÜfiHANE SERV S -HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.: HATAY-SAMANDA -GÜNEfi ELEKTR K-ATATÜRK MAH. SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.: HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.: HATAY-ANTAKYA-SER SO UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.: HATAY-ERZ N-YEL Z BOB NAJ-MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO: 143-TEL.: HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN K SO UTMA-ATATÜRK CD. DÖ ÜCÜLER fihani NO:1 -TEL.: HATAY-DÖRTYOL-FAT H ELEKTRON K-SANAY MH. EVREN CD. YEN S NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.: HATAY- SKENDERUN-GÜL STAN ELEKTRON K-KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.: I DIR-PARLAK TEKN K-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.: ISPARTA-ÖZSOYLAR SO UTMA-YAYLA MAH. SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi FA TIP MERKEZ ALTI-TEL.: ÇEL-ERDEML -ESEN ELEKTR K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.: SMO-3615, SMO 3616 KULLANIM KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over Model No K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Oven Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over MAIN PART 5 4 6 3 7 2 1 1 Door handle 2 Heat resistant

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SCO 5023 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

CALENTA Elektrikli fiofben Electric Water Heater

CALENTA Elektrikli fiofben Electric Water Heater calenta-kullanma.fh11 4/25/11 10:33 AM Page 1 CALENTA Elektrikli fiofben Electric Water Heater Instruction Manual Kullan m K lavuzu calenta-kullanma.fh11 4/25/11 10:33 AM Page 2 TEKN K B LG LER 1. Ön kapak

Detaylı

SDF 3819 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 TR Kullanım kılavuzu SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kutuda neler var

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Gücü Kesfedin. www.kem-p.com

Gücü Kesfedin. www.kem-p.com Gücü Kesfedin. www.kem-p.com İç ( Tüp ) Vibrasyon Motorları Inner Vibration Motors * ELEKTR İK MOTORU : * ELECTRICAL MOTOR : - stator saçları 0.000 gaus / mm ve 0,0 mm silisli saçtan imal edilmiştir. The

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

www.akelevaletleri.com Yemekler seninle lezzetli... Food is delicious with you... ELEKTRİKLİ ISITICI ELECTRICAL HEATER DAVUL FIRIN ROUND OVEN

www.akelevaletleri.com Yemekler seninle lezzetli... Food is delicious with you... ELEKTRİKLİ ISITICI ELECTRICAL HEATER DAVUL FIRIN ROUND OVEN ELEKTRİKLİ ISITICI ELECTRICAL HEATER DAVUL FIRIN ROUND OVEN MİDİ FIRIN MIDI OVEN ELEKTRİKLİ OCAK ELECTRICAL COOKER BARBEKÜ BARBEQUE IZGARA GRILL PİZZA TAVASI PIZZA PAN TOST MAKİNESİ TOASTER KATMER SACI

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SCO 5019, SCO 5020 P LAV P fi RME MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SCO 5020 SCO 5019 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve

Detaylı

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Model No: P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker MAIN PARTS 1 2 3 4 1 UPPER

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

SBS-4419 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Cher client, Nous vous félicitons pour l achat de ce produit CONFORAMA; Avant d'utiliser le produit, prenez le temps de lire attentivement le mode d emploi suivant. ATTENTION! Cette chaise est prévue pour

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

INSTALLATION INSTRUCTIONS. York Prelude Part #: Read carefully. Wear protective gloves

INSTALLATION INSTRUCTIONS. York Prelude Part #: Read carefully. Wear protective gloves INSTALLATION INSTRUCTIONS York Prelude Part #: 1720 Confidence from start to finish. Read carefully Wear protective gloves JACLO.COM PG 1 PARTS 1. Wall support 2. Screws and expansion bolts 3. Cover 4.

Detaylı

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Bu cihaz tam anlam yla ve güvenli bir flekilde kullanabilmek için bu kullan

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

SDF 3830 FR TÖZ FR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 FRITEUSE MODE D EMPLOI FRANÇAIS Cher, chère client; Nous vous remercions d avoir acheté ce produit de haute qualité. Lire attentivement

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı