Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik"

Transkript

1 Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz şartlarõnõ olumlu haline getirebilmeleri, problem çözme kapasitelerini arttõrabilmeleri için danõşmanlõk ve eğitici çalõşmalar yapar. İnsanlarõn birçok alanda profesyonel anlamda sosyal hizmete ihtiyacõ vardõr; yukarõda değindiğimiz sosyal hizmet alanlarõnda belirtilen müracaatçõ gruplarõndan (kişisel ve ailevi sorunlar, boşanma aşamasõnda ve boşanma sonrasõndaki dağõlmõş aileler, her türlü ihmal, istismar ve şiddete uğramõş kişiler, kimsesizler, özürlü insanlar, akõl sağlõğõ yerinde olmayan insanlar, sokak çocuklarõ gibi) yaşadõklarõ travmatik olaylar ve bu olaylar sonucunda ortaya çõkan problemlerin olumlu yönde değişiminin sağlanmasõ için profesyonel destek olmadan sağlanamayan durumlar sosyal hizmetin müdahale alanõna girmektedir. Sosyal Servis; Hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastalarõn tõbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmalarõ amacõyla sosyal hizmet uzmanlarõnca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanõnda hastanõn ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çõktõktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarõnõn çözümlenmesi ve halkla ilişkiler gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimi ifade eder. Sosyal Servis Birimi; standardõnda sosyal hizmet uzmanõ bulunan yataklõ tedavi kurumlarõnda kurulur ve sosyal hizmet uygulamalarõ bu birimden sosyal hizmet uzmanlarõ tarafõndan yürütülür. Yataklõ tedavi kurumlarõnda genel sosyal servis birimi olabildiği gibi kliniklerde de sosyal servis birimi faaliyette bulunabilmektedir. Hastanede yatarak tedavi gören hastalar, Sosyal Hizmet Uzmanõnõn yaptõğõ rutin hasta vizitleri ve servis sorumlu hemşirelerinin ve/veya doktor tarafõndan bildirimi sonucunda değerlendirmeye alõnmaktadõr. Bu değerlendirme sonucunda durum ve ihtiyaçlar müracaatçõ ile birlikte tespit edilir. Ekonomik yönden endikasyonlarõ olan müracaatçõlar için, (medikal malzeme, kan, giyecek vb ihtiyaçlarõnõ karşõlayamayan hastalar için) ekonomik kaynak araştõrmasõ Sosyal Hizmet Uzmanõ tarafõndan yapõlmakta ve hastanõn bu kaynaklara ulaşmasõnda ara-bulucu rolü üstlenilmektedir. Gönüllü kuruluşlara, vakõflara ve yardõmsever vatandaşlara ulaşõlabilir, Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõna yönlendirilebilir, ekonomik kaynak sağlama konusunda il çapõnda projeler uygulanabilir, kan için ise yerel radyo kullanõlarak kan anonsu yaptõrõlabilir, vatandaşlara kan verme konusunda bilinçlendirici eğitici çalõşmalar yapõlabilir. Sosyal Hizmet Uzmanõ tarafõndan yapõlan rutin hasta ziyaretleri ve diğer sağlõk personelinin bildirimi sonucunda tespit edilen aile içi şiddet, cinsel ihmal ve istismar, çocuklara yönelik istismarlar, kimsesiz yaşlõ, terk bebek-çocuk vakalarõ Sosyal İnceleme Raporu ve Bireysel Değerlendirme Raporu-Görüşme Raporlarõ ile raporlaştõrõlõr ve sosyal serviste bulunan hasta dosyalarõnda muhafaza edilir. Mağdurun yüksek yararõ, bireysel hak ve özgürlükleri (kişilerin isteği göz ardõ edilmemelidir) gözetilerek yasal işlemlerin yapõlmasõ için adli rapor ve tutanak

2 gibi prosedürlerin tamamlanarak adli birimlere bildirilmesine yardõmcõ olur. Korunmaya muhtaç kadõn, çocuk, yaşlõ ve evsizler için sosyal hizmet kurumlarõ (SHÇEK) ile iletişime geçerek kalacak yer ve yasal koruma sağlar. Şiddete uğramõş olan mağdurlara psikolojik destek, 4320 sayõlõ Ailenin Korunmasõ Hakkõnda Kanun kapsamõnda bilgilendirme, mağdur korunma altõna alõnmak istiyorsa SHÇEK kurumlarõ ile işbirliği çerçevesinde ekonomik, barõnma vb. konularda destek sağlanõr. Sosyal Hizmet Uzmanõ; tedavi olmayõ reddetme, ilaç kullanmayõ reddetme, hastanede kalmayõ reddetme, hastanede uzun süre yatmaktan dolayõ moral gücünü kaybetme gibi durumlarda hastalõğõ kabullenme, içinde bulunduğu yeni durumla başa çõkma yollarõnõ öğrenme gibi konularda ve hastanõn çaresizlik, bağõmlõlõk gibi durumlarõyla başa çõkma konularõnda psikolojik destek sağlanmasõ için Sosyal Hizmet müdahalesi yapar, Kişisel görüşmeler, grup çalõşmalarõ ve sosyal aktiviteler (iş-uğraşõ çalõşmalarõ, film gösterimi, piknik vb. etkinlikler) düzenleyerek hastanõn içinde bulunduğu olumsuz durumu iyileştirme yönünde destekler sağlamayõ amaçlar. Tedaviyi olumsuz etkileyecek şekilde, hasta ile personel arasõnda anlaşmazlõk çõktõğõnda sorunun kaynağõnõn bulunmasõ ve hastanõn konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, hastane personelinin çalõşmasõnõ güçleştirecek şekilde sorun çõkaran hastalar ile görüşülerek kurallarõn anlatõlmasõ gibi Sosyal Hizmet Uzmanõnõn yaptõğõ uzlaştõrma ve bilgilendirme çalõşmalarõ mesleki çalõşmalar arasõndadõr. İntihar Vakalarõ ve Mesleki Müdahale Acil servise gelen intihar vakalarõnda; intihara teşebbüs eden kişi (müracaatçõ) hakkõnda bilgi acil servis personeli tarafõndan Sosyal Servis Birimi ne iletilir. Müracaatçõnõn tõbbi müdahalesi tamamlandõktan sonra, ilgili doktorun bilgisi dahilinde müşahade bölümü uygun ise Sosyal Hizmet Uzmanõ kendini tanõtarak ön görüşmeyi yapar (Sosyal Hizmet Uzmanõ ilk görüşmede; adõnõ ve mesleğini söyleyerek Sosyal Servis Birimi ni hastanõn anlayacağõ şekilde tanõtõr, görüşmenin amacõnõ açõklar ve herhangi bir zorunluluğun olmadõğõnõ müracaatçõya anlatõr). Sosyal Hizmet Uzmanõ, ilk görüşmenin ardõndan müracaatçõya randevu verip bir sonraki görüşmeye davet eder. Eğer müracaatçõnõn yakõnlarõ var ise; Sosyal Hizmet Uzmanõ, müracaatçõnõn yakõnlarõnõ acil serviste bulunan Acil Servis Krize Müdahale ve Psiko-Sosyal Destek Birimi ne davet ederek ön görüşme yapar. Müracaatçõ gece hastaneye gelip/getirilip tõbbi müdahalesi yapõldõktan sonra evine gönderilmiş ise acil servis personeli tarafõndan Sağlõk Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayõt Formu doldurulup mesai saati başlangõcõnda Sosyal Servis Birimi ne teslim edilir. Sosyal Hizmet Uzmanõ, bu form ile müracaatçõyõ en geç 2 (iki) gün içinde telefon ile arayõp, kendisini ve birimi tanõtõr, müracaatçõyõ görüşme yapmak üzere hastaneye davet eder. Müracaatçõ görüşmeyi kabul ederse en yakõn tarihe randevu verilir,

3 görüşmeyi reddederse istediği zaman Sosyal Servis Birimi ne başvurabileceği belirtilir ve birimin iletişim bilgileri verilir. Görüşmeyi kabul edip Sosyal Servise gelen müracaatçõ için Acil Servis İntihar Girişimlerine Psiko-Sosyal Destek ve Krize Müdahale Odasõ Görüşme Kartõ doldurulur. Müracaatçõ ile görüşmeye başlarken müracaatçõdan alõnan bilgilerin mesleki gizlilik ilkesine uygun olarak korunacağõ hakkõnda bilgi verilir. Sosyal Hizmet Uzmanõ; aldõğõ profesyonel eğitim, kişisel iletişim becerileri ve meslek deneyimi ile müracaatçõyla görüşmesini yapar. Kriz durumu devam ediyor ve intihar teşebbüsünün tekrarlanacağõ belirtileri var ise durum hastanenin psikiyatri uzmanõna bildirilir ve müracaatçõ psikiyatri servisine yönlendirilir. İş Kazasõ Sonucu Hastaneye Gelen Hastaya Mesleki Müdahale: 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununun 11 nci maddesinde iş kazasõ ve meslek hastalõğõnõn tanõmõ yapõlmõştõr. Sigortalõnõn geçirdiği kazanõn iş kazasõ sayõlmasõ, tutulduğu hastalõğõn meslek hastalõğõ olarak kabul edilmesi ancak durumlarõnõn bu tanõma uymasõ ile mümkündür. Buna göre ; Sigortalõnõn işyerinde bulunduğu sõrada, İşveren tarafõndan yürütülmekte olan iş dolayõsõyla, Sigortalõnõn işveren tarafõndan görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asõl işini yapmaksõzõn geçen zamanlarda Emzikli sigortalõ kadõna çocuğuna süt vermek için ayrõlan zamanlarda, Sigortalõlarõn, işverence sağlanan bir taşõtla işin yapõldõğõ yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sõrasõnda, Geçirdikleri kaza iş kazasõ sayõlmaktadõr. Acil servis yada yataklõ serviste görevli sağlõk çalõşanõ tarafõndan iş kazasõ olarak kayda geçen hastalar, sosyal servis de görevli sosyal hizmet uzmanõna bildirilir. Sosyal hizmet uzmanõ; hastaya kendisini tanõtõp hasta hakkõnda durum tespiti yapar. Hasta veya hasta yakõnõna, tedavi masraflarõ ve iş kazasõ sonrasõ oluşabilecek iş kaybõna yönelik bilgi verir. İş kazasõ sonrasõ hastanõn yerine getirmesi gereken yasal sorumluluklar vardõr. 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu, sigortalõyõ iş kazasõnõ en geç kazadan sonraki gün içinde işverene veya kuruma bildirmekle sorumlu tutmuştur. Buna göre kazaya uğrayan sigortalõ kazadan sonraki gün akşamõna kadar uğradõğõ iş kazasõnõ işverene veya kuruma bildirecektir. Bildirim görevini yerine getirmeyen sigortalõnõn tedavinin aksamasõnõn uzamasõnõn yaratacağõ sonuçlardan etkilenmesi söz konusu olabilecektir. Sosyal Hizmet Uzmanõ aynõ zamanda hastanõn iş kaybõndan dolayõ ve manevi olarak tazminat hakkõ bulunduğunu hastanõn yüksek yararõ gözetilerek hastaya ve yakõnlarõna açõklar. Kaza sonucu ve olasõ uzuv kaybõnõn getireceği olumsuz psikolojinin etkilerini en aza indirgemek, tedavinin başarõlõ olmasõnõ sağlamak için hasta ile yataklõ serviste tedaviye başladõğõ andan itibaren psikolojik destek ve yeni duruma uyum çalõşmalarõ yapõlõr.

4 Kimsesiz Hasta ile Mesleki Çalõşma: Sosyal Servis de görev yapan sosyal hizmet uzmanõ tarafõndan; hastanede ayaktan yada yatarak tedavi olan kimsesiz, yardõma muhtaç veya sosyal güvencesi olmayan hastalar ile ilgili yapõlmasõ gereken işlemler; Hastane acil servisi yada yatan hasta servisinde kimsesiz hasta tespit edildiğinde servis hemşiresi veya doktoru tarafõndan sosyal servis birimine hastanõn durumu ile ilgili bilgi verilir. Sosyal Hizmet Uzmanõ; hasta ile görüşerek (hastanõn bilişsel süreçleri normal ise; demans vb. rahatsõzlõğõ yok ise) sosyal inceleme raporu hazõrlar. Hasta kimsesiz olduğunu beyan ediyorsa bu bilgileri doğrulamak amacõyla resmi makamlardan adres ve kimlik bilgileri talep edilir (hasta hastaneye nasõl gelmiştir/getirilmiştir bu da tespit edilir, eğer hasta polis aracõlõğõ ile geldiyse ilgili karakoldan hasta ile ilgili bilgi istenebilir, kimlik bilgilerine ulaşmak için nüfus müdürlüğünden resmi yazõ ile bilgi istenebilir, eğer adres bilgilerine ve kimlik bilgilerine ulaşõlabilirse bu bilgiler doğrultusunda var ise aile yakõnlarõna ulaşõlabilir) Hastanõn verdiği bilgiler ve resmi makamlardan talep edilen bilgiler doğrultusunda hastanõn var ise yakõnlarõna ulaşõlõr (ikamet ettiği mahallenin muhtarõndan yakõnlarõ hakkõnda bilgi istenebilir). Hastanõn kalacak yeri yok ise bu bilgi hastanõn yakõnõna iletilir. Hasta hakkõnda elde edilen bilgiler Başhekim ve sorumlu doktor ile paylaşõlõr. Hastanõn taburculuk sonrasõ barõnma sorunu çözülene kadar imkanlar dahilinde yatõşõnõn devamõ sağlanõr. Hasta yakõnlarõ var ve hastanõn bakõmõnõ yada barõnma sorununu çözmüyor ise yada hastanõn kimsesi yok ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bu durum önce telefon sonra resmi yazõ ile bildirilir. Hastanõn sosyal güvencesi yok ve hasta taburcu olabilecek durumdaysa tedavi masraflarõ için Yeşilkart bürosu ve Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ na yönlendirilir. Hastanõn sağlõk durumu taburculuğuna engel ise tedavi masraflarõ için Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ na resmi yazõ ile bu durum bildirilir. Bazõ hastaneler ve yerel yönetimler arasõnda protokol vardõr; kimsesiz hastalar için barõnma sorununa geçici çözümler bulunmuştur (motel ve pansiyon ). Yapõlan işlemler her zaman kayõt altõna alõnmalõdõr (sosyal inceleme raporu, resmi yazõşmalar ve tutanaklar) hasta taburcu olurken barõnma için ilgili kuruma ve güvenlik için kolluk birimlerine bilgi verildiğine dair tutanak tutulur. Bu işlemler esnasõnda sosyal hizmet uzmanõnõn kendi geliştirdiği matbu formlar kullanõlabilir. Resmi yazõşmalarda ilgili amirin imzasõnõn olmasõna dikkat edilmesi gerekir. Aile İçi Şiddet - İhmal ve İstismar Vakalarõ; İlgili hekim tarafõndan aile içi şiddet olgusu olarak tanõmlanan vakalarda; Öncelikle tõbbi tanõ ve tedaviye başlanõr

5 Sosyal Hizmet Uzmanõ şiddet öyküsünü alõr Kolluk kuvvetlerine bildirim yapõlõr (Emniyet Birimleri, Cumhuriyet Savcõlõğõ) Risk değerlendirmesi yapõlõr - Risk yok ise (hayati tehlike yok ise); yasal haklar, şiddet hakkõnda bilgi ve destek alabileceği hizmetler hakkõnda bilgi verilir - Risk var ise (hayati tehlike var ise); güvenlik planõ, barõnma sorunu çözüme ulaştõrõlmaya çalõşõlõr, SHÇEK'e yönlendirme yapõlõr Kayõt ve bildirim yapõlõr (tõbbi rapor/adli rapor düzenlenir, hastanõn sağlõk kuruluşuna geliş tarih ve saati kayõt edilir, Aile İçi Şiddet Formu doldurulur bu form yakõnda ilgili genelge ile birlikte yayõmlanacaktõr - ) Psikolojik destek sağlanõr (Psikiyatr, Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanõ işbirliği ile) Yabancõ Uyruklu Hasta Prosedürü; Ülkemiz, çoğrafi konum açõsõndan iki kõtayõ birleştiren köprü durumundadõr. Bu konum itibariyle ülkemiz; doğudan batõya göç eden/göç etmek zorunda kalan mülteci ve sõğõnmacõlar için geçiş bölgesi haline gelmiştir. Özellikle sõnõr bölgemizdeki illerimizde kolluk kuvvetleri tarafõndan denetim altõna alõnan sõğõnmacõ/mülteci ler sağlõk sorunlarõ ve bulaşõcõ hastalõk ihtimaline karşõ hastanelerde muayene edilmektedirler. Bu başlõk altõnda ele alõnan bilgilerin hastanede görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanõnõn yararõna olacağõ kanaatindeyiz. Hastaneye girişi çeşitli yollar ile yapõlan yabancõ uyruklu hasta, acil servis birimindeki görevliler tarafõndan sosyal servise bildirilir. Sosyal Hizmet Uzmanõ, hasta hakkõnda ulaşabildiği kadar bilgiyi (Jandarma, Sahil Güvenlik vb. tarafõndan hastaneye getirilen yabancõ uyruklu hasta için ilgili kolluk kuvvetlerinden bilgi talep edilebilir) tutanak düzenleyerek Başhekim in bilgisi dahilinde resmi yazõ ile İl Emniyet Müdürlüğü Yabancõlar Şubesi ne bildirir. Yabancõ uyruklu hastanõn tedavi sürecinde kendini ifade edebilmesi ve tedaviyi anlayabilmesi için vatandaşõ olduğu ülkenin Konsolosluğu yada Mülteciler ile çalõşan Dernekler den yardõm talep edilebilir. Tedavi masraflarõnõn karşõlanmasõ için; Sağlõk Bakanlõğõ nõn tarih ve sayõlõ genelgesi ile İçişleri Bakanlõğõ tarafõndan Mülteci ve Sõğõnmacõ prosedürüne alõnmõş kişilerin ikamet tezkeresi ile birlikte oturduklarõ İl yada İlçe Emniyet Müdürlüklerine hastalõk sebebiyle müracaat etmeleri halinde; Hastalanan Sõğõnmacõ ve Mültecilerle ilgili olarak oturduklarõ İl yada İlçe Emniyet Müdürlüklerince o yerin Sağlõk Müdürlüğü veya Sağlõk Grup Başkanlõğõna hitaben resmi yazõ yazõlmasõ, Resmi yazõ ile Sağlõk Grup Başkanlõğõ yada Sağlõk Müdürlüğüne gelen hastanõn Devlete ait primer sağlõk kurumuna sevki ile tedavisinin başlamasõ,

6 Ayakta tedavi sonrasõ yazõlan reçetelerdeki ilaç ve tõbbi malzemelerin, resmi yazõ, ikamet tezkeresi, reçete ve sağlõk raporu (uzun süreli tedaviler için) ile başvurusu halinde, Mahalli Sosyal Yardõmlaşma Vakõflarõnõn Mütevelli Heyetlerince değerlendirilmesi, Yatarak tedavilerin, mutlaka sevk zincirine (İlçe Devlet Hastanesi, İl Devlet Hastanesi, tõbbi zorunluluğa dayalõ olarak Üniversite Hastanesi) uygun olarak yapõlacak başvuru sonrasõ yapõlmasõ, bedelinin ise tedaviyi yapan yada hastayõ Üniversite Hastanesine sevk eden Devlet Hastanesi tarafõndan Sağlõk Bakanlõğõna aktarõlan Avans Sisteminden karşõlanmasõ, Devlet Hastanesinden Üniversite Hastanesine sevkin, zorunlu hallerde, tedaviyi yapan branş hekiminin yazõlõ kararõ ve baştabiplik onayõ ile yapõlmasõ; Üniversite Hastanesinin tedavi masrafõ belgelerini (İl yada İlçe Emniyet Müdürlüğünün sevk yazõsõ ve fatura), sosyal güvencesi olmayan diğer hastalarda olduğu gibi, hastayõ kendisine sevk eden Devlet Hastanesine göndermesi, Devlet Hastanesinin de konuyla ilgili belgeleri kontrol ettikten sonra tedavi bedellerini bilgi formuna dökerek tedaviyi yapan Üniversiteye ödenmek üzere Sağlõk Bakanlõğõndan (Avans Sisteminden) istemesi uygun olacaktõr. Mülteci ve Sõğõnmacõ prosedürüne alõnmõş kişilerin muayene, tetkik ve tedavi giderlerinin yukarõda belirtilen hükümler çerçevesinde, Mülteci ve Sõğõnmacõ kapsamõ dõşõnda kalan diğer yabancõ uyruklularõn ise muayene ve tedavilerinin ilgili genelge doğrultusunda yapõlmasõ gerekmektedir. Yabancõ uyruklu hastanõn çõkõş işlemleri tamamlanõrken, taburcu tarihi İl Emniyet Müdürlüğü Yabancõlar Şubesine fax, telefon ve resmi yazõ ile bildirilmelidir. Hastanelerdeki bu süreci aşmada devreye sokulabilecek en önemli mekanizmalardan birisi Yataklõ Tedavi Kurumlarõ İşletme Yönetmeliği'nin 125 ve 126'õncõ maddeleri gereğince işlevselleştirilen Sosyal Servis birimidir. Adölesan Gebelik Durumu İle İlgili Yasal İşlemlerin Başlatõlmasõ, Takibi, Adölesan Gebeye ve Yakõnlarõna Danõşmanlõk ve Yönlendirme: Hastane kayõtlarõna 18 yaş altõ gebelik olarak geçen adölesan gebelik durumu servis hemşiresi tarafõndan sosyal servise bildirilir. Sosyal Hizmet Uzmanõ; adölesan ve aile yakõnlarõ ile görüşüp bilgi alõr, adölesan gebelik ihbar formu ile durum İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ne bildirilir. Görevli polis memurlarõ ihbar üzerine hastaneye gelir, adölesan ve aile yakõnlarõ ile görüşüp, tutanak tutar ve Savcõlõğa durumu bildirir. Yetkili Savcõ ve Baronun tayin ettiği bir avukat adölesan ile görüşme yapar sayõlõ Çocuk Koruma Kanununun 15.maddesinin 2.fõkrasõ ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasõna İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkõndaki Yönetmeliğin 5.maddesinin 4. ve 7. fõkrasõna istinaden çocuğun ifadesinin alõnmasõ veya çocuk hakkõndaki diğer işlemler sõrasõnda çocuğun yanõnda sosyal hizmet uzmanõ veya psikolog bulunabilir. Gerekli yasal takibat (aile adölesanõ reddetmişse ya da ailesinin yanõnda kalmasõ sakõncalõ ise Savcõlõk tedbir kararõnõn alõnmasõ için korunma ihtiyacõ olan çocuğu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirir) Savcõlõk tarafõndan yapõlõr.

7 Polis tutanağõ, ihbar formu, adölesanõn hastane bilgileri Sosyal Hizmet Uzmanõ tarafõndan arşivlenir. Özürlü Hastalar İle Yapõlan Mesleki Çalõşmalar: Sosyal servis birimine yönlendirilen Özürlü vatandaşlar; eğer Özürlü Kimlik Kartõ yok ise bu kartõn temini ve getireceği yararlar hakkõnda bilgi verilir. Özürlü Kimlik Kartõ için yapõlmasõ gereken işlemler: 18 Mart 1998 tarih ve sayõlõ Resmî Gazete de yayõmlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun sağlõk kurulu raporu, Sosyal çalõşmacõ veya psikolog tarafõndan doldurulmuş Özürlü Kimliği Bilgi Formu, Son 6 ayda çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf, Nüfus cüzdanõ onaylõ fotokopisi ile özürlü vatandaş Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirilir. Özürlü Kimlik Kartõnõn sağlayacağõ faydalar için yerel yönetimlerden bilgi alõnabilir. Özürlü vatandaşlara hizmet eden kurs (Braille alfabesi eğitimi, işaret dili eğitimi, meslek edindirme kurslarõ, sosyal aktivite ve çeşitli faaliyetler yapan sivil toplum kuruluşlarõ) ve gönüllü kuruluşlar hakkõnda bilgi verilir. Hastanede yatarak tedavi gören özürlü hastaya hastane işleyişi hakkõnda genel bilgi verilir. Sosyal Hizmet Uzmanõ; hastane birimlerinin ve hastane fiziki koşullarõnõn engelli bireylerin ihtiyacõna yönelik geliştirilmesine (özürlüler için dizayn edilmiş asansör, tuvalet ve lavabo, hasta banyosu, sesli uyarõ sistemleri vb.) öncülük eder ve projeler üretip hastane yönetimine sunar. Özürlü bireyin diğer ihtiyaç ve haklarõna bakõldõğõnda; 2022 sayõlõ yasaya göre özürlü maaşõ almõyorsa ilde defterdarlõk veya ilçelerde mal müdürlüğüne yönlendirilir. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden eğitim desteği konusunda bilgilendirilir. Bakõma muhtaç özürlülere aile yanõnda özürlü evde bakõm hizmetleri konusunda bilgilendirme ve SHÇEK İl müdürlüklerine yönlendirmeleri yapõlõr. Erden DEDE / Sosyal Hizmet Uzmanõ / Afyon İl Sağlõk Müdürlüğü / Hasta Haklarõ İl Koordinatörü.

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

HIV/AIDS ve çalõşma yaşamõyla ilgili ILO uygulama ve davranõş kurallarõ

HIV/AIDS ve çalõşma yaşamõyla ilgili ILO uygulama ve davranõş kurallarõ HIV/AIDS ve çalõşma yaşamõyla ilgili ILO uygulama ve davranõş kurallarõ Uluslararasõ Çalõşma Örgütü Cenevre 1 Önsöz Bugün küresel bir kriz boyutu kazanan HIV/AIDS salgõnõ, kalkõnma ve toplumsal ilerlemenin

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 13/04/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24372 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 17.03.2008 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN Uzun süreli zihinsel veya ruhsal rahatsızlık yaşıyorsanız veya böyle bir yakınınız varsa, Bu durum sizin ya da yakınınızın diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili katılımınızı engelliyorsa,

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI

GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI TEMEL FONKSİYONU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafõndan belirlenen temel politikalar doğrultusunda ve birimin temel fonksiyonu

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME 37 İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralõk 1984 tarih ve39/46 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ Mustafa KALE Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Kasõm 2001 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii Resmi Beyan... 1 Başlangõç... 2 I. Saygõnlõk... 3 II. Özgürlükler... 5 III. Eşitlik...

Detaylı

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır.

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı