Hayvan Pazarý na kazma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayvan Pazarý na kazma"

Transkript

1 Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da seçime giremeyen üç dönemlik vekiller yeniden aday olamayacak. Ýftarda genel gündeme iliþkin deðerlendirmeler yapýldý. Doðu da seçim þaibeli * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 4 DE Baþbakan Ahmet Davutoðlu 8 TEMMUZ 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:1751) ÇORUM Hayvan Pazarý na kazma Çorum Belediyesi, mevcut hayvan pazarýnýn artýk ihtiyaca cevap verememesi ve Çorum'a yakýþmamasý nedeniyle yeni ve modern bir hayvan pazarýný þehrimize kazandýracak. * HABERÝ 7 DE Çetin Baþaranhýncal 1571 yetime bayram hediyesi Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan Bayramý öncesinde bin 571 yetimin yüzünü güldürdü. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü nün Peygamber Efendimizin doðum tarihinden esinlenerek hazýrladýðý proje kapsamýnda 1571 yetime ve öksüze bayramlýklarý hediye edildi. Hitit Üniversitesi merkez kütüphanesinde kitap sayýsý 200 bini geçti. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Hasan Çakmak a ödül Ankara Yolu Karacaköy mevkiinde kurulacak Hayvan Pazarý nda hafriyat baþladý. Kitap sayýsý 200 bini geçti Ýmar ve Ýskan eski Bakaný, ÇEKVA kurucu üyesi ve Onursal Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu nun ÇEKVA nýn Ýlk 15 Yýlý isimli kitabý çýktý. Duran Cesur Huzur Camii Müezzin Kayyumu Hasan Çakmak, Türkiye Kamu Sen tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 3 DE ÇEKVA nýn 15 yýlý bu kitapta Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, SGK emeklileri ve sigortalýlarý ilgilendiren önemli bir duyuruda bulundu. * HABERÝ 3 DE TSO dan aidat uyarýsý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, üye aidatlarýný yatýran üyelere teþekkür ederken, aidatlarýný henüz yatýramamýþ üyelerin de maðduriyet yaþamamasý için aidatlarýný bir an evvel yatýrmalarý gerektiðini bildirdi. Emekli ve sigortalýlara duyuru Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan Bayramý öncesinde bin 571 yetimin yüzünü Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý münasebetiyle din görevlileri arasýnda düzenlenen Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma yarýþmasýnda birinci olan Huzur Camii Müezzin Kayyumu Hasan Çakmak, Türkiye Kamu Sen tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 7 DE Sanat Sokaðý na yakýnda kavuþacaðýz Kuran ziyafeti sunan Nevzat Cebeci, kulaklarýn ve gönüllerin pasýný Çorum a modern bir sanatevi' ve sanat sokaðýna kavuþturulmasý için çalýþmalar aralýksýz sürüyor. * HABERÝ 2 DE Cebeci, kulaklarýn ve gönüllerin pasýný sildi Bayat Atýf Hoca Kuran Kursu Müdürü Nevzat Cebeci, Kanal 7 televizyonunda canlý olarak ekrana gelen Ömer Döngeloðlu ile Sahur Vakti adlý programa konuk oldu. Sanat Sokaðý nýn 2012 yýlýnda Ýl Özel Ýdaresi ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan alt yapýsý tamam- * HABERÝ 9 DA

2 Sanat Sokaðý na yakýnda kavuþacaðýz ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ 2015 Çorum a modern bir sanatevi' ve sanat sokaðýna kavuþturulmasý için çalýþmalar aralýksýz sürüyor yýlýnda Ýl Özel Ýdaresi ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan alt yapýsý tamamlanan ev ve sokak için son aþamaya gelindi. Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara tarafýndan her aþamasý yakýndan takip edilen, proje 260 bin TL ye mal olacak. Aðustos ayý sonunda Projeyle kente Sonat Sokaðý nýn yaný sýra bir de sanatevi kazandýrýlacak. Geçtiðimiz yýllarda hizmete giren ancak zamanla kaderine terk edilen ve yaþanan asayiþ olaylarý nedeniyle sýk sýk gündeme gelen Sanat Sokaðý proje ile birlikte modern bir görünüme kavuþurken, unutulmaya yüz tutan el sanatlarýnýn tanýtým ve pazarlanmasýnýn yapýlacaðý bir merkez haline kavuþacak. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanýnda bulunan DOSÝM Uygulama Atölyesi nin sanatevine dönüþtürüleceðini açýklayan Vali Ahmet Kara, atölyenin okul bahçesine yapýlacak olan yere taþýnacaðýný açýkladý. Vali Kara, Sanatevi nde Çorum un sahip olduðu kültürel deðerlerin tanýtýmýnýn yapýlacaðýný açýkladý. Sanat Sokaðý nýn ise alt yapý çalýþmalarý ile birlikte Pirbaba Parký ile bütünleþeceðini anlatan Vali Kara, Buraya Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliðimiz tarafýndan yaptýrýlacak ahþap dükkanlar yerleþtirilecek. Ýþyerleri ile ilgili çalýþmalar da son aþamaya geldi. Bu dükkanlar unutulmaya yüz tutan eserleri yaþatmaya çalýþan zanaatkarlarýmýza tahsis edilecek. Ben inanýyorum ki sokaðý- mýz el sanatlarýmýzýn da yaþatýlmasýna büyük katkýlar saðlayacak. Üretilen ürünlerin pazarlamasý da sokaðýmýzda yapýlacak. Sanatevi ve Sanat Sokaðý nýn tamamlanmasý ile birlikte burasý yerli ve yabancý turistlerin uðrak mekaný olacak. Sahip olduðumuz kültürel deðerlerimiz gelecek nesillere aktarýlacak dedi. Vali Kara, her iki mekanýn da iþletmeciliðinin Valilik, Belediye, Ýl Özel Ýdaresi, Milli Eðitim Müdürlüðü ve ÇESOB un katýlýmýyla oluþturulacak olan bir kurul tarafýndan yürütüleceðini sözlerine ekledi.(ýha) ÇEKVA nýn 15 yýlý bu kitapta Ýmar ve Ýskan eski Bakaný, ÇEKVA kurucu üyesi ve Onursal Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu nun ÇEKVA nýn Ýlk 15 Yýlý isimli kitabý çýktý. Ýstanbul merkez olmak üzere Çorum, Ýzmir, Antalya temsilcilikleri bulunan ÇEKVA, Çorumlu öðrencilere burs desteði, kurslarý, toplantý ve seminerleri, gezileri, çýkardýðý kitap ve dergilerinin dýþýnda yayýmla- (Ç.HAK:2381) Sanatevi ve Sanat Sokaða turistlerin uðrak yeri olacak. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) Sanat Sokaðý nýn 2012 yýlýnda Ýl Özel Ýdaresi ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan alt yapýsý tamamlandý. dýðý kitaplarla da kültürel faaliyetlerini sürüdüyor. Þu ana kadar Vakýf bünyesinde Abdullah Ercan tarafýndan Çorumlu Þairler; Tayyar Kerman tarafýndan Çorum Aðzýndan Derlemeler ; Ahmet Güngör ve Ahmet Samsunlu tarafýndan yazýlan ÇEKVA Sanat Dostlarý Toplantýlarý isimli 3 kitap çýkarýldýðýný belirten ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, 4. kitap olarak da Prof. Dr. Ahmet Sam- sunlu tarafýndan hazýrlanan ÇEKVA nýn 1995 ten 2010 yýlýna kadar olan sürede ÇEKVA nýn kuruluþ amaçlarý doðrultusunda yapýlan etkinliklerin özeti olan ÇEKVA nýn Ýlk 15 Yýlý kitabý piyasaya çýkmýþtýr. 10 bölümden oluþan kitap 256 sayfadýr. Sunu ve Vakýf hakkýndaki yazýlarla baþlayan kitapta merkez, þube ve temsilciliklerin 10 yýllýk etkinlikleri fotoðraflarla özetlenmiþtir. Kitap ücretsiz olarak Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ÇEKVA Temsilciliklerin- den temin edilebilmektedir. dedi. Ezaný en güzel okumak için yarýþtýlar Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Ezaný En Güzel Okuma Bölge Finali Sinop Alaaddin Camisi'nde yapýldý. Ýl Müftüsü Mustafa Erkan'ýn baþkanlýðýný, Ýl Müftü Yardýmcýsý Fatih Tavlaþoðlu, Gerze Ýlçe Müftüsü Ali Iþýk, Sinop Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç Dr. Abdulkadir Tekin, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Hüseyin Konukçu ve Kur'an Kursu Öðreticisi Cevdet Aslan'ýn üyeliðini yaptýðý jürinin deðerlendirmeleri sonucunda, birinciliði Samsun'dan Mustafa Çolakoðlu, Ýkinciliði Trabzon'dan Süleyman Bulut, üçüncülüðü ise Amasya'dan Mehmet Bal elde etti. Çok sayýda vatandaþýn ilgiyle takip ettiði yarýþma sonunda dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi. (Ç.HAK:2502) 2 (Ç.HAK:1753) ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: DANA TRANÇ : DANA ANTRÝKOT : DANA GULAÞ : DANA KABURGA SARMA : DANA YEMEKLÝK KIYMA : DANA KÖFTELÝK KIYMA : ÖZEL ÝNDÝRÝM DANA LOP KUZU BUT KUZU KOL KUZU GERDAN KUZU KABURGA KUZU TARAKLI PÝRZOLA KUZU KALEM PÝRZOLA KUZU KEMÝKSÝZ PÝLÝÇ BÜTÜN PÝLÝÇ BUT PÝLÝÇ BAGET PÝLÝÇ TALEKS PÝLÝÇ PÝRZOLA PÝLÝÇ BONFÝLE PÝLÝÇ KANAT : PÝLÝÇ YEMEKLÝK : : : : : 5.90 : 6.50 : 8.50 : 9.90 : : : : 1.90 Taze Hindi : parçalarý satýþý : baþlamýþtýr. Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel:

3 Kitap sayýsý 200 bini geçti Hitit Üniversitesi merkez kütüphanesinde kitap sayýsý 200 bini geçti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, kütüphane hakkýnda þu bilgiler verildi: Çaðýn gereklerine uygun ve dünya ile rekabet edebilir bir eðitim-öðretim ve araþtýrma altyapýsý için üniversitelerin, basýlý ve elektronik bilgiye eriþebilecekleri ve bu bilgiyi 7/24 kullanýcýlarýnýn hizmetine sunabilecekleri bir altyapýya sahip olmalarý büyük önem arz etmektedir. Bugün dünyanýn en iyi üniversitelerine bakýldýðýnda, bu üniversitelerin kütüphanelerine ciddi yatýrýmlar yaptýklarý ve bu yatýrýmlarýn sürdürülebilir olmasý için gerekli önlemleri aldýklarý görülmektedir. Eðitim-öðretim ve araþtýrmanýn kalitesine önemli katkýlar saðlayan ve yükseköðretimin vazgeçilmez bir parçasý olarak kabul edilen kütüphanelerimizin geliþimini daha da destekleyecek nitelikte koleksiyonlar oluþturulabilmesi için basýlý ve elektronik yayýnlarýmýzýn sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Üniversitemiz Birimlerinin kütüphanelerinde bulunan kitaplar dýþýnda, sadece Merkez Kütüphanemizde, basýlý ve elektronik kitap sayýmýz i geçmiþ bulunmaktadýr. Bugün itibarýyla adet basýlý kitap, adet e-kitap olmak üzere toplam adet kitap sayýsýna ulaþýlmýþtýr. TSO dan aidat uyarýsý Çetin Baþaranhýncal Bununla birlikte kullanýcýlarýmýz adet basýlý dergi, adet e-dergi, adet görsel iþitsel materyal (CD, DVD vb) ile de çaðýn gereklerine uygun en güncel ve etkin bilgilere kolayca ulaþabilmektedirler. Tüm dünyada kullanýmý her geçen gün daha da yaygýnlaþan elektronik kitaplar ile içerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalýþmalarýn da yer aldýðý sayýsý 50 ye ulaþan veri tabanlarýmýza sadece Kütüphanemizden deðil, internet baðlantýsý bulunan her yerden rahatlýkla eriþim saðlanabilmektedir. Elektronik kitaplarýmýz bilgisayarlarla birlikte pek çok özel e-kitap okuyucusundan da kolaylýkla okunabilmektedir. Güncel bilgi teknolojilerinin kullanýldýðý Merkez Kütüphanemizde, sadece Üniversitemiz kullanýcýlarýnýn deðil, bunun yaný sýra Türkiye Bilgi Belge Saðlama Sistemi (TÜBES) ve Kütüphanelerarasý Ýþbirliði ve Takip Sistemi (KÝTS) aracýlýðý ile ülkemizde bulunan birçok üniversiteden gelen talepleri karþýlýyor olmanýn da büyük mutluluðunu yaþamaktayýz. Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan elektronik ve diðer tüm kaynaklara Kütüphanemizin web sayfasýndan ( eriþilebilmektedir. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, üye aidatlarýný yatýran üyelere teþekkür ederken, aidatlarýný henüz yatýramamýþ üyelerin de maðduriyet yaþamamasý için aidatlarýný bir an evvel yatýrmalarý gerektiðini bildirdi. Aidatlarýn gecikmesi durumunda üyenin borçlu duruma düþtüðünü ve faiz uygulandýðýný belirten Baþaranhýncal, "Bu hususlar, yönetim kurulu ya da Oda meclisinin uhdesinde deðildir, tamamen yasal zorunluluktur. Aidatýný belli bir süre ödemeyen üye için icra takibi baþlatýlmaktadýr. Yine bu da yönetim kurulu ya da meclisin yetkisinde olan bir konu deðildir. Tam tersine, alacaklarýn takip edilmediði tespit edildiðinde zimmet suçlamasý ile karþý karþýya kalýnabilmektedir" dedi. Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 2015 yýlý yýllýk üye aidatlarýnýn ilk taksit süresi, 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona erdi. Bu tarihe kadar aidatlarýný ödemeyen oda üyeleri, odaya borçlu hale geldi. Baþaranhýncal, yaptýðý açýklamada, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bütün gücünü üyelerinden aldýðýný, üyelerinin öncelikleri doðrultusunda hareket ettiðini ve bunun yaný sýra bir sivil toplum kuruluþu olmanýn ötesinde birçok resmi iþlemi de gerçekleþtirmekle yükümlü olduðunu vurguladý. Baþaranhýncal açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "5174 sayýlý Odalar ve Borsalar Kanunu'nun Kayýt Ücreti ile Yýllýk Aidat ve Munzam Aidatýn Tespiti ve Ödenmesi Hakkýnda Yönetmeliðin 6. Maddesine göre; Odalarca her yýl için; gerçek kiþi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine iliþkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamý; tüzel kiþi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine iliþkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârý üzerinden binde beþ oranýnda munzam aidat tahsil olunur'' ve ayný yönetmeliðin 8. maddesinde ''Yýllýk ve munzam aidat her yýlýn Haziran ve Ekim aylarýnda eþit iki taksitte ödenir. Odamýzýn üyelerle iliþkilerini düzenleyen yasalar, aidat taksitinin ödenmemesi durumunda gecikme zammý uygulanmasýna ve icra yolu ile tahsil edilmesini emretmektedir. Üyelerimizin bu emredici hükümden dolayý maðdur olmamalarý için Oda aidatlarýný yasal süreler içerisinde yatýrmalarý önem arz etmekte olduðunu üyelerimizin bilgisine sunmak istemekteyiz" VERGÝ DAÝRESÝ KAYDINI SÝLDÝRMEK YETERLÝ DEÐÝL Açýklamada ayrýca, kapanan iþyerlerinin yalnýzca Vergi Dairesi'ndeki kayýtlarýnýn silinmesinin yeterli olmadýðýnýn altýný çizen Baþaranhýncal, aidat borcu tahakkuk etmemesi için Ticaret ve Sanayi Odasý sicil kayýtlarýnýn da sildirilmesi gerektiðini belirterek, "Vergi Dairesi kaydýný kapatmak, vergi mükellefiyetinin dýþýna çýkmayý ifade eder. Vergi Dairesi'nde yapýlan iþlemin ardýndan Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan da üyeliðin sildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iþletmenin Oda üyeliði devam etmekte ve her yýl aidat borcu tahakkuk etmektedir" þeklinde konuþtu. ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Rektör Alkan ý ziyaret etti. Alperenler Rektör ü kutladý Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Alkan ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, üniversitede yapýlan baþarýlý çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini ifade ederek, Rektör ün baþarýlarýnýn devamýný diledi. SGK emeklileri ve sigortalýlarýna duyuru Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, SGK emeklileri ve sigortalýlarýna verilen enflasyon zammý, durumlarýna göre seyyanen verilen zam ve Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinden indirim yapýlan %5 oranýndaki (SGDP kesintileri %15' den %10'a düþürülmüþtür.) tutarýn, 2015 Temmuz döneminden itibaren maaþlarýna yansýtýlacaðýný söyledi. Cesur, konuya iliþkin açýklamasýnda; 23 Nisan 2015 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 6645 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Ýle Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapýlan deðiþiklikler sonucu; 5510 sayýlý Kanunun geçici 14 üncü maddesine "Kurumumuz BAÐ-KUR emeklisi olup, çalýþmasý devam edenlerden kesilen %15 oranýndaki (SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi oraný Temmuz 2015 tarihinden itibaren %10 olarak kesilecektir." hükmü eklenmiþtir. 4/a SSK ve 4/B BAÐ-KUR emeklilerimizden maaþlarý aylýk 1000(Bin)TL.nin altýnda olanlarýn aylýklarý 2015 Temmuz ödeme döneminde TL (dâhil) ve altýnda olanlar 100 TL tutarýnda, TL'nin üstünde olanlar da TL'yi geçmeyecek tutarda ayrýca artýrýlacak, (arttýrýlan gelir ve aylýk tutarlarý dosya bazýnda olarak.) bundan BAÐ-KUR esnaf ve tarým emeklileri ile SSK iþçi emeklileri, malullük ve dul yetim aylýðý alanlar faydalanacaklardýr. (BAÐ-KUR kapsamýnda) Kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar kuruma kayýt ve tescilleri Duran Cesur Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversitenin Çorum un her bileþeni ile yakýn bir diyalog ve iþ birliði içerisinde çalýþmalarýný yürüttüðünü belirterek, yakalanan bu sinerji ile kurumun her geçen gün geliþimini daha da artýracaðýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. yapýldýðý hâlde Nisan 2015 ayý sonu itibarýyla 12 ay ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunanlarýn, bu sürelere iliþkin prim borçlarýný, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihi takip eden ay baþýndan itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunlarý uyarýnca yapýlandýrmamalarý hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalýlarýn daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibarýyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalýlarýn ise tescil tarihi itibarýyla sigortalýlýðý durdurulur. Durdurulan süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmez. Sigortalýlýklarý durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýnda çalýþmaya devam edenlerin sigortalýlýklarý bu maddenin yayým tarihini takip eden ay baþý itibarýyla yeniden baþlatýlýr. Ancak, daha sonra sigortalý ya da hak sahipleri tarafýndan talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalýlýk sürelerinin tamamý, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre belirlenecek prime esas kazanç tutarý üzerinden borç tutarý hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarýnýn tamamýný, borcun teblið tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilir. Teblið edilen borç tutarýnýn bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmez." hükmü eklenmiþtir. Örneðin BAÐ-KUR kapsamýnda kurumumuza 8 yýl borcu olan sigortalýmýzýn emekliliði için 4 yýl hizmet yetiyorsa bu (4 yýlý) kadar süreyi borçlanýp, kalan 4 yýldan vazgeçebiliyor. VENÜS BETON PARLATMA * FABRÝKA * DEPO * ÝÞYERÝ * OTOPARK * AVM * HASTANE * OKUL ve BENZERÝ TÜM ESKÝ-YENÝ BETONLARINIZI 20 YIL TOZUMAZLIK GARANTÝSÝYLE PARLATIYORUZ BETON SÝLÝMÝ : 10 TOZUMAZLIK : 18 YARI-MAT BETON PARLATMA: 21 BETON PARLATMA : 29 (Ç.HAK:1756) Not: Fiyatlara KDV dahil deðildir. Demo talepleriniz için lütfen aþaðýdaki numaralardan iletiþime geçiniz. Adres: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 46/2 ÇORUM Gsm 1: (0505) Gsm 2: (0533) Telefon: (0364) Fax: (0364)

4 4 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ Bayat ýn yollarýna 2 milyon AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Bayat'ýn bazý köy yollarýna 2 milyon lira ödenek gönderildiðini bildirdi. Uslu'nun verdiði bilgiye göre, Çerkeþ Köyü Kuþçaçimen Yayla Yolu Yapým Onarým Ýþi ile Horozoðlu - Falýköy-Çukuröz Grup Yolu 1.Kat Asfalt, Kilitli Parke Taþý yapým iþinde kullanýlmak üzere, ÝLBANK Yönetim Kurulu kararý doðrultusunda 2 Milyon TL tahsis edilmesi uygun görüldü. Ödenek tahsis yazýsý Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne gönderildi. Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da seçime giremeyen üç dönemlik vekiller yeniden aday olamayacak. Bu durumda muhtemel bir yeniden seçimde Çorum'da üç dönem kuralýna takýlan eski vekillerden Murat Yýldýrým'ýn dönemi tamamen kapanýyor. 7 Haziran'da üçüncü dönem aday olan Ak Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý' ile daha önce vekillik yapan isimlere tekrar aday gösterilme þansý doðuyor. AK Parti'de öncelikli olarak koalisyon hesaplarý yapýlýrken, erken seçim ihtimali de göz ardý edilmiyor. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, yakýn ekibiyle olasý erken seçime yönelik stratejileri belirliyor. Habertürk'ün haberine göre, erken seçim olursa, 25. Dönem parlamentosuna giremeyen 3 dönemlik milletvekilleriyle ilgili izlenecek yol da masaya yatýrýlýyor. AK Parti, bu kapsamda üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Yani, 7 Haziran'da üç dönem kuralýna takýlan vekiller yine aday olamayacak. 7 Haziran sonrasýnda üçüncü döneme geçen isimler ise olasý erken seçimde yeniden aday olabilecek. Bu konunun AK Parti'nin eylülde yapýlmasý planlanan kongresinde de gündeme gelmesi bekleniyor. Parti tüzüðünde, tekrar seçime gidilmesi halinde üç dönem kuralýnýn uygulanmamasý yönünde deðiþiklik yapýlabileceði belirtiliyor. 258 kiþilik AK Parti grubunun 145'ini ilk kez parlamentoya giren isimler oluþturuyor. Olasý erken seçimde, AK Parti listelerinde küçük çaplý bir revizyon bekleniyor. Listede yapýlacak deðiþiklikte teþkilatýn görüþünün de önemli olacaðý ifade ediliyor. HDP ikiye bölünecek'e cevap HDP Eþ Genel Baþkaný Figen Yüksekdað, AK Parti Grup Baþkanvekili hemþehrimiz Naci Bostancý'nýn, 'HDP'nin sol ve etnik kimlik kanadý olarak ikiye bölünebileceði' þeklindeki sözlerine cevap verdi. AK Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý'nýn, "HDP'nin sol ve etnik kimlik kanadý olarak ikiye bölünebileceði" þeklindeki sözlerinin anýmsatýlmasý üzerine "Bunlar tabi ki daha çok niyet ifade ediyor. Niyet ve kehanet üzerinden söylenen sözler, siyasette gerçek bir karþýlýk oluþturmaz. Aslýnda AKP sözcülerinin kehanet ve öngörü, tahmin olarak söyledikleri þeyler daha çok kendi niyetlerini ifade ediyor" deðerlendirmesinde bulundu. Figen Yüksekdað, AK Parti nin HDP karþýsýnda paniklediðini iddia ederek, þöyle dedi: Bunlar uðursuz ve olumsuz kehanetlerdir. HDP öyle bir birlik saðladý Figen Yüksekdað ki, bu birlik 7 Haziran zaferinin de ayný zamanda mayasý oldu. Anlamadýklarý þey þu, bu birlik yarýn öbür gün bozulacak ve çatlayacak bir birlik deðildir. Sadece bir yan yana geliþ deðildir. Ortak bir demokrasi programý etrafýnda bir Türkiye'yi, demokratik eþiðe ulaþtýrma programý etrafýnda birleþme, bir araya gelme hareketidir. O nedenle dýþ darbelere karþý da dayanýklýdýr. Yüksekdað, "Ben bu birleþik demokratik duruþun, yani HDP'de oluþan bu yan yana geliþin kendisini sürdüreceðini ve Türkiye'nin geleceðini belirleyeceðini, yeniden ifade etmek ve altýný çizmek istiyorum. Aslýnda AKP'yi ve deðiþik çevreleri esas kaygýlandýran ve telaþlandýran þey de gerçekte budur. HDP'nin bir gelecek projesi olduðunu görmüþ olmalarýdýr. Bu tabi ki özellikle de AKPcephesindeki telaþý, paniði daha da artýrýyor ve güçlendiriyor" ifadesini kullandý. Memur Sen Kolcu yu kutladý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Toç Bir-Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin, Kültür Memur-Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak, Enerji Bir- Sen Ýl Temsilcisi Ýsmail Temur, Bayýndýr Memur-Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn, Emekli Memur-Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk'la birlikte Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler.yan bir anlayýþla, üzüm yemekten ziyade baðcýyý dövmeye Memur-Sen Ýl yönetimi Emniyet Müdürü Murat Kolcu yu ziyaret etti. Emniyet camiasý olarak vatandaþlarýn güvenliði için niyetlenenlere karþý olduðumuzun kamuoyu tarafýndan bilinmesini istiyoruz. Hizmet ve kazaným sendikacýlýðýnýn verdikleri ve verecekleri hizmetlerde kolaylýklar temenni eden Ahmet Saatcý, "Emniyet birimleri ülkemizin en güzide kurumlarýndandýr. Emniyet mensuplarýmýzýn verdikleri lý sendikacýlýk yapmýþtýr ve yapmaya devam edecektir. Hiç- öncüsü olan Memur-Sen bugüne kadar üzüm yeme maksat- hizmet tamamen vatandaþlarýmýzýn güven ve huzuru için bir kesim bizleri bu ülke vatandaþýnýn güvenliðine kast yapýlmaktadýr. Bazý kurum ve mesleklerin özünde özveri ve edenlerin yanýnda görmemiþtir, görmeyecektir. Emniyet fedakârlýk vardýr. Bu mesleklerde (eðitim, saðlýk, emniyet mensuplarýndan talebimiz yapacaðýmýz eylemlerde görev vb.) görev yapan arkadaþlarýmýzýn verdikleri hizmetlerin anlayýþlarýnýn dýþýna çýkarak kaba güç kullanmamalarýdýr. karþýlýðýný sadece maddi olarak verebilmek kolay deðildir. Çünkü bizler mücadele ve eylemlerimizde tüm kamu çalýþanlarýnýn hak ve menfaatleri için gayret gösteriyoruz. Em- Memur-Sen olarak ülke sevdalýsýyýz. Ülkemize, milletimize hizmet eden, verdikleri hizmetlerde özveri ve fedakârlýðý ön planda tutan, herkese teþekkür ediyor, minnet- önünün açýlmasýný bekliyoruz. Bunun bir lütuf deðil deniyet mensuplarýmýzýn da sendikalara üye olabilmelerinin lerimizi ifade ediyoruz. Memur-Sen olarak ülkemizi ve mokratik bir hak olduðunu düþünüyoruz." Dedi. milletimizi karþýlýksýz seviyoruz. Sendikacýlýðý ülkemizin Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ziyaretten duyduðu huzur ve güvenini kaçýrmayacak, masum insanlarý sýkýntýya memnuniyeti dile getirerek,"sivil toplum örgütleri demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biridir. Bununla bera- sokmayacak ilkeyle yapmaya çalýþýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn haklarýný aramak, kazaným saðlamak için mücadele ederken ülke sevdamýzý göz ardý etmiyoruz. Kamu çalýþanlarý- riayet etmeleri, vatandaþlarýmýzý maðdur etmemeleri, emniber sendikalarýn hak arama mücadelesi verirken kanunlara nýn hakkýný almak için mücadele verirken, vatandaþlarýmýzý sýkýntýya sokmadan yetkili olan kiþilerle muhatap olarak, arz etmektedir. Vatandaþlarýmýzýn maðdur edilmemeleri her yet olarak verdiðimiz hizmeti kolaylaþtýrma da büyük önem eylemlerimizle kamuoyu oluþturarak kazaným elde etmeye kesimin asgari müþtereki olmalýdýr. Memur-Sen'in bu hassasiyetlere sahip sivil toplum örgütlerinden biri olduðunu çalýþýyoruz. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn can güvenliðine, huzuruna ve güvenine kast edecek hiçbir hareketin içinde düþünüyor, halkýn huzuru için yapacaðýmýz hizmetlerde olmadýðýmýz, olmayacaðýmýz gibi vatandaþlarýmýzý hiçe sa- desteklerini bekliyorum." dedi. Mevsimlik iþçilerin yol güvenliði saðlanmalý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Manisa'da meydana gelen elim trafik kazasýnda hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý diledi. Mevsimlik iþçilerin yol güvenliðinin saðlanmasý gerektiðini belirten Saatcý, þöyle dedi: "Mevsimlik iþçiliðin çalýþma þartlarýnýn insani koþullara uygun hale getirilmesi için bir çalýþma yapýlmasý zaruridir. Özellikle; ulaþým, barýnma, eðitim, saðlýk, güvenlik, iþ ve sosyal güvenlik koþullarý iyileþtirilmelidir diyen Saatcý," Mevsimlik gezici tarým iþçilerinin çalýþma ve sosyal hayat koþullarýný bütünsel ve çok boyutlu bir bakýþ açýsýyla belirlenmeli, sorunlarýn çözümü için derhal adým atýlmalýdýr. Göç mevsiminde mevsimlik gezici tarým iþçilerinin ikametgâhlarýndan çalýþacaklarý yerlere ve tarladan konaklama mahalline ulaþýmlarý esnasýnda yol güvenlikleri saðlanmalýdýr. Ýl/ilçe giriþ ve çýkýþlarýnda, trafik denetimleri arttýrýlmalý, mevsimlik gezici tarým iþçilerinin taþýndýðý otobüs ve minibüslerin yetki belgeleri ile zorunlu sigortalarýnýn bulunup bulunmadýðý, araçlarýn trafiðe uygun olup olmadýðý, taþýma (yük ve yolcu) kapasitesinin üzerine çýkýlýp çýkýlmadýðý, sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyup uymadýklarý çýkýþ yaptýklarý illerden baþlamak üzere, güzergâh üzerinde titizlikle kontrol edilmesi saðlanmalýdýr. Mevsimlik gezici tarým iþçilerinin yeterli, güvenli ve saðlýklý konaklama alanlarýnda barýnmalarý da saðlanmalýdýr. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Dostlar Meclisi adý verilen sohbete katýldýðýný belirtti. Uslu, Dostlar Meclisi nde AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun Ankara'da Selahattin Düzbasan'ýn düzenlediði iftar yemeðine katýldýðý bildirildi. Milletvekili Salim Uslu'nun verdiði bilgiye göre, Dostlar Meclisi'nde yapýlan Ýftara; Ekonomik ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi (ESAM)Genel Baþkaný, Saadet Partisi Eski Genel Baþkaný Recai Kutan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem,22,23 ve 24. Dönem Tokat Milletvekili Þükrü Ayalan, 21,22,23. Alaca ya özel ilgi AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Alaca Büyükdona Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin Ankara'da düzenlediði iftara katýldý. Ramazan ayý boyunca Çorum'da iftar ve sahur programlarýna iþtirak ederek vatandaþlarla bir araya geldiklerini belirten Uslu, Ankara'da bulunduðu sürede de Çorumlularý yalnýz býrakmadýðýný ifade etti. Milletvekili Uslu'nun verdiði bilgiye göre, Dernek Baþkaný Ýsa Þahin'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftarda Büyükdona Köyü Muhtarý Sebahattin Doðan, yapýlan hizmetlerden dolayý þahsýna teþekkür etti. Ýftar öncesi dernek üyeleri ile tek tek görüþerek selamlaþtýðýný aktaran Uslu, iftar öncesi yapýlan hizmetlerle ilgili kýsa bir konuþma yaparak dernek üyelerini bilgilendirdiðini dile getirdi. Köylerin bütün ihtiyaçlarýnýn karþýlanmaya çalýþýldýðýný belirten Uslu, "2015 yýlý yatýrým programý tamamlandýðýnda köylerimizde yaþayan nüfusumuzun; % 100 'ü Þebekeli içme suyundan, % 90'ý Kanalizasyon tesisinden, % 82'i Asfalt yoldan, % 80'i de Kilitli Beton Parke taþýndan faydalanýr hale gelecektir. Ýller Bankasý'ndan ilave hibe ödenek için de Çevre ve Þehircilik Bakanýmýzla görüþmelerimiz sürüyor. Ýl Özel Ýdaremizin kurulduðu 2005 yýlýndan bugüne kadar Büyükdona Köyümüzde; Stabilize, Asfalt çalýþmalarý, Ýçme Suyu Ýsale Hattý Yapým ve Onarým çalýþmalarý, Fosseptik ve Kanalizasyon þebekesi çalýþmalarý, Kilitaþý döþenmesi ve Çocuk Oyun Grubu yapýlmasý gibi çalýþmalar yapýlarak hizmete sunulmuþtur yýlýnda da köyümüze; 4 bin m2 ilave kilit taþý, içme suyu isale hattýný yenilenmesi ve yeni bir Çocuk Oyun Grubu daha yapýyoruz. Köyümüze hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uslu, iftara katýlan Mamak Çorumlular Derneði ile de bir araya geldiðini sözlerine ekledi. Hayýrlý olsun ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretlerinin devam ettiði bildirildi. Milletvekili Uslu, yaptýðý açýklamada þahsýný Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erhan Akar, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Peker'in, ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiklerini söyledi. Uslu'nun verdiði bilgiye göre, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ziyarette yaptýðý konuþmada, "Bizlerden her zaman destek oldunuz olmaya da devam ediyorsunuz. Son günlerde yaþanan yaðýþlarda zarar gören bölgelerdeki çiftçilerimizle ilgili takibinizi ve desteðinizi görüyoruz. Ýlgililerle görüþerek bizlerin yanýnda olmaya devam ediyorsunuz. Teþekkür ediyoruz" dedi. Uðurludað ve Boðazkale ziyareti AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle, 20.Dönem Trabzon Milletvekili Ýlhan Sungur, Öz Orman-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Settar Arslan, Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Talat Aydýn, Merkez Valisi Cengiz Aydoðdu, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurulu Üyesi ve Saðlýk Bakanlýðý eski Müsteþar Yardýmcýsý Þanal Tosun katýldý. Ýftar sonrasý ESAM Genel Baþkaný Recai Kutan ile gündeme dair sohbet yapýldý. Milletvekili Uslu, Büyükdona Köyü iftarýna katýldý. Uslu, iftara katýlan Mamak Çorumlular Derneði ile de bir araya geldiðini bildirdi. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretlerinin devam ettiði bildirildi. Yakup Torun, Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Belediye Baþkaný Osman yeni Tangazoðlu, Ýl Genel Meclis Üyesi, Abdullah Meteoðlu, Belediye Meclis Üyesi Gürbüz Özer, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundular. Uslu, Ziyarette Belediye ve Ýlçe baþkanlarý ilçelerine kazandýrýlan arazözler ve yapýlan çalýþmalardan dolayý þahsýna ayrýca teþekkür ettiklerini ifade etti. Öte yandan Erhan Akar da, ziyarette köylere saðlanan hibe desteðine teþekkür etti.

5 ÝHH dan Müsteþar a tepki Çorum ÝHH Baþkaný ve Mavi Marmara katýlýmcýsý Selim Özkabakçý, Mavi Marmara þehitlerinin, þehit ailelerinin, gazilerinin ve tüm maðdurlarýn hilafýna hepsinden önemlisi Filistin halký ve yönetiminin hilafýna bu süreçte Ýsrail e vaad ve taahhütlerde bulunan Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu nun bir an önce bu görevden alýnmasýný istiyoruz. dedi. Ýsrail ile yapýlan görüþmeleri ve özellikle Mavi Marmara saldýrýsý ile ilgili yürütülen pazarlýklarý onaylamadýklarýný ve suçlularýn cezalandýrýlmasýnýn önüne geçecek her türlü karar ve giriþimi reddettiklerini vurgulayan Özkabakçý, þu açýklamalarda bulundu; Ýsrail in Mavi Marmara saldýrýsý sonrasýnda bozulan iliþkilerini tekrar kurarak Türkiye ile tekrar dost ve müttefik olma çabasý büyük bir ýsrar ve kararlýlýkla sürüyor. 5 yýldýr devam eden sürece baktýðýmýzda Ýsrail in, yalnýzlaþma ve imaj kaybýný düzeltme, askerlerini yargý mercilerinden koruma, Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirme ve tekrar müttefik olma çabalarýný kesintisiz ve ýsrarla sürdürdüðünü görüyoruz. Bu amaçla Ýsrail direkt ve ABD aracýlýðýyla Türkiye ile çeþitli temas ve giriþimlerde bulunmaktadýr. Bu yoðun çabalara raðmen dünyadaki yalnýzlaþmasý devam etmekte ve Filistin i destekleyen parlamento sayýsý da gün geçtikçe artmaktadýr. Askerleri ile ilgili yargý mercilerindeki kýskaç ise her geçen gün Ýsrailli siyasi figürleri, komutan ve askerleri nerdeyse Tel Aviv den çýkamaz hale getirmiþtir. Hatta bu nedenle Ýsrail askerlerinden bir tanesi Ýsrail Yönetimine dava açmýþtýr. Ýsrail in esas çabasý ise askerlerini dava-hukuk kýskacýndan kurtararak Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirip Mavi Marmara hesabýný kapatmak, Ortadoðu da kaybeden deðil kazanan tarafa geçme meselesidir. Bunun için Mavi Marmara ile ilgili yargý/hesap sorma sürecini yürüten ÝHH ve Mavi Marmara maðdurlarý olarak sürekli tehdit edildik, þantajlara maruz kaldýk ama davalardan vazgeçilmeyeceðimiz anlaþýlýnca Türkiye Hükümeti eliyle bu mevzunun sonlandýrýlmasý yolu tercih edildi. Netenyahu nun özür dilemesi ile beraber normalleþme müzakere süreci de baþlamýþtýr. Maalesef Türkiye yi Ýsrail in Palmer Paneli tuzaðýna düþüren Feridun Sinirlioðlu bu müzakerelerde Türkiye nin temsilcisi olmuþtur. Birçok defa açýk ve gizli müzakere görüþmeleri yapýldýðý kamuoyunun malumudur. Son olarak ta bu günlerde Roma da gizli olduðu iddia edilen bir görüþme Ýsrail medyasý tarafýndan kamuoyuna açýklanmýþtýr. Ýsrail ve Türkiye resmi temsilcileri tarafýndan doðrulanan bu görüþmenin Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold arasýnda Roma da gerçekleþtiði belirtilmektedir. Görüþme içeriðinde ise Ýsrail ile iliþkileri yeniden canlandýrmak ve normalleþtirmek, karþýlýklý büyükelçilerin atanmasý, Mavi Marmara saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlerle ilgili ödenecek tazminat ile Suriye deki geliþmelerin gündeme geldiði belirtilmiþtir. Gazze ye uygulanan ölümcül abluka hala aktif bir þekilde devam ediyor. Ýsrail her türlü hukuk kuralýna uymayý reddedip katliamlarýný sürdürüyor. Mavi Marmara ya saldýran katillerin tutuklanýp, yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasý için gereken Interpol kararý hala beklerken normalleþmeden bahsetmek Türkiye halkýna, Filistin halkýna ve insanlýk vicdanýný temsil eden dünya halklarýna ihanettir. Eðer bu müzakereleri sürdüren taraflar normalleþme saðlamak istiyorlarsa bu normalleþme ancak Ýsrail in iþgal ettiði Filistin topraklarýný terk etmesi, Gazze ye uygulanan ablukanýn yani Akdeniz iþgalinin kalkmasý, suçlu Ýsrailli siyasi ve askerlerin cezalandýrýlmasý ve maddi manevi tazminat ödenmesi ile mümkündür. Aksi takdirde, týpký dünyanýn dört bir yanýnda olduðu gibi Türkiye nin de her görüþten ve ideolojiden insanýnýn ortak görüþüne yansýdýðý gibi Ýsrail ile iliþki kurup yürüten hiçbir siyasi irade iflah olmayacaktýr. Mavi Marmara þehitlerinin, þehit ailelerinin, gazilerinin ve tüm maðdurlarýn hilafýna hepsinden önemlisi Filistin halký ve yönetiminin hilafýna bu süreçte Ýsrail e vaad ve taahhütlerde bulunan Feridun Sinirlioðlu nun bir an önce bu görevden alýnmasýný istiyoruz. Ýsrail in katil askerlerini korumak için davalar düþürülsün talebinin hiçbir þekilde kabul edilmemesi gerekir. Adalet Bakanlýðý nda bekleyen kýrmýzý bülten ile yakalama ve tutuklama kararýnýn Interpol e derhal gönderilmesi de bu konunun en önemli göstergesi olacaktýr. Allah Müslümanlarýn yardýmcýsý olsun. Selim Özkabakçý ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Ramazan dolayýsýyla Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gýda yardýmlarý yapýldý. ÝHH Gazze nin yanýnda ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Ramazan dolayýsýyla Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gýda yardýmlarý ve sýcak iftarlýk daðýtýmýna baþladý. ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, Ýsrail ablukasý nedeniyle zor ekonomik þartlar altýnda yaþam mücadelesi veren Filistinlilerin ramazan ayýnda az da olsa sýkýntýlarýný hafifletmeyi amaçlayan ÝHH, yetimler ve fakir ailelerin yaný sýra bölgedeki insani yardým kuruluþlarý ile zekat komitelerine, 6 bin 500 kumanya daðýttý. Yaklaþýk 30 dolar tutarýnda temel gýda malzemesi bulunduðu kumanya paketlerinden 55 binin üstünde kiþi istifade edecek. Gazze ÝHH Temsilciliði ayrýca sýcak iftarlýk daðýtýmýna da baþladý. Ramazan boyunca her gün 6 bin 500 aileye sýcak yemek daðýtýlacak. ABLUKA SÜRÜ- YOR Ýsrail, Hamas'ýn 2006 yýlýnda yönetimi devralmasýnýn ardýndan Gazze sýcak iftarlýk daðýtýmýna baþlandý. baþlattýðý ve 2007 yýlý ortasýnda daha da þiddetle uygulamaya koyduðu Gazze ablukasý sürüyor. Dünya Bankasý'nýn 22 Mayýs'ta yayýmlanan raporunda, dünyada iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu yerin Gazze olduðu kaydedilmiþti. Raporda, 1,8 milyon kiþinin yaþadýðý Gazze'de, nüfusun yüzde 43'ünün iþsiz olduðu, yüzde 80'inin bir þekilde sosyal yardým aldýðý ve yüzde 40'ýnýn ise yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþadýðý kaydedilmiþti. (Ç.HAK:1749)

6 6 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ R 'Bu ise indirdiðimiz tam, çok mübarek bir kitaptýr. Bundan böyle buna uyun ve korunun ki, rahmetimize eresiniz.' (En'âm/155) RAMAZAN amazan Elveda Ya Þehr-i Ýmsak Ýftar Kur an-ý Kerim in Gönderiliþ Amacý 15 Veysel Uysal Daha önce ki yazýlarýmýzda dua ile ilgili ayetlerin bir kýsmýný sunmuþtuk. Ýnþallah bu yazýmýzda ise dua ile ilgili hadisler üzerinde duracaðýz. Peygamberimiz: Dua rahmet kapýlarýnýn anahtarýdýr. Mazlumun duasýndan (bedduasýndan) ise sakýnýnýz çünkü mazlum ile Allah arasýnda perde yoktur. Buyurmuþtur. Belki en çok ihmal ettiðimiz þey bir birimizden esirgediðimiz duadýr. Ülkemiz ve halklarý müslüman olan ülkeler üzerinde ki oynanan oyunlarýn bozularak sevgi ve kardeþlik baðlarýmýzýn güçlenmesi, müslümanlarýn içerisine atýlan fitne tohumlarýnýn bertaraf edilerek,rabbimizin rahmetine nail olabilmemiz için her zamankinden daha çok duaya ihtiyacýmýz var. Batýlý sömürgeci güçlerin Suriye,Irak ve Mýsýr baþta olmak üzere Müslüman ülkeler üzerindeki sinsice oymaya çalýþtýklarý oyunlara çaresiz bir þekilde þahit olmaktayýz. Peygamberimiz: Kiþi, müslüman kardeþine arkasýndan dua ederse, melekler: "Âmin! Aynýsý sana da olsun!" derler.(müslim) Yine Peygamberimiz üç sýnýf insan vardýr ki onlarýn dualarý Allah indinde kabule daha yakýndýr. 1.Bir kimsenin kendisi için degilde baþkasý için yapmýþ olduðu hayýr dua. 2. Anne ve babanýn çocuklarý için yapmýþ olduðu dua(veya beddua). 3. Mazlumun duasý(bedduasý)." (Tirmizi) Hani halk arasýnda da alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste veya alma mazlumun ahýný gökten indirir þahini derler ya. Peygamberimiz: Kime dua kapýsý açýlýrsa ona rahmet kapýlarý da açýlýr. Allahýn en çok sevdiði þey kendisine dua edilmesidir. Kazayý ancak dua önler. Onun için duaya sarýlýn. Allah katýnda duadan daha kýymetli bir ibadet yoktur. Biriniz namaz kýldýðýnda, Allaha hamdü sena ile baþlasýn, sonra peygambere salât ve selâm eylesin, ondan sonra istediði duayý yapsýn. Allaha kabul edileceðini kesinkes bilerek dua edin. Çünkü Allah gafil kalbin duasýný kabul etmez. Dua gök ile yeryüzü arasýnda durur. Benim üzerime salât ve selâm edilmedikçe yükselmez. Bana duanýn baþýnda ortasýnda ve sonunda salât ve selâm edin! Kim, þiddetli ve sýkýntýlý durumlarýnda duasýnýn kabul edilmesini isterse, rahat durumdayken çok dua etsin! Biriniz dua ettiði zaman, Allahým! Dilersen beni baðýþla! demesin! Ýstemesinde samimi ve azimli olsun! Çünkü hiç kimse Allahý zorlayamaz. Allahým! Kabir azabýndan, Deccal fitnesinden, hayatýn ve ölümün fitnesinden ve günah iþlemekten ve borca batmaktan sana sýðýnýrým. Allahým! Ben nefsime çok zulmettim. Günahlarý ancak sen baðýþlarsýn. Rahmetinle beni baðýþla! Bana merhamet eyle! Çünkü sen Gafûr ve Rahîmsin. (Buhârî) Peygamberimiz: Allahým! Sen Meliksin, senden baþka hiçbir ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Tüm günahlarýmý baðýþla! Senden baþka günahlarý baðýþlayan yoktur. Beni ahlâkýn en güzeline ilet! Ahlâkýn en güzeline ancak sen iletirsin. Ahlâkýn kötüsünden de beni uzaklaþtýr! Ahlâkýn kötüsünden, ancak sen uzaklaþtýrýrsýn! Allahým! Önceden yaptýklarýmý, sonraya býraktýklarýmý, içimde gizlediklerimi, açýða vurduklarýmý, aþýrý davranýþlarýmý ve benim hakkýmda benden daha iyi bildiklerini, ne olur benim için baðýþla! Mukaddim de sensin, Muahhir de sen! Senden baþka hiçbir ilah yoktur! Ali (r.a)(müslim) Peygamberimiz: Allahým! Gazabýndan rýzana, cezandan affýna sýðýnýrým. Senin üzerine övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen, kendi büyük ve yüce zâtýný nasýl övdüysen, öylesin.(müslim) Peygamberimiz: Gecenin son kýsmýnýn ortasýnda ve her farz namazdan sonra yapýlan dua, ezan ile kamet arasýnda yapýlan dua geri çevrilmez. Allahým! Beni esirge, bana merhamet eyle, bana hidayet et, bana afiyet ver, beni rýzýklandýr! (Tirmizî) Kulun, Rabbine en yakýn olduðu an secde hâlidir. Onun için secdede duayý çoðaltýn! Allahým! Günahlarýmýn küçüðünü, büyüðünü, ilkini, sonunu, gizlisini, açýðýný baðýþla!(müslim) Allahým, kalplerimizi hayýr üzere kaynaþtýr, aramýzý bul, bizi kurtuluþ yollarýna ilet ve bizi karanlýklardan kurtarýp nura kavuþtur! Açýk, gizli tüm hayâsýzlýklardan bizi uzaklaþtýr! Kulaklarýmýzý, gözlerimizi, kalplerimizi ve eþlerimizi bizim için mübarek, tövbelerimizi kabul eyle! Sen tövbeleri çokça kabul eden ve sýnýrsýz merhamet edensin! Nimetine karþý bizi þükredenler kýl, bize bolca nimetler ver. (Ýbn Mesûd, Rezîn) Allahým, seni zikretmekte, sana þükretmekte ve senin ibadetini iyi yapmakta bana yardým et! Allahým! Beni baðýþla, bana hidayet et, bana rýzýk ver ve bana afiyet ihsan eyle! Allahým! Cüzzamdan, sedef hastalýðýndan, akýl hastalýðýndan ve hastalýklarýn kötüsünden sana sýðýnýrým. Allahým! Faydasý olmayan namazdan sana sýðýnýrým. Kendinize, Çocuklarýnýza, Size hizmet edenlere ve Mallarýnýza beddua etmeyin! Çünkü o bedduanýz, dualarýn kabul edildiði bir zamana denk gelirde, kabul görür.(ebû Dâvud). Peygamberimiz: Allahým! Küfür, fakirlik ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým. Allahým! Kötü ahlâklardan, kötü iþlerden ve kötü arzulardan sana sýðýnýrým. Peygamberimiz; Ben size, o dualarýn özeti olan bir dua bildireyim mi? Þöyle dersiniz: Allahým! Biz senden, Peygamberinin istediði hayrý dileriz. Peygamberin, sana hangi þerlerden sýðýnmýþ ise, biz de o þerlerden sana sýðýnýrýz. Sen kendinden yardým dilenilensin. Varýþ yalnýz sanadýr. Kudret ve kuvvet ancak Allah iledir. Allahým! Doðruyu bana ilham et! Beni nefsimin kötülüklerinden kurtar! Allahým, senden faydalý bir ilim, kabul edilmiþ bir amel, güzel bir rýzýk dilerim. Ey kalpleri evirip çeviren! Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle! Buyurmuþtur.(Tirmizi) Allahým! Acizlikten, tembellikten, korkaklýktan, cimrilik ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým. Allahým! Nefsime takvasýný ver ve onu temiz eyle! Onun koruyucusu sensin. Allahým! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sýðýnýrým. (Müslim) Ey Rabbimiz! Gafletten, fýsktan, fitneden,her türlü iftiradan,bunaklýktan baþkalarý duysun ve görsün diye bir þey yapmaktan sana sýðýnýrýz. Ey Rabbimiz! Gerçekler karþýsýnda saðýrlýktan, dilsizlikten her türlü kötü haslet ve hastalýklardan, nimetinin zevalinden, azabýnýn ansýzýn gelip çatmasýndan sana sýðýnýrýz. Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan, her türlü görünür-görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, ölüm anýnda þeytanýn tuzaðýndan, nefsimizin havasýndan sana sýðýnýr, dünyada da ahirette de hakkýmýzda hayýrlýsýný dileriz. Resulullah (sav) buyurdular ki: Peygamberlerden birini bir karýnca ýsýrdý. O da (öfkelenerek) karýncanýn yuvasýnýn yakýlmasýný emretti ve yakýldý, Allah Teala Hazretleri ona þöyle vahyetti: Seni bir karýnca ýsýrmýþken, sen tesbih eden bir ümmeti yaktýn. Kaynak: Buhari Bir Soru Bir Cevap 3 Kýymetli okuyucularým! Bugün de deðiþik konularla alakalý soru ve cevaplarý paylaþmayý uygun buluyorum. 29- Abdest ve guslün hikmet ve fazileti nedir? (Mâide 5/6) Abdest ve gusül, insan saðlýðýna önemli ölçüde yararlar saðlamaktadýr. Örneðin abdest, vücudumuzun kir ve mikroplarla en fazla temasta bulunduðu organlarýmýzýn temizlenmesini saðlayan bir uygulamadýr. Öte yandan kan dolaþýmýný saðlayan damarlarýn tabii esnekliklerini korur ve damar sertliklerinin önlenmesine yardýmcý olur. Vücudun temel korunma sistemi olan lenf dolaþýmýný saðlayan beyaz kan hücrelerini dokulara ulaþtýran lenf damarlarýnýn düzenli çalýþmasýna katkýda bulunur. Özellikle beyinde kan dolaþýmýnýn güçlenmesi bakýmýndan abdest çok faydalýdýr. Diðer taraftan bedende oluþan statik elektriðin fazlasýnýn atýlmasýnda da abdestin rolü büyüktür. Gusül, cünüplük hâlinin vücutta yol açtýðý yorgunluk ve gevþekliði giderir; bedende yeni bir denge kurar, kiþinin bedenen, zihnen ve ruhen toparlanmasýný ve zindeleþmesini saðlar, kiþiyi ibadet atmosferine hazýrlar. Kan dolaþýmýný düzene sokma gibi faydalar vardýr. (Kur'an'dan Öðütler I, Diyanet y. S ve Delilleriyle Ýslâm Ýlmihali, Erkam y. S. 212.) Abdest ve gusül, ayný zamanda günahlardan arýnma vesilesidir. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Bir Müslüman abdest aldýðý zaman, yüzünü yýkarken gözleriyle iþlediði günahlar abdest suyu (veya suyun son damlasý) ile dökülür gider. Ellerini yýkadýðýnda elleri ile iþlediði günahlar abdest suyu (veya suyun son damlasý) ile dökülür (öyle ki kiþi bütün günahlardan arýnýr ve tertemiz olur). Ayaklarýný yýkadýðýnda da ayaklarýyla iþlediði günahlarý abdest suyu (veya suyun son damlalarý ile) akýp gider. Nihayet o Müslüman günahlarýndan tamamýyla arýnmýþ olur." ( Müslim. "Tahâret", 32; Tirmizî, "Tahâret", 2) Bu müjde niteliðindeki ifadelerin gusül için de geçerli olduðunu söyleyebiliriz. Abdest ve gusül daha nice bilemediðimiz güzellikleri içermektedir. 30- Nikâhýn (evlilik) sahih olmasý için gerekli olan þartlar nelerdir? 1- Kadýn, kendisiyle evlenmek haram olan kadýnlardan olmamalýdýr. Nisâ sûresinin 23 ve 24. âyetlerine bakýnýz. Orada evlenilmesi haram olan kadýnlar ( annelerimiz, kýzlarýmýz vb.) sayýlmaktadýr. Hala ve teyze ile evlenmek haramdýr ve bu âyette sayýlmýþtýr. Ama ayný âyette hala ve teyzekýzý ile evlenilmez denmemektedir. 2- Nikâhýn sahih olmasýnýn bir þartý da nikâh geçici olmamalýdýr. Mut'a nikâhý ile belli bir süre için yapýlan nikâhlar hiçbirisi câiz deðildir. 3- Nikâh sözleþmesi þahitsiz olmamalýdýr. Nikâhta en az iki þahidin bulunmasý þarttýr. Þahitsiz kýyýlan nikâh ise, sahih ve geçerli deðildir. 31- Ehl-i Kitap yani Hristiyan ve Yahudilerin kadýnlarý ile evlenmek câiz midir? Bunlarýn kadýnlarý ile evlenmek câizdir. Ancak Müslüman kadýnlarýn; ister Yahudi, ister Hristiyan olsun, Müslüman olmayanlarla evlenmeleri câiz deðildir. 32-Müslüman kimdir? "Müslüman, elinden ve dilinden diðer Müslümanlarýn emin olduðu, zarar görmediði kimsedir." (Buhârî, "Ýman", 4; Müslim, "Ýman", 19) 33- Gerçek müflis, parasý ve malý olmayan kimse midir yoksa kimdir? "Benim ümmetimin müflisi (iflas edeni) o kimsedir ki, kýyamet gününde namaz, oruç ve zekâtla gelir. Fakat þuna söðmüþ, þuna iftira etmiþ, þunun malýný yemiþ, bunun kanýný dökmüþ ve þunu dövmüþ. Bundan dolayý onun sevaplarýndan sözü geçen adamlarýn her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden sevaplarý tükenirse, hak sahiplerinin günahlarý o kimseye yüklenir; sonra o kimse cehenneme atýlýr." (Müslim, "Birr", 15) 34-Umre ve hükmü nedir? Umre, ihrama girerek tavaf ve sa'y yaptýktan sonra, traþ olup ihramdan çýkmaktan ibarettir. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Þafii ve Hanbelî mezheplerinde ise farzdýr. 35-Zekât kimlere verilmez? 1- Anne, baba, büyükanne, büyükbabalara. (Usûl) 2-Çocuklar ve torunlara. (Furû') 3- Karý-Koca birbirlerine. 4- Zenginlere. 5- Müslüman olmayanlara. 6- Cami, mescit, çeþme, yol ve köprü gibi yerlere verilmez. 36-Kuran'da ismi geçen tek sahabe efendimiz hangisidir? Zeyd b. Harise. Ahzab Sûresinin 37. âyetinde þöyle buyurulmuþtur: "Allah'ýn nimet verdiði ve senin de nimetlendirdiðin kimseye: "Eþini býrakma, Allah'tan sakýn" diyor, Allah'ýn açýða vuracaðý þeyi içinde saklýyordun. Ýnsanlardan çekiniyordun; oysa Allah'tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eþiyle ilgisini kestiðinde onu seninle evlendirdik ki evlatlýklarý eþleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadýðý bilinsin. Allah'ýn buyruðu yerine gelecektir." Evlatlýklar bir kimsenin öz oðlu deðildir. Müþrikler Peygamberimizin önceden evlatlýk edindiði Zeyd (r.a.)'in boþadýðý hanýmýyla evlenmesi, toplumdaki yanlýþ ve batýl olan bir düþünceyi yýkmaya yönelikti. Bir kimse öz oðlunun hanýmýyla ebediyen evlenemez. (bk. Nisâ sûresi 23. âyet) Murat AKÇAY (Dodurga Ýlçe Müftüsü)

7 Çorum a modern hayvan pazarý ve mezbaha Çorum Belediyesi, mevcut hayvan pazarýnýn artýk ihtiyaca cevap verememesi ve Çorum'a yakýþmamasý nedeniyle yeni ve modern bir hayvan pazarýný þehrimize kazandýracak. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Ankara Yolu, Karacaköy mevkiinde bulunan m2 alan üzerine kurulacak olan hayvan pazarý için ilk adým olarak Çorum Belediyesi, gayrimenkulü tahsis yoluyla edindi. Sonrasýnda ise proje ve hafriyat çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yeni Hayvan Pazarý projesinin 2014 seçim taahhütleri arasýnda yer aldýðýný belirterek 6 yýldýr verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Yeni hayvan pazarýnýn, Çorum'un ve bölgenin çok uzun yýllar ihtiyacýný karþýlayacak fiziki þartlarda ve büyüklükte olacaðýný ifade eden Baþkan Muzaffer Külcü, "Biz, insanýmýzýn en iyi þartlarda üretmesi, ürettiðini halka arz etmesi, günlük yaþamda da en iyi imkânlardan faydalanmasý için çalýþýyoruz. Tüm çalýþmalarýnýzda insaný merkeze alýyoruz ve projelerimizi buna göre þekillendiriyoruz." dedi. Mevcut hayvan pazarýnýn hem görüntüsü hem de iþlevselliði bakýmýndan canlý hayvan tüccarlarýný pek memnun etmediðini, Belediye'nin sinek ve haþereyle mücadelesinde de olumsuz bir yeri olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Þehrimize, yeni ve modern bir hayvan pazarý kuracaðýz. Mevcut hayvan paza- Ankara Yolu Karacaköy mevkiinde kurulacak Hayvan Pazarý nda hafriyat baþladý. rý oluþturduðu görüntü kirliliði ile þehrimize yakýþmýyor. Yapacaðýmýz yeni hayvan pazarýyla çiftçilerimizin burada her türlü ihtiyacýný gidereceðimiz gibi Çorum hayvancýlýðýnýn da geliþmesine katký saðlamýþ olacaðýz." dedi. kontrol binalarý, kurban sahipleri için bekleme alanlarý, yem ve saman satýþ birimleri, lokanta, çay ocaklarý, fast food, wc, duþ, lavabo, soyunma odalarý, yýkama sistemi, gebe hayvan muayene odasý, bekleme salonu, borsa temsil odasý ve hayvan Belediye Baþkaný borsasý satýþ alaný gi- Muzaffer Külcü, yeni hayvan pazarýnýn hayvan ticareti konusunda Çorum'un yaný sýra bölge illerine bi her þeyi düþünülmüþ bir hayvan pazarý olacak. Þehrimize þimdiden hayýrlý uðurlu olsun" dedi. de hizmet verebile- Belediye Baþkaný cek kapasitede olduðunun altýný çizerek "Yeni hayvan pazarýmýz 3 bin Muzaffer Külcü ayrýca, "Bu yatýrýmýn devamý olarak þehrimize yeni bir büyük baþ ve 3 bin küçük mezbaha kazandýrmak baþ kapasiteli olacak. Kapalý ve açýk padoklar, giriþ çýkýþ kontrol binalarý, araç dezenfeksiyon üniteleri, hayvan indirme-bindirme rampalarý, karantina binasý, kurbanlýk hayvan padoklarý, Portatif kurban kesim üniteleri, oto park, veteriner hekim için de fizibilite çalýþmalarý devam ediyor. Uygun sonuca ulaþtýðýmýz takdirde lokomotif görevi Belediye olmak kaydýyla; Kasaplar Odasý, Ziraat Odasý ve Ticaret Borsasý iþbirliði ile Çorum'a modern bir mezbaha kazandýracaðýz." diyerek sözlerini tamamladý. YENÝ HAYVAN PAZARI ÝÇÝN BAÞKA- NIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYORUZ Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, yapýlacak olan yeni hayvan pazarýnýn kendilerini memnun ettiðini belirterek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Eski hayvan pazarýnýn yetersiz kaldýðýný, yapýlacak olan yeni pazar içerisinde sosyal tesisler, mezbaha ve hayvan satýcýlarý için modern satýþ alanlarýnýn olmasýnýn canlý hayvan ticareti yapanlara büyük kolaylýklar saðlayacaðýný ifade eden Recep Gür, "Yeni hayvan pazarý kapasitesi yüksek bir pazar olacaðýndan Çorum'un yaný sýra bölgedeki hayvan ticaretini de olumlu etkileyecek." diye konuþtu. Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan Bayramý öncesinde bin 571 yetimin yüzünü güldürdü. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü nün Peygamber Efendimizin doðum tarihinden esinlenerek hazýrladýðý proje kapsamýnda 1571 yetime ve öksüze bayramlýklarý hediye edildi. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi nde açýlan stantta kendi ayakkabý ve elbiselerini seçen çocuklarýn mutluluklarý yüzlerine yansýdý. Bir çocuðu kendi elleriyle giydiren Külcü çifti, yetim çocuðun mutluluðuna ortak oldular. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi nin sosyal belediyecilik alanýnda yaptýðý çalýþmalar artýk Türkiye de bir marka haline geldiðini söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren yaptýklarý çalýþmalarla Çorum da belediyecilik anlayýþýný yeniden tanýmladýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, bir taraftan belediyeciliðin kendilerine yüklediði temel görevlerimiz yaparken diðer taraftan da gerek kanunlarýn, gerek Anayasa nýn esasýnda kamu kurumlarýna yüklediði ama yerine getirme konusunda çoðu zaman gecikmiþ olduðu sosyal belediyecilik çalýþmalarýný son 6 yýllýk dönemde yeniden formatladýklarýný vurguladý. Külcü, belediye hizmetlerini bu sayede yeni bir anlayýþa kavuþturduklarýnýn altýný çizdi. Yapýlan her hizmette Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn düsturuyla hareket ettiklerini dile getiren Baþkan Külcü, Bu anlayýþla siyasi ve belediye çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayýþýmýzý ortaya çýkaran olgunlaþtýran, büyüten ve bugün Çorum Belediyesi ni sosyal belediyecilik anlamýnda marka belediyelerden birisi haline getiren anlayýþýmýzda tam olarak bunun üzerine kurulmuþ bir anlayýþtýr. Çorum Belediyesi yaptýðý hizmetlerle sosyal belediyecilik alanýnda Türkiye de en önde gelen belediyelerden birisi haline geldi. Yeni doðmuþ olan bir çocuk için hoþ geldin bebek ziyaretinden tutunuz artýk yaþý kemale ermiþ kendisine yardým edecek kimsesi kalmamýþ büyüklerimizin ev temizliðine kadar, kadýn ve gençlerimize yönelik çalýþmalar engellilere yönelik çalýþmalar, Türkiye de sayýlý örneklerinden birisi olan Gýda Bankasý ile ilgili çalýþmalar hepsine bir bütün olarak belediyemizi marka belediyelerden birisi haline getirdi. Bu tabi beraberinde beklentiyi de yükseltti. Çorum Belediyesi artýk toplumun her kesimine hizmet eden bir belediye. Burada genciyle yaþlýsýyþla, kadýnýyla erkeðiyle herhangi ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan Bayramý öncesinde bin 571 yetimin yüzünü güldürdü yetime bayram hediyesi Programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile eþi Hatice Külcü katýldý. bir mahalle ayrýmý yapmaksýzýn oy verdi, oy vermedi ayrýmý yapmadan kimin neye ihtiyacý varsa adeta onu yerine getiren o hizmeti ifa etmek için koþan koþturan bir belediye hizmeti haline geldik. Çocuklarýmýza bayram hediyesi olarak adlandýrdýðýmýz elbise ve ayakkabý daðýtýmý da bunun bir örneðidir dedi yetim ve öksüzün yüzünü güldürdükleri proje hakkýnda bilgi veren Baþkan Külcü, Peygamberimiz 571 yýlýnda doðmuþtur. Ve kendisi bir yetim olarak büyümüþtür. Projeyi hazýrlarken oradan esinlendik. Bu proje 2013 yýlýnda yetimler üzerinden baþlatmýþ olduðumuz bir çalýþma. Önce 571 sonra her bayramda bin 571 sayýsýna ulaþtý. Artýk 6 bin 500 lü sayýlara ulaþtý. Bu bizim için mutluluk ve iftihar vesilesidir. Ýlk etkinliðimizi 2013 yýlýnda bir Ramazan bayramýnda yaptýk yýlýnda hem Ramazan hem Kurban bayramýnda yaptýk. Devlet bu zamana kadar ne yazýk ki bu kapýlarýný açýk tutmamýþ tutamamýþ. Son 13 yýldýr insaný yaþat ki devlet yaþasýn anlayýþýyla ortaya çýkan kamu yönetimi ve devlet yönetimi anlayýþý bizi bu noktaya getirdi. Bu hizmetlerimizi artýrarak devam ettireceðiz. Mahalle muhtarlarýmýza verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ediyoruz. Hem bugün yaptýðýmýz çalýþmanýn esin kaynaðý hem de bir hafta önce 3 bin 700 çocuðun katýlýmýyla yaptýðýmýz çocuk iftarýnýn esasýnda bir yýl önce planlamasýný Hatice Haným yaptý. Çalýþmalarýmýzda hep yanýmýzda oldu. Hatice haným bize her zaman yardýmcý oluyor. Bize çok büyük katkýlarý var ifadelerini kullandý.(ýha) Çorum a modern bir Hayvan Pazarý yapýlmasý taahhüt edildi. YEDAÞ a teþekkür belgesi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan Kurumlar Vergisi Rekortmenleri sýralamasýnda zirvede yer alan YEDAÞ, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in imzaladýðý Teþekkür Belgesi ile onurlandýrýldý. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Baþarýmýz, yönetim modelimizdeki 'Sürdürülebilirlik' anlayýþýnýn bir parçasýdýr" dedi Samsun'un 2014 yýlý Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu. Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul, Samsun genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefler arasýnda YEDAÞ'ýn yer aldýðýný söyledi yýlýnda Samsun'da 'En Yüksek Kurumlar Vergisi' beyanýnda bulunan YEDAÞ'ý, Teþekkür Belgesi ile onurlandýran Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek tarafýndan imzalanan kutlama mesajýný da YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na iletti. BAKAN ÞÝMÞEK, YEDAÞ'I KUTLADI Bakan Þimþek mesajýnda YEDAÞ'ýn sürdürülebilir baþarýsýna dikkat çekerken, Genel Müdür Türkoðlu da yönetim modellerinin olmazsa olmazlarý arasýnda yer alan "Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik" anlayýþýnýn önemine vurgu yaptý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek mesajýnda, "Türkiye'nin kalkýnmasý ve ekonomik olarak büyümesinin temel unsurlarýndan birisi de saðlýklý ve devamlýlýk gösteren vergi gelirleridir. Uluslararasý ekonomik imkanlarý iyi deðerlendirerek, oluþturduklarý katma deðer ile ekonomimizin itici gücü haline gelen kurumlarýmýz sayesinde ekonomimiz hýzla büyümeye devam etmektedir. Ülke genelinde olduðu gibi Samsun ilinde de baþarýlý çalýþmalara imza atarak her yýl Kurumlar Vergisi Sýralamasý'nda zirvede Nurettin Türkoðlu yer alan mükelleflerimiz arasýndaki YEDAÞ'ý kutlar, sürdürülebilir baþarýlarýnýn devam etmesini temenni ederim" dedi. YEDAÞ, ZÝRVEYÝ BIRAKMADI Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn açýkladýðý ve 2011 yýlýndan itibaren YEDAÞ'ýn her yýl rekortmenler arasýnda yer aldýðý Kurumlar Vergisi Sýralamasý'ndaki baþarýsýný þirketin yönetim modeliyle baðdaþtýran YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Strateji, vizyon ve misyon. Yönetim modelimizin temelin yer alan bu üç unsuru hedeflerinizle eþdeðerde ortaya koyduðunuz zaman baþarý kendiliðinden geliyor. YEDAÞ ailesi olarak, Þirketin hedefleri doðrultusunda hazýrladýðýmýz ve uygulamaya baþladýðýmýz Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin olmazsa olmazlarý arasýnda yer alan 'Sürdürülebilirlik' anlayýþýný benimsedik ve tüm iþ süreçlerinde uygulamaya baþladýk. Samsun'un gurur tablosuna ilk olarak 2011 yýlýnda dahil olduk ve geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi 2014 yýlýnda da 'Kurumlar Vergisi Rekortmenleri' arasýnda zirveyi býrakmadýk. Bu bir baþarýdýr. Ayný zamanda, yönetim modelimizin bir parçasý olan 'Sürdürülebilir' yönetim þekliyle ortaya çýkan 'Rol Model' bir uygulamadýr" dedi. DÜNYACA ÜNLÜ ÞÝRKETLER 'YEDAÞ MODELÝ'NÝ TANIYOR Bu takdir ve ödüllerin hem YEDAÞ ailesi için, hem de ülke için bir övünç kaynaðý olduðuna dikkat çeken Türkoðlu, sadece Türkiye'deki dev þirketlerin deðil, Fortune Global 500 Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü þirketlerin dikkatle izlediði 'YEDAÞ Modeli' algýsýný oluþturduklarýný belirtti. Genel Müdür Türkoðlu, "Yönetim modelimizin gereksinimleri arasýnda yer alan "Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik" anlayýþýna bakýþ açýmýz ve uygulamalarýmýz, Avrupa'nýn ve dünyanýn dikkatini çekiyor. Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Orta Doðu'ya kadar 178 ülkenin BID Ödül Komitesi üyelerince 'Kalitesi ve Mükemmelliði' taçlandýrýlan þirketimiz, Türkiye'de elektrik daðýtým sektöründe 'Kalite Elmas Tacý Ödülü'ne layýk görülen ilk ve tek elektrik daðýtýmý þirketi olmuþtur. Bu ödül, þirketimize Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün de habercisidir. Büyük finale sadece bir adým kaldý. Hedefimiz bu yýl içerisinde Avrupa'nýn 4 Yýldýz Ödülü'nü almak ve vizyonumuzu tescillemek" dedi.

8 8 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ 2015 AK Ocaklar iftarda buluþtu BURAK YALÇIN AK Ocaklar Ýl Baþkanlýðý 'nca iftar programý düzenlendi. Hanoðlu Konaðý'nda gerçekleþtirilen iftar yemeðine, AK Ocaklar Genel Baþkaný Hakan Yiðit, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Faruk Gökdemir ve Durmuþ Aktýkan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, AK Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat ile bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. AK Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat ve AK Ocaklar Genel Baþkaný Hakan Yiðit birer konuþma yaptý. AK Ocaklar Þube Baþkaný Arslan Bolat, iftar yemeðine katýlan davetlilere teþekkür etti. AK Ocaklar Ýl Baþkanlýðý 'nca iftar programý düzenlendi. 'AK OCAKLAR BÝR DAVADIR' AK Ocaklarý Derneði'nin bir dava derneði olduðunu belirten Genel Baþkan Hakan Yiðit, dernekler kanununa göre hiçbir sivil toplum kuruluþu, hiçbir siyasi parti ile organik baðlarý olmadýðýný belirterek, bir dava derneði olarak kültürel ve sosyal etkinliklere destek verdiklerini ifade etti. Teþkilatlanma çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Yiðit, Türkiye'de birçok yerde þube açtýklarýný belirterek, "Seçim öncesinde baþta Iðdýr olmak üzere Van, Erzurum, Adýyaman, Þanlýurfa, Yozgat, Tokat, Muðla olmak üzere birçok Anadolu kentinde açýlýþlarýmýzý yaptýk. Bayram sonrasýnda da açýlýþlarýmýz ve faaliyetlerimiz devam edecek. Bu kadar fazla teveccühe mazhar olmamýz bizim doðru yolda olduðumuzu gösteriyor. Bizim AK Ocaklarý kurmamýz bir arz talep meselesiydi. Bu zamana kadar dernek olarak doðru hamleler yaptýk ve bunun sonucu olarak iyi noktalara geldiðimize inanýyorum. 8 yýllýk deðil, 40 yýllýk bir sivil toplum hareketi gibi ivme yakaladýk ve Avrupa'nýn birçok ülkesinde de derneðimizin þubelerini açtýk ve açmaya da devam edeceðiz.'' dedi. Doðu da seçim sonuçlarý þaibeli Ýftar Hanoðlu Konaðý nda gerçekleþtirildi. AK Ocaklar Genel Baþkaný Hakan Yiðit, 7 Haziran seçimlerinin özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi nde saðlýklý bir zeminde yapýlamadýðýný açýkladý. 'DOÐU'DA VATANDAÞ KENDÝ OYUNU KULLANAMADI' Bölge halkýnýn güvenlik nedeniyle hür iradesiyle oyunu istediði siyasi partiye veremedeðini vurgulayan Yiðit, söz konusu bölgelerde demokratik sürecin kesintiye uðratýlmamasý için tedbir alýnmnasý gerektiðini kaydetti. Genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Yiðit, þöyle devam etti: Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde oy kullanma noktasýnda ciddi manada bir takým sýkýntýlar yaþandýðý malumunuzdur. Oradaki arkadaþlarýn isteklerine istinaden bizimde bir takým isteklerimiz ve görüþlerimiz oldu. Doðu bölgelerinde insanlar oylarýný kendileri- ÝFtarda genel gündeme iliþkin deðerlendirmeler yapýldý. nin kullanmasýný istiyor. Lakin doðuda toplu oy kullanýlmýþ vatandaþ kendi oyunu kullanamamýþtýr. Bir sandýðýn devlete maliyeti 750 bin lira gibi ciddi bir rakamý buluyor. Bugün Türkiye'de 37 bin köyün hesabýnýn yapýldýðý zaman bu rakam trilyonlarý aþýyor. TAÞIMA SÝSTEMÝ ÝLE OY KULLANILSIN' Biz diyoruz ki, 8-10 köyü taþýma sistemi ile il, ilçe ve merkezde oluþturulacak sandýklara taþýyarak güvenli ve emniyetli bir þekilde oy kullanmalarýný saðlayalým. Ýnsanlar gönlü ve yüreði kimi istiyorsa oyunu kullansýn. Avrupa'da birkaç yerde görüyoruz. Hatta yurt dýþýnda bulunan Türklerin oy kullandýðý bir sistem var. Pasaportunu gösteren herkes istediði ve dilediði yerde oyunu kullanabiliyor. Bu sistemin Türkiye'de uygulanmasýný isti- yoruz. Seçmen bir hafta boyunca istediði zaman, istediði saatte oluþturulacak sandýklarda dilediði gibi oyunu kullansýn. T.C. kimliði ile gitsin, isterse Avrupa'da dahi olsa oy kullansýn. Sonuç olarak bizim burada istediðimiz vatandaþlarýmýzýn kendi oyunu kendilerinin kullanmasýdýr. Benim oyumun baþkalarý tarafýndan kullanýlarak engellenmesine istemiyoruz." Yukarýzeytinliler iftarda buluþtu Osmancýk Yukarýzeytin Köyü Eðitim Kültür ve Spor Derneði tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen geleneksel iftar programýna katýlým yoðun oldu. Yapýlan açýklamaya göre, Cumhuriyetköy Baraj Piknik Alanýnda düzenlenen iftar programýna Ýstanbul'un farklý semtlerinde yaþayan Yukarýzeytinliler katýldý. Yukarýzeytin Köyü Derneði Baþkaný Ahmet Temir, Ýstanbul'da yaþayan Yukarýzeytinliler in her ne kadar farklý semtlerde olsa da büyük bir aile gibi olduklarýný söyledi. Yukarýzeytinliler in her fýrsatta bir araya gel- Ýstanbul'da düzenlenen geleneksel iftar programýna katýlým yoðun oldu. meye çalýþtýklarýný kaydeden Temir, Mübarek Ramazan ayýnýn maneviyatýndan en güzel þekilde yararlanmaya çalýþýyoruz. Derneðimizin düzenlemiþ olduðu bu kardeþlik iftarý bir kez daha samimi duygularla bir araya gelmemize vesile oldu. Maneviyatýn en yüksek olduðu aydayýz. Böylesine güzel bir Ramazan gününde bütün hemþehriler bir arada oruç açýyoruz. Bu güzel ortamýn manevi duygula- rýmýzýn daha da güçlenmesine vesile olmasýný diliyorum" dedi. Temir, Ramazan'ýn son gününde de Yukarýzeytin köyünde toplu iftar vereceklerini kaydetti. Ramazan Çadýrý'nda iftarý Hayat Þýrýnga verdi. Ýftarý Hayat Þýrýnga verdi Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftarý Hayat Þýrýnga verdi. Ramazan çadýrýnda iftar programlarý devam ediyor. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýskilip esnafý iftarda buluþtu Ýskilip esnafý iftar yemeðinde bir araya geldi. Ýskilip Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Ýskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu tarafýndan þehir parký karþýsýnda bulunan boþ alanda verilen iftar yemeðine Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, oda baþkanlarý ve esnaflar katýldý. Ýsmet Uslu davetlilere hitaben yaptýðý kýsa konuþmada, 11 ayýn sultaný olan Ramazan ayýnda bir- Ýskilip esnafý iftar yemeðinde bir araya geldi. lik ve beraberlik içinde olmanýn onuru ve gurunu yaþadýklarýný belirterek, Ramazan nedeniyle birlik ve beraberlik içinde iftarýmýzý bir- likte yapmak amacýyla böyle güzel bir akþamda beraber olduk. Ýftarýmýza katýlan herkese teþekkür ederim. Esnafýmýzýn ve Ýskilip halkýnýn Ramazan ayýný kutlarým dedi. Ýftar yemeðinde davetlilere gelenksel iskilip dolmasý ikram edildi.(ýha) malar, ilahi gruplarýnýn dinletileri ve semazen gösterilerinin yanýnda Dünya Kur'an-ý Kerim Þampiyonunun Kur'aný Kerim Tilaveti ile devam edecek. Etkinliklerle Ýskilip unutulmaz bir Ramazan gecesi daha yaþayacak. Belediye Baþkaný Recep Çatma, sosyal ve kültürel içerikli programlarýn Ramazan'da olduðu gibi Ramazan ayýndan sonra da devam edeceðini belirterek, "Programýmýza yoðun katýlýmlarýndan dolayý Ýskilipli hemþerilerime, organizasyonun gerçekleþme- sinde önemli vefa örneði sergileyen hemþehrimiz Ahmet Serdar Selbes kardeþimize ve Best organizasyona teþekkür ediyor, tüm hemþerilerimi 14 Temmuz'da gerçekleþtireceðimiz programýmýza davet ediyorum." dedi. Ramazan etkinliðine devam Ýskilip Belediyesi'nin 3-4 Temmuz 2015 tarihlerinde þehir merkezinde düzenlediði Ramazan þenlikleri Ýskilip halkýnýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. Yediden yetmiþe tüm kesimlere hitap eden etkinliklerde hem çocuklar hem de yetiþkinler gönüllerince eðlendi. Þenlik programý 14 Temmuz 2015 Salý akþamý ayný yerde devam edecek. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, saat 21.30'da baþlayacak programda çocuklar gönüllerince eðlenecek. Ýlçe Müftülüðünün tespit ettiði namaza en çok devam eden çocuk ve gençlerden oluþan 10 kiþiye çeþitli hediyeler verilecek. Namaza devam programý çerçevesinde birinci gelen bir kýz ve bir erkek çocuk veya gence birer adet tablet bilgisayar, ikinci gelenlere birer adet bisiklet, üçüncü gelenlere birer adet dijital fotoðraf makinesi, diðerlerine de çeþitli hediyeler verilecek. Etkinlikler, illüzyon gösterileri, yarýþ- Ýskilip Belediyesi 14 Temmuz da Ramazan etkinliði düzenleyecek. Ramazan eðlenceleri yoðun ilgi gördü.

9 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ Cebeci, kulaklarýn ve gönüllerin pasýný sildi RECEP MEBET gönüllerin pasýný sildi. Çorum un Bayat ilçesinde yürüttükleri hafýz yetiþtirme çalýþmalarýndan da bahseden Cebeci, Hafýzlýk Yatýlý Kýz Kuran Kursu temelinin de yakýnda atýlacaðý müjdesini verdi. Programla ilgili açýklamalarda bulunan Cebeci, Bu mubarek ayda, güzel kitabýmýz Kur'an la güzel insanlarýn karþýsýna beni çýkaran Rabbim e sonsuz hamdediyorum. Bu imkaný sunan baþta Kanal 7 sahibi Zekeriya Karaman ve Ömer Döngeloðlu na, Fatma Haným baþta olmak üzere tüm çekim ekibine, ayrýca vesile olan Ýbrahim Çetin ve Ýkram Turizm e teþekkür ediyorum. Özelliklede programdan önce ve program esnasýnda daima dualarýný yanýmda hissettiðim caným anama, aileme ve gecenin geç saatine kadar beni dinleme lütfunda bulunan kardeþlerime ve gönül dostlarýmdan da Allah razý olsun dedi. Gecenin duasýnýn ardýndan imsak vaktinde Ýstanbul için sabah ezanýný okuyan Cebeci, program sonrasý tebrikleri kabul etti. Kuran ziyafeti sunan Nevzat Cebeci, kulaklarýn ve gönüllerin pasýný sildi. Bayat Atýf Hoca Kuran Kursu Müdürü Nevzat Cebeci, Kanal 7 televizyonunda canlý olarak ekrana gelen Ömer Döngeloðlu ile Sahur Vakti adlý programa konuk oldu. Baþakþehir Sular Vadisi nden canlý olarak yayýnlanan programda, Kuran-ý Kerim tilavetiyle dinleyenlere manevi bir ziyafet sunan Nevzat Cebeci, kulaklarýn ve Ýbra Turizm, Ramazan Ayý nýn ikinci umre kafilesini kutsal topraklara uðurladý. Ýbra Turizm, ikinci kafilesini uðurladý RECEP MEBET Ýbra Turizm, Ramazan Ayý nýn ikinci umre kafilesini dün düzenlenen programla kutsal topraklara uðurladý. Akþemseddin Camii yanýnda gerçekleþen uðurlama programýna Ýbra Turizm Çorum Þubesi yetkilisi Ýdris Özdemir, firma temsilcilerinden Ýbrahim Bilgin ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Duygusal anlarýn yaþandýðý programda 15 kiþilik umre kafilesi dualarla uðurlandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Uðurlamada konuþan Ýbrahim Bilgin, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: Yaklaþýk 25 yýldýr hac ve umre iþleri ile uðraþ- maktayým. Bilgi ve tecrübe birikimizle genel merkezi Ankara da bulunan ve TURSAB üyesi olan Ýbra Tur un Çorum Þubesi olarak hizmet vermekteyiz. Ýþ yerimiz Ulucami civarý Paþa Hamamý karþýsý Erdemli Ýþ haný l. katýnda bulunuyor yýlý Ramazan Ayý umre programýmýza katýlan 40 kiþilik kafilemizin ardýndan 15 kiþilik bir kafilemizi daha kutsal topraklara uðurluyoruz. Uðurlamaya gelen yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle havalimanýna hareket ettiler. Atatürk Havalimaný ndan Mekke ye uçtuðunu belirten yetkililer, Çorumlu umrecilerin 19 ve 22 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yurda döneceðini bildirdiler. Uslu ve Külcü den Akþemseddin ziyareti Taþlý çeteden þikâyetçi RECEP MEBET AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen ziyarete Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Ahmet Yabacýoðlu da katýldý. Dernek Baþkaný Celal Alegöz ün evsahipliðindeki ziyarette Akþemseddin Camii ni gezen heyet, ibadet ve duanýn ardýndan Ramazan Ayý programlarýný sürdürdü. HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin Çorum Belediyesi tarafýndan tamamlanarak ibadete açýldýðýný hatýrlattý. Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz diyen Alegöz, Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemseddin Camii adýný alan mâbedin Çorum un yeni sembolleri arasýnda yerini aldýðýný söyledi. Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin katkýlarý ve Çorum Belediyesi nin desteði ile camimizin inþaasýný tamamladýk. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarý ve tefriþat iþleri yapýldý. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için ise hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Akþemseddin Camii ne baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemseddin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyor, Ramazan Ayý nda da baðýþlarýný bekli- RECEP MEBET Üçtutlar Mahallesi 1. Stad Sokak sakinlerinden Burhan Abuhanoðlu isimli vatandaþ, bir grup genç tarafýndan evinin sürekli taþlandýðýný iddia etti. Kendilerine çete süsü veren yaþlarýnda bazý gençlerin mahallenin huzurunu kaçýrdýðýný ve geceleri taþla binalarýn camlarýný kýrdýðýný öne süren Burhan Abuhanoðlu, Durumu Emniyet e bildirmeme raðmen problem bir türlü çözülmedi dedi. Her hangi bir husumet olmamasýna raðmen evini taþlayan saldýrgan gençleri defalarca uyardýðýný ve insafa davet ettiðini anlatan Abuhanoðlu, Bir yýlý aþkýn süredir evimde huzurla oturamýyorum. Ramazan Ayý nda bile defalarca camlarýmýz kýrýldý diye konuþtu. Kapiþonlu kýyafetlerle yüzlerini gizlemeye çalýþan gençlerin, karþý apartmanýn bahçesini kullandýklarýný ve camlarý kýrdýktan sonra kaçtýklarýný belirten Abuhanoðlu, can güvenliðine dahi kast eden saldýrganlarýn bir an önce yakalanarak haklarýnda iþlem yapýlmasýný istedi. Burhan Abuhanoðlu, evinin camlarýný kýran saldýrganlardan þikâyetçi. Tarhankozlusu nda iftar RECEP MEBET Salim Uslu ve Muzaffer Külcü, Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Deniz Feneri nden gençlere özel organizasyon Ýyilik Ýftarý 11 Temmuz da RECEP MEBET Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllüleri tarafýndan organize edilen Genç Ýyilik Ýftarý 11 Temmuz 2015 Cumartesi akþamý gerçekleþecek. Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi nin evsahipliðindeki iftar programý Buhara Erkek Öðrenci Yurdu Salonu nda düzenlenecek. Organizasyon hakkýnda bilgi veren Deniz Feneri Derneði Çorum Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, Ýyilik gönüllüsü gençleri, Cumartesi akþamý düzenleyeceðimiz iftar yemeðinde buluþmaya davet ediyoruz dedi. ÝYÝLÝK ÝFTARINDA BULUÞUYORUZ Katýlýmýn ücretsiz olduðu iftar programýna iþtirak etmek isteyen gençlerin, Hürriyet Meydaný PTT Merkez Müdürlüðü yanýndaki baðýþ standýna uðrayýp ya da numaralý iletiþim hattýna isim yazdýrmalarý gerektiði bildirildi. Yasemin Eyvazlý Genç Ýyilik Ýftarý Cumartesi akþamý ÝYC de Çorum merkeze baðlý Tarhankozlusu Köyü nde, cami bahçesinde iftar yemeði verildi. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý gerçekleþen iftar programýna Tarhankozlusu Köyü Muhtarý Abdullah Alaca, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile köy halký katýldý. Tarhankozlusu Köyü Camii Ýmam Hatibi Emre Mutluay öncülüðünde organize edilen iftar programý Kemal Baran, Sefer Baran, Naime Aydýn, Hüseyin Kýyýþkan ve Muhammed Ýhsan Özkes in katkýlarýyla gerçekleþti. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program hakkýnda bilgi veren Emre Mutluay, Allah hayýr sahiplerinden razý olsun diye konuþtu. Mevlid-i þerif ve ilahilerle devam eden iftar programýný geleneksel hale getirmeyi planladýklarýný anlatan Mutluay, organizasyonda emeði geçenlere de teþekkür etti. Çorum merkezde yaþayan Tarhankozlusu Köyü mensuplarýnýn da büyük ilgi gösterdiði iftar yemeði, yapýlan duanýn ardýndan sona erdi. Emre Mutluay öncülüðünde organize edilen iftar programýna hayýrseverler sponsor oldu. Köy halký, geleneksel hale getirilmesi hedeflenen iftara büyük ilgi gösterdi. Tarhankozlusu Köyü nde, cami bahçesinde iftar yemeði verildi.

10 10 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ Hasan Çakmak a ödül Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý münasebetiyle din görevlileri arasýnda düzenlenen Kur'an-ý Kerim'i güzel Sungurlu da örnek proje Sungurlu Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yaþlý ve kimsesi olmayanlarýn evleri temizleniyor. Ýlçe merkezinde ikamet eden fakir ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ndan yardým alan yaþlý, hasta veya engelli 85 ailenin on günde bir evleri temizlendiði bildirildi. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, üç ekiple evlerinin okuma yarýþmasýnda birinci olan Huzur Camii Müezzin Kayyumu Hasan Çakmak, Türkiye Kamu Sen tarafýndan ödüllendirildi. Huzur Camii Müezzin Kayyumu Hasan Çakmak, Türkiye Kamu Sen tarafýndan ödüllendirildi. Sungurlu Kaymakamlýðý örnek bir projeye imza attý. temizlik hizmetleri 1 Temmuz tarihi itibariyle yapýlmaya baþlandýðýný hatýrlatarak, projenin en az bir yýl süreyle devam edeceðini söyledi.(ýha) Ýhmaller can yakýyor TOÇ BÝR SEN Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader, önceki gün Manisa'nýn Gölmarmara ilçesinde meydana gelen, mevsimlik tarým iþçilerini taþýyan kamyonet ile bir süt tankerinin çarpýþmasý sonucu 15 kiþinin hayatýný kaybettiði, 2 kiþinin de yaralandýðý kaza ile ilgili, ihmal yorumu yaptý. Özkader, Millet olarak, ülke olarak Manisa'nýn Gölmarmara ilçesinde meydana gelen kazayla derinden sarsýldýk. Ekmek mücadelesi için sahur vakti yola çýkan 15 mevsimlik tarým iþçisi kardeþimizi, maalesef, bu elim kazada kaybettik. 2 kardeþimiz de bu kazada yaralandý. Gerçekten çok acý bir olay. Ýhmaller, iþ ve trafik kazalarý; canýmýzý yakmaya, ocaklarý söndürmeye, ocaklarla birlikte ülkemize de ateþ düþürmeye devam ediyor dedi. BU ACILAR ARTIK SON BULSUN Mevsimlik tarým iþçilerinin ulaþým, barýnma, saðlýk ve eðitim koþullarý bir an önce gözden geçirilip, insan onuruna yakýþýr hale getirilmeli. Bizler bu acýlar artýk son bulsun, insan temel hak ve hürriyetleri tam anlamýyla vücut bulsun istiyoruz. Dolayýsýyla geçim derdiyle yollara düþen, bilmedikleri diyarlarda zor þartlarda çalýþmayý göze alan mevsimlik iþçi kardeþlerimizin her türlü maðduriyetleri giderilmeli, yaþam koþullarý ve çalýþma þartlarý iyileþtirilerek insani Büyüme oranýndan payýmýzý alamadýk Yýlýn ilk 6 aylýk enflasyonuna göre ve toplu sözleþme uyarýnca devlet memurlarý, sözleþmeliler ve memur emeklilerine enflasyon farký dâhil yüzde 4,76 zam verilecek olmasýný eleþtiren Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Temsilciliði Mali Sekreteri Ýlhami Balaban, "Zaten yýlbaþýnda maaþlarýmýza yapýlan zam yetersiz olduðu gibi ilk üç ayda da erimiþti. Temmuz ayýnda yapýlacak zammýn bu erimeyi telafi etmesini bekliyorduk. Görünen o ki 5 milyon memur, emeklisi ve sözleþmeli personel büyük bir hayal kýrýklýðýna uðratýlmýþ oldu." dedi. Yüzde 4,76 oranýndaki 6 aylýk maaþ zammýnýn düþük ve yetersiz olduðunu söyleyen Ýlhami Balaban, hükümete seslenerek maaþ kayýplarýnýn telafi edilmesini istediði basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Ýki yýl önce imzalanan toplu iþ sözleþmesi uyarýnca kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnda 2014 Ocak ayýnda net 123 lira artýþ yapýlýrken, 2014 yýlý için enflasyon farký ödenmemiþti. Memur ve emeklileri olarak 2014 yýlý boyunca gerçekleþen enflasyon oraný 123 liralýk maaþ zamlarýný fazlasýyla aþmýþ ve maaþlarýmýzý buharlaþtýrmýþtý. FÝNALDE ÇO- RUM U TEMSÝL EDECEK 2004 yýlýndan bu yana düzenlenen yarýþmalarda bu yýl Çorum da ve bölge yarýþmasý finallerinde Huzur Camii Müezzin Kayyumu Hasan Çakmak birinci oldu. Daha önce de 2010 yýlýnda Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý nda Türkiye birincisi olan Çakmak, 9Aðustos 2015 tarihinde Sinop'ta yapýlacak olan Türkiye finallerinde Çorum u temsil edecek. Türkiye Kamu- Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ve Türk Diyanet Vakýf- Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü nün elinden hediye altýnýný alan Hasan Çakmak, destekleri için teþekkür ederken, Aydýn ve Ünlü de Türkiye finallerinde Çakmak a baþarýlar diledi. koþullara uygun hale getirilmelidir. Bu elim kazalarýn ve facialarýn bir daha yaþanmamasý için ilgili kurumlar tarafýndan bir an önce önlem alýnmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçisi kardeþlerimizin ulaþým, gittikleri yerlerdeki barýnma, eðitim, saðlýk ve güvenlik koþullarý yeniden gözden geçirilerek insan onuruna yakýþmayan, modern uygulamalardan uzak, çaðýmýzda karþýlýk bulmayan feodal mantaliteyle çalýþtýrýlmalarýna derhal son verilmelidir. Bu acýnýn tarifi mümkün deðil, bu olayýn hiçbir biçimde izahý yapýlamaz. Bu elim kazada hayatýný kaybeden kardeþlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakýnlarýna sabýr diliyorum. Milletimizin baþý saðolsun. Yine geçtiðimiz günlerde Manisa'nýn Alaþehir ilçesinde baðlarda görülen Salkým Güvesi zararlýsý hakkýnda araþtýrma yapan Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü personelini taþýyan resmi bir araç kaza yaptý. Kazada ne yazýk ki bir stajyer öðrenci kardeþimiz olay yerinde hayatýný kaybetti, bir TAR-GEL personeli ve bir stajyer öðrenci kardeþimiz de yaralandý. Hayatýný kaybeden kardeþimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþ saðlýðý; yaralanan kardeþlerimize de acil þifalar diliyorum. þeklinde konuþtu. Biz 2015 yýlýnda bu zararýmýzýn telafi edilmesini beklerken gerek Ocak 2015 gerekse Temmuz 2015 maaþ artýþý dönemlerinde büyük bir hüsran yaþadýk. Adeta maðdur ve periþan edildik. Üstüne üstlük gerçekleþen reel enflasyon arýna kadar maaþlarýmýza zam yapýlmadýðý gibi Türkiye'nin büyüme oranýndan da payýmýzý alamadýk. Memur ve emeklileri olarak hükümeti uyarýyor ve maaþlarýmýza adil ve eþitlikçi oranlarda zam yapýlmasýný ve ülkemizin büyüme oranlarýnýn da maaþlarýmýza zam olarak yansýtýlmasýný istiyoruz. Geçmiþe dönük ek ders ücretleri, eþ ve çocuk yardýmýnda da enflasyon farkýnýn ve büyüme oraný kadar zammýn yansýtýlmasýný istiyoruz. Eðitim çalýþanlarýnýn ve memurlarýn ve emeklilerinin yüksek enflasyon rakamlarýndan kaynaklý gelir kayýplarýnýn karþýlanmasý ve bugüne kadar yaþadýðý ekonomik maðduriyetlerin giderilmesi için öncelikle artan oranlý vergi dilimi uygulamasýna da son verilmesini talep ediyoruz. Hüseyin Sesver'in ayakta durma cihazýna ihtiyacý var Bartýn'da yaþayan 9 yaþýndaki 'serebral palsi' hastasý Hüseyin Sesver'in ayakta durma cihazýna ihtiyacý var. Doktorlar, daha önce annesinin borç parayla kendisine aldýðý protez sayesinde duvara tutunarak da olsa yürüyebilen Hüseyin'in geliþme kaydettiðini söylüyor. Doðuþtan gelen serebral palsi (beyin felci) hastalýðý nedeniyle konuþamayan ve yürüyemen Hüseyin Sesver'in ayakta durma cihazýna ihtiyacý var. 3 çocuk annesi Fatma Sesver, daha önce oðlu için borç parayla protez almýþ ve Hüseyin duvara tutunarak da olsa Yeni piknik alaný bayrama tamam Sungurlu Belediyesi tarafýndan, Belediye Toplu Konutlarý arkasýna yapýlan modern piknik alanýnýn Ramazan Bayramýna yetiþtirilmesi hedefleniyor. 140 dönüm arazi üzerine yapýlan piknik alanýnda 20 bin metrekare reaksiyon alaný, Sungurlu ya hakim baký teraslarý, mescit, güvenlik ve yönetim binasý yeralacak. Süs havuzlarý ve dinlenme alanlarýnýn olacaðý mesire alanýnda, 70 araçlýk modern otopark, ki- Doðuþtan gelen serebral palsi (beyin felci) hastalýðý nedeniyle konuþam ayan ve yürüyemen Hüseyin Sesver'in ayakta durma cihazýna ihtiyacý var. Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) yönetimi mniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. yürüyebilmiþti. Þimdi doktorlar Hüseyin'in geliþme kaydettiðini, bu cihaz alýnýrsa yürüme ihtimalinin olduðunu söylüyor. Bartýn'ýn Orduyeri Mahallesi'nde çocuklarýyla birlikte yaþayan Fatma Sesver, "Yýllardýr sýrtýmda taþýyarak okula götürdüðüm oðlumun akülü araba ihtiyacý için Deniz Feneri Derneði'ne mektup yazdým ve dernek hem akülü araba talebimizi karþýladý hem de oðlumun eðitim masraflarýna destek saðladý. Oðlumu dýþarý þimdi rahat rahat dýþarý çýkarýyorum ve sosyalleþmesini saðlayabiliyorum" diyerek Derneðe teþekkürlerini iletti. Son yapýlan tetkik ve kontrollere göre Hüseyin'inin kendi baþýna yürüme ihtimali söz konusu. Çocuðunun yürüme geliþimine katký saðlayacak olan cihazýn bedelinin 3 bin 500 TL olduðunu söyleyen Fatma Sesver, "Bu cihaz alýnýrsa Hüseyin'in yürüme ihtimali var. Hayýrseverlerden bana mutluluðu çok görmemelerini rica ediyorum. Çocuklarýmý babasýz büyütmenin zorluklarý karþýsýnda mutlaka birileri sesimi duyacaktýr. diye konuþtu. TÜMSÝAD dan Kolcu ya ziyaret Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜM- SÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Baþkan Kýlýç, Çorum'un asayiþ bakýmýndan önemli bir sorunu olmayan, sakin, huzurlu bir il olduðu, bu güven huzur ortamýnýn gerçekleþmesinde büyük gayret gösteren polis teþkilatýna bu vesile ile teþekkür ederek diðer etkenlerden bir tanesinin de Çorum'da genel iþsizliðin daha az boyutlarda olmasý üreten, ihraç eden ve Türkiye'ye katma deðer saðlayan Çorumlu iþ dünyasý olduðu ve Çorumlu nun öz kaynaklarýyla yaptýðý istihdam ve üretim küçümsenemeyecek boyutta olmasýnýn da þehirdeki iþ ahenginin bir parçasý olduðunu belirterek, Çorum a yeni atanan Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da, insanlarýn hayrýna para kazanmasýna vesile olan herkese saygý duyduðunu ifade ederek, ziyaretleri için TÜMSÝAD yönetimine teþekkür etti. Sungurlu Belediyesi tarafýndan yeni piknik alaný yapýlýyor. þilik amfitiyatro bulunacak. 30 adet mangal ve kamelyalarýn bulunacaðý mesire alanýnda yürüyüþ ve gezinti alanlarý, çocuklar için ise oyun parký bulunacak.(ýha)

11 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:25 Haziran 1431 Hýzýr: TEMMUZ Herkese anlýyabileceði kadar söyleyiniz! Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Mehmed Ali Paþanýn Mýsýr valiliði (1805) - Bevârih (Sýcak rüzgârlar)'in sonu Beklenen Þahýs 2 Çaycý Emin Efendi derin bir soluk aldýktan sonra: "Bak kurban, ben bile Efendi Hazretlerinin yataðýný ve yorganýný satýn aldým o vesile ile günlük belli zamanlarda ancak görüþebiliyorum. Ben birkaç saat önce görüþtüm, kendisi biraz rahatsýz,bizim oðlan Abdullah ý gönderelim, bir sorsun, ondan sonraki duruma göre hareket ederiz." "Tamam Emin Efendi, biz size baðlýyýz" Emin Efendi koþarak Abdullah ý evden çaðýrýr ve : "Oðlum Hoca Efendiye git, Ýnebolu dan gelen bir heyet var, sizin ile görüþmek istiyorlar, acaba gelebilirler mi? diye bir sor" Abdullah yaþý küçük olduðu için evinin karþýsýndaki karakolda bulunan polisler pek ses çýkarmazlar. Koþarak üstadýn evine giden Abdullah kapýyý itina ile çalar, Bediüzzaman hazretleri biraz sonra kapýyý açar ve: "Buyur Abdullah Efendi hoþ geldin, gir içeri" Abdullah üstadýn elini öper, üstad da Abdullaha ýn alnýndan öper: "Söyle bakalým Abdullah ne bu telaþýn?" "Efendim babam gönderdi, selamý var Ýnebolu dan bir heyet sizin ile görüþmek istiyor acaba gelebilirler mi?" "Olur Abdullah Efendi, hemen gelsinler, ben kapýyý açýk býrakýrým, aralýklý olarak birer birer gelsinler, polislere dikkat etsinler." Bu sözden sonra Abdullah tekrar üstadýn elini öperek koþarcacýsýna Emin Efendi nin yanýna ulaþýr. " Soluk soluða kalmýþsýn Abdullah, söyle bakalým?" "Hoca Efendi gelsinler buyurdu, fakat tek tek ve aralýklý olarak girsinler dedi." (Sürecek) Gram ALIÞ 100,45 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net SATIÞ 100,51 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ S.AHMET BOSTANCI (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI ESER ECZANESÝ ESER HIÞIR (TEL: ) OSMANCIK CAD. NO : 44/C - ULU CAMÝ VE YAZI ÇARÞI ARASI Abd kelimesinin türevi olan ibadet kulun Allah'a karþý görevlerinin tümünü içine alýr.bunun için insanýn Allah'ýn kulu olduðunu neticede Ona döneceðini, O'nun yardýmýna muhtaç olduðunu unutmamasý olayýdýr. Zaten inanan kulun amacý da bu olmalýdýr. Fatiha suresinde (ayet 5) "Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardým dileriz." diye günde kýrk defa inanan kul Allah'a bu kulluk görevini ayetle arz eder. Bu þekilde görev ve sorumluluðunu Allah'a arz eden mü'min kendi ruhunu öldürücü þehevi arzulara (bütün kötülüklere )esir olmaktan ruhunu ve kendisini kurtarmýþ olur.böylece gerçek manada hürriyetine kavuþmuþ olur.zira insan kula kul olursa onun adýna köle denilir.allah'a kul olursa gerçek hürriyet budur.ýþte insan o zaman hür olur. Ýbadet;kulun kendi yerini kendisini yaratan Allah'a karþý fiili olarak tayýn etmesi,belirlemesi demektir.allah'a karþý görevi olan ibadetleri yapmaklada kendisinin kul,allah'ýnda Rab olduðunu ortaya koymuþ olur.bundan dolayýdýr ki ibadetin esasýný samimiyet ve Allah'a karþý saygý oluþturur.ýbadetler bizzat Allah tarafýndan belirlenmiþ belli þekiller ve formüller içerir.kulda kul olduðunu ifade ederken bu þekil ve formülleri icra eder. Namaz kýlarken rüku ve sücud gibi belli hareketler,oruçta imsak ve sahur olaylarý,zekatta malýn belli bölümünü fakire verme ve zenginlik ölçüsü,sosyal hayatta gýybet,zan,tecessüs konularý,komþu,ana baba haklarý,yetimi koruma kollama,fakir ve miskinlere yardým konularý v.s. hepside Allah'ýn Kur'an-ýnda koyduðu belli kural,þekil ve formüllerdir. Köyün imamý rahmetli Ahmet Hoca her sene ramazan öncesi rutin olarak okuduðu hutbesine ''Recep, þaban derken geldi ý-ramazan' diye baþlayýp akabinde bu manevi ayýn nasýl deðerlendirilmesi noktasýnda tavsiyeler sýralardý. Müslüman toplumlarda ramazanlarýn, kurbanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Özellikle ramazanýn bedeni bir ibadet olmasý nedeniyle ayrý bir önemi vardýr. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Lisan-i haliyle; ' Sen bir günlük Sivil Savunma Uzmaný açlýða susuzluða katlanamýyorsun, dünya âleminde günlerce aç açýk kalan, ölmemek için ot yiyen, fare yemek için fetva isteyen insanlar var. Sakýn ola onlarý unutma, yardým elini uzat. Ýftar sofralarýný israf sofrasý yapma. Rýzai ilahi için iftar veriyorsan fakir fukaraya garip gurabaya ambargo koyma 'diye haykýrýr ama herkesin duyma kapasitesine göre tesir eder. Bizim nesil þanslý. Çünkü hem köy hayatýný gördü hem de teknoloji ile tanýþtý. Dolaysýyla teknolojinin rahatlýðýný, stresini ayný zamanda köylerin doðallýðý ve zorluðu ile mukayese etme imkâný buldu. Lakin bizim çocuklarýmýz bundan mahrum kalýyor, torunlarýmýz ise tamamen kalacak ve internet dünyasýnda boðulacak. Ramazan öncesinde köylerde hummalý bir koþuþturma göze çarpardý. Bir taraftan on bir ayýn sultanýnýn en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþýrken diðer tarafta ise geçimini saðlayacaðý tarýmdaki, hayvancýlýktaki iþlerini aksatmadan yerine getirmek için koþturulurdu. Hatýrladýðým kadarýyla sene önceki ramazanlar yine böyle yaz aylarýna gelmiþti. Dolaysýyla ramazanlarýn yazýn kavurucu sýcaðýna denk gelmesi iþlerin biraz daha zorlaþmasý demekti. Çünkü sahurdan itibaren alaca karanlýkta orak tarlasýnda ekinini biçecek, düvenini sürecek ve bu arada susuzluðunu gidermek için baþýný iki de bir dereden akan suya sokacak ama bu harareti daha da yükseltecekti. Tabi sonradan patozlar çýkýnca bir nebze rahatlýk geldi. Köylerde ramazan denilince öncelikle kuran okumasýný bilenlerin camide mukabele okumasý akla gelir. Mukabele okuyacak ekibin içinde yer almak ayrýcalýktý. Hatta bunun için bile küskünlükler olurdu. Diðer taraftan gaz lambasý ýþýðýnda camide kýlýnan teravih namazlarýnýn ayrý bir lezzeti vardý. Teravih saatinde köy kahvesi tamamen boþalýr, herkes camiye gitmeye mecbur kalýrdý. Yani baskýn örf adet kendini hissettirirdi. Þimdiki gibi çalar saatler olmadýðý için gece temcite (sahura) kaldýrmak üzere görevli tutulurdu. Bu da çoðunlukla köy bekçisi olurdu. Görevlinin evinde sahur hazýrlýðý yapýlmaz, her akþam bir komþu mayalý çöreðini verirdi. Köyde kadýn olmak zordu. Çünkü ramazanýn tüm yükünü analarýmýz çekerdi. Sabahtan akþama kadar eþiyle beraber iþ güç peþinde koþar akþam olunca da koþtura koþtura ocaðý yak, iftarlýk yemeði hazýrla Sonra gece sahura mayalý (pýt pýt) çörek yapmak için iki saat öncesinden kak, sacýn altýný yak, çöreði yap ki, evin direði herif afiyetçe yesin. Yine köylerde iftara, sahura komþular - akrabalar sýk sýk davet edilirdi. Hele akþamlarý mehle gezmelerine randevu istenmez, tak kapý gelinirdi. Þimdi ki gibi misafiri konuþturmayan televizyonlar olmadýðý için sohbetin - daha doðrusu dedi kodunun beline vurulurdu. Bu arada kim ne kadar mayalý çörek yedi onun Ýbadet ve Kul övünmesi yapýlýrdý. Diðer taraftan bayram öncesi babalar çocuklarýna, eþlerine bazen yeni bazen de BÝTPAZARINDAN bayramlýk almak için mutlaka þehre giderlerdi. Tabi çocuklarda babalarýnýn gelmesini dört gözle beklerlerdi. Zor bulunanýn kýymeti olurmuþ hesabý, çocuklarda þimdi ki gibi burun kýrýþtýrmaz on defa giyer çýkarýrdý Bayrama birkaç gün kala evlerin duvarlarý çamurla ( boya badana yerine) sývanýr ve mýntýka temizliði yapýlýrdý. Arefe günü ise herkes mezarlýða gider ölmüþlerinin ruhuna Fatiha okurdu. Bayram sabahý kýlýnan namazýn ardýndan cami önünde toplu bayramlaþma yapýlýr, dargýn olanlar ya direk evine gider veya küs olduðu kiþiyle tokalaþmazdý. Bayramlaþmanýn ardýndan cami avlusuna kýl kilimler serilir, herkes evinden masaflarda yemek getirir ve tüm köy halký toplu olarak bayram yemeðini yerdi. Bu arada çocuklarda hangi sofranýn yemeði iyiyse o sofraya oturmaya çalýþýrdý. Daha sonra akraba ziyaretleri ve en önemlisi de komþu köylerden gelin gelen veya gelin gidenlerin ziyaretleri göze çarpardý Ya þimdi, her þeyden önce hanýmlar rahat. Bulaþýklarý, çamaþýrlarý makineler yýkýyor. Temizliði süpürgeler yapýyor, halýlarý firmalar yýkýyor Isýnmayý doðalgaz saðlýyor... Çöpü de apartman görevlisi döküyor Salatayý robot hallediyor Yoðurt marketten, ekmek fýrýndan, yemekte buzdolabýnda saklý geçen haftadan Sahura ise beyler pide yaptýrýr. Çayý mý kafaya taktýnýz, onu da çaycý halleder caným Anladýk, hey þey hazýr. O halde ne lazým? Huzur lazým. Huzur Kul Allah'ýn huzuruna dururken boyun eðer dik duran baþýný bir þükranelik olarak yere sürer.adeta Allah'ýn yüceliði karþýsýnda noktalaþýr ve acizleþir.böylece acziyetini ifade eder. Her ibadette O'na sýðýnýr ve O'ndan yardým ister.yaptýðý her ibadetin ve her iyilik ve hayrýn neticesinde nefsi emmare ve þeytana karþý zaferini ilan eder. Bunun neticesinde de ibadetler kul ile Allah arasýnda kopmaz bir bað oluþturmuþ olur. Bu bað ile kul baþýboþ olmaktan kurtulur yalnýzlýk hissetmez.kendisine sahip çýkan bir gücün olduðu hissini yitirmez.hep güven içinde yaþar.kendisine yol gösteren ve elinden tutan kendisine þah damarýndan daha yakýn olan "Biz kulumuza þah damarýndan daha yakýnýz"(kaf 16)ifadesine her zaman hatýrlayýp Allah'ýn hep yanýnda olduðunu bilir ve hisseder.kul acziyetine raðmen hata iþlese bile Rab'be yöneldiði zaman kendisinin affedileceðini bilir.bu duygularla beslenen kul Rabbin kendisine yol gösterici olduðunu yoldaþ ve arkadaþ baðý ile baðlandýðýný kalbinde hisseder.hayatýnýn Allah ile anlam kazandýðýný anatomik yapýsýnýn her hücresinde hisseder. Bunun sonucunda da insanda kiþilik oluþur ve geliþir. Kendini tanýyan ve bilen Allah'ýný bilir. Kendisine güveni artar. Halife sýfatýyla bütün mahlûkattan kendisinin sorumlu olduðunu düþünür. Yerlerin göklerin kabul etmeyip, insanýn kabul ettiði yükün altýnda ezilmez. Kendisinden beklenileni yerine getirir. Var olan alem içine girerek sistemi tamamlar. Ýbadet (kulluk) sorumluluðu iþte budur. Mustafa Vehbi KÖKLÜKAYA Çorum Müftülüðü Hac ve Umre Ýþleri Þube Müdürü Köylerde Eski Ramazanlar için de sabýr lazým Sabýr için de geçmiþinin sýkýntýlarýný hatýrlamak lazým Hatýrlamak için de televizyonlardan, internetlerden ec- cük feragat edip ailedeki yaþlýlarýmýzý dinlemek lazým Çocuklarýmýza dinletmek lazým ama nafile caným... Vesselam geçmiþe göre mukayese ettiðimizde her iki taraf için ''her þey var bir þey yok / stresteyim dostum streste'' diyenlerin, ailede elektriðin sýk sýk kesilmesiyle huzuru, saadeti sosyal paylaþým sitelerinde arayanlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe zirveye doðru týrmandýðýný üzülerek gözlemliyoruz Ve diyoruz ki 'geçmiþini iyi okumayan milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler ' O halde geçmiþi okumaya ve okutmaya devam edelim mi, ne dersiniz? (görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: ) * ÝFTARA DAVET Yine bir iftar vakti, Sizin evde hareket, Bizim evde sükûnet Kara kedim de olmazsa, Kiminle edeceðim sohbet Mübarek gün ne olacak sanki Çorbaya bir tas su ilave et Beni de sofrana davet et Sahura kadar kalacak deðilim ya, Teravihe kadar ederiz biraz sohbet Ne dersin he VEFAT EDENLER 1-Mislerovacýðý Köyü' nden gelme, Merhum Kamil SOYLU' nun eþi, Metin, Rýza ve Yýlmaz SOYLU' nun annesi; Fadik SOYLU. 2-Alaca, Ýbrahim Köyü' nden gelme, Merhum Gazi BOLAT' ýn oðlu, Eski Baðkur Müdürü Haþim BOLAT' ýn kardeþi, Bolat Ýnþaat sahibi; Hasan Hüseyin BOLAT. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ Katliam gibi kaza, 5 ölü Kaza Yozgat ýn Akdaðmadeni ilçesine baðlý Hacýfakýlý köyü mevkiinde meydana geldi. Ýki kaza, iki yaralý Çorum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Gemici Mahallesi Mantýk Dede Sokak'ta Kadir Temel (19) yönetimindeki 19 HK 746 plakalý motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada yaralanan Temel, olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ömer Derindere Bulvarý'nda meydana gelen kazada ise Engin Ak'ýn (20) kullandýðý elektrikli bisiklet, 2 arkadaþý ile birlikte bulvarýn karþý tarafýna Yozgat ta meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Kaza E- 88 Karayolu Yozgat ýn Akdaðmadeni ilçesine baðlý Hacýfakýlý köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yozgat ýn Akdaðmadeni ilçesinden Çorum un Alaca ilçesine gitmekte olan Ýnþaat Mühendisi Hüseyin Þirin (26) yönetimindeki 06 HC 831 plakalý otomobil Hacýfakýlý köyüne geldiðinde otomobilin sað arka tekerleðinin patlamasý üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla attý. Otomobilin takla atmasý esnasýnda dýþarý fýrlayan sürücü Hüseyin Þirin, kardeþi Mahmut Þirin (16) ve Enes Tanýþ ile otomobilde sýkýþan Mustafa Özkan ve Serkan isimli vatandaþ olay yerinde hayatýný kaybetti. Otomobilde sýkýþýn cesetler sivil savunma ekiplerinin yardýmýyla çýkartýldý. Ölen þahýslarýn Akdaðmadeni ilçesinde bir park inþaatýnda çalýþtýðý ve Çorum un Alaca ilçesine gittikleri öðrenildi. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Osmancýk ilçesinde meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. geçmeye çalýþan Cansu Kunduz a (20) çarptý. Kazada yaralanan Cansu Kunduz, ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Her iki kaza ile ilgili soruþturmalarýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Otomobil TIR la kafa kafaya çarpýþtý; 1 ölü Alaca Fakýlar Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybetti. Gece yarýsý yaþanan trafik kazasýnda, R.Ç. (27) yönetimindeki Öküz çobana saldýrdý Kuruçay'da büyük baþ hayvan otlatan çoban, sürüde bulunan öküzün saldýrýsýna uðradý. Köy merasýnda hayvan otlatan çoban M.B. (63), huysuzlanan hayvanýn çifte atmasýyla baþýndan ve sýrtýndan yaralandý. Saldýrý için ikinci hamle yapmamasý, çobanýn toparlanmasýna fýrsat verirken, yaþlý adam çevresinde bulunanlardan yardým istedi. Hastaneye kaldýrýlan çoban, tedavisi tamamlandýktan sonra taburcu edildi. (Haber Merkezi) Geri geri gelirken yayayý ezdi Dodurga Alpagut Köyü'nde sabahýn erken saatinde yaþanan trafik kazasý, tüm köylüyü ayaklandýrdý. Saat 06,00'da köy meydanýna yolcu almak için minibüsüyle gelen A.S. (55), geri geri manevra yaparken, minibüsün arkasýnda bulunan 69 yaþýndaki M.B.'ye çarptý. Çarpmanýn etkisiyle yana savrulan yaþlý adam, minibüsün altýnda ezilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan yaþlý adam Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýnýn durumun iyi olduðu öðrenildi. (Haber Merkezi) Çivi gözüne saplandý Bayat'ýn Pancarlýk Köyü'nde bir vatandaþýn gözüne çivi saplandý. Bahçe kapýsýný onaran S:Ç. (25) isimli delikanlý, çaktýðý çivinin yerinden fýrlamasýyla birlikte neye uðradýðýný þaþýrdý. Çekicin çiviye tam denk gelmemesi ile birlikte yerinden fýrlayan çivi, gencin sol gözüne denk geldi. Talihsiz genç Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.(haber Merkezi) otomobil, Alaca-Yozgat istikametinde seyir halindeyken, karþý istikametten gelen Y.Y. (38) nin kullandýðý TIR la kafa kafaya çarpýþtý. Otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ö. (18), aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi ve Eðitim Hastanesi nde vefat etti. Diðer yaralýlar R.Ç. ve Y.Y. nin tedavisinin devam ettiði öðrenildi. (Haber Merkezi) Köstebek yerine kendini vurdu Bahçesine dadanan köstebeði yakalamak ve etkisiz hale getirmek isteyen yaþlý adam, kurduðu tuzaðýn kurbaný oldu. Dodurga Dikenli Köyü'nde yaþanan kazada, evinin bahçesine dadanan köstebekler için tuzak kuran 70 yaþýndaki T.Þ., satýn aldýðý köstebek tabancasýný bahçesine kurarken, köstebek tabancasý ateþ aldý. Sol elinden yaralanan yaþlý adam, Oðuzlar Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. (Haber Merkezi) Kayýp oðlunu sekiz gündür arýyor Akli dengesi yerinde olmayan kayýp oðlu için göz yaþý döken 76 yaþýndaki M.A.T., 8 gün sonra Jandarma'ya müracaat ederek, oðlunun bulunmasý için yardým istedi. Daha önceden de evden ayrýlýp kaybolduðunu söylediði oðlunun, Ýstanbul'a gittiði haberini aldýklarýný anlatan çaresiz baba, bu kez de Ýstanbul'a gitmiþ olabileceðini düþündüðünü ancak aradýðý hiç bir kimsenin oðlunu Ýstanbul'da görmediðini belirtti. Ý.T. isimli 57 yaþýndaki kayýp þahsýn arama çalýþmalarý baþladý. (Haber Merkezi) Kendi kendini ayaðýndan vurdu Mecitözü'nde Geykoca Köyü'nde bir þantiyede çalýþan Z.B. (51) tüfeði ile uðraþtýðý sýrada, ateþ alan tüfekle sað ayaðýndan yaralandý. Her þeyin göz açýp kapayýncaya kadar meydana geldiði kazada, çevrede bulunanlar da büyük bir panik yaþadý. Ayaðýndan yaralý olarak ilçe hastanesinden Çorum'a sevk edilen Z.B.'nin tedavisi gerçekleþtirildi. (Haber Merkezi) Þehit ailelerine iftar Çorum un Uðurludað Kaymakamlýðý tarafýndan þehit aileleri ve gazilere iftar yemeði verildi. Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnda verilen iftar yemeðine Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu ve eþi Nagihan Gümüþçüoðlu, Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýlçe Jandarma Komutaný Mehmet Ýldeniz, þehit aileleri, gaziler ve kurum amirleri katýldý. Ýftarda bir konuþma yapan Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, vatan topraklarýnýn korunmasý için çok büyük bedeller ödendiðini hatýrlatarak, Þair diyor ki; bayraðý bayrak yapan üstündeki kandýr, toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr. Bizler bin yýldýr bu topraklarý kanýmýzý seve seve dökerek ve bedelini fazlasýyla ödeyerek koruduk. Bugünde vatanýmýzý korumak için arkamýza bakmadan ülkemiz adýna çalýþmak zorundayýz. Bizler bu topraklar için kanýný döken þehitlerimizin çocuklarýyýz. Þehitlerimiz ve gazilerimiz bizlere bu vataný teslim ettiler. En büyük ve en Cep telefonu istedi, seccade geldi Çorum un Sungurlu ilçesinde telefonuna 'çekiliþte cep telefonu kazandýnýz' yazýlý bir mesaj gelen vatandaþýn, 99 lira ödeme yaparak aldýðý kargo paketinden seccade çýktý. Önceki gün Ramazan Bayramý dolayýsýyla yapýlan çekiliþte 'cep telefonu kazandýnýz' þeklinde bir mesaj alan Ramazan Kalýnsazlýoðlu, mesajda belirtilen numarayý aradý. Cep telefonu kazandýðýna inandýrýlan Kalýnsazlýoðlu, bugün gelen kargo paketini 99 lira ücreti ödeyerek teslim aldý. Paketi açan Kalýnsazlýoðlu, kutunun içinden hediye cep telefonu yerine seccade, krem, sahte tek taþ yüzük ve çalýþmayan bir saat çýkýnca Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Ankara-Samsun karayolu Ocaklý kavþaðýnda meydana geldi. Çetin Kaltakçý (27) yönetimindeki 19 UC 695 plakalý otomobil Ocaklý Kavþaðý'ndan Çankýrý yoluna dönen Þeref Alkaya (73) yönetimindeki 25 NC 355 plakalý traktöre çarptý. Meydana gelen kýymetli varlýklarýmýz olan evlatlarýmýz, bu ülke uðruna hayatlarýný korkusuzca feda ettiler. Ülkemizde huzur, barýþ ve refah içinde yaþýyorsak þehitlerimiz sayesindedir dedi. Þehitlerin vatan topraklarýnýn yaný sýra eþlerini, evlatlarýný ve ailelerini bu millete emanet ettiðine dikkat çeken Gümüþçüoðlu, þehitlerin emanetine bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada sahip çýkacaklarýný söyledi. Daha sonra þehit aileleri ve gazilerin yanlarýna giderek istek ve sorunlarýný dinleyen Gümüþçüoðlu, her zaman yanlarýnda olduklarýný sözlerine ekledi. Eski Ýlçe Müftüsü Dr. Fatih Güzel Kur aný Kerim okuyarak dua etti.(ýha) þoke oldu. Bir yakýný aracýlýðýyla Tüketici Haklarý Derneði (THD) Sungurlu Þubesi'ne baþvuran Kalýnsazlýoðlu, ürünü iade etmek istediðini bildirdi. Yaþanan olayýn kendisini çok incittiðini ifade eden Kalýnsazlýoðlu, ödediði paranýn derdinde olmadýðýný fakat kutuda çýkanlarýn oldukça onur kýrýcý ve aþaðýlayýcý bir durum olduðunu söyledi. Bu konuyu gerekli her yere þikayet edeceðini de söyleyen Kalýnsazlýoðlu, gelen bu tür mesajlara vatandaþlarýn itibar etmemesini istedi.(ýha) Otomobil traktörle çarpýþtý kazada otomobil sürücüsü Çetin Kaltakçý, traktör sürücüsü Þeref Alkaya ile Dilara Kaltakçý (13), Dilan Kaltakçý (13), Suna Kaltakçý (46), Haydar Yýldýrým (76) ve Fikriye Yýldýrým (77) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, durumu aðýr olan Haydar Yýldýrým Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Sofranýzda bir yetime yer açýn Afrika ülkeleri baþta olmak üzere dünyanýn pek çok ülkesinde insani yardým faaliyetleri yürüten Kimse Yok mu Derneði, Ramazan ayýnda da faaliyetlerini sürdürüyor. Gönüllülerin de katýlýmýyla þehir genelinde çok sayýda ihtiyaç sahibi aileye gýda paketi ve çeþitli hediyeler daðýtýmýna devam ettiklerini belirten Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, derneðin Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Çorum'a sýðýnan Suriyeli mültecilerle birlikte Ýranlý, Iraklý ve Filistinli ailelerin zor olan yaþamlarýna duyarsýz kalamayacaklarýný söyleyerek, Çorum'daki mülteci aileleri tespit edip, sosyal incelemelerini yaparak Uðurludað Kaymakamlýðý tarafýndan þehit aileleri ve gazilere iftar yemeði verildi. gýda kolisi daðýttýklarýný ifade etti. Ramazan ayý boyunca 150 bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyasý ulaþtýrmayý hedeflediklerini belirten Aykaç, "Kimse Yok Ramazan Kalýnsazlýoðlu Bazý yardým kuruluþlarýnýn çalýþmalarý sürüyor. Mu, 2 milyon kiþiye de sýcak yemek ikram edecek ve 10 bin kiþiye bayramlýk yardýmýnda bulunacak. Bu Ramazan'da da Kimse Yok Mu, binlerce gönüllüsü ile Ramazan yardýmlarýný ihtiyaç sahiplerine elden ulaþtýracak. Siz de bu Ramazan sofranýzda en az bir peygamber emanetine yer açarak hayýrlarýn en güzeline vesile olun. çaðrýsýnda bulundu.

13 Ýskilip e transfer istasyonu AB Yatýrým Dairesi Baþkanlýðý transfer istasyonu ve rehabilitasyon alaný oluþturmak üzere Ýskilip'e geldi. Katý Atýk Yönetim Projesi kapsamýnda Ýskilip te inceleme yapýldý. Çorum Belediyeleri Çevre Birliði Ýskilip'e yapýlacak olan transfer istasyonu ve rehabilitasyon alanlarýný 21 kiþilik ekipleri inceledi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Avrupa Birliði Yatýrým Dairesi Baþkanlýðý'nca 18 Aðustos 2015 tarihinde ihalesi yapýlacak olan Katý Atýk Yönetim Projesi kapsamýnda Ýskilip'e kazandýrýlacak olan transfer istasyonu ve rehabilitasyon alanlarýnda incelemelerde bulunuldu. (Ç.HAK:3157) ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ YENÝLENDÝK Yenilenen yüzümüzle iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: AB Yatýrým Dairesi Baþkanlýðý ndan 21 kiþilik teknik ekip transfer istasyonu ve rehabilitasyon alaný oluþturmak üzere Ýskilip'e geldi. ÝHALE ÝLANI ÇORUM L TÝPÝ KAPALI VE AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMU 39 Kalem Kuru Gýda Alýmý Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19.maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý :2015/ Ýdarenin a) Adresi : Akkent Mah.Org.San.Böl.l.Cad.No: l/e ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : Faks: c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 39 Kalem Kuru Gýda Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir b) Teslim Yeri : L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Mutfaðý c) Teslim Tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip ihtiyaca binaen 5 iþ günü içerisinde peyderpey 31/12/2015 tarihine kadardýr. 3 - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Akkent Mah.Org.San. Böl.1.Cad.No:1/E ÇORUM b) Tarihi ve saati : 30/07/ : Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasý Ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasý belgesi Gerçek Kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan.ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve /veya sanayi odasýndan ilk ilan veya ihale tarihini içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre.tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,bu bilgilerin tamamýnýn bir ticaret sicil gazetesinde bulunmamasý halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen teklif mektubu, Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen geçici teminat, Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4. l.6..tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren standart forma uygun belge. 4.2.Ekonomik ve Mali Yeterliliðe Ýliþkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taþýmasý Gerekeni Kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3.MesIeki ve teknik yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler, Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Özel veya kamu kuruluþuna ait tek bir sözleþmeye dayalý Her türlü kuru gýda alýmý ihalesi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5 - Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6-Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 [Yüz] Türk Lirasý karþýlýðý Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ambar Memurluðundan satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ambar Memurluðu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.bu ihalede iþin tamamý için teklif verilecektir. 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 9 TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Özel hizmet alýmý (Temizlik, danýþma ve yönlendirme ile teknisyen yardýmcýsý) iþi hizmet alýmý. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü / Valilik ek bina kat 8 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçe köylerine çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Giyim kuþam eþyalarý alýmý iþi. Yer: Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü (Çankýrý-Ýskilip) Ayr-Bayat Ýl Yolu Km: arasý yol yapým iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun Saat: TEMMUZ T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Suudi Arabistan çalýþma ziyareti hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: Samsun PTT Baþmüdürlüðü Yapý ve Teknik Ýþler Müdürlüðü Çorum PTT Merkez Müdürlüðü binasýnýn güçlendirilmesi ve tadilatý yapým iþi. Yer: PTT Baþmüdürlüðü Liman Mah, Bafra Cad. No:1 Ýlkadým/Samsun Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 5 adet Aile Saðlýðý Merkezi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Kent Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý sývý bazlý sitoloji kiti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþaretleme, levhalama ve sinyalizasyon malzemeleri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 14 ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ BAL a baþvurular 20 Temmuz da sona eriyor Futbol Federasyonu önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig e katýlým þartlarýný açýkladý. Buna göre takýmlar baþvurularýný 20 Temmuz pazartesi günü mesai bitimine kadar yapmak zorundalar. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig de mücadele etme hakký bulunan 163 takým gerekli evraklarý bu tarihe kadar Federasyon a teslim etmek zorundalar. Bu takýmlardan 83 si geçen sezon BAL da mücadele ettiler, 69 u bu yýl ilk kez bu ligde mücadele edecek 9 kulüp ise 3. ligden düþen takýmlardan. Kulüpler 20 Temmuz a kadar BAL a dikkatlerden kaçmadý. Takýma yeni katýlan futbolcularýn uyum sürecini çabuk atlatmasý ve kampta tam bir aile havasý esmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kýrmýzý-siyahlýlar yeni sezon hazýrlýklarýný bugün yapacaklarý çift antrenmanla sürdürecekler. Kastamonuspor un Kýrklarelispor dan yeni transferi stoper Müslüm Aydoðan ile olan kriz büyüyor. Bandýrmaspor dan Kýrklarelispor a transfer olurken; 1-15 Aðustos arasýnda önce kulübüyle görüþüp anlaþýlamazsa 10 bin lira getirip sözleþmeyi tek taraflý olarak fesih eder maddesini ihlal ettiðini ileri süren Kýrklarelispor katýlacaðýný belirten yönetim kurulu kararýnýn bir sureti, katýlým formu, antrenör ve müsabakalarýn oynanacaðý saha, hakem odasý ve soyunma odasý TFF tarafýndan onaylanmýþ olduðuna dair belge ile birlikte lige katýlým teminatý olarak 20 bin lirayý nakit olarak yatýrýldýðýna dair dekont. Geçtiðimiz Baþkaný Volkan Can, Kastamonuspor un yaptýðý sözleþme Futbol Federasyonuna ulaþtýðý gün ve lisans çýktýðý gün mahkemeye baþvuracaðýz açýklamasýný yineledi. MÜSLÜM ÝLE BAN- DIRMA MAHKEME- LÝK OLMUÞ Müslüm ün iyi bir futbolcu olduðunu ancak bu tip olaylarý çok yaptýðýný ileri süren Kýrklarelispor Baþkaný Volkan Can, Bu oyuncu Bandýrmaspor a da ceza aldýrmýþ bir oyuncu, daha önce Bandýrmaspor a yaptýðýnýn aynýsýný Kastamonuspor a Belediye Yaz Spor Okullarýna ziyaret Çorum Belediyespor bünyesinde açýlan Yaz Spor Okullarý Spor Müdürlüðünün takibinde. Belediye Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak ve ekibi geçtiðimiz günlerde Wushu Ali Doðan Veteranlar Futbol Ligi Bölge Sorumlusu oldu Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu Çorum Halk Eðitim Merkezi Þube Müdürlerinden Ali Doðan ý Karadeniz Bölge Sorumluluða atadý. Ali Doðan Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu Orta Karadeniz Bölge Sorumluluðuna Ali Doðan atandý. Federasyonun sitesinden yapýlan açýklamaya göre bölgesel temsilcilik atamasýnda Karadeniz den baþvurunun fazla olmasý nedeniyle bölge üçe bölünerek üç ayrý isim görevlendirildi. Ali Doðan Orta Karadeniz bölgesi sorumlusu olarak atandý. Eðitimci ve halen Çorum Halk Eðitim Merkezi nde Þube Müdürü olarak görev yapan Ali Doðan Çorum da özellikle veteranlarýn oynadýðý turnuva maçlarýný izleyerek yorumlar yapmasý ile dikkat çekti. Ali Doðan ile birlikte diðer bölgelerin sorumlularýda federasyon tarafýndan açýklandý. yapýyor. Bandýrmaya transfer olurken böyle bir madde yüzünden Bandýrmaspor a 100 Bin TL para cezasý ve 2 yýl transferden men cezasý aldýrdý. Kýrklarelispor olarak Müslüm ü transfer ederken Bardýrmaspor la bizde sorunlar yaþadýk. Bandýrmaspor Müslüm ü devre arasýnda Darýca ya kiralamýþ biz bu oyuncuyu Darýca dan transfer ettiðimizi zannederken meðer Bandýrmaspor dan transfer etmiþisiz. Bu olaydan dolayý Bandýrmaspor la mahkemelik olduk. Mahkememiz hala devam ediyor. BEN KASTAMONUS- POR UN CEZA AL- MASINI ÝSTEMEM çalýþmalarýný ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda Wushu Ýl Temsilcisi ve antrenörü Bekir Bolat, çalýþmalar hakkýnda Solak ve ekibine bilgiler erdi. Belediye Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak sporculara hitaben bir konuþma yaptý. Solak, Belediye olarak yaz spor okulu çalýþmalarýný þehrin her bölgesinde yapýldýðýný belirterek Amacýmýz çocuklarýmýzý ve gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak, milli ve manevi Batman ve bölgeden 60 gence eleme þansý veren Batman Petrolspor, yarýn start alacak Batman daki kampýnda Gercüþ Baðlarspor dan Emin, Vedat, Sadun ile 1955 Batman Belediyespor dan Ümit i deneyecek. 2-5 Temmuz tarihleri arasýnda gençlere yönelik elemeyi tamamlayan Batman Petrolspor A.Þ., aradýðý yetenekleri bula- Federasyon tarafýndan atanan bölge sorumlularý internet sitesinden yayýnlandý Müslüm krizi! Kastamonuspor un Kýrklareli nden transfer ettiði Bölgesel Amatör Lig e baþvurular 20 Temmuz pazartesi günü sona eriyor. Bu yýlki baþvurularda tek fark kulüplerden baþvuru ücreti 20 bin lira nakit olarak isteniyor, banka teminat mektubu kabul edilmiyor. yýllrda kabul edilen teminat mektubu bu sezon Müdürlüðü Ehlibeyt kulüpler lige alýnmaya- edecek. Kýrmýzý beyazlý kadar TFF Amatör Ýþler Evraklarý tamamlamayan Osmancýkspor temsil kabul edilmeyecek. Mah. 6. Sok No: 3 Balgat caklar. Bu sezon takým baþvuru için gerekli evraklarýn hazýrlýklarýný Bu evraklarý 20 Ankara adresine teslim Çorum u Bölgesel Temmuz mesai bitimine etmeleri gerekiyor. Amatör Lig de sürdürüyor. Kendilerinin Müslüm ile aralarýnda olan sözleþmenin bir suretinin Müslüm de olduðunu ifade eden Baþkan Volkan Can, kendisinin Kastamonuspor un ceza almasýný istemediðini söyledi. Can, Bizim elimizdeki söþleþmenin bir sureti Müslüm de var Kastamonuspor Yönetimi bu sözleþmeyi alýp bir avukata incelettirsin. Aksi halde baþlarý aðrýyacak. Sonra bana demedi demesinler. Ben Kastamonuspor un ceza almasýný istemem.ben bunlarý Kastamonuspor un hocasýna söyledim. Yardýmcý hocasý bizim eski antrenörümüzdü ona söyledik Müslüm zaten konuyu çok iyi biliyor. Sonra Kastamonuspor yönetimi bizim haberimiz yoktu demesin ve olay mahkemeye düþtüðünde Müslüm yada kulübü ceza aldýðýnda kimse bizi aramasýn! þeklinde konuþtu. deðerlerine baðlý ahlaklý ve baþarýlý gençler yetiþmesine sevile olmaktýr. Bunun için bütün imkanlarýmýzý seferber etmiþ durumdayýz. Çocuk ve gençlerimize spor yaptýrýrken sosyal ve kültürel alanda da desteklemek için belli bir program dahilinde sizlerin faydalanabileceði seminerler, konferanslar, gezi ve kaynaþma programlarý, maddi durumu iyi olmayan gençlerin desteklenmesi, baþarýlý gençlerin ödülledirilmesi gibi rol madý. Elemelerde yetenek bulamayan Kýrmýzýbeyazlýlar, bu kez geçen yýl takibe aldýðý bazý futbolcularý yarýn Batman da baþlayacak kamp öncesi programýna davet etti. Petrol, BAL temsilcisi Gercüþ Baðlarspor dan Emin, Vedat, Sadun ve amatör ekiplerden 1955 Batman Belediyes- Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk bölümünü Kuzeykent teki kendi tesislerinde sürdüren Kastamonuspor da yorucu antrenmanlara raðmen keyifler yerinde. Kondisyoner Onat Çetin dün kuvvete yönelik çalýþmalarla adeta futbolcularýn pestilini çýkarttý. Yeni sezon hazýrlýklarý tam gaz devam ediyor Keyifler yerinde. Bir yandan transfer çalýþmalarýný sürdüren Kastamonuspor, diðer yandan da yeni sezon hazýrlýklarýný keyifli bir ortamda sürdürüyor. Dün sabah ve akþamüzeri kondisyona dayalý kuvvet çalýþmasý yapan futbolcularýn her çalýþma sonrasý daha da kuvvetlendikleri gözlemleniyor. ve model genç yetiþtirilmesi gibi etkinlikler ve çalýþmalarý hizmetine sunacaðýz. Yaz Spor Okullarýna olan ilgi bizleri fazlasýyla mutlu etti. Çalýþmalara ilgi gösteren tüm sporcu ve velilerimize ayrýca görev alan antrenörlerimize çok teþekkür ediyorum dedi. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat de ziyaretinden dolayý Nadir Solak ve ekibine teþekkür ederek Belediye tarafýndan verilen bu destekle bir çok gencin sporla tanýþtýðýný ayrýca baþarýlý isimlerin Çorum u temsil Batman deneme yapacak ANTRENMAN TEM- POSU YÜKSELÝYOR Yeni sezon hazýrlýklarýna þampiyonluk parolasýyla baþlayan temsilcimiz, Kondisyoner Onat Çetin kontrolünde kondisyon ve kuvvet aðýrlýklý antrenmanlarýna devam ediyor. Sezon öncesi antrenmanlarýn öneminin Murathan Buruþ dün akþam antrenmanýna çýkmadý Murathan Buruþ a kulüp bul denildi Çorum Belediyespor Yönetimi Murathan Buruþ a kulüp bul dedi. Yeni sezon için ayrýlmak isteðini yönetime ileten ve geçtiðimiz hafta içinde Boluspor ile anlaþtýðýný belirterek yönetimden izin isteyen Murathan a izin verilmiþti. Murathan, yönetimden aldýðý iznin ardýndan Bolu ya gitti ancak kýrmýzý beyazlý kulüpteki geliþmelerden dolayý anlaþma olmadý. Bunun üzerine önceki gün Çorum a gelerek Belediyespor ile antrenmanlara çýkmaya baþlayan Murathan la Genel Kaptan Hamit Iþýk dün öðleden sonra lojmanda bir görüþme yaptý. Iþýk, Murathan ýn ayrýlma kararýnýn ardýndan o bölgeye transfer yaptýklarýný ve bu aþamadan sonra geri dönmelerinin mümkün olmadýðýný belirterek kendisine kulüp bulmasýný istedi. Bu görüþmenin ardýndan Murathan dün akþam yapýlan antrenmana çýkmadý ve kendisine kulüp aramaya baþladý. Murathan geçen sezon baþýnda da ayrýlmak istediðini iletmiþ ancak yaþanan geliþmelerin ardýndan Çorum Belediyespor da kalmýþtý. farkýnda olan Çetin, futbolcularýn performansýna paralel olarak antrenman temposunun da giderek yükseleceðine dikkat çekiyor. YÜZLER GÜLÜYOR Birinci etap kampýnda yapýlan aðýr antrenmanlara raðmen, futbolcularýn keyifli olduðu por dan Ümit i deneyecek. Ayrýca Býçakçýspor un file bekçisi Ozan ýn da kampa katýlacaðý gelen haberler arasýnda. Petrolspor un ikinci Baþkaný Hayrettin Gülmez, elemelerdeki gençlerin performansýný iyi görmediklerini belirterek: Açýkçasý daha yetenekli gençler bekliyorduk. Batman da baþlayacak kampýmýza geçen yýl takip ettiðimiz bazý futbolcularý davet ettik dedi. KAPIMIZI HER- KESE AÇTIK Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Genel Kaptaný Ýlhan Erken ise elemelerle bölgedeki tüm gençlere kulübün kapýlarýný açtýklarýný söyledi. Erken, þöyle devam etti: Herkese kapýlarýmýzý açtýk. Teknik heyetimiz gelen tüm futbolcularý gözden geçirdi. Ancak 3. Ligi kaldýracak iyi futbolcular göremedik. Bizler de gençleri kadromuzda görmek istiyoruz ama istediðimiz futbolcularý belirleyemedik. Transfer döneminin start almasýyla birlikte yüksek rakam isteyen futbolcular da umduklarýný bulamýyorlar. Bizler de piyasanýn daha da düþmesini bekliyoruz. 2. ve 3. Ligden görüþtüðümüz futbolcular var. Çarþamba gününden sonra bazý futbolculara imza attýrmayý planlýyoruz. Kulübümüzün þartlarýna uyacak futbolcularý bünye- Kastamonuspor kendi tesislerinde çalýþýyor

15 BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1702) PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen otomotiv sektöründe tecrübeli, * En az Lise mezunu, * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Showroom Bay & Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1729) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 8. (Ç.HAK:1733) SATIÞ VE PAZARLAMA görevi üstlenecek, Pazarlama Bölümü Mezunu iyi derecede yabancý dil bilen (Ýngilizce +2'inci Dil),seyahat özgürlüðü olan deneyimli eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin CV leri ile birlikte þahsen baþvurmalarý rica olunur. Piramit Kazan Ýmalat Sanayii Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No:3/A-5 ÇORUM Telefon : Cep Telefonu : (Ç.HAK:1734) Cad. No: 4 ÇORUM Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) ELEMAN ARANIYOR * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisi olan bay-bayan elemanlar, bay eleman için tercihen askerliðini yapmýþ. * Ayrýca vasýflý-vasýfsýz (Ç.HAK:1742) bay eleman alýnacaktýr ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ ÇORUM TEKNÝK ÇELÝK DÖKÜM MAKÝNA ÝNÞ.TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Firmamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; * Marangoz * CNC Operatörü * Kaynakçý * Boyacý * Tornacý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize San. Böl. (Ç.HAK:1767) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) 8. Cadde No :30 Ýrt.Tel : KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum CNC TORNA OPERATÖRÜ TECRÜBELÝ YADA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ YADA ASKERLÝKTEN MUAF, TEMEL TORNACILIK BÝLGÝLERÝNE SAHÝP CNC TORNA OPERATÖRÜ ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. (Ç.HAK:1771) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK 1- Gazi Caddesi Vergi Dairesi karþýsýnda, Balaban Pasajýnýn üstü 7. katta, 3 oda, banyo, mutfak, wc ve kombili daire. 2- Çöplü Mah. Yazý Çarþýda Çýnar Sokak No: 8 deki dükkan, wc, kombi, dubleks (65+45=110 m2+65 m2 bodrum toplam 175 (Ç.HAK:1750) (Ç.HAK:1752) (Ç.HAK:1706) m2 dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Yurt dýþý seyahat sorunu olmayan Ýletiþim: YTM Makine Enerji Ýn. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1766) Uður Mumcu Cad. No:143/7 Tel: Kiralýk Maðaza Azap Ahmet Sok. No: 13 de bulunan 3 katlý toplam 1200 m2 maðazamýz kiraya verilecektir. Mür. Tel: DEVREN SATILIK Düðünler için masa, sandalye, tabldot yemek takýmý ve parçalý yemek takýmý, çatal, kaþýk vs. devren satýlýktýr. AYRICA Paþa Hamamý karþýsýnda 80 m2 depo sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:1768) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:1769) ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8.CAD.NO:7 ÇORUM Muttalip BOLAT Arslan oðlu 1988 Ankara Altýndað Doðumlu Muzaffer Can ÖZDEMÝR Ýsmet oðlu 1998 Çorum Doðumlu EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. Üretim Elemaný Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Üretim Elemaný'' alýnacaktýr. Genel Nitelikler: * Ortaokul, tercihen lise mezunu, * Vardiyalý çalýþma düzeninde çalýþabilecek, * Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi, disiplinli, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ olan, * Bay çalýþma arkadaþý alýnacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM Tel : (364) Faks : (364) (Ç.HAK:1755) KONFEKSÝYONA MAKÝNACILAR Tekstil fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere taban TL-1400 TL ücretle çalýþacak tecrübeli makinacýlar alýnacaktýr. Yol+SSK+Yemek YILTEX Teknik Tekstil (Ç.HAK:1703) (Ç.HAK:1748) (Ç.HAK:1573) Organize San. Böl. 8. Cad. No: 20 Tel: Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1724) Devren Satýlýk Ýþyeri Ýþ deðiþikliði nedeniyle halen faal durumda olan 2 katlý teraslý 100 kiþi kapasiteli, Dürüm-Izgara Salonu Devren Satýlýktýr. Adres: Bahabey Cad. (Ýþ Bankasý Yaný) Tel: Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: (Ç.HAK:1754) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: Satýlýk Öðrenci Yurdu (Ç.HAK:1728) Bay-Bayan Gayrimenkul Danýþmanlarý aranmaktadýr Müracaatlarýn þahsen yada adresine yapýlmasý rica olunur. Tel: Gsm: BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:1747) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: Malzemeleri Mür. Tel: PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen mobilya sektöründe tecrübeli * En az lise ve yüksek okul mezunu * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Bay&bayan satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Müracaatlar gizli tutulacaktýr. (Ç.HAK:1763) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:1725) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) (Ç.HAK:1660) HANSEL MOBÝLYA (BELLONA) ÇEVRE YOLU BULVARI NO:89 ÇORUM TEL: Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Haydi hayýrlýsý Çorum Belediyespor 3. Lig 3. grupta Beylerbeyi, Çatalcaspor, Gölcükspor, Kastamonuspor, Darýca Gençlerbirliði, Çanakkale Dardanelspor, TKÝ Tavþanlý Linyitspor, Çine Madranspor, Bergama Beleiyespor, Sandýklýspor, Manavgatspor, Körfez Ýskenderunspor, Niðde Belediyespor, Dersimspor, Erzincan Refahiyespor, Bayburt Ýl Özel Ýdarespor, Batman Petrolspor, Van Büyükþehir Belediyespor ile Çorum Belediyespor yeni sezonda 3. lig 3. grupta mücadele edecek. Dün Futbol Federasyonu Riva tesislerinde çekilen kura çekimine Çorum Belediyespor adýna Mustafa Altunkaya ve Turgay Yýlmaz çekti. Çekilen kura sonucunda kýrmýzý siyahlý takým mesafe olarak en uzak deplasmanlarýn bulunduðu gruba düþtü. Grupta Beylerbeyi, Çatalcaspor, Gölcükspor, Kastamonuspor, Darýca Gençlerbirliði, Çanakkale Dardanelspor, TKÝ Tavþanlý Linyitspor, Çine Madranspor, Bergama Beleiyes- Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan takým olarak hiç bir rakipten çekinmediklerini çýkýp futbol oynayýp hedefe ulaþmak istediklerini söyledi. por, Sandýklýspor, Manavgatspor, Körfez Ýskenderunspor, Niðde Belediyespor, Dersimspor, Erzincan Refahiyespor, Bayburt Ýl Özel Ýdarespor, Batman Petrolspor, Van Büyükþehir Belediyespor yer aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn 3. ligde oynamaya baþladýðý sezondan buyana ayný grupta mücadele ettiði Darýca Gençlerbirliði, Batman Petrolspor ve Manavgatspor takýmlarý bu sezonda ayný grupta yer aldý. Diðer ilginç detay ise geçen sezon Çorum Belediyespor da görev yapan ve bu sezon Darýca ile anlaþan Yavuz Ýncedal ýn bu kez rakip olarak Çorum a gelecek olmasý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bulunduðu 3. grupta hiç bir karadeniz takýmýnýn olmamasý dikkat çekti. Bu bölgeden gruba gelen tek takým Bayburt Ýl Özel Ýdarespor oldu. Ýki yýl önce BAL a düþen ve bu sezon yeniden 3. lige yükselen komþu Kastamonuspor takýmýda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek. Gruptaki takýmlara bakýldýðý zaman Çanakkale den Van a kadar Farketmez Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, rakiplerinin belli olmasýnýn çok önemli olmadýðýný her takýmýn ayný maçý oynayacaðýný önemli olanýn rakipten daha çok isteyerek hedefe ulaþmak olduðunu söyledi. Gruplarýn belirlenmesiyle ilgili olarak bilgi aldýðýmýz Teknik Direktör Fahrettin Saþhan Her grupta her takým sezona baþlarken þampiyonluk hedefiyle yola çýkar. Bizde bunlardan birisiyiz. Futbol oyununu oynuyoruz ve sahada çok isteyen ve mücadele eden takým kazanýyor. Bizde sezon boyunca bunu yapacaðýz. Grupta olan takým isimlerinden çok bizim takým olarak yapacaklarýmýz çok daha önemli. Bu nedenle gruptaki rakiplerimizden çok biz kendimize bakýyoruz. Bizler inandýðýmýz sürece baþarýlý oluruz. Takým olarakda hazýrlýklarýmýzý bu doðrultuda yapýyoruz. Çorum olarak hedefimize ulaþmak için yoðun bir çalýþma içindeyiz. Ben öncelikli olarak tüm takýmlara kazasýz belasýz ve sakatlýksýz sezon diliyorum. Sonuçta kazanan bir takým olacak ve bizde o hedefe ulaþmak için mücadele edeceðiz dedi. en uzak deplasmanlar olmasý kýrmýzý siyahlý takýmýn oldukça yorucu bir seyahat programý yapacaðý kesin. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Arif Koþar 2. ve 3. lig kulüplerine ekonomik desteðin artýrýldýðýný belirterek Sözümüzü yerine getirdik dedi. Koþar dün düzenlenen kura çekiminde yaptýðý konuþmada kulüplere ekonomik katkýlarý hakkýnda bilgiler verdi. Sayhan nefes açýyor Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Çorum da sürdüren Çorum Belediyespor dün sabah ve akþam yaptýðý iki antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan fiziksel aðýrlýklý antrenmanlarda futbolcularý fiziksel olarak üst seviyeye getirmeyi amaçlýyor. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný dün sabah ve akþam Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý iki antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ilk etap çalýþmalarda futbolcularý fiziksel olarak üst seviyeye getirmeyi amaçlýyor. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah ilk idmaný kan tahlili yaptýrmasý nedeniyle yarým saat rötarlý olarak saat da baþladý. Ýlk günki çalýþmaya katýlamayan Fatih Kanat ve Eþref Korkmazoðlu takýmdan ayrý olarak düz koyu yaptýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan takýmý iki gruba ayýran Teknik Heyet daha sonra süreli koþu yaptýlar. Oldukça tempolu geçen bu koþunun ilk etabýnýn ardýndan kýsa süreli dar alanda pas çalýþmasý ile devam eden antrenman daha sonra bu kez toplu olarak yapýlan tempolu koþu ile devam etti. Çalýþmanýn son bölümünde ise ip atlama ve iple hareketler yapan kýrmýzý siyahlý takým günün ilk antrenmanýný tamamladý ve lojmanda dinlenmeye çekildi. Akþam ise saat da yine Nazmi Avluca da çalýþan kýrmýzý siyahlý takým topla teknik ve taktik çalýþmanýn ardýndan son bölümde ise dayanaklýlýk artýrýcý koþu yaptý. Kýrmýzý siyahlý takýmýn dün akþamki antrenmanýna alt yapý sorumlularý tarafýndan belirlenen beþ genç futbolcuda çýkmaya baþladý. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný bugünde sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek, % 50 indirimli uçacaksýnýz Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Arif Koþar, 2. ve 3. lig kulüplerine yapýlan yardým miktarlarýný artýrdýklarýný söyledi. Buna göre naklen yayýn geliri 150 bin, sponsorluk geliri 140 bin, genç futbolcu primi ise 3 milyona çýkartýldý. Kulüpler deplasmana Anadolu Jet le uçmalarý halinde indirim % 50 ye çýkartýldý. Yani örnek olarak 57 takýmdan 10 futbolcuya düþüyorsa bu para; onlara daðýtýlacak. 'Puanlama sisteminde farklýlýk olur mu' diye bir soru iþaretleri oluþmasýn. Reel olarak bu para daðýtýlacak. Yeni kurulumuzun Denetleme Koþar, kura çekiminde yaptýðý konuþmada konu hakkýnda þunlarý söyledi, Deðerli dostlar kura çekimine geçmeden önce bu yýl 2. Ve 3. Liglerimiz öncesi hep söyledik. Sizlerin maddi durumlarýnýn, tesislerinin çok iyi olmasý lazým. Sizler birer imalathanesiniz. Siz iyi oldukça Türk futboluna iyi insanlar, ahlaklý futbolcular yetiþtireceðinizi hep söyledik. Bunlarý artýk reel hale getirdik. Geçen hafta size belli bir miktarda avans göndeririz demiþtik. Ama takdir edersiniz ki yeni yönetim kurulu toplantýmýz ancak dün yapýlabildi. Bugün 150'þer bin lira kulüplerimizin hesaplarýna geçti. Artýþlarý da ifade edeyim. Bütçenizi de ona göre yapýn. Naklen yayýn geliri 85 ve 110 bin liradan; 150 bin liraya yükseltildi. Sponsorluk geliriniz 2. Liglerin 200 bin lira, 3. Liglerde de 140 bin liraya çýkarýldý. Seyahatkonaklama giderleri de 180 bin liraya çýkarýldý. Genç futbolcu primleri, ön görüleri veya tavsiyelerini söyleyeyim. 2. Lig'deki 36 takým için 2 milyon lira net. Bu paranýn tümü 2. Liglere daðýtýlacak. 3. Liglere ise 3 milyon lira ayrýldý. Kurulu Baþkaný, THY Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlker Aycý beyle görüþmelerimiz oldu. Seyahatlerinizde en çok Anadolu Jet'i tercih ediyordunuz. Yüzde 25 iskontonuz vardý. Ancak artýk yüzde 50 iskontonuz var. Bununla ilgili de bir çalýþma yaptýk. Fatih ve Eþref düz koþu yaptý Çorum Belediyespor da ilk günki antrenmana katýlamayan Fatih ve Eþref dün sabah takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Okul kaydý olduðu için izinli olan ve ilk günki çalýþmaya yetiþemeyen kaleci Fatih Kanat ile Ýstanbul Baþakþehir takýmýnda kiralýk olarak alýnan Eþref Korkmazoðlu evraklarýný almak için ilk çalýþmaya katýlamadý. Ýki futbolcu dün sabah antrenmanýnda teknik heyet ile tanýþdý ve ardýndan da takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Ýki futbolcu bugünden itibaren takýmla birlikte çalýþmalara katýlacaklar. Osman ayrýlmak istedi yönetim izin verdi Osman Bodur oynayacaðý kulübe gitmek için izin istedi yönetim verdi. Dün Genel Kaptan Hamit Iþýk ile görüþen Osman Bodur oynayacaðý bir takýma gitmek isteðini iletti. Hamit Iþýk konuyu yönetime iletti ve genç futbolcuya izin verildiði bildirildi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Osman Bodur un sözleþmesinin hiç bir talepte bulunulmadan karþýlýklý olarak fesh edildiðini söyledi. Bu geliþme üzerine Osman dün öðleden sonra lojmandan ayrýlarak kulüplerle görüþmelere baþladý. ÇARÞAMBA 8 TEMMUZ 2015

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı