SENDÝKALARIN VERÝMLÝLÝK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENDÝKALARIN VERÝMLÝLÝK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ"

Transkript

1 SENDÝKALARIN VERÝMLÝLÝK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ Yard. Doç. Dr. Güngör TURAN Uluslararasý Türkmen Türk Üniversitesi, ÝÝBF, Öðretim Üyesi 1988 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimleri Fakültesinden mezun olan TURAN, ayný fakültenin Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümünde araþtýrma görevlisi olarak akademik hayata baþlamýþtýr yýlýnda "Türkiye'de Ýþgücü Verimliliðini Ölçüm Kriterleri Üzerine Bir Araþtýrma" konulu tezi ile yüksek lisans, 1996 yýlýnda "Türkiye'de Toplu Pazarlýk Sisteminin Ekonomik Analizi" konulu tezi ile de doktora çalýþmalarýný tamamlayarak bilim doktoru unvanýný almýþtýr. TURAN, 1996 yýlýndan itibaren Uluslararasý Türkmen Türk Üniversitesi'nde öðretim üyesi olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir. 1. GÝRÝÞ Sendikalarýn verimlilik etkisi uzun bir süredir tartýþýlan baþlýca konulardan biridir. Geleneksel monopolist yaklaþým, sendikalarýn getirdiði monopolist ücret artýþlarý ve kýsýtlayýcý çalýþma kurallarý ile verimliliði olumsuz yönde etkilediklerini iddia ederek sendikacýlýðý eleþtirmektedir. Bu görüþün aksini savunan modern ses/tepki yaklaþýmý ise, sendikalarýn monopolist ücret artýþlarýnýn daha yüksek sermaye ve daha nitelikli iþgücü kullanýmý yoluyla verimliliði yükselteceðini savunarak sendikalaþmanýn getireceði daha düþük iþten ayrýlma oranlarý ve daha rasyonel yönetim politikalarý ile sendikalarýn verimlilik etkisini olumlu olacaðýný belirtir. Bu incelemede, sendikalizmin iki yaný deðerlendirilerek, amprik araþtýrmalar doðrultusunda sendikalarýn verimlilik üzerine etkileri tartýþýlmaktadýr. 2. SENDÝKALÝZMÝN ÝKÝ YANI Sendikalarýn ücret artýþýný zorlamalarý sonucu olarak iþverenler talep eðrisi üzerinde hareket ettiðinde; sendikalar, sendikalý firmalarda istihdamýn azalmasýna ve sendikalý sektörde iþten atýlan iþçilerin sendikasýz sektörlere kaymasý sonucunda sendikasýz firmalarda istihdam artýþýna yol açarlar. Ücretler ile emeðin marjinal ürün deðeri iki sektör arasýnda farklýlýk göstereceðinden sendikacýlýk ekonomide kaynak tahsisinde etkinliðin düþmesine neden olur. Sendikasýz firmalar tarafýndan iþe alýnan marjinal iþçi sendikalý sektörde 20

2 çalýþmýþ olsaydý verimliliði daha yüksek olacak ve dolayýsýyla bazý iþçiler sektörler arasýnda yeniden daðýtýldýðýnda emeðin deðerinin ulusal gelire katkýsý artacaktýr 1. "Eleþtirisel yaklaþým" olarak analiz edilebilecek bu görüþe göre, sendikalarýn ücret etkilerine baðlý olarak, sendikalý sektörde istihdam kayýplarý þeklinde ve nihayet iþten çýkarýlan iþçilerin sendikasýz sektörde toplanmasý gibi olumsuz etkileri bulunmaktadýr. Bu görüþe uygun olarak, iþverenler sýk sýk sendikalarýn esnek olmayan uygulamalarý ve iþi durdurma eylemlerinden yakýnýrlar. Çoðunlukla, sendikalar, sosyal sorumluluk taþýmayan, elitist, antidemokratik ve kaynak israfýna neden olan örgütler olarak kabul edilirler 2. Sendikalarýn monopolist ücret kazanýmlarýna karþý iþverenler daha fazla sermaye kullanarak ve marjinal katkýsý sendika ücret seviyesine eþit olarak þekilde emeðin niteliðini yükselterek monopolist ücret artýþlarýný dengelemeye çalýþýrlar. Bazý koþullar altýnda, sendikalar kýsýtlayýcý iþ uygulamalarý ile monopolist güçlerini düþük verimliliðe yol açacak biçimde kulla-nabilirken, mamul piyasalarýnda rekabet faktörü bu tür uygulamalara fýrsat vermeyecektir. Yüksek emek maliyeti ve rakip firmalara göre düþük verimlilikle çalýþan firmalar piyasada çekilmek zorunda kalacaklardýr. Sendikalarýn monopolist ücret artýþlarýnýn verimliliði yükseltici bu etkisinin sosyal bakýmdan zararlý olacaðý söylenebilir. Sendikasýz koþullar altýnda, rekabetçi piyasalarda kaynaklarýn optimal kullanýldýðý varsayýldýðýnda, sendikalý ücret artýþlarý kaynak daðýlýmýný bozarak emeðin ulusal çýktýya katkýsýný azaltacak ve dolayýsýyla özellikle eksik mobilite nedeniyle diðer sektörde meydana gelecek aþýrý emek arzý kýsa dönemde önemli bir iþsizliðe yol açacaktýr 3. Sendikalarýn monopolist ücret kazanýmlarýnýn olumsuz sosyal etkilerine karþýlýk, ücret artýþlarýnýn iþverenleri verimliliði yükseltici uygulamalara baþvurmak suretiyle verimlilik avantajlarý saðlayacaðý belirtilir. Sendikalaþmaya baðlý olarak iþçi devri oranlarýndaki azalmalar, iþe alma ve eðitim maliyetlerini düþüreceðinden verimliliði arttýracaktýr. Ýþletme yönetiminin daha rasyonel iþ uygulamalarý ve personel politikasý ile sendikacýlýðýn geliþmesine tepki göstermeleri verimliliði yükseltecektir 4. Ekonomi teorisyenleri, sendikalarýn toplu sözleþmeleri uygulama yeteneði ve gücünün daha geliþmiþ toplu sözleþmeler ve düzenlemeler ile daha yüksek ekonomik etkinlik yarattýðýný giderek benimsemektedirler. Modern fayda teorisi olarak nitelendirilebilecek "kollektif ses/kurumsal tepki" yaklaþýmý, sendikalarýn ekonomik ve politik etkilerini yararlý bulmaktadýr 5. Þekil:1- Sendikacýlýk ve Verimlilik 6 21

3 Toplumlar ekonomik ve politik sorunlarýn çözümünde iki temel mekanizmaya sahiptirler. Birincisi, piyasaya giriþ ve çýkýþ þeklindeki klasik piyasa mekanizmasýdýr. Bu tür piyasalarda bireyler, istenilen ve gerçek sosyal þartlar arasýndaki farklýlýklarý seçme veya hareket özgürlükleri ile tepki gösterirler. Örneðin, tatminsiz tüketiciler kullandýklarý ürünleri deðiþtirirler ya da bir restoranda yemeðin kötü olmasý durumunda baþka bir restoran ararlar. Emek piyasasýnda ise çýkýþ iþten ayrýlmakla, giriþ ise yeni iþçilerin iþe alýnmasýyla eþ anlamlýdýr. Daha çok istediði iþ için daha az istediði iþi býrakarak ya da kötü iþleri kabul etmeyerek, bireyler kötü iþvereni cezalandýrýr, iyisini ise ödüllendirir. Böylece ekonomik etkinliði yükseltirler. Ýkinci düzenleme þekli, "ses" olarak adlandýrýlan politik mekanizmadýr. "Ses" gerçek ve istenilen koþullarý birbirine yaklaþtýrmak için kullanýlan doðrudan bir iletiþim aracýdýr. Sorunlara iliþkin olarak tartýþmak anlamýna gelir. Baþka bir iþyeri aramaktan çok, kiþi kötü mal üreten iþyeri için þikayette bulunur ya da restoranda yemeklerin kötü olduðunu sorumlulara anlatýr. Eþler arasýnda ayrýlmaktan çok, evliliði sürdürebilme yollarý aranýr ve tartýþýlýr. Politik olarak "ses"; oy, tartýþma, pazarlýk benzeri yollar aracýlýðýyla demokratik sürece katýlma anlamýna gelir. Emek piyasasýnda ses, iþi býrakmaktan çok, iþverenle deðiþmesi zorunlu koþullarý tartýþmak anlamýna gelir. Modern endüstriyel ekonomilerde ve kýsmen büyük iþletmelerde, sendika bir kollektif ses aracýdýr. Bu mekanizma, bir grup olarak iþçilerle yönetim arasýnda iletiþim kurma aracýdýr. Sendikacýlýðýn kollektif niteliði, temel olarak emek piyasasýnýn iþleyiþini deðiþtirir. Sendikasýz bir firmada, firma açýsýndan ikazlar ve özendirmeler "marjinal iþçi"nin tercihlerine baðlýdýr. Marjinal iþçi, istihdam koþullarýndaki küçük deðiþikliklerden dolayý iþyerinden ayrýlabilecektir. Firmalar, esas olarak, bu genç ve pazarlanabilir marjinal iþçinin ihtiyaçlarýna cevap verirler. Firma bilgi, beceri eksikliði gibi nedenlerle diðer firmalara transfer edemeyecekleri yaþlý ve daha az pazarlanabilir iþçilerin tercihlerini önemsemez. Aksine, sendikalý bir firmada, sendika pazarlýk masasýnda taleplerini belirtirken bütün iþçileri göz önünde bulundurur. Bu nedenle, iþyerini terk etme eðiliminde olmayan iþçilerin istekleri de temsil edilmiþ olur. Ýþyerindeki "kamu mallarý" konusunda ise sendika savunma, koruma ve benzeri sosyal taleplerin belirlenmesinde oy verenlerin tercihlerine katkýlarda bulunan bir hükümet gibi üyelerinin tercihlerini sonuçlandýrabilir. Kollektif ses yoluyla sendikalar ayný zamanda, esas olarak, iþyerlerindeki sosyal iliþkilerin deðiþmesine katkýda bulunurlar. Endüstri iliþkileri uzmanlarý, toplu pazarlýðýn daha iyi yönetim ve daha yüksek verimliliði özendirdiðini vurgular. Uzmanlar, sendikalarýn iþçilerin niteliðini ve becerilerini arttýrabileceðini, iþyeri hakkýnda bilgi saðlayabileceðini, morali yükseltebileceðini ve daha etkin olabilmesi için yönetime baský yapabileceðini belirmektedir. Sendikacýlar, ücret artýþýna ilave olarak sendikalarýn iþçileri hem yönetimin kendi kararlarýna karþý koruduðunu hem de iþyerinde ve politik arenada ses getirmesini saðladýðýný belirtirler 7. 22

4 Sendikalarýn Monopolist Yaný Sendikalarýn Ses/Tepki Yaný Tablo:1- Sendikalizmin Ýki Yaný 8 Sendikalar ücretleri rekabetçi seviyenin üzerine çýkarýrlar. Sendikalý firmalarda düþük iþgücü/sermaye kullanýmýna yol açarlar. Sendika çalýþma kurallarý verimliliði azaltýr. Sendikalar nitelikli iþçilerin ücretlerini yükselterek gelir eþitsizliðini arttýrýrlar. Sendikalar benzer iþçiler arasýnda ayrýcalýk yaratarak yatay eþitsizlik meydana getirirler. Sendikalar iþten ayrýlma oranlarýný azaltarak, üretim yöntemlerini deðiþtirerek, daha etkin politikalarý yönetime benimseterek, iþçiler arasýndaki morali ve iþbirliðini geliþtirerek verimlilik üzerinde olumlu etkilerde bulunur. Sendikalar bütün iþçilerin tercihleri hakkýnda bilgi toplar. Firmanýn iyi bir ücret ve personel politikasý belirlemesini saðlar. Sendikalarýn "standart ücret" politikalarý belli bir iþletme ya da sektörde sendikalý iþçiler arasýnda eþitsizliði azaltýr. Sendika kurallarý, terfi, iþten çýkarma ve iþe geri almada keyfi uygulamalarýn sahasýný daraltýr. Sendikacýlýk esas olarak marjinal (genellikle daha yaþlý) iþçiler arasýndaki güç daðýlýmýný deðiþtirir. Sendikalý firmalar sendikasýzlara göre farklý ücret paketleri ve personel politikalarý seçme imkaný verir. 3.AMPRÝK ÇALIÞMALAR VE BULGULAR Sendikalarýn verimlilik etkisini inceleyen araþtýrmalarýn büyük bir kýsmý yakýn geçmiþte yapýlmýþtýr. Sektörel düzeydeki araþtýrmalarýnda Freeman ve Medoff, sendikalý iþletmelerin sendikasýz iþletmelerden ortalama olarak %24 daha fazla verimli olduðunu belirlemiþtir. Sektörde sendikalaþma yoðunluðundaki artýþ verimlilik etkisini %30'a kadar yükseltmektedir. Sendikalaþma, deneyim, öðretim, mesleki eðitim ve benzeri faktörlerin etkisiyle iþletmede çalýþanlarýn niteliðini de etkilemektedir. Sendikasiz iþletmelerde üretim hattýnda çalýþmayan iþçilerin kalitesi %8'e kadar düþerken, sendikalý iþletmelerde üretim iþçilerinin kalitesi %11 daha yüksek bulunmuþtur 9. Clark, çimento sektöründe altý iþletmede gerçekleþtirdiði çalýþmada, sendikalaþmayla birlikte iþçilerin davranýþlarýnda verimliliði arttýrýcý yönde bazý deðiþiklikler bulmuþtur. Altý çimento iþletmesinin yarýsýnda iþçi devri düþmüþ, birinde yükselmiþ, ikisinde de herhangi bir deðiþiklik olmamýþtýr. Sendikaya göre üç iþletmede moral yükselmiþtir. Ancak Clark, en önemli deðiþikliklerin yönetsel performansta meydana geldiðini saptamýþtýr. Sendikalaþmýþ bütün iþletmelerde üst yönetim iþletme yöneticisini ve pek çok formenini deðiþtirmiþ, daha profesyonel yöneticiler çalýþtýrmayý özendirmiþtir. Sonuç olarak, sendikalaþmadan önceki otoriter ya da paternalist yönetim uygulamalarý yerini profesyonel anlayýþa býrakmýþtýr 10. Clark'ýn ulaþtýðý bu sonuçlar, Slichter, Healy ve Livernash tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarda ulaþýlan sonuç- 23

5 lara benzerlik göstermiþtir. Harward Okulu araþtýrmalarý, iþletme yönetiminin sendikacýlýða karþý tepkilerinin sendikalarýn verimlilik etkisinin önemli belirleyicisi olduðunu belirlemiþtir. Ýþverenler iþyerlerinde sendikacýlýða karþý getireceði düzenlemelerle sendikal eðilimleri olumlu bir verimlilik katkýsýna dönüþtürebilirler 11. Brown ve Medoff, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasýnda katma deðerin karþýlaþtýrýlmasý yoluyla gerçekleþtirdikleri bir çalýþmada, daha yoðun sendikalaþmanýn bulunduðu firmalarda verimliliðin %20-25 daha yüksek olduðunu tahminlemiþlerdir. Ne var ki, sendikalý iþyerlerinde sermaye kullanýmýnýn yüksek olmasý nedeniyle bu oranýn gerçekte %10-15 olduðu belirtilmiþtir 12. Tablo:2- Altý Çimento Ýþletmesinde Sendikacýlýða Tepkiler 13 Tepki Türü Ýþletme Sayýsý ve Davranýþ Deðiþikliði Ýþçilerin Tepkileri: Ýþçi devir hýzý Devamsýzlýk Disiplin sorunlarý Moral Yönetimin Tepkileri: Ýþletme yönetimi Alt yönetim Yönetim Uygulamalarý: Sendika öncesi Sendika sonrasý Üç iþletmede düþtü Ýki iþletmede deðiþmedi Bir iþletmede yükseldi Ýki iþletmede devamsýzlýk arttý Bir iþletmede disiplin sorunlarý arttý Bir iþletmede disiplin sorunlarý azaldý Sendika üç iþletmede moralin yükseldiðini belirtirken; yönetim bir iþletmede moralin yükseldiðini, birinde düþtüðünü, birinde ise deðiþiklik olmadýðýný belirtti. 24 Altý iþletmenin yöneticileri yenilendi Altý iþletmenin alt yöneticileri yenilendi Bir iþletmede yönetim "profesyonel"di Üç iþletmede yönetim "otoriter"di Bir iþletmede yönetim "otoriter" ya da "paternalist"di Bir iþletmede yönetim "paternalist"di Üç iþletmede yönetim anlayýþýnda temel geliþmeler: verimlilik hedefleri, performans izleme toplantýlarý, iþçilerle düzenli toplantýlar, yeni raporlama ve muhasebe sistemleri, yönetim/çalýþan iliþkilerinde iyileþme Ýki iþletmede yönetim anlayýþýnda az bir geliþme: daha formel sözleþme prosedürü, yönetici-insan iliþkilerinde deðiþim, performans izleme sistemlerinde deðiþiklik Bir iþletmede küçük bir deðiþiklik: yalnýzca yönetim/iþçi iliþkilerinde iyileþme

6 Ýmalat sektöründe, farklý bir sermaye ölçümünden yararlanarak yapýlan çalýþmada, 1972 yýlý için düþük bir sendika verimlilik etkisi, 1977 yýlý için ise oldukça yüksek bir verimlilik etkisi tahmin edilmiþtir. Mobilya imalatý sektöründe ise sendikalý iþyerlerinde sendikasýz iþyerlerine göre %15 daha yüksek bir verimlilik etkisi gözlenmiþtir 14. Allen, inþaat sektöründe sendikalýsendikasýz verimlilik farklarýný katma deðer yoluyla tahminleyen çalýþmasýnda, sendikalarýn verimlilik avantajlarýnýn %21-28 olduðunu tesbit etmiþtir 15. Clark, imalat sektörünü kapsayan diðer bir çalýþmada, sendikalý firmalarda %2'lik olumsuz bir verimlilik etkisi ortaya çýkmýþtýr 16. Mitchell ve Stone, 1986 yýlýnda, kereste fabrikalarýnda yaptýklarý çalýþmada, sendikalý iþçilerin sendikasýz iþçiler göre %%12-21 oranýnda daha az verimli olduðunu belirlemiþtir 17. Sendikalarýn verimlilik etkisini çýktý baþýna fiziksel birimlerle tahminleyen önemli bir araþtýrma yine Clark tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Çimento sektöründe yaptýðý çalýþmalarda, sendikalý iþyerlerinin sendikasýz iþyerlerinden %6-8 oranýnda daha verimli olduðunu belirleyen Clark, sendikalý iþyerlerinde daha yüksek verimlilik saðlayan faktörleri de incelemiþtir. Genellikle, sendikalý iþyerlerindeki daha yüksek ücretler ve daha iyi çalýþma koþullarý daha nitelikli iþgücünü iþyerine çekmektedir. Ancak, sendikalý iþyerlerinde bu faktörlerin verimlilik artýþýna katkýsý sadece %1-2'dir 18. Clark, sendikalarýn verimlilik avantajýna baþlýca katkýsýnýn sendikalaþmayla birlikte yönetim uygulama ve politikalarýnda ortaya çýkan deðiþikliklerden kaynaklandýðýný belirtmiþtir. Ayrýca, ayný sektörde dönemini kapsayan çalýþmasýnda, önceden sendikasýz olan ve daha sonra sendikalaþan iþyerlerinde %6'lýk bir verimlilik artýþý tahminlemiþtir. Freeman, Medoff ve Connerton tarafýndan madencilik sektöründe çýktý miktarlarýnýn ölçülmesi yoluyla yapýlan çalýþmalar, zamanla ayný sektörde bile sendikalarýn verimlilik etkisinin deðiþebileceðini göstermiþtir. Sektörde sendikalarýn verimlilik etkisi 1965 yýlýnda %33-38 iken, 1970'de %4 ile -8, 1975'de %20 ile -17, 1980'de %18 ile -14 olarak olumsuz bir verimlilik etkisine doðru bir deðiþim gözlenmiþtir. Sendikalarýn verimlilik etkisinin olumlu etkiden olumsuz etkiye doðru bu deðiþiminin önemli nedenleri olarak, sendika yönetim iliþkileri ve politikalarýnýn oldukça etkin bir faktör olduðu belirtilmiþtir 19. Mefford, dönemini kapsayan, çok uluslu büyük bir firmanýn 31 iþyerinde yaptýðý çalýþmada, sendikalaþmanýn sermaye-emek oranýný yükselttiði ve yönetim performansýný arttýrdýðýný belirlemiþtir. Ancak sonuçlar devamsýzlýðýn da yükseldiðini göstermiþtir. Sonuç sendikalaþmaya baðlý olarak geliþmiþ bir çalýþma iliþkileri ikliminin varlýðýný yansýtmýþtýr 20. Kamu kesiminde çýktýnýn fiziksel/ miktar olarak ölçümü yoluyla çeþitli çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir 21. Ehrenberg, Sherman ve Schwarz, belediye kütüphanelerinde yaptýklarý çalýþmada önemsiz bir sendika verimlilik etkisi belirlemiþlerdir. Eberts ve Stone, devlet okullarýnda gerçekleþtirdikleri çalýþmada ise önemli bir potitif verimlilik etkisi tespit etmiþlerdir

7 Tablo:3- Sendikalarýn Verimlilik Etkileri 23 Araþtýrmacýlar Sektör ve Veri Dönemi Verimlilik Etkisi Brown, Medoff Ýmalat sektörü, ; Brown, Medoff Leonard arasý deðiþiklik 9 Frantz Mobilya imalatý, Allen Ýnþaat, Allen Büro inþaatý, Clark Ýmalat, 1980 (-2) Clark Çimento, Clark Çimento, Connerton Madencilik, (-4) (-20) - (-17) 1980 (-18) - (-14) Allen Ýnþaat, Türkiye'de sendikalarýn ekonomik etkileri konusunda yapýlmýþ araþtýrmalar oldukça azdýr. Ülkemizde sendikalarýn ekonomik analizini güçleþtiren sýnýrlamalarýn baþýnda, veri kaynaklarýnýn yetersizliði ve güvenilir olmamasý gelmektedir. Genel olarak, çalýþma ekonomisine dahil olan tüm kategoriler için geçerli olan bu sýnýrlama, ekonometrik modeller yerine, mevcut verilerin trendine dayanan kaba gözlemlerle yetinmeyi zorunlu hale getirmektedir 24. Türkiye'de petrol, kimya ve lastik iþkolunda, sendikalarýn verimlilik etkisini üretim fonksiyonu yaklaþýmý ile ölçen Özkaplan, 42 firmaya ait tahmin sonuçlarýndan sadece 11 tanesinde istatistiksel olarak anlamlý sonuçlar elde etmiþtir. Türkiye örneðinde, yetersiz ve sýnýrlý sayýda veri kullanýmý ile gerçekleþtirilen bu ölçümün sonuçlarýný deðerlendirirken son derece ihtiyatlý olmak gerektiði belirtilmektedir. Araþtýrma sonuçlarýna göre, 11 firmadan sadece ikisinde verimlilik etkisi pozitiftir 25. Kullanýlan ölçüm yöntemi verimlilik etkisinin nedenlerini araþtýrmadýðýndan, verimlilik etkisinin nedenlerine iliþkin herhangi bir görüþ yer almamaktadýr. Görüldüðü üzere, sendikalarýn farklý verimlilik etkilerinin sözkonusu olabileceði gibi, bu etkiler zamanla deðiþebilmektedir. Yapýlan amprik çalýþmalar, sendikalarýn verimlilik etkisini belirleyici faktör olarak "endüstri iliþkileri ortamý" ya da "sendika-yönetim iliþkilerini" vermektedir 26. Yönetim ile sendikalar arasýnda iþbirliðine dayalý katýlýmcý bir endüstri iliþkileri ortamýnda sendikalar verimlilik artýþýna önemli katkýlar 26

8 saðlayabilmekte, aksine çatýþmacý bir ortamda sendi-kalarýn verimlilik dezavantajlarýnýn bulunduðu belirtilmektedir. Bu sonuçlar ile sendikalarýn verimlilik artýþýna katkýda bulunmaktan daha çok verimliliði düþürme eðiliminde olduðuna iliþkin kamuoyu görüþünü barýþtýrmak oldukça güçtür. Sendikalar daha verimli iþyerlerinde örgütlenebilmekte ve Clark'ýn da tartýþtýðý gibi, sendikalaþmaya baðlý olarak artan emek maliyetlerini dengelemek için sendikalý iþyerlerinde yönetimi verimliliði yükseltme konusunda daha çok çaba göstermeye teþvik etmektedir 27. Amerikan yöneticileri arasýnda sendikalarýn etkili iþ uygulamalarýný kýsýtladýðý ve bu nedenle verimlilik düþüklüðüne yol açtýðý görüþü oldukça yaygýndýr. Yöneticiler sendikalarýn yokluðunda, üretim yöntemlerinde maliyet tasarruflu deðiþiklikleri çok daha kolay gerçekleþtirebileceklerine inanmaktadýrlar. Bu, Amerikan yöneticilerinin sendikalara karþý süregelen itirazlarýnýn temel nedenidir. Ýþverenlerin sendikalara daha yumuþak baktýklarý Avrupa ve Japonya'da sendikalar ve toplu pazarlýk iþyeri uygulamalarý ile çok daha az ilgilidir ve bu nedenle yönetimin iþyerinde gerçekleþtireceði uygulamalar üzerinde sendikalarýn daha az kýsýtlayýcý olduðu görülür 28. Sendikalarýn ve toplu pazarlýðýn savunucularý toplu pazarlýðýn iki sonucuna iliþkin açýklamada bulunmaktadýr: yönetimin keyfi uygulamalarýna karþý iþçileri koruma gücü ve sendikalarýn üyeleri adýna saðladýðý ekonomik faydalarý arttýrmak. Sendika ve toplu pazarlýðýn savunucularý, sendikalarýn yetki alanýna giren haklar ve uyuþmazlýklar için ya da belirli iþ kurallarý ve teknolojik yenilikle ilgili konularda getirilen kýsýtlamalara nadiren destek verir. Bunlar þansýzlýk olarak görülür, fakat anlaþýlabilir ve muhtemelen sendikacýlýkla birlikte ortaya çýkan kaçýnýlmaz þeylerdir SONUÇ Sendikalarýn verimlilik etkisini tahminleyen analizlerde, verimlilik etkisine iliþkin olumlu ya da olumsuz sonuçlar ortaya çýkmýþtýr. Ne var ki, sendikalarýn verimlilik etkilerinin kaynaklarýný net olarak belirlemek ya da sendikal eðilimlerin verimlilik etkisini açýk ve kesin olarak belirlemek oldukça güçtür. Sendikalý iþyerlerinde iþverenler daha yüksek sermaye ve daha nitelikli iþgücü kullanýmý eðiliminde olduklarýnda verimlilik yüksek olacaktýr. Ayrýca zamanla iþyerinde eðitim ve deneyimden kaynaklanan verimlilik yükselmeleri de ortaya çýkacaktýr. Diðer yandan, yönetim sendikalý iþyerlerinde yüksek ücret artýþlarýný dengelemek, sendikasýz iþyerlerinde ise sendikal eðilimleri önlemek amacýyla daha rasyonel üretim ve yönetim teknikleri ile personel uygulamalarýna gidecektir. Bütün bu nedenlerle sendikalarýn verimlilik etkilerini açýk ve kesin olarak tahminlemek çok zordur. Ancak, belirli sýnýrlar ve koþullar altýnda ulaþýlan sonuçlar önemli veriler saðlamasý bakýmýndan deðer taþýmaktadýr. 27

9 DÝPNOTLAR: 1 Borjas J. George, Labor Economics, McGraw-Hill, Inc., Singapore, 1996, s Genel olarak sendikalara olumsuz yaklaþan bu görüþ için bkz: Simons Henry, "Some Reflection on Syndicalism" Journal of Political Economy, 1944, s.1-25; Friedman Milton, Friedman Rose, Capitalism and Freedom, Chicago, 1962; Free to Cheese, New York, Marshall F. Ray, King G. Allan, Briggs M. Vernon, Labor Economics: Wages, Employment and Trade Unionism, Irwin, Homewood, Ontario, 1980, s Freeman B. Richard, Medoff L. James, What Do Unions Do?, Basic Books, New York, 1984 s Bu görüþü benimseyen çalýþmalar için bkz.; Freeman B. Richard, Medoff L. James, What Do Unions Do?; Hirschman O. Albert, Exit, Voice and Loyalty, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971; Malcomsan M. James, "Trade Unions and Economic Efficiency", Economic Journal, March 1983, s Freeman, Medoff, s Freeman, Medoff, s.7. 8 Freeman-Medoff, s Freeman B. Richard, Medoff L. James, "The Impact of Collective Bargaining: Illusion or Reality?", U.S. Industrial Relations, : A Critical Assessment içinde, ed.: Stieber Jack, McKersie B. Robert, Mills D. Quinn, Madison: Industrial Relations Research Assocation, 1981, s Clark, "The Impact of Unionization on Productivity: A Case Study". Industrial and Labor Relations Review, July 1980, s Slicher H. Sumner, Healy H. James, Livernash E. Robert, The Impact of Collective Bargaing on Management, Washington, D.C.: The Brockings Instituation, 1960, s Brown Charles, Medoff L. James, "Trade Unions in the Production Process," Journal of Political Economy, June 1986, s Clark B. Kim, "The Impact of Unionization on Productivity: A Case Study", 14 Freeman, Medoff, s Allen G. Steven, "Unionized Construction Workers are More Productive", Quarterly Journal of Economics, May 1984, s ; "Can Union Labor Ever Cost Less?" Quarterly Journal of Economics, May 1987, s Clark B. Kim, «Unionization and Firm Performance: The Impact on Profits, Growth, and Productivity» American Economic Review, December 1984, s Mitchell W. Merwin, Stone A. Joe, "Union Effects on Productivity: Evidence From Western U.S. Sawmills", Industrial and Labor Relations Review, October 1992, s Clark, "The Impact of Unionization on Productivity: A Case Study". 19 Freeman-Medoff, s Mefford N. Robert, "The Effect of Unions on Productivity in a Multinational Manufacturing Firm", Industrial and Labor Relations Review, October 1986, s.105 vd. 21 Ehrenberg G. Ronald, Sherman R. Daniel, Schwarz L. Joshua, "Unions and Productivity in the Public Sector: A Studiy of Municipal Libraries", Industrial and Labor Relations Review, January 1980, s Eberts W. Randall, Stone A. Joe, "The Effect of Teacher Unions on Student Achievement", Industrial and Labor Relations Review, April 1987, s Freeman, Medoff, s Özkaplan Nurcan, Sendikalar ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Deneme, Kavram Yayýnlarý 52, Ýstanbul 1994, s Özkaplan, s Reynolds G. Lloyd, Masters H. Stanley, Moser H. Colletta, Labor Economics and Labor Relations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991, s Mills Q. Daniel, Labor Management Relations, McGraw-Hill, Inc., Singapore, 1994, s Mills, s Maher P. Richard, "Union Contract Restrictions on Productivity", Labor Law Journal, May 1983, s

SENDÝKALARIN ÜCRETLER VE ÝSTÝHDAM ÜZERÝNE ETKÝLERÝ

SENDÝKALARIN ÜCRETLER VE ÝSTÝHDAM ÜZERÝNE ETKÝLERÝ SENDÝKALARIN ÜCRETLER VE ÝSTÝHDAM ÜZERÝNE ETKÝLERÝ Yard. Doç. Dr. Güngör TURAN Uluslararasý Türkmen Türk Üniversitesi, ÝÝBF, Öðretim Üyesi 1988 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimleri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Adnan MAHÝROÐULLARI Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Yrd. Doç. Dr. Adnan MAHÝROÐULLARI Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Adnan MAHÝROÐULLARI Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu 1953 yýlýnda Zara'da doðdu. Ýlk ve ortaokulu ilçesinde, liseyi Sivas'ta okudu. Yüksek öðrenimini Atatürk Üniversitesi'nde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM GÝRÝÞ Dr.Necati KAYHAN * Uluslararasý Sözleþmeler ve baþta Anayasamýz (49 ve50. Md.) olmak üzere ulusal mevzuata

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝMALAT SANAYÝ SEKTÖRLERÝ REKABET GÖSTERGELERÝ RAPORU Mayýs 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-05/551 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

Yard. Doç. Dr., Mehmet Hüseyin Bilgin Kadir Has Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi.

Yard. Doç. Dr., Mehmet Hüseyin Bilgin Kadir Has Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi. Yard. Doç. Dr., Mehmet Hüseyin Bilgin Kadir Has Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi. 3 1973'te Siirt'in Baykan ilçesinde doðan Dr. Bilgin, Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi'nden 1994'te

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406 TÜRKÝYE ELEKTRONÝK SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETÝMÝ VE PROJE ÝLETݪÝM YÖNETÝMÝ ÝÇÝN BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ KULLANIMI ªeniz TUNCER Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikasý Çalýºmalarý STPS WP - 0406 ÖZ Bu çalýºmada,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SOSYAL MODELÝN MODERNLEÞTÝRÝLMESÝ EKSENÝNDE AVRUPA BÝRLÝÐÝ NÝN ÝSTÝHDAM POLÝTÝKALARINDA ESNEKLÝK ARAYIÞI

SOSYAL MODELÝN MODERNLEÞTÝRÝLMESÝ EKSENÝNDE AVRUPA BÝRLÝÐÝ NÝN ÝSTÝHDAM POLÝTÝKALARINDA ESNEKLÝK ARAYIÞI makale - 1 1966 yýlýnda Ankara da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini sýrasýyla Çankaya Ýlkokulu ve Tevfik Fikret Lisesi nde tamamladý. 1988 yýlýnda Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÜYÜMENÝN KISITLARI: BÝR ÖNCELÝKLENDÝRME ÇALIÞMASI Kasým 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/11/519 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Rekabet Edebilirlik Raporu

Rekabet Edebilirlik Raporu Rekabet Edebilirlik Raporu 1958 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Turkish Cypriot Chamber of Commerce Ýçindekiler I. Katký Koyan Kuruluþlardan Önsöz 3 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Yatýrým Geliþtirme Ajansý

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Dr. Pir Ali KAYA Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1965 yýlýnda Tutak ta doðdu. Lise öðrenimini Erzurum Anadolu Lisesi nde (1985),

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý.

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý. Fzt. Murat DALKILINÇ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Uzmaný ÝÞYERÝNDE KORUYUCU FÝZYOTERAPÝ VE ERGONOMÝK MÜDAHALE PROGRAMLARI ETKÝNLÝÐÝ* Özet Bilgisayar kullanýcýlarýnda mesleki kökenli kas iskelet

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı