flil o-js (TT4Sai YAYAI-AR VE BISIKLETLILER IQIN AYRIAYRI KULISNII.ABILEN YOL (TT-,4sb) YAYALAR VE BISIKLETLILER lgln AyRlAyRl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "flil o-js (TT4Sai YAYAI-AR VE BISIKLETLILER IQIN AYRIAYRI KULISNII.ABILEN YOL (TT-,4sb) YAYALAR VE BISIKLETLILER lgln AyRlAyRl"

Transkript

1 (TT4Sai YAYAI-AR VE BISIKLETLILER IQIN AYRIAYRI KULISNII.ABILEN YOL flil fr o-js (TT-,4sb) YAYALAR VE BISIKLETLILER lgln AyRlAyRl KU LLAN I ].ABI LEN YOLUN SONU

2 (fi*{4a)yayat AR VE BISIKLETLILER TARAFINDAN KULI.ANIHBILEN YOL (TT44b) YAYATAR VE BISIKLETLILER TARAFTNDAN KULIANILABI LEN YOLUN SONU

3 (T-38) TRAFI K SrKrSrKLlGl (T-se) TRAMVAY HATTI lle OlUg*N KAVSAK

4 I -i lr jli I $ekil- Otob0s Figuru Yeni Slandart Trafik {garet Levhalan Sayfa 18

5 lb0 *l g)r C{, I I $ ldl- Hrz smrn 50 km/s rreya deha Eu sjsn yoilada harf boyutu (okull Yeni Standrrt Trdfik.l

6 I - IF 'r- *l M i rrj!-1 i; ng f;fi &F PS t I - - a- YrI. flrgcflfitrir rdffirrhr haddifetl.mrd 1 }l..te uj-- l+q f-- J-igr I 1 f-, Srylr?rddi E,b+ns gehd( brie rurt boff + l, t t_ 1.IJx+ t- rl "rl _l ++s -i:.1 Br o I $ekih Hu kesici tumseklerin (kasiderin) igareilenmesi Yenl Standarl Trafik

7 YATAY ISARETLEIT'IE Hlz KES ICI LERII{ lla R E'f LEiilf, E8l Hr keshi t0msekledn {kashler), TS 6283 standardmda belirtilen esaslar do!rultusunda, tasis edilmssi gerekmehedir. Tllmsek yokeeklifii en fazla 7,5-10 cm olmahdrr, Htz kesici t0mselrler, sadece gehir igi yollarda, Eanait trafifre hitap etmeyen lmllar tleerinde tesis edilrneli, pahir igi yollatrn ana arterleri ile gehirler arasl trafile hltap eden yollar iizarinde tesis edilmemelidir. Iti yonlu yollar 0aerindE tesis edilecet t0msekterde, t0rnseltler tirerinde sgalrdaki gekilds g6rolen beyaz boye ile igarettsme yaprlmah, aynr y0nde birden fazla gerit olma$ durumunda, igaretleme lrer bir$ril igin ayn ayn gizilmelirlir. Htz kesici ttlmsek yaklegtrntnda, *aplama tlsttlne, yol eksenina dik olarak gizilen beyaz gizgilerin kullanrmr iste{o ba$lt olup, istenmesi durumunda gelrilde g6eterilan di$iilzere beyaz boya ile isarstleme yaprlmahdrr. Hrz kesici i0msek yaklaglmlannda, t0mmlin 5-50 metre 0noesinda T-7 nolu -Kasisli Yol'igamU ile gerek gdrolmeti halinde TT-29 nolu "Azami Hrz $nrlemasl' lerhalan kullanrlabilir. Yeni Sbndrrt Trafik lgara Levfrsfn Sayfe t3

8 PL.17: YOKSEK GERILIT$ HATTI t 4iom Bu panel Jevha, (T-20) nolu.dikkat" igaret lsvhastntn alfunda, bu igaret levhesl ile birtikte ltullanrlaral, tramuay hattr va elektrikli tren hatlan altndan gegen araglar igin bir Ehlike bulunmas durumunda, y0ksek gerilim hattt hakktnda uyanda bulunmak igin kullantlabilir, Panel Ieryha iginde, y0k** gerilim hathnm kaplama ltotundan ytlksekli[i verilmalidir. rlc0nler a) lstasyon Fig0rt) b) Sanayi Bfrlge$ FtgUru tu LI ^ Figurler; Karrsak OncEai y0n levhalarr, ref0j ortasl y0n levhalen ue kaplama ust0 ytn lonhalarr (T ve L tipi konstriikslyonler dahil) bunyelerinde kullanrlabilir. fira{ik lgarethri Etkitabr BOl0m 'F balttnrz) Yeni $rndart Trafh tgara Lanholen $ayfa 12

9 PL4t:rRlS gehlleblrlr Bu panel leryfte, park eunenin yasak oldufiu yerlerde tp-1] nolu "Pafi etnek yaeahl/ ve (P.2! nolu "Dunnek ve park eenek yasaktrf igarcl levhalart ile birlikte Itullanrlabilir. PL.te: lrl voxr-u TRAFII {- rr+ 2O Om Eu panel levha, (T-20) nolu 'Dikkal" igaret levhastnrn altmda, girilmelt llzere olunan yrolun yaklaglmrrrda, girilen yrldaki traftuin iki y6nltl olarak igtetilmekte oldu$unu belirtir, Ozellikle, bulunmog yollarda, bir yun0 kapah, di$er y0n0 iki y0nl0 olarak Igletilmekte olan yollara baflentlarda, bu levhalann Ozenle kullanllmast garekmektedir (Bltz. &5Zb nolu igaret ievhast) PL-TG: ASKERITRA9 Bu parrel levha, tt-20) r'rolu "Dikkat" igarct levhasrnm altmda, bu lgalet levhas ile birtike kullentlarak, seyredilmekte olunan yol Ozerinde eftr ilerleyen askeri bir arag olabileceflni ve h rzrn du10 ru lrnesi gerekiif, in i be lirtir. Yeni Standart Trafih lgaret Larhalan Say{e 11

10 Bu isatel hvftasr, telt bagrna kulhnrlabileefi gibi, ger ff gortld0fiiinde part yerina gidan y0n0 gosteren FL-3 nolu y0n panallerinden blrlsl ilo birllhe de lullanilabilir. 0cretli park yerlerini belirtrrek igin levha a[tnda "Ucretli" ibareei igeren ilaue bir panel de kullenrlabilir. (P-7hl P Rr( t-nt gf rarwryrhn yrrrrtnrcrtlrr t gtn! P+ + i----r Bu igaret laryhafl, tramvsydan yararlenrnak isteyen suriictiler igin tahsis edilmig perk yerini bildlrmek emact ile kullantlabllir. Park yerlne ydnlendirms, bu igeret levhaetnrn alltnda kullantlan PL-3 yon panel lavhalarl ih yaprlmaldrr, Ucrctli park yarledni belirlrnek igin lwha alftnde "Ucreilf ibaresi lpren ilave bir panel de ltullanrlebilir. PAHF!-LER FL.13: A6Ag ENGELI Bu panel levhasr, bey0k araglann (karnyon, otob0s, trr, vb,) yola dodru uzanan ve sarltan a[ag dallarma gerprna olasrlk]arrnr bulundu{unu belirtmek Orere (Tr20} nolu tikltat" igaret levhast ile birlihe kullanrfur. Yolun durumuna gsre uygun olarr penel lsvha$ aegilmetidir. Yen i S:tandart Trlfik l goret Leuha larr Sayfa 10

11 {B{0} TR fifay DURAGI Bu igaret levhssr, trarnvay dura$rnr bildinnek smacr ile kullantlabilir. Bu igerct leufiasl, tek bayna gibi, gerekli gorttldtls0nde temny durafirna giden y6nt g0steren PL-3 nolu y6n panellerinden bidsi ile birlikte de kullantlabilir. te{o} elrryl aor.cesl (o3b} Ir-al tr{ Bu igaet levhesr, sanayibolgesini bildirmek Emacl ile kullanrlabilir. Bu igaret levhasl, tek bagrna kulhnrlabilooefii gibi, gerekli g6riild0[tlnde ranayi bolgesine glden y0n0 glisteren PL-S rtolu y0n panellerinden birisi ile birli*te hullandabilir. Sanayi biilgesi isarstr, figur olarak kaueak Unoesi y&n levhslan ile kaplamr tistii y0n levhalan nda kullenrlabilir ( Figtlrler b 61 0mUne brk rn u). (841 I TRAFIK ELEKTROI{IK pexetemt (B-clbl l8{rrl EE Ysni Standert Tralik lpret Levhahrr S ytr 8

12 . Yaya tann, I rag trafifi in i g e reksiz ya re angellem eyeceklerio i,. Parfi igarati ile b lirtilen alanlar drgtnda arag pa*lnrn yasak olduf unu, r Yaya irncelikli yollar ile diser yollann olugturdu$u k.vseklerda, yaye Onoelikli yoliardan gkan siirucutorin, di{fler yollardan gelen s0riic0lere yol veneoelinin anla$lmast, gorekrnehediryulrarrde belirtilen hususlann safilanamayaca$r durumlarde, yaye OnoBlikli yolhr dllzenlerneei ya p tlma mas I gerokm ektedir' {E'Er} YAYA 0HcELlKLl YoL soxu I. rq.4.t tt.rt Bu igaret levha5l, yaya Oncelikll yola 6u-g$. t{fiik_ kurallartntn normat trafrk turallaln baglad fitnt belirffilek i gin kullanlltr' sona erd$ini ve (B{sllEtrsvox E Bu igaret levhast, tren istasyonunu bihirmek amaq ile kullantlebilir' Bu igaret levhasr, tek bagrna kullenrlabilecefiigibi, gerehli g0r0ld0g0nde istasyone girlen y6no g6steren PL3 nolu yfrn panellerinden birisi ile birlike de kullanllabilir. lstasyrcn rgarct lerhasr, figilr olarak kavgak Encasi y6n leyhalan ile kaplama tisttl y6n levhalan nda kull anrlabllir (F lgtl rler b0 lom0ne bahl n I ui. Yeni Stendart Trafik l$aret Levnalarr Sey{a 7

13 OeelliltlE, bir h{il0mu ffise kapahlmry h6liinmilg ytllatm iki y6nl0 olanak igletilmekta oldu[u kesimlerde, bu igaret leuhalan 0n uyarrh olarak kullantlmaldtr, (apfidakleekle baktnn) lfi yuntu trafik ile ilgili 6n uyen yeprlmek istenmesi durumunds, (T-20) nolu 'Dikkaf rgaret levhasr ehtnda, (PL-15) I L) - $e*.it Edl0nm0S yd - eo,on 0 Yol fiavpfrtwla B-52 b *uilanmt nolu iki y0nl0 panel levhgst kullanllmaltdtr. $chil: l*ipnlo yoldort 6iry0il0 ftaprfi olan ha/ranfiili,ol l(av$af,nda &52! kullanmt Y*YA oilcetlkll YoLLAElltl lsrnrruxuegl lb{s} YIYA oncelikli YOL t,f, I arffi.t\ Bu igaret leuhalan, Ozel tafik kurallarrnrn gaprli olduflu yaya 0nceliltli yollarm gifi$lerini belirtsnek igin kullantltr. *Yaya Onceliltli Yol" lraftk igaret levha$ ile; r Yayalann, yolun bumn bir kesirninl rahathkla kullanabileoaklerive yol tizcrinde oyun oynemalanna lein verildifiini, r S0rociilerin, bu pl kesiminde, kesinlikle 2O km/saat hm gegemayeceklari ve qok diig0k hrzlerde ilerleyebileceklerlni, r SUrtlc0lerin; yayelerr riaka aunayacaklartnr ve herhangi bir engelleyici davran t gta b ul unmayacaklsnn t, gnreffi i takd irde du raca hl an n t, Yrnl Standert Trafilt lganet Levhrlan Sayla 6

14 la Bu fiaret levfialen, IonuHu[u yol kesimindeelektronik ciheelarla (ksmera vb.) hrz ihlali, htz koridoru ihlali, trafik qrflr ihlall. trafigo yasaklanmlg elan ve jerit ihlali, vb. kontrollerin yaptlmahta oldufunu, ihtaller nadeniyle cezai iqlem yaprlabilecesini bildidr. Yazrh mesai igeren Tra{ik Elektronilc Denetleme igaret leuhalan, Eehir iginde vurguytj arttrmak igin kullantlabilir ve konuldufu yolun 0zellikleri ile igletne hrrr g0z 0nUneahnarak 2 E -6 Eyazt serisi araltlrnda boyutlandrrrlabilir. (P.rfl lcpatrprnxrrd DURHA ve FARK ErmE IEAnETLERI t Bu igeret leyheu, kapalt palk y'erinden yarailanmak isleyen siiruc{llar igin kapah parlt pri oldugunu bildirmek amacr ile kullanrlabilir. Bu igaret leuhasr, tek bagrna kullanrlabilem$i gibi, gereftti g0rtild0$0nde kspsh park yerlne giden yiln0 gfisteren PL-3 nolu yon panellerinden biriel lle birlikte de kullanlhbilir. Ucretli park yerlerinl belirtmek igin levha bltnyesine tlcretli ibaresi ilave edilebileca{i gibi levha aftrnda "t}cretli" ibsrcsi igeren ilave bir panot de kullenilabilir. (P-lgl FAR!( Venl tneuoarn yrrarlrn*akhr lgjn! Bu igaret leyhasr, rnetrodan yararlanrnak Lsteyen s0rtictller igin tahsie edilmig part yerini bildinnek amacr ile kullanrlabilir. Yattl $tandert Tralik lgarct L:vhelarr Sayft I

15 Bu iearat levhesr s0r[c0lare, tek y6nl0 yola girerken, ya yolun bagnda ya de bu yolu lre*n hefiangi bir yoldan bu yola girigte, lavhadaki okun beliffiei ytn0 izlemek zorunda olduklar nt bildirir. Konum: Bu igaret lsvhssr tek y6nlu yola hernen hernen dik bir konurnda ve llgili silr0c{iledn g6rebileceili bigimde yerlegtirilrnelidir. Siir0c0hrlarafrndan g6rt}le,bilirl[ini afttrmak amacryla, bu lgaret levhast yaya haraketlerinin az oldu$u kesimlerde yot kaplama kotundan o.s0-1,20 meue ytlksekli[e, yaye hareketlerinin yo{un oldu$u keslmlerde yol keplama kotundan en ez 2,00 metru yoksekli$i monte sdilmslidir. r;r-i l=-.jv--t l= -T-l il*t1 d'l* +=l -]*l $ekil; TaIrFilt yol lresigmesinda B-l6bkuilenmt $ekil: fgl( yf,ittttt eyfll,,, Isflilde &r6b frullanmt (B{6c} FArPrLr YAYA 0Sr er$ldl E H Bu lgaret levhasr, konulduflu yerd6, bulundusunu belhtir. rampah (merdivensiz) yaya Ust gogidi lb.ozbl lnl vorul rraflr( r- Bu igaret levhasr, girilmek tlzers olan yoldaki trafigin iki y6nl0 olarak igletilm*te oldu$unu belirtir. Yeni Shndart Tralilt lgaret Levhalan Sayfa 5

16 ellal isnr=rlenl (B-adI ghhr oltaylr{ yol. IIIvEAKLARIHIN l$*nsrt.ermesl T Bu igaret lavhasr, s0rtic0lerin kavgektara yaklaguken gkrp olmayan yullare donerek tralit govenlifiini tehlikeye abnsmalart amaayla, kavgak yaklagrmlannda kullanrlabilit. te cl KAVSAK l$l Yoil LHHiST {r3fio} + H ETRO Bu igarct levftas, toplu ta;rma araglannr kullanmak isttyen s0r{tc0hri, loplu tagtma ila ilgili park yerine y0nlendirmek igin kullanrlabilir. Lautra bonyasinde, toplu taglma arecmln einsi (Metro, TremuaY, 6.), yezl v ye semboller ile belirtllebillr. Levha yaa eerisi4-e harf ytiksekliflin g0re boyutlandtrtlmrg olup, yol durumuna ve ltonurrune g0r farkh ebatlarda boyutlandtrtlabilir. (srml ft-enl T r YOilLo YoL + rr.rt.rtt Bu igeret leviesr, ttzerirde konuldu$u yolun ok yon0nde tek y0nl0 yol oldufiunu g6starir. Yeni Btandart Traflk lgaret Levhalafl Ssiyfa 4

17 frt.{4b} YAYAr-*R VE BIEIKLETLILER TARAFTHDAN XUtI"*t{tL BILEH YOLUH EOHU t', Bu igaret lsvhasr, sadeee yayalar ve bisikletlilertarafindan kullanrlabilen yolun sona erdi0ini bildirmek amaayla kultan rlabili r. ITT{6rl YAYALAR VE Bl$lKErrllen lgln AYR AYR! KULLAT{I LtslrrN VOr " lt* Bu igaret levfia$, konuldu[u yotun yayalar w bisiltletliler iaraftndan igaterfler ile ayrlmrg olan ksmrnr kullanma hekkrns sahip olduklannt bildinnek amactyla kullanrlabilir. Yaya yolu ve bisiklet yolunun konumlanna g0re lsvha 0zerindelti sembollerin Iterleri defi igtirilebllir. Bu igsr t leyhaemm lcullanrldt[r kesirnhrde, yafa yollan ile bisiklet yollartntn fiziki veya yatay igaretleme ile agrkge ayrrlmrg olmas getekir. Bu igaret levhail, sadece bisikletiler va yayalar igin inga edilmig olan Ozel yolun baglangrcrna konulabilir. Olfier yolve caddelerle olan her kesigimden Eonra bu iqaret levhasm r n taknarlanmas r gemkir. frht}t yryar-rr ye ElslxtETl.lurn lgh AYR! AYRI KulLAmtABlLeH VOL? tl' Bu igaret levhagr, yayalar ve bisikletliler tarafrndan ayn ayrr kullenrlmakta olen yolun mna erdi$ini bihirmet amacryla kullentlabilir, Yeni Standart Trafik lgaret Levhalarr Sayfa 3

18 rb*rlx uruzltt l$lnert.enl FT-zfbI OKUL edlcesl umtlhe slillel Bu igerat levhesr, yakrn mesafude bulunan bir okut (ilk, orte, liaa) b0lgesinden gegilmehe oldugunu, yola hor an girebilecek -okg! goa.rklan olabileoefini. e0rtictlefin f,;2'lannl, azami 30 kmlc'e dug0nnelerl gerekti$inibelirtrnek igin kullanllsbilir. Bu igaret levhasrnrn altmda, PLS s0rs pancli kullanrlaralt, htr slnltlemesmln belirli saatter anagrnda gegerli oldu$u belirtilebileoefli gibi, "Okul Saatlerinda" ibaresi igeren bir panel lcvfia ile de bir raman araltflt belirtilereh ku]lamlabilir. Okul b6tgesl azami hz srnrrr iqeret levhasnrn, kastedilen okula erigirn sa[layan biifitn yollar 0zerinde kutlanrlmau gnrakmehe otup, bu yollarrn tercihan benaer Ezelllltle ri kapsa malt dl r. Okul b6lgesinde kullantlrnaha olen azami hrz srnln, ilgitilarce gerekli g0ruld0ilil taldirde (20-40 km/s gibi) artlnlrp, d0giir0lebilir. Okul b6lgesi hlz srnrnntn baglangrcrnda, yol 0zerine "OKUL" ibaresi yaat mesai wdlabilir. FT.f4rl yayal-ah Ve SIS lxl-ett-llr n TAFAFIH tratrt KULLAH ltaelltil yo U t, r.'i Bu igarei leuhaer, konuldugu yolun hem yayalar, hern de bisikletliler taraftndan ortaklsga kullanrlabilecefiini, difier araglann aynr yolu kullanma heklannln olmadl$tnl bildirmek amau ila kullarulabilir. Bu igaret levhaar, sadece bisikletiler ve yayalar igin inga edilmg slan tlzel yolun baglangicrna konulabilir, DiSer yotve ceddalerle olan hel kesigimden sonfa bu igaret Ievhasln tn tekrarlanmast gerakir. Yenl Stendarl Traill( lgaret Lanhalan SEytr 2

19 BTAHDARTLAnI lulve eoller rmrin ]$lner LEvHALARI re x Ll re uvlnl I ile_erlebi fi*ruprlk urerrugr A Bu igaret lovhasr, yolun iladdeki kesirninde trafik srkrgrkh$t olabihce$ini ve siir{lcilhrin hrzlarmr d0$0rme}e ueya dunnaya haarlanmalan gerektitrini beliilmek igin kullanrlabilir. 8u igarct levhas, eynl zgmanda sonucillerin alematif gtlzergahlan deflerlendirmelerl gereffiini de betirtir. lt-001 rrtrvay H TllllEoru$firl K U?Al( Bu igaret levhasr, seyredilmekte olan yolun, bir tramvay hattt ile kesigti$ini w s0r0c0lerin, araglarrnrn hrzlarmr dtlgormaleri ve lramvaya yol verrneleri gereldl[ini belhtnek amaoyla hullanllabilir. Yeni Standril Trsflk lgrret L*halan Sayfe 1

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI

U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI U nite ile ilgili aıç klama : Kanun ve yo netmelikler bilinmeli ve trafik tançmlarçğok iyi ogrenilmeli. Diger konularçanlamançn temel adçmçtançmlarçn ğok iyi bilinmesidir. Bu u

Detaylı

iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri...

iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri... {&{ IH iqinderciun iqindek LER ffii Kiinye... Girig Yazrlarr llker B.. Karago2... (Reha lstanbul) Muammer GU1ER... (lstanbul Valisi) Yucel Yaman.... (iki Nokta Co$rafi Bilgi Bankasr) ieindekiler... igaretler

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNASI'NIN ENGELLI VATAXNA$LARIN KULLANIMINA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o

runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNASI'NIN ENGELLI VATAXNA$LARIN KULLANIMINA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNAS'NN ENGELL VATAXNA$LARN KULLANMNA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o rnxnir SARTT{Avrnsitin' ',- tr", runxiye vtjrser ihrisns eg vatanda$lartn KULL

Detaylı

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIMLARINDA TRAFİK İŞARETLEME STANDARTLARI

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIMLARINDA TRAFİK İŞARETLEME STANDARTLARI YOL YAPIM BAKIM VE ONARIMLARINDA TRAFİK İŞARETLEME STANDARTLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK GÜVENLİĞİ İŞARETLEME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 212 :Her hakkı saklıdır. Bu Elkitabının bir kısmı veya tamamı

Detaylı

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. TANIMLAR KARAYOLU Trafik için

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

1. HIRSIZ ALARM TES SATI

1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1.1. H rs z Alarm Sistemi Kablosu 1.1.1. Tan Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data ileti iminde kullan lan esnek kontrol ve iç ba lant kablolar r. Enstrümantasyon ve kontrol

Detaylı

MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX

MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX VASHA TTAN Si TF Si YONFI]M PLANI 1- XISALTMALARI [,1K KMK Mashattan Kooperalrf BK Medenr Kan!n Kat Mtlkiyeti Kaaunu Tapuda $i9li Ayazada 2 pafta 1 ada t3g parsel

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n.

Detaylı

;i"ui. iir iiii Y ',,,;:,,:::""' -s '4s', I L ill

;iui. iir iiii Y ',,,;:,,:::' -s '4s', I L ill ;i"ui -s '4s', iir iiii Y ',,,;:,,:::""' I L ill jl ULUSLARA,RASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGiSi F.kmt-Kusm-Arultk //)//.\arlsrsal'r 2 ('tlt ltsuc0lkuju ll'l l\l t4ulunttto(tohu'l\'rttenther-l)eccmhcr20lllolunrt02

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1.TOSFED TRIAL KUPASI TOSFED TRIAL KUPASI Kurallarında ilan edildig i s ekliyle TOSFED TRIAL KUPASI ndaki dâhil yarıs maların genel klasmanlarından aldıg ı

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: 978-605- 457 9-1 9-8 l. Bosrm, Aoustos 20]2

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı