REHBER ÖĞRETMENLERĠN ĠNTERNETE YÖNELĠK REHBERLĠK AÇISINDAN YETERLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REHBER ÖĞRETMENLERĠN ĠNTERNETE YÖNELĠK REHBERLĠK AÇISINDAN YETERLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 REHBER ÖĞRETMENLERĠN ĠNTERNETE YÖNELĠK REHBERLĠK AÇISINDAN YETERLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF THE GUIDANCE TEACHERS SUFFICIENCY IN TERMS OF INTERNET USAGE Halit ARSLAN Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD Yüksek Lisans Öğrencisi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR Selçuk Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü KONYA Doç.Dr. Ġsmail ġahġn Selçuk Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü KONYA ÖZET: Bu araģtırmada öğrenci ve ailelerin yaģamlarında rehberlik hizmetinin sağlanması amacıyla okullarda görev alan psikolojik danıģma ve rehberlik öğretmenlerinin internet kullanımı konusundaki karģılaģtığı sorunlar araģtırılmıģtır. Nitel olarak desenlenen bu araģtırma farklı eğitim kurumlarında ve il merkezinde görev yapan 12 rehber öğretmen ile gerçekleģtirilmiģtir. GörüĢme yöntemi ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiģtir. AraĢtırma sonucunda öğretmenlerin internet kaynaklı sorunlara yönelik bir eğitim almadıkları, farklı sorunlar yaģadıkları ve öğrenciler ile öğretmenlere yönelik bazı öğretmenlerin rehberlik yapma konusunda kendilerini yeterli görmedikleri sonuçları bulunmuģtur. Ayrıca rehberlik açısından öğretmenlerin öğrenci ve ailelere getirdikleri öneriler de paylaģılmıģtır. Elde edilen veriler doğrultusunda öneriler getirilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Rehber Öğretmenler, Rehberlik, Ġnternet Rehberliği. ABSTRACT: In this research, to provide counseling services in the lifes of students and families, the problems that the teachers, working as a psychological counseling and guidance in schools, faced on the use of internet were investigated. This research, designed qualitatively, was carried out with 12 guidance counselors working in a different educational institutions and in the city center. The data obtained by interview method were analyzed by content analysis. As a result of research, it was found that teachers have not received an education about the problems originating from internet, living different problems and some teachers have not seen themselves sufficiently qualified about their guidance to students and teachers. Recommendations for the guidance of teachers and students also brought their families also shared. Suggestions have been made in accordance with the data obtained. Keywords: Guidance Counselors, Guiding, Internet Using Guidance. 1. GĠRĠġ Günümüzde Ġnternet; bilgi ve eğlence kaynağı olarak eriģkinler için olduğu kadar çocuklar için de bir gereklilik halini almıģtır. Kullanıcı profili olarak çocuğun ön plana çıkması ve giderek kullanımın artması internet ortamı için, her alanda olduğu gibi uyulması ve dikkat edilmesi gereken kuralları da beraberinde getirmektedir (OdabaĢı ve diğerleri, 2007). Türkiye Ġstatistik Kurumu ndan (TÜĠK) alınan verilere göre 2009 yılında %30 larda olan internete eriģim imkânı olan hane oranı 2010 yılında %41,6 ya yükselmiģtir (TUĠK, 2010). Bu sebeple çocukların internete ulaģma konusunda daha kolay bir ortamın oluģtuğu söylenebilir. Diğer yandan internet, çocuklar için bazı tehlikeler de taģımaktadır. Ġnternette Çocukları bekleyen tehlikeler Magid (2003) tarafından aģağıdaki Ģekilde sıralanmıģtır; - Uygun Olmayan Ġçerik - Fiziksel Saldırı - Virüsler ve Hacker lar - Yasaya Uygunluk ve Mali Boyut.

2 Bilinçli ve güvenli bir internet, çocuk ve aile ile toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ġnternet kullanırken karģılaģabilecek risklerin, dikkat edilmesi ve uyulması gereken kuralların neler olduğunu bilinmesi gerekmektedir. Özellikle çocukların yaygınlaģan internet ortamında belirgin kurallar çerçevesinde yönlendirilmesi ve rehberlik edilmesi gerekmektedir. Ġnternette tehlikelere karģı sorumlu olan kiģiler olarak anne babalar her zaman olduğu gibi ön planda gösterilebilir (OdabaĢı ve diğerleri, 2007). Ancak ailelerin haricinde öğrencilere rehber edebilecek kiģiler arasında öğretmenlerde önemli bir etkendir. Özellikle sorunların çözümünde görevli olarak öne çıkan Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri de bilgi ve deneyimleri doğrultusunda ailelere ve öğrencilere bu konuda destek olmaktadırlar. Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Kavramları Rehberlik, bireyin en verimli bir Ģekilde geliģmesi ve tatminkâr uyumlar sağlanmasında gerekli olan seçimleri (tercihleri), yorumlamaları, planları yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve verileri kazanması ve ulaģtığı bu seçme ve kararları uygulaması için eğitim kurumlarının hayatiyeti, değiģimi ve geliģimini borçlu oldukları, eğitimin kalitesini ve verimini artıran bir sistem vardır ki, bu da rehberlik hizmetleridir (Buluç, 1996, s. 220). M.E.B. e bağlı okullarda rehberlik hizmeti 1975 yılında düzenlenen 9. Milli Eğitim ġurası nda gündeme gelmiģ ve Ģu Ģekilde belirtilmiģtir: Rehberlik hizmeti vermeye baģlayan her okula, rehberlik çalıģmalarına yardımcı olmak amacıyla, bir rehberlik danıģma kurulu oluģturulur. ifadesi ile yerini bulmuģtur (Tatlılıoğlu, 1999, s.7). Günümüz eğitim anlayıģında rehberlik hizmetleri için ayrı bir örgütlenmeye ihtiyaç vardır. Öğretmenler eğitim faaliyetleri yanında profesyonelce rehberlik yapacak bir formasyona sahip değildirler. Bunun için de modern eğitim anlayıģı her öğretmenin rehberlik kavramını anlamasını ve benimsemesini, bilimsel bir rehberlik görüģüne sahip olmasını ve yapacağı eğitim-öğretim çalıģmalarını bu görüģ açısından yürütmesini ister (Kuzgun, , s.180). PDR Eğitim Programlarında Bilgi Ve ĠletiĢim Teknolojileri Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Öğretmenliği bölümü eğitim programlarında bilgisayar içerikli çok fazla ders bulunmamaktadır. Lisans düzeyinde öğretmen adaylarına sadece genel bilgisayar ve internet kullanımını konu alan Bilgisayar I ve Bilgisayar II dersleri verilmektedir (YOK, 2011) Problem Günümüzde bilgi ve iletiģim kaynağı olarak önemli bir yere sahip olan internet, çok hızlı bir geliģim göstermiģtir. Son yirmi yılda geliģen bu teknoloji, denetlenemeyen yapısı nedeniyle uygunsuz içerik, zararlı siteler, kumar, bağımlılık gibi beraberinde sosyal sorunları da birlikte getirmiģtir (OdabaĢı ve diğerleri, 2009). Yasal düzenlemelerin yeni Ģekillendiği bu teknoloji özellikle çocuklar, yani öğrencilerin sıklıkla yararlandığı bir ortam haline gelmiģtir. Öğrencilerin internet kullanımı konusunda yaģadığı sorunların çözümünde anne-baba, öğretmenler gibi farklı bireylerin sosyal sorumlulukları bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler çerçevesinde öğrenci sorunları ile ilgilenen bireylerden birisi de okullarda görev yapan Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Öğretmenleridir. Rehber öğretmenlerin, bilgisayar ve internet kullanımı ile bu süreçte yaģanabilecek sorunlar konusundaki hazır bulunuģlukları, gün geçtikçe önem kazanarak, internete yönelik sorunların çözümü açısından öğrenci ve aileler adına önem taģımaktadır AraĢtırmanın Amacı Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerinin öğrencileri açısından internete yönelik rehberlik eğitimi alma durumları ile bilgi düzeyleri, yaģadıkları sorunlar ve bu konuda rehberlik yeterlik düzeylerinin belirlenmesi araģtırmanın amacını oluģturmaktadır. Bu amaca bağlı olarak aģağıdaki sorulara yanıtlar aranmıģtır. 1) Rehber öğretmenlerin internet kullanımı konusunda eğitim alma durumları ve bilgi düzeyleri nedir? 2) Rehber öğretmenlere iletilen öğrencilerin yaģadığı bilgisayar ve internet kaynaklı sorunlar nelerdir? 3) Rehber öğretmenlerin öğrencilere yönelik internet kullanımı konusunda kendilerini yeterli görme durumları ve getirdikleri öneriler nelerdir? 4) Rehber öğretmenlerin ailelere yönelik internet kullanımı konusunda kendilerini yeterli görme durumları ve getirdikleri öneriler nelerdir?

3 1.3. AraĢtırmanın Önemi Ġnternetin yaygın kullanımına karģın, doğabilecek sorunların çözümünde okul adına ön plana çıkan yetkili birim rehberlik servisi, bu birim adına da rehber öğretmenlerdir. Ġnternetin olumsuzlukları ile baģa çıkabilme konusunda öğretmenler; rehber öğretmenlerin almıģ oldukları eğitimler, yaģamıģ oldukları deneyimler ile öğrenciler ve ailelere yönelik yapmıģ olduğu öneriler açısından yeterliklerin belirlenmesi, bilinçli internet kullanımına dikkat çekmesi, rehber öğretmenlerin tecrübe ve görüģleri ile hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim süreçlerine önerilerin getirilmesi açısından önemlidir. 2. YÖNTEM 2.1. AraĢtırma Modeli Rehber öğretmenlerin internete yönelik yaģadıkları sorunların ve rehberlik düzeylerinin belirlendiği bu araģtırma nitel bir çalıģma olup, durum çalıģması deseni Ģeklindedir. AraĢtırılan olguyu kendi yaģam çerçevesi içinde inceleyen, olgu ve içinde bulunduğu ortam arasındaki sınırların kesin hatlarla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araģtırma desenidir (Yin, 1984; Yıldırım ve ġimģek, 2006) Katılımcılar AraĢtırma öğretim yılında, farklı düzey eğitim kurumlarında ve il merkezlerinde (Aksaray, Ġzmir, Antalya, Bitlis) görev yapan 12 rehber öğretmeni ile gerçekleģtirilmiģtir. Öğretmenlerin kıdem yılları 2 ile 17 yıl arasında değiģmektedir. Öğretmenlerin çoğunun dershane, çok programlı lise, endüstri meslek lisesi, okul öncesi eğitim kurumları, özel okullar ve sağlık il müdürlüğü gibi farklı kurumlarda geçmiģ deneyimleri bulunmaktadır. Sadece bir öğretmen iki yıldır aynı kurumda (Rehberlik AraĢtırma Merkezi) görev yapmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin tamamı Ģu anda il merkezinde görev yapmasına karģın 10 öğretmenin il, ilçe merkezleri ve köylerde öğretmenlik deneyimi bulunmaktadır. Öğretmenlerin Ģu an yaptığı görev yerleri ise 3 Ġlköğretim Okulu, 3 Anadolu Lisesi, 2 Rehberlik AraĢtırma Merkezi, 1 Özel Okul, 1 Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu, 1 Ġmamhatip Lisesi, 1 Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Ģeklindedir Verilerin Toplanması Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Öğretmenlerinin, öğrencilerin internete yönelik yaģadığı sorunları ve rehberlik önerilerini belirlemek amacıyla yarı - yapılandırılmıģ görüģme formu kullanılmıģtır. Yarı - yapılandırılmıģ görüģme formu nitel alanda veri toplama amacıyla kullanılan tekniklerden birisidir. Bu yöntemde katılımcıların sorulara yanıtlar vermesi istenmektedir ve bu yanıtlar sesli olarak kaydedilmekte, sonra yazılı formata dönüģtürülmektedir. (Creswell, 2005; Yıldırım ve ġimģek, 2006). Veriler araģtırmacılar tarafından toparlanmıģ, verilerin kâğıda döküm iģlemi gerçekleģtirilmiģtir Verilerin Analizi Verilerin incelenmesinde nitel araģtırmalarda sıklıkla kullanılan içerik analizi tekniği kullanılmıģtır. Ġçerik analizi kuramsal anlamda belirgin olmayan temalar ve eğer varsa alt temaların oluģturularak analiz edilmesi Ģeklinde gerçekleģtirilmektedir (Yıldırım ve ġimģek, 2006). Ġçerik analizi için velilerden alınan verilerin indekslere iģlenmesi, indekslerden kodların oluģturulması, kodlardan temaların çıkarılması, temaların düzenlenerek tanımlanması ve bu temalar doğrultusunda bulguların ortaya konarak yorumlanması Ģeklinde içerik analizi için gerekli olan iģlemler sırası ile takip edilmiģtir (Yıldırım ve ġimģek, 2006). Verilen kodlanması, kodlardan temaların oluģturulması ve temaların tanımlanmasında verilerin güvenilirliği için veriler iki araģtırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıģtır. AraĢtırmacıların yanıtları karģılaģtırılarak Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya konan GörüĢ Birliği / (GörüĢ Ayrılığı + GörüĢ Birliği)*100 formülü ile araģtırmanın güvenirliği %92 olarak hesaplanmıģtır. Güvenilir ve analize uygun olduğu ortaya konulan veriler kodlara ve bu kodlardan temalara dönüģtürülerek, baģlıklar halinde bulgular yorumlanmıģtır. 3. BULGULAR 3.1. Rehber Öğretmenlerin Ġnternet Kullanımı Konusunda Eğitim Alma Durumları AraĢtırma kapsamında rehber öğretmenlere, bilinçli internet ve bilgisayar kullanımı açısından rehberlik yapabilme konusunda bir eğitim alıp almadıkları sorulmuģ, bu soruya verdikleri yanıtlar incelenerek analiz edilmiģtir. Öğretmen adaylarının hiçbirisi (% 0) gerek lisans dönemleri boyunca,

4 gerekse görev süreleri boyunca bu konuda bir eğitim almadıklarını ifade etmiģlerdir. Bu soruya 3 öğretmen lisans dönemleri süresince teknik dersler aldıkları yanıtını verirken, 2 öğretmen rehberlik görevlerinden dolayı kendilerini bireysel çaba ile geliģtirdiğini ifade etmiģtir. Eğitim almama, alınan derslerin teknik boyutta kaldığı konusunda ve bireysel çaba ile öğrenim gerçekleģtirdiğini ifade eden örnek öğretmen ifadeleri aģağıdaki Ģekilde verilebilir. Hayır, bu konuda hiçbir eğitim almadım. 1 hafta Milli Eğitim Müdürlüğünde Açılan ileri Excel kursuna katıldım. Bilgisayar ile ilgili üniversitede bir 3 kredilik dersimiz vardı Eğitim almadım ama internetten faydalanarak bu konuda çocuklara nasıl faydalı olabilirim diye internet kullandım. Öğrencilere nasıl yardımcı olabilirim diye sitelerden araģtırma yapıyorum Rehber Öğretmenlerin KarĢılaĢtıkları Ġnternet Kaynaklı Sorunlar AraĢtırma kapsamında rehber öğretmenlere sorulan bir diğer soru ise öğrencilerinin onlara ilettiği veya kendilerinin çözmek zorunda kaldığı internet kullanımından kaynaklanan sorunlar yaģayıp yaģamadığı olmuģtur. Öğretmenlerin verdiği yanıtlar aģağıdaki gibi tablolaģtırılabilir (Tablo 1). Tablo 1. Rehber Öğretmenlerin Ġnternet Konusunda Sorun YaĢama Durumları Sorun YaĢama Durumu n % YaĢadım 6 50 YaĢamadım 6 50 TOPLAM Öğretmenlerin yarısı Ġnternet kullanımı konusunda sorun veya sorunlar yaģadıklarını ve rehberlik yaptıklarını belirtmiģlerdir. Öğretmenlerin ifade ettikleri sorunlar Tablo 2 deki gibidir. Tablo 2. Rehber Öğretmenlerin Ġnternet Konusunda YaĢadıkları Sorunlar YaĢanan Sorunlar n % AĢırı kullanım/bağımlılık 3 23,07 Uygunsuz içerik 3 23,07 Psikolojik sorunlar 2 15,38 Akademik baģarı düģüģü 1 7,69 Adli olaylar 1 7,69 Dil (Türkçe) sorunu 1 7,69 Oyun bağımlılığı 1 7,69 Kız öğrencinin evden kaçması 1 7,69 TOPLAM Tablo 2 incelendiğinde, internette öğrencilerin yaģadığı ve öğrenciler veya aileler tarafından rehberlik birimine baģvurusu yapılan rahatsızlıkların büyük bir bölümünü aģırı kullanım ile bağımlılık nedeniyle yapıldığı ifade edilmiģtir. Diğer baģvurusu yapılan bir konu ise öğrencilerin psikolojik sorunlar yaģadığı Ģeklinde olmuģtur. Diğer sorunlar ise argo konuģma (dil sorunu), aģırı oyun oynama, kız öğrencinin evden kaçması ve Ġnternet kullanımından kaynaklanan adli sorunlar Ģeklinde sıralanmıģtır. Bu konuda en fazla oranda yaģanan sorunlar aģağıdaki Ģekilde örneklendirilebilir. veliler tarafından kontrol edilmediği takdirde günlük kullanımı 8 saatlere çıkan öğrencilerimiz mevcut. 2 öğrencim ortalama 8 saat internet kullandıkları için Ankara da psikiyatri Kliniğinde tedavi görmüģlerdir. Bir yılı aģkın süre de ilaç kullandıklarını gördüm Örneğin uygun olmayan paylaģım sitelerinde kendileri hakkında olumsuz fotoğrafların yayınlanması ile ilgili sorunlar oldu. Öğretmenlerin yarısı internet kullanımından kaynaklanan sorunlar yaģadığını belirtirken, kalan yarısı ise internet kaynaklı sorun yaģamadıklarını belirtmiģtir. Bu nedenler aģağıdaki Ģekilde örneklendirilebilir.

5 Gelir düzeyi düģük ve yoksulluk içinde bulunduklarından dolayı kiģisel bilgisayarları olan öğrenci sayısı oldukça az. Bu nedenle bu tarz talep gelmemektedir. ÇalıĢtığım ilköğretim okullarında bilgisayar konusunda gerekli alt yapı olmadığı için bu konuda öğrencilerden sorun bildirilmedi Rehber Öğretmenlerin Öğrencilere Ġnternet Kullanımı Konusunda Kendilerini Yeterli Görme Durumları ve Getirdikleri Öneriler Rehber öğretmenlerin internet konusunda öğrencilere rehberlik yapabilme durumlarına yönelik verdikleri yanıtlar analiz edilmiģtir. 1 öğretmen öğrencilerden sorun gelmediğini belirterek bu konuda yeterlik düzeyini belirtmemiģ ve öneride de bulunmamıģtır. Öğretmenlerin rehberlik durumları sorusuna verdikleri yanıtlar analiz edilerek paylaģılmıģtır (Tablo 3). Tablo 3. Rehber Öğretmenlerin Ġnternet Konusunda Öğrencilere Rehberlik Yapabilme Durumları Rehberlik n % Yaptım/yapabilirim 8 66,6 Yapmadım/yapamam 3 25 Sorunla KarĢılaĢmadım 1 0,84 TOPLAM Öğretmenlerin çoğu bu konuda rehberlik yaptıklarını ya da yapabileceklerini düģünmektedirler. Ancak 3 öğretmenin rehberlik açısından kendini yeterli görmemeleri de önemli bir bulgudur. Yeterli görmeyen öğretmenlerden birisi bu sorumluluğu teknik bilgi olarak algılamıģ ve sorumluğun bilgisayar öğretmeninde olduğunu belirtmiģ, alan uzmanı birisine yönlendirme yapabileceğini ifade etmiģtir. Bir diğer öğretmen ise internetin çocuklar için çok cazip bir ortam olduğunu denetiminin önerilerle sağlanmasının zorluğunu belirtmiģtir. Bir öğretmen ise bilgisayar ve internet kullanımı konusunda özellikle öğrencilerin kendilerinden daha yeterli olduklarını ifade etmiģtir. Kendini yeterli görmeyen öğretmen ifadeleri aģağıda verilmiģtir. her zaman herkesin konusunda uzman olduğu alanlarda bilgi vermesi gerektiğini düģünüyorum. Bizim söylediklerimizin ancak öneriler olabileceğinden bir bilgisayar öğretmenine veya bu amaçla çalıģan baģka kiģilere yönlendiririm. Günümüz çağının öğrencileri bilgisayar ve internet konusunda ileri düzey bilgilere sahipler. Onlara hitap edecek bilgi düzeyine sahip olup olmadığım konusunda tereddütlüyüm bizler öğretmen olarak sadece öğrencileri bilgilendirmekle kalıyoruz. Oysa internet interaktif bir Ģekilde kendisini yenileyebiliyor ve çok fazla duyu organına hitap ettiği için daha çekici olabiliyor.. Kendini yeterli gören 8 rehber öğretmene, internette yaģanan sorunları göz önünde bulundurarak öğrencilere hangi önerilerde bulundukları sorulmuģtur. Öğretmenlerin verdikleri yanıtlar aģağıdaki Ģekilde tablolaģtırılmıģtır (Tablo 4). Tablo 4. Rehber Öğretmenlerin Sorun YaĢayan Öğrencilere Yönelik Getirdiği/Yaptıkları Öneriler Öğrencilere Yönelik Öneriler n % Zaman kontrolünü sağlama 2 18,1 Girilen sitelere dikkat etme 2 18,1 Oyun seçimine ve süresine dikkat etme 2 18,1 Amaca yönelik kullanım uyarısı 1 9,1 ArkadaĢ seçimine dikkat etme 1 9,1 Bilgilendirici eğitim verme 1 9,1 Okul kurallarını hatırlatma 1 9,1 Ġnternet kafelere gitmeme 1 9,1 TOPLAM

6 Tablo 4 ten de görüldüğü gibi, rehber öğretmenlerin öğrencilere yönelik yapmıģ oldukları öneriler sekiz baģlıkta toplanmıģtır. Rehber öğretmenlerin tarafından öğrencilere en çok yapılan önerilerin zaman kontrolü (süre kısıtlaması) ve girilen sitelere dikkat etme (uygunsuz içerikten kaçınma) ve oyun seçimine (Ģiddet içeren ya da bağımlılık tehlikesi) dikkat etme uyarılarında bulunduğu görülmüģtür. Bu konuda örnek öğretmen ifadeleri aģağıdaki gibi verilebilir. bilgisayar ve internet konusunda özellikle internet konusunda zararlı sitelere girmenin sakıncaları, bu gibi sitelere korunma yolları... Öğrenciler arkadaģ seçimine önem göstermelidirler. Çünkü arkadaģ tavsiyesiyle internet ve cafelere alıģmaktadırlar 3.4. Rehber Öğretmenlerin Ailelere Ġnternet Kullanımı Konusunda Kendilerini Yeterli Görme Durumları ve Sorun YaĢayan Ailelere YapmıĢ Oldukları Öneriler Öğretmenlere yöneltilen bir diğer soru ise çocukları konusunda internet kullanımından kaynaklanan sorun yaģayan ailelere rehberlik yapıp yamayacakları/yapıp yapmadıkları sorusu olmuģtur. Rehber öğretmenlerin internet konusunda öğrencilere rehberlik yapabilme durumlarına yönelik verdikleri yanıtlar analiz edilmiģtir ve Tablo 5 te sonuçları verilmiģtir. Tablo 5. Rehber Öğretmenlerin Ġnternet Konusunda Ailelere Rehberlik Yapabilme Durumları Rehberlik n % Yaptım/yapabilirim 10 83,3 Yapmadım/yapamam 2 16,7 TOPLAM Öğretmenlerin çoğunluğu tarafından ailelere yönelik rehberliğin yapılabildiği veya öğretmenlerin kendilerini yapabilecek düzeyde yeterli gördükleri söylenebilir (Tablo 5). Yeterli görmeyen öğretmenlerden ilki velilerin rehberlik konusunda kendilerine gerekli desteği göstermemelerini gerekçe gösterirken, ikinci öğretmen ise bu konunun kendisinin iģi olmadığı düģüncesinde olduğunu ifade etmiģtir. Ġki öğretmenin ifadeleri aģağıda verilmiģtir. Rehber öğretmenin bu konuda yapması gereken bir Ģey olduğunu düģünmüyorum. Kelime anlamı olarak rehber belki kılavuz, yönlendiren demek ama rehber öğretmenin bilgisayar ve internet kullanımı konusundan ziyade daha çok davranıģ bozuklukları, duygusal bozukluklar, okul- arkadaģ- aile ve kiģisel sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini düģünüyorum. Yeterli görmüyorum. Bu konuda öğrenci ile ailenin ortak kararı ve bu kararı uygulaması çok önemli. Ama ne yazık ki genelde aileden istediğimiz desteği alamıyoruz. Diğer yandan on öğretmen kendisini internet kullanımı konusunda ailelere rehberlik edebilecek yeterlikte görmüģtür. Bu öğretmenlerin ailelere yönelik önerileri ise aģağıda verilmiģtir (Tablo 6). Tablo 6. Rehber Öğretmenlerin Aileler Getirdiği/Yaptıkları Öneriler Ailelere Yönelik Öneriler n % Çocuğu internette kontrol etme 3 23,1 Empati kurma ve model olma 2 15,3 Zararlı sitelerin kontrolü-filtre programları 2 15,3 Harçlık kısıtlaması ve maddi denetim 1 7,7 Sınav dönemlerinde yasaklama 1 7,7 ArkadaĢ kontrolü 1 7,7 AĢırı kullanımı engelleme 1 7,7 Eğitim alma-bilinçlenme 1 7,7 Ġnternetin dersten sonra ödül olması 1 7,7 TOPLAM

7 Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerinin yaptıkları / getirdikleri öneriler daha çok ailenin denetim mekanizmasını harekete geçirmesi gerektiği Ģeklindedir. Ailelere empati kurma ve kendilerinin kullanım ile model olmaları Ģeklinde öneri getirdikleri de görülmüģtür. Bir diğer yöntem ise uygunsuz içeriğin filtre programları ile engellenmesi olmuģtur. Bunlara ek olarak öğretmenler farklı önerilerde de bulunmuģlardır. AĢağıda en çok frekansa sahip öneri örnek ifadeleri yer almaktadır. Maalesef aileler iyi niyetle eve internet bağlatıyorlar sonrasında kontrol mekanizmasını devreye sokamıyorlar Aileler bilgisayar ve internet kullanımını biliyorlarsa çocuklarını internet kullanımı konusunda serbest bırakmamalıdırlar öğrenciler ile ve veliler ile birlikte görüģmeler yapmaktayız. Bilgisayarın kullanımı, ders çalıģtıktan sonra ödül olarak verilmesi gerektiğini genel olarak velilere ifade ediyoruz. 4. SONUÇ VE TARTIġMA Türkiye öğrenci ve internet kullanan birey sayısı ile dünyada önemli bir konumda bulunmaktadır yılı verilerine göre Türkiye de Ġnternet kullanım yaģı 5 e kadar inmiģ olup, yaģ oranı düģtükçe internet kullanım oranı artmaktadır ve öğrencilerin de %88.2 si tarafından internet kullanılmaktadır (TÜĠK, 2010). Hızlı geliģen ve yapısal bir denetim mekanizması bulunmayan bu teknoloji, beraberinde bir takım sosyal ve bireysel sorunları da getirmiģtir (OdabaĢı ve diğerleri, 2007). Bu açıdan tehlikenin farkında olmak, gerekli tedbirleri önceden almak ailelerin sorumluluğu arasındadır. Ancak bu konuda öğrenciler açısından yaģanan sorunların çözüm noktalarından birisi de okulun rehberlik servisidir. Bireyin bütün yönleriyle ele alınması ve bütün olarak geliģimine yardımcı olunması, psikolojik danıģma ve rehberlik hizmetlerinin bir iģlevi olduğunu ifade edilmiģtir (Küllahoğlu, 2001). Bu açıdan öğrencilere ve ailelere destek hizmeti olarak okullarda bulunan psikolojik danıģma ve rehberlik birimlerinin bu konuda yaģanan sorunların bilincinde olması ve alınması gereken önlemlerle sürece katkı sağlaması önemlidir. Bu kapsamda araģtırmada rehber öğretmenlerinin internet konusunda rehberlik düzeyleri ele alınmıģ ve aģağıdaki sonuçlar elde edilmiģtir; Rehber öğretmenlerden hiçbirisi lisans eğitimleri süresince bu konuda eğitim almadığını ifade etmiģtir. Buna karģın rehber öğretmenler internet kaynaklı rehberlik konusunda bireysel çabaları ile öğrenim gerçekleģtirmektedirler. Öğretmenlerin yarısı internet kaynaklı sorunlar yaģadığını belirtmiģtir. Rehberlik servisinde en çok karģılan sorunlar aģırı kullanım/bağımlılık, uygunsuz içerik, psikolojik sorunlardır. Buna karģın kız öğrencinin evden kaçması, oyun bağımlılığı, dil sorunu ve adli sorunlar da yaģanan sorunlar arasında ifade edilmiģtir. Rehber öğretmenlerin öğrencilere rehberlik konusunda büyük bir kısmı kendisini yeterli görmektedir. Ancak bu konuyu alan uzmanının sorunu olarak gören, internette öğrencilerin daha yeterli olması nedeniyle yetersiz olduğunu ifade eden ve internetin çocuklar için çok eğlenceli olması nedeniyle önerilerin çok dikkate alınamayacağını belirten üç öğretmen kendisini yetersiz görmüģtür. Rehber öğretmenlerin öğrencilere yaptıkları veya yapabileceklerini ifade ettikleri öneriler içerisinde en fazla oranda ifade edilenler ise zaman kontrolü, girilen siteler dikkat etme, oyun seçimi ve süresine dikkat etme Ģeklinde sıralanmıģtır. Ailelere yönelik rehberlik açısından on öğretmen rehberlik yapabileceğini belirtmiģtir. Ġki öğretmen rehberlik yapamayacağını belirtmiģtir. Kendi sorumluluğu olmadığını düģünen bir öğretmen ile ailelerin ilgisizliğinden Ģikâyet eden bir öğretmen rehberlik konusunda olumsuz yanıt vermiģtir. Ailelere yönelik getirilen veya daha önce yapılmıģ olan öneriler ise çocuğun internette kontrol edilmesi, empati kurma ve model olma, filtre programlarının kullanılması Ģeklinde sıralanmıģtır. 5. ÖNERĠLER AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgulara dayalı olarak aģağıdaki önerilerde bulunulabilir; Rehber öğretmenlerin internet konusunda yaģanan sorunlar ve alınması gereken önlemler konusunda önemli bir gereksinimi bulunmaktadır. Bu kapsamda lisans düzeyinde Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği bölümlerinde bu konuya seçmeli veya zorunlu

8 derslerle yer verilmeli, Hizmetiçi Eğitim kapsamında kurslar düzenleyerek öğretmenlerin bu konuda bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Rehber öğretmenlerin, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda yaģanabilecek sorunlar konusunda vizyonunu açabilecek, meslektaģları ile görüģ alıģveriģinde bulunabilecekleri sanal platformların oluģturulması bu konuda bilinç oluģturacaktır. Rehber öğretmenlere, aile ve öğrenciler açısından internet kaynaklı olası sorunların ortaya konulduğu ve bu paydaģlarla paylaģabilecekleri broģür, afiģ gibi basılı materyaller temin edilmelidir. KAYNAKÇA Aydın, S. (1998). Eğitimde Uygulamalı Rehberlik. Ankara: BarıĢ Kitap Basın Yayın Dağıtım. Bakırcıoğlu, R. (1994). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Turhan Kitabevi Buluç, B. (1996). Örgütsel DeğiĢme ve Direnç, Ankara: ÇağdaĢ Eğitim Dergisi, Sayı:42 Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd ed.). N.J.: Pearson Merrill Prentice Hall. Kuzgun, Y. (1991). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Ankara: ÖSYM Yayınları Kuzgun, Y. (2003). İlköğretimde Rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Külahoğlu, ġ. (2001). Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programlarının Geliştirilmesi. Ankara: PegemA yayıncılık. Miles, M.B. & Huberman,A.M.(1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE. OdabaĢı, H.F., Kabakçı, I. & Çoklar, A.N. (2007). İnternet, Çocuk ve Aile. Ankara: Nobel Kitabevi. Tatlıoğlu, K. (1999). Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Servisinden Beklentiler Üzerine Bir AraĢtırma. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. TÜĠK - Türkiye Ġstatistik Kurumu (2010). Son Üç Ay İçinde Bireylerin Yaş Grubu, Eğitim Ve Anket Uygulama Dönemindeki İşgücü Durumuna Göre Bilgisayar Ve İnternet Kullanım Oranları. Retrieved May 12, 2010, from /PreIstatistikTablo.do?istab_id=42. Yıldırım, A. & ġimģek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Newbury Park, CA.:Sage. YOK Yükseköğretim Kurumu (2011). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. Retrieved June 08, 2011, from

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:3 No:36 Syf: 39-52 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI

Detaylı

Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ 2012 Her hakkı saklıdır

Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ 2012 Her hakkı saklıdır ÖĞRETMENLERĠN LCD PANELLĠ ETKĠLEġĠMLĠ TAHTALAR HAKKINDAKĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SONRASI GÖRÜġLERĠ Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 741-752, ANKARA-TURKEY SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * Fatma ÜNAL ** Cengiz ÖZMEN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERCEPTIONS REGARDING WEBQUST MEDIUM SUPPORTED

Detaylı

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK YAŞAMIŞ OLDUKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * ÖZET

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK YAŞAMIŞ OLDUKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 377-403, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK YAŞAMIŞ OLDUKLARI SORUNLAR

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer YARDIMCI EDİTÖR (ASSOCIATE EDITOR) Dr. Özlem Çakır İNCELEME EDİTÖRÜ (REVIEW EDITOR) Dr. Cem Babadoğan

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYALLEġME SÜRECĠNDE SPOR AKTĠVĠTELERĠNĠN ROLÜ *

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYALLEġME SÜRECĠNDE SPOR AKTĠVĠTELERĠNĠN ROLÜ * KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYALLEġME SÜRECĠNDE SPOR AKTĠVĠTELERĠNĠN ROLÜ * Özet Hasan ġahan ** SosyalleĢme, belirli bir grubun veya toplumun yaģam tarzının

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM 5.-6.-7.-8.

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı SES TEMELLĠ CÜMLE YÖNTEMĠ ĠLE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ HATALARININ ĠNCELENMESĠ Aslıhan

Detaylı

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri Hasan KARAL 1 Emine TĠMUÇĠN 2 Özet Üçüncüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 69-83, 2011 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume: 18 Yıl/Year:9 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2009 ISSN: 1303-0035 http://www.sbe.ibu.edu.tr Sosyal Bilimler

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ

SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ Yüksek Lisans Tezi Akif GÜDER Ġstanbul, 2011 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 309-6672 Yıl/Year: Cilt/Volume: Sayı/Issue: Bahar/Spring 20 Bingöl BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1687-1702, ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI *

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

ISSN : 1308-7274 sadetmaltepe@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Balikesir-Turkey

ISSN : 1308-7274 sadetmaltepe@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Balikesir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of w World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1C0413 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: February 2011 Sadet Maltepe Series : 1C Balikesir

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARDAKĠ SOSYAL BECERĠLERĠN BAZI

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

Ülkemizde ĠĢletmelerde Ergonomi, Uygulamalarının aģağıdaki aģamalardan geçmesinin uygun olacağını düģünüyorum: iii

Ülkemizde ĠĢletmelerde Ergonomi, Uygulamalarının aģağıdaki aģamalardan geçmesinin uygun olacağını düģünüyorum: iii 1 2 ÖNSÖZ Ergonomi Ulusal Kongrelerinden 11. sine ulaģmaktan ve bunu Ġstanbul Teknik Üniversitesine gerçekleģtirmiģ olmaktan bütün Ergonomi uzmanları adına büyük mutluluk duymaktayım. 10. Ergonomi Kongresinde

Detaylı