ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI"

Transkript

1 ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Burçin GÖKKURT 1, Yasin SOYLU 1, Özge GÖKKURT 2 1 Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD 2 Azmi Ertuğrul Ġlköğretim Okulu Ankara ÖZET Matematiğin kendine has bir dili, bir ifade Ģekli, sözcükleri terimleri ve sembolleri vardır. Bu terim ve semboller bilimde, gerçek yaģam olaylarında ve matematiğin kendi içinde iletiģim kurabilmemizi sağlar. Bu iletiģimi gerçekleģtirmenin temelinde de, dili iyi bilmek ve kullanmak vardır. Bu amaçla, çalıģmamızda matematik ve fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģlerinin ne olduğu araģtırılmıģ ve bu görüģlerin karģılaģtırılması yapılmıģtır. Bu bağlamda araģtırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan toplam 148 birinci sınıf öğrencisi oluģturmaktadır. ÇalıĢmada, nicel yaklaģımın deneysel olmayan desenlerinden betimsel yöntem ve verilerin toplanmasında, beģli likert tipi ölçek kullanılmıģtır. Verilerin analizinde ise SPSS paket programı kullanılmıģtır. AraĢtırma sonunda, matematik öğretiminde, öğrencilerin problem oluģturma ve sembolik anlatım gibi alt boyutlara iliģkin görüģleri arasında anlamlı bir fark olduğu ancak genel olarak bakıldığında matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıģtır. Anahtar kelimeler: Matematiksel dil, matematik öğretimi, dil kullanımı

2 1.GĠRĠġ Matematik, örüntülerin ve iliģkilerin bir çalıģması, bir düģünme yolu, tanımlanmıģ terimleri ve sembolleri dikkatlice kullanan bir dildir (Reysi Suydam, Lindquist, & Smith, 1995). Buna göre matematik, düģüncenin kendisini değil, düģünceyi dile getiren özel simge ve sembolleri temsil etmektedir (Yıldırım, 1996). Bu anlamda, matematiğin kendine has bir dili, bir ifade Ģekli, sözcükleri terimleri ve sembolleri vardır (Aydın & YeĢilyurt, 2007). Bu terim ve semboller bilimde, gerçek yaģam olaylarında ve matematiğin kendi içinde iletiģim kurabilmemizi sağlar. Evrensel ve soyut bir iletiģim dili olan matematik (Ersoy, 2003), günlük hayatta herkes tarafından kullanılan bir araçtır. Bu araç, sosyal hayattaki uğraģ alanlarına göre, bilim, teknoloji, ticaret ve endüstri gibi hayatın her alanında bireyin ihtiyaç duyduğu vazgeçilmez bir alettir (Pesen, 2006). Çünkü, çağımızda bilim ve teknoloji hızlı ilerlemekte, buna dayalı olarak da her alanda yeni bilgi, beceri, teknik ve teknolojik araçlar gündeme gelmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005). Bu hızlı ilerlemede, matematiğin büyük bir katkısının olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, matematiksiz bir yaģam biçimi düģünülemez (Alkan, vd., 1994). Dolayısıyla herkes matematikte güçlenmeli, matematik öğretiminde dili, etkin ve yaygın bir biçimde kullanmalıdır (Ersoy, 2003). Öğrenciler, matematik öğretiminde kullanılan dille, ilk kez okulda tanıģırlar ve matematiksel kavramları dil ile söyleyerek ve yazarak öğrenirler (BaĢaran, 1998). Bu açıdan, matematikte her yeni kavram ve bilgi, sözcüklerle öğrenilir. Bu sözcükleri kullanırken, beynimizde oluģan fikirlerle, dinleyenlerin beyninde oluģan fikirlerin aynı olduğunu varsayarız. Ancak, her zaman bu durum böyle olmayabilir. Gerek matematikte, gerekse günlük konuģmada farklı bireylerin aynı kavramlara farklı anlamlar yüklemeleri sık sık görülebilir (Orton & Frobisher, 1996). Örneğin, 4/3 πr 3 ifadesine, bir öğrenci yarıçapı r olan bir kürenin hacmi Ģeklinde matematiksel anlam yüklerken, baģka bir öğrenci ise kürenin hacmi yarıçapın küpüyle doğru orantılıdır Ģeklinde matematiksel anlam yükleyebilmektedir. Diğer taraftan, öğrenciler aynı matematiksel ifadeyi anlayamamakta ya da matematiksel kavramları yanlıģ ifade edebilmektedir. Örneğin, 4/3 πr 3 ile (π/6) R 3 matematiksel ifadeleri, kürenin hacmini belirttiği halde öğrencilerin çoğu bunun farkında olmayıp, her iki formülün aynı olduğunu görememektedir (Aydın&YeĢilyurt, 2007). Diğer taraftan, Gür (2006), çalıģmasında, yüksek öğretimdeki öğrencilerin, çemberin merkezini orta nokta, Ģeklin köģegenini çapraz doğru vb. Ģeklinde tanımlamalar yaptıklarını, dolayısıyla, doğru tanıģıklığın ve doğru kullanımın çok önemli olduğunu ifade etmiģtir. Matematik eğitimi alanında yapılan baģka bir çalıģmada, öğrencilere, bir üniversitede öğrencilerin altı misli kadar profesör vardır Ģeklinde sözel bir ifade verilmiģ, bu ifadeyi anlamlandırmaları istenmiģtir. Ancak, öğrencilerin çoğu, 6p=ö (p: Profesör, ö: Öğrenci) Ģeklinde yanlıģ bir model ileri sürmüģlerdir (Clement, 1981, 1982; Soylu, 2006). Bu açıdan, matematik öğretiminde ve sınıf içi iletiģimde dilin özelliklerinin, yapısının, kullanım biçiminin irdelenmesi gerekmektedir (Bali-Çalıkoğlu, 2002). Aksi takdirde öğrenciler, okudukları ya da anlattıkları kavramı yanlıģ anlayabilirler ya da bu kavramların ne anlama geldiğini ifade edemeyebilirler (Ferrari-Luigi, 2004). Bu yüzden etkili matematik öğretimi, ancak matematiksel dilin doğru kullanılmasıyla gerçekleģir (Ferrari-Luigi, 2004; Pimm, 1987). Böylece bilgi öğrenciler için daha kalıcı hale gelir (Sinanoğlu, 2000) ve öğrencilerin matematiksel düģünmelerinin geliģiminde önemli rol oynar (Raiker, 2002; Kart, 1999). Bu kapsamda öğretmenler, derslerde öğrencilerin matematiksel kavramlarla ilgili konuģmalarına, tahtada problemleri veya çözümlerini ifade etmelerine ve matematikle ilgili yorumlarda bulunmalarına fırsatlar vermelidir. Böylece, bu uygulamalar, öğrencilerin matematiksel dil becerilerine katkıda bulanabilecektir. Matematikte dil kullanımı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için önem taģımaktadır (Aydın&YeĢilyurt, 2007). Bu amaçla, ileride nitelikli bireyler yetiģtirecek olan öğretmen adaylarının matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģlerini öğrenmek önemli olacaktır. Ancak, ülkemizde bu alanda yapılan çalıģmaların sayısı oldukça azdır. Bu amaçla, çalıģmamızda ilköğretim-ortaöğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģlerinin ne olduğu araģtırılmıģ ve bu görüģlerin karģılaģtırılması yapılmıģtır.

3 2. YÖNTEM 2.1 AraĢtırmanın Yöntemi ÇalıĢmada, ilköğretim-ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan birinci sınıf öğrenciler ile fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan birinci sınıf öğrencilerin matematiksel öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri ve bu görüģleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla betimsel araģtırmalara dayalı karģılaģtırmalı araģtırma yöntemi kullanılmıģtır. KarĢılaĢtırma yönteminin kullanıldığı çalıģmalar iki veya daha fazla grubun bir değiģken üzerindeki farklılıklarını ortaya koymaktadır (McMillan & Schumacher, 2005, s.219). 2.2 Örneklem AraĢtırmanın örneklemi, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiģtir. AraĢtırmada uygun örnekleme yönteminin seçilmesinin nedeni, bu yöntemle zaman, para ve iģgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaģılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir. AraĢtırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi eğitim-öğretin yılında öğrenim görmekte olan 148 birinci sınıf öğrencisi oluģturmaktadır. Bu öğrencilerden, 60 ı fen bilgisi öğretmenliğinde okumakta, 50 si ilköğretim matematik öğretmenliğinde okumakta ve 38 i ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okumaktadır Veri Toplama Aracı ÇalıĢmada, veri toplama aracı olarak Bali-Çalıkoğlu (2002) nin geliģtirdikleri ölçek kullanılmıģtır. Ölçek 5 li likert tipi ölçektir. Yanıt seçeneği tamamen katılıyorum ile hiç katılmıyorum arasında derecelenmiģtir. Ölçeğin güvenirliği 0.82 olarak belirlenmiģ olup, yapı geçerliği için faktör analizine bakılmıģtır. Buna göre ölçek dört faktörlüdür. Dört faktörün ölçeğe iliģkin açıkladıkları toplam varyans % dır. Faktör döndürme sonrasında ölçeğin birinci faktörünün beģ maddeden, ikinci faktörünün üç maddeden, üçüncü faktörünün beģ maddeden ve dördüncü faktörünün beģ maddeden oluģtuğu belirlenmiģtir. Bu ölçekte, birinci faktör Yazılı anlatım ve yazılı ödevler, ikinci faktör Sembolik anlatım, üçüncü faktör problem oluģturma ve dördüncü faktör Sözlü anlatım olarak belirlenmiģtir. 2.4 Verilerin Analizi ÇalıĢmada elde edilen veriler, SPSS (Statical Pocket of Social Science ) paket programında değerlendirilmiģtir. Ölçeğe verilen yanıtlar, 5-1 arasında puanlanarak, yapılan bu puanlamada; tamamen katılıyorum 5 puan, katılıyorum 4 puan, karasızım 3 puan, katılmıyorum 2 puan ve hiç katılmıyorum yanıtına 1 puanları verilmiģtir. Ancak, bazı maddeler ters görüģ içerdikleri için bu maddeler ters çevrilerek analiz edilmiģtir. Veri analizi olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıģtır. ÇalıĢmanın geçerliğini sağlamak için veriler nesnel bir Ģekilde toplanmıģ ve elde edilen bulgular p=.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiģtir (Büyüköztürk, 2002). ÇalıĢmanın güvenirliğini sağlamak için, Cronbach Alpha katsayısı yeniden hesaplanmıģ ve 0.86 olarak bulunmuģtur. 3. BULGULAR Bu bölümde, öğrencilerin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri araģtırmanın amacı doğrultusunda çözümlenmiģtir. Bu çözümlemeler, her bir alt boyutta ele alınarak, aģağıda sunulmuģtur.

4 Tablo.1 Öğrencilerin, Matematik Öğretiminde Kullanılan Dil Ölçeğinin problem oluşturma boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Varyansın Kaynağı toplamı sd Ortalaması F p Gruplararası Gruplariçi Toplam Tablo 1 e bakıldığında, fen bilgisi, ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin görüģleri arasındaki farkın, 5 maddeden oluģan problem oluģturma boyutunda incelendiği görülmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin problem oluģturma boyutuyla ilgili görüģleri arasında anlamlı bir farkın olduğu( F (2-145) =3.730 p= <.05) ortaya çıkmıģtır. Diğer bir deyiģle, öğrencilerin problem çözme boyutuyla ilgili görüģleri, okudukları bölüme bağlı olarak anlamlı bir Ģekilde değiģmektedir. Bölümler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin problem oluģturmaya iliģkin puanları (X=20.26) ile, fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin problem oluģturmaya iliģkin puanları (X=18.61) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. AĢağıda, bu boyutta yer alan bir maddeyle ilgili öğrenci cevaplarının bölümlere göre dağılımı verilmiģtir. Tablo.1.1 Problem Çözme Aşamalarının Yazılı ve Sözlü Olarak İfade Edilmesine Olanak Verilmelidir İfadesine Öğrenci Cevaplarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölüm Hiç Tamamen Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Katılıyorum Toplam Fen bilgisi N % İlköğretim N % Ortaöğretim N % Toplam N % Tablo 1.1 den, Problem Çözme Aşamalarının Yazılı ve Sözlü Olarak İfade Edilmesine Olanak Verilmelidir ifadesine tamamen katılıyorum seçeneğine ortaöğretim (%44.7) ve fen bilgisi (%36.7) öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin, ilköğretim (%14) öğretmenliğinde okuyan öğrencilere göre daha fazla yanıt verdikleri görülmektedir. Diğer taraftan hiç katılmıyorum seçeneğine fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin %10 u yanıt verirken, ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin hiçbiri yanıt vermemiģtir. Kararsızım seçeneğine ise, ilköğretim-ortaöğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin çok az sayıda yanıt verdikleri görülmüģtür.

5 Tablo.2 Öğrencilerin, Matematik Öğretiminde Kullanılan Dil Ölçeğinin yazılı anlatım ve yazılı ödevler boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Varyansın Kaynağı toplamı sd Ortalaması F p Gruplararası Gruplariçi Toplam Tablo 2 den öğrencilerin, dil ölçeğinde yer alan ve 5 maddeden oluģan Yazılı anlatım ve yazılı ödevler boyutuyla ilgili görüģleri arasında, bölüm bakımından anlamlı bir farkın olmadığı ( F (2-145)=2.406 p= >.05) görülmektedir. AĢağıda, bu boyutta yer alan bir maddeyle ilgili öğrenci cevaplarının bölümlere göre dağılımı yer almaktadır. Tablo.2.1 Matematik Öğretiminde Yazılı Ödevler Verilmelidir İfadesine Öğrenci Cevaplarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölüm Hiç Tamamen Katılmıyorum katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum katılıyorum Toplam Fen bilgisi N % İlköğretim N % Ortaöğretim N % Toplam N % Tablo 2.1 e bakıldığında, matematik öğretiminde yazılı ödevler verilmelidir ifadesine tamamen katılıyorum seçeneğine ortaöğretim (%13.1) ve ilköğretim (%16) öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin, fen bilgisi (%8.3) öğretmenliğinde okuyan öğrencilere göre daha fazla katıldıkları görülmektedir. Hiç katılmıyorum seçeneğine ise, fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrenciler (%13.3), matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilere göre daha çok yanıt vermiģlerdir. Tablo.3 Öğrencilerin, Matematik Öğretiminde Kullanılan Dil Ölçeğinin sözlü anlatım boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Varyansın Kaynağı toplamı sd Ortalaması F p Gruplararası Gruplariçi Toplam

6 Tablo 3 den öğrencilerin, dil ölçeğinde yer alan ve 5 maddeden oluģan sözlü anlatım boyutuyla ilgili görüģleri arasında, bölüm bakımından anlamlı bir farkın olmadığı ( F (2-145) =1.251 p= >.05) görülmektedir. AĢağıda, bu boyutta yer alan bir maddeyle ilgili öğrenci cevaplarının bölümlere göre dağılımı yer almaktadır. Tablo.3.1 Öğretmen Matematik Kavramlarını Açıklarken Sözlü İfadelere Önem Vermese de Olur İfadesine Öğrenci Cevaplarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölüm Hiç Tamamen Katılmıyorum katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Katılıyorum Toplam Fen bilgisi N % İlköğretim N % Ortaöğretim N % Toplam N % Tablo.3.1 den, öğretmen matematik kavramlarını açıklarken sözlü ifadelere önem vermese de olur ifadesine hiç katılmıyorum seçeneğine en çok ortaöğretim (%34.5) öğrencileri yanıt vermiģlerdir. Tamamen katılıyorum seçeneğine ise sadece fen bilgisi ve ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrenciler yanıt vermiģlerdir. Kararsızım ve katılıyorum seçeneğine ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin hiçbiri yanıt vermemiģtir. Genel olarak bakıldığında her üç bölümde okuyan öğrencilerin çoğu, öğretmenlerin matematiksel kavramları açıklarken sözlü ifadelere yer vermeleri gerektiğini düģünmektedir. AĢağıda, bu boyutta yer alan bir maddeyle ilgili öğrenci cevaplarının bölümlere göre dağılımı yer almaktadır. Tablo.4 Öğrencilerin, Matematik Öğretiminde Kullanılan Dil Ölçeğinin sembolik anlatım boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Varyansın Kaynağı toplamı sd Ortalaması F p Gruplararası Gruplariçi Toplam Tablo 4 ten, grupların görüģlerinin, matematik öğretiminde kullanılan dil ölçeğinde yer alan 3 maddeden oluģan sembolik anlatım boyutunda incelendiği görülmektedir. Bu doğrultuda, analiz sonuçları, grupların sembolik anlatım boyutuyla ilgili görüģleri arasında anlamlı bir farkın olduğunu( F (2-145) =3.983 p= <.05) göstermektedir.

7 Bölümler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin sembolik anlatıma yönelik (X=12.57) görüģleri ile, ilköğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin sembolik anlatıma yönelik (X=11.38) görüģleri arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüģtür. AĢağıda, öğrencilerin bu boyutta yer alan Matematiksel Semboller Yeterince Açıktır Ayrıca Sözlü Anlatıma Gerek Yoktur ifadesine verdikleri yanıtların okudukları bölümlere göre dağılımı verilmiģtir. Tablo.4.1 Matematiksel Semboller Yeterince Açıktır Ayrıca Sözlü Anlatıma Gerek Yoktur Cevaplarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölüm Hiç Tamamen Katılmıyorum katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Katılıyorum Toplam Fen bilgisi N % İlköğretim N % Ortaöğretim N % Toplam N % Tablo 4.1 den, Matematiksel Semboller Yeterince Açıktır Ayrıca Sözlü Anlatıma Gerek Yoktur ifadesine her üç bölümde okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunun katılmadıkları görülmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin yarıdan fazlası, matematiksel sembollerin sözlü olarak anlatılması gerektiğini düģünmektedir. Bunun yanında, ilköğretim öğrencilerinin hiçbiri, tamamen katılıyorum seçeneğine yanıt vermemiģtir. Tablo.5 Öğrencilerin Matematik Öğretiminde Kullanılan Dil Ölçeğinde Aldıkları Toplam Puanların Okudukları Bölüme Göre Karşılaştırılması Varyansın Kaynağı toplamı sd Ortalaması F p Gruplararası Gruplariçi Toplam Tablo 5 te görüldüğü gibi, analiz sonuçları, öğrencilerin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri arasında, bölüm bakımından anlamlı bir farkın olmadığını ( F (2-145) =1.739 p= >.05) göstermektedir. Ancak, ortaöğretim (X= 71.89) ve ilköğretim(x=69.04) matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin, toplam puanı, fen bilgisi öğretmenliğinde(x=67.98) okuyan öğrencilerin toplam puanından istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuģtur.

8 4. SONUÇ VE ÖNERĠLER Bu çalıģmada, ilköğretim-ortaöğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri karģılaģtırılmıģtır. Bu doğrultuda, matematik öğretiminde problem oluşturma unsurunun matematik derslerinde etkin bir Ģekilde kullanılmasını, ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrenciler, fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilere göre daha gerekli olduğunu düģünmektedir. Diğer taraftan, matematik öğretiminde kullanılan sembollerin sözlü olarak açıklanmasına, fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrenciler, ilköğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilere göre daha fazla katıldıkları görülmüģtür. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin okudukları bölümün, matematik öğretiminde kullanılan sembolik anlatım ve problem oluģturma boyutlarına iliģkin görüģlerinin değiģmesinde etkili olduğu söylenebilir. Öğrencilerin çoğu, matematik öğretiminde yazılı ödev verilmesi gerektiğini düģünmektedir. Bu sonuç, matematik öğretmen adayları, matematik öğretiminde yazma ve okuma ödevi verilebilir sonucuyla paralellik göstermektedir (Bali-Çalıkoğlu, 2003). Matematiksel dilin oluģmasının, öğrencilerin matematiği anlamasında önemli bir rolü vardır (Gawned, 1990). Bu dilin oluģmasında da öğretmenlerin büyük rolü vardır. Çünkü, öğrenciler matematiği öğretmenlerin sağladığı deneyimlerle öğrenirler ve öğrencilerin matematik öğretimiyle ilgili anlayıģları, okulda karģılaģtıkları öğretimlerle Ģekillenir (Aksu, Demir,& Sümer, 1998). Bu bağlamda, matematik öğretiminde, öğrencilerin matematiksel dili etkin kullanabilmeleri için, öğretmenlerin yazma ve okuma ile etkinlikler yaptırmaları, öğrencilere problemleri yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri için fırsatlar verilmelidir. Ülkemizde bu alanda yapılan çalıģmalara bakıldığında daha çok matematik öğretmeni adayları ya da matematik öğretmenliğinde okuyan birinci sınıf öğrencileri üzerine yapıldığı görülmektedir (Aydın ve YeĢilyurt, 2007; Bali-Çalıkoğlu, 2003). Ancak, öğretmenlerin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri, anlayıģları, öğrencilerin matematiksel anlamalarını etkileyebilir. Dolayısıyla, öğretmenlerin, matematik öğretiminde dile iliģkin görüģlerine derinlemesine bakılabilir. Bu çalıģmada, öğrencilerin okudukları bölümün, matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri üzerine etkisine bakılmıģ ve çalıģma sonunda öğrencilerin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıģtır. Bu alanda yapılacak olan diğer araģtırmalarda, öğrencilerin cinsiyeti, sınıf düzeyi gibi faktörlerin öğrencilerin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüģleri üzerine etkisine bakılabilir.

9 Kaynaklar Aksu, M., Demir, C., & Sümer, Z. (1998, Ekim). Matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin matematik hakkındaki inançları. III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Alkan, H., Nizamoğlu, ġ., Sezer, M., Özçelik, A.R., Güney, Z.,& Köroğlu, H. (1994, Ekim). Ülkemizde matematik öğretiminin dünü, bugünü ve görünen geleceği. 1. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitapları içinde (s ), Ġzmir. Aydın, S. & YeĢilyurt, M. (2007). Matematik öğretiminde kullanılan dile iliģkin öğrenci görüģleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), Bali-Çalıkoğlu, G. (2002). Matematik öğretiminde dil ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, 23, Bali-Çalıkoğlu, G. (2003). Matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde dile iliģkin görüģleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, 25, BaĢaran, Ġ. E. (1998). Eğitim psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi. Büyüköztürk, ġ. (2002). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık. Clement, J., Lochhead, J., & Monk, G. (1981). Translation difficulties in Leaming Mathematics. American Mathematical Monthly 88 April: Clement, J. (1982). Algebra word problem solutions: Thought processes underlying a common misconception. Journal for Research in Mathematics Education, 13(1), Gawned, S. (1990). An emerging model of the language of mathematics in J. Bickmore branded. Language in mtahematics. Australian Reading Ass. Carltion. Vic Gür, H. (Ed.). (2006). Matematik öğretimi (1. baskı). Ġstanbul: Lisans Yayıncılık Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi-1: geliģmeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim-online, 2(1), Ferrari-Luigi, P. (2004). Matematical language and advanced mathematics learning. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp ). Kart, C. (1999). Matematik dersinin önemi, Çağdaş Eğitim, 252, 3-6. McMillan, H. J. & Schumacher, S. (2010). Research in education. Boston, USA: Pearson Education. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. Orton, A. & Frobisher, L. (1996). Insights into teaching mathematics. London:Cassell Pesen, C. (2006). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi (3. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. Pimm, D. (1987). Speaking mathematically: communication in mathematics classrooms. Routledge & K. Paul. London. Raiker, A. (2002). Spoken language and mathematics. Cambridge Journal of Education, 32(1), Reys, R., Suydam, M., & Lindquist, M. N. (1995). Helping children learning mathematics. Boston, MA: Allyn & Bacon. Sinanoğlu, O. (2000). Bye-bye türkçe.ġstanbul : Otopsi Yayınları Soylu, Y. (2006). Öğrencilerin değiģken kavramına vermiģ oldukları anlamlar ve yapılan hatalar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, Yıldırım, C. (1996). Matematiksel düşünme (4. baskı). Ġstanbul: Remzi Kitapevi.

10 Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum Ek-1 MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE DĠL ÖLÇEĞĠ Matematik dersinde öğretmen yazılı anlatıma da önem vermelidir Yazılı ödev verilmesi matematik öğretimine yardımcı olmaz Öğretmen matematik kavramlarını açıklarken sözlü ifadelere önem vermese de olur Günlük hayat problemleri matematiksel ifadelere dönüģtürülemez Öğrencilere diğer derslerde olduğu gibi yazılı ödevler de verilmelidir Matematikte kullanılan semboller yazılı ifadelerle açıklanmasa da olur Matematiksel semboller yeterince açıktır ayrıca sözlü anlatıma gerek yoktur Matematikte kullanılan sembollerin yazılı ifadelerle açıklanması gerekir Problem çözme aģamalarının yazılı ve sözlü olarak ifade edilmesine olanak verilmelidir Öğrenciler matematik konuları ile ilgili sınıf içi konuģmalara aktif olarak katılmalıdır Öğrenciye problemi yazılı ve sözlü ifadelerle kendisinin oluģturması için fırsat verilmelidir. Matematik öğretiminde de yazılı ödevler verilmelidir Günlük hayattan alınan problemler matematiksel ifadelere dönüģtürülebilir Matematik öğretiminde diğer dersler kadar akıcı ve anlaģılır bir anlatım dili kullanılması gerekmez Problem çözümünde sözlü ifadelerle açıklama yapmak pek de gerekli değildir Öğrenci matematik sembollerinin anlamını bilmeden de kullanabilir Matematik dersinde yazma ödevi verilmesi gerekmez Öğretmen matematik kavramlarını açıklarken yanlıģ ifadeler kullansa sorun olmaz

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. Yavuz Yaman İstanbul Üniversitesi, H.A.Y.E.F. İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Melih TURGUT a, Süha YILMAZ b, Ali Rıza FİRUZAN c ÖZET Bu çalışmanın amacı Fakülte-Uygulama okulu işbirliği modeli içerisinde

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN*

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN* ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Akın ODABAġ* Cahit PESEN* * Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Siirt. H. CoĢkun

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0430 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Bülent Özkan Series : 1C Mersin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK DİLİNİ ANLAMA VE KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK DİLİNİ ANLAMA VE KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETME ADAYLARII MATEMATİK DİLİİ ALAMA VE KULLAMA BECERİLERİİ İCELEMESİ Mevlüde DOĞA 1 Pınar GÜER 2 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik

Detaylı

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN TABULOJĠ GRUBU Doç. Dr. Necla TURANLI Hacettepe Üniversitesi/ANKARA PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. Erdal EKĠCĠ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇANAKKALE Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN Temmuz -

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı,

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ 556 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ ÖZET Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Trabzon, demircig73@hotmail.com

Detaylı

A Research on the Self-Efficacy Beliefs about Mathematical Literacy of Preservice Teachers in terms of Different Variables

A Research on the Self-Efficacy Beliefs about Mathematical Literacy of Preservice Teachers in terms of Different Variables 96 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 96-111 ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL OKURYAZARLIĞA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ A

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1695-1708, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri II PSY 214 Güz 3 0 0 3 7 Ön

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ Adnan YĠLGEN 1 Oktay BAYKARA 1 Üzeyir ARI 1 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1905-192, TURKEY İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Ömer Faruk

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET 1 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ Dr. ġ. Dilek BELET Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yardımcı Doçent Çiğdem SUNA Anadolu Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mukadder Boydak ÖZAN 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ *

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 01-16 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

BarıĢ Demir Accepted: September ISSN : Kocaeli-Turkey

BarıĢ Demir Accepted: September ISSN : Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1C0237 EDUCATION SCIENCES Ahmet Küçük Received: January 2010 BarıĢ Demir Accepted: September 2010 Tuğba

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ THE IDEAS RELATED TO MATHEMATICAL PROOF OF UNIVERSITY STUDENTS

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ THE IDEAS RELATED TO MATHEMATICAL PROOF OF UNIVERSITY STUDENTS ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Burçin Gökkurt Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Bölümü burcingokkurt@hotmail.com Yasin Soylu Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Bölümü

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 399-416 Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 ORTAOKUL TÜRKÇE EĞĠTĠMĠNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 3 Özet Bu araģtırmanın amacı, Türkçe dersinin öğrenme-öğretme sürecinde çoklu zekâ kuramının

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96 89 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ Elementary Education Second Level

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Matematik Tarihi II (MATH 419) Ders Detayları

Matematik Tarihi II (MATH 419) Ders Detayları Matematik Tarihi II (MATH 419) Ders Detayları Ders Adı Matematik Tarihi II Ders Kodu MATH 419 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i YOK Dersin

Detaylı

YANSITICI YAZMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİLERİ

YANSITICI YAZMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİLERİ YANSITICI YAZMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİLERİ The Effect of Reflective Writing Method on Students Attitude Towards Mathematics A. Arzu ARI 1 * Barış DEMİR** Şeyda

Detaylı

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0422 Ahmet Küçük AyĢe Arzu Arı BarıĢ Demir EDUCATION SCIENCES Tuğba Baran Received: August 2010 Kocaeli

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1743-1773, ANKARA-TURKEY OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 30 (2011)

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 30 (2011) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇLARINI YORDAMADA EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ EXAMINING ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AS PREDICTORS

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ve ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1

ÖĞRETMENLERİN ve ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1 120 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 120-133 ÖĞRETMENLERİN ve ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1 A Comparison of Teachers

Detaylı