ġġrketlerde DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġġrketlerde DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ"

Transkript

1 ġġrketlerde DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI Bu hesapta dönem karı üzerinde hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karģılıklar izlenir. Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, 691- nolu Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülük KarĢılığı hesabının borcu ile bu hesaba alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleģmesi durumunda borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar 371- Dönem Karının PeĢin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabı ile mahsuplaģtırılarak kalan tutar 360- nolu Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına aktarılır. ġahıs iģletmelerinde ve ġahıs Ģirketlerinde karģılık ayrılmaz. Kurumlar Vergisine tabi ġirketlerde karģılık ayrılır. A- VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI ĠĢletmelerin cari dönemde kar elde etmeleri durumunda bu karlar üzerinden izleyen yıl içinde beyan edilip ödenecek kazanç vergileri için Tekdüzen Hesap Planı uyarınca vergi karģılığı tesis edilmesi ve dönem sonu bilançosunda (370 nolu hesapta) gösterilmesi zorunludur. Bu vergi karģılığı kazanç vergisinin tahakkuk ettirilmesi ile kapanır. Dönem kazancı üzerinden hesaplanacak kazanç vergilerinin tespitinde öncelikle vergi matrahının tespit edilmesi gerekmektedir. Vergi matrahı olan mali karın tespitinde bu kitapçıkta açıklanan değerleme sonuçları ile KKEG de dikkate alınacaktır. Ayrıca iģletmenin yararlanabileceği indirim ve istisnalar var ise bunlar da göz önünde bulundurulacaktır. Mükellef tarafından hesaplanacak vergi ve diğer yasal yükümlülük karģılıkları mukayyet bedelle değerlenir ve bilançoya aktarılır. Cari yıl kazancına mahsuben peģin ödenen vergiler bilanço pasifinde, vergi ve diğer yasal yükümlülük karģılıklarının altında ( 371 no.lu hesap ) negatif değerle yansıtılır. Böylece vergi karģılığı bilançoya gerçek ( net ) değeri ile aktarılmıģ olur. ġahıs iģletmelerinde ve ġahıs Ģirketlerinde karģılık ayrılmaz. Kurumlar Vergisine tabi ġirketlerde karģılık ayrılır. Örnek: ĠĢletmenin gelir tablosu hesaplarına iliģkin bilgiler aģağıdaki gibidir. 600 Yurt Ġçi SatıĢlar Diğer Gelirler SatıĢtan Ġadeler Satılan Ticari Mallar Maliyeti Diğer SatıĢların Maliyeti Genel Yönetim Giderleri Faiz Gelirleri KarĢılık Giderleri Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 671 Önceki Dönem Gelir Ve Karları Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar Yukarıdaki bilgilere göre aģağıdaki kayıtlar yapılır YURTĠÇĠ SATIġLAR 602- DĠĞER GELĠRLER 642- FAĠZ GELĠRLERĠ 671- ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI SatıĢ ve diğer gelirlerin Dönem kar zararına aktarılması Maliyet ve giderlerin kar zarar hesabına aktarılması DURSUN GÖKTAġ SMMM

2 690-DÖNEM KARI VEYA ZARARI SATIġDAN ĠADELER 621- SATILAN TĠCARĠ MALLAR MALĠYETĠ 623- DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ 632- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 654- KARġILIK GĠDERLERĠ 660- KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERĠ 689- DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER ZARARLAR Maliyet ve giderlerin Dönem kar zararına aktarılması kaydı Bu kayıt sonrası dönem karının TL olduğu görülmektedir DÖNEM NET KARININ HESAPLANMASI VE MUHASEBESĠ -Öncelikle dönemin tüm gelir ve giderleri 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI Hesabına aktarılır. -(690) Hesaptan hareketle mali kar saptanır. -Mali kar üzerinden vergi karģılıkları hesaplanır -Hesaplanan karģılıklar 691 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARġILI hesabına borç. 370 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARġILIĞI Hesap karģılaģtırılarak aradaki olumlu fark 692 DÖNEM KARI VEYA ZARARI Hesabına aktarılır. -Son olarak 692 hesaptaki net kar 590 dönem karına aktarılmak yoluyla iģlemlerinin muhasebe kaydı. Örnek: Dönem Net Karının Hesaplanması Dönem Karı Toplam Vergi Diğer Yasal Yükümlülükler (-) Dönem Net Karı (Vergiden sonraki kar) Dönem karı ve yasal yükümlülük karģılığı ayrılması 691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK KARġ Kurumlar vergisi 370 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YAS. YÜK Kurumlar vergisi Dönem karından vergi karģılığı ayrılması Ayrılan karģılık tutarının dönem karından indirilmesi ve net karın hesaplanması 690 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI Dönem karı veya zararı 691 DÖNEM KARI VERGĠ YASAL YÜK KARġ Kurumlar vergisi 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI Dönem Net karı Dönem karından vergi karģılığı düģülerek net karın kaydı Dönem Net Karının Bilançoya aktarılması 2- DURSUN GÖKTAġ SMMM DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI Dönem karı 590 DÖNEM NET KARI Dönem net karı Dönem net karının Bilanço hesabına aktarılması Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ödenecek vergi 193 hesaptan 371 hesabına aktarılan Kurum geçici verginin tutarı TL ise

3 370 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜK Kurumlar Vergisi 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR Kurumlar Vergisi 371 DÖNEM KARININ PEġ. ÖD. VERGĠ YÜKÜM PeĢin Ödenen Vergiler Kurumlar vergisi beyanı verildiği takdirde ödenen peģin vergiler düģüldükten sonra kalan tutar varsa ödenecek vergilere kayıt edilmesi ÖRNEK. YILSONU VERĠLERĠ VE ĠġLEMLERĠ: a-) Dönem Brüt Karı TL ve 690- nolu Dönem Karı ve Zararı hesabının alacağında yer almaktadır. b-) Nisan-Aralık ayları itibariyle ödenmiģ geçici kurumlar vergisi tutarı TL ve 193- nolu hesabın borcunda yer almaktadır. c-) Dönem karı üzerinden % 20, TL. Kurumlar Vergisi hesaplanarak karģılık ayrılmıģtır. 691 DÖNEM KARI VER VE DĠĞ. YAS. KARġ KV karģılıkları 370-DÖNEM KARI VERGĠ YÜK. KARġILIKLARI Dönem Karı Kurumlar Vergisi KarĢılığı Dönem karı üzerinden vergi karģılığı ayrılması d-) Ödenecek kurumlar vergisinden mahsubunu sağlamak üzere 1, 2, 3. dönemlerde ödenen geçici vergiler tutarı yani 193- nolu hesaptaki birikmiģ olan geçici kurumlar vergisi tutarı TL, 371- nolu hesabın borcuna aktarılır: 371 DÖNEM KARI PEġ. ÖD. VER. DĠĞ. YÜK PeĢin öd. Vergiler 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR Geçici Vergiler PeĢin ödenen vergilerin dönem karı peģin ödenen vergiler hesabına aktarılması Aktarılacak bu meblağ, yukarıda 370- nolu hesaba alacak yazılan kurumlar vergisi (örnekteki TL) den fazla olamaz. Fazlası kalırsa, gelecek dönemin geçici vergisinden mahsup edilmek üzere 193- nolu hesapta bekletilir. Mahsuba rağmen yine fazlalık kaldığı takdirde, diğer vergi borçlarından mahsup ettirilebilir veya iade alınabilir. e-) Sonuç hesaplarındaki dönem karı netleģtirilir. Bunun için 690- ve 691- Nolu hesaplar karģılıklı kapatılarak bakiyesi 692- nolu hesaba aktarılır. 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI Kar/zararı 691 DÖN. KARI VER. VE D.Y.KARġ KV karģılıkları 692 DÖNEM NET KARI VE ZARARI Net Karı Dönem karından vergi karģılıkları düģüldükten sonra net kar hesabına aktarılması f-) Sonuç hesapları grubunda yer alan 692- nolu dönem Net Kar ve Zararı hesabı, bilanço hesaplarına (590 nolu hesaba) aktarılarak kapatılır. 3- DURSUN GÖKTAġ SMMM

4 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZAR Net Karı 590 DÖNEM NET KARI Net Ticari Karı Net karının Bilanço hesabına aktarılması Bu durumda yılsonunda 690, 691, 692 ve örneğimizde 193- nolu hesaplar kapanmıģ olup; 370, 371 ve 590 nolu hesaplar bilançoda yer almaktadır. B-) Ġzleyen Yılda (Nisan ayı) ĠĢlemleri: g-) 4.dönem Geçici vergi tutarı 200 TL tarihinde ödenmiģtir. 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE FONLAR Geçici Vergiler 100 KASA dönem geçici vergi ödemesi kaydı h-) Kurumlar vergisinden mahsubunu sağlamak üzere bu meblağ da 371- nolu hesaba aktarılır. 371 DÖNEM KARI PEġ. ÖD. VER. DĠĞ. YÜK PeĢin öd. Vergiler 193 PEġ. ÖD. VER. VE FONLAR Geçici Vergiler 4.dönem geçici verginin 371 hesaba aktarılması i-) Verilen Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisi TL. dir. KesinleĢen bu durum üzerine 370- ve 371- nolu karģılık hesapları kapatılarak bakiye kalırsa ödenecek nihai vergi borcu 360- nolu hesaba aktarılır. 370 DÖNEM KARI VE. VE D.Y.KAR Dönem Karı Kurumlar Vergisi KarĢılığı 371 DÖN. KARI PEġ. ÖD. VER. DĠĞ. YÜK PeĢin öd. Vergiler Vergi ve vergi karģılığının karģılaģtırılarak kapatılması ÖRNEK: Can Ticaret A.ġ dönem sonunda 690- Dönem Kar/zarar hesabının Borç bakiyesi TL dir. Kanunen kabul edilmeyen gider tutarı: TL. Mali Kar = (Zarar) (KKEG) = TL. Kurumlar Vergisi: % 20 = X 0.20 = DÖN. KÂRI VERGĠ DĠĞ. YASALYÜK. KARġ. (-) Kurumlar Vergisi KarĢılıkları 370 DÖN. KARI VERGĠ VE DĠĞ. YASAL YÜK. KARġ Dönem Karı Kurumlar Vergisi KarĢılığı Kurumlar vergisi karģılığı ayrılması Net kar/zararın hesaplanması 692- DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI Net Ticari Kar/zararı 691- DÖNEM KÂRI VERGĠ YÜK. KARġ. (-) Kurumlar Vergisi KarĢılıkları 690- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI Ticari Kar/zararı DURSUN GÖKTAġ SMMM

5 Net kar/zararın hesaplanması Net Zararın bilançoya aktarılması 591 DÖNEM NET ZARARI (-) Ticari Zararı 692- DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI Net Ticari Kar/zararı Net Zararın bilançoya aktarılması ġġrketlerde YASAL YEDEK AYIRMA Kanun hükümleri uyarınca ayrılmıģ bulunan birinci tertip ve ikinci tertip yedeklerin izlendiği hesaptır.(t. Ticaret Kanunu md. 466) Yedekler faaliyet yılı karından mahsup edilmek suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. I. Tertip Kanuni Yedek Akçe: I. Tertip kanuni yedek akçe; her yıl safi karın %5'i olarak hesaplanır, ödenmiģ esas sermayenin %20'sine ulaģıncaya kadar ayrılır. I.Tertip kanuni yedek akçe; vergi sonrası safi kar üzerinden hesaplanır. II. Tertip Kanuni Yedek Akçe: II. Tertip kanuni yedek akçe; safi kardan I.Tertip yedek akçe ve pay sahipleri için %5 birinci temettü ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iģtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaģtırılmıģ olan kısmın %10 u olarak hesaplanır. Örnek: Can Ticaret A.ġ kar dağıtımı Yapılırken hesaplamalardan 1.tertip yedek akçe TL, 2.tertip yasal yedek akçe TL. Olduğu bulunmuģtur. 570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI Net Ticari Karı 540 YASAL YEDEKLER Tertip Yasal Yedek Akçe, Tertip Yasal Yedek Akçe, Yedek akçe ayrılması kaydı ÖRNEK: ġimdiye kadar ayırdığı 1.Tertip Yedek akçe tutarı TL, Sermayesi TL, net karı TL ve dağıtılması kararlaģtırılmıģ karı TL olan bir iģletme yasal yedeklerini aģağıdaki gibi hesaplayıp muhasebeleģtirecektir. 1. tertip yedek akçe sınırı: x (1/5) = TL ĠĢletme bu yıla kadar TL 1. tertip yedek akçe ayırdığına göre ( ) TL daha yedek akçe ayırması gerekmektedir. Bu yıl ayırması gereken yedek akçe: x % 5 = TL ( TL sınırının içinde kaldığından bu tutarın tamamı yedek akçe olarak ayrılacaktır) II. Tertip Yedek akçenin hesaplanması Dağıtılacak kar: (1.tertip yedek akçe) = TLx1/10= TL ( ( x 0,05))x 1/10 = TL 570- GEÇMĠġ YILLAR KARLARI karı 540- YASAL YEDEKLER Tertip Yedek Akçe, II. Tertip Yedek Akçe Ve 2. Tertip yedek akçe ayrılması DURSUN GÖKTAġ SMMM

6 ġġrketlerde KAR DAĞITIMI ÖdenmiĢ Sermayesi TL olan 2 ortaklı bir limited Ģirket in ortaklar kurulu kârın tamamını dağıtma kararı almıģtır. Bu husustaki bilgiler ve hesaplar aģağıdadır. 1-) KURUMLAR VERGĠSĠ NĠN HESAPLANMASI 1 Kurumun Bilanço Kârı K.K.Edilmeyen Giderler (Cari Yılı) (+) GeçmiĢ Yıl Mali Zararı (Cari yıl öncesi) Ticari Zarar K.K.E.G. (+) Cari Yılı Mali Kar Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi ( x0.20) 2-) CARĠ YILDA YAPILACAK KAYITLAR HESAP ADLARI VE AÇIKLAMA TARĠH: BORÇ ALACAK 691-DÖN. KARI VERGĠ VE DĠĞ. Y.Y.KARġ 370- DÖN. KARI VERGĠ VE DĠĞ. Y.Y.KARġ Dönem kârı Kurumlar Vergisi KarĢılığı Net dönem karının belirlenmesi HESAP ADLARI VE AÇIKLAMA TARĠH: BORÇ ALACAK 690 DÖNEM KAR ZARARI 691-DÖN. KARI VERGĠ VE DĠĞ. Y.Y.KARġ 692-DÖN. NET KARI VEYA ZARARI Dönem net kârının belirlenmesi Dönem net kârının Bilanço daki asli hesabına devri HESAP ADLARI VE AÇIKLAMA TARĠH: BORÇ ALACAK 692-DÖN. NET KARI VEYA ZARARI 590- DÖNEM NET KARI Dönem net kârının Bilanço daki asli hesabına devri Ödenen geçici vergilerin aktarımı HESAP ADLARI VE AÇIKLAMA TARĠH: BORÇ ALACAK 371-DÖN. KAR. PEġ. ÖD. VER. VE DĠĞ. YÜK (-) 193- PEġ. ÖD. VERGĠ VE FON Ödenen geçici vergilerin aktarımı 3-) ERTESĠ YILDA YAPILACAK KAYITLAR 590- DÖNEM NET KARI 570- GEÇMĠġ YIL. KARLARI Bilanço sunda görülen 590 Hesap 570 e devreder Yıllık beyan neticesi kurumlar vergisi tahakkuk fiģi ile yapılacak kayıt DÖN. KARI VERGĠ VE DĠĞ. Y.Y.KARġ 371- DÖN. KAR. PEġ. ÖD. VER. VE DĠĞ. YÜK (-) Yıllık beyan neticesi kurumlar vergisi tahakkuk fiģi ile yapılacak kayıt. 4-) I. TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE NĠN HESAPLANMASI - Kurumun Bilanço Kârı GeçmiĢ Yıl Ticari Zararı (-) Kalan DURSUN GÖKTAġ SMMM

7 - I.Tertip Yas. Yedek Akçe x % 5 (nispeti) ÖdenmiĢ Sermayenin 1/5 ini aģamaz ) I. TERTĠP TEMETTÜ NÜN HESAPLANMASI - ÖdenmiĢ Sermaye Nispeti % 5 - I. Tertip Temettü ,00 x % ) II. TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE NĠN HESAPLANMASI - Kurumun Bilanço Kârı Kurumlar Vergisi (-) - Net Dönem Kârı - GeçmiĢ Yıl Ticari Zararı (-) I.Tertip Yas. Yed. Akçe (-) Dağıtılabilir Net Dönem Kârı I.Tertip Temettü (-) Kalan II. Tertip Yas. Yed. Akçe x % ) II. TERTĠP TEMETTÜ NÜN HESAPLANMASI II. Ter. Yas. Yed. Akçe Hes. Kalan Süt. Rakam II. Tertip Yas. Yed. Akçe % II. Tertip Temettü ( = ) ) ORTAKLAR KURULU KARARINA GÖRE YAPILACAK KAYITLAR HESAP ADLARI VE AÇIKLAMA TARĠH: BORÇ ALACAK 570- GEÇMĠġ YIL. KARLARI 331- ORTAKLARA BORÇLAR I.T. Temettü, 2.500, - II. T.Temettü, Ortak (A)/2 = Ortak (B)/2 = YASAL YEDEKLER I. T.Yasal Yedek II. T.Yasal Yedek GEÇMĠġ YIL ZARAR (-) Kar dağıtımı kaydı Ortaklara kar dağıtımının ödenmesi kaydı HESAP ADLARI VE AÇIKLAMA TARĠH: BORÇ ALACAK 331- ORTAKLARA BORÇLAR I.T. Temettü, 2.500, - II. T.Temettü, Ortak (A)/2 = Ortak (B)/2 = ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 8.238, Kar dağıtım stopajı 102 BANKALAR HESABI ,25 Kar dağıtımı kaydı 7- DURSUN GÖKTAġ SMMM

8 ġġrketlerde STATÜ YEDEKLER Bu kalem içinde kurum ana sözleģmesi uyarınca ayrılan yedek akçeler gösterilir. Dönem içinde kullanılan yedekler bu kalem muhteviyatından düģülür. 540 Yasal Yedekler hesabında olduğu gibi ana sözleģme hükümleri gereğince ayrılacak yedekler faaliyet yılı karı ile karģılaģtırılarak bu hesaba alacak kaydedilir. ÖRNEK: ĠĢletmede ana sözleģme gereği ayrılacak Statü yedek TL'dir. 570 GEÇMĠġ YILLAR KARI net karı 541- STATÜ YEDEKLERĠ Statü Yedekleri SözleĢme gereği statü yedeği ayrılması ÖRNEK: X ġirketi kar dağıtımı sırasında Ana SözleĢme gereği TL Statü yedeği ayrılmıģtır. HESAP ADLARI VE AÇIKLAMA TARĠH: BORÇ ALACAK 570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI Ticari Karı 541 STATÜ YEDEKLERĠ Kardan Ayrılan Statü Yedekleri ġġrketlerde OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER Sermaye Ģirketlerinde genel kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedekler ile dağıtım dıģı kalan karlar bu hesap grubunda yer alır. Hesaplarda ayrıldıkları yıllar itibariyle izlenmesi gerekir. Yedekler faaliyet yılı karından mahsup edilmek suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. ÖRNEK: Derya Limited ġirketi ĠĢletmede Genel Kurulda alınan karar gereğince ayrılması gereken Olağanüstü yedekler tutarı TL dir. 570 GEÇMĠġ YILLAR KARI net karı 542- OLAGANÜSTÜ YEDEKLER Olağan üstü Yedekleri Yetkili organ tarafından kararlaģtırılan yedeğin ayrılması ÖRNEK: Derya Limited ġirketi ĠĢletmenin TL'lik net zararının olağanüstü yedeklerden karģılanması kararlaģtırılmıģtır OLAGANÜSTÜ YEDEKLER Olağan üstü Yedekleri 580-GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI Zararı SözleĢme gereği statü yedeği ayrılması ÖRNEK: X ġirketi karı dağıtımı sırasında TL Olağan Üstü yedek ayrılması için karar verilmiģtir. 570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI Ticari Karı 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER Olağan Üstü Yedekler Olağan üstü yedek ayrılması kaydı 8- DURSUN GÖKTAġ SMMM

9 ANONĠM ġġrketlerde KAR DAĞITIMI 1-) Kâr: ĠĢletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında oluģan artıģtır. Kâr, safi kâr, dönem kârı Ģeklinde de ifade edilir. Kâr dağıtımında yasaların ön gördüğü koģullar yerine getirilir. Yönetim kurulu kârın nasıl dağıtılacağını kanunlara uygun olarak öneri Ģeklinde hazırlar. Genel kurul bunu kabul eder veya değiģtirerek baģka Ģekilde kâr dağıtım kararı alabilir. 2-) Kâr Dağıtım Tablosu: yasal yükümlülüklerin, ana sözleģmede belirtilenlerin ve genel kurulda alınan kararların sonucuna bakılarak düzenlenen dönem kârının, nasıl ve nerelere dağıtıldığını gösteren finansal tablodur. Dönem kârı, bilançolarda ve gelir tablosunda yer alır. Dönem kârından ayrılan yedekler ve özellikle kâr paylarının (temettü) hisselere dağıtılmasının nasıl yapıldığı bu tabloda görülmez. Bu nedenlerden dolayı kârın nasıl ve nerelere dağıtıldığı, hangi tür hisselerle hangi payların verildiği ayrıntılı olarak kâr dağıtım tablosunda görülür. Kâr dağıtım tablosu tekdüzen muhasebe ilkelerine uygun olarak ve standart Ģeklinde düzenlenir. 3-) Kâr Dağıtım Tablosu Düzenleme Kuralları: - "Dönem Kârının Dağıtımı" bölümünde: dönem kârından yapılacak yasal kesintiler ortaklara da kâr payları ile genel kurul kararıyla Ģirkette bırakılacak kârlar belirtilir. - "Yedeklerden Dağıtım" bölümünde, isteğe dayalı yedeklerden nasıl dağıtım yapılacağı gösteri bölümü uygulamada fazla yer verilmez. - Diğer bölümlerde ise hisse baģına düģen kâr ve temettüler bulunmaktadır. Bu da dağıtabilir hisse senedine bölünmesiyle hesaplanır. 4-) Mali Kârın Hesaplanması: Anonim Ģirketler, kurumlar vergisi mükelleftir. ġahıs Ģirketleri, kârı ortaklarına dağıtır ve her kâr payının vergisini kendisi öder. Anonim Ģirketlerde ise vergi kâr dağıtılmadan hesaplanır ve Ģirket tarafından vergi dairesine ödenir. Kurumlar vergisi Ģirketin faaliyet döneminde elde edilen safi kâr veya mali kâr üzerinden hesaplanır. ġirketin bilançoda gösterilen kârı ile aynı olmayabilir. Mali kâr belirlenirken; dönem kârından vergi kanunlarına göre vergiden istisna ve muafiyet tutarları indirilir, kanunen kabul edilmeyen giderler bu yolla mali kâra (safi kurum kazancıma ) ulaģılmıģ olur. Kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançlar Ģunlardır: Kurumların, tam mükellefiyete tabi baģka bir kurum sermayesine iģtiraklerinden elde ettikleri kazançlar Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlar Portföyünün en az % 25'i hisse senetlerinden oluģan menkul kıymet yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançlar Üçüncü madde dıģında kalan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançları Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklarının kazançları Emeklilik yatırım fonlarının kazançları Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklarının kazançları Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satıģından elde ettikleri kazançları ile anonim Ģirketlerin kuruluģlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasında sağlanan kazançlar Yurt dıģında yapılan inģaat onarma, montaj iģleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okulları ile bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalıģan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin iģletilmesinden elde edilen kazançlar, Millî Eğitim Bakanlığının görüģü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çevresinde beģ vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden muaftır. Ġstisna, okulların faaliyete geçirdiği vergilendirme döneminden itibaren baģlar. Anonim Ģirketlerin kurumlar vergisinden istisna tutulan iģtirak kazançları, risturnlar ile yatırım fon ve ortaklarının portföy iģletmecilik kazançlarının elde edilmeleri sırasında yapılan giderler, kanunen kabul edilmeyen gider kabul edilmiģtir.(kvk madde 8) bu giderler kurumlar 9- DURSUN GÖKTAġ SMMM

10 vergisi hesaplanırken bilanço kârına ilave edilir. 5-) Kurumlar vergisi matrahı bulunurken bilanço kârına ilave edilecek giderler (vergi açısından kanunen kabul edilmeyen giderler) Ģunlardır: Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler Örtülü sermeye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler Sermaye Ģirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar Her ne Ģekilde olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri Dar mükellefiyete tabi kurumlara özgü bazı giderler Kurumlar Vergisi Kanunu na göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri Kanunlara ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen haller saklı kalmak üzere, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satıģından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler Vergi Usul Kanunu na göre ödenen gecikme faizleri Her türlü alkol ve alkolü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin %50 si (90/1081 sayılı bakanlar kurulu kararı ile (0) sıfır) Yat, kotra, tekne sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taģıtlarından iģletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile Amortismanları Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanunu na bağlı, (1), (2) ve (4) sayılı tarifelerde yer alan taģıtlardan alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmeyen SGK primleri Hırsızlık olaylarından kaynaklanan kayıplar Kanunu sınırların üzerinde yapılan bağıģ ve yardımlarla gerekli Ģartları taģımayan her türlü giderler ANONĠM ġġrketlerde KAR DAĞITIMI 6-) Mali Kârın Vergilendirilmesi: Mali kâr üzerinden % 20 kurumlar vergisi hesaplanır. "Kurumlar Vergi Beyannamesi" hesap döneminin kapandığı ayı izleyen nisan ayının 25. gününe kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi de nisan ayı sonuna kadar ödenir. Kurumlar vergisi mükellefleri, kâr dağıtım kararı aldıktan sonra, dağıtılacak kâr üzerinden ayrıca gelir vergisi hesaplayarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler. Kâr dağıtım kararı olmadan gelir vergisi stopajı yapılmaz. Gelir vergisi stopaj oranı anonim Ģirketlerde % 15 tir. ÖRNEK: Derya Ticaret Anonim ġirketi bir aile Ģirketi olup dönem kârı TL dir. Yönetim kurulunun kâr dağıtımı kararı bulunmaktadır. ġirketinin sermayesi adet hisseden oluģmaktadır. ġirketin ödenmiģ sermayesi TL dir. ġirket kârının tamamı ticari kâr olup ilaveler ve indirimler yoktur. Ortaklara kâr ödenmesi yapılacaktır. ġirketin Ģimdiye kadar ayırdığı 1. tertip yedek akçe tutarı TL dir. Kurumlar vergi matrahının hesaplanması aģağıdaki Ģekilde olur: Dönem karı Ġndirimler (-) 0 Ġlaveler (+) 0 Mali kâr (kurumlar vergisi matrahı) Kurumlar vergisi x 0, 20 I. TERTĠP YEDEK AKÇE HESAPLANMASI: ÖdenmiĢ sermaye TL (1. Tertip yedek akçe ayırma sınırı /5= TL dir. ġirket TL I. tertip yedek akçe ayrıldığına göre: = TL daha I. tertip yedek akçe ayırma zorunluluğu vardır.) Bu dönem I.Tertip Yedek Akçe tutarı ise Ģöyledir: Dönem kârı x %5 = TL 10- DURSUN GÖKTAġ SMMM

11 I.Temettü Hesaplaması: Anonim Ģirketler ayrıca ödenmiģ sermayenin %5 i kadar da I.temettü ayırmak zorundadır. 1.Temettü: x %5 = TL dir II. TERTĠP YEDEK AKÇE HESAPLANMASI: II. Tertip yedek akçe, dönem kârından, kurumlar vergisi ve I.tertip yedek akçe ile I.temettü düģüldükten sonra kalan kârın % 10 u kadar ayrılır. Buna göre: Dönem karı Kesintiler toplamı... KV YEDEK AKÇE TEMETTÜ Kurumlar vergisi (-) I.tertip yedek akçe (-) Ortaklara I. temettü (-) II. Tertip yedek akçe matrahı II. Tertip yedek akçe x %10 = TL II. Temettü Hesaplanması: II. temettü hesaplanması, II. tertip yedek akçe matrahından II. tertip yedek akçe çıkarılarak bulunur. II. Temettü = TL Gelir Vergisi Stopajının Hesaplanması: I. Temettü TL II. Temettü TL Gelir vergisi stopajı matrahı = TL Gelir vergisi stopajı TL x %15 = TL Hisse baģına temettüünün hesaplanması Ģöyledir: Hisse baģına temettü = (I.temettü + II. temettü) / Hisse senedi sayısı Hisse baģına temettü = ( ) / = 0,7 TL Hisse senedinin değeri = / Hisse Payı Toplamı 5 TL Hisse baģına düģen temettü yüzdesi = Hisse baģına temettü tutarı / Hisse senedi değeri Hisse baģına düģen temettü yüzdesi = 0, 7 / 5 = %14 DERYA TĠCARET ANONĠM ġġrketġ KAR DAĞITIM TABLOSU A.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1. DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) - Kurumlar vergisi. DÖNEM NET KÂRI 3. GEÇMĠġ DÖNEM ZARARI (-) 4. I. TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) ĠġLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) DAĞITABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) KALAN KÂR PERSONEL TEMETTÜ (-) 8. YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-). 9. ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ II. TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE(-) DURSUN GÖKTAġ SMMM

12 B.YEDEKLERDEN DAĞITIM. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ - Hisse baģına temettü tutarı 0,7 - Hisse baģına temettü yüzdesi %14 KÂR DAĞITIMININ MUHASEBE KAYITLARI: 691-DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HESABI 370- DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASALYÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HS. Kurumlar Vergisi Net karın belirlenmesi 690-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HS. 692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS. Net karın bilanço hesabına aktarılması 692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS. 590-DÖNEM NET KÂRI HESABI Ertesi Yılda yapılması gerekli kayıtlar Ģöyledir: 590-DÖNEM NET KÂRIHESABI 570-GEÇMĠġ YILLAR KÂRLARI HESABI Ortaklara ödenecek kâr payının tahakkuk kaydının yapılması Ģöyledir: 570-GEÇMĠġ YILLAR KÂRLARI HESABI 331-ORTAKLARA BORÇLAR HS 1. Temettü Temettü YASAL YEDEKLER Tertip yedek akçe Tertip yedek akçe Ortaklara kâr payı ödendiğinde aģağıdaki kayıt yapılır: 331-ORTAKLARA BORÇLAR HS Temettü Temettü BANKALAR 360-ÖDENECEK VERGĠ HS Gelir vergisi stopajı Gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile ödenmesi gerekir. Ödeme kaydı Ģöyle yapılır: 12- DURSUN GÖKTAġ SMMM

13 360-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HS. Gelir vergisi stopajı 100-KASA HESABI Kurumlar vergisinin tahakkuk ettirilip ödenmesi halinde yapılması gerekli yevmiye kaydı aģağıdaki gibi yapılır: 370- DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASALYÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HS. Kurumlar vergisi 360-ÖDENECEK VERGĠ HS. Kurumlar vergisi Vergi karģılığının ödenmesi 360-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HS. Kurumlar vergisi 100-KASA HESABI LĠMĠTED ġġrketlerde KAR DAĞITIMI VE MUHASEBE KAYITLARI 1. Limited Ģirketler, TTK'ye göre sermaye Ģirketi, KVK'ye göre de kurumlar vergisi mükellefidir. Limited Ģirketlerin kâr dağıtabilmesi için ortak sayısı 20'den az olan Ģirketlerde ortaklar kurulunun 20'den fazla olan Ģirketlerde ise genel kurulun kâr dağıtımı kararı alması gerekir Kâr dağıtımına kadar sermaye taahhütlerini ödemeyen ortakların kâr payı alacağı, taahhüt borçları mahsup edilerek ödenir. Limited Ģirketler, kurumlar vergisi mükellefi olduğundan kâr dağıtımına iliģkin kurallar anonim Ģirketlerde olduğu gibidir. 2. Limited Ģirketlerde elde edilen kâr Ģöyle dağıtılır: - Safi kârdan %5 1. tertip yedek akçe ayrılır. Bu ayırma, 1. tertip yedek akçe toplamı ödenmiģ sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar devam eder. Safi kâr, dönem kârından geçmiģ yıl zararları çıkarılarak hesaplanır. - Kurumlar vergisi hesaplanır. - Kurumlar vergisinin hesaplanması için önce kurumlar vergisi matrahı bulunur. Kurumlar vergisi matrahının %20'si kurumlar vergisidir. Eğer iģletmenin o döneme ait kanunlar kabul edilmeyip kabul edilemeyen giderleri ve kurumlar vergisinden muaf ve istisna kazançları varsa; kurumlar vergisi matrahı bulunurken önce dönem kârına o döneme ait kanunen kabul edilmeyen giderler eklenir. Sonra da o döneme ait kurumlar vergisinden muaf ve istisna tutulan kazançlar düģülür. Böylece kurumlar vergisi matrahına ulaģmıģ olur. - Gelir vergisi stopajı hesaplanır. Hesaplanan stopaj dağıtılacak kârın %15 idir Kurumlar vergisi mükellefleri, kâr dağıtım kararı aldıktan sonra, dağıtılacak kâr üzerinden ayrıca gelir vergisi hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler. Kâr dağıtım kararı olmadan gelir vergisi hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler. Kar dağıtım kararı olmadan gelir vergisi stopajı yapılmaz - I. temettü hesaplanır. I. temettü ödenmiģ sermayenin %5'idir - II. tertip yedek akçe hesaplanır. II. tertip yedek akçe dönem kârından; Kurumlar vergisi, I.tertip yedek akçe, I.temettü toplamları düģüldükten sonra kalan kârın % 10'udur. - II. temettü hesaplanır. II. temettü, dönem kârından kurumlar vergisi, I. temettü ve yedek akçeler toplamı düģüldükten sonra kalan kârdır. 3. Kâr Dağıtımının Hesaplanması: Limitet Ģirketlerde, daha önce belirtilen yasal formalitelere ve ana sözleģmelere uyularak kâr dağıtımı yapılır ve dağıtım tablosu düzenlenir. ÖRNEK: Kaya Limitet ġirketinin dönem kârı TL'dir. ġirketin toplam sermayesi TL olup sermayenin tamamı ödemiģtir. 13- DURSUN GÖKTAġ SMMM

14 ġirket iki ortaklı olup ortakların sermaye payları eģittir. ġirketin kanunen kabul edilmeyen TL gideri bulunmaktadır. ġirketin Ģimdiye kadar ayırdığı 1. tertip yedek akçe tutarı TL dir. ġirket genel kurulu, dönem kârından yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmasına karar vermiģtir. Kurumlar vergi matrahının hesaplanması aģağıdaki Ģekilde olur: Dönem karı TL Ġndirimler (-) Ġlaveler (+) TL Kanunen kabul edilmeyen giderler: TL Mali kâr (kurumlar vergisi matrahı). TL Kurumlar vergisi. x 0, 20 = TL I. Tertip Yedek Akçe Hesaplanması: (Dönem kârı x %5) x %5 = /5= TL I.Temettü Hesaplaması: (Sermaye x %5) x %5 = TL II. Tertip Yedek Akçenin Hesaplanması: Dönem kârı TL Kurumlar vergisi (-). ( TL) I.tertip yedek akçe (-). (3.200 TL) I.temettü (-). (5.000 TL) II. tertip yedek akçe matrahı TL II. Tertip yedek akçe x %10 = TL II. Temettüünün Hesaplanması: Dönem kârı TL Kurumlar vergisi (-) ( TL) I.tertip yedek akçe (-). (3.200 TL) I.temettü (-) (5.000 TL) II. tertip yedek akçe (-) (3.980 TL) II. temettü TL Gelir Vergisi Stopajının Hesaplanması: I. temettü TL II. temettü TL Gelir vergisi stopajı matrahı TL Gelir vergisi stopajı x %15 = TL KAYA LĠMĠTED ġġrketġ KÂR DAĞITIM TABLOSU A.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1. DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-). (16.000) - Kurumlar vergisi DÖNEM NET KÂRI GEÇMĠġ DÖNEM ZARARI (-). 4. I. TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) (3.200) 5. ĠġLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-). DAĞITABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) (5.000) KALAN KÂR PERSONEL TEMETTÜ (-). 8. YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) 9. ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (39.800) 10. II. TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE(-) (3.980) 14- DURSUN GÖKTAġ SMMM

15 Kâr dağıtımının muhasebe kayıtları: 691-DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 16,000 KARġILIKLARI HESABI 370- DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL 16,000 YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HS. Kurumlar Vergisi Net karın tespiti 690-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS 691- DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HS. 692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS. Net karın bilanço hesabına aktarılması 15- DURSUN GÖKTAġ SMMM DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS. 590-DÖNEM NET KÂRI HESABI Yapılması gerekli kayıtlar Ģöyledir: , DÖNEM NET KÂRIHESABI 48, GEÇMĠġ YILLAR KÂRLARI HESABI 48,000 Kar dağıtımı 570-GEÇMĠġ YILLAR KÂRLARI HESABI 331-ORTAKLARA BORÇLAR HS 1. Temettü Temettü YASAL YEDEKLER Tertip yedek akçe Tertip yedek akçe Ortaklara kâr payı ödendiğinde aģağıdaki kayıt yapılır: 331-ORTAKLARA BORÇLAR HS 331,01 1. Temettü ,02 2. Temettü KASA HESABI 360-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HS. Gelir vergisi stopajı Gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile ödenmesi gerekir. Ödeme kaydı Ģöyle yapılır: 360-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HS Gelir vergisi stopajı 100-KASA HESABI Kurumlar vergisinin tahakkuk ettirilip ödenmesi halinde yapılması gerekli yevmiye kaydı aģağıdaki gibi yapılır: 370- DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HS.

16 Kurumlar vergisi 360-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HS. Kurumlar vergisi Kurumlar vergisi ödemesi 360-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HS. Kurumlar vergisi 100-KASA HESABI DURSUN GÖKTAġ SMMM

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı KAR DAĞITIM TABLOSU Kar Dağıtım Tablosu Bu tablo işletmelerde dönem sonu itibariyle öneri bir tablo alarak hazırlanır ve karın kimler arasında ve nasıl dağıtılacağını gösterir. Düzenlenme amacı (özellikle

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri,

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KANUNİ YEDEK AKÇELER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; 1-Türk Ticaret Kanunu 2-Vergi Kanunları 3-Şirket

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ Mustafa Çamlıca Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2010 Kar payı stopajı Kar payı stopajı Şube stopajı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Prof. Dr. Mehmet YÜCE UU İİBF. Maliye Bölümü Öğretim üyesi 1. GENEL AÇIKLAMALAR Kar payı avansı, işletmelerin dönem sonunda elde ettikleri kardan mahsup etmek

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ Adana, 25.06.2013 İbrahim GÜLER Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı I- GENEL AÇIKLAMALAR 4842 Sayılı

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ Adana, 25.06.2013 İbrahim GÜLER Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı I- GENEL AÇIKLAMALAR 4842 Sayılı

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.800.000,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 644.795,90 Esas sözleşme uyarınca

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

Sayı : 2014/203 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI

Sayı : 2014/203 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI Sayı : 2014/203 6 Tarih : 07.07.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI 1 I- Yasal Dayanak Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR?

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR? YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR? www.muhasebetr.com sitesinde 09.08.2012 günü yayınlanmıştır. 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ... A.Ş. 20... Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2014 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık Onay Zamanı : 11.04.2015-12:27:28 Vergi Kimlik Numarası 7420052004 Ticaret Sicil No 926424 İrtibat Tel No

Detaylı

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU Sermaye şirketlerinde yapılacak kâr dağıtımı, Anonim şirketlerde genel kurul, ortak sayısı 20 yi aşan limited şirketlerde ortaklar genel

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 09.08.2012/145-1 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 2016-042 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun Sirküleri (Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ?

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com %5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 23.04.2016-11:16:23 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 19.04.2013-15:49:01 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Bu bildirim, sadece bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri tarafından doldurulacaktır.

Bu bildirim, sadece bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri tarafından doldurulacaktır. 4 SIRA NO' LU MUHASEBE SĠSTEMĠ UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Resmi Gazete No 22231 Resmi Gazete Tarihi 18/03/1995 Kapsam Bilindiği üzere, 1 sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 01.01.1994 tarihinde

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz SEÇME

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 25.04.2014-12:53:31 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi

2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi 2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi I. GİRİŞ Kâr payı, yalın anlamda şirket ortaklarının dönem içinde şirket tarafından elde edilen kârdan pay alma hakkına dayanılarak elde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 27.04.2016-12:01:06 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı