OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ"

Transkript

1

2

3

4

5 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. A çılış, S ay g ı D u ruşu v e İstik lal M arşı, 2. Başkanlık Divanının Seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının im zalam a y etk isin in v erilm esi, 3. Oda Başkanı nın açılış konuşması, Y ıl an ısın a P lak et Töreni ve konukların konuşmaları, 5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 6. Y ö n etim v e D en etlem e K u ru llarının ay rı ay rı ib rası, Dönemi Bütçesinin ve Dönemi Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. D ilekler ve K apanış. 1

6 2

7 SUNUŞ O dam ızda ilk kez yaşanan bir süreç: O lağa nüstü G en el K urul Genellikle olağan dışı durum larda veya örgüt içinde yaşanan problem ler neticesin de başvurulan bir yöntem olan olağanüstü genel kurul süreci, bu defa bizim dışım ızdaki g elişm eler so nuc und a ortay a çıkm ıştır. B irçok yönden eksikliğini ve yanlışlığını defalarca vurguladığım ız 5786 sayılı m eslek y asam ıza m üdahale y asası, m aalesef bizleri genel kurul konusunda da sıkıntıya so ktu. B ildiğiniz gibi, sa yılı yasayla O dam ızda olağan genel kurul toplantıları üç yıla çıkartılm ıştır. Seçim lerin üç yılda bir yapılm ası bizim de öte den beri tale p ettiğim iz bir husustur. A n cak m ali gen el kurulların yıllık yapılm asınd a bir sa kınc a görm em ekteydik. G enel kurul m asrafları gerekçe gösterilerek, m ali genel kurullar kaldırılm ıştır. O ysa ge nel kurula ça ğrıya ilişkin usuld e y apılaca k bir değişiklikle, daha çağdaş ve ucuz çağrı yöntem leri uygulanarak b u sakın ca ortadan kaldırılabilirdi Etraflıca düşünülm eden hazırlanm ış bu yasa, genel kurulları üç yıla çıkartırken, geçiş d önem in e ilişkin bir düzenlem e y apm am ış ve cam iam ızı bir kaosa sürüklem iştir. H er O da 2009 yılında genel kurul konusunda farklı bir strateji belirlem eye ç alışm ış, T Ü R M O B un uygulam a birliği sağlam a yönündeki gayretleri de yasal boşluk nedeniyle başarıya ulaşam am ıştır. TÜ R M O B yasal boşluğu giderm e yönünde de adım atm ış, ancak yasal düzenlem e zam anında yapılam am ıştır. O dam ızda da ko nu u zun ca bir süre tartışılm ış, son yapılan m e clis toplantısı gündem ine alınm ış ve bütçe yönünden genel kurul yapm anın bir zaruret olduğu sonucuna varılm ıştır. Y önetim kurulu olarak genel kurul yapm ışken, 1 M ayıs- 31 A ralık 2008 faaliyet dönem ine ilişkin kıst dönem raporlarını üyelerim ize sunm anın daha doğru olacağına inan cıyla, olağan gündem li O lağanüstü G enel K urul yapılm asın a k arar verilm iştir. G enel k urulum uzu n O dam ıza v e m e sleğim iz e yararlar getirm esini dileriz. Y önetim kurulum uz görevi devraldığı 27 M ayıs 2008 gününden itibaren büyük bir heyecan ve coşkuyla işe koyulm uştur. G öreve yeni gelm iş olduğumuzun m azeretine sığınm adan, öteden beri görevde olan bir yönetim kurulu anlayışıyla göreve başladık. Ö nceki dönem lerde görev y apanlara teşekk ür ed erek v e g eçm işte yapılan tüm faaliyetlerin d e sorum luluğu nu üz erim ize alarak ç alışm alarım ıza başladık. B SM M M O nun geleneklerini de göz ardı etm edik. 3

8 Ö nceki dönem lerd e başlay an v e bizim dö nem im ize d evred en projelere k urum un devam lılığı prensibinden hareketle kaldığı yerden devam ettik. Seçim beya nn am em izd e belirttiğim iz projeleri ise vakit geçirm eden birer birer uygulam aya koyduk. İki yılda yapacağım ızı taah hüt ettiğim iz projelerin, büyük bir çoğunluğunu bir yıllık görev sürem izde hayata geçirdik. Y ürüttüğüm üz faaliyetlere ana hatlarıyla b aktığım ızda, O dam ızın faaliyetleri çe şitlilik, yeterlilik ve kalite yönünden tatm in edici bir seviyede olduğu görülm ektedir. : O da m eclis kürsüsünü tüm üyelere açarak, O da m eclisim ize işle rlik kazandırılm ası, K om isyon b aşk anlarının O da m e clisince seçilm esi v e kom isyonlarda çalışm ak isteyen her üyeye kom isyonların sü rekli açık tutulm ası, O danın forum sayfasının sansürsüz bir şekilde tüm üyelere ve stajyerlere a çılm ası, D ergide her gruba m ensup ü yelerin görüş ve ö nerilerinin yayınlan m a sı, Soru n odaklı toplantılar düzenleyerek, bu toplantılar netice sind e tespit ettiğim iz sonu çların, kam uoyuna ve TÜRM OB a ulaştırılm ası, B ağım lı çalışan m eslek m ensuplarının sorunlarının özel olarak ele alınıp, TÜRM OB a iletilm esi, TÜRM OB yönetim ku rulund a O dam ızın tem sil edilm esi, H er platform d a angaryalardan söz edilerek, an garyaların azaltılm ası yönün de T ürkiy e ç apında adım atılm ası, O dada m eslek m ensubuna ücretsiz da nışm anlık hizm etleri verilm esi, O dada hukuk servisi oluştura rak, üy elerin bu servisten ücretsiz yararlanm alarının sa ğlan m a sı, Sem inerle rin niteliklerinin ve çe şitliliklerinin artırılm ası, Y M M k ursunun açılm ası, M eslekten v e m eslektaştan yan a politikalar izlenerek, aleyhte hazırlan an yasalara ve tebliğlere tasarı halindeyken m ü dah ale edilm esi, 4

9 Sosyal güvenlik alanındaki yeni uygulam alar konusunda kam uoy unu v e m eslekta şı bilgilendirici çok sayıda sem iner v e paneller düzenlen m esi, M esleğin tanıtım ına yönelik üniversite ve m illi eğitim m üdürlükleriyle m üşterek çe şitli tanıtım program la rının ya pılm ası, E konom ik kriz ne deniyle işçi çıkarm ala rına ilişkin iş d ünya sına v e hüküm ete yönelik uyarılarda bulunu lm a sı ve çözüm önerilerinin su n u lm a sı, Ekonom ik krizin boyutları ve çözüm önerilerin e ilişkin p aneller v e televizyon program ları yoluyla kam u oyun un bilgilendirilm esi, S G K, B T S O, A kadem ik O dalarla ve ST Ö le rle birlikte kent ve çev re sor unlarına ilişkin m üşterek etkinliklerin düzenlen m e si, Y erel yön etim seçim lerind e O d am ızın gö rü ş v e ö nerilerinin kam uoyuna ve adaylara anlatılm ası, O dam ızda ve T ürkiy e de m e sleğ e ilişkin tüm olup bitenleri üyelere her ay dü zenli bir şekilde aktaran yayın organım ız B ilanço D ergisi nin tüm Türkiye de aranan bir yayın haline getirilm esi, Faaliyet dönem i boyunca kurullar arasında ciddi bir uyum suzluk problem i yaşanm am ıştır. K om isyon faaliyetleri yönünden yoğun bir çalışm a dönem i gerid e bırakılm ış, ç alışanlarım ızdan da a zam i ölçü de verim elde ettiğim iz bu dö nem in, başarılı bir dönem olarak üy elerim iz tarafından da takdir göreceğine inanıyoruz. Tüm kurullarım ıza, kom isyo nlarım ıza ve ç alışanlarım ıza bu u yum lu ve başarılı çalışm alarından ötürü teşekkür ediyoruz. B u yıl faaliyet raporunun sunum unda O da M eclisi nin tavsiye kararı doğrultusunda daha m ütev azı bir yöntem izlenm iştir. R ap or, tem el olara k ü yenin faaliyetler hakkında bilgilendirilm esini hedefleyen bir anlayışla hazırlandığından dışa dönük bazı bilgiler ve d eğerlen dirm elerden k açınılm ıştır. Y apılan faaliyetler fotoğraflarla süsle nm em iş, uzu n a nlatım lar yerine kronolojik bir sunum la yetinilm iştir. Z aten B ilanço D ergisi nde yapılan tüm faaliyetler üyelerim ize ayrıntılı bir şekilde aylık olarak sunulm aktadır... G enel kurulum uzun O dam ıza ve m esleğim ize yararlar getirm esini diliyor, hepinizi say gıyla selam lıyorum. S m m m. M esut T O P C U Bursa SM M M O Başkanı 5

10 Ç a lışm a Durum u ve İlçelere G öre Ü ye Sayıları İlçe SM SM S M M M S M M M Serbest B ağım lı Serbest B ağım lı Toplam BÜYÜKORHAN 1 1 G EM LİK G Ö R Ü K L E 3 3 GÜRSU HARM ANCIK 2 2 IL D IŞI İ N E G Ö L İZ N İK KARACABEY K ELES K ESTEL M.K EM ALPAŞA M UDANYA N İİL Ü FE R 1 1 NİLÜFER ORHANELİ ORHANGAZİ OSM ANGAZİ Y E N İŞE H İR Y IL D IR IM TO PLAM

11 Y ıllara G öre K ayıt O lan ve İlgili Y ıld an S ilin en Ü ye S ayıları Y ıl M evcut Silinen T oplam G enel S ilin e n Ü y e S a y ıla rı

12 EVRAK K AYIT BİLG İLERİ G elen Evrak : 7135 Giden Evrak : 5218 S TAJYERLER SAYILARI Ticaret Lisesi : 266 Ö n Lisans : 71 L isans : 746 E rkek : 575 K adın : 508 Toplam : 1083 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı : 60 Görüşülen gündem m addesi :

13 BURSA SM M M ODASI YÖNETİM KURULU ÇALIŞM A RAPORU TARİH K O N U AÇIKLAM A GÖREV DAĞILIM I Y önetim K urulu toplanarak görev dağılım ı yapm ıştır ZİYARET Edirne SM M M O başkanı Enver Ç evik odam ızı ziy aret etti ZİYARETİ B ir grup M eslek M ensubu kutlam a ziyareti yaptı ZİYARET Y erel m edy a ziyaretleri yapıldı TOPLANTI E ğitim Ç alışm aları hakkınd a U luda ğ Ü niversitesi ho caları ile toplantı yapıldı. D ünya Ç evre günü dolayısıyla B ursa nın Ç evre Sorunları isim li pan el düzenlendi. O da B aşkanım ız M esut Topçu B aşkanlığında yapılan panele PANEL Ç im ento fabrikaları konusunda A dnan Ö nürm en, G enetiği d eğiştirilm iş organizm alar konusunda A rca A tay, B ursa nın Tem el Ç evre Sorunları konusunda A yhan K azan cı ko nuşm acı olarak k atılm ışlardır ZİYARETİ İnegöl İlçe tem silciliğim iz odam ızı ziyaret etti ZİYARET K ocaeli odasının G enel K uruluna O dam ızı tem silen Y önetim K urulu Saym a nı İsm ail A vaz K atıldı ZİYARETİ İ l Sanayi Ticaret M üdürü M ahm ut İnan odam ızı ziy aret etti sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sig ortası ka nun u ile diğer b azı KİTAP BASIM I kanunlarda değişiklik yapan 5754 sayılı kanu n k arşılaştırm alı olarak basılm ış v e dağıtılm ıştır ZİYARET Y M M Sedat A tkın o dam ızı ziy aret etti ZİYARET E kom etre Y a zarları N uri K olaylı, G ül K olaylı, İbrahim Ö ge o dam ızı ziy aret etti. 9

14 TARİH K O N U AÇIKLAM A ZİYARET SH P il yön etim i odam ızı ziyaret etti ZİYARET M akine M ü hen disleri O dası b aşkanı N edret Y ayla ve Y önetim K urulu üyeleri odam ızı ziy aret etti ZİYARET B ursa V ergi D airesi B aşkanı İbrahim Saydam, G rup M üdürleri R am azan T ek k eş, A li A k b u lu t, E s at G iray m akam larında ziyaret e dildi ZİYARET V ergi D enetim B üro B aşk anı R ecep G ürler, M ükellef H akları İletişim M üdürü N ecati G edik, Ertuğrulgazi V.D. M üdürü M ustafa Se vim, Ç e kirge vergi d airesi M üdürü H üseyin G ürler, N ilüfer V ergi D airesi M ü d ü rü H asa n K a y a, Y eşil V.D. m üdürü T anju T opçu ziyaret edildi RUHSAT TÖRENİ Serbest M u ha seb eci v e M ali M üşa virlik belgesi alm aya hak kazanan 30 m eslek m ensubu ruhsatlarını oda hizm et binam ızda aldılar. M eslek yasam ızın kabulünün 19. yılı nedeniyle O da kurullarım ız ve bir gurup M ESLEK m eslektaş A tatürk anıtına çelenk koydu, YASAM IZIN saygı duruşunda bulunuldu. G ünün KABULÜNÜN 19. önem ini belirten b asın bildirisi O da Y ILI B aşk anı M esut T op çu tarafınd an açıklandı ZİYARET B alıkesir O dasının G enel K uruluna O da B aşk anım ız M esut Topçu, B aşkan Y ardım cısı A hm et H ikm et Sö nm e z, Saym an İsm ail A vaz, K oordinatör üye Ö zca n D ilekyiğit katılm ıştır ZİYARET B aob yerleşk esini ziy aret ed erek in şaatın son durum u hakkında bilgi alındı ZİYARETİ A rsiad başkanı ve yönetim kurulu ü yeleri ile bazı dern ek yön eticileri odam ızı ziyaret etti TOPLANTI Türm ob delgasyonu ile yapılan toplantıda yeni dönem çalışm aları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 10

15 TARİH K O N U AÇIKLAM A KONGRE İstanbulda yapılan D ün ya M u haseb e Tarihçileri kongresine O da B aşkanı M esu t T o p çu, O d a S a y m an ı İsm ail A v az, K oordinatör üy e Ö z can D ilekyiğit ile denetim kurulundan M uharrem K aya, D isiplin K urulundan İsm ail Ö zd em ir, M etin G ökdem ir ve Fatm a Engin katıldı ZİYARET B alıkesir oda başkanı R.O nur Y ılm az odam ızı ziy aret etti Z İYARET G esiad B aşkanı D enizh an Sezgin od am ızı ziyaret etti ZİYARET V ergi D airesi B aşkanı İbrahim S ayd am G rup M üdürleri R am azan T ekkeş, A li R ıza A kb ulut, E sat G iray od am ızı ziyaret etti KUTLAM A O da Y önetim K urulum uz, M eydan G azete sinin 1.kuruluş yılı kutlam alarına katıldı ZİYARET Fom ara H izm et binasında bulunan V ergi dairesi m üd ürleri ile Setbaşı V ergi dairesi m üdürü ziyaret edildi ZİYARET D SP ile başkanı H üseyin K ul ve yönetim kurulu üy eleri odam ızı ziy aret etti İLÇE TEM SİLC İLİĞ İ SEÇİM LERİ ZİYARET İnegöl ilçe tem silciliği yapılan se çim lerle belirlendi. SG K il m üdürü A li G en cer ve yardım cısı B ağkur il m üdür m uavini A d nan K açan odam ızı ziy aret etti ZİYARET ZİYARET İNEGÖL İLÇE TEM SİLC İLİĞ İ ATANM A SI Ç ağd aş E ğitim K ooperatifi B aşka nı M üm in C eyhan ve kooperatif üyeleri ile eski o da başkanım ız Y M M Ş ahin G encal odam ızı ziy aret etti. İnşaat M üh endisleri oda B aşk anı N ecati Şahin ve Y ö netim K urulu üy eleri odam ızı ziyaret etti. Y apılan seçim sonu cu İn egöl ilçe tem silciliği atanm ıştır. 11

16 TARİH K O N U AÇIKLAM A O da sitem izin y enilem e çalışm alarına hız verilm iş, günc el, fayd alı, kullanılabilir bir ODA SİTESİ site ortaya çıkm ası için m eslek GÜNCELLEM ESİ m ensuplarım ıza duyuru yapılm ış, bu konuda öneri ve eleştirileri bekliyoruz. B üyükşehir B elediyesi yerel gündem 21 tarafından düzenlenen B ursa V alisi Şehabettin H A R PU T, B üyükşehir M ARKA KENT BURSA EYLEM PLANI HAZIRLIK ÇALIŞM ALARINA K A TILIM. B elediyesi G en el Sekreteri H ü seyin K O N Ç A K İl K ültür M üdürü A hm et G E D İK, U ludağ Ü niversitesi M im arlık Fakültesi Ö ğretim üyeleri ve çe şitli M eslek odaları ile Sivil T oplum Ö rgüt T em silcilerinin katıldığı M arka K ent B ursa E ylem Planı H azırlık Ç alışm aları na O d a sekreteri Servet K U R U katıldı ÜYELERİM İZİN AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRILDI. Ü yelerim izin aidat borçları için T ürm ob dan alınan yazılı olur sonrasında ödem e kolaylığına gidilm iş, b orçlu üy elerim ize ödem eye davet yazıları gönderilerek taksitlendirm e ya pılm ıştır ZİYARET SG K Teftiş K urulu B aşkanı B urhanettin D em ir m akam ında ziyaret e dildi ZİYARET Ç alışm a ve Sosyal G üvenlik B akanı B ursa B ölge M üdürü B aha T ek eli ve İş T eftiş K urulu B aşkanı Ş en el Şen ziyaret edildi ZİYARET İş K urum u il m üdürü K asım Tilki ziyaret edildi ZİYARETİ Türkiye İstatistik K urum u il m üdürü Erol B aşaran v e Y ardım cısı Ö zgür Savaşkara odam ızı ziy aret etti ZİYARET Eski oda başkanlarım ızdan Y M M R ahm i Y ılm az ve E ski yönetim kurulu üyelerim izden Sam i D esenci od am ızı ziyaret etti ZİYARET İnegöl İlçe tem silciliği odam ızı ziy aret etti H eykel Tiyatro önünde toplantı yürüyüş İM ZA basın açıklam ası gibi konuları yasaklayan KAM PANYASI valilik kararına karşı em ek platform unca K A TILIM I dava açılm ası yönünde im za kondu. 12

17 TARİH K O N U AÇIKLAM A ZİYARET SINAV ORGANİZASYONU NİYAZİ YAM AÇ SOSYAL GÜVENLİK DANIŞM ANI OLARAK ATANDI BASIN TOPLANTISI BASIN TOPLANTISI SEM İNER STAJA BAŞLAM A KURSU TESM ER M ERKEZ YÖNETİM İ GENEL KURULU Y apılan SM M M yeterlilik sınavları için ulaşım konaklam a organizasyonu yapılm ıştır. E snaf o daları birliği başka nı ziyaret edildi. Z iyarette diğer E snaf o daları B aşkanları da hazır bulundu. Sosyal G üvenlik D anışm anı olarak Teftiş K urulu Eski B aşkanı N iyazi Y am aç tarihinde göreve başlam ış ve her Ç arşam ba saat saatleri arasınd a od am ızda yazılı ve sö zlü soruları yanıtlam aktadır. B ursa A k ad em ik O dalar B ileşkesinde (B A O B ) alınan karara göre ülk e günd em lerinden R ektör atam aları ve terör olayları hakkında görüşlerim iz basın toplantısı ile duyuruldu. O da binam ızda yapılan basın toplantısında yeni m eslek yasam ız hakkın da eleştiri ve görü şlerim iz basın açıklam ası ile duyuruldu. İhsaniye V ergi dairesi başkanlığı binasında Y M M Sedat A tkın ın sunduğu T ransfer fiyatlandırm ası y olu ile örtülü kazanç dağıtım ı sem ineri yoğun bir katılım la yapılm ıştır. K asım d ön em i staja b aşlam a kursu 172 saat olarak organize edilm iş olup tarihinde bilgilendirm e toplantısı ile kurs b aşlam ıştır. T esm er M erk ez Y önetim i G enel kuruluna oda B aşkanım ız M esut Topçu ve T esm er Sekreteri A yşe Şa hin K atılm ıştır İLÇE TEM SİLCİĞİ SEÇİM LERİ İLÇE TEM SİLC İLİĞ İ SEÇİM LERİ K aracab ey ilçe T em silciği seçim leri yapıldı. Seçim lere yönetim kurulu da iştirak etm iştir. Y enişe hir, O rhanga zi, G em lik ilçe tem silciliği seçim leri yapıldı. Seçim ler yönetim kurulunun iştiraki ile gerçekle ştirildi. 13

18 TARİH K O N U AÇIKLAM A SEM İNER İstihdam paketi ve iş kazlarında 5510 sayılı yasa ile y apılan d eğişiklikler konulu sem iner O dam ızda S osyal G üvenlik D anışm anım ız N iyazi Y am aç tarafından verilm iştir BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 51. B aşkanlar K urulu T oplantısı A nkara' da g erçekle ştirildi. T oplantıya O da B aşkanım ız M esut TO PC U, O da B aşkan Y ardım cım ız A hm et H ikm et SÖ N M E Z, O d a S ay m a n ım ız İsm ail A V A Z, O d a Y önetim K urulu K oordinatör Ü yem iz Ö zca n D İL E K Y İĞ İT katılm ıştır M ECLİS TOPLANTISI TÖREN 10. D önem 1. O lağan M eclis Toplantısı Ö rdekli K ültür M erkezinde gerçekle ştirildi. 30 A ğustos Zafer B ayram ı nedeniyle A tatürk A nıtına Ç elenk K onularak S aygı D uruşunda B ulunuldu SEM İNER "Sosyal G üvenlik R eform u" konulu sem ineri SG K İstanbul İl M üdürü B aş M üfettiş M ustafa K U R U C A sundu TOPLANTI 51. B aşkanlar K urulu T oplantısına katılım TÖREN M ECLİS TOPLANTISI ODA OTOM ASYON PRO JESİ TOPLANTI ZİYARET LUCA 11 Eylül B ursa' nın K urtuluş Y ıldönüm ü nede ni ile A tatürk A nıtına Ç elen k K onularak Saygı D uruşunda B ulunuldu D ö n em 2. O lağ an M e clis Toplantısında 15 kom isyon başkanı seçildi. O da O tom a syo nu ile ilgili İstanbul' da yapılan toplantıya O d a B aşk anı M esut T O P C U, S ay m a n İsm ail A V A Z, Person elerim iz D evrim Y İĞ İT ve C ev det Ç A L IŞK A N katıldı. Y önetim, D en etim, D isiplin, T E SM E R, H aksız R ek abetle M ü cad ele K urulu, M eclsi D ivanı, K om isyo n B a şka nları ile koordinasyon toplantısı yapıldı. T E V B u rsa Ş u b e B aşk an ı E rd em B İR M E Ç ' in O dam ızı ziyareti. L U C A ' da n M esle k M en su plarına E ğitim D esteği 14

19 TARİH K O N U AÇIKLAM A SEM İNER "Sosyal G üvenlikte 1 E kim 2008 Sonrası" k onulu sem in eri SM M M N iyazi Y A M A Ç - S S K T eftiş K u ru lu E. B aş k an ı- S M M M A li Ö Z B E K - İş ve Sosyal G üvenlik M evzuat K om isyonu B aşkanı B ülent FIÇ IC I sundu BAYRAM LAŞM A R am azan B ayram ı nedeniyle Sedir Ç ay B ahçesinde bayram ın ikinci günü bayram laşm a d üzenlendi ZİYARET O da Y önetim K urulu SG K İl M üdürü A li G E N C E R ' i ziyaret etti. TÜRM OB' un 18. se çim li O lağan G e nel K urulu' nda B SM M M O dasını tem sil edecek olan aday b elirlem e ön seçim i TÜRM OB gerçekle ştirildi. Y apılan seçim ler SEÇİM LERİ neticesin de o yların yü zde ellisini alan A li Ekber KARTUM TÜRM OB Yönetim K urulu'na a da y gö sterilm iştir FUAR LU C A ' nın organizasyonunda ve sponsorluğunda B SM M M O dası Y önetim D enetim D isiplin K urulu üy eleri, T E SM E R v e H aksız R ekabetle m ü cad ele kurulu üyeleri, kom isyon başkanları ve delegasyondan y akla şık 5 0 kişi C E B İT B ilişim Fuarına katıldı TOPLANTI N ükleer K arşıtı Platform T oplantısına O da B a şk an Y ardım cısı A hm et H ikm et Sönm ez, Ç evre ve K ent Sorunları K om isyon B aşkanı C evat K A R ADENİZ katıldı TOPLANTI TESM ER, E ğitim K om isyonu B aşkanı, V ergi M evzuat K om isyonu B aşkanı ve staja başlam a derslerini verecek olan üniversite ö ğretim görevlileri ile O da toplantı salonunda bir araya geldi DANIŞM ANLIK H ukuk D anışm anlığı Salı gü nleri saat 13:00-16:00 arasında O dam ızda başladı SEM İNER "A ylık olarak verilecek B a- B s ile ilgili genel bilgi ve soru cevaplı sem iner " Eğitim K om isyonu B aşkanı Ercüm ent ERCOŞAN sundu 15

20 TARİH K O N U AÇIKLAM A DANIŞM ANLIK Doç. Dr. Adnan GERÇEK ve Doç. Dr. M ehm et Y Ü C E Ç arşam ba günleri 14:00-17:00 arası V ergi M ev zuatı D a nışm anlığı hizm eti verm eye ba şlam ışlardır. B ursa SM M M M O da sı' nı tem silen A li Ekber K artum ' un da yer aldığı TÜ R M O B 18- TÜRM OB ' un 19. G enel kurulu Ekim SEÇİM LERİ tarihlerinde A nkara S heraton O tel' de yapıldı. U ludağ Ü niversitesi So sy al B ilim ler M eslek Y üksekokulu ve S erbest M uhasebe ci M ali M üşa virler O dası arasınd a dü zenlenen, Ü N İV E R SİT E - SEK TÖ R İŞB İR LİĞ İ Protokolü SEM İNER çerçev esin de "M eslek Y asası ve D ikey G eçiş" konulu sem iner düzenledi. Sem inere O d a B aşk anım ız M esut T O PC U, O d a S ekreteri Servet K U R U, TESM ER Y önetim K urulu Ü yesi B ircan K IL IÇ katıldı B SM M M O G eleneksel 10. H alı Saha FUTBOL Futbol Turnuvası 14 takım dan oluşan TURNUVASI m eslekta şlarım ızın katılım ı ile başladı TÖREN C um huriyet B ayram ı üyelerim izin geniş katılım ı ile A tatürk A nıtına çelenk bırakılarak kutlandı ZİYARET K üçük ve orta ölçe kli işletm eler serbe st m eslek m en supları ve yön eticiler desteklem e d erneği başkanı H abil D U R A N ve yönetim kurulu B SM M M O dası' nı ziyaret etti SEM İNER "Sosy al G üve nlik" ile ilgili sem iner Sosy al G üv enlik D a nışm anı N iya zi Y A M A Ç tarafından sunuldu ZİYARET B u r sa S M M M O dası yönetim K urulu Y M M O dası B aşkanı Tayfun B E ŞE' yi m akam ınd a ziy aret etti ZİYARET B ursa SM M M O dası Y önetim K urulu U ludağ Ü niversitesi R ektörü Prof. D r. M ete C E N G İZ, R e k tö r Y rd. D o ğ an ŞENYÜZ, U.Ü.İ.İ.B.F D ek an ı H alis E R T Ü R K ' ü ziyaret etti. 16

21 TARİH K O N U AÇIKLAM A HÜZNÜN COŞKUSU SEM İNER SEM İNER SEM POZYUM TÖREN AKADEM İK ODALAR FUTBOL TURNUVASI ZİYARET DOĞA YÜRÜYÜŞÜ CUM HURİYET YEM EĞİ B SM M M O Tiyatro G rubu bundan 1 yıl önce çıktıkları tiyatro yolculuğunda ilk gösterilerini B U T T İM ' de gerç ekleştirdi. B S M M M O B a şk a n ı M e su t T O P C U Sosy al D em o krasi D ern eği B ursa Şu besi' nin düzenlediği panele konuşm acı olarak katıldı. "Sosyal G üvenlikte 1 E kim 2008 Sonrası" konulu sem ineri SM M M N iyazi Y A M A Ç - S S K T eftiş K u ru lu E. B aş k an ı- S M M M A li Ö Z B E K - İş ve Sosyal G üvenlik M evzuat K om isyonu B aşkanı B ülent FIÇ IC I Sakary a O d ası M aliyet v e Y ön etim M uhasebesi sem pozyum una O da B aşkan Y ardım cısı A hm et H ikm et SÖ N M E Z, O da S aym a nı İsm ail A V A Z, E ğitim K om isyonu B aşkanı Ercüm ent E R C O ŞA N, T ic aret M evz uatı K om isyonu B aşkanı Ziya Ertan A L A Ç A M katıldı. D iş H ekim leri O dasın da d üzenlen en A kadem ik O dalar F utbol Turnuvasında O dam ız 3. oldu. 10 K asım A tatürk' ü A nm a Etkinliklerine K atılım K ESK ' e bağlı Türk E ğitim Sendikasının B ursa Ş ube si Y ön etim K urulu O dam ızı ziyaret etti. G ençlik v e S portif Faaliyetler K om isyonunca düzenlenen sabah yürüyüşü B otanik P ark ta gerçekleştirildi. C um huriyetin 85. Y ılı dolayısıyla B ursa S M M M O d a sın ın düzenlem iş olduğu yem ek H otel A lm ira'da g erçekleşti SEM POZYUM A nadolu O daları E ğitim sem ineri A ntalya' d a g erçekle ştirildi. O da B aşk anı M esut TOPCU, Oda Yönet im K urulu K oordinatör Ü ye Ö zcan D İLEK Y İĞ İT katıldı. 17

22 TARİH K O N U AÇIKLAM A PANEL U ludağ Ü niversitesi M aliye T opluluğu Ö ğrencileri ile İktisadi ve İdari B ilim ler Fakültesinin B ordo Salonunda düzenlenen "Ekonom ik K rizı" konulu paneld e Prof. D r. A li C EY LA N, Prof. D r. Lale KARABIYIK, Bursa SM M M Odası B aşkanı M esut TO PC U konuşm acı olarak katıldılar TOPLANTI B u rsa S M M M O d ası B u rs a T E S M E R Şube si stajyerlere y ön elik bilgilendirm e toplantısı gerçe kleştirdi TÜ R M O B Ü cret Tespit K om isyonu TÜRM OB toplantısına O d a B a şk anı M esut T O PC U TOPLANTI katıldı KAN BAĞIŞI KAM PANYASI SEM İNER M ESLEKİ YETERLİLİK SINAVI ORGANİZASYONU SEM POZYUM BASIN TOPLANTISI BİLGİLENDİRM E TOPLANTISI Sosyal ve K ültürel Etkinlikler K om isyonu ve K ızılay organizasyonu ile düzenlenen ''1 M ilyon İyi İnsan A ranıyor'' isim li kam panyaya B SM M M O üyeleri kan bağışında bulundu. TESM ER G enel M erkezin form atör eğitim lerinin sonuncusu B olu' da gerçekle ştirildi. İstanbul' d a ya pılan SM M M Y eterlilik sınav ulaşım ve konaklam a organizasyonu yapıldı. T ürkiye Fin ansal R ap orlam a Stan dartları Sem po zyum u, K asım 2008 tarihlerinde K ıbrıs ta gerçekleştirildi. "K riz O rtam ında İşten Ç ıkarm alar ve SG K U yg ulam alarında Y aşanan Sorunlar" konulu basın toplantısı düzenlendi. "T ecil ve T aksitlendirm e U y gulam a sı" konulu toplantıyı B ursa V ergi D airesi B aşkanlığı G rup M üdürü R am azan TEK K EŞ sundu SEM POZYUM K asım 2008 tarihlerinde T FR S K ıbrısta yapılan sem p ozy um da tartışıldı. Toplantıya O da Y önetim K urulu katıldı. 18

23 TARİH K O N U AÇIKLAM A SEM İNER "İstihdam ı T eşvik Y asası v e So sy al G üvenlikte 1 Ekim 2008 sonrası" konulu sem ineri SM M M N iyazi Y A M A Ç, S M M M A li Ö Z B E K, S M M M B ü le n t FIÇ IC I sundu. B ursa SM M M O dası Tiyatro G rubunun HÜZNÜN H üznün C oşkusu adlı oyunu ikinci COŞKUSU gösterilerini U ğur M um cu sahnesinde gerçekle ştirdi SEM İNER "Tüm Y önleriyle İstihdam Paketi" konulu sem ineri SM M M A li Ö Z B E K, SM A siy e ÇOBAN, SM M uhammet M etin UYGUR sund u. M u stafa K em al paşa ve K aracab eyli m esle ktaşlar topla ntıya y oğun ilgi gösterdi TOPLANTI Y önetim, D en etim, D isiplin kurulu değerlen dirm e toplantısı ya pıldı TV PROGRAM I C üneyt Ö N D ER ve Feridun EY Ü PO Ğ LU ' nun sunduğu EK O PO LİTİK program ında "E konom ik K riz K ayıtdışı Ekonom i ve IM F Türkiye İlişkileri" konularında O da B aşk anım ız M esut T O PC U görü şlerini bildirdi. B ursa S erbest M u haseb eci M ali M üşavirler O da sı(b SM M M O ), 3 A ralık DÜNYA D ünya Engelliler G ünü nedeniyle D r. ENGELLİLER A yten B ozkaya Spastik Ç ocuklar GÜNÜ H astan esi v e R e habilitasyon M erkezi'ni ziyaret etti TOPLANTI 52. B aşkanlar K urulu T oplantısı A nkara' da g erçekle ştirildi. T oplantıya O da B aşkanım ız M esut TO PC U, O da B aşkan Y ardım cım ız A hm et H ikm et SÖ N M E Z, O d a S ay m a n ım ız İsm ail A V A Z, O d a Y önetim K urulu K oordinatör Ü yem iz Ö zca n D İL E K Y İĞ İT katılm ıştır BAYRAM LAŞM A K urban B ayram ı nedeniyle Sedir Ç ay B ahçesinde bayram ın üçüncü günü bayram laşm a d üzenlendi SEM İNER C um huriyet Lisesinde düzenlenen sem ineri O da Sekreteri Serv et K uru sundu. 19

24 TARİH K O N U AÇIKLAM A ZİYARET B ursa SM M M O dası Y önetim K urulu Sanayi ve Ticaret İl M üdürü M ahm ut İnan' ı ziyaret etti K A TILIM TÜ R M O B 'un IFA C paralelinde kurduğu B aşk anlar K on se yi 'nin ilk toplantısına O da B a şk anım ız M esut T O PC U katıldı KURS Y eni D ön em Staja B aşlam a K ursu O dam ız M erkez B inasında yapılan ilk dersle b aşla dı TOPLANTI Y ıldırım B elediyesi' nin dü zenlem iş olduğu "İstihdam Projesi"ne B ursa SM M M O dası d estek verdi RUHSAT TÖRENİ M uhasebeci ve M ali M üşa virlik ruhsatını alm aya hak kazanan 92 m eslek m ensubu ruhsatlarını Ö rdekli K ültür M erkezi' nde yapılan törenle aldı TOPLANTI Y önetim, D en etim, D isiplin, T E SM E R, H aksız R ek abetle M ü cad ele K urulu, M eclsi D ivanı, K om isyo n B a şka nları ile koordinasyon toplantısı yapıldı.t opla ntıda ya pılan ç alışm alar değerlen dirildi.g elecek d önem çalışm aları için görüş alışverişind e bulunuldu BASIN TOPLANTISI İsrail' in Filistin halkına saldırıları, Y T L 'd en T L ' y e G e çiş v e V arlık B arışı hakkında bilgilendirm e ve O d am ızın görüşlerinin aktarıldığı ba sın açıklam ası gerçekle ştirildi SEM İNER "5811 Sayılı B azı V arlıkların M illi Ekonom iye K azandırılm ası H akkında K anun" konulu sem ineri V ergi M evzuatı K om isyon B aşkanı D avut Ç ELİK, S M M M K a z ım T E F E N L İ, S M M M M ustafa SÜ N G Ü sundu TOPLANTI Y eni O da B inam ız ile ilgili İç M im arlar O dası ile toplantı y apıldı. 20

25 TARİH K O N U AÇIKLAM A B ursa SM M M O d ası S onb ahar H alı S aha Futbol Turnuvası A sya Spor Tesislerinde FUTBOL 10 O cak 2009 tarihinde yapılan final TURNUVASI m açlarıyla so na erdi. Finalde O da K arm ası ile B ursa sporlu şöhretler arasınd a m aç ya pıldı TOPLANTI D o ç. D r. A li IL D IR ile A v ru p a B irliğ i Projesi hakkında toplantı yapıldı.k onusu ise m eslek m ensupları ve A vrupa B irliği üye si m esle k m en su plarının etiğe ba kışı RAPOR Y eni O da B inam ız ile ilgili proje bütçe bilgileri dosyası h azırlanarak T Ü R M O B ' a sunuldu SEM İNER "T oplu İşten Ç ık arm alar ve U ygulam aları"sem in eri B ölge Ç alışm a M üdürü B aha T EK ELİ ile İş- K ur B ursa İl M üdürü K asım TİLK İ sundu ZİYARET C H P' nin O sm an gazi İlçesi B elediy e B aşkan A day A dayı D enizhan SEZG İN ile Y ıldırım B elediye B a şka n A d ay A dayı B ahattin K U ŞO Ğ L U ve partililer O dam ızı ziyaret etti SEM İNER D o ç. D r. S ait K A Y G U SU Z' un sunduğu İflasın E rtelenm esi" kon ulu sem inere O d a Sekreteri Servet K U R U, O da Saym anı İsm ail A V A Z katıldı K A TILIM A nkara O dası kuruluş yem eğine O da B aşk anı M e sut T O PC U katıldı. Sosy al Sigortalar ve G enel Sağlık Sigortası K anunu Sertifika Program ı SER TİFİK A 18 O cak 2009 tarihinde K ervansaray PROGRAM I Term al O telde 2 gün süren sunum neticesin de k atılım cılara sertifika verildi. B u rsa S M M M O d ası B a şk an ı M es u t ZİYARET TO PC U ve Y önetim K urulu B TSO ' yu z iyaret etti. G üncel konu ekonom ik kriz m esleki ve sektörel konularda konuşuldu SEM İNER "M esleki Sorum luluk Sigortası" sem ineri S M M M M u r a t D İ Y A R O Ğ L U, S M M M N ihat M U TLU sundu M ECLİS 10. D önem 3. O lağan M eclis Toplantısı TOPLANTISI Bursa SM M M O d ası'nd a g erçekle ştirildi. 21

m-suite / PRNET Sayfa 1/11

m-suite / PRNET Sayfa 1/11 m-suite / PRNET Sayfa 1/11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA... 21.10.2013 SERHAT KALKINMA AJANSI HAZİRAN 2013 BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ YAZILI BASIN SERKA SERKA,

Detaylı

Sigortacılıkta karapara aklanması

Sigortacılıkta karapara aklanması .kim - Aralık 2006 SAYI: 6 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ YAYINIDIR Sigortacılıkta karapara aklanması MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi nde sigortacılığa ilişkin

Detaylı

Sivas İl Özel İdaresi. Strateiik Planı

Sivas İl Özel İdaresi. Strateiik Planı Sivas İl Özel İdaresi Strateiik Planı m m m m ~7.&. Siv

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1 Bu yönergenin am acı, A vrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Program

Detaylı

İsçi hareketi ne durumda?

İsçi hareketi ne durumda? işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bilanco. unvanı kalıcıdır. TKM de sanat dolu gece. Kirazlı da piknik keyfi

İÇİNDEKİLER. Bilanco. unvanı kalıcıdır. TKM de sanat dolu gece. Kirazlı da piknik keyfi İÇİNDEKİLER 4 6 8 10 11 12 14 15 16 18 22 25 26 28 29 30 36 42 43 44 46 48 50 52 54 56 58 62 65 66 74 78 81 86 91 100 103 120 Topcu: Yeni meclisten cesur adımlar bekliyoruz Gücümüze güç katıyoruz Çat kapı

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

2013-2015 Faaliyet Raporu

2013-2015 Faaliyet Raporu 2013-2015 Faaliyet Raporu 31 Mayıs 2015 İstanbul 1 İçindekiler Tablosu 3 2 Önsöz 4 3 2013-2015 Yılları Faaliyet Raporu 5 3.1 Üye İlişkileri 7 3.1.1 Antalya Kırtasiye Sektörü Genişletilmiş Toplantısı 7

Detaylı

TEKNİK HİZMET İTHALİ

TEKNİK HİZMET İTHALİ «I işgücü göçü t e TEKNİK HİZMET İTHALİ ELEKTRİK M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I / G E M İ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I H A R İT A V E K A D A S T R O M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I İN Ş A A T M

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç U m ran ıiylık aiya^ct Jıi^ünc^.- vv küiklr dcr^ist- Ümrandan Sah ib i Ü m ran Y a)'in alık îü ru T iı San. ve Tie. Ltd. Sd, A 4 a /Vbdullah Yıldız ü m ran ın K asım -2000 Sayısında bir korkular ülkesi

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama

.Sınırsız Terminal Tanımlama SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama

.Sınırsız Terminal Tanımlama SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

Meslekte yeni açılımlar

Meslekte yeni açılımlar BAŞKAN DAN Bilanço BBURSA Meslekte yeni açılımlar Değerli meslektaşlarım Hatırlayacağınız üzere 1989 yılında yürürlüğe giren meslek yasamızda, lisans mezunları ile olmayanlar arasında farklılık olması

Detaylı

Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm. Önder TÜREMEN. Toplam: 24 Saat Ücret: 240.- TL + KDV

Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm. Önder TÜREMEN. Toplam: 24 Saat Ücret: 240.- TL + KDV Uygulamalı Vergi ve Muhasebe ilirkişiliği Kursun aşlangıç / itiş Tarihi: 5 Nisan 2011 / 27 Nisan 2011 Son aşvuru Tarihi: 4 Nisan 2011 İnşaat Muhasebesi Kursun aşlangıç / itiş Tarihi: 2 Nisan 2011 / 22

Detaylı

İÇİNDEKİLER MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İDARE KARARLARI YARGI KARARLARI SORU-CEVAP PRATİK BİLGİLER

İÇİNDEKİLER MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İDARE KARARLARI YARGI KARARLARI SORU-CEVAP PRATİK BİLGİLER İÇİNDEKİLER Demokrasinin kalbi BAOB yerleşkesinde atacak Otistik çocuklar destek bekliyor 10 36 7 13 17 18 20 22 24 26 27 28 30 31 32 34 38 48 50 52 54 56 58 61 64 69 72 Sözleşme alışkanlığımızı sürdürmeliyiz

Detaylı

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; 2014 yılı faaliyetlerimizi içeren bir dizi çalışmayı ve 2015 yılı programında yapılmasını planladığımız çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ YERİ İLİ : KIRKLARELİ İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye M ü fettişi: Ali ÜÇLER Mehmet Nuri BAŞARAN

Detaylı

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü azı şleri Müdürlüğü 2013 2012 ılı Faaliyet aporu ÇN M.emal TTÜ... 3 Cumhurbaşkanımız bdullah GÜ... 4 aşbakanımız ecep Tayyip OĞN... 5 üyükşehir elediye aşkanımız. Melih GÖÇ... 6 ursaklar elediye aşkanımız

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler. Yıl 12 Sayı 126. Sf 18 Hesap Emekçileri alanlarda. Haber...Güncel... Sf 28. Mevzuat...Akademik Bakış...

İçindekiler. İçindekiler. Yıl 12 Sayı 126. Sf 18 Hesap Emekçileri alanlarda. Haber...Güncel... Sf 28. Mevzuat...Akademik Bakış... Sf 18 Hesap Emekçileri alanlarda Sf 28 Türk futbolunda ursaspor devrimi İçindekiler Haber...Güncel... Sf. 4 Sf. 6 Sf. 8 Sf. 9 Sf.10 Sf.11 Sf.12 Sf.13 Sf.14 Sf.16 Sf.20 Sf.21 Sf.22 Sf.24 Sf.27 Sf.30 Sf.32

Detaylı

Yığın hareketi ve görev

Yığın hareketi ve görev işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLESİN! Mayıs 1988 S a y ı:8 Yığın hareketi ve görev Y ığın hareketi gelişiyor, öfke ve memnuniyetsizlik f iili hareket dönüşüyor.

Detaylı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı BAŞKAN DAN SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı Çok Değerli Meslektaşlarım, Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 21. Vergi Haftası nı ve Muhasebeciler Günü nü kutladık. Vergi Haftası münasebetiyle

Detaylı

Accountants: yabancı dil kursu açmaya karar verdik.

Accountants: yabancı dil kursu açmaya karar verdik. Accountants: sustaining value creation b a ş k a n d a n B b a ş k a n d a n Değerli meslektaşlarım Sakın bu başlığa bakarak sizlere engin İngilizcem ile hava attığımı düşünmeyin Evelalah, büyük çoğunluk

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I 2008 201 2 S T R A T E JİK P L A N I BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel

Detaylı

C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10.00. Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi

C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10.00. Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi T / C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ " 'i ^ g rie n u ^. o O - ^ a O O * i \ V / EXP0201G TOPLANTI BİRLEŞİM CELSE SAAT 10 2 1 10.00 Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi :Menderes TÜREL :Halil ÖZTÜRK :Muhammet

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı