OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ"

Transkript

1

2

3

4

5 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. A çılış, S ay g ı D u ruşu v e İstik lal M arşı, 2. Başkanlık Divanının Seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının im zalam a y etk isin in v erilm esi, 3. Oda Başkanı nın açılış konuşması, Y ıl an ısın a P lak et Töreni ve konukların konuşmaları, 5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 6. Y ö n etim v e D en etlem e K u ru llarının ay rı ay rı ib rası, Dönemi Bütçesinin ve Dönemi Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. D ilekler ve K apanış. 1

6 2

7 SUNUŞ O dam ızda ilk kez yaşanan bir süreç: O lağa nüstü G en el K urul Genellikle olağan dışı durum larda veya örgüt içinde yaşanan problem ler neticesin de başvurulan bir yöntem olan olağanüstü genel kurul süreci, bu defa bizim dışım ızdaki g elişm eler so nuc und a ortay a çıkm ıştır. B irçok yönden eksikliğini ve yanlışlığını defalarca vurguladığım ız 5786 sayılı m eslek y asam ıza m üdahale y asası, m aalesef bizleri genel kurul konusunda da sıkıntıya so ktu. B ildiğiniz gibi, sa yılı yasayla O dam ızda olağan genel kurul toplantıları üç yıla çıkartılm ıştır. Seçim lerin üç yılda bir yapılm ası bizim de öte den beri tale p ettiğim iz bir husustur. A n cak m ali gen el kurulların yıllık yapılm asınd a bir sa kınc a görm em ekteydik. G enel kurul m asrafları gerekçe gösterilerek, m ali genel kurullar kaldırılm ıştır. O ysa ge nel kurula ça ğrıya ilişkin usuld e y apılaca k bir değişiklikle, daha çağdaş ve ucuz çağrı yöntem leri uygulanarak b u sakın ca ortadan kaldırılabilirdi Etraflıca düşünülm eden hazırlanm ış bu yasa, genel kurulları üç yıla çıkartırken, geçiş d önem in e ilişkin bir düzenlem e y apm am ış ve cam iam ızı bir kaosa sürüklem iştir. H er O da 2009 yılında genel kurul konusunda farklı bir strateji belirlem eye ç alışm ış, T Ü R M O B un uygulam a birliği sağlam a yönündeki gayretleri de yasal boşluk nedeniyle başarıya ulaşam am ıştır. TÜ R M O B yasal boşluğu giderm e yönünde de adım atm ış, ancak yasal düzenlem e zam anında yapılam am ıştır. O dam ızda da ko nu u zun ca bir süre tartışılm ış, son yapılan m e clis toplantısı gündem ine alınm ış ve bütçe yönünden genel kurul yapm anın bir zaruret olduğu sonucuna varılm ıştır. Y önetim kurulu olarak genel kurul yapm ışken, 1 M ayıs- 31 A ralık 2008 faaliyet dönem ine ilişkin kıst dönem raporlarını üyelerim ize sunm anın daha doğru olacağına inan cıyla, olağan gündem li O lağanüstü G enel K urul yapılm asın a k arar verilm iştir. G enel k urulum uzu n O dam ıza v e m e sleğim iz e yararlar getirm esini dileriz. Y önetim kurulum uz görevi devraldığı 27 M ayıs 2008 gününden itibaren büyük bir heyecan ve coşkuyla işe koyulm uştur. G öreve yeni gelm iş olduğumuzun m azeretine sığınm adan, öteden beri görevde olan bir yönetim kurulu anlayışıyla göreve başladık. Ö nceki dönem lerde görev y apanlara teşekk ür ed erek v e g eçm işte yapılan tüm faaliyetlerin d e sorum luluğu nu üz erim ize alarak ç alışm alarım ıza başladık. B SM M M O nun geleneklerini de göz ardı etm edik. 3

8 Ö nceki dönem lerd e başlay an v e bizim dö nem im ize d evred en projelere k urum un devam lılığı prensibinden hareketle kaldığı yerden devam ettik. Seçim beya nn am em izd e belirttiğim iz projeleri ise vakit geçirm eden birer birer uygulam aya koyduk. İki yılda yapacağım ızı taah hüt ettiğim iz projelerin, büyük bir çoğunluğunu bir yıllık görev sürem izde hayata geçirdik. Y ürüttüğüm üz faaliyetlere ana hatlarıyla b aktığım ızda, O dam ızın faaliyetleri çe şitlilik, yeterlilik ve kalite yönünden tatm in edici bir seviyede olduğu görülm ektedir. : O da m eclis kürsüsünü tüm üyelere açarak, O da m eclisim ize işle rlik kazandırılm ası, K om isyon b aşk anlarının O da m e clisince seçilm esi v e kom isyonlarda çalışm ak isteyen her üyeye kom isyonların sü rekli açık tutulm ası, O danın forum sayfasının sansürsüz bir şekilde tüm üyelere ve stajyerlere a çılm ası, D ergide her gruba m ensup ü yelerin görüş ve ö nerilerinin yayınlan m a sı, Soru n odaklı toplantılar düzenleyerek, bu toplantılar netice sind e tespit ettiğim iz sonu çların, kam uoyuna ve TÜRM OB a ulaştırılm ası, B ağım lı çalışan m eslek m ensuplarının sorunlarının özel olarak ele alınıp, TÜRM OB a iletilm esi, TÜRM OB yönetim ku rulund a O dam ızın tem sil edilm esi, H er platform d a angaryalardan söz edilerek, an garyaların azaltılm ası yönün de T ürkiy e ç apında adım atılm ası, O dada m eslek m ensubuna ücretsiz da nışm anlık hizm etleri verilm esi, O dada hukuk servisi oluştura rak, üy elerin bu servisten ücretsiz yararlanm alarının sa ğlan m a sı, Sem inerle rin niteliklerinin ve çe şitliliklerinin artırılm ası, Y M M k ursunun açılm ası, M eslekten v e m eslektaştan yan a politikalar izlenerek, aleyhte hazırlan an yasalara ve tebliğlere tasarı halindeyken m ü dah ale edilm esi, 4

9 Sosyal güvenlik alanındaki yeni uygulam alar konusunda kam uoy unu v e m eslekta şı bilgilendirici çok sayıda sem iner v e paneller düzenlen m esi, M esleğin tanıtım ına yönelik üniversite ve m illi eğitim m üdürlükleriyle m üşterek çe şitli tanıtım program la rının ya pılm ası, E konom ik kriz ne deniyle işçi çıkarm ala rına ilişkin iş d ünya sına v e hüküm ete yönelik uyarılarda bulunu lm a sı ve çözüm önerilerinin su n u lm a sı, Ekonom ik krizin boyutları ve çözüm önerilerin e ilişkin p aneller v e televizyon program ları yoluyla kam u oyun un bilgilendirilm esi, S G K, B T S O, A kadem ik O dalarla ve ST Ö le rle birlikte kent ve çev re sor unlarına ilişkin m üşterek etkinliklerin düzenlen m e si, Y erel yön etim seçim lerind e O d am ızın gö rü ş v e ö nerilerinin kam uoyuna ve adaylara anlatılm ası, O dam ızda ve T ürkiy e de m e sleğ e ilişkin tüm olup bitenleri üyelere her ay dü zenli bir şekilde aktaran yayın organım ız B ilanço D ergisi nin tüm Türkiye de aranan bir yayın haline getirilm esi, Faaliyet dönem i boyunca kurullar arasında ciddi bir uyum suzluk problem i yaşanm am ıştır. K om isyon faaliyetleri yönünden yoğun bir çalışm a dönem i gerid e bırakılm ış, ç alışanlarım ızdan da a zam i ölçü de verim elde ettiğim iz bu dö nem in, başarılı bir dönem olarak üy elerim iz tarafından da takdir göreceğine inanıyoruz. Tüm kurullarım ıza, kom isyo nlarım ıza ve ç alışanlarım ıza bu u yum lu ve başarılı çalışm alarından ötürü teşekkür ediyoruz. B u yıl faaliyet raporunun sunum unda O da M eclisi nin tavsiye kararı doğrultusunda daha m ütev azı bir yöntem izlenm iştir. R ap or, tem el olara k ü yenin faaliyetler hakkında bilgilendirilm esini hedefleyen bir anlayışla hazırlandığından dışa dönük bazı bilgiler ve d eğerlen dirm elerden k açınılm ıştır. Y apılan faaliyetler fotoğraflarla süsle nm em iş, uzu n a nlatım lar yerine kronolojik bir sunum la yetinilm iştir. Z aten B ilanço D ergisi nde yapılan tüm faaliyetler üyelerim ize ayrıntılı bir şekilde aylık olarak sunulm aktadır... G enel kurulum uzun O dam ıza ve m esleğim ize yararlar getirm esini diliyor, hepinizi say gıyla selam lıyorum. S m m m. M esut T O P C U Bursa SM M M O Başkanı 5

10 Ç a lışm a Durum u ve İlçelere G öre Ü ye Sayıları İlçe SM SM S M M M S M M M Serbest B ağım lı Serbest B ağım lı Toplam BÜYÜKORHAN 1 1 G EM LİK G Ö R Ü K L E 3 3 GÜRSU HARM ANCIK 2 2 IL D IŞI İ N E G Ö L İZ N İK KARACABEY K ELES K ESTEL M.K EM ALPAŞA M UDANYA N İİL Ü FE R 1 1 NİLÜFER ORHANELİ ORHANGAZİ OSM ANGAZİ Y E N İŞE H İR Y IL D IR IM TO PLAM

11 Y ıllara G öre K ayıt O lan ve İlgili Y ıld an S ilin en Ü ye S ayıları Y ıl M evcut Silinen T oplam G enel S ilin e n Ü y e S a y ıla rı

12 EVRAK K AYIT BİLG İLERİ G elen Evrak : 7135 Giden Evrak : 5218 S TAJYERLER SAYILARI Ticaret Lisesi : 266 Ö n Lisans : 71 L isans : 746 E rkek : 575 K adın : 508 Toplam : 1083 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı : 60 Görüşülen gündem m addesi :

13 BURSA SM M M ODASI YÖNETİM KURULU ÇALIŞM A RAPORU TARİH K O N U AÇIKLAM A GÖREV DAĞILIM I Y önetim K urulu toplanarak görev dağılım ı yapm ıştır ZİYARET Edirne SM M M O başkanı Enver Ç evik odam ızı ziy aret etti ZİYARETİ B ir grup M eslek M ensubu kutlam a ziyareti yaptı ZİYARET Y erel m edy a ziyaretleri yapıldı TOPLANTI E ğitim Ç alışm aları hakkınd a U luda ğ Ü niversitesi ho caları ile toplantı yapıldı. D ünya Ç evre günü dolayısıyla B ursa nın Ç evre Sorunları isim li pan el düzenlendi. O da B aşkanım ız M esut Topçu B aşkanlığında yapılan panele PANEL Ç im ento fabrikaları konusunda A dnan Ö nürm en, G enetiği d eğiştirilm iş organizm alar konusunda A rca A tay, B ursa nın Tem el Ç evre Sorunları konusunda A yhan K azan cı ko nuşm acı olarak k atılm ışlardır ZİYARETİ İnegöl İlçe tem silciliğim iz odam ızı ziyaret etti ZİYARET K ocaeli odasının G enel K uruluna O dam ızı tem silen Y önetim K urulu Saym a nı İsm ail A vaz K atıldı ZİYARETİ İ l Sanayi Ticaret M üdürü M ahm ut İnan odam ızı ziy aret etti sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sig ortası ka nun u ile diğer b azı KİTAP BASIM I kanunlarda değişiklik yapan 5754 sayılı kanu n k arşılaştırm alı olarak basılm ış v e dağıtılm ıştır ZİYARET Y M M Sedat A tkın o dam ızı ziy aret etti ZİYARET E kom etre Y a zarları N uri K olaylı, G ül K olaylı, İbrahim Ö ge o dam ızı ziy aret etti. 9

14 TARİH K O N U AÇIKLAM A ZİYARET SH P il yön etim i odam ızı ziyaret etti ZİYARET M akine M ü hen disleri O dası b aşkanı N edret Y ayla ve Y önetim K urulu üyeleri odam ızı ziy aret etti ZİYARET B ursa V ergi D airesi B aşkanı İbrahim Saydam, G rup M üdürleri R am azan T ek k eş, A li A k b u lu t, E s at G iray m akam larında ziyaret e dildi ZİYARET V ergi D enetim B üro B aşk anı R ecep G ürler, M ükellef H akları İletişim M üdürü N ecati G edik, Ertuğrulgazi V.D. M üdürü M ustafa Se vim, Ç e kirge vergi d airesi M üdürü H üseyin G ürler, N ilüfer V ergi D airesi M ü d ü rü H asa n K a y a, Y eşil V.D. m üdürü T anju T opçu ziyaret edildi RUHSAT TÖRENİ Serbest M u ha seb eci v e M ali M üşa virlik belgesi alm aya hak kazanan 30 m eslek m ensubu ruhsatlarını oda hizm et binam ızda aldılar. M eslek yasam ızın kabulünün 19. yılı nedeniyle O da kurullarım ız ve bir gurup M ESLEK m eslektaş A tatürk anıtına çelenk koydu, YASAM IZIN saygı duruşunda bulunuldu. G ünün KABULÜNÜN 19. önem ini belirten b asın bildirisi O da Y ILI B aşk anı M esut T op çu tarafınd an açıklandı ZİYARET B alıkesir O dasının G enel K uruluna O da B aşk anım ız M esut Topçu, B aşkan Y ardım cısı A hm et H ikm et Sö nm e z, Saym an İsm ail A vaz, K oordinatör üye Ö zca n D ilekyiğit katılm ıştır ZİYARET B aob yerleşk esini ziy aret ed erek in şaatın son durum u hakkında bilgi alındı ZİYARETİ A rsiad başkanı ve yönetim kurulu ü yeleri ile bazı dern ek yön eticileri odam ızı ziyaret etti TOPLANTI Türm ob delgasyonu ile yapılan toplantıda yeni dönem çalışm aları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 10

15 TARİH K O N U AÇIKLAM A KONGRE İstanbulda yapılan D ün ya M u haseb e Tarihçileri kongresine O da B aşkanı M esu t T o p çu, O d a S a y m an ı İsm ail A v az, K oordinatör üy e Ö z can D ilekyiğit ile denetim kurulundan M uharrem K aya, D isiplin K urulundan İsm ail Ö zd em ir, M etin G ökdem ir ve Fatm a Engin katıldı ZİYARET B alıkesir oda başkanı R.O nur Y ılm az odam ızı ziy aret etti Z İYARET G esiad B aşkanı D enizh an Sezgin od am ızı ziyaret etti ZİYARET V ergi D airesi B aşkanı İbrahim S ayd am G rup M üdürleri R am azan T ekkeş, A li R ıza A kb ulut, E sat G iray od am ızı ziyaret etti KUTLAM A O da Y önetim K urulum uz, M eydan G azete sinin 1.kuruluş yılı kutlam alarına katıldı ZİYARET Fom ara H izm et binasında bulunan V ergi dairesi m üd ürleri ile Setbaşı V ergi dairesi m üdürü ziyaret edildi ZİYARET D SP ile başkanı H üseyin K ul ve yönetim kurulu üy eleri odam ızı ziy aret etti İLÇE TEM SİLC İLİĞ İ SEÇİM LERİ ZİYARET İnegöl ilçe tem silciliği yapılan se çim lerle belirlendi. SG K il m üdürü A li G en cer ve yardım cısı B ağkur il m üdür m uavini A d nan K açan odam ızı ziy aret etti ZİYARET ZİYARET İNEGÖL İLÇE TEM SİLC İLİĞ İ ATANM A SI Ç ağd aş E ğitim K ooperatifi B aşka nı M üm in C eyhan ve kooperatif üyeleri ile eski o da başkanım ız Y M M Ş ahin G encal odam ızı ziy aret etti. İnşaat M üh endisleri oda B aşk anı N ecati Şahin ve Y ö netim K urulu üy eleri odam ızı ziyaret etti. Y apılan seçim sonu cu İn egöl ilçe tem silciliği atanm ıştır. 11

16 TARİH K O N U AÇIKLAM A O da sitem izin y enilem e çalışm alarına hız verilm iş, günc el, fayd alı, kullanılabilir bir ODA SİTESİ site ortaya çıkm ası için m eslek GÜNCELLEM ESİ m ensuplarım ıza duyuru yapılm ış, bu konuda öneri ve eleştirileri bekliyoruz. B üyükşehir B elediyesi yerel gündem 21 tarafından düzenlenen B ursa V alisi Şehabettin H A R PU T, B üyükşehir M ARKA KENT BURSA EYLEM PLANI HAZIRLIK ÇALIŞM ALARINA K A TILIM. B elediyesi G en el Sekreteri H ü seyin K O N Ç A K İl K ültür M üdürü A hm et G E D İK, U ludağ Ü niversitesi M im arlık Fakültesi Ö ğretim üyeleri ve çe şitli M eslek odaları ile Sivil T oplum Ö rgüt T em silcilerinin katıldığı M arka K ent B ursa E ylem Planı H azırlık Ç alışm aları na O d a sekreteri Servet K U R U katıldı ÜYELERİM İZİN AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRILDI. Ü yelerim izin aidat borçları için T ürm ob dan alınan yazılı olur sonrasında ödem e kolaylığına gidilm iş, b orçlu üy elerim ize ödem eye davet yazıları gönderilerek taksitlendirm e ya pılm ıştır ZİYARET SG K Teftiş K urulu B aşkanı B urhanettin D em ir m akam ında ziyaret e dildi ZİYARET Ç alışm a ve Sosyal G üvenlik B akanı B ursa B ölge M üdürü B aha T ek eli ve İş T eftiş K urulu B aşkanı Ş en el Şen ziyaret edildi ZİYARET İş K urum u il m üdürü K asım Tilki ziyaret edildi ZİYARETİ Türkiye İstatistik K urum u il m üdürü Erol B aşaran v e Y ardım cısı Ö zgür Savaşkara odam ızı ziy aret etti ZİYARET Eski oda başkanlarım ızdan Y M M R ahm i Y ılm az ve E ski yönetim kurulu üyelerim izden Sam i D esenci od am ızı ziyaret etti ZİYARET İnegöl İlçe tem silciliği odam ızı ziy aret etti H eykel Tiyatro önünde toplantı yürüyüş İM ZA basın açıklam ası gibi konuları yasaklayan KAM PANYASI valilik kararına karşı em ek platform unca K A TILIM I dava açılm ası yönünde im za kondu. 12

17 TARİH K O N U AÇIKLAM A ZİYARET SINAV ORGANİZASYONU NİYAZİ YAM AÇ SOSYAL GÜVENLİK DANIŞM ANI OLARAK ATANDI BASIN TOPLANTISI BASIN TOPLANTISI SEM İNER STAJA BAŞLAM A KURSU TESM ER M ERKEZ YÖNETİM İ GENEL KURULU Y apılan SM M M yeterlilik sınavları için ulaşım konaklam a organizasyonu yapılm ıştır. E snaf o daları birliği başka nı ziyaret edildi. Z iyarette diğer E snaf o daları B aşkanları da hazır bulundu. Sosyal G üvenlik D anışm anı olarak Teftiş K urulu Eski B aşkanı N iyazi Y am aç tarihinde göreve başlam ış ve her Ç arşam ba saat saatleri arasınd a od am ızda yazılı ve sö zlü soruları yanıtlam aktadır. B ursa A k ad em ik O dalar B ileşkesinde (B A O B ) alınan karara göre ülk e günd em lerinden R ektör atam aları ve terör olayları hakkında görüşlerim iz basın toplantısı ile duyuruldu. O da binam ızda yapılan basın toplantısında yeni m eslek yasam ız hakkın da eleştiri ve görü şlerim iz basın açıklam ası ile duyuruldu. İhsaniye V ergi dairesi başkanlığı binasında Y M M Sedat A tkın ın sunduğu T ransfer fiyatlandırm ası y olu ile örtülü kazanç dağıtım ı sem ineri yoğun bir katılım la yapılm ıştır. K asım d ön em i staja b aşlam a kursu 172 saat olarak organize edilm iş olup tarihinde bilgilendirm e toplantısı ile kurs b aşlam ıştır. T esm er M erk ez Y önetim i G enel kuruluna oda B aşkanım ız M esut Topçu ve T esm er Sekreteri A yşe Şa hin K atılm ıştır İLÇE TEM SİLCİĞİ SEÇİM LERİ İLÇE TEM SİLC İLİĞ İ SEÇİM LERİ K aracab ey ilçe T em silciği seçim leri yapıldı. Seçim lere yönetim kurulu da iştirak etm iştir. Y enişe hir, O rhanga zi, G em lik ilçe tem silciliği seçim leri yapıldı. Seçim ler yönetim kurulunun iştiraki ile gerçekle ştirildi. 13

18 TARİH K O N U AÇIKLAM A SEM İNER İstihdam paketi ve iş kazlarında 5510 sayılı yasa ile y apılan d eğişiklikler konulu sem iner O dam ızda S osyal G üvenlik D anışm anım ız N iyazi Y am aç tarafından verilm iştir BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 51. B aşkanlar K urulu T oplantısı A nkara' da g erçekle ştirildi. T oplantıya O da B aşkanım ız M esut TO PC U, O da B aşkan Y ardım cım ız A hm et H ikm et SÖ N M E Z, O d a S ay m a n ım ız İsm ail A V A Z, O d a Y önetim K urulu K oordinatör Ü yem iz Ö zca n D İL E K Y İĞ İT katılm ıştır M ECLİS TOPLANTISI TÖREN 10. D önem 1. O lağan M eclis Toplantısı Ö rdekli K ültür M erkezinde gerçekle ştirildi. 30 A ğustos Zafer B ayram ı nedeniyle A tatürk A nıtına Ç elenk K onularak S aygı D uruşunda B ulunuldu SEM İNER "Sosyal G üvenlik R eform u" konulu sem ineri SG K İstanbul İl M üdürü B aş M üfettiş M ustafa K U R U C A sundu TOPLANTI 51. B aşkanlar K urulu T oplantısına katılım TÖREN M ECLİS TOPLANTISI ODA OTOM ASYON PRO JESİ TOPLANTI ZİYARET LUCA 11 Eylül B ursa' nın K urtuluş Y ıldönüm ü nede ni ile A tatürk A nıtına Ç elen k K onularak Saygı D uruşunda B ulunuldu D ö n em 2. O lağ an M e clis Toplantısında 15 kom isyon başkanı seçildi. O da O tom a syo nu ile ilgili İstanbul' da yapılan toplantıya O d a B aşk anı M esut T O P C U, S ay m a n İsm ail A V A Z, Person elerim iz D evrim Y İĞ İT ve C ev det Ç A L IŞK A N katıldı. Y önetim, D en etim, D isiplin, T E SM E R, H aksız R ek abetle M ü cad ele K urulu, M eclsi D ivanı, K om isyo n B a şka nları ile koordinasyon toplantısı yapıldı. T E V B u rsa Ş u b e B aşk an ı E rd em B İR M E Ç ' in O dam ızı ziyareti. L U C A ' da n M esle k M en su plarına E ğitim D esteği 14

19 TARİH K O N U AÇIKLAM A SEM İNER "Sosyal G üvenlikte 1 E kim 2008 Sonrası" k onulu sem in eri SM M M N iyazi Y A M A Ç - S S K T eftiş K u ru lu E. B aş k an ı- S M M M A li Ö Z B E K - İş ve Sosyal G üvenlik M evzuat K om isyonu B aşkanı B ülent FIÇ IC I sundu BAYRAM LAŞM A R am azan B ayram ı nedeniyle Sedir Ç ay B ahçesinde bayram ın ikinci günü bayram laşm a d üzenlendi ZİYARET O da Y önetim K urulu SG K İl M üdürü A li G E N C E R ' i ziyaret etti. TÜRM OB' un 18. se çim li O lağan G e nel K urulu' nda B SM M M O dasını tem sil edecek olan aday b elirlem e ön seçim i TÜRM OB gerçekle ştirildi. Y apılan seçim ler SEÇİM LERİ neticesin de o yların yü zde ellisini alan A li Ekber KARTUM TÜRM OB Yönetim K urulu'na a da y gö sterilm iştir FUAR LU C A ' nın organizasyonunda ve sponsorluğunda B SM M M O dası Y önetim D enetim D isiplin K urulu üy eleri, T E SM E R v e H aksız R ekabetle m ü cad ele kurulu üyeleri, kom isyon başkanları ve delegasyondan y akla şık 5 0 kişi C E B İT B ilişim Fuarına katıldı TOPLANTI N ükleer K arşıtı Platform T oplantısına O da B a şk an Y ardım cısı A hm et H ikm et Sönm ez, Ç evre ve K ent Sorunları K om isyon B aşkanı C evat K A R ADENİZ katıldı TOPLANTI TESM ER, E ğitim K om isyonu B aşkanı, V ergi M evzuat K om isyonu B aşkanı ve staja başlam a derslerini verecek olan üniversite ö ğretim görevlileri ile O da toplantı salonunda bir araya geldi DANIŞM ANLIK H ukuk D anışm anlığı Salı gü nleri saat 13:00-16:00 arasında O dam ızda başladı SEM İNER "A ylık olarak verilecek B a- B s ile ilgili genel bilgi ve soru cevaplı sem iner " Eğitim K om isyonu B aşkanı Ercüm ent ERCOŞAN sundu 15

20 TARİH K O N U AÇIKLAM A DANIŞM ANLIK Doç. Dr. Adnan GERÇEK ve Doç. Dr. M ehm et Y Ü C E Ç arşam ba günleri 14:00-17:00 arası V ergi M ev zuatı D a nışm anlığı hizm eti verm eye ba şlam ışlardır. B ursa SM M M M O da sı' nı tem silen A li Ekber K artum ' un da yer aldığı TÜ R M O B 18- TÜRM OB ' un 19. G enel kurulu Ekim SEÇİM LERİ tarihlerinde A nkara S heraton O tel' de yapıldı. U ludağ Ü niversitesi So sy al B ilim ler M eslek Y üksekokulu ve S erbest M uhasebe ci M ali M üşa virler O dası arasınd a dü zenlenen, Ü N İV E R SİT E - SEK TÖ R İŞB İR LİĞ İ Protokolü SEM İNER çerçev esin de "M eslek Y asası ve D ikey G eçiş" konulu sem iner düzenledi. Sem inere O d a B aşk anım ız M esut T O PC U, O d a S ekreteri Servet K U R U, TESM ER Y önetim K urulu Ü yesi B ircan K IL IÇ katıldı B SM M M O G eleneksel 10. H alı Saha FUTBOL Futbol Turnuvası 14 takım dan oluşan TURNUVASI m eslekta şlarım ızın katılım ı ile başladı TÖREN C um huriyet B ayram ı üyelerim izin geniş katılım ı ile A tatürk A nıtına çelenk bırakılarak kutlandı ZİYARET K üçük ve orta ölçe kli işletm eler serbe st m eslek m en supları ve yön eticiler desteklem e d erneği başkanı H abil D U R A N ve yönetim kurulu B SM M M O dası' nı ziyaret etti SEM İNER "Sosy al G üve nlik" ile ilgili sem iner Sosy al G üv enlik D a nışm anı N iya zi Y A M A Ç tarafından sunuldu ZİYARET B u r sa S M M M O dası yönetim K urulu Y M M O dası B aşkanı Tayfun B E ŞE' yi m akam ınd a ziy aret etti ZİYARET B ursa SM M M O dası Y önetim K urulu U ludağ Ü niversitesi R ektörü Prof. D r. M ete C E N G İZ, R e k tö r Y rd. D o ğ an ŞENYÜZ, U.Ü.İ.İ.B.F D ek an ı H alis E R T Ü R K ' ü ziyaret etti. 16

21 TARİH K O N U AÇIKLAM A HÜZNÜN COŞKUSU SEM İNER SEM İNER SEM POZYUM TÖREN AKADEM İK ODALAR FUTBOL TURNUVASI ZİYARET DOĞA YÜRÜYÜŞÜ CUM HURİYET YEM EĞİ B SM M M O Tiyatro G rubu bundan 1 yıl önce çıktıkları tiyatro yolculuğunda ilk gösterilerini B U T T İM ' de gerç ekleştirdi. B S M M M O B a şk a n ı M e su t T O P C U Sosy al D em o krasi D ern eği B ursa Şu besi' nin düzenlediği panele konuşm acı olarak katıldı. "Sosyal G üvenlikte 1 E kim 2008 Sonrası" konulu sem ineri SM M M N iyazi Y A M A Ç - S S K T eftiş K u ru lu E. B aş k an ı- S M M M A li Ö Z B E K - İş ve Sosyal G üvenlik M evzuat K om isyonu B aşkanı B ülent FIÇ IC I Sakary a O d ası M aliyet v e Y ön etim M uhasebesi sem pozyum una O da B aşkan Y ardım cısı A hm et H ikm et SÖ N M E Z, O da S aym a nı İsm ail A V A Z, E ğitim K om isyonu B aşkanı Ercüm ent E R C O ŞA N, T ic aret M evz uatı K om isyonu B aşkanı Ziya Ertan A L A Ç A M katıldı. D iş H ekim leri O dasın da d üzenlen en A kadem ik O dalar F utbol Turnuvasında O dam ız 3. oldu. 10 K asım A tatürk' ü A nm a Etkinliklerine K atılım K ESK ' e bağlı Türk E ğitim Sendikasının B ursa Ş ube si Y ön etim K urulu O dam ızı ziyaret etti. G ençlik v e S portif Faaliyetler K om isyonunca düzenlenen sabah yürüyüşü B otanik P ark ta gerçekleştirildi. C um huriyetin 85. Y ılı dolayısıyla B ursa S M M M O d a sın ın düzenlem iş olduğu yem ek H otel A lm ira'da g erçekleşti SEM POZYUM A nadolu O daları E ğitim sem ineri A ntalya' d a g erçekle ştirildi. O da B aşk anı M esut TOPCU, Oda Yönet im K urulu K oordinatör Ü ye Ö zcan D İLEK Y İĞ İT katıldı. 17

22 TARİH K O N U AÇIKLAM A PANEL U ludağ Ü niversitesi M aliye T opluluğu Ö ğrencileri ile İktisadi ve İdari B ilim ler Fakültesinin B ordo Salonunda düzenlenen "Ekonom ik K rizı" konulu paneld e Prof. D r. A li C EY LA N, Prof. D r. Lale KARABIYIK, Bursa SM M M Odası B aşkanı M esut TO PC U konuşm acı olarak katıldılar TOPLANTI B u rsa S M M M O d ası B u rs a T E S M E R Şube si stajyerlere y ön elik bilgilendirm e toplantısı gerçe kleştirdi TÜ R M O B Ü cret Tespit K om isyonu TÜRM OB toplantısına O d a B a şk anı M esut T O PC U TOPLANTI katıldı KAN BAĞIŞI KAM PANYASI SEM İNER M ESLEKİ YETERLİLİK SINAVI ORGANİZASYONU SEM POZYUM BASIN TOPLANTISI BİLGİLENDİRM E TOPLANTISI Sosyal ve K ültürel Etkinlikler K om isyonu ve K ızılay organizasyonu ile düzenlenen ''1 M ilyon İyi İnsan A ranıyor'' isim li kam panyaya B SM M M O üyeleri kan bağışında bulundu. TESM ER G enel M erkezin form atör eğitim lerinin sonuncusu B olu' da gerçekle ştirildi. İstanbul' d a ya pılan SM M M Y eterlilik sınav ulaşım ve konaklam a organizasyonu yapıldı. T ürkiye Fin ansal R ap orlam a Stan dartları Sem po zyum u, K asım 2008 tarihlerinde K ıbrıs ta gerçekleştirildi. "K riz O rtam ında İşten Ç ıkarm alar ve SG K U yg ulam alarında Y aşanan Sorunlar" konulu basın toplantısı düzenlendi. "T ecil ve T aksitlendirm e U y gulam a sı" konulu toplantıyı B ursa V ergi D airesi B aşkanlığı G rup M üdürü R am azan TEK K EŞ sundu SEM POZYUM K asım 2008 tarihlerinde T FR S K ıbrısta yapılan sem p ozy um da tartışıldı. Toplantıya O da Y önetim K urulu katıldı. 18

23 TARİH K O N U AÇIKLAM A SEM İNER "İstihdam ı T eşvik Y asası v e So sy al G üvenlikte 1 Ekim 2008 sonrası" konulu sem ineri SM M M N iyazi Y A M A Ç, S M M M A li Ö Z B E K, S M M M B ü le n t FIÇ IC I sundu. B ursa SM M M O dası Tiyatro G rubunun HÜZNÜN H üznün C oşkusu adlı oyunu ikinci COŞKUSU gösterilerini U ğur M um cu sahnesinde gerçekle ştirdi SEM İNER "Tüm Y önleriyle İstihdam Paketi" konulu sem ineri SM M M A li Ö Z B E K, SM A siy e ÇOBAN, SM M uhammet M etin UYGUR sund u. M u stafa K em al paşa ve K aracab eyli m esle ktaşlar topla ntıya y oğun ilgi gösterdi TOPLANTI Y önetim, D en etim, D isiplin kurulu değerlen dirm e toplantısı ya pıldı TV PROGRAM I C üneyt Ö N D ER ve Feridun EY Ü PO Ğ LU ' nun sunduğu EK O PO LİTİK program ında "E konom ik K riz K ayıtdışı Ekonom i ve IM F Türkiye İlişkileri" konularında O da B aşk anım ız M esut T O PC U görü şlerini bildirdi. B ursa S erbest M u haseb eci M ali M üşavirler O da sı(b SM M M O ), 3 A ralık DÜNYA D ünya Engelliler G ünü nedeniyle D r. ENGELLİLER A yten B ozkaya Spastik Ç ocuklar GÜNÜ H astan esi v e R e habilitasyon M erkezi'ni ziyaret etti TOPLANTI 52. B aşkanlar K urulu T oplantısı A nkara' da g erçekle ştirildi. T oplantıya O da B aşkanım ız M esut TO PC U, O da B aşkan Y ardım cım ız A hm et H ikm et SÖ N M E Z, O d a S ay m a n ım ız İsm ail A V A Z, O d a Y önetim K urulu K oordinatör Ü yem iz Ö zca n D İL E K Y İĞ İT katılm ıştır BAYRAM LAŞM A K urban B ayram ı nedeniyle Sedir Ç ay B ahçesinde bayram ın üçüncü günü bayram laşm a d üzenlendi SEM İNER C um huriyet Lisesinde düzenlenen sem ineri O da Sekreteri Serv et K uru sundu. 19

24 TARİH K O N U AÇIKLAM A ZİYARET B ursa SM M M O dası Y önetim K urulu Sanayi ve Ticaret İl M üdürü M ahm ut İnan' ı ziyaret etti K A TILIM TÜ R M O B 'un IFA C paralelinde kurduğu B aşk anlar K on se yi 'nin ilk toplantısına O da B a şk anım ız M esut T O PC U katıldı KURS Y eni D ön em Staja B aşlam a K ursu O dam ız M erkez B inasında yapılan ilk dersle b aşla dı TOPLANTI Y ıldırım B elediyesi' nin dü zenlem iş olduğu "İstihdam Projesi"ne B ursa SM M M O dası d estek verdi RUHSAT TÖRENİ M uhasebeci ve M ali M üşa virlik ruhsatını alm aya hak kazanan 92 m eslek m ensubu ruhsatlarını Ö rdekli K ültür M erkezi' nde yapılan törenle aldı TOPLANTI Y önetim, D en etim, D isiplin, T E SM E R, H aksız R ek abetle M ü cad ele K urulu, M eclsi D ivanı, K om isyo n B a şka nları ile koordinasyon toplantısı yapıldı.t opla ntıda ya pılan ç alışm alar değerlen dirildi.g elecek d önem çalışm aları için görüş alışverişind e bulunuldu BASIN TOPLANTISI İsrail' in Filistin halkına saldırıları, Y T L 'd en T L ' y e G e çiş v e V arlık B arışı hakkında bilgilendirm e ve O d am ızın görüşlerinin aktarıldığı ba sın açıklam ası gerçekle ştirildi SEM İNER "5811 Sayılı B azı V arlıkların M illi Ekonom iye K azandırılm ası H akkında K anun" konulu sem ineri V ergi M evzuatı K om isyon B aşkanı D avut Ç ELİK, S M M M K a z ım T E F E N L İ, S M M M M ustafa SÜ N G Ü sundu TOPLANTI Y eni O da B inam ız ile ilgili İç M im arlar O dası ile toplantı y apıldı. 20

25 TARİH K O N U AÇIKLAM A B ursa SM M M O d ası S onb ahar H alı S aha Futbol Turnuvası A sya Spor Tesislerinde FUTBOL 10 O cak 2009 tarihinde yapılan final TURNUVASI m açlarıyla so na erdi. Finalde O da K arm ası ile B ursa sporlu şöhretler arasınd a m aç ya pıldı TOPLANTI D o ç. D r. A li IL D IR ile A v ru p a B irliğ i Projesi hakkında toplantı yapıldı.k onusu ise m eslek m ensupları ve A vrupa B irliği üye si m esle k m en su plarının etiğe ba kışı RAPOR Y eni O da B inam ız ile ilgili proje bütçe bilgileri dosyası h azırlanarak T Ü R M O B ' a sunuldu SEM İNER "T oplu İşten Ç ık arm alar ve U ygulam aları"sem in eri B ölge Ç alışm a M üdürü B aha T EK ELİ ile İş- K ur B ursa İl M üdürü K asım TİLK İ sundu ZİYARET C H P' nin O sm an gazi İlçesi B elediy e B aşkan A day A dayı D enizhan SEZG İN ile Y ıldırım B elediye B a şka n A d ay A dayı B ahattin K U ŞO Ğ L U ve partililer O dam ızı ziyaret etti SEM İNER D o ç. D r. S ait K A Y G U SU Z' un sunduğu İflasın E rtelenm esi" kon ulu sem inere O d a Sekreteri Servet K U R U, O da Saym anı İsm ail A V A Z katıldı K A TILIM A nkara O dası kuruluş yem eğine O da B aşk anı M e sut T O PC U katıldı. Sosy al Sigortalar ve G enel Sağlık Sigortası K anunu Sertifika Program ı SER TİFİK A 18 O cak 2009 tarihinde K ervansaray PROGRAM I Term al O telde 2 gün süren sunum neticesin de k atılım cılara sertifika verildi. B u rsa S M M M O d ası B a şk an ı M es u t ZİYARET TO PC U ve Y önetim K urulu B TSO ' yu z iyaret etti. G üncel konu ekonom ik kriz m esleki ve sektörel konularda konuşuldu SEM İNER "M esleki Sorum luluk Sigortası" sem ineri S M M M M u r a t D İ Y A R O Ğ L U, S M M M N ihat M U TLU sundu M ECLİS 10. D önem 3. O lağan M eclis Toplantısı TOPLANTISI Bursa SM M M O d ası'nd a g erçekle ştirildi. 21

KAN BAĞIŞI KAM PANYASI KOORDİNASYON TOPLANTISI K A T IL IM

KAN BAĞIŞI KAM PANYASI KOORDİNASYON TOPLANTISI K A T IL IM BURSA SM M M ODASI 01.01.2009 31. 12.2009 TARİHLERİ ARASI YÖNETİM KURULU ÇALIŞM A RAPORU TARİH YER K O N U AÇIKLAM A 03.01.2009 B S M M M O BASIN TOPLA NTISI İsrail' in Filistin halkına saldırıları, Y

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir kon u yu, eğ itim k on u su n u, yerel

B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir kon u yu, eğ itim k on u su n u, yerel Recep Tayyip ERDOĞAN S ayg ıd eğer h ocalarım, Kıym etli m isafirler, Yazılı ve g örsel B asın ın D eğerli tem silcileri; B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir

Detaylı

AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 1.AKSARAY SMMM ODASI FAALİYET RAPORU 1.Oda ının Sunuşu 2.Genel ın Sunuşu 1. Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve

Detaylı

IN A UYAK G Ü N D E M

IN A UYAK G Ü N D E M YİM PAŞ YOZG AT İH TİYAÇ M ADDELERİ PAZARLAM A VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BA ŞK ANLIĞ IN DAN DUYURU Ş irketim izin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait O lağan G enel Kurul T oplantısı, 03.03.2014

Detaylı

KARAR. ^Şükrü İBİŞ. Y apılan g ö rü şm eler sonunda;

KARAR. ^Şükrü İBİŞ. Y apılan g ö rü şm eler sonunda; KARAR KARARA ESAS OLAN EVRAKIN S. NO TA R İH İ : NO NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ GÜNDEM 2014/3 K ar dağıtım ı hakkında Toplantı Tarihi Başkan Başkan Vekili Başkan Yardım cısı Üyeler 31.01.2014 Dursun U Y A R Abdullah

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

: 908rD E.2681

: 908rD E.2681 Antalya Büyükşetıir Belediyesi Planlama Şube K/uourlüğO Sayı- 90S53?6?-301 03-F?6fi1 Tarih 03.10.2017 Dosya Numafasr 20I7-178183 T.C. A N T A LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1 Bu yönergenin am acı, A vrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Program

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü Sayı: 16092535-030.03.-2014-2 ^ / 1, #! 3\. /ftf/2014 Konu: Özel Gereksinimli Bireyleri DesteKİeme

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: 27-10.2014 TALEP SAHİBİ Antalya Büyükşehir Belediyesi Ac I MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: Büyükşehir Beiediye

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali H izm etler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali H izm etler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali H izm etler Dairesi Başkanlığı EXP02016 ANTALYA ^ 'ITJNIOV*0 Sayı : 43891512 Ö l./ 07/2014 Konu : Meclis Karan BAŞKANLIK MAKAMINA İlgi : Serik Belediye Başkanlığının

Detaylı

B A R T IN Ü N İV E R S İT E S İ K O N U T T A H S İS K O M İS Y O N U T O P L A N T IS I T o p lan tı no : 75

B A R T IN Ü N İV E R S İT E S İ K O N U T T A H S İS K O M İS Y O N U T O P L A N T IS I T o p lan tı no : 75 B A R T IN Ü N İV E R S İT E S İ K O N U T T A H S İS K O M İS Y O N U T O P L A N T IS I T o p lan tı no : 75 T o p lan tı tarih i :fliz./p$t/205 T o p lan tı sa a ti : l ı :0 0 T o p lan tı y eri : Bartm

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.6 Tarih: 02.01.2017 22:10 Dosya N um arası: 2017-621 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68 İçindekiler Önsöz...7 2. Baskıya Önsöz... 9 Özgeçmiş... 11 Kısaltmalar... 19 1. 4/1-a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ...21 2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN GEÇİCİ 20'İNCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL

Detaylı

T.C. A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR BELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve Şelıircilik D airesi Başkanlığı

T.C. A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR BELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve Şelıircilik D airesi Başkanlığı A n la lya Bü^/Ckşehir Belediyesi Planlam a Ş u b e M uourttığu S a y ı 9085?2 6 2-3 0 1 0 3 -E 18^1 Ta rih 03.0 7.20 1 7 20.3 7 D o sya N um arası' 2 017-1 21063 T.C. A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR BELED

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ HAZİRAN 2015 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ) 2015-2016 Eğitim öğretim

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ TB T ÜH T TCĞ - TC TT BG: 1. Yönetsel urum Temsilci dı ve şi : etin Z lk. üh. () Temsilci Yrd. dı ve şi : rtuğrul lk. üh. () Temsilci Yrd. dı ve şi :.Hakkı ZCBC lk. üh. () Büro Teknik Görevlisi : - Büro

Detaylı

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 B erene B E L D İ2 G İR İŞ B ü tü n d ü n y ad a son y ıllard a genel an lam d a b ir eğitim refo rm u n u n g erçek leştirilm esi

Detaylı

T at Y atırım B an k ası A.ġ. Ġstan b u l Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve B ağım sız S ın ırlı D en etim R ap oru

T at Y atırım B an k ası A.ġ. Ġstan b u l Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve B ağım sız S ın ırlı D en etim R ap oru T at Y atırım B an k ası A.ġ. Ġstan b u l Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve B ağım sız S ın ırlı D en etim R ap oru 31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait T at Y atırım B ankası A.ġ. Yönetim Kuruluna:

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

T at Y atırım B an k ası A.ġ. Ġstan b u l Konsolide Mali Tablolar ve B ağım sız S ın ırlı D en etim R ap oru

T at Y atırım B an k ası A.ġ. Ġstan b u l Konsolide Mali Tablolar ve B ağım sız S ın ırlı D en etim R ap oru T at Y atırım B an k ası A.ġ. Ġstan b u l Konsolide Mali Tablolar ve B ağım sız S ın ırlı D en etim R ap oru 31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren e Ait T at Y atırım B ankası A.ġ. Yönetim Kuruluna: S IN IR

Detaylı

ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş VE 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş VE 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ANKABIR ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2015 VE 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C K AM U DENETÇİLİĞİ KURUM U RET KARARI

T.C K AM U DENETÇİLİĞİ KURUM U RET KARARI KAMU DENETÇİllCi KURUMU T.C K AM U DENETÇİLİĞİ KURUM U ŞİK AYET NO : 01.2013/428 K ARAR T A R İH İ:21/03/2014 RET KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ Em niyet Genel M üdürlüğü

Detaylı

YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üye iz, Bili diği üzere ali tatili düze leye sayılı ka u.. tarih ve sayılı Res i Gazete'de yayı la arak ay ı tarih iti ariyle yürürlüğe gir iştir...

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566

T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566 T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566 Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9.4 2 0 / 3> O \ K o n u : O kul Ö ncesi E ğ itim i Ü cret T espiti 0 6/06/2013 M Ü D Ü R L

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir. SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ Ye i tip sürü ü elgesi al ak, değiştir ek ve e ile ek iste e vata daşlar, / / tarihi de iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eggov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ Y I L I

ANKARA SANAYİ ODASI KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ Y I L I a 2017 YILI * Aidat Tarifesi * Hizmet ve Belge Ücretleri Tarifesi * Gelir Bütçesi * Gider Bütçesi * Harcırah Tarifesi * Personel Kadro Cetveli * Bütçe Talimatnamesi ANKARA SANAYİ ODASI KAYIT ÜCRETLERİ

Detaylı

T.C K A R A B Ü K İLİ İL G E N E L M E C L İS İ

T.C K A R A B Ü K İLİ İL G E N E L M E C L İS İ T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ Başkan :H üsnü ÖZCAN Birleşim :1 Katip Üye : Ergün ÖZGÜN Toplantı :9 K atip Üye : Ahm et KOÇ Karar Tarihi :03.09.2012 A y /Y ıl : EYLUL/2012 Karar No : 188 Kararın Özeti:

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 A ralık 2008 C U M A Resm î G azete S ayı : 27092 (M ü kerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orm an Bakanlığından: TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR

MÜDÜR YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Sayı : 39549280/913.1.0.0/29259 04/11/2013 Konu: İmza Yetki Devri VALİLİK MAKAMINA İlgi M akam ınızın 28.10.2013

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

/ \ / \ T.C. ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı

/ \ / \ T.C. ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı T.C. KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 91375411-518-..ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı o 3 jstos/.üu İlg i: Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünün 18.08.2014 tarihli ve 1655493

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

T.C. AN TA LY A BÜ YÜKŞEHİR BELED İY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK M A K AM INA

T.C. AN TA LY A BÜ YÜKŞEHİR BELED İY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK M A K AM INA Afitalya Büyi;kşehır Belediyesi Planlama Şube Wi.ourlıığu Sayı 90ft57?fi?-301 03-F?331 Tarih 21.082017 Dosya Numarası'2017-151*176 T.C. AN TA LY A BÜ YÜKŞEHİR BELED İY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antatya Bûyûkşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90eS2262-301.03-.1234 Tarih: 02.05.201721:04 Oosya Numarası: 2017-62562 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

T.C. REYHANLI KAYM A K A M LIĞ I ilçe M illi Eğitim M üdürlüğü

T.C. REYHANLI KAYM A K A M LIĞ I ilçe M illi Eğitim M üdürlüğü REYHANLI KAYM A K A M LIĞ I ilçe M illi Eğitim M üdürlüğü-154566 Sayı : 86555309.31 0. 0 1 / i c ^ 21/04/2014 K onu : Ç ocuk K ongresi M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N E REY H A N LI M illi Eğitim Bakanlığı Y enilik

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I... MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ...

İÇİNDEKİLER I... MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ... İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V ÖNSÖZ...VII I... MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ...... A. A tam a... 1 1. Naklen A tam a...1 2. Değerlendirm e veya Sınava Bağlı A tam a... 44 3. Faaliyette Olm ayan Birim de Görevli

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

T E K L İF M EK TU BU

T E K L İF M EK TU BU T O Î.V A I D E S T fk P R O G R A M I ' ^ ı r. VAN \ALİI V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (B ÎZ D E V A R IZ ) S A Y I ; 2 0 1 4 K O N U : P iy a sa A ra ştırm a sı T E K L İF M EK TU BU S

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. A N TA L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A ŞK A N L IĞ I İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

T.C. A N TA L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A ŞK A N L IĞ I İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı Plantama Şube Müdürlüğü / S ayı;90852262-3 01.0 3 -.2717 / / T arih: 03.10,2017 X / D osya N um arası: 2017-176906 f T.C. A N TA L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A ŞK A N L IĞ I İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. A D IY A M A N VALİLİĞ İ İl M illi Eğitim M üdürlüğü. S ayı : 12705949/903.99/886229 08/05/2013 K onu: T ercüm an L istelerinin O luşturulm ası

T.C. A D IY A M A N VALİLİĞ İ İl M illi Eğitim M üdürlüğü. S ayı : 12705949/903.99/886229 08/05/2013 K onu: T ercüm an L istelerinin O luşturulm ası ilîpti»# T.C. A D IY A M A N VALİLİĞ İ İl M illi Eğitim M üdürlüğü S ayı : 12705949/903.99/886229 08/05/2013 K onu: T ercüm an L istelerinin O luşturulm ası...k A Y M A K A M L IĞ IN A (İlçe M illi Eğitim

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

22. D Ö N E M TEKNİK Ç A L I Ş M A R A P O R U SOSYAL ETKİNLİKLER

22. D Ö N E M TEKNİK Ç A L I Ş M A R A P O R U SOSYAL ETKİNLİKLER 22. 8 T V Y Ö Ç P T 121 T GÜC T Ü H B 30 asım 2014 nkara ubesi osyal tkinlikler omisyonu tarafından üyelerimizi bir araya getirmek amacı ile sabah kahvaltısı 15 cak 2015 Türk anat üziği orosu çalışmalarına

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4080 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Numarası: 2016-9446 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

T.C.. ^ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI IQ} i mar ve Şehi rci I i k Dai resi BaşkanI ığı

T.C.. ^ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI IQ} i mar ve Şehi rci I i k Dai resi BaşkanI ığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.286 Tanh; 31.01.201721:37 Dosya Numarası: 2017-21934 T.C.. ^ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI IQ} i mar ve Şehi rci I

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

T.C. M E R S İN V A L İ L İ Ğ İ İl M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü. ... V A L İ L İ Ğ İ N E (İl M illi E ğ itiın M ü d ü r lü ğ ü )

T.C. M E R S İN V A L İ L İ Ğ İ İl M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü. ... V A L İ L İ Ğ İ N E (İl M illi E ğ itiın M ü d ü r lü ğ ü ) T.C. M E R S İN V A L İ L İ Ğ İ İl M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü Sayı : 93525931/310-01/ K o n u : 6. U lu s la ra ra s ı A h m e t Y eşil R esim Y arışm a sı 1 1 Şubat 2013... V A L İ L İ Ğ İ N E (İl

Detaylı

evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin kayıt haklarını kaybederler ve sıradaki aday kayıt hakkı kazanır Ağustos 2017 günü sadece

evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin kayıt haklarını kaybederler ve sıradaki aday kayıt hakkı kazanır Ağustos 2017 günü sadece KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK VE REKREASYON BÖLÜMLERİ İÇİN KESİN KAYITLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! 1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı

Detaylı

T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü. U 'n r t n f f l ^ E g f k r )

T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü. U 'n r t n f f l ^ E g f k r ) T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü Savı :B.0 5.4.V L K.0.3 4.76.0 1-870-714 K onu : G önül E lçileri Projesi (K oruyucu A ile) A C E LE 19/02/2013 U 'n r t n f f l

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Turgutlu Meslek Yüksekokulu İş Akış Şeması

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Turgutlu Meslek Yüksekokulu İş Akış Şeması i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ TURGUTLU MYO AKIŞ ŞEMALARI... 2 2.1. ÖĞRENCİ İŞLERİ FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI... 2 2.2. MALİ FAALİYETLER İŞ AKIŞ ŞEMALARI... 7 2.3. PERSONEL İŞLERİ FAALİYETLERİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü ou İ* LUf V \ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Kepez 10053 ada 1,2,3,4,5,6 parseller

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - (ADYÜ) STAJ BAŞVURU FORMU A D IY A M A N Ü N İV E R SİT E Sİ... FA K Ü LTESİ/Y O /M O İLGİLİ MAKAMA

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - (ADYÜ) STAJ BAŞVURU FORMU A D IY A M A N Ü N İV E R SİT E Sİ... FA K Ü LTESİ/Y O /M O İLGİLİ MAKAMA STAJ BAŞVURU FORMU A D IY A M A N Ü N İV E R SİT E Sİ... FA K Ü LTESİ/Y O /M O İLGİLİ MAKAMA Fotoğraf Sayı: Fakültemiz/YO/MYO öğrencilerinden olup, aşağıda kimlik bilgileri yazılı öğrencimiz... gün süre

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

S İR K Ü L E R R A P O R 2007-01

S İR K Ü L E R R A P O R 2007-01 D M F S İS T E M U L U S L A R A R A S I B A Ğ IM S IZ D E N E T İM D A N IŞ M A N L IK V E Y E M İN L İ M A L İ M Ü Ş A V İR L İK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr F arabi Sokak 12/11

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI BUGÜNDEN YARINA ORTAÖĞRETİMİM İZ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VIII. EĞİTİM TOPLANTISI 15-16 K asım 1985 .şiijcjk matbaası. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ N O : 8 Y aym a H azırlayanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi

Faaliyet Raporu 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Faaliyet Raporu 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Bursa ġubesi YÖNETĠM KURULU Şube Başkanı Şube Başkan Yrd. Şube Sekreteri Şube Saymanı Şube Üye Şube Üye Şube Üye : Mesut

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya BûyOkşeiıir Beletliyeüi Planlama Şube MüduflOj^ü Sayr 90852?62.301 03-E 1861 Tafih. 03.07.2017 22.3

Detaylı

empozuumu D üretmen en d Okulları / lo^emo 7er: ' STE< Özel AuUem Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- ~ ~ e,

empozuumu D üretmen en d Okulları / lo^emo 7er: ' STE< Özel AuUem Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- ~ ~ e, Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- 7er: ' STE< Özel AuUem Okulları ~ ~ e, ve / lo^emo D üretmen en d empozuumu İSTEK Ö/el Acıbadem Okulları İbrahımaga Mah. Bag.Sok No: 4 34718 Acıbadem/İSTANBUL Tel: 0216 325 30

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B A ŞK A N LIK M A K AM INA

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B A ŞK A N LIK M A K AM INA Aıılalya BüyOkşehır Belediyetii Planlama Ş»jbe lı/üoürlüğiı Say* 9085??6?-301 03-E?689 Tarih 03.10.2017 Dosya Numarası-2Ü17-17815

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

İç in d e k ile r BİRİNCİ KISIM. Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 1. KOOPERATİFÇİLİK NEDİR VE HANGİ GEREKÇELERDEN D O Ğ M UŞTU R...23

İç in d e k ile r BİRİNCİ KISIM. Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 1. KOOPERATİFÇİLİK NEDİR VE HANGİ GEREKÇELERDEN D O Ğ M UŞTU R...23 İç in d e k ile r Sunuş... 7 K ısaltm alar... 19 BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 1. KOOPERATİFÇİLİK NEDİR VE HANGİ GEREKÇELERDEN D O Ğ M UŞTU R...23 2. KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖZELLİKLERİ...23 3.

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir.

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. PARAGRAF TAMAMLAMA GİRİŞ CÜMLESİ Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. Paragrafı konusu u ü lede ortaya atılır. Tü de geli ge elde özele yö te i i uygula dığı paragraflarda

Detaylı

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI KAMU DENETÇİllCi KURUMU T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02.2013.766 KARAR TARİHİ: 17/03/2014 RET KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Detaylı