ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ"

Transkript

1 ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Tuzak nöropatiler tek sinirin özellikle fibro-osseöz bir tünelden geçerken uğradığı mekanik dinamik kompresyona sekonder gelişmektedir. Üst ekstremitede ulnar ve radyal sinirin posterior interosseöz dalı kubital tünel ve radyal tünel sendromlarına, yüzeyel duyusal radyal sinir, anterior interosseöz, dirsek civarında median sinir (pronator) Guyon kanalında ulnar sinir, median sinirin palmar kutanöz dalı, brakial pleksusun dalları tuzak nöropatiden etkilenebilir. Omuz etrafında aksiler ve brakial pleksus etkilenir ve klinikte ağrı ve hissizlik oluşturur. Güçsüzlük yapanlar aksiller, brakial pleksus, uzun torasik, spinal aksesuar, supraskapular, önkolda ağrı ve hissizlik yapanlar pronator ve radyal tünel, kas gücünde zayıflık ise arka interosseöz sinir dalında gelişmektedir. Elde ağrı ve hissizlik bilekte radyal, bilekte veya dirsekte ulnar, kas güçsüzlüğü yapan ise bilekte median, dirsekte ulnar olmaktadır. Tuzak nöropatilerde elektrofizyolojik çalışma, ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılabilir. USG (5-15 MHz) ile sinirin fasiküler yapısı, spesifik anormallikler, endonöral, ekstranöral tümör ayırımı, lezyon uzanımı ve takipte etkilenen sinirin durumu değerlendirilebilmektedir. MRG nin avantajı daha derin sinirleri göstermedeki üstünlüğü ve yüksek kontrast rezolüsyonudur. MRG kas denervasyon paterninin belirlenmesinde yardımcıdır. Kas ödemi denervasyondan saat sonra ortaya çıkmaktadır. Yağlı atrofi ise kronik denervasyon bulgusudur ve denervasyondan birkaç ay sonra ortaya çıkmaktadır. MRG elektromyografiye bu konuda üstündür çünkü elektromyografi en erken 2-3 hafta içinde bulgu vermektedir. Brakial pleksus retropektoralis minor, kostoklavikular, interskalen boşluklarda sıkışmaktadır.

2 Resim 1: Bu çizimde brakial pleksusun sıkışabileceği 3 boşluk gösterilmektedir. CC:Kostoklavikular, IS: İnterskalen, RP: rektoralis minor Resim 2: İnterskalen boşluk sıkışması; a) semptomatik tarafta serratus anterior ve trapezius kaslarında yağlı atrofi görülüyor, b) asemptomatik tarafta normal brakial pleksus lifleri izleniyor, c) semptomatik tarafta liflerin anormal olarak kasın içinde ilerledikleri izleniyor. Torasik outlet sendromu ve Parsonage-Turner sendromu torasik çıkışta brakial pleksus sıkışması sonucu oluşan sendromlardır. Torasik çıkış sendromunda brakial pleksus, arter ve ven etkilenmektedir. Kol abdüksiyonu torasik girişi kostoklavikular ve retropektoral minor boşluklarında daraltır. Skalen kaslarındaki posttravmatik fibroziste, sırt çantası taşımaktan, klavikula kırığında oluşan aşırı kallus dokusundan basıya uğramaktadır. Lipom, nörojenik tümörler, aksesuar kaslar ve fibröz bantlar da kitle etkisi oluşturarak basıya neden olurlar.

3 Parsonage-Turner sendromu (PTS) 3-7. dekat hastalığıdır. Travma olmadan omuz ağrısı, 1 veya birden fazla omuz kasından güçsüzlük olması kliniğini verir. Hasta başvurduğunda, rotator manşet yırtığı, labral yaralanma, donuk omuzla karışmaktadır. Röntgende servikal kosta veya belirgin C7 transvers çıkıntı görülebilir. Abdüksiyon ve eksternal rotasyonda kostoklavikular ve retropektoralis minor boşluklarında sıkışma belirginleşmektedir. Sagital T1 ağırlıklı sekansla kastaki yağlı atrofi, sıkışmış pleksus etrafındaki yağ planlarının silinmesi, brakial pleksusun anormal kas içi uzanan kısımlarını göstermede yardımcıdır. Retropektoralis minor boşluğunda sıkışma nedeni genellikle kitle lezyonlarıdır. Denerve olan kas T2 sekansta 2-4 gün içinde artmış sinyal değişikliği oluşturur. Aylar sonra kronik denervasyonda kas atrofisi T1A sekansta yağlı atrofi eşlik ederken veya eşlik etmezken görülebilir. Erken tanımak önemlidir çünkü fizik tedavi kasta yağlı atrofiyi durdurabilir. Bu görünüm travmaya, kuadrilateral boşluk sendromuna ve myozite sekonder de görülebileceği için klinikte karışmaktadır. Önceki viral enfeksion hikayede yer alabilir. Uzun torasik, supraskapular (%97 vakada), aksiler sinir (%50 vakada) tutulabilir. Supraskapular sinir tutulması supra ve infraspinatus kaslarını, aksiler sinir etkilenmesi deltoid ve teres minör kaslarını subskapular sinir etkilenmesi supskapular kası etkilemektedir. Supraskapular sinir tuzağı skapular çentik etrafında oluyorsa hem supra hem de infraspinatus kasları, spinoglenoid çentik etrafında oluyorsa sadece infraspinatus kası etkilenmektedir. Supraskapular sinir sıkışması skapula kırığı, omuz dislokasyonu, kitlelere bağlı omuz hareketi esnasında supraskapaular ligament tarafından kompresyonu sonucu oluşmaktadır. Kitle çoğunlukla gangliyon olmaktadır ve spinoglenoid çentikte daha fazla görülmektedir. Kapsulolabral yaralanma sonucu gangliyon en sık senaryodur. Gangliyon infraspinatus kas denervasyonuna, supraskapular ligament kompresyonu sözkonusu ise o zaman hem infra hem de supraspinatus kası etkilenmektedir. Skapular çentikte kompresyona yol açacak bir neden

4 yokken hem supra hem de infraspinatus kasında etkilenme varsa Parsonage-Turner sendromuna sekonder nörit ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Resim 3: Supraskapular sinirin süperior skapular ve spinoglenoid çentiklerle ilişkisi izleniyor. Aksiller sinir Kuadrilateral boşluk önde subskapular kas, arkada teres minör kası, medialde triseps kasının uzun başı, lateralde humerus cerrahi boynun sardığı bir boşluktur. Omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonda iken posterior humeral sirkumfleks arter ve aksiller sinir sıkışması ile karakterizedir. Dinamik kompresyon yanı sıra proksimal humerus ve skapula kırıklarında ve eşlik eden hematom varlığında, posteroinferior paralabral kist, teres minör kas hipertrofisinde, fibröz banda sekonder de sıkışabilmektedir. MRG de kuadrilateral boşluk en iyi oblik koronal görüntülerde, aksiller sinir trasesi ise omuzun rutin oblik sagital, koronal ve aksiyel görüntülerinde en iyi izlenmektedir. Sinir etrafında normal yağ planı seçilmelidir ve yer kaplayan kitle lezyonu olmamalıdır. Subakut veya kronik aksiler sinir denervasyonunda teres minör ve deltoid kas ödem ve atrofisi izlenmektedir.

5 Resim 4: Kuadrilateral boşluğa uzanan paralabral kistin aksiler sinir basısına bağlı deltoid kasında yağlı atrofi izleniyor. Median sinir En fazla karpal tünelde olan sıkışma distal humerus ve ön kol proksimalinde de oluşabilmektedir. Pronator sendromu median sinirin en proksimal sıkışma sendromudur. Dirsek civarında median sinir brakial kas yüzeyinde bisipital aponöroz altından geçmektedir. Daha sonra pronator teresin humeral ve ulnar başları arasından %80 vakada geçmektedir ancak bu geçişlerde varyasyonlar olabilmektedir. Trase sonra fleksör dijitorum sublime fibröz ark kenarından devam etmektedir. Diğer potansiyel sıkışma yeri dirsekte Struthers ligament civarıdır ki bu ligament suprakondiler prosesi medial epikondile bağlar. Suprakondiler çıkıntı %1 vakada görülen insidental bulgudur. Medial epikondil 5 cm üzerinde humerus anteromedial yüzde gaga şeklindeki kemik çıkıntıdır. Pronator sendromundaki sebepler bisipital aponöroz fibröz bandı, pronator teres kas hipertrofisi, aberrant median arter basısı, travmaya bağlı hematom ve kitleler olabilir. Önkol ve dirsek ön yüzde ağrı, ilk 3 parmakta motor bozukluklar, el ayasında duyusal anormallikler (karpal tünelle karışır) kliniğe yansıyan bulgulardır.

6 Anterior interosseöz sinir (Kiloh-Nevin sendromu) Median sinirin en geniş dalıdır ve sadece motor inervasyon sağlar. Humerus medial epikondil 5-8 cm distalinden çıkmaktadır. Fleksör pollisis longus (FPL), fleksör dijitorum profundusun (FDP) radyal demetine ve pronator kuadratus (PK) kasına motor inervasyon sağlar. El kısmada zorlanma olmaktadır ancak pronator teres fonksiyonuyla bu kayıp maskelenebilmektedir. Önkol ve suprakondiler kırıklarda, yanlış alçılama, kolun üstüne yatarken basınç, yük kaldırma ve viral nöritlerde sinir sıkışması oluşabilmektedir. MRG de FPL, FDP ve PK kaslarında STIR sekansında artmış intensite görülmektedir. Bu sinir MRG de izlenemez ancak inerve ettiği kaslardaki sinyal değişiklikleri ile tanı konulabilir. Karpal Tünel Sendromu Karpal kemikler ve fleksör retinakulum arasında kalan bir boşluktur. Bu boşluk 6 cm uzunluğundadır ve bilekten el ayası orta kesimine kadar uzanır. Bu boşluktan median sinir yanı sıra 8 tane fleksör dijitorum profundus (FDP) ve superfisyalis (FDS), bir fleksör pollisis longus tendonu geçer. Resim 5: Longitüdinal USG de hiperekoik tendon üztünde hipoekoik siniri ve üzerindeki fleksör retinakulum izlenmektedir.

7 Fleksör retinakulum skafoid tüberositesine, radyal tarafta trapezyumun tepesine, unlar tarafta psiform ve hamat kancasına bağlanır. Radyal tarafta fleksör retinakulum fleksör karpi tendonunu sarmak için 2 kata ayrılır. Median sinir karpal tünel proksimalinde FDS yüzeyelinde, karpal tünel içinde 2. ve 3. FDS kasa paralel uzanır. El ayasında 5 dal verir; radyal dal tenar kasları inerve eden motor sinirdir, geri kalan 4 dal 1-3 parmakların ve 4. parmağın radyal yarısının duysal inervasyonunu sağlayan sinirlerdir. Karpal tünel daraldığında, gereksiz doku, iskemik değişiklikler, perinöral ve epinöral ödeme yol açar. İskemi uzadıkça ödem yerini fibrozise bırakmaktadır. Karpal tünel tanısında MRG nin yeri yokken tedavi sonrası persistan bulgular varsa, yer kaplayan kitle lezyonu düşünülüyorsa MRG tanısal ve yardımcı olmaktadır. MRG de tarif edilen 4 bulgudan bahsedilecektir: 1) Sıvıya hassas sekansda median sinirde artmış sinyal intensitesi görülebilir ancak unutulmamalıdır ki artmış sinyal normal de olabilir ve kronik karpal tünel sendromunda median sinir intensitesi düşebilmektedir. 2) Median sinir artmış boyutu diğer bir bulgudur. Normal median sinir psiform düzeyinde yassıdır ve sinirin çevresel alanı mm 2 civarındadır. Dolayısıyla sinirde genişleme psiform kemik düzeyinde değerlendirilir. 3) Hamatum düzeyinde retinakulumun volar şişmesi karpal tünelde artmış basıncı temsil etmektedir. 4) Hamatum düzeyinde median sinirde yassılaşma da diğer bir bulgudur. Ancak bu bulguların nonspesifik olduğu, asemptomatik hastalarda da izlenebileceği akılda tutulmalıdır. Karpal tünel sendromu romatoid artrit, gut, kalsiyum pirofosfat birikimi, akromegali, hipotroidi, amiloidoz, kitleler, median arter trombozu, tendonların fibrozisi, iskelet anomalileri, kanama ve travmaya bağlı olabilir. Karpal tünel sendromu sebebinin tanımlanmasında MRG yardımcıdır. Konservatif tedavilere cevap alınamayan hastalara fleksör retinakulum serbestleştirilmesi yapılmaktadır.

8 Resim 6: Median sinirin a) hamatum ve b) psifoem kemik düzeyinde yassılaştığı ve kalınlaştığı, fleksör retinakulumun bombeleştiği görülmekte, c) karpal tünel içinde anormal kasa bağlı (3. Parmak fleksör dijitorum süperfisyalis kası anormal yapısı), d) romatoid artritte fleksör tendon sinovitine bağlı karpal tünelin artmış sinyal intensitesi ve median sinir basısı USG de aberrant fleksör kas veya persistant median arter gibi karpal tünel sendromuna yol açabilecek konjenital anomaliler izlenebilmektedir. Resim 7: Logitüdinal ultrasonografide işaret parmağın aberran fleksör kasına ve persistan median artere bağlı median sinir basıları izlenmektedir.

9 Ulnar sinir Ulnar sinir trasesi boyunca çift patolojik anormallik gösterebilir buna da çift ezilme fenomeni denir. Ayrıca Martin-Gruber anatomozu gibi aberran bir yol izleyebilir ki bu yol önkolda ulnar-median sinir birleşimi ile karakterizedir. Bu birleşim el kaslarında garip inervasyonlara sebep olur. Ulnar sinir humerus medial epikondili ile olekranon arasında kondiler oluktan, kübital tünel retinakulum (KTR) ve fleksör karpi ulnaris (FKU) 2 başının arasında oluşan aponöroz derininden geçmektedir. KTR ve FKU aponörozu birbiri içine karışmaktadır ve bu karışım birçok varyasyon göstermektedir. Ulnar sinir KTR altında veya yanında sıkışabilir ve buna KT sendromu adı verilir. Ulnar sinir pozisyonu tünel içinde dirseğin anatomik pozisyonlarına göre değişebilmektedir. Dirsek fleksiyonda iken KTR ile humerus medial epikondili arasında sıkışabilir veya KTR kenarından disloke olabilmektedir. Klinikte el lateralinde duyusal problem, FKU, fleksör dijitorum, 4. ve 5. parmak intrinsek kaslarında güçsüzlük görülebilmektedir. KTS ulnar sinir sublüksasyon veya dislokasyonuna, aksesuar epitroklear-ankoneus kası, gangliyon, gecikmiş ulnar sinir palsisine (ulnar sinirin KT içinde valgus deformitesine bağlı sıkışma ve gerilme nöropatisi) bağlı gelişebilir. MRG de KT içinde normal tarafa göre genişlemiş ve artmış sinyal intensitesi gösteren unlar sinir izlenmektedir. Resim 8: Şematik çizimde unlar sinirin kübital tünele kübital tünel retinakulumun altından girdiği(a) ve aponörozun derinlerinden fleksör karpi ulnarisin (FKU) 2 başının arasından (b,

10 ok: ulnar sinir, ok başları FKU kasları) geçtiği gösterilmektedir. Normal ulnar sinirin seyri, kalınlığı ve sinyal intensitesi izlenmektedir (b d). Sıkışmış ve kalınlaşmış ulnar sinir örnekleri izlenmektedir (e,f). Guyon kanalı Ulnar sinir elbileğinde Guyon kanalı olarak bilinen fibroosseöz bir tünelden geçer. Tünel psiformun proksimal kenarındaki volar karpal ligamentten hamulus düzeyinde hipotenar kas orijini arasında uzanır ve yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. Tünel zeminini psiform, hamatum, fleksör retinakulum, hipotenar kaslar, çatısını volar karpal ligament, palmaris brevis kası, palmar faysa lifleri oluşturur. Ulnar arter, sinir ve birleştirici venler bu tünelden geçer ve yağla çevrilidirler. Ulnar sinirin motor dalı palmaris brevisi, hipotenar kas, lateral lumbrikal ve interosseöz kas, addüktör pollisis, abdüktör digiti minimi kaslarını inerve eder. Ganglion, lipom gibi yer kaplayan lezyonlar, üremik tümöral kalsinozis, travma, abdüktör digiti minimi gibi kasların kanal içinde uzanması gibi anatomik kas varyasyonları sinirin sıkışmasında etkilidir. Anevrizma, tekrarlayan travmalara bağlı unlar arter trombozu gibi vasküler anormallikler de hipotenar çekiç sendromuna sebep olmaktadır. Psiform kemik düzeyinde ulnar sinir çapı ortalama 3 mmdir, dallanma tünel girişinden yaklaşık 12 mm ötesinde olmaktadır. Dallanmadan sonra derin motor dal komşuluğundaki kas tarafından kapatılır. MRG nin guyon kanalındaki herhangi yer kaplayan kitlenin gösterilmesinde, sinirin sinyal intensite ve boyutlarındaki değişikliklerin tespit edilmesinde yardımcıdır. Radial sinir Brakial pleksusun en geniş dalıdır. Triseps kasının medial ve lateral başları arasından humerus diyafiz posteriorunda (humerus spiral oluğunda) ilerler. Kolları uygun olmayan pozisyonda uyuyan insanlarda spiral oluk sinir sıkışmasına meyil hazırlar. Sonuçta, triseps,

11 brakioradiyalis, el ve bilek ekstensör ve supinator kaslarında güçsüzlüğe sebep olur. Radial sinir ayrıca humerus orta ve distal saft kırıklarında kemikle olan yakın ilişkisinden, lateral kas septumunu deldiği yerdeki azalmış hareketinden dolayı hasarlanabilir. Humerus kırıklarında USG nin MRG den daha yararlı olabileceği yayınlanmıştır. Cerrahide kanıtlanmış ve hasar görmüş sinir morfolojik özellikleri arasında yer değiştirmiş kemik fragmanları arasında incelmiş ve sıkışmış sinir, sinirin tamamen kopması ile kökte nöroma, kırık fiksasyonu için kullanılan cihaza bağlı gerilme ve yassılaşma, yer değiştirmiş kemik fragmanı üzerinde kalınlaşma, kallus dokusu içine gömülme sayılabilmektedir. Resim 9: Humerus kırığında oluktaki radyal sinirin kırığa bağlı daha hipoekoik ve şiş olduğu görülmektedir. Sinir ok ucu ile işaretlenmiştir. Radial tünel ve posterior interosseöz sinir sendromları Radial sinirin en sık tuzak nöropatisi radial tünel içinde olmaktadır. Radial tünel 5 cm uzunluğunda humerus kapitellumundan supinator kası distal ucuna dek uzanan bir içinde radial sinirin uzandığı bir tüneldir. Radial tünelin posteriorda sınırı kapitellum, anterolateralde brakioradialis ve ekstensör karpi radiyalis brevis kasları oluşturmaktadır. Lateral epikondil distalinde supiantor kas proksimali düzeyinde radial sinir yüzeyel ve derin

12 (posterior interosseöz) dallarına ayrılır. Yüzeyel dal supinator, ekstensör karpi radialis brevis tendon ucunun, Henry tasması adı verilen radyal rekürren arter ve dallarının oluşturduğu damar grubunun, supinator kas orijinindeki fibröz band olan Frohse kemeraltı, supinator kasının distal ucu ve lateral tarafındaki fasyal kemeraltı yüzeyinden geçmektedir. Radyal tünel ve posterior interosseös sinir sendromları sanki iç içe kullanılıyor gibi gelse de klinikleri farklıdır. Radial tünel sendromu motor güçsüzlük oluşturmadan ağrı ve sıklıkla duyu bozukluklarına sebep olurken, posterior interosseöz sinir sendromu düşük bilek olarak adlandırılan ekstensör kas grup güçsüzlüğü ile bulgu vermektedir. Bu sendromda duyuda bir bozukluk olmamaktadır. Radial tünelde sinir sıkışması anatomisi içinde direkt kompresyona uğraması ile karakterizedir. Yüzücülerde ve koro şeflerinde tekrarlayan pronasyon ve supinasyon hareketi de dinamik kompresyona yol açmaktadır. Mekanik kompresyon gangliyon kistine, lipom, vasküler malformasyon, sinovit, bisipitoradial bursit, travmaya bağlı şişme ve radyus başı dislokasyonlarında gelişebilmektedir. Resim 10: a,b: Önkol proksimalinde radyus ile supinator kas arasında lipom izleniyor, c) posterior interosseöz sinir basısına bağlı ekstensör kaslarında artmış sinyal intensitesi ve yağlı atrofi izleniyor.

13 Referanslar: 1) Kim S, et al. Role of magnetic resonance imaging in entrapment and compressive neuropathy what, where, and how to see the peripheral nerves on the musculoskeletal magnetic resonance image: part 2. Upper extremity. Eur Radiol (2007) 17: ) Linda DD, et al. Multimodality Imaging of Peripheral Neuropathies of the Upper Limb and Bra chial Plexus. RadioGraphics 2010; 30: ) Martinoli C, et al. US of Nerve Entrapments in Osteofibrous Tunnels of the Upper and Lower Limbs. RadioGraphics 2000; 20:S199 S217.

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa TUZAK NÖROPATİLER Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa dryukselozkan@yahoo.com Prof.Dr.Rıdvan EGE IV.Temel El Cerrahisi Kursu Ortopedia

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi 16 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi Can Çevikol ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 16-29 MRG İncelemelerinde

Detaylı

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik ALT EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Dr.Hatice Tuba SANAL Gülhane Askeri Tıp Akademisi Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik çalışmalarla konabilir. Karmaşık

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Tuzak Nöropatiler. I. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri. Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR

Tuzak Nöropatiler. I. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri. Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR Tuzak Nöropatiler Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR 77 Tuzak nöropatileri, duysal, motor ve otonom sinir liflerini içeren periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları boyunca bir fibröz veya fibro-osseöz tünel

Detaylı

İŞ İLE İLİŞKİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI

İŞ İLE İLİŞKİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI İŞ İLE İLİŞKİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI Öğr. Gör. Uzm. Dr. Banu DİLEK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğrenme Hedefleri İşe bağlı KİS bozukluğu

Detaylı

Tuzak nöropatiler, periferik sinirlerin anatomik. Tuzak nöropatilerde manyetik rezonans görüntüleme

Tuzak nöropatiler, periferik sinirlerin anatomik. Tuzak nöropatilerde manyetik rezonans görüntüleme TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:501 522 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.71 DERLEME Tuzak nöropatilerde manyetik rezonans görüntüleme Magnetic resonance

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri.

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. OMUZ AĞRISI Dr. DERYA YILMAZ 12.06.12 OMUZ AĞRISI Lokal nedenler? Omuz ağrısının diğer nedenleri 70 yaş bayan hasta 2 3 gündür sağ omuzda sızı şeklinde ağrı + Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı yok

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Tuzak nöropatilerde ultrasonografik görüntüleme

Tuzak nöropatilerde ultrasonografik görüntüleme TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:488 500 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.70 DERLEME Tuzak nöropatilerde ultrasonografik görüntüleme Ultrasonography

Detaylı

Dirseğin Patolojik Değişiklikleri

Dirseğin Patolojik Değişiklikleri 75 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Dirseğin Patolojik Değişiklikleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 75-89 Berna Dirim Mete ÖĞRENME HEDEFLERİ Dirseğin Patolojik Değişiklikleri Sinovyal Patolojiler

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

Omuz Sorunlarında Görüntüleme

Omuz Sorunlarında Görüntüleme 3 Omuz Sorunlarında Görüntüleme Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz sorunlarının tanısında radyoloji özelikle de Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) önemli yer tutmaktadır. Tedavi öncesi iyi bir görüntüleme

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Safiye Tuncer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı TAHUD Sürekli Mesleki Gelişim ve Eğitim Sempozyumu 2 Nisan 2012 - Mardin Yumuşak

Detaylı

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI Dr. Yusuf YÜRÜMEZ HEDEFLER Sınıflanma Ekstremite yaralanmalarına genel yaklaşım Spesifik üst ekstremite yaralanmalarında Anatomi Tanı ve tedavi yaklaşımları

Detaylı

Torasik Outlet Sendromu (TOS)

Torasik Outlet Sendromu (TOS) Sezai Çubuk, Orhan Yücel Giriş Kola giden nörovasküler yapıların göğüs kafesinin üst kısmında çeşitli nedenlerle basıya uğraması ve semptom oluşturmasına torasik outlet sendromu (TOS) denir. Sendrom önceleri

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Torasik Outlet Sendromu Torasik Outlet Sendromu (TOS); Subklavian arter, ven ve brakiyal pleksusun süperior toraks çıkışında kompresyona uğramasıyla

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR Yrd.Doç.Dr. Ahmet DEMİRCAN GAZİ ÜTF ACİL TIP ANABİLİM DALI IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 08 11 Mayıs 2008 Antalya Tanım Yüksek riskli ortopedik yaralanmalar, beraberlerinde

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ H.Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ SBR178/REK132 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ HAREKET SİSTEMİ VE KİNEZİYOLOJİK ANALİZ BÖLÜMLERİ İÇİN KONU TEKRARI SORULARI HAREKET

Detaylı

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı LATERAL EPİKONDİLİT En sık görülen dirsek patolojisidir.

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Mustafa Kürklü, Selim Türkkan, Harun Yasin Tüzün. GATA, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

Mustafa Kürklü, Selim Türkkan, Harun Yasin Tüzün. GATA, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:566 571 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.78 DERLEME Karpal tünel sendromu ve median sinirin diğer tuzak nöropatileri

Detaylı

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Doç Dr Mustafa Akif SARIYILDIZ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 2014 İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları (İKİH)

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Çoğunlukla selim karakterde olan bu tümörlerin sadece % 1-2 si habistir. Sinovial kistler, tendon kılıfının dev hücreli tümörü, lipom, enkondrom sık görülen selim oluşumlardır.

Detaylı

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma hastasında hangi görüntüleme? Hastaya yarar getirecek Hastaya zarar vermeyecek

Detaylı

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Amaç 1. Futbol oyuncularında az bilinen ve sıklıkla gözden kaçabilen diz çevresi sorunlarını

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

Omuz eklemi, insan vücudunda en geniş hareket

Omuz eklemi, insan vücudunda en geniş hareket TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:543 547 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.75 DERLEME Omuz çevresi tuzak nöropatiler: supraskapular sinir sıkışması ve

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

TORASİK OUTLET SENDROMU NUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE TRANSAKSİLLER YAKLAŞIM SONUÇLARI

TORASİK OUTLET SENDROMU NUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE TRANSAKSİLLER YAKLAŞIM SONUÇLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK TORASİK OUTLET SENDROMU NUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE TRANSAKSİLLER YAKLAŞIM SONUÇLARI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı OMUZ AĞRILARIA RILARI Dr.Kenan AKGÜN İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Fiziksel Tıp T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Omuz ağrısıa Bel ve boyun ağrısından a sonra üçünc ncü sıklıkta kta görülmektedirg

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya 2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya 2 TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:555 565 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.77 DERLEME Kübital tünel sendromu ve ulnar sinirin diğer tuzak nöropatileri

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI MEDİAN SİNİR VE ULNAR SİNİR TARAFINDAN UYARILAN PROKSİMAL VE DİSTAL YERLEŞİMLİ KASLARDA SİNİR İLETİM PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

DİYABETİK KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONU, GECE ATELİ VE FİZİK TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DİYABETİK KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONU, GECE ATELİ VE FİZİK TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. Banu Kuran DİYABETİK KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONU, GECE

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU Açıklama C71 Beyin malign neoplazmı (*) D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı (*) G11 Herediter ataksi (*) G12.2 Motor nöron hastalığı (*) G20 Parkinson hastalığı

Detaylı

TORASİK OUTLET SENDROMU (TOS)

TORASİK OUTLET SENDROMU (TOS) TORASİK OUTLET SENDROMU (TOS) Toraks üst çıkışında, üst extremiteye giden sinir ve vasküler yapılara bası sonucu ortaya çıkan semptomlar topluluğuna torasik çıkış sendromu denilmektedir. Apertura Thoracica

Detaylı

OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Üst Ekstremitede Görülen Periferik Sinir Kompresyon Nöropatileri COMPRESSION NEUROPATHIES IN THE UPPER EXTREMITY. Eftal Güdemez 1

Üst Ekstremitede Görülen Periferik Sinir Kompresyon Nöropatileri COMPRESSION NEUROPATHIES IN THE UPPER EXTREMITY. Eftal Güdemez 1 STE CME Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 5-12 Üst Ekstremitede Görülen Periferik Sinir Kompresyon Nöropatileri COMPRESSION NEUROPATHIES IN THE UPPER EXTREMITY Eftal Güdemez 1 Özet S k flma sendromu ya da

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Pediatrik Ortopedi; Doğum Yaralanmaları

Pediatrik Ortopedi; Doğum Yaralanmaları Kitap Bölümü DERMAN Özgür Başal I. Doğum Yaralanmaları 1. Doğum Kırıkları Zor doğum, makat geliş, iri bebek, travayın iyi yönetilememesi gibi nedenlerle yenidoğan travmaya maruz kalabilir. Makrozomik bebeklerde

Detaylı

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler 1 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler Remide Arkun 1, F. Bilge Ergen 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 1-15 Normal Anatomi/Fonksiyon/Varyasyonlar

Detaylı

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL I. GİRİŞ ve AMAÇ Son yıllarda özellikle radyoloji alanındaki gelişmenin sonucu insan anatomi bilgisine daha çok ihtiyaç olduğu açığa çıkmıştır. Anatomik olarak vücudun bir bölümünün normalinin bilinmesi,

Detaylı

27.09.2012. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Dr. Murat BERBEROĞLU 12.06.2012. 27 kemikten olușur

27.09.2012. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Dr. Murat BERBEROĞLU 12.06.2012. 27 kemikten olușur El - El Bileği, i, Ön kol ve Dirsek na Yaklașım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat BERBEROĞLU 12.06.2012 Sunu Planı El ve Parmak Anatomi Klinik özellikler, öykü,el muayenesi,

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara Dicle Tıp Dergisi / Dicle N.M. Medical Ertaş Journal ve ark. Sinir yaralanmalarında erken tendon transferleri Cilt / Vol 37, No 2, 115-120 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Radial ve ulnar sinir yaralanmalarında

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Ergonomi, Nükleer Felaketleri Önler mi?

Ergonomi, Nükleer Felaketleri Önler mi? Ergonomik Riskler ve Sağlığa Etkileri Dr. Dilek TĐRYAKĐ Ergonomi, Nükleer Felaketleri Önler mi? Ergonomi Đşi ve işyerini, insan vücudunun yetenekleri ve sınırları ile uyumlu olacak şekilde tasarlayan bilim

Detaylı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU Ek-4 C71 D33 G11 Beyin malign neoplazmı Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Fzt. Beray KELEŞOĞLU. Eylül 2014 DENİZLİ

Fzt. Beray KELEŞOĞLU. Eylül 2014 DENİZLİ ÖNKOL SEVİYESİNDEKİ MEDİAN VE ULNAR SİNİR ONARIMLARINDA SONUÇ ÖLÇÜMÜ İÇİN KULLANILAN NİCEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ İLE AKTİVİTE VE KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Fzt. Beray KELEŞOĞLU

Detaylı

Elin Periferik Sinir Lezyonlari

Elin Periferik Sinir Lezyonlari Türk Nörosirürji Dergisi, 2005, Cilt: 15, Sayi: 3, 220-224 Elin Periferik Sinir Lezyonlari Dr. Abdullah KECIK, Dr. Erhan SÖNMEZ Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

07.01.2014. Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı. Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım

07.01.2014. Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı. Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı Uzaysal çözünürlük Kontrast çözünürlüğü Temporal çözünürlük Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım Dr Üstün Aydıngöz

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yumuşak doku romatizmaları Ekstraartiküler ve kemik dışı periartiküler yapılardaki patolojilere

Detaylı

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi.

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi. Anatomi Görüntüleme AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012 Spesifik bursalar/bursitler Spesifik tendinit Osteoartrit Tedaviler Görüntüleme Fizik muayene ve hikayeye yardımcı X-ray

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

İMPİNGEMENT SENDROMU OLGULARINDA MR GÖRÜNTÜLEME

İMPİNGEMENT SENDROMU OLGULARINDA MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Şef: Dr. Bülent Saydam AYAK BİLEĞİ İMPİNGEMENT SENDROMU OLGULARINDA MR GÖRÜNTÜLEME ( Uzmanlık Tezi ) Dr. Halime

Detaylı

Keywords: Humerus, Supracondylar process, MRI.

Keywords: Humerus, Supracondylar process, MRI. doi: 10.5505/abantmedj.2014.44366 Abant Medical Journal Olgu Sunumu / Case Report Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 Suprakondiler proses sendromunda MRG bulguları MRI findings of supracondylar process

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

(Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması)

(Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması) (Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PEDİATRİK REHABİLİTASYON BİRİMİ Hazırlayanlar: Dr. Sara ASGHARI Uzm. Dr.

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ

PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet BÜYÜKKİRAZ İstanbul -2005 1 TEŞEKKÜR Öncelikle her türlü fedakarlığa katlanarak bugünlere gelmemi sağlayan aileme; nöroşirürji

Detaylı

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ekstra-Artiküler Kalça Ağrısı Adale strain Stres veya avülsiyon

Detaylı