2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl"

Transkript

1 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009

2 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yüksek öretim kurumu yapsna sahip olan Üniversitemiz, özverili ve baarl çalmalar ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasndaki yerini almtr. NASIL BR ÜNVERSTE? Sorusuna vereceimiz yant, Üniversitemizde eitim yaklamn tesis ederken temel ilkelerimiz olacaktr. Üniversitelerde eitim nasl olmaldr ve Dokuz Eylül Üniversitesinde eitim yaklammz nedir? Üniversitelerde, ülke geleceinin oluturulmasnda görev alacak örenciler ve bilim insanlar; demokrasi ilkelerini benimsemi, toplumsal sorunlara duyarl ve bunlara akln ve bilimin nda çözümler üretme konusunda sorumluluk tayan, toplumsal deerlere saygl ve yüksek etik deerlere sahip, kültürel ve sanatsal geliime öncülük edebilecek bireyler olarak yetitirilmelidirler. Deien toplumsal yap içerisinde nitelikli eitim; insann bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanmas ve yaymasn salamak anlamna gelmektedir. Böylece insanlara kendilerini gerçekletirme ve bu yolla özgür olma olana yaratlr. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetitirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelimilik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalknmasna katkda bulunur. Üniversitenin eitim ve aratrmann yan sra ulusal ve uluslar aras boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardr. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandrr.

3 Tahakkümden arnm bir ortamda, demokratik tartma zemini gelitirmek, bundan örencilerin ve kamunun etkilenmesini salamak üniversitenin temel ilevlerindendir. Toplumun kendisini anlama ve yorumlama tarz üzerinde, Üniversitelerin ve bilim adamlarnn dorudan ve dolayl etkileri vardr. Üniversiteler toplumsal düünün dönütürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluturur. Üniversitelerin, kültürel ve sanatsal anlaylarn korunmas ya da dönütürülmesinde de etkileri olmaktadr. Bunlarn yannda üniversitelerin en önemli toplumsal sorumluluklarnn banda, demokrasi anlaynn yerletirilmesi, demokratik haklara dair farkndalk yaratlmas ve bu haklara kar saygl olmann öretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulamamz, yani gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararl, donanml bireyler olarak yetitirebilmemiz için Dokuz Eylül Ruhu nun olumas gerektiine inanyoruz. Dokuz Eylül Ruhu nda bireysellik deil kurumsallk, hogörü, sevgi ve sayg vardr. Yukarda belirtilen eitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime düen görev, iyi ve doru bir yönetiim sisteminin uygulanmasdr. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliin gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlay çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulamak için bütün idari ve akademik kadrolarmzla çalmalarmza devam etmekteyiz. Ulusal hedeflerimizin dnda, uluslararas platformda, Avrupa Birlii Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yaplandrlmas çerçevesinde yürürlüe konulan 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlk ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayal çok yll bütçelemeye geçmesi hükme balanm olup, bu balamda Üniversitemizin dönemi stratejik plan hazrlanarak 2007 yl banda Devlet Planlama Tekilat Müstearlna sunulmutur Üniversitelerin yaplanmasnda yukarda belirtilen deerleri teminat altna alabilecek akademik ve idari mekanizmalarn oluturulup, kurumsal kültürün yaygnlatrlabilmesi amacyla, Üniversitemiz örencileri ve çalanlarnn alnan kararlara katlmn salamak üzere effaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayn hayata geçirmi bulunmaktayz. Bu yönetim anlay çerçevesinde; Üniversitemizde yaplmas gereken faaliyetlerin planlanmasnda, örencilerimiz ve çalanlarmzn ortak eilimleri/talepleri tespit edilerek (anketler ve geri bildirim yoluyla), bunlar bütçe imkânlar çerçevesinde yerine getirilmeye çallmaktadr.

4 Kararlarn, her birim ve bireyin görü/düüncelerinin göz önüne alnarak açklk ilkesi ve etik kurallar çerçevesinde alnmas gerektiinden hareketle, kamu kurulularnn idaresinde bireyselliin deil geni katlmn salanmasnn gerektiini düünmekte ve Üniversitemizde de buna uygun yaplanmay tesis etmek üzere gerekli admlar atmaktayz. Ayrca, yönetime ilikin kararlar ile Üniversitemiz hakkndaki gelimeler konusunda üst yönetim tarafndan çalanlara yönelik düzenli akademik, idari ve mali konularda bilgilendirme toplantlar yaplmak suretiyle yönetimsel effafln temini ile devamllnn salanmasn kurumsal deer olarak içselletirmi bulunmaktayz. Üniversitemiz, yeni mali sistemin saydamlk, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali ilemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduu kurum ve kurulular bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu darelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar Hakknda Yönetmelik uyarnca hazrlanan Üniversitemiz Yl dare Faaliyet Raporu, Yönetmeliin 20 inci maddesi uyarnca kamuoyunun ve ilgili kurum ve kurulularn bilgisine sunulur.

5 I GENEL BLGLER A- MSYON VE VZYON... 1 B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C- DAREYE LLKN BLGLER 5 1. Fiziksel Yap Örgüt Yaps Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynaklar Sunulan Hizmetler Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 68 II AMAÇ VE HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri. 73 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 82 III FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- MAL BLGLER Bütçe Uygulama Sonuçlar Mali Denetim Sonuçlar B- PERFORMANS BLGLER 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlar Tablolar ve Deerlendirilmesi IV KURUMSAL KABLYET VE KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler 174 B- Zayflklar C- Deerlendirme. 175 EKLER 176

6 A-MSYON VE VZYON GENEL BLGLER Dokuz Eylül Üniversitesi nin misyonu, kukusuz en iyi biçimde önüne koyduu insan odakl hedeflerle açklanabilir. Nasl bir Eitim, nasl bir nsan, nasl bir Toplum, nasl bir Dünya Görüü sorularnn yantlar üniversitemizin misyonunu tanmlayacaktr. M S Y O N Dokuz Eylül Üniversitesinin misyonu, gerçekletirdii eitim ve bilimsel aratrmalar yoluyla insanln ekonomik, kültürel ve sosyal zenginlii artrmaktr. V Z Y O N Dokuz Eylül Üniversitesinin vizyonu, dünyann en iyi eitim ve bilim merkezlerinden biri olmaktr. B-YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköretim kurumlarnn yetki, görev ve sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasas nn 130 uncu maddesi ve 2547 sayl Yükseköretim Kanunu ile düzenlenmitir. Anayasada yer ald üzere; Yükseköretim kurumlar, Çada eitim-öretim esaslarna dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun insan gücü yetitirmek amac ile; ortaöretime dayal çeitli düzeylerde eitim-öretim, bilimsel aratrma, yayn ve danmanlk yapmak, ülkeye ve insanla hizmet etmek üzere çeitli birimlerden oluan kamu tüzelkiiliine ve bilimsel özerklie sahip kurumlar olarak tanmlanmtr. Sayfa 1 / 203

7 2547 sayl Yükseköretim Kanununda ise, Üniversite; Bilimsel özerklie ve kamu tüzelkiiliine sahip yüksek düzeyde eitim - öretim, bilimsel aratrma, yayn ve danmanlk yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulu ve birimlerden oluan bir yükseköretim kurumu olarak tanmlanm ve yükseköretimin amac, ana ilkeleri ve yükseköretim kurumlarnn görevleri aada belirtildii ekilde belirlenmitir. Yüksekö%retimin amac-: 2547 sayl Yükseköretim Personel Kanunu nun Amaç balkl 4 üncü maddesinde Yükseköretimin amac tanmlanmtr. Bu düzenlemeye göre yükseköretimin amac; a. Örencilerini; (1) ATATÜRK nklâplar ve ilkeleri dorultusunda ATATÜRK milliyetçiliine bal, (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel deerlerini tayan, Türk olmann eref ve mutluluunu duyan, (3) Toplum yararn kiisel çkarnn üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine kar görev ve sorumluluklarn bilen ve bunlar davran haline getiren, (5) Hür ve bilimsel düünce gücüne, geni bir dünya görüüne sahip, insan haklarna saygl, (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakmndan dengeli ve salkl ekilde gelimi, (7) lgi ve yetenekleri yönünde yurt kalknmasna ve ihtiyaçlarna cevap verecek, ayn zamanda kendi geçim ve mutluluunu salayacak bir meslein bilgi, beceri, davran ve genel kültürüne sahip, vatandalar olarak yetitirmek, b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluunu artrmak amacyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalknmasna katkda bulunacak ve hzlandracak programlar uygulayarak, çada uygarln yapc, yaratc ve seçkin bir orta haline gelmesini salamak, c. Yükseköretim kurumlar olarak yüksek düzeyde bilimsel çalma ve aratrma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelime ve kalknmaya destek olmak, yurt içi ve yurt d kurumlarla ibirlii yapmak suretiyle bilim dünyasnn seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çada gelimeye katkda bulunmaktr. Sayfa 2 / 203

8 Ana ilkeleri: a. Örencilere, ATATÜRK inklaplar ve ilkeleri dorultusunda ATATÜRK milliyetçiliine bal hizmet bilincinin kazandrlmas salanr. b. Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bal, kendimize has ekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak gelitirilir ve örencilere, milli birlik ve beraberlii kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandrlr. c. Yükseköretim kurumlarnn özellikleri, eitim - öretim dallar ile amaçlar gözetilerek eitim - öretimde birlik ilkesi salanr. d. Eitim - öretim plan ve programlar, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarna göre ksa ve uzun vadeli olarak hazrlanp sürekli olarak gelitirilir. e. Yükseköretimde imkan ve frsat eitliini salayacak önlemler alnr. f. Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalknma plan ve programlarnn ilke ve hedefleri dorultusunda ve yükseköretim planlamas çerçevesinde Yükseköretim Kurulunun görüü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. g. Meslek eleman yetitiren bakanlklara bal yüksekokullar, Yükseköretim Kurulunun tespit edecei esaslara göre Bakanlar Kurulu karar ile kurulur. h. Yükseköretim kurumlarnn gelitirilmesi, verimlerinin artrlmas, geniletilmesi ve bütün yurda yaygnlatrlmas amacna yönelik olarak yenilerinin açlmas, öretim elemanlarnn yurt içinde ve dnda yetitirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim insan gücü - eitim unsurlar arasnda dengenin salanmas, yükseköretime ayrlan kaynaklarn ve ihtisas gücünün dalm, milli eitim politikas ve kalknma planlar ilke ve hedefleri dorultusunda ülke, çevre ve uygulama alan ihtiyaçlarnn karlanmas, örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim - öretimi de kapsayacak ekilde planlanr ve gerçekletirilir. -. Yükseköretim kurumlarnda, Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi, Türk dili, yabanc dil zorunlu derslerdendir. Ayrca, zorunlu olmamak kouluyla beden eitimi veya güzel sanat dallarndaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yaryl olarak programlanr ve uygulanr. Sayfa 3 / 203

9 Yüksekö%retim Kurumlar-n-n görevleri: Yukardaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköretim kurumlarnn görevleri; a. Çada uygarlk ve eitim - öretim esaslarna dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalknma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöretime dayal çeitli düzeylerde eitim - öretim, bilimsel aratrma, yaym ve danmanlk yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarn rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, milli eitim politikas ve kalknma planlar ilke ve hedefleri ile Yükseköretim Kurulu tarafndan yaplan plan ve programlar dorultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve sayda insan gücü yetitirmek, c. Türk toplumunun yaam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydnlatc bilim verilerini söz, yaz ve dier araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim yoluyla toplumun özellikle sanayileme ve tarmda modernleme alanlarnda eitilmesini salamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelimesini ilgilendiren sorunlarn, dier kurulularla ibirlii yaparak, kamu kurulularna önerilerde bulunmak suretiyle öretim ve aratrma konusu yapmak, sonuçlarn toplumun yararna sunmak ve kamu kurulularnca istenecek inceleme ve aratrmalar sonuçlandrarak düüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eitim - öretim ve seferberlii içinde, örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim hizmetini üstlenen kurumlara katkda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarm ve sanayinin gelimesine ve ihtiyaçlarna uygun meslek elemanlarnn yetimesine ve bilgilerinin gelimesine katkda bulunmak, sanayi, tarm ve salk hizmetleri ile dier hizmetlerde modernlemeyi, üretimde art salayacak çalma ve programlar yapmak, uygulamak ve yaplanlara katlmak, bununla ilgili kurumlarla ibirlii yapmak ve çevre sorunlarna çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eitim teknolojisini üretmek, gelitirmek, kullanmak, yaygnlatrmak, -. Yükseköretimin uygulamal yaplmasna ait eitim - öretim esaslarn gelitirmek, döner sermaye iletmelerini kurmak, verimli çaltrmak ve bu faaliyetlerin gelitirilmesine ilikin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak 2547 sayl Yükseköretim Kanunu nun 7 inci maddesinde hükme balanmtr. Sayfa 4 / 203

10 C- DAREYE LKN BLGLER 1- Fiziksel Yap-: 1.1 E%itim Alanlar- Derslikler yl sonu itibariyle Üniversitemizde eitim amacyla kullanlan alanlarn dalm ve örenci kapasiteleri aadaki tabloda verilmitir. Buna göre eitim ve örenim gören toplam örenciye hizmet veren 73 anfi, 743 derslik, 69 bilgisayar laboratuar ve 174 adet dier amaçl laboratuar bulunmaktadr. E%itim Alan- Kapasite (kidi) Üzeri Toplam Anfi S-n-f Bilgisayar Lab Di%er Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantin ve Kafeteryalar Dokuz Eylül Üniversitesi Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanl na bal olarak ve kiraya verilmek suretiyle iletilen, üniversitemizin hemen her yerleke alan içinde örenci, personel ve misafirlerimize hizmet vermek üzere toplam m 2 alana kurulu, 16 adet kantin, 21 adet kafeterya-restoran iletmesi bulunmaktadr. Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Says (adet) 16 Kantin Alan (m2) Kafeterya, Restoran Says (adet) 21 Kafeterya Alan (m2) Sayfa 5 / 203

11 1.2.2 Yemekhaneler Üniversitemiz Salk Kültür ve Spor Dairesi Bakanl na bal olarak toplam 11 örenci yemekhanesi, 11 personel yemekhanesi ile akademik, idari personel ve örencilerimize beslenme hizmeti verilmektedir. SKS Daire Bakanlna bal mutfaklar; Rektörlük, Tp Fakültesi, lahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Buca Eitim Fakültesi, Buca Mühendislik Fakültesi, Torbal Meslek Yüksekokulunda bulunmaktadr. Yemek menüleri; gda mühendislerimiz ve diyet uzmanlarmz gözetiminde usta açlarmz tarafndan hazrlanmakta ve hizmete sunulmaktadr. Ö%renci yemekhane Say-s- (adet): 11 Ö%renci yemekhane Alan- (m2): Ö%renci yemekhane Kapasitesi (kidi): Personel yemekhane Say-s- (adet): 11 Personel yemekhane Alan- (m2): Personel yemekhane Kapasitesi (kidi): Misafirhaneler Üniversitemize bal olarak hizmet vermekte olan DEVAK Otel in de 40 oda ve 4 süit oda olmak üzere toplam 44 oda ve 92 yatak bulunmaktadr. Misafirhane Say-s- (adet) 1 Misafirhane Kapasitesi (kidi) Ö%renci Yurtlar- Üniversitede Buca Eitim Fakültesi Kampusu içerisinde ve Buca Evka1 de olmak üzere eitim gören kz ve erkek örencilerimize 2 adet yurt ile örencilerimize barnma hizmetini verilmektedir. Buca Kz Örenci Yurdu A ve B Blok olmak üzere 2 Bloktan oluur. Sadece kz örencilere hizmet vermekte olan yurdumuz, 2 ve 4 kiilik odalar olmak üzere toplam 496 örenci kapasitelidir. Yurdun A blounda 65 adet 4 kiilik oda bulunmaktadr. B blokta ise, toplam 18 adet 2 kiilik ve 50 adet 4 kiilik oda yer almaktadr. Buca kz örenci yurdunda örencilerin zaman geçirebilecekleri çalma salonu, tv salonu ve kantin bulunmaktadr. Sayfa 6 / 203

12 DEÜ Örenci Yurdu tek kiilik, 2 kiilik ve 4 kiilik odalar olmak üzere 182 Kz, 338 Erkek, Toplam 520 yatak kapasitesi ile örencilerimizin barnma ihtiyacn karlamaktadr. Kafeterya, yemekhane, market, oyun salonu, bay bayan kuaför, butik, bijuteri, krtasiye, internet cafe, scak souk merkezi klima, fitness center, hobi odalar gibi çeitli yönlerden örencilerimizin sosyal ve günlük hayatlarn rahat bir ekilde geçirebilmeleri salanmaktadr. Yatak Say-s Üzeri Oda Say-s Alan- (m2) Üniversitemiz yurtlarnda yatak says 1 ile 4 arasnda deien toplam 394 oda ve bu odalar için ayrlm toplam m2 alan bulunmaktadr Lojmanlar Tnaztepe kampüsünde Aratrma Görevlileri Konukevi Binas ve Buca Eitim Fakültesi Bahçesinde bulunan Misafirhane binas ile Üniversitemizin lojman ihtiyac karlanmaktadr. Buca eitim fakültesi bahçesinde yer alan her biri 120 m2 lik 2 adet lojman bulunmaktadr. Tnaztepe kampüsünde yer alan Aratrma Görevlileri Konukevi Binas ise bekarlar ve evliler için ayrlm 2 ksmdan olumaktadr. Bekarlar için ayrlm bölümdeki odalarn her biri 25, evliler için ayrlm bölümdeki odalar da 50 m2 lik kullanm alanna sahiptir. Bu lojmann toplam hizmet alan ise m2 dir Spor Tesisleri Üniversitemizde hizmet veren 6 s kapal, 9 u da açk olmak üzere toplam 15 spor tesisi bulunmaktadr. ve bu tesislerin toplam alan m2 dir. Kapal- Spor Tesisleri Say-s- (adet) 6 Kapal- Spor Tesisleri Alan- (m2) Aç-k Spor Tesisleri Say-s- (adet) 9 Aç-k Spor Tesisleri Alan- (m2) Sayfa 7 / 203

13 Dokuz Eylül Üniversitesi Salk, Kültür ve Spor Dairesine bal faaliyet göstermekte olan spor salonlar, birçok spor okulu ve aktiviteyi bünyesinde barndrmaktadr. Spor okullar; Yoga Body Fitness Basketbol Badminton Capoiera Kendo Plates Aikido Medidatif Dans Voleybol Halk Oyunlar Latin Danslar olarak belirlenmitir. Spor okullar, örencilerimizin katlmna açk olduu gibi akademik ve idari personelimizin de katlmna açktr. Spor salonlar ayn zamanda, dardan kiilerin de katlmna açk olarak çalmaktadr. Üniversitemiz bünyesinde deiik kapasitelere sahip toplam 74 toplant salonu ve 27 adet de konferans salonu bulunmaktadr. Kapasitesi Üzeri Toplam Toplant--Konferans Salonlar- Toplant- Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Üniversitemizde halen 900 m 2 alanda hizmet vermekte olan 384 kiilik bir sinema salonu bulunmaktadr. yl içinde Üniversitemiz sinemasndan yaklak biletli seyirci yararlanmtr. Sayfa 8 / 203

14 1.2.9 E%itim Ve Dinlenme Tesisleri E%itim ve Dinlenme Tesisleri Say-s- (adet) 1 E%itim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi (kidi) 144 Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanlna bal Doanbey Payaml Örenci Eitim ve Dinlenme Tesisleri, zmir e 60 km. uzaklktaki Seferihisar Ürkmez de 14 dönüm arazi üzerine 1986 ylnda, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli ile örenci ve tüm misafirlerine hizmet vermek üzere kurulmutur. Balatlan yeniden yaplandrma çalmalar ile tesisimiz, Uluslararas bir Kongre Merkezi olma yolunda da ilerlemektedir. Tesis içinde odalar çift kiiliktir. Odalarda banyo, tuvalet, du ve klima ile 24 saat scak su gibi imkânlar sunulmaktadr. Tesisteki konaklama kapasitesi çift kiilik odalarda 144 kii, bu odalara eklenebilecek yataklarla maksimum 216 kiidir. Tesisimizde 200 kiilik bir Konferans Salonu, nternet Cafe, TV Salonu, Kafeterya, Disko, Anfi Tiyatro, Plaj ve Sahil Bar bulunmaktadr. Tesisimizde, salk personeli ve idari personel ile cankurtaranlar konuklarn tatillerinin tadn güvenli bir ekilde çkarabilmeleri için 24 saat hizmet vermektedir Tesisimizin en önemli amac, dinlenme, elenme ve örenme faaliyetlerinin bir arada gerçeklemesini salamaktr. Bunu için tesisimizde, spor turnuvalar, animasyon faaliyetleri, güncel konularla ilgili konferanslar, kii says ve istee göre çevre gezileri (aquapark, tekne gezileri, Kuadas, Efes ve Selçuk ) düzenlenmektedir Ö%renci Kulüpleri yl sonu itibariyle üniversitemiz bütününde faaliyet gösteren toplam 106 örenci kulübü ve bu kulüplerin kulland m2 lik alan bulunmaktadr. Ö%renci Kulüpleri Say-s- (adet) 106 Ö%renci Kulüpleri Alan- (m2) yl içerisinde üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren örenci kulüpleriyle irtibata geçilerek, tek çat altnda yaplanma ile ilgili çalmalar balatlm ve örenci topluluklar ile ortak faaliyetler yürütülmütür. Sayfa 9 / 203

15 Mezun Ö%renciler Derne%i Üniversitemizde aktif olarak faaliyet gösteren sadece 3 adet mezun örenci dernei vardr. Bunlar ktisadi dari Bilimler Fakültesi, letme Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bünyesi altnda faaliyet göstermektedir. Mezun Ö%renciler Derne%i Say-s- (adet) 3 Mezun Ö%renciler Derne%i Alan- (m2) Okul Öncesi ve lkö%retim Okulu Alanlar- Salk, Kültür ve Spor Dairesine bal üç adet kre ve anaokulu bulunmaktadr. Bunlardan ikisi Buca Eitim Fakültesi Kampüsü ve Tnaztepe Kampüsü içerisinde yer almaktadr. Bir dier Kre ve Anaokulu ise Tp Fakültesi Kampüsü içerisindedir. Her üç kre ve anaokulu da üniversite bünyesinde akademik ve idari personel çocuklarnn gündüz bakmn üstlenmektedir. Bu kapsamda, çocuklarn geliimini desteklemek amac ile tiyatro, resim, müzik, dans, bilgisayar gibi faaliyetlerin düzenlenmesi için çalr. Toplam anaokulu alan m2 ve hizmet kapasitesi de 161 çocuktur. Anaokulu Say-s- (adet) 3 Anaokulu Alan- (m2) Anaokulu Kapasitesi: (kidi) Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar- Üniversitemizde akademik personelin hizmetine sunulan m2 alana sahip toplam çalma odas mevcuttur. Bu alanlar kullanan kii says ise dir. Say-s- (adet) Alan- (m2) Kullanan Say-s- (KiDi) Çal-Dma Odas Sayfa 10 / 203

16 1.3.2 dari Personel Hizmet Alanlar- ylnda idari personelin hizmetine sunulmu olan toplam m2 alan kii kullanmaktadr. Bu alann 62 tanesi servis 532 tanesi de çalma odasndan olumaktadr. Say-s- (adet) Alan- (m2) Kullanan Say-s- Servis Çal-Dma Odas Toplam Ambar Alanlar- Ambar Say-s- (Adet) 70 Ambar Alan- (m2) Üniversitemizde büyük çounluu Uygulama ve Aratrma hastanesinde olmak üzere toplam m 2 alana sahip 70 adet ambar mevcuttur. 1.5 ArDiv Alanlar- ArDiv Say-s- (adet) 62 ArDiv Alan- (m2) yl sonu itibariyle Üniversitemizde toplam m 2 alana sahip 62 adet ariv mevcuttur. 1.6 Atölyeler Üniversitemizde m 2 alana sahip 72 adet atölye hizmet vermektedir. Bunun yannda Torbal Meslek Yüksekokulu içinde yer alan m2 alana sahip bir mermer fabrikas bulunmaktadr. Atölye Say-s- (Adet) 72 Atölye Alan- (m2) Fabrika Say-s- 1 Fabrika Alan Sayfa 11 / 203

17 1.7 Hastane Alanlar- Birim Say (Adet) Alan (m2) 1 Acil Servis Yo/un Bakm Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alan Nükleer Tp Alan Sterilizasyon Alan Mutfak Çama>rhane Teknik Servis Kan Bankas Diyaliz Toplam Poliklinik Alanlar (Anabilim Dal dahil) Ayaktan Tedavi Merkezi Bilgi >lem Teknik Altyap (Makine Daireleri) Alanlar Sirkülasyon Alanlar ve Di/er Ortak Alanlar Hastane Toplam Kapal Alan Sayfa 12 / 203

18 2- Örgüt Yap-s-: 20 Temmuz 1982 de kurulan ve ad pek çok biriminde uygulanmakta olan aktif eitim sistemi ile özdeleen Dokuz Eylül Üniversitesi bugün 11 farkl yerleim biriminde, 10 Fakülte, 10 Enstitü 9 Yüksekokul, 1 Konservatuar ve 32 Aratrma ve Uygulama Merkezi; Aratrma ve Uygulama Merkezleri ile Üniversitemiz birimlerinin says bugün 62'ye ulamtr. Üniversitemiz, yl sonu itibariyle u akademik personel, s idari personel ve 800 ü sözlemeli personel (4/b) ve geçici içi olmak üzere toplam personel ile örenciye eitim hizmeti vermeyi sürdürmektedir. 2.1 AKADEMK BRMLER: Üniversitemizin yönetim ve organizasyonu 2547 sayl Yüksek Öretim Kanunu hükümlerine göre oluturulmutur. Üniversitenin yönetim organlar Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organlar aadaki gibidir: Fakülte Organlar: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak görev yapan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluur. Enstitü Organlar: Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Organlar: Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dal ve bilim dal olarak yaplanr. Fakülteler Tp Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi: Sayfa 13 / 203

19 ktisadi ve dari bilimler Fakültesi lahiyat Fakültesi letme Fakültesi Mimarlk Fakültesi Mühendislik Fakültesi Buca Eitim Fakültesi Enstitüler Atatürk lkeleri ve nklâp Tarihi Enstitüsü Din Bilimleri Aratrma Enstitüsü Eitim Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Onkoloji Enstitüsü Salk Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksekokullar Devlet Konservatuar Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüksekokulu Hemirelik Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yabanc Diller Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu lahiyat Meslek Yüksekokulu Sayfa 14 / 203

20 zmir Meslek Yüksekokulu Torbal Meslek Yüksekokulu AraDt-rma ve Uygulama Merkezleri ATMER (Avrupa Topluluu Uluslararas Ekonomik likiler Aratrma ve Uygulama Merkezi) BIMER (Bölgesel Kalknma ve letme Bilimleri Aratrma ve Uygulama Merkezi) ÇEVMER (Çevre Aratrma ve Uygulama Merkezi) DAUM (Deprem Aratrma Ve Uygulama Merkezi) DESEM (Dokuz Eylül üniversitesi Sürekli Eitim Merkezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamii Multidisipliner Aratrma ve Uygulama Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Aratrma Hastanesi EBAMER (Ege Bölgesi Aratrma Merkezi) RAMER (statistik Risk Ve Aktüerya Aratrma-Uygulama Merkezi) JENARUM (Jeotermal Enerji Aratrma Ve Uygulama Merkezi) SAMER (S Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Aratrma ve Uygulama Merkezi) Stratejik Aratrmalar Merkezi SUMER (Su Kaynaklar Yönetimi Aratrma Ve Uygulama Merkezi) TEKSMER (Tekstil Hazr Giyim Ve Boya Aratrma Uygulama Merkezi ) DEHAMER (Hukuk Aratrmalar Merkezi) TEKNEMER (Tekne Üretim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi) AÇMER (Anlamazlk Çözümü Aratrma ve Uygulama Merkezi) Fauna ve Flora Aratrma ve Uygulama Merkezi YÜTHAM (Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Aratrma ve Uygulama Merkezi) DEDAM (Dil Eitimi Aratrma ve Uygulama Merkezi9, Akademik Acil Tp ve Afet Uygulama ve Aratrma Merkezi, DEBTAM (Biliim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi), Sayfa 15 / 203

21 KALMER (Kalite Mükemmellik Uygulama ve Aratrma Merkezi), ALAUM (Aile Aratrmalar ve Uygulama Merkezi), GÜÇ-L (Güç Elektronii ve aret leme Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi) KOMER (Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Aratrmalar Merkezi) ZSYÖM (zmir li Stratejik Planlama, Yönetim, Aratrma Ve Uygulama Merkezi) KEYMER (Köy Enstitüleri ve smail Hakk Tonguç. Aratrma ve Uyg. Merkz.) KOSGEB (Teknoloji Gelitirme Merkezi) DESUM (Üniversite Sanayi Uygulama ve Aratrma Merkezi) SAMER ( Sal Aratrma ve Uygulama Merkezi ) DESOMER (Senfonik Müzik Uygulama ve Aratrma Merkezi) YerleDkeler Alsancak Balçova Bornova Ege Üniversitesi Buca Dokuz Çemeler Buca Eitim Fakültesi Tnaztepe Hatay Narldere Torbal nciralt Urla Sayfa 16 / 203

22 2.2 DAR BRMLER: Üniversitemizin dari Tekilat, Genel Sekreterlik, Daire Bakanlklar, Hukuk Müavirlii, Sivil Savunma Uzmanl ve Müdürlüklerden olumaktadr. GENEL SEKRETERLK: Genel Sekreterliin görevleri; Genel Sekreterlik Makamnn fonksiyonlarn yerine getirmek, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu ile ilgili tüm ilemleri yürütmek, Üniversite dari Tekilatnda yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir ekilde çalmalarnn koordine edilmesini salamaktr. Ayrca Rektörlük yazmalar, Üniversite ile yaplan ibirlii protokollerin hazrlanmas, Resmi Bayram ve törenlerin organizasyonu ve Üniversitemizi ziyarete gelen yerli ve yabanc misafirlerin arlanmas gibi iler de Genel Sekreterlik tarafndan yürütülmektedir. Üniversitenin bütününü ilgilendiren temizlik, ulam, güvenlik, sivil savunma, matbaa hizmetlerini gerçekletirmek, ayn zamanda Rektörlüe giren-çkan evrakn dökümünü tutmak, Üniversitenin basn ve halkla ilikilerini salamak, protokol, ziyaret ve tören organizasyonlarn yapmak amacyla Genel Sekreterlik kendi içinde de ayrca tekilatlanmtr. Genel Sekreterlik Üniversite Rektörüne kar sorumlu olup; Rektör tarafndan verilen dier görevleri de yerine getirmektedir. Genel Sekreterli%e Ba%l- Daire BaDkanl-klar-: 1. Strateji Gelitirme Daire Bakanl 2. Personel Daire Bakanl 3. Örenci leri Daire Bakanl 4. dari ve Mali ler Daire Bakanl 5. Salk Kültür ve Spor Daire Bakanl 6. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bakanl 7. Yap leri Teknik Daire Bakanl 8. Bilgi lem Daire Bakanl 9. Hukuk Müavirlii Sayfa 17 / 203

23 Genel Sekreterli%e Ba%l- Birimler: 1. Genel sekreterlik Lube Müdürlüü 2. Basn Yayn ve Halkla likiler Lube Müdürlüü 3. Genel Evrak Lube Müdürlüü 4. Kurum Ariv Hizmetleri Lube Müdürlüü 5. Sivil Savunma Uzmanl 6. Matbaa Lube Müdürlüü 7. Üniversite Hastanesi Bamüdürlüü 8. Destek Hizmetleri Lube Müdürlüü 9. Döner Sermaye letmesi Müdürlüü 10. Özel Güvenlik Tekilat 11. Kaynaklar Kampus Koordinatörlüü Sayfa 18 / 203

24 Sayfa 19 / 203

25 Sayfa 20 / 203

26 3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi Kaynaklar-: A) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu B) 2547 sayl Yükseköretim Kanunu C) 4734 sayl Kamu hale Kanunu D) 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu E) 6245 sayl Harcrah Kanunu F) 832 sayl Saytay Kanunu G) 2914 sayl Yüksek Öretim Personel Kanunu H) 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunu ) 5434 sayl Emekli Sand Kanunu J) 5436 sayl Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu le Baz Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun. K) 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu L) 486 sayl Damga Vergisi Kanunu M) 492 sayl Harçlar Kanunu N) 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsili Usulü Hakknda Kanun O) 818 sayl Borçlar Kanunu P) 4857 sayl Kanunu Q) 2942 sayl Kamulatrma Kanunu R) 7201 sayl Tebligat kanunu S) 5188 sayl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun T) Yllar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu U) 78, 124, 190 ve 375 sayl Kanun Hükmünde Kararnameler Bu Kanunlara dayal yaymlanan ikincil mevzuattan olumaktadr. Ayrca Üniversitemizin yaynlam olduu; - DEÜ Önlisans ve Lisans Öretim ve Snav Çerçeve Yönetmelii - DEÜ Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii - DEÜ Yaz Öretimi Yönetmelii - Yüksek Öretim Kurumlar Arasnda Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçi Esaslarna likin Yönetmelik bata olmak üzere, toplam 37 adet Yönetmelik bulunmaktadr. Sayfa 21 / 203

27 3.1 Yaz-l-mlar Üniversitemiz genelinde kurulu bulunan bilgisayarlar için; lisanl yazlmlar; Trend Micro, Ansys, Opnet, Oracle, Microsoft ürünleri, Market Otomasyon Program (VEGA Yazlm), Xorider (Stok program) ve SPSS. Teknolojik Kaynaklar: Rektörlük genelinde bütün bilgi iletim sistemlerimiz Bilgi ilem Dairesi bünyesinde iletilmektedir. Bilgi lem Daire Bakanlmzn temel politika ve önceliini dardan hizmet alnmamas, dardan geleceklere, doal ve içeriden olabileceklere kar kesintisiz hzl ve güvenli veri kaybnn en az olduu bir biliim sistemi salanmasdr.2004 yl Aralk aynda balayan ve halen devam etmekte olan Rektörlüümüz ve bal birimlerimizle yürütülen Otomasyon (Oracle) letim Program üzerinden personel ileri (atama, terfi, görevlendirme, izin, pasaport, hasta sevk v.b hizmetler), Örenci ileri (internet üzerinden kayt, kayt yenileme, not durum izleme v.b. hizmetler), Öretim Üyesi not girii, Ön kayt ilemleri, Mediko örenci ilemleri, yap ileri, BAP satn alma, ek ders ilemleri ve Akademik CV bilgilerinin izlenmesi gibi pek çok ilem gerçekletirilmektedir. Ayn zamanda Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bakanlnca yürütülen Kütüphane ve Dokümantasyon Otomasyonu çerçevesinde web üzerinden hizmet veren veri tabanlar ve elektronik dergilere ulalmaktadr. Bilgi lem Daire Bakanlmz afet durumlarnda veri kaybn en aza indirmek için, gerekli afet plann hazrlam ve yedekleme sistemlerini kurmutur. Dokuz Eylül Üniversitesi sistemlerinde, gerek ofis otomasyonu gerekse Internet hizmetlerinin kesintisiz yürümesi için her türlü yedekleme günlük olarak yaplmakta, makine arzas, doal afet ya da bir birimin çökmesi sonucu oluacak kesintilerden kaçnmak için de merkezdeki data centerlarn Tnaztepe ve Hastane kampüsünde yedeklenmesi yoluna gidilmektedir. Malî iler birimlerinde de, Maliye Bakanl otomasyon sistemi olan e-bütçe sistemi ile ödeme belgeleri düzenlenmekte ve bütçe ödenek durumlar takip edilmektedir Konularyla ilgili yetkilendirilmi personel, Dokuz Eylül Üniversitesi ana web sayfas üzerinden DEÜ Biliim Servisleri linkinden, Sayfa 22 / 203

28 DEU Otomasyonlar linkinden, lgili ilemin linkini seçebilir. Sayfa 23 / 203

29 Konuyla ilgili yetkilendirilmi personel kurumca kendine tahsis edilmi olan kullanc ad ve ifresiyle Otomasyon Programna giri yapar. Birimlerimizden bilgisayar ortamnda yaplan talepler ileme alnr, ilem sürecinin aamalar ilgili birimce takip edilebilir. Personelin özlük bilgileri, örenim bilgileri, bakmakla yükümlü olduu kii bilgileri, terfi bilgileri, idari görev bilgileri Otomasyon Program çerçevesinde yeniden güncellenmitir. Netterm ve Oracle personel otomasyonu üzerinden sözlemeli personel programnda, yine Geçici çi statüsünde çalan personelin özlük bilgileri kaydedilerek kullanlmaktadr. Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanlna bal kantinlerde kullanlmakta olan ve kantinler ile tüm yemekhanelerde web tabanl DE-Kart projesi kapsamndaki uygulama sayesinde malzeme yönetimi ve bilgi yönetimi ile para aknn izlenebilmesiyle uzak noktalardaki malzeme hareketi izlenebilir hale gelmi ve istatistiksel bilgilere ulalmas salanmtr. Sayfa 24 / 203

30 Buca Kz Örenci Yurt Müdürlüü nde De-Kart projesi kapsamnda web tabanl program kullanlarak barnma hizmeti alan tüm örencilerin özlük bilgileri, devam ettikleri fakülte ve bölümler, izin ve ücret bilgileri kayt altna alnmtr. Güvenlik kameralar sayesinde giri çklar kayt altna alnarak, güvenlik kontrolü salanmaktadr. Kamp ve kre bavurularnn deerlendirilmesi ise elektronik kayt sistemi sayesinde web ortamnda MYSQL veri tabannda hazrlanan programlar ile yaplmaktadr. Sosyal Tesisler Muhasebe Birimi, network balants ile KORDOR Paket Program nn Muhasebe modülünü, Satn alma Planlama Birimi ise ayn programn Stok Kontrol modülünü kullanlmaktadr. Üniversitemiz içinde, tüm duyuru ve bilgilendirmeler, sürekli güncellenen web sitemiz üzerinden ve tüm personelin dâhil olduu mail gruplar aracl ile gerçekletirilmektedir. Ambarda ise; ORACLE web tabanl ve NETTERM veri tabannda hazrlanm olan ayniyat program ile mal giri ve çknn düzenli ve kontrollü olarak yaplmasn salanmaktadr. Web ortamndan yaplan çalmalar ile birimler arasndaki koordinasyonun ve birlikteliin salanmas, zaman kaybnn azaltlmas, i yükünün ve bilginin paylalmas, istatistiksel bilgilerin annda elde edilmesi, baz ilemlerin web sayfasndan kiilerin kullanmna sunulmas ve dier otomasyonlarla bütünlemesi salanmaktadr. nternet ve Bilgisayar: Kampüslerimiz 2 mbps ile 34 mbps arasnda deien hzlarda Rektörlüümüzdeki merkeze baldr. Bu merkez, toplamda 155 mbps lik omurga ile TÜBTAK-ULAKBM üniversiteler aras akademik ana ve internete baldr. Bilgi ilem birimimizin bir ürünü olan DEBS aracl ile akademik personelimize portal kalitesinde hizmet verirken, e-üniversite olmak için youn bir otomasyon çalmas yaplmaktadr. DEBS in örencilere de açlmas için çalmalar sürerken her örencimize ücretsiz adresi imkân salanmakta ve evinde bilgisayar olan örencilerimize yönelik olarak dial-up internet hizmeti de verilmektedir. Bilgi lem Daire Bakanlmzca yürütülen Çalmalar neticesinde; Kablosuz nternetin Üniversitemiz de kullanlmaya balanmas, kütüphane hizmetlerinden daha fazla yararlanlabilmesi için, On-line veri tabanlarna ev bilgisayarlarndan Proxy araclyla Sayfa 25 / 203

31 ulalmasnn salanmtr. Ev bilgisayarlarndan on line veri tabanlarna Proxy araclyla ulalmas Nisan-2007 tarihi itibariyle salanmtr yl içerisinde Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, letme Fakültesi ile Mimarlk Fakültesinde Kablosuz nternet uygulamasna geçilmi olup, yl içerisinde de kablosuz internetin Üniversitemizde uygulamasn geniletmek amacyla, üniversitemiz Aralk- itibariyle Eduroam a katlmtr. Eduroam üyesi kurumlarn kullanclar,kendi kurumlarndaki kullanc adlar ve ifrelerini kullanarak, tanabilir bilgisayarlar ile baka eduroam ülkesi kurumlarda kablosuz aa balanabilmektedirler. Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanelerinin Otomasyon Sistemi M-llenn-um Kütüphane otomasyon program ile kütüphanemizdeki kaynaklarn kullanm, kontrolü ve izlenmesi daha kolay bir hale gelecektir. Kataloglama modülü ile kütüphanemizde bulunan tüm kitaplar bilgisayar ortamnda kayt altna alnm olunacak ve kitaplarn her türlü takibi çok hzl ve doru bir ekilde yaplabilecektir. Dolam modülü ile kitap ödünç verme ilemleri bilgisayar kaytlarna geçirilecektir. Bu sayede dolamda bulunan kitaplarn takibi, ödünç verme ve alma ilemleri de hzl ve güvenilir bir ekilde gerçekletirilecektir. Web modülü ile de kütüphane kullanclarnn kütüphane kaynaklarn kendi bilgisayarlarnda tarayarak belirledikleri kaynaklarn dolamdaki mevcut durumunu görmeleri, ayrca kendi üyelikleri altndaki durumlarn izlemeleri mümkün olacaktr. Otomasyon programnn kurulumu çeitli aamalardan olumaktadr. Bunun için öncelikle bir sunucu bilgisayarn hazrlanmas, bilgisayar ortamnda mevcut kitap bilgilerinin hazrlanmas, otomasyon programnn ön kurulumlarnn yaplmas, bir deneme veritaban ile kurulumun test edilmesi, otomasyon programna ait modüllerin kurulumu ve bu modüllerin test edilmesi, program kurulumunun tamamlanarak öncelikle kütüphane bünyesinde bir süre test modunda kullanlmas ve otomasyon program tüm modülleri ile çalr duruma geldiinde tüm kullanclara açlmas balca aamalardr. Öncelikle sunucu bilgisayarn temini aamas gerçekletirilmi ve eski programdaki (marc formatndaki) kitap bilgilerinin Millennium programna aktarlmas için test çalmalar geçekletirilmitir. Millennium yetkililerinin istekleri dorultusunda sunucu bilgisayara yeniden yükleme yaplm ve otomasyon programnn ön kurulum ilemleri gerçekletirilmitir. Temmuz de veri taban son yüklemesi yaplmtr. Önümüzdeki günlerde, firma Sayfa 26 / 203

32 tarafndan programn 4. eitim çalmalar yaplacaktr. Innovative Interfaces Firmas nn ürünü Millenium Otomasyon Sistemine Merkez ve 11 birim kütüphanesinin kaytlar yüklenmitir. Haziran de okuyucularn kullanmna açlmtr. Program modülleri merkez ve 11 birim kütüphanesine kurulmu olup kataloglama ve snflama ilemleri yaplmaktadr. Dairemizde serverlar ve özellikleri aada belirtilmektedir. SUN V Sun V440 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) ZEYBEK Disk: 4x70 Bellek: 16 GB Yapt : Debis uygulamalar resmi WWW sayfalar + kiisel akademik web sayfalar. 2. SUN V440 (Solaris 5.10 Dletim sistemi) DIDIM Disk: 4x72 GB Bellek: 16 GB Yapt : Oracle Forms / Reports Uygulama sunucusu 3. SUN V440 (Solaris 5.10 Dletim sistemi) KORDON Disk: 4x70 GB TB Storedge Bellek: 16 GB Yapt : Akademik ve idari personel e-posta hizmetleri 4. SUN V440 ( Solaris 5.8 Dletim sistemi) MILET Disk: 4x70 GB Bellek: 16 GB Yapt : Üniversitenin eski veri taban Üzerinde Oracle 9i iliyor. 5. SUN V440 ( Solaris 5.10 Dletim sistemi) ALTAY Disk: 3x GB + STOREDGE x70 GB Bellek: 16 GB Yapt : Üniversiteye ve alt birimlerine ait özel web sayfalar ve Mysql uygulamalarnn tutulduu sunucu. 6. SUN V440 ( Solaris 5.10 Dletim sistemi) NYSA Disk: 4x70 GB Bellek: 16 GB Yapt : Bott firmas (dekart ve kantin için) kullanlyor. Lirket programclarna teslim edilmitir. 7. SUN V440 ( Solaris 5.10 Dletim sistemi) AGORA Disk: 4x70 GB Bellek: 16 GB Yapt : Hastane Oracle Database Sunucu 8. SUN V440 ( Solaris 5.10 Dletim sistemi) AGAMEMNON Disk: 4x70 GB Bellek: 16 GB Yapt : Hastane Oracle Forms+Reports Uygulama Sunucu 9. SUN V440 ( Solaris 5.10 Dletim sistemi) TEOS Disk: 4x70 GB Bellek: 16 GB Yapt : Hastane Oracle Test Sunucu Sayfa 27 / 203

33 V SUN V490 (Solaris 5.10 Dletim sistemi) DEATH Disk: 2X146 GB + STOREDGE TB Bellek: 32 GB Yapt : Oracle 10G Veritaban sunucusu SUN V SUN V880 ( Solaris 5.10 Dletim sistemi) EFES Disk: 6x72 Bellek: 8 GB Yapt : (Lu anda yedekte bekletilmektedir) SUN E Sun Enterprise 450 (Solaris 2.6 Dletim Sistemi) MUHTAR Disk: 5X9 GB Bellek: 512 MB Yapt : Deu ofis otomasyonu Progress veri taban sunucusu 26. Sun Enterprise 450 (Solaris 5.6 Dletim Sistemi) (Lu an bota yedekte) Disk: 2X36 + 2x36 Bellek: 4 GB Yapt : Progress sunucusunun yedei olarak bekletiliyor. T1000 RAC MOUNT 1. ö%renci WEB Kay-t ve Seçmeli Dersler çin Kullan-lan WEB KarD-lama Makineleri Sun T1000 modelinde RAC model sunucu. 8 GB bellek 2X72 GB disk. 2. ö%renci WEB Kay-t ve Seçmeli Dersler çin Kullan-lan WEB KarD-lama Makineleri Sun T1000 modelinde RAC model sunucu. 8 GB bellek 2X72 GB disk. 3. ö%renci WEB Kay-t ve Seçmeli Dersler çin Kullan-lan WEB KarD-lama Makineleri Sun T1000 modelinde RAC model sunucu. 8 GB bellek 2X72 GB disk. 4. ö%renci WEB Kay-t ve Seçmeli Dersler çin Kullan-lan WEB KarD-lama Makineleri Sun T1000 modelinde RAC model sunucu. 8 GB bellek 2X72 GB disk. 5. SUN T1000 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) WEBMAL Disk: 2X72 GB Bellek: 8 GB Yapt : Personel ve Örenci için web üzerinden mail kullanm 6. SUN T1000 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) Universite LDAP Sunucusu Disk: 2X72 GB Bellek: 8 GB Yapt : Ldap sunucu 7. SUN T1000 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) BoDta Disk: 2X72 GB Bellek: 8 GB Yapt : Bota 8. SUN T1000 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) Hastane Yemekhane Otomasyonu Disk: 2X72 GB Sayfa 28 / 203

34 Bellek: 8 GB Yapt : Hastane Yemekhane Otomasyonu SUN X SUN X4500 Solaris 5.10 ftp Disk: 145 TB Bellek: 16 GB Yapt : Hastane Güvenlik Kameras- 2. SUN X4500 Solaris 5.10 ftp Disk: 145 TB Bellek: 16 GB Yapt : Media Sunucu, yedek ftp, program arivi, SUN V SUN V250 ( Solaris 5.9 Dletim sistemi) KUTUPHANE Disk: 8x72 Bellek: 8 GB Yapt : Kütüphane program için Sedat Gapar a verilen makine. 2. SUN V250 ( Solaris 5.9 Dletim sistemi) Hastanede SUN X SUN X2100 Opteron Ö%renci Web Kay-t Yönlendiricisi Disk: 80 GB Bellek: 2 GB SUN BLADE Sun X-Blade 1000 (Solaris 5.8 Dletim Sistemi) ALSANCAK Disk: 36x2 + 3X36 + 3x36 Bellek: 3 GB Yapt : E-posta gruplar 2. Sun X-Blade 1000 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) PERGE Disk: 36x2 + 3X36 + 3x36 Bellek: 3 GB Yapt : Oracle 10G Testleri için ayrlmtr. 3. Sun X-Blade 1000 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) Disk: 36x2 + 3X36 + 3x36 Bellek: 3 GB Yapt : Hastanede bota durmaktadr. 4. Sun X-Blade 1000 (Solaris 5.10 Dletim Sistemi) Disk: 36X2 Yapt-%- D: Hastanede Radyoloji Firewall BLADE Sun X-Blade 100 Yapt-%- D: Hastanede Radyoloji Proxy Sayfa 29 / 203

35 ULTRA SUN ULTRA-10 (Solaris 2.6 Dletim Sistemi) BUCA ETM Disk: 40 GB Bellek: 128 MB Yapt : Progres veri taban sunucular. Ayniyat vesaire. 2. SUN ULTRA-10 (Solaris 2.6 Dletim Sistemi) KTSAT DOKUZ ÇEMELER Disk: 40 GB Bellek: 128 MB Yapt : Progres veri taban sunucular. Ayniyat vesaire. 3. SUN ULTRA-10 (Solaris 2.6 Dletim Sistemi) MÜHENDSLK BORNOVA Disk: 40 GB Bellek: 128 MB Yapt : Progres veri taban sunucular. Ayniyat vesaire. 4. SUN ULTRA-10 (Solaris 2.6 Dletim Sistemi) TIP FAKÜLTES Disk: 40 GB Bellek: 128 MB Yapt : Progres veri taban sunucular. Ayniyat vesaire. 5. SUN ULTRA-10 ( Solaris 5.9 Dletim sistemi) NS Disk: 4,3+9 GB Bellek: 128 MB Yapt : Üniversitenin DNS sunucusu 6. SUN ULTRA-10 (Solaris 5.9 Dletim Sistemi) NS Disk: GB Bellek: =768 MB Yapt : Üniversitenin veri tabannda testlerin yapld uygulama ve veritaban sunucusu 7. SUN ULTRA-10 (Solaris 2.6 Dletim Sistemi) MUHTAR2 (BÜTÇE) Disk: 40 GB Bellek: 128 MB Yapt : Bütge Dairesi için oluturulan maa yardmc Progres veri taban sunucusu. SPARC SUN SPARC 10 (Solaris 2.6 Dletim Sistemi) TINAZTEPE Disk: 40 GB Bellek: 128 MB Yapt : Progres veri taban sunucular. Ayniyat vesaire. ULTRA SUN ULTRA-1 (En eski SUN Makine) Disk: 36+9 GB Bellek: 256 MB Yapt : Progress webspeed eski kütüphane katalog tarama uygulama programlar Sayfa 30 / 203

36 3.2 Bilgisayarlar Üniversitemiz genelinde kullanlmakta olan masaüstü bilgisayarlarn says 5.285, tanabilir bilgisayarlarn says da 221 adettir. Belirtilenlere ek olarak bakanlmzda say2000i muhasebe otomasyon sistemini kullanmak üzere Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlüü tarafndan zimmet mukabili salanan 7 adet Bilgisayar, 3 adet yazc ile ayrca 1 adet Server mevcuttur. Masa üstü bilgisayar Say-s- (Adet) TaD-nabilir bilgisayar Say-s- (Adet) Kütüphane Kaynaklar- OKUYUCU KAPASTES Kullanm Alan (m2) (kii) MERKEZ KÜTÜPHANE BUCA E^TM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES HUKUK FAKÜLTES LAHYAT FAKÜLTES MÜHENDSLK FAKÜLTES TIP FAKÜLTES ATATÜRK TARH VE NK.TAR.ENST DENZ BL. VE TEK.ENSTTÜSÜ TORBALI MESLEK YÜKOKULU DEVLET KONSERVATUVARI YABANCI DLLER YÜKSEK OKULU TOPLAM Sayfa 31 / 203

37 Üniversitemiz kütüphanesi bir merkez kütüphane ve kendisine bal 11 birim kütüphanesinden olumaktadr. Toplam m2 kullanm alannda okuyucuya hizmet verilebilmektedir. yl içinde merkez kütüphanemizden yararlanan kullanc says ve ödünç verilen kitap says da olarak gerçeklemitir. yl sonu itibariyle kütüphane kaynaklarmz ise aadaki gibidir: Kitap Say-s- (adet): Bas-l- Periyodik Yay-n Say-s- (adet): Elektronik Yay-n Say-s- (adet): dergi ve kitap Kitaplar: 31 Aralk tarihinde DEU kütüphanelerinin toplam kitap says dir. ylnda yabanc, Türkçe olmak üzere kitap satn alnmtr. Dergiler: ylnda devam eden yabanc süreli yayn says 525 i satn alma, 78 i ba olmak üzere 603 adettir. Türkçe süreli yayn says 220 si satn alma, 592 si ba olmak üzere 812 dir.toplam abonesi devam eden süreli yayn says tir. Elektronik Yay-nlar: Son yllardaki elektronik bilgi eriim sistemlerindeki gelimelerden yararlanabilmek için kütüphaneler nternet e balanm, çeitli konularda on-line veri tabanlarna abone olunmutur. Aralkta abone olduumuz veritaban ve yaynevlerinde bulunan fulltext elektronik dergi says dür. Dergilere ulam kolayl salamak üzere Serial Solutions a abone olunmutur. Böylece okuyucularmz tek adresten bütün fulltext dergilere ulaabilmektedir. Elektronik fulltext kitap says Aralkta dir. Dünyada çeitli ülkelerde bulunan 1000 den fazla üniversitede yaplm olan yüksek lisans ve doktora tezine de fulltext ulalabilmektedir. Üniversitemiz, elektronik yaynlar salamada ANKOS ve ÜNAK Konsorsiyumlarna katlm, ULAKBM in ulusal lisans kapsamnda eriim saladklar ile beraber toplam 44 veritabanna abone olmutur. ylnda makale kullanm yaplmtr. Sayfa 32 / 203

38 3.4 - Di%er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Üniversitemizde bulunan dier tüm bilgi ve teknoloji kaynaklar aadaki tabloda adetleriyle birlikte sralanmtr. Cinsi dari Amaçl- (adet) E%itim Amaçl- (adet) AraDt-rma Amaçl- (adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Barkot Okuyucu Bask- makinesi Fotokopi makinesi Faks Foto%raf makinesi Kameralar Televizyonlar Taray-c-lar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yaz-c Plotter 2 Video 1 3 Optik Okuyucu 1 4 Sayfa 33 / 203

39 4- nsan Kaynaklar-: Üniversitemiz bünyesinde yl sonu itibariyle u akademik personel, s idari personel ve 818 i sözlemeli personel (4/b) ve geçici içi olmak üzere toplam personel görev yapmaktadr. Toplam personel saysnn % 48,34 ünü akademik personel, % 38,39 unu idari personel ve % 13,27 sini de sözlemeli personel (4/b) ve geçici içiler oluturmaktadr. PERSONEL DURUMU çiler (Sözlemeli Personel (4/b) ve geçici içiler) ,27% Akademik personel (sözlemeli ve yabanc akademik personel dahil) ,34% dari personel ,39% 4.1- Akademik Personel Üniversitemizde çalan toplam akademik personelin, 16 s Yabanc Uyruklu 26 s Sözlemeli Akademik Personel olarak istihdam edilmektedir adet kadrolu akademik personelin 459 adedi Profesör, 204 adedi Doçent, 525 adedi Yardmc Doçent, 375 adedi Öretim görevlisi, 182 adedi Okutman, adedi Aratrma Görevlisi ve 145 adedi de Uzman kadrosundadr. Devaml statüde görev yapan 1 adet Profesör 2547 sayl Yükseköretim Kanunu nun 60/b maddesi uyarnca istihdam edilmektedir. Bunu yannda toplam 459 adet profesörün de 415 i tam zamanl, 44 ü da yar zamanl olarak görev yapmaktadr. Sayfa 34 / 203

40 1600 AKADEMK PERSONEL DURUMU Profesör Doçent Yrd. Doçent Öretim Görevlisi Okutman Çevirici Eitim- Öretim Planlamacs Aratrma Görevlisi Uzman Dolu Bo Toplam 4.2 Yabanc- Uyruklu Akademik Personel ylnda Üniversitemizde görev yapmakta olan toplam 16 adet Yabanc Uyruklu Sözlemeli Personelden 6 kii Profesör, 1 Kii Doçent, 3 kii Öretim Görevlisi, 5 Kii Okutman ve 1 kii de Aratrma Görevlisi unvanna sahiptir. Yabanc Uyruklu Personelden 4 kii ABD, 3 kii Özbekistan, 3 kii ngiltere, 2 kii Rusya, 1 er kii de Belçika, Cezayir, Azerbaycan ve Makedonya uyruklarna tabidir. YABANCI UYRUKLU SÖZLEMEL PERSONELN ÜNVAN VE ÜLKELERE DAILIMI Profesör Doçent Öretim Görevlisi Okutman Aratrma Görevlisi Özbekistan ABD ngiltere Almanya Rusya Belçika Cezayir Hindistan Azebeycan Makedonya Sayfa 35 / 203

41 4.3 Di%er Üniversitelere Görevlendirilen Akademik Personel ylnda 2547 sayl Yükseköretim Kanunun 40/a ve 40/b maddeleri uyarnca 45 Profesör, 34 Doçent, 45 Yardmc Doçent ve 10 Öretim Görevlisi ders görevi ve geçici görev ile baka üniversitelerde görevlendirilmitir. Söz konusu görevlendirmelerden sadece 1 Yardmc Doçent görevlendirmesi uzun süreli (40/b) görevlendirmedir. Dier görevlendirmeler ise ksa süreli ve saatlik görevlendirmelerdir (40/a) sayl Yükseköretim Kanunun 39. maddesi uyarnca yurt içindeki baka bir üniversiteye görevli olarak giden akademik personel toplam ise 730 dur. Yine 39. maddeye göre yurtdndaki bir üniversiteye görevli giden akademik personel says da olmutur. Buna ilaveten 2547 Sayl Kanunun 35.maddesine göre Üniversitemizden Dier Üniversitelere geçici tahsis edilen Aratrma Görevlisi kadro says 3 tür. yl sonu itibariyle dier üniversitelerde görevlendirilen toplam akademik personelimiz tür. 4.4 BaDka Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel ylnda dier üniversitelerden 2547 sayl Yükseköretim Kanunun 40/a ve 40/b maddeleri uyarnca 18 Profesör, 6 Doçent, 15 Yardmc Doçent ve 3 Öretim Görevlisi Üniversitemizde görevlendirilmitir. Bu görevlendirmelerden, 2 Profesör ve 1 Yardmc Doçentin görevlendirmesi ayn kanunun 40/b maddesi uyarnca uzun süreli olarak yaplan görevlendirmedir SözleDmeli Akademik Personel Üniversitemiz zmir Devlet Konservatuarnda Sözlemeli Sanatç statüsünde görev yapan Türk Uyruklu personel says 26 dir. Bunlardan 3 ü Doçent, 3 ü Yardmc Doçent, 14 ü Öretim Görevlisi olmak üzere toplam 20 kii sanatç öretim eleman ve 6 kii de sahne uygulatcs olarak görev yapmaktadr. YILI SÖZLEMEL AKADEMK PERSONELN ÜNVANLARA DAILIMI Doçent Yrd. Doçent Öretim Görevlisi 6 Sahne Uygulatcs Sayfa 36 / 203

42 4.6- Akademik Personelin YaD tibariyle Da%-l-m- yl sonu itibariyle Üniversitemizde görev yapan akademik personelin ya durumuna bakldnda; personelin genel olarak genç ve dinamik bir yapya sahip olduu görülmektedir. Akademik personelin ya itibariye dalmnda en yüksek oran % 25,95 oranyla ya grubu ve % 20,68 oranyla ya grubu, en düük oran ise % 0,94 oranyla ya grubu oluturmaktadr. AKADEMK PERSONELN YA TBARYLE DAILIMI 51- Üzeri ,52% YaD 28 0,94% YaD ,87% YaD ,95% YaD ,05% YaD ,68% 4.7- dari Personel Üniversitemizde ylnda toplam adet idari personel görev yapmtr adet idari personelin i Genel dari Hizmetler Snf, 658 i Salk Hizmetler Snf, 252 si Teknik Hizmetler Snf, 4 ü Avukatlk Hizmetleri Snf, 3 ü Din Hizmetleri Snf ve 398 i Yardmc Hizmetler Snfnda istihdam edilmektedir. Toplam idari kadronun % 44,42 sini Genel dari Hizmetler, % 27,81 ini Salk Hizmetleri, % 10,65 ini Teknik Hizmetler, % 0,16 sn Avukatlk Hizmetleri, % 0,13 ünü Din Hizmetleri ve % 16,82 sini Yardmc Hizmetler Snf oluturmaktadr. Sayfa 37 / 203

43 HZMET SINIFLARI TBARYLE DAR PERSONEL KADROLARI Dolu Bo Toplam 0 Genel dari Hizmetler Snf Salk Hizmetleri Snf Teknik Hizmetleri Snf Avukatlk Hizmetleri Snf. Din Hizmetleri Snf Yardmc Hizmetler Snf 4.8 dari Personelin E%itim Durumu Üniversitemiz dari Personelin eitim durumu incelendiine; en yüksek oran % 28,87 oran ile Lisans mezunlar alrken, bu oran % 28,40 oran ile Önlisans ve % 28,19 oran ile de Lise mezunlar izlemektedir. Eitim düzeyi içinde en düük pay % 3,89 oranyla Yüksek lisans eitimine aittir. dari kadroda görev yapan kiilerin 92 si Yüksek lisans ve Doktora, 683 ü Lisans, 672 si Ön lisans, 667 si Lise ve 252 si lköretim mezunudur. dari Personelin E%itim Durumu Lisans ,87% Yükseklisans ve Doktora 92 3,89% lköretim ,65% Lise ,19% Önlisans ,40% Sayfa 38 / 203

44 4.9- dari Personelin Hizmet Süreleri yl sonu itibariyle Üniversitemiz idari personelin hizmet süreleri içinde en yüksek paya sahip olanlar, srasyla, % 28,19 oranyla yl ve % 25,74 oranyla 21 yl ve üzeri hizmeti olanlar oluturmaktadr, en düük oran ise % 3,13 oranyla 4 6 yl aras hizmeti olanlar oluturmaktadr. Hizmet süresi 1 3 yl olanlarn oran da %7,31 dir. dari Personelin Hizmet Süresi Y-l ,84% 21 - Üzeri ,74% Y-l ,19% 7 10 Y-l ,79% 4 6 Y-l 74 3,13% 1 3 Y-l 173 7,31% dari Personelin YaD tibariyle Da%-l-m- Üniversitemiz idari personeli de akademik personelde olduu gibi oldukça genç ve dinamik bir yapya sahiptir. Mevcut personelin sadece %8,75 i 51 ya üzerindedir. Ya gruplarna bakldnda en yüksek orana % 43,20 ile ya grubu, en düük orana ise % 1,90 ile ya grubu sahiptir. dari personelin 45 i ya, 175 i ya, ya, 557 si ya, 1022 si ya ve 207 si de 51 ve üzeri ya grubuna dâhildir. dari Personelin YaD tibariyle Da%-l-m- 51- Üzeri 207 8,75% YaD 45 1,90% YaD 175 7,40% YaD ,22% YaD ,20% YaD ,54% Sayfa 39 / 203

45 4.11- SözleDmeli (4/b) Personel - Dçiler yl sonu itibariyle Üniversitemiz bünyesinde 4/b statüsünde çalan toplam 800 sözlemeli personel bulunmaktadr. Ayrca 16 s sürekli 2 si de vizeli geçici içi statüsünde olan toplam 18 içi bulunmaktadr. SÜREKL VE GEÇC ÇLERN DAILIMI Dolu Bo Toplam Sürekli çiler Vizeli Geçici çiler (adam/ay) SÖZLEMEL 4/B PERSONELN HZMET SÜRES 7 10 Y-l ,38% 4 6 Y-l ,50% Y-l ,50% 1 3 Y-l ,13% 21 - Üzeri 1 0,13% Y-l 35 4,38% yl sonu itibariyle Üniversitemiz sözlemeli personelinin hizmet süreleri içinde en yüksek paya sahip olanlar, srasyla, % 31,50 oranyla 4-6 yl hizmeti olanlar ve %23,38 oranyla 7 10 yl hizmeti olanlar oluturmaktadr, en düük orana ise oranyla 21 yl ve üzeri hizmeti olanlarn sahip olduu görülmektedir. Sayfa 40 / 203

46 SÖZLEMEL 4/B PERSONELN YA TBARYLE DAILIMI YaD 95 11,88% YaD 83 10,38% 51- Üzeri 7 0,88% YaD ,13% YaD ,13% YaD ,63% Üniversitemiz sözlemeli personeli de oldukça genç ve dinamik bir yapya sahiptir. Mevcut personelin sadece % 0,88 i 51 ya üzerindedir. Ya gruplarna bakldnda en yüksek orana % 39,63 ile ya grubu, en düük orana ise % 0,88 ile 51 ya ve üzeri grubu sahiptir. Sözlemeli personelin 113 ü ya, 317 si ya, 185 i ya, 95 i ya, 83 ü ya ve 7 si de 51 ve üzeri ya grubuna dâhildir. 5- Sunulan Hizmetler: 5.1- E%itim Hizmetleri Üniversitemizde eitim hizmetlerini iki kategoriye ayrmak mümkündür. Bunlardan birincisi faaliyet raporunun banda görev, yetki ve sorumluluklarda saylan Çada eitimöretim esaslarna dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun insan gücü yetitirmek, ikincisi de kariyer gelitirme, meslek edindirme ve kiisel geliim eitimidir. Çada eitim- öretim esaslarna dayanan bir düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun güzel bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için Cumhuriyetçi, Laik, Ulusalc, Demokrat, Aklc, Bilimsel, Aydnlanmac, Özgürlükçü ve Toplumcu milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun insan gücü yetitirmek amacyla; Üniversitemizde 10 fakülte, 1 konservatuar, 5 yüksekokul, 10 enstitü ve 4 meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans ve lisansüstü eitim hizmeti verilmektedir. Söz konusu fakülte, yüksekokul ve enstitüdeki eitimler örgün, ikinci eitim ve tezsiz yüksek lisans eitimi türündedir. Bunlarn dnda Üniversitemiz örencilerinin daha ksa sürede mezun olabilmeleri ve ksa sürede insan gücü yetitirmeyi salamak amacyla yaz okulu programlar da açlmaktadr. Sayfa 41 / 203

47 Üniversitemiz bünyesinde örenci ve akademisyenlere alanlarnda kendilerini gelitirmeye yönelik eitim programlarnn yan sra dier kurulularda çalanlara yönelik kariyer gelitirme; lise mezunlarna yönelik meslek edindirme ve çeitli alanlarda her kesime yönelik kiisel geliim ve hobi kurslar ile sertifika programlar düzenlenen eitim programlar arasnda yer almaktadr. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eitim Merkezi (DESEM) her ya ve meslek grubuna yönelik üniversitemiz öretim üyelerinden oluan kadrosuyla çeitli alanlarda eitim ve sertifika programlar düzenlemektedir. Söz konusu programlar bilgisayar kurslar, yabanc dil kurslar ve kiisel geliim kurslar olarak gruplandrmak mümkündür Ö%renci Say-lar- Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde verilen eitimle çada, aratrmac ve evrensel standartlarda örenci yetitirmeyi amaçlayan Üniversitemizde 2007 eitimöretim ylnda 4 adet meslek yüksekokulunda i Ön Lisans, 14 adet fakülte ve yüksekokulda Lisans ve 6 adet enstitüde de i Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere toplam örenciye eitim hizmeti sunulmaktadr. Toplam örenci saysnn % 69,59 u Lisans, % 18,77 si Ön Lisans ve % 11,65 i de Yüksek Lisans ve Doktora örencisidir. Eitim hizmeti sunulan Toplam örencinin u örgün öretim ve i ise ikinci öretim hizmetlerinden yararlanmaktadr. ÖRENC SAYILARININ ÖRETM PROGRAMLARINA DAILIMI ÖRENC SAYISI ÖNLSANS LSANS Y. LSANS ve DOKTORA ÖRGÜN Ö^RETM II. Ö^RETM TOPLAM Sayfa 42 / 203

48 Bir önceki öretim yl ile karlatrldnda, 2007 eitim öretim ylnda eitim hizmetinden yararlanan örenci saysnn toplamda kii art görülmektedir. Bu deiimin öretim programlarna dalmna bakldnda, ön lisans eitimi alan örenci saysnda 553 kii, yüksek lisans ve doktora örenci saysnda 541 kii azalma olduu görülmektedir. Buna karn Lisans eitim alan örenci saysndaki art kiidir. ÖRENC SAYISININ PROGRAMLARA GÖRE DAILIMI ÖNLSANS LSANS Y. LSANS ve DOKTORA Ö^RETM YILI Ö^RETM YILI Üniversitemizde kz ve erkek örenciye eitim hizmeti verilmektedir. Eitim hizmetinden yararlanan örencilerin % 45 ini kz örenciler, % 55 ini de erkek örenciler oluturmaktadr. ÖRENC SAYILARININ CNSYETE GÖRE DAILIMI ERKEK % KIZ % Sayfa 43 / 203

49 eitim öretim ylnda, eitim hizmetinden faydalanan örencilerin cinsiyet dalmna baktmzda bir önceki yl göre bu hizmeti alan kz örenci saysnn % 6,48 orannda artt, erkek örenci saysnn ise %0,60 orannda azald görülmektedir. ÖRENC CNSYET DAILIM ORANI DEM ,48% ,60% ,44% KIZ ERKEK TOPLAM Deiim % ÖRENC SAYILARININ ÖRETM PROGRAMLARINA ve CNSYETE GÖRE DAILIMI ÖNLSANS LSANS Y. LSANS ve DOKTORA KIZ ERKEK TOPLAM Sayfa 44 / 203

50 Yabanc- Dil Haz-rl-k S-n-f- Ö%renci Say-lar- Üniversitemizde eitim hizmetlerinden yararlanan örencilerin adedi ayn zamanda yabanc dil hazrlk snfnda eitim görmektedir. Yabanc Dil Hazrlk snfnda eitim hizmetleri sunulan örencilerin u örgün, s ikinci öretim türünde kaytldr. Örgün eitim yabanc dil hazrlk hizmetinden si kz örenci, si erkek örenci olmak üzere toplam örenci faydalanmaktadr. kinci öretim yabanc dil hazrlkta ise, 477 kz ve 619 erkek örenciye eitim hizmeti verilmektedir. YABANCI DL HAZIRLIK ÖRGÜN ETM ÖRENC SAYILARI YABANCI DL HAZIRLIK KNC ETM ÖRENC SAYILARI KIZ ERKEK LSANS Y. LSANS ve DOKTORA KIZ ERKEK 436 LSANS Y. LSANS ve DOKTORA ÖRGÜN ÖRETM YABANCI DL HAZIRLIK SINIFI ÖRENC SAYILARININ CNSYETE GÖRE DAILIMI KNC ÖRETM YABANCI DL HAZIRLIK SINIFI ÖRENC SAYILARININ CNSYETE GÖRE DAILIMI ERKEK % KIZ % ERKEK % KIZ % 2007 eitim öretim ylnda yabanc dil hazrlk snfnda okuyan örenci says bir önceki yla göre % 47,62 orannda artmtr. Sayfa 45 / 203

51 ,62% YABANCI DL HAZIRLIK SINIFI ÖRENC SAYILARI Deiim % Ö%renci Kontenjanlar- Üniversitemize 2007 eitim- öretim yl için toplam kontenjan ayrlm, Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezince yaplan örenci seçme snav sonucunda örenci yerletirilmitir. Yerletirmeler sonucunda 378 adet kontenjana örenciler tarafndan kayt yaptrlmamtr. Toplam doluluk oran % 96,17 civarndadr. Özellikle lisans eitimi veren baz fakültelerde ÖSYM tarafndan belirlenen kontenjann üzerinde örenci yerlemi ve üniversitemiz tarafndan verilen eitim hizmetlerinden yararlanmtr. Ön lisans programlarnn doluluk oran da %88,23 olarak gerçeklemitir. ÖRENC KONTENJANLARI LSANS ÖNLSANS ÜNVERSTE KONTENJAN DURUMU ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLELEN BOL KALAN KONTENJAN Sayfa 46 / 203

52 ÜNVERSTE KONTENJAN DURUMU BOL KONTENJAN ORANI 378 4% DOLULUK ORANI % Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezince gerçekletirilen ÖSS snav sonucu bir programa yerleen örencilerin oran 2007 eitim ve öretim ylnda bir önceki yla göre %27 artmtr. ÖSS KONTENJANLARININ VE ÖSS SONUCU YERLEENLERN DEM ÖSS KONTENJANI % % ÖSS KONTENJANI ÖSS KONTENJAN DE^LM % ÖSS KONTENJANI ve ÖSS SONUCU YERLEENLER ÖSS SONUCU YERLELEN ÖSS SONUCU YERLELEN ÖSS SONUCU YERLELEN DE^LM % Yüksek Lisans ve Doktora Programlar- Üniversitemizde 2007 öretim ylnda i Tezli, si Tezsiz olmak üzere toplam Yüksek Lisans ve Doktora program olmak üzere, toplam lisansüstü eitim örencisine eitim hizmeti sunulmutur. Eitim hizmetinden yararlanan lisansüstü eitim örencilerinin % 52 si Tezli, %23 ü Tezsiz Yüksek Lisans ve % 25 i ise Doktora örencisidir. Lisansüstü eitim örencilerinin enstitülere dalm grafikte görüldüü gibidir. Sayfa 47 / 203

53 2007- ÖRETM YILI YÜKSEK LSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖRENC SAYILARININ ENSTTÜLERE DAILIMI Sosyal Bilimler Enstitüsü % Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi Enst. 74 1% Eitim Bilimleri Enstitüsü % Fen Bilimleri Enstitüsü % Salk Bilimleri Enstitüsü 344 7% Güzel Sanatlar Enstitüsü 357 7% 2007 eitim ve öretim yl içinde tezli yüksek lisans programlarna kayt yaptran örencilerin says % 9, tezsiz yüksek lisans programlarna katlanlar % 5, doktora programlarnda okuyan örencilerin says ise % 16 orannda azalmtr. YÜKSEK LSANS VE DOKTORA ÖRENCLERNN DEM ORANI % % -16% Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Örenci Says DE^LM % Sayfa 48 / 203

54 Yabanc- Uyruklu Ö%renciler Üniversitemizde 2007 öretim ylnda toplam 718 yabanc uyruklu örenciye eitim hizmeti sunulmutur. Yabanc uyruklu örencilerin 10 u Ön Lisans, 563 ü Lisans ve 145 i de Yüksek Lisans ve Doktora örencisidir. YABANCI UYRUKLU ÖRENC SAYILARININ ÖRENM SEVYES ve CNSYET TBARYLE DAILIMI ÖNLSANS LSANS Y. LSANS ve DOKTORA ERKEK KADIN TOPLAM Üniversitemizde eitim gören yabanc uyruklu örencilerin bir önceki eitim ve öretim yl olan 2007 ylna göre saysal deiimleri programlar baznda aadaki grafikte verilmitir. Görüldüü üzere ön lisans ve doktora programlarnda okuyan yabanc uyruklularn says azalrken lisans programlarnda okuyan yabanc uyruklu örencilerin says artmtr. YABANCI UYRUKLU ÖRENCLERN PROGRAMLARA GÖRE DAILIMI ÖR.SAYISI ÖNLSANS LSANS Y. LSANS ve DOKTORA Sayfa 49 / 203

55 5.2 Sa%l-k Hizmetleri Üniversite Hastanemiz bünyesinde, tüm tetkik ve tedavi hizmetleri sunulmakla beraber, Üniversitemizin çeitli salk branlarnda eitim gören örencilerinin teorik ve pratik eitimlerine de katk salanlmaya çallmaktadr. Bunun dnda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Salk Kültür Spor Dairesi ve Onkoloji Enstitüsü bünyesi altnda da salk hizmetleri sunulmaktadr. ylnda Üniversitemiz Uygulama ve Aratrma Hastanesinde en son teknolojik cihaz ve aletlerle donatlm, her an kullanma hazr olan 23 ameliyat salonu, acil servisi ve ayrca çocuk acil servisi yetimi uzman ekiple, 24 saat ve 10 u acil servis, 64 ü youn bakm ve 930 u klinik olmak üzere toplam yatak kapasitesi ile tüm branlarda poliklinik ve yatak tedavi servisi sunulmutur. Ege Bölgesinde baarl organ nakilleriyle ön plana çkan Uygulama ve Aratrma Hastanemizde Tüp Bebek ve Uyku Bozukluu Merkezince salk hizmeti verilmektedir. yl içinde toplam hasta, acil servis, youn bakm, klinik, ameliyat, poliklinik, laboratuar, radyoloji, nükleer tp ve mediko polikliniinin salk hizmetinden faydalanmtr. Laboratuar, radyoloji ünitesi ve nükleer tp bölümüne bavuran hastaya toplam tetkik ve tahlil yaplmtr. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda Üniversitemiz Döner Sermaye letmesi çerçevesinde yürütülen tedavi hizmetleri üç grupta toplanmaktadr. 1. Ayaktan gelen hastalara uygulanan fizyoterapi hizmetleri 2. Hastanemizde yatan hastalara uygulanan fizyoterapi hizmetleri 3. Bünyemizde bulunan protez-ortez ünitesine bavuran hastalara atölyemizde imal edilen protez ve ortezler kullanlarak hastann fonksiyonel bamszln arttran hizmetler Uzman ve pratisyen hekim, di hekimi, hemire, eczac, psikolog, biyologlardan oluan bir ekip ile Üniversitemiz akademik, idari personel ve örencilerinin salk hizmetleri Tnaztepe Yerlekesinde hizmet veren Mediko - Sosyal Hizmetleri Ünitesi tarafndan verilmektedir. Ayrca, Rektörlük, Üniversitemizin Aratrma ve Uygulama Hastanesi içindeki salk istasyonlar tarafndan da hizmet verilmektedir. Merkez Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi içerisinde Üreme Sal Poliklinii nin eitim öretim yl içinde faaliyete geçmesiyle üniversitemizde örenim gören Sayfa 50 / 203

56 örenci, çalan personel ve yaknlarna üreme sal, aile planlamas danmanlk hizmetleri, cinsel yolla bulaan hastalklar konusunda hizmetler verilmeye balamtr. Merkez Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesinde ayaktan tedavi, di sal tan ve tedavileri, biyokimyasal, serolojik, hematolojik, parazitolojik ve radyolojik tetkikler yaplmasnn yannda gda üretim ve servis hizmetlerinde çalan tüm personelin rutin portör testleri yaplmaktadr. Ayrca sigara brakma danmanl özel bir ekip tarafndan verilmektedir. Salk güvencesi kendisi veya ailesi tarafndan karlanmayan örencilerimizin üniversite yaamlar boyunca salk güvenceleri üniversitemiz tarafndan salanmakta ve kendilerine Örenci Tedavi Hizmetleri tarafndan verilen salk karneleri araclyla salk kurumlarndan hizmet alabilmektedirler. Bunun yannda örencilerimizin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelimesine yardmc olmak üzere Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi bünyesinde Psikolojik Danmanlk ve Rehberlik Birimi çalmalarn sürdürmektedir. Görevli psikologlarmz; gerek bireysel, gerekse grup çalmalaryla iletiim, uyum, kimlik problemleri, aile içi çatmalar, akademik baarszlklar, üreme sal ve madde bamll gibi pek çok konuda örencilerimize destek olmaktadrlar. Psikologlarmz gerektiinde üniversitemiz dier birimlerindeki ilgili uzmanlar, salk personeli, rehber, idari ve akademik personelle ibirlii yaparak örencilerimize hizmet vermektedirler. Ayrca ihtiyaç duyulan konularda eitim seminerleri (üniversiteye uyum, iletiim v.b.) düzenleyerek kurumlar aras ibirlii yapmak suretiyle örencilerimize ve akademik ve idari personelimize rehberlik hizmeti de sunulmaktadr. Birimlerimizin tamamnda gizlilik, bireysel farkllklara sayg ve karlkl güven ilkeleri ile görev yaplmaktadr. Üniversitemiz Onkoloji Enstitüsü Türkiye de var olan 3 Onkoloji Enstitüsünden biridir, ayrca Ege Bölgesinde Onkoloji alannda kurulmu tek Enstitüdür. Onkoloji alannda deneyim kazanm elemanlar yetitirilmesine ( hekim ve yardmc salk personeli ) destek vermek. 1. Yandal ihtisas yapanlara (öretim elemanlarna) kadro destei salamak 2. Lisansüstü eitim vererek Onkoloji alannda eleman yetimesini salamak Onkoloji alannda, aratrma ve projelerine destek vermek ve projelerin hazrlannda dier kurumlarla ibirlii yaparak projelerin ekip çalmas içerisinde yürütülmesini salamak. Onkoloji ile ilgili konularda; Sayfa 51 / 203

57 1. Üniversite içindeki ve dndaki salk kurulularnda görev yapan salk personeline eitim vermek; 2. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararas bilimsel toplantlar düzenlemek ve düzenlenmesinde katkda bulunmak. Halk kanser konusunda bilgilendirmek. Onkolojik hastalklarn etiopatogenezinde önemli bir rol oynayan çevresel karsinojenlerinin elimine edilebilmesi için sanayicilerle ve yerel yöneticilerle ibirlii yaparak onlara yol göstermek ve eitmek. Türkiye de Onkoloji alanndaki eitim ve tedavi hizmetlerinin standardizasyonu ve gelitirilmesi ile ilgili çalmalara öncülük etmek, Balca amaçlardr. Üniversitemiz Salk kampusü içinde yer alan Muzaffer Müfit Kayhan Onkoloji Hastanesi 4.katnda Laboratuar için tahsis edilen bölümde yeni bir Moleküler Onkoloji ve Tümör mmünolojisi Laboratuar kurulmutur. Bu laboratuarn asl hedefi Tümör mmünolojisi ile ilgili yeni teknolojinin Üniversitemizde de kurulmas ve bu konu ile ilgili çalmalarn yaplmasdr. Öncelikle Karacier, Pankreas Kanserleri ve Nöroendokrin Tümörler ile ilgili çalmalar yaplacaktr. Bunun için 2 Doktora örencisi, 1 Medikal Onkoloji yan dal asistan ve 1 Dahiliye asistan tez aratrmalar laboratuarda yürütülmeye balamtr. n vitro Aratrmalarn sonuçlanmas ardndan Klinik Tümör As ile Tedavi Aratrmalarna balanacaktr. Hedeflenen Tümör mmünolojisi konusunda Enstitümüzün yetkin bir merkez olmasdr. Yürütülecek projelerin Üniversite kaynaklarnca da azami ölçüde desteklenmesi Laboratuar çalmalarna ivme kazandracaktr. 5.3 dari Hizmetler Eitim kurumlaryla salktan ekonomiye, sanattan mühendislie geni bir yelpazede yetitirdii ve yetitirecei beyin gücünü ülkemize kazandrarak toplumsal kalknmaya katkda bulunmay amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de kurulmu ve bugün ( i ikinci öretim olmak üzere) örencisi ile sayl Üniversiteler arasnda yerini almtr. Genel Sekreterli%e Ba%l- Birimler ve Sunduklar- Hizmetler Genel Sekreterlik Organizasyon Lemasnda yer alan birimlerce sunulan hizmetler aada özet halinde yer almaktadr. Genel Sekreterlik ube Müdürlü%ü, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantlarnn her türlü organizasyonunu yapmak, makamn tüm yazmalar ile ilgili Sayfa 52 / 203

58 ileri koordine etmek, yabanc üniversitelerle ilgili ibirlii protokollerinin hazrlanmas ilemleri ve makamca verilecek benzeri ileri yerine getirmekle görevlidir. Bas-n ve Halkla lidkiler ube Müdürlü%ü, Üniversitenin basn ve halkla ilikilerini salamak, her türlü protokol, ziyaret ve tören organizasyonlarn yapmak, basn bültenleri hazrlamak, günlük haber bültenlerini izlemek ve makam bilgilendirmek, makamn her türlü konuma, teekkür vs. metinlerini hazrlamak, etkinliklerle ilgili fotoraf, video çekimlerini gerçekletirmek ve arivlemekle görevlidir. Ayrca, tarih ve Sayl Resmi Gazetede yaymlanan 4982 Sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu ile Müdürlük bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluturulmu olup, kiilerin bilgi edinme hakkn kullanmalar amacyla hizmet verilmektedir. Genel Evrak ube Müdürlü%ü, Rektörlük birimlerine gelen-giden tüm evrakn dökümünü tutmak, birimler arasndaki evrak akn yönlendirmekle görevlidir. Destek Hizmetleri ube Müdürlü%ü, Üniversitenin ulam ve posta hizmetlerini gerçekletirmek, temizlik ilerinin planlanmas, gerçekletirilmesi ve kontrolünü ile bahçe bakm ve düzeni salamakla görevlidir. Kurum ArDiv Hizmetleri ube Müdürlü%ü, Üniversite arivinin düzenlenmesi, ariv malzemesinin korunmas, bakm ve saklanmasn salamakla görevlidir. Matbaa ube Müdürlü%ü, Üniversitemize bal birimlerin basmna ihtiyaç duyduu her türlü katalog, dergi, davetiye, broür vb. ile öretim elemanlarna ait yaynlarn basmn gerçekletirmekle görevlidir. Döner Sermaye Dletmesi Müdürlü%ü, Üniversite döner sermayesini etkili ve verimli bir ekilde amacna uygun olarak iletmek, döner sermaye bütçesini hazrlamak ve muhasebesini tutmakla görevlidir. Özel Güvenlik TeDkilat-, Üniversite binalarnn iç ve d güvenlii ile ilgili ileri planlamak, yönlendirmek, koordinasyonu ve kontrolü salamakla görevlidir. Sivil Savunma Uzmanl-%-, Sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazrlanmas, planlanmas ve yürütülmesi ile bu konularda idareye yardmc olmakla görevlidir. Bu birimlerin yan sra Genel Sekreterlik bünyesinde; 2002 tarihinde Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Dokümantasyon Birimi kurulmutur. Üniversitemiz ile Türk Patent Enstitüsü arasnda bir protokol imzalanm ve yürürlüe girmitir. Bu protokolün amac, zmir de yerleik üniversite elemanlarnn ve örencilerinin, aratrma ve gelitirme çalmalar yapan kii, kurum ve kurulularn, sanayicilerin ve tacirlerin snai mülkiyet haklar ile ilgili olarak ulusal ve uluslararas veri tabanlarnda ön aratrmalar, tekniin bilinen durumu vb. konularndaki bilgi ve doküman gereksinimlerini karlamak üzere Üniversitemiz ile Türk Sayfa 53 / 203

59 Patent Enstitüsü arasnda ibirlii yapmaktr. Bu kapsamda gerek Üniversitemizde gerekse Türk Patent Enstitüsü nce snai mülkiyet, marka, patent, endüstriyel tasarm, entegre devre topografyas gibi konularda karlkl seminerler ve eitimler verilmektedir. Tüm aratrclarn yararlanabilecei her türlü bilgi ve doküman birimde mevcuttur. Genel Sekreterlik Birimlerinin yukarda saylan görevlerinin yan sra, denetim ve deerlendirme sistemlerinin oluturulmas amacyla bir proje ekibi kurulmutur. Uluslararas- E%itim KuruluDlar-yla Yap-lan Dbirli%i Çal-Dmalar- letiim ve bilgi teknolojilerindeki son gelimeler sonucu ülkeler aras snrlarn kalkt ve eitimde de evrenselliin giderek önem kazand günümüzde pek çok yabanc eitim kurumu ile ortak proje, öretim eleman ve örenci deiimi konusunda ibirlii çalmalarn sürdüren Üniversitemizde, Avrupa Birlii'ne eitim alannda entegrasyon kapsamnda Erasmus, Socrates ve Youth gibi eitim programlaryla ilgili çalmalar hzl bir ekilde yürütülmektedir. Üniversite Otomasyon Sistemleri Üniversitemiz Uygulama ve Aratrma Hastanesi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ni oluturmak için balad projeyi HBYS olarak adlandrmaktadr. HBYS, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Aratrma Hastanesi'nde kullanlmak üzere, hasta, malzeme, fatura, evrak ve personel yönetimi için bir bilgi birikimi oluturulmas, bu bilgi birikiminden yola çkarak kurumun eksiklerini görmek ve gidermek, süreçleri iyiletirmek, kaynaklarn etkin kullanm hedeflemektedir. Bu proje aadaki alt bilgi sistemlerini kapsamaktadr; Ameliyathane Takip Sistemi Çekirdek Bilgi Sistemi Diyet Bilgi Sistemi Döner Sermaye Katk Pay Bilgi Sistemi Endoskopi Bilgi Sistemi Görüntüleme Bilgi Sistemi Hemire Bilgi Sistemi nsan Kaynaklar Bilgi Sistemi Sayfa 54 / 203

60 Kan Merkezi Bilgi Sistemi Klinik Bilgi Sistemi Laboratuar Bilgi Sistemi Maa - Muhasebe Bilgi Sistemi Patoloji Bilgi Sistemi Radyoterapi Bilgi Sistemi Satn Alma ve Malzeme Yönetimi Bilgi Sistemi Dokuz Eylül Üniversitesi nin vizyonu teknolojiyi en etkin ekilde kullanarak, bu alt sistemlerin hepsini birbirleri ile entegre olarak çalr hale getirmek, hem çalanlarnn hem de hizmet verdii kurum, kurulu ve ahslarn memnuniyetini en üst seviyeye çkarmaktr. Hastane bilgi sistemi birbiriyle bütünleik çalmak durumunda olan birçok alt bilgi sisteminden oluur. Bu alt sistemlerden kurum içinde gelitirilebildii gibi dardan satn alnarak temin de edilebilmektedir. Gelitirilmekte olan alt sistemlerden Çekirdek Bilgi Sistemi nin amac hasta kabulden taburcuya kadar olan sürecin takibi, hasta demografik ve tbbi bilgilerinin kayt altna alnmas, hastaya uygulanan hizmetlerin ve kullanlan malzemelerin faturalandrlmas için gerekli altyapnn hazrlanmasdr. Ayrca evrak takibi, fatura tahsilâtnn takip edilebilecei bir sürecin hazrlanmas ve klinik bilgi sistemi için altyapnn hazrlanmas da hedeflenmektedir. Malzeme Yönetim Sistemi, hastane için yaplan satn almalarn kurum içi talepler toplanarak planlanmasn, ayniyat ilemlerinin takibinin salanmasn, satn alma faturalarnn ödenmesini ve yeni bir malzeme kod sistemi oluturularak tutarl bir kayt sisteminin oluturulmasn hedefleyen bir alt sistemdir. Kan Merkezi Bilgi Sistemi, u an aktif olarak çalmakta olan, kan ürünlerinin stok takibinin yapld, hasta ve donörlere ait tüm kan bilgilerinin takibinin yapld, donasyon sonucu elde edilen kan ürünlerine ve numunelerine yaplacak ilemlerin kayt altna alnd, üretimin (kan ürünleri) yapld, yeni cihazlarla entegre olarak çalabilen bir alt sistemdir. Bu alt sistem dier bilgi sistemleri ile de belirli protokoller ile sürekli haberleme halindedir. Sayfa 55 / 203

61 Döner Sermaye Katk Pay Bilgi Sistemi, hastanede görevli personele ödenecek olan döner sermaye ve katk pay bilgilerinin kayt altna alnd, takibinin ve analizlerinin yapld, u an aktif olarak çalmakta olan bir alt sistemdir. Ameliyathane Takip Sistemi, ameliyathanelerin etkin bir ekilde çalabilmesi, ameliyathane salonlarnn ve ameliyatlarn takibinin ve planlanmasnn yapld, aktif olarak çalmakta olan bir alt sistemdir. nsan Kaynaklar Bilgi Sistemi, Rektörlük bünyesinde gelitirilen ve bütün Dokuz Eylül Üniversitesi kapsamnda kullanlan, personel özlük bilgilerinin yönetimini salayan, u an aktif olarak kullanlmakta olan bir alt sistemdir. Ülkemiz genelinde kalite ve kapasite ölçütlerinde ilk 10 üniversite içerisinde bulunan üniversitemizde, personel saysnn azmsanmayacak boyutlara ulamas nedeni ile yürütülen personel hizmetlerinin önemi artmtr. Bu nedenle üniversitemiz personel ilerinin doru, zamannda ve süratle yaplmas hedeflenmi ve bu amaç dorultusunda Personel Otomasyon Projesi balatlmtr. Projede i aklar ve analizleri yaplm, i süreçleri iyiletirilmi ve verimliliin artrlmas amaçlanmtr. Proje kapsamnda gruplar halinde projeye katlan personele eitimler verilmi, katlan personelin bilgi ve deneyiminden yararlanlmtr. Personel Otomasyon Projesiyle; ilemlerin süresinin azaltlmas suretiyle personel ilerine hz kazandrlmas, personel ve zaman maliyetinin azaltlmas, i yükünün ve bilginin paylatrlmas, istatistikî bilgilerin annda elde edilmesi, baz ilemlerin web sayfasndan kiilerin kullanmna sunulmas, performansn artrlmas ve hatalarn azaltlarak hizmet standardnn salanmas amaçlanm ve bu yönde kazanmlar salanmtr. Kütüphane otomasyon program ile kütüphanemizdeki kaynaklarn kullanm, kontrolü ve izlenmesi daha kolay bir hale gelecektir. Kataloglama modülü ile kütüphanemizde bulunan tüm kitaplar bilgisayar ortamnda kayt altna alnm olunacak ve kitaplarn her türlü takibi çok hzl ve doru bir ekilde yaplabilecektir. Dolam modülü ile kitap ödünç verme ilemleri bilgisayar kaytlarna geçirilecektir. Bu sayede dolamda bulunan kitaplarn takibi, ödünç verme ve alma ilemleri de hzl ve güvenilir bir ekilde gerçekletirilecektir. Web modülü ile de kütüphane kullanclar kütüphane kaynaklarn kendi bilgisayarlarnda tarayarak belirledikleri kaynaklarn dolamdaki mevcut durumunu görmeleri, ayrca kendi üyelikleri altndaki durumlarn izlemeleri mümkün olacaktr. Sayfa 56 / 203

62 Otomasyon programnn kurulumu çeitli aamalardan olumaktadr. Bunun için öncelikle bir sunucu bilgisayarn hazrlanmas, bilgisayar ortamnda mevcut kitap bilgilerinin hazrlanmas, otomasyon programnn ön step kurulumlarnn yaplmas, bir deneme veritaban ile kurulumun test edilmesi, otomasyon programna ait modüllerin kurulumu ve bu modüllerin test edilmesi, program kurulumunun tamamlanarak öncelikle kütüphane bünyesinde bir süre test modunda kullanlmas ve otomasyon program tüm modülleri ile çalr duruma geldiinde tüm kullanclara açlmas balca aamalardr. Öncelikle sunucu bilgisayarn temini aamas gerçekletirilmi ve eski programdaki marc formatndaki kitap bilgileri millennium programna aktarlmas için test çalmalar devam etmektedir. Millennium Yetkililerinin istekleri dorultusunda sunucu bilgisayara yeniden yükleme yaplm ve otomasyon programnn ön kurulum ilemleri gerçekletirilmitir. Uluslararas bir kütüphane otomasyon sistemi olan Innopac Millenium Library Sytems in Kasm 2007 tarihleri arasnda 1. eitimi firma eitimcileri tarafndan verilmitir Ocak tarihleri arasnda 2. eitim yaplmtr. Nisan sonuna kadar 3. ve 4. eitim tamamlanacaktr. Programa verilerin aktarlma ilemi devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde, test çalmalar sonrasnda veritaban aktarlmas tamamlanarak programn tüm modülleriyle kurulumu ve okuyucu kullanmna açlmas gerçekleecektir. Kütüphane otomasyon sistemi MILLENNIUM Opac, Salama, Bütçe Kontrolü ve Muhasebe, Katalog ve Veri Taban Yönetimi, Sürekli Yaynlar, Ödünç Verme ve Rezerv ve Elektronik Koleksiyonlar modüllerinden olumaktadr. Üniversitemiz örencilerinin okul kayt ilemlerinin internet aracl ile yaplmasna imkan veren online kay-t sistemini hayata geçiren Üniversitemiz, bu sistemle kayt döneminde yaanan younluu azaltarak zamandan ve igücünden büyük ölçüde tasarruf salamann yan sra örencilerin kayt ilemi nedeniyle üstlendikleri maliyeti azaltmtr. Kayt ileminin internet aracl ile yaplmasna ek olarak örencilere salanan bir dier kolaylk ise örenim harçlarnn da on-line olarak, ilgili banka aracl ile tahsilâtnn salanmasdr. Hizmet tanm incelendiinde sunumunda belirli fiziki/maddi unsurlar barndrsa bile fiziksel bir yap deil fonksiyon oluu nedeniyle, ölçülmesinin zorluu göz özüne alndnda sunulan hizmet kalitesinde norm birlii oluturup, standart salanmasn temin etmek Sayfa 57 / 203

63 amacyla Üniversitemiz eitim hizmetinde toplam kalite yaklamn benimsemi olup bu dorultuda çalmalar yürütmektedir. Eitimde toplam kalite çalmalar ile amaçlanan hizmet kalitesinde çeitli içsel ve dsal faktörlerden kaynaklanan deikenliin önüne geçerek süreklilii ve güvenilirlii salamaktr. 5.4 Di%er Hizmetler: Üniversitemiz taraf-ndan haz-rlanan otomasyon sistemleri; Örenci Otomasyon Program (internet üzerinden not durum izleme v.b. hizmetler) kullanlmaktadr. Personel Otomasyon Program (atama, terfi, görevlendirme, izin, pasaport, hasta sevk v.b hizmetler) kullanlmaktadr. Kütüphane ve Dokümantasyon Otomasyonu çerçevesinde web üzerinden hizmet veren veri tabanlar ve elektronik dergilere ulalmaktadr. Örencilerimiz; Üniversitemiz salk kampüsü örencilerine hizmet veren Örenme Kaynaklar Merkezi nden faydalanabilmektedir. Harcama birimleri de Strateji Gelitirme Daire Bakanl ile birlikte ülke genelinde oluturulan e-bütçe sistemi ile bütçe ilemlerini yürütmektedir Kütüphane ve Dokümantasyon: Örenim, öretim ve aratrma faaliyetleri için gerekli kütüphane materyal ve hizmetleri Üniversitemizde bulunan 12 kütüphane ile salanmaktadr ylnda 13 bin m 2 ve 1150 okuyucu kapasitesi ile ülkemizin en büyük kapal alanna sahip Merkez Kütüphane binasnn da hizmete açlmasyla kütüphanelerimizin toplam alan m 2 den m 2 ye çkm ve okuyucu kapasitesi e ulamtr. 17 si uzman olan 68 personelin görev yapt kütüphanelerimizde adet kitap, 603 ü yabanc dillerde, 812 si Türkçe olmak üzere toplam süreli yayn mevcuttur. Dokuz Eylül Üniversitesi nden servis alarak internete balanan tüm aratrmac ve okuyucular ofislerinden veya evlerinden elektronik bilgi eriim sistemlerine ulaabilmektedir. Son yllardaki elektronik bilgi eriim sistemlerindeki gelimelerden yararlanabilmek için kütüphaneler nternet e balanm, çeitli konularda on-line veri tabanlarna abone olunmutur. Aralk ta abone olduumuz veritaban ve yaynevlerinde bulunan fulltext elektronik dergi says tür. Dergilere ulam kolayl salamak üzere Serial Solutions a abone olunmutur. Böylece okuyucularmz tek adresten bütün fulltext dergilere Sayfa 58 / 203

64 ulaabilmektedir. Elektronik fulltext kitap says Aralkta dir. Dünyada çeitli ülkelerde bulunan den fazla üniversitede yaplm olan yüksek lisans ve doktora tezine de fulltext ulalabilmektedir. Üniversitemiz, elektronik yaynlar salamada ANKOS ÜNAK Konsorsiyumlarna katlm, ULAKBM in ulusal lisans kapsamnda eriim saladklar ile beraber toplam 44 elektronik veritabanna aboneliini sürdürmektedir. Üniversitemizde ylnda makale kullanm yaplmtr. YILINDA ABONE OLUNAN VER TABANI VE ELEKTRONK DERGLER 1- ABI/INFORM 2-ALPSP (Association of Learned and Professional Society Publishers) 3-American Chemical Society (ACS) 4-American Institute of Physics (AIP) 5- Annual Reviews 6-Blackwell Synergy 7-Britannica Online 8-Cambridge University Pres 9-Clinics of North America 10-Cochrane 11-Ebrary Online Sheet Music 12-Emerald ManagementXtra 13- Institute of Physics (IOP) 14- HEIN Online 15-JSTOR 16-MathSciNet 17-MD Consult Core Collection 18-OCLC (Online Computer Library Center) 19-Oxford University Journals 20-Oxford Grove Art Online 21-Oxford Grove Music Online 22-Proquest Medical and Health Package 23-Sage Journal Online 24-SpringerLINK 25-Ulrich s Periodical Directory 26-WILEY Interscience 27-Wilson Select Full Text Plus KURUMSAL OLARAK ABONE OLDUUMUZ VER TABANLARI 1- Kazanc Biliim,Hukuk Mevzuat Bilgi Bankas 2- Mevbank-Hukuk Mevzuat Bilgi Bankas ULAKBM ARACILIIYLA ULAILABLEN VER TABANLARI 1-BMJ Journals Online 2-Clinical Evidence 3-EBSCO HOST 4-Ei Engineering Village 2 5-Elsevier Science Direct Sayfa 59 / 203

65 6- IEEE/IEE Electronic Library (IEL ONLINE) 7-Journal Citation Report (JCR) 8- ISI Web of Science 9-OVID-Lippincott Williams & Wilkins 10-Taylor & Francis Online Journals ELEKTRONK KTAPLAR 1-EBRARY E-KTAP ONLINE 2-ELSEVIER E-BOOK FULL COLLECTION 3-REFEREX ENGINEERING E-BOOK 4-SAFARI EBOOK-IT AND BUSINESS COLLECTION 5-SPRINGER EBOOK COLLECTION ELEKTRONK TEZLER Proquest Digital Dissertations Fulltext ELEKTRONK DERG KATALOU Serials Solutions / AMS YILINDA DENEMEYE AÇILAN VER TABANLARI DENEMEYE AÇILAN VER TABANI DENEME TARH 1 Oxford Islamic Studies Online 23.11/ ComTrade / Periodicals Archive Online 21.01/ Literature Online 21.01/ MLA International Bibliography 21.01/ American Medical Association Journals 21.01/ Economist Intelligence Unit 25.01/ GEOBASE 28.03/ Inspec 28.03/ Thieme E-Journals 04.04/ Thieme ElectronicBook Library 04.04/ Bentham Science 10.04/ Mary Ann Liebert 15.04/ STAT! Ref Medical Reference E-Books 15.04/ Anatomi TV-3D Online Human Anatomy 15.04/ Factiva 07.05/ World Development Indicators Global Development Finance World Bank E-Library E-Book PNAS / Royal Society The complete Excellence in Science 21 Collection / Sayfa 60 / 203

66 22 EDP Sciences 21.05/ PsychiatryOnline 21.05/ American Academy of Pediatrics (AAP) ejournal 24 Collection 21.05/ CHEST 21.05/ American Society of Nephrology Journals 21.05/ HUKUKTURK 03.06/ World Development Indicators 11.06/ Global Development Finance 11.06/ World Bank E-Library E-Book 11.06/ Taylor & Francis Ebooks 10.07/ ISO Standards Comlete Set 17.07/ ASTM Digital Library 17.07/ EuroSource European Legislation and Standards 34 Collection 17.07/ Beck-Online 23.07/ Factiva 03.09/ ProQuest Accounting and Tax with Standars 03.09/ ProQuest Pyshcology Journals 03.09/ Global Economic Monitor 09.09/ World Development Indicators 09.09/ Global Development Finance 09.09/ World Bank E-Library E-Book 09.09/ Periodicals Archive Online 15.09/ PQ / KARGER E Journals 17.09/ InfoSci-Books Computer-IT 17.09/ InfoSci-Journals Computer-IT 17.09/ Procedures Consult 18.09/ KARGER E Books 17.09/ ASTM Digital Library/ASTM 19.09/ EuroSource European Legislation and Standards 51 Collection 19.09/ ISO Standards 19.09/ SourceOECD 23.09/ Kompass 24.09/ SPIE Digital Library 24.09/ Oxford Scholarship Online 06.10/ Oxford Islamic Studies Online 06.10/ Oxford English Dictionary Online 06.10/ Oxford Reference Online 06.10/ Oxford Language Dictionaries Online 06.10/ Sayfa 61 / 203

67 61 Oxford Dictionary of National Biography 06.10/ Electronic Enlightenment 06.10/ Oxford Reports on International Law 06.10/ Max Planck Encyclopedia of Public International 64 Law 06.10/ Oceana Law Publisher 06.10/ Global Market Information Database 10.10/ Laboratuar Olanaklar-: Üniversitemiz bünyesinde örencilerin ortak kullanmna sunulan bilgisayar ve yabanc dil laboratuarlarnn yan sra fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kendi eitim-öretim ve aratrmalarna yönelik pek çok deiik alan kapsayan 100 ü akn laboratuar bulunmaktadr. Aktif Eitim Sisteminin gerei olan özel çalma modüllerinin yaplandrld bir laboratuar olarak Türkiye de ilk örnek olan Tp Fakültesi aratrma laboratuarlar (ARLAB I-II) ve Örenme Kaynaklar merkezi; Torbal Meslek Yüksekokulu ndaki TSE Taeron Laboratuar belgeli Kaya Mekanii ve Zemin mekanii Laboratuarlar; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ndaki Yürüme ve Denge Analiz Laboratuarlar ile Protez-Ortez Atölyesi, Mühendislik Fakültesi ndeki zmir ve çevresinin zemin etütlerinin gerçekletirildii Zemin Mekanii Laboratuarlar nn yan sra Gemoloji, Metalografi, Yapay Zekâ, Hava Kirlilii Ölçümü, Motor ve Tat Teknii vb. farkl pek çok alanda üniversite dnda kii ve kurumlara da hizmet veren aratrma laboratuarlar ülkemizde referans gösterilebilecek laboratuarlar arasnda yer almaktadr Toplant- Salonlar-: Üniversitemizde hemen her birimin kendisine ait küçük ve orta kapasiteli toplant salonlarnn yan sra ulusal ve uluslar aras düzeyde bilimsel ve kültürel etkinliklerin gerçekletirilebilecei özelliklere sahip toplant salonlar mevcuttur. Bunlar; Buca Eitim Fakültesi Konferans Salonu (393 kiilik) ve çok amaçl salonlar (100/150 kiilik) Devlet Konservatuar Orhan Barlas Konser Salonu (150 kiilik) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Prof. Dr. Erol zdar Toplant Salonu (145 kiilik) Sayfa 62 / 203

68 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu (650 kiilik) Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi (342 kiilik) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu (100 kiilik) lahiyat Fakültesi Konferans Salonu (409 kiilik)..b.f Konferans Salonu (320 kiilik) ve Mavi salon (150 kiilik) letme Fakültesi Konferans Salonu (355 kiilik) Merkez Kütüphane Konferans Salonu (230 kiilik) Mühendislik Fakültesi Tnaztepe Konferans Salonu (452 kiilik) Torbal Meslek Y.O. Toplant Salonu (200 kiilik) Tp Fakültesi Derslikler Grubu (416 kiilik) Yabanc Diller Y.O. Toplant Salonu (105kiilik) Sabanc Kültür Saray Büyük Salon (538 kiilik) ve Küçük Salon (123 kiilik) DESEM 75. Yl Amfisi (400 kiilik), Bordo (250 kiilik), ve Mavi (100 kiilik) salonlar Bar-nma Hizmetleri / Yurt Olanaklar-: Buca Kz Örenci Yurdu, Buca Eitim Fakültesi Kampüsü içerisinde yer almaktadr. 4 kiilik ve 2 kiilik odalar olmak üzere toplam 494 yatak kapasitesi ile kz örencilerin barnma ihtiyacn karlamaktadr. DEÜ Örenci Yurdu, Buca-Evka 1 de yer almaktadr. 4 kiilik, 2 kiilik ve tek kiilik odalar olmak üzere toplam 535 yatak kapasitesi ile kz ve erkek örencilerin barnma ihtiyacn karlamaktadr. Salk, Kültür ve Spor Dairesine bal iki adet kre ve anaokulu bulunmaktadr. Bunlardan biri Buca Eitim Fakültesi Kampüsü içerisinde yer almaktadr. Bir dier Kre ve Anaokulu ise Tp Fakültesi Kampüsü içerisindedir. Her iki kre ve anaokulu da üniversite bünyesinde akademik ve idari personel çocuklarnn gündüz bakmn üstlenmektedir. Bu kapsamda, çocuklarn geliimini desteklemek amac ile tiyatro, resim, müzik, dans, bilgisayar gibi faaliyetlerin düzenlenmesi için çalr. Üniversitede Buca Eitim Fakültesi Kampusu içerisinde ve Buca Evka1 de olmak üzere eitim gören kz ve erkek örencilerimize 2 adet yurt ile örencilerimize barnma hizmetini verilmektedir. Sayfa 63 / 203

69 Buca Kz Örenci Yurdu A ve B Blok olmak üzere 2 Bloktan oluur. Sadece kz örencilere hizmet vermekte olan yurdumuz, 2 ve 4 kiilik odalar olmak üzere toplam 496 örenci kapasitelidir. Yurdun A blounda 65 adet 4 kiilik oda bulunmaktadr. B blokta ise, toplam 18 adet 2 kiilik ve 50 adet 4 kiilik oda yer almaktadr. Buca kz örenci yurdunda örencilerin zaman geçirebilecekleri çalma salonu, tv salonu ve kantin bulunmaktadr. DEÜ Örenci Yurdu tek kiilik, 2 kiilik ve 4 kiilik odalar olmak üzere 182 Kz, 338 Erkek, Toplam 520 yatak kapasitesi ile örencilerimizin barnma ihtiyacn karlamaktadr. Kafeterya, yemekhane, market, oyun salonu, bay bayan kuaför, butik, bijuteri, krtasiye, internet cafe, scak souk merkezi klima, fitness center, hobi odalar gibi çeitli yönlerden örencilerimizin sosyal ve günlük hayatlarn rahat bir ekilde geçirebilmeleri salanmaktadr. Üniversitemiz örencileri ayrca Yurt-Kur a ait nciralt, Bornova ve Buca daki yurtlarn yan sra özel yurtlarda kalabilmektedirler Sosyal Hizmetler: Sosyal Hizmetler Birimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Salk, Kültür Spor Dairesi Bakanl na bal olarak 2004 yl içinde Üniversitemiz ve örencilerin katlmyla gerçekletirilecek sosyal hizmet projelerini yaama geçirmek amacyla kurulmutur. Gerçekletirilen projelerle; üniversitemiz örencilerine sosyal hizmet verilmesi, sosyal sorumluluk bilincinin pekitirilmesi ve bu projeler araclyla üniversite-kamuoyu arasnda köprü oluturulmas hedeflenmektedir. Bu projeler aadaki gibi özetlenebilir. A. Üniversitende Senin De Bir Dikili A%ac-n Olsun ( 2005 y-l-nda badlat-lan ve sürdürülen proje ) Amac-: Bu proje ile Üniversitemiz personeli ve örencilerinde aidiyet duygusunun uyandrlmas ve Tnaztepe Yerlekesi nin yeil dokusunun artrlmas amaçlanmaktadr.. Hedef Kitlesi: Öretim ylnda D.E.Ü. ndeki Yüksekokul ve Fakültelere en yüksek ÖSS puanyla giren örenciler, öretim ylnda D.E.Ü. ndeki Yüksekokul ve Fakültelerin dördüncü snf örencilerinden not ortalamas en yüksek olan örenciler.,projelerimizde görev alan örenciler.,üniversitemiz üst yönetimi, D.E.Ü. deki tüm fakülte ve yüksekokullarn dekan ve müdürleri. Proje Ortaklar-: zmir Büyükehir Belediyesi Bakanl. Sayfa 64 / 203

70 çerik:14.mays. Çaramba günü saat da Tnaztepe yerlekesi Sosyal Tesisi önünde fidan dikim töreni gerçekletirilmitir. B. Engelleri Birlikte ADal-m ( 2005 y-l-nda badlat-lan ve sürdürülen proje ) Amac-:Bu proje ile Üniversitemiz engelli örencilerinin sosyal problemlerinin tespiti ve çözülmesi yönünde sosyal çalmalar yaplmas amaçlanmaktadr. Hedef Kitlesi: Dokuz Eylül Üniversitesinde eitim gören ve engelli oran % 40 üzeri olan örenciler. Proje Ortaklar-: Belediyeler, ilgili Sivil Toplum Kurulular ile proje ortaklklar yaplmaktadr. çerik: Her yl gerçekletirilecek bu projede;2006 Mart aynda engelli olduu tespit edilen örenciler Mediko ya davet edilerek ve yüzyüze görümeler yaplmtr Nisan, aynda görümelerin sonucunda tespit edilen sorunlarn çözümü için sosyal çalmalar gerçekletirilmitir Burs Olanaklar-: Yemek Bursu; Maddi olanaklar yetersiz örenciler ile baarl olan örenciler yemek bursundan yararlanabilmektedir. Özellikle örgün eitim örencilerinin yararland yemek bursu Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanl na bal olan yemekhanelerden yararlandrlarak verilmektedir. Her yl yaklak 835 örenci yemek bursundan yaralanmaktadr. Yurt Bursu; Üniversitemize ait Buca Kz Örenci Yurdu nun kapasitesinin %10 u her yl maddi olanaklar yetersiz olan örencilere yurt bursu olarak tahsis edilmektedir. Bu dorultuda gelir durumu düük olan örencilerimizin bavurular, geliri en düük örenciler temel alnarak puanlama sistemiyle belirlenmektedir Beslenme Hizmetleri: Salk Kültür ve Spor Dairesi Bakanl na bal olarak toplam 16 örenci yemekhanesi, 10 personel yemekhanesi, 7 mutfa ve kiraya verilmek suretiyle de iletilen 34 kantin ve kafeteryas ile akademik, idari personel ve örencilerimize beslenme hizmeti verilmektedir. Bakanlmza bal mutfaklar; Rektörlük, Tp Fakültesi, lahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Buca Eitim Fakültesi, Buca Mühendislik Fakültesi, Torbal Meslek Yüksekokulunda bulunmaktadr. Sayfa 65 / 203

71 Yemek menüleri; diyet uzmanlarmz gözetiminde usta açlarmz tarafndan hazrlanmakta ve hizmete sunulmaktadr öretim ylnda hizmete geçmi olan Kaynaklar Sosyal Tesisi; yemekhaneleri, restoranlar, balo salonu, pastane ve kahve salonlar ayrca örencilerimizi istekleri dorultusunda yaplandrlacak olan oyun salonlar, PTT ve marketi ile Kaynaklar Yerlekesinin önemli gereksinimlerini karlanmaktadr. Üniversitemiz içerisinde tabldot hizmetinin yannda kafe ve restoran iletmeleri ile üniversitemiz mensuplarna farkl hizmetler sunulmaktadr. Eylül KöDk Büyük bir bahçenin ortasnda ngiliz bir aileden kalma olan bu Kök ün her odas ayr bir restoran olarak düünülerek düzenlenmitir. Eylül Kök, Lorissa, Smyrna, Aphrodisios, Miletos ve Metropolis salonlar ile her noktasndan ayr bir keyif alnan Eylül Kök üniversitemiz örenci, idari ve akademik personeline hizmet vermektedir. Eylül Cafe Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüü bahçesi içerisinde bulunan Eylül Cafe bistro menüsü ile deiik lezzetlerle hizmet vermektedir. Eylül Çat- Restorant Üniversitemizin tüm mensuplarna sade ve dinlendirici bir ortamda Kordonun nefis deniz manzaras eliinde öle ve akam yemei ile hizmet verilmektedir. Büyük salon, küçük salon ve terastan oluan bölümleri alakart arlkl olarak faaliyet göstermekte, bununla birlikte grup yemekleri, üniversitemizin çeitli etkinliklerinde hizmet vermektedir Kültür-Sanat Etkinlikleri Kültür ve Spor Lube Müdürlüü; örencilerin bo zamanlarn sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle deerlendirmelerine ve ayn zamanda bilgi-beceri sahibi olmalarna yardmc olmak, örencilerimizin dinlenme, elenme ve üretme alkanl kazanmalarn salamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetlere katlmalarna ve izleyebilmelerine olanak salamak amacyla çalmalarn sürdürmektedir. Kültür, sanat ve spor ile ilgilenen örencilerimiz daha önceden kurulmu topluluklara bavuracaklar gibi, kendi ilgi alanlar ile ekillenecek olan yeni topluluklar ve kulüpler kurmalar için de olanaklar salamaktadr yl içerisinde sanatsal ve kültürel faaliyetler açsndan dier sanat kurumlaryla ortak giriimler salanmaya çallmtr. Sayfa 66 / 203

72 Bu kapsamda yap-lan çal-dmalar ve sonuçlar-; 2007 yl banda zmir Devlet Senfoni Orkestra s ile birlikte çallmaya balanm ve yl içerisinde yaplan tüm faaliyetler ortaklaa yürütülmütür. Çeitli tiyatro topluluklar ile birlikte faaliyetler yürütülmü, ayrca Mays tarihleri arasnda ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde 7. Üniversiteler Aras Tiyatro Lenlii düzenlenmitir. Power Fm DJ. lerinden Geveze ile ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde bir söylei günü yaplmtr enlikler Üniversitemiz ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nin amatör tiyatro topluluu olan ktisat Oyuncular Tiyatro Topluluu (OTT) tarafndan ilk kez 2002 ylnda kutlanmaya balanan Üniversiteleraras Tiyatro Lenlii her yl deiik üniversitelerin tiyatro topluluklarna ev sahiplii yapmaktadr Ö%renci Topluluklar-: Fakülte ve yüksekokullarmzda faaliyet gösteren, örencilerimizin kurmu olduu topluluklar ve kulüpler tarafndan yl boyunca sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Kültür, sanat ve spor ile ilgilenen örencilerimiz daha önceden kurulmu topluluklara bavuracaklar gibi, kendi ilgi alanlar ile ekillenecek olan yeni topluluklar ve kulüpler kurmalar için de olanaklar salamaktadr Kültür ve Spor Faaliyetlerine bal olarak Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanl na bal eitim öretim yl içinde Amatör Tiyatro Topluluu, Münazara Topluluu, Toplum Gönüllüleri Örenci Topluluu, Daclk ve Doa Sporlar Topluluu, Maara Aratrma Topluluu, Atatürkçü Düünce Topluluu, Fotoraf Topluluu, Havaclk Kolu ve Yamaç Paraütü Topluluu, Bilgisayar Topluluu, Rock Topluluu, Radyo Topluluu, Stratejik Aratrmalar Topluluu, Su Sporlar Topluluu, Neyzen Topluluu, Dil Kültür Topluluu olmak üzere 15 (on be) topluluk bulunmaktadr. ylnda topluluklar yeniden yaplandrmak üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren topluluklarla irtibata geçilerek, tek çat altnda yaplanma ile ilgili çalmalar balatlm ve örenci topluluklar ile ortak faaliyetler yürütülmütür. Sayfa 67 / 203

73 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 2547 sayl Yükseköretim Kanununun 13, 14 ve15 inci maddelerinde Üniversitenin Yönetim organlar; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlenmi olup, Rektöre yardmc olmak üzere üniversitenin aylkl profesörleri arasndan atanan üç Rektör Yardmcs ile idari birimlerin bal bulunduu Genel Sekreterlik de yönetim kadrosu içinde yer almaktadr. Üniversite yönetim kademesi içinde yer alan Rektör, Rektör Yardmclar ve Genel Sekreterin nitelikleri ve atama usulleri 2547 sayl Yükseköretim Kanununun 13 ve 52 inci maddeleri ile düzenlenmitir. Buna göre: Rektör; üniversite öretim üyelerince seçilecek profesör unvanna sahip adaylar arasndan, 4 yllk süre için Cumhurbakan tarafndan, Rektör Yard-mc-lar-; üniversitenin aylkl profesörleri arasndan, 5 yllk süre için Rektör tarafndan, Genel Sekreter; lisans diplomasna sahip kiiler arasndan, yönetim kurulunun görüü alnarak Rektör tarafndan atanmaktadr. Türk kamu mali sisteminde reform salayan 5018 sayl Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile oluturulan yeni mali sistemde, merkeziyetçi bir yaplanmadan vazgeçilerek bütçe ve mali kontrol ile ilgili yetkinin kamu kurumlarna devredilmesi sonucunda Bütçe Dairesi Bakanlklar ile Aratrma, Planlama ve Koordinasyon Daire Bakanlklar kapatlm ve her iki dairenin görev ve sorumluluklar ile mali yönetim reformunun tanmlad yeni görevleri yerine getirmek üzere kamu kurum ve kurulularnn bünyesinde Strateji Gelitirme Bakanlk/Daire Bakanlk/Müdürlükleri kurulmu ve kanun ile öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin idari yaplanmas tesis edilmitir. Kamu mali sistemi açsndan reform niteliinde olan 5018 sayl Kanun ile mali sisteme kazandrlan yeni aktörler, tanmlar ve süreçler ise aada ksaca yer almaktadr. Üst Yönetici Bakanlklarda müstear, dier kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye bakan, Üniversitelerde ise rektörün üst yönetici olduu belirtilmi ve devamnda ise üst yöneticilerin, idarelerinin stratejik planlarnn ve bütçelerinin kalknma planna, yllk programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazrlanmas ve uygulanmasndan, Sayfa 68 / 203

74 sorumluluklar altndaki kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli ekilde elde edilmesi ve kullanmn salamaktan, kayp ve kötüye kullanmnn önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin ileyiinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarn yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine kar sorumlu olduu ile üst yöneticilerin, bu sorumluluun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler araclyla yerine getirecekleri düzenlenmitir. Mali Kontrol ifadesi ile anlatlmak istenen uluslararas kamu mali sistemine uygun olarak 5018 sayl Kanun ile tanmlanm olup, anlan tanm gereince mali kontrol; kamu kaynaklarnn belirlenmi amaçlar dorultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmasn salamak için oluturulan kontrol sistemi ile kurumsal yap, yöntem ve süreçleri ifade etmektedir. Mali yönetim ve kontrol sistemlerinin kamu kurum ve kurulular düzeyinde idari yaplanmasna bakldnda ise harcama birimleri, Strateji Gelitirme Daire Bakanl(mali hizmetler birimi) ve bu birimce salanan muhasebe ve ön mali kontrol hizmetleri ile iç denetimden olutuu görülmektedir. Mali kontrol sistemine ait resmi daha net görebilmek için harcama birimi ve harcama yetkilisi, gerçekletirme görevlisi, iç denetim ve d denetim mekanizmas ön mali kontrol gibi süreçler ile bu süreçlerin oluumuna katks bulunanlarn da ayrca belirtilmesi gerekmektedir. Harcama Birimi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birim olarak tanmlamakta ve bu birimin en üst yöneticisinin ise harcama yetkilisi olduu anlan Kanun ve ikincil mevzuat ile düzenlenmektedir. Harcama yetkililerinin görev, yetki ve sorumluluklar ile harcama yetkisinin devrine ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanl tarafndan tespit edildii ekilde Dokuz Eylül Üniversitesinde tanmlanm ve 2006 yl bandan itibaren uygulamaya konulmutur sayl Kanun ve ikincil mevzuatta düzenlendii üzere, bütçelerden harcama yaplabilmesinin ancak her birimin Harcama yetkilisinin harcama talimat- vermesiyle mümkün olduu ve harcama talimatlarnda hizmet gerekçesi, yaplacak iin konusu ve tutar, süresi, kullanlabilir ödenei, gerçekletirme usulü ile gerçekletirmeyle görevli olanlara ilikin bilgiler yer almas gerektii düzenlenmitir. Harcama yetkilisi harcama talimatlarnn bütçe ilke ve esaslarna, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile dier mevzuata uygun olmasndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanlmasndan ve bu Kanun çerçevesinde yapmalar gereken dier ilemlerden sorumlu klnmtr. Sayfa 69 / 203

75 Harcama Yetkilisi görevi 5018 sayl Kanunla bu görevi yürütmekle görevlendirilen yetkililerce, Gerçekletirme Görevlisi görevi ise Harcama Yetkilileri tarafndan belirlenen görevlilerce yürütülmektedir. Harcamalara ilikin usul ve esaslar, tarih 5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33.maddesi hükümlerine dayanlarak Maliye Bakanl nca hazrlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelii ile düzenlenmitir. Harcama öncesi kontroller ve iç kontrol esaslar ise, 5018 sayl Kanuna dayanlarak çkarlan, ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik hükümleri uyarnca ve yönetim sorumluluu çerçevesinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi ç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Ak Lemas ile Ön Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde her yl üst yöneticiden alnan onayla tespit edilen limitler dahilinde gerçekletirilmekte olup, limit üzeri taahhüt ve sözlemeler ile ödeme emirleri ön mali kontrole tabi tutulmakta, limit altnda yer alan tüm sözleme ve taahhütler ise ön mali kontrol gibi bir kontrol mekanizmasna tabi olmakta, tek fark ilgili harcama birimine sonucun ifai bir biçimde bildirilmesidir. ç kontrol sisteminin oluturulmas ve ön mali kontrole ilikin i ve ilemlerin usullerinin belirlenmesi amacyla Üniversitemiz Strateji Gelitirme Daire Bakanlnca hazrlanan, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mali lemler Süreç Ak Lemas ile ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve ilemleri belirleyen Rektörlük Onay uygulamaya konulmutur ç denetim, kamu idaresinin çalmalarna deer katmak ve gelitirmek için kaynaklarn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarna göre yönetilip yönetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz, nesnel güvence salama ve danmanlk faaliyeti olduu anlan Kanun ile tanmlanm olup, ç denetimin üst yönetici tarafndan atanan iç denetçiler tarafndan yaplaca belirtilmitir. Bu kapsamda, iç denetim sistemine ilikin olarak ç denetim Koordinasyon Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik ve ç Denetçi Adaylar Belirleme, Eitim ve Sertifika Yönetmelii ile ç Denetçilerin Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik çkarlmtr. Dier taraftan 5436 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunla iç denetçi kadrolar ihdas edilmi ve iç denetçilerin özlük haklarna ilikin düzenlemeler yaplmtr. Bu düzenlemeler çerçevesinde kamu idarelerinde iç denetçi atamalar balatlmtr. Sayfa 70 / 203

76 Kamu idarelerinin yaps ve personel says dikkate alnmak suretiyle, Üniversitemizde dorudan üst yöneticiye bal olarak kurulan iç denetim birimine, 2007 yl bandan itibaren bugüne kadar 5 ç Denetçi atamas yaplmtr Sayl Kanunun geçici 5. maddesinde ç Denetçi olarak atananlarn, Kanunun öngördüü sistemin uygulanmasna yönelik eitime tabi tutulacaklar hükme balanm, ç Denetçilerin Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliin geçici 1. maddesinde ise iç denetçilie atananlarn Kurul Koordinatörlüünde ve belirlenecek tarihlerde Maliye Bakanlnca üç ay eitime tabi tutulacaklar öngörülmütür. Maliye Bakanlnca Ankara da, iki bölüm halinde 07 Mays 2007 tarihinde balatlan söz konusu eitimlere ç Denetçilerimizin katlm salanm olup, u an ikinci bölüm eitimleri devam etmektedir. ç Denetçilerin eitimlerinin tamamlanmasndan sonra faaliyete geçirilecek olan ç Denetim Birimi, 5018 Sayl Kanunun 64.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirecek olup, bu dönemde Kalite Yönetim Sistemi açsndan görev tanmlar ve i aklar yaplacaktr. D-D denetim ise hesap verme sorumluluu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve ilemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarnn Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmas olarak belirtilmitir sayl Kanun ve Saytay Kanunu çerçevesinde Üniversitemizde iç denetim; üst yönetici tarafndan atanan ç Denetçiler, d denetim ise Türkiye Büyük Millet Meclisi adna Saytay Bakanl tarafndan gerçekletirilmektedir. Üniversitemiz 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl kamu ihale Sözlemeleri Kanununa tabi olup, harcama birimleri tarafndan yaplan ve dorudan temin limitini aan tüm satn almalar Üniversite harcama birimleri bünyesinde oluturulan hale Komisyonlar marifetiyle gerçekletirilmektedir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni düzenlemeleri Üniversitemiz bünyesinde daha hzl ve etkili bir ekilde hayata geçirmek ve iletiimi arttrmak amacyla bir e-posta kurulmas uygun görülmütür. Bu amaçla Üniversite Üst Yönetimi, Daire Bakanlar ve Harcama Yetkilileri ile gerçekletirme görevlileri arasnda kurulan e- posta grubu faaliyetini sürdürmekte olup, anlan haberleme/iletiim a vastasyla mali yönetim ve kontrol anlamnda yaplan düzenlemeler Strateji Gelitirme Daire Bakanl tarafndan ilgililere düzenli olarak ve seri biçimde iletilerek, zamandan tasarruf salanmakta ve mali deiim sürecine uyumlatrma etkin biçimde temin edilmektedir. Sayfa 71 / 203

77 5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali sistemin kurumsal düzeyde uyumlatrlmasn salamak üzere Üniversite Strateji Gelitirme daire bakanl eitim seminerleri ve bilgilendirme toplantlar düzenlemenin yan sra, anlan daire bakanl personelinin de yeni mali düzenlemelere ilikin bilgi birikiminin güncel tutulabilmesi amacyla farkl kurumlar tarafndan düzenlenen eitim seminerlerine katlm salanmakta olup, buna ilikin tablo aada yer almaktadr. E^TMN TARH E^TM PROGRAMI E^TMEN Mart Mar Mar Nis.08 TÜBTAK Proje Destekleri Harcamalarna likin Bilgilendirme ve Paylam Toplants Maa Projesi tantm ve ileyii hakknda toplant ISO 9001:2000 Toplam Kalite Yönetimi eitim toplantsna E-Bütçe Sisteminde Oluturulan Maa ve Yük Hesab Modülü Eitim Toplants 09.Nis.08 Toplam Kalite Yönetimi Toplants ç Kontrol Standartlarna Yönelik Çalmalarla lgili 10.Nis.08 Toplant AB Çerçeve Program Projeleri Harcamalara likin / Nisan 08 Bilgilendirme ve Paylam Toplants 18.Nis.08 ISO 9001:2000 KYS ç Tetkikçi Eitimi 15.May.08 ISO 9001:2000 KYS Kalite Çemberi Eitimi / Mays 08 Performans Program Hazrlama Eitimi 29.May Haz Haz Haz Ekim 08 ç Kontrol Yol Haritas Toplants Kamu Yatrmlar Proje Bilgi Sistemleri Eitimi Performans Program Konusunda Sunum Performans Program Hazrlama Eitimi 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60nc maddesi uyarnca Mali Hizmetler Uzmanlarna yönelik eitim program Tübitak Sevilay SENGÜL Doç.Dr Özkan TÜTÜNCÜ Maliye Bakanl (BÜMKO) Doç.Dr Özkan TÜTÜNCÜ Gülizar GÜRSOY Tübitak Yard. Doç. Dr. Özlem PEKGLDO^AN Yard. Doç. Dr. Özlem PEKGLDO^AN Maliye Bakanl (BÜMKO) Maliye Bakanl (BÜMKO) Devlet Planlama Tek.Bakanl Gülizar GÜRSOY Gülizar GÜRSOY Maliye Bakanl (BÜMKO) 24.Eki.08 Sosyal Güvenlik Kurumu Yasasndaki Düzenlemeler Fatma KÖKSAL Sayfa 72 / 203

78 03-14 Kasm Kas Kas Kas Kas Kas Kas sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60nc maddesi uyarnca Mali Hizmetler Uzmanlarna yönelik eitim program letiim Semineri Stres Semineri Kriz Yönetimi Semineri letiim Semineri Stres Semineri Memnuniyet Ölçümü Semineri Maliye Bakanl (BÜMKO) Prof. Dr. Nermin Uyguç Prof. Dr. Nermin Uyguç Yard. Doç. Dr. Ethem Duygulu Prof. Dr. Nermin Uyguç Yard. Doç. Dr. Ethem Duygulu Prof. Dr. Nermin Uyguç Aralk Kamu hale Sözlemeleri Kanunu Yaar GÖK II- AMAÇ VE HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri Üniversiteler bireylerin farkl disiplinlere göre bilgi ve beceri kazandrlarak eitildii, odak noktas olan bilimsel aratrma ve çalmalar yoluyla toplumun geliimine katkda bulunduu örenim ve aratrma kurumlardr. Üniversitelerin üç temel görevi vardr. Bunlardan ilki; aratran, sorgulayan, karlat sorunlara çözüm getirebilmek için konuya nasl yaklaacan ve aratracan bilen, örenmeyi örenmi bireyler yetitirmektir. kinci görevi; insanln geliimine k tutacak çalma ve aratrmalar yaparak bilimin gelimesindeki odak noktasn oluturmaktr. Üçüncü görevi ise bilim, sanat, sosyal-kültür, spor ve ekonomi alanlarndaki faaliyetleriyle topluma hizmet etmektir. Üniversiteler toplumlarn ilerlemesinde liderlik rolünü üstlenirler. Ülkelerin rekabet avantaj yaratmada temel kurumlardrlar. Bilimsel, teknolojik, tbbi ilerlemeler üniversitelerin içinde domutur. Üniversite, insanlk için bilginin gelitii kurumsal bir ortamdr. Temel amaç, eitim ve aratrma ile dünyay daha yaanabilir bir yer yapmaktr. Bu, dünya ile bütünleerek gerçekletirilebilir. Aratrma ve eitim iç içedir. Bir taraftan eitim verilirken, dier taraftan evrensel anlamda aratrmalar yaplmaldr. Sayfa 73 / 203

79 Gelecek kuaklarn liderlerini yetitirmenin yan sra, insanla hizmet edecek bilginin gelitirilmesi gereklidir. Üniversiteler fildii kuleleri olmak yerine toplumla bütünleme geleneini üstlenmelidirler. Üniversitelerin varlk nedenlerinden biri bilimi ilerletmek, bilgiyi dünya problemlerine çözüm bulacak ekilde ileyerek insanln topyekûn geliimine katkda bulunmaktr. Bu gerein farkndal ile Dokuz Eylül Üniversitesi nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmay stratejik amaçlarndan biri olarak benimsemitir. Bu amaç, üniversitemizin kaynak ve imkânlar dikkate alnarak belirlenen alt amaçlar ve hedefleri ile gerçekletirilmeye çallacaktr. Bilgiye dayal toplum gelitirme ve uygulamalarnn tüm yönleri, insanln geliimini amaçlayan sürdürülebilir kalknma felsefesinin tüm deer, ilke ve uygulamalar ile bütünletirilmelidir. Bunun için üniversitemiz, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri dikkate alarak tüm disiplinlerde temel ve uygulamal aratrmalarn önemi ile temel aratrma ve bilginin uygulanmas arasndaki sinerjiyi vurgulayacaktr. Ulusal ve uluslararas düzeyde aratrmaclar arasndaki ibirliini destekleyerek çok disiplinli ve disiplinler aras aratrmalar ve projeleri tevik edecektir. Üretilen bilginin deiimi ve yaylmasn salamak üzere sonuçlarn sunumu ve yaynlanmasn salayacak, uygun olmas durumunda ticariletirilmesi için gereken ortam oluturacaktr. Her bir birey için daha yaanabilir bir gelecek salamaya yönelik sürdürülebilir kalknma felsefesinin benimsenmesi insanln geliimine katkda bulunmann temelini oluturur. STRATEJK AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak. ALT AMAÇ 1.1. Deer Yaratacak Aratrmalarn, Projelerin Niceliini, Niteliini ve Patent Saylarn Artrmak. Sayfa 74 / 203

80 HEDEF ALT AMAÇ ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 artrmak Disiplinler aras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 artrmak Mevcut ve Gelecekteki Gereksinimler Dorultusunda Özgün ve Yenilikçi Bilimsel Aratrma ve Yaynlarn Nicelik ve Niteliini Artrmak. HEDEF ylna kadar üniversitemiz kütüphanelerinden bilgiye erime olanaklarn %30 zenginletirmek ylna kadar dâhil olunan uluslararas bilgi alarn %20 artrmak ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. Birlemi Milletlerin 2005 ylnda tüm dünyada balatt sürdürülebilir kalknma için eitim program üniversitelerin eitim-öretim programlarn bir kez daha gözden geçirmelerini zorunlu klmtr. Programn amac, ülkelerin eitim sistemleri ve stratejilerini hatta ulusal gelime planlarn, üniversitelerin gelecei planlamada mevcut durumlarn yeniden deerlendirmelerini salamaktr. Programn amac sürdürülebilir kalknmada eitim ve örenmenin önemli rolünü daha da artrmak hedeflenmektedir. Eitim soyut kavramlar gerçee dönütürür, bireylerin ve toplumlarn sürdürülebilir bir gelecek için çalma kapasitelerini gelitirir. Eitim insann topluma ilikin vizyonunu gerçee dönütürme kapasitesini artrarak sürdürülebilir gelimeye yönelmenin temel öesidir. Sürdürülebilir kalknmay salayacak eitim tüm alanlarda insan haklarna dayal olma yaklamn destekler. Neyi bileceini, ne öreneceini, ne yapacan, birlikte yaamay ve insan olmay örenmeyi destekler. Öreneni bir birey, aile üyesi, toplumun üyesi ve küresel bir vatanda olarak görür. Sürdürülebilir dünyann ideallerini tayacak ve bireysel yetkinlikleri gelitirecek ekilde eitir. Sayfa 75 / 203

81 Buradan hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek eitim-öretim sistemleri oluturmak amacn benimsemitir. STRATEJK AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak. ALT AMAÇ 2.1. Uygulanacak Yeni Sistemlere Yönelik Fiziksel Alt Yapy Kurmak. HEDEF ALT AMAÇ ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak Çada Eitim Yöntemlerini Yaygnlatrmak HEDEF ALT AMAÇ ylna kadar çada eitim yöntemlerinin aratrlmas ve paylalmasna yönelik faaliyetleri %20 artrmak ylna kadar en az bir birimin daha lisans ve lisansüstü düzeyde aktif eitim uygulamasn salamak ylna kadar uzaktan eitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek ylna kadar lisans ve lisansüstü düzeyde disiplinler aras eitim programlarnn saysn ve ortak çalma alanlarn %20 artrmak Yurtd Üniversitelerle Diploma Denkliini Salayacak Sistem Gelitirmek HEDEF ALT AMAÇ yl sonuna kadar Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi almak için AB komisyonuna bavuruda bulunmak Etkin Bir Yaam Boyu Eitim Sistemi Kurmak Sayfa 76 / 203

82 HEDEF ALT AMAÇ yl bandan itibaren mezun örencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini salayacak mezuniyet sonras eitim programlar açmak Eitimin Her Alannda Etik ve Sosyal Sorumluluk Bilincini Yerletirmek. HEDEF Her yl örencilerin etik ve sosyal sorumluluk bilincini gelitirmeye yönelik en az 2 çalma yapmak. Bir organizasyonun faaliyetlerinden dorudan ya da dolayl olarak etkilenen ve örgütün faaliyetlerini etkileyen iç ve d çevresindeki öeler payda olarak tanmlanmaktadr. Kurumlarn paydalar ile olan ilikileri ne kadar güçlü olursa ortak hedeflere o ölçüde kolay ulalr. Bir örgütün iç paydalar kurucu, sahip, yönetici, hissedarlar ve çalanlardr. Üniversitelerin iç çevre öeleri olan idari ve akademik personel ile örenciler iç paydalar oluturmaktadr. Birçok birimi, ISO 9001:2000 belgesi alm bir kurum olarak DEÜ, iç paydalarn geliimini amaçlarndan biri olarak tanmlamtr. Bu dorultuda öretim elemanlarnn kendilerinden beklenen görevleri etkin bir ekilde yerine getirmeleri salanacaktr. Herkes için geçerli temel kurallar, hak ve sorumluluklar belirlenecektir. Zihni ve davransal geliimi vurgulayan akademik özgünlük ortamnda personel ve örencilerin bütünlük içinde bamsz hareket etmesi salanacaktr. Üniversitenin yönü ve kimlii konusunda farkndalk yaratmaya önem verilecek, çalanlarn kendilerini Dokuz Eylül Üniversiteli hissetmelerini salayacak ortam gelitirilecektir. STRATEJK AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek ALT AMAÇ 3.1. Örencilere Yönelik Gelitirme Faaliyetlerini Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Artrmak Sayfa 77 / 203

83 HEDEF ALT AMAÇ Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak yl itibari ile kadar mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya yönelik ortam oluturmak yl itibari ile üniversitenin 24 saat yaanan bir eitim kurumuna dönümesini salayacak ortam oluturmak Akademik ve dari Kadroya Yönelik Gelitirme Faaliyetlerini Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Artrmak HEDEF ALT AMAÇ ylna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofislerin) %30 iyiletirmek ylndan itibaren her yl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarn iyiletirmek için gerekli giriimlerde bulunmak ylna kadar her yl kadar akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak ç Paydalar Arasndaki Etkileimi Güçlendirecek Mekanizmalar Oluturmak. HEDEF ylna kadar iç paydalar arasndaki iletiimleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri %30 artrmak ylna kadar Dokuz Eylül Üniversitesi kurum anayasasn oluturmak. Sayfa 78 / 203

84 Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek. Üniversiteler uygarlk geliiminde liderlik rolü oynamakta, toplumun gereksinimlerini yantlamada giderek artan rol üstlenmektedirler. Üniversiteler eitim, aratrma ve hizmet yoluyla yerel, bölgesel ve ulusal, hatta uluslararas düzeyde toplumun önemli gereksinmelerini karlamaya yardmc olmaktadrlar. Teknoloji, ekonomi, salk, bilim, sanat, kültür, spor alanlarnda toplumun ufkunu gelitirmek, toplum yararna hizmet sunmak durumundadrlar. Dokuz Eylül Üniversitesi d paydalarla ilikileri gelitirmeyi ve toplumsal katk salamay amaç edinmitir. Dokuz Eylül Üniversitesi toplumla iç içe olmaya, toplumsal deiimi etkilemeye her zaman önem vermitir. Bunu daha da güncelletirmek için karlkl ve etkileim salayacak faaliyetleri gerçekletirecektir. Akademik personelinin çeitli konularda yapm olduklar bilimsel çalmalarda elde ettikleri sonuçlar toplumla paylamalarn salayarak bilgiyi yayacaktr. Mezunlarn katlmnn salanmasna özel önem verilerek, ibirlii yaplacaktr. Özel sektör, gönüllü kurulular, dier kamu kurulular ve uluslararas kurulularla topluma dönük projeler gelitirilecek, danmanlklar yaplacaktr. Bireylerin becerilerini güncelleyerek hzl deiime uyum salamalar için yaam boyu örenme programlar gelitirilecektir. STRATEJK AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak ALT AMAÇ 4.1. D Paydalarla likileri Gelitirecek ve Sürekli Klacak Mekanizmalar Oluturmak HEDEF ALT AMAÇ D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak Mezunlarla letiim ve birliini Gelitirmek Sayfa 79 / 203

85 HEDEF ALT AMAÇ Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi %20 gelitirmek Üniversitenin letiim Araçlarn Gelitirerek ve Kullanarak Topluma Yönelik Bilimsel, Eitsel, Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve Sportif Projeler Gerçekletirmek. HEDEF Her yl iç ve d paydalarla ortak katlml toplumsal duyarllk projelerini %10 artrmak Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 artrmak. Kurumlar deiimi yakalayabilmek, farkllklarn ortaya çkarmak ve varlklarn sürdürebilmek amacyla tantm faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Tantm faaliyetlerini önemseyen kurumlar çevrelerinin istek, beklenti ve gereksinmeleri dorultusunda faaliyetlerini yönlendirebilirler. Böylelikle çevreleri ile etkileim salayarak onlardan alacaklar destei artrabilirler. Kurumun toplum tarafndan doru ve açk bir ekilde alglanabilmesi saygnlk, inanlrlk, güvenilirlik gibi olumlu izlenimlerin yaratlmas kurum imaj ile ilgilidir. Kurum imaj bakalarnn kurumu nasl algladn, ürün ve hizmetlerin nasl deerlendirildiini ifade etmektedir. Üniversitelerin gelecekteki baars ulusal ve uluslararas aratrmalar, projeleri, ibirlikleri, toplumla kurduu balar ve tannrlna baldr. Dokuz Eylül Üniversitesi de bu görüü benimsemi ve ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmay amaç olarak ifade etmitir. STRATEJK AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Artrmak. ALT AMAÇ 5.1. Ulusal Tannml Artrmak HEDEF Dokuz Eylül Üniversitesi nin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 artrmak. Sayfa 80 / 203

86 ALT AMAÇ 5.2. Uluslararas Tannml Artrmak HEDEF ylna kadar uluslararas alanda kurumun imajn ve itibarn artrmaya yönelik faaliyetleri %20 artrmak Uluslararas kurum ve kurululardaki kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve aktif görevleri %20 artrmak Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik birimlerde ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak Uluslararas bilimsel, eitsel, sanatsal aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 artrmak Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini %20 artrmak Finansman bir örgütün amaçlarna etkili ve verimli bir ekilde ulaabilmesi ve her türlü yükümlülüünü süresinde yerine getirebilmesi için gerekli ödeme araçlar ve para aknn yönetimidir. Örgütler de faaliyetlerini yerine getirebilmek için gerekli kaynaklarn seçilmesi, fonlarn tedariki ve kullanlmas ile ilgili yöntemler ve izlenecek yol ve tutuma ilikin kararlar içeren finansman politikalar gelitirmek durumundadrlar. Üniversitelerin kendilerine yüklenen özgörevlerini yerine getirebilmeleri finansal açdan güçlü olmalarn gerektirmektedir. Devlet üniversitelerinin temel mali kaynan merkezi yönetim bütçesinden ayrlan ödenekler oluturmaktadr. Bunun yan sra bireysel ve kurumsal balar dier kaynaklardr. Ancak günümüz ekonomik koullar ve kt kaynaklar dikkate alndnda bütçede verilen miktarlarn yeterli olmayaca açktr. Bu nedenle üniversitelerin kendilerine özgelir yaratacak faaliyetler gelitirmesi, maliyetleri azaltarak verimlilii artrmas, kaynaklar adil olarak tahsis etmesi, etkili ve verimli kullanm en büyüklemesi gereklidir. Ayn zamanda, ulamay istedii yerde olabilmesi için yeni kaynaklar ve ortaklklar oluturmaldr. Dokuz Eylül Üniversitesi de kendi gelirini yaratan ve kendi imkânlar ile sonuca ulamann önemini kavrayan bir üniversite olarak eitim, aratrma, paydalara hizmet Sayfa 81 / 203

87 ilevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslararas tannmln gelitirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak amac ile bu gerei vurgulamaktadr. STRATEJK AMAÇ 6 Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak. ALT AMAÇ 6.1. Mevcut Finansal Kaynaklarn Kullanmnda Etkinlii Artrmak. HEDEF ALT AMAÇ Her yl finansal kaynaklarn kullanmndaki etkinlii %10 artrmak Her yl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 artrmak Yeni Finansal Kaynaklar Yaratmak. HEDEF Her yl öz yeteneklerimizi kullanarak ulusal ve uluslararas kurulularla gelitirilen finansal kaynak salayc projeleri %20 artrmak ylna kadar topluma yönelik gelir salayc etkinlikleri %20 artrmak Her yl ba ve sponsorluk gelirlerini %10 artrmak. B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Üniversitemiz Stratejik Plannda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerden temel politika ve öncelikler; hükümet politikalar, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve bütçe imkânlar göz önünde alnarak u ekilde belirlenmitir. 1- nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet üretmek. Aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklar artrma hedefi kapsamnda yurt d üniversitelerle ortak aratrma ve projelere dönük ibirlii artrlacaktr. 2- Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim ve öretim sistemi oluturmak. Sayfa 82 / 203

88 Kademeli olarak Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarnn aktif eitim programn uygulamas salanacaktr. 3- Ulusal ve Uluslararas tannml ve ibirliini artrmak. Yurtd eitim kurumlar ile olan ikili anlamalarla örenci ve öretim üyesi deiim says artrlacaktr. MAL BLGLER III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER 1- Bütçe Uygulama Sonuçlar- A) Bütçe Giderleri: 2007 BÜTÇE ÖDENE^ GERÇEKLELME ORAN BÜTÇE ÖDENE^ GERÇEKLELME ORAN DEM ORANI BÜTÇE GDER TOPLAMI ,49% ,42% -2,13% 01 - PERSONEL GDERLER ,20% ,97 95,86% 8,26% 02 - SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER ,11% ,40 94,49% 8,76% 03 - MAL VE HZMET ALIM GDERLER ,84% ,54 92,70% 16,33% 05 - CAR TRANSFERLER ,34% ,78 99,44% -86,91% 06 - SERMAYE GDERLER ,49% ,74 143,09% -22,16% Bütçe giderleri 2007 ylnn ayn dönemine göre % 2,13 azalma göstererek TL düzeyinde gerçeklemitir. ( Ek :Bütçe Uygulama Sonuçlar Tablosu) yl bütçe balangç ödeneklerinin % 101,34 ünün (yl içinde yedek ödenek kullanlmtr.) kullanld gözlenmektedir ylnn ayn döneminde bütçe ödeneklerinin kullanlma orannn % 109,49 olduu dikkate alndnda, bütçe giderlerindeki gerçekleme orannn bir önceki yln ayn dönemine göre daha düük olduu görülmektedir. ylnda bütçe giderlerinin gerçekleme tutarlarnda Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri hariç dier gider kalemlerinde azalma görülmektedir. Sayfa 83 / 203

89 EKONOMK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI (%) 800% 797,34% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 100,02% 98,20% 95,86% 101,11% 59,11% 94,49% 58,71% 108,84% 92,12% 95,71% 99,44% 193,46% 176,49% 143,09% 109,49% 106,49% 101,34% 0% 01 - PERSONEL GDERLER 02 - SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER 03 - MAL VE HZMET ALIM GDERLER 05 - CAR TRANSFERLER 06 - SERMAYE GDERLER TOPLAM yl giderlerinde ayn yl bütçe ödeneklerine göre en yüksek gerçeklemeler; %143,09 oran ile Sermaye Giderleri, % 99,44 oran ile Cari Transferler, % 95,86 oran ile Personel Giderleri ve % 94,49 oran ile Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri kalemlerinde ortaya çkarken en düük gerçekleme % 92,12 oran ile Mal Ve Hizmet Alm Giderleri kaleminde meydana gelmitir ylnda ise en yüksek gerçeklemeler; % 797,34 oran ile Cari Transferler, % 176,49 oran ile Sermaye Giderleri ve % 108,84 oran ile Mal Ve Hizmet Alm Giderleri kalemlerinde ortaya çkarken en düük gerçekleme % 59,11 oran ile Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri kaleminde meydana gelmitir. EKONOMK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007 YILI GDERLERNN TOPLAM GDER GERÇEKLEMELER ÇNDEK PAYLARI 06 - SERMAYE GDERLER % 01 - PERSONEL GDERLER % 05 - CAR TRANSFERLER % 03 - MAL VE HZMET ALIM GDERLER % 02 - SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER % Sayfa 84 / 203

90 2007 yl gider gerçeklemeleri içerisinde Cari Transferler en düük, Personel Giderleri ise en yüksek paya sahiptir.bir önceki ylda olduu gibi, yl gider gerçeklemeleri içerisinde de Cari Transferler en düük, Personel Giderleri ise en yüksek paya sahiptir. EKONOMK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILI GDERLERNN TOPLAM GDER GERÇEKLEMELER ÇNDEK PAYLARI 06 - SERMAYE GDERLER % 01 - PERSONEL GDERLER % 05 - CAR TRANSFERLER % 03 - MAL VE HZMET ALIM GDERLER % 02 - SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER % Fonksiyonel snflandrmaya göre bakldnda ise 2007 Yl Bütçe Giderleri içerisinde TL ile Eitim Hizmetlerinin en büyük kalemi, TL ile Savunma Hizmetlerinin en küçük kalemi oluturduu görülmektedir. FONKSYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILI BÜTÇE GDERLER GENEL KAMU HZMETLER 02.SAVUNMA HZMETLER 03.KAMU DÜZEN VE GÜVENLK HZMETLER 07.SALIK HZMETLER 08.DNLENME, KÜLTÜR ve DN HZMETLER 09.ETM HZMETLER Sayfa 85 / 203

91 1- Personel Giderleri 01 - PERSONEL GDERLER OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK ylnda (gerçekleme toplam) TL iken ylnda bir önceki yl gerçekleme toplamna oranla % 8,26 art göstererek TL ye ulamtr. Bu artn sebebi memur, sözlemeli personel ve içi ücretlerindeki arttr. PERSONEL GDERLERNN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI 12% 11% 10,92% 10% 9% 8% 7% 10,76% 9,31% 8,72% 8,31% 8,15% 8,23% 8,19% 8,34% 7,74% 7,48% 8,33% 7,98% 7,96% 8,08% 7,56% 8,06% 7,45% 7,85% 7,65% 9,07% 8,95% 6,74% 6% 6,38% 5% 4% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Sayfa 86 / 203

92 2- Sosyal Güvenlik Kurumlar-na Devlet Primi Giderleri: 02 - SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK gerçekleme toplam TL iken ylnda gerçekleme toplam TL olmutur. Memur katsaylarndaki art sonucu emekli keseneine esas matrahlarn artmas sebebiyle ylnda geçen yln ayn dönemine göre % 8,76 art gerçeklemitir. SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLERNN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI 14% 12% 11,94% 10% 8% 12,06% 8,32% 8,18% 8,45% 7,88% 8,30% 8,15% 8,56% 8,13% 8,11% 8,09% 8,39% 8,34% 9,20% 8,32% 8,57% 8,28% 8,60% 8,31% 8,42% 8,78% 6% 4% 5,77% 2% 2,86% 0% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Sayfa 87 / 203

93 3- Mal Ve Hizmet Al-m Giderleri: 2007 ylnda gerçekleme toplam TL iken ylnda gerçekleme toplam TL olmutur. Üniversitemizin fiziki yaps ve personel saysnda görülen art sebebiyle oluan yeni ihtiyaçlarn yan sra, genel fiyat art, yakacak ve akaryakt fiyatlarndaki art ylnda bir önceki yla oranla % 16,33 düzeyinde bir yükselme yaratmtr MAL VE HZMET ALIM GDERLER OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Aadaki tablodan görülecei üzere ylnn tüm aylarnda gerçekleme oranlar bir önceki yln üzerinde gerçeklemitir. MAL VE HZMET ALIM GDERLERNN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI 50% 21,69% 45% 40% 35% 30% 25% 12,71% 25,76% 20% 15% 10% 5% 0% 8,40% 11,38% 7,33% 7,96% 16,70% 8,52% 4,03% 10,04% 7,40% 5,26% 7,07% 4,67% 7,54% 6,42% 7,52% 7,25% 0,66% 5,52% 5,29% 0,12% 0,75% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Sayfa 88 / 203

94 4- Cari Transferler: 05 - CAR TRANSFERLER OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK ylnda Cari Transferlerdeki harcama miktar TL ve bütçe balangç ödeneine göre gerçekleme oran % 797,34 düzeyinde iken, ylnda harcama miktar TL ve gerçekleme oran % 86,91 olmutur. Bütçe balangç ödeneine göre gerçekleme oranlar ise ylnda Eylül ve Aralk aylar hariç 2007 yl gerçekleme oranlarnn üzerinde kalmtr ve 2006 yllarnda Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken Ek Karlklarn 2007 yl içinde ödenmi olmas sebebiyle cari transfer harcamalarnda yüksek bir art görülmütür. Ayrca 2007 ve yllarnda ödenmesi gereken Ek Karlklar ve Emekli kramiyeleri ile Makam Tazminatlar tutarlar ödenek yetersizlii nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenememitir. 100% CAR TRANSFERLERN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI 90% 87,59% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26,48% 23,87% 19,77% 17,62% 7,58% 4,08% 6,18% 3,08% 3,10% 0,00% 0,00% 0,05% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Sayfa 89 / 203

95 5- Sermaye Giderleri: 06 - SERMAYE GDERLER OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK ylnda Sermaye Giderlerindeki harcama miktar TL iken, % 3,20 azalarak ylnda TL düzeyinde gerçeklemitir. Bütçe balangç ödeneine göre gerçekleme oranlar ise 2007 ylnda % 176,49 iken ylnda % 143,09 düzeyinde olmutur. Dier Sermaye Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarm Giderleri ve Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kalemlerinde önceki yla göre azal görülürken, Gayri Maddi Hak Almlar, Gayrimenkul Almlar ve Kamulatrmas ile Menkul Sermaye Üretim Giderleri ve Menkul Mallarn Büyük Onarm Giderleri kalemlerinde art görülmütür. SERMAYE GDERLERNN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI 50% 45% 45,23% 40% 35% 30% 25% 26,65% 20% 15% 10% 13,80% 9,95% 11,04% 8,22% 8,55% 9,81% 11,04% 9,00% 5% 0% 3,55% 7,74% 8,39% 3,43% 2,10% 0,00% 5,69% 1,37% 4,52% 2,85% 1,76% 5,32% 0,00% 0,00% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Sayfa 90 / 203

96 B) Bütçe Gelirleri: 2007 DEM TAHMN GERÇEKLELME ORAN TAHMN GERÇEKLELME ORAN ORANI BÜTÇE GELR TOPLAMI ,63% ,35% -9,09% 03. Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,97% ,54% -28,99% 04. Alnan Ba ve Yardmlar ile Özel Gelirler ,38% ,96% -5,13% 05. Dier Gelirler ,87% ,50% 7,81% 2007 ylnda bütçe gelirleri TL iken ylnda % 9,09 orannda azalarak TL olarak gerçeklemitir. (Ek: Bütçe Uygulama Sonuçlar Tablosu ) 2007 ylna göre ylnda tüm gelir kalemlerinde azalma olduu görülmektedir. Gelir gerçeklemelerinin bütçe tahminine oran 2007 ylnda % 115,63 iken ylnda bu oran % 99,35 düzeyinde gerçeklemitir. EKONOMK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007 YILI GELRLERNN TOPLAM GELR GERÇEKLEMELER ÇNDEK PAYLARI 04. Al-nan Ba%-D ve Yard-mlar ile Özel Gelirler % 03. TeDebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 05. Di%er Gelirler % 2007 yl gelirleri içinde Alnan Ba ve Yardmlar ile Özel Gelirler % 79, Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 18, Dier Gelirler % 3 orannda gerçekleirken yl gelirleri içerisinde Alnan Ba ve Yardmlar ile Özel Gelirler % 36, Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 62 Dier Gelirler % 2 orannda gerçeklemitir Sayfa 91 / 203

97 EKONOMK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILI GELRLERNN TOPLAM GELR GERÇEKLEMELER ÇNDEK PAYLARI 03. Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 04. Alnan Ba ve Yardmlar ile Özel Gelirler % 05. Dier Gelirler % 1. TeDebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Öz gelir kalemleri ile Döner Sermaye Aylk Gayrisafi Hâslatndan Aktarmalar ve Kira gelirlerini içeren bu kalemin 2007 ylnda gerçekleme tutar iken ylnda gerçekleme tutar TL olmutur. ylnda 2007 ylna göre % 28,99 orannda bir azalma görülmektedir. 03. TeDebbüs ve Mülkiyet Gelirleri OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Sayfa 92 / 203

98 35% TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLERNN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI 30% 31,73% 25% 24,08% 25,44% 20% 15% 10% 5% 0% 16,68% 13,94% 9,94% 7,86% 7,91% 7,33% 5,56% 0,21% 2,28% 2,23% 2,32% 0,13% 0,52% 10,32% 5,34% 6,94% 5,78% 4,77% 2,95% 4,05% 1,68% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK Al-nan Ba%-D Ve Yard-mlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil darelerden Alnan Ba ve Yardmlar, Kurumlardan ve Kiilerden Alnan Yardm ve Balar, Proje Yardmlar ile Özel Gelirleri içeren bu kalemde 2007 yl gerçeklemesi iken ylnda bu tutar TL düzeyinde gerçeklemitir. ylnda 2007 ylna göre % 5,13 orannda bir azalma görülmektedir. 04. Al-nan Ba%-D ve Yard-mlar ile Özel Gelirler OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK Sayfa 93 / 203

99 ALINAN BAI VE YARDIMLAR LE ÖZEL GELRLERN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLARI 25% 20% 20,75% 15% 14,23% 10% 5% 4,29% 4,38% 10,50% 5,86% 12,24% 8,84% 10,53% 6,56% 7,99% 10,76% 7,26% 2,80% 7,22% 7,10% 6,20% 9,41% 9,06% 7,69% 5,82% 12,17% 8,19% 0% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 0,15% Di%er Gelirler Faiz Gelirleri, Kii ve Kurumlardan Alnan Paylar, Para Cezalar ve Dier Çeitli Gelirler den oluan bu kalemde 2007 yl gerçeklemesi TL iken ylnda % 7,81 orannda bir artla TL düzeyine ulalmtr. 05. Di%er Gelirler OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 2007 Sayfa 94 / 203

100 30% DER GELRLERN AYLAR TBARYLE GERÇEKLEME ORANLAR 25% 24,22% 20% 15% 15,73% 15,99% 16,11% 10% 5% 10,79% 8,21% 9,91% 8,48% 7,19% 7,39% 6,61% 9,42% 8,60% 6,80% 7,02% 9,39% 8,19% 8,37% 10,11% 0% 0,15% 0,35% 0,28% 0,30% 0,41% OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK Mali Denetim Sonuçlar-: Saytay Bakanlnn 832 sayl kanununun 46. maddesi uyarnca Haziran Austos döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi (Strateji Gelitirme Daire Bakanl) 2007 yl hesab yerinde incelenerek 2007 ylyla ilgili olarak yönetim dönemi raporu hazrlanmtr. ç denetimle ilgili olarak ise Üniversitemizde herhangi bir çalma gerçeklememitir. B- PERFORMANS BLGLER 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1 Faaliyet Bilgileri FAALYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 394 Konferans 152 Panel 68 Seminer 144 Açk Oturum 17 Söylei 18 Tiyatro 7 Sayfa 95 / 203

101 Konser 93 Sergi 83 Turnuva 4 Teknik Gezi 109 Eitim Semineri 352 Kurs Yay-nlarla lgili Faaliyet Bilgileri ndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yap-lan Yay-nlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar aras Makale 679 Ulusal Makale 549 Uluslar aras Bildiri 696 Ulusal Bildiri 667 Kitap-Kitapçk 114 Elektronik Makale Üniversiteler Aras-nda Yap-lan kili AnlaDmalar BUCA ETM FAKÜLTES 1. University of Latvia (LV RIGA 01), Letonya - Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii ( 2010) 2. Masaryk University, Brno (CZ BRNO 05), Çek Cumhuriyeti - Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii ( 2010) 3. Universitatea din Oradea (RO ORADEA 01), Romanya - Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii ( 2010) 4. Eötvös Lorand University (HU BUDAPES 01), Macaristan - Buca Eitim Fakültesi, lköretim Bölümü ( ) 5. Eötvös Lorand University (HU BUDAPES 01), Macaristan - Buca Eitim Fakültesi, Franszca Bölümü ( ) 6. Hogeschool van Amsterdam (NL AMSTERD 05), Hollanda - Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii (-2011) 7. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (NL ARHEM 27), Hollanda- Buca Eitim Fakültesi, lköretim Bölümü ( ) 8. Marnix Academie (NL UTRECHT 27), Hollanda - Buca Eitim Fakültesi, lköretim Bölümü (-2010) Sayfa 96 / 203

102 9. Katholieke Hogeschool Kepmen (B GEEL 07), Belçika- Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii ( ) 10. PH Schwabische Gemünd (D SCHWA G01), Almanya Buca Eitim Fakültesi, Almanca Öretmenlii Bölümü ( 2010) 11. Universidad de Alcala (E ALCAL H01), spanya- Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii ( ) 12. Uniwersytet Warszawski (WARSAW 01), Polonya- Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii ( 2010) 13. University of Coimbra (P COIMBRA 01), Portekiz - Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii (-2013) 14. Hogeschool Antwerpen (B ANTWERP 57), Belçika- Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii (-2009) 15. KaHo Sint-Lieven (B GENT 16), Belçika- Buca Eitim Fakültesi, ngilizce Öretmenlii ( ) 16. Danish School of Education, Univ. Of Aaarhus (DK KOBENHA 07) Danimarka Buca Eitim Fakültesi, Fen Eitimi Bölümü (-2010) 17. Universidade do Minho (P BRAGAGA 01) Portekiz Buca Eitim Fakültesi, Fen Eitimi Bölümü (-2009) 18. Escola Superior de de Artes e Design (P MATOSIN 01) (-2010) Portekiz, Buca Eitim Fakultesi, Resim Bölümü (-2010) 19. Panepistimio Kritis - (G KRITIS) Yunanistan - Buca Eitim Fakültesi, Psikoloji Bölümü-(- 2010) 20. Uniwersytet w Bialymstoku ( PL BIALYS T04) Polonya Buca Eitim Fakültesi, Kimya Öretmenlii Bölümü ( -2010) HUKUK FAKÜLTES 1. Universitat zu Köln der Kanzler (D KOLN 01), Almanya Hukuk Fakültesi ( ) 2. Justus-Leibig-Universitat Giessen (D DIESSEN 01), Almanya Hukuk Fakültesi ( ) 3. Universite Montesquie-Bordeaux IV (F BORDEAU 41), Fransa Hukuk Fakültesi (-2009) 4. Universitat Konstanz (D KONSTANZ 01), Almanya Hukuk Fakültesi ( ) 5. Universitat Augsburg (D AUGSBUR 01), Almanya Hukuk Fakültesi ( ) 6. Universitat Osnabrück, Almanya( D OSNABRU 01) Hukuk Fakültesi ( ) LETME FAKÜLTES Sayfa 97 / 203

103 1. Justus-Leibig-Universitat Giessen (D GIESSEN 01), Almanya - letme Fakültesi, Turizm letmecilii Bölümü (-2013) 2. Vilnius Management Academy (LT VILNIUS 12), Vilnius, Litvanya letme Fakültesi, letme Bölümü (2007-) 3. Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen (D ERLANGE 01), Nürnberg, Almanya letme Fakültesi, ktisat Bölümü ( ) 4. FH STEYR SCHOOL OF MANAGMENT (WELS 01), Avusturya- letme Fakültesi, letme Bölümü ( ) 5. Universite De Savoie (F CHAMBER 01), Fransa- letme Fakültesi, Turizm Bölümü ( ) 6. Hogeschool Gent Department of IT and Languages(B GENT 25),Belçika letme Fakültesi, letme Bölümü ( ) 7. Rheinisch-Westfaelische Tecnische Hochschule Aachen (DE AACHEN 01), Almanya letme Fakültesi, letme Bölümü (2007-) 8. IDRAC LYON (F LYON 62), Fransa letme Fakültesi, letme Bölümü (-2011) 9. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Finlandiya- letme Fakültesi, letme Bölümü (-2010) 10. Laurea-ammattikorkeakoulu (SF VANTAA 06), Finlandiya letme Fakültesi Turizm Bölümü (2007-) 11. Fachhochschule Koblenz (D KOBLENZ 01), Almanya letme Fakültesi, (2007-) 12. Uniwersytet Gdanski ( PL GDANSK 01), Polonya- letme Fakültesi, letme Bölümü (-2010) 13. Fachhochschule Aachen (D AACHEN 02), Almanya letme Fakültesi, letme Bölümü ( ) 14. NHTV Breda University of Professional Education (NL BRED 10), Hollanda letme Fakültesi, Turizm letmecilii Bölümü (2007-) 15. Saxion Hogeschool Enschede (NL ENSHEND 03), Hollanda letme Fakültesi, letme Bölümü (-2010) 16. Fachhochschule Deggendorf, Degendorf (D DEGGEND 01), Almanya letme Fakültesi, letme Bölümü (2006-) 17. Universiteit Maastricht (NL MAASTRI 01), Hollanda letme Fakültesi, Uluslararas likiler Bölümü (-2010) 18. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SF PORI 08), Finlandiya - letme Fakültesi, letme Bölümü ( ) 19. Kodolanyi Janos Foiskola (HU SZFVAR 01), Macaristan - letme Fakültesi, Turizm letmecilii Bölümü (-2011) 20. University of Ljubljana (SI LJUBLJA 01),Slovenya- letme Fakültesi, letme Bölümü( ) Sayfa 98 / 203

104 21. Hogeschool Rotterdam (NL ROTTERD 03), Rotterdam, Hollanda letme Fakültesi, letme Bölümü ( ) 22. Arteveldehogeschool (B GENT 39), Belçika - letme Fakültesi, letme Bölümü(2006- ) 23. Provinciale Hogeschool Limburg (B HASSELT 21) letme Fakültesi, ktisat Bölümü, Belçika (-2012) 24. Universita di Pisa (I-PISA 01) (-2009) talya letme Fakültesi,letme Bölümü 25. University of National and World Economy ( BG SOFIA 03) Bulgaristan, letme Fakültesi, Uluslar aras likiler Bölümü (-2012) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES 1. LAUREA University of Applied Sciences (SF VANTAA 06), Finlandiya - Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü (-2013) 2. Academy of Fine Arts and Design Bratislava (SK BRATISL 04), Slovakya - Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü ( ) 3. Estonian Academy of Arts (EE TALLINN 01), Estonya - Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü (/2009) 4. Moholy-Nagy Müveszeti Egyetem (Moholy-Nagy University of Art and Design) (HU BUDAPES 27), Macaristan - Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü ( ) 5. Academia Di Belle Arti Di Catania (I CATANIA 03), talya- Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü ( ) 6. Fachhochschule Dortmund-University of Applied Sciences (D DORTMUN 02), Almanya - Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü (-2013) 7. Vilnius Academy of Fine Arts (LT VILNIUS 03), Litvanya- Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Mühendislii, ( -2010) 8. Masaryk University ( CZ BRNO 05), Çek Cumhuriyeti Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Bölümü (-2010 ) 9. Szegedi Tudomanyegyetem (HU SZEGED 01), Macaristan - Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü (-2013) 10. Universitate de Arta i Design din Cluj-Napoca (CLJUNAPO 06)) Romanya - Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Bölümü ( Latvijas Makslas Akademija ( LV RIGA 04), Litvanya - Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü (-2010) SALIK BLMLER ENSTTÜSÜ 1. Universita Degli studi di Pisa(I PISA 01) talya - Salk Bilimleri Enstitüsü( ) 2. Ruhr-Universitat Bochum (D BOCHUM 01), Almanya - Salk Bilimleri Enstitüsü (- 2010) Sayfa 99 / 203

105 3. Fachhochschule Aachen (D AACHEN 02), Almanya Salk Bilimleri Enstitüsü (2006- ) 4. University of Maastricht Faculty of Medicine (NL MAASTRI 01), Hollanda Salk Bilimleri Enstitüsü (-2010) 5. University of Copenhagen (DK KOPENHA 01), Danimarka - Salk Bilimleri Enstitüsü ( ) 6. Jagiellonian University (PL KRAKOW 01), Polonya- Salk Bilimleri Enstitüsü (-2010) KTSAD VE DAR BLMLER FAKÜLTES 1. Univerzita jana Evangelisty purkyne v Usti nad Labem (CZ USTINAD 01)-Çek Cumhuriyeti- ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ÇEKO ve Kamu Yönetimi ( ) 2. Fachhochschule Brandenburg (D BRANDEN 01), Almanya ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ÇEKO ve Kamu Yönetimi ( ) 3. University of Warsaw (PL WARSZAW 01), Polonya- ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi ( ) 4. Universita delgi Studi di Pavia (I PAVIA 01) (-2013) talya - ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi HEMRELK YÜKSEKOKULU 1. Seinajoki University of Applied Sciences (SeAMK) (SF SEINAJO 06),Finlandiya - Hemirelik Yüksekokulu ( ) 2. Universitat Autonoma de Barcelona (E BARCELO 02), spanya Hemirelik Yüksekokulu (2007-) (-2009) 3. Transilvania University of Brasov (RO BRASOV 01),Romanya- Hemirelik Yüksekokulu ( ) 4. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (NL ARNHEM 27), Hollanda - Hemirelik Yüksekokulu (-2011) 5. University College Oeresund (DK KOBENHA 51), Danimarka - Hemirelik Yüksekokulu ( ( ) 6. Hochschule BREMEN (D BREMEN 04), Almanya - Hemirelik Yüksekokulu ( ) 7. Hemes (B LIEGE 36), Belçika- Hemirelik Yüksek Okulu ( ) 8. Satakunnan Ammattikorkeakoulu (SAMK)(SF PORI 08), Finlandiya - Hemirelik Yüksekokulu ( ) 9. Turku University of Applied Sciences (TURKU 05-FI), Finlandiya- Hemirelik Yüksekokulu ( ) 10. Hogeschool van AMSTERDAM (NL AMSERDAM 05), Hollanda - Hemirelik Yüksekokulu (-2011) Sayfa 100 / 203

106 11. Universita delgi Studi di Modena e Reggio Emillia ( I MODENA01), talya ( ) 12. Arteveldehogeschool (BE Gent 39), Belçika ( ) 13. University of Debrecen (Hu Debrece 01), Macaristan ( ) 14. Hogeschool Zuyd (NL Heerlen 14), Hollanda ( ) 15. Linköping University, Faculty of Health Sciences (S LINKOPI 01) sveç, Provinciale Hogeschool Limburg (B Hasselt 21), Belçika (-2010) (kar tarafn imzas yok) MMARLIK FAKÜLTES 1. Politechnico di Milano (I MILANO 02), talya - Mimarlk Fakültesi (-2013) 2. Fachhochschule Koblenz (D KOBLENZ 01), Almanya Mimarlk Fakültesi, Lehir ve Bölge Planlamacl Bölümü ( ) 3. Gdansk Univ. of Technology (PL GDANS 02) Polonya- Mimarlk Fakültesi Lehir ve Bölge Planlamacl Bölümü (-2009) 4. Ecole Nationale Superiore d Architecture de Strasbourg (F STRASBO 16), Fransa Mimarlk Fakültesi Lehir ve Bölge Planlamacl Bölümü (-2009) FZK TEDAV VE REHABLTASYON YÜKSEKOKULU 1. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (NL ARTHEM 27), Hollanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (-2011) 2. University College South, Faculty of Health Education (DK VORDING 02), Danimarka, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2007-) 3. Hogeschool van Amsterdam (NL AMSTERD 05), Hollanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2007-) 4. Lithuanian Academy of Physical Education (LT KAUNA 04), Litvanya- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (-2010) 5. Seinejoki Polytechnic (SF SEINAVO 06), Finlandiya- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2005-) 6. Hogeschool Zuyd (NL HEERLEN 14), Hollanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ( ) 7. CVU Copenhagen and North Zealand (DH KOBENHA 53) Danimarka - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, (-2009) TIP FAKÜLTES 1. Humboldt Universitat Berlin (D BERLIN 13), Almanya - Tp Fakültesi (-2013) 2. Universita degli studio di Roma La Sapienza (I ROMA 01), talya- Tp Fakültesi (- 2009) Sayfa 101 / 203

107 3. Universitat Zu Koln (D KOLN 01), Almanya - Tp Fakültesi (-2010) 4. Universitat Maastricht (NL MAASTRI 01), Hollanda - Tp Fakültesi (- 2010) DENZ LETMECL VE YÖNETM YÜKSEKOKULU 1. Universita di Pisa (I-PISA 01), talya - Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüksekokulu (- 2009) 2. Fachhochschule des bfi Wien (A WIEN 38), Avusturya- Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüsekokulu ( ) 3. The University of Aegean (G ATHINE -41), Yunanistan - Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüsekokulu ( ) 4. Hochschule Bremen (DE BREMEN 04), Almanya - Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüsekokulu (-2009) 5. Universita delgi Studi di Bari (I BARI 01), talya- Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüsekokulu (-2013) 6. University of Gdansk (PL GDANSK 01),Polonya - Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüsekokulu. (-2013) FEN-EDEBYAT FAKÜLTES 1. Hochschule Zttau / Gorltz (D ZITTAU 01), Almanya Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlk Bölümü ( ) 2. The University of Aegean (G ATHINE -41), Yunanistan - Fen Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimleri (2007-) 3. University of Salford (UK SALFORD 01)-ngiltere- Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlk Bölümü ( ) 4. Universidade do Porto, Portekiz Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü (2006- ), Matematik Bölümü 5. Justus-Leibig-Universitat Giessen (D GIESSEN 01), Almanya - Fen Edebiyat Fakültesi ( ), Dilbilim ve Amerikan Dili ve Edebiyat Bölümü 6. University of Aarhus ( DK ARHUS 01) Danimarka. Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü (-2013) 7. Saarland University (DSAARBRU 01) Almanya - Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlk Bölümü ( ) SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ 1. University of Exeter (UK EXETER 01)-ngiltere, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalmalar ( ) Sayfa 102 / 203

108 2. Universita delgi Studi di Genova (I GENOVA 01), talya Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalmalar (-2009) MÜHENDSLK FAKÜLTES 1. Aristotle University of Thessaloniki (G THESSAL 01), Yunanistan - Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü (-2009) 2. Universidad Politecnica De Valencia (E VALECI 02), spanya- Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü ( ) 3. Vilnius Gediminas Technical University (LT VILNIUS 02), Litvanya- Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü ( 2007-) 4. Freie Univeristat Berlin/Facbereich Geowissenschaften - Almanya- Mühendislik Fakültesi- Jeoloji Mühendislii ( ) 5. Alma Mater Studiorum - Bologna Unviversity (I BOLOGNA 01). talya- Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü (2007-) 6. University of Chemical Technology and Metallurgy (BG SOFIA 20), Bulgaristan - Mühendislik Fakültesi, Malzeme ve Metalurji Mühendislii Bölümü (-2009) 7. Technische Universitat Dresden (D DRESDEN 02), Almanya -Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendislii Bölümü ( 2010) 8. Hochschule Niederhein (D KREFELD 01) Almanya -Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendislii Bölümü (2007-) 9. University of Trieste (I TRIESTE 01), talya- Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü ( ) 10. Universita Degli Studi Di Firenze (I FIRENZE 01), talya- Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü ( ) 11. Reutlingen University (D REUTLIN 02), Almanya Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendislii Bölümü ( ) 12. Technical University of Lodz (PL LODZ 02), Polonya- Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendislii Bölümü (-2009) 13. Universitat Stuttgart, Almanya- Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendislii Bölümü, ( ) 14. Technische Universitat Wien (W WIEN 02)-Avusturya Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendislii bölümü ( ) 15. Technische Universitat Wien (W WIEN 02)-Avusturya Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislii bölümü ( ) 16. Universite de Poitiers (F POITIER 01), Fransa- Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislii Bölümü, (2007-) 17. Högskolan i Boras (S BORAS 01), sveç- Mühendislik Fakültesi -Tekstil Mühendislii Bölümü (-2009) Sayfa 103 / 203

109 18. Friedrich-Alexander-Universiat Erlangen-Nurnberg,Almanya- Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendislii, (2007/2014) 19. University of Patras (G PATRA 01), Yunanistan- Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii (-2010) 20. Freiberg University of Mining and Technology (D FREIBER 01), Almanya- Mühendislik Fakültesi, Malzeme ve Metalurju Mühendislii Bölümü, ( ) 21. Universitat Tübingen, Almanya- Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü (-2012) 22. Universite de Reims Champagne (F REIMS 01)-Fransa Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislii Bölümü (-2010) 23. Ghent University (B GENT 01), Belçika - Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendislii bölümü (-2009) 24. Universitat Konstanz (D KONSTANZ 01), Almanya Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendislii, (-2010) 25. Technische Universitat Berlin (D BERLIN 02), Almanya Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendislii Bölümü (-2009) 26. Technische Universitat Clausthal (D CLAUSTH 01), Almanya- Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendislii Bölümü ( ) 27. RWTH Aachen University(DEAACHEN 01) Almanya, Mühendislik Fakültesi, Malzeme ve Metalurji Mühendislii Bölümü ( -2015) 28. Fachhochschule Rosenheim (D ROSENHE 01), Almanya- Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislii, ( ) 29. Leibniz Universitat Hannover (D HANNOVER 01) Almanya - Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendislii (-2011) 30. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne (CZ USTINAD 01) Çek Cumhuriyeti - Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendislii ( -2012) 31. ENSAIT Ecole Nationale (F ROUBAIX 03) Fransa - Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendislii (-2010) 32. COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA (SK BRATISL 02) Slovakya Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü (-2010) 33. Montanuniversitaet Leoben (A LEOBEN 01) Avusturya - Mühendislik Fakültesi, Malzeme ve Metalurji Mühendislii Bölümü ( ) 34. University of Nova Gorica ( SI NOVAGO 01) Slovenya Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendislii Bölümü ( -2013) Dokuz Eylül Üniversitesi nin Erasmus Program kapsamnda toplam 152 kili Anlamas mevcuttur. Sayfa 104 / 203

110 Dokuz Eylül üniversitesi-d-d lidkiler Ofisi 2004 Ö%renci-Akademisyen De%iDim statistikleri Akademik Y-l Giden Ö%renci Giden Akademisyen Gelen Ö%renci (Pilot) Toplam Dokuz Eylül üniversitesi-d-d lidkiler Ofisi kili AnlaDma statistikleri kili AnlaDma yap-lan Bölüm kili AnlaDma say-s- Mühendislik Fakültesi 34 letme Fakültesi 25 Hemirelik YO 16 Buca Eitim Fakültesi 20 Salk Bilimleri Enstitüsü 6 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon YO 7 Güzel Sanatlar Fakültesi 11 Hukuk Fakültesi 6 ktisadi Ve dari Bilimler Fakültesi 4 Deniz letmecilii Ve Yönetimi YO 6 Fen-Edebiyat Fakültesi 7 Mimarlk Fakültesi 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 Tp Fakültesi 4 TOPLAM 152 Erasmus Program- Kapsam-nda Gelen Ö%renciler (2004-) 2004/2005 Akademik Y-l- 2005/2006 Akademik Y-l- 2006/2007 Akademik Y-l- 2007/ Akademik Y-l- Almanya 5 Danimarka 1 Belçika 2 Hollanda 5 Almanya 7 Hollanda 6 Belçika 6 Slovenya 1 Fransa 2 Avusturya 1 Hollanda 16 Polonya 2 Slovenya 2 Almanya 6 Fransa 4 Yunanistan 1 Finlandiya 1 Hollanda 11 Polonya 2 Litvanya 2 talya 1 Fransa 2 spanya 5 Yunanistan 2 Belçika 4 Almanya 9 Toplam : 13 Toplam: 23 Toplam : 32 Toplam : 40 Sayfa 105 / 203

111 1.4 Proje Bilgileri: ETM-YÜKSEKÖRETM H ÇeDitli Ünitelerin Etüt Projesi: H proje numaral Çeitli Ünitelerin Etüd Projesine yl Bütçe ödenei olarak TL, likit karl ödenek kayd olarak TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmi olup, proje kapsamnda..b.f. Okuma Salonu projesi, Foça Reha Midilli Uygulamal Meslek Yüksekokulu Trafo projesi, Mühendislik Fakültesi 3.Etap 2.Ksm naat Statik projesi, Elektrik Projesi ve Mekanik Tesisat projesi ihaleleri yaplm olup, tarihine kadar TL harcanmtr 1990 H Mühendislik Fakültesi Projesi: 1990 H proje numaras ile Yatrm Programnda yer alan projeye ylnda TL Bütçe ödenei tahsis edilmitir. Projenin 3.Etap inaatnn ihalesi 2006 yl içinde yaplm olup, A B B1 C1 D1 E1 F1 G1 bloklar ylnda tamamlanmtr. Söz konusu projeden TL Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Büyük Onarm Projesine aktarlm olup, aktarmadan sonra kalan ,00-TL ödenein, TL si harcanmtr H Probleme Dayal- Ö%renim Binas- ve Temel Bilimler Binas- ndaat- Projesi: yl Yatrm Programnda yer alan 2005 H proje numaral P.D.Ö. Binas ve Temel Bilimler Binas naat Projesine Bütçe ödenei olarak TL tahsis edilmitir. Bu ödenekten TL harcanmtr H Kampüs Alt Yap- ndaat- Projesi: yl Yatrm Programnda yer alan 1999 H proje nolu Kampüs Alt Yap projesine TL ödenek tahsis edilmi olup, bu ödenein TL si nciralt Yerlekesi Jeneratör Alm ii için Makine-Teçhizat Alm projesine aktarlmtr. Projeden halen inaat devam etmekte olan Tnaztepe Kampüs Alt Yaps 2. Etap naat için TL harcama yaplmtr. Proje kapsamnda yapm planlanan nciralt Yerlekesi Soutma Grubu Tesisi ve nciralt Yerlekesinin Muhtelif Alt Yap lerinin yaplmas ile ilgili ihalelere yaplan itirazen ikâyet bavurusunun, yl sonuna kadar sonuçlanmamas nedeniyle bu iler için ayrlan ödenekler iptal edilmitir. Sayfa 106 / 203

112 2007 H Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Büyük Onar-m Projesi: 2007 H proje numaral Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Büyük Onarm Projesine ylnda Bütçe ödenei olarak TL, likit karl ödenek kayd olarak TL ve Mühendislik Fakültesi Projesinden aktarlan ,00-TL ile toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmitir. Projeden toplam TL harcama yaplm olup, bu projeden ylnda gerçekletirilen iler aada belirtilmitir. Fen Bilimleri Enstitüsü Asma Tavan Yaplmas Torbal Meslek Y.O. Onarm ve Tadilat Kütüphane Dokümantasyon Dai.Bk.Çat Onarm ve Tadilat Buca Örenci Yur.Giri Kaps ve Çevre Duv.Demir Korkuluk Yaplmas Fizik Tedavi ve Rehab. Y.O. Laminat Parke ve Oda Tadilat Devlet Konvervatuvar Binalar Onarm ve Tadilat ktisadi ve dari Bilimler Fak. Ksmi Çat ve WC Onarm Rektörlük ve Bal Birimler Tesisat Onarm Tp Fakültesi Bin. Yangn Merdiveni ve Engelli Asansör Yaplmas nciralt Yerlekesi Spor Salonu Aletli Jimnastik Bölümü Tadilat Tnaztepe Merkezi Yemekhane Teras Rüzgârlk Tadilat Güzel Sanatlar Fak. Binalar Aras Telefon, nternet Hatt Tesisi Mühendislik Fak. Dekanlk Blou ve naat Böl. Asansör Yaplmas Tp Fakültesi Temel Bilimler Tadilat Rektörlük Yeralt Kalorifer Borularnn Deitirilmesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Bina Onarm Sayfa 107 / 203

113 Tp Fakültesi Kre Tadilat Deniz letmecilii ve Yönetimi Y.O. Bina Onarm Fen Edeb.Fak.Kalor.zole ve Konferans Sal.Fuaye Santral Vana Deiimi Temel Bilimler ve Dekanlk Cihazlarnn Manuel Çaltrlmas Tnaztepe PDÖ. Derslikleri Çat zolasyon ve Eski Atöl.Bin.Çat Onarm Tnaztepe Yerlekesi 3 adet Güvenlik Klübesi Yaplmas Tp Fak. Temel Bilimler ve Dekanlk Binas Geçi Tadilat Tnaztepe Yerlekesi ATM Makinalar Binas Yaplmas Rektörlük Mihtelif Birimler Onarmlar Hukuk Fakültesi WC Onarm Rektörlük Binas Yemekhane Merdiveni ve Asansör Blou Onarm letme Fakültesi Çat zolasyonu Yaplmas zmir Meslek Yüksek Okulu C-Blok Asansör Yaplmas Güzel Sanatlar Fakültesi Yerlekesi Giri Kaps Düzenlemesi Müh. Fak. Dekanlk Blou ve naat Bölümü Binasna Asansör Yaplmas Sabanc Kültür Saray Büyük Salon Döeme Kaplamas Yaplmas H Makine-Teçhizat Al-m- yl içerisinde Üniversitemiz birimlerine detay program kapsamnda 1393 adet çalma koltuu, 1055 adet misafir koltuu, 160 adet metal ayakl bank, 3 adet laboratuar tezgah, 36 adet misafir koltuu, 10 adet çalma takm, 2 adet dosya dolab, 2 adet toplant masas, 3 adet telefon etajeri, 800 adet anfi masas, 557 adet split klima, 419 adet konferans salon koltuu, 11 adet çeker ocak, 6 adet el ykama ünitesi, 6 adet kadavra havuzu, ofis ve Sayfa 108 / 203

114 yurt mobilyalar, 11 adet kondisyon aleti, 1 takm basketbol potas ve voleybol direi, voleybol, basketbol ve hentbol direk ve potas, 1 adet yer ykama makinesi (Vakum) ve 1 adet cila makinesi satn alnmtr. Toplam TL olan yl ödenei öz kaynaklardan yaplan ilikilendirme neticesinde TL ye ulamtr. Projeden yaplan toplam harcama TL dir. H Yay-n Al-m- yl içinde Üniversitemizde yaplan eitim-öretim ve aratrma faaliyetleri için gereken bilgi ve belge birikimi salamak ve bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç duyanlarn yararlanmasna hazr bulundurmak amacyla, proje kapsamnda aada belirtilen mal ve hizmetler alnmtr. Projenin program ödenei TL olup, projeden ylnda TL harcama yaplmtr. Harcamaya ilikin detay açklamalara aada yer verilmitir. Springer Link Veri Taban- Aboneli%i Projesi : Springer yaynevinin1363 dergisine 65, $ (79.801,71 TL) karl 1 yllk abonelik yaplmtr. Oxford University Press Veri Taban- Aboneli%i Projesi : Oxford University Pres kapsamndaki yaam bilimleri, matematik ve fizik bilimleri, tp, sosyal bilimler, hukuk gibi pek çok konudaki 180 dergiye 18, $ (23.103,24 TL.) karl abonelik yaplmtr. ALJC (ALPSP Journals Collection) Veri Taban- Aboneli%i Projesi : Association of Learned and Professional Society Publishers (Bilimsel ve Meslek Dernekleri Yaynevleri Dernei) nin 46 yaynevine ait 557 dergisine ve Brill yaynevi dergilerine 10, EUR (21.193,20 TL.) karl 1 yllk online abonelik yaplmtr. IOP (Institute of Physics) Veri Taban- Aboneli%i Projesi : Fizik konusunda 54 tam metin dergiye 9,494.$ (11.654,29 TL.) karl abonelik yaplmtr. AIP (American Institute of Physics) Veri Taban- Aboneli%i Projesi : AIP ve American Physical Society nin 22 dergisine 5, $ (7.220,49 TL.) karl abonelik yaplmtr. Sayfa 109 / 203

115 Sage Veri Taban- Aboneli%i Projesi : SAGE yaynevinin "Life Science, Medicine, Physical Science ve Social Science" konularndaki 483 dergisine, 1998 den günümüze kadar 37, $ (46.413,33 TL.) karl abonelik yaplmtr. MathSciNet Veri Taban- Aboneli%i Projesi : American Mathematical Society tarafndan çkartlan MathSciNet, 1940 ylndan günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yaplm, yaynlar, eletirileri ve bibliyografik bilgi veren bir veritabandr. MathSciNet e 3, $ (4.245,55 TL.) karl abonelik yaplmtr. Elsevier Engineering Information Online-E Books Veri Taban- Aboneli%i Projesi : Y-l- Mühendislik alannda Elektrik-Elektronik, Kimya-Petrokimya ve Proses'leri, Materyal- Mekanik, naat-çevre, Bilgi lem, Network gibi 6 ana alanda 1618 adet Tam Metin Danma kaynana 20, $ (24.604,00 TL.) karl abonelik yaplmtr. Karger e-journals online Access Aboneli%i Projesi: Tp ve teknoloji alannda Karger in 76 dergisine eriim için 14,193.87$ (21.740,75 TL.)karl abonelik yaplmtr. Karger e-book online access Aboneli%i Projesi: Tp konusunda 105 adet kitaba eriim için 7,138 $ (10.912,57 TL.) karl abone olunmutur. EJS Electronic Journals Aboneli%i Projesi: Bilimsel ve Teknik konuda 100 adet dergiye eriim için 60, $ (92.315,74 TL.) karl abone olunmutur. Serial Solutions 360 Search Aboneli%i Projesi: Üniversitemizin abone olduu elektronik yaynlarn tek arayüzden taranmasn, istatistik alma, analiz yapmay salamak için 8,338 $ (12.747,13 TL.) karl abone olunmutur. Sayfa 110 / 203

116 ProQuest Start here Yay-nlar-na Abonelik Projesi: ProQuest Digital Dissertations 1861 den günümüze WEB üzerinden 1.6 milyondan fazla doktora ve mastr tezlerini kapsar. Her yl 1000 den fazla yüksekokul ve üniversitenin, tezleri tam metin olarak programa eklenmektedir. Proquest Digital Dissertation' n fulltext versiyonuyla den fazla tezin PDF formatnda tam metnine ulalmaktadr. 18,496 $ abonelik salanmtr. ProQuest ABI/INFORM veritaban; letme ve ktisat konularnda 2950 Tam Metin Elektronik dergiye 15,363 $ a abone olunmutur. ProQuest Medical and Health Package veritaban; 1140 adet salk konusunda yayna erime olana salar. 9,513 $ a abone olunmutur SAFARI Business-Technical Books Online veritaban- letme ve IT konusundaki 5696 adet Tam metin elektronik kitaba eriilmektedir. 15,750 $ a abone olunmutur. Yukardaki 4 veritabanna toplam 59,122 $ (99.413,64 TL.) ödenmitir. Ebrary Academic Complete Veritaban-na Abonelik Projesi: Bilimsel, Teknik ve Sosyal konulardaki adet Tam metin elektronik kitaba eriilmektedir. 13,258 $ (22.293,33 TL) abone olunmutur Referex Engineering Online-E Books Veri Taban- Abonelik Projesi Mühendisliin 6 ana dalnda 2000 adet Tam Metin Danma kaynana 21, $ (34.286,76 TL.) karl abonelik yaplmtr MD Consult ve Clinics of North America Veri Tabanlar-na Abonelik Projesi : MD Consult Klinik Bilgi Sisteminin içerdii ürünler bir arada çalarak MD Consult kullanclarnn, en kapsaml klinik bilgilere erimelerini salamaktadr.sürekli güncellenen MD Consult, doktorlarn hastalarn muayene ederken ve hastalarna tehis koyarken kanta dayal bilgilerden yararlanmalarn salamaktadr. Clinics of North America Veri Taban ile de 55 tp konusundaki dergiye eriim salanmaktadr. 24,068 $ (40.470,34 TL) karl abonelik yaplmtr. Elsevier e-book Collection sat-n alma Projesi: Bilgisayar, biyoloji, çevre bilimleri, immunoloji, tp, eczaclk, psikoloji konularndaki adet Tam metin elektronik kitap satn alnmtr ,08 $ ( ,76 TL) alnmtr. Sayfa 111 / 203

117 Yabanc- Dil Kitap Al-m- Projesi: Üniversitemizin deiik birimlerinde ihtiyaç duyulan 1952 kalem 2064 adet Yabanc Dil Kitap Alm ihalesi yaplmtr. hale deerlendirmesinde kitaplar en düük fiyat veren yaynevine göre listelenmi ve ihaleye katlan 5 yaynevine bölünmütür. halede fiyat verilmeyen ve ihale sonras basks bittii için bulunamayan kitaplar düülmütür. Toplam temin edilen 1671 yabanc dil kitaba ,58 TL. ödenmitir. Yabanc- Dil Süreli Yay-n Al-m- Projesi: Üniversitemizin deiik birimlerinde ihtiyaç duyulan 311Kalem Yabanc Dil Süreli Yayn Alm ihalesi yaplm ,71 Euro ( ,18 TL) ödenmitir. H TaD-t Al-m- Projesi yl içerisinde Üniversitemiz kampüs alanlarnda kullanlmak üzere bir adet tfaiye arac, ayrca örencilerin kültürel ve spor faaliyetlerinde kullanlmak üzere 1 adet otobüs alnmtr. Projenin program ödenei 234 TL olup, yl içinde likit karl revize ilemi sonucunda projeye 25 TL eklenerek toplam ödenek 249 TL ye ulamtr. Projeden 246 TL harcama yaplmtr. H Bilgi Teknolojileri Projesi: yl Bütçe ödenei olarak, TL hazine yardm, TL de öz gelir olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmi olup, yl içinde projeden TL harcama yaplmtr. Harcamaya ilikin detaya aada yer verilmitir. BLG TEKNOLOJLER ALIMLARI MALZEMENN CNS ADED Bilgisayar 305 Ekran (monitör) Portlu Switch 1 48 Portlu Switch 22 Kablosuz Eriim Cihaz 40 Sayfa 112 / 203

118 AO PLOTTER 1 Network Donanm 18 Sun Bilgisayar Ssitemleri 14 Oracle Update Bedeli Microsoft yl kullanm bedeli KamulaDt-rma: Yatrm programnda yer almamakla birlikte kamulatrma için yl bütçesine TL ödenek ayrlm yl içinde likit karl ödenek kaytlar sonucunda yl sonu ödenei Tl olarak gerçeklemi ve ,85 TL harcama yaplmtr. Yaplan harcama ile Buca-Tnaztepe de 750 ada, 62 parselde ,88 m2, 750 ada 61 parselde ,85 m2 yer kamulatrlmtr. ETM-BEDEN ETM VE SPOR 1998 H Aç-k ve Kapal- Spor Tesisleri Projesi: 1998 H proje numaras ile Yatrm Programna dâhil edilen Açk ve Kapal Spor Tesisleri Projesi kapsamnda tarihinde ihalesi yaplan Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzu inaat için ylnda hazine yardm olarak TL, öz gelir olarak TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmi olup, öz gelir gerçeklemesinin beklenen/öngörülenden düük gerçeklemesi nedeni ile ,00-TL ödenek kullanlamamtr tarihine kadar TL harcama yaplan yatrm projesinin yl sonu itibariyle kaba inaat olarak adlandrlan ksm bitirilmi ve ince imalatlar devam etmektedir. SALIK 2004 I AraDt-rma ve Uygulama Hastanesi Laboratuar Binas- ndaat- Projesi: 2004 I Proje numaras ile yatrm programna dâhil edilen Aratrma ve Uygulama Hastanesi Laboratuar Binas naatnn sözlemesi tarihinde yaplm Sayfa 113 / 203

119 A-B-C Bloklarn kaba inaat sonu itibariyle tamamlanmtr. nce imalatlar devam etmektedir. Söz konusu projeye ylnda Döner Sermaye letmesi Gelirlerinden karlanmak üzere yatrm program ile TL ödenek ayrlmas uygun görülmü ancak, Döner Sermaye gerçeklemesi yeterli miktarda olmadndan TL ödenein aktarlmas gerçeklemitir. yl içinde projeden toplam TL harcama yaplmtr. I Hastane Büyük Onar-m Projesi: Hastane Büyük Onarm Projesi için ylnda Döner Sermaye letmesi gelirlerinden karlanmak üzere TL tahsis edilmi olup, yl içinde Döner Sermaye kaynaklarndan TL ye ek olarak TL ödenek aktarlm ve ylsonu ödenei TL olarak gerçeklemitir. yl içinde projeden toplam TL harcama yaplmtr. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJK ARATIRMA 2007 K leri Biomedikal Ar-Ge Merkezi Program ödenei TL olan leri Biomedikal Ar-Ge Merkezi projesine yl içinde döner sermayeden TL, Yatrmlar Hzlandrma Ödeneinden TL, Maliye Bakanl Yedek Ödenek tertibinden TL ödenek eklenmi, ayrca 2007 K proje numaral Çakabey Aratrma Gemisinin Tas.n.Donanm ve letim Modeli Kurulmas Projesinden TL ödenek aktarlarak ylsonu ödenek toplam TL olmutur. Projeden TL harcama yaplmtr yl yatrm program ile salk sektöründe 2004 I Aratrma ve Uygulama Hastanesi Laboratuar Binas naat Projesi ile birletirilen projede A-B-C Bloklarn kaba inaat sonu itibariyle tamamlanmtr. nce imalatlar devam etmektedir K Çakabey AraDt-rma Gemisinin Tas.nD.Donan-m- ve Dletim Modeli Kurulmas- yl program ödenei TL olan projeden, leri Biomedikal Ar-ge Merkezi projesine TL ödenek aktarlmtr. Projeden harcama yaplmamtr. Sayfa 114 / 203

120 15- Bilimsel AraDt-rma Projeleri: Bilimsel AraDt-rma Proje Say-s- PROJELER Önceki Y-ldan Devreden Proje Y-l çinde Eklenen Proje Toplam Y-l çinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek DPT TL TÜBTAK TL A.B BLMSEL ARATIRMA PROJELER TL DER (SANTEZ) TL TOPLAM Performans Sonuçlar- Tablolar- ve De%erlendirmesi STRATEJK AMAÇ - 6 STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU E%itim AraDt-rma, paydadlara hizmet idlevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar aras- tan-nm-dl-%-n gelidtirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak STRATEJK HEDEF Her y-l finansal kaynaklar-n kullan-m-ndaki etkinli%i %10 art-rmak Performans Hedefi ylnda Üniversitemizin, 5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60 nc maddesinde belirtilen "Mali Hizmetlere" ilikin ilemleri yürütülecektir. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) Yevmiye Says Ödenek Ekleme lem Says AHP Revize lem Says Sayfa 115 / 203

121 HP Revize lem Says Ödenek Aktarma lem Says Hazrlanan Rapor Says Tübitak Proje Says AB Hibe Projeleri Says ncelenen Evrak Says Avans/Kredi/Akreditif Toplam lem Says Kii Borçlar Takip Edilen Dosya Says Teminat lemleri Says Takip Edilen cra Dosya Says Emanet Hesaplarna likin lem Says Gönderme Emri Says Vezne Alnds Says Bakanlmz Performans Program Üniversitemiz Stratejik Plannda yer alan amaç ve hedefler esas alnarak hazrlanm, 1 stratejik amaç ve hedef altnda toplam bir adet performans hedefi ve 16 adet gösterge belirlenmitir. Performans hedefi belirlenirken yl Bütçe rakamlar esas alnmtr. Performans göstergelerinin gerçekleme durumuna bakldnda; toplam 6 adet göstergede % 100 ün üstüne çkld, 1 göstergede % 100 oranna yaklald, 4 göstergenin büyük oranda gerçekletirildii tespit edilmitir. AHP ve HP revize ilemi ile Ödenek Aktarma lem Says ile ilgili gösterge rakamlarmda % 50 ve %15 gibi bir gerçekleme salanmtr. Söz konusu gösterge rakamlarnn düük gerçeklemesi, rakamsal olarak her ne kadar performans hedeflerine ulalmada düük gerçekleme gibi görünse de, gerçekte söz konusu performans hedeflerinin düük gerçeklemesi bütçenin ve ayrntl harcama programnn doru planlandn ve yl içinde revize ve aktarma ihtiyacnn domadn göstermektedir. Sayfa 116 / 203

122 PERSONEL DARE BAKANLII PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ 1 : ç paydadlarda olan etkiledimi art-rmak,gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF : Her y-l Dokuz Eylül Üniversitesinin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eridimini %20 gelidtirmek. Performans Hedefi : y-l-nda Personel Dairesince sunulan hizmetlerin eridim kolayl-%-, kalitesi ve süreklili%inin art-r-lmas- sa%lanacakt-r. Performans Göstergeleri Terfi ve ntibak ubesince yap-lan idlemler Hedef Oran- ( % ) Yllk Terfi ilemleri ,63 Asalet Tasdiki ,99 Sigortal ve Bakur hizmet deerlendirmesi ,85 Askerlik Hizmet Deerlendirmesi ,92 Yüksek Lisans Deerlendirmesi ,52 Doktora Deerlendirmesi ,75 Hazrlk Snf Örenim Deerlendirmesi ,92 Kadro Derece Deiiklii , S.K. 243 Skhk 64.Maddesi Uyarnca Terfi Bir Üst Örenim Deerlendirilmesi Nedeniyle ntibak , ,61 Atama ubesince yap-lan idlemler dari ve Akademik Açktan Atama ilemleri dari ve Akademik Nakil Gelen Personel ilemleri , ,07 Sayfa 117 / 203

123 dari ve Akademik Nakil Giden Personel ilemleri ,22 Yeniden Atanan Personel ilemleri ,86 Performans Göstergeleri Özelletirme ile Gelen Personel ilemleri 35' inci maddeye göre Doktora için atama ilemleri 35' inci maddeye göre Doktora için iade ilemleri , , Profesörlüe Atama ilemleri ,90 Doçentlie Atama ilemleri ,11 Yardmc Doçentlie Atama ilemleri ,48 Bilgi Edindirme Cevap yazlar ,00 Görevlendirme-Emeklilik-zin- Pasaport ubesince yap-lan idlemler Yurtiçi Görevlendirme ,20 Yurtd Görevlendirme , SK.40/a maddesi uyarnca yaplan görevlendirmeler 2547 SK deiik 31.maddesi uyarnca yaplan görevlendirmeler Akademik Personelim dari görevlendirilmesi , , ,30 Emeklilik ilemleri ,48 stifa ve Mustafi ilemleri ,87 Ücretsiz izne ayrlma ilemleri ,75 Bilirkii Görevlendirmeleri ,95 Sayfa 118 / 203

124 Fiili Hizmet lemleri ,54 Borçlanma lemleri ,38 Salk Karnesi Düzenlenmesi ,00 Hususi ve Hizmet Damgal Pasaport ilemleri ,99 Performans Göstergeleri Vekalet lemleri ,62 Kadro ve Hizmetiçi E%itim ubesince yap-lan idlemler dari Personel Dolu Kadro Deiiklikleri dari Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri 13/b-4 Birim Deiiklikleri ilemleri,tahsis-tenkis ilemleri Sakldan Serbest Braklan Akademik Kadrolar Akademik Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri Akademik Personel Dolu Kadro Derece Deiiklikleri Reektörlükte Bo Kadrolar ile Yaplan Dolu Kadroda derece deiiklikleri lan Edilen Akademik Kadro adetleri (Prof.,Doçent,Yard.Doç.) Açktan Atama Yaplan Kadro adetleri (Ör.Gör., Okutman, Uzman, Ara.Gör.) 2547 SK.35.maddesine göre geçici olarak tahsis edilen 2547 SK.35.maddesine göre geçici olarak iade edilen , , , , , , , , , , ,45 MaaD Tahakkuk ubesince yap-lan idlemler Maa Evraklar ,09 Sayfa 119 / 203

125 Ek Maa Evraklar ,18 Yurtd Maa Evraklar ,38 Yurtd Okul Ücreti Evraklar ,85 Yurtiçi-d Görev Yolluklar tahakkuk evraklar Yurtiçi Sürekli görev Yolluu evraklar , ,67 Nakil Giden Personel Evraklar ,35 lgili Makama Net Maa yazlar ,82 Performans Göstergeleri cra dairelerinden gelen yaz cevap ve ilem evraklar Sendika Merkezleri ve Birimlere Yazlan Evraklar ,57 Aç-klama : Genel olarak belirlenen hedeflere ulalmakla birlikte, personel hareketlerinden dolay baz öngörülemeyen farkllklar meydana gelmitir. STRATEJK AMAÇ - 2 DAR MAL LER D.B. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Ö%rencilerimizi insanl-%-n gelidimine katk-da bulunacak nitelikte ça%dad de%erlerle yetidtirecek bir e%itim-ö%retim sistemleri oludturmak. STRATEJK HEDEF ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak. Performans Hedefi ylnda nciralt mevkiinde kamulatrlacak m2 ile birlikte Tnaztepe kampüsündeki m2'lik yerin, ayrlan ödenek dorultusunda en az %20 orannda kamulatrma ilemi gerçekletirilecektir. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Kamulatrlan yer Aç-klama : Belirlenen hedef Mahkeme kararlarnn uygulanmas sonucu % 347 fazlasyla gerçekletirilmitir. Sayfa 120 / 203

126 STRATEJK AMAÇ - 2 Ö%rencilerimizi insanl-%-n gelidimine katk-da bulunacak nitelikte ça%dad de%erlerle yetidtirecek bir e%itim-ö%retim sistemleri oludturmak STRATEJK HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek. Performans Hedefi ylnda Rektörlük ve bal birimlerin ihtiyac olan bilgisayar, yazlm ve donanm alm ile makine ve teçhizat almlarn yaplacak, bakm onarmlar salanacaktr. Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 3 Hedef Oran- ( % ) Menkul mallarda ürün çeitlilii, herbirinin farkl kodlarla kayt altna alnmas ve bal birimlerin de ihtiyaçlarnn bakanlmzca almnn yaplmas gösterge belirtilmesinde engel tekil etmektedir. ç PaydaDlarla etkiledimi art-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofisleri) %30 iyiletirmek. Performans Hedefi Üniversitemize ait araçlarn iletme ve bakm onarm ihtiyaçlar karlanacaktr. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) araç says Aç-klama : Okullar tarafndan kullanlan araçlarn bir ksmnn giderlerinin okullarn bütçesinden karlanmas nedeniyle araç saysnda düme olmutur. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofisleri) %30 iyiletirmek. Performans Hedefi ylnda bakanlmz tarafndan yaplacak satnalmalara ilikin 24 adet ihale yaplacaktr. Sayfa 121 / 203

127 Hedef Oran- ( % ) Performans lan says Göstergeleri hale Says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofisleri) %30 iyiletirmek. Performans Hedefi yl Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyac karlanacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Elektrik KW Göstergeleri Su M Aç-klama : Belirlenen hedef küçük bir sapma ile gerçekletirilmitir. ÖRENC LER DARES BAKANLII PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE YILI BRM Performans Göstergeleri Ö%renci Dleri Daire BaDkanl-%- Tan-mlar Ön Lisans Örenci Says Hedef Oran- (%) 10,014 8, Lisans Örenci Says 30,095 29,740-2 Yüksek Lisans Örenci Says 4,523 3, Doktora+Sanatta Yeterlilik Örenci Says 1,545 1, Toplam Örenci Says 46,987 42, Sayfa 122 / 203

128 BÜTÇE YILI HUKUK MÜAVRLAPERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU RLAA BRM Performans Göstergeleri Hukuk MuDavirli%i Tan-mlar Hedefler Oran- Takibi yaplan toplam dava says % 90.4 Açlan dava says % 89 Lehe karar çkan dava says % 90 Aleyhe karar çkan dava says % 94 Hazrlanan hukuki mütalaa says % 73.3 Hazrlanan taahhütname/kefaletname says % 95 Noterden çekilen ihtarnameler 10 7 % 70 Hakknda Disiplin ve ceza soruturmas açlan akademik personel says % 98 Hakknda Disiplin ve ceza soruturmas açlan idari personel says % 98 cra takibi says % 80 Gelen evrak says % 97.5 Giden evrak says % Sonuçlanan icra takibi says 10 9 % 90 Toplam dava says yl içinde açlacak olan ve önceki yllarda devam eden davalar dikkate alnarak hedeflendi. yl içinde toplam dava olarak açlan dosya saymz az oldu(undan gerçekle*me daha az oldu. Mütalaa saysnda hedef önceki yllardaki mütalaa says dikkate alnarak belirlendi. Ba(l birimlerden daha az sayda mütalaa talebi gelmesi nedeniyle gerçekle*me daha az oldu. yl içinde ihtar çekilmesini gerektiren daha az sayda hukuki sorun Mü*avirli(imize iletildi(inden, hedeften daha az gerçekle*me oldu. Sayfa 123 / 203

129 STRATEJK AMAÇ - 3 HUKUK FAKÜLTES PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda Bilgisayar Laboratuarndaki bilgisayar ve snflardaki klima saylar 1'er adet arttrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 3 Laboratuardaki bilgisayar says Snflarda bulunan klima says Belirlenen hedef gerçekletirilememitir ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda Akademik ve idari personelin ofislerindeki bilgisayar says 6 adet klima says ise 2 adet arttrlacaktr. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) Ofislerdeki bilgisayar says Ofislerdeki klima says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilememitir. STRATEJK AMAÇ ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Sayfa 124 / 203

130 Performans Hedefi ylnda Fakültemizde verilen toplam ders saati %3 arttrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Verilen ders saati says ,87 Performans Göstergeleri Ders veren öretim eleman says dari personel says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilememitir. STRATEJK AMAÇ - 5 D-D paydadlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF Ulusal Tannml Artrmak Performans Hedefi ylnda Hukuk Fakültesi öretim üyelerinin jüri üyelii katlmlarnn 2 kii artmas salanacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Öretim üyelerinin doçentlik bilim snav, sempozyum, seminer vb. görevlendirilme says Aç-klama : Belirlenen hedef tam olarak gerçekletirilememitir. KTSAD VE DAR BLMLER FAKÜLTES PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda mevcut derslik ve amfilerin donanmlar %20 iyileletirilecektir. Sayfa 125 / 203

131 Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Mevcut Projeksiyon Cihaz says Mevcut Bilgisayar says Mevcut Klima says Aç-klama : Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamlarn %30 iyiletirmek. Performans Hedefi ylnda Fakültemizde saat ders verilecektir. Performans Göstergeleri Fakültemizde bir ylda verilen ders says Ders veren Akademik Üye Says dari Personel Says Örenci Says Aç-klama : Belirlenen hedefler biri dnda gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 Hedef Oran- ( % ) ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi Örencilerimiz ylnda 8 Ulusal, 7 Uluslar aras sunum yapacaklardr.. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Sunum Says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 126 / 203

132 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans,seminer ve benzeri etkinlikleri %10 arttrmak. Performans Hedefi ylna kadar akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim ve seminer düzenlenecektir. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Yaplan Hizmetiçi Eitim Semineri Aç-klama : Belirlenen hedef tam olarak gerçekletirilememitir. STRATEJK AMAÇ - 4 D-D PaydaDlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF 4.3 Her yl ç ve D Paydalarla ortak katlml toplumsal duyarllk projelerini %10 arttrmak. Performans Hedefi Fakültemiz tarafndan Ulusal ve Uluslar aras Üniversitelerle birlikte 4 sempozyum düzenlenmesi düünülmektedir. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Yaplan etkinlik says Aç-klama : Belirlenen hedef tam olarak gerçekletirilmitir. Sayfa 127 / 203

133 MÜHENDSLK FAKÜLTES PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n gelidimine yönelik katma de%eri yüksek ürün ve hizmet yaratmak. STRATEJK HEDEF Disiplinler aras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 artrmak. Performans Hedefi Fakülte Bölümleri, Üniversite Birimleri ve dier Üniversiteler ile Aratrma Merkezlerinin ilgili Birimleri arasnda disiplinler aras ortak projeler gelitirmek üzere yl içerisinde 30 öretim elemannn katld 3 ziyaret ve Fakülte mekanlarnda 3 toplant gerçekletirilecektir. Performans Göstergeleri Aç-klama : Yaplan toplant says Hedef Oran- ( % ) % % Yaplan ziyaret says Katlan öretim eleman says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. (Bio-enerji, Jeotermal, Akll Tekstiller ve biyomedikal mühendislii alanlarna odaklanlm ve 4 milyon Euro bütçeli bir AB7ÇP projesi oluturularak 13 Lubat 2009 tarihinde bavurusu yaplmtr.) STRATEJK AMAÇ - 2 Ö%rencilerimizi insanl-%-n gelidimine katk-da bulunacak nitelikte ça%dad de%erlerle yetidtirecek bir e%itim-ö%retim sistemleri oludturmak. STRATEJK HEDEF ylna kadar çada eitim yöntemlerinin aratrlmas ve paydalarna yönelik faaliyetleri %20 artrmak. Performans Hedefi yl içerisinde Fakülte örencilerine yönelik temel bilimler, temel mühendislik ve matematik konularnn anlalmas için çoklu ortam deney setlerini salayarak 1. snf modül ve derslerinde kullanmaya balanacaktr. Performans Göstergeleri Aç-klama : Satn alnan çoklu ortam deney seti says Deney Setlerini kullanan örenci says Hedef Oran- ( % ) % % Belirlenen hedef alt düzeyde gerçekletirilmitir. (Bütçe salanamad için ancak 2 adet deney seti bedelsiz olarak çeitli kurumlardan ba olarak salanmtr.) Sayfa 128 / 203

134 STRATEJK AMAÇ - 2 Ö%rencilerimizi insanl-%-n gelidimine katk-da bulunacak nitelikte ça%dad de%erlerle yetidtirecek bir e%itim-ö%retim sistemleri oludturmak. STRATEJK HEDEF ylna kadar çada eitim yöntemlerinin aratrlmas ve paydalarna yönelik faaliyetleri %20 artrmak. Performans Hedefi Mezunlarn mesleki bilgilerinin güncellenmesi için mezuniyet sonras eitimleri için kurs, seminer ve benzeri etkinliklere yönelik eitim malzemelerinin hazrlanmas için gerekli donanm,yazlm,krtasiye malzemesi ve çoklu ortam araç ve gereçlerinin salanmas. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) Aç-klama : Bütçede ödenek salanamadndan gerçekletirilememitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Performans Hedefi yl içerisinde eitim ortamlarna ait binalarn (çevre, naat ve dekanlk) d cephe bakm ve onarmn yapmak, asansör, kalorifer, klima, soutma sistemi bakm sözlemelerinin yaplmas Aç-klama : Eitim binalardaki iyileme oran Hedef Oran- ( % ) %70 %90 128% Öretim eleman/örenci memnuniyetindeki art oran %80 %70 Belilenen hedefin üzerinde gerçekletirilmitir. (Fakültemizde bakm sözlemeleri yaplm olup, ödenek yetersizliinden binalarn d cephe bakm ve onarm yaplamamtr.) Sayfa 129 / 203

135 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Performans Hedefi Bölüm seminer salonlar, dekanlk seminer salonlar, kurul odas ve konferans salonu fuayesi için yl içerisinde toplam 15 adet akll tahta salanarak büyük grup probleme dayal örenim ortamlar yaratlacaktr. Performans Göstergeleri Aç-klama : Mevcut akll tahta says Eitimin kalitesinde art Hedef Oran- ( % ) ,33% %85 Bütçede ödenek salanamadndan hedef %100 gerçekletirilememitir. Fakülte Döner Sermaye gelirlerinden 2 adet akll tahta alm gerçekletirilmitir. Sayfa 130 / 203

136 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Performans Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlar %10 iyiletirilecektir. Mevcut snflarda bulunan datasow ve sabit bulunan Mevcut snflarda sabit Performans bulunan tepegöz ve slayt Göstergeleri Mevcut snflarda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Hedef Oran- ( % ) % ,63% ,22% STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. %60 Performans Hedefi ylnda Elektrik-Elektronik,Tekstil ve Endüstri Mühendislii Bölümleri yaplan yeni binaya tanacaktr. Performans Göstergeleri Tanacak bölüm says Hedef Oran- ( % ) Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 131 / 203

137 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi ylnda Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekletirilecek olan ve tüm Üniversite örencilerine ve öretim elemanlarna açk olan Cuma konferanslar için kent dndan çarlacak konumaclarn ulam, konaklama ve plaket giderlerini salamak. Performans Göstergeleri Aç-klama : Düzenlenen faaliyet says Konferanslara katlan örenci says Hedef Oran- ( % ) % Belirlenen hedefin üzerinde gerçekletirilmitir. Katlmclar ehir içinden geldiklerinden herhangi bir harcama yaplmamtr. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekletirilen akademik yl 1. snf Yönlendirme Günlerinde açl dersini vermek üzere kent dndan çarlacak bir akademisyenin ulam, konaklama ve plaket giderlerini salamak. Performans Göstergeleri Aç-klama : Dardan getirilen öretim üyesi Düzenlenen faaliyet says Faaliyetlere katlan örenci says Hedef Oran- ( % ) % % Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. (Biri bilim üzerine dieri uygulalam aratrmalar üzerine konuma yapmak üzere 2 konumac çarlm ve belirtilen konumalar gerçekletirilmitir. Etkinlikler çeitli firmalardan destek alnarak gerçekletirilmitir.) Sayfa 132 / 203

138 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi ylnda Fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir. Performans Göstergeleri Aç-klama : Öretim Eleman says dari personel says Eitim gören örenci says Yaplan ders saati says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Hedef Oran- ( % ) % % % % Sayfa 133 / 203

139 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna k sistemi ses kuvvetlendirme-yaym sistemi ile video ve ses kayt düzenleri yl içerisinde satn alnacaktr. Performans Göstergeleri Aç-klama : Alnacak donanm says Yararlanan örenci says ve öretim eleman says Hedef Oran- ( % ) 5-0% Belirlenen hedef ödenek yetersizliinden gerçekletirilememitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya yönelik ortam oluturmak. Performans Hedefi yl Bahar yaryl içerisinde Mühendislik Fakültesi kariyer Fuar gerçekletirmek. stihdam artrc faaliyet says stihdam orannda art stihdam edenlerin mezunlardan duyduklar memnuniyet Hedef Oran- ( % ) % - %40 Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 134 / 203

140 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF ylna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofislerin) %30 iyiletirmek. Performans Hedefi ylnda akademik ve idari personelin ofisleri için 130 adet çalma koltuu alnacak. Performans Göstergeleri Kullanlan ofis says yiletirilen ofis says Ofisleri kullanan personel says Hedef 500 Oran- ( % ) ,30% 577 Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak, gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl kadar akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi ylnda akademik ve idari personelin kalite bilgisini, iletiim ve bilgisayar okuryazarl ile dier mesleki bilgi ve becerilerini gelitirmek için seminerler düzenlemek. Performans Göstergeleri Yaplan etkinlik says Önceki yla göre yaplan etkinlik saysndaki art oran Etkinlie katlanlarn memnuniyeti Hedef Oran- ( % ) ,42% %30 %30 Aç-klama : Belirlenen hedef alt düzeyde gerçekletirilmitir. Sayfa 135 / 203

141 STRATEJK AMAÇ - 4 D-D paydadlarla ilidkileri gelidtirmek ve toplumsal katk- sa%lamak STRATEJK HEDEF D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak. Performans Hedefi Sanayiye ve topluma yönelik lisans ve lisansüstü tezler gerçekletirmeye yönelik olarak, ylnda Fakültenin D Danmanlar ile örencilerini ve öretim elemanlarn bir araya getiren 2 toplant düzenlemek. Performans Göstergeleri Etkinlik says Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplant says Toplantlara katlan d payda says Hedef Oran- ( % ) % % 5 11 Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 4 D-D paydadlarla ilidkileri gelidtirmek ve toplumsal katk- sa%lamak STRATEJK HEDEF Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi %20 gelitirmek. Performans Hedefi Eylül 2006 ylnda kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Dernei (DEMÜFDER) ile birlikte yl içerisinde hafta sonlarnda yaplacak olan ve mezunlarn bir araya gelecei mesleki, sosyal ve kültürel 2 etkinlik düzenlemek. Performans Göstergeleri Aç-klama : D paydalara yönelik yaplan etkinlik says Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran Etkinlie katlanlarn memnuniyeti Hedef Oran- ( % ) Belirlenen hedef 'de gerçekletirilememitir. (DEMÜFDER 2009 Lubat ayndan balamak üzere her ay sosyal ve kültürel gezi düzenlemeye balamtr. Duyurular Fakültemiz tarafndan gerçekletirilmitir.) Sayfa 136 / 203

142 STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini art-rmak STRATEJK HEDEF Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Performans Hedefi Dekanlk idari birimlerinin ISO kalite belgesinin yllk denetiminin gerçekletirilmesi. Aç-klama : ISO belgesi alan birim says Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks ve tannmlk Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art Hedef Oran- ( % ) % %25 %25 %75 %75 Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. (ISO belgesi alan birim says, hedeflerinde sehven 25 yazlmtr.) STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini art-rmak STRATEJK HEDEF Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Performans Hedefi ylnda Bilgisayar, Endüstri ve Tekstil Mühendislii Bölümlerinin lisans eitimlerinin yetkinlik deerlendirmesi için MÜDEK akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçmesini salamak. Akredite olan birim says Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art Hedef Oran- ( % ) % %30 %30 100% %50 %50 100% Aç-klama : Bilgisayar, Endüstri ile Tekstil Mühendislii Bölümleri ilk genel deerlendirmesi gerçekletirilmitir. Sayfa 137 / 203

143 STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini art-rmak STRATEJK HEDEF Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Performans Hedefi ylnda MÜDEK lisans eitimi akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçen Elektrik-Elektronik, Jeofizik, naat, Maden ve Metalurji -Malzeme Mühendislii bölümleri arasnda ara deerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin yl ara deerlendirmesinin gerçekletirilmesi. Akredite olan birim says Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art Hedef Oran- ( % ) % %15 %15 %20 %20 100% Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. (Jeofizik, naat ve Maden Mühendislii Bölümleri ara deerlendirmeleri gerçekletirilmitir.) STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini art-rmak STRATEJK HEDEF Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Performans Hedefi ylnda MÜDEK lisans eitimi akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçen ve yetkinlik alan, 2006 ylnda da ara deerlendirmeden geçen Çevre, Jeoloji ve Makina Mühendislii Bölümleri arasndan ara deerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin yl ara deerlendirmesinin gerçekletirilmesi. Performans Göstergeleri Aç-klama : Hedef Oran- ( % ) Akredite olan birim says % Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks %15 %15 100% Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art %15 %15 100% Belirlenen hedeften gerçekletirilmitir. (Makina Mühendislii Bölümü ara deerlendirmesi gerçekletirilmitir.) Sayfa 138 / 203

144 STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini art-rmak STRATEJK HEDEF Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Performans Hedefi Çevre, Maden, Metalürji ve Malzeme Mühendislii Bölümlerinin Laboratuarlarnn TÜRKAK Laboratuar akreditasyonundan geçmesi. Hedef Oran- ( % ) Akredite olan birim says % Performans Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna Göstergeleri katks %10 %10 100% %20 %20 100% memnuniyetinde art Belirlenen hedef ksmen gerçekletirilmitir. (Çevre Mühendislii Bölümü akreditasyonu Paydalarn hizmetlerden Aç-klama : gerçekletirilmitir. Dier Bölümlerin akreditasyonlar bütçede ödenek alnamadndan gerçekletirilememitir. Giderler Çevre Mühendislii Bölümü Döner Sermayesinden karlanarak gerçekletirilmitir.) TIP FAKÜLTES PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ 1 STRATEJK HEDEF 1.6 PERFORMANS HEDEF Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEF Performans Göstergeleri STRATEJK AMAÇ 3 STRATEJK HEDEF 3.2 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. Biyoistatistik birimi kurulmas Tan-mlar Hedeflenen GerçekleDen Grçkl. Oran- Birimde çalacak personel says 5 0 % 0,00 Biyoistatistik hizmeti alan kii says 80 0 % 0,00 Yayn Çeviri birimi kurulmas Tan-mlar Hedeflenen GerçekleDen Grçkl. Oran- Yayn Çeviri biriminde çalacak personel says 5 0 % 0,00 Hizmet verilen yayn says 20 0 % 0,00 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinliklerini % 10 arttrmak. Sayfa 139 / 203

145 PERFORMANS HEDEF Performans Göstergeleri STRATEJK AMAÇ 3 STRATEJK HEDEF 3.8 PERFORMANS HEDEF Performans Göstergeleri STRATEJK AMAÇ 5 STRATEJK HEDEF 5.4 PERFORMANS HEDEF Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEF Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEF Performans Göstergeleri ylnda fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir. Tan-mlar Hedeflenen GerçekleDen Grçkl. Oran- Öretim eleman says % 106,05 Ders saati (lisans) % 100,00 Örenci says (lisans) % 120,47 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 2010 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak Aratrmaclarn niteliklerinin uluslararas düzeye çkarlmas için eitim etkinliklerinin %50 arttrlmas Tan-mlar Hedeflenen GerçekleDen Grçkl. Oran- Düzenlenen nitelik artrc kurs says (akademik) 23 9 % 39,13 Düzenlenen kurslara katlacak kii says (akademik) % 55,94 Ulusal ve Uluslararas- Tan-nm-Dl-%- ve Dbirli%ini Art-rmak Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak Alnm olan ISO Toplam Kalite Belgesi nin ylnda sürdürülmesi için gerekli iç ve d denetimlerin yaplmas salanacaktr Tan-mlar Hedeflenen GerçekleDen Grçkl. Oran- Yaplan iç denetim says 2 2 % 100,00 Yaplan d denetim says 1 1 % 100,00 Aratrma laboratuar için 2009 ylna kadar ISO Kalite Belgesi alnmas Tan-mlar Hedeflenen GerçekleDen Grçkl. Oran- Kalite belgesi alnmas çalmalarna katlacak kii says 6 0 % 0,00 Mezuniyet sonras Tp eitiminde dallara özgü akreditasyon almak Tan-mlar Hedeflenen GerçekleDen Grçkl. Oran- Akreditasyon çalmasna balanan Anabilim dal says 1 0 % 0,00 Akreditasyon çalmalarna katlan kii says 6 0 % 0,00 ç ve d denetimlerde olumlu not alan birim says 1 0 % 0,00 Sayfa 140 / 203

146 STRATEJK AMAÇ - 3 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ç paydadlarla olan etkiledimi art-rmak,gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuvar v.b.)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Aç-klama : Performans Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlarn iyiletirmek amacyla 1 adet projeksiyon ve 1 adet tepegöz cihaz alnmas hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) 1.Mevcut snflardaki askl prjeksiyon 2.Mevcut snflardaki tepegöz cihaz Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran 75% 75% 100 Belirlenen hedefimiz ksmi olarak gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi art-rmak,gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar v.b.)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Performans Hedefi ylnda oluturulmas planlanan klavye laboratuarnn Rektörlüümüz detay programndan alm yaplacak 40 adet bilgisayar ve 1 adet yazcnn almnn yaplmas ve klavye laboratuarnn bir ksm giderlerinin tahsisli bütçemizden karlanmas hedeflenmektedir. Hedef Performans Göstergeleri Aç-klama : 1.Oluturulacak klavye laboratuarndaki bilgisayar says Sayfa 141 / 203 ( % ) Oluturulacak klavye laboratuarndaki yazc says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art 85% 0 0 ylnda oluturulmas plânlanan klavye laboratuarnn Rektörlüümüz detay programndan 40 adet bilgisayar ve 1 adet yazcnn satn alnmas yaplmadndan, bu laboratuarn olutu-rulmasnda bir ksm giderleri için tahsisli bütçemizden ayrlan kaynak kullanlamadndan hedefimiz gerçeklememitir. Oran-

147 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi art-rmak,gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim,konferans,seminer v.b. Etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi Yüksekokulumuzda ylnda 2500 saat ''teorik ve uygulamal'' ders gerçekletirilecektir. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Ders says Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 3 Belirlenen hedefimiz gerçekletirilmitir. ç paydadlarla olan etkiledimi art-rmak,gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim,konferans,seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi ylnda örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik 2 adet konferans ve 1 adet eitim amaçl ehiriçi gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir. Hedef ( % ) Oran- 1.Örencilerin katlaca konferanslar Performans Göstergeleri 2.Eitim amaçl ehiriçi geziler Eitim amaçl ehiriçi geziye katlan örenci says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art 75% 76% 100 Aç-klama : Belirlenen hedefimiz küçük bir sapma ile gerçekletirilmitir. Sayfa 142 / 203

148 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim,konferans,seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak. Performans Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek 2 adet etkinlik (eitim,konferans,seminer v.b.) düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) 1.Etkinlik says Hedef personeli belirleyecek toplant says Akademik ve idari personelin memnuniyetindeki art oran 80% 91% 100 Aç-klama : Belirlenen hedefimiz ksmi olarak gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve Uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini art-rmak STRATEJK HEDEF Dokuz Eylül Üniversitesi' nin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl ortalama %10 artrmak. Performans Hedefi ylnda ulusal alanda yaplacak 3 adet sempozyum,bilimsel toplant,meslek yüksekokullar sempozyumlarna ve 1 adet yarmaya örenci/akademik personelin katlmlar salanacaktr. Hedef Oran- ( % ) 1.Türkiyede bulunan Adalet Meslek Yüksekokulu örencileri adna düzenlenen yarmalara katlm says Performans Göstergeleri Aç-klama : 2.Ulusal alanda yaplan Meslek Yüksekokullar sempozyumlarna katlm Ulusal alanda eitim kurumlarnn düzenledikleri bilimsel toplantlara katlm (konferans,sempozyum v.b.) Bu hedefimiz gerçekletirilmitir. Sayfa 143 / 203

149 DENZ LETMECL VE YÖNETM YÜKSEKOKULU PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU NSANLIIN GELMNE YÖNELK KATMA DEER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET STRATEJK AMAÇ 1 YARATMAK yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik STRATEJK HEDEF 1.2 ortaklklar artrmak Performans Hedefi ylnda Stratejik ortaklklar arttrmak Aç-klama Performans Göstergeleri Hedef Oran- Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says % Proje says % Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ 1 STRATEJK HEDEF 1.3 NSANLIIN GELMNE YÖNELK KATMA DEER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini artrmak Performans Hedefi Sektöre yönelik disiplinleraras projeleri artrlacaktr Aç-klama Performans Göstergeleri Hedef Oran- Disiplinleraras projeleri says % Proje says % Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr STRATEJK AMAÇ 2 STRATEJK HEDEF 2.7 ÖRENCLERMZ NSANLIIN GELMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇADA DEERLERLE YETTRECEK BR ETM-ÖRETM SSTEMLER OLUTURMAK 2007 yl bandan itibaren mezun örencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini salayacak mezuniyet sonras eitim programlar açmak Performans Hedefi ylnda en az 4 adet mesleksel eitim program açmak Aç-klama Performans Göstergeleri Hedef Oran- Mesleksel Eitim program says % Mesleksel eitimde görevli akademik eleman says % Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr Sayfa 144 / 203

150 STRATEJK AMAÇ 2 STRATEJK HEDEF 2.8 ÖRENCLERMZ NSANLIIN GELMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇADA DEERLERLE YETTRECEK BR ETM-ÖRETM SSTEMLER OLUTURMAK yl sonuna kadar örencilerin etik ve sosyal sorumluluk bilincini gelitirmeye yönelik çalmalar artrmak Performans Hedefi Sosyal sorumluluk bilincinin gelitirilmesi ile ilgili çalmalar artrmak Aç-klama Performans Göstergeleri Hedef Oran- Gerçekletirilen Konferans ve seminer says % Konferanslara ve seminerlere katlan kii says % Katlanlarn konferans ve seminerlerden memnuniyet oran 85% 90% Belirlenen hedef gerçekletirilmitir STRATEJK AMAÇ 3 STRATEJK HEDEF 3.2 Performans Hedefi Aç-klama Performans Göstergeleri Ç PAYDALARLA OLAN ETKLEM ARTIRMAK, GELMLERN SALAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artrmak Yüksekokul örencilerinin aktif olarak katldklar, seminer, kongre, sempozyum gibi akademik faaliyet saylarn artrmak Hedef Oran- Gerçekletirilen Konferans ve seminer says % Konferanslara ve seminerlere katlan kii says % Katlanlarn konferans ve seminerlerden memnuniyet oran (yaplan anketlere göre) 85% 95% Belirlenen hedef gerçekletirilmitir Ç PAYDALARLA OLAN ETKLEM ARTIRMAK, GELMLERN SALAMAK VE STRATEJK AMAÇ 3 HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK STRATEJK HEDEF ylnda öretim planna göre toplam 8100 saat ders gerçekletirilecektir Performans Hedefi Aç-klama Performans Göstergeleri Akademik personelin öretim planna göre ylnda örencilerimize 8100 saat ders vermesi planlanmaktadr ylnda verilen toplam ders saati Belirlenen hedef gerçekletirilmitir Sayfa 145 / 203 Hedef Oran %

151 STRATEJK AMAÇ 3 STRATEJK HEDEF 3.6 Performans Hedefi Ç PAYDALARLA OLAN ETKLEM ARTIRMAK, GELMLERN SALAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK yl sonuna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofislerin) iyiletirmek Akademik ve idari personelin çalt ofislerdeki bilgisayar ve yazclarn yenilenmesi dier eksikliklerin klima vb. iyiletirilmesi Aç-klama Performans Göstergeleri Bilgisayarlarn güncellenmesi Yazclarn güncellenmesi Snf ve Ofislere alnan klima says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir Hedef Oran % % % STRATEJK AMAÇ 4 STRATEJK HEDEF 4.1 Performans Hedefi DI PAYDALARLA LKLER GELTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SALAMAK D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl artrmak ylnda Kamuya, AB ye, Özel sektöre yönelik aratrma projeleri arttrlacaktr Performans Göstergeleri Aç-klama Gerçekletirilen proje says Projede görevli personel says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir Hedef Oran % % STRATEJK AMAÇ 4 STRATEJK HEDEF 4.2 Performans Hedefi DI PAYDALARLA LKLER GELTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SALAMAK Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi gelitirmek ylnda Mezunlarn eitim ve aratrmalara katlmn artrmak Hedef Oran- Gerçekletirilen eitim says % Performans Göstergeleri Mezunlarla gerçekletirilen sosyal faaliyet says % Aç-klama Belirlenen hedef gerçekletirilmitir Sayfa 146 / 203

152 STRATEJK AMAÇ 5 STRATEJK HEDEF 5.3 Performans Hedefi ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILII VE BRLN ARTIRMAK Uluslararas kurum ve kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri artrmak Uluslararas Denizcilik örgütleri ile ortak aktivitelerin artrlmas Performans Göstergeleri Uluslararas Düzenlenen kongre ve aktivite says Hedef Oran % Aç-klama Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr STRATEJK AMAÇ 5 STRATEJK HEDEF 5.6 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILII VE BRLN ARTIRMAK Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini artrmak Performans Hedefi Örenci ve öretim üyesi deiim program ile ilgili çalmalarn artrlmas Performans Göstergeleri Aç-klama Hedef Oran- Deiim programndaki öretim eleman says % Belirlenen hedef küçük bir sapma ile gerçekletirilmitir DEVLET KONSERVATUVARI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF Yl Sonuna kadar Aratrma Proje Gelitirmeye Yönelik Ortaklklar % 20 Artrmak. Performans Hedefi ylnda 750 adet teorik dersin daha web ortamna aktarlmas salanacaktr. Performans Göstergeleri Web ortamna aktarlacak teorik ders says Hedef Oran- ( % ) Web ortamna ulaan ziyaretçi says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 147 / 203

153 STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar % 20 arttrmak Performans Hedefi ylnda eitim programlarnn % 5'i güncellenecektir. Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 3 Hedef Oran- ( % ) Eitim Program Says Eitim Program tarama says Bu alanda belirlenen hedefe ulalmtr. ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda mevcut dersliklerin,stüdyolarn,sahnelerin, atölyelerin donanmlar % 10 iyiletirilecektir. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) Stüdyolarn Says Stüdyolarada sabit kullanlan cd çalar, mikrofon v.b.cihazlarn says Müzik kayt Stüdyosunda bulunan TV Says Derslik, Stüdyo, sahne,atölyede kullanlan klima says Aç-klama : Bu alanda hedefe büyük çounlukla ulalmtr. Hedef için öngörülen almlarn tamam yaplamamtr Sayfa 148 / 203

154 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylnda örencilerin akademik geliimini desteklemye yönelik eitim,konferans v.b.etkinlikleri % 10 artrmak. Performans Hedefi ylnda saat uygulamal ve teorik eitim verilecektir. Hedef Oran- ( % ) Uygulamal ve Teorik eitim saati Performans Göstergeleri Örenci Says Aç-klama : Öretim Eleman Says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda 50 örenciye stresle baetme teknikleri hakknda danmanlk hizmeti verilecektir. Performans Göstergeleri Danmanlk Hizmeti için bavuran örenci says Hedef Oran- ( % ) Danmanlk Hizmeti veren says Aç-klama : Belirlenen hedef küçük bir sapma ile gerçekletirilmitir. Sayfa 149 / 203

155 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda kendi örencilerimiz arasnda Bahar Lenlikleri ad altnda en az 10 etkinklik düzenlenecektir. Hedef Oran- ( % ) Lenlikte yaplacak etkinlik says Performans Göstergeleri Katlan Örenci Says Lenlie Katlan Örenci grup says Aç-klama : Lenlikte yaplan aktivite says Bu alanda hedefin üstünde performans gösterilmitir. STRATEJK AMAÇ - 4 D-D PaydaDlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF D Paydalara Yönelik ve D Paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri ylnda %20 artrmak. Performans Hedefi ylnda D paydalar ibirlii ile yürütülen faaliyetlerimiz % 10 artrlacaktr. Performans Göstergeleri zmir Sanat, Devlet Opera ve Balesi,Kent Orkestras, Güney Deniz Saha Kom.Orkestras v.b. le yaplan etkinlik says. Hedef Oran- ( % ) Aç-klama : Belirlenen hedef üzerinde gerçekleme salanmtr. Sayfa 150 / 203

156 STRATEJK AMAÇ - 4 D-D PaydaDlara Yönelik ve D-D PaydaDlarla ortak yürütülen faaliyetleri y-l-nda %20 art-rmak. STRATEJK HEDEF D Paydalara Yönelik ve D Paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri % 20 artrmak. Performans Hedefi ylnda Yabanc Uyruklu Sanatçlar tarafndan verilecek Workshop says en az 4 olacaktr. Hedef Oran- ( % ) Yaplan Workshop says Performans Göstergeleri Workshop'a katlacak örenci says Workshop'a katlacak öretim eleman says Bu alanda hedefe ulalmtr. Hedef için satnalma faaliyeti olarak TL harcama yaplmtr. Belirtilen miktar performans programnda öngörülen miktarlar tutarllk Aç-klama : göstermektedir. STRATEJK AMAÇ - 4 D-D paydadlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF Ylnda mezunlarla olan ibirlii kapsamnda yeni projeleri % 20 gelitirmek. Performans Hedefi ylnda yeni müzik araylar balkl 1 aratrma konusu hem yurt içi hemde uluslar aras katlmclarn katlmna sunulacak ve en az 1 toplant düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) Aratrma Konusuna katlmc says Aratrma konusunda görev alacak örenci says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 151 / 203

157 STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve Uluslar Aras- Tan-nm-Dl-%- ve Dbirli%ini Art-rmak. STRATEJK HEDEF Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini % 20 arttrmak Performans Hedefi Fransann Belfort kentinde yaplan FIMU uluslararas Müzik Festivaline, talyann Venedik Konservatuvar ile Almanya'nn Bremen Konservatuvarna deiim program kapsamnda her yl en az 10'ar örenci gönderilecektir. Performans Göstergeleri Avrupadaki konservatuvarlara gidecek örenci says Katlan örencilerin yapt aktivite says Hedef Oran- ( % ) Aç-klama : Bu alanda hedefe ulalmtr. STRATEJK AMAÇ - 6 E%itim AraDt-rma PaydaDlara Hizmet Dlevlerinin Daha Etkin bir Biçimde Yerine Getirilmesi. STRATEJK HEDEF Yl sonuna kadar Ba ve Sponsorluk gelirlerini % 10 artrmak. Aç-klama : Performans Hedefi yl sonuna kadar ba ve sponsorluk temin etmek üzere stratejilerimizi gelitirerek en az % 10 artrlacaktr. Performans Göstergeleri Sponsor desteiyle yaplan Konser Says Hedef Oran- ( % ) Sponsor Says Sponsor desteiyle yaplan aktivitelerin medyada yer alma says Bu alanda hedefe ulalmtr Sayfa 152 / 203

158 FZK TEDAV VE REHABLTASYON YÜKSEKOKULU PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar % 20 arttrmak Performans Hedefi ylnda stratejik ortaklklar % 20 arttrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 1 Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says Sayfa 153 / Proje says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF Disiplinlerararas ortak projelerin nitelik ve niceliini % 20 arttrmak Performans Hedefi ylnda Aratrma ve Uygulama Hastanesi ile multidisipliner çalma kapsamnda sürdürülen fizyoterapi hizmetleri % 10 arttrlacaktr. Fizyoterapi hizmeti sunulan hasta says Hedef Oran- ( % ) ,81 Performans Göstergeleri Fizyoterapi hizmeti seans says ,49 Fizyoterapi alan hasta says / Fizyoterapist says ,49 Aç-klama : Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlar % 10 iyiletirilecektir.

159 Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 3 Mevut snflarda sabit bulunan projeksiyon cihaz says Hedef Sayfa 154 / 203 Oran- ( % ) Mevcut snflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinas says Mevcut snflarda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran 85% 85% 100 Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda mevcut uygulama salonlarnn donanmlar % 10 iyiletirilecektir. Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 3 Hedef Oran- ( % ) Mevut uygulama salonlarnda bulunan fizyoterapi/elektroterapi cihaz says Mevcut uygulama salonlarnda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran 85% 85% 100 Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik 6 aktif sunum gerçekletirilecektir. Performans Göstergeleri Aç-klama : Örencilerin baar oranndaki oran art Hedef Oran- ( % ) 95% 92% (-) 96,84 Örencilerin aktif sunum says Örenciye yönelik konferans says Belirlenen hedef küçük bir sapma ile gerçekletirilmitir.

160 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda 4950 ders saati gerçekletirilecektir. Hedef Oran- ( % ) Verilen ders saati says Performans Göstergeleri Örenci says ,59 Ders veren öretim eleman says Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 3 dari personel says ,88 Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF yl itibar ile mezun örencilerin istihdam orann her yl % 10 arttrmaya yönelik ortam oluturmak Performans Hedefi ylnda mezun örencilerin istihdam orannn arttrlmas için ortam oluturulacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Mezun örenci says Göstergeleri Mezun örencilerin istihdam oran Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak Sayfa 155 / 203

161 Performans Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 5 arttrmak Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 4 Hedef Oran- ( % ) Yaplan etkinlik says ,29 Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran 6% 7% 116,66 Etkinlie katlanlarn memnuniyet oran 85% 87% 102,35 Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr. D-D paydadlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 10 arttrlacaktr. Performans Göstergeleri Aç-klama : STRATEJK AMAÇ - 5 Hedef Oran- ( % ) Etkinlik says Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplant says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. D-D paydadlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini % 20 arttrmak Performans Hedefi ylnda ikili anlamalar ve deiim programlar çerçevesinde, en az 2 öretim eleman/örenci yurtdna gönderilecektir. Performans Göstergeleri Aç-klama : Yurtdna gönderilen öretim eleman ve örenci says Yurtdndan gelen öretim eleman ve örenci says Hedef Sayfa 156 / 203 Oran- ( % ) , (-) 33,33 Ortak gelitirilen akademik çalma 2 1 (-) 50% says Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr.

162 TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ -3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek STRATEJK HEDEF 3,1 ylnda snf ve laboratuarlarda çada eitim ortamn yaratacak donanmlar %10 arttrmak Performans Hedefi ylnda yüksekokulumuzda projeksiyon cihaz ile ders verilen yeni bir snf yaplacaktr Hedef Oran- ( % ) Projeksiyon cihazl snf says Performans Göstergeleri Faydalanan örenci says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek STRATEJK HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim-konferans seminer v.b etkinliklerini %10 arttrmak Performans Hedefi ylnda Yüksekokulumuzda uygulama arlkl olmak üzere 7500 ders saati gerçekletirmek Hedef Oran- ( % ) Toplam ders saati % Performans Öretim görevlisi says % Göstergeleri Örenci says % Aç-klama : Tatil günleri çok olmas nedeniyle belitlenen hedefin altnda kalmtr. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim-konferans seminer v.b etkinliklerini %10 arttrmak Performans Hedefi ylnda uygulama amaçl 5 adet teknik gezi düzenlenmesi. Hedef Oran- ( % ) Performans Teknik gezi says Göstergeleri Katlan Örenci says Aç-klama : Mali yetersizlikler ve kaytl örencilerin devam szlklar nedeniyle hedef tutturulamamtr. Sayfa 157 / 203

163 STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim-konferans seminer v.b etkinliklerini %10 arttrmak Performans Hedefi ylnda bölüm sektörlerini tantacak 2 adet seminer düzenlenmesi. Performans Göstergeleri Aç-klama : Hedef Oran- ( % ) Yaplan Seminer says Seminerlere katlan örenci says Seminerlere katlan firma says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin Sosyal Kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinliklerin %10 arttrlmas Performans Hedefi ylnda 2 adet tiyatro 2 adet konser faaliyeti gerçekletirmek.. Hedef Oran- ( % ) Tiyatro gösterimi says Performans Konser says Göstergeleri Katlan Örenci says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç paydadlarla olan etkiledimi artt-rmak gelidimlerini sa%lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek STRATEJK HEDEF 3.6 ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamlarn % 20 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda dari ve akademik bürolara 2 adet klima ve 3 adet bilgisayar alnmas Hedef Oran- ( % ) Klimal büro says % Performans Bürolardaki Bilgisayar says % Göstergeleri Bürolardaki çalan says % Aç-klama : Hedefler tutturulmutur. Sayfa 158 / 203

164 STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve id birli%ini artt-rmak STRATEJK HEDEF 5.5 Ulusal ve uluslar aras bilimsel eitsel sanatsal aratrma ve tantm etkinliklerini gerçekletirilmesine yönelik i birliklerini ve aktif katlmlar % 50 arttrmak. Performans Hedefi ylnda Yüksekokulumuz mermer ve seramik ile ilgili 3 adet fuara katlm yapacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Stant açlan fuar says % Göstergeleri Stand gezen firma says % Aç-klama : Mali imkanszlklar nedeniyle hedef tam tutturulamamtr.. ATATÜRK LKELER VE NKLAP TARH ENSTTÜSÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Sosyal Güvenlik Kurumlar-na Devlet Prim Giderleri Aç-klama : Mal ve Hizmet Al-m Giderleri Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlar % 10 iyiletirilecektir. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) Mevut snflarda sabit bulunan projeksiyon cihaz says Mevcut snflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinas says Mevcut snflarda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran Aç-klama : Belirlenen hedef küçük sapma ile gerçekletirilmitir. Sayfa 159 / 203

165 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda mevcut uygulama salonlarnn donanmlar % 100 iyiletirilecektir. Performans Göstergeleri Hedef Oran- ( % ) Mevut uygulama salonlarnda bulunan fotokopi says arttrlacaktr Mevcut uygulama salonlarnda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran KAYNAK KULLANIMI Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Mal ve Hizmet Al-m Giderleri STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik 5 aktif sunum gerçekletirilecektir. Performans Göstergeleri Örencilerin baar oranndaki art oran Hedef Oran- ( % ) 95% 95% 0 Örencilerin aktif sunum says Örenciye yönelik konferans says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 160 / 203

166 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda Y.Lisans ve Doktora tez danmanl örencileri için 2750 saat ders verilecektir. Hedef Oran- ( % ) Verilen ders saati says Performans Göstergeleri Örenci says Ders veren öretim eleman says (-) 23 dari personel says 10 8 (-) 20 Aç-klama : Hedeflere büyük ölçüde ulalmtr. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 9 arttrmak Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Yaplan etkinlik says Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran Etkinlie katlanlarn memnuniyet oran 9% 9% 100 Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 161 / 203

167 STRATEJK AMAÇ - 4 D-D paydadlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %25 arttrmak. Performans Hedefi ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %25 arttrmak. Performans Göstergeleri Aç-klama : Hedef Oran- ( % ) Etkinlik says Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplant says Belirlenen hedef gerçekletirilmitir DENZ BLMLER VE TEKNOLOJS ENSTTÜSÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF Disiplinlerararas ortak projelerin nitelik ve niceliini % 20 arttrmak Performans Hedefi Tübitak ve BAP Projelerinin says ylnda %10 artrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Aç-klama : Görevli Personel Says ,8 Gerçekleen Proje Says Projelerden Yaynlananlarn Says KAYNAK KULLANIMI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar-na Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Al-m Giderleri Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr. Sayfa 162 / 203

168 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi Enstitümüz K.Piri Reis Gemisinde ylnda bakm-onarm ve sigortalama ilemleri yaplmas hedeflenmektedir. Hedef Oran- ( % ) Aratrma gemsinin kullanm verimlilii 100% 80% 80 Performans Göstergeleri Aç-klama : KAYNAK KULLANIMI Mal ve Hizmet Al-m Giderleri Piri Reis Gemisinin 30 yanda olmas nedeniye sigortalama ilemleri belirlenen ödenek çerçevesinde gerçekletirilememektedir. Bu nedenle belirlenen hedef gerçekletirilememitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda Enstitümüz çalma ortamlarnda %10 iyiletirme yaplacaktr. Performans Göstergeleri Aç-klama : Labrotuvardaki araç gereç malzeme says Hedef Sayfa 163 / 203 Oran- ( % ) Temel bavuru kitap says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran 85% 85% 100 KAYNAK KULLANIMI Mal ve Hizmet Al-m Giderleri Belirlenen hedef gerçekletirilmitir.

169 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinikleri % 10 arttrmak Performans Hedefi R/V K.Piri Reis Gemisi ile yaplan aratrma ve sefer saysnn artrlmas hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Gemi personeli says Yl içerisinde yaplan gemi sefer gün says Hedef Oran- ( % ) , ,90 Aç-klama : KAYNAK KULLANIMI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar-na Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Al-m Giderleri Piri Reis Gemisinde istihdam salanmasna yönelik bavurularmza olumlu yant alamadmz için belirlenen hedef gerçekletirilememitir. ETM BLMLER ENSTTÜSÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak Performans Hedefi ylnda uluslararas ve ulusal snrlar içinde dier üniversitelerle ve MEB ile stratejik ortaklklar %20 artrlacaktr. Performans Dier üniversitelerle ve MEB ile stratejik Göstergeleri ortaklklar ve ibirlik says Aç-klama : Belirlenen hedef büyük oranda gerçekletirilmitir. Hedef Oran- ( % ) ,67 Sayfa 164 / 203

170 STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 arttrmak Performans Hedefi Ylnda projelendirilmi lisansüstü çalmalarn her yl nitelii yükseltilecek ve nicelii %18 arttrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Proje says ,5 Önceki yllara göre proje saysndaki art oran 18% 15% 97,5 Proje kapsamnda yaplan bilimsel yayn says ,5 Disiplinler aras ortak proje says Aç-klama : Belirlenen hedef büyük oranda gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 2 Ö%rencilerimizi nsanl-%-n GeliDimine Katk-da Bulunacak Nitelikte Ça%daD De%erlerle YetiDtirecek Bir E%itim-Ö%retim Sistemleri OluDturmak STRATEJK HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek Performans Hedefi ylnda uzaktan eitim ile ilgili altyap ve donanm hazrlklar yaplacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Uzaktan eitimden yararlanacak örenci says VY 0 0% Uzaktan eitimden yararlanacak örencilerin baarlarndaki art Aç-klama : Uzaktan eitim yl itibariyle hayata geçmemitir. VY 0 0% Sayfa 165 / 203

171 STRATEJK AMAÇ - 2 Ö%rencilerimizi nsanl-%-n GeliDimine Katk-da Bulunacak Nitelikte Ça%daD De%erlerle YetiDtirecek Bir E%itim-Ö%retim Sistemleri OluDturmak STRATEJK HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek Performans Hedefi ylnda uzaktan eitimle ilgili ulusal düzeyde baarl modeller incelenecektir. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri ncelenen model says ,33 Uygun görülen model says Belirlenen hedef büyük oranda gerçekletirmitir; ancak Uzaktan eitimle ilgili olarak uygun Aç-klama : model henüz belirlenememitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Performans Hedefi ylnda eitim ortamlarnda ihtiyaç duyulan donanmlar %5 iyiletirilecektir. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Aç-klama : Mevcut sunum araçlar says ,00 Sunum araçlar hariç özel alanlara özgü (çalg,tuval vb.) araç-gereç says , Öretim Yl Bahar döneminde kaytlanan örenci says azlndan Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri le Yürütülecek Hizmetler bütçe tertibine yeterli ödenek kaydedilememitir Öretim Yl Güz Döneminde ise yeterli örenci kayt olmasna karn Maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüü 14/10/ tarih ve sayl Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi ( Sra No : 4) uyarnca Genel Bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin krtasiye almlar, Büro malzemesi almlar, Büro ve yeri Mal Ve Malzeme Almlar, Büro Ve yeri Makine Ve Teçhizat Almlar, Dier Dayankl Mal Ve Malzeme Almlar 15/10/ tarihinden itibaren durdurulduundan performans göstergeleri gerçekletirilememitir. Sayfa 166 / 203

172 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak Performans Hedefi ylnda Enstitümüzde saat ders verilmesi planlanmaktadr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Toplam Verilen Ders Saati ,18 Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak Performans Hedefi ylnda örencilerin eitim aldklar alanlara yönelik olarak akademik toplantlara katlmlar %10 artrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Düzenlenen eitim, konferans, seminer vb. says Düzenlenen eitim, konferans, seminer vb. katlan örenci says 4 0 0, ,00 Düzenlenen eitim, konferans, seminer vb. katlan örencilerin baarlarndaki art oran 85% 0 0,00 Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilememitir. Sayfa 167 / 203

173 STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri arttrmak Performans Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek toplantlara öretim elemanlarnn katlm %10 arttrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Toplantlara katlan öretim eleman says ,21 Düzenlenen toplant says 4 0 0,00 Aç-klama : Ulusal ve uluslararas düzeyde gerçekletirilen bilimsel toplantlara katlm büyük oranda gerçeklemitir. Ancak Enstitümüzce herhangi bir konferans,panel vb. etkinlik düzenlenememitir. STRATEJK AMAÇ - 3 ç PaydaDlarla Olan EtkileDimi Artt-rmak, GeliDimlerini Sa%lamak ve Hizmetin Kaltesini Yükseltmek STRATEJK HEDEF Her yl DEÜ.'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili beilgiye eriimini %20 gelitirmek Performans Hedefi ylnda intranet a %20 gelitirilecek ve kullanm arttrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Bilgisayar laboratuarmzdan yararlanan örenci says ,44 Bilgisayar donanm says Aç-klama : Belirlenen hedef büyük oranda gerçekletirilmitir. Sayfa 168 / 203

174 STRATEJK AMAÇ - 4 D-D PaydaDlarla lidkileri GeliDtirmek ve Toplumsal Katk- Sa%lamak STRATEJK HEDEF D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20arttrmak Performans Hedefi ylnda MEB ve bal kurumlar ile egüdümü salayacak faaliyetler %20 arttrlacaktr. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri MEB ile ilgili tez ve proje says ,36 Tez ve proje sonuçlarnn yanstld eser ,73 Tez ve proje sonuçlarnn yanstld pilot okul 2 0 0,00 Tez ve eser sonuçlarnn yanstld program says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir ,00 GÜZEL SANATLAR ENSTTÜSÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ -1 Ö/rencilerimizi nsanl/n Geli>imine Katkda Bulunacak Nitelikte Ça/da> De/erlerle Yeti>tirecek Bir E/itim-Ö/retim Sistemi Olu>turmak STRATEJK HEDEF- 1.2 yl sonuna kadar ça(da* e(itim yöntemlerini ara*trmak ve proje geli*tirmeye yönelik donanmlar %10 iyile*tirmek Performans Hedefi ylnda Enstitümüze snf eklenecek ve donanmlar % 10 iyile*tirilecektir. Hedef Gerç. Gerçekle>tirme Oran 3lave snf says 1 1 %100 Performans Projeksiyon temini 1 1 %100 Göstergeleri Tepegöz temini 1 1 %100 Açklama: Belirlenen hedef gerçekle*tirilmi*tir. Sayfa 169 / 203

175 STRATEJK AMAÇ -1 Ö/rencilerimizi nsanl/n Geli>imine Katkda Bulunacak Nitelikte Ça/da> De/erlerle Yeti>tirecek Bir E/itim-Ö/retim Sistemi Olu>turmak STRATEJK HEDEF- 1.3 Ö(rencilerimizi 3nsanl(n Geli*imine Katkda Bulunacak Nitelikte Ça(da* De(erlerle Yeti*tirecek Bir E(itim-Ö(retim Sistemi Olu*turmak Performans Hedefi ylnda Enstitümüzde baslan yayn miktar %5 artrlacaktr. Hedef Gerç. Gerçekle>tirme Oran Bas. yay.say. 1 1 %100 Performans Ö(r. El. ve %85 %85 %100 Göstergeleri Açklama: Gör. memnuniy. art* oran Belirlenen hedef gerçekle*tirilmi*tir. STRATEJK AMAÇ -2 Lisanüstü E/itimin Etik ve Sosyal Sorumluluk Bilincini Yerle>tirmek STRATEJK HEDEF- 2.2 yl sonuna kadar etik ve sosyal sorumluluk bilincini geli*tirmeye yönelik en az bir çal*ma yapmak. Performans Hedefi ylnda lisansüstü ö(rencilerin geli*imini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %5 artrmak Hedef Gerç. Gerçekle>tirme Oran Etkinlik 1 1 %100 Performans Ö(r. El. ve %85 %85 %100 Göstergeleri Gör. memnuniy. art* oran Açklama: Belirlenen hedef gerçekle*tirilmi*tir. Sayfa 170 / 203

176 ONKOLOJ ENSTTÜSÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJK AMAÇ - 1 nsanl-%-n GeliDimine Yönelik Katma De%eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak STRATEJK HEDEF Disiplinler aras ortak proje nitelik ve niceliinin %20 arttrmak. Performans Hedefi Enstitümüz Öretim Elemanlarnca ve Doktora örencilerimiz tarafndan yürütülmekte olan projelerin nitelik ve niceliinin %20 orannda arttrmak. Hedef Oran- ( % ) Performans Göstergeleri Yürütülen Proje Says Yllk Toplam Yayn Says Aç-klama : Belirlenen hedefin üzerinde gerçekleme salanmtr. STRATEJK AMAÇ - 2 Ö%rencilerimizin insanl-%-n gelidimine katk-da bulanacak nitelikte ça%dad de%erlerle yetidtirecek bir e%itim-ö%retim sistemleri oludturmak. STRATEJK HEDEF ylna kadar lisans ve lisanüstü düzeyde disiplinler aras eitim programlarnn saysn ve ortak çalma alanlarn %20 arttrmak. Performans Hedefi Lisansüstü eitim programna bavuran kii says %15 orannda arttrlacak. Performans Göstergeleri Lisansüstü Programlara müracaat eden says Hedef Oran- ( % ) Devam eden örenci says Aç-klama : Belirlenen hedef ksmen gerçekletirilmitir. Sayfa 171 / 203

177 STRATEJK AMAÇ - 2 Ö%rencilerimizin insanl-%-n gelidimine Katk-da Bulanacak nitelikte ça%dad de%erlerle yetidtirecek bir e%itim-ö%retim sistemleri oludturmak. STRATEJK HEDEF ylna kadar lisans ve lisanüstü düzeyde disiplinler aras eitim programlarnn saysn ve ortak çalma alanlarn %20 arttrmak. Performans Hedefi ylnda halen var olan Yüksek Lisans programna ilerlik kazandrlacak ve 2010 ylna kadar 1 yeni program açlacak. Performans Göstergeleri Örenci kabul edilen lisansüstü program says Hedef Oran- ( % ) Kaytl örenci says Yeni açlacak program says Belirlenen hedeflerin bir ksm gerçeklemitir. Yeni açlacak programlar üzerinde Aç-klama : çalmaya devam edilmektedir. STRATEJK AMAÇ - 4 D-D PaydaDlarla ilidkileri gelidtirmek ve toplumsal katk- sa%lamak. STRATEJK HEDEF Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Performans Hedefi Toplum salnn korunmasnda katk ve yönlendirme salayacak 10 adet, halk bilgilendirme toplants düzenlenecektir. Hedef Oran- ( % ) Halk Bilgilendirme Toplantlar Performans Göstergeleri Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 172 / 203

178 STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve Uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini artt-rmak. STRATEJK HEDEF Dokuz Eylül Üniversitesinin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 arttrmak. Performans Hedefi ylnda uluslar aras katlml bir Sempozyum düzenlenecektir. Hedef Oran- ( % ) Sempozyuma katlm says Performans Göstergeleri Yurtdndan gelen katlmc says Düzenlenen Sempozyum Says Aç-klama : Belirlenen hedef küçük bir sapma ile gerçekletirilmitir. STRATEJK AMAÇ - 5 Ulusal ve Uluslar aras- tan-nm-dl-%- ve idbirli%ini artt-rmak. STRATEJK HEDEF Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini %20 arttrmak. Performans Hedefi Enstitümüz öretim elemanlarnn ve doktora örencilerimizin teknolojik olanaklar daha üstün uluslar aras laboratuvarlarda eitim sürdürebilmesi için balantlar gerçekletirilecektir. Performans Göstergeleri Yurtdna gönderilen Öretim eleman says Hedef Oran- ( % ) Yurtdna gönderilen Doktora örenci says Aç-klama : Belirlenen hedef gerçekletirilmitir. Sayfa 173 / 203

179 IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES Üniversitemizin stratejik amaç, hedef, misyon ve vizyon çalmas srasnda belirlenen GZFT analiz sonuçlarna göre üstünlükler ve zayflklar u ekilde ortaya çkmtr. A- Üstünlükler: 1. Kurumun köklü geçmii 2. Dinamik ve deneyimli akademik kadro 3. Yurtd eitimli akademik personelin varl 4. Öretim programlarndaki çeitlilik 5. Aktif eitim uygulamalar 6. Katlmc yönetim anlay 7. Katlmc ve etkileimci üniversite çevresi 8. Yabanc üniversitelerle anlamalar 9. Erasmus ve Socrates programlarna üyelik 10. Üniversite radyosu 11. Akreditasyon çalmalar 12. Üniversite hastanesi 13. Sürekli eitim merkezi 14. Zorunlu yabanc dil hazrlk snf 15. Yabanc dilde eitim yapan birimler 16. Örenci kulüpleri 17. Çok sayda farkl eitim ve bilim alannda birimler 18. Lisansüstü programlarda çeitlilik 19. Yabanc üniversitelerle ibirlii neticesinde çift diploma 20. Çift ana dal programlar 21. Akademik yaynlarn çokluu 22. Çok sayda ve alannda ülkede ilk aratrma merkezi 23. Toplam kalite yönetimine verilen önem 24. Kütüphane veri tabanlarna sahip olmak 25. Baarl uluslararas konferanslarn yaplmas 26. YÖK tarafndan görevlendirilen 8 üniversiteden biri olarak dier üniversitelerden gelen aratrma görevlilerinin yetitirilmesi 27. Üniversitenin baz fakülte ve birimlerinin bölgede tek olmas 28. Meslek odalar ve kurulular ile iyi ilikiler Sayfa 174 / 203

180 B- Zay-fl-klar: 1. Fiziksel altyap eksiklikleri 2. Kaynak yaratmada güçlükler 3. dari personel eksiklii 4. Üniversitenin yerleim yapsnn yaygnl saat yaayan üniversitenin henüz yaratlmam olmas 6. Örenci bana düen öretim üyesi saysnn azl 7. Geni katlml sosyal ve kültürel etkinliklerin yetersizlii 8. Mezunlarla ilikilerin yetersizlii 9. Üretilen proje saylarnn yetersizlii 10. Ulam sorunlar 11. Halkla ilikilerin ve tantmn yetersiz olmas 12. Baz aratrma merkezlerinin alanlarnda çalan aratrmac ve uzman yetersizlii 13. Yabanc öretim elemanlarnn azl 14. Kariyer merkezinin olmamas 15. Burs olanaklarnn yetersizlii 16. Endüstrinin gereksinim duyduu konularda derslerin ve uygulamalarn azl 17. Üniversite teknoparknn olmamas 18. Baz mesleki alanlarda laboratuar çalmalar ve staj olanaklarnn yetersizlii 19. Türkçe yaynlarn özendirilmemesi 20. Ulusal ve uluslararas toplantlara katlmak için finansal destein olmamas 21. Eriim sayfasnda birimlerle ilgili yetersiz bilgi C- De%erlendirme: Üniversitemizin Stratejik Plan çalmalar srasnda yaplan GZFT analizi, kurum olarak kendimizi deerlendirmemiz, güçlü ve gelimeye açk yönlerimiz ile frsatlar ve tehditlerin ortaya konmas açsndan önemlidir. GZFT analizi srasnda frsat olarak deerlendirilen bilim ve teknolojideki gelimeler, küreselleme, ülkemizin genç nüfus yaps, Avrupa Birlii Uyum süreci ve Avrupa Birlii Fonlar ile Üniversitemizle özel sektör arasnda artan ibirlii sayesinde GZFT analizinde belirlenen tehditlerin ortadan kalkaca, üstünlüklerin artaca ve zayf yönlerin azalaca düünülmektedir. Sayfa 175 / 203

181 EKLER: Ek -1: Üst Yöneticinin ç Kontrol Güvence Beyan Ek- 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan Ek- 3: Akademik Personel Tablosu Ek- 4: Yabanc Uyruklu Akademik Personel Tablosu Ek- 5: Dier Üniversitelere Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Ek- 6: Baka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Ek- 7: Sözlemeli Akademik Personel Tablosu Ek- 8: Akademik Personel in Ya tibariyle Dalm Tablosu Ek- 9: dari Personel Tablosu Ek- 10: dari Personelin Eitim Durum Tablosu Ek- 11: dari Personelin Hizmet Süreleri Tablosu Ek- 12: dari Personelin Ya tibariyle Dalm Tablosu Ek- 13: Sözlemeli 84/b) Personel Tablosu Ek- 14: Sürekli ve Geçici çiler Tablosu Ek- 15: Örenci Saylar Tablosu Ek- 16: Yabanc Dil Hazrlk Snf Örenci Saylar Tablosu Ek- 17: Örenci Kontenjanlar Tablosu Ek- 18: Yüksek Lisans ve Doktora Programlar Örenci Saylar Tablosu Ek- 19: Yabanc Uyruklu Örenci Saylar Tablosu Ek- 20: Salk Hizmetleri Tablosu Ek- 21: 2007 Yl Yap Tesis Ve Onarm Yatrmlar Tablosu Ek- 22/a: Bütçe Uygulama Sonuçlar Tablosu (Bütçe Giderinin Geliimi) 2 Sayfa Ek- 22/b: Bütçe Uygulama Sonuçlar Tablosu (Bütçe Gelirinin Geliimi) 2 Sayfa Sayfa 176 / 203

182 Ek 1 Yl dare Faaliyet Raporu Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI Rektör olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doru olduunu beyan ederim. Bu raporda açklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmi kaynaklarn, planlanm amaçlar dorultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanldn ve iç kontrol sisteminin ilemlerin yasallk ve düzenliliine ilikin yeterli güvenceyi saladn bildiririm. Bu güvence, rektör olarak sahip olduum bilgi ve deerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlar ile Saytay raporlar gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakknda bilgim olmadn beyan ederim. zmir Sayfa 177 / 203

183 Ek 2 MAL HZMETLER BRM YÖNETCSNN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuat ile dier mevzuata uygun olarak yürütüldüünü, kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmasn temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iletildiini, izlendiini ve gerekli tedbirlerin alnmas için düünce ve önerilerimin zamannda üst yöneticiye raporlandn beyan ederim. daremizin yl Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doru olduunu teyit ederim. zmir Sayfa 178 / 203

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir - 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitelerde ülke geleceğinin oluşturulmasında görev alacak öğrenciler

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

2007 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

2007 Yılı Đdare Faaliyet Raporu REKTÖRÜN SUNUŞU Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg 9_1.jpg 9_2.jpg 9_3.jpg 9_4.jpg Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: Otelimiz villa ve otel odas? tarz?nda iki konaklama seçene?i sunmaktad?r. Bunlar?n d???nda

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ Akılcı bilgi, ilerleme ve gelişmenin birincil kaynağıdır. Bilim dünyasında gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde güvenilir ve kullanılabilir bilgiyi üretme sorumluluğu söz konusu

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE İÇERİK 2 I. İzmir II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü III. Rakamlar IV. Fakülteler, Bölümler ve Programlar V. Kampüste Yaşam VI. Uluslararası İlişkiler 3 İzmir I.

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2009 Y dare Faaliyet Raporu

2009 Y dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2009 YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir-2010 DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2009 YILI DARE FAAL YET RAPORU HAZIRLAYANLAR Gülizar GÜRSOY Metin ÇA LAR Emre

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı