REKTÖRÜN SUNU(U Yl Performans Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program"

Transkript

1

2 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek" yerine "bilgiye nasl ulalacan bilmemek" olarak tanmlanyor. Bu noktadan hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi, örencilerine yönelik olarak, gerekli bilgiye ulamann yollarn ve böylelikle ömür boyu örenmeyi öreten bir eitim sistemine ulamak için "bilgi okur yazarl" ad altnda yeni bir projeyi hayata geçirmitir. Bu proje kapsamnda, örencilerimizin gereksiz bilgi yükünden kurtularak her konuda bilgiye ulama ve ulatklar bilgileri analiz etme becerilerini gelitirebilmeleri hedeflenmektedir. "Bilgi okur yazarl", Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öncülüünü yapt "Aktif Eitim" sisteminin önemli bir parçasdr. Ülkemizde üniversitelerin yan sra pek çok eitim kurumuna "Aktif Eitim" sisteminin yerletirilmesi ve yaygnlatrlmas konusunda öncü bir misyon üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi, kendini sürekli yenileyen öretim eleman kadrosunun youn çabas ile tüm aratrma, laboratuar ve kütüphane olanaklarn günün koullarna göre yenilemeye özen göstermektedir. Ayrca üniversitemiz bünyesinde öretim elemanlar ve örencilerimizi daha fazla aratrma ve bulu için özendirmek amacyla ülkemizin ilk ve tek, dünyann ikinci Örenme Kaynaklar Merkezi üniversitemiz bünyesinde hizmete sunulmutur. Bunun yan sra önümüzdeki günlerde örenci ve öretim elemanlarmzn projelerini hayata geçirebilecekleri Teknoloji Aratrma ve Gelitirme Merkezimiz hizmete açlacaktr. "Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anmsayabilirim, ama beni de katarsan anlarm" sözünde vurgulanan anlaytan yola çkarak katlmc, aratrmac ve tartmac bir eitim uygulanan üniversitemizde Atatürk lke ve Devrimleri'nin rehberliinde aklc, aydnlanmac ve demokrat bireylerin yetitirilmesi hedeflenmitir. Bu hedefin sadece

3 2008 Yl Performans Program öretimle olmayacann bilincindeyiz. Bu bilinçle, örencilerin geni bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdükleri örenci kulüpleri uygulamas ile kendilerini gelitirme süreçlerine katk salayabilmek bizim en önemli hedeflerimizden biridir. Avrupa Birlii Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yaplandrlmas çerçevesinde yürürlüe konulan 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlk ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayal çok yll bütçelemeye geçmesi hükme balanm olup, bu balamda Üniversitemizin dönemi stratejik plan hazrlanarak 2007 yl banda Devlet Planlama Tekilat Müstearlna sunulmutur. Aktif eitim sisteminin öncülüünü yapan üniversitemiz tüm bu hizmetleri yerine getirirken ayn zamanda yeni mali sistemin saydamlk, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali ilemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduu kurum ve kurulular bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve Performans Esasl Bütçe Hazrlama Rehberi uyarnca hazrlanan Üniversitemiz 2008 Mali Yl Performans Program kamuoyunun ve ilgili kurum ve kurulularn bilgisine sunulur. Prof. Dr. Emin ALICI Rektör

4 I GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON... 1 B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- DAREYE LDK N B LG LER Fiziksel Yap Örgüt Yaps Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynaklar Sunulan Hizmetler Yönetim ve ç Kontrol Sistemi. 26 II AMAÇ VE HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri. 29 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 33 III PERFORMANS VE BÜTÇE B LG LER 1. Performans Hedefleri Tablolar Geçmi Yllar Bütçe Gerçeklemeleri Fonksiyonel Snflandrmaya Göre Bütçe Ödenekleri Mali Yl Bütçe Dalm Ekonomik ve Fonksiyonel Snflandrmaya Göre Harcamalar 271

5 GENEL BLGLER M S Y O N Dokuz Eylül Üniversitesinin misyonu, gerçekletirdii eitim ve bilimsel aratrmalar yoluyla insanln ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliini artrmaktr. V Z Y O N Dokuz Eylül Üniversitesinin vizyonu, dünyann en iyi eitim ve bilim merkezlerinden biri olmaktr. 1 / 275

6 YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköretim kurumlarnn yetki, görev ve sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasas nn 130 uncu maddesi ve 2547 sayl Yükseköretim Kanunu ile düzenlenmitir. Anayasada yer ald üzere; Yükseköretim kurumlar, Çada eitim-öretim esaslarna dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun insan gücü yetitirmek amac ile; ortaöretime dayal çeitli düzeylerde eitim-öretim, bilimsel aratrma, yayn ve danmanlk yapmak, ülkeye ve insanla hizmet etmek üzere çeitli birimlerden oluan kamu tüzelkiiliine ve bilimsel özerklie sahip kurumlar olarak tanmlanmtr sayl Yükseköretim Kanununda ise, Üniversite; Bilimsel özerklie ve kamu tüzelkiiliine sahip yüksek düzeyde eitim - öretim, bilimsel aratrma, yayn ve danmanlk yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulu ve birimlerden oluan bir yükseköretim kurumu olarak tanmlanm ve yükseköretimin amac, ana ilkeleri ve yükseköretim kurumlarnn görevleri aada belirtildii ekilde belirlenmitir. Y Ü K S E K Ö D R E T M N A M A Ç L A R I 2547 sayl Yükseköretim Personel Kanunu nun Amaç balkl 4 üncü maddesinde Yükseköretimin amac tanmlanmtr. Bu düzenlemeye göre yükseköretimin amac; a. Örencilerini; (1) ATATÜRK nklâplar ve ilkeleri dorultusunda ATATÜRK milliyetçiliine bal, (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel deerlerini tayan, Türk olmann eref ve mutluluunu duyan, (3) Toplum yararn kiisel çkarnn üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine kar görev ve sorumluluklarn bilen ve bunlar davran haline getiren, (5) Hür ve bilimsel düünce gücüne, geni bir dünya görüüne sahip, insan haklarna saygl, (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakmndan dengeli ve salkl ekilde gelimi, (7) lgi ve yetenekleri yönünde yurt kalknmasna ve ihtiyaçlarna cevap verecek, ayn zamanda kendi geçim ve mutluluunu salayacak bir meslein bilgi, beceri, davran ve genel kültürüne sahip, vatandalar olarak yetitirmek, b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluunu artrmak amacyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalknmasna katkda bulunacak ve 2 / 275

7 hzlandracak programlar uygulayarak, çada uygarln yapc, yaratc ve seçkin bir orta haline gelmesini salamak, c. Yükseköretim kurumlar olarak yüksek düzeyde bilimsel çalma ve aratrma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelime ve kalknmaya destek olmak, yurt içi ve yurt d kurumlarla ibirlii yapmak suretiyle bilim dünyasnn seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çada gelimeye katkda bulunmaktr. A N A L K E L E R a. Örencilere, ATATÜRK inklaplar ve ilkeleri dorultusunda ATATÜRK milliyetçiliine bal hizmet bilincinin kazandrlmas salanr. b. Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bal, kendimize has ekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak gelitirilir ve örencilere, milli birlik ve beraberlii kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandrlr. c. Yükseköretim kurumlarnn özellikleri, eitim - öretim dallar ile amaçlar gözetilerek eitim - öretimde birlik ilkesi salanr. d. Eitim - öretim plan ve programlar, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarna göre ksa ve uzun vadeli olarak hazrlanp sürekli olarak gelitirilir. e. Yükseköretimde imkan ve frsat eitliini salayacak önlemler alnr. f) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalknma plan ve programlarnn ilke ve hedefleri dorultusunda ve yükseköretim planlamas çerçevesinde Yükseköretim Kurulunun görüü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. g. Meslek eleman yetitiren bakanlklara bal yüksekokullar, Yükseköretim Kurulunun tespit edecei esaslara göre Bakanlar Kurulu karar ile kurulur. h. Yükseköretim kurumlarnn gelitirilmesi, verimlerinin artrlmas, geniletilmesi ve bütün yurda yaygnlatrlmas amacna yönelik olarak yenilerinin açlmas, öretim elemanlarnn yurt içinde ve dnda yetitirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim insan gücü - eitim unsurlar arasnda dengenin salanmas, yükseköretime ayrlan kaynaklarn ve ihtisas gücünün dalm, milli eitim politikas ve kalknma planlar ilke ve hedefleri dorultusunda ülke, çevre ve uygulama alan ihtiyaçlarnn karlanmas, örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim - öretimi de kapsayacak ekilde planlanr ve gerçekletirilir.. Yükseköretim kurumlarnda, Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi, Türk dili, yabanc dil zorunlu derslerdendir. Ayrca, zorunlu olmamak kouluyla beden eitimi veya güzel sanat allarndaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yaryl olarak programlanr ve uygulanr. 3 / 275

8 YÜKSEKÖDRETM KURUMLARININ GÖREVLER Yukardaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköretim kurumlarnn görevleri; a. Çada uygarlk ve eitim - öretim esaslarna dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalknma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöretime dayal çeitli düzeylerde eitim - öretim, bilimsel aratrma, yaym ve danmanlk yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarn rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, milli eitim politikas ve kalknma planlar ilke ve hedefleri ile Yükseköretim Kurulu tarafndan yaplan plan ve programlar dorultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve sayda insan gücü yetitirmek, c. Türk toplumunun yaam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydnlatc bilim verilerini söz, yaz ve dier araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim yoluyla toplumun özellikle sanayileme ve tarmda modernleme alanlarnda eitilmesini salamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelimesini ilgilendiren sorunlarn, dier kurulularla ibirlii yaparak, kamu kurulularna önerilerde bulunmak suretiyle öretim ve aratrma konusu yapmak, sonuçlarn toplumun yararna sunmak ve kamu kurulularnca istenecek inceleme ve aratrmalar sonuçlandrarak düüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eitim - öretim ve seferberlii içinde, örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim hizmetini üstlenen kurumlara katkda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarm ve sanayinin gelimesine ve ihtiyaçlarna uygun meslek elemanlarnn yetimesine ve bilgilerinin gelimesine katkda bulunmak, sanayi, tarm ve salk hizmetleri ile dier hizmetlerde modernlemeyi, üretimde art salayacak çalma ve programlar yapmak, uygulamak ve yaplanlara katlmak, bununla ilgili kurumlarla ibirlii yapmak ve çevre sorunlarna çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eitim teknolojisini üretmek, gelitirmek, kullanmak, yaygnlatrmak,. Yükseköretimin uygulamal yaplmasna ait eitim - öretim esaslarn gelitirmek, döner sermaye iletmelerini kurmak, verimli çaltrmak ve bu faaliyetlerin gelitirilmesine ilikin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak 2547 sayl Yükseköretim Kanunu nun 7 inci maddesinde hükme balanmtr. 4 / 275

9 DAREYE L(KN BLGLER F Z K S E L Y A P I EDTM ALANLARI Kullanm Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Amac Üzeri Anfi Snf Bilgisayar Lab Dier Lab Konferans Salonu Toplant Salonu Toplam YURT, MSAFRHANE VE LOJMANLAR Kullanm Amac Kapasitesi (Yatak) Yer Misafirhane (DEVAK OTEL) 92 Konak Kz Örenci Yurdu 496 Buca Örenci Yurdu (Karma) 1000 Buca Lojman 2x120 m² SOSYAL ALANLAR Kullanm Amac Says Alan (m²) Kantin ve Kafeteryalar Kantin 30 Kafeterya 6 Restoran 2 Büfe m² Yemekha neler Örenci Yemekhanesi ,5 m² Personel Yemekhanesi m² 5 / 275

10 Ortak Kullanlan m² SPOR ALANLARI Kullanm Amac Alan (m²) Yer Kapal Spor Salonlar Rektörlük Spor Salonu 748 Alsancak Tnaztepe Spor Salonu 1621 Tnaztepe Kampüsü ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Spor Salonu 604 Dokuz çemeler Kampüsü Buca Eitim Fakültesi Spor Salonu 480 Buca Eitim Fakültesi Tnaztepe Hal Saha 1250 Tnaztepe Kampüsü Açk Spor Tesisleri Tnaztepe Tenis Kortu 1400 Tnaztepe Kampüsü Tnaztepe Açk Basketbol Sahas 1000 Tnaztepe Kampüsü Çim Toprak Futbol Sahas 1950 Doanbey/Payaml Plaj Voleybolu Sahas 280 Doanbey/Payaml 2 Basketbol, 1 Voleybol, 1 Mini Futbol Sahas 1870 Doanbey/Payaml ADI KÜTÜPHANELER Alan (m²) Okuyucu Kapasitesi Merkez Kütüphane Tnaztepe Kampüsü Buca Eitim Fakültesi Kütüphanesi Buca Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi Narldere Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Dokuz çemeler K. lahiyat Fakültesi Kütüphanesi Akevler Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi Tnaztepe Kampüsü Tp Fakültesi Kütüphanesi Salk Kampüsü Atatürk lk. Ve nklap Tarihi. Ens. Küt Alsancak Deniz Bil. Ve Teknolojisi Enst. Küt nciralt Torbal Meslek Yüksek Okulu Küt Torbal Devlet Konservatuvar Kütüphanesi Narldere Yabanc Diller Yüksek Okulu Küt Dokuz çemeler K. Toplam Yeri 6 / 275

11 Sinema Salonu Üniversitemizde halen 900 m 2 alanda hizmet vermekte olan 200 kiilik bir sinema salonu bulunmaktadr. Eitim ve Dinlenme Tesisleri Üniversitemize ait Doanbey Payaml Örenci Eitim ve Dinlenme Tesisleri, zmir e 60 km. uzaklktaki Doanbey de 14 dönüm arazi üzerine 1986 ylnda, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli ile örenci ve tüm misafirlerine hizmet vermek üzere kurulmutur. Tesisimizdeki konaklama kapasitesi çift kiilik odalarda 144 kii, bu odalara eklenebilecek yataklarla maksimum 216 kiidir. Tesisimizde 200 kiilik bir Konferans Salonu, nternet Cafe, TV Salonu, Kafeterya, Disko, Anfi Tiyatro, Plaj ve Sahil Bar bulunmaktadr. Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar Says (Adet) Alan (m2) Kullanan Says (Kii) Çalma Odas Toplam dari Personel Hizmet Alanlar Says (Adet) Alan (m2) Kullanan Says Servis Çalma Odas Toplam / 275

12 Hastane Alanlar Birim Say(adet) Alan (m²) 1 Acil Servis (Radyoloji ksm hariç) ,3 2 Youn Bakm ,63 GKDC Youn Bakm 1 652,69 Transplantasyon Youn Bakm 1 197,34 Prematüre Youn Bakm (yaplmaktadr) 1 787,2 Dâhiliye Youn Bakm (yaplmaktadr) ,7 Koroner Youn Bakm 1 400,4 Anestezi Youn Bakm ,3 3 Ameliyathane ,23 4. blok 1.kat ,08 4. blok 2.kat ,05 Tüp bebek 1 30 Gündüz Hastanesi 3 292,6 Doumhane 1 109,5 4 Klinik ,5 1.blok 5 658,5 2.blok blok Onkoloji 3 bina Onkoloji Muzaffer müfit Laboratuar ,35 Merkez Laboratuar ,98 Patoloji Çocuk Genetik 1 75,72 Çocuk drar 1 9 Hematoloji EKG 1 28,5 Uyku Laboratuar 1 154,65 Norofizyoloji Laboratuar 1 90 mmünoloji Laboratuar 1 28,5 EKO Laboratuar Eczane ,22 7 Radyoloji ,94 Genel Radyoloji ,78 Acil Radyoloji 1 242,16 8 Nükleer Tp ,5 9 Sterilizasyon Mutfak Çamarhane Teknik Servis Hastane toplam kapal alan / 275

13 Ö R G Ü T Y A P I S I 20 Temmuz 1982 de kurulan ve ad pek çok biriminde uygulanmakta olan aktif eitim sistemi ile özdeleen Dokuz Eylül Üniversitesi bugün 11 farkl yerleim biriminde, 10 Fakülte, 10 Enstitü 9 Yüksekokul, 1 Konservatuar ve 28 aratrma ve uygulama merkezi; 2006 da kurulan 6 yeni Aratrma ve Uygulama Merkezi ile Üniversitemiz birimlerinin says bugün 61'e ulamtr akademik, idari personeli, 791 geçici ve sürekli içi ile örenciye eitim hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Akademik Birimler Üniversitemizin yönetim ve organizasyonu 2547 sayl Yüksek Öretim Kanunu hükümlerine göre oluturulmutur. Üniversitenin yönetim organlar Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organlar aadaki gibidir: Fakülte Organlar: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak görev yapan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluur. Enstitü Organlar: Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Organlar: Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dal ve bilim dal olarak yaplanr. Fakülteler Tp Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi: ktisadi ve dari bilimler Fakültesi lahiyat Fakültesi letme Fakültesi Mimarlk Fakültesi Mühendislik Fakültesi Buca Eitim Fakültesi 9 / 275

14 Enstitüler Atatürk lkeleri ve nklâp Tarihi Enstitüsü Din Bilimleri Aratrma Enstitüsü Eitim Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Onkoloji Enstitüsü Salk Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksekokullar Devlet Konservatuar Deniz letmecilii ve Yönetimi Yüksekokulu Hemirelik Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yabanc Diller Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu lahiyat Meslek Yüksekokulu zmir Meslek Yüksekokulu Torbal Meslek Yüksekokulu Aratrma ve Uygulama Merkezleri ATMER (Avrupa Topluluu Uluslararas Ekonomik likiler Aratrma ve Uygulama Merkezi) BIMER (Bölgesel Kalknma ve letme Bilimleri Aratrma ve Uygulama Merkezi) ÇEVMER (Çevre Aratrma ve Uygulama Merkezi) DAUM (Deprem Aratrma Ve Uygulama Merkezi) DESEM (Dokuz Eylül üniversitesi Sürekli Eitim Merkezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamii Multidisipliner Aratrma ve Uygulama Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Aratrma Hastanesi EBAMER (Ege Bölgesi Aratrma Merkezi) RAMER (statistik Risk Ve Aktüerya Aratrma-Uygulama Merkezi) 10 / 275

15 JENARUM (Jeotermal Enerji Aratrma Ve Uygulama Merkezi) K.A.M. SAGUMER SAMER (S Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Aratrma ve Uygulama Merkezi) SAMER (Stratejik Aratrmalar Merkezi) SUMER (Su Kaynaklar Yönetimi Aratrma Ve Uygulama Merkezi) TEKSMER (Tekstil Hazr Giyim Ve Boya Aratrma Uygulama Merkezi ) DEHAMER (Hukuk Aratrmalar Merkezi) TEKNEMER (Tekne Üretim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi) AÇMER (Anlamazlk Çözümü Aratrma ve Uygulama Merkezi) Fauna ve Flora Aratrma ve Uygulama Merkezi YÜTAM (Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Aratrma ve Uygulama Merkezi) Dil Eitimi Aratrma ve Uygulama Merkezi, Akademik Acil Tp ve Afet Uygulama ve Aratrma Merkezi, Biliim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi, Kalite Mükemmellik Uygulama ve Aratrma Merkezi, Aile Aratrmalar ve Uygulama Merkezi, Güç Elektronii ve aret leme Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi'nin Yerlekeler Alsancak Balçova Bornova Ege Üniversitesi Buca Dokuz Çemeler Buca Eitim Fakültesi Tnaztepe Hatay Narldere Torbal nciralt Urla 11 / 275

16 dari Birimler Üniversitemizin dari Tekilat, Genel Sekreterlik, Daire Bakanlklar, Hukuk Müavirlii, Sivil Savunma Uzmanl ve Müdürlüklerden olumaktadr. GENEL SEKRETERLK: Genel Sekreterliin görevleri; Genel Sekreterlik Makamnn fonksiyonlarn yerine getirmek, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu ile ilgili tüm ilemleri yürütmek, Üniversite dari Tekilatnda yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir ekilde çalmalarnn koordine edilmesini salamaktr. Ayrca Rektörlük yazmalar, Üniversite ile yaplan ibirlii protokollerin hazrlanmas, Resmi Bayram ve törenlerin organizasyonu ve Üniversitemizi ziyarete gelen yerli ve yabanc misafirlerin arlanmas gibi iler de Genel Sekreterlik tarafndan yürütülmektedir. Üniversitenin bütününü ilgilendiren temizlik, ulam, güvenlik, sivil savunma, matbaa hizmetlerini gerçekletirmek, ayn zamanda Rektörlüe giren-çkan evrakn dökümünü tutmak, Üniversitenin basn ve halkla ilikilerini salamak, protokol, ziyaret ve tören organizasyonlarn yapmak amacyla Genel Sekreterlik kendi içinde de ayrca tekilatlanmtr. Genel Sekreterlik Üniversite Rektörüne kar sorumlu olup; Rektör tarafndan verilen dier görevleri de yerine getirmektedir. Genel Sekreterlie Bal Daire Bakanlklar: 1. Strateji Gelitirme Daire Bakanl 2. Personel Daire Bakanl 3. Örenci leri Daire Bakanl 4. dari ve Mali ler Daire Bakanl 5. Salk Kültür ve Spor Daire Bakanl 6. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bakanl 7. Yap leri Teknik Daire Bakanl 8. Bilgi lem Daire Bakanl Genel Sekreterlie Bal Birimler: 1. Genel sekreterlik Dube Müdürlüü 2. Basn Yayn ve Halkla likiler Dube Müdürlüü 3. Genel Evrak Dube Müdürlüü 4. Kurum Ariv Hizmetleri Dube Müdürlüü 5. Sivil Savunma Uzmanl 6. Matbaa Dube Müdürlüü 12 / 275

17 7. Üniversite Hastanesi Bamüdürlüü 8. Destek Hizmetleri Dube Müdürlüü 9. Döner Sermaye letmesi Müdürlüü 10. Özel Güvenlik Tekilat 11. Aratrma-Planlama ve Koordinasyon Birimi. 13 / 275

18 KTSAD VE DAR BLMLER FAKÜLTES TIP FAKÜLTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ SAWLIK BLMLER ENSTTÜSÜ ZMR MESLEK YÜKSEKOKULU DENZ DLETMECLW VE YÖNETM YÜKSEKOKULU SAWLIK UYGULAMA VE ARADTIRMA MERKEZ DWER MERKEZLER (FEN BLMLER) FEN - EDEBYAT FAKÜLTES MMARLIK FAKÜLTES DLETME FAKÜLTES HUKUK FAKÜLTES ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES MÜHENDSLK FAKÜLTES BUCA EWTM FAKÜLTES LAHYAT FAKÜLTES LAHYAT MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ATATÜRK LKELER VE NKILAP TARH ENSTTÜSÜ HEMODYALZ- TRANSPLANTASYON ENSTTÜSÜ DN BLMLER ARADTIRMA ENSTTÜSÜ DENZ BLMLER VE TEKNOLOJS ENSTTÜSÜ ONKOLOJ ENSTTÜSÜ EWTM BLMLER ENSTTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTTÜSÜ SAWLIK HZMETLER MESLEK YÜKSEKOKULU HEMDRELK YÜKSEKOKULU TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK DL BÖLÜMÜ GÜZEL SANAT DALLARI BÖLÜMÜ DEVLET KONSERVATUVARI FZK TEDAV VE REHABLTASYON YÜKSEKOKULU YABANCI DLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DLLER BÖLÜMÜ BEDEN EWTM VE SPOR BÖLÜMÜ DWER MERKEZLER (SOSYAL BLMLER) BÖLGESEL KALKINMA VE (LETME BLMLER ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SÜREKL EWTM MERKEZ AVRUPA TOPLULUDU ULUSLAR ARASI L(KLER ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ KAFKASYA-ORTA ASYA ARKEOLOJ ARADTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ EGE BÖLGES ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ ANLADMAZLIK ÇÖZÜMÜ ARADTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ HUKUK ARA(TIRMALARI MERKEZ STRATEJK ARA(TIRMALAR MERKEZ ZMR L STRATEJK PLANLAMA, YÖNET(M, ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ ÇEVRE ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ TEKSTL, HAZIR GYM VE BOYA ARADTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ JEOTERMAL ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ STATSTK VE RSK ANALZLER ARADTIRMA MERKEZ DEPREM ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ BEYN DNAMW MULTDSPLNER ARADTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ SID JEOFZK VE ARKEOLOJK PROSPEKSYON ARA(TIRMA UYGULAMA MERKEZ TEKNE ÜRETM TEKNOLOJLER ARADTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ SU KAYNAKLARI YÖNETM VE SU KAYNAKLI DODAL AFETLERN KONTROLÜ ARA(TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ FAUNA VE FLORA ARADTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ YÜZEY TEKNOLOJLER VE HASAR ANALZ ARADTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ 14 / 275

19 15 / 275

20 BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR M E V Z U A T A) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu B) 2547 sayl Yükseköretim Kanunu C) 4734 sayl Kamu hale Kanunu D) 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu E) 6245 sayl Harcrah Kanunu F) 832 sayl Saytay Kanunu G) 2914 sayl Yüksek Öretim Personel Kanunu H) 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunu ) 5434 sayl Emekli Sand Kanunu J) 5436 sayl Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu le Baz Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun. K) 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu L) 486 sayl Damga Vergisi Kanunu M) 492 sayl Harçlar Kanunu N) 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsili Usulü Hakknda Kanun O) 818 sayl Borçlar Kanunu P) 4857 sayl Kanunu Q) 2942 sayl Kamulatrma Kanunu R) 7201 sayl Tebligat kanunu S) 5188 sayl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun T) Yllar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu U) 78, 124, 190 ve 375 sayl Kanun Hükmünde Kararnameler Bu Kanunlara dayal yaymlanan ikincil mevzuattan olumaktadr. Ayrca Üniversitemizin yaynlam olduu; - DEÜ Önlisans ve Lisans Öretim ve Snav Çerçeve Yönetmelii - DEÜ Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii - DEÜ Yaz Öretimi Yönetmelii - Yüksek Öretim Kurumlar Arasnda Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçi Esaslarna likin Yönetmelik bata olmak üzere, toplam 37 adet Yönetmelik bulunmaktadr. K Ü T Ü P H A N E K A Y N A K L A R I Üniversitemiz kütüphanesinde adet kitap, adet basl periyodik yayn ve adet elektronik yayn mevcuttur. T E K N O L O J K K A Y N A K L A R Rektörlük genelinde bütün bilgi iletim sistemlerimiz Bilgi ilem Dairesi bünyesinde iletilmektedir yl Aralk aynda balayan ve halen devam etmekte olan Rektörlüümüz ve bal birimlerimizle yürütülen Otomasyon (Oracle) letim Program üzerinden personel ileri, Örenci ileri, Öretim Üyesi not girii, Ön kayt ilemleri, Mediko 16 / 275

21 örenci ilemleri, yap ileri, BAP satn alma ve yönetim ilemleri gibi pek çok ilem gerçekletirilmektedir. Üniversitemiz Bilgi lem Dairesinde 23 adet server bulunmaktadr. Bu serverlar a ait özellikler aada belirtilmektedir. Sunucular: Sun X-Blade 1000 (Solaris 5.10 letim Sistemi) Yapt : Oracle 10G Test 2. Sun X-Blade 1000 (Solaris 5,8 letim Sistemi) Yapt : Örenci E-Posta Hizmetleri. 3. Sun V490 (Solaris 5.10 letim Sistemi) Yapt : Debis uygulamalar resmi WWW sayfalar + Progress webspeed kütüphane katalog tarama uygulama programlar, kiisel akademik web sayfalar. 4. Sun Enterprise 450 (Solaris 2,6 letim Sistemi) Yapt : Deu ofis otomasyonu Progress veri taban sunucusu 5. Sun Enterprise 450 (Solaris 5,8 letim Sistemi) Yapt : Endüstri Mühendislii ne ERP uygulamalar için teslim edildi. 6. SUN ULTRA- 7. SUN ULTRA 10 (Solaris 5,8 letim Sistemi) Yapt : Milet projesi Test ve Deneme lerin yapld uygulama ve veritaban sunucusu 8. SUN ULTRA 5 ( Solaris 5,8 letim sistemi) Yapt : Üniversitenin DNS sunucusu. 9. SUN V880 ( Solaris 5,8 letim sistemi) Yapt i: Tüm ERP server + application +canl database sunucusu 10. SUN V250 ( Solaris 5.10 letim sistemi) Yapt : Kütüphane program 11.SUN V440 ( Solaris 5.10 letim sistemi) Yapt : Oracle 10G Veritaban sunucusu (yapm aamasnda) 12. SUN V440 ( Solaris 5.10 letim sistemi) Yapt i: Oracle Forms / Reports Uygulama sunucusu (yapm aamasnda) 13. SUN V440 ( Solaris 5,8 letim sistemi) Yapt : Resmi Veri taban Oracle 9i 14. SUN V440 ( Solaris 5.10 letim sistemi) Yapt : Bott (dekart için) kullanlyor 15. SUN V440 ( Solaris 5.8 letim sistemi) Yapt : Personel program test sunucusu 16..SUN V440 ( Solaris 5.10 letim sistemi) Yapt : Akademik ve idari personel e-posta hizmetleri 17 / 275

22 18. OPENBSD 3-6 Yapt : Üniversitenin Ftp Serveri 19. FREEBSD 4.11 Yapt : Gelen e-postalar için virüs taramas yaplan sunucu 20. FREEBSD 4.11 Yapt : Gelen e-postalar için virüs taramas yaplan sunucu 21. FREEBSD 6,0 Yapt : bankas ile harçlar konusunda bilgi alverii 22. FREEBSD 6,1 Yapt : Resmi olmayan web sayfalar, web mail, e-posta listeleri 23. FireWall Open BSD 3,4 Yapt : Firewall Ethernet Kart: 3 adet Realtek marka 24. Web Karlama Sunucular 5+1 DISK GRUPLARI 1. STOREDGE 3500 Yapt : Veri Taban disk grubu 2. STOREDGE 3500 Yapt : E-posta disk grubu LNE PRNTERLAR Printronix Modeli: P 5214 Printronix Modeli : P5224 UPS 30 KVA EKA 2 adet (paralel) nternet ve Bilgisayar Kampüslerimiz 2 mbps ile 34 mbps arasnda deien hzlarda Rektörlüümüzdeki merkeze baldr. Bu merkez, toplamda 155 mbps lik omurga ile TÜBTAK-ULAKBM üniversiteler aras akademik ana ve internete baldr. Bilgi ilem birimimizin bir ürünü olan DEBS aracl ile akademik personelimize portal kalitesinde hizmet verirken, e-üniversite olmak için youn bir otomasyon çalmas yaplmaktadr. DEBS in örencilere de açlmas için çalmalar sürerken her örencimize ücretsiz adresi imkân salanmakta ve evinde bilgisayar olan örencilerimize yönelik olarak dial-up internet hizmeti de verilmektedir. 18 / 275

23 Kütüphane Otomasyon Sitemi Kütüphane otomasyon program ile kütüphanemizdeki kaynaklarn kullanm, kontrolü ve izlenmesi daha kolay bir hale gelecektir. Kataloglama modülü ile kütüphanemizde bulunan tüm kitaplar bilgisayar ortamnda kayt altna alnm olunacak ve kitaplarn her türlü takibi çok hzl ve doru bir ekilde yaplabilecektir. Dolam modülü ile kitap ödünç verme ilemleri bilgisayar kaytlarna geçirilecektir. Bu sayede dolamda bulunan kitaplarn takibi, ödünç verme ve alma ilemleri de hzl ve güvenilir bir ekilde gerçekletirilecektir. Web modülü ile de kütüphane kullanclarnn kütüphane kaynaklarn kendi bilgisayarlarnda tarayarak belirledikleri kaynaklarn dolamdaki mevcut durumunu görmeleri, ayrca kendi üyelikleri altndaki durumlarn izlemeleri mümkün olacaktr. Otomasyon programnn kurulumu çeitli aamalardan olumaktadr. Bunun için öncelikle bir sunucu bilgisayarn hazrlanmas, bilgisayar ortamnda mevcut kitap bilgilerinin hazrlanmas, otomasyon programnn ön kurulumlarnn yaplmas, bir deneme veritaban ile kurulumun test edilmesi, otomasyon programna ait modüllerin kurulumu ve bu modüllerin test edilmesi, program kurulumunun tamamlanarak öncelikle kütüphane bünyesinde bir süre test modunda kullanlmas ve otomasyon program tüm modülleri ile çalr duruma geldiinde tüm kullanclara açlmas balca aamalardr. Öncelikle sunucu bilgisayarn temini aamas gerçekletirilmi ve eski programdaki (marc formatndaki) kitap bilgilerinin Millennium programna aktarlmas için test çalmalar devam etmektedir. Millennium yetkililerinin istekleri dorultusunda sunucu bilgisayara yeniden yükleme yaplm ve otomasyon programnn ön kurulum ilemleri gerçekletirilmitir. Önümüzdeki günlerde, test çalmalar sonrasnda veritaban aktarlmas tamamlanarak programn tüm modülleriyle kurulumu ve eitim çalmalar yaplacaktr. Dier Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Aratrma dari Amaçl Eitim Amaçl Cinsi Amaçl (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Bask) makinesi / 275

24 Fotokopi makinesi Faks Foto+raf makinesi Kameralar Televizyonlar Taray)c)lar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Optik Okuyucu - 3 N S A N K A Y N A K L A R I Üniversitemizde 2006 yl sonu itibariyle akademik personel, idari personel ve 791 sürekli ve geçici içi olmak üzere toplam personel görev yapmaktadr. Toplam personel saysnn % 48,24 ünü akademik personel, % 39,42 sini idari personel ve % 12,34 ünü de sürekli ve geçici içiler oluturmaktadr. Sürekli ve Geçici çiler 791 % 12,34 PERSONEL DURUMU Akademik Personel (Sözlemeli dahil) % 48,24 dari Personel % 39,42 Akademik Personel Üniversitemizin toplam olan akademik personelin i kadrolu, 1 i kadrosuz,16 s Yabanc Uyruklu Sözlemeli Personel ve 30 u Sözlemeli Sanatç olarak istihdam edilmektedir adet kadrolu akademik personelin 459 adedi Profesör, 218 adedi Doçent, 518 adedi Yardmc Doçent, 377 adedi Öretim görevlisi, 187 adedi Okutman, adedi Aratrma Görevlisi ve 159 adedi de Uzman kadrosundadr. 459 adet Profesör ün 409 adedi devaml statüde, 50 adedi de ksm statüde görev yapmakta olup, devaml statüde görev yapan 1 adet Profesör 2547 sayl Yükseköretim Kanunu nun 60/b maddesi uyarnca istihdam edilmektedir. (Ek- 3) 20 / 275

25 AKADEMK PERSONEL DURUMU Profesör Yrd.Doçent Okutman Eitim- Öretim Plancs Uzman Dolu Bo Toplam dari Personel Üniversitemizde toplam adet idari personel görev yapmaktadr adet idari personelin si Genel dari Hizmetler Snf, 677 si Salk Hizmetler Snf, 253 ü Teknik Hizmetler Snf, 4 ü Avukatlk Hizmetleri Snf, 3 ü Din Hizmetleri Snf ve 552 si Yardmc Hizmetler Snfnda istihdam edilmektedir. Toplam idari kadronun % 41,05 ini Genel dari Hizmetler, % 26,80 ini Salk Hizmetleri, % 10,01 Teknik Hizmetler, % 0,02 Avukatlk Hizmetleri, % 0,01 Din Hizmetleri ve % 21,85 Yardmc Hizmetler Snflarna aittir. (Ek - 9) HZMET SINIFLARI TBARYLE DAR PERSONEL KADROLARI Genel dari Hizmetler Snf Salk Hizmetleri Snf Teknik Hizmetler Snf Avukatlk Hizmetleri Snf Din Hizmetleri Snf Yardmc Hizmetler Snf 858 Dolu Bo Toplam 21 / 275

26 SUNULAN HZMETLER E D T M Üniversitemizde eitim hizmetlerini iki kategoriye ayrmak mümkündür. Bunlardan birincisi faaliyet raporunun banda görev, yetki ve sorumluluklarda saylan Çada eitimöretim esaslarna dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun insan gücü yetitirmek, ikincisi de kariyer gelitirme, meslek edindirme ve kiisel geliim eitimidir. Çada eitim- öretim esaslarna dayanan bir düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun güzel bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için Cumhuriyetçi, Laik, Ulusalc, Demokrat, Aklc, Bilimsel, Aydnlanmac, Özgürlükçü ve Toplumcu milletin ve ülkenin ihtiyaçlarna uygun insan gücü yetitirmek amacyla; Üniversitemizde 10 fakülte, 4 yüksekokul, 5 enstitü ve 4 meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans ve lisansüstü eitim hizmeti verilmektedir. Söz konusu fakülte, yüksekokul ve enstitüdeki eitimler örgün, ikinci eitim ve tezsiz yüksek lisans eitimi türündedir. Bunlarn dnda Üniversitemiz örencilerinin daha ksa sürede mezun olabilmeleri ve ksa sürede insan gücü yetitirmeyi salamak amacyla yaz okulu programlar da açlmaktadr. Üniversitemiz bünyesinde örenci ve akademisyenlere alanlarnda kendilerini gelitirmeye yönelik eitim programlarnn yan sra dier kurulularda çalanlara yönelik kariyer gelitirme; lise mezunlarna yönelik meslek edindirme ve çeitli alanlarda her kesime yönelik kiisel geliim ve hobi kurslar ile sertifika programlar düzenlenen eitim programlar arasnda yer almaktadr. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eitim Merkezi (DESEM) her ya ve meslek grubuna yönelik üniversitemiz öretim üyelerinden oluan kadrosuyla çeitli alanlarda eitim ve sertifika programlar düzenlemektedir. Söz konusu programlar bilgisayar kurslar, yabanc dil kurslar ve kiisel geliim kurslar olarak gruplandrmak mümkündür. Örenci Saylar Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde verilen eitimle çada, aratrmac ve evrensel standartlarda örenci yetitirmeyi amaçlayan Üniversitemizde eitimöretim ylnda 4 adet meslek yüksekokulunda si Ön Lisans, 14 adet fakülte ve yüksekokulda si Lisans ve 5 adet enstitüde s da Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere toplam örenciye eitim hizmeti sunulmaktadr. Toplam örenci saysnn % 65,84 ü Lisans, % 19,75 i Ön Lisans ve % 14,41 i Yüksek Lisans ve Doktora 22 / 275

27 örencisidir. Eitim hizmeti sunulan Toplam örencinin si örgün öretim ve s ise ikinci öretim hizmetlerinden yararlanmaktadr. ÖDRENC SAYILARININ ÖDRETM PROGRAMLARINA DADILIMI ÖNLSANS LSANS Y.LSANS VE DOKTORA ÖRGÜN EWTM KNC EWTM TOPLAM S A D L I K Üniversitemiz Uygulama ve Aratrma Hastanesinde en son teknolojik cihaz ve aletlerle donatlm, her an kullanma hazr olan 23 ameliyat salonu, acil servisi ve ayrca çocuk acil servisi yetimi uzman ekiple, 24 saat ve 18 i acil servis, 54 ü youn bakm ve 894 ü klinik olmak üzere toplam 966 yatak kapasitesi ile tüm branlarda poliklinik ve yatak tedavi servisi sunulmutur. Ege Bölgesinde baarl organ nakilleriyle ön plana çkan Uygulama ve Aratrma Hastanemizde Tüp Bebek ve Uyku Bozukluu Merkezince salk hizmeti verilmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda ise ayaktan gelen hastalara sunulan fizyoterapi hizmetinin yan sra yüksekokul atölyesinde imal edilen protez ve ortezler ile hastalarn fonksiyonel bamszln artran salk hizmeti de sunulmaktadr. Uzman ve pratisyen hekim, di hekimi, hemire, eczac, psikolog ve biyologlardan oluan bir ekiple Tnaztepe yerlekesinde bulunan Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafndan personel ve örencilere salk hizmeti verilmektedir. Ayrca örenci ve personele farkl yerleim alanlarnda bulunan salk istasyonlarnda salk hizmeti verilmektedir. Merkez Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesinde ayaktan tedavi, di sal tan ve tedavileri, biyokimyasal, serolojik, hematolojik, parazitolojik ve radyolojik tetkikler yaplmasnn yannda Üniversitemizde gda üretim ve servis hizmetlerinde çalan tüm personelin rutin portör 23 / 275

28 testleri de yaplmaktadr. Ayrca örenci ve çalanlara özel bir ekip tarafndan Sigara brakma danmanl da verilmektedir. Yine son olarak öretim yl içerisinde Periyodik Salk Muayenesi (Check-Up) poliklinii hizmete girmitir. K Ü T Ü P H A N E Örenim, öretim ve aratrma faaliyetleri için gerekli kütüphane materyal ve hizmetleri Üniversitemizde bulunan 12 kütüphane ile salanmaktadr ylnda 13 bin m 2 ve 1150 okuyucu kapasitesi ile ülkemizin en büyük kapal alanna sahip Merkez Kütüphane binasnn da hizmete açlmasyla kütüphanelerimizin toplam alan m 2 den m 2 ye çkm ve okuyucu kapasitesi ye ulamtr. 18 i uzman olan 74 personelin görev yapt kütüphanelerimizde adet kitap, 728 i yabanc dillerde, 589 u Türkçe olmak üzere toplam süreli yayn mevcuttur. Dokuz Eylül Üniversitesi nden servis alarak internete balanan tüm aratrmac ve okuyucular ofislerinden veya evlerinden elektronik bilgi eriim sistemlerine ulaabilmektedir. Ayrca deiik konularda abone olunan elektronik veri tabanlar ile aratrmac ve örencilere dergi, kitap ve yüksek lisans ve doktora tezi üzerinde online fulltext ulam olana salanmtr. S O S Y A L H Z M E T L E R Sosyal Hizmetler Birimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanl na bal olarak 2004 yl içinde Üniversitemiz ve örencilerin katlmyla gerçekletirilecek sosyal hizmet projelerini yaama geçirmek amacyla kurulmutur. Gerçekletirilen projelerle; üniversitemiz örencilerine sosyal hizmet verilmesi, sosyal sorumluluk bilincinin pekitirilmesi ve bu projeler araclyla üniversite-kamuoyu arasnda köprü oluturulmas hedeflenmektedir. Eitim ve Dinlenme Tesisleri Örenci ve üniversite akademik ve idari personel, dier kamu kurulular, dier üniversite örencileri ve mensuplarna hizmet vermekte olan Doanbey/Payaml Dinlenme Tesislerinin her blounda 24 oda bulunmaktadr. Toplam 144 yatak kapasitesi olan tesiste gerektiinde ek yataklar ile birlikte yaklak olarak 200 kiiye kadar hizmet verebilmektedir. Tesis internet salonu, kafeteryas, diskosu, anfi tiyatrosu, çift kiilik klimal odalar ve 24 saat scak su imkân ile tatil frsat salamaktadr. Örencilerin bo zamanlarn 24 / 275

29 deerlendirmelerine yönelik olarak, voleybol, basketbol, mini futbol sahas bulunan tesiste, spor turnuvalar, animasyonlar, güncel konularla ilgili konferanslar gibi her türlü sosyal aktiviteler yaplmaktadr Üniversitemiz tarafndan düzenlenen pek çok kongre, sempozyum, staj kamplarna uygun salonlar ve teknolojileri ile 200 kiiye kadar olan kapasitesiyle tercih edilen tesislerden biri olmaktadr. Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanlna bal Doanbey Payaml Örenci Eitim ve Dinlenme Tesisleri, zmir e 60 km. uzaklktaki Seferihisar Ürkmezde 14 dönüm arazi üzerine 1986 ylnda, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli ile örenci ve tüm misafirlerine hizmet vermek üzere kurulmutur. Balatlan yeniden yaplandrma çalmalar ile tesisimiz, Uluslararas bir Kongre Merkezi olma yolundada ilerlemektedir. B U R S L A R Yemek Bursu; Maddi olanaklar yetersiz örenciler ile baarl olan örenciler yemek bursundan yararlanabilmektedir. Özellikle örgün eitim örencilerinin yararland yemek bursu Salk, Kültür ve Spor Dairesi Bakanl na bal olan yemekhanelerden yararlandrlarak verilmektedir. Her yl yaklak 835 örenci yemek bursundan yaralanmaktadr. Yurt Bursu; Üniversitemize ait Buca Kz Örenci Yurdu nun kapasitesinin %10 u her yl maddi olanaklar yetersiz olan örencilere yurt bursu olarak tahsis edilmektedir. Bu dorultuda gelir durumu düük olan örencilerimizin bavurular, geliri en düük örenciler temel alnarak puanlama sistemiyle belirlenmektedir. 25 / 275

30 YÖNETM VE Ç KONTROL SSTEM 2547 sayl Yükseköretim Kanununun 13, 14 ve15 inci maddelerinde Üniversitenin Yönetim organlar; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlenmi olup, Rektöre yardmc olmak üzere üniversitenin aylkl profesörleri arasndan atanan üç Rektör Yardmcs ile idari birimlerin bal bulunduu Genel Sekreterlik de yönetim kadrosu içinde yer almaktadr. Üniversite yönetim kademesi içinde yer alan Rektör, Rektör Yardmclar ve Genel Sekreterin nitelikleri ve atama usulleri 2547 sayl Yükseköretim Kanununun 13 ve 52 inci maddeleri ile düzenlenmitir. Buna göre: Rektör; üniversite öretim üyelerince seçilecek profesör unvanna sahip adaylar arasndan, 4 yllk süre için Cumhurbakan tarafndan, Rektör Yardmclar; üniversitenin aylkl profesörleri arasndan, 5 yllk süre için Rektör tarafndan, Genel Sekreter; lisans diplomasna sahip kiiler arasndan, yönetim kurulunun görüü alnarak Rektör tarafndan atanmaktadr. Türk kamu mali sisteminde reform salayan 5018 sayl Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile oluturulan yeni mali sistemde, merkeziyetçi bir yaplanmadan vazgeçilerek bütçe ve mali kontrol ile ilgili yetkinin kamu kurumlarna devredilmesi sonucunda Bütçe Dairesi Bakanlklar ile Aratrma, Planlama ve Koordinasyon Daire Bakanlklar kapatlm ve her iki dairenin görev ve sorumluluklar ile mali yönetim reformunun tanmlad yeni görevleri yerine getirmek üzere kamu kurum ve kurulularnn bünyesinde Strateji Gelitirme Bakanlk/Daire Bakanlk/Müdürlükleri kurulmu ve kanun ile öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin idari yaplanmas tesis edilmitir. Kamu mali sistemi açsndan reform niteliinde olan 5018 sayl Kanun ile mali sisteme kazandrlan yeni aktörler, tanmlar ve süreçler ise aada ksaca yer almaktadr. Üst Yönetici Bakanlklarda müstear, dier kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye bakan, Üniversitelerde ise rektörün üst yönetici olduu belirtilmi ve devamnda ise üst yöneticilerin, idarelerinin stratejik planlarnn ve bütçelerinin kalknma planna, yllk programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazrlanmas ve uygulanmasndan, sorumluluklar altndaki kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli ekilde elde edilmesi ve 26 / 275

31 kullanmn salamaktan, kayp ve kötüye kullanmnn önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin ileyiinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarn yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine kar sorumlu olduu ile üst yöneticilerin, bu sorumluluun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler araclyla yerine getirecekleri düzenlenmitir. Mali Kontrol ifadesi ile anlatlmak istenen uluslararas kamu mali sistemine uygun olarak 5018 sayl Kanun ile tanmlanm olup, anlan tanm gereince mali kontrol; kamu kaynaklarnn belirlenmi amaçlar dorultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmasn salamak için oluturulan kontrol sistemi ile kurumsal yap, yöntem ve süreçleri ifade etmektedir. Mali yönetim ve kontrol sistemlerinin kamu kurum ve kurulular düzeyinde idari yaplanmasna bakldnda ise harcama birimleri, Strateji Gelitirme Daire Bakanl(mali hizmetler birimi) ve bu birimce salanan muhasebe ve ön mali kontrol hizmetleri ile iç denetimden olutuu görülmektedir. Mali kontrol sistemine ait resmi daha net görebilmek için harcama birimi ve harcama yetkilisi, gerçekletirme görevlisi, iç denetim ve d denetim mekanizmas ön mali kontrol gibi süreçler ile bu süreçlerin oluumuna katks bulunanlarn da ayrca belirtilmesi gerekmektedir. Harcama Birimi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birim olarak tanmlamakta ve bu birimin en üst yöneticisinin ise harcama yetkilisi olduu anlan Kanun ve ikincil mevzuat ile düzenlenmektedir. Harcama yetkililerinin görev, yetki ve sorumluluklar ile harcama yetkisinin devrine ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanl tarafndan tespit edildii ekilde Dokuz Eylül Üniversitesinde tanmlanm ve 2006 yl bandan itibaren uygulamaya konulmutur sayl Kanun ve ikincil mevzuatta düzenlendii üzere, bütçelerden harcama yaplabilmesinin ancak her birimin Harcama yetkilisinin harcama talimat vermesiyle mümkün olduu ve harcama talimatlarnda hizmet gerekçesi, yaplacak iin konusu ve tutar, süresi, kullanlabilir ödenei, gerçekletirme usulü ile gerçekletirmeyle görevli olanlara ilikin bilgiler yer almas gerektii düzenlenmitir. Harcama yetkilisi harcama talimatlarnn bütçe ilke ve esaslarna, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile dier mevzuata uygun olmasndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanlmasndan ve bu Kanun çerçevesinde yapmalar gereken dier ilemlerden sorumlu klnmtr. Harcama Yetkilisi görevi 5018 sayl Kanunla bu görevi yürütmekle görevlendirilen yetkililerce, Gerçekletirme Görevlisi görevi ise Harcama Yetkilileri tarafndan belirlenen görevlilerce yürütülmektedir. Harcamalara ilikin usul ve esaslar, tarih 5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33.maddesi hükümlerine dayanlarak Maliye Bakanl nca hazrlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelii ile düzenlenmitir. 27 / 275

32 Harcama öncesi kontroller ve iç kontrol esaslar ise, 5018 sayl Kanuna dayanlarak çkarlan, ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik hükümleri uyarnca ve yönetim sorumluluu çerçevesinde yürütülmektedir. ç kontrol sisteminin oluturulmas ve ön mali kontrole ilikin i ve ilemlerin usullerinin belirlenmesi amacyla Üniversitemiz Strateji Gelitirme Daire Bakanlnca hazrlanan, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mali lemler Süreç Ak Demas ile ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve ilemleri belirleyen Rektörlük Onay uygulamaya konulmutur ç denetim, kamu idaresinin çalmalarna deer katmak ve gelitirmek için kaynaklarn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarna göre yönetilip yönetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz, nesnel güvence salama ve danmanlk faaliyeti olduu anlan Kanun ile tanmlanm olup, ç denetimin üst yönetici tarafndan atanan iç denetçiler tarafndan yaplaca belirtilmitir. D denetim ise hesap verme sorumluluu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve ilemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarnn Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmas olarak belirtilmitir sayl Kanun ve Saytay Kanunu çerçevesinde Üniversitemizde iç denetim; üst yönetici tarafndan atanan ç Denetçiler, d denetim ise Saytay Bakanl tarafndan gerekletirilmektedir. Üniversitemiz 4734 sayl Kamu hale Kanununa tabi olup, harcama birimleri tarafndan yaplan ve dorudan temin limitini aan tüm satn almalar Üniversite harcama birimleri bünyesinde oluturulan hale Komisyonlar marifetiyle gerçekletirilmektedir. 28 / 275

33 AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz Stratejik Plannda, 6 adet Stratejik Amaç ve buna bal 17 Alt Amaç ile bunlara bal 40 adet Stratejik Hedef belirlenmitir. Stratejik planda yer almasna ramen Alt Amaçlara performans programnda deinilmemi ve Stratejik hedefler, alt amaçlarn yer almamas nedeniyle yeniden numaralandrlmtr. STRATEJK AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak. STRATEJK HEDEFLER ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 artrmak. 1.3 Disiplinler aras ortak projelerin nitelik ve niceli#ini %20 artrmak ylna kadar üniversitemiz kütüphanelerinden bilgiye erime olanaklarn %30 zenginletirmek ylna kadar dâhil olunan uluslararas bilgi a#larn %20 artrmak ylna kadar de#er yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. STRATEJK AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak. STRATEJK HEDEFLER ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak. 29 / 275

34 ylna kadar ça#da e#itim yöntemlerinin aratrlmas ve paylalmasna yönelik faaliyetleri %20 artrmak ylna kadar en az bir birimin daha lisans ve lisansüstü düzeyde aktif e#itim uygulamasn sa#lamak ylna kadar uzaktan e#itim sistemini kurmak ve hayata geçirmek ylna kadar lisans ve lisansüstü düzeyde disiplinler aras e#itim programlarnn saysn ve ortak çalma alanlarn %20 artrmak yl sonuna kadar Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi almak için AB komisyonuna bavuruda bulunmak yl bandan itibaren mezun ö#rencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sa#layacak mezuniyet sonras e#itim programlar açmak. 2.8 Her yl ö#rencilerin etik ve sosyal sorumluluk bilincini gelitirmeye yönelik en az 2 çalma yapmak. STRATEJK AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 3.1 Her yl ça#da e#itim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. 3.2 Her yl ö#rencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik e#itim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. 3.3 Her yl ö#rencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak yl itibari ile kadar mezun ö#rencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya yönelik ortam oluturmak yl itibari ile üniversitenin 24 saat yaanan bir e#itim kurumuna dönümesini sa#layacak ortam oluturmak ylna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofislerin) %30 iyiletirmek ylndan itibaren her yl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarn iyiletirmek için gerekli giriimlerde bulunmak. 30 / 275

35 ylna kadar her yl kadar akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e#itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak ylna kadar iç paydalar arasndaki iletiimleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri %30 artrmak ylna kadar Dokuz Eylül Üniversitesi kurum anayasasn oluturmak Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek. STRATEJK AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak STRATEJK HEDEFLER 4.1 D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak. 4.2 Her yl mezunlarla olan ibirli#i ve iletiimi %20 gelitirmek. 4.3 Her yl iç ve d paydalarla ortak katlml toplumsal duyarllk projelerini %10 artrmak. 4.4 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 artrmak. STRATEJK AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Artrmak. STRATEJK HEDEFLER 5.1 Dokuz Eylül Üniversitesi nin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal# her yl %10 artrmak ylna kadar uluslararas alanda kurumun imajn ve itibarn artrmaya yönelik faaliyetleri %20 artrmak. 5.3 Uluslararas kurum ve kurululardaki kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve aktif görevleri %20 artrmak. 31 / 275

36 5.4 Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik birimlerde ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. 5.5 Uluslararas bilimsel, e#itsel, sanatsal aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 artrmak. 5.6 Her yl yurtdndaki e#itim kurumlar ile ö#renci ve ö#retim üyesi de#iimlerini %20 artrmak STRATEJK AMAÇ 6 Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak. STRATEJK HEDEFLER 6.1 Her yl finansal kaynaklarn kullanmndaki etkinli#i %10 artrmak. 6.2 Her yl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 artrmak. 6.3 Her yl öz yeteneklerimizi kullanarak ulusal ve uluslararas kurulularla gelitirilen finansal kaynak sa#layc projeleri %20 artrmak ylna kadar topluma yönelik gelir sa#layc etkinlikleri %20 artrmak. 6.5 Her yl ba# ve sponsorluk gelirlerini %10 artrmak. 32 / 275

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr Ebelik Sosyal Hizmet Hemşirelik http://syo.kocaeli.edu.tr Okulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yeteneği gelişmiş,

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı