Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Yaflamak ve yaflatmak için birbirimize destek olal m!

2

3 Afetlere karfl yerel örgütlenmeye neden gerek var? Yaflam, bize verilen en de erli arma an fakat do al ve insan kaynakl afetler, bu arma an bir anda elimizden alabiliyor. Do an n gücü, birkaç saniye içinde insanlar, flehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebiliyor. Peki bu tür felaketlerin bafl m za gelme olas l nedir? Dünyadaki en aktif fay hatlar üzerinde bulunan Türkiye'de, nüfusun %71'i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yafl yor. Bilim adamlar, yüksek nüfus yo unlu u olan stanbul'un önümüzdeki 30 y l içinde büyük bir depremle sars lma olas l n n %50'nin üzerinde oldu unu belirtiyorlar. Böyle bir afet durumunda, bin aras nda ölü, bin civar nda a r yaral olaca tahmin ediliyor. Afet sonras ndaki ilk 72 saat, hayat kurtarma aç s ndan en kritik anlar. Afetzedelerin ço u, ilk 24 saat içinde çevreden yetiflen, genellikle e itimi ve ekipman olmayan yak nlar ve komflular taraf ndan kurtar l yor. Dolay s yla, mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesi, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsur. 2

4 Mahallelerin öyküsü MAG ile bafllad Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), yerel örgütlenmenin gereklili i inanc yla, say s z insan n can n yakan 1999 Marmara Depremi'nin ard ndan, 2000 y l nda kuruldu. Afet durumunda insan n en temel refleksinin hayatta kalmak ve sevdiklerini kurtarmak oldu u gerçe inden yola ç kan MAG, mahalle düzeyinde örgütlenerek Türkiye'de afet bilincini art rmay ve bireylerin bu temel refleksi do ru biçimde hayata geçirebilmeleri için e itim almalar n hedefledi. MAG, gönüllülerine hem e itim hem de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete haz rl k birimleri yaratt. MAG, çal flmalar na devam ederken, bu projeyi ve di er yerel oluflumlar desteklemeye ve sürdürülebilir k lmaya yönelik yeni bir oluflum filizlenmeye bafllad. Ve MAG Vakf kuruldu... Bugüne dek ba ms z yap lar olarak mahalle düzeyinde var olan MAG sisteminin sürdürülebilirli inin sa lanmas ve çok say da insana eriflmek amac yla sistemi destekleyen yeni bir yap ya ihtiyaç duyuldu. Di er bir deyiflle, mahallelerden yola ç kan k v lc m n güçlenmesi, afetten etkilenen tüm bölgelerde bu sistemin kurulabilmesi için MAG Projesi ile bafllayan çabalar, MAG Vakf 'n n (Mahalle Afet Gönüllüleri Vakf ) deste i ile devam edecek. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakf (MAG Vakf ), ifl çevrelerinde, üniversitelerde, kamu kurumlar nda, di er sivil toplum örgütlerinde ve bas n-yay n kurulufllar nda görev yapan yurttafllar n giriflim ve katk lar yla kuruldu. Vak f uzun vadede, ülkenin depremden etkilenebilecek her bölgesinde MAG programlar n n oluflturulmas n hedefliyor. MAG Vakf, bunun da ötesinde, bildiklerini aktarmay, bilinç yaratmay, di er sivil toplum örgütleriyle bir a oluflturmay ve yerel gruplar desteklemeyi görev ediniyor. 3

5 MAG Vakf 'ndan neler beklenmeli? Amaçlar Afetler konusunda halk n bilinçlendirilmesi Afete haz rl k ve müdahale için köy, semt, mahalle, sokak, site düzeyinde yerel kapasitenin gelifltirilmesi Bütünleflik bir afet yönetimi için yerel gruplarla devlet kurulufllar aras ndaki iflbirli inin sa lamlaflt r lmas Yurttafllar n kendilerini, ailelerini ve komflular n afetlerden daha iyi korumalar n n sa lanmas fllevleri Afet alan nda yerel çal flmalarla halk bilgilendirmek ve duyarl l k düzeyini yükseltmek Gönüllü dinami ini gelifltirmek Afete karfl etkin bir iletiflim ve kat l m sa lamak Afet alan ndaki haz rl k ve müdahale standartlar n oluflturmak, bunlar koruyup kaliteyi gelifltirmek Yerel gruplar n kullanabilecekleri kaynaklar büyütüp destek a lar n sa lamlaflt rmak 4

6 Zorlu görevin gerektirdi i çal flma anlay fl MAG Vakf, ülkemizin büyük bir bölümünün baflta deprem olmak üzere çeflitli afet olas l klar yla karfl karfl ya bulundu unun bilincinde. Ancak Vak f, s n rl kaynaklar yla elde edece i sonuçlar aras nda etkin bir iliflki sa lamak için, ilk aflamada, çal flmalar n Marmara bölgesinde yo unlaflt r yor ve kaynaklar gelifltirdikçe görev alan n da büyütmeyi hedefliyor. Vak f, afete karfl mücadele alan ndaki çeflitli alt çal flmalar n birbirini tamamlay c özelli ini, ayr ca mahalle düzeyindeki çeflitli sivil giriflimlerin yaratt potansiyeli dikkate alarak, as l görev alan ndan uzaklaflmaks z n, olanaklar ölçüsünde öteki afete karfl mücadele faaliyetleri ve yerel kurulufllarla iflbirli i yap yor. Vak f, olas bir büyük depremin stanbul'da yarataca a r kay plar n tüm Türkiye aç s ndan yol açaca sonuçlar dikkate alarak, yerel afet e itim ve örgütlenmesi alan nda baflta MAG Projesi olmak üzere, bugüne kadar yap lan çeflitli çal flmalar n kesintiye u rat lmay p geniflletilerek ve birbiriyle ba lant land r larak sürdürülmesi için çaba gösteriyor. Bu kapsamda Vak f, stanbul'un birinci derecede tehdit alt nda bulunan tüm mahallelerinde gerekli e itim ve örgütlenmenin h zla tamamlanmas n ilk öncelik olarak tan ml yor. 5

7 Kurucular ABB Holding Türkiye, A. Gündüz Özdemir, A. Nazmi Durbakay m, Ahmet N. Zorlu, Ahmet T. Alt ner, Ali Müfit Gürtuna, Ali R za Arslan, Anadolu Endüstri Holding A.fi., Atilla Özdikmen, Ayd n Do an, Ayflenur Y ld z, Ben Boru Sanayi, Burhan Silahtaro lu, Celalettin Özel, Cem Bakio lu, Demir nözü, Do ufl Holding A.fi., Eczac bafl Holding, Erman Atasoy, Erol Bilecik, Ersin Ar o lu, Ethem Sancak, Evren Köprülü, Faruk Yalç n, Faz l Say, Gülay Barbaroso lu, Hakk Polat Gülkan, Halit fiarlak, Haluk Sanver, Haluk Ulusoy, Hamit Do an Baflak, Hasan Bengü, Hasan Ulusoy, Hüsnü M. Özye in, brahim Betil, skender Nuri Aka, stanbul Ticaret Odas, zzet Çevik, Jan Nahum, Mehmet Birgi, Mehmet Celal Betil, Mehmet Cengiz, Metin Tayfun fleri, Muktedir lhan, Murat Sungur Bursa, Mustafa Farsako lu, Mustafa Y lmaz, Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD), Nurettin Gürsel Kutlu, Nurol Holding, Okan Balc, Oktay Yavuz, Osman Faruk Lo o lu, Osman Kaya, Osman Mayatepek, Parador Properties Gayrimenkul Turizm Ticaret A.fi., Remzi Önder Karaduman, Sabri Vedit Engin, Saffet Karpat, Sait Ali Bayrak, Sedat fiükrü Ünlütürk, Sinan Tara, fierif Ar, fieyda Zeynep Akdurak, Tavit Köletavito lu, Tayfun Bayaz t, Turan Eser, U ur Yüce, Ünal Somuncu, Vedat Kiriflci, Yasin Hilmi Yazan, Yücel Y lmaz Destekçiler Ali Ülker, Credit Suisse Türkiye, Dedeman Holding A.fi., Everfresh G da Tic. Ltd. fiti., General Motors Türkiye, M GROS Türk T.A.fi., Murat Ülker, Novartis Ürünleri, Ömer Sabanc, Roche Türkiye, Sandoz laç San. ve Tic. A.fi., Soyak Holding A.fi., Söktafl Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi., TEB Mali Yat r mlar, TURKCELL letiflim Hizmetleri A.fi., UBS stanbul Temsil Ofisi, VA TECH Hydro Turkey 6

8 19 May s Mah. Halaskargazi Cad. Çifkurt Apt. No: 368 K: 5 D: fiiflli - stanbul Tel: (0 212) Fax: (0 212)

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu u Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu 2 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; Bildiğiniz gibi her an bir büyük depremin olma olasılığının

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 2 BAŞKANIN MESAJI Van ilinde Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen bir dizi yıkıcı sarsıntı, deprem gerçeğini bir kere daha ve güçlü bir şekilde bizlere

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu

ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu çindekiler T CARET YOLLARININ VE KÜLTÜRLER N BULUfiTU U KENT M Z: HATAY....................... 8 YÖNET C ÖZET......................................................................

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1. 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2. 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3

1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1. 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2. 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3 2009-2010 1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3 4. E itime Destek Projeleri S/13 5. Di er Projeler S/17 6. Sanat, Kültür,

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

2007 Y l Faaliyetleri

2007 Y l Faaliyetleri 2007 Y l Faaliyetleri çindekiler 1 Anne Çocuk E itim Vakf 2 Baflkan n Mesaj 6 Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 7 Dan flmanlar m z 10 AÇEV in Uygulad Programlar ve Gerçeklefltirdi i Çal flmalar 11 AÇEV

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

ller çin Gelecek Stratejileri Kayseri Sonuç Raporu

ller çin Gelecek Stratejileri Kayseri Sonuç Raporu ller çin Gelecek Stratejileri Kayseri Sonuç Raporu çindekiler 1. BAfiLAMADAN ÖNCE................................................................. 2 2. KAYSER GELECEK STRATEJ S KONFERANSI AJANDA VE KATILIM

Detaylı

Gölcük e Buz Pateni pisti

Gölcük e Buz Pateni pisti Gölcük Belediyesi nin Ayl k Bültenidir. Ücretsizdir. Aral k 2011 Say :32 Yat r mlar bir bir gerçeklefltiriliyor Gölcük e Buz Pateni pisti Gölcük Belediye Baflkan Mehmet Ellibefl, Tüm Gölcük halk n heyecanland

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

T.C. KADIKÖY BELED YES. NSANCA YAfiAM PROJES

T.C. KADIKÖY BELED YES. NSANCA YAfiAM PROJES T.C. KADIKÖY BELED YES Demokrasinin Gelifltirilmesi Ve nsan Haklar n n Korunmas çin Toplumsal Aktörlerin flbirli i NSANCA YAfiAM PROJES PROJE ORTAKLARI Bu proje Avrupa Birli i nin finansal deste iyle sürdürülmüfltür.

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar 34560 STANBUL Tel: (0212) 629 06 07 PBX Faks:

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı