- 1. kitaplarýmýzdan sözcüðü defterlarýmýzdan hâlini alacaktýr. Oysaki defter sözcüðü kurallý bir sözcükken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 1. kitaplarýmýzdan sözcüðü defterlarýmýzdan hâlini alacaktýr. Oysaki defter sözcüðü kurallý bir sözcükken"

Transkript

1 Bul ve Deðiþtir Bul ve deðiþtir iþlevleri çoðunlukla birlikte kullanýlan iþlevlerdir. Bul iþlevi sadece aranan metin içindeki bir sözcük veya harf dizisini bulma amaçlý tek baþýna kullanýlabilirken deðiþtir iþlevi bulunan sözcüðün yerine baþka sözcüðü yerleþtirir. Günümüzde yaygýn olarak kullanýlan yazým programlarý içinde bulunan "Bul ve Deðiþtir" iþlevleri genellikle bükümlü diller için geliþtirilmiþ olduðundan Türkçe gibi bitiþken diller için yeterli deðildir. Ek zengini olan Türkçede bul ve deðiþtir dediðimiz, aslýnda sözcüðün kökü ve ekleridir. Ekler, Türkçenin dil bilgisi kurallarýna göre þekillendiðinden deðiþtirme iþlemi yaparken eklerin yeni köke uygun olarak biçimlenmesi gerekir. Bu kurallarýn en önde gelenleri büyük ve küçük ünlü uyumlarýdýr. Bul ve deðiþtir iþlevi sýrasýnda karþýlaþýlan bir baþka sorun sözcük sonundaki ünsüzlerin deðiþmesidir. Özellikle Arapçadan dilimize girmiþ olan sözcüklerde bu sorunla karþýlaþýlýr. Örneðin; ilkel bul ve deðiþtir programlarý kullanýldýðýnda, metin içerisinde kitap sözcüðü aranýp yerine defter sözcüðü konulmak istendiðinde, metindeki kitaplarýmýzdan sözcüðü defterlarýmýzdan hâlini alacaktýr. Oysaki defter sözcüðü kurallý bir sözcükken defterlarýmýzdan sözcüðü ne anlamca ne yapýca doðru bir sözcük deðildir. Bu ve bunun gibi dilin kurallarýna aykýrý sorunlarý çözebilmek için Türkçe için özel bir bul ve deðiþtir iþlevine gereksinim duyulmaktadýr. Kurallara göre kitap - defter deðiþikliði kitaplarýmýzdan yerine defterlerimizden seklinde olmalýdýr. Türkçe bul ve deðiþtir iþlevi için karþýlaþýlan sorunlar aþaðýda açýklanmýþtýr.

2 2 - Bul ve Deðiþtir 10.1 Türkçe için Bul Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar Türkçenin ses özellikleri nedeniyle bazý sözcükler aldýklarý eklere göre deðiþikliðe uðrar: Sonu p, ç, t, k sert süreksiz ünsüzleri ile biten sözcükler ünlü bir harf ile baþlayan ek aldýklarýnda b, c, d, g ve ð harflerine dönüþürler. kitap sözcüðü -ým 1. kiþi iyelik eki aldýðýnda kitabým hâlini alýr. Bul ve deðiþtir iþlevi bul aþamasýnda kitap sözcüðünü aradýðýndan kitabým sözcüðünün içindeki ayný anlama sahip kýsmý bulamamaktadýr. Bu gibi durumlardan kurtulabilmek için kitap sözcüðü aranýrken kitab, aðaç sözcüðü aranýrken aðac, kepenk sözcüðü aranýrken kepeng sözcüðünün de aranmasý saðlanmalýdýr. Bazý Türkçe sözcükler ek aldýklarýnda ünlü düþmesine uðrarlar. Bu tür sözcükler için oðul, gönül, burun, asýr sözcükleri örnek verilebilir. Bu sözcükler ünlü ile baþlayan ekler aldýklarýnda oðul +"um" oðluma, "gönül"+"ümden" gönlümden, burun +"um" burnum, asýr +"a" asra hallerini almaktadýr. Dolayýsýyla bu sözcüklerin ek almadan önceki hâlleri arandýðýnda deðiþikliðe uðramýþ hâlleri bulunamaz. Deðiþmiþ hâlleri de arama aþamasýnda göz önüne alýnmalýdýr. Yani oðul ve oðl, gönül ve gönl, burun ve burn", asýr ve asr ikilileri aramaya dâhil edilmelidir. Bazý eylem köklü sözcüklere yor eki eklendiðinde eylem soylu sözcükte deðiþimler olur. anla eylem soylu sözcüðüne yor eki eklendiðinde anla+yor yerine anlýyor hâline dönüþ olur. Bir sözcükte düz - geniþ ünlülerden (a, e) sonra yor eki gelirse, bu ünlüler darlaþarak (ý, i, u, ü) ünlülerine dönüþür. Bu olaya ünlü daralmasý denir. Bulunmak istenen sözcüðün anla olmasý durumunda anlýyor sözcüðü yakalanamayýp yanlýþ sonuca neden olunur. Aramaya bu durum eklenmelidir Türkçe için Deðiþtir Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar Deðiþtir iþlevinde Türkçenin sondan eklemeli bir dil olmasýndan kaynaklanan bazý bazý sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Sözcük köklerinin aldýðý ekler kökün sahip olduðu bazý ses özelliklerine göre deðiþiklik göstermektedir. Örneðin : kedi sözcüðüne çoðul anlam katmak için -ler eki kullanýlýrken ; tavþan sözcüðüne -lar eki kullanýlýr. kedi sözcüðüne 1. tekil iyelik anlamý katmak için -m eki kullanýlýrken ; tavþan sözcüðüne -ým eki kullanýlýr. Bu eklerin deðiþimi eklendikleri sözcüðün son harfinin ünlü ünsüz oluþuna, sözcüðün son ünlü harfinin kalýn ince oluþuna göre düzenlenir. kedi sözcüðü son

3 10.2 Türkçe için Deðiþtir Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar - 3 harfinin ünlü olmasý ve son ünlüsünün ince olmasý nedeniyle 1. tekil iyelik ekini m olarak, tavþan sözcüðü son harfinin ünsüz olmasý ve son ünlüsünün kalýn olmasý nedeniyle 1. tekil iyelik ekini ým olarak alýr. Bu deðiþiklikler göz ardý edildiðinde ilkel Bul ve Deðiþtir iþlevi aþaðýdaki gibi yanlýþ sonuçlar vermektedir. Ahmet bugün yeni kedisini parkta kedilerle oynamaya götürdü. Ahmet bugün yeni tavþansini parkta tavþanlerle oynamaya götürdü. Bu deðiþiklikler göz önüne alýnýp bir çözümleme yapýldýðýnda Bul ve Deðiþtir iþlevi aþaðýdaki gibi doðru sonuçlanmaktadýr. Ahmet bugün yeni tavþanýný parkta tavþanlarla oynamaya götürdü. Bul iþlevinde de deðindiðimiz p,ç,t,k sert süreksiz ünsüzler ile biten sözcükler Deðiþtir iþlevinde de sorunlara neden olmaktadýr. Özellikle sözcük ünlü ile baþlayan bir ek de almýþ ise sorunla karþýlaþýlmaktadýr. Örneðin; defterimden sözcüðünde defter sözcüðü yerine kitap konulmasý gerektiðinde kitap-imden çözümlemesi yanlýþtýr. Ünlü harflerin kalýn olmasý göz önüne alýndýðýnda kitap-ýmdan çözümlemesi yapýlmaktadýr, fakat kitap sözcüðünün son harfinin p,ç,t,k sert süreksiz ünsüzlerinden biri olmasý sebebiyle sadece ince kalýn ünlü kontrolü yeterli olamamaktadýr. Ünlü ile baþlayan ek almasý göz önüne alýnarak kitap-ýmdan yerine kitab-ýmdan çözümlemesi yapýldýðýnda doðru sonuç alýnabilmektedir. Bul iþlevinde üzerinde durmuþ olduðumuz ünlü daralmasý konusu ayný zamanda Deðiþtir iþlevinde de sorunlara sebep olmaktadýr. geliyoruz sözcüðünde gel sözcüðünün yerine anla sözcüðü konulmak istendiðinde anla+yoruz yerine anlý+yoruz çözümlemesi doðru sonucu vermektedir. Ünlü daralmasý yaþayacak sözcükler için özel bir çözüm yapýlandýrýlmasý doðru olacaktýr. p, ç, t, k, f, h, s, þ sert ünsüzlerinden sonra c, d, g ünsüzleri ile baþlayan ek geldiðinde, eklerin ilk harflerinde c ç, d t, g k deðiþiklikleri olur. Deðiþtir iþlevi dönerci sözcüðünde döner sözcüðünü bulup yerine kebap konulmasý iþlemini yapmaya kalktýðýnda kebap+ci çözümlemesi yanlýþ olacaktýr. kebap sözcüðünün son harfi p, ç, t, k, f, h, s, þ sert ünsüzlerinden biri olmasý sebebiyle c ile baþlayan ekin ilk harfi ç olacaktýr. Bu durumda kebapçý doðru çözümlemesi yapýlabilmiþ olacaktýr.

4 4 - Bul ve Deðiþtir 10.3 Yakýn Çalýþmalar Türkçe dýþýndaki bazý dillerde Bul ve Deðiþtir iþlevi doðru sonuç verebilmektedir. Örneðin; Ýngilizce için sayýsý beþi aþmayan bazý özel durumlar dýþýnda Bul ve Deðiþtir iþlevi doðru olarak yapýlabilmektedir. Orhan Bilgin, Özlem Çetinoðlu ve Kemal Oflazer tarafýndan Türkçe için hazýrlanmýþ ancak yayýmlanmamýþ olan Efficient Find and Replace in Agglutinative Languages: The Case of Turkish çalýþmasý yakýn bir çalýþma olarak bilinmektedir. Bu çalýþma bulunacak olan sözcüðü biçim bilimsel çözümleyicide iþleyerek, elde edilecek sonucu kullanarak yerine konulacak sözcüðü yapýlandýrmayý hedeflemektedir. Bu çalýþmada dolabýný sözcüðündeki dolap yerine masa sözcüðü konulmak istendiðinde ilk olarak dolabýný sözcüðü biçim bilimsel çözümleyicide çözümlenmektedir. biçim bilimsel çözümleyici þöyle iki sonuç üretmektedir: dolap+noun+a3sg+p2sg+acc ve dolap+noun+a3sg+p3sg+acc. Her iki çözümden elde edilen ekler masa sözcüðüne eklenerek masa+noun+a3sg+p2sg+acc masaný ve masa+noun+a3sg+p3sg+acc masasýný gibi iki ayrý sonuç bulunur. Böylece Bul ve Deðiþtir iþlevi gerçekleþtirilebileceði önerilmiþtir. Þekil-10.1'de akýllýlýk sözcüðü yerine zekâ sözcüðünün konulmasý ve geçilen aþamalar gösterilmiþtir. [4] akýllýlýktan Biçimbilimsel çözümleyici akýllýlýk + Dan (Abl) Biçimsel sözdizim eþleþtirici zekadan Biçimbilimsel üretici zeka + Dan (Abl) Þekil-10.1: akýllýlýk sözcüðünün zeka sözcüðü ile deðiþtirilmesinin aþamalarý 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir Türkçe için gerekli olan Bul ve Deðiþtir çalýþmalarýndan biri F. Þentürk ve E. Adalý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþmanýn amacý "Türkçe Bul ve Deðiþtir" iþlevinin baþarýmýný en üst düzeye çýkarabilecek bir yöntem geliþtirmektir. Bu amaçla; Verilen ölçütler doðrultusunda arama yapýlarak bul iþlevinin yapýlmasý, Bul iþlevinin sonuç olarak verdiði verilerin kullanýlmasýyla bulunan sözcüðün yerine konulacak sözcüðün yapýlandýrýlmasý, Baþarýlý bir þekilde bul ve deðiþtir iþlevinin yapýlmasý için çözüm bulunmaya

5 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir - 5 çalýþýlmýþtýr. Bu amaçlar doðrultusunda bul ve deðiþtir iþlevi sýrasýnda karþýlaþýlmasý olasý sorunlar için çözümler bulunmuþtur. Türkçe sözcükler için oluþturulan ayrý sonlu durum makinelerinin birlikte çalýþarak hem eylem hem de ad soylu sözcükler için sonuca varabilmesi saðlanmýþtýr. Bilindiði gibi yapým eki içeren sözcüklerde deðiþtirme iþlemi yanlýþ sonuçlar üretmektedir. Bu nedenle sonlu durum makinelerinde bazý yapým eklerine yer verilmemiþtir. Bu eklerle kurulmuþ tüm sözcükler için biçim bilimsel çözüm bulunmuþtur. Bu çözümlerin sonuçlarýndan yararlanarak bul ve deðiþtir iþlevi gerçekleþtirilmiþtir. Bulunan sözcüðün ardýndaki ekler, eylem ve ad soylu sözcüklerin alabileceði ek kurallarýna göre çözümlenmiþtir. Türkçenin bitiþken bir dil olmasý nedeniyle bul ve deðiþtir iþlemi Türkçenin biçim bilimsel özellikleri göz önüne alýnarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu nedenle, çalýþma kapsamýnda tüm çekim eklerinin ve bazý yapým eklerinin de aralarýnda bulunduðu bir ek kümesi için sonlu durum makineleri oluþturulmuþ ve bu sonlu durum makineleri kullanýlarak deðiþtir iþlevinin doðru çalýþabilmesi için zemin hazýrlanmýþtýr. Ad soylu sözcüklerin çekim ekleri ve ek eylem ekleri, eylem soylu sözcüklerin çekim ve zaman ekleri ve bunlara bazý yapým ekleri de eklenerek tüm sözcükler için sonlu durum makineleri oluþturulmuþtur. Tüm bu sonlu durum makinelerinin sanki tek bir parça gibi hareket edebilmesi için çözüm bulunmuþtur. Ýncelenen ek sayýsý toplamý 115'tir. Bu eklerin hangi tür sözcükler ile nasýl hareket ettikleri aþaðýda açýklanmýþtýr Ad Çekim Ekleri Ad çekim ekleri ad soylu sözcüklere eklenerek onlara tümcede görev ve anlam kazandýran eklerdir. Çoðul, iyelik, ilgi ve durum ekleri ad çekim eki olarak bilinir. Örneðin: "çocuklarýnki" sözcüðünde çocuk sözcüðü sýrasýyla lar çoðul, ýn iyelik ve "ki ilgi eki almýþtýr. Þekil-10.2'de Ad çekim eklerinin ad köküne nasýl eklendiklerinin kurallarý görülmektedir. Bu þekle baðlý kalarak ad çekim ekleri için sonlu durum makinesi tasarlanmýþtýr. Çalýþma kapsamýnda ad köküne eklenen ekler soldan saða doðru olmak üzere incelenmiþtir. Bu sonlu durum makinesinde herhangi ad soylu bir sözcüðü kök ve eklerine ayýrabilmemiz mümkündür. Ad soylu sözcüklere eklenen ve ad çekim eki olarak tanýmlanan 19 ek ve 6 yapým eki için Þekil-3`teki sonlu durum makinesi çözüm saðlamaktadýr. Bu þekli daha matematiksel bir hâle dönüþtürerek bilgisayar sistemlerinin anlayabileceði bir þekle getirilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle bu 19 ad çekim ekinin numaralandýrmasý ve ona göre þeklin yeniden yorumlanmasý saðlanmýþtýr. 0 numaralý geçiþler boþ geçiþleri ifade etmektedir. Þekil-10.3`te, Çizelge-10.1`deki ek katarlarýnýn yerine ek numaralarýnýn geliþi gösterilmiþtir (Yapým ekleri katar hâlinde gösterilmiþtir).

6 6 - Bul ve Deðiþtir -lhk,-ch,chk -lh,-shz 1 Ad kökü -las,-la,lan Eylem kökü -lh,-shz -lar,0 2 Çoðul -lari -(H)m,-(H)n,-(H)mHz,-(H)nHz,0 -(s)h -n(y)h,-(n)ca 3 Ýyelik 4 Ýyelik (3) -nh,-(n)ca -(y)a,-da,-dan, -(n)hn,-(y)la,0 5 Durum 1 -na,-nda,-ndan, -(n)hn,-(y)la, DA,(n)Hn 6 Durum 2 -nda,(n)hn -lar -NA,-nDA,-nDAn -(n)hn,-(y)la,0 7 ilgi -ki -nda,(n)hn Eylem kökü Þekil-10.2 : Ad çekim ekleri soldan saða sonlu durum makinesi [2][4] Çizelge-10.1: Ad Çekim Eklerinin Numaralandýrýlmasý [2] Ek No: Ek Açýklama Örnek 1 lar Çoðul kedi-ler 2 (H)m 1. tekil kiþi iyelik kedi-m 3 (H)mHz 1. çoðul kiþi iyelik kedi-miz 4 (H)n 2. tekil kiþi iyelik kedi-n 5 (H)nHz 2. çoðul kiþi iyelik kedi-niz 6 (s)h 3. tekil kiþi iyelik kedi-si 7 lari 1. çoðul kiþi iyelik kedi-leri 8 (y)h -i hali kedi-yi 9 nh -i hali (3.t.k. iyelikten sonra) kedi-ni

7 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir (n)hn Tamlama kedi-nin 11 (y)a -e hali kedi-ye 12 na -e hali (3.t.k. iyelikten sonra) kedi-ne 13 DA -de hali kedi-de 14 nda -de hali (3.t.k. iyelikten sonra) kedi-nde 15 Dan -den hali kedi-den 16 ndan -den hali (3.t.k. iyelikten sonra) kedi-nden 17 (y)la birliktelik kedi-yle 18 ki Ýlgi kedi-de-ki 19 (n)ca Görelik kedi-ce Eylem kökü 0 Ek eylem 3 Ýyelik (3) 0,10,12 14,16,17 5 Durum 1 6 Durum 2 -las -la -lan 9,19 0,7 0 0,10,12 14,15,17 10,13 1 Ad Kökü 6 8 0,10,11 13,15,17 10, lhk,-ch,-chk 0,1 8,19 2 Çoðul 0,2,3,4,5 4 Ýyelik 7 Ýlgi 1 -lh,-shz Þekil-10.3: Numaralandýrýlmýþ ad çekim ekleri soldan saða sonlu durum makinesi [2][4]

8 8 - Bul ve Deðiþtir Ek Eylem Ekleri Týpký eylemlerde olduðu gibi adlara da ek eylem ekleri ile zaman ve kiþi anlamlarý yüklenebilmektedir. Bu nedenle bu eklerin de incelenmesine gerek duyulmuþtur. Ek eylem eklerinin ad soylu sözcüklere eklenme kurallarý Þekil-10.4`te gösterilmiþtir. 5 Durum 1 0 -(y)dh,(y)sa -(y)mhþ 8 Ek eylem 1 9 Ek eylem 2 -(Y)Hm -shn,0 -yhz þhnhz lar -DHr -(y)ken 11Ek eylem 3 -m,-n,0 -k,nhz,-lar -Hm,-sHn,0 -Hz,sHnHz,-lAr 10 Ek eylem 2 kiþi -lar,0 -DHz,0 -casina Þekil-10.4: Ek Eylem Ekleri soldan saða sonlu durum makinesi [2][4] Ad çekim eklerinde yapýldýðý gibi ek eylem ekleri için numaralandýrýlmýþ sonlu durum makinesi Çizelge-10. 2`deki ek numaralarý yardýmýyla Þekil-10.5`te oluþturulmuþtur. 12,13 0,5,6,7,8, ,1,2,3,4, ,10, ,1,2,3,4,5, ,5 Þekil-10.5: Numaralandýrýlmýþ Ek Eylem Ekleri soldan saða sonlu durum makinesi

9 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir - 9 Çizelge-10.2: Ek Eylem Eklerinin Numaralandýrýlmasý [2] Ek No: Ek Açýklama Örnek 1 (y)hm 1. tekil kiþi evde-yim 2 shn 2. tekil kiþi evde-sin 3 (y)hz 1. çoðul kiþi evde-yiz 4 shnhz 2. çoðul kiþi evde-siniz 5 lar 3. çoðul kiþi evde-ler 6 m 1. tekil kiþi ((y)dh ve (y)sa eklerinden sonra ) evdeyse-m 7 n 2. tekil kiþi ((y)dh ve (y)sa eklerinden sonra ) evdeyse-n 8 k 1. çoðul kiþi ((y)dh ve (y)sa eklerinden sonra ) evdeyse-k 9 nhz 2. çoðul kiþi ((y)dh ve (y)sa eklerinden sonra ) evdeyse-niz 10 DHr çevrik kip evde-dir 11 casina tarz zarfý ev-cesine 12 (y)dh di li geçmiþ zaman evde-ydi 13 (y)sa dilek-þart kipi evde-yse 14 (y)mhþ miþ li geçmiþ zaman evde-ymiþ 15 (y)ken zaman zarfý evde-yken Eylem Zaman Ekleri Eylem soylu sözcüklere zaman ve kiþi anlamlarý katan eklere eylem zaman ekleri denir. Þekil-10.6`da eylem zaman eklerinin eylem soylu bir sözcüðe hangi kurallara göre eklenebileceði görülmektedir. Çizelge-10. 3`teki eklerin numaralarý yardýmýyla eylem zaman ekleri için de týpký önceki 2 ek grubunda yapýldýðý gibi oluþturulmuþ numaralandýrýlmýþ solda saða sonlu durum makinesi Þekil-10.7`de görülmektedir.

10 10 - Bul ve Deðiþtir Çizelge-3 Eylem Zaman Eklerinin numaralandýrýlmasý [2] Ek No: Ek Açýklama Örnek 1 (y)hm 1. tekil kiþi gel-iyor-um 2 shn 2. tekil kiþi gel-iyor-sun 3 (y)hz 1. çoðul kiþi gel-iyor-uz 4 shnhz 2. çoðul kiþi gel-iyor-sunuz 5 lar 3. çoðul kiþi gel-iyor-lar 6 mhþ miþ li geçmiþ zaman gel-miþ 7 (y)acak gelecek zaman gel-ecek 8 (H)r geniþ zaman gel-ir 9 Ar geniþ zaman gid-er 10 (H)yor þimdiki zaman gel-iyor 11 makta sürerlilik gel-mekte 12 mali gereklilik gel-meli 13 m 1. tekil kiþi gel-di-m 14 n 2. tekil kiþi gel-di-n 15 k 1. çoðul kiþi gel-di-k 16 nhz 2. çoðul kiþi gel- di-niz 17 DH di li geçmiþ zaman gel-di 18 sa dilek-þart kipi gel-se 19 lim 1. çoðul kiþi gel-e-lim 20 (y)a istek kipi gel-e 21 (y)hnhz 2. çoðul kiþi gel-iniz 22 (y)hn 2. tekil kiþi gel-in 23 shnlar 3. çoðul kiþi gel-sinler 24 DHr çevrik kip gel-miþ-ler-dir 25 (y)dh hikaye bileþik zaman gel-miþ-ti 26 (y)sa þart bileþik zaman gel-miþ-se 27 (y)mhþ rivayet bileþik zaman gel-meli-ymiþ 28 casina tarz zarfý gel-miþ-cesine 29 (y)ken zaman zarfý gel-miþ-ken

11 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir - 11 Olumsuz 1 Eylem kökü -miþ,-(y)acak -(H)r,-Ar,(H)yor -makta,-mali -(y)a 2 Zaman tip II 3 Zaman tip III 4Zaman tip IV 0 -DH,-sA 5 Zaman tip I -lar -lar,0 -(y)hm,-shn,0 -yhz,-shnhz,lar -(y)hm,-shn,0 -lim,-shnhz,lar 0,sHn,-(y)HnHz -(y)hn,-shnlar -M,-n,0,-k -nhz,lar 6 Kiþi I 7 Kiþi II -casina -(y)ken -DHr,0 -casina 8 -(y)dh -(y)sa Bileþik z. I 11 -(y)mhþ Zarf -casina,0 -(y)dh -(y)sa -(y)mhþ 9 Bileþik z. II 10 Bileþik z. III -m,-n,0,k -nhz,-lar -(y)hm,-hn,0 -yhz,-shnhz,lar Þekil-10.6: Eylem zaman ekleri soldan saða sonlu durum makinesi [2][4] Eylem Çekim Ekleri Eylem zaman ekleri bölümünde eylem soylu sözcüklere eklenen kiþi ve zaman ekleri açýklanmýþtýr. Bu eklerin dýþýnda da eylem soylu sözcüklere eklenen çekim ekleri vardýr. Bu bölümde eylem çekim ekleri olarak adlandýrdýðýmýz ekler tanýtýlacaktýr. Þekil-8`de eylem çekim eklerinin eylem soylu bir sözcüðe hangi kurallara göre eklenebileceði görülmektedir. Çizelge-4'te eylem çekim eklerinin numaralanmýþ hâli verilmiþtir.

12 12 - Bul ve Deðiþtir 0,5 6 6,7,8,9 10,11,12 17, , , ,1,2,3,4,5 5 0,1,2,3,4,5,19 25, ,2,21,22, , ,28 0,24 28,29 5 Olumsuz 0,5,13,14,15,16 Þekil-10.7: Numaralandýrýlmýþ eylem zaman ekleri soldan saða SDM Çizelge-4: Eylem Çekim Eklerinin numaralandýrýlmasý [2] Ek No: Ek Açýklama Örnek 1 m 1. tekil kiþi gel-me-m 2 zsin 2. tekil kiþi gel-me-zsin 3 z 3. tekil kiþi gel-me-z 4 yiz 1. çoðul kiþi gel-me-yiz 5 zsiniz 2. çoðul kiþi gel-me-zsiniz 6 zlar 3. çoðul kiþi gel-me-zler 7 ma Olumsuzluk gel-me 8 (y)ama Olumsuzluk gel-eme 9 (y)adur sürerlik bileþik eylem kipi gel-edur 10 (y)hver tezlik bileþik eylem kipi gel-iver 11 (y)agel sürerlik bileþik eylem kipi ol-agel 12 (y)agör sürerlik bileþik eylem kipi gel-egör 13 (y)abil yeterlik bileþik eylem kipi gel-ebil 14 (y)ayaz yaklaþma bileþik eylem kipi gel-eyaz

13 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir (y)akal sürerlik bileþik eylem kipi don-akal 16 (y)akoy sürerlik bileþik eylem kipi al-ýkoy 17 mak Mastar gel-mek 18 (y)hch görev eki gör-ücü 19 (y)hp zarf eki gel-ip 20 (y)ali zarf eki gel-eli 21 DHkçA zarf eki gel-dikçe 22 (y)arak zarf eki gel-erek 23 (y)hnca zarf eki gel-ince 24 DAn zarf eki gör-erek-ten 25 ya zarf eki gel-ince-ye 26 (y)an sýfat fiil gel-en 27 (y)acak fiilden isim yapma eki gel-ecek 28 (y)asi sýfat fiil gel-esi 29 DHk sýfat fiil görül-dük 30 mhþ sýfat fiil gel-miþ 31 mazlik fiilden isim yapma eki gel-mezlik 32 ma mastar eki gel-me 33 (y)hþ fiilden isim yapma eki gel-iþ 34 DAn -den hali gel-me-den 35 DA -de hali gel-me-de 36 (y)la Birliktelik gel-me-yle 37 (y)a -e hali gel-me-ye 38 maksizin zarf eki gel-meksizin 39 madan zarf eki gel-meden 40 (H)n Edilgen dönüþlü gör-ün 41 (H)þ Ýþteþ gör-üþ 42 (H)l Edilgen dönüþlü gör-ül 43 DHr Oldurgan ol-dur 44 -(H)t Ettirgen oku-t Çizelge-10.4`teki eklerin numaralarý yardýmýyla eylem çekim ekleri için de týpký önceki 3 ek grubunda yapýldýðý gibi oluþturulmuþ numaralandýrýlmýþ solda saða sonlu durum makinesi Þekil-10.9`da görülmektedir.

14 14 - Bul ve Deðiþtir -(H)t 1 Eylem kökü 0 -(H)n,0 -(H)þ 2 Edilgen/ dönüþlü I -(H)l,0 3 Ýþteþ -DHr -DHr -DHr 4 Ettirgen/ oldurgan -(H)l,0 -(H)t -(H)l,0 5 Ettirgen/ oldurgan -(H)l,0 6 Edilgen/ dönüþlü II -(H)n,0 8 -m,-zsin,-z,-yiz -zsiniz,-iar Olumsuzluk I -ma -(y)adur -(y)hver -(y)agel -(y)agör Olumsuzluk 7 9 Edilgen/ dönüþlü III -(y)ama Olumsuzluk II -(y)abil, Karmaþýk eylem II Karmaþýk eylem I -z -z 0 -(y)adur,-(y)hver,-(y)agel,-(y)agör -(y)abil,-(y)ayaz,-(y)akal,-(y)akoy,0 -maksizin -madan -(y)hch -(y)arak -(y)hnca -(y)hp -(y)ali -DHkçA 12 -DAn,-DA -(y)ia,-(y)a -mak Mastar -mazlhk -ma -(y)hþ -(y)an -(y)acak Dhk -(y)ash mhþ Ýsim kökü 14 Zarf I 13 Zarf II Ek Eylem -DAn,0 -ya,0 Þekil-10.8: Eylem Çekim Ekleri Soldan Saða Sonlu Durum Makinesi [2][4]

15 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir , ,42 0, , , ,44 7 Olumsuz Ek eylem 3 0,9,10,11,12 13,14, ,35,36, , , ,2,3 4,5,6 0,9,10 11,12 0 1,2,3,4,5,6 23 0, ,24 Ad kökü 26,27,28 29,30,31 32,33 19,20,21 Þekil-10.9: Numaralandýrýlmýþ eylem çekim ekleri soldan saða sonlu durum makinesi Tüm SDM'lerinin Ortak SDM'de Toplanmasý Þekil-10.3, Þekil-10.5, Þekil-10.7 ve Þekil-10.9 soldan saða doðru numaralandýrýlmýþ sonlu durum makinelerinin tümünde birbirlerine geçiþler mevcuttur. Örneðin: Þekil-10.2 Ad kökü sonlu durum makinesinin 5 numaralý durumunda Ek Eylem makinesine geçiþ vardýr. Benzer þekilde Þekil-10.9 eylem çekim ekleri makinesinde 8 ve 9 numaralý durumlardan eylem zaman ekleri sonlu durum makinesinin OLUMSUZ durumuna, 10 ve 11 numaralý durumlardan ad kökü sonlu durum makinesine ve 12 numaralý durumdan da ek eylem sonlu durum makinesine geçiþler vardýr. Tüm bu geçiþlerin tek bir sonlu durum makinesinde bir araya alýnmasýnýn ardýndan, 0 (sýfýr) boþ geçiþlerin elenmesi gerekmektedir. Tüm eklerin bir arada kullanýlabilmesi amacýyla her bir ek grubunda 1`den baþlanarak numaralandýrýlan ekler için tekliði saðlamak amacýyla 1 ile 115 arasýnda numaralar verilmiþtir. Ortak olarak oluþturulmuþ sonlu durum makinesinin boyutu büyük olduðundan gösterilmemiþtir. Ayrýca boþ geçiþlerin de nasýl elendiðini küçük bir örnek kümesi ile göstermekte fayda vardýr. Bu sayede son oluþturulan büyük sonlu durum makinesinde boþ geçiþlerin nasýl elendiði ile ilgili fikir sahibi olunabilir.

16 16 - Bul ve Deðiþtir Boþ Geçiþlerin Elenmesi Þekil ve Çizelge-10.2 yardýmýyla Þekil oluþturulmuþtur. Þekil de 0 (sýfýr) boþ geçiþlerin elenmesi için birkaç iþlem yapýlacaktýr. Tüm iþlemler aþaðýda adým adým gösterilmiþtir. Ýlk olarak hangi durumlara hiçbir iþlem yapmadan ulaþýlabilir ona bakýlýr ve A kümesine bu durumlar eklenir. Þekil-11 de A kümesinde ee5 durumu bulunmaktadýr. A kümesinde hangi ekler ile hangi kümelere gidileceðini gösteren aþaðýdaki iþlemler yapýlmýþtýr. Durum 1 ee-5 -(Y)DH,-(y)sA -(Y)mHþ -(Y)mHm -DHr -(Y)ken -shn,0 -yhz -shnhz -lar Ek eylem 1 ee-8 Ek eylem 2 ee-9 Ek eylem 3 kiþi ee-11 -m,n 0,-k -nhz -lar -Hm,sHn,0 -Hz,-sHnHz,-lAr -lar,0 Ek eylem 2 kiþi ee-10 -DHr,0 -casina Þekil-10.10: Ek eylem ekleri soldan saða sonlu durum makinesi [2][4] A={ee5} ee5 durumunda çýkan ekler 1,2,3,4,5,10,12,13,14,15 1 eki ile 2 eki ile 3 eki ile 4 eki ile 5 eki ile 10 eki ile {ee11} {ee11,}=b 12 eki ile {ee8} {ee8,}=c 13 eki ile C 14 eki ile {ee9} {ee9,ee10,}=d

17 10.4 Yetkin Bul ve Deðiþtir - 17 Ee-5 13,12 ee-8 14 Ee-9 0,1,2 3,4,5 Ee-10 0,10,11 0,5,6 7,8,9 10 Ee-11 0,5 0,1,2,3,4,5,15 Þekil-11: Numaralandýrýlmýþ ek eylem ekleri soldan saða SDM 15 eki ile B={ee11,} ee11 durumunda çýkan ekler 5 5 eki ile C={ee5,} ee8 durumunda çýkan ekler 5,6,7,8,9 5 eki ile 6 eki ile 7 eki ile 8 eki ile 9 eki ile D={ee9,ee10,} ee9 durumunda çýkan ekler 1,2,3,4,5 1 eki ile {ee10} {ee10,}=e 2 eki ile E 3 eki ile E 4 eki ile E

18 18 - Bul ve Deðiþtir 5 eki ile E ee10 durumunda çýkan ekler 10,11 10 eki ile 11 eki ile E={ee10,} ee10 durumunda çýkan ekler 10,11 10 eki ile 11 eki ile Tüm bu iþlemlerin sonucunda aþaðýdaki 6 küme oluþmaktadýr. A={ee5} B={ee11,} C={ee8,} D={ee9,ee10,} E={ee10,} Yukarýda örneklendirdiðimiz boþ geçiþlerin elenmesi tüm sonlu durum makinelerinin bir arada olduðu sonlu durum makinesi için yapýldýðýnda 36 kümeden oluþan bir yapýya ulaþýlmaktadýr. Durumlarýn kolay anlaþýlmasý için bazý kýsaltmalara baþvurulmuþtur. Bunlar ; ez: eylem zaman, ik: ad (isim) kökü ve ee: ek eylem dir. A={1,2,6,7,10,11,ez4} B={2,6,7,10,11,ez4} C={3,6,7,10,11,ez4} D={5,6,7,10,11,ez4} E={4,6,7,10,11,ez4} F={6,7,10,11,ez4} G={7,10,11,ez4} H={8,11,ez4} I={9,11,ez4} J={10,11,ez4} K={ik1,ik2,ik3,ik4,ik5,ee} L={ez2,ez7,ez6,OLUMSUZ,ARA} M={ez3, ARA} MA={ez5, ARA} N={14} O={13}

19 10.5 Bulma Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar - 19 P={12} R={OLUMSUZ,ARA} S={11,ez4} T={ik2,ik3,ik5,ee} U={ik4,ik5,ee} V={ik3,ik5,ee} Y={ik5,ee} Z={ik5,ik6,ee} A1={ee8} B1={ee9,ee10} C1={ee11} D1={ez6,ez7,ez8} E1={ez7} F1={ez8} G1={ez9} H1={ez10} I1={ee} J1={ik7,ik5,ee} K1={ee10} CIKIS={} A kümesi baþlangýç kümesi iken ÇIKIÞ kümesi sonlanmayý ifade etmektedir. Eklerin çözümlenmesi aþamasýnda tüm durumlarda sonlanma olabilmektedir. Ek katarýnýn parçalanmasý hangi durumda biterse orada ek çözümlemesi sonlanmýþ demektir. Bu bilgiler ýþýðýnda yazýlýmda kullanýlan geçiþ kümeleri oluþturulmuþtur Bulma Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar Türkçe için karþýlaþýlan birçok bulma ve deðiþtirme sorunu vardýr. Bu sorunlarýn bazýlarýna ve çözümlerine aþaðýda deðinilmiþtir. Örneðin: Bazý sözcüklerde ünlü düþmesi yaþanýr. Ayþe oðlunu gezmeye götürdü. tümcesinde oðul sözcüðü arandýðýnda mevcut bul iþlevleri oðlunu sözcüðünü bulamamaktadýr. Bu nedenle ünlü düþmesi yaþayan sözcükler bir dosyada tutularak bul denen sözcük bu dosyada var ise ünlü düþmesi yaþamýþ hâlinin de aramaya katýlmasý saðlanmýþtýr. Son harfi p, ç, t, k sert süreksiz ünsüzü olan sözcükler ünsüz yumuþamasýna uðradýklarýnda deðiþirler. Aramaya hem deðiþmemiþ hem de deðiþmiþ hallerinin katýlmasý saðlanmýþtýr.

20 20 - Bul ve Deðiþtir Örneðin: Kemal kitabýný kitaplýktan aldý. tümcesinde kitap sözcüðü arandýðýnda sözcüðün yumuþamaya uðradýðý kitab sözcüðü de aramaya katýlarak, hem kitap hem de kitab aranmalýdýr. Böylece hem kitabýný hem de kitaplýktan sözcükleri yakalanarak bulunmalýdýr. Örneðin: Son harfi p, ç, t, k sert süreksiz ünsüzü olduðu hâlde ünsüz yumuþamasýna uðramayan sözcükler de vardýr. Bu özelliðe sahip sözcükler bir dosyada tutularak yumuþamaya uðratmadan olduðu gibi aranmasý saðlanmýþtýr. aþk sözcüðü ünsüz yumuþamasý kurallarýna göre ünlü bir harf ile baþlayan ek aldýðýnda sondaki k ünsüzünün g ünsüzüne dönüþmesi beklenir, fakat deðiþme olmaz. Bu nedenle bu özelliðe sahip sözcükler bir dosyada tutularak bu örnek için hem aþk hem de aþg katarlarýnýn aramaya katýlýp verimin azalmasý engellenmiþtir. Örneðin: Bazý eylem köklü sözcüklere yor eki eklendiðinde eylem soylu sözcükte deðiþimler olur. Bu deðiþimler göz önüne alýnarak bir arama yapýlmasý saðlanmýþtýr. anla eylem soylu sözcüðüne yor eki eklendiðinde anla+yor yerine anlýyor hâline dönüþ olur. Kenan her söyleneni anlýyor. tümcesinde anla sözcüðü arandýðýnda bulunamýyor. Bu nedenle bu þartlarý saðlayan eylem soylu sözcükler için özel bir çözümleme yapýlmýþtýr. Örneðin: de ve ye eylem soylu sözcüklerinde ecek eki eklendiðinde eylem soylu sözcükte deðiþimler olur. Bu deðiþimler göz önüne alýnarak bir arama yapýlmasý saðlanmýþtýr. de + ecek diyecek ye + ecek yiyecek Þekil-10.12`de görüldüðü üzere bul iþlevinde aranan sözcük bulunmadan önce sorun yaratan durumlarýn denetimlerinin yapýldýðý, denetimlerden geçildikten sonra bulunan sözcüðün ardýndaki ek katarý bir çözümleyiciden geçirilerek her bir ek katarý için ek numaralarýndan oluþan bir dizi oluþturulur Deðiþtirme Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar Deðiþtir iþlevinde de týpký bul iþlevinde olduðu gibi dile özgü sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Bu sorunlarýn baþlýca nedenleri Türkçenin sondan eklemeli bir dil olmasýndan ve eklerinin neyin ardýna eklendiðine göre deðiþmesinden kaynaklanmaktadýr.

21 10.6 Deðiþtirme Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar - 21 Bulunacak sözcük Bulunacak sözcük ses düþmesi denetiminden geçirilir Bulunacak sözcük ses yumuþamasý denetiminden geçirilir Bulunacak sözcük veya sözcük kümesi metin içinde aranýr Her satýrda bulunan sözcük ve eklerinin indisleri bir diziye deðer olarak atanýr Þekil-10.12: Bul iþlevinin adýmlarý Örneðin: Özkan aldýðý kitaplarýndan bazýlarýný yenileriyle deðiþtirdi. tümcesinde kitap sözcüðü bulunup yerine defter sözcüðü konulmaya çalýþýldýðýnda tümce Özkan aldýðý defterlarýndan bazýlarýný yenileriyle deðiþtirdi. hâlini almaktadýr. defterlarýndan sözcüðü Türkçede anlamlý bir sözcük deðildir. Bunun yerine defterlerinden sözcüðü olmalýdýr. Bu ve benzeri sorunlarý çözebilmek için yazýlýmda çözümler üretilmiþtir. Deðiþtir iþlevinde karþýlaþýlan sorunlar ve çözümleri þöyledir. Türkçede sözcükler ve ekleri arasýnda nasýl bir iliþki olduðu tanýmlanmýþ ve buna göre eklerin yapýlandýrýlmasý saðlanmýþtýr. Örneðin: kedilerimizden sözcüðünde kedi sözcüðü yerine tavþan deðiþikliði yapýlmaya çalýþýldýðýnda kedi sözcüðünün ardýnda hangi ekler olduðuna bakýlarak ler çoðul, imiz 1.çoðul iyelik ve den ayrýlma durum eki çözümlemesi yapýlmasý saðlanmýþtýr. Bu

22 22 - Bul ve Deðiþtir çözümlemenin ardýndan tavþan sözcüðüne ilgili ekler tavþan sözcüðünün sahip olduðu ses özelliklerine göre eklenmiþ ve tavþanlarýmýzdan son sözcüðünün yapýlandýrýlmasý saðlanmýþtýr. Örneðin: Eðer Bul iþlevinde deðinilen ünlü düþmesi olan sözcüklerden biri bulunmuþ sözcüðün yerine konacak sözcük olarak seçildiyse olasý deðiþiklikler göz önüne alýnarak deðiþtir iþlevinin yapýlmasý saðlanmýþtýr. Ahmet Bey kýzýnýn okuluna hiç gitmedi. tümcesinde kýz yerine oðul deðiþikliði yapýlmaya çalýþýldýðýnda, oðul sözcüðünün ses düþmesi yaþayan sözcüler dosyasýnda olduðu ve ne durumlarda ses düþmesi yaþadýðý bilgileri ýþýðýnda deðiþiklik yapýlarak tümcenin Ahmet Bey oðlunun okuluna hiç gitmedi. halini almasý saðlanmýþtýr. Örneðin: Son harfi p, ç, t, k ünsüzlerinden biri olan sözcük bulunan sözcük yerine konacak sözcük olarak seçildiyse ardýna eklenen eklerin bazý özelliklerine göre bu sözcüklerde oluþabilecek deðiþiklikler göz önüne alýnarak çözümleme yapýlmasý saðlanmýþtýr. Özge defterini Selim`in defteriyle karýþtýrýnca olanlar oldu. Tümcesinde defter yerine kitap konulmaya çalýþýldýðýnda kitap sözcüðünün son harfinin p, ç, t, k harflerinden biri olmasý ve ek alýrken aldýðý ekin ünlü ile baþlamasý nedeniyle sözcüðün son ünsüzü yumuþamaya uðrar. Bu nedenle tümcenin Özge kitabýný Selim`in kitabýyla karýþtýrýnca olanlar oldu. hâlini almasý saðlanmýþtýr. Þekil-10.13`te görüldüðü üzere bulunacak sözcüðün ardýndaki ek katarlarý çözümlendikten sonra yerine konacak sözcüðün ardýna ek yapýlandýrýlmasý akýþ þemasýndaki adýmlarý takip ederek yapýlmaktadýr. Hem deðiþtir hem de bul iþlevlerinin nasýl çalýþtýðý Þekil ve Þekil-10.13`te görülmektedir. Bulma iþlevinin ardýndan ek katarýnýn çözümlenmesi ve ek dizisinin oluþturulmasý da önemli bir adýmdýr. Bu adýmýn akýþ þemasý da Þekil-10.14`te verilmiþtir. Þekil-10.14`teki akýþ þemasýnýn oluþturduðu ek dizileri kullanýlarak yerine konacak sözcüðün ek kýsýmlarý yapýlandýrýlýr. Bu yapýlandýrmanýn adýmlarý da Þekil-10.15'de gösterilmiþtir. Giriþ Metni Osmanlý devleti nedensiz bir þekilde Osman beyin ölümü ile osmanlýlaþma yolunda osmanlýsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Osman beyin yerine osmancýk aðasý getirilecektir. Ve osmanlýlaþtýramadýklarýmýzdan olma durumu ortaya çýkacaktýr.

23 10.6 Deðiþtirme Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar - 23 Yerine konacak sözcük ve ek indisleri dizisi H Ek indisleri dizisinde sýrada eleman var mý? E Sonlandýrma H Ek indisleri dizisinde sýradaki eleman boþ mu? E Yerine konacak sözcüðü sýradaki ek indisleri dizisi elemaný ile ek yapýlandýrmaya gönder Ek indisleri dizisinde bir adým ilerle Þekil-10.13: Deðiþtir iþlevinin adýmlarý osman sözcüðü yerine sipahi sözcüðü konulmak istendiðinde aþaðýdaki çýkýþ metni elde edilmektedir.. Metni Sipahili devleti nedensiz bir þekilde Sipahi beyin ölümü ile sipahilileþme yolunda sipahilisizleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Sipahi beyin yerine sipahicik aðasý getirilecektir. Ve sipahilileþtiremediklerimizden olma durumu ortaya çýkacaktýr. Programý daha büyük dosyalarda da çalýþtýrarak baþarým saðlanmýþtýr. Bunun sonucunda dosyanýn büyüklüðünün programýn çalýþmasýnda yavaþlamaya neden olmadýðý görülmüþtür. Metnin içerisine bulunacak olan sözcüðün hem çözümlenebilen hem de çözümlenemeyen þekilleri de konarak programýn nasýl bir sonuç vereceði sýnanmýþtýr. Çözümleyicide çözümlenebilen ekleri olan tüm bulunmuþ sözcükler çözümlenerek yerine konacak sözcüðün ardýna yapýlandýrýlmýþtýr ve baþarýlý bir þekilde kural tabanlý bul ve deðiþtir saðlanmýþtýr.

24 24 - Bul ve Deðiþtir Bir sonraki durum << Baþlangýç durumu Eski durum << Baþlangýç durumu H Ek katarý var mý? E Baþarýlý sonlandýrma E Bu ek ile gidilen kurallý bir durum var mý? H Eski durum, þu anki durum yapýlýr. Þu anki durum, eski durum yapýlýr Þu anki durum, bu ek ile gidilen durum yapýlýr Çözüm dizisinden son eleman çýkarýlýr ve alternatif geçiþlere bakýlabilmesi için bu elamanýn sonraki adýmda çözüm dizisine eklenmesi engellenir. Ek in numarasý çözüm dizisine eklenir Ek katarýnýn baþýna, çýkarýlan ek eklenir Ek katarýnýn baþýndan bu numaralý ek kýsmý çýkarýlýr Þekil-10.14: Ek dizisi aramanýn akýþý Kaynakça [1] Delibaþ, A., Doðal Dil Ýþleme Ýle Türkçe Yazým Hatalarýnýn Denetlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ý.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Ýstanbul. [2] Eryiðit, G., Sözlüksüz Köke Ulaþma Yöntemi, Yüksek Lisans Tezi, Ý.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul. [3] Bilgin, O., Çetinoðlu Ö., Oflazer K., Efficient Find and Replace in Agglutinative Languages: The Case of Turkish, 1 Mayýs 2008 tarihinde kaynaðýndan alýnmýþtýr.

25 10.6 Deðiþtirme Ýþlevinde Karþýlaþýlan Sorunlar - 25 Yeni sözcük ve ek dizisi Ýþlenen sözcük << Yeni sözcük Ýþlenen dizi << ek dizisi E Ýþlenen dizisi boþ mu? H Ek yapýlandýrmasý bitti sonlandýrmasý Ýþlenen sözcüðe, iþlenen dizinin ilk elemaný ek olarak alýnýr Ýþlenen sözcük << iþlenen sözcük + Ek Ýþlenen dizi << Ýþlenen dizinin ilk elemaný çýkarýlarak oluþan dizi Þekil-10.15: Ek yapýlandýrma iþlevi akýþ þemasý [4] Oflazer K., Two-level Description of Turkish Morphology, Literary and Linguistic Computing, Vol.9, Number 2.

Yetkin Bul ve Değiştir

Yetkin Bul ve Değiştir Yetkin Bul ve Değiştir Figen Şentürk Eşref Adalı İTÜ Bilgisayar İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisliği Bölümü {senturkfi, adali}@itu.edu.tr Özetçe Bu çalışma ile Türkçe metinler için kural tabanlı

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ad Soylu Kökler Bir nesne ya da nitelik adý olan, ya da bir ilgi, bir duygu bildiren köklerdir. Örneðin

Ad Soylu Kökler Bir nesne ya da nitelik adý olan, ya da bir ilgi, bir duygu bildiren köklerdir. Örneðin - 1 3 Biçimbilim Biçimbilim bir dilin sözcük yapýlarýný, türetme yollarýný, çekim biçimlerini inceleyen dilbilgisi koludur. Her sözcüðün bir ses yapýsý ve bir de biçimi vardýr. Diller biçimbilim açýsýndan

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ Limit iþlemini yaparken deðiþkenin yerine deðerini koyduðumuzda, Örnek + 4 Belirsizliklerin Giderilmesi belirsizliklerinden herhangi biri meydana geliyorsa aþaðýda

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Sompo Japan olarak, kurulduğumuz 1888 yılından bugüne, 8 ülkede sigorta sektörünün öncüsü konumundayız. u konum

Detaylı

Tablo-2.1:Türkçede Ünlülerin Kalýn ve incelik açýsýndan Kümelenmesi. Geniþ Dar Geniþ Dar Kalýn a ý o u Ýnce e i ö ü

Tablo-2.1:Türkçede Ünlülerin Kalýn ve incelik açýsýndan Kümelenmesi. Geniþ Dar Geniþ Dar Kalýn a ý o u Ýnce e i ö ü 2 esbilim Dilin en temel bileþeni, ses ve bu seslere karþýlýk düþen harflerdir. es üretiminde, ciðerlerimiz körük, gýrlak ve dilimiz ses üretim aygýtý olarak çalýþýrlar. esler, üretiliþ biçimlerine ve

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 1 11 Bilgisayarlý Çeviri Doðal dil iþlemenin en ilgi çekici alanlarýndan biri diller arasý çeviridir. Diller arasý çeviri denildiðinde, insanýn aklýna, farklý dillerde konuþan iki insanýn, arada çevirmen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Metin Seslendirme - 1

Metin Seslendirme - 1 - 1 7 Metin Seslendirme Daha önce açýklandýðý gibi, bir metni seslendirebilmek için ilk öðrenilmesi gereken sesbilimidir. 2. Bölümde, Türkçenin sesbilim özellikleri ayrýntýlý biçimde anlatýlmýþtýr. Bu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0-05 Eðitim Öðretim Yýlý NKR ÝLÝ ORTOKULLR RSI "5. KIL OYUNLRI YRIÞMSI" nkara Ýli Liseler rasý 5. kýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 05 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý, Türk

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SÖZLÜKSÜZ KÖKE ULAŞMA YÖNTEMİ

SÖZLÜKSÜZ KÖKE ULAŞMA YÖNTEMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÖZLÜKSÜZ KÖKE ULAŞMA YÖNTEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülşen CEBİROĞLU 504001554 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 10 Mayıs 2002 Tezin Savunulduğu Tarih

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

- 1. 2. Kýsým Doðal Dil Ýþleme

- 1. 2. Kýsým Doðal Dil Ýþleme - 1 2. Kýsým Doðal Dil Ýþleme 2 - Doðal Dil Ýþleme - 3 6 Doðal Dil Ýþleme Ýnsanlýk tarihine genel olarak baktýðýmýzda bazý geliþmelerin insanlýðýn geliþiminde önemli sýçramalara neden olduðunu görürüz.

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Dört tane kart aþaðýda görüldüðü gibi sýralanmýþlardýr. Yalnýzca iki kartýn yerleri birbirleriyle deðiþtirilerek aþaðýdaki sýralamalardan hangisini elde etmek mümkün deðildir? A) B)

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı