Metin Seslendirme - 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metin Seslendirme - 1"

Transkript

1 - 1 7 Metin Seslendirme Daha önce açýklandýðý gibi, bir metni seslendirebilmek için ilk öðrenilmesi gereken sesbilimidir. 2. Bölümde, Türkçenin sesbilim özellikleri ayrýntýlý biçimde anlatýlmýþtýr. Bu bölümde bilgisayar yardýmýyla insan seslerinin nasýl yanlýþlanabileceði anlatýlacaktýr. Yapay ses üretmeden önce bazý tanýmlarý hatýrlamamýz uygun olacaktýr: Ünlü Sesler Ciðerden gelen hava akýmýnýn, ses yolunda ve aðýzda bir engel ile karþýlaþmadan çýkardýðý seslerdir. Ünsüz Sesler Ciðerden gelen hava akýmýnýn, ses telleri süzgeçinden geçerek oluþturduðu seslerdir. Fonem (Ses Birimi) Dilin en küçük birimidir. Bir baþka tanýmlamayla, bir dilde anlam ayýrma görevini yapan asýl seslere fonem (phonème) denilmektedir. Sesçil abecedeki her simge bir foneme karþýlýk düþer. Bu açýdan deðerlendirildiðinde Türkçe abecesindeki her harf bir fonemdir.

2 2 - Metin Seslendirme Türkçe abecesinin, Türkçedeki tüm seslere karþýlýk gelemediði bilinen bir gerçektir; bazý seslerin kalýn ve ince, bazý seslerin kýsa ve uzun okunuþ biçimleri bulunmaktadýr. Bu bilgilerin ýþýðýnda Türkçede 42 fonemin bulunduðu söylenebilir. Bu fonemlerin içinde 15 ünlü ve 27 ünsüz bulunmaktadýr Hece Bir solukta çýkan bir tek ya da bileþik sese hece denir. 7.1 Ýnsanda Konuþma Üretimi Sisteminin Anatomisi Bilgisayarda insan sesi üretebilmek için, öncelikle insanda bulunan ses organýný tanýmakta yarar vardýr. Ýnsanýn ses üretme yöntemi temel olarak þöyle açýklanabilir: Ciðerlerimiz bir körük gibi hava üfler. Nefes borusu içinden gelen bu hava, gýrtlaktaki ses telleri, yutak, geniz ve aðýz boþluðundan oluþan yapý içinde sese dönüþür. Ses üretiminde dil, dudak ve diþlerin etkisi de unutulmamalýdýr. Ayrýca çene aðýz ve geniz boþluðunu deðiþtirdiði için ses üretim organý sayýlýr. Þekil-7.1'de insandaki ses organý gösterilmiþtir. Seslerin üretim bölgeleri Þekil-7.1 üzerinde aþaðýda açýklandýðý gibi iþaretlenmiþtir: 9 Gýrtlak Ses telleri Yutak Yumuþak damak 8 Nefes borusu 7 Dil Geniz Aðýz boþluðu Sert damak Diþ Üst dudak Alt dudak Þekil-7.1: Ýnsanýn ses üretme organý Dudak sesleri (Bilabial): Dudaklar arasý, 2- Dudak-diþ sesleri (Labiodental): Alt dudak üst diþler arasý, 3- Diþ sesleri (Dental ve interdental): Dil ucu ve diþ ucu, 4- Diþ yuvasý (Alveolar): Dil ucu ile diþ eti arasý, 5- Art diþ yuvasý (Postalveolar): Dil ucu ile diþ eti gerisindeki boþluk, a- Geriye dönük (retroflex): Dil geriye doðru bükülür ve damaða deðer. b- Damak-boþluk (plato-alveoral): Diþ yuvasý ile damak arasý, 6- Ön damak sesleri (Palatal) : Dil ortasý ile sert damak arasý, 7- Damaksý sesler (Velar) : Dilin gerisi ile damak arasý,

3 7.1 Ýnsanda Konuþma Üretimi Sisteminin Anatomisi Küçük dil sesleri (Uvular): Dilin gerisi ile küçük dil arasý 9- Östeki sesleri (Pharyngeal) : Dilin kökü ile soluk borusu arasý. Gýrtlak içinde bulunan ses telleri, tel biçiminde olmayýp belirli miktar açýlýp kapanabilen kapakcýklardýr. Þekil-7.2'de ses telleri gösterilmiþtir. Ýnsandaki ses üretme organýnýn fiziksel modellenmesi, yapay ses üretimi için baþlangýç noktasý oluþturur. Bu modellemede gýrtlak ve akciðer süzgecin giriþini, ses telleri ses süzgecini ve dudaklar yükü temsil ederler. Ses yolu denilen kýsým, yetiþkin erkeklerde yaklaþýk Þekil-7.2: Ses teli 17 cm, yetiþkin kadýnlarda yaklaþýk 14 cm kadardýr. Geniz sesin oluþmasýnda ikinci yolu oluþturur ve bu yolun duyulan sese katkýsý, damaðýn açýklýðý ile orantýlýdýr. Geniz sesleri olarak anýlan seslerde damak alçalarak genizin ses üretimine katýlmasýna neden olur. Damaðýn kapalý olduðu durumda, geniz sesleri üretilmez. Ýnsan ses üretme organýnýn modeli Þekil-7.3'te verilmiþtir. Geniz boþluðu Geniz sesleri Damak Damak boþluðu Dil Aðýz boþluðu Aðýz sesleri Ses telleri Soluk borusu Akciðer Þekil-7.3: Ýnsan ses üretme organýnýn modeli

4 4 - Metin Seslendirme Ýnsan ses üretme organýnýn Þekil-7.3'te verilen modelinde görüldüðü gibi, ciðerden gelen hava önce ses tellerinin arasýndan geçmektedir. Ses tellerinin titremesi ile oluþan ses içinde, insan tarafýndan çýkarýlabilen en kalýn seslerden en tiz seslere kadar tüm sesler bulunmaktadýr. Her frekansta ses bileþeni içeren bu ses aslýnda bir hýrýltýya ya da diðer bir deyiþle gürültüye benzer. Ses tellerinde üretilen hýrýltý biçimindeki sesin genliði kalýn seslerde yüksek, tiz seslerde düþüktür. Aðýz ve geniz boþluðunun aldýðý biçim, hýrýltý biçiminde gelen sesi þekillendirerek insan sesini oluþturmaktadýr. Þekil-7.4'te insanýn ses üretme yöntemi gösterilmiþtir. Bu þekilde görüldüðü gibi, hýrýltý biçiminde üretilen sesin en düþük frekansý 200 Hz ve en yüksek frekansý 3000 Hz dolayýndadýr. Bu sýnýrlar bazý insanlarda daha geniþ olabilmektedir. Aðýz ve geniz boþluklarýnýn aldýðý þekil, bir süzgeç olarak çalýþmaktadýr. Bu süzgeç bazý frekans bileþenlerini geçirirken bazýlarýný engellemektedir. Bu iþlemlerin sonunda, duyduðumuz ses üretilmektedir. Þekil-7.4: Ýnsanda sesin oluþumu

5 7.1 Ýnsanda Konuþma Üretimi Sisteminin Anatomisi - 5 Ýnsan tarafýndan üretilen seslerde, aðýz yapýsýndaki deðiþimin sonucu, ses üretim organýnýn modelinde de deðiþiklik olmakta, bunun sonucu olarak da üretilen ses deðiþmektedir. Þekil-7.5'de "A" sesini üretirken, insan aðýz yapýsýnýn aldýðý biçim; buna baðlý olarak, ses üretim organýnýn modeli ve sonuçta üretilen sesin frekansa göre dðiþimi gösterilmiþtir. Þekil-7.6 ve Þekil-7.7 de "Ý" ve "U" sesleri için aðýz yapýsý, ses üretim organýnýn modeli ve üretilen sesin frekansa göre deðiþimi gösterilmiþtir. Þekil-7.5: "A" sesi Þekil-7.6: "Ý" sesi

6 6 - Metin Seslendirme Þekil-7.7: "U" sesi 7.2 Konuþma Sinyalleri Bir metni seslendirmek üzere gerçekleþtirilecek olan dizge temel olarak bilgisayara baðlý bir elektronik devre olacaðýna göre, insan sesinin elektriksel karþýlýðýnýn incelenmesi gerekir. Bir insan konuþmasý peþpeþe gelen sözcüklerden, bir baþka deyiþle sürekli çýkan seslerden oluþur. Sözcüklerin hecelerden ve hecelerin de harflerden oluþtuðu düþünülürse, insan konuþmasýna karþýlýk düþen elektriksel iþaretler içinde sözcüklerin, hecelerin ve harflerin nasýl göründüðünü incelememiz gerekir. Þekil-7.8'de "Ne mutlu Türküm diyene" tümcesine karþýlýk düþen elektriksel iþareti görmekteyiz. Þekil-7.8: "Ne mutlu Türküm diyene" tümcesinin elektriksel sinyale dönüþmüþ hali Þekil-7.8'e baktýðýmýzda, üç sözcükten oluþan tümcenin her bir sözcüðünün birer öbek oluþturduðunu görebilmekteyiz. Ancak harflari bu kadar kolay seçememekteyiz. Bunun nedeni, hece içindeki harflerin birlikte biçimlenmeleri gösterilebilir. Basit bir anlatýmla, "B" ünsüzünden sonra gelen ünlü sese (a, e, ý, i, o, ö, u, ü) baðlý olarak bu hecenin þekillenmesidir.

7 7.3 Ses Üretme Yöntemleri - 7 Bir hecenin þekillenmesinde, vurgunun da önamli bir etkinliði bulunmaktadýr. Türkçede bir sözcük içindeki vurgunun nasýl olacaðý Bölüm-2.5.1'de anlatýlmýþtý. Konuþmayý belirleyen özelliklerden biri de bazý seslerin uzatýlmasýdýr. Önceki kýsýmlarda, insan tarafýndan çýkarýlan sesleri incelemiþ ve onlarý ünü ve ünsüz kümesine ayýrmýþtýk. Ayrýca bu sesleri, üretim yerlerine göre sýnýflandýrmýþtýk. Konuþulan dillerde, bazý sesler birbirine çok benzemesine karþýn, bazý dillerde özel sesler bulunabilir. Örneðin ünlüler açýsýndan zengin olan Türkçede bulunan "ý" sesinin Ýngilizcede karþýlýðý yoktur. Gýrtlak sesleri Arapçada çok olmasýna karþýn ölçünlü Türkçede yok denecek kadar azdýr. Tüm dillerde bulunan sesleri tanýmlayabilmek üzere, uluslararasý bir abecenin (IPA) geliþtirildiði bilinmektedir. IPA ve SAMPA'da Türkçe harlerin karþýlýklarý Tablo-2.8 ve Tablo-2.9'da gösterilmiþti. Þekil-7.9'da bu abece, yayýncýsýnýn verdiði þekilde gösterilmiþtir. 7.3 Ses Üretme Yöntemleri Önceki kýsýmlarda, insanýn konuþurken çýkardýðý seslere iliþkin teknik bilgiler sunulmuþtur. Bu bilgilerin ýþýðýnda gerçekleþtirilen araþtýrma çalýþmalarýnýn sonunda, bir metni seslendirmek üzere iki temel yöntem geliþtirimiþtir: Doðal sesleri ekleme yöntemi Yapay ses üretme yöntemi Sesleri Ekleme Yöntemi Sesleri ekleme yöntemi, insan tarafýndan üretilmiþ ses kayýtlarýnýn kullanýlmasý ilkesine dayanýr. Bu yönteme uygun olarak gerçekleþtirilmiþ çalýþmalarda, en büyük parçadan en küçük parçaya kadar ekleme yöntemi denenmektedir: Doðal insan sesi kullanýlan, sesleri ekleme yöntemine dayalý seslendirme dizgeleri ses açýsýndan kaliteli sayýlýrlar. Tümce, Tümcecik ve Sözcük Temelli Seslendirme Tümce, tümcecik ve sözcük seslendirme yöntemi, özellikle bilgisayarlý yanýtlama dizgelerinde kullanýlmaktadýr. Bu tür dizgelerde, seslendirilecek metinler belli olduðundan, veri tabanýnda bulunan yanýt tümcesinin seslendirilmiþ biçimi kullanýlmaktadýr. Örneðin; "Kuruluþumuzu aramýþ olmanýzdan dolayý teþekkür ederiz" Bazý uygulamalarda, tümcenin tamamý yerine tümce içinde yer almasý olasý sözcük kalýplarý seslendirilerek veri tabanýnda saklanmaktadýr. Böylece veri tabanýndaki seslendirilmiþ kayýt sayýsý azaltýlmaya çalýþýlýr. Örneðin; "Ankara'ya gidecek yolcularýn 212 numaralý bekleme salonuna gelmeleri beklenmektedir." tümcesinde koyu olarak görülen kent adý ve salon numaralarý bir yerde diðer sözcükler bir baþka yerde saklanýr. Koyu yazýlý sözcükler deðiþkendir; diðerleri sabit kabul edilebilir.

8 8 - Metin Seslendirme Þekil-7.9: IPA Uluslararasý Sesçil Abece

9 7.3 Ses Üretme Yöntemleri - 9 Deðiþken sözcükler deðiþtirilerek ayný bilgi þöyle de okunabilir: Konya'ya gidecek yolcularýn 344 numaralý bekleme salonuna gelmeleri beklenmektedir. Sedece sözcüklerin seslendirilmiþ hallerinin veri tabanýnda tutulduðu, seslendirme yöntemleri de bulunmaktadýr. Örneðin "Ankara", "gitmek", "yolcu", "212", " numara", "bekleme", "salonu", "gelmek", "beklenmek" sözcüklerinin seslendirilmiþ yalýn halleri ve dilin biçimbilimsel özelliklerine baðlý olarak alabileceði ekler ile seslendirilmiþ halleri de veri tabanýnda tutulur. Ek açýsýndan kýsýtlý olan Hint Avrupa dilleri için uygulanabilir bir çözüm olarak görülen bu yöntem, Tükçe gibi ekler açýsýndan zengin olan Türkçe için pek uygun sayýlmaz. Tümce seslendirme yönteminde, sadece bir veya birkaç sözcüðün deðiþtirilerek kullanýldýðý örnekler de bulunmaktadýr. Örneðin; "xxxxxx'ya gidecek yolcularýn "yyyyy" numaralý bekleme salonuna gelmeleri beklenmektedir. Bu tümcede uçaðýn gideceði kent adý ve kapý numarasý dýþýndaki kalýp tümce bir kayýt, kent adý ve kapý numarasý ayrý iki kayýt halinda saklanýr. Tümce seslendirilirken, gerekli noktalarda kent adý ve kapý numarasý eklenir. Bu uygulamada da Türkçe gibi eklmeli diller için ayarlamalar yapýlmasý gerekir. Biçim birimi, Hece, Ses çifti ve Ses Temelli Seslendirme Genel anlamda bir metni seslendirme iþlemini, insan tarafýndan seslendirilmiþ tümce, tümcecik veya sözcükleri peþpeþe ekleyerek seslendirmek, çok geniþ bir veri tabaný gerektireceðinden, uygulanabilir deðildir. Bu nedenle, farklý yöntemler denenmiþtir. Bu yöntemlerden ilkinde, sözcük biçimbilim parçalara ayrýlmaktadýr: Örneðin, gözlükcü sözcüðü göz + lük + cü biçiminde, kök ve eklerine ayrýlmaktadýr. Veri tabanýnda seslendirilmiþ kök sözcükler ve ekler bulunmaktadýr. Gözlükçü sözcüðü selendirileceði zaman, kök sözcük, ekler ile birlikte seslendirilmektedir. Ýngilizce gibi ek açýsýndan sýnýrlý olan dillerde, biçim birimleri ekleyerek seslendirme iþlemi, Türkçe gibi eklemeli dillere oranla daha kolaydýr. Bu arada, Türkçedeki ses uyum kurallarýna göre eklerin deðiþeceði gerçeði de unutulmamalýdýr. Dildeki olasý hecelerin seslendirilmesi ve bir sözcük seslendirilirken bunlardan yararlanýlmasý, metin seslendirme sürecinde kullanýlabilen bir baþka yöntemdir. Bölüm-2.5.1'de anlatýldýðý gibi Türkçe hece yapýsý bakýmýndan kurallý bir dildir. Bir sözcük, kural tabanlý olarak hecelerine kolayca ayrýlabilir. Tablo-7.2'de Türkçe hece biçimleri ve olasý sayýlarý verilmiþtir: Tablo-7.1: Türkçedeki hece kalýplarý ve olasý sayýlarý Hece yapýsý S SZ SZZ ZS ZSZ ZSZZ Olasý sayýsý

10 10 - Metin Seslendirme Tablo-7.1'de hece kalýplarýnýn olasý sayýlarý verilmiþtir. Bu sayýlara bakýldýðýnda Türçede 4840 tane hece yapýsý olduðu söylenebilir. Buna göre 4840 hece seslendirildiðinde, Türkçe metin seslendirme dizgesinin gerçeklenebileceði söylebilir. Türkçede sözcük içinde bulunan hecelerde vurgulamanýn nasýl yapýldýðý Þekil-2.4'te gösterilmiþtir. Bir Türkçe sözcüðü hecelerine ayýrmak için kullanýlabilecek algoritmanýn ana hatlarý þöyledir: Sözcük sonundan baþlayýp baþýna doðru taranýr. Ýlk ünlü harfe rastlandýðýnda, bir adým daha sola gidilerek ünsüz harfin solunda kesilir. Ana hatlarý ile tanýtýlan bu algoritma üzerinde, yabancý dillerden dilimize geçmiþ sözcükler için düzenleme yapýldýðýnda hatasýz çalýþan bir algoritma olabilir. Hece yapýsýndan bir alt düzeye indiðimizde, tek tek veya ikili harflerin eklelendiði örnekler görülmektedir. Bu örneklerde, ilk aþama insanlar tarafýndan seslendirilmiþ sözcükleri, ses çiftlerine ve seslere ayýrmaktýr. Yoðun bir emek gerektiren bu çalýþma sonunda metinlerin seslendirilebildiði görülmektedir. Ýnsan tarafýndan seslendirilmiþ hece ve ikili harflere iliþkin sinyalleri birleþtirirken, dildeki ses özelliklerini kullanmak gerekmektedir. Dilin ses özellikleri, seslendirme sürecinde iþin içine katýlmadýðý durumlarda, üretilen seste patlamalar duyulmaktadýr Yapay Ses Üretme Yöntemi Bir metni seslendirmek için izlenen bir baþka yöntem, yapay ses üretme yöntemidir. Yapay ses üretme yönteminin temeli insan ses üretme organanýn modellenmesine dayanmaktadýr. Bu yöntemde, önce üzerinde çalýþýlan dilin ünlü ve ünsüz seslerinin frekans özellikleri çýkarýlmakta; ardýndan üretilen bu sesler kullanýlarak hece ve sözcükler seslendirilmeye çalýþýlmaktadýr. Yapay ses üretme süreci aþaðýdaki adýmlardan oluþur: Ýlk aþamada metin sesçil bir abece ile yazýlmýþ hale dönüþtürülür. Türkçe sesçil bir dil olarak kabul edilmesine karþýn, "a, e" gibi ünlülerimizin ince, kalýn ve uzun hallerinin olmasý Türkçe bir metnin bile sesçil abeceye dönüþtürülmesini gerekli kýlmaktadýr. Yazma kuralý düzensiz olan Ýngilizce gibi dillerde, metnin sesçil abece ile yazýlmýþ hale dönüþtürmek oldukça zor bir iþlemdir. Ýkinci aþamada, sesçil abece ile yazýlmýþ bir sözcük içindeki harflerin birlikte seslendirilmesine çalýþýlýr. Bu aþamada, harf çiftleri seslendirilebileceði gibi, hece seslendirmesine de gidilebilir. Bir sözcüðün seslendirilmesi sýrasýnda, üzerinde durulmasý gereken önemli iki nokta, vurgu ve uzatmalardýr. Türkçe sözcüklerde, genellikle harflerin okunuþ süreleri eþittir. Ancak yabancý dillerden alýnan sözcükler bu kuralý bozmaktadýr. Türkçe sözcüklerde sözcük içinde ve tümce içinde vurgunun nerede yapýlacaðý yaklaþýk olarak bellidir; ancak konuþma dilinde vurgunun yeri deðiþebilmektedir.

11 7.3 Ses Üretme Yöntemleri - 11 Bölüm-7.1'de verilen açýklamalar tekrar incelendiðinde, ünlü seslerin tek bir ses frekansý olmadýklarý; birleþik ses sinyallerinden oluþtuðu görülür. Bir baþka deyiþle, bir ünlü ses bir temel frekans bileþeni ve buna ek olarak daha düþük genlikli frekans bileþenlerinden oluþmaktadýr. Bir sesi oluþturan bu frekans bileþenlerin "formant" adý verilmektedir. Her dil için ses formantlarýnýn deðerleri deðiþmekle beraber IPA tarafýndan verilen ünlü formant deðerleri Þekil-7.10'da verilmiþtir. F2(Hz) IY UW IH UH ER EH AH AO AE AA F1 (Hz) Þekil-7.10: Ünlülerin Formant frekanslarý Ünlü Seslerin Formant Frekanslarý IPA Latin F1 F2 F3 i IY ý IH e EH ae AE A AH a AA ] AO U UH u UW g ER Örnek olarak "i" sesinin frekans bileþenleri Þekil-7.11'de ve "s" sesinki Þekil-7.12'de gösterilmiþtir. Þekil-7.12'ye dikkat edilirse, ünlü seslerden farklý olarak, ünsüzlerde tek bir frekansta genlik büyümesi görülmektedir Türkçenin Ünlü ve Ünsüz Sesleri Ünlüler, ses yolunda hiçbir engele uðramadan ses organlarýnýn ortaklaþa iþlemesiyle oluþurlar. Türkçede ünlüler dilin, alt çenenin ve dudaklarýn aldýklarý durumlara göre üçe ayrýlýrlar. Dilin aldýðý duruma göre ya kalýn ya da ince Alt çenenin aldýðý duruma göre ya dar ya da geniþ Dudaklarýn aldýðý duruma göre ya yuvarlak ya da düz Dilimizdeki sekiz ünlünün dördü kalýn, dördü ince ünlü olarak kümelenir. Kalýn ünlüler a, ý, o, u ve ince ünlüler e, i, ö, ü sesleridir. Kalýn ünlüler, aðýzýn geri kýsmýnda üretilirler. Ýnce ünlüler aðýzýn ön kýsmýnda üretilir.

12 12 - Metin Seslendirme Þekil-7.11: " i " sesinin formant frekanslarý Þekil-7.12: " s " sesinin frekansa göre deðiþimi Ünlülerin ikinci kümeleniþi, bu sesleri çýkarýrken dudaklarýn aldýðý biçime göre yapýlýr. Bu kümeleme biçiminde a, e, ý, i ünlüleri düz ve o, ö, u, u ünlüleri yuvarlak ünlü olarak adlandýrýlýr. Üçüncü küme, çenenin açýklýðýna göre yapýlýr: Geniþ ve dar ünlüler. Çenemizin açýlmasý, dolayýsýyla aðýz boþluðunun geniþlemesi ile üretilen ünlüler, a, e, o, ö geniþ ünlüler olarak adlandýrýlýr. ý, i, u, ü ünlülerinin çýkýþý sýrasýnda çene biraz kapalý, dolayýsýyla aðýz boþluðu dardýr. Bu nedenle bu seslere dar ünlüler denir. Türkçedeki ünlülerin durumu Tablo-7.2'de topluca gösterilmiþtir. Tablo-7.2:Türkçede Ünlülerin Kümelenmesi Düz Yuvarlak Geniþ Dar Geniþ Dar Kalýn a ý o u Ýnce e i ö ü

13 7.3 Ses Üretme Yöntemleri - 13 Oluþumlarý sýrasýnda ses yolunda belirli bir temas, bir engel, bir takýntý ile oluþan seslere ünsüzler denir. Ünlü seslerde olduðu gibi ünsüzler de aþaðýda gösterildiði gibi bazý kümelere ayrýlýrlar. Ses kiriþlerinin titreþmesine göre sert ve yumuþak ünsüzler Ses kiriþlerinden sonra ses yolunun týkalý ya da açýk oluþuna göre sürekli ve süreksiz ünsüzler Sesin çýktýðý yere göre dudak, damak, diþ ve gýrtlak ünsüzleri. Ünsüzlerin genel durumu Tablo-7.3'te gösterilmiþtir. Tablo-7.3 Türkçenin Ünsüzlerinin Kümelenmesi Sert Yumuþak Sürekli Süreksiz Sürekli Süreksiz Dudak f p m, v b Diþ s, þ ç, t j, l, n, r, z c, d Damak k ð, y g Gýrlak h

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Tablo-2.1:Türkçede Ünlülerin Kalýn ve incelik açýsýndan Kümelenmesi. Geniþ Dar Geniþ Dar Kalýn a ý o u Ýnce e i ö ü

Tablo-2.1:Türkçede Ünlülerin Kalýn ve incelik açýsýndan Kümelenmesi. Geniþ Dar Geniþ Dar Kalýn a ý o u Ýnce e i ö ü 2 esbilim Dilin en temel bileþeni, ses ve bu seslere karþýlýk düþen harflerdir. es üretiminde, ciðerlerimiz körük, gýrlak ve dilimiz ses üretim aygýtý olarak çalýþýrlar. esler, üretiliþ biçimlerine ve

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

- 1. 2. Kýsým Doðal Dil Ýþleme

- 1. 2. Kýsým Doðal Dil Ýþleme - 1 2. Kýsým Doðal Dil Ýþleme 2 - Doðal Dil Ýþleme - 3 6 Doðal Dil Ýþleme Ýnsanlýk tarihine genel olarak baktýðýmýzda bazý geliþmelerin insanlýðýn geliþiminde önemli sýçramalara neden olduðunu görürüz.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 1 11 Bilgisayarlý Çeviri Doðal dil iþlemenin en ilgi çekici alanlarýndan biri diller arasý çeviridir. Diller arasý çeviri denildiðinde, insanýn aklýna, farklý dillerde konuþan iki insanýn, arada çevirmen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

- 1. kitaplarýmýzdan sözcüðü defterlarýmýzdan hâlini alacaktýr. Oysaki defter sözcüðü kurallý bir sözcükken

- 1. kitaplarýmýzdan sözcüðü defterlarýmýzdan hâlini alacaktýr. Oysaki defter sözcüðü kurallý bir sözcükken - 1 10 Bul ve Deðiþtir Bul ve deðiþtir iþlevleri çoðunlukla birlikte kullanýlan iþlevlerdir. Bul iþlevi sadece aranan metin içindeki bir sözcük veya harf dizisini bulma amaçlý tek baþýna kullanýlabilirken

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Önsöz Günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz dil, bazýlarýmýz için sadece bir iletiþim aracý; bazýlarýmýz için sanat; bazýlarýmýz için ise bir araþtýrma

Önsöz Günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz dil, bazýlarýmýz için sadece bir iletiþim aracý; bazýlarýmýz için sanat; bazýlarýmýz için ise bir araþtýrma Önsöz Günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz dil, bazýlarýmýz için sadece bir iletiþim aracý; bazýlarýmýz için sanat; bazýlarýmýz için ise bir araþtýrma alanýdýr. Dilbilimciler, dilin geçmiþini, yapýsýný, diðer

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Transistörlü devrelerde polarma iþlemi çeþitli biçimlerde yapýlýr. Her yöntemin kendine

Transistörlü devrelerde polarma iþlemi çeþitli biçimlerde yapýlýr. Her yöntemin kendine Bölüm 6: Transistörlü yükselteçler A- TRANSÝSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERÝ DC ÝLE POLARMA YÖNTEMLERÝ : Küçük genlikli (zayýf) elektrik sinyallerini güçlendirmek için kullanýlan devrelere yükselteç denir. Mikrofon,

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ Hakan YAVUZ *, Gürel ÇAM ** GÝRÝÞ Lazer kaynaðý yüksek kaynak hýzý, düþük distorsiyon ve otomasyona çok uygun olma özellikleri dolayýsýyla yapý çeliklerinin kaynak iþlemlerinde

Detaylı

Dua ile baþlar Elifbamýz...

Dua ile baþlar Elifbamýz... Bismillah arkadaþým 13 HAZÝRAN 2003 CUMA SAYI: 2 Feza Gazetecilik AÞ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ali Akbulut Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý Yayýn Danýþmaný Hamdullah Öztürk Editörler Yayýn: Yusuf Çaðlar Din-Kültür:

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bölüm 2: Ýþlemsel Yükselteçler (Op-amplar)

Bölüm 2: Ýþlemsel Yükselteçler (Op-amplar) Bölüm 2: Ýþlemsel Yükselteçler (Op-amplar) A. Op-amplarýn yapýsý Yüksek kazançlý lineer (doðrusal) entegrelere op-amp denir. Op-amplar, plâstik ya da metal gövdeli olarak üretilir. Bu elemanlarýn gövdelerinin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Bölüm 2: Yarý iletkenler

Bölüm 2: Yarý iletkenler Bölüm 2: Yarý iletkenler Temel kavramlar Elektroniðin temelini oluþturan yarý iletkenleri açýklamadan önce madde ile ilgili temel bilgileri öðrenmek gerekir. Bilindiði gibi bütün maddeler atomlardan oluþmuþtur.

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bölüm 10: Operasyonel amplifikatörler

Bölüm 10: Operasyonel amplifikatörler Bölüm 10: Operasyonel amplifikatörler A- Opamp'larýn yapýsý Giriþ: Yüksek kazançlý lineer entegrelere "opamp" denir. Opamp'lar plastik ya da metal gövdeli olarak üretilir. Bu elemanlarýn gövdelerinin içinde

Detaylı