Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti."

Transkript

1 Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Liderler mitinge geliyor Milli Egemenlik coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum da da coþkuyla kutlanacak. HABERÝ 24 DE (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini Kutlarýz. Regaib Kandiliniz kutlu olsun 7 Haziran da yapýlacak milletvekilliði genel seçimleri öncesinde siyasi parti liderlerinin miting tarihleri netleþmeye baþladý. Ahmet Davutoðlu HABERLERÝ 6 ve 24 DE Devlet Bahçeli Ýçinde 11 ayýn sultaný Ramazan ýn bulunduðu üç aylarýn ilk kutlu gecesini bugün yaþýyacaðýz. Üç aylarýn ilk cumasý olarak belirlenen Regaib Kandili nin baþta ülkemiz olmak üzere tüm insanlýða huzur, barýþ getirmesini temenni ediyor, tüm okurlarýmýzýn kandilini kutluyoruz. ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimiz ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, sýhhat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz. Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2250) 23 NÝSAN 2015 PERÞEMBE Not: Otoparkýmýz mevcuttur. Regaib Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dileriz. (Ç.HAK:3621) Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Namýk Çuha Jeoloji Mühendisi Tel: Fax: Cep: Mobil: Kubbeli Cad. No: 2/2 ÇORUM (Ç.HAK:1786) ÇUHA Madencilik Mühendislik Su sondajý Temel Sondajý Zemin Etütleri Yeraltý suyu araþtýrmasý (Ç.HAK:1786) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: Hedef raylý sistem BUNLAR DEMÝREL Ý BÝLE SOLLADI Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Hakimiyet i ziyaretinde gündemi deðerlendirdi. Muhalefetin seçim vaadlerinin Türkiye yi 6 ayda iflas ettireceðini savunan Baðcý, CHP ve HDP nin seçim beyannamelerini Cem Uzan ve anahtar sallayanlara benzeterek, Bunlar Demirel i bile geçti. dedi. (Ç.HAK:2890) Leblebi-Kuruyemiþ Merkez : Çevreyolu No: 260 ÇORUM Tel: Þube : Halkbank Karþýsý No: 1 Tel: Terminal Þubeler: Tel: RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU Ýsmet - Yakup - Galip Hýþýroðlu Cahit Baðcý Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:2892) (Ç.HAK:2891) Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 81 ÇORUM Tel: pbx - Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Ankara Yolu 7. Km. No: 77 ÇORUM Tel: pbx Faks: Grand Park Turizm Otelcilik Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýnönü Cd. No: 60 ÇORUM Tel: pbx Faks: Gsm: SEVAL ZÝRAAT ALETLERÝ San. ve Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 4. Km. No: 17 ÇORUM Tel: Yzh: HAK-EL ÝNÞAAT TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:51) (Ç.HAK:2889) HABERÝ 2 DE Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. UÐUR TEL ÖRGÜ Beton Çit Direk Ýmalat San. Tic. Ltd. Þti. Bordur Taþý, Kalvenizli ve Pvc Tel Çeþitleri Hanifi Uður Adres: Akkent Mah. Ýskilip Yolu 2. Km. No: 143 ÇORUM Tel-Fax: Cep: HABERÝ 6 DA Saðlýk Bakanlýðý Çorum merkez ve ilçelere hekim atamasý yaptý. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Sektörde yeni bir anlayýþ Çorum merkeze modern bir þehir vaadinde bulunan Baðcý,siyaseten raylý sisteme destek vereceklerini açýkladý. Çimento Fabrikasý nýn taþýnmasý ve projesi hazýr olan turizm yollarý için finans saðlanacaðýný ifade etti. Demiryolu için, Eli kulaðýnda,tarih bekliyoruz diyen Baðcý, Baþbakan ýn 20 Mayýs ta Çorum da miting düzenleyeceðini kaydetti. Ýlçelere hekim atamasý Mustafa YAZICI

2 2 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Regaib Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini Cenab-ý Hakk'tan niyaz ederiz. Yavruturna Mah. Gazi Caddesi No: 60/B (Çorum Valiliði Karþýsý) ALO PAKET: Ýlçelere hekim atamasý Saðlýk Bakanlýðý Çorum merkez ve ilçelere hekim atamasý yaptý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun verdiði bilgiye göre, Saðlýk Bakanlýðý nezdinde yapýlan giriþimler sonucunda Kargý'ya 2 pratisyen, Mecitözü ve Osmancýk'a 1 pratisyen hekim, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 1 pratisyen hekim,, Göðüs Cerrahi, Fizik Tedavi Kalp ve Damar Cerrahi, Nükleer Týp Merkezine 1'er pratisyen ve Sungurlu Devlet Hastanesi'ne Kardiyoloji Uzmaný kadrosu tahsis edildi. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, yaptýðý açýklamada, "AK Parti iktidarý döneminde özelikle son yýllarda saðlýk hizmetlerinden çok fazla miktarda yatýrým alan ilimiz saðlýk kuruluþlarýnýn çok daha etkin ve verimli bir þekilde vatandaþlarýmýza hizmet verebilmesi amacýyla bu kadro tahsisini bakanlýðýmýzdan talep ettik. Bakanlýðýmýzda bu talebimizi olumlu görerek bu kadro tahsislerini gerçekleþtirdi. Vatandaþlarýmýza hayýrlý uðurlu." Ýfadelerine yer verdi. AK Parti yöneticileri Güzelyurt ta ev ziyareti yaptý. AK Parti ev ziyaretinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya, Erhan Akar Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Ceylan, Gülabibey Mahallesi Baþkaný Veysel Kaçmaz Mahalle Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Yumurtkan ile birlikte Gülabibey Mahallesi Güzelyurt semtinde ev ziyareti yaptý. Sýcak ortamda karþýlamalarýndan dolayý memnuniyetini dile getiren Rumi Bekiroðlu, Türkiye'nin 2001 yýlý öncesi yaþadýðý travmalarýn gençlere anlatýlmasýný istedi. Yeni neslin ülkenin nereden nerelere geldiðini, 13 yýldýr yapýlanlarý görmesi gerektiðini vurgulayan Bekiroðlu," 2001 öncesinde muhalefet olan bu partiler iktardýlar. Yaptýklarý çalýþmalar bir elimizin avucunu doldurmaz, þimdi çýkmýþlar bizim yaptýðýmýz hizmetleri yapacaklarýný iddia ediyorlar. Bunlarýn kafasýna taþ düþmüþ. Bu zamana kadar nerdeydiler, neden halkýmýza hizmet etmekten yoksundular. Partimiz, hamdolsun 13 yýldýr milletinin hizmetinde var olmuþtur ve var olmaya da devam edecektir. Bundan hiçbir þüphemiz yoktur. 7 Haziran seçimlerinden de alnýmýzýn akýyla çýkarak milletimizin yaþam standartýný yükseltmeye, ülkemizin saygýnlýðýný itibarýný artýrmaya, Yeni Türkiye'mizi sizlerin desteðiyle inþa etmeye devam edeceðiz." dedi. Ýlkuðurum Eðitim Gýda Saðlýk Hizm.Ltd.Þti. Yön. Kurulu Baþkaný Ferhat ÖZTÜRK Psikolojim kötü dedi ama inandýramadý Çorum'da tartýþtýðý eþini 7 yerinden býçaklayarak öldürdüðü öne sürülen sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, evde tartýþtýðý eþi Melek Yalçýn'ý (42) çeþitli yerlerinden býçaklayarak öldürdüðü iddiasýyla hakkýnda "kasten yakýn akrabayý öldürme" suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istemiyle dava açýlan tutuklu sanýk Ýlhan Yalçýn (45) ile taraflarýn avukatlarý katýldý. Sanýk avukatýnýn, müvekkilinin, daha önce psikolojik tedavi gördüðünü, cezai ehliyetinin olmadýðýný söylemesi üzerine, Yalçýn'ýn Ýstanbul Adli Týp Kurumuna gönderildiðini hatýrlatan mahkeme heyeti, sanýk hakkýndaki raporun gönderildiðini belirtti. Mahkeme heyeti, Ýstanbul Adli Týp Kurumunun yaptýðý muayenede, "sanýðýn cezai ehliyetinin tam olduðuna" hükmettiðini açýkladý. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, bu önemli günün barýþ, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Paslanmaz ve Alüminyum Doðrama, Alüminyum ve Paslanmaz Korkuluk Sistemleri Erol Öksüz Mimar Sinan Mah. 76. Sokak No: 10 Tel-Faks: Cep: (Ç.HAK:2502) (Ç.HAK:1183) ÜRETÝCÝ BAYÝÝ Paslanmaz çelik merdiven ve Camlý korkuluk sistemleri balkon korkuluklarý Ferforje ve demir doðrama Alüminyum korkuluk sistemleri sistemleri Yalçýn'ýn avukatýnýn, rapora itiraz ederek yeniden rapor aldýrýlmasý yönündeki talebi ise reddedildi. Sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar veren mahkeme heyeti, karar için duruþmayý erteledi. TI ÖNCE TARTIÞMA ÇIKMIÞ- Kale Mahallesi'nde 16 Aralýk 2013'te, Ýlhan Yalçýn ile eþi Melek Yalçýn arasýnda ailevi nedenlerden dolayý tartýþma çýkmýþ, kavgaya dönüþen olayda Ýlhan Yalçýn, mutfaktan aldýðý ekmek býçaðýyla eþini çeþitli yerlerinden yaralamýþtý. Komþularýnýn ihbarý üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Yalçýn, 14 saat süren yaþam mücadelesini kaybederek yaþamýný yitirmiþti. Olaydan sonra kaçan ve Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekiplerince yakalanan Ýlhan Yalçýn, tutuklanmýþtý.(aa) Sazan balýðý operasyonu Jaendarma 800 kilo sazan balýðý ele geçirdi. Çorum Ýl Jandarma Alay komutanlýðý ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak olarak avlanan 800 kilo sazan balýðý ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren Jandarma Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ekiplerince merkeze baðlý Tozluburun köyünde yasak olmasýna raðmen balýk avý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine bölgede araþtýrma yapan jandarma ekipleri Ö.Þ. ve M.A. isimli þahýslarýn kaçak avladýklarý balýklarý toplayarak Yozgat a nakledeceklerini tespit etti. Þahýslarý bir süre takip ettikten sonra operasyon için düðmeye basan jandarma ekipleri Ö.Þ. ve M.A. adlý þahýslarýn kullandýðý minibüsü Çorum-Ýskilip karayolunda durdu. Minibüste yapýlan aramada 80 kasa içerisinde 800 kilo sazan cinsi balýk ele geçirildi. Jandarma tarafýndan el konulan balýklar Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ne teslim edilirken, þahýslar hakkýnda idari yaptýrým uygulamasý için tutanak teslim edildi.

3 PERÞEMBE 23 NÝSAN

4 4 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 ÝHL öðrencileri Ýmamý Azam ý anlattý Geleceðin panelistleri göz doldurdu cesaret sergilediði Ýmamý Azam Ebu Hanife paneli baþarýyla gerçekleþtirildi. Devlet Tiyatro Salo- nu'nda düzenlenen panel, bugüne kadar öðrencilerin izleyici olarak katýldýðý panellerden farklý olarak bu kez panelist koltu- Ýmam-ý Azam Ebu Hanife paneli baþarýyla gerçekleþtirildi. ðuna öðrenciler oturdu. Öðrencilerinin her alanda baþarý ve donaným kazanmasý için büyük bir özveri sergileyen Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, öðrencilerine sunduðu bu imkanla da bir kez daha takdir gördü. Sunum baþarýsý ve içerik zenginliði bakýmýndan profesyonelce hazýrlanan panel, kürsülerin ÝHL öðrencilerine teslim edildiðinde, onlarýn ortaya koyacaðý baþarýnýn da göstergesi oldu. Okul Meclisi Baþ- kanlýðý tarafýndan hazýrlanýn sinevizyonun izlenmesinin ardýndan baþlayan panelde, A/11-E sýnýfý öðrencisi Hayrunnisa Aktý panel baþkaný olarak görev yaptý. Ýmamý Azam'ýn Siyasi Yönü 11/O sýnýfý öð- rencisi Mücahit Kýlýç tarafýndan sunulurken, Ýmamý Azam'ýn Hadis ve Sünnet görüþünü 11/C sýnýfý öðrencisi Elif Kalen- der, Ýmamý Azam'ýn Fýkhi yönünü ise 11/O sýnýfý öðrencisi Çaðrý Þirin anlattý. KAMERA SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYATLAR TEM ALI SÝSAHÝL R E M A 4 K RULUM D KU Her Ölçüde Elektronik LED Tabela yapýlýr TOPTAN VE PERAKENDE SATIÞ SES SÝSTEMLERÝ KAMERA ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR TEM RALI SDÝSAHÝL E M A K 6 RULUM KU ALTAN ELEKTRONÝK (Ç.HAK:3130) EROL TAÞKAN Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinin panelist olarak görev aldýðý ve büyük bir medeni 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan Çorum Üretici Bayii 15 yýllýk tecrübe Cam Balkon Isýcamlý Cam Balkon Cephe Vitrin Sistemleri PVC Pencere Kapý Çelik Kapý Fotoselli Kapý Katlanýr Tente Sistemleri Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel:

5 PERÞEMBE 23 NÝSAN

6 6 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Muhalefet 6 ayda ülkeyi batýrýr AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, muhalefetin vaadlerini karþýlýksýz çeke benzetti. AK PARTÝ SÖZLEÞMESÝ Hakimiyet i ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in sorularýný cevaplandýran Baðcý, AK Parti nin aday tanýtýmý ile birlikte seçim beyannamesini deklare ettiðini, 100 maddeden oluþan 2023 Türkiye sözleþmesinin durum ve hedeflerini ortaya koyduðunu söyledi. TÜRKÝYE 6 AYDA ÝFLAS EDER CHP ve HDP nin aðýrlýklý olarak para saçarak, bütçeyi har vurup harman savurarak seçim beyannamesi sunduðunu savunan Baðcý, CHP nin vaadlerinin bir yýllýk bütçesi 150 trilyon liraya karþýlýk geliyor. Yani yatýrýma ayrýlan bütçenin iki katýna tekabül ediyor. Türkiye de halihazýrda milyarlýk bütçe açýðý var. CHP nin vaadlerine göre 150 milyonluk bütçe açýðý olacak. CHP nin ilk iþi Merkez Bankasý rezervlerini eritmek olacak. Bu mantýkla Türkiye 6 ay sonra iflas eder. Merkez Bankasý rezervlerine göz dikerek, karþýlýklarý, ülkenin kredibilitesini ortadan kaldýrýyorsunuz. Dýþ kredi karþýlýðýný sarsýyorsunuz. Hazine garantili borçlanma yetkisini ortadan kaldýrýyorsunuz. CHP nin vaadlerinin Çorumca karþýlýðýný aslý yok yaylasýndaki yoðurda yaprak sarmak gibi þeklinde yorumlayabiliriz. HDP de ayný. Baraj AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, yeni dönemde daha modern bir Çorum vaadinde bulundu. OSMANCIK OSB Çorum merkez ve ilçelere yapýlacak yatýrýmlarla ilgili genel bir durum deðerlendirmesi yapan Baðcý, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi nde parsellerin tahsis edimesi, önümüzdeki yýldan itibaren fabrikalarýn inþasýna baþlanmasý hedefinde olduklarýný söyledi. ÝLÇELER ÝÇÝN NELER SÖYLEDÝ Ýskilip e ayakkabýcýlar sanayi sitesi kurulmasýný arzu ettiklerini vurgulayan Baðcý, Sungurlu ve Ýskilip Cezaevi nin tamamlanacaðýný ifade etti. Sungurlu OSB de doluluk oranýný artýrmayý hedeflediklerini dile getiren Baðcý, Týmarlý, Koçhisar, Obruk ve Mecitözü nde 300 bin dönüm araziyi suya kavuþturarak modern sulama tekniklerini hayata geçireceklerini kaydetti. RAYLI SÝSTEM VAADÝ AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Týðlý, Cemil Öz ve Ayhan Anýz ile birlikte ÇESEOB'u ziyaret etti. Milletvekili Baðcý'yý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikete Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Marangozlar Odasý Baþkaný, Ömer Latif Akdað, Terziler Odasý Baþkaný Lütfü Barut, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Kalaycýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkan V. Fazlý Özdemir ve Kasaplar Odasý Baþkaný Recep Gür karþýladý. Ziyarette kýsa bir deðerlendirme yapan Baðcý; "Esnafýmýzýn sorunlarýný sýcaðý sýcaðýna gerek TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe görüþmelerinde, gerekse partimizde anlýk müdahalelerle çözmeye, esnafýmýzýn yanýnda olmaya çalýþtýk. Ülkemizin dinamosu zanaatla geliþti. Ekonomimizin temelinde küçük esnafýmýzýn çabasý var. Her zaman yanýnýzda olmaya, sorunlarýnýzý çözmeye devam edeceðiz" dedi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, "Arife dualarýnýz biz esnaf için çok önemlidir. Bizleri hiç bir zaman yalnýz býrakmadýnýz. Bizimle sürekli istiþare içinde oldunuz. Esnafýmýz sizi bir milletvekili olmanýzýn ötesinde esnafýn sorunlarýný rahatça paylaþabileceði bir aðabey olarak görüyor. Her zaman esnafýmýzýn yanýnda olduðunuz için teþekkür ediyoruz." dedi. sýkýntýsýný aþabilmek için memnuniyetsiz kesimlere, uç ve marjinallere yönelerek çýkýþ yolu arýyor. dedi. GEZÝ CÝLER DEÞÝFRE OLDU Türkiye de kimsenin yaþamýna müdahale olmamasýna raðmen endiþe, korku ve kaygý algýsý inþa edilmeye çalýþýldýðýný belirten Baðcý, Gezi ve diðer eylemlerin arka planýnda yatan algýnýn böylece daha iyi anlaþýldýðýný ifade etti. BUNLAR DEMÝREL Ý BÝLE SOLLADILAR HDP ve CHP nin vaadlerinin 1990 ve 2002 yýllarýndaki Cem Uzan ile anahtar sallayanlarý hatýrlattýðýný açýklayan Baðcý, Bunlar Demirel i bile solladýlar. Bütün bunlar CHP nin ne pahasýna olursa olsun iktidar olma, HDP nin de barajý aþma kaygýsýndan kaynaklanýyor. Muhalefetin vaadlerinin toplumda hiç bir karþýlýðý yok. Millet cebindeki paranýn pul olduðu günleri unutmadý. Bu tarz vaadler bütçe açýðýný 10 a katlar. Her iki partinin vaadlerinin kaynaðýný göstermesi lazým.vergileri mi artýracaksýnýz.? Vaadleri KDV ve ÖTV den alýnan vergilerin yarýsý bile etmiyor. Bu, halký kandýrmaktýr. Muhalefetin vaadleri karþýlýksýz çek gibi. AK Parti iktidarýnda saðlýkta, alt yapýda, eðitimde, sosyal projelerde yaþam standartýnýn ne kadar deðiþtiði biliniyor. Çorum da 2013 yýlý verilerine göre kendi evinde oturanlarýn oraný yüzde 73. Biz anahtarý verdik zaten. Milletimiz herþeyin farkýnda. diye konuþtu. Hedef raylý sistem Baþbakan 20 Mayýs ta Çorum da AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, 20 Mayýs 2015 Çarþamba Çorum a geliyor. AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Baþbakan Davutoðlu nun 20 Mayýs ta Çorum da miting düzenleyeceðini söyledi. Ahmet Davutoðlu Çorum merkezle ilgili deðerlendirmelerde de bulunan Baðcý, büyükþehir yasasý ile bütünþehire geçerek 2023 hedefleri doðrultusunda Çorum a yeni bir þehir ve ulaþým tarzý taþýmayý istediklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi, Akkent, tren istasyonu, hastane, Güney Kampüs ve þehir merkezini raylý sistemle buluþturmalarý gerektiðini vurgulayan Baðcý, Kýþla nýn bir bölümü konut oluyor. Nüfus batýya doðru yoðunlaþýyor. Hedef raylý sistem. dedi. ÇÝMENTO FABRÝKASI NIN TAÞINMASI Çimento Fabrikasý nýn taþýnmasý ve modernizasyonunun gerekli olduðunu belirten Baðcý, bu konuda giriþimlerinin devam edeceðini kaydetti. TURÝZM YOLLARI BÝRLEÞÝYOR Turizm yollarýna iliþkin proje hazýrlandýðýný, finansman problemini çözeceklerini anlatan Baðcý, Hattuþa-Yazýlýkaya, Alacahöyük, Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu ile müze ve örenyerlerinin birbirine baðlanacaðýný sözlerine ekledi. Demiryolu eli kulaðýnda AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum un demiryolu yatýrýmana dair tarih belirleme aþamasýna geldiklerini söyledi. Baðcý, Demiryolu eli kulaðýnda, tarih belirleyeceðiz. Güzergah ihalesi yapýldý. Hýzlý bitirilmesi için finansman modeli üzerinde çalýþýlýyor. Genel bütçe ile demiryoluna yatýrýmýna baþlanabilir. dedi. Baðcý ya sýcak karþýlama Milletvekili Cahit Baðcý, ÇESOB u ziyaret etti. Baðcý dan Hakimiyet e ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ve Yönetim Kurulu Üyesi Þeyda Önen ile birlikte Hakimiyet i ziyaret eden Baðcý, yerel ve genel gündemi deðerlendirdi. Milletvekili Baðcý ve teþkilat yöneticilerini Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer karþýladý. 3 kesin, 4 ü zorluyoruz AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum da AK Parti nin üç milletvekilini kesin çýkaracaðýný, 4 vekil için çalýþtýklarýný iddia etti. AK Parti nin 4 vekil çýkarma ihtimalinin her zaman bulunduðunu savunan Baðcý, Partimizin 4 vekil çýkarmasý, CHP nin popülist politikalarý ve adaylarýnýn halk nezdinde nasýl karþýlýk bulacaðý ile MHP nin etkisine baðlýdýr. þeklinde konuþtu. VEFAT ve TEÞEKKÜR Kýymetli babamýz Hasan Hüseyin Arslan ýn 20 Nisan 2015 tarihinde vefatýndan dolayýsýyla gerek cenaze törenine katýlarak, gerekse evimizi ziyaret ederek, telefonla arayarak baþsaðlýðý dileklerini ileten tüm akraba, dost ve sevenlerine teþekkürü bir borç biliriz. Arslan Ailesi Evlatlarý: Mustafa-Hýdýr-Ali Arslan Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun

7 PERÞEMBE 23 NÝSAN Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:438) Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:840) Ýstanbul Yolu Üzeri 3. Km. Osmancýk / ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:841) HAC ve UMRE ORGANÝZASYONU Selahattin-Yasir KÜÇÜK GÜL BAHÇEM HAC MALZEMELERÝ Toptan-Perakende Satýþ Maðazasý Tel: Osmancýk Cad. No: 23/A (Ölçek Ýþ Merkezi Yaný) ÇORUM Bizi bizimle Hac ca gidenlere sorun Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: Faks: Cep: Dualarýnýzýn kabul ve makbul olmasý dileðiyle Regaib Kandilinizi kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. KAMÝL AKGÖNÜL Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. AKKENT MAH. GÝMAT 15. SOK. NO: ÇORUM TEL: FAX: YALITIM VE YAPI MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 4. KM. ÇORUM TEL: FAX: (Ç.HAK:842) (Ç.HAK:839)

8 8 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Üyelerimizin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileriz. Saygýdeðer hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. SER-KOOP. S.S. 22 Nolu Servis Otobüsçüleri Kooperatifi Erdal BUDAK (Ç.HAK:959) adýna baþkan Tel: Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. DAMAK LOKANTASI Yavruturna Mah. Esnaf Evleri 6. Sokak No: 13 Tel: Hemþehrilerimizin, meslekdaþlarýmýzýn Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Turgay Karaca Çorum Barosu Yönetim Kurulu (BASIN:10000) (Ç.HAK:961) (Ç.HAK:960) Ahmet Duran Eðitim Merkezi adýna Baþkan Av. Altan Akpýnar Küçük Sanayi Sitesi 15. Cad. No: 7 Tel:

9 PERÞEMBE 23 NÝSAN Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:850) TUZCULAR BÜYÜK OTEL PETROL OFÝSÝ Adres: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 5/C ÇORUM Pbx: Fax: Adres: Ýnönü Cad. No: 90 Pbx: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. TOTAL BAYÝ Adres: Küçük San. Sitesi 1. Cad. Pbx: Fax: Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. UHUD ÝNÞAAT MALZEMELERÝ Tic. ve San. Ltd. Þti. DOÐALGAZ ISI DÖNÜÞÜM SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:851) K.S.S. 3. Cadde No:31/A ÇORUM Tel: Faks: Gsm: (Ç.HAK:852) Merkez: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 8/44 Tel: Fax: Þube: Osmancýk Cad. No: 150 ÇORUM Tel: Eyyüp&Fettah PEHLÝVAN Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÇORUM BAYÝÝ AKÜ ÇORUM BAYÝÝ (Ç.HAK:853) 2. el araç alým-satýmýnda güvenilir adresiniz ÜNAL OTOMOTÝV Akþemseddin Cad. No: 36/2 ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:854) Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÞENÖZ PARKE (Ç.HAK:856) (Ç.HAK:855) Þamlýoðlu Toyota Plaza Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 15 Hat Faks: MERÝNOS GRUNDÝG Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 25 Tel: Gsm: Ankara Yolu 1. Km. Erzurum Dede Sk. No: 10 Tel: Gsm: Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. TEMÝZEL Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. MERMER GRANÝT Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. ÜNAL YEM (Ç.HAK:859) (Ç.HAK:860) Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: (Ç.HAK:858) (Ç.HAK:857) Tel&Fax: Küçük San. Sit. 9. Cad. No: 2 (TV Vericileri Karþýsý) - Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YALÇIN Isý, Ses, Su, Yangýn yalýtýmý, Ýç-Dýþ Cephe Mantolama, Dekorasyon ve Taahhüt BAYRAM YALÇIN Tel: Fax : Gsm: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 1. Uç Sk. No: 10/D ÇORUM (Ç.HAK:861) Kalite Anlatýlmaz Yaþanýr Çimstone-Belenco-Granit-Mermer-Akrilik (Samsung LG) Toptan ve Perakende Satýþý

10 10 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Tüm Ýslâm Aleminin, Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:937) Bölge Müdürü Þahin Aðýr ÇORUM MAÐAZALARIMIZ: Çorum 1: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 2 Yunus AVM Çorum 3: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No: 60/A Çorum 4: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sk. No: 5/ Çorum 5: Ulukavak M. Osmancýk C. 250/ Çorum 6: Bahçelievler M. M.A. Ersoy C. 99/A Çorum 7: Buharaevler M. 5. C. No:16/A-B (Ç.HAK:938) Tüm Çorum halkýnýn Regaib Kandilini en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ölçerler Tarým Makina Ýmalat ve Pazarlama Fabrika: K.S.S 4. Cad. No: 25 Merkez Çorum Teþhir: Kunduzhan Mah. Akþemsettin Cad Ýskilip Kavþaðý Tel: DEMÝRCÝOÐLU HARFÝYAT Kazý Nakliye Kum Mýcýr Stabilize Forklif Kanal Bina yýkýmý Duvar Taþý Kýrýcý Ýþleri Tüm Hemþehrilerimizin ve Ýslâm Aleminin Regaib Kandili ni kutlarýz. Bu gece de yapýlan tüm dualarýn ve ibadetlerin kabulünü Allah tan niyaz ederiz. Bu mübarek gecenin baþta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. UÐUR GRUBU YÖNETÝM KURULU adýna Uður BARLIK - Uygun BARLIK (Ç.HAK:940) (Ç.HAK:941) (Ç.HAK:939) Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Ahmet DEMÝRCÝ Çepni Mahallesi Akþemsettin Cad. No: 89/B

11 PERÞEMBE 23 NÝSAN Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. MERT PÝDE SALONLARI ALO PAKET: Garaj Pide ve Et Lokantasý ALO PAKET: ÞUBE: 2 ÞUBE: 1 Tüm çorba çeþitleri, sulu yemek ve ýzgara çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Gülabibey Mah. Ata Cad. Gülabibey Mah. Ata Cad. No: 63/B Güvenlik Apt. No: 22 Tel: ÇORUM ÇORUM Yeni Kamyon Garajý (Ç.HAK:883) YENÝ ÞUBEMÝZ HÝZMETTE ERCAN - FATÝH ÞÝÞLÝ Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Milletimizin, tüm hemþehrilerimizin dost ve müþterilerimizin Regaib Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlik ve mutluluklar dileriz. ÇAÐLAYAN PLASTÝK ÞAMLILAR ZÜCCACÝYE KOLLEKTÝF ÞÝRKETÝ MERKEZ: Eðridere Cad. No: 36 ÇORUM Tel: Fax: BORU ÝNÞ. NAK. SAN. TÝC. LTD. Jumbo Corner - Kütahya Porselen - Güral Porselen Showroom Sel Sok. No: 47 ÇORUM Tel: Tel: Fax: (Ç.HAK:875) (Ç.HAK:874) Tefal Shop: Gazi Cad. No: 72 ÇORUM Fabrika: Küçük Sanayi Sitesi 73. Sok. No: 3 (Köfteci Kel Adil Karþýsý) Tel: Þube: BORUBANK Ankara Yolu 1. Km. (Karayollarý altý) Tel: Müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÝZMÝR LOKANTASI Küçük Sanayi Sitesi 41. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: Fax: Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. MERKEZ ELEKTRÝK (Ç.HAK:877) (Ç.HAK:876) ALO PAKET EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN-BERAT-TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Merkez: 9. Hürriyet Sk. No: 1 Tel: ÇORUM Þube: Camii Kebir Sk. No: 3 Tel: ÇORUM Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Erol BOZKURT Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 107/D (Abdibey Cami Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:881) (Ç.HAK:878) Tesisat-Tamirat-Aydýnlatma Toptan ve Perakende Malzeme Satýþý Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. Merkez Atölye : Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 19 Tel: : K.S.S. 6. Cad. No: 19 Tel: (Ç.HAK:880) (Ç.HAK:882) (Ç.HAK:879) ÞÝRÝN BÜRO MOBÝLYA Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:10 Nisan 1431 Kasým: NÝSAN Þöhreti seven kimse, Allahü teâlâdan korkmaz. (Biþr-i Hâfî r.a.) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI REGÂÝB KANDÝLÝ'NÝZ MÜBÂREK OLSUN - TBMM'nin açýlýþý (1920) - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Bahtiyar aileler Dünya cenneti. Ýþte bunun adý ailedir. Ama ailede kavram kargaþalarý varsa, bu aile de de cehennemin numuneleri yaþanýr. Haným ayrý telden, baba ayrý telden, çocuklar ayrý telden çaldýðý zaman hayat çekilmez hale gelmeðe baþlar. Bahtiyar aileler o yuvayý cennetten bir köþe haline getirir. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Kavalcý ailesi böyle bahtiyar bir ailedir. Mithat, Abdurrahman, Süleyman, Ramazan, Serkan, Erkan. Bu aile iþte bu kardeþleri ile Nur hizmetine yýllarca çekinmeden hizmet eden çok yakýndan tanýdýðým ve emeklerimizin olduðu fertlerdir. Çorum'un Dodurga ilçesinden ülkemizin muhtelif illerinde hizmet eden kardeþler. Üç bacanak üç kardeþ. Çok nadirdir. Hemþerimiz Zübeyir aðabeyimin üç kýzýný da bu bahtiyar ailenin, Abdurrahman,Süleyman ve Ramazan kardeþlerimiz ile evlendirmeleri iki Nur talebesi ailenin ne kadar isabetli bir evlilik yaptýklarýna þahit olduk. Ramazan kardeþim Yeni Asya Vakfý nda çalýþmaktadýr, Abdurrahman Yozgat ta, Süleyman Amasya da, Serkan Barla da, Erkan Ýstanbul da, Mithat Dodurga da. Yýllardýr beraberliklerimiz devam etti ve edecek inþallah. Babalarý Haydar abi mütevazý bir deðerli insandý. Allah Rahmet eylesin. Evlatlar vesilesi ile yýllarca muhabbetimiz devam etti. Onu ve annelerini tebrik ediyorum. Çok nadirdir bütün evlatlarýn ayný hizmete gönül vermeleri. Bu manada Abdurrahman kardeþimin halis niyetini ve ihlasýný tebrik ediyorum. Ceylan aðabeyim:"kardeþim nur talebesini þu imtihanlarý vardýr: Okuldan sonra, askerlikten sonra, iþ hayatýndan sonra, evlilikten sonra.. Bu engelleri aþtýktan sonra inþallah sonuna kadar götürür" dermiþ. Yaþadýðýmýz zamanlarda bu aðlara takýlan nice nur talebelerini gördük ve üzüldük. Kavalcý ailesine taziyetlerimi iletiyorum. Bu kadar evladý bu kudsi davaya feda eden bir babanýn Cenabý Hak akýbetini inþallah iyi edecektir. Mekaný cennet olsun inþallah. Ne güzeldir bayramlar, ne güzel! Nice anlamlar yüklenir özel ve genel baðlamlarda. Ýnsan bekler, toplum bekler onu hasretle. Yaklaþtýkça heyecanlarý da artar. O gün, her günden farklý olarak hissedilir. Yürekler neþeyle dolar, gözler parýldar, yüzlerde tebessümler çiçeklenir. Denk geldiði baharýn canlýlýðý gibi insanýn kalbine tazelik katar. Bayram'dýr gelen, bayram! Bayramý yaþamak, hak edilmiþ sevinçleri hayata katmaktýr elbette. Bayramlar, fikirlerin heyecana dönüþtürülerek doyasýya yaþanmasýnýn gereðini hatýrlatýr bize. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn 95. yýlýný idrak etmekteyiz milletçe can-ý gönülden. Milli Mücadele'nin ruhu var bu bayramda; milli iradenin idraki ve hayat buluþu var. TBMM ilk defa toplandý Ankara'da. Mustafa Kemal Atatürk'ün baþkanlýðýnda yurdumuzu düþmanlardan kurtarmanýn iradesi ortaya kondu ve bu karalýlýk dünyaya ilan edildi. Milllet onca sýkýntýya raðmen bir oldu, omuz omuza verdi, milli iradeyi hakim kýldý. Vatanýmýzý düþmandan temizledi. Devletimizi kurdu. 23 Nisan tarihinde TBMM'nin toplanmasý, toplanýp çalýþmaya baþlamasý vatanýn kurtuluþu ve devletin kuruluþu milli egemenlik anlayýþýna dayanan en güçlü hamlesidir milletimizin. Hakimiyet-i Milliye'nin hayata geçiriliþidir. Türk tarihinin köklü bir ilk adýmýdýr ki; bu da çaðýn geliþmelerini iyi okuyup, gerekli hamleleri zamanýnda yapabilme iradesinin en olgun meyvesidir. Atalarýmýzdan kalan, milli varoluþun tarihi dönemeçlerinden biri olarak kabul edilen bu bayramý sevine sevine yaþamak gerek Allah'a binlerce kez þükrederek. Egemenlik ve çocuklar Not defterimden DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Kim demiþ anneye tekme atýlmaz diye / Ýlk attýðýn tekme annene en iyi hediye Hepimiz dünyalýk için sevinir - üzülürüz sýkýntý yok, garanti / Lakin dönüþü asla bulamayacan. Yolcudur insan, bazen köylere / Bazen / þehirlere, bazen de dönülmeyecek yerlere. Acaba ebedi hayat için ne düþünürüz? Davette yedirdiler dünden kalma pideyi Bir yol hariç her yolun sonu var / Ýnsanlar, / hakikatten çok iþine geleni duyar. Sonra mahvettiler bizim saðlam mideyi. Bazen daha doðmadan boðmak isteyenler olur / Sen de boðulmamak için çok çalýþ ve Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Hüzün düþmüþse gönlüne / Býrak ince dürüst ol ne olur. Sivil Savunma Uzmaný düþünme / Belki geçer kendi kendine. Eskiden, sinekler üþüþmesin diye kapalý tutulurdu pekmez kazaný / O ne hal böyle kardeþ, Senin de yürüyüþün deðiþti makamý kapalý / Hâlbuki dostluklar hep ayný kalmalý / Kalmýyorsa uðraþmamalý. Arada bir selam verirdin, onu da býraktýn / Galiba önce deryaya açýlýp sonra da gemileri yaktýn. Herkes anladý ama bir sen anlamadýn / Bu nasýl iþtir böyle, doðruyu bulamadýn. Ýyiye de kötüye de hep kusur bulan insan / Biraz vicdan Biraz vicdan Menfaat bittiðinde alkýþ sesleri geliyorsa / Samimiyet vardýr bu alkýþta herhalde. Dün, bugün ve gelecek / Eski resimler kendini hep özletecek / Neden mi? Çünkü gençlik giderken / Yaþlýlýk yavaþ yavaþ gelecek. Dedim: Gidiþ dönüþ bileti alacaðým / Dedi: gidiþte Birlik varken ayrýlýk niye / Sarýlmak varken, kýrýlmak niye / Üç tarafý deniz dört tarafý ateþ çemberi / Sýðýnacak son liman Türkiye / Kadri kýymeti biline. Start verildi liderler er meydanýnda / Galibi belli olacak 7 Haziranda / Vatana - millete þimdiden hayýrlý ola. Bazen kýrk kapý çalýnýp ulaþýlmazken üst amirlere / Bir abdest alýp, tek kapýyý çalmada ulaþýrsýn Rabbine / Çünkü her insan özeldir, Rabbinde / Sen de layýk olmaya çalýþ, verilen kýymetine. Eðitiyoruz Eðitiyoruz Eðitiyoruz / Sonra da bir köþeye atýp eritiyoruz. Ey nebi, seni görmedik / Lakin çok özledik / Ümmetim deyip himmet eyle bize / Kalkan olsun cehennem yolunda önümüze. Uzatmalar bitiyor, oynamaya gerek var mý? / Memuriyette 30 yýla dayandýk / Zorlamaya gerek var mý? (dün: bugün: ) Çocuk ve egemenlik. Çocuklar milletin geleðini oluþturur ki; bu durum egemenliðin hayata geçiriliþidir. Evrensel ilkedir: Onlar iyi yetiþmeden, onlar bu bilinçle olgunlaþmadan milletlerin yarýný güvende olamaz.bu bayramýn Atatürk tarafýndan çocuklara hediye ediliþi anlamlýdýr gelecek adýna. Milletin gelecek dönemlerdeki geliþimine olan güveni ifade eder. Çocuklarla beraber hepimiz sevinçliyiz. Bu heyecaný davranýþa dönüþtürüp çevremizdekilerle paylaþmalýyýz. Yurdumuzun iþgalden kurtarýlýp baðýmsýzlýðýmýzý kazanmamýz, egemenliðin kendi milletimizin elinde olmasý eþsiz bir milli hazinedir tükeniþi olmayan.egemenlik, iradedinin özgürce kullanýmýdýr dileðinde. Baðýmsýzlýktýr bunun adý. Ýstiklal Marþýmýzda Mehmet Akif Ersoy bu duygu ve düþünceleri etkili bir dille ifade etmiþtir: "Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým.!" (...) "Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet; Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!" Egemenlik (hakimiyet), sosyal hayatýn genelini kapsar. Onun deðerler dünyasý, geçmiþte olduðu gibi, bugünkü yaþam üzerinde de etkinliðini sürdürmektedir. Demokrasinin, insan haklarýnýn, uygarlýk yolunda ilerlemenin temel dinamikleri arasýnda baðýmsýzlýk ve özgürlüðün bulunduðu bilinen bir gerçektir. Bizim bu imkanlara 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren aþama aþama ulaþtýðýmýz düþünüldüðünde, geldiðimiz noktanýn sevinç ve gurur verici olduðu anlaþýlýr. Baþta çocuklarýmýz olmak üzere, bütün milletimizin bayramýný kutluyor, heyecanýný paylaþýyor, þehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kadir Yüktaþýr com Hasta bakýmý AB standartlarýna ulaþacak Saðlýklý Toplum Derneði Baþkaný Keskin: "Türkiye'de, hasta bakýmý ilk defa Avrupa Birliði standartlarýna ulaþacak." Avrupa Birliði (AB) uyum çalýþmalarý kapsamýnda, hasta bakýcý olmak isteyen 500 kiþiye eðitim verilecek. Saðlýklý Toplum Derneði ile Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme ve Mesleki Teknik Eðitim Genel Müdürlüðünce imzalanan, "Hasta ve Yaþlý Bakýmý Uyumu Protokolü" kapsamýnda, hasta bakýcý adaylarý, uluslararasý eðitim alacak. Yaklaþýk 1 milyon hasta bakýcý açýðýnýn kapatýlmasýnýn da hedeflendiði protokol çerçevesinde, 5 yýlda 350 bin ila 500 bin arasýnda hasta bakýcý yetiþtirilmesi öngörülüyor. Hasta bakýmý yapacak ruh ve algýya sahip olma þartý aranan hasta bakýcý adaylarý, uluslararasý testlerden geçirilerek çýkan sonuçlara göre eðitime alýnacak. Adaylarda, en az lise mezunu ve 18 ila 40 yaþlarý arasýnda olma þartlarý aranýyor. Bu yýl pilot bölge Bayrampaþa, Üsküdar, Beþiktaþ, Þiþli, Esenler ve Sultanbeyli'de 500 hasta bakýcý adayýnýn eðitimlerine baþlanacak. Gelecek yýl eðitimlerin 8 farklý ilde de gerçekleþtirilmesi hedefleniyor. - "En çok ihtiyaç duyulan mesleklerden" Saðlýklý Toplum Derneði Baþkaný Serpil Keskin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hasta bakýcý eðitimi programýnýn pilot ilçe Bayrampaþa'da baþlayacaðýný söyledi. Türkiye'de ilk defa hasta bakýcý olacak adaylara uygulanacak testin 26 Nisan'da Bayrampaþa Anadolu Mesleki Teknik ve Saðlýk Meslek Lisesinde gerçekleþtirileceðini belirten Keskin, testte baþarýlý olanlarýn, aralarýnda Ýngiltere, Almanya, Ýrlanda ve Finlandiya'dan da uzmanlarýn yer aldýðý eðitmenlerden 10 ay boyunca 1864 saatlik ders alacaklarýný vurguladý. Keskin, hasta bakýcýlýðýnýn, en fazla ihtiyaç duyulan meslekler arasýnda olduðuna dikkati çekti. Türkiye'de ilk olan profesyonel hasta bakýcý uygulamasýnýn, mesleki yeterliliðe dayalý olduðunu aktaran Keskin, "Bu eðitimle Türkiye'de hasta bakýmý ilk defa Avrupa Birliði stardartlarýna ulaþacak. Hasta bakýcýlýðýnda bundan sonra profesyonel ve eðitimli kiþilerle muhatap olunmasý Türkiye, hasta ve hasta yakýnlarý için önemli bir kazanýmdýr" ifadelerini kullandý. NÖBETÇÝ ECZANELER ESER ECZANESÝ ESER HIÞIR (TEL: ) OSMANCIK CAD. NO : 44/C - ULU CAMÝ VE YAZI ÇARÞI ARASI CUMARTESÝ DOÐA ECZANESÝ ONUR KARAÇAM (TEL: ) BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI Gram ALIÞ 104, SATIÞ 104,87 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. VEFAT EDENLER 1-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Necati, Eþref, Neslihan ve Fadime YÜCEL' in babasý, Raþit, Turan, Ýsmail ve Mehmet YÜCEL' in amcasý, Elektrikçi Esnafýndan Hamza BERKAYA' nýn dünürü, Almanya' dan emekli; Ýbrahim YÜCEL. 2-Merhum Hasan ÜNÜÞTÜ' nün kardeþi, Mustafa DURUK' un eþi, Ýbrahim ve Ýsmail DURUK' un yengesi, Öðretmen Arif ÖZHELVACI, Ýsmail BÝL- GÝ ve Ahmet SALTAN' ýn halasý; Fevziye DURUK. 3-Berk Köyü' nden gelme, Fýrýncý Esnafýndan; Halil AKGÜL. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN (TEL: ) M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI CEYHUN ECZANESÝ CEYHUN GÜRSEL KARAKUÞ (TEL: ) MEHMET A. ERSOY CAD. NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI KOÇTÜRK MATBAACILIK TÜRKER ECZANESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER (TEL: ) ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A - BÝÞKEK KAVÞAÐI PAZAR EÐÝTÝM ECZANESÝ YASEMÝN BOZDOÐAN (TEL: ) FATÝH CAD. 48/A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

13 PERÞEMBE 23 NÝSAN REGAÝB KANDÝLÝNÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:898) ERDAL BÜRO MOBÝLYA (Ç.HAK:897) eliaçýk mühendislik mobilya & dekorasyon Kaðan Eliaçýk Ýrtibat Tel: Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad. No: 5 ÇORUM Saygýdeðer hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:900) (Ç.HAK:899) Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:901) (Ç.HAK:896) Merkez Maðaza : Ýþ Bankasý Arkasý No: 27/B Fabrika Satýþ Maðazasý : Bahabey Caddesi Kýz Meslek Lisesi Karþýsý No: 14/C Toptan Satýþ Maðazasý : Ankara Yolu Kavþaðý No: 21 ÇORUM Tel: web: web: mail: Tel: Cep: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 27 ÇORUM Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. R Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ AMBALAJ ÞIRINGA ELDÝVEN Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6 - ÇORUM Tel: Fax: HAYAT TIBBÝ ALETLER ve OLUKLU MUKAVVA SAN. ve TÝC. A.Þ. Osmancýk Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:902) Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket ERZEN (Ç.HAK:904) (Ç.HAK:903) Hemþehrilerimizin ve Cemiyet üyelerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve afiyet dilerim. HAYAT KAÐIT ve ENERJÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (pbx) Faks:

14 14 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Saygýdeðer Çorumlularýn ve tüm müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. Baþýbüyükler SONDAJ-BOBÝNAJ ÝNÞAAT SULAMA VE TARIM ALETLERÝ TÝCARETÝ (Ç.HAK:914) Tel : Fax: Çepni Mahallesi Taþhan Cad No: 72/B - Çorum Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini Kutlarýz. REGAÝB KANDÝLÝNÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ Alüminyum Doðrama Cephe Giydirme Silikon Cephe Kompozit Kaplama Fotoselli Kapýlar Otomatik Garaj Kapýlarý Alüminyum Küpeþteler Korkuluklar Ofis Bölmeleri ve daha fazlasý... Baþkent Hasar Yönetim Merkezi AYKAÇ Çorum Bölge Müdürlüðü Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) ÇORUM Tel: Fax: Gsm: Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9 Kat: 1-3 (Bilgi Ýþ Merkezi) Tel: (Ç.HAK:917) (Ç.HAK:915) ALÜMÝNYUM &PLASTÝK DOÐRAMA ÝNÞAAT ve ÝNÞAAT MALZ. ÝMALAT SAN. ve TÝC. Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini tebrik ederiz. Hitit 19 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. BAÞAR NAKLÝYAT Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Krþ.) ÇORUM Tel: Kayseri: Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Ýnþaat - Kerestecilik Ltd. Þti. (Ç.HAK:920) Tel Merkez: Büro: ÇORUM Tüm halkýmýzýn ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Bersa MUSTAFA AKKAYA OTOMOTÝV ORJÝNAL YEDEK PARÇALARI (Ç.HAK:922) Ali Rýza KIRIÞ (Ç.HAK:921) (Ç.HAK:919) Murat AYDAR Soner AYDAR BAYRAMOÐLU Tel: Fax: Cep: Aþaðý Sanayi Çarþýsý 4. Sk. No: 27 ÇORUM Kazým Kurt Adres: Cengiz Topel Cad. No: 44/B ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:923) (Ç.HAK:918) Nurullah MÜSTET

15 PERÞEMBE 23 NÝSAN (Ç.HAK:924) Hep Bir Arada; Sevgi Dolu ve Huzurlu Nice Kandiller Geçirmeniz Dileðiyle... Tüm Çorum halkýnýn Regaib Kandilini tebrik ediyor cami inþaatýmýza baðýþlarýnýzý bekliyoruz. Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. Ýrtibat Telefonlarý: (Ç.HAK:926) (Ç.HAK:925) Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu VAKIFBANK HESAP NO: IBAN TR: Dost ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. AFRA KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Cep: Karakeçili Mh. 4. Karakeçili Sk. No: 17 ÇORUM Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun. Birlikte Nice Kandillere (Ç.HAK:928) (Ç.HAK:927) Bekir-Mustafa Böçek Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Saygýdeðer hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. KAYNAK MAKÝNELERÝ EKÝPMANLARI (Ç.HAK:929) K.S.S. 23. Cad. No:5/C Çorum Tel: Faks: Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:933) Adem Altun Keser / AL-KA Ýnþaat Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. TÜRK HAVA YOLLARI ÞENTÜRKLER KIRAATHANESÝ (Ç.HAK:932) (Ç.HAK:930) (Ç.HAK:931) Metin ÞENTÜRK Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi 6/C

16 16 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU (Ç.HAK:905) Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM Uður Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad Sk. Kafkas Sitesi No: 19 Ümitköy/ANKARA DEMÝRER Tel: Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. REGAÝB KANDÝLÝNÝZÝ KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. SOÐUTMA VE ISITMA SÝSTEMLERÝ SANAYÝ TÝCARET LTD. ÞTÝ. Soðuk Hava Depolarý, Ticari Buzdolabý Ýmalatý, Süt Soðutma Tanklarý SMS Diktaþ Süt Tanklarý Yetkili Bayii ve Servisi (Ç.HAK:906) Tel: Cep: Kale Mah. Milönü Cad. No: 9/B ÇORUM (Ç.HAK:907) Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:916) Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. AS DÜNYA HALI (Ç.HAK:908) ANKARA YOLU 6.KM. ÇORUM TEL/FAX : GSM: Güzel Çorumumuzun tertemiz geleceði için Gazi Cad. Kültür Sitesi Yaný 49/B ÇORUM Tel: (Ç.HAK:909) (Ç.HAK:913) Halkýmýzýn ve tüm müþterilerizin Regaib Kandilini kutlarýz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. HAS EKMEK FABRÝKASI FA-AL ÝNÞAAT Adem Genç ve Oðullarý SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Alaattin BARDAKÇI Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) (Ç.HAK:911) (Ç.HAK:912) (Ç.HAK:910) Fazlý UZUN Sakarya 1. Cad. No:

17 PERÞEMBE 23 NÝSAN Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:947) Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýklý günler dileriz. Pedipol Bahçelievler Mh. 1. Sk. No: 2 ÇORUM (Kýz Meslek Lisesi Yaný) Tel: (pbx) (Ç.HAK:948) Çocuk Saðlýðý Merkezi Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. SU DÜNYASI YARI OLÝMPÝK YÜZME Ankara Yolu 3. Km. Burunçiftlik Kavþaðý Yaný Tel: Fax: Oto Terminal Karþýsý No: 6 ÇORUM (Ç.HAK:956) (Ç.HAK:949) HAVUZU TESÝSLERÝ Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum Tel: Faks: web: Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. AK MERMER GRANÝT ZORLULAR Mutfak, Denizlik, Merdiven, Mezar iþleri tecrübeli kadromuzla itina ile yapýlýr. BAYÝÝ Selim ZORLU Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:953) Ulukavak Mh. Mavral Sk. No: 79/A ÇORUM Tel: (Ç.HAK:952) Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. No: 7 ÇORUM (Ç.HAK:951) Oðuz AKÇA (Ç.HAK:950) Mustafa AKÇA Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. ÞAHÝNLER ÝÇ VE DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ. Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorum - Amasya Paþabahçe Bölge Bayii, Þiþe Cam Ana Bayii. ÖZÜDOÐRU MOBÝLYA Tel: Faks: BESÝM ÖZÜDOÐRU (Ç.HAK:2955) (Ç.HAK:954) Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Sk. No: 2 Ankara Yolu Üzeri 2. Km. Çorum ADÝL KAHRAMAN YAZI MAH. M.AKÝF EERSOY CAD. NO:47\B OSMANCIK TEL:

18 18 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini tebrik ederiz. (Ç.HAK:884) Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar; saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. KARABEKÝR ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: REGAÝB KANDÝLÝNÝZÝ KUTLAR, SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. KASAP OKTAY Oktay PAK - Hasan BENLÝ Karakeçili Mh. Ilýca Cd. 8/C (Eski Final Dershanesi Yaný) Tel: Cep: (Ç.HAK:887) KARADENÝZ TÝCARET TRAKTÖR ZÝRAÝ ALETLER ve YEDEK PARÇA ÝNÞ.GIDA ÝTH.ÝHR.SAN. ve TÝC.LTD.ÞTÝ. Mustafa ÜNAL ve oðullarý (Ç.HAK:886) (Ç.HAK:885) GÜLÜMOÐLU YEM Ýnönü Cd. No:154 ÇORUM Tel: Fax: Ýnönü Cd. No:213 ÇORUM Tel: Fax: Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:888) Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. HÝTÝT DÝZEL POMPA Pompa Enjektör Ayarý ve Orjinal Yedekleri Common Rail Pompa Enjektör Tamiri (Ç.HAK:889) Tel: (Ç.HAK:890) FÝRMAMIZDA YAPILAN ÝÞLER 1 YIL GARANTÝLÝDÝR Tel: Fax: Gsm: Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 98 ÇORUM web:www.hititdizel.com HÝTÝT ELEKTRÝK Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. (Ç.HAK:892) ESTAÞ (Ç.HAK:893) YAPI ÝNÞAAT Tel: Adres: Çöplü Mah. 3. Camii Kebir Sok. No: 10 (Ulu Camii Yaný) ÇORUM Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. KAYA OTO TIR-KAMYON YIKAMA ve YAÐLAMA ALÝ USTA Tel: (Ç.HAK:895) Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S. 2. Cad. No: 36/B ÇORUM (Ç.HAK:894) (Ç.HAK:891) Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz.

19 19 Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:942) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Küçük Sanayi Sitesi 17. Sk. No: 5 Çorum Tel: PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. SEFA Pide Salonu Þükrü AKSOY SÝMA (Ç.HAK:944) Ulukavak Mah. Dr. Sadýk Ahmet Cad. No: Mais Yetkili Satýcýsý Çorumlu hemþehrilerimizin, oda üyelerimizin Regaib Kandilini en içten duygularla kutlar, tüm milletimize saðlýk, esenlik ve mutluluk dolu günler dilerim. OTOMOTÝV adýna Baþkan Tahsin ÞAHÝN (Ç.HAK:942) (BASIN:10000) Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Ankara Yolu 4. kilometre Tel: Fax: S.S. 32 NOLU ÇORUM MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ BAÞKANI Hasan EKER (Ç.HAK:946) (Ç.HAK:945) Çorum Halkýnýn ve Kooperatif üyelerimizin, Regaib Kandilini en içten dileklerimle kutlar, saðlýk, mutluluk, huzur ve esenlikler temenni ederim. Regaib Kandilinizi kutlar, esenlikler dileriz.

20 20 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 OTO RADYATÖR SANAYÝ ANKARA YOLU 7. Km. TEL: Fax: Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. (Ç.HAK:862) Sayýn Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlik dileriz. Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. OTOMOTÝV SAKKAOÐLU SERPARENAULT-DACIA AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:863) Üçtutlar Cad. No: 27/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 31 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep: Adres: Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sok. No: 29 Tel: Cep: REGAÝB KANDÝLÝNÝZ KUTLU OLSUN... (Ç.HAK:864) ORJÝNAL YEDEK PARÇA Kadir SUNEL Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. LÝDER Halit BEKTAÞ Küçük San. Sit. San. Cad. No: 86 Ýþ Tel: Cep: Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:866) MOTOR YENÝLEME (Ç.HAK:865) MERKEZ: KUBBELÝ CADDESÝ NO:31/C TEL: FAX: ÞUBE: GAZi CADDESi NO:43/A (VERGi DAiRESi KARÞISI) TEL: Saygýdeðer Çorum halkýnýn Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Segam Ýnþaat Ýlham Duðan - Selami Duðan (Ç.HAK:868) Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Regaib Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi Numan ÇÝFTÇÝ (Ç.HAK:869) Tel: Gsm: Cemilbey Cad. No: 3 ÇORUM Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. UZUNLAR MOBÝLYA Yatak Odasý Misafir Odasý Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri 1975 (Ç.HAK:872) Osman Ýzgi Erhan Þenal Ahmet UZUN Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:54/A ÇORUM Küçük Sanayi Sitesi 31. Sk. No: 4 ÇORUM Tel: Fax: Acil: (0 533) (Ç.HAK:873) YENÝ CÝÐERCÝ (Ç.HAK:871) NAZAR OPTÝK Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 23. Cad. No: 115 ÇORUM Tel: Gazi Cad. Gazi 3. Sok. No: 13 Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. (Ç.HAK:870) (Ç.HAK:867) Mimar Sinan Mah. K.S.S. Cad. No: 88 Tel: Faks:

21 PERÞEMBE 23 NÝSAN Regaib Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlarýz. ÖZKAYA OCAKBAÞI ÖZKAYA ETCÝ Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Tüm Çorum halkýnýn Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:964) Mustafa Köroðlu (Ç.HAK:963) Hizmet-Ýþ Sendikasý Hak Ýþ Ýl Temsilcisi-Hizmet Ýþ Ýl Baþkaný Kavukçu Sokak No: 7 ÇORUM Tel: Faks: Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... Yöresel Çeþitler Izgara Çeþitleri Özel günlerinizde yanýnýzdayýz. NÝCE KANDÝLLERE Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (Ç.HAK966) Volkswagen Yetkili Satýcýsý (Ç.HAK:965) (Ç.HAK:962) Yaprak Döner Tavuk Döner Kiremitte Köfte Kiremitte Güveç Kiremitte Kavurma Kiremitte Et Söte Çorba Kahvaltý Sabah Gece e kadar açýðýz. Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir. Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz 1.Sk.No:5 Tel: konaðý

22 22 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ (Ç.HAK:843) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu (Ç.HAK:844) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ALS ÝNÞAAT Ali Sözüdoðru Yeniyol Mah. Ak Merkez Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 11 Tel: (Ç.HAK:845) Sayýn Velilerimizin, Öðrencilerimizin ve Tüm Çorum Halkýnýn Regaib Kandilini Kutlarýz problem yok çözüm var Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI Hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:846) Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:847) (Ç.HAK:848) Mustafa ve Necati YAÐLI YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. TOPAKTAÞ TRAKTÖR VE TARIM MALZEMELERÝ TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ. JOHN DEERE TRAKTÖR ÇORUM BAYÝ Ankara Yolu Bulvarý No: 21/1 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:849) ÇÝMENTO ÇORUM FABRÝKASI Çorumlu hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Murat Çaðlayan Genel Müdür

23 PERÞEMBE 23 NÝSAN (Ç.HAK:2226) Saygýdeðer Çorumlularýn ve tüm müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. Hitit Akademi Küreselleþme ve Yerel Kültür olgusuna ýþýk tuttu EROL TAÞKAN Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat baþkanlýðýnda çalýþtý. Ýþ gücü ihtiyacý kurulda Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ikinci Olaðan Toplantýsý yapýldý. Valilik Toplantý Salonu'nda Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýþ Kur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ile bazý müdürler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýl- dý. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat'ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan Ýþ Kur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ve Yrd. Doç. Dr. Menekþe Þahin birer sunum yaptý. Görül, öneriler ve deðerlendirmelerin yapýlmasýnýn ardýndan toplantý sona erdi. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ikinci Olaðan Toplantýsý'ný yaptýðýný belirterek, kurulun ilin istihdam ve mesleki eðitim politikasýný oluþturma görevinin yaný sýra çok sayýda görevinin bulunduðunu ifade etti. Bolat, ilin muhtelif sektör ve branþtaki iþgücü ve mesleki eðitim ihtiyacýný belirlemek üzere iþgücü piyasa analizleri yapmakyaptýrmak bu amaçla gerektiðinde ilgili alan uzmanlarýndan komisyonlar oluþturmak bunlarýn görev tanýmlarý çerçevesinde hazýrladýklarý raporlarý deðerlendirmek ve yayýnlamak gerektiðinde ilgili bakanlýk ve kurullara sunmanýn da kurulun görevlerinden biri olduðunu kaydetti.(haber Merkezi) Hitit Akademi Derneði ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa organize edilen Küreselleþme ve Yerel Kültürler paneli Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sýnýrlarý ortadan kaldýrýp dünyayý koca bir köy vasfýna getiren küreselleþmenin, yerel kültürler üzerinde oluþturduðu sorunlarýn ele alýndýðý panelde, sonuçlarýn etkisi ele alýndý. Panel moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryü- Küreselleþme ve Yerel Kültürler paneli düzenlendi. rek'in yaptýðý panelde, Doç. Dr. Yakup Coþtu Küresel Dünyada Yerel Kalmak konusunu ele alýrken, Yrd. Doç. Dr. Metin Uçar Kimlik ve Küreselleþme", Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya da Türk Modernleþmesi Kültür ve Kimlik baþlýklý sunumunu paylaþtý. Açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Dr. Zekeriya Iþýk'ýn yaptýðý panele Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, akademisyenler ve öðrenciler katýldý. Hazine arazileri için hatýrlatma MUSTAFA BURAK YALÇIN Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yýldýrým ve Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret etti. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Hazine'ye ait tarým arazilerinin satýþýný düzenleyen 6292 sayýlý kanun kapsamýnda tarým arazilerinin hissedarlarýna, kiracýlarýna ve kullanýcýlarýna, belirlenecek rayiç bedelin yarýsý üzerinden doðrudan satýlabileceðini belirterek, bu- nun önemli bir fýrsat olduðunu söyledi. Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural da, hazine arazilerine müracaat için son tarihin 27 Nisan olduðunu hatýrlatarak, hak sahiplerinin belirlenecek bedeli peþin ödemesi halinde indirimden, taksitle ödemesi halinde ise 6 yýlda faizsiz olarak 12 ay vade imkanýndan faydalanabileceðini söy- ledi. Turan, müracaatlarýn ilçelerde Mal Müdürlükleri'ne, merkezde ise Milli Emlak Müdürlüðü'ne yapýlabileceðini kaydetti. Panel Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Vali Ahmet Kara bazý protokol üyeleri ile Çarþamba Pazarý ný gezdi. Vali Kara dan hem ziyaret hem ticaret GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER-DENÝZ URAL Vali Ahmet Kara bazý protokol üyeleri ile Çarþamba Pazarý ný gezdi. Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz ýn da eþlik ettiði ziyarette, esnafýn sorunlarýný dinleyen Vali Kara, daha sonra da pazar alýþveriþi yaptý. Vali Ahmet Kara, beraberinde Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü Mustafa Kanat olduðu halde, Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz eþliðinde Çarþamba Pazarý ný gezi. Pazar gezisi sýrasýnda esnafla sohbet eden Vali Kara ve beraberindekiler, esnafýn hazýrladýðý öðle yemeðini yedi. Pazar ziyaretinde ev alýþveriþini de es geçmeyen Vali Kara, pazardan sebze ve meyve aldý. Kara, fiyatlar için makul yorumunu yaptý. Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yýldýrým ve Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Ziraat Odasý ný ziyaret etti. Rifat Özbent vefat etti Tam 62 yýldýr, her gününüze ayrý bir tat katmak için çalýþýyoruz. (Ç.HAK:122) Eðitim Sen Çorum Þubesi eski baþkanlarýndan Halil Özbent'in babasý Rifat Özbent vefat etti. Özbent in cenazesi dün öðle namazýna mütakip Yataðan'da topraða verildi. Cenazeye, Özbent in yakýnlarý ve sevenleri katýlýrken; Eðitim Sen Çorum Þubesi, eski yöneticileri Halil Özbent e, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Regaib Kandiliniz mübarek olsun Regaib Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini Cenab-ý Hakk'tan niyaz ederiz. Regaib Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. GÜVEN Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum (Ç.HAK:943) (Ç.HAK:943) ROT BALANS Bilgisayarlý Rot Balans - Far Ayarý - Jant Düzeltme Lastik Tamiri ve Deðiþimi Niyazi Bulut Çepni Mah. Aþaðý Sanayi Tarým Cad. No: 37 (Tuzcular Benzinliði Arkasý)

24 24 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 (Ç.HAK:2894) Osmancýk Cad. 1. Ýstiklal Sk. No: 9 ÇORUM Tel: Faks: Belediye den 23 Nisan þenliði Çorum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Nisan tarihleri arasýnda '23 Nisan Çocuk Þenliði' düzenliyor. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, üç gün sürecek olan etkinliklerde çocuklar doyasýya eðlenme imkâný bulacak. Kültür Park'a kurulacak Eðlence Parký'nýn yaný sýra Devlet Tiyatro Salonu'nda çocuklara özel balon katlama sanatý gösterileri yapýlacak. Gençlik Merkezlerinde ise üç gün boyunca çocuklar için birbirinden renkli ve eðlenceli etkinlikler gerçekleþtirilecek. ÖZLEM ÝPEK GALERÝA Dosta sevgi, dostluða vefa 23 Nisan Perþembe günü Devlet Tiyatro Salonu'nda saat ve 17.00'da "Balonlarýn Efendisi" adlý balon katlama gösterisi olacaðýný belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ayný gün saatleri arasýnda ise Belediye Gençlik Merkezlerinde tuval boyama ve sürpriz etkinlikler gerçekleþtireceklerini kaydetti. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yine Kültür Park'ta kuracaklarý "Eðlence Parký"nda çocuklarýn doyasýya eðlenebilmeleri amacýyla her türlü ayrýntýyý düþündüklerini dile getiren Gül, "23 Nisan'dan baþlayarak 25 Nisan'a kadar tüm çocuklarýmýz için çok sayýda eðlence ve etkinlik düzenliyoruz. Ýnteraktif yarýþmalar, eðlence parký, sürpriz hediyeler, animasyon gösterileri, balon katlama oyunu, patlamýþ mýsýrlar ve pamuk þekerler çocuklarýmýzý bekliyor." diye konuþtu. Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Zeki Gül, tüm çocuklarý Belediye tarafýndan düzenlenecek olan 23 Nisan etkinliklerine davet etti. (Ç.HAK:943) Tüm hemþehrilerimizin Regaib Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Sensiz geçen 15 yýlýma üzülüyorum Yaðmur Damlasý þölene hazýr Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, 13 Mayýs 2015 Çarþamba günü Çorum a gelecek. MHP Lideri Bahçeli nin Çorum mitingi Abide Kavþaðý nda saat de baþlayacak. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Çorum Temsilciliði nin ilkini geçtiðimiz yýl 23 Nisan da gerçekleþtirdiði oyuncak þenliði bu yýl 1000 Çocuða 1000 Oyuncak sloganý ile devam ediyor. Dernek Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, ikincisini bugün saat de Hayýr Çarþýsý nda gerçekleþtirecekleri oyuncak þöleninde bin çocuðu sevindirmek için hazýrlýklarý tamamladýklarýný belirterek, Þu ana kadar dostlarýmýzýn ve öðrenci kardeþlerimizin düzenledikleri kampanyalar ile bize ulaþtýrdýðý yeni alýnmýþ ve saðlam durumda olan kullanýlmýþ oyuncaklarla hedefimizi yakalamýþ bulunuyoruz. Bu vesile ile þölenimize destek veren tüm samimi gönül dostlarýna þükranlarýmýzý sunuyorum. Þölenimize katýlmak isteyen hemþerilerimizi 23 Nisan Perþembe günü Hayýr Çarþýmýzda görmekten onur duyarýz. dedi. Nerde o eski dostluklar! vahlanmasýný yaþý belli bir yýlýn üstünde olanlardan sýk sýk duyarýz. Bu söz öyle yabana atýlacak gibi ya da doðruðluðu su götürür tespitlerden deðil. Günümüzün çabucak tüketilen duygu yoðunluklarýnýn yanýnda dostluklar da maalesef, karþýlýklý çýkar ve al gülüm-ver gülüm mantýðýna dayalý. Yine de umutsuz olmayalým. Dost ve dostluk kelimelerinin hakkýný vererek bu duyguyu yaþayanlar da yok deðil çok þükür. Ýþte hayata anlam katan bu duyguyu yaþayanlardan biri de Ýnþaat Mühendisi Hüseyin Çalýþkan ve Avukat Yaþar Okumuþ. Bir ömürle ifade edilebilecek dostluklarý geçen yýl ve Hüseyin Çalýþkan yaþlarýna raðmen daha da katmerleþirken, Hüseyin Çalýþkan dostu Yaþar Okumuþ un doðum günü vesilesiyle duygularýný kaleme almýþ. Bir dostun dosta yazabileceði sýcak cümleleri bugünün ve geleceðin nesillerine, dost dosta ne hissedermiþ örnek olsun diye alýntýlýyoruz. Bugünün kanka larýna hediyemiz olsun: Fahrettin Amca baþka bir teyzemle evlenseydi eðer sen olmazdýn. Sen olmasaydýn bizim hayatýmýzda sen eksik olurdun. Bizim hayatýmýzda sen eksik olunca, bizim hayatýmýz da sensiz eksik olurdu. Senle güzel olan hayatýmýz, sensiz olunca kimbilir nasýl çekilmez bir hayat olurdu. Ýyi ki 50 yýl önce doðmuþsun da, 30 yýl önce sen hayatýmýzda yer almýþsýn. Hâlâ 50-45=5 yaþýnda tanýþsaydýk Yaþar Okumuþ da,30+15=45 yýldýr tanýyor olsaydým diye düþünüyor ve sensiz geçen 15 yýlýma üzülüyorum. Selam ve en kalbi muhabbetlerimle doðum günün kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum da da coþkuyla kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn 95. yýldönümü Çorum da çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Ýlk olarak Atatürk Anýtý na saat da çelenk sunumu yapýlacak da Atatürk Spor Salonu nda baþlayacak kutlama programýnda ise Bahçelievler Ýlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu nun hazýrladýðý þenlik programý gerçekleþtirilecek. Sonrasýnda ve saatleri arasýnda iki seans halinde Çorum Belediyesince öðrencilere yönelik hazýrlanan Balon Katlama Sanatý sahne gösterisi yapýlacak. Yine bugün ve Nisan tarihlerinde saatleri arasýnda Kültür Park ta Belediye tarafýndan öðrencilere yönelik Eðlence Parký ve animasyon gösterileri yapýlacak. Etkinlikler, 24 Nisan Cuma günü ve saatleri arasýnda Kültür Park ta gerçekleþtirilecek Balon Katlama Sanatý gösterileri ile sona erecek. mobilyanýn duayeni Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: Fax: MHP Milletvekili Adayý Sami Çam, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Seçim çalýþmalarýna devam Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Adayý Sami Çam, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda MHPMilletvekili Adayý Sami Çam ve MHP Yönetim Kurulu üyeleri, eski Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Murat Bakay ve eski Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hakký Þenel ile öðle yemeðinde bir araya geldi. Öðle yemeðinde hoþ sohbet edilerek fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Bahçeli 13 Mayýs ta Çorum da Devlet Bahçeli Regaib Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, 2015 yýlýnýn tüm müþterilerimize, Çorum halkýna ve Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini Cenab-ý Hakk'tan niyaz ederiz. Küçük Sanayi Sitesi 101. Sk. No:5/A ÇORUM Tel&Faks:

25 PERÞEMBE 23 NÝSAN (Ç.HAK:158) Tüm Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Regaib Kandilini tebrik eder, esenlikler dilerim. ÝKRAM ÞÝRKETLER GRUBU Adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Necip UYGUR ÝKRAM HAZIR BETON A.Þ. ÝKRAM HAZIR BETON A.Þ. ÝKRAM KIRMA ELEME TAÞ OCAKLARI ÝKRAM AKARYAKIT OTO.A.Þ. MERKEZ SANTRAL ÝSKÝLÝP SANTRAL ÇORUM VE OSMANCIK TESÝSLERÝ POWERWAX - MÝLANGAZ Ak kelimesini bile kirlettiler RECEP MEBET Merkez Parti Çorum Milletvekili Adayý Av. Ahmet Ünal, iktidar partisini eleþtirerek, Ak kelimesini bile kirlettiler dedi. Dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Ahmet Ünal, hükûmetin iç ve dýþ politika uygulamalarýný yorumlayarak Akça düzeni deðil, hakça bir düzen istiyoruz diye konuþtu. Merkez Parti Milletvekili Adaylarý ndan Dr. Gülay Ayan ve Engin Erenler ile bazý parti yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda ekonomiden eðitime, hukuktan güvenliðe kadar pek çok konuda görüþlerini paylaþan Ünal, Çorum un kamu hizmetlerinden hak ettiði payý alamadýðýný söyledi. Toplantýda parti binalarýna bayrak asan AK Parti ile ilgili þikâyetlerinin netice verdiðini de anlatan Ünal, Merkez Parti tabelasýnýn önünü dahi bayraklarýyla kapatan iktidar partisi, Valilik ve Emniyet e yaptýðýmýz baþvurularýn ardýndan basýn toplantýsý düzenleyeceðimizden haberdar olduðu için olsa gerek tüm flamalarýný indirdiler. Yaþanan açýk bir haksýzlýk ve tecavüzdür. Baþkalarýna yaþam hakký vermeyen bu uygulama inþaallah tekrar etmez þeklinde konuþtu. AK DEMEKLE AK OLMUYOR Adýnýn baþýna adalet ismini koyan bu parti gelecekte adaletsizliðin simgesi olmaya aday diyen Merkez Parti Milletvekili Adayý Ünal, açýklamalarýný þu sözlerle tamamladý: Adýmýz ak diyorlar ama bu iktidar döneminde ak kelimesi dahi kirlendi, anlamýný yitirdi. Ak demekle ak olunmuyor. Merkez Parti olarak ülkemizin çocuklarýný, gelecek endiþesi olmadan, ahlaki deðerlere sahip, kendini ifade edebilen sorgulayan bireyler Av. Bülent Yýldýrým Merkez Parti den iktidara eleþtiri: Kar sürpriz yaptý Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde dün gece geç saatlerde baþlayan kar yaðýþý özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaþlar Nisan ayýnda yaðan karýn þaþkýnlýðýný yaþadý. Ýlçeye baðlý Köylerde kar kalýnlýðý ise 5 santimetreye ulaþtý. Nisan ayýnýn ortasýnda yaðan kar yaðýþý þok etti. Hava durumu raporlarýna göre sýcaklýklar yurt genelinde daha da düþecek. Sýcaklýklar eksi 3-5 derece daha düþecek özellikle bugün yurt genelinde hava soðuyacak. Ýç kesimlerde ve yüksek bölgelerde yer yer kar yaðýþý beklenirken meteoroloji zirai don uyarýsý yaptý.(ýha) olarak eðitmek istiyoruz. Ýsteyenin din eðitimi aldýðý imam hatipli, imam hatipsiz ayýrýmýnýn olmadýðý, bir eðitim sistemi istiyoruz. Evlatlarýmýzýn yarýþ atý gibi çalýþmak yerine çocukluklarýný da yaþayabildiði, mutlu olduðu bir eðitim sistemi istiyoruz. Ýdarecilerin layýký ile seçildiði, biat kültürünün olmadýðý, ihalelerin, devlet imkanlarýnýn, yandaþlara daðýtýlmadýðý bir düzen istiyoruz. Akça düzeni deðil hakça bir düzen istiyoruz. ÇORUMLU HAK- SIZLIÐA DUR DEME- LÝ Çorum devletten hak ettiði hizmeti almýyor, alamýyor. Çorum halký buna isyan etmeli ve gerçek temsilcilerini seçmeli. Atamalar, tayinler, milleti, temsil etmiyor. Milletvekili adaylarýna bir bakýn, kaç tanesi son 10 yýlýný Çorum'da geçirmiþ? Miletvekilliðini býrakýnca kaç tanesi Çorum'da yaþayacak. Ýyi ve deðerli olabilirler ama yaþadýklarý bölgelerde aday olmalýlar. Çorum miletvekili sayýsý 6'dan 5'e sonra da 4'e düþürüldü. Ankara'nýn artýrýldý. Þimdi bakýyoruz. Ankara'dan adaylar geliyor. Bu durum Çorum'a Çorumluya haksýzlýk. Partisine emek vermiþ insanlara da haksýzlýk yapýyorlar. Ey Çorum, bu haksýzlýða baþ kaldýr artýk. Aksi halde kimse saymýyor. Hizmet getirmek zorunda hissetmiyor. Adaletsizliðe, kayýrmacýlýða dur demek için, toplumsal barýþý saðlamak için, Türkiye'nin bütün renklerini kucaklamak için, bayraðýmýza, bütünlüðümüze sahip çýkmak için herkesi Merkez Parti ye davet ediyoruz. Ahmet Ünal, iktidar partisini eleþtirerek, Ak kelimesini bile kirlettiler dedi. Merkez Parti tabelasýný kapatan AK Parti bayraklarýnýn kaldýrýldýðý belirtildi. Bülent Yýldýrým geliyor ÝHH Genel Baþkaný Av. Bülent Yýldýrým, Çorum'da 'Kudüs ve Etekleri' konulu konferans verecek. ÝHH Genel Baþkaný Yýldýrým, 30 Nisan 2015 Perþembe günü da ÝHH Çorum Çorum merkez ve bazý ilçeler ile köylere yaðan kar, görenleri þaþýrttý. Balkanlýoðlu nun sohbeti 25 Nisan da RECEP MEBET Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý En Güzel Güle Selat ve Selam Olsun konulu vaaz programý, 25 Nisan 2015 Cumartesi günü Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan sohbet programý akþam namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Abdulmetin Balkanlýoðlu Þubesi'nin açýlýþýný yapacak. Ardýndan Suriye'de mazlum ve maðdur kardeþlerimize ulaþtýrýlmak üzere insani yardým týrlarý dualarla uðurlanacak. Ayný gün akþam da, Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 20.30'da Çorum ihh ve Ýlke- Der olarak 'Kudüs ve Etekleri' konulu bir konferans düzenlenecek. Konferans öncesinde fuayede yetimler yararýna kermes düzenlenecek, ayrýca fotoðraf sergisi açýlacak. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. (Ç.HAK:81) SP Milletvekili Adayý Yusuf Yýldýz dün gazetemizi ziyaret etti. SP Milletvekili Adayý Yusuf Yýldýz: Milli Ýttifak, milletin sesi MURAT ÇETÝN Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adayý Yusuf Yýldýz dün gazetemizi ziyaret etti. Muhabirimiz Recep Mebet in ev sahipliðindeki ziyarete Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel de katýldý. Ziyarette yaptýðý konuþmada propaganda çalýþmalarýný anlatan Yusuf Yýldýz, 7 Haziran 2015 Genel Seçimi için Saadet Partisi (SP) ile Milli Ýttifak oluþturduklarýný hatýrlattý. Ýktidar olup ülkeyi yönetmeye talip olduklarýný belirten SP Milletvekili Adayý Yýldýz, Milli Ýttifak, milletin sesi dedi. Milletin öz deðerlerini temsil eden bir siyasi hareketiz diyen Yýldýz, Düzen bozuk. Halk bunu Çorum Muhtarlar Derneði nden ziyaret Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Yýlmaz Kýlcý ve Yönetim Kurulu üyeleri, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ý ziyaret etti. 7 Haziran da yapýlacak milletvekilli seçimi öncesi tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini dile getiren Dernek Baþkaný Yýlmaz Kýlcý, Siz deðerli siyasilerimize muhtarlarýmýzýn sorunlarýný problemlerini birlikte çözecek zemin arýyoruz. Milletvekili seçimleri þehrimize, milletimize huzur ve barýþ getirmesini temenni eder, Saadet Partisi Milletvekili Adaylarýna baþarýlar Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlarýz. TESAN ASANSÖR Erol Karahan görmeli. Ýþsizlik, açlýk, yoksulluk had safhada. Milletin iktidara güveni kalmadý. Güvenecek dal arayanlarý Milli Ýttifak ta buluþmaya ve oy vermeye davet ediyoruz diye konuþtu. Çorumlu nun kendi içinden birini vekil görmek istediðini anlatan Yýldýz, halkýn içinden bir aday olarak milletin haklarýný Meclis te savunmaya ve Milli Ýttifak ý iktidar yapmaya talip olduklarýný vurguladý. Ziyarette yaptýðý konuþmada iktidarý eleþtiren BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel de, Türkiye iyi yönetilmiyor. Problemler her geçen gün daha da artýyor. Bizim yönetimle deðil, yöneticilerle sýkýntýmýz var. Bu nedenle Milli Ýttifak ý Meclis e taþýmak ve iktidar yapmak istiyoruz dedi. Muhtarlar Derneði yönetimi, Saadet Partisi ni ziyaret etti. diliyorum. dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Sizin istekleriniz bizim için önemlidir. Mahalle sakinlerinin sorunlarýný el birliðiyle çözeceðiz. Halkýmýz bizi Meclise taþýdýðýnda elimizden gelen tüm gayreti göstereceðiz. diye konuþtu. Muhtarlara çalýþmalarýnda kolaylýklar dileyen SPMilletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ ise,7 Haziran seçimlerinde destek ve dualarýný beklediklerini söyledi. Adres: Eþrefhoca Cad. Ýmam Hatip Lisesi Karþýsý No: 1/A Tel: ÇORUM

26 26 PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 ONKO-SAV, kanser çalýþtayýna katýldý RECEP MEBET ONKO-SAV temsilcisi Aylin Baþar, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu yla görüþtü. Ulusal Kanser Haftasý Kayýtçýlýk ve Tarama Eðitimleri çerçevesinde 81 Ýl Kanserli Hasta ve Yakýnlarý Çalýþtayý düzenlendi. 1-3 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara da düzenlenen çalýþtaya Çorum Onkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði (ONKO-SAV) Sosyal Hizmetler Uzmaný Aylin Baþar da katýldý. Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkaný Dr. Murat Gültekin ve konuyla ilgili uzmanlarýn katýldýðý çalýþtayda kanser hastalarý ve yakýnlarýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý. Katýldýðý özel oturumda söz alan ONKO-SAV dan Aylin Baþar da Çorumlu hastalarýn durumuna iliþkin bilgiler vererek çözüm önerilerini paylaþtý. Çalýþtayda Bakan Müezzinoðlu ve Daire Baþkaný Gültekin le de görüþen Baþar, Kanser Haftasý nedeniyle dikilen fidana can suyu vererek hatýra fotoðrafýnda yer aldý. Erdem Çenesiz, A Haber'de yayýnlanan Ýþin Sýrrý programýna katýldý. Çenesiz A Haber de sektörü deðerlendirdi EROL TAÞKAN Ece Gurup Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, A Haber'de yayýnlanan Ýþin Sýrrý programýna katýldý. Canlý yayýnlanan programýn konuðu olan Erdem Çenesiz, genel ekonomik deðerlendirmelerin yanýsýra, sektörel deðerlendirmelerde de bulunan Çenesiz, Ar-Ge desteklerinin ele alýndýðý programda kendi bünyelerinde yürütülen Ar-Ge çalýþmalarýndan örnekler verdi. Ürün geliþtirilmesinin yanýsýra sektörün üretim teknolojisine yönelik Ar-Ge çalýþmalarýna daha çok aðýrlýk verdiklerini belirten Çenesiz, Ece Gurup olarak Ar-Ge merkezi kurduklarýný ve bakanlýktan onay beklediklerini açýkladý. Yüksekten düþtü Akkent Mahallesi nde yaþlý adam yüksekten düþüp hastanelik oldu. 81 Ýl Kanserli Hasta ve Yakýnlarý Çalýþtayý Ankara da düzenlendi. Osmancýk Atlýspor Türkmenistan da Osmancýk Atlý Spor Kulübü Türkmenistan da düzenlenecek olan At Bayramýnda stant açarak Osmancýk ismini ülkemizin çeþitli yerlerinde duyurduðu gibi þimdide dünyaya duyuracak. Türkmenistan ýn Baþkenti Aþkabat ta düzenlenecek olan At Bayramýnda Osmancýk Atlý Spor Kulübü adýna Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan stant açarak Osmancýk adýný duyuracak. Türkiye de geçtiðimiz yýl Eskiþehir, Konya, Sakarya, Kasta- monu vb. yerlerde katýldýðý tüm yarýþlarý birincilikle bitirerek adýný duyuran Ali Arslan ýn Eren Hilal isimli arap atý dikkatleri üzerine çekerek Türkmenistan da her yýl yapýlan Ahal Teke At Bayramýna Osmancýk Atlý Spor Kulübünün davet edilmesini saðladý. Atlý Spor Kulübü adýna Türkmenistan daki At Bayramýna yönetim kurulu üyesi Eren Hilal isimli arap atýnýn sahibi Ali Arslan katýla- Belediye Birimler futbol turnuvasýnda gruplarda liderlik mücadelesi sürüyor Su ve Kanalizasyon: 8-Temizlik: 3 RÝ : tan da Nisan tarihleri arasýnda her yýl Hatice Kale Hapkido antrenörü oldu Hapkido ya bir antrenör daha katýldý. Ýstanbul da yapýlan 2. Kademe antrenörlük kursuna katýlarak baþarýlý olan Hatice Kale nin belgesini Dünya Uyuþturucuyla mücadele eden Sporcular ve Hapkido Mücadele Sanatlarý Federasyonu Çorum Ýl Baþkaný Kenan Biçer verdi. Hapkido Antrenörü olarak göreve baþlayan Hatice Kale ise çocuklarýn gelecekleri olduðunu ve topluma kabul ettirme þeklinin spordan geçtiðini belirterek Sporcu kimliðine sahip insanlarýn toplumdaki yeri çok farklý noktalarda. Amacýmýz bireyin spor kültürü almasý, ahlaklý ve disiplinli fert olmasý. Gelecekte de iyi bir ebeveyn olmasýdýr. Köü alýþkanlýklara bulaþmadan hayatýný devam ettirebilen bireylerin sporla saðlýklý ahlaklý ve disiplinli bir hayat olur dedi. Kale, kendisine verdiði destekten dolayý Fe- SU VE KANALÝZASYON ÝÞLE- Hasan Kapýcý, Alparslan Hoþgör, Ceylan Bekdemir, Akif Demir, Ýhsan Çek, Özgür Ardahanlý, Ebuzer Ertuðral, Aydýn Erkmen, Turgay Yumutkan, Mesut Yýlmaz, Burak Karadað TEMÝZLÝK 1: Yasin Yýldýrým, Sa- cak. Arslan yaptýðý açýklamada, Türkmenis- ederasyon Baþkaný Kaya Muzaffer Ilýcak ve Ýl Hüseyin Ü. isimli yaþlý adam yüksekten düþüp aðýr yaralandý. Yaþlý adam hastanenin yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý. Baþkaný Kenan Biçer e teþekkür etti. düzenlenen At Bayramýna davet edilmek bizleri onurlandýrdý. Osmancýk Atlý Spor Kulübü adýna açacaðýmýz stant için Rusça, Ýngilizce ve Türkçe afiþler hazýrlayarak katýlýyoruz. Aþkabat ta yapýlacak olan At Bayramýnda Osmancýk ve Osmancýk Atlý Spor Kulübünü adýna yakýþýr biçimde temsil edeceðiz. Her yýl düzenli olarak yapýlan At Bayramýna seçkin davetlilerin yaný sýra devlet baþkanlarý ve üst düzey temsilciler katýlýyor. Bizlerde dünyanýn en büyük organizasyonlarý arasýnda yer alan, devlet baþkanlarý ve seçkin davetlilerin katýldýðý bayramda Osmancýk ismini dünyaya duyuracaðýz dedi. týlmýþ Çýnar, Necmettin Turbay, Ömer Tuðrul Özkaya, Ahmet Çam, Murat Saydan, Bünyamin Demiray, Tuncay Yörük, Ýsmail Kayabaþ. GOLLER : Özgür Ardahanlý (3), Ýhsan Çek (3), Ceylan Bekdemir (2) (Su ve Kanalizasyon Ýþleri), Murat Saydan (3) (Temizlik Ýþleri). Tesisler : 11 - Veteriner Ýþleri: 2 TESÝSLER : Orhan Savaþ, Atakan Tetik, Mahmut Yabacýoðlu, Kerep Karakuþ, Nurettin Tatar, M. Zahit Bozkurt, Mehmet Köse, Erhan Kaya, Bahadýr Kýlýç, Zekeriya Baþer VETERÝNER ÝÞLERÝ : Muhittin Karakuþ, Murat Saygýn, Burak Bilgen, Cemil Avcý, Nuri Fýndýk, Ýlhami Berçin, Erhan Taþdemir, Bekir Þimþek, Hakan Tokgöz. GOLLER : Mehmet Köse (4), Kerep Karakuþ (3), Orhan Savaþ (2), Bahadýr Kýlýç, Nuri Fýndýk (K.K) (Tesisler), Murat Saygýn (2) (Veteriner) Ýtfaiye 2 : 3 - Bilgi Ýþlem: 0 Final Dersanesi turnuvasýnda þampiyonluðu Ýþsizler kazandý Final Dersanesi Bahar Turnuvasýnda þampiyonluðu Ýþsizler takýmý kazandý. Biyoloji Öðretmeni Ýsmail Baþar ýn organize ettiði turnuvada yapýlan eleme maçlarý sonunda Ýþsizler ve Testa takýmlarý finale yükseldi. Doðan Halý Saha da oynanan maçta Ýþsizler takýmý Testa karþýsýnda baþtan sona kadar üstün bir futbol ortaya koyarak rakibini 8-1 lik skorla yenerek bu yýlki þampi- yonluðu kazandý. Final maçýna dersane öðrencileri ve öðretmenleri yoðun ilgi gösterdi. Maçýn bitimiyle Ýþsizler takýmý sporcularý büyük sevinç yaþadýlar. Turnuvada oynayan öðrenciler organizeyi yapan Biyoloji Öðretmeni Ýsmail Baþar a teþekkür ettiler. ÝTFAÝYE 2 : Adil Balcý, Selami Aydýn, Murat Altonörs, Süleyman Atak, Muhammet Zeynuddin Atak, Mustafa Ünalan, Zekeriya Baran, Osman Hasan Yaþar, Fatih Cýdýk, Samet Kurþun BÝLGÝ ÝÞLEM : Mehmet Nuri Burhan, Cafer Ýpek, Mustafa Uyar, Mesut Ormancý, Okan Daðlý, Atilla Kýzýlarslan, Fatih Kocabaþ, Yunus Emre Çörüþ, Osman Tuncer GOLLER : Murat Altonörs, Zekeriya Ba- ran, Adil Balcý (Ýtfaiye2).

27 24 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmeti alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Çiçek satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Gölet ikmal inþaatý yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 GJ 0190 plakalý 2010 model Volvo marka siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Engin Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Yaðmurlama Sulama Tesisi yapýmý iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Jeotermal su isale hattý inþaatý yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Beton parke taþý döþeme iþi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Dik milli kýrýcý titreþimli elek ve ekipmanlarý satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Mimar Sinan Mah. 2. Cad. Abide Apt. No: 19/1 adresinde bulunan bodrum kattaki dairenin satýþý iþi. Kaynakçýlar Alýnacaktýr Dolgun ücret verilecektir. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur Piramit Makina (Ç.HAK:833) Devren Satýlýk Halý Yýkama ve Makinalarý Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi (Ç.HAK:828) Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM (Ç.HAK:2256) Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Ýlkadým Basýmevi Kadir Sol ELEMAN ARANIYOR Yuvam Otel de çalýþtýrýlmak üzere Bayan Kat Görevlisi alýnacaktýr. Ýnönü Cad. No: 3 (Ç.HAK:957) Saat Kulesi Karþýsý Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 3/A-5 Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Erdoðan KAVUKCU Ahmet Fuat oðlu 01/6/1957 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:970) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim KAYNAK Fazlý oðlu 1975 Kutluca Köyü Doðumlu (Ç.HAK:969) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum Beko 220 TR marka ve VZT seri numaralý yazar kasama ait ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdulkadir Emre OKUTUCU Ergin oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:968) Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS KÝRALIK ARAÇLAR 2011 model Peugeot Boxser 15 m model Citroen Jumper 15 m3 (Ç.HAK:936) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yemek daðýtým elemaný ve bulaþýkçý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. CADI KAZANI CAFE YEMEK Ýnönü Cad. Kiðýlý Maðazasý üstü, Kubbeli (Ç.HAK:824) Deðerli hemþehrilerimizin Regaib Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/C ÇORUM Tel: Faks: ELEMAN ÝLANI ÇORUM DA BULUNAN ÞÝRKETLERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; BAY-BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR. LKS 2, LKS GO. GO PLUS,TIGER VE BENZERÝ TÝCARÝ PROÐRAMLARA HAKÝM, ÖN MUHASEBEDE EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ, ERKEK ADAYLAR ÝÇÝN ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ,TAKIM ÇALIÞMASINA UYGUN, DÝKSÝYONU DÜZGÜN OFÝS PROÐRAMLARINA (EXCEEL.WORLD) VE BÝLGÝSAYARA TAM ANLAMIYLA HAKÝM OLAN MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR. AÞAÐIDAKÝ TELEFON NUMARALARIMIZDAN GELMEDEN ÖNCE LÜTFEN RANDEVU ALINIZ ADRES: YENÝYOL MAHALLESÝ (Ç.HAK:967) SEPETÇÝ SOK. 13/A ÇORUM araçlar kiraya verilecektir. Mür. Tel: MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR Yurtben Yem Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS bilen muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Yurt Yapý (Ç.HAK:995) Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM Tel: Camii yaný SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye (Ç.HAK:830) (Ç.HAK:806) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:791) (Ç.HAK:771) trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina (Ç.HAK:794) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13 Tel: Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:823) (Ç.HAK:836) AÞÇI-AÞÇI YARDIMCILARI ALINACAKTIR Yeni tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Toplu yemek sektöründe deneyimli, Ekip çalýþmasýna yatkýn, hijyen kurallarýna önem veren, Aktif ve dinamik çalýþabilecek, Gramaj ve menü bilgisine sahip, BAY Aþçý ve BAY-BAYAN Aþçý yardýmcýlarý alýnacaktýr. KARAKAÞLAR GRUP Çevreyolu üzeri Ýskilip kavþaðý No:184 ARÇELÝK-MERÝNOS PLAZA ÇORUM Tel: Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can Izgara Ustasý Aranýyor Deneyimli Adana ve ýzgara ustasý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: PERÞEMBE 23 NÝSAN Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Firmamýz oto lastik bölümünde çalýþtýrýlmak üzere, Askerliðini yapmýþ tecrübeli, Sökme Takma Balans Ustasý alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Erdem Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti (Ç.HAK:797) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak (Ç.HAK:834) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:380) SATILIK ARSA Küçük Sanayi Sitesinde Ada: 1434, Parsel: 8, 941 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:837) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. No: 38 Tel: Deðeri: TL KÝRALIK DAÝRE AKKENT TOKÝ de m2 Mür. Tel:

28 Baþarýlý sporculuðunun ardýndan Beden Eðitimi Öðretmeni olarak göreve baþladýðý Osmancýk da Badminton branþýnda büyük baþarýlara imza atan Barýþ Boyar milli sporcusu Yaren Dölcü ile bir turnuvada kazandýklarý kupa ve madalyalarla. Barýþ Boyar kazandýklarý bu baþarýnýn çok çalýþmanýn ürünü olduðunu belirterek çalýþmadan düzenbazlýk yaparak bu mesleði yapanlara haklý olarak sitemlerinide iletti. Turgay dan Batman golcülerine tebrik Çorum Belediyespor un dünki antrenmanýnda takýmýn tecrübeli ismi Turgay, Batman deplasmanýndaki galibiyette golleri atan Emrah ve Mehmet Akif i tebrik etti. Dünki antrenmanda dinlenme bölümünde Turgay, Batman deplasmanýnda alýnan 2-1 lik galibiyette takýmýn iki golünü atan Emrah ve Mehmet Akif le bir araya gelerek onlarý gollerinden dolayý tebrik etti ve hafta sonu oynanacak Gaziosmanpaþa maçýnda da ayný performansý beklediðini söyledi. Emrah ve Mehmet Akif de takým olarak çýkýþlarýna devam ettireceklerini belirterek önemli olan kazanalým golü kimin attýðý deðil kazanmamýz önemli dediler. Gençliðe hizmet için çok çalýþýyoruz Çorum da Badminton sporuna baþlayan ilk isimlerden birisi. Eti Lisesi nde öðrenci iken Haydar Kaya tarafýndan Çorum da baþlatýlan Badminton branþýnda ilk çalýþmalarý baþlayan ve ardýndan da bir çok baþarýya imza atan Barýþ Boyar daha sonra öðretmen olarak göreve baþladýktan sonra tayini çýktýðý Osmancýk ta Badminton çalýþmalarýný baþlattý. Bu çalýþmalar sonunda kazanýlan baþarýlarý bu sütünlurdan sýklýkla okuyorsunuz. Türkiye Þampiyonluklarý, Uluslararasý baþarýlar saymakla bitmez. Bu yoðun çalýþmalar ve baþarýya karþýn hakettikleri deðeri alamayan isimlerin baþýnda gelir Barýþ Boyar. Oda bu sitemlerini son elde edilen Okullu Yýldýzlar Türkiye Þampiyonasýnda kazanýlan üçüncülüðün ardýndan Mecitözü sahasý için imzalar atýldý U 13 de 8. hafta maçlarý bugün U 13 liginde sekizinci hafta maçlarý bugün iki sahada oynanacak. Bu haftanýn en kritik maçýnda lider Çorum Belediyespor ile dördüncü sýradaki Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Bugün 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak ilk maçta saat da Mimar Sinanspor ile Osmancýkspor karþýlaþacak. Ýkinci sýrada bulunan Mimar Sinan bu maçý kazanarak ilk ikideki yerini son haftaya taþýmak amacýndab Bu maçýn ardýndan ise ligde son iki sýrada bulunan HE Kültürspor ile Gençlerbirliði saat da karþýlaþacaklar. 1 nolu sahada oynanacak son maçta ise saat da lider Çorum Belediyespor ile Ýl Özel Ýdarespor zorlu maça çýkacaklar. Mimar Sinan sahasýnda oynanacak ilk maçta saat de 1907 Gençlikspor - Çimentospor karþýlaþacak. Saat daki maçta ise Ulukavakspor - Alaca Belediyespor maçý oynanacak. Mecitözü ilçe sahasýnýn sentetik çim yapýmý için resmi protokol dün imzalandý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Mecitözü ilçe sahasýndaki futbol sahasýnýn sentetik çim yapýlmasý için ilk adýmýn atýldýðýný ve resmi sözleþmenin dün Spor Toto Genel Müdürlüðü ile imzalandýðýný söyledi. Konuyla ilgili olarak dün yazýlý bir açýklama yapan Cahit Baðcý Mecitözü ilçe sahasýnýn sentetik Badminton da Çorum adýna ulusal ve uluslararasý bir çok baþarýya imza atan Osmancýk ÝBD ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar 25 bin nüfusla ilçeden çýkardýklarý sporcularla kazandýklarý baþarýnýn çok çalýþmanýn sonucu geldiðini söyledi. Boyar ýn açýklamasýnda asýl dikkat çeken kýsým ise çalýþmadan, boþ iþlerle uðraþarak haketmedikleri halde düzenbazlýk yaparak deðil gençliðe hizmet etmek için çok çalýþarak bu baþarýlara ulaþtýklarýný belirterek haklý tepkisini dile getirmesi. çim yapým iþi için Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan sözleþme dün imzalandý. Yaklaþýk 750 bin lira ya mal olacak olan futbol sahasýnda resmi iþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan ihalenin yapýlarak çalýþmalara hemen baþlanmasý amaçlanýyor. Mecitözü gençleri bu yýl içinde toprak sahadan kurtularak sentetik çim sahada futbol oynamaya baþlayacaklar. Mecitözümüzü ve ilimize saha hayýrlý olsun dedi. yaptýðý teþekkür açýklamasýnda dile getirdi. Sosyal paylaþým sitesinden yaptýðý açýklamada Barýþ Boyar þu görüþlere yer verdi. Demek ki neymiþ... Her þeyi baþý çalýþmakmýþ. Biz ekibimle birlikte yatarak, boþ iþlerle uðraþarak haketmediði þeyleri insafsýzca haketmiþ gibi göstererek ve düzenbazlýk yaparak deðel gençliðe hizmek etmek için çok çalýþarak baþarý elde ediyoruz. 25 bin nüfuslu bir ilçeden ikiyüzden fazla Çorum Belediye-Özel Ýdare maçý Serhat Sarkandý nýn Yýldýz Serbest Güreþ Milli takým kampýnda sadece iki Çorumlu Özgür Yiðit ve Engin Çetin Sivas ta yapýlan Türkiye Þampiyonasý sonucunda madalyalarý ile birlikte Pazar günü Gaziosmanpaþa deplasmanýnda zorlu bir maça çýkacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Mimar Sinan sahasýnda yapýlan antrenmana Sefa Akýn dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþma ýsýnma hareketleri ve toplu koþunun ardýndan dar alanda pas çalýþmasý ile devam eden antrenmanýn ikinci yarýsýnda ise yarý sahada taktik çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolculara gereksiz pas yapmamalarý ve iyi top kullanýlmasý Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Beykoz Riva'daki TFF Merkezi'nde yaptýðý toplantýda sezonu PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig sezon planlamalarýný açýklandý. Açýklanan planlamaya göre PTT 1. Lig'de birinci devre Aðustos 2015'te baþlayacak ve Aralýk'ta tamamlanacak. Ýkinci devre ise Ocak'ta baþlayýp Mayýs 2016'da sona erecek. Spor Toto 2. Lig'de birinci devre 6 Eylül 2015'te baþlayýp 20 Aralýk'ta sona erecek. Ýkinci devre ise 17 Ocak 2016'da baþlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek. Spor Toto 3. Lig'de ise birinci devre 23 Aðustos 2015'te baþlayacak ve Türkiye derecesi, Uluslararasý platformlarda þampiyonluklar Avrupa 3. lüðü ve on tane milli sporcu kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu baþarýlarda bizlere destek olan baþta kulüp baþkanýmýz Ýsmail Burak Derindere ye, Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Osmancýk Ortaokulu Ýdaresi ve öðretmenlerine çok teþekkür ediyorum dedi. Bu açýklama içinde en dikkat çeken bölüm ise ülkemizde bir çok konusunda uyarýlarda bulundu. Futbolculardan topun deðerini bilmelerini ve kazanýlan topu kaybettikten sonra peþinden koþmak yerine sahip olduklarýnda topu takým olarak tutmalarýný istedi. Gereksiz top kullanmak alanda yaþanan haksýzlýða dikkat çekiyor. Bir tarafta gecesini gündüzüne katarak çalýþan ve karþýlýðýnda Çorum a ülkeye hem sporcu hemde baþarýlar kazandýran isimler gereken desteði göremiyor. Diðer tarafta ise arkasýna aldýðý siyasi güçle kurumlardan haksýz yere maaþ alan isimler. Bu konudaki sýkýntýyý yýllardýr yaþayan isimlerin artýk seslerini çýkarmasý gerekiyor. GOP hazýrlýðý kýran kýrana Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik çalýþma sýrasýnda futbolculardan topun kýymetini iyi bilmelerini ve zor kazanýlan topu kolay kaybetmemelerini istedi. Özgür Yiðit ve Engin Çetin Eryaman da yapýlacak milli takým kampýna katýlacak. Yýldýzlar Serbest Güreþ Milli takým hazýrlýk kampýna Çorum dan sadece iki isim çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 26 Nisan da Ankara Eryaman Olimpiyat Hazýrlýk Merkezi Kamp tesislerinde baþlayacak ve 7 Mayýs a kadar sürecek kampa Çorum Belediyespor dan 46 Kg da Engin Çetin ve 63 Kg da Özgür Yiðit çaðrýldý. U 13 liginde bugün oynanacak Çorum Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor maçýný Bölgesel hakemlerimizden Serhat Sarkandý yönetecek. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre bugün oynanacak U 13 maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: 1907 Gençlikspor- Çimentospor: Tahsin Samet Avcý. Ulukavakspor - Alaca Belediyespor: Abdulselam Koçak. Mimar Sinanspor - Osmancýkspor: Kadir Berkay Damar. HE Kültürspor - Gençlerbirliði: Sedat Serhat Tataroðlu. Çorum Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor: Serhat Sarkandý. PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 veya pas atmak yerine topu koþturmalarýný isteyen Ýncedal, taktik çalýþma süresince bu uyarýlarýný sürdürdü. Taktik çalýþmanýn son bölümünde üst üste yaþanan sakatlýklar üzerine Ýncedal çalýþmayý bitirdi. Kýrmýzý Siyahlý sezon planlamasý açýklandý 2. lige çýkýn iki hafta daha fazla tatil yapýn Çorum Belediyespor bu sezon 2. lige çýkarsa 6 Eylül de sezona baþlayacak. 3. ligde kalmasý halinde 24 Aðustos ta baþlayacak sezona baþlayacak ve iki hafta erken iþ baþý yapacak. Sýrbistan ýn Sremska Kamenica þehrinde yapýlacak olan Uluslararasý 3. Saj Open Ju Jitsu turnuvasýnda görev Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak olan 3. Saj Open Ju Jitsu turnuvasýnda Federasyan Baþkaný Orhan Özaktý ile birlikte 16 sporcu ile birlikte dokuz antnenör, iki hakem, bir genek sekreter ve iki idareci görev yapacak. Çorum Baharspor 13 Aralýk'ta sona erecek. 10 Ocak 2016'da baþlayacak ikinci devre ise 30 Nisan'da sona erecek. Hasan Çalýþkan a Sýrbistan da görev sahibi ve milli takým antrenörü Bahar Çalýþkan bu turnuvada görev yapmak üzere Sýrbistan a gidecek.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA Mübarek Olsun. Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.101 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Berat Kandili ÖZEL EK Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar, Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Mevlid Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.444

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar, K.K.253 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Ramazan Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.41 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Miraç Kandili ÖZEL

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç K.K.358 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Miraç Kandilini Kutlarýz. Ahlatcý dan Çorum a AVM Ýþadamý Ahmet Ahlatçý, eski buðday pazarýnýn bulunduðu arsayý satýn alarak, Çorum'a

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. www.eksmelikgrup.com EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. TANITIM DOSYASI 2017 İÇİNDEKİLER FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİRMANIN KISA GEÇMİŞİ ve

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS SAATTE 6

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.04.2015 Karar Sayısı: 84516765-301-05/36 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

YMS ONAY NUMARASI BELGE TARİHİ SELMAN ÖZENTÜRK YMS-48-01 16.12.2013 MURAT DÜZ YMS-05-001 03.01.2014 UĞUR USLUKILIÇ YMS-16-001 07.11.

YMS ONAY NUMARASI BELGE TARİHİ SELMAN ÖZENTÜRK YMS-48-01 16.12.2013 MURAT DÜZ YMS-05-001 03.01.2014 UĞUR USLUKILIÇ YMS-16-001 07.11. YETKİSİ DAHİLİNDEKİ TARTI 1 48 MUĞLA SELMAN KALİBRASYON ÖLÇÜ VE TARTI KALİBRASYON MUAYENE VE DAMGALAMA MERKEZİ SELMAN ÖZENTÜRK YMS-48-01 16.12.2013 ŞEYH MAH. RAGIPBEY CAD. SAATÇIOĞLU PASAJI NO:10/I- G

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890)

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890) Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Vali sözünü tuttu Þüphelendiðiniz her þeyi ihbar edin HABERÝ 21 DE (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný Kutlarýz. Valilik Hizmet Binasý'nda Engelli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR BELGE NO FİRMA ADI ADRESİ ATIK KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ 020104, 020107, 070213, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200139 2011-1 KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Ocak 2016 www.havais.org.tr HAVA- GENEL BA KANI AL KEMAL TATLIBAL: VERD M Z BÜTÜN SÖZLER N ARKASINDAYIZ...

HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Ocak 2016 www.havais.org.tr HAVA- GENEL BA KANI AL KEMAL TATLIBAL: VERD M Z BÜTÜN SÖZLER N ARKASINDAYIZ... HAVA-İŞ İmtiyaz Sahibi Hava-İş Sendikası adına Ali Kemal Tatlıbal Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Kallenci Görsel Yönetmen Muhammed Safa Arıkan Haber Müdürü Aslıcan Orhan Editör Mevlüt Çiftcibaşı Grafik-Tasarım

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS 1 OTOBÜS

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

4,MESLEK GRUBU. Tabela Ünvanı 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ HAVZA/SAMSUN ŞİRKET MÜDÜRÜ HAVZA/SAMSUN

4,MESLEK GRUBU. Tabela Ünvanı 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ HAVZA/SAMSUN ŞİRKET MÜDÜRÜ HAVZA/SAMSUN 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED YENİMESCİT MH. VEZİRKÖPRÜ CD. NO:178 362-4328827 NEBİ ÖZTÜRK YENİMESCİT MH. VEZİRKÖPRÜ CD. NO:178 362-4328827 TAHİR İSTENGİR 2 000620 ADİL DÖNMEZ DEĞİRMENÜSTÜ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi DÜZCE T a r ı m B ü l t e n i İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL:2016 - SAYI:4 - EKİM / KASIM / ARALIK Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle ABDULVAHABÝ GAZÝ MAHALLESÝ Çayboyu Caddesi...............136.71 Abdulvahabigazi Caddesi.........136.71 Çaðlayan Sokak..................32.83 Þehit Sokak.....................32.83 Gazi Sokak.....................54.71

Detaylı

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bahçelievler de Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL (213.520 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 1 1431 SALİM ÖZTÜRK TUZLA MAH SÜPÜRGECİLER SİTESİ N.45 SAKARYA FAX NO GSM 2727793 2 2827

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAZANANLAR LÝSTESÝ. 1 ADET HYUNDAÝ Ý20 1.2 Jump MARKA 2013 Model OTOMOBÝL ĮEKÝLÝÞÝ ASÝL TALÝHLÝSÝ

KAZANANLAR LÝSTESÝ. 1 ADET HYUNDAÝ Ý20 1.2 Jump MARKA 2013 Model OTOMOBÝL ĮEKÝLÝÞÝ ASÝL TALÝHLÝSÝ KAZANANLAR LÝSTESÝ 1 ADET HYUNDAÝ Ý20 1.2 Jump MARKA 2013 Model OTOMOBÝL ĮEKÝLÝÞÝ ASÝL TALÝHLÝSÝ 1- ZEYNEP SAVRAN 05621 Gültepe mah. 4306 sk.bölge apt A Blok D:10 Batman 1 ADET HYUNDAÝ Ý20 1.2 Jump MARKA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Alüminyum ve cam uygulama Katalogu

Alüminyum ve cam uygulama Katalogu Alüminyum ve cam uygulama Katalogu 2 HAKKIMIZDA Murat Cam 1974 yılından beri cam sektöründe kalite ve hizmet anlayışıyla haklı olarak adından söz ettirmektedir. Murat Cam haziran 1992 tarihinde Trakya

Detaylı

Büyük Küçük Herkesin Hayallerinde

Büyük Küçük Herkesin Hayallerinde Büyük Küçük Herkesin Hayallerinde www.ifbkameryapi.com www.ifbkameryapi.com HAKKIMIZDA Yatırım yaptığı her noktada kalite ve güveni garanti eden, Bursa nın gurur duyduğu bir şirket olarak hizmet vermektedir.

Detaylı

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli Hitit Rallisi ne görkemli final Çorum Belediyesi 42. Hitit Rallisi nin bitiþi görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. Belediye binasý önünde düzenlenen törenle yarýþmacýlara kupalarýný teslim eden Belediye

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor www.yesilpark.com.tr YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YEŞİLPARK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK Sıra Dışı Tasarım, Konfor Ayrıcalık Yeşilpark Modern de Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor Yepyeni Bir Heyecan

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER VERDA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ORCA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI DIAGONAL SERİSİ BANYO AKSESUARLARI SERA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI

ÝÇÝNDEKÝLER VERDA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ORCA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI DIAGONAL SERİSİ BANYO AKSESUARLARI SERA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ÝÇÝNDEKÝLER VERDA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ORCA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 3 DIAGONAL SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 5 SERA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 7 PEBBLE SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 9 BIANCA SERİSİ BANYO

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENKR N. doğru tercihiniz.

SENKR N. doğru tercihiniz. SENKR N doğru tercihiniz SENKR N 2006 yılı itibariyle bir araya gelen ekibimiz bu tarihten itibaren geçmiş kariyerlerindeki tecrübeleri kullanarak sizlere hizmet vermeye başlamıştır. Farklı sektör ve dallarda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı