zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)"

Transkript

1 HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten sonra sürekli dillendirdiði ve son dönemlerde somut adýmlarýn atýldýðý üniversitesanayi iþbirliði artýk zorunlu hale getiriliyor. ÇORUM 13 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 2 DE Prof. Dr. Reha Metin Alkan Fikri Iþýk Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini Kutlarýz. Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Leblebi-Kuruyemiþ (Ç.HAK:2890) KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2891) - UÐUR TEL ÖRGÜ (Ç.HAK:2889) Sektörde yeni bir anlayýþ Ýsmet - Yakup - Galip Hýþýroðlu Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 81 ÇORUM Tel: pbx Merkez : Çevreyolu No: 260 ÇORUM Tel: Þube : Halkbank Karþýsý No: 1 Tel: Terminal Þubeler: Tel: Beton Çit Direk Ýmalat San. Tic. Ltd. Þti. Bordur Taþý, Kalvenizli ve Pvc Tel Çeþitleri Hanifi Uður Adres: Akkent Mah. Ýskilip Yolu 2. Km. No: 143 ÇORUM Tel-Fax: Cep: Gülabibey de 5 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn beþincisi Gülabibey'de yapýldý. Rüstem Eren Parký'ndaki iftara yaklaþýk 5 bin mahalleli katýldý. * HABERÝ 15 DE Belediye tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarý, vatandaþýn yoðun ilgisiyle devam ediyor. ÝHH Çorum da 320 yetimi destekledi * HABERÝ 18 DE Genç Avukatlar Meclisi oluþtu Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi ni oluþturdu. Hafta sonu Çorum Barosu nda yapýlan seçimli genel kurulda bir araya gelen genç avukatlar, meclis yönetimini belirledi. * HABERÝ 18 DE Çorum ÝHH bu yýl da yetimleri unutmayýp bayramlýklarla sevindirdi. Çorum dan Ýstanbul a giden kafile, Çaðlayan Adliyesi nde görüþülen Peygamberimiz e hakaret davasýný yalnýz býrakmayýn, tarafýný belirledi. Çorumlular, Peygamberimiz e hakaret davasýnda taraf oldular Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi nde görülen dava ile ilgili ayrýntýlý haberlerimizi yarýn ki sayýmýzda bulabilirsiniz.

2 2 ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ (Ç.HAK:1753) Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr. DANA TRANÇ : DANA ANTRÝKOT : DANA GULAÞ : DANA KABURGA SARMA : DANA YEMEKLÝK KIYMA : DANA KÖFTELÝK KIYMA : Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: ÖZEL ÝNDÝRÝM DANA LOP KUZU BUT KUZU KOL KUZU GERDAN KUZU KABURGA KUZU TARAKLI PÝRZOLA KUZU KALEM PÝRZOLA KUZU KEMÝKSÝZ PÝLÝÇ BÜTÜN PÝLÝÇ BUT PÝLÝÇ BAGET PÝLÝÇ TALEKS PÝLÝÇ PÝRZOLA PÝLÝÇ BONFÝLE PÝLÝÇ KANAT : PÝLÝÇ YEMEKLÝK : : : : : 5.90 : 6.50 : 8.50 : 9.90 : : : : 1.90 Taze Hindi : parçalarý satýþý : baþlamýþtýr. Ailenizin Kasabý Etci Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel: Rektör 4 yýldýr dillendiriyor MUSTAFA DEMÝRER Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten sonra sürekli dillendirdiði ve son dönemlerde somut adýmlarýn atýldýðý üniversite-sanayi iþbirliði artýk zorunlu hale getiriliyor. ÝÞ ALEMÝYLE ÝÞBÝRLÝÐÝNÝ TEÞVÝK ETTÝ Rektör Alkan, geçtiðimiz 4 yýllýk dönemde her platformda üniversite-sanayi iþbirliðinin önemine deðindi. Üniversite öðretim elemanlarýný teþvik etti, KOBÝ cenneti olan Çorum da sanayici, iþadamý, ticaret erbabý ve küçük esnafla sýký diyalog kurarak þehirüniversite ve sanayi-üniversite iþbirliðinin zeminini hazýrladý. KENDÝSÝ ÖRNEK OLDU Gerek üniversite öðrencilerinin yerel iþletmelerde staj görmesi gerekse öðretim elemanlarýnýn sanayicilerle ortak proje üretmesini önemsedi. Rektör Alkan ýn uzunca bir süredir çaba sarfederek ufuk açtýðý üniversite-sanayi iþbirliði projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý nca önümüzdeki takvim döneminde mecburi hale getiriliyor. ÝÞTE BAKAN IN O AÇIKLAMASI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, üniversite-sanayi iþbirliðini ile mühendislik fakültelerindeki kaliteyi artýrmak için iki önemli kararý hayata geçireceklerini belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, üniversitesanayi iþbirliðini ile mühendislik fakültelerindeki kaliteyi artýrmak için iki önemli kararý hayata geçireceklerini belirterek, "Önümüzdeki akademik takvim döneminden itibaren mühendis yetiþtiren öðretim elemanlarýna sanayi ile iþbirliði yapma zorunluluðu, bir sonraki dönemde ise mühendislik öðrencilerine sanayide staj zorunluluðu gelecek" dedi. Iþýk, Türkiye'nin, ortayüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nýn tasarým ve üretim üssü olmasý vizyonuyla hazýrlanan yýllarýný kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin çok önemli eylemler içerdiðini söyledi. Bunlardan birinin mühendislik fakültelerinde en az bir dönem iþyeri eðitiminin zorunlu hale getirilmesi olduðunu anlatan Iþýk, bunun, mühendis eðitimindeki kaliteyi önemli oranda artýracaðýný ifade etti. Iþýk, pratik eksikliðinin, sanayicilerin de mühendislik öðrencilerinin de sorunu olduðuna iþaret ederek, þunlarý kaydetti: "Mühendislik fakültelerinde okuyan öðrencilerimiz, mevcut uygulamada sanayiden kopuk bir eðitim aldýklarý için mezun olduklarýnda iþ bulmakta sýkýntý yaþýyorlar. Ayný þekilde sanayicimiz de tercihen iþ deneyimi olan mühendis çalýþtýrmak istiyor. Ýþte þimdi üniversite-sanayi iþbirliði ile mühendislik fakültelerindeki kaliteyi artýrmak için iki önemli kararý hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri, mühendislik öðrencilerine staj, diðeri de öðretim elamanlarýna sanayi ile iþbirliði zorunluluðu. Bu sayede hem üniversitesanayi iþbirliðini artýrmayý hem de eðitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz." STAJ BÝR DÖNEMOLACAK Bakan Iþýk, söz konusu uygulamayý en kýsa zamanda baþlatmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki akademik takvim döneminden itibaren mühendis yetiþtiren öðretim elemanlarýna sanayi ile iþbirliði yapma, bir sonraki dönemde ise mühendislik öðrencilerine sanayide staj zorunluluðu gelecek" dedi. Bununla ilgili Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ile yoðun bir çalýþma yürüttüklerini anlatan Iþýk, uygulamanýn hayata geçmesi için yasal bazý düzenlemelerin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Iþýk, stajýn nasýl yapýlacaðý, ödenecek ücretler, stajyerlerin sigortasý gibi konularýn yasal düzenlemelerin yapýlmasýyla netleþeceðini kaydetti. Fikri Iþýk, söz konusu stajýn süresinin ise þu anda bir dönem olarak planlandýðýný bildirdi. "Üniversitelerimiz, yeni öðretim elamaný alýmýnda sektörel tecrübe isteyecek" Bu alanda atýlacak diðer adýmýn ise meslek yüksek okulu ve mühendislik eðitimi veren tüm fakültelerdeki öðretim elemanlarýna sanayide sektör ile ortak çalýþma yapma zorunluluðu getirilmesi olduðunu anlatan Iþýk, uygulamanýn detaylarýna iliþkin þu bilgileri verdi: "Üniversitelerimiz artýk, yeni öðretim elamaný alýmýnda sektörel tecrübe isteyecek. Bugün dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde de öðretim elemaný alýmý böyle yapýlýyor. Sektörden kopuk olan bir eðitim, teoriden öteye geçemiyor. Mevcut öðretim elamanlarý için ise bazý zorunluluklar getireceðiz. Örneðin; mühendis yetiþtiren bir yardýmcý doçent, doçent olabilmek için artýk sanayi sektörü ile ortak bir çalýþma yapmak veya bir patent almak zorunda olacak. Bununla da yine teori ve pratiði bir araya getirmeyi amaçlýyoruz." Prof. Dr. Reha Metin Alkan Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, bu önemli günün barýþ, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. ÜRETÝCÝ BAYÝÝ * Paslanmaz çelik merdiven ve *Camlý korkuluk sistemleri balkon korkuluklarý * Ferforje ve demir doðrama * Alüminyum korkuluk sistemleri sistemleri Erol Öksüz Mimar Sinan Mah. 76. Sokak No: 10 Tel-Faks: Cep: (Ç.HAK:2502) (Ç.HAK:1183) Paslanmaz ve Alüminyum Doðrama, Alüminyum ve Paslanmaz Korkuluk Sistemleri Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, oda üyelerini geçmiþ aidat borçlarýný ve yýllýk aidatlarýný ödemeleri konusunda uyardý. Oda üyelik aidatlarýný düzenli ödeyen üyelere teþekkür eden Göktepe, aidatlarýný henüz ödememiþ üyelerin de aidatlarýný Oda Genel Sekreterliðine biran önce yatýrmalarý gerektiðini söyledi. Aidatlarýn gecikmesi ile birlikte üyenin borçlu duruma düþtüðünü ve faiz uygulandýðýný belirten Hikmet Göktepe, "Bu hususlar, odamýzýn uhdesinde deðildir, tamamen yasal zorunluluktur. Aidatýný belli bir süre ödemeyen üye için icra takibi baþlatýlmaktadýr" dedi. Baþkan Göktepe açýklamasýnda ayrýca, kapanan iþyerlerinin yalnýzca Vergi Dairesi'ndeki kayýtlarýnýn silinmesinin yeterli olmadýðýnýn altýný çizerek, aidat borcu tahakkuk etmemesi için Oda sicil kaydýnýn da sildirilmesi gerektiðini kaydetti. Göktepe, "Vergi Dairesi kaydýný kapatmak, vergi mükellefiyetinin dýþýna çýkmayý ifade eder. Vergi Dairesi'nde yapýlan iþlemin ardýndan Oda üyeliðinin de sildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde esnafýmýzýn Oda üyeliði devam etmekte ve her yýl aidat borcu doðmaktadýr" diye konuþtu. Oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için Oda'nýn maddi açýdan güçlü olmasý gerektiðini aktaran Hikmet Göktepe, aidat borcu olan üyelere de evrak verilmeyeceðini sözlerine ekledi. Hikmet Göktepe (Ç.HAK:122) Göktepe den esnafa aidat borcu uyarýsý Kadir Geceniz Mübarek Olsun Fikri Iþýk

3 3 (BASIN:114477)

4 (BASIN:10000) 4

5 (Ç.HAK:1143) Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý Kutlar, Saðlýk, Mutluluk ve Huzur Getirmesini Temenni Ederiz

6 6 Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. (Ç.HAK:2892) Grand Park Turizm Otelcilik Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýnönü Cd. No: 60 ÇORUM Tel: pbx Faks: Gsm: Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. SEVAL ZÝRAAT ALETLERÝ San. ve Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 7. Km. No: 77 ÇORUM Tel: pbx Faks: Ankara Yolu 4. Km. No: 17 ÇORUM Tel: Yzh: EKADER in iftarýna yoðun ilgi BURAK YALÇIN Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði (EKADER) iftar programý düzenledi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen iftara Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, EKADER Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayýda veli katýldý. Ýftar öncesi EKADER öðrencileri anlamlý program düzenledi. 'Kur'an okunan evde rahmet olur' Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. Furkan Yakar ve Mehmed Caner'in Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlik Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Ahmet Gömeç'in konuþmasý ile devam etti. Gömeç yaptýðý konuþmada, 'Çocuklarýn içerisinde ayrý bir duygu var. Çocuklarýmýzý Kur'an' sýz býrakmayalým. En büyük ayýp Kur'an-ý Kerim'i okumayý bilmemek. Allah Kur'an-ý Kerim'i okumayý kolaylaþtýrmýþ. Allah hepimizin çocuklarýna, torunlarýna Kur'an-ý Kerim okumayý nasip etsin. Kur'an-ý Kerim okunan kalp feyzlenir, nurlanýr bereketlenir. Kur'an okunan evde rahmet olur. Bu rahmetten Mevla'mýz kalplerimizi mahrum etmesin.'' Dedi. Etkinlik peygamberimizin hayatýnýn anlatýlmasý, þiir dinletisi, ilahi korosunun gösterileri ile devam etti. EKADER'de 4 haftalýk verilen eðitim sonunda ilk üçe giren öðrencilere ödül verildi. Ezan ve iftar duasýnýn ardýndan etkinlik sona erdi. ÝHL bahçesinde düzenlenen iftar, yoðun bir katýlýma ve muhabbete sahne oldu. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÜNAL YEM (Ç.HAK:2020) Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. ÞENÖZ PARKE Mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasý dileðiyle saðlýk ve mutluluklar dileriz. Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 25 Tel: Gsm: Ankara Yolu 1. Km. Erzurum Dede Sk. No: 10 Tel: Gsm: Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. TEMÝZEL MERMER GRANÝT Tel&Fax: Küçük San. Sit. 9. Cad. No: 2 (TV Vericileri Karþýsý) - (Ç.HAK:1145) Kalite Anlatýlmaz Yaþanýr Çimstone-Belenco-Granit-Mermer-Akrilik (Samsung LG) Toptan ve Perakende Satýþý (Ç.HAK:2009) (Ç.HAK:2019)

7 7 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:438) Sayýn Velilerimizin, Öðrencilerimizin ve Tüm Çorum Halkýnýn Kadir Gecesini Kutlarýz Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:2002) problem yok çözüm var Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI (Ç.HAK:2001) Ýstanbul Yolu Üzeri 3. Km. Osmancýk / ÇORUM Tel: Fax: ÇÝMENTO ÇORUM FABRÝKASI Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. Güzel Çorumumuzun tertemiz geleceði için (Ç.HAK:1153) Murat Çaðlayan Genel Müdür (Ç.HAK:2003)

8 8 Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:1154) TUZCULAR BÜYÜK OTEL PETROL OFÝSÝ Adres: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 5/C ÇORUM Pbx: Fax: Adres: Ýnönü Cad. No: 90 Pbx: Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. TOTAL BAYÝ Adres: Küçük San. Sitesi 1. Cad. Pbx: Fax: Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS (Ç.HAK:1230) (Ç.HAK:3243) *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. BAYRAMOÐLU Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Ýnþaat - Kerestecilik Ltd. Þti. (Ç.HAK:942) Küçük Sanayi Sitesi 17. Sk. No: 5 Çorum Tel: Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÞAHÝNLER ESER Yapý Market ÝÇ ve DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ. Çorum - Amasya Paþabahçe Bölge Bayii, Þiþe Cam Ana Bayii Harun ESER Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Sk. No: 2 Ankara Yolu Üzeri 2. Km. Çorum Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 51/B Tel/Faks: (Ç.HAK:1172) Tel: Faks: Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Hemþehrilerimizin, meslekdaþlarýmýzýn Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ZORLULAR adýna Baþkan Av. Altan Akpýnar (BASIN:10000) Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. BAYÝÝ Selim ZORLU Ulukavak Mh. Mavral Sk. No: 79/A ÇORUM Tel: Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný kutlarýz. Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. HAS EKMEK FABRÝKASI YENÝ CÝÐERCÝ Erhan Þenal 1975 Adem Genç ve Oðullarý Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 23. Cad. No: 115 ÇORUM (Ç.HAK:1218) Osman Ýzgi (Ç.HAK:1175) Küçük Sanayi Sitesi 31. Sk. No: 4 ÇORUM Tel: Fax: Acil: (0 533) (Ç.HAK:1222) Çorum Barosu Yönetim Kurulu (Ç.HAK:1177) (Ç.HAK:954) Tel Merkez: Büro: ÇORUM (Ç.HAK:1225) Sakarya 1. Cad. No:

9 9 Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:1178) MERT PÝDE SALONLARI YENÝ ÞUBEMÝZ HÝZMETTE ALO PAKET: Garaj Pide ve Et Lokantasý ALO PAKET: ÞUBE: 2 ÞUBE: 1 Tüm çorba çeþitleri, sulu yemek ve ýzgara çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Gülabibey Mah. Ata Cad. Gülabibey Mah. Ata Cad. No: 63/B Güvenlik Apt. No: 22 Tel: ÇORUM ÇORUM Yeni Kamyon Garajý ERCAN - FATÝH ÞÝÞLÝ Bekiroðlu nun Srebrenitsa açýklamasý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, esnaf ziyareti yaptý. Bekiroðlu ndan iþyeri ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eren, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Müftü Ahmet Akýn Ýle birlikte iftar sonrasý Bünyamin Aydemir'in kamyon garajýnda bulunan iþyeri ve Erdoðan Sarýoðlu'nun Sanayi Sitesi'nde bulunan iþ yerlerini ziyaret etti. AK Parti'den yapýlan açýklamaya göre, Bekiroðlu, Ramazan ayý boyunca Çorum merkez olmak üzere tüm Ýlçelerde esnafla iftar sofralarýna katýlma etkinliklerimizi sürdürdüklerini bildirdi. Yönetimdeki arkadaþlarý ile Çorum'un farklý noktalarýna daðýlarak esnaf ziyareti yaptýklarýný belirten Bekiroðlu, Çorum'a Ramazan ayýnýn nasýl yansýdýðýný ve güncel meseleler üzerine sohbette bulunduk- larýný ifade etti. Bekiroðlu, yaptýðý açýklamada, "Arkadaþlarýmýzýn hem partimizin yönetim kadrolarýnda olmalarý ayný zamanda esnaf olmalarý bizim için çok önemli. AK Parti olarak esnaf kardeþlerimizin her zaman yanýnda olacaðýz. AK Parti hamdolsun 13 yýldýr milletinin hizmetinde var olmuþtur. Bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Bundan hiçbir þüphemiz yoktur. 7 Haziran seçimlerinden sonra halkýmýz hükümetsiz kalmayacaktýr. Allah'ýn izniyle alnýmýzýn akýyla bu durumdan çýkarak milletimizin yaþam standartýný yükseltmeye, ülkemizin saygýnlýðýný, itibarýný artýrmaya, yeni Türkiye'mizi sizlerin desteðiyle inþa etmeye devam edeceðiz" ifadelerine yer verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kadir Gecesi'ni kutladý. Mübarek Ramazan'ý þerifi uðurlamaya hazýrlanýrken Kadir Gecesi'ni karþýlamanýn, Kadir Gecesi'ne eriþmenin heyecan ve coþkusunu yaþadýklarýný belirten Bekiroðlu, þöyle dedi: "Fert ve toplum hayatýna rehber olmasý için gönderilen Kur-an 'ýn bu gece indirilmeye baþlanmýþ olmasý Kadir Gecesini diðer bütün gün ve gecelerden ayýran, üstün kýlan en önemli özelliktir. Kur-an'ý Kerim de methedilen gecedir. Bin aydan daha hayýrlý olduðu açýkça bildirilen bu gece bizim için Allah'ýn büyük bir lütfudur. Hiç þüphesiz ki bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arýnmasý, gönül dünyamýzýn aydýnlanmasý manevi huzurumuzun artmasý için eþsiz bir imkan ve fýrsat sunmaktadýr. Bu eþsiz fýrsatýn þuurunda olarak bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanmalýyýz. Bu gecenin hatýrýna bir hayýr yarýþý içine girerek yoksullara, maðdurlara, mazlumlara, ihtiyaç sahibi insanlara yardýmcý olmalý, dayanýþma içine girmeliyiz. Bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarýmýza ýþýk saçmasýný, vicdanlarýmýzý aydýnlatmasýný hepimize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle dünyadaki kargaþanýn son bulmasý, karýþýklýklarýn bir an önce giderilmesi arzusuyla hemþehrilerimizin milletimizin ve tüm Ýslam dünyasýnýn Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlýða barýþ ve hayýrlar getirmesini diliyorum." Kadir Gecesi mesajý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Srebrenitsa Katliamý'nýn 20'inci yýldönümü nedeniyle bir açýklama yaparak, yaþanan çirkin ve elim olayý üzüntü ile andýklarýný belirtti. Bekiroðlu, bu katliamýn dünya tarihinde kara bir leke olarak yer aldýðýný belirterek, þöyle dedi: "1995 yýlýnda Bosna'da yaþanan ve 8 bini aþkýn Müslüman'ýn erkek kadýn, çocuk yaþlý demeden Sýrp güçlerince öldürüldüðü katliamýn 20'inci yýl dönümünü üzüntü ile anýyoruz. Katliamýn 20. yýlýnda 1000 kurbanýn cesedi hâlâ kayýp, 550 kurbanýn ise kimlik tespiti yapýlamadý. Bugün topraða verilecek 136 kiþi arasýnda dedeoðul-torun olmak üzere ayný aileden üç nesil Boþnak bulunuyor. Bu sene defnedilecekler arasýnda daha 18'ini doldurmamýþ 18 kiþi var. Ýki uluslararasý mahkeme tarafýndan soykýrým olarak nitelenen Srebrenitsa katliamýnýn kurbanlarýný bulmak için baþlatýlan kazýlar, 20 yýl sonra devam ediyor. Anneler, kýz çocuklarý ve kýz kardeþlerin, 8 bin 372 Boþnak erkeðin katledildiðini kanýtlamak için verdikleri mücadele sürüyor. II. Dünya Savaþý'nýn ardýndan Avrupa'daki en büyük insanlýk trajedisi olarak kabul edilen katliamýn 20. yýldönümünün anýlacaðý bugün, kýsa süre önce kimlik tespitleri yapýlan 136 kurban daha topraða verilecek. Suçlarýný örtbas etmek isteyen Bosnalý Sýrp güçler tarafýndan kazýlan alanlara atýlan en az 1000 kiþinin ise hâlâ kemikleri bulunamamýþ. Yetkililer tarafýndan Srebrenitsa'yý çevreleyen ormanlarda en az bir toplu mezarýn daha saklý olduðunu düþünülüyor. Kimlik tespit iþlemlerinin yapýldýðý Visoko'daki merkezde bugüne kadar yaklaþýk 6 bin kurbanýn kimliði belirlendi, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 550 cenaze daha bulunuyor. Bosna'daki savaþ sýrasýnda, BM'nin güvenli bölge ilan ettiði Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e baðlý Sýrp birlikleri tarafýndan iþgal edildi. Ýþgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalý askerlere sýðýnan sivil Boþnaklar, Sýrplara teslim edildi. Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boþnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlýk alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeþitli toplu mezarlara gömüldü. Soykýrýmda katledilenlerin bir kýsmýnýn cesedine bugüne kadar hâlâ ulaþýlamadý. Yapýlan bu toplu katliamlarýn hiçbir ülkede yaþanmamasýný, Ramazan ayý içerisinde ve sonrasýnda tüm Müslüman ülkeleri ve diðer ülkelerde sükunetin hakim olduðu birlik ve beraberlik içerisinde kardeþçe yaþanýlan toplumlar olmasýný temenni ediyoruz. AK Parti teþkilatlarýnýn iftar buluþmalarý, Osmancýk ve Laçin le devam etti. AK Parti den birlik iftarý AK Parti Çorum Teþkilatý'nýn ilçelerde teþkilat mensuplarý ve halkla birlikte iftar programlarý düzenlemeye devam ettiði bildirildi. AK Parti'den yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk ve Laçin'de düzenlenen iftar programýna geniþ katýlým saðlandýðý bildirildi.. Ýftar programýna AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, parti yöneticileri katýldý. Yapýlan açýklamada, AK Parti ile geleneksel hale gelen Osmancýk iftar programý Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Ýlçe Baþ- kaný Necmettin Tatar'ýn ve ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Ýftarda konuþan Bekiroðlu, "Birlik ve beraberliðimizin pekiþtiði bu günlerde bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Seçimlerde verdiðiniz desteklerken dolayý ayrýca teþekkür ediyorum." Dedi. Milletvekilleri, il baþkaný ve beraberindeki diðer parti yöneticileri, Osmancýk'ta teþkilat mensuplarý ve esnafla bir süre sohbet ederek, hem ilçenin sorun ve taleplerini dinledi, hem de hükümetin kurulma sürecini, parti politikalarýný ve yeni dönemde yapýlacak çalýþma ve projeleri deðerlendirdi. Osmancýk programýnýn ardýndan Milletvekili Salim Uslu, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Laçin'de çay molasý verdi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Srebrenista soykýrýmýnýn tarihe düþen kara bir leke olduðunu bildirdi. Bosna'da yaþanan katliamýn 20'inci yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan Anaç, þöyle dedi: "11 Temmuz 1995 tarihe düþen koskoca kara bir leke. 2.Dünya savaþýndan sonra yaþanan en büyük insanlýk suçu. Çocuk demeden kadýn demeden, genç, ihtiyar demeden ikiyüzlü batýnýn kulaklarýný saðýr gözlerini kör edip görmedikleri, görmek istemedikleri insanlýk dýþý, Sýrp Miloþ'un, kazýklý Voyvoda'nýn torunlarý Sýrp kasaplarýnýn hunharca, vahþice katlettiði 8500 can. Osmanlý'nýn Balkanlardaki yetim çocuðu Bosna Hersek. Ve bugün Srebrenitsa katliamýnýn 20. Yýlý. BM'nin güvenli bölge ilan ettiði Srebrenitsa da Sýrp katliamcýlarca binlerce masum Müslüman Boþnak þehit edildi. Hollanda askerleri Müslüman Boþnak erkekleri Sýrp katillere teslim ederek bu katliama ortak oldular. Irak a sözüm ona demokrasi getiren haçlý ittifaký, Ortadoðu'yu Arap baharý hava ve hevesiyle ölüm tarlalarýna çevirdi. Irak ta, Suriye de, Filistin'de, Arakan'da dünyanýn dört bir yanýnda özellikle Müslümanlarýn öldürülmesine bugün sesini çýkarmayan sahtekar insan haklarý savunucularý ve emperyalist iki yüzlü bati dünde Bosna Hersek te Müslüman Boþnaklarýn þehit edilmesine ses çýkarmadý. Geride Bosna genelinde 93 toplu mezar ve halâ doðru dürüst defini yapýlamayan þehit naaþlarý, kan, gözyaþý, unutulmaz acýlar. Ýsimsiz binlerce mücahit, iki büyük komutan, iki dünya lideri rahmetli Aliya Izzetbegoviç ve Necmettin Erbakan. Tüm þehitlerimizi ve Bosna þehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz." En büyük insanlýk suçu (Ç.HAK:1163) Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. KADÝR GECENÝZ MÜBAREK OLSUN (Ç.HAK:1241)

10 10 (Ç.HAK:1209) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad Sk. Kafkas Sitesi No: 19 Ümitköy/ANKARA Tel: Uður DEMÝRER (Ç.HAK:2042) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ALS ÝNÞAAT Ali Sözüdoðru Yeniyol Mah. Ak Merkez Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 11 Tel: (Ç.HAK:2030) Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. HÝTÝT DÝZEL POMPA Pompa Enjektör Ayarý ve Orjinal Yedekleri Common Rail Pompa Enjektör Tamiri FÝRMAMIZDA YAPILAN ÝÞLER 1 YIL GARANTÝLÝDÝR Tel: Fax: Gsm: Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 98 ÇORUM web: Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2032) (Ç.HAK:2022) Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. KARABEKÝR ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: (Ç.HAK:863) Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. SERPA OTOMOTÝV ÖZEL SERVÝS ORJÝNAL YEDEK PARÇA Acil Yol Yardýmý Merkez: Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A Tel: Þube: Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sk. No: 29 Tel: Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. SAKKAOÐLU AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Kadir SUNEL Üçtutlar Cad. No: 27/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 31 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep: (Ç.HAK:2040) (Ç.HAK:1242) (Ç.HAK:1191) Kadir Gecenizi en içten dileklerimizle kutlar, 2015 yýlýnýn tüm müþterilerimize, Çorum halkýna ve Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini Cenab-ý Hakk'tan niyaz ederiz. Emin KANTAR Küçük Sanayi Sitesi 101. Sk. No:5/A ÇORUM Tel&Faks: KADÝR GECESÝNÝZÝ KUTLAR, SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. KASAP OKTAY Oktay PAK - Hasan BENLÝ Karakeçili Mh. Ilýca Cd. 8/C (Eski Final Dershanesi Yaný) Tel: Cep: Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:1199) (Ç.HAK:2052) Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. FA-AL ÝNÞAAT SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Fazlý UZUN Alaattin BARDAKÇI Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. KAYA OTO TIR-KAMYON YIKAMA ve YAÐLAMA ALÝ USTA Tel: (Ç.HAK:2053)

11 yaþamýn içinde Orta Karadeniz Bölge Bayi 11 KADÝR GECENÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ Merkez Maðaza : Ýþ Bankasý Arkasý No: 27/B Fabrika Satýþ Maðazasý : Bahabey Caddesi Kýz Meslek Lisesi Karþýsý No: 14/C Toptan Satýþ Maðazasý : Ankara Yolu Kavþaðý No: 21 ÇORUM Tel: web: (Ç.HAK:1200) TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Halkýmýzýn ve tüm müþterilerizin Kadir Gecesini kutlarýz. Þamlýoðlu Toyota Plaza (Ç.HAK:2031) (Ç.HAK:2018) Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 15 Hat Faks: Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Segam Ýnþaat Mustafa ve Necati YAÐLI (Ç.HAK:2012) (Ç.HAK:2026) Ýlham Duðan - Selami Duðan Tel: Gazi Cad. Gazi 3. Sok. No: 13 Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. (Ç.HAK:2007) (Ç.HAK:2027) TESAN ASANSÖR Tel: Erol Karahan Adres: Eþrefhoca Cad. Ýmam Hatip Lisesi Karþýsý No: 1/A Tel: ÇORUM Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. eliaçýk web: mail: Tel: Cep: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 27 ÇORUM Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Kadir Gecesini en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Küçük Sanayi Sitesi 41. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: Fax: Hemüehrilerimizin Ramazan tebriktebrik eder, Hemþehrilerimizin KadirBayramını Gecesinieneniçten içtendileklerimizle dileklerimizle eder,saùlık saðlýk,mutluluk mutluluk ve esenlikler dileriz. ve esenlikler dileriz. Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil (Ç.HAK:2035) (Ç.HAK:2006) (Ç.HAK:2011) Kaðan Eliaçýk Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi (Ç.HAK:2041) mühendislik mobilya & dekorasyon Tel: PBX Fax:

12 12 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Tüm Çorum halkýnýn Kadir Gecesini en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yükseliþ Pen GedizPen Üretici Bayi Karaaytu Ltd. Þti. Özel Çýnar Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi PVC-Cam Balkon Çelik Kapý-Duþa Kabin ve Metal Ýþleri Yapýlýr. Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan 16. Sok. No: 45 Tel: Adem-Tevfik FINDIK (Ç.HAK:1143) (Ç.HAK:1148) Kurucu: Adem Karaaytu Adres: Ýnönü Cad. No: 77/A Tel: Milletvekili Ceritoðlu ndan TÜMSÝAD a nezaket ziyareti Ceritoðlu ndan TÜMSÝAD Baþkaný ný iþrenide ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç'ý iþ yerinde ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Boyraz ve TÜMSÝAD yönetici ve üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu, TÜMSÝAD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. TÜMSÝAD'ýn hem ülkedeki sivil toplum kuruluþlarý arasýnda hem de iþ dünyasýnda baþarýlý çalýþmalarý olduðu- nu dile getiren Ceritoðlu, ürettiði projelerle ülkeye katmadeðer kazandýrarak faydalý çalýþmalar yaptýðýný söyledi. Ceritoðlu Çorum'a, Çorumlu'ya, iþ dünyasýna, özellikle kobilere hizmet veren TÜMSÝAD ve emeði geçenlere teþekkür etti. TÜMSÝAD Çorum Baþkaný Abdurrahman Kýlýç da konuþmasýnda Çorum'a hizmet edenlerin her zaman yanýnda ve gereken desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kýlýç, Ceritoðlu'na siyasi çalýþmalarýnda ve yeni görevinde baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) Ýskilip teþkilat yöneticileri, Salim Uslu ya yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Ýskilip Uslu yu kutladý Ýskilip AK Parti heyeti 25. Dönem Baþkanlýk Divaný'nda yeniden görev alan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Milletvekili Uslu nun yaptýðý açýklamaya göre, ziyarete Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Kadýn Kollarý Baþka- ný Fatma Selvi, Ýl Genel Meclis Üyeleri Üzeyir Esenkaya, Yusuf Kaya'nýn yaný sýra AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal Ýþler Baþkaný Nükhet Hotar da hazýr bulundu. Baþkan Çatma, ilçeye saðladýðý desteklerden dolayý Uslu'ya teþekkür ederek, yeni görevinin baþarýlý diledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yaptýðý yazýlý açýklama ile Kadir Gecesi ni kutladý. Salim Uslu açýklamasýnda þunlarý ifade etti, Birlik, dayanýþma ve kardeþlik duygularýmýzýn daha da yoðunlaþtýðý mübarek Ramazan-ý Þerif'in son günlerinde, Kadir Gecesi'ne ulaþmanýn coþku ve heyecanýný yaþýyoruz. Hiç þüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arýnmasý, gönül dünyalarýmýzýn aydýnlanmasý, manevi huzurumuzun artmasý için eþsiz bir imkân ve fýrsat sunmaktadýr. Bu gecede Su- riye de, Arakan da, Doðu Türkistan da, Filistin de zulüm gören kardeþlerimizi dualarýmýzla unutmayarak, zulmün son bulmasýný Cenab-ý Allah tan diliyorum. Bu vesile ile hemþehrilerimizin ve milletimizin Kadir Gecesi ni tebrik ediyor, bu müstesna gecede yapacaðýmýz dualarýmýzýn bir rahmet yaðýþý olarak bütün dünyaya barýþ, huzur ve saadeti, birlik ve beraberliði getirmesini diliyor, þiddet ve gözyaþýnýn dinmesini Yüce Allah tan niyaz ediyorum. (Haber Merkezi) Uslu Kadir Gecesi ni kutladý

13 13 (Ç.HAK:1229) Hep Bir Arada; Sevgi Dolu ve Huzurlu Nice Kadir Gecesi Geçirmeniz Dileðiyle... Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. TOPAKTAÞ TRAKTÖR VE TARIM MALZEMELERÝ TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ. Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: JOHN DEERE TRAKTÖR ÇORUM BAYÝ Ankara Yolu Bulvarý No: 21/1 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1152) (Ç.HAK:1202) ERDAL BÜRO MOBÝLYA KADÝR GECESÝNÝZ KUTLU OLSUN... Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. (Ç.HAK:1169) MERKEZ: KUBBELÝ CADDESÝ NO:31/C TEL: FAX: ÞUBE: GAZi CADDESi NO:43/A (VERGi DAiRESi KARÞISI) TEL: (Ç.HAK:1210) SOÐUTMA VE ISITMA SÝSTEMLERÝ Soðuk Hava Depolarý, Ticari Buzdolabý Ýmalatý, Süt Soðutma Tanklarý * SMS * Diktaþ * Süt Tanklarý Yetkili Bayii ve Servisi Tel: Cep: Kale Mah. Milönü Cad. No: 9/B ÇORUM KADÝR GECESÝNÝZÝ KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. (Ç.HAK:1211) (Ç.HAK:1192) Dost ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. AFRA KAYNAK MAKÝNELERÝ ÝMALATI Bekir-Mustafa Böçek Tel: Cep: Karakeçili Mh. 4. Karakeçili Sk. No: 17 ÇORUM UZUNLAR MOBÝLYA ÞENTÜRKLER KIRAATHANESÝ * Yatak Odasý * Misafir Odasý * Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri (Ç.HAK:2057) Metin ÞENTÜRK (Ç.HAK:1198) K.S.S. 23. Cad. No:5/C Çorum Tel: Faks: Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi 6/C Adem Altun Keser / (Ç.HAK:1233) (Ç.HAK:1232) KÜLTÜR MERKEZÝ Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YALÇIN Isý, Ses, Su, Yangýn yalýtýmý, Ýç-Dýþ Cephe Mantolama, Dekorasyon ve Taahhüt Ahmet UZUN Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:54/A ÇORUM BAYRAM YALÇIN-MURAT YALÇIN Tel: Fax : Gsm: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 1. Uç Sk. No: 10/D ÇORUM (Ç.HAK:1165) SANAYÝ TÝCARET LTD. ÞTÝ. ANKARA YOLU 6.KM. ÇORUM TEL/FAX : GSM: Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz.

14 14 Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik ederiz. Nurullah MÜSTET Müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÝZMÝR LOKANTASI ALO PAKET EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN-BERAT-TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Merkez: 9. Hürriyet Sk. No: 1 Tel: ÇORUM Þube: Camii Kebir Sk. No: 3 Tel: ÇORUM (Ç.HAK:2029) Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2045) (Ç.HAK:918) Hitit 19 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ (Ç.HAK:2017) Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6 - ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2046) Saygýdeðer hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. R AL-KA Ýnþaat * AMBALAJ * ÞIRINGA * ELDÝVEN HAYAT TIBBÝ ALETLER ve OLUKLU MUKAVVA SAN. ve TÝC. A.Þ. Osmancýk Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:2004) (Ç.HAK:1235) Saygýdeðer hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. HAYAT KAÐIT ve ENERJÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (pbx) Faks:

15 Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. HÝTÝT ELEKTRÝK Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. GÜL BAHÇEM HAC MALZEMELERÝ Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2033) Toptan-Perakende Satýþ Maðazasý Tel: Osmancýk Cad. No: 23/A (Ölçek Ýþ Merkezi Yaný) ÇORUM HAC ve UMRE ORGANÝZASYONU Selahattin-Yasir KÜÇÜK (Ç.HAK:1144) Bizi bizimle Hac ca gidenlere sorun Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: Faks: Cep: Kadir Gecesi tövbe dileme zamanýdýr MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Kadir Gecesi ni kutladýðý mesajýnda, bu mübarek gecenin af dileme ve tövbe etme zamaný olduðunu bildirdi. Tüm Çorumlular ýn Kader Gecesi ni tebrik ettiðini açýklayan Bekir Çetin kutlama mesajýnda þunlarý ifade etti; Bir manevi iklim ve rahmet çeþmesi olan Ramazan ayýnýn sonuna yaklaþýrken, önümüzdeki Kadir Gecesi ne ulaþmanýn sevinç ve mutluluðunu yaþayacaðýz. Geliþiyle birlikte oluþturduðu mana iklimiyle gönül dünyamýzý mamur eden, iç âlemimizi zenginleþtiren Kadir gecesi, yaratýlýþ bilgisinin ders kitabý ve bütün kâinatýn ve varoluþun özeti olan Kur'an'ýn indirildiði gecedir. Barýþýn, kardeþliðin ve güzelliðin öðütlendiði; dostluðun, Bekir Çetin Takvim Yapraðý 26 Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:30 Haziran 1431 Hýzýr: TEMMUZ Malý, zarardan korumanýn ilâcý, zekâtýný vermektir.ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI KADÝR GECENÝZ MÜBÂREK OLSUN Hazret-i Âiþe vâlidemizin vefâtý (676) Esir Milletler Haftasý METEOROLOJÝ Gram ALIÞ 99,42 SATIÞ 99,47 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI (TEL: ) ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:48/B KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. merhametin ve muhabbetin övüldüðü; ayrýlýðýn, nifakýn, dargýnlýðýn ve küslüðün reddedildiði kutlu dinimizin buyruklarýnda ihtiyacýmýz olan manevi týlsýmýn varlýðý hepimiz için ilahi nimettir. Diðer kutlu zamanlar gibi Yüce Rabbimizin insanlýða bir rahmet kapýsý, bir umut pýnarý olarak bahþettiði Kadir Gecesi ayný zamanda, hayatýmýzýn çok hýzlý seyreden akýþý içinde geçmiþimizi deðerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arýnma, unutarak ve bilmeyerek iþlediðimiz hatalara tövbe edip af ve baðýþlanma dileme zamanýdýr. Bu mübarek gecenin hepimizin gönüllerimize ýþýk, ruhlarýmýza ferahlýk getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle Kadir Gecenizi tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlýk ve Ýslam âlemi için hayýrlar getirmesini diliyorum. (Haber Merkezi) Karasineklere çözüm istedi Havalarýn ýsýnmasý ile birlikte sinek probleminin de dayanýlmaz hale geldiðini belirten Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, il merkezinde ve kýrsal alanda sorunun acilen çözüme kavuþturulmasý gerektiðini söyledi. Gül, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý kaydetti; "Karasinekler baþlýca hayvan gübreleri ile insanlarca ortaya çýkarýlan çok deðiþik yapý ve özellikteki diðer organik atýklarda ürerler. Çöplük ve çöp konteynerleri, mezbahalar, gübre, yiyecek artýklarý, hayvan leþleri ve hayvan barýnaklarý sineklerin Necati Gül en önemli üreme yerleridir. Her türlü insan gýdasýný ve çöp gübre vb. organik maddeyi tüketebilirler. Karasinekler insan gýdalarý yaný sýra çöp, dýþký vb. organik maddeler tüketmeleri dolayýsýyla viral, bakteriyel ve paraziter kökenli pek çok bulaþýcý hastalýðý açýk ve kapalý alanlar arasýnda taþýyabilmektedir. Ýnsan ve hayvanlara yaklaþýk 60 kadar hastalýk etkeni bulaþtýrabilir. Ýnsanlara naklettiði önemli bazý hastalýklar; tifo, kolera, dizanteri, menenjittir. Ayrýca sýcak bölgelerde amipli dizanteri ve trahoma karasinekler tarafýndan taþýnmaktadýr. Ek olarak Ýnsanlarýn ve yiyeceklerin üzerinde ve çevresinde dolaþarak rahatsýzlýk verir. Çevresinde çöplük ve gübrelik bulunan yerleþim yerlerinde çevre sakinlerinin þikâyetlerine yol açar. Sýcaklýða baðlý olarak yýlda döl verirler. 35 C sýcaklýkta yumurtadan ergin çýkýþý 7 gün kadar kýsa bir sürede tamamlanýr. Ergin diþiler 4. günde yumurta býrakmaya baþlarlar. Parklarda, evlerde, lokantalarda, marketlerde her nereye gidilirse gidilsin etrafta uçuþan karasinek ve onun insanda oluþturduðu intiba tarif edilecek gibi deðil. Gördüðümüz kadarý ile belediye mahallelerde ilaçlý mücadele yapmaktadýr. Görünen köy kýlavuz istemez misali yetersiz kalýndýðý açýktýr. Ancak Karasinekle mücadele konusunda sadece belediyeyi tek sorumlu tutmak belediyeye haksýzlýk olur. Belediyenin tek baþýna yapacaðý bir iþ de deðildir. Çünkü sadece il merkezinde yapýlan mücadele ile problemi çözmek mümkün deðildir. Þehir ve kýrsal alanýn tamamýnda kaynaklarýnýn kurutulmasý gerekmektedir. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel birimlerinin konuya el atmasý gerekmektedir. Ýl merkezinde sinekle mücadele için bir komisyonun olduðunu ve sekretaryadan sorumlu bir il müdürlüðünün olduðu da bir gerçektir. Bu Komisyon ve Belediye yetkililerinin en kýsa zamanda bir araya gelerek gereðinin yapýlmasýný talep etmekteyiz. Ayrýca baþta üyelerimiz olmak üzere Ýslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlarým." Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER 15 Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S. 2. Cad. No: 36/B ÇORUM Gülabibey de 5 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn beþincisi Gülabibey'de yapýldý. Rüstem Eren Parký'ndaki iftara yaklaþýk 5 bin mahalleli katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, GüBelediye tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarý, labibey Mahallesi vatandaþýn yoðun ilgisiyle devam ediyor. Muhtarý Hikmet Dursinde eriþtirmesini temenni ediyorum." dedi. gun, AK Parti Gülabibey mahalle teþkilatý üyeleridurgun: Hizmetler için müteþekkiriz nin de katýldýðý iftar programýnda çocuklara yönegülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun lik eðlenceler de düzenlendi. da iftar öncesi yaptýðý konuþmada mahallesinin en Baþka Külcü'nün masalarý tek tek ziyaret ettiiyi hizmeti son 6 yýlda aldýðýný belitti. Hikmet Durði programda, vatandaþlarýn yoðun ilgisiyle karþýgun, "Mahallem adýna Belediyemize, Sayýn Belelaþtý. Ýftara katýlan çok sayýda mahalle sakinine Andiye Baþkanýmýza yaptýðý çalýþmalar için çok teþekkara Kocatepe Camii Ýmam-ý Hatibi Adem Kemakür ediyorum." dedi. neci ve Hacý Bayram-ý Veli Camii Ýmam-ý Hatibi Kemaneci ve Karaali'den Kur'an ziyafeti Ahmet Karaali Kur'an ziyafeti sundu. Ramazan boyunca dünyaca ünlü hafýz ve kurkülcü: Ayný güzellikler içerisinde bayrama da ralarý Çorum halký ile buluþturan Çorum Belediyeeriþiriz inþallah si, Gülabibey iftarýnda da Kocatepe Camii Ýmam Gülabibey Mahallesi'nin düzenledikleri toplu Hatibi Adem Kemaneci ve Hacý Bayram-ý Veli Caiftarlarýn mayasý olduðunu söyleyen Belediye Baþmii Ýmam Hatibi Ahmet Karaali'yi mahalle sakinkaný Muzaffer Külcü, Gülabibey'in mahalle iftarlaleri ile buluþturdu. Ýftar için toplanan 5000 kiþiye rý adýna ayrý bir öneminin olduðunu belirtti. Kur'an ziyafeti sunan dünyaca ünlü hafýzlar, dinleramazan ayýnýn birlik, beraberlik ve güzellikyenleri adeta büyüledi. ler içerisinde geçerek kardeþliðimizi pekiþtirdiðiçocuklar gönüllerince eðlendi nin altýný çizen Baþkan Külcü, "Buralar sadece bir Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen maiftar sofrasý deðil, onun ötesinde bir muhabbet sofhalle iftarlarýnda çocuklar da unutulmadý. Ýftardan rasýdýr. Birbirlerimize gönüllerimizi açtýðýmýz sofyaklaþýk bir saat önce baþlayan eðlence ve gösteriralardýr. Onun için belki burada yapýlan iftarlarýn lerle çocuklar doyasýya eðlenme imkâný buldu. Palrahmeti, bereketi ve feyzi evde yapýlandan fazladýr. yaço, þiþme adam ve yüz boyama etkinliðine ilgi Rabbimden bizleri saðlýkla, huzurla ve güzellikler gösteren çocuklar yemek sonuna kadar eðlencenin içerisinde Ramazana eriþtirdiði gibi Kadir Gecesi tadýný çýkardý. (Haber Merkezi) ve Ramazan Bayramý'na da ayný güzellikler içeri- Her akþam bin kiþiye iftar Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda hafta sonu iftarlarýný merhum Hacý Fevzi - Hamide Kýlýç ile Erol Olçak verdi. Ramazan çadýrýnda iftar programlarý devam ediyor. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. OTOPARK HAFTAYA DEVAM Otomobil tutkunlarýnýn buluþma noktasý OTOPARK, Kadir Gecesi ilanlarý nedeniyle bu hafta zorunlu bir mola verdi. Okurlarýmýzdan Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : özür diliyor, OTOPARK otomobil sayfamýzýn gelecek haftadan itibaren yine her Pazartesi karþýnýzda olmaya devam edeceðini saygýlarýmýzla bilginize sunuyoruz. 1, 50 ABONE ÞARTLARI 50, 00 Kentiçi : , 00 Yurtiçi : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro 50, 00 ABONE (6 AYLIK) 250, 00 Kentiçi : , 00 Yurtiçi : 160 Ücretsiz Yurtdýþý : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

16 16 Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Tüm Hemþehrilerimizin ve Ýslâm Aleminin Kadir Gecesi ni kutlarýz. Bu gece de yapýlan tüm dualarýn ve ibadetlerin kabulünü Allah tan niyaz ederiz. Bu mübarek gecenin baþta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Eyyüp&Fettah PEHLÝVAN (Ç.HAK:2054) K.S.S. 3. Cadde No:31/A ÇORUM Tel: Faks: Gsm: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. UHUD ÝNÞAAT MALZEMELERÝ (Ç.HAK:2016) Tic. ve San. Ltd. Þti. DOÐALGAZ ISI DÖNÜÞÜM SÝSTEMLERÝ Merkez: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 8/44 Tel: Fax: Þube: Osmancýk Cad. No: 150 ÇORUM Tel: UÐUR GRUBU Tüm Çorum halkýnýn Kadir Gecesini tebrik ediyor cami inþaatýmýza baðýþlarýnýzý bekliyoruz. Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu YÖNETÝM KURULU adýna Uður BARLIK - Uygun BARLIK Ýrtibat Telefonlarý: (Ç.HAK:1264) (Ç.HAK:1231) Yardýmlarýnýzý VAKIFBANK nolu hesaba yatýrabilirsiniz. Kadir Gecenizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:1217) MERÝNOS GRUNDÝG (Ç.HAK:2034) Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Adres: Cengiz Topel Cad. No: 44/B ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2051) Kazým Kurt (Ç.HAK:2036) MUSTAFA AKKAYA Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. ESTAÞ TÜRK HAVA YOLLARI Merkez Atölye : Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 19 Tel: : K.S.S. 6. Cad. No: 19 Tel: (Ç.HAK:2060)) (Ç.HAK:2025) (Ç.HAK:2059) YAPI ÝNÞAAT Tel: Adres: Çöplü Mah. 3. Camii Kebir Sok. No: 10 (Ulu Camii Yaný) ÇORUM

17 Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... NÝCE KADÝR GECELERÝNE AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (Ç.HAK:965) Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) (Ç.HAK:1253) Volkswagen Yetkili Satýcýsý 17

18 18 Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ (Ç.HAK:1147) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç Çorum ÝHH bu yýl da yetimleri unutmayýp bayramlýklarla sevindirdi. ÝHH Çorum da 320 yetimi destekledi Çorum ÝHH, Ramazan Bayramý öncesinde yaptýðý çalýþmayla 320 yetim çocuðu sevindirdi. Bayramlýk kýyafet hediyesi ile yetimlerin gönlüne dokunan Çorum ÝHH, yaptýðý açýklamada, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganýyla çýktýðýmýz yolda, her ramazan olduðu gibi bu ramazanda yetimlerimizi unutmadýk. Çorum ÝHH olarak 320 yetim yavrumuzu bayramlýk kýyafet ile sevindirdik. Çorum'da ve Alaca ilçemizde elimizin ulaþtýðý yetim yavrularýmýzý beðendikleri kýyafetler ile giydirdik." dedi. ÝHH'nýn Türkiye ve dünyada 75 bin yetime her ay düzenli olarak para desteði saðlandýðýnýn ifade edildiðini açýklamada, çalýþmalarýn hayýr ve baðýþlarla yürütüldüðü hatýrlatýlarak, Çorumlular'a baðýþ çaðrýsýnda bulunuldu. Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi, "Vatanlarýndan uzak sýkýntý içerisindeki sýðýnmacý ve mülteci durumunda olan yetimlerimizi de yetim destekleme programýmýza dahil ettik. Yetim ailelerimize de bayram öncesi kuru gýda paketleri ulaþtýrdýk. Yetimlerin Efendisi Peygamberimiz Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi ni oluþturdu. Hafta sonu Çorum Barosu nda yapýlan seçimli genel kurulda bir araya gelen genç avukatlar, meclis yönetimini belirledi. Yapýlan oylama ile Meclis Baþkanlýðý na Gazi Atmaca seçilirken, Meclis Yönetim Kurulu nda Büþra Çinkaya, Haným Fulya Torun, Gülþah Acar ve Enes Þura Tosun görev aldý. (Haber Merkezi) (sav) 'Kendi yetimini veya baþkasýna ait bir yetimi himaye eden kimse ile ben (þehadet parmaðý ile orta parmaðýný bir araya getirerek) cennette bu kadar yakýn olacaðýz' buyurmuþlar ve bizlere yeryüzünün bütün yetimlerini iþaret etmiþlerdir. ÝHH Türkiye'de ve Dünyada yetmiþ beþ bin yetime her ay düzenli para desteði saðlamaktadýr. Bu çalýþmalarý sizlerin desteði ile yapýyor. Tüm Çorum halkýný yetimlerimize destek olmaya davet ediyorum. Çorum ÝHH olarak yaptýðýmýz yetim faaliyetlerimizde ya da diðer hayýr çalýþmalarýmýzýn içinde aktif gönüllü olarak bulunmak isteyen erkek ya da haným kardeþlerimiz Eþref Hoca Caddesi Murat Evler 6. Sokak Numara 12 de (Hz. Ali Camii Yaný) bulunan Çorum ÝHH Ofisimize gelerek bizimle tanýþabilir ve çalýþmalarýmýza katýlabilirler. Çorum ÝHH olarak faaliyetlerimizi aktif gönüllülerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Bu organizasyonlar gönüllülerimizin ve baðýþçýlarýmýzýn emekleri ile ortaya çýkýyor. Emeði geçen tüm gönüllülerimize ve baðýþçýlarýmýza teþekkür ediyoruz. Allah razý olsun." (Haber Merkezi) Çorum Özel Hastanesi nde görev yapan Uzm. Psikolog Simge Bülbül, üniversite sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan öðrencilerin yaþadýðý tercih stresi ev psikolojisiyle ilgili açýklamalarda bulundu. Meslek seçiminin öðrenciler ve veliler için büyük bir stres kaynaðý olduðunu belirten Bülbül, Kiþiler, bütün hayatlarý boyunca uðraþacaklarý meslek seçimini çoðu kez tesadüflere býrakýr. Ailelerin çocuklarý için maddi gelecek ve güvence arayýþý da meslek seçiminde oldukça etkilidir. Bazen ise mesleðe ilgi, aile ve çevre gibi dýþ koþullarýn etkisiyle ortaya çýkar. Ailenin arzularýný gerçekleþtirmek veya çevreden takdir görmek amacýyla yapýlan seçimler genellikle hayal kýrýklýðý ile sonuçlanýr. "Gelecek vaat eden meslek seçilmelidir" görüþü ise tek baþýna yeterli bir kriter deðildir. Çünkü toplumca gelecek vaat eden bir meslek, kiþinin ilgi, yetenek ve hayallerine Hamam Sokak esnafý iftar geleneðini sürdürdü BURAK YALÇIN Yeniyol Mahallesi Hamam Sokak esnafý 5.geleneksel iftar yemeðini düzenledi. Bu yýl 5. si gerçekleþtirilen iftar yemeðinde Hamam Sokak esnafý biraraya geldi. Genç Avukatlar Meclisi oluþtu Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu Öðrencilerde tercih psikolojisi Simge Bülbül Belediye binasý arkasýnda düzenlenen iftar yemeðine Hamam Sokak esnafý ve aileleri katýldý. Program hakkýnda bilgi aldýðýmýz Ömer Düven, Ramazan Ayý dolayýsýyla düzenlenen iftar yemeði ile esnaf arasýndaki dostluk ve kardeþlik baðlarýný kuvvetlendirmeyi amaçladýklarýný vurgulayarak, Hamam Sokak esnafýnýn Ramazan-ý Þerif'ini tebrik etti. Ýftar programý dua ile sona erdi. Çorum Barosu tarafýndan oluþturulan Genç Avukatlar Meclisi nin yönetimi belirlendi. uygun olmayabilir. Seçim yaparken etkili olan etmenlerin baþýnda, yetenekler, ilgiler, deðerler, ihtiyaçlar, sosyo-ekonomik düzey ve cinsel rol algýsý gelmektedir. Tercih yaparken birey, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, ekonomik durumunu, meslek eðitimini baþarma olasýlýðýný, hayallerini göz önüne almalýdýr. Doðru ve yerinde bir seçim yapýlabilmesi için kiþinin hem kendi yetenekleri hem de ilgi duyduðu meslekler hakkýnda bilgi sahibi olmasý gerekir. Bu da ancak etraflýca ve objektif olarak yapýlmýþ incelemeler sonucunda elde edilebilir. Tercih yapma döneminde aile ve çevrenin kiþiden gücünün üstünde baþarýlar beklemesi, onun PARK YAPTIRILACAKTIR mesleki ilgi ve isteklerini göz ardý ederek kendi arzularý doðrultusunda mesleklere yönlendirmesi ve istemesi öðrencide stres ve gerilim yaratýr. Bu nedenle velilerin meslek seçimindeki rolü "yönlendirici ve belirleyici" olmak deðil "bilgilendirici ve destekleyici" olmaktýr. Kiþi sevdiði mesleði seçebilmeli ve seçtiði mesleði de sevebilmelidir. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Kunduzhan Mahallesi Park Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýlimiz Farabi Caddesi üzerinde bulunan m2 lik alana Park Yapým Ýþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan m2'lik alan c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiþbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / Ýhale Odasý / 5.Kat./ Yeniyol Mah. Gazi Cad.No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlaný az Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XV1II. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Peyzaj Mimarlýðý diplomalarýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / Yeniyol Mah. Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / Ýhale Odasý / 5.Kat./Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13-Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

19 19 YENÝLENDÝK (Ç.HAK:1757) KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 8. (Ç.HAK:1733) (Ç.HAK:1867) Cad. No: 4 ÇORUM Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK Dr. Ýlhan Gürel Caddesinde 4+1 Lüks Daireler Acýlarýmýzý tazeleyen soykýrým Çorum Eðitim Bir Sen Þube Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, Srebrenitsa katliamýnýn batýnýn iki yüzlülüðünü bir kez daha gösterdiðini açýkladý. Çiçek, 20 yýl önce Srebrenitsa'da yaþanan katliamý yaptýðý basýn açýklamasý ile kýnadý. 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da, üstelik Birleþmiþ Milletler'in (BM) güvenli ilan ettiði bölgeye Eyyüp Çiçek sýðýnmýþ silahsýz, çaresiz 8 bini aþkýn Boþnak'ýn dünyanýn gözü önünde katledildiðini, bugüne kadar 300'den fazla toplu mezar bulunduðunu hatýrlatan içek, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Canlanan hatýrasý ýstýrabýmýzý tazeleyen mezalimin üzerinden 20 yýl geçti. Uluslararasý Lahey Ceza Mahkemesi, katliamý soykýrým olarak ilan etmesine raðmen, Rusya'nýn, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada, Srebrenitsa katliamýný 'soykýrým' olarak niteleyen karar tasarýsýný veto etmesi acýmýz, hüzünle, hayretle daha da derinleþmiþtir. Rusya'nýn vetosuyla, kabul edilemez keyfi gerekçelerle Birleþmiþ Milletler'in irade ve kararlarýnýn iþlevsiz hale getirileceði bir kez daha görülmüþ oldu. Bu küresel duyarsýzlýk, acýmýzý hüzün ve çaresizlik içinde çoðaltmýþtýr. Tek baþýna bu vahim durum bile dünya vicdanýnýn köreldiðini kanýtlar niteliktedir. Bu haliyle BM, dünya vicdanýný, mazlumlarýn sesini temsil etmede yetkin olmadýðýnýn son örneðini vermiþtir. Srebrenitsa'da, Gazze'de, Arakan'da, Suriye'de, Doðu Türkistan'da mazlumlarýn çýðlýklarýna, çaresizliðine derman olamayan BM, halklar nezdinde güvenilirliðini daha da yitirmiþtir. BM'nin karar alamamasýný Rusya'nýn önlemesiyle izah etmek, dünya vicdanýnýn bir tek ülke, hatta bir tek lider tarafýndan nasýl rehin alýndýðýnýn trajikomik itirafýdýr. Srebrenitsa, kalbimizin öbür yarýsýdýr. 11 Temmuz, yüreðimizi yakan bir acýnýn yenilendiði baþka bir tarihtir. Baþkasýný yok ederek var olacaðýný sanan barbarlar ve onlara destek olanlar, þunu bilmelidirler ki, her zaman zalimin karþýsýnda, mazlumun yanýnda olacaðýz ve insanlýk deðerlerini sonuna kadar yaþatmaya devam edeceðiz; unutturmaya çalýþtýðýnýzdan çok hatýrlayacaðýz ve hatýrlatacaðýz. Srebrenitsa þehitleri baþta olmak üzere, Sýrplar tarafýndan katledilen bütün Boþnaklara Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr diliyor; bu zor, sýkýntýlý zamanlarýn bütün bir ümmete esenlik, huzur getirmesini niyaz ediyoruz. (Ç.HAK:735) Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) (Ç.HAK:175) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Yorgan, Stor Perde Temizliði Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1702) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Yurt dýþý seyahat sorunu olmayan Ýletiþim: YTM Makine Enerji Ýn. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1766) Uður Mumcu Cad. No:143/7 Tel: (Ç.HAK:3157) (Ç.HAK:1742) ELEMAN ARANIYOR Tercihen askerliðini yapmýþ vasýflý-vasýfsýz bay eleman SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:1573) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: Satýlýk Öðrenci Yurdu (Ç.HAK:1728) alýnacaktýr BAYAN ELEMAN ARANIYOR Diþ polikliðimizde çalýþtýrýlmak üzere temizlik ve yemek iþlerine bakacak bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özel Ýlgi Aðýz ve Diþ Saðlýðý (Ç.HAK:1776) Yenilenen yüzümüzle iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: Polikliniði Tel: Malzemeleri Mür. Tel: ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1660) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen otomotiv sektöründe tecrübeli, * En az Lise mezunu, * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Showroom Bay & Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1790) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:1725) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

20 Bakan a Amatör pay bilgisi Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç a son düzenleme ile Belediye bütçelerinden amatör kulüplere ayrýlan payýn yükseltilmek yerine azaldýðýný belirterek bunun düzeltilmesini istedi. MHK de yeni dönem Kuddusi Müftüðlu nun baþkanlýðýnda oluþan yeni MHK yönetiminde Çorum un baðlý olduðu bölge Sorumlusu Hikmet Öksüzoðlu oldu. Futbol Federasyonu nda yeni sezon öncesi MHK de deðiþim yaþandý. Yusuf Namoðlu nun istifasýnýn ardýndan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptýðý toplantýda yeni MHK Baþkanlýðýna geçtiðimiz yýl hakemliði býrakan Kuddusi Müftüoðlu nu getirdi. Kuddusi Müftüoðlu yaptýðý çalýþma sonunda Merkez Hakem Kurulu üyelerinide belirledi. Buna göre Bünyamin Gezer, Hakan Özkan, Ýsmet Cengiz, Erdal Güleç, Zafer Demir, Yýldýray Aslan, Hikmet Öksüzoðlu ve Sadettin Güler den oluþan Merkez Hakem Kurulu toplanarak görev daðýlýmýný yapacak. Çorum un baðlý olduðu 12 Bölge Sorumlusu olarak bundan önceki dönemlerde olduðu gibi Trabzon dan MHK ye giren Hikmet Öksüzoðlu nun atanmasý bekleniyor. BESYO dan özel yetenek sýnav toplantýsý Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu yeni öðretim yýlý için yapýlacak özel yetenek sýnavýyla ilgili bugün basým açýklamasý yapacak. Bugün saat de BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner tarafýndan düzenlenecek basýn toplantýsýnda öðretim yýlýnda okula alýnacak öðrencilerin belirleneceði özel yetenek sýnavý uygulamalarý ve diðer detaylarý hakkýnda kamuoyuna bilgiler verilecek. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Güreþ Federasyonu iftarýnda görüþtüðü Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç a yeni düzenleme ile Belediye bütçelerinden spora ayrýlanpayýn düþtüðünü belirterek bunun düzeltilmesini istedi. Cuma akþamý Ankara da Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenen iftara katýlan Çorum Belediyespor Baþkaný ve Güreþ Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeki Gül, iftara katýlan Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç a Belediye bütçelerinden amatör spora ayrýlan paylarýn artýrýlýrken azaltýldýðýný belirterek bunun düzeltilmesini istedi. Gül, daha önce belediye bütçesinin yüzde birinin ayrýldýðýný son düzenleme ile Ýller Bankasý ndan gelen payýn binde 12 olarak deðiþtirildiðini belirterek Bu düzenleme ile amatör spora ayrýlan paylarda yüzde elli bir düþüþ yaþandý. Belediyespor olarak on amatör branþta faaliyet gösteriyoruz ve ayrýlan pay kesinlikle yetmiyor. Bu konudaki Beden Eðitim Öðretmenleri 3. lig için sponsor arýyor Çorum Beden Eðitimi Öðretmenlerispor Bayanlar 3. Voleybol Liginde mücadele etmek için sporsor arýyor. Geçtiðimiz sezon Bölgesel Lig de mücadele eden Beden Eðitimi Öðretmenleri Federasyon tarafýndan 3. lige davet edildi. Kulüp Baþkaný Baki Aygün, Federasyon un kýsa süre vermesi nedeniyle baþvuruyu yapamadýklarýný bugün akþama kadar ek süre aldýklarýný söyledi. Çorum un 3. ligde temsilcisi olmasýný istediklerini belirten Aygün, baþvuru için 7500 lira yatýrmalarý gerektiðini söyledi. Yönetim olarak toplanýp katýlma kararý aldýklarý lige sponsor bulmalarý halinde bugün için baþvuru yapacaklarýný belirten Aygün, sponsor bulamasalar bile yönetim olarak kendi aralarýnda toplayacaklarý para ile baþvuruyu yaparak 3. ligde mücadele edeceklerini söyledi. Refahiye Alkan a teslim Belediyespor un grubunda mücadele edecek Erzincan Refahiyespor da baþkanlýða Gürsel Sadýmaden seçildi. Teknik Direktör olarak Bülent Alkan la anlaþýldý. Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Erzincan Refahiyespor da hýzlý geliþmeler, Genel Kurul ile yeni baþkanýný seçin Refahiyespor teknik direktör Bülent Alkan ile anlaþtý ve transfere baþladý. Genel Kurul sonunda Gürsel Sarýmaden baþkanlýðýndaki yönetim göreve seçildi. Yeni yönetim genel kurulun ardýndan Bülent Alkan ile bir yýllýk sözleþme imzaladý ve transfer görüþmelerine baþlandý. Teknik Direktör Bülent Akan, kadroyu büyük oranda yenileyeceklerini söyledi. Þu anda 3-4 oyuncuyla sözleþmenin devam ettiðini belirten Teknik Direktör Bülent Akan, bütçeleri doðrultusunda en iyi kadroyu kurmayý amaçladýklarýný söyledi. Grupta 7-8 takýmýn üst lige yükselmek için mücadele edeceðini belirten Alkan BAL dan çýkan takýmlar borçsuz olduklarý için ciddi rakamlar harcýyorlar. Hedef belirlemek için kadrolarýn oluþmasýný beklemek lazým dedi. düzenlenmenin yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz dedi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç müsteþarýný yanýna çaðýrarak konuyla ilgili detaylý bilgi almasýný ve gerekli düzenlemenin yapýlmasý talimatýný verdi. Yeni sezon hazýrlýklarýný ilk etabýný Çorum da sürdüren Belediyespor hafta sonunu dört antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetimindeki çalýþmalara tüm futbolcular tam kadro olarak katýldýlar. Cumartesi günü sabah Nazmi Avluca sahasýnda Aerob koþu yapan kýrmýzý siyahlý takým ayný gün akþam ise tempolu koþular ve topla teknik geliþtirici çalýþma yaptý- Beden Eðitim Öðretmenlerispor dan vefa Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü emekli olan Canan Özdoðan ile il dýþýna tayinleri çýkan Ertan Yýlmaz ve Kemal Kol için iftar yemeði düzenledi ve plaket verdi. Çorum Beden yemeðine Çorum Beden Ýzmir e tayin olan Kemal Ertan Yýlmaz ve Kemal Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü nden Eðitimi Öðretmen- leri Derneðispor Baþtýldýlarnetimi Kol ve aileleri ka- Kol a Dernek Yö- tarafýndan te- tayin ve kaný Baki Aygün ve Ýftar yemeðinin þekkür plaketleri verilleri emekli olan öðretmenler için iftar yemeði riyle emekli olan der- törenle emekli olan Cami Öðretmenleri Der- Yönetim Kurulu üyele- ardýndan düzenlenen di. Çorum Beden Eðiti- verdi. Cuma Akþamý nek üyesi Canan Özdoðan ve Ankara ya tayin leri nedeniyle Çogün uzun yýllar Çonan Özdoðan ve tayinneði Baþkaný Baki Ay- Hasan Zahir Et Lokantasý nda verilen iftar olan Ertan Yýlmaz ve rum dan ayrýlacak olan rum da görev yapan öðretmen arkadaþlarýna bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür etti ve bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar diledi. Belediyespor Baþkný Zeki Gül, Bakan Kýlýç a amatör bütçenin yeni düzenleme ile yarý yarýya azaldýðýný belirterek bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini isterken Yüksek tempoya devam Güreþ Federasyonu tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Ýftar yemeðine Çorum dan yoðun katýlým. Cuma akþamý Ankara Crowne Plaza Hotel de veriler iftar yemeðine Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Güreþ Federasyonu Baþkaný ile birlikte çok sayýda eski ve yeni milli güreþçciler katýldýlar. lar. Kýrmýzý Siyahlýlar dün ise sabah saat 10 da Hayat Clup ta kuvvet hareketleri ve yerde adele geliþtirici hareketler yaptýlar. Dün akþamýn son antrenmanýný ise saat 17 de Nazmi Avluca sahasýnda yapan Çorum Belediyespor savunmadan oyun kurma ve atak geliþtirme taktikleri üzerinde durdu. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan bu çalýþmada futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulundu. Güreþ iftarýnda Çorum aðýrlýðý Ýftara Çorum da Belediyespor Baþkaný ve Güreþ Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeki Gül ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri ve ayný zamanda Federasyon Kurul üyeleri Hüseyin Teke ve Mustafa Ercan katýldýlar, Siz de Prins i tercih edin, performanstan ve güvenlikten ödün vermeden aracýnýzý otogaza dönüþtürün. Aþaðý Sanayi Tarým Caddesi No:7/11 Tel:

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Liderler mitinge geliyor Milli Egemenlik coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum da da coþkuyla kutlanacak. HABERÝ 24 DE (Ç.HAK:2800)

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA Mübarek Olsun. Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.101 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Berat Kandili ÖZEL EK Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890)

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890) Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Vali sözünü tuttu Þüphelendiðiniz her þeyi ihbar edin HABERÝ 21 DE (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný Kutlarýz. Valilik Hizmet Binasý'nda Engelli

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Miraç Kandilini Kutlarýz. Ahlatcý dan Çorum a AVM Ýþadamý Ahmet Ahlatçý, eski buðday pazarýnýn bulunduðu arsayý satýn alarak, Çorum'a

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TEK YILDIZ GAZETESÝ. Gülsün Mert. Binanýn Yüksekliði adýna. manidar açýklama. 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin

TEK YILDIZ GAZETESÝ. Gülsün Mert. Binanýn Yüksekliði adýna. manidar açýklama. 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin Kadir Geceniz Mübarek olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : 225 20 25 (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar, Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Mevlid Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.444

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli Hitit Rallisi ne görkemli final Çorum Belediyesi 42. Hitit Rallisi nin bitiþi görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. Belediye binasý önünde düzenlenen törenle yarýþmacýlara kupalarýný teslim eden Belediye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç K.K.358 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar, K.K.253 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Ramazan Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/is-dunyasi-bso-iftarinda-bulustu-balikesir-1730409/ Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Bayram trafiði D-100 ü kilitledi Osmancýk'tan geçen ÝstanbulSamsun D-100 karayolunda, Karadeniz Bölgesi yönüne seyreden araçlarýn yoðunluðu trafiði durma noktasýna getirdi. Osmancýk ta Karadeniz Bölgesi

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.41 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Miraç Kandili ÖZEL

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOKÝ yatýrýma hýz verdi

TOKÝ yatýrýma hýz verdi Gençlere iyilik çaðrýsý Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllüleri tarafýndan Genç Ýyilik konulu iftar programý düzenlendi. Programda konuþan Deniz Feneri Derneði Ýletiþim Koordinatörü hemþehrimiz Recep Koçak,

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 1 1431 SALİM ÖZTÜRK TUZLA MAH SÜPÜRGECİLER SİTESİ N.45 SAKARYA FAX NO GSM 2727793 2 2827

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇUHA. Namýk Çuha Jeoloji Mühendisi (Ç.HAK:51)

ÇUHA. Namýk Çuha Jeoloji Mühendisi (Ç.HAK:51) TTNET in projesi finale kaldý TTNET, Herkes Ýçin Ýnternet projesiyle kurumsal sorumluluk alanýnda dünyanýn önde gelen kurumlarýndan Ethical Corporation'ýn "Responsible Business Awards" programýnda finale

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. www.eksmelikgrup.com EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. TANITIM DOSYASI 2017 İÇİNDEKİLER FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİRMANIN KISA GEÇMİŞİ ve

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Borsa gıda yardımını sürdürüyor

Borsa gıda yardımını sürdürüyor Borsa gıda yardımını sürdürüyor Burdur Ticaret Borsası (BTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)un katkılarıyla geleneksel hale getirdiği Ramazan yardımlarını, bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti Çorum Özel Ýdare ekipleri tedbir aldý yollarýnda beyaza büründü Köy problem yok Buzlanma ve dona dikkat! Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin aldýðý tedbirler doðrultusunda Çorum

Detaylı

Isparta Valiliği Resmi Sitesi

Isparta Valiliği Resmi Sitesi Isparta Valiliği Resmi Sitesi 22.04.2016 DÜNYA ÖĞRENCİLERİ ISPARTA DA Çin, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Bangladeş, Çad, Doğu Türkistan, Etiyopya, Filistin, Filipinler, Irak, Mısır, Somali ve Yemen den

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL RAM ve Özel Eðitim Okulu na ihale ödeneði Ýdris Güllüce AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Hizmet Binasý ile Özel Eðitim Okulu ihalesinin

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Kıymetli Sanayici Dostlarım, Değerli İMES Ailesi,

Kıymetli Sanayici Dostlarım, Değerli İMES Ailesi, Kıymetli Sanayici Dostlarım, Değerli İMES Ailesi, Türk Sanayisi nin önemli kilometre taşlarından biri olan İMES te, hedeflerimiz, stratejilerimiz ve projelerimizle hem İMES i daha iyi noktalara taşıma

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı