Evde Bak m Hizmetleri*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evde Bak m Hizmetleri*"

Transkript

1 KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 1; 2: Gelifl Tarihi/Received: 4/8/9 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 6/1/9 Evde Bak m Hizmetleri* Home Care Services** Mehmet Cindoruk 1, lhan Yetkin 2, Memduh fiahin 1, Eyüp Ekici 1, Ahmet Görgül 1, Fikret leri 3, Göksal Keskin 4, Bekir Küçükkay kç 5, Haluk flgenç 6, Tarkan Karakan 1 1 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal, Ankara, Türkiye 1 Department of Gastroenterology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey 2 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dal, Ankara, Türkiye 2 Department of Endocrinology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey 3 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Kulak Burun Bo az Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye 3 Department of Ear Nose Throat Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey 4 SB D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Ankara, Türkiye 4 Clinic of Internal Medicine, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey 5 Ankara Etlik htisas Hastanesi, Genel Cerrahi Klini i, Ankara, Türkiye 5 Department of General Surgery, Etlik htisas Hospital, Ankara, Turkey 6 Türkiye Büyük Millet Meclisi T p Merkezi, Mikrobiyoloji Uzman Ankara, Türkiye 6 Medical Center of Grand National Assembly of Turkey, Microbiology Specialist, Ankara, Turkey * Bu çal flma, Akademik Geriatri 9 Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmufltur. ** This research was presented at Academic Geriatrics 9 Congress as an oral presentation. ÖZET Girifl: Evde bak m hizmetleri geliflmifl bat ülkeleri baflta olmak üzere, dünyan n birçok ülkesinde genel sa l k ve sosyal hizmetler içinde yer alan bir hizmettir. Evde bak m hizmetlerinin amac sa l k hizmetlerinin maliyetini düflürmek, hastanelerdeki yatak kuyruklar n azaltmak, verimi art rmak ve hizmeti aya a getirerek, vatandafl n gönlünü kazanmakt r. Materyal ve Metod: Çal flmam zda Ankara ili Mamak ilçesinde evde bak m hizmetine ihtiyaç gösteren bireylerin demografik yap lar incelenmifl ve evlerde bulunan bireylerdeki hastal klara ait bulgular kaydedilmifltir. Ayr ca evlerdeki hijyen durumu da incelenmifl olup sevk edilen hastalar belli tablolar ile derecelendirilmifltir. Bunun yan nda evde bak m ile ilgili hane halk na sorular sorulmufl olup bu bak m alanlar n memnuniyeti standart bir anket ile de erlendirilmifltir. Bulgular: Ankara ili Mamak bölgesinde 343 kiflilik grup al nm fl olup, kiflilerin 238 i kad n, 15 i erkektir. Araflt rma kapsam ndaki bireylerin %77.7 si doktor muayene hizmetine ihtiyaç duymaktad r. Araflt rmaya al nan bireylerin hemen hemen yar s n n gerekli durumlarda yard m alabilece i sosyal deste i varken, di er yar s n n böyle sosyal deste i bulunmamaktad r. Sonuç: Türkiye geneline uygularsak evde hasta bak m Türkiye nin öncelikle uygulamaya sokmas gereken sa l k projesidir. Hastane kuyruklar n n azalt lmas ve günlük hasta takip ücretlerinin yar yar ya indirilmesi genel sa l k bütçesine pozitif katk - Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Dr. Eyüp Ekici Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal, Beflevler, Ankara/Türkiye e-posta: 121

2 Home Care Services lar sa layacakt r. Ümit ediyoruz ki, bir an önce bat ülkelerinde oldu u gibi evde hasta bak m genel sa l k sigorta kapsam na al n r ve Türkiye nin sa l k giderlerinin azalt lmas na katk da bulunarak, yeni hastane ihtiyaçlar n ortadan kald r r. Anahtar Kelimeler: Evde bak m, sa l k, maliyet. ABSTRACT Introduction: Homecare is an important health and social facility in the western countries and on the other countries of the world. In our study we analysed the demographic situation of the Mamak region of Ankara. The aim of homecare is to decrase price of health services and to increase performance. Materials and Methods: We recorded the illness composition of home population. We analysed their pleasure about homecare with some questions. Results: In the Mamak region of Ankara, 343 individuals were grouped which of 238 were women and 15 were men. 77.7% of individuals of research were needed doctor examination. Approximately half of the indivudials were able to take social care, the other half were not. Conclusion: Homecare is an important project which should be as soon as possibly performed in Turkey. We hope the homecare construction in Turkey will reduce the health expense and hospitalization need in Turkey. Key Words: Home care, health, cost-effectivite. G R fi Evde bak m hizmetleri geliflmifl bat ülkeleri baflta olmak üzere, dünyan n birçok ülkesinde genel sa l k ve sosyal hizmetler içinde yer alan bir hizmettir. Bu hizmet gereksinim duyan kifliye aile, arkadafl ve komflu gibi geleneksel bak c lar ile as l mesle i evde bak m olan kifliler ve gönüllüler taraf ndan sa lanan bak m etkinlikleridir. Ülkelerin genel sa l k ve sosyal hizmet sistemlerinin özelli ine göre bu hizmet kamu kurumlar, özel ve/veya gönüllü kurulufllar eliyle verilebilir; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sa l k kurulufllar evde bak m hizmetlerini sunmak üzere organizasyonlar oluflturabilirler (1). Evde bak m hizmetleri Amerika Birleflik Devletleri (ABD) nde Medicare ve Mediaid sigorta sisteminin 1965 y l nda hayata geçifliyle birlikte h zl bir flekilde yayg nlaflm flt r. Evde bak m hizmetleri XX. yüzy lda ABD de, dünyadaki di er ülkelere göre daha h zl geliflmifltir. Bu geliflmede büyük ölçüde ekonomik ve finansal nedenler ile evde bak m hizmeti sunan kurulufllar n bu alandaki hakimiyeti rol oynam flt r. Bugün dünyada hala evde bak m hizmeti sistemi bulunmayan çok say da ülke vard r. Geliflmifl Avrupa ülkelerinin bir k sm nda da bu hizmet sisteminin emekleme döneminde oldu u söylenebilir (1). Ülkemizde yafll nüfus artmakta, kronik hastal klar daha s k görülmekte, kazalara ba l engelli bireylerin say s ço almaktad r. Uzun süreli kurumsal bak m olanaklar n n s n rl l nedeniyle hastanelerde amac d - fl nda uzun süreli yat fllar görülmekte, hastane bak m olana bulunmayan kiflilere aileleri kendi olanaklar yla evlerinde bakmaya çal flmaktad r (1). Çal flmam z n amac ; 1. Sa l k hizmetlerinin maliyetini düflürmek, 2. Hastanelerdeki yatak kuyruklar n azaltarak verimi art rmak, 3. Hizmeti aya a götürerek, vatandafl n gönlünü kazanmakt r. Bak m gerektiren yafll nüfusun art fl n n yan s ra kronik hastal klar n ve kazalara ba l özürlülük ve sakatl klar n giderek önem kazand Türkiye de de bütün dünyada oldu u gibi, bu sa l k sorunlar n yaflayan kiflilerin bak m n temel olarak kad nlar üstlenmektedir. Ancak son y llarda toplum yap s ndaki de iflimler, bak m veren konumdaki kad nlar da etkilemektedir. Türkiye nüfusunun y l itibar yla art k %64.9 unun il ve ilçelerde yaflad, aile yap s n n çekirdek aileye dönüfltü ü, kad nlar n giderek daha fazla ifl yaflam na kat ld görülmektedir. 3 Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas (1992) na göre kad nlar n %37 si çal flmaktad r ve Türkiye de ailelerin %79.7 si çekirdek ailedir. Türk aile yap s araflt rmas nda yafll lar n %36 s n n çocuklar ile yaflad, %66 s n n ayr yaflad saptanm flt r (2). Sahip olunan çocuk say s n n azald, genç nüfusun ö renim düzeyinin yükseldi i, kad nlar aras nda okullaflma oran n n artt görülmektedir. Bu durum, bak m ihtiyac olanlara do al bak m veren kifli olarak görülen kad nlar n giderek bu ifllevlerini gerçeklefltirmekten uzaklaflt klar n göstermektedir (1). 122 Akad Geriatri 1; 2:

3 Evde Bak m Hizmetleri Evde bak m hizmetleri ile kronik hastal olan, yafll ve düflkün hastalar n hastaneye gelip gitmelerinin do- uraca maddi ve manevi külfetin engellenmesi amaçlanmaktad r. Hasta ve çevresi bu sistemde devletinin kendilerine sahip ç kt n fark etmektedir. Evde bak m hastan n do al ortam nda yani evinde, yak nlar ile birlikte tedavi edilmesini amaçlamaktad r. Böylelikle hasta daha fazla psikolojik destek bulacakt r. Çal flmam zda, Mamak ilçesinde hastalar n demografik ve hastal k durumlar incelenmifl ve bulunduklar koflullar dahilinde evde bak m hizmetleri hakk ndaki görüflleri ve memnuniyetleri sorgulanm flt r. MATERYAL ve METOD Ankara ili Mamak ilçesi bölgesinde bak m hizmetine ihtiyaç gösteren bireylerin demografik yap lar incelenmifl; evlerde bulunan bireylerdeki hastal klara ait bulgular kaydedilmifltir. Ayr ca, evlerdeki hijyen durumu da incelenmifl olup sevk edilen hastalar belli tablolarla derecelendirilmifltir. Bunun yan nda evde bak m ile ilgili hane halk na sorular sorulmufl olup, bu bak m alanlar n memnuniyeti standart bir anket ile de erlendirilmifltir. BULGULAR Ankara ili Mamak ilçesi bölgesinde 343 kiflilik grubun demografik de erleri incelenmifl ve bunlar n 11 (%29.4) i 45-6 yafl, 99 (%28.9) u 3-45 yafl aras olarak de erlendirmeye al nm flt r (fiekil 1). Kiflilerin 238 i kad n, 15 i erkektir. Araflt rma kapsam ndaki bireylerin %57.4 lük oran ilkö retim mezunu olup okuryazar olmayanlar n oran ise %26.8 dir %.9 %19.2 %28.9 %29.4 % yafl 15-3 yafl 3-45 yafl 45-6 yafl 6-75 yafl 75 ve üzeri %5.2 Bireylerin büyük ço unlu unun (%77.3) evli oldu u saptanm flt r. Bunu takiben %12.5 oran yla efli vefat etmifl olanlar gelmektedir (fiekil 2). ncelemedeki bireylerin ço unlu unun (%58.6) ailesinin en uzun yaflad yerleflim biriminin il oldu u saptanm flt r. Araflt rma kapsam ndaki bireylerin hemen hemen yar s n n gerekli durumlarda yard m alabilece i sosyal destek mekanizmalar (akraba, komflu, hemflire vb.) bulunurken di er yar s n n böyle sosyal destek mekanizmas bulunmamaktad r. Ailelerin büyük ço unlu- unun (%8.2) sosyal çevresi ile iliflkilerinin iyi oldu u ortaya ç km flt r. Araflt rma kapsam ndaki bireylerin büyük ço unlu u (%84.3 oranla) kentteki sosyokültürel aktivitelere kat lamamaktad r (fiekil 3). Ailelerin ço unun %88.9 oranla köyle tar m geliri, yiyecek, yakacak, nakdi yard m gibi organik ba lant s bulunmamaktad r. Ayn zamanda kiflilerin oturduklar evlerin genellikle kira oldu u ortaya ç km flt r. Bunun yan s ra oturduklar ev kendilerine ait olanlar %29.2 ile yüksek bir say y oluflturmaktad r. Yine araflt rma kapsam ndaki kiflilerin %87.5 i gecekonduda oturmaktad r (fiekil 4). Bireylerin %9.4 ü soba ile s nmaktad r. Ailelerin %37.9 unun geliri 5-1 TL aras ndad r. Bunun yan s ra %29.7 sinin ise düzenli bir geliri bulunmamakfiekil 1. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n yafl ortalamas %4.4 Bekar %77.3 %2.6 %12.5 Evli anm fl Efli vefat etmifl %.3 %.9 %2 Eflinden ayr yafl yor Nikahs z birlikte fiekil 2. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n medeni durum ortalamas. Akad Geriatri 1; 2:

4 Home Care Services %11.4 %84.3 %4.4 lelerin ço unda (%82.5) 18 yafl üstünde hastal k, e itim, muhtaçl k vb. nedenler d fl nda çal flmayan birey bulunmamaktad r. Ailelerin neredeyse yar s nda (%44) çal flan bireylerin sosyal güvencesi SSK olarak ortaya ç km flt r. Bunun yan s ra %25.1 oran nda çal flan bireyin sosyal güvencesi bulunmamaktad r (fiekil 5). Bireylerin ço u ailelerinin ekonomik durumunu kötü olarak de erlendirmektedir. Bununla birlikte ekonomik durumlar n n orta düzeyde oldu unu belirtenlerin oran ise %39.9 dur. Araflt rma kapsam ndaki bireylerin ço u %73.8 oranla sa l k durumlar n düzenli olarak Mamak Belediye bölgesinde takip edememektedir (fiekil 6). Bireylerin yar s ndan fazlas %6.4 oranla tedavilerini gerçeklefltirirken aile üyelerinden yeterli ölçüde yard m alabilmektedir (fiekil 7). fiekil 3. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n sosyokültürel aktivite (sinema, tiyatro, gezi, kitap ve gazete okuma vb.) durumu. 5 4 %44 3 % % %8.5 Emekli sand %1.7 %9.3 SSK BA -KUR Yeflil kart % fiekil 5. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n sosyal güvence durumu. % % Apartman dairesi Gecekondu 4 fiekil 4. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n konut tipi. %26.2 tad r. Araflt rmadaki ailelerin yar s ndan biraz fazlas nda (%54.5) bir kifli çal flmaktad r. Ayr ca, yine kimsenin çal flmad aileler de %37.9 orana sahiptir. Evlerin tamam na yak n nda (%87.2) 15 yafl alt nda çal flan çocuk bulunmaktad r. Yine evlerin %98.6 s nda ek ifl yapan birey bulunmaktad r. Araflt rma bölgesindeki ai- fiekil 6. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n sa l k durumunu takip edebilme durumu. 124 Akad Geriatri 1; 2:

5 Evde Bak m Hizmetleri %6.4 %39.6 fiekil 7. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n aile bireylerinden yard m alma durumu %31.2 Kiflilerin %31.2 si tedavilerini gerçeklefltirirken ekonomik yoksulluk sorunu ile karfl karfl ya kalmaktad r. Bunun yan s ra hastane kuyruklar ve ulafl m sorunlar yla karfl laflanlar da ço unluktad r (fiekil 8). Araflt rma kapsam ndaki bireylerin %85.7 si ihtiyaç duyduklar zaman evde bak m hizmetinden yararlanmay tercih etmek istediklerini belirtmifllerdir. Bireyler bu projenin içinde olmaktan memnun olduklar n belirtmifllerdir. Ayr ca, kat l mc lar n neredeyse tamam (%99.4) benzeri baflka projelerde yer almak, verilen hizmetten yararlanmak istemektedir (fiekil 9). Ayn bölge üzerinde 368 kifliden oluflan bir gruba tekli anket uygulanm fl ve bireylerin genellikle; ev temizli i, çamafl rlar n y kanmas, ütü yap lmas, bak m ve onar m, al flverifl, banka ve fatura ifllemleri, eve haz r yemek getirilmesi, evde vücut temizli i ve bak m, günlük yaflam n telefonla takip edilmesi, güvenlik ve resmi ifllemlerin takip edilmesi gibi hizmetlere pek fazla ihtiyaçlar olmad ortaya ç km flt r. Bunun yan s ra ayn bireylerin, evde tansiyon ölçtürme, enjeksiyon yapt rma, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ilaç takibi vb. t bbi takip ve hemflirelik hizmetlerine %92.9 gibi bir oranla evet dedikleri ortaya ç km flt r. Ev ziyareti, dan flmanl k, sinema, tiyatro, gezi, gibi psikososyal destek hizmetlerine %65.5, serbest zaman de erlendirme hizmetlerine %61.4 gibi bir oranla ihtiyaçlar oldu u görülmüfltür. Ayr ca, araflt rma kapsam ndaki bireylerin %77.7 si doktor muayene hizmetine ihtiyaç duymaktad r. Araflt rmada incelenen ayn bölgeye ait 5 kiflilik bir popülasyonun (%78.5 kad n, %21.5 erkek) yak n akrabalar nda ve hane içinde kal tsal kronik hastal k olma durumu %56.4 oranla ortaya ç kmaktad r. Bunu takiben yüksek tansiyon, fleker, kalp ve damar hastal klar gelmektedir. ki bin elli kiflinin %81.2 si hane hijyeninin orta derecede oldu unu belirtmifltir. 25 %24.2 % % %7 %5.5 %4.7 %5 6 4 Hastane kuyruklar Ulafl m Ekonomik yoksunluk lgisizlik Yafll l k Hepsi ve fiziksel yetersizlik %.6 fiekil 8. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n tedavi al rken karfl laflt klar sorunlar. fiekil 9. Mamak Belediyesi evde bak m ve sa l k hizmetinden yararlananlar n uygulanan projeden memnuniyet durumu. Akad Geriatri 1; 2:

6 Home Care Services TARTIfiMA Çal flmam zda Ankara ili Mamak ilçesi bölgesinde yaflayanlar n demografik, sosyokültürel özellikleri incelenmifltir. Buna dayanarak hastalar n sa l k hizmetlerinden yararlanabilme durumu ve evde sa l k bak - m hakk ndaki memnuniyet ile ihtiyaç durumu de erlendirilmifltir. Evde bak m hizmetleri kavram Türkiye d fl ndaki ülkelerde daha önceki y llardan itibaren önem kazanm fl olup bu konuda çeflitli araflt rmalar yap lm flt r. Kanada da evde bak m hizmetleri kavram sa l k sistemi kapsam na 197 li y llarda girmifl olup, son 1 y l içerisinde iyice yayg nlaflm flt r. Bu ülkede evde bak m destek ve hemflirelik servislerine kadar uzanmaktad r (1). 5 y l nda yaklafl k 4. Kanadal ihtiyaç duymas na ra men evde bak mdan yararlanamad n bildirmifltir. Bunun nedeni olarak; %26 hastan n bekleme listesinde olmas, % hastan n ödeme güçlü ü olmas, %16 hastan n nereye baflvurmas gerekti ini bilmemesi, %1 hastada lokal yetersizlik olmas, %5 hasta kalifiye edilememekten dolay, %5 hastan n bekleme süresinin uzun olmas gösterilmifltir (3). Fillipi ve arkadafllar talya da kalp yetmezli i olan hastalarda evde bak m ziyaretleri yapm flt r. Bu çal flmada kalp yetmezli i olgular n n evde incelenmesinin yaratt sonuçlar ve yol açt farkl l klar incelenmifltir. Kalp araflt rma projesinde yer alan 3 pratisyene sorular gönderilmifl ve 148 adedi bu konuda cevap vermeyi kabul etmifltir. Evde takip edilen 376 kalp yetmezli i hastas tan mlanm flt r (%6.3 kad n, ortalama yafl 85). ki yüz elli yedi hasta evre 3-4 olarak tespit edilmifl olup bunlar n %86.7 si ek hastal klar da bar nd rmaktad r. Sadece 14 (%37.2) evde tek bafl na ilaçlar n alabilmektedir. %78.2 oran nda hasta evde aile bireyleri ve baflka kiflilerin yard m na ihtiyaç duymufllard r. %84.2 olgunun evde bak m bir y ldan uzun sürmüfltür. Çal flmada kalp yetmezli i hastalar n n evde takibi aç s ndan ileri çal flmalara ihtiyaç oldu u görüflü ortaya ç km flt r (4). Agra Valera ve arkadafllar spanya da onkolojik olgular üzerinde primer bak m ve evde bak m ekiplerini karfl laflt rm flt r. Bu çal flmada evde bak m ekibi ile takip edilen hastalar n sa l k statüleri ve iyilik halleri daha iyi olarak tespit edilmifltir (5). Gitlin ve arkadafllar demans hastalar nda kontrol grubu ile uzman terapist yap lan 59 dakikal k kontrol ziyaretlerini karfl laflt rm fllard r. Üç ayl k inceleme sonras enstrümental aktivite azal m, davran flsal bozukluk terapist ziyaretçileri ile yap lan incelemede daha az olarak gözlenmifltir (6). Nolan a göre ngiltere de 5.7 milyon kifli bak m vermektedir; her alt haneden birinde bak m veren bir kifli vard r; bu kiflilerin %58 i kad nd r ve %47 si yafl grubundad r (7). Kanada da bak m verenlerin sa lad hizmetler yemek haz rlama, ev iflleri, bahçe iflleri, ulafl m gibi yard mc günlük aktivitelerin sa lanmas ve günlük yaflam aktivitelerinin gerçeklefltirilmesi fleklinde iki bölümde incelenmektedir. Bir di er bak m flekli olan destek olma (caring about) sürecinde duygusal destek verme, kiflinin moralini yüksek tutma, güven ve cesaret tazeleme çabalar bulunur. Ayr ca, ziyaret ederek ve telefonla arayarak kiflinin iyi olup olmad n ö renme çabalar bu bafll k alt ndad r. Kanada da çok say da erke in de uzun süreli sa l k sorunlar olan kiflilere yard m etti i saptanm flt r (toplam nüfus içinde kad n bak m verenler %14, erkek bak m verenler %1). Uzun süreli bak m gereksinimi olan kiflilerin bak m n en fazla yafl grubu kad nlar sa lamaktad r (8). Sonuç olarak; Ankara ili Mamak Belediyesi bölgesindeki bireyler de iflik gruplar içerisinde incelenmifl, demografik ve sa l k güvencesi ile ilgili parametreler çal flmam zda net olarak ortaya konmufltur. Günümüzde çeflitli nedenlerle bak m ve sa l k hizmetlerinden bu popülasyon yararlanamamaktad r. Evde bak m hizmetinin Ankara ili Mamak ilçesi bölgesinde, halk n uygulanmas n istedi i ve kendilerine fayda getirebilece ini düflündü ü bir uygulama oldu u sonucuna ulafl lm flt r. Bu istatisti i Türkiye geneline uygularsak evde hasta bak m n n Türkiye nin öncelikle uygulamaya sokmas gereken sa l k projesi oldu unu bir defa daha hat rlatmak isteriz. Hastane kuyruklar - n n azalt lmas ve günlük hasta takip ücretlerinin yar yar ya indirilmesi genel sa l k bütçesine pozitif katk - lar sa layacakt r. Ümit ediyoruz ki; bir an önce bat ülkelerinde oldu u gibi evde hasta bak m genel sa l k sigorta kapsam na al narak Türkiye nin sa l k harcamalar n n azalt l p, yeni hastane ihtiyaçlar n ortadan kald racakt r. 126 Akad Geriatri 1; 2:

7 Evde Bak m Hizmetleri KAYNAKLAR 1. Halk Sa l Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yay nlar, Atalay B, Kontafl M, Beyaz t S, Madeno lu K. Türk Aile Yap s Araflt rmas s , Yay n No: DPT:2313-spgm:421, Nisan Sarma S. Hawley G, Basu K. Transitions in living arrangements of Canadian seniors: findings from the NPHS longitudinal data. Soc Sci Med 9; 68: Epub 9 Jan. 4. Filippi A, Sessa E, Peccioli S, Trifiro G, Samani F, Mazaglia G. Homecare for patients with heart failure in Italy. Ital Heart J 5; 6: Agra Varela Y, Sacristan Rodea A, Pelayo Alvarez M, Fernandez J. Relationship between quality of life and various models of home care in terminal oncology patients from a health area of Madrid. Rev Esp Salud Publica 3; 77: Gitlin LN, Corcoran M, Winter L, Boyce A, Hauck WW. A randomized, controlled trial of a home environmental intervention: effect on efficacy and upset in caregivers and on daily function of persons with dementia. Gerontolojist 1; 41: Nolan M. Supporting family careres in the UK: overview of issues and challenges. Bri J Nurs 1; 1: www. Divicion of Aging and Seniors, Health Canada.com, Eriflim Tarihi Akad Geriatri 1; 2:

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YERL TUR STLER N SEYAHAT ÖZELL KLER LE DEMOGRAF K ÖZELL KLER ARASINDAK L fik Y BEL RLEMEYE YÖNEL K B R ARAfiTIRMA

YERL TUR STLER N SEYAHAT ÖZELL KLER LE DEMOGRAF K ÖZELL KLER ARASINDAK L fik Y BEL RLEMEYE YÖNEL K B R ARAfiTIRMA YERL TUR STLER N SEYAHAT ÖZELL KLER LE DEMOGRAF K ÖZELL KLER ARASINDAK L fik Y BEL RLEMEYE YÖNEL K B R ARAfiTIRMA A Research On Determining The Relationsh p Between Domestic Tourists Travel Features And

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 27 Yaflam n çinden kayna ; Kaynak: Ali Tezel, Habertürk, 21 Mart

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam Kalitesi

Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam Kalitesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 35-40 Gelifl Tarihi/Received: 15/04/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/07/2010 Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI Esra Esim BÜYÜKBAYRAK 1, Bülent KARS

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı