HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010"

Transkript

1 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

2

3 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: Faks: Web: E-Posta: Bask Hermes Ofset May s 2010

4 Ahmet YILDIZ ( ) Halkevleri Onursal Genel Baflkan Ahmet Y ld z 1 Eylül Dünya Bar fl gününde kaybettik. Ahmet Y ld z 1921 y l nda Trabzon un Sürmene ilçesinde do du. Askeri lise ve harbiye e itiminin ard ndan orduda görev yapt darbesinin subaylar ndand. Ancak idamlar onaylamad, karfl ç kan 11 kifliden biriydi de emekli olmas n n ard ndan Halkevleri nde çal flmaya bafllad. 27 May s darbesinde yer alan emekli albay art k hayat n n bundan sonras n darbelere karfl mücadeleyle geçirdi ve bizzat kendisi darbe ma duru oldu da yap lan Halkevleri Genel Kurulu nda devrimci Halkevcilerin aday olarak genel baflkanl k görevini üstlendi. Genel Baflkan Ahmet Y ld z 1979 da yap lan büyük kurultayda Halkevleri günümüzde bizi ezmek isteyen emperyalizme karfl ba ms zl k savafl veren Türk halk n n yan ndad r. Yaflan lan ça emperyalizme, kapitalizme ve faflizme karfl tüm dünya halklar n n ayakland ve ba ms zl k savafl verdi i bir ça d r. Dünya halklar n n ulusal kurtulufl savafllar günümüzde yükselerek sürmektedir. Türkiye de ise yeni oluflmaya bafllayan iflbirlikçi tekelci burjuvazi emperyalizm ile

5 iflbirli i yaparak Türk halk n n ç karlar na ters düflen bask yönetimlerinin ard ndan koflmaktad r. Bu nedenle devrimci halk kültürü ve Halkevleri üzerinde giderek artan bir bask yarat lmaktad r diyerek mücadele ça r s yap yordu darbesinde Genel Baflkanl n yapt Halkevleri kapat ld, Ahmet Y ld z tutuklanarak cezaevine konuldu. 354 gün hapishanede kald. Y ld z, 12 Eylül mahkemelerinde önce örgütünü savundu, bafl dik tutumundan asla taviz vermedi. Mahkemelerde atfedilen suçlar kabul etti bunlar suç de il Halkevleri nin asli görevleridir dedi. Faflizmi, emperyalizmi ve kapitalizmi ça d fl say p, kapitalizmin sosyalizmden kopya etti i afl larla bile, yaflat lamad n söylemem suç say lm flt r. Oysa faflizmin ve emperyalizmin yaln z ça d fl de il, insanl k suçu say ld bir ça da, kapitalizme iliflkin sözlerimin de hiçbiri sosyalist olmayan birçok bilim ve devlet adamlar nca da savunuldu u bilinmektedir diyerek Atatürkçülü ünü sosyalist kimli iyle birlefltirmeye çal flt y l nda Halkevlerinin yeniden kurulmas çal flmalar nda yer ald. Kolay de ildi malvarl na el konulmufl, kadrolar da t lm fl örgütü yeniden yaratmak. Zordu. Ama ülke tarihinin dallar sürekli budanan bu ç nar n n kökleri o kadar sa lamd ki yeniden yeflerdi. Ahmet Y ld z ve beraberindekiler o yüzden Halkevleri nin bu dönemine üçüncü dirilifl dönemi dediler. Israrl bir çaba sonucunda 90 lar n bafl nda doldu taflt Halkevleri. Art k yoksullar n muhalefet eviydi. Ahmet Y ld z ve beraberindeki bir avuç insan n o dönemdeki onurlu inad Halkevleri ni yeniden yaratt ve örgütü halka tekrar arma an etti y l Kongresinde tekrar Halkevleri Genel Baflkanl na seçildi. Halkevleri Onursal Genel Baflkan iken 88 yafl nda aram zdan ayr ld. Halkevciler, kendilerine bu miras b rakan, onurlu, inatç, ilerici bir Halkevciyi, Onursal Genel Baflkanlar Ahmet Y ld z hiç unutmayacaklar.

6 6 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Ç NDEK LER Sunufl 1. AKP ye Kul Sermayeye Köle Olmayaca z 2. Halk n Haklar Program le Yerel Seçimlere 3. Emperyalizme Karfl Mücadele Kesintisiz Sürüyor 4. Kardeflli in Ülkesini Kuraca z 5. Gericili e ve Faflizme Karfl Halkevleri Var 6. Hak Mücadeleleri 6.1 Güvenceli fl Hakk 6.2 Bar nma Hakk 6.3 Ulafl m Hakk 6.4 Su Hakk 6.5 Çevre Hakk 6.6 Enerji Hakk 6.7 Tar m Ve Beslenme Hakk 6.8 E itim Hakk Emekli Ö retmenlere Ça r Yaz Okullar 6.9 Sa l k Hakk 6.10 Kültür Sanat Hakk 6.11 letiflim Hakk 7 Engelli Haklar 8. Halkevci Kad nlar Çal flmas -Kad n Mücadelesi 9. Örgütlenme Çal flmalar 9.1 Halk Medya 9.2 Dan flma Meclisi 10 Halkevlerine yönelik bask lar

7 Halk n Haklar Var! Halk n Örgütü Var! Bir ülkenin kurulufl, bir halk n varolufl tarihiyle bafllar tarihimiz. Ümmetten yurttafll a, cemaatten topluma, itaatten sorgulamaya, korkudan sevgiye, karanl ktan ayd nl a ad m atman n ana kuca oldu Halkevleri. Halk m z n mutlulu u mutlulu umuz, coflkusu coflkumuz, umutlar umudumuz, kavgas kavgam z oldu. Bundand r defalarca küllerimizden yeniden do abilmemiz. Ne zaman Halkevlerine dönük bask lar bafllam fl ise ayn zamanda halk m z da ciddi bask larla karfl laflm flt r. Halkevlerine dönük sald r ve bask lar n ard ndan ülkemizin ba ms zl da, halk n refah da, özgürlü ü de sald r ya u ram flt r. Ya da ba- ms zl a, eflitli e, kardeflli e, özgürlü e, insanca yaflama, yani halka sald ranlar her zaman karfl lar nda Halkevlerini ve Halkevcileri bulmufltur. Halk m z n derdi derdimiz, sevinci sevincimiz, kavgas kavgam z olageldi. Gülmek, bir halk gülebiliyorsa gülmektir dizesini dilimizden hiç düflürmedik. Emperyalistler, sermayedarlar, bankalar, bankerler, borsac lar, sömürücüler, haramiler ve onlar n iflbirlikçileri bafllatt klar yeni sald r dalgas n son h zla sürdürüyorlar. Geçen yüzy lda elimizden ald klar yla yetinmiyorlar. Ellerinden kurtard klar m z da yeniden gaspetmeye bafllad lar. Eme imizin, ekme imizin, topra m z n bir k sm yla yetinmiyorlar. Daha fazlas n ve daha baflkalar n da istiyorlar. flçi s n f n n ve ezilen halklar n çetin mücadelesi sonucunda dizginlenen kapitalizm, zincirlerinden boflald. Her fleyimizi ama her fleyimizi istiyorlar. Gelece imizi, hayallerimizi, e itimimizi, sa l m z, havam z, suyumuzu istiyorlar. Bütün bunlar yapabilmek için büyük bir sald r ya girifltiler. Ordular, politikac lar, ta-

8 8 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU rikatlar, sanatç lar, medyalar, ideologlar hepsi ayn anda, ahenk içinde hayatlar - m za, sevdiklerimize, akl m za, vicdan m za sald r yorlar. Haramiler bir flebeke kurdular ki ak llara zarar; flebekelerinde faflisti var ayn zamanda liberali var, dincisi var ayn zamanda laiki var, demokrat var ayn zamanda gericisi ayn zamanda milliyetçisi var, inan lmaz gibi ama flebekelerinde solcu geçineni bile var. Tarikat var, partisi var, dergah var üniversitesi var, ordusu var, milisi var, amerikas var. Elleri her fleye ve herkese yetifliyor. Bu flebeke ayn anda her yönden ayn amaç için çal flmaya bafllad m karfl s nda durulam yor. Ak llar tutuluyor, vicdanlar köreliyor, ümitler tükeniyor, gelecek belirsizlefliyor. Düflman dost, cellât kurtar c, zalim mazlum san lmaya bafllan yor. Hakl ise haks z! Haramiler bizim olan ne varsa her fleye kar h rs ile sald r yorlar. Tüm haklar m z yok ediyorlar. Neo liberalizm dedikleri iflte bu flebekenin kod ad d r. Ancak biz bu ülkenin iflçilerine, gençlerine, kad nlar na, yoksullar na, emekçilerine, yani halk na inan yoruz. Çünkü bu ülkenin halk kendi kaderini belirleyecek tarihsel birikime, yetene e ve mücadele kararl l na sahiptir. Bu topraklar n tarihini, bu topraklar n her cinsten, dilden ve ulusal kökenden emekçi halklar yazacakt r. Halkevleri, bu sald r n n püskürtülüp, insanca bir yaflam kurulmas için mücadele ediyor. nsanca bir yaflam ise ancak Halk n Haklar n n kazan lmas yla mümkündür. Bizler, ne geçmifle öykünerek ne de gelece e dair soyut hedeflerle mücadelemizi tan ml yoruz. Halk n haklar için mücadele, siyasal iktidar perspektifimizin bugünkü halkas d r. Haklar m z için mücadele ederken ayn zamanda neoliberal flebekenin maskesini düflürece iz, çark na çomak sokaca z. Çarka çomak sokmak, turnikeleri ifllemez, polis barikatlar n ifle yaramaz hale getirmek, kentsel dönüflümde dozerleri mahalleye sokmamak, Ar zl ya bürokratlar sokmamak, çaresiz b rak lm fl insanlar n umudu olabilmektir. Mücadele etmeyen halk n hakk da olmaz! Halk n haklar program mevcut iktidar sahiplerine arz edilen talepler listesi de ildir; halk n flart d r; hiçbir unsuru pazarl a konu edilemez. Halk n haklar için verilen mücadele hem savunmac bir direniflin hem de kurucu bir inisiyatifin bilinçli eylemidir; halk n haklar mücadelesinde direnifl ve infla iç içedir. Tekel flçileri, sa l k iflçileri ve di er direnen kad n ve erkek iflçiler, iflçi s n f na olan inanc m z n ne kadar hakl oldu unu gösteriyor. Karadeniz de HES lere, termik santrallere karfl direnifl, Toroslar n eteklerinde maden tekellerinin ya mac l na karfl direnifl, Dikmen de, Ar zl da bar nma hakk için direnifl, dilenmeyip direnen engelli kardefllerimiz, üniversitelerinde müflteri de il ö renciyiz fliar yla mücadele

9 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 9 eden ve okumufl insan halk n n yan ndad r diyerek yoksul mahallelere koflan devrimci gençlerimiz, 33 y l sonra 1 May s alan n tekrar kazanan Türk ve Kürt emekçilerimiz halk m za güvenmekte ne kadar hakl oldu umuzu gösteriyor. Genel kurulumuzu gerçeklefltirdi imiz bu günlerde haramilerin flebekesi ifllemeye devam ediyor. Bir yandan halk n direniflini k rmaya çal fl rken di er yandan neo liberal flebeke çal fl yor. Yine ak llar tutuluyor, dostlar ve düflmanlar halka karfl kol kola girmeye haz rlan yor. Amaç; uyanmakta olan bilinçleri yeniden felç etmek, at ile it izini kar flt rmak. Halkevleri, mücadeleye ça r yor. Ne l ml islam ne sert sosyal demokrasi, ne flefkatli faflist, ne fedakâr sermaye masallar tutmayacak art k. T kanan yollar aç l yor, da lan saflar derleniyor, onlar, karanl n kenar ndan a r ellerini topra a bas p do ruluyor. Halk n haklar mücadelesi, halk hareketine do ru ilerliyor. Baflbakan n, tüccar belediye baflkanlar n n Halkevlerine sald rmalar yolumuzun do rulu unu gösteriyor. Çarklar na çomak soktukça maskeleri düflüyor. Halk, bizlerin att ad mlar anl yor, birlikte yürüyor ve umut ba l yor. Bu umudu büyütmek, bu umudu gerçe e dönüfltürmek, bu umudu yeni, insanca bir yaflam için harekete dönüfltürmenin yolu Halk n Haklar Hareketini yaratmaktan geçiyor.

10 AKP YE KUL SERMAYEYE KÖLE OLMAYACA IZ HALKEVLER HER YERDE

11 AKP YE KUL, SERMAYEYE KÖLE OLMAYACA IZ HALKEVLER HER YERDE Halkevleri halk n temel kamusal hizmetlerinin nitelikli, eflit ve kamusal bir flekilde sa land ; Türklerin, Kürtlerin ve bütün halklar n bir arada kardeflçe yaflad ; emperyalizmden ba ms z bir ülke için mücadele ediyor. Halk n söz, yetki ve karar süreçlerine do rudan kat ld, halk demokrasisinin tam anlam yla tesis edildi i, insanca yaflad m z bir ülkenin kurulmas için çal fl yor. Geçti imiz 2 y l bu mücadelenin yükseltildi i, bu taleplerin toplumda daha fazla kabul edilmeye baflland y llar oldu. Halkevleri, AKP nin kontrgerillay yeniden yap land ran ve bunu demokrasi maskesi takarak gerçeklefltiren politikalar na karfl mücadele etti, AKP yi teflhir etti. AKP den demokratik ad m bekleyen kimi sol kesimlerin liberal savrulmalar na; yine solun kimi kesimlerinde ulusalc l n yaratt rkç -otoriter-seçkinci savrulmalara karfl ideolojik mücadelesini sürdürürken, halk n hak taleplerini içeren ba ms z sol bir çizgiyi güçlendirmeye çal flt. Egemenler aras çat flman n fliddetlendi i, AKP nin gerici neoliberal sald r lar n n artt, Deniz Feneri yolsuzluklar n n gündemleflti i bir dönemde Halkevleri, sistemin çürümüfllü ünü ve gayri meflrulu unu h zla aç a ç karmak için Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas n bafllatt. Halkevleri 2 Kas m 2008 e kadar ülkenin dört bir yan nda yürüttü ü Aklam yoruz, Hakl yoruz kampanyas yla bir yandan AKP politikalar na karfl halk n as l gündemi olan hak taleplerini örgütlerken, di er yandan AKP iktidar - n n neoliberal gerici politikalar n teflhir etti. 2 Kas m da Ankara da bir araya gelen binlerce halkevci, insanca yaflam, eflitlik ve kardefllik taleplerini hayk rd. Dünyada yaflanan krizin etkileri her gün biraz daha belirginleflip halk n sermayenin do urdu u krizin etkilerini nas l yaflad görünmez k l n rken, halkevciler ekono-

12 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 12 mik krizin yükünün as l halk n s rt na y k ld n göstermek, emekçilerin seslerini, yaflamlar n ve taleplerini görünür k lmak, mücadeleyi birlikte tart flacaklar zeminler oluflturmak amac yla Halk Kürsüleri çal flmas n bafllatt. Türkiye nin dört bir yan nda pazaryerlerinde, otobüs duraklar nda, kent meydanlar nda halk n hak kürsülerini kuran Halkevciler iflsizlerin, iflten at lanlar n, yoksullaflt r lanlar n sesini ortaklaflt rd. Fabrikalar n, iflyerlerinin kapand, binlerce emekçinin iflsizli in kuca na terk edildi- i bir ortamda Halkevleri, güvenceli ifl insanca yaflam mücadelesini yükseltirken ekonomik krizin yaratt y k ma karfl di er toplumsal muhalefet güçleriyle ortak eylemlerin örgütlenmesinde aktif rol ald. Halkevleri kriz koflullar nda ana çizgisini halk n kriz karfl s ndaki yaflama ve çal flma hakk na fiilen sahip ç kma mücadelesi olarak benimsedi. Halkevleri krize karfl halk n flartlar var diyerek, halk n acil talepleri etraf nda etkili bir mücadele örgütledi Haziran nda ise yine ülkenin birçok yerinde Halkevciler Onlar eylemlerini örgütleyerek halk n temel hak bafll klar nda 10 ar kiflilik eylemler yapt lar. 20 Haziran da Ankara da ülkemizin birçok ilinden gelen Halkevi temsilcileri yaz boyunca örgütleyecekleri mücadeleyi duyurdu. Ard ndan bütün yaz ve sonbahar n ilk aylar nda yap lan çal flmalar n sonucunda binler bu sese kulak vererek 25 Ekim 2009 da Haklar m z için Birlefliyoruz mitinginde Halk n Haklar Var diyerek Ankara da bir araya geldi. Halkevleri KESK in ça r s yla gerçekleflen 25 Kas m Grevini Hak Grevi, Halk Grevi olarak tercüme ederek bulundu u bütün illerde greve halk n kat l m n sa lad. Mahallelerindeki okullar hastaneleri boflaltarak halk n greve do rudan destek verdi i eylemleri di er muhalefet örgütleriyle birlikte örgütledi. Halkevleri 2 y l boyunca Güvenceli fl nsanca Yaflam mücadelesini büyüttü, TEKEL baflta olmak üzere direnen tüm iflçilerin mücadelesini kendi mücadelesi olarak kabul etti. 4 fiubat Genel Grevi ne ülkenin dört bir yan nda sürdürülen hak mücadelelerini tafl yarak kat l rken, Ankara da fiili ulafl m hakk eylemiyle metroyu durdurdu. Ve 1 May s Y llard r u runa nice bedeller ödenen Taksim Meydan n n kazan lmas mücadelesinde Halkevleri üzerine düfleni yapt. Mücadelenin sürükleyicilerinden ve Taksim 1 May s n n en tutarl savunucular ndan biri oldu te muhalefeti Ça layan Meydan ndan ç kart p Kad köy ü kazananlar, 2007 den bu yana Taksim i zorlayanlar, May s nda Taksim i kazand lar. Y llard r güvenceli ifl insanca yaflam talebini yükseltmeye çal flan Halkevleri May s na bu içerikle, binlerce insanla kat lman n, Taksim i kazanman n coflkusunu yaflad.

13 13 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Çözüm Halk n Örgütlü Gücüyle Gelecek - 03 Temmuz 2008 Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy Ergenekon operasyonu çerçevesinde yaflanan geliflmeleri de erlendirdi. Ersoy, yaflananlar n AKP nin kendi kontrgerillas n oluflturma operasyonu oldu unu belirtirken, birbirine karfl ym fl gibi görünen taraflar n her ikisinin de halk düflman oldu unu söyledi. Ersoy; toplumsal muhalefette yer alan güçler, bu politikalar n herhangi birine yamanarak de il, ba ms z bir tutum alarak ilerlemelidir dedi. Halkevleri: Tek Yol Demokratik Halk ktidar - 20 Temmuz 2008 stanbul Halkevleri AKP ye aç lan kapatma davas ve Ergenekon operasyonu çerçevesinde yaflanan kavgaya karfl özgürlük, demokrasi ve laiklik, ba ms zl k maskeleriyle iktidar kavgas yürüten her iki egemen s n f cephesinin de halk düflman oldu unu ve Halkevleri nin bu çat flmada halk düflmanlar na karfl halktan yana taraf oldu unu yapt eylemle kamuoyuyla paylaflt. Ne takke ne postal tek yol demokratik halk iktidar yaz l bir pankartla ve Halkevleri flamalar yla stanbul Halkevi nden Galatasaray Meydan na bir yürüyüfl yap ld. AKlam yoruz, HAKl yoruz Kampanyas Bafllad - 3 Eylül 2008 stanbul stanbul Halkevi nde toplanan stanbul Halkevleri üyeleri Aklam yoruz, Hakl yoruz yaz l pankart yla Taksim Tramvay Dura na do ru yürüyüfle geçti. Yürüyüfl boyunca yap lan konuflmalarda AKP iktidar n n halk düflman icraatlar anlat ld ve halk n haklar için mücadele ça r s yap ld. Amerikanc lar Aklam yoruz, flbirlikçileri Aklam yoruz, Gericileri Aklam yoruz, flçi Düflmanlar n Aklam yoruz, E itim Hakk m z Alaca z, Sa l k Hakk m z Alaca z, Bar nma Hakk m z Alaca z, Söz Yetki Karar ktidar Halka, Katil ABD flbirlikçi AKP, Zam Zulüm iflkence flte AKP sloganlar yla Taksim Meydan nda bulunan Tramvay Dura na gelen Halkevciler burada 2 Kas m da Ankara da gerçekleflecek Aklam yoruz, HAKl yoruz eylemine ça r yapt lar. Adana Adana Halkevi nde Halkevi yönetim kurulu taraf ndan Halkevleri nin 2 Kas m tarihinde Ankara merkezli olarak gerçeklefltirece i miting ve öncesinde gerçeklefltirilecek Ak-lam yoruz Hak-l yoruz kampanyas na dair bilgi verildi. Aç klamay Halkevi ad na fiube Baflkan Osman Erkut okudu. zmir zmir Halkevleri, Konak Kemeralt giriflinde bir bas n aç klamas gerçeklefltirerek Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas süresince flehir merkezlerinde ve yoksul mahallelerde olacaklar n duyurdu. Trabzon Trabzon Halkevi yönetim kurulu flube binas nda yapt bas n aç klamas yla Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas n tan tt. Trabzon Halkevi Baflkan Sinan Kutay' n okudu u bas n aç klamas yla Karadeniz halk iflsizli e, yoksullu a, gericili e, derelerin sat lmas na, f nd kta ve çaydaki hak gasplar na karfl mücadele etmeye ça r ld.

14 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 14 Giresun Giresun Halkevi taraf ndan Bulancak Dura nda yap lan bas n aç klamas yla kampanya bafllat ld. Bas n aç klamas öncesi Giresun Halk Tiyatrosu taraf ndan izle ve öde adl AKP nin e itim politikalar n elefltiren k sa skeç sergilendi. Bas n aç klamas na E itim-sen yöneticileri de destek verdi. Eskiflehir Eskiflehir Halkevi, flube merkezinde gerçeklefltirdi i bas n aç klamas yla Aklam - yoruz Hakl yoruz kampanyas n bas na ve kamuoyuna aç klad. Eskiflehir de önümüzdeki dönem yap lacak çal flmalar n anlat ld aç klamay Eskiflehir Halkevi Yönetim Kurulu Üyesi Av. P nar Çelik yapt. Ankara Aklam yoruz, Hakl yoruz kampanyas kapsam nda Ankara Halkevleri Yüksel Caddesi nde bas n aç klamas yapt. Halkevleri ad na bas n aç klamas n okuyan fieyda Yüksel, Bütün kontrgerillalar halk düflman d r. Ergenekon u da Erdo ankon u da AKLAMIYORUZ! diyerek 2 Kas m da Ankara da tüm Halkevleri nin kat laca bir miting yap laca n söyledi. Eskiflehir Halk Aklamayaca z, Haklayaca z Dedi - 08 Ekim 2008 Eskiflehir Halkevleri Adalar Mevkiinde stand açarak AKP yi ve AKP nin y k m politikalar n aklamayacaklar n dile getirdiler. 29 Ekim e kadar aç k kalan stanttan tüm Eskiflehir Halk 2 Kas m da Ankara da yap lacak Aklam yoruz! Hakl yoruz! mitingine davet edildi. Aklam yoruz Hakl yoruz Stand zmir de Aç ld - 08 Ekim 2008 zmir de Halkevleri AKlam yoruz HAKl yoruz kampanyas çerçevesinde stant açt. Eski Sümerbank önünde aç lan stantta halk n haklar için 2 Kas m da Ankara ya gelmek isteyenler afifllerin as l oldu u masalardaki formlara isimlerini yazd rd lar. Engin Ceber Hapishanede flkence Sonucu Öldürüldü, Katillerinden Hesap Sorulsun - 10 Ekim 2008 Halkevleri 1. Bölge Temsilcisi Nuri Günay, Engin Ceber in hapishanede katledilmesine iliflkin bas n aç klamas yapt. Aç klamada Ceber in katledilmesi ülkemizde demokrasi ve insan haklar n n ne düzeyde oldu unu bir kez daha göstermifltir. AKP nin demokrasi maskesi bir kez daha düflmüfltür denildi. Günay, Engin Ceber in katillerinin cezaland r lmas n istedi. Samsunlu Halkevciler Ya mur Çamur Demeden AKP Politikalar n HAKlamaya Devam Ediyor - 10 Ekim Ekim de yürürlü e giren Sosyal Sigortalar Genel Sa l k Sigortas (SSGSS) yasas n protesto etmek üzere Samsun Halkevi fiubesi nde biraraya gelen halkevciler Gazi Caddesi nden tek s ra halinde, sloganlarla yürüyerek AKP Samsun l Baflkanl önüne geldi. Burada Özge Dede taraf ndan yap lan aç klamada SSGSS yasas n n bir y k m yasas oldu u ve bu yasa çöpe at lana kadar mücadeleye devam edilece i vurguland.

15 15 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Tonya, Gericili e ve Yoksullu a Dur Dedi - 11 Ekim 2008 Tonya Halkevi ve ÖDP, yoksullu a, zamlara, SSGSS ye ve gericili e karfl bir bas n aç klamas düzenledi. Kurumlar ad na bas n aç klamas n okuyan Halkevleri Tonya Temsilcisi Ahmet Berbero lu: Deniz Feneri, fiaban Diflli, Dengir F rat la yolsuzluklar aç a ç kan AKP iktidar, evimizdeki elektri e, sofram zdaki ekme e, derelerimize ve çocuklar m z n gelece ine göz dikti dedi. stanbul'da Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas Meydanlarda - 15 Ekim 2008 stanbul un çeflitli bölgelerinden Halkevciler, kampanyan n duyurusunu yapmak üzere Kad köy de bulufltular. Kampanya stant n Kad köy skelesi nin hemen girifline kuran halkevciler, 2 Kas m Ankara eylemine ça r konuflmalar yapt lar. stanbul Halkevleri nden MKB Önünde Eylem - 13 Ekim 2008 stanbul Halkevleri stanbul Menkul K ymetler Borsas önünde bir eylem yaparak, Krizi biz ç karmad k, cefas n biz çekmeyece iz dedi. Halkevciler, Krizin faturas n halk ödemeyecek, TÜS AD, AKP, ABD ödesin pankart yla yapt klar bas n aç klamas nda, sermaye sahiplerinin karlar azalmas n diye iflsiz kalan n, ifl bulamayan n halk oldu unu ve krizin faturas n yine halka ödetmeye çal flt klar n söylediler. AKP Binas na Yürümek steyen Halkevcilere Sald r -13 Ekim 2008 Halkevlerinin yürüttü ü Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas kapsam nda Mecidiyeköy den Perpa da bulunan AKP l Binas önüne yürümek isteyen Halkevciler polis sald r s ile karfl laflt. Okmeydan, Gültepe ve Sar yer Halkevleri nin ortak düzenledi i eyleme sald ran polise karfl direnen Halkevciler den 35 i gözalt na al nd. Sivas Halkevleri: Aklam yoruz, Hakl yoruz! - 11 Ekim 2008 Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas Sivas ta, Hükümet Meydan nda yap lan bas n aç klamas ve bildirilerin flehrin merkezinde da t lmas yla bafllad. KESK, EMEP, ÖDP ve Ö renci Kolektifleri nin kat ld aç klama, Tayyip Erdo an' n Sivas'ta düzenleyece i mitingten 1 gün önce yap ld. Giresun da Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas Ekim 2008 Giresun Halkevi taraf ndan Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas çerçevesinde Ekim 2008 tarihlerinde Gazi Caddesine Kampanya stand aç ld. Kocaeli Halkevleri: Ankara'ya AKP'yi Haklamaya Gidiyoruz - 18 Ekim Kas m'da Ankara'da yap lacak olan mitingin ça r s için Kocaeli Halkevleri zmit sokaklar nda iki koldan yürüyüfl yapt. An tpark ve Cumhuriyet Park 'ndan bafllayan Halkevleri yürüyüfl kollar Belediye flhan önünde biraraya gelerek burada bir bas n aç klamas yapt ve imza kampanyas n bafllatt. Ankara'da "AKP'ye Dur Diyelim" Mitingi Yap ld - 18 Ekim 2008 Ankara da emekçiler AKP ye dur diyelim mitinginde yoksullu a, yolsuzlu a, zamlara ve hak gasplar na karfl bir araya geldi. Ankara KESK fiubeler Platformu, TMMOB l Koordinasyon Kurulu ve D SK in ça r s yla ya lan miting saat da

16 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 16 S hh ye den bafllad. KESK, TMMOB, D SK, Tümtis, Petrol fl, Halkevleri, Pir Sultan Abdal Derne i, Öv Der, 68 liler Derne i, Ankara Üniversitesi Meclisi,Ö renci Kolektifleri, ÖDP,TKP, EMEP, SHP,CHP, Kald raç, Al nteri nin oluflturdu u yaklafl k 3500 kiflilik kitle S hh ye den Kolej e kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Ankara: 2 Kas m da Haklar m z çin Yürüyece iz -19 Ekim 2008 AKP nin neoliberal, gerici, halk düflman politikalar na karfl 19 Ekim Pazar günü Ankara sokaklar AKlam yoruz HAKl yoruz sloganlar ile yank land. Dikmen, Bat - kent ve Mamak Halkevleri yapt klar bas n aç klamalar ile halk n haklar n n takipçisi olacaklar n ifade ettiler. Dikmen de bafllayan yürüyüfle bar nma hakk mücadelesi veren Dikmen Vadisi halk da kat ld. Bat kent te yap lan yürüyüfle halk n ilgisi yo undu. Ulafl m zamlar n protesto etmek için kortej önünde maket bir otobüs tafl nd. Mamak Halkevleri Tek Mezar Park ndan Tuzluçay r Meydan na do ru bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas Trabzon da - 21 Ekim 2008 Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas, Halkevciler taraf ndan Meydan Park ta yap - lan bas n aç klamas yla Trabzon sokaklar na tafl nd. Trabzon Halkevi Baflkan Sinan Kutay taraf ndan okunan bas n aç klamas yla Trabzon halk 2 Kas m da Ankara ya ça- r ld. Mersin de Halkevcilere Yönelik Polis Terörü - 23 Ekim 2008 Halkevi binas önünde Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas n n stand n açan Halkevi üyelerine sald ran polis dört halkevciyi gözalt na ald. Akflam saat da sald r y protesto için tafl bina önünde aç klama yapmak isteyen Halkevi üyeleri ve Mersin demokratik kamuoyunun temsilcilerinden oluflan 50 kifli de polis sald r s na u rad. Sald r karfl s nda da lmayan Halkevciler ve destekleyen kurum temsilcileri protesto sloganlar atarak Halkevi binas na geldiler. Samsun da Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas Tüm H z yla Sürüyor - 23 Ekim 2008 Samsun da Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas halk n yo un oldu u caddelerden biri olan Çiftlik Caddesi nde aç lan stand ile devam etti. Halk n kampanyaya ilgisinin oldukça yo un oldu u gözlenirken stand bir günde yaklafl k 1000 kifli ziyaret etti. Samsun Halkevi Abdullah Gül ü Protesto Etti - 24 Ekim 2008 Samsun Halkevi üyeleri AK Parti l binas önünde gerçeklefltirdikleri eylemde kente gelecek olan Cumhurbaflkan Abdullah Gül ü protesto ettiler. AKP l Binas n n önüne yürüyerek gelen Halkevi üyeleri burada protesto eylemi gerçeklefltirdiler. stanbul Halkevleri 2 Kas m'da Ankara'ya Ça rd - 26 Ekim 2008 stanbul Halkevleri üyeleri 26 Ekim Pazar günü yo un ya mura ra men stanbul Halkevi nden Taksim Meydan na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Üzerinde "Aklam - yoruz Hakl yoruz 2 Kas m'da Ankara'day z" yaz l turuncu balonlar tafl yan Halkevciler, 2 Kas m da Ankara da yap lacak olan Aklam yoruz, Hakl yoruz mitingine ça r yapt lar.

17 17 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Eskiflehir de Halk Buluflmas Gerçeklefltirildi - 27 Ekim 2008 Eskiflehir Halkevleri, 2 Kas m da Ankara da yap lacak olan Aklam yoruz, hakl yoruz mitinginin haz rl k çal flmalar kapsam nda AKP ye, neoliberalizme, gericili e karfl halk buluflmas ad yla bir toplant düzenledi. Düzenlenen toplant ya iflçiler, iflsizler, güvencesizler, kad nlar, liseliler, üniversiteliler kat ld. Türk Harb- fl sendikas toplant salonunda gerçekleflen toplant n n ilk k sm nda Halkevleri, Ö renci Kolektifleri ve Genç Umut temsilcileri taraf ndan konuflmalar yap ld. Toplant n n ikinci bölümünde ise serbest kürsü oluflturuldu ve birçok kat l mc söz alarak ülke gündemine, Halkevlerine ve 2 Kas m mitingine dair soru ve yorumlar n ifade ettiler. zmir Buca'da AKP Belediye Baflkan Aday Aday Protesto Edildi - 27 Ekim 2008 zmir Buca'da AKP Buca Belediye Baflkan aday aday Avukat Beytullah Selman' n halka tan t lmas için Çevik Bir Meydan 'nda düzenledi i etkinlikte Halkevleri üyeleri AKP'nin gerçek yüzünü teflhir ettiler. Halkevciler 100 kadar AKP'linin bulundu u alanda Zam zulüm iflkence iflte AKP diyerek AKP'nin zamlar n protesto edip, AKP'nin sa l k politikalar n elefltirdiler. Çevik Bir Meydan 'ndan arabalar yla geçen vatandafllar alk fllarla Halkevcileri desteklediler. Ard ndan meydanda bulunan AKP üyeleri Halkevci 2 kad na sald r p linç etmeye çal flt lar. Hopa da AKP Haklan yor - 28 Ekim 2008 Hopa Devlet Hastanesi önünde bafllayan eylem, Orta Hopa mahallesi nönü caddesi ve Dumlup nar Caddesi istikametinden devam ederek Hopa Cumhuriyet Meydan nda son buldu. Dumlup nar Caddesi üzerinde bulunan Hopa AKP ilçe binas na Çaykurumuzu, derelerimizi ülkemizi satanlar aklam yoruz hakl yoruz. Halkevciler imzal pankart as ld. Yaklafl k dakika boyunca AKP binas n terk etmeyen Halkevciler herhangi bir müdahaleyle karfl laflmad. Gültepe'de Kriz Paneli - 25 Ekim 2008 stanbul Gültepe Halkevi nde 2008 krizi üzerine sendika.org yazarlar Çi dem Çidaml ve Umar Karatepe nin konuflmac olarak kat ld bir panel düzenlendi. Panelde bu krizin dünya emperyalist sistemi içerisindeki önemi ve toplumsal hak mücadelelerinde hangi dinamikleri ortaya ç karaca üzerine tart flmalar yap ld. Panel 2 Kas m'da gerçekleflecek Halkevleri mitinginin ça r s yla sona erdi. Ayd nlar da AKP yi Aklam yor - 31 Ekim 2008 Kamuoyuna; AKP yi AKLAMIYORUZ! Bizler; elefltirel akl bilimle, estetikle ve vicdanla bütünlefltirenlerin dünyas ndan sesleniyoruz. Bu sesin tarihsel köklerinde sömürüye ve zulme meydan okuyanlar n t n s vard r. T n y bu topraklarda yeniden gür bir koroya dönüfltürmek için sesleniyoruz: Türkiye toplumunu piyasa toplumuna dönüfltürece ini seçim bildirgesinde aç kça ilan eden AKP AKLANAMAZ! Piyasa toplumu açgözlüler toplam d r; bu toplamdan bir toplum yarat lamaz. AKP nin iki dönemlik iktidar boyunca yaratt toplum, açl a, yoksullu a, yoksunlu a mahkûm edilen ço unlukla, gözü doymayan az nl n

18 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 18 toplam d r. Sosyal haklarla donat lm fl yurttafll k statüsünü tasfiye ederek kamusal hizmetlere eriflimi ya müflterileflme ya da düflkünleflme ile mümkün k lan, ak l ve bilime giden tüm yollar kapatarak toplumsal yaflam gericilefltirmeye çal flan, karanl a sürükleyen bir siyasal iktidar AKLANAMAZ. Ad AKP ya da AK Parti, her ne ise AKLAMIYORUZ! A.Hüseyin Atabafl, Adnan Caymaz, Adnan Keskin, Ahmet Göksoy, Ahmet Keskin, Ahmet Soner, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Ahmet Y ld z, Ahu Sa lam, Alaattin Us, Ali Balk z, Ali Çerkezo lu, Ali Çolak, Ali R za Cihan, Ali Yi it, Ayd n Engin, Ayd n Sayman, Ayd n fiimflek, Ayla Algan, Ayla Kanbur,Aysel Kayao lu Aytaç Arman, Besime fien, Bilgesu Erenus, Bülent Habora, Cezmi Bask n, Ça dafl Ceyhan, Derya Bengi, Erdal Apaç k, Eren Aysan, Erkan Can, Erol Aral, Eser Atak, Eflber Ya murdereli, Ethem Toruno lu, Ezel Akay, Faik Bulut, Fatin Kanat, Fikret Baflkaya, Fikret Kuflkan, Funda Baflaran, Gökhan Günayd n, Hakk Zabc, Halil Ergün, Haluk Gerger, Hande Ö üt, Hasan Hüseyin Aksoy, Hatice Can, Hatice Yeflildal, Hilmi Yaray c, Hüseyin Kuzu, Iraz Yöntem, Ifl khan Güler, lkay Akkaya, nönü Alpat, smail Uzunyayla, Kas m Akbafl, Kenan Bal, Korkut Boratav, Levent Ülgen, Mehmet Koç, Mehmet Özer, Menaf Turan, Meral Gürbüz, Metin Bakkalc, Metin Özu urlu, Mustafa Alt oklar, Mustafa Sönmez, Necla Algan, Necla Kurul Tural, Necmettin Çobano lu, Necmettin Salaz, Nevzat fienol, Nur Sürer, Oktay Etiman, Orhan O uz, Ozan Devrim Yay, Ömer U ur, Önder Özdemir, Özgen Seçkin, Rahmi Y ld r m, Rutkay Aziz, Salih Kalyon, Sedat Bozkurt, Semih Gümüfl, Selma A abeyo lu, Süleyman Deniz, fienel Uçar, fierif Sezer, fievval Sam, fiükran Soner, Taner Timur, Tar k Akan, Temel Demirer, Tül Akbal, U ur Kutay, Yalç n Gülerman, Yasemin Özdek, Zafer Ayden, Zerrin Bayrakdar, Zerrin Taflp nar, Züber Akgöl

19 19 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Binler Bu Sese Kulak Verdi: Aklam yoruz Hakl yoruz Mitingi Ankara da Coflkuyla Gerçekleflti! - 02 Kas m 2008 Halk n flartlar Ankara sokaklar nda yank land. Tüm Türkiye de Halkevleri taraf ndan örgütlenen Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas Ankara da gerçeklefltirilen mitingle yeni bir mücadele dönemine evrildi: Halk n Haklar Var Krize Karfl fiartlar Var! Halkevleri nin, ülke genelinde örgütledi i Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas 2 Kas m Pazar günü gerçeklefltirilen 6000 kiflinin kat ld mitingle Ankara sokaklar na tafl nd. Türkiye nin dört bir yan ndan Halkevleri Ankara ya akt. * stanbul Halkevleri, yoksul mahallelerden gelerek Kapitalizm; yolsuzluk, iflsizlik, yoksulluk, açl k, kriz demektir ve Tayyibin fiflini çektik Aklam yoruz Hakl yoruz pankartlar yla mitinge kat ld. * Karadeniz Halkevleri, Trabzon, Samsun, Giresun, Artvin, Hopa, ve Kemalpafla dan gelerek Derelerimizi satanlar, çay m z f nd m z çürütenleri Aklamayiruk Haklayiruk dedi. * Çukurova Halkevleri, Mersin, Adana, skenderun, Antakya dan gelerek "Türk Kürt kardeflçe, tam ba ms z Türkiye" pankart yla halklar n kardeflli i talebini öne ç - kard. * zmir Halkevleri, Ege nin ilerici, demokrat havas n AKP nin gericili ine teslim olmayaca z, e itim hakk m z alaca z pankartlar yla estirdi. * Kocaeli Halkevleri, mahallelerden, iflyerlerinden gelerek AKP nin neoliberal, gerici gemisini körfezde bat raca z ve AKP nin enerji politikalar n Ak-la-m -yo-ruz, ZGAZ sat n alan SUEZ-GDF yi Hak-la-ya-ca- z pankartlar yla taleplerini dile getirdi. *Sivas Halkevi "Gericili e ve rkç l a karfl bar fl n ülkesini, kardeflli in Sivas' n kuraca z" pankart ile yürüdü. * Bursa Halkevleri, Enerji hakt r sat lamaz, Eskiflehir Halkevleri, AKP yi ekmek çarpacak su çarpacak, Antalya Halkevi AN-KART soygununa son pankartlar yla mitingde yerlerini ald. * Ankara Halkevleri, Söz yetki karar iktidar halka, Krizin faturas n ödemeyece iz, emperyalistlere ve iflbirlikçilerine ödetece iz, ç savafl k flk rt c lar na, iflbirlikçi AKP ye karfl kardeflli in ülkesini kuraca z pankartlar yla mitinge en kitlesel kat l m sa lad. * Ö renci Kolektifleri nin 1000 kiflilik kortejiyle kitlesel kat ld mitingde, Liseli Genç Umut da 250 kifli ile liseli ö renci muhalefetinin coflkusunu ve taleplerini dile getirdi. Ö renciler; anadilde, eflit, paras z e itim hakk için AKP yi Hakl yoruz dediler. * Bar nma Hakk ve yaflanabilir bir kent, insanca bir yaflam talepleriyle mitinge kat lan Dikmen ve Mamak Bar nma Hakk Bürolar 'ndan 500 mahalleli yoksul Halk n bar nma hakk var-.gökçek gidecek bu çile bitecek pankart yla evlerine, geleceklerine sahip ç kt lar.

20 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 20 * nsanca yaflam talebiyle Halkevleri nde biraraya gelerek atölye çal flmas yürüten engelliler de Dilenmiyoruz Direniyoruz pankart yla mitingdeydi. * Nükleer santral de il, yaflanabilir, temiz bir çevre isteyen Mersin Nükleer Karfl t Platform, ülkemizde ve kentimizde nükleer enerjiye hay r pankart yla mitingte yerini ald. * Tafleron sa l k iflçileri ve TADAL iflçileri de taflerona karfl iflçilerin örgütlü mücadelesini Ankara ya tafl d. D SK Dev Sa l k fl e üye sa l k iflçileri ve Ankara Üniversitesi Meclisi, tafleron TADAL iflçileriyle tafleron belas ndan kurtulmak için, sendikal haklar ve güvenceli bir ifl, güvenli bir gelecek için taleplerini alana tafl d. * Karadeniz ufla dereleri satt rmaz pankart yla F nd kl Derelerini Koruma Platformu Karadeniz e, derelerine ve suyuna sahip ç kt n gösterdi. * Ücretli, iflsiz, güvencesiz mimar, mühendis ve flehir planc lar da alandayd. AKP yi Aklam yoruz diyen mimar, mühendis ve flehir planc lar meslek onurumuza ve ülkemize sahip ç k yoruz dediler. * Halk n letiflim Hakk Var diyen letiflim Hakk Atölyesi de mitingdeydi. Bas n emekçileri ve iletiflim fakültelerinden akademisyenler sermaye ve AKP medyas na karfl taleplerini mitinge tafl d. * Kaz m Koyuncu Kültür Merkezi ve Tiyatro Öteyüz sanatç lar, e itimcileri ve ö rencileri de halk n kültürünü ve sanat n üretmek için gerici, yoz politikalar onaylamad klar n gösterdi. Kendi ürettikleri rap, hip hop, rock parçalar yla mitinge renk katt lar. * KESK Ankara fiubeler Platformu yolsuzlu un, yoksullu un, krizin faturas n emekçiler ödemeyecek pankart yla Ankaral kamu emekçilerinin sesini alana tafl d. * Devrimci gelene in temsilcileri ODTÜ lüler de pankartlar yla mitingteki yerlerini ald lar. * E itim Emekçileri ve Devrimci Ö retmen E itim emekçileri halk n e itim hakk için yürüyor pankart ve E itim hakt r sat lamaz yazd klar kara tahtalar yla mitinge kat ld. * Sa l k emekçileri, Herkese Sa l k Güvenli Gelecek çin Yürüyoruz pankart yla sa l k hakk için; büro Emekçileri, Vergide Adalet Halk çin Bütçe pankart yla IMF ci politikalara son vermek için yürüdüler. *Halkevci Kad nlar Oca kapat p, çocu u uyutup, kocay susturup, babay küstürüp, patronu k zd r p, AKP yi HAKlay p HAKlar m z alaca z pankart yla kad nlar n flartlar n hayk rd. Halkevci kad nlar mitinge üzerinde eflitlik ve özgürlük talebini yans tan sloganlar n yazd mor önlüklerle kat ld. Halkevleri ne dostlar ndan destek Eyleme dost kurum ve örgütlerden de büyük destek geldi. KESK Genel Baflkan Sami Evren, KESK E itim-sen Genel Baflkan Zübeyde K l ç, KESK ESM Genel Baflkan Kemal Bulut, KESK SES Genel Baflkan Bedriye Yorgun, SES Ankara fiube Baflkan brahim Kara, KESK Kültür Sanat-Sen yönetim kurulu üyesi Ahmet Karagöz, KESK Tüm Bel-Sen Genel Baflkan Vicdan Baykara, Mülkiyeliler Birli i Baflkan Ali Çolak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, D SK Emekli-Sen Genel Baflkan Veli Beysülen, D SK

21 21 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Dev Sa l k- fl Genel Baflkan Arzu Çerkezo lu, D SK Sine Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, D SK Dev Maden-Sen Genel Baflkan Çetin Uygur, D SK Oleyis ç Anadolu Bölge yönetim kurulu üyesi Hasan Ya z, Üzüm-Sen Genel Baflkan Adnan Çobano lu, TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas 2. Baflkan Hakk At l, TMMOB YK Üyesi Çetin Kurto lu, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas Genel Baflkan Cemalettin Küçük, TMMOB YK Üyesi Haflmet Camc, TTB Genel Sekreteri Erifl Bilalo lu, TTB MYK üyesi Ali Çerkezo lu, Alevi Bektafli Birlikleri Federasyonu Genel Baflkan Ali Balk z, PSAKD Genel Baflkan Fevzi Gümüfl, MO, EMO, ATO yöneticileri, ÖDP Genel Baflkan yard mc lar Önder flleyen ve Y lmaz Eren, TKP Merkez Komite üyeleri Kaya Güvenç, Erhan Nalçac, Erkan Y ld z, Yurtsever Cephe yönetim kurulu üyesi Tuncay Çelen, SDP Genel Baflkan yard mc s Hüseyin Taka, EMEP ve DTP yöneticileri, Artvin Kültür ve Yard mlaflma Derne i Genel Baflkan Gürbüz Akyüz, Devrimci 78 liler Federasyonu Genel Baflkan Ruflen Sümbülo lu, 78liler Türkiye Giriflimi sözcüsü Hüseyin Gevher, Dostluk Yard mlaflma Vakf Genel Baflkan Cahit Akçam, Ça dafl Gazeteciler Derne i Genel Merkez yöneticileri, Birgün Gazetesi Ankara temsilcisi Ali R za Cihan, Halkevleri Dan flma Meclisi üyeleri eyleme kat larak destek sundular. Miting meydan nda Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol bir konuflma yapt. Kürsüden eylemcileri Türkçe, Kürtçe ve Arapça selamlayarak konuflmas na bafllayan lknur Birol; Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle eme iyle ve al n teriyle alan dolduran yoksul emekçi halka teflekkür etti. Krizin faturas n n halka ç kart lmas na karfl, halk n kendi flartlar n koyarak mücadeleyi seçti ini vurgulayan Birol, halk n flartlar n n demokratik-halkç bir talepler dizgesi oldu unu ve hiçbir flekilde pazarl k konusu haline getirilemeyece ini söyledi. Onbinlerce Emekçi Krizin Faturas n Ödememek çin Ankara'ya Akt - 01 Aral k 2008 flsizli e, Yoksullu a ve Zamlara Karfl Emek, Bar fl ve Demokrasi Mitingi on binlerce emekçinin kat l m yla gerçekleflti. KESK ve D SK in ça r s yla düzenlenen mitingde emekçilerin, yoksullar n, iflçilerin, iflsizlerin, kad nlar n, ö rencilerin talepleri meydanlarda yank land. Krize karfl bir araya gelen eylemcilerin S hhiye Meydan na s mad miting oldukça coflkulu ve kalabal kt. Halkevleri mitingde kitlesel kortejiyle yerini ald. Sekizinci Y l nda 19 Aral k Katliam n Lanetliyoruz - 19 Aral k 2008 Halkevleri Genel Baflan lknur Birol yapt aç klamayla 19 Aral k cezaevi operasyonunu k nad. Kartal da Halkevciler Hak Meydanlar na Ça rd - 19 Aral k 2008 Halkevciler ilki 20 Aral k ta Kad köy de kurulacak Hak Meydan na Kartal halk n ça rd lar. Halkevcilerden Gökçek'e Ruh Doktoruna Görünme Tavsiyesi - 20 Aral k 2008 Ankara Halkevleri Ankara Büyükflehir Belediyesi önünde yapt klar bas n aç klama-

22 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 22 s ile.melih Gökçek in son günlerde televizyon programlar ndaki tutumlar ndan kayg duyduklar n ifade ederek, AKP nin neo liberal politikalar n n y lmaz neferi. Melih Gökçek in ruh doktoruna görünmesini tavsiye ettiler. Yüksel Caddesi nde toplanan Halkevciler Ankara Büyükflehir Belediye Binas önüne bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Yürüyüfle. Melih Gökçek in televizyon programlar ndaki kendini aklama çabalar n n teflhir edildi i bir teatral gösteri efllik etti. Halkevciler lk Hak Meydan n Kad köy de Kurdu - 21 Aral k 2008 Halkevciler Kad köy Çarfl içi meydan nda halk n kriz karfl s nda taleplerini özgürce dile getirebilmesi için bir kürsü kurdu. flsizler, emekliler, kad nlar, güvencesiz ö retmenler, mahalleliler, lise ve üniversite ö rencileri hak meydan nda kürsüye ç karak kriz nedeniyle yaflad klar s k nt lar dile getirdiler. Patronlarla ayn gemide olmad klar n söyleyen Halkevciler, kent meydanlar n halk n krizin y k m na karfl haklar - n savundu u Hak meydanlar na çevireceklerini ve her hafta buluflarak krize karfl mücadele edeceklerini söylediler. Sar yer de Halk Kürsüsü Kuruldu - 25 Aral k 2008 Sar yerli Halkevciler, halk kürsüsünü 4. Levent metro ç k fl nda bulunan otobüs duraklar na kurdular. So uk hava ve kar ya fl na ra men konuflmalar n yapan Halkevciler, halktan destek ald. Okmeydan Halkevi Halk Kürsüsünü Mecidiyeköy de Kurdu - 25 Aral k 2008 stanbul da kurulan halk kürsülerinden biri de Okmeydan Halkevi taraf ndan Mecidiyeköy metrobüs ç k fl nda kuruldu. fl ç k fl saatinde kurulan kürsüden iflten ç kan, evine giden tüm insanlar krize karfl hak meydanlar nda buluflmaya, cumartesi günü Kad köy de kurulacak hak meydan na gelmeye ça rd. AKP Hak Meydanlar nda Hesap Verecek! - 27 Aral k 2008 Halkevleri krizin faturas n ödemeyece iz demek için tekrar Kad köy deydi. flten ç kar lma korkusuyla yaflayanlar, iflsizler, lise ve üniversite ö rencileri, ev kad nlar, emekliler krize karfl sesini yükseltmek ve taleplerini dile getirmek için hak meydan nda bulufltu, halk kürsüsünde söz ald. Mamak'ta Halk Kürsüsü Kuruldu - 29 Aral k 2008 Mamak halk krizin faturas n ödemeyece iz demek için alanlardayd. Son bir y lda AKP nin yapt do algaz ve elektrik zamlar yla iyice yaflan lmaz hale gelen baflkentte Mamak Halk krize karfl flartlar n dile getirmek için hak meydan kurdu. Halk kürsüsüne yaklafl k 700 kifli kat ld. Halk kürsüsü yeniden Eskiflehir Sokaklar nda - 3 Ocak 2009 Eskiflehir de ikinci kez Halk Kürsüsü kurularak Halk n Krize Karfl fiartlar bir kez daha ilan edildi. Eylemle hak meydanlar na bir yenisi daha eklenmifl oldu AKP Hak Meydanlar nda Hesap Verecek! - 05 Ocak 2009 Ekonomik krizin bedelinin halk n s rt na y k lmas na karfl ç kmak için halk n bir araya geldi i, tepkisini ve taleplerini dile getirdi i halk kürsüsü birkez daha Kad -

23 23 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU köy de kuruldu. flten ç kar lma korkusuyla yaflayanlar, iflsizler, lise ve üniversite ö rencileri, ev kad nlar ve emekliler kürsüden sorunlar n ifade ettiler. Kürsüde srail in Filistin e yapt sald r k nan rken srail ve iflbirlikçisi AKP protesto edildi. Ayr ca halk kürsüsünde Sinter de direnen Birleflik Metal fl üyesi iflçiler söz ald lar. Emekçiler Ankara'da Krize Karfl AKP'ye Yürüdü - 10 Ocak 2009 IMF ile anlaflma istemiyoruz, krizin faturas n ödemiyoruz diyen emekçiler srail in Filistin e sald r s n da protesto ederek AKP hükümetini srail ile olan anlaflmalar feshetmeye ça rd. Halkevcilerin de aralar nda bulundu u Sakarya Meydan nda toplanarak AKP Ankara l Örgütü ne yürüyen eylemciler yol boyunca krize ve Gazze de yaflanan vahflete karfl sloganlar att. AKP il binas önünde yap lan aç klaman n sonunda bir grup eylemci bina önüne barikat kuran polisi yumurta atarak protesto etti. Halk Kürsüsü Eskiflehir Sokaklar nda Kurulmaya Devam Ediyor - 10 Ocak 2009 Halk Kürsüsü bir hafta sonra Adalar Mevkii nde yeniden kurularak halk n krize karfl flartlar aç kland. Kürsüde bu hafta, ekonomik kriz ve srail in Filistin sald r s ön plana ç kt. Halk Kürsüsü Dördüncü Kez Kad köy de Kuruldu - 10 Ocak 2009 stanbul Halkevleri Kad köy Çarfl içi Meydan nda Halk Kürsüsünü tekrar kurdu. flçilerin, emeklilerin, kad nlar n, yafll lar n ve ö rencilerin bulufltu u halk meydan nda birlikte ortak taleplerle krizin faturas n patronlara ödetmek için mücadele ça r s yap ld Eskiflehir de Halk Kürsüsü 4. Kez Eskiflehir Sokaklar nda Kuruldu - 18 Ocak 2009 Halk Kürsüsü nde Eskiflehir Halk sorunlar n dile getirdi. Adalar Mevkii'nde 18 Ocak günü kurulan kürsüde, ekonomik kriz, iflten ç karmalar, srail in Filistin sald r - s ve AKP nin tutumu protesto edildi. Avc larda Halkevciler Krize Karfl Sokaktayd - 23 Ocak 2009 AKP ve CHP'nin seçim standlar n n bulundu u meydanda Halkevciler krize ve srail'in Gazze'de yürüttü ü katliama karfl konuflmalar yapt. Konuflmalarda krizin faturas n halk n ödemeyece ini söylediler, AKP'nin Gazze deki srail sald r lar na karfl döktü ü timsah gözyafllar n teflhir ettiler. Eskiflehir'de Halk Kürsüsü yeniden kuruldu - 24 Ocak 2009 Halk Kürsüsünde Eskiflehir halk sorunlar n, s k nt lar n seslendirmeye devam etti. stanbul da Halk Hak Meydanlar nda Yeniden Bulufltu - 26 Ocak 2009 stanbul Halkevleri yaklafl k iki ayd r her Cumartesi Kad köy de kurdu u hak meydan n tekrar kurdu. Halkevcilerin krizi tart fl yoruz, haklar m z tart fl yoruz diyerek ça r yapt halk kürsüsüne halk n ilgisi yo un oldu.

24 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 24 Halk Kürsüsü zmir Çi li'de - 27 Ocak 2009 Halk Kürsüsü Çi li'de kuruldu. Kürsüye ilgi yo undu. 150 civar nda izleyenin oldu- u kürsüye ç kanlar sorunlar n dile getirdiler. Halk Kürsüsü Eskiflehir Hak Meydanlar nda! - 01 fiubat 2009 Halk kürsüsü 6. haftas nda Eskiflehir hak meydanlar ndayd, halk yine kürsüden s k nt lar n, dertlerini paylaflt, taleplerini dillendirdi. Eskiflehir de Kriz Ma duru flçiler Hak Meydan nda Bulufltu - 02 fiubat 2009 Entil-Hapalki, Süsler, P nar Süt, Topkap Plastik, Otosan fabrikalar ndan zorla ve kriz bahanesiyle iflten ç kart lan iflçiler haklar n aramak için Eskiflehir sokaklar ndayd. Hamamyolu nda bir araya gelen iflçiler buray hak meydan na çevirdiler. Bafllang çta 30 kadar olan iflçiler halk n deste ini de alarak 200 kiflilik bir kürsü kurdular. Kad köy de Halk Kürsü sü Yine Kuruldu - 08 fiubat 2009 Kriz ma duru iflsizlerin, ö rencilerin, kad nlar n, emeklilerin sesini yükseltti i kürsüde krize karfl flartlar s raland. Halk Kürsüsü Kocaeli'nde - 08 fiubat 2009 Kocaeli Halkevleri'nin Yürüyüfl Yolu'na kurdu u Halk Kürsüsü'nde, zmitliler ekonomik kriz nedeniyle yaflad ma duriyet ve s k nt lar anlatarak, tepkilerini ortaya koydu. Eskiflehir'de Halk Kürsüsü, Hak Alan na Dönüfltü - 08 fiubat 2009 Eskiflehir Adalar Migros önünde halk kürsüsü 7. defa kuruldu. Okmeydan nda Her Yer Halk Kürsüsü - 09 fiubat 2009 Okmeydan Anadolu Kahvesi fl klar nda ve Perflembe pazar nda halk kürsüleri kuruldu. Anadolu Kahvesi nde kürsünün yan s ra 15 fiubat mitingine ça r yapan bildiriler da t ld. Sivas ta Baflbakan a Halkevci tepkisi Ne Yüzle Geliyorsun - 13 fiubat 2009 Seçim çal flmalar için Sivas Hükümet Meydan nda miting düzenleyen Baflbakan Erdo an Saat 14 de miting alan na giderken Ne Yüzle Geliyorsun protestosuyla karfl laflt. fiehir Merkezi nde esnafl k yapan ayn zamanda Halkevleri Sivas fiube Baflkan olan Adnan Y lmaz dükkan n n önünden geçerken Baflbakana Ne yüzle geliyorsun! Bu halk mahvettiniz diyerek tepkisini dile getirdi. Tepki karfl s nda telafllanan Baflbakan korumalar, fiube Baflkan Y lmaz zorla dükkana sokarak tartaklad ve gözalt na ald. Akflama kadar gözalt nda tutulan Y lmaz savc l k ifadesinin ard ndan serbest b rak ld. Eskiflehir'de Halk Kürsüsü Sekizinci Kez Kuruldu - 15 fiubat 2009 Eskiflehir de halk kürsüsü Adalar Mevkii ne 8. kez kurularak halk n sorunlar ve talepleri dile getirildi.

25 Krizin Faturas na, flsizli e ve Yoksullu a Karfl On Binler Kad köy deydi - 15 fiubat 2009 D SK, KESK ve Türk- fl in ça r c l nda krizin halka fatura edilmesine ve iflten atmalara karfl Kad köy de yap lan mitinge on binlerce kifli kat ld. Emekçiler iflten at lmalar n durdurulmas n ve krizin faturas n patronlar n ödemesini istedi. Halkevcilerden Paral Eylemci ddias na Cevap - 18 fiubat 2009 Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu'nun zgaz' n GDF Suez'e devri için verilen resepsiyonda yapt konuflma s ras nda, Halkevleri Bölge Temsilcisi Metin Kaya söz alarak Suez'in kirli dosyalar n n aç klanmas n istemifl, bunun üzerine apar topar d flar ç kart lm flt. Büyükflehir Belediye Baflkan Karaosmano lu ise Halkevleri bölge temsilcisini kastederek 'Bunlar paral eylemci' suçlamas nda bulunmufltu. Karaosmano lu'nun bu iddias üzerine Kocaeli Halkevleri bas n toplant s düzenleyerek Büyükflehir Belediye Baflkan na cevap verdi. Adana'da Halkevciler AKP'den Hesap Soruyor - 20 fiubat 2009 Adana da Halkevciler AKP il binas önünde bir eylem yaparak Kriz emekçileri de- il AKP yi yakacak dedi. Eyleme sald ran polis, 5 Halkevciyi gözalt na ald. Eskiflehir de Halk Kürsüsü 9. Kez Meydanlarda - 22 fiubat 2009 Eskiflehir de Adalar Mevkii nde Halk Kürsüsü 9. kez kurularak Halk n Haklar ve krize karfl flartlar dillendirilmeye devam etti. So uk hava ve kar ya fl alt nda kurulan Halk Kürsüsü nde bu hafta yerel seçimler ve krizin yank lar dile getirildi. Eskiflehir Gültepe Halkevi, Mahallesini AKP ye Teslim Etmeyecek - 23 fiubat 2009 Eskiflehir Gültepe Mahallesi nde pazartesi pazar na halk kürsüsü kurularak halk n talepleri Eskiflehir in dört bir yan nda dile getirilmeye devam edildi. Hopa Halk Eylemde Tayyip Nerede! - 06 Mart 2009 Hopa Sarp gümrük yeni binas n n aç l fl için Artvin e giden Baflbakan Erdo an protesto için Hopa da kitlesel bir eylem yap ld. Eyleme yaklafl k 500 kifli kat ld. Adana da Halk Kürsüsü 4. Kez Kuruldu - 28 Mart 2009 Adana Halkevleri taraf ndan kent merkezinde Halk kürsüsü kuruldu. Halk kürsüsüne Adana halk n n ilgisi oldukça yo un oldu. Halk Kürsüsü Samsun'da Kuruldu - 03 Nisan 2009 Halkevciler ekmek zamm n ve AKP politikalar n protesto etmek için Çiftlik Süleymaniye Geçidi'nde halk kürsüsü kurdular. Büyük ilgi gören kürsüde liseliler, üniversiteliler de sözlerini söylediler. Tüm Türkiye'de 1 May s 2009 Ankara 1 May s Ankara da son dönemlerin en coflkulu ve kitlesel mitingiyle kutland. Her gün 1 May s, her yer Taksim sloganlar yla S hhiye Meydan n dolduran 25 bi-

26 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 26 ni aflk n iflçi, kamu emekçisi, iflsiz, ö renci, kad n, sanatç, kent yoksullar Taksim direniflini selamlad. Mitingin bafl nda yaflanan çat flman n ard nda arama noktas halkevciler taraf ndan kald r ld, binlerce kifli alana üst aramas yap lmadan girdi. zmir zmir'de 1 May s Gündo du Meydan 'nda 40 bine yak n emekçinin kat l m ile coflkuyla kutland. Konak, Basmane, Alsancak skele olmak üzere üç koldan miting alan na do ru yürüyüfle baflland. Yürüyüfl s ras nda Taksim ile ilgili gelen haberler üzerine s k s k Taksim'i selamlayan sloganlar at ld. Adana 1 May s ta on bin Adanal emekçi, "Krizin faturas n iflçiler de il patronlar ödesin" diye hayk rd. Uluslar aras flçi Filmleri Festivali Adana Film Atölyesinin Biz Baflka Dünya steriz söylemiyle kat l m miting genelinde ilgiyle izlendi. Mersin Mersin deki 1 May s mitingine 10 bini aflk n kifli kat ld. Antakya D SK, KESK, TTB, TMMOB, Halkevleri, dergi çevreleri ve siyasi partilerin oluflturdu u Hatay 1 May s Platformu'nun ça r s yla yap lan mitinge 3000 kifli kat ld. skenderun skenderun da Emek ve Demokrasi Platformu öncülü ünde gerçeklefltirilen 1 May s Mitingi geçen senelere göre daha yo un bir kat l mla gerçekleflti. Mitingte yap lan konuflmalardan sonra Grup S la sahne ald. Antalya KESK ve D SK in öncülü ünde düzenlenen 1 May s yürüyüflüne yaklafl k 5000 kifli kat ld. Mitinge Ali Asker de türküleriyle destek verdi. Trabzon Geçmifl y llara göre kat l m n daha yüksek oldu u 1 May s, Trabzon' da coflkulu bir miting ile kutland. Artvin 1 May s Artvin de yaklafl k 750 kiflinin kat ld bir mitingle kutland. Mitinge D SK, KESK, TÜRK- fi, CHP, Borçka ve Artvin Halkevleri ve Liseli Genç Umut kat ld. fiavflat 12 Eylül den bugüne 1 May s n kutlanmad Artvin in fiavflat ilçesi, yaklafl k 30 y l sonra ilk iflçi bayram n kutlad. Halkevi girifliminin örgütleyicisi oldu u eylemle, 30 y ld r slogan seslerine hasret kalan fiavflat sokaklar fiavflat halk na yak fl r bir flekilde 1 May s coflkulu bir flekilde kutlad. Hopa KESK, Halkevleri, ÖDP ve ESP den oluflan 1 May s tertip komitesinin örgütledi i Hopa 1 May s Mitingi yaklafl k 2000 kiflinin kat l m yla kitlesel ve coflkulu geçti.

27 27 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Bursa Bursa'da emekçiler uzun zamand r yasakl olan Fomara Meydan nda 1 May s' kutlad. Yaklafl k 6000 kiflinin kat ld eylemin coflkusu çok büyüktü. Halkevleri korteji krize karfl flartlar n içeren döviz ve sloganlarla mitingin en kitlesel kortejlerinden birini oluflturdu. Eskiflehir 1 May s geçmifl y llarla oranla oldukça kitlesel kutland. Halkevleri alan n en kitlesel demokratik kitle örgütüydü. Kocaeli stanbul daki 1 May s mitingine kat lmak üzere Perflembe Pazar nda toplanan emekçiler araçlar n n hareket etmesine izin verilmemesi üzerine kent merkezine yürüyüfl yapt. Eylemciler, Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri aras ndaki yürüyüfl yolu güzergâh n kullanarak Sabri Yal m Park na yürüdü. Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri üyeleri yürüyüfle devam ederek D-100 kara yolunu araç trafi ine kapatt. Polis D-100 üzerindeki eyleme sald rd. Sald r sonucu 5 kifli gözalt na al nd. Saat 12.30'da çeflitli kurumlar n kat l m yla polis sald r s ve engeli protesto edildi. Rize / Pazar Pazar da 90 l y llardan sonra ilk kez 1 May s kutlamas yap ld. Pazar Halkevi nin örgütledi i kutlamalara yaklafl k 100 kifli kat ld. 1 May s n gündemi ise Çay-Kur un özellefltirilmesiydi. Belediye önünden bafllayan yürüyüfl Pazar Meydan nda yap lan aç klamalarla sona erdi. Daha sonra Pazarl lar Hopa da düzenlenen 1 May s kutlamalar na kat lmak üzere Hopa ya hareket ettiler. Samsun 1 May s eylemine binlerce kifli kat ld. Halkevleri kitleselli iyle dikkat çekti. Giresun KESK, Türk- fl ve Giresun Halkevleri nin düzenledi i 1 May s mitingine yaklafl k 1200 kifli kat ld. KESK ve Türk- fl ad na yap lan konuflmalardan sonra Giresun Halk Tiyatrosu taraf ndan haz rlanan sokak tiyatrosu sergilendi. Giresun Halkevi Müzik Atölyesi nin Müzik dinletisiyle sona eren miting coflkulu geçti. Zonguldak Demokrasi Platformu taraf ndan düzenlenen 1 May s mitingi stasyon Meydan nda bafllad. Mitinge TMMOB, KESK, D SK, GM S, Belediye- fl, Çaycuma Emek ve Demokrasi platformu, Kilimli Halkevi, ADD, ÇYDD, Genç-Sen, ÖDP, EMEP, CHP, SHP ve üniversiteli ö renci gruplar kat ld. Mitinge 5 bin kifli kat ld. Türkan Saylan' Onbinler U urlad - 19 May s 2009 Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i (ÇYDD) Baflkan Türkan Saylan için Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda tören düzenlendi. Törene çok say da milletvekili, akademisyenin yan s ra ÇYDD üyeleri ve Saylan' n sevenleri kat ld. Törene stanbul dan Halkevciler de kat ld.

28 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 28 On'lar Okmeydan 'nda Hastane Önündeydi - 1 Haziran 2009 Halkevleri nin bafllatt On lar Krize Karfl eylemlerinin ilki Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi önünde gerçekleflti. Okmeydan Halkevi den on kifli Krize karfl halk n flartlar var, On lar krize karfl, Paras z e itim Paras z sa l k yaz l önlükleriyle ve taleplerinin yaz l oldu u dövizlerle hastane önündeydiler. Eskiflehir'den Torba Yasaya Karfl Aç klama - 03 Haziran 2009 Eskiflehir Halkevi nde fiube Baflkan Refik Günel taraf ndan AKP hükümetinin yasalaflt rmaya çal flt torba yasayla ilgili bir aç klama yap ld. 10 lar Galatasaray Meydan ndayd - 04 Haziran 2009 stanbul Halkevi üyesi 10 kifli Krize karfl halk n flartlar var, Kredi kart borç faizleri silinsin, Çiftçilerin kredi borç faizleri silinsin, Herkese insan onuruna yarafl r ifl sa lans n yaz l önlükler ve taleplerinin yaz l oldu u dövizleriyle Galatasaray Lisesi önündeydiler. Kredi kart kullan m n anlatan tiyatro gösterisinin ard ndan aç klama yapan stanbul Halkevi Baflkan Semra Ocak, kredi kart borç faizlerinin silinmesini talep etti. On lar zmir de Ulafl m Zamm n Protesto Etti - 05 Haziran 2009 zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lan zamlar zmir Halkevleri taraf ndan belediye binas önünde bir bas n aç klamas yap larak protesto edildi. Bas n aç klamas öncesinde Bu zamlarla yaflanmaz yaz l yelekler giyen Halkevciler üzerinde Dinle Aziz bakiyem yetersiz, "Ulafl m hakt r, sat lamaz, Ulafl m Zamlar Geri Çekilsin dövizleriyle süslü bisikletlerle herkesi eyleme kat lmaya davet etti. On'lar SK Önünde Kontörlü Su Sayaçlar n Protesto Etti - 06 Haziran 2009 stanbul Halkevlerinin On lar krize karfl eylemlerinin bir dura stanbul Su Kanalizasyon daresi ( SK ) idi. Halkevleri üyesi 10 kifli, SK önünde, belediyenin eski su sayaçlar n n yerine kontörlü su sayac tak lmas n bir skeç ve ard ndan yapt klar bir bas n aç klamas yla protesto etti. On lar Adana da fiartlar n Söyledi - 06 Haziran 2009 Adana Halkevi baflkan Osman Erkut, Halkevleri nin "Krize karfl halk n flartlar var" çal flmas hakk nda kamuoyunu bilgilendiren bir aç klamada bulundu. Halkevi yönetici ve üyelerin kat ld aç klamada ayr ca temsili 10 kifli ellerinde bulunan "10 lar Krize Karfl Halk n fiartlar için Yürüyor" dövizleriyle kat ld. Paketten Halka S n rs z Sömürü, Sermayeye K yak Ç kt - 08 Haziran 2009 Sermayenin krize ça r olarak sundu u ve emekçiler için iflsizlik, güvencesizlik ve yoksulluk anlam na gelen Teflvik Yasas ve stihdam Paketi Taksim Meydan nda On lar taraf ndan protesto edildi. On'lar Emeklilik Haklar çin Eylemdeydi - 9 Haziran 2009 Halkevci emekliler, Saraçhane Park ndan Unkapan SGK Binas na yürüdüler. Yürüyüfl boyunca s k s k Kurtulufl yok tek bafl na, ya hep beraber ya hiç birimiz slo-

29 29 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU gan at l rken nsanca yaflamak istiyoruz yaz l dövizler tafl nd. Emekliler, SGK Binas önünde Bu ülkeye emek verdik, sadaka de il hakk m z istiyoruz diyerek taleplerini s ralayan bir bas n aç klamas yapt. Aç klamay Gültepe Halkevi Yönetim Kurulu üyesi Kaz m Pekflen okudu On lar flsizli e Karfl fiartlar n Söylediler - 11 Haziran 2009 Halkevciler SGK Binas önünde eylemdeydiler. Bas n aç klamas öncesi bildiri da- tan Halkevciler iflsizleri, iflsizli e karfl mücadeleye, krize karfl soka a ça rd lar. On'lar AKP'ye Karne Verdi - 12 Haziran 2009 Milli E itim Bakanl na ba l okullar 2009 karnelerini verirken, On lar çeflitli illerde Milli E itim Müdürlükleri önünde yapt klar eylemlerde AKP ye karne verdi. Ankara: Konur Sokak ta buluflarak Milli E itim Bakanl önüne yürüyen on halkevci, paral e itim uygulamalar n, gerici müfredat protesto etti, haz rlad klar karneyi ve tasdiknameyi bakanl k önüne b rakt. Adana nönü Park ndan Adana l Milli E itim Müdürlü ü ne yürüyüfl yapan 10 Halkevci E itim Ö retim y l nda uygulanan piyasalaflt rma ve gericilefltirme politikalar yüzünden Adana Milli E itim Müdürü Abdulgafur Büyükf rat a tasdikname verdi. stanbul Karne günü olmas nedeniyle, On lar Ca alo lu nda bulunan l Milli E itim müdürlü ü önünde bir bas n aç klamas yaparak Milli E itim Müdürü ne karne verdi. Eskiflehir Milli E itim Müdürlü ü önünde buluflan Halkevciler paral e itimi ve gerici müfredat protesto etti. stanbul Cevahir Al flverifl Merkezi nde Halkevcilere Polis Sald r s - 13 Haziran 2009 On lar eylemleri kapsam nda Mecidiyeköy de bulunan Cevahir Al flverifl Merkezi önünde bas n aç klamas yapan Halkevcilere ve al flverifl merkezinin içerisinde bulunan Migros ta eyleme destek vermek için kasalarda ödeme yapmayan halka polis ve özel güvenlik sald rd. 12 kiflinin gözalt na al nd sald r s ras nda yaralananlar oldu. On'lar Engellilerin Haklar Krize Karfl fiartlar Var! Dedi - 14 Haziran 2009 Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi Taksim'deydi. Krizin faturas n en a r flekilde ödeyen, hak ma duriyetine en çok u rayan kesim olan engelliler, seslerini davul eflli inde yürüyerek duyurdular. On lar Beslenme Hakk için Kad köy deydi - 16 Haziran 2009 Krize karfl halk n flartlar n her ilden halk n onar temsilcisi ile 21 Haziran da An-

30 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 30 kara ya tafl yacak olan Halkevciler beslenme hakk n savunmak için Kad köy skele Meydan ndayd. On lar asgari ücretin 527 TL, 4 kiflilik bir aile için açl k s n r n n 744 TL oldu u bu ülkede kriz koflullar n kendileri için f rsata çevirmeye çal flan sermayeye teflvik paketleri aç klay p halk açl k ve sefalete terk eden AKP iktidar n tencerede tafl kaynatarak protesto ettiler. Köylülerin ekme-biçme; halk n beslenme hakk için flartlar - n aç klad lar. Mahkeme Halkevcilere Hak Verdi: Ampule Ampul Denir - 18 Haziran 2009 Üniversite harçlar n n protesto edildi i bir bas n aç klamas nda, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an için Ampül Tayyip slogan at p pankart açan Halkevleri üyesi 8 kifli, tutuksuz yarg land klar Bursa 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Bu davada beraat eden 2 Halkevci nin de aralar nda bulundu u 6 kifli, kat ld klar bir baflka eylemde ayn slogan att klar için 11'er ay 20'fler gün hapis cezas na çarpt r lm flt. Mahkeme verilen bu cezay daha sonra ertelemiflti. Hatay da Halkevleri Krize Karfl Halk n fiartlar çin Yürüdü! - 18 Haziran 2009 Hatay da Halkevleri halk n krize karfl flartlar n bildirmek için Halkevi binas n n önünden Ulus alan na bir yürüyüfl düzenledi. Yürüyüfl boyunca krizle ilgili sloganlar at l rken Halkevleri nin 21 Haziran da Ankara da yapaca Onlar krize karfl halk n flartlar için yürüyor eyleminin duyurusu yap ld. 10'lar Halk n Bar nma Hakk çin BB Önündeydi - 18 Haziran 2009 On lar eylemleri kapsam nda Halkevciler BB önüne çad r kurarak bir eylem gerçeklefltirdi. Ekonomik krizle beraber iyice yoksullaflan halk n beslenme, sa l k, e itim gibi temel ihtiyaçlar n k sarak ellerindeki son kurufllar n da ev kiralar na yat rd klar n söyleyen Halkevciler, AKP hükümetinin uygulad kentsel dönüflüm projesiyle yüzlerce kiflinin evlerinin y k ld n ve sokakta yaflamaya terk edildi ini belirttiler. On'lar, Halk n fiartlar n Ankara'da Hayk rd - 23 Haziran 2009 Halkevleri, Türkiye nin birçok ilinden kendi taleplerini ve flartlar n ifade eden dövizlerle Ankara ya gelen temsilcilerle krize karfl halk n flartlar mücadelesini Ankara ya tafl yan bir uyar eylemi yapt. Krizin yaratt toplumsal y k ma karfl mücadele ça r s yapan kad n, erkek, genç, çocuk, yafll, iflçi, iflsiz, ö renci, kamu emekçisi, çiftçi, emekli, depremzede, bar nma ma duru bine yak n Halkevci haklar için mücadele eden herkesi "Halk n haklar ve flartlar var" slogan yla Ekim ay nda Ankara ya ça rd. Asgari Ücrete Yap lan 19 liral k Zam Eskiflehir Halkevleri Taraf ndan Protesto Edildi - 01 Temmuz 2009 Eskiflehir Halkevi üyeleri, l Çal flma Bölge Müdürlü ü önünde, asgari ücrete yap - lan zamm protesto etti. Ahmet Y ld z Son Yolculu una U urland - 04 Eylül 2009 Halkevleri Onursal Genel Baflkan Ahmet Y ld z stanbul da düzenlenen törenlerin

31 31 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU ard ndan son yolculu una u urland. Y ld z için önce Selimiye Camii nde bir dini tören ve müteakiben de bir askeri tören düzenlendi. Y ld z daha sonra, ailesi ve Halkevleri üyeleri taraf ndan düzenlenen bir yürüyüfl ve törenin ard ndan Karacaahmet Mezarl nda topra a verildi. Ahmet Y ld z için Selimiye Camii nde düzenlenen törene ailesi, Halkevleri üyeleri ve mücadele arkadafllar n n yan s ra çok say da ayd n ve siyasetçi de kat ld. Yaflar Kemal, Halkevleri eski GYK Baflkan ve Örgütlenme Sektereri Ali Cihat Ifl k, Halkevleri eski Genel Baflkan ve Dan flma Kurulu Baflkan Abdullah Ayd n, Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol, ÖDP Genel Baflkan Alper Tafl, Hasan Fehmi Günefl, Ahmet Güryüz Ketenci, Ziya Müezzino lu, Bahattin Yücel, Metalurji Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Cemalettin Küçük, Elektrik Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Erhan Karaçay, çok say da Trabzonlu vak f ve dernek temsilcileri törenin kat l mc lar aras ndayd. Herkesin birer Ahmet Y ld z olmas gerekir Bu konuflmay bütün Halkevciler ad na yapmak istiyorum diyerek sözlerine bafllayan Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol, Say n Genel Baflkan m askeri darbenin mahkemelerinde, cezaevlerinde özgürlük ve demokrasinin nas l savunulmas gerekti ini göstermifltir dedi. Birol konuflmas n, Bugün bask lara, adaletsizli e, faflizme ve gericili e karfl herkesin birer Ahmet Y ld z olmas gerekir. Unutmayaca z, mücadelemizde her an yaflayacak sözleriyle bitirdi. Birol un konuflmas n n ard ndan, Y ld z n ailesinin taziyeleri kabul etmesiyle tören sona erdi. Selin Y k nt s nda Dayan flma Büyüyor - 15 Eylül 2009 Sefaköylü Halkevciler, stanbul da selin vurdu u Atatürk ve Mehmet Akif Mahalleleri nde kap kap dolaflarak bir yandan halk n ihtiyaçlar n tespit etmeye çal fl rken di er yandan Halkevleri Hukuk Birimi nin haz rlad Sel ma durlar n n zararlar n n tespiti için yap lmas gerekenler k lavuzunu da tt lar. Özellikle sel bölgesine yak n halkevleri arac l yla sel ma durlar yla dayan flmay örgütlediler. Mersin Halkevi, Halk 25 Ekim'de Ankara'ya Ça rd - 17 Ekim 2009 Mersin de Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri AKP il binas önünde yapt klar bir bas n aç klamas ile halk 25 Ekim Haklar m z için birlefliyoruz mitingine ça rd. Halkevinden AKP il binas na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. 25 Ekim Ça r s Yapan Halkevciler Kartal Meydan 'ndayd - 18 Ekim 2009 Kartal'da mahallelerde hak mücadelesi yürüten Halkevciler, tafleron sa l k sistemine karfl mücadele yürüten Dev Sa l k- fl üyeleri, tüm emeklilerin insanca yaflam koflullar nda yaflayabilmeleri için örgütlendikleri Emekli-Sen üyeleri, okullarda paral - laflt rmaya karfl duran ö renci velileri, güvencesiz ö retmenler ve sa l ktaki piyasalaflt rman n ma duru hasta yak nlar bir araya gelerek Halkevleri'nin 25 Ekim'de Ankara'da yapaca mitinge ça r yapt lar.

32 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 32 Adana'da 25 Ekim Mitingine Ça r Eylemi - 19 Ekim 2009 Adana da Halkevleri nin 25 Ekim de Ankara da yapaca Haklar m z için birlefliyoruz mitingine ça r eylemi yap ld. zmir Halkevleri nden Hak Mücadeleleri Toplant s - 19 Ekim 2009 zmir Halkevleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonu'nda hak mücadelelerinin tart fl ld bir toplant gerçeklefltirdi. Toplant da farkl çal flma alanlar nda mücadele yürüten kurumlar n da kat l m yla sorunlar ve çeflitli hak mücadelesi deneyimleri tart fl ld. Toplant da bir kez daha 25 Ekim'de yap lacak Haklar m z için birlefliyoruz " mitingine ça r yap ld. Eskiflehir Halkevleri nden 25 Ekim e Ça r _ - 22 Ekim 2009 Eskiflehir Halkevleri üyeleri bir bas n aç klamas yaparak halk 25 Ekim de yap lacak Haklar m z için birlefliyoruz mitingine ça rd. Ömürtepe halk 25 Ekim Öncesi Topland - 23 Ekim 2009 stanbul, Sar yer Ömürtepe halk 25 Ekim öncesi biraraya gelerek son haz rl klar n yapt lar. Yaklafl k 100 mahallelinin kat ld toplant da 2 y ld r sürdürülen 3. köprüye karfl mücadeleyle ilgili k sa bir sinevizyon gösterimi oldu. Ard ndan yap lan konuflmalarda 3. köprüye karfl Ankara meydanlar nda ülkenin dört bir yan ndan gelecek olan hak mücadeleleriyle birleflmek ve Sar yer halk n n bar nma, çevre, su, ulafl m gibi haklar n büyütmek için 3. köprüye karfl Ankara meydanlar nda omuz omuza yürümek üzere sözlefltiler. zmir Halkevleri nden 25 Ekim Ça r s - 23 Ekim 2009 zmir Halkevleri, 25 Ekim de yap lacak Haklar m z için birlefliyoruz mitingine ça r eylemi yapt. Halkevleri'nin eylemine Ö renci Kolektifleri ve Liseli Genç Umut da destek verdi. Konak Kad n Do um Hastanesi önünden bafllayan 100 kiflinin kat ld - tek s ra yürüyüfl, Kemeralt nda bas n aç klamas yap larak sonland r ld. Tencere ve tavalar n tafl nd eylemde Yaflas n halk n haklar mücadelemiz, Yoksullar yürüyor mücadele büyüyor sloganlar at ld. Binler Ankara'da Hayk rd : Ferman Devletin Haklar Bizimdir - 25 Ekim 2009 Binler halk n haklar ve krize karfl flartlar için Ankara da birleflti. Halkevleri nin "krizin yaratt toplumsal y k m karfl s nda haklar m z için birlefliyoruz" slogan yla yürüttü ü çal flmalar Ankara da düzenlenen görkemli bir mitingle sürdü. Bar nmadan sa l a, çal flma hakk ndan kad n mücadelesine kadar farkl hak mücadeleleri kortejleri oluflturan yaklafl k 5 bin kifli krize karfl halk n flartlar var dedi. Hak mücadeleleri kendi örgütlü güçlerini Ankara ya tafl d *Yürüyüflte stanbul halk 3. köprüye karfl yaflam haklar n savunan pankartlar ve kapitalizmin krizine karfl Marx selamlayan pankartlar yla alanda yerlerini ald lar. *Engelli Haklar Atölyesi Ne sadaka ne ayr cal k paras z e itim paras z sa l k isteyerek engelli haklar mücadelesini alana tafl d. *Geçen ay stanbul kitelli de yaflanan sel felaketinde ma dur olan Sefaköy halk yaflan lan felaketten selin de il AKP nin sorumlu oldu unu hat rlatan pankartlar yla alanda yerlerini ald. *Ankara Dikmen ve stanbul Bahçelievler den gelen Halkevci Kad nlar ise krefl

33 33 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU hakk n öne ç kartt klar kortejlerinde Urfa da öldürülen Ceylan n, tutuklu DTP li kad n ve çocuklar n foto raflar n tafl d lar. Eskiflehir de intihar eden, stanbul da selnedeniyle can veren kad n emekçileri dövizleri ve sloganlar yla and lar. *Paras z e itim talebini dile getiren Kocaeli Halkevleri, derinleflen iflsizlik sorunu karfl s nda güvenceli ifl talep eden Bursa Halkevleri, zamlara ve gericili e karfl mücadele ça r s yapan Eskiflehir Halkevleri, halk n sa l na ve bölgedeki tar m üreticilerinin ürünlerine sahip ç kan Karadeniz Halkevleri renkli pankartlar, flamalar ile alanda yerlerini ald. Bursa Halkevleri'nin kortejinde "Üzmez'i haklad k s ra AKP'de" pankart yla yer alan Üzmez eylemcisi kad nlar da flemsiyeli direnifllerini bir kez daha hat rlatt. *Çukurova Bölge Halkevleri Kardeflli in ülkesi bar fl n güvencesi pankart yla Kürt sorununda bar fl n teminat n n halklar n kardeflleflmesi oldu u mesaj n Ankara ya tafl d. Antalya Halkevleri ise sa l kta al nan katk paylar na karfl geçen hafta yapt klar eylemin ard ndan katk pay n n kald r lmas talebini alanda dile getirdi. zmir Halkevi açl a ve iflsizli e dikkat çekerken, Sivas ve Bolu Halkevleri de pankartlar yla alanda yerlerini ald lar. *Çal flma hakk kortejinde yer alan D SK Dev Sa l k- fl üyesi iflçiler, iflten at lan ve direniflte olan Eskiflehir Renta dan Birleflik Metal- fl üyeleri, 25 Kas m KESK grevine kat l m ça r s yapan Devrimci Kamu Emekçileri, sa l k hakk talebini dile getiren sa l k emekçileri, Devrimci Ö retmen ve Atanamayan Ö retmenler Platformu üyesi güvencesiz e itimciler, Mühendis Mimarlar ve fiehir Planc lar n n yer ald Politeknik korteji, eme in rengini tüm coflkusuyla alana yans tt. *Ankara n n Dikmen ve Mamak bölgesindeki Bar nma Hakk Bürolar ve Kocaeli Ar zl daki depremzedeler de insanca koflullarda bar nma talebini kitlesel ve coflkulu kortejiyle mitinge tafl d lar. *Ni de den gelen Hasangazi Köy Meclisi, köylerinde yürütülen siyanürlü madencilik çal flmalar na karfl çevre hakk için mitingde yer ald. KESK Ankara fiubeler Platformu ve PSAKD Ankara fiubesi ve AFSAD l foto raf sanatç lar eyleme kat larak destek verdi. *Türkiye nin farkl kentlerindeki üniversitelerden Ö renci Kolektifleri nin ça r s yla gelen üniversiteliler, piyasalaflt rmaya, gericili e, yasakç üniversite yönetimlerine karfl isyan sloganlar yla mitingin kitlesel ve renkli kortejini oluflturdular. Liseli Genç Umut red ça r s yla büyüttü ü gerici piyasac e itim karfl t mücadelesini ve "Kürt arkadafl ma, kardeflime dokunma" kararl l n coflkulu sloganlar yla dile getirdi. DTP Ankara l ve lçe Yöneticileri, Artvin Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Gürbüz Akyüz, Ni de Uluk flla Porsuk Köy Meclisi Derne i temsilcileri, Ni de Uluk flla Hasangazi Köy Meclisi Derne i temsilcileri, D SK/Dev Sa l k- fl Genel Baflkan Arzu Çerkezo lu, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Genel Merkezi yöneticileri, Pir Sultan Abdal Ankara fiube yöneticisi Hasan Ya z, Türkiye Bar fl Meclisi Sekreteri Nusret Do ruok ve üyeleri mam Canpolat, Ça dafl Gazeteciler Derne i Ankara fiube yöneticisi Tar k Hatipo lu, Haber-Sen MYK Üyesi Osman Köse, SDP Ankara l Baflkan smail fiengül, HD Genel Baflkan Öztürk Türkdo an, KESK MYK üyesi Hüseyin Gölpu-

34 nar, E itim-sen Genel Merkez Yöneticisi Serpil Aç l Özer, SES Ankara fiube Baflkan brahim Kara, ÖDP Genel Baflkan Yard mc s Önder flleyen, EMEP Genel Baflkan Yard mc s Haydar Kaya, TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç, Devrimci 78 liler Baflkan Hüseyin Esentürk ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara 78 liler Giriflimi Baflkan Hüseyin Gevher ve üyeleri, TTB Merkez Konsey üyesi Ali Çerkezo lu, BES Genel Baflkan Osman Biçer, T HV Genel Sekreteri Metin Bakkalc, Mamak Belediye Meclis Üyesi Yusuf Sa l k ve Orhan Keçelio lu, Tar m Orkam-Sen Ankara fiube Baflkan Osman Özyurt ve MYK üyeleri mitinge kat larak destek verdi. Büyük Alevi Mitingi: Yüz Binler Eflit Yurttafll k çin Yürüdü - 8 Kas m 2009 Alevi Bektafli Federasyonu öncülü ünde Kad köy de düzenlenen 'Ayr mc l a karfl Eflit Yurttafll k Hakk ' mitingine yüz binlerce kifli kat ld. AKP hükümetinin Alevi haklar konusunda att ad mlar samimiyetsiz olarak niteleyen Aleviler, eflit yurttafll k taleplerini dile getirdi. Demokratik kitle örgütleri ve sol partilerin de destek verdi i miting son y llar n en kitlesel eylemlerinden biri olarak kayda geçti. Türkiye nin dört bir yan ndan gelerek Kad köy Meydan nda buluflan Aleviler, zorunlu din dersinin kald r lmas n, Diyanet flleri Baflkanl n n la vedilmesini 33 ayd n n yak larak katledildi i Sivas'taki Mad mak Oteli'nin müze olmas n, cem evlerinin ibadethane say lmas n, Alevi köylerine cami yap lmas ve imam gönderilmesi politikas n n terk edilmesini, nüfus cüzdanlar ndaki din hanesinin kald r lmas n istedi. Halkevleri, birçok ilden kat l m sa layarak mitinge destek verdi. Açl a, Yoksullu a, flsizli e ve Zamlara Art k Yeter Diyen Binler Alanlardayd - 23 Kas m 2009 Ankara da Açl a, Yoksullu a, flsizli e ve Zamlara Hay r mitinginde buluflan binler, 25 Kas m da gerçeklefltirilecek halk grevi için ça r yapt. Eylemde iflten ç - karmalar n yasaklanmas, zamlar n geri al nmas, sosyal güvenlik hizmetlerinin paras z ve nitelikli olarak sunulmas, çal flt rma saatlerinin k salt lmas ve fazla çal flt rma uygulamalar n n yasaklanmas talepleri dile getirildi. 25 Kas m Halk Grevi Hak Grevi HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 34 stanbul Sabah saatlerinden itibaren okullar, hastaneler ve vergi daireleri baflta olmak üzere birçok kamu kurumunda Bu iflyerinde grev var pankartlar aç larak grev bafllat ld. Kamu iflyerlerinde greve kat l m oran yüksek oldu. Halkevciler 25 Kas m grevini halk grevine çevirmek için çaba gösterdiler. Bütün Halkevi flubeleri bölgesinde bulunan okul ve hastenelerde grevi yayg nlaflt rd lar. Okullarda, ö renciler ö retmenler ve veliler beraber hareket ederek boykotlar gerçeklefltirerek, grev meydan na beraber gittiler. Özellikle ulafl m hakk mücadelesinin sürdü ü 25 Kas m da greve kat - lanlar Halkevcilerin öncülü ünde paras z ulafl m hakk n kulland lar. Ankara Ankara da sabah saatlerinden itibaren bafllayan greve kat l m oldukça yüksek oldu. Binlerce kamu çal flan ifl b rakt. K z lay Ziya Gökalp Caddesi K z lay giriflinde top-

35 35 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU lanan kitlenin say s 10 bine ulaflt. Halkevciler grevi bulunduklar bütün mahallelerde örgütlediler. zmir zmir de 25 Kas m da hayat durdu. Birçok okul, hastane ve kamu kurumunda çal flmalar durdu. Halk greve büyük oranda destek verdi. Adana BTS ye üye emekçilerin saat de ifl b rakarak bafllatt grev, sabah di er ifl kollar nda çal flan emekçilerin de ifl b rakmalar yla devam etti. Düzenlenen bas n aç klamas yo un kat l mla fiili mitinge dönüfltü. Üç ayr yürüyüfl kolu oluflturan emekçiler stasyon Meydan nda bir araya gelerek insanca yaflam taleplerini dile getirdi. Eskiflehir Eskiflehir de KESK ve Kamu-Sen in ça r s yla 5 konfederasyona ba l çal flan yaklafl k 2,5 milyon memurun yapaca 1 günlük uyar grevi saat de tren gar nda bafllad. KESK ve Kamu-Sen üyeleri ortak bir bas n aç klamas yapt. Alandaki eyleme kat lmayan Eskiflehir Halkevleri kamu emekçilerinin grevine destek vermek için Ö renci Kolektifleri ve Liseli Genç Umut un da deste iyle Porsuk Bulvar Adalar Mevkiinde saat de Grev Kürsüsü kurdular. Trabzon Kamu emekçilerinin gerçeklefltirdi i grev Trabzon da da yo un bir kat l m ile gerçekleflti. Mersin Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi baflta olmak üzere bütün Sa l k ve Sosyal Hizmet kurumlar na Bu iflyerinde grev var pankartlar as larak bildiriler da t ld. Mersin'de emek ve demokrasi güçleri saat 11:00'de ifl yerlerinden ve kurumlar ndan ç karak stasyon Meydan nda bulufltu. Buradan AKP l Binas na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. AKP binas önündeki bas n aç klamas sona erdikten sonra Halkevi, Ö renci Kolektifleri ve Gençlik Muhalefeti üyeleri AKP binas n yumurta ya muruna tuttu. Artvin - Hopa KESK in ça r s yla yap lan eyleme yaklafl k 400 kifli kat ld. KESK bileflenleri d - fl nda Halkevlerinin de destek verdi i eylem saat da Hopa Park ndan bafllay p, nönü Caddesi üzerinden yürüyüflle devam etti. 25 Kas m grevi bunlar n d fl nda birçok ilde de baflar yla gerçeklefltirildi. 4 fiubatta Tüm Türkiye Genel Grevdeydi - 4 fiubat 2010 Ankara Ankara da binler Ziya Gökalp Caddesi nde miting yapt. Tekel iflçilerinden baz lar n n aileleri de mitinge kat l rken iki Tekel iflçisinin çocuklar birer konuflma yapt. Tekel iflçileri yetim hakk yiyor diyen hükümete seslenen çocuklar "Sizin çocuklar -

36 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 36 n z Amerika'da okurken bizim üniversitede okumam z neden istemiyorsunuz, neden engelliyorsunuz?" diye sordu. Tuzluçay r'dan paras z ulafl m hakk n kullanarak mitinge gelmek isteyen Halkevcilere polis engel olmak istedi. Engellemeler bofla ç kar ld, iki otobüs K z lay'a geldi. Bat kent te ise Halkevciler, genel greve Metro yu kilitleyerek destek verdiler. Uzun bekleyiflin ard ndan tüm yolcular paras z olarak Metro ile K z lay a indi. Tekel flçileri Halkevcilerin bu deste ini coflkuyla karfl lad lar ve Halkevleri ne güvenleri daha da artt. stanbul stanbul da grev Anadolu ve Avrupa yakas nda sendikalar n, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin bölgelerinde yapt klar bas n aç klamalar yla bafllad. Ard ndan Anadolu yakas Eminönü nden, Avrupa yakas ise Fatih taraf ndan yürüyerek Saraçhaneye geldiler ve burada bir miting gerçeklefltirdiler. Halkevleri her iki koldan da insanca yaflam güvenceli ifl pankart yla yürüyüfle kat ld. Anadolu yakas ndan mitinge gelen binlerce kifli paras z ulafl m hakk n kulland. Eskiflehir Eskiflehir de grev günü eylem Taflbafl Kültür Merkezi önünde bas n aç klamas ile bafllad. Binler güvenceli ifl talebiyle 4C nin kald r lmas n istedi. Halkevleri eyleme kitlesel olarak kat ld. Bursa Bursa da Orhangazi park nda sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partiler ifl güvencesi, 4C nin kald r lmas talebiyle bir araya geldi. Mersin Mersin'de kitlesel yürüyüfl ve bas n aç klamas yap ld. Yaklafl k 4 bin kiflinin kat ld, Belediye Tafl Bina önünden bafllayan yürüyüfl AKP l Binas önünde yap lan eylemle devam etti. Adana Adana da grev 4 bin kiflinin kat ld bir mitingle gerçeklefltirildi. Artvin D SK, KESK, Halkevleri, 78'liler ve CHP'nin kat l m yla Bibak Market önünde bir eylem yap ld. Hopa Halkevleri, E itim-sen, ÖDP, Belediye- fl, Tüm Bel-Sen'in kat l m yla Tekel flçilerine destek eylemi yap ld. 250 kiflinin kat ld eylem sonunda 5 fiubat Cuma günü Halkevleri taraf ndan Kemalpafla'da yap lacak Tekel flçisi yle dayan flma eyleminin duyurusu yap ld.

37 37 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Samsun Tekel flçileri ne destek için miting düzenleyen sendikalar Cumhuriyet Meydan nda toplanarak hükümeti protesto etti. Yaklafl k 600 kifli, üzerinde Memurlar n, iflçilerin ç l k sesleri AKP yi karartacak yaz l Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kuklas n benzip döküp yakt. Rize Pazar lçesi'nde AKP lçe Binas önünde yap lan eyleme Halkevleri, Genç Umut, ÖDP, CHP ve Tek G da- fl destek verdi. Eylemde Tekel iflçilerinin hakl mücadelesine destek ça r s yap ld. Tekel iflçilerinin bugün yaflad sorunlar Çay Kanun Tasar - s 'ndan sonra Çaykur iflçilerinin de yaflayaca belirtildi ve mücadele ça r s yap ld. Giresun Yaklafl k 300 kiflinin kat ld bas n aç klamas na Giresun Halkevi, ÖDP. Sosyalist Parti, Liseli Genç Umut ve Dev-Lis destek verdi Trabzon Sendikalar ve kitle örgütleri, Meydan Park ta toplanarak bas n aç klamas yapt. Eyleme 400 kifli kat ld. 4 fiubat grevi Denizli, Konya, Silopi, Bismil, Burdur, Gölcük, K rklareli, Tekirda, Batman gibi birçok flehirde gerçekleflti. Halkevleri 1 May s Yürüyüflünü Bafllatt : AKP ye Kul, Sermayeye Köle Olmayaca- z! - 18 Nisan 2010 Eskiflehir Gültepe Halkevi, Odunpazar bölgesinden Adalar Porsuk Bulvar na do ru eyleme kat lmak için yürüyüfle bafllad. Espark AVM önünde toplanan Eskiflehir Ö renci Kolektifleri Adalar Porsuk Bulvar na do ru yürüyüfle geçti. Doktorlar dan yürüyüfle bafllayan Eskiflehir Halkevi ve Liseli Genç Umut Adalar Porsuk Bulvar nda di er iki kolla bulufltu. Güvenceli ifl insanca yaflam için tüm Eskiflehir halk n 1 May s alan na davet eden konuflmalar n ard ndan halaylarla, horonlarla eylem sonland r ld. stanbul Halkevleri 1 May s yürüyüflünü, Tünel den Taksim e yap lan bir yürüyüflle bafllatt. nsanca yaflam ve güvenceli ifl taleplerinin dile getirildi i eylemde AKP ye kul, sermayeye köle olmayaca z denildi ve 1 May s ça r s yap ld. Eylemde, çeflitli iflçi direnifllerinin temsilcilerinin yan s ra, 3. Köprü projesine karfl mücadele eden Sar - yerliler, emekliler, engelliler, kad nlar, sinema emekçileri, lise ve üniversite ö rencileri de talepleriyle yer ald. Coflkulu yürüyüflün ard ndan var lan Taksim Meydan nda çeflitli konuflmalar yap ld. Meydan da hep bir a zdan 1 May s marfl n söyleyen, Yaflas n 1 May s slogan ve türküler eflli inde halaylar çeken emekçiler, eme in bayram n n coflkusunu iki hafta önceden Taksim e tafl d.

38 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 38 Ankara Ankara Halkevleri nad na 1 May s, inad na Taksim slogan yla AKP il binas na yürüdü. Burada AKP ye kul, sermayeye köle olmayaca z diyen Halkevleri, halk n haklar ve talepleri için 1 May s ça r s yapt. Halkevleri, AKP önünde yapt eylemde halk, y llarca süren bir mücadelenin ard ndan kazan lan Taksim e, 1 May s alan - na ça rd. Halkevleri nsanca Yaflam Güvenceli fl Talebiyle 1 May s ta Alanlardayd - 1 May s 2010 Taksim: Binlerce Kifli Hak Mücadeleleri Kortejinde Bulufltu - 1 May s 2010 Taksim, 1 May s ta tarihi bir gün yaflad. Yüz binlerce emekçi, üç koldan uzun mücadeleler sonucu kazan lan 1 May s meydan na akt. Halkevleri, Taksim deki tarihi May s na hak mücadeleleri kortejleriyle kat ld. stanbul un, Ankara n n ve Kocaeli nin yoksul mahallelerinden binlerce kifli nsanca Yaflam, Güvenceli fl talebiyle alana ç karken AKP ye kul, sermayeye köle olmayaca z dedi. En önünde Tek Yol Devrim pankart n n yer ald kortejde Söz Yetki Karar ktidar Halka pankart ve Yaflas n Sosyalizm yaz l büyük bir flama da tafl nd. Antakya Halkevleri ve birçok sendika, siyasi parti, demokratik kitle örgütü düzenlenen mitingle 1 May s coflkusunu yaflad. Yaklafl k iki bin befl yüz kiflinin kat ld mitingde Halk n Haklar Var pankart arkas nda yürüyen Halkevleri nin coflkulu kat l m, sloganlar ve s nav sistemini elefltiren karakteri S nav Ma duru Abuzer Testçözer büyük ilgi gördü. Artvin Geçen y la göre daha kitlesel ve renkli bir kat l m n oldu u 1 May s mitingi, kat - l mc örgütlerin Atapark ta toplanmas yla bafllad. Miting öncesinde Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri polis engellemesini aflarak yasakl Cumhuriyet Caddesi nden Atapark önüne kortejler halinde yürüdü. fiavflat Sabah saatlerinde fiavflat Terminali nden miting alan na yap lan yürüyüflte at lan sloganlarla fiavflatl emekçiler Taksim coflkusunu kendi ilçelerine tafl d. Halkevciler tüm coflkusuyla alanda yerlerini ald lar. Hopa KESK, Halkevleri ve ESP nin düzenledi i 1 May s mitingine yaklafl k 800 kifli kat ld. Çay emekçileri Halkevleri kortejinde yo un kat l m gösterirken Rizeli ifladamlar - n n haz rlad Yeni Çay Kanun Yasa Tasar s mitingin ana gündemini oluflturdu. Çay da bizim, dere de bizim söz de bizim diyen emekçiler çay na, Çay-Kur una, deresine, eme ine, al n terine sahip ç kacaklar n bir kez daha göstermifl oldu. Bursa Bursal emekçiler 1 May s Fomara Meydan nda yapt klar mitingle selamlad. Ö len saatlerinde Gökdere Meydan nda toplanan befl binden fazla emekçi buradan

39 39 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU kortejler halinde miting alan na yürüdü. Bursa Halkevi, Livane Kültür Derne i ve Do- a-der in kortejlerinde su hakk talebi öne ç karken alan n en kitlesel ve coflkulu grubu Liseli Genç Umut oldu. Eskiflehir 1 May s yürüyüflü tüm coflkusuyla Aytaç Caddesi nde bafllad. 1 May s kutlamalar nda S hhiye Meydan n yaklafl k 7 bin kifli doldurdu. Eskiflehir Halkevi nden yürüyüfle geçen Halkevciler buluflma noktas na kortejler halinde gitti. "AKP'ye kul, sermayeye köle olmayaca z", " fl, afl, krefl, insanca yaflam istiyoruz", "Söz, yetki, karar, iktidar halka", "Gültepe Halkevi" ve "Emek Halkevi" pankartlar tafl yan Halkevciler alan n en coflkulu ve kitlesel topluluklar ndan birini oluflturdu. zmir zmir deki 1 May s kutlamalar na güvencesiz emekçiler damgas n vurdu. Tarifl iflçileri, Kent A.fi. iflçileri, Büyükflehir Belediyesi Park ve Bahçe iflçileri ve Tekel flçileri, güvencesizlefltirmeye ve taflerona karfl taleplerini hayk rd. Gündo du Meydan nda 30 bin emekçinin kat ld 1 May s mitingine Halkevleri kitlesel bir flekilde kat ld. Mersin stasyon Meydan ndan Cumhuriyet alan na yap lan yürüyüfl ile bafllayan 1 May s kutlamalar 10 binden fazla kiflinin kat l m yla gerçekleflti. Halkevleri coflkusuyla 1 May s alan ndayd. Samsun Son dönemde Samsun da yaflanan rkç sald r lar n kentteki olumsuz havas n k rmak için Halkevleri ve di er örgütler yasakl olan Çiftlik Caddesi nden yapt klar yürüyüfllerle toplanma alan na girdi. Yaklafl k 2500 kiflinin kat ld 1 May s mitinginde Halkevleri ve Liseli Genç Umut kitleselli i ve coflkusuyla alanda yerlerini ald lar. Trabzon Trabzon da 1 May s ya mura ra men coflkuyla kutland. KESK ve Türk fl öncülü- ünde kutlanan bu y l ki 1 May s a geçmifl y llara göre daha yo un bir kat l m oldu. Ni de Binden fazla emekçi fiefik Soyer Meydan nda yap lan bir mitingle 1 May s selamlad. Bu y l eyleme Ni deli Halkevciler de kat ld. Mu la Mu la da 1 May s befl y l aradan sonra yeniden ve coflkuyla kutland. Yaklafl k iki bin kifli K flla Park nda bir araya geldi. D SK, KESK, E itim-sen, Halkevleri gibi kurumlar n kat ld miting, ça r c kurumlar ad na yap lan konuflmalar n ard ndan yerel müzik gruplar n n dinletisiyle sona erdi. Pazar, skenderun, Antalya da da Halkevciler 1 May s ta pankartlar ve kortejleriyle yerlerini ald lar.

40 HALKIN HAKLARI PROGRAMI LE YEREL SEÇ MLERE Halkevleri 2009 Mart nda yap lan yerel yönetim seçimlerinde hak mücadelelerinin yayg nlaflt r lmas ve güçlendirilmesi ilkesiyle çal flmalar n yürüttü. Neo liberalizmin hayat n her alan n piyasalaflt ran politikalar na karfl halkç bir yerel yönetim talebini yayg nlaflt rmaya çal flt. E itim, sa l k, bar nma, ulafl m, krefl gibi temel hizmetlerin kazan lmas için yerel yönetimleri bu haklar n savunuldu u yerler haline getirme hedefini güttü. Yerel yönetimleri, gerici ve neoliberal politikalar n uygulanmas nda bir s çrama tahtas olarak kullanan AKP nin piyasac, gerici politikalar n teflhir etti. Halk n, neoliberalizm ve gericilik karfl s nda birli inin bir basama olarak solun birli inin sa lanmas için çaba gösterdi. Bu anlay fl do rultusunda solun baflar kazanabilece i yerlerde ortak çal flmalar yapmaya çal flt. Baflar k stas n ise sadece seçimi kazanmak üzerinden de il mücadeleyi ilerletebilmek, talepleri toplumsallaflt rabilmek olarak belirledi. Buna uygun yerlerde ortak adaylar desteklendi. Halkevleri, halk n yerel yönetimlerde do rudan söz, yetki ve karar sahibi olmas gerekti ini savunmakta, halk n mahallelerde, iflyerlerinde meclisler ve komiteler etraf nda örgütlenerek tabandaki en temel yönetim organlar n oluflturmas n hedeflemektedir. Bu do rultuda yerel seçimlerde muhtarl klar ayr bir önemle ele alm flt r. Muhtarlar n her ne kadar çiflleri Bakanl na ba l memur statüsünde olmalar na ra men

41 41 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU devletin de il halk n muhtarlar olarak ifllevlenmesini, halk n haklar n n sözcüsü olmas n hedeflemifltir. Ülkenin dört bir taraf nda halk n muhtarlar çal flmas yla; yerel yönetimin en küçük birimi olan muhtarl klar halk n haklar mücadelesinin savunuldu u, mahallelinin her gün yaflamlar ile ilgili her konuda söz ve karar hakk n kullanabilece i do rudan demokrasi nin yaflama geçirildi i, do rudan demokrasinin bir flart olarak seçilen muhtar n denetlendi i ve istenildi i takdirde geri ça r labildi i, mahalle halk yla düzenli olarak yap lacak toplant lar n mahalle meclisi ne dönüfltürüldü ü, halk n muhtar n n bu toplant larda al nan kararlar uygulamakla yükümlü oldu u prensipleriyle hareket edilmifltir. Halk n muhtarlar çal flmas yerel seçim sonras na çok say da muhtar b rakmasa da çal flman n yap ld mahallelerde kal c iliflkiler ve mahallenin sorunlar na hâkimiyet sa lad. Ve gelecek yerel yönetim seçimlerinde de belirgin bir hedef haline getirildi.

42 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 42 Keçiören Halk n n Sözü Var - 15 Haziran 2008 Ankara da Halkevleri taraf ndan yaklaflan yerel seçimlerle ilgili olarak daha önce Mamak ve Dikmen de yap lan halk toplant lar n n üçüncüsü Keçiören Halkevi taraf ndan Keçiören halk n n sözü var slogan yla Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Keçiören Halkevi yöneticisi Hakan Y ld r m n yönetti i toplant, Halkevleri GYK üyesi Kutay Meriç in sunufluyla bafllad. Toplant da ÖDP, CHP, SHP, TKP, EMEP, DTP, Dayan flma Evi, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i, D SK/Emekli-Sen temsilcileri söz alarak konufltu. Kocaeli Halkevleri, Seçim çin Sözünü Söyledi - 18 Ocak 2009 Kocaeli Halkevleri KYÖD'te gerçeklefltirdi i bas n aç klamas ile 29 Mart Yerel seçimlerine iliflkin tavr n aç klad. Halk n Haklar Beyannamesi'ni okuyan Saraybahçe Halkevi Baflkan Galip Dönmez, hak taleplerini yükseltecek olan adaylar n desteklenmesi noktas nda taahhütname imzalatacaklar n belirtti. Mamak'ta Yerel Seçimler çin Kitlesel Halk Toplant s Yap ld - 25 Ocak 2009 Tuzluçay r Beyaz Köflk Dü ün Salonunda CHP nin Ankara Büyük fiehir Belediyesi Baflkan Aday Murat Karayalç n ve Mamak Belediye Baflkan Aday Veli Gündüz fiahin in kat l m ile bir halk toplant s gerçeklefltirildi. Mamak Halkevleri, Disk-Genel-ifl Ankara 2 Nolu fiube ve Mamak Bar nma Hakk Bürosu taraf ndan düzenlenen toplant ya 2500 kadar Mamakl kat l rken, kat l mc lar n bir k sm salona s mad. Coflkulu bir havada geçen toplant da kendi sorunlar konusunda yap lan konuflmalara halk n ilgisi ve tepkisi yo undu. Yerel Yönetimler, Kriz ve Halk n Haklar Sempozyumu: Sermaye Egemenli ine Karfl Yoksullar n syan Her Yerde! - 31 Ocak fiubat 2009 Halkevleri Vakf taraf ndan Halk n Haklar, Kriz ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 31 Ocak- 1 fiubat tarihlerinde Ankara da yap ld. nflaat Mühendisleri Odas nda iki gün süren Sempozyumda akademisyen, kurum temsilcisi, sendikac ve yazarlar n katk lar yla 16 bilimsel tebli sunulurken, mahalleliler, iflçiler, kad nlar, çocuklar kendi taleplerini ve yerel yönetimlere bak fllar n paylaflt lar. Sempozyumun sonunda Yoksullar n isyan ad verilen sonuç bildirgesi okundu. Okmeydan nda Muhtarl k Çal flmalar -01 fiubat 2009 Okmeydan Mahmut fievket Pafla Mahallesi nde muhtarl k çal flmalar çerçevesinde çeflitli etkinlikler yap ld. Sokak sokak, ev ev gezilerek yap lan halk n muhtarl çal flmas n mahalleye daha fazla yaymak amac yla Demircilik Köyü Derne i nde bir toplant düzenlendi. Özellikle köy dernekleri yöneticileri ve mahalle esnaf n n davetli oldu u toplant da mahallenin sorunlar dile getirildi ve mahalle muhtarl n n önemi üzerinde duruldu. Toplant da muhtar aday (Ayfle) Saliha D flkaya mahallede yürütülen çal flma sonucu ortaya ç kan program aç klad ve neden muhtarl a aday oldu unu anlatt.

43 43 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU zmir Güzeltepe Mahallesi AKP'yi Uyard : Büronu Al Bafl na Çal - 08 fiubat 2009 zmir'de Çi li'nin Güzeltepe Mahallesi'nde mahalleliler AKP'yi 2 gün önce mahallelerinde aç lan AKP seçim bürosunu kald rmas konusunda uyard. Mahalleliler AKP'nin açt seçim bürosunun önüne gelerek bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Halkevleri AKP'yi Adana'n n Yoksul Mahallelerinde Haklad - 08 fiubat 2009 Adana da yoksul Kürt halk n n yo un olarak yaflad fiakirpafla mahallesinde AKP liler da tt klar eflantiyon malzemeleriyle oy toplamaya çal fl rken karfl lar na Halkevciler ç kt. Mahallede gazete sat fl yaparken AKP lilerin ellerinde bulafl k önlü ü ve bulafl k süngeriyle evlere girdi ini gören Halkevciler AKP lileri mahalleden kovdu. AKP nin halk düflman politikalar n teflhir eden konuflmalar yapan halkevcilere bizde halk z, bizde Kürdüz diye cevap veren AKP lilere halk tepki gösterdi. Halkevcilerin pefllerini b rakmad n ve mahalle halk n n da destek verdi ini gören AKP liler polis yard - m yla mahalleden uzaklaflt. stanbul - Kireçburnu Mahallesi Halk n Muhtar Aday - 18 fiubat 2009 Sar yer Kireçburnu Mahallesi'nde muhtarl k çal flmalar kapsam nda aday Handan K z laslan Kireçburnu halk n n haklar n, Kireçburnu mahallesini savunmak, gelifltirmek ve güzellefltirmek için aza adaylar yla beraber mahalle halk yla toplant lar düzenlendi. Toplant larda komiteler kuruldu. Hatay: Dursunlu Halk Meclisi Adaylar n Aç klad - 23 fiubat 2009 Hatay n Dursunlu beldesinde oluflturulan Dursunlu Halk Meclisi, belediye baflkan aday ve meclis üyesi adaylar n aç klad. Halkç Belediye, Demokratik Yerel Yönetim için Aday m z smail Alt nöz diyen Dursunlu Halk Meclisi seçim bürosunun aç l fl n yapt. Hopal Halkevciler Bakan Faruk Çelik'i Protesto Etti - 25 fiubat 2009 AKP nin Hopa daki seçim bürosunun aç l fl için ilçeye gelen Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Hopal Halkevcilerin protestosuyla karfl laflt. Hopa giriflindeki seçim bürosunda yerel seçimlerde aday gösterilen AKP lilerin tan t m n n ard ndan Bakan Faruk Çelik konuflma yapmaya bafllad. Çelik in Filistin de geçti imiz ay yaflanan srail katliam ndan bahsetti i s rada dinleyiciler aras nda bulunan Halkevleri üyeleri Bakan Çelik i protesto etti. Halkevciler protesto s ras nda Konya da tatbikat yapan srail uçaklar n n hesab n verin, AKP yi Hopa da haklayaca z, Krizin bedelini siz ödeyeceksiniz yaz l dövizler açarken konuflma yapan bir Halkevci, Buraya gelip yalan söylüyorsunuz. Bu kadar yoksullu un iflsizli in sorumlusu sizsiniz diyerek Hopa ya gelmeden önce Deniz Feneri soygununun hesab n vermeleri gerekti ini söyledi. Yap lan eyleme alanda bulunan polisler müdahale ederken, polisin kalkanl sald r s na u rayan Halkevciler konuflman n yap ld alandan d flar ya ç kar ld. Bunun üzerine Bakan dinleyen di er Hopal lardan durumu protesto edenler oldu. Halkevcilerin eylemiyle konuflmas kesilen Faruk Çelik, konuflmas n tamamlayamadan kürsüden inerek program sonland rmak zorunda kald.

44 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 44 Halkevleri Tüm Ülkede Yerel Seçimlere liflkin Tavr n Aç klamak çin Meydanlardayd - 01 Mart 2009 stanbul Rantç de il halkç belediye istiyoruz diyen halkevciler Taksim Meydan na yürüdü. Halkevciler, AKP nin da tt kömür ve beyaz eflyan n seçim rüflveti oldu una dikkat çekmek için meydana bir de buzdolab getirdi. Ellerinde Halkç Yerel Yönetim lkeleri ve Rantç Yerel Yönetim lkeleri ni s ralayan bir pankart tafl yan Halkevciler meydanda yapt klar bas n aç klamas nda yerel yönetimlere iliflkin halk n flartlar n s ralad. Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol yapt aç klamada Devleti-belediyeyi flirket, halk müflteri gibi gören bir anlay fl kabul etmediklerini söyledi. Bas n aç klamas - n n ard ndan Sefaköy Halkevi tiyatro toplulu u AKP icraatlar n hicveden k sa bir oyun sergiledi. Ankara Ankara Halkevleri nin Yüksel Caddesi nde gerçeklefltirdi i eylemde aç klama yapan Halkevleri Kültür Sekreteri Özgür Tüfekçi, 30 y ld r ülkede yaflanan y k c neo-liberal dönüflümün belediyeleri kar amac güden flirketler haline getirdi ine iflaret ederek sosyal devlet diye yutturulmaya çal fl lan sadaka devletinin en önemli pratik uygulay c lar n n AKP belediyeleri oldu unu ifade etti. AKP ye alternatif oldu unu söyleyen partilerin de halk n en temel haklar konusunda kayda de er bir program aç klamad klar na dikkat çeken Tüfekçi halk n haklar n gözetmeyen bir siyasi oluflumun AKP nin neo-liberal ve gerici uygulamalar karfl s nda hiçbir flans yoktur dedi. Mamak'ta Binler Gökçek'e Dur Dedi! - 01 Mart 2009 Mamak Bar nma Hakk Bürosu öncülü ünde Ankara Büyükflehir Belediyesi nin Kentsel Dönüflüm Projesi ne karfl 2 y ld r mücadele eden Mamakl lar, 1 Mart Pazar günü Derbent Sal Pazar 'nda bir halk toplant s gerçeklefltirdi. Mitinge dönüflen toplant ya kentsel dönüflüm projesi ma duru binlerce Mamakl kat ld. Davet edilenlerden Melih Gökçek toplant ya gelmezken Murat Karayalç n kat larak bir konuflma yapt. ki saat süren mitingde ilk önce Mamak halk ve temsilcileri konuflurken daha sonra adaylara söz verildi. Kartal da Yerel Yönetimler Tart fl ld - 07 Mart 2009 Kartal Halkevi, Kartal TMMOB toplant salonunda nsanca Bir Yaflam çin Nas l Bir Yerel Yönetim konulu panel gerçeklefltirdi. Dev Maden Sen Genel Baflkan Çetin Uygur un yönetti i panelde Halkevleri Örgütlenme Sekreteri Samut Karabulut; yerel yönetimlerin tarihsel geliflimi, yerel yönetimlere bak fl ve yaflad m z ça da yerel yönetimlere dair siyasi taleplerin neler olmas gerekti i üzerine bir konuflma yapt. Ard ndan Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol Türkiye de yerel seçim sürecinde solun izlemesi gerekti i çizgi, bu konuda at lan ad mlar ve sonuçlar üzerine bir tart flma yürüttü. Son olarak söz alan Halkevleri 1. Bölge Temsilcisi Nuri Günay Halk n Muhtarlar önermesini kat l mc larla paylaflt ve tüm sunumlar n ard ndan forum bölümüne geçildi. Forum bölümünde Kartal U ur Mumcu mahallesinden muhtar aday

45 45 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU olan Ayten flcan ve Petrol fl mahallesi muhtar aday Veli Bölük kendilerini tan tt lar. Ard ndan çeflitli sendika ve parti temsilcileri seçim ve kriz sürecine dair çeflitli konuflmac lara çeflitli sorular sordular ve önermelerde bulundular. Ankara da Halk Söz Yetki Karar ktidar Halka Dedi - 16 Mart 2009 Evine, soka na, mahallesine, kentine sahip ç kan yüzlerce Halkevci üç koldan Yüksel Caddesi ne geldi. Evlerini y kt rmamak için senelerdir mücadele eden Dikmen ve Mamak halk, Gökçek Gidecek, fiartlar Gelecek diyerek günlerdir belediye önünde nöbet tutan üniversiteliler, demokratik lise talebiyle okullar na sahip ç kan liseliler, ifllerinden at lan iflsizler, Gökçek hanedanl na dur diyen Saltanata Son Grubu ve AKP belediyecili inden a z yanan herkes demokratik bir belediye talebiyle bir aradayd. Kolej Kavfla, Abdi pekçi Park ve Kocatepe Camii önünde toplanan Halkevciler ile Mamak ve Dikmen Vadisi Halk renkli flama, döviz ve sloganlar yla Yüksel Caddesi nde topland. Söz, Yetki, Karar, ktidar Halka slogan yla bir araya gelen 1000 kifli buradan Sakarya Caddesi ne yürüdü. Burada Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol halkevcilere seslendi. Avc larda Halk n Muhtar Aday Halk Toplant s Düzenledi - 19 Mart 2009 Mustafa Kemal Pafla Mahallesi Halk n Muhtar Aday Murat Toprak mahalle halk yla bir toplant gerçeklefltirdi. Aç l fl konuflmas ndan sonra sözü alan Murat Toprak, muhtarl n mahalledeki önemine de indikten sonra, muhtarl kazanmas halinde ilk önceli inin sokak temsilcilikleri ve derneklerden birer temsilci alarak bir Mahalle Meclisi oluflturmak oldu- unu ve kurulacak mahalle meclisinin ve muhtarl n halk n denetimine aç k, fleffaf bir yönetim olaca n belirtti. Eskiflehir Halkevi Kahvalt l Bas n Toplant s yla Yerel Seçim Tavr n Aç klad - 22 Mart 2009 Eskiflehir Halkevi nde kahvalt l bas n toplant s düzenlenerek Halkevlerinin yerel seçim tavr kamuoyuna aktar ld. fiube Baflkan Refik Günel aç klamas nda, Türkiye de y llard r uygulanan neo-liberal politikalar çerçevesinde belediyelerin kar amac güden flirketlere dönüfltü ünü, Halkevleri nin ise buna karfl halk n ç karlar n savunan belediyecilikten yana oldu unu söyledi. Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi nde Halk n Muhtarl nda Birleflmek Ça r - s yla Yürüyüfl Yap ld - 23 Mart 2009 nsanca yaflanacak mahalleyi, mahallenin gerçek sahipleriyle kurmak için yola ç - kan halk n muhtar aday Gülseven Çetin ve azalar n tan tmak için mahallede yürüyüfl düzenledi. Hak Etti imiz Bir Kireçburnu çin Halk n Muhtarl nda Birlefliyoruz - 21 Mart 2009 Sar yer Halkevi nin Daha yeflil Ömürtepe, mavi bir Kireçburnu slogan yla yola ç kt halk n muhtarl çal flmas bir kez daha mahalleli ile bulufltu.

46 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 46 Akhisar da Halkç Platform dan Seçim Yürüyüflü -28 Mart 2009 Manisa n n Akhisar ilçesinde sosyal, demokratik ve halkç bir belediye oluflturma iddias yla yola ç kan Akhisar Halkç Yerel Yönetim Platformu 29 Mart ta yap lacak olan yerel seçimlerin bir gün öncesinde 200 e yak n kiflinin kat l m yla bir yürüyüfl yapt. EMEP, Halkevleri ve ÖDP nin bir araya gelmesiyle oluflturulan platform, Akhisarl - lar Ba ms z Aday Mehmet Akif Aksezgin e ve seçimlere EMEP listesinden giren ba- ms z meclis üyelerine oy vermeye ça rd. Ankara, Kocaeli, stanbul ve Hopa'da "Halk n Muhtar Adaylar " Seçildi! - 31 Mart 2009 Halk n hak mücadelelerini savunan, bulunduklar mahallelerde ve köylerde bu mücadelelerin içersinde yer alan muhtar adaylar Ankara, Kocaeli, stanbul ve Artvin Hopa da seçimleri kazand lar. Halk n muhtar aday olarak seçim sürecini, hak mücadeleleri süreciyle birlikte yürüten adaylar halk n e itim, su, bar nma, ulafl m ve insanca yaflam hakk için mahallelerde ve köylerde çal flmalar yürütecekler. Seçildikleri yerlerde, halk n acil talepleri ve flartlar etraf nda ortak bir mücadele zeminini yaratmay hedefleyen halk n muhtarlar, mahallenin ve yerellerin acil program n oluflturmak için yola ç kt. Ankara da; Dikmen Sokullu mahallesinde Fatma Taner Ege, Dikmen Harbiye mahallesinde Özgür Özdemir, Dikmen fiehit Cevdet Özdemir mahallesinde Ali K l ç, Bat kent U ur Mumcu mahallesinde Ali Cenk halk n muhtarlar oldular. Kocaeli nde; Fevzi Çakmak mahallesinde Fatma Keskin hakl n muhtar oldu. stanbul da Beyo lu stiklal mahallesinde Bekir Ça lar halk n muhtar oldu. Artvin Hopa'da; Kemalpafla Cumhuriyet mahallesinde fienol Çelik, Kemalpafla Uzunyal mahallesinde Hüsnü Algür, Kemalpafla Selimiye mahallesinde Selahattin Karaflah, Kemalpafla Dereiçi köyünde Mete Lokumcu, Kemalpafla Akdere Köyünde M zra Demirci, Kemalpafla Karaosmaniye köyünde Mehmet Karahan, Yoldere köyünde Alaattin Gedik halk n muhtarlar oldular. Adana da Halkevcilerden Renkli Seçim Kürsüsü - 02 Nisan Mart yerel seçimleri üzerinden 3 gün geçmesine ra men hala Adana Büyükflehir Belediye baflkan n seçilememesine Adana Halkevleri yapt klar eylemle cevap verdiler. MHP büyükflehir belediyesi baflkan aday Aytaç Durak n seçilme sürecindeki seçim hileleri nedeni ile CHP, AKP ve DTP seçimlerin flaibeli oldu unu belirterek iptalini istemiflti

47 EMPERYAL ZME KARfiI MÜCADELE KES NT S Z SÜRÜYOR AKP, iktidara geldi i ilk günden beri tüm dünyada ve Ortado u da yürütülen emperyalist politikalara tam uyum gösterdi, iflbirlikçilikte tereddüt etmedi. Halkevleri ABD emperyalizmine, srail siyonizmine ve AKP iflbirlikçili ine karfl geçti imiz dönemde mücadeleyi kesintisiz sürdürdü. Halkevleri, srail in 2008 de Filistin halk na uygulad katliama karfl sokaklardayd. Siyasal slamc hareketlerin de eylemler düzenledi i, Baflbakan Erdo an n srail e karfl popüler ç k fllar yapt bir dönemde Halkevleri yapt bütün eylemlerde; srail le iliflkilerin kesilmesi, yap lan bütün anlaflmalar n iptal edilmesi talebini dillendirip AKP iktidar döneminde srail le süren iliflkileri göstererek AKP nin sahte, iflbirlikçi yüzünü teflhir etti. Filistin in hakl davas yla somut bir dayan flma çal flmas ise çeflitli demokratik kitle örgütleriyle birlikte örgütlenen, 2009 un son aylar nda bafllayan ve Halkevlerinin de öncülü ünü yapt srail e Boykot, Filistin e Özgürlük çal flmas ile oldu. Ülkemizde geliflen anti-emperyalist mücadele sadece ABD ve srail e karfl eylemlerden oluflmuyor. Emperyalizmin uluslararas iktisadi planlar n n yürütücüsü olan IMF ve Dünya Bankas da Türkiye deki emperyalizme karfl öfkeden nasibini ald. Halkevleri, IMF ve DB temsilcileri Türkiye ye ad m atar atmaz onlara hak ettikleri karfl - lamay yapmay kendine görev bildi. IMF Baflkan Bilgi Üniversitesi nde konuflurken Halkevciler ve Ö renci Kolektifleri toplant y protesto ederek içeriye girmeyi zorlad - lar, salon içinde yap lan eylemle birlikte toplant iptal edildi. Sonraki günlerde Halkevciler toplant n n yap ld vadinin kap s na dayand lar. 6 Ekim de di er örgütlerle birlikte Kongre Vadisine yürümek istediler ve polisin sald r s yla karfl laflt lar. Türkiye de emperyalizme karfl mücadele gelene i kesintisiz bir flekilde devam ediyor. Emperyalizme karfl mücadelede yapt öncü eylemler ve izledi i mücadele

48 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 48 çizgisiyle soka n önünü açan Halkevleri, emperyalizme karfl mücadeleyi, emperyalizmin savafl ve iflgal politikalar na ve emperyalist politikalar temsil eden uluslararas kurumlara karfl mücadeleyle s n rlamaz. Emperyalizmin içsel bir olgu oldu u ülkemizde emperyalist sistemin ve politikalar n tamam na, tüm iliflki biçimlerine ve yap - lar na; emperyalizmin ve emperyalist politikalar n yerli, uluslararas tüm yürütücü, uygulay c ve iflbirlikçilerine, neoliberalizme karfl mücadeleyi enternasyonalist anti-emperyalist bir mücadele olarak ele al r. Anti-emperyalist mücadeleyi anti-kapitalist içeri inden ay rmadan, ezilen halklar n ve emekçilerin tüm dünyada emperyalizme karfl geliflen mücadelelerinin yan nda yer al r. Ezilen halklar n ve emekçilerin kendi ortak geleceklerini emperyalist dayatma ve politikalardan özgür ve ba ms z biçimde belirleme, bu topraklarda eflitlikçi bir düzende kardeflçe yaflama hakk n kardeflli in ülkesi ve tam ba ms zl k fliar yla savunur. Bu nedenle bu çal flma raporunun tamam nda yer alan mücadele pratikleri Halkevlerinin emperyalizme karfl mücadelesinin parçalar d r.

49 49 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Katil ABD Karadeniz den Defol! - 03 Eylül 2008 Halkevleri üyeleri Befliktafl skelesi nde toplanarak stanbul Bo az ndan NATO gemilerinin geçmesini protesto etti. Ö renci Kolektiflerinin de kat ld eylemde Katil ABD Karadeniz den defol pankart n tafl yan Halkevciler, Bo azlardan gemilerin geçiflinin AKP nin iflbirlikçili inin göstergesi oldu unu vurgulayarak, gemilerin Kafkasya halklar na yard m etmek yerine oray kan gölüne çevirmeye gittiklerinin geçmifllerinden belli oldu unu söylediler. srail'in Katliam Protesto Ediliyor - 30 Aral k 2008 Trabzon srail in Gazze katliam, Trabzon Meydan Park nda yap lan bas n aç klamas yla protesto edildi. Adana srail taraf ndan Gazze fleridine yap lan sald r Adana da yap lan yürüyüfl ve bas n aç klamas ile protesto edildi. nsan Haklar Derne i nin ça r s ile yap lan bas n aç klamas na; Adana Tabip Odas, KESK, D SK, TMMOB, Halkevleri, Alevi Kültür Dernekleri, Bulaml lar Yard mlaflma Derne i, Tuncelililer Derne i, Pir Sultan Abdal Derne i, ÇHKM, ÖDP, DTP, EMEP, Al nteri, ESP, Türkiye Gerçe i, Sosyalist Parti, D P üyeleri kat ld. Samsun Samsunlu Halkevciler Süleymaniye Geçidi nde srail'in Gazze'ye insanl k d fl sald r s n protesto ettiler. Baflbakan'a ve AKP ktidar na seslenen Halkevciler; Katliam n durdurulmas için, ABD Jandarmas NATO'dan derhal ç k lmal d r! ncirlik Üssü baflta olmak üzere tüm ABD Üsleri kapat lmal d r! Filistin Halk 'n n tüm maddi ve manevi zararlar tazmin edilmelidir ça r s nda bulundu. stanbul Halkevleri üyeleri srail in Gazze de gerçeklefltirdi i katliam k namak için bir eylem yapt. Halkevi binas önünde topland ktan sonra stiklal Caddesi ne ç kan Halkevciler buradan Galatasaray Lisesi ne yürüdü. Artvin Katl otopark önünde bir araya gelen Halkevi, KESK, ÖDP, SHP, CHP, ADD ve Yeflil Artvin Derne i srail le tüm iliflkilerin kesilmesi talebiyle eylem yapt. Eskiflehir de srail in Katliam Lanetlendi - 30 Aral k 2008 Eskiflehir de srail in Filistin e sald r s çeflitli sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerin kat l m ile protesto edildi. Adalar Migros önünde bir bas n aç klamas yap larak srail in Filistin e sald r s ve 300 den fazla Filistinlinin bu sald r larda yaflam n yitirmesi lanetlendi.

50 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 50 Giresun da srail in Filistin Sald r s Lanetlendi - 31 Aral k 2009 Giresun Halkevi, Büro Emekçileri Sendikas (BES), Ziraatç lar Derne i Giresun fiubesinin ça r s yla Giresun Atapark ta bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Kartal'da srail'in Sald r lar Protesto Edildi - 01 Ocak 2009 Kartal Krize Karfl Emek ve Demokrasi Platformu yeni y l n ilk gününde yoksul Filistin halk n n yan nda oldu unu kitlesel bir bas n aç klamas ile gösterdi. Platform imzal dövizlerde ''Katil srail flbirlikçi AKP, Katil srail Katil ABD, Katil srail Filistin'den Defol, Filistin Halk Yanl z De ildir'' ifadeleri yer ald. stanbul'da Binlerce Kifli srail Katliam n Lanetledi - 04 Ocak 2009 Herkese Sa l k Güvenli Gelecek Platformu nun bilefleni olan 70 in üzerinde örgütün ça r s yla stanbul da bir eylem yap ld. 3 bine yak n kiflinin bir araya geldi i eylemde Ortado u daki emperyalist politikalar lanetlendi ve srail in katletti i Filistin halk n n yaln z olmad ve AKP nin srail iflbirlikçisi oldu u ifade edildi. Hopa'da srail Protestosu - 05 Ocak 2009 Artvin in Hopa ilçesinde E itim-sen, Halkevleri, ÖDP ve ESP, srail devletinin Filistin de uygulad katliam protesto ederek, Filistin halk yaln z de ildir dedi. Hopa Belediye Park ndan bafllayan yürüyüfl, Hopa Cumhuriyet Meydan nda yap - lan bas n aç klamas yla son buldu. Yolu trafi e kapatarak yap lan yürüyüfl boyunca araçlar nda bulunanlar kornalar yla eyleme destek verdi. Adana'da srail Dostu AKP'ye Siyah Çelenk - 06 Ocak 2009 Adana'da srail'in Filistin'e yönelik sald r lar n protesto eden çok say da siyasi parti ve kitle örgütü AKP l binas na siyah çelenk b rakt. srail'in hava sald r s n n ard ndan Gazze'ye yönelik bafllatt kara harekat, Adana'da DTP, EMEP, ÖDP, SDP, ESP, TÖP, D SK, HD, KESK, TMMOB, Halkevleri, Adana Tabip Odas, Hac Bektafl- Veli Kültür Derne i, ABF, PSAKD'nin de bulundu u çok say da siyasi parti ve kitle örgütünün kat l m yla protesto edildi. Beykoz Halk srail i Protesto Etti - 06 Ocak 2009 Paflabahçe Meydan nda bir araya gelen ve aralar nda ÖDP, TKP, DTP, SHP, TÜ- KODER, Halkevleri, E itim-sen ve SES Beykoz yönetici ve temsilcilerinin de bulundu- u 40 a yak n bileflenden oluflan Beykoz Halk Birli i ad na bas n aç klamas n Halkevleri Beykoz fiube Baflkan Hayati Can okudu. Eskiflehir de srail in Gazze Katliam Lanetlendi - 07 Ocak 2009 Eskiflehir de D SK, KESK, TMMOB, TTB ve ESMMMO nun ça r s, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin kat l m yla srail in Filistin e karfl giriflti i katliam protesto edildi. Hamamyolu Yediler Park ndan bafllayan yürüyüfle 500 kifli kat ld. Ankara da Filistin Direnifline Destek - 08 Ocak 2009 Akflam saatlerinde Yüksel Caddesi'nde buluflup Sakarya Meydan 'na yürüyen Ankaral Halkevciler Filistin deki srail katliam n lanetlediklerini bir kez daha hayk rd - lar. Türkiye devletine ve hükümetine düflen görevlerin acilen yerine getirilmesi gerek-

51 51 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU ti ini vurgulayan Halkevciler, destek ve tepkinin srail le tüm iliflkilerin kesilmesi, NA- TO dan ç kma, ABD üslerini kapatma, Filistin halk n n tüm maddi ve manevi zararlar n n temin edilmesi ile gerçekleflebilece ini söylediler. Antalya da srail Protestosu - 09 Ocak 2009 Antalya da örgütlü siyasi partiler, kitle örgütleri ve sendikalar düzenledikleri ortak eylemle srail in Filistin e yönelik sald r s n protesto ettiler. 500 ü aflk n Antalyal n n Filistin halk na dayan flma sloganlar yla gerçeklefltirdi i meflaleli yürüyüfl, Selekler Çarfl s önünde yap lan bas n aç klamas ile sona erdi. Sar yerlilerden Filistin çin Eylemler - 9 Ocak 2009 Sar yer Halkevi nin de bilefleni oldu u Sar yer Emek Platformu, DO iskelesi önünde Filistin halk için 3 dakika ses ç karma eylemi yapt. Platform ABD nin bugün bir yandan srail eliyle Ortado u da sürdürdü ü kanl oyunlar n, AKP nin sözde k namalarla bizlerin gözünü boyamak için döktü ü timsah gözyafllar n ve bugün orada masum Filistinlileri katleden uçaklar n pilotlar n n ülkemizde yetifltirilmesini protesto etti. Artvin Halk ndan srail Protestosu - 12 Ocak 2009 Artvin Halkevi ve Liseli Genç Umut, Halkevi önünden Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak slogan yla Atapark önüne yürüdü. Bas n aç klamas n Halkevleri ad na Karadeniz Bölge Temsilcisi fievki Keresteci yapt. Keresteci; Tayyip Erdo an n timsah gözyafllar döktü ünü belirterek yap lmas gerekenin srail le yap lan tüm anlaflmalar n iptal edilmesi oldu unu söyledi. KESK, Halkevleri, ÖDP, Liseli Genç Umut, Genç Düfl taraf ndan örgütlenen eylem, direnen Filistin kazanacak slogan yla son buldu. Adana dan Filistin e Destek - 10 Ocak 2009 Adana da 10 Ocak ta 5 Ocak meydan nda toplanan çeflitli siyasi parti, sendika, oda, dernek ve demokratik kitle örgütleri ABD Emperyalizmine, srail siyonizmine, AKP iflbirli ine karfl Filistin halk n n yan nday z eylemi gerçeklefltirdi. Antakya dan Filistin e Destek - 10 Ocak 2009 Antakya Demokrasi Platformu bileflenlerinin ça r s ile gerçeklefltirilen eylemle srail in Gazze ye sald r s protesto edildi ve Filistin halk na dayan flma mesajlar gönderildi. lerici güçler taraf ndan kent meydan n n y llar sonra ilk defa eylem alan na çevrildi i protestoda Filistin halk Arapça sloganlarla selamland. KESK, D SK, TMMOB, HD, EMEP, ÖDP, TKP, DTP, ESP, SEH, Toplumsal Özgürlük Platformu ve Halkevleri nin Antakya örgütleri taraf ndan oluflturulan platform sonras Ulus Meydan nda ilk sol eylemi gerçeklefltirdi. Antalya Filistin çin Sokaktayd - 10 Ocak 2009 K fllahan önünde bir araya gelen KESK, D SK, TÜRK- fl, TMMOB, 78 liler Derne i, Gençlik Muhalefeti, EMEP, SDP, DTP, ÖDP, TKP, Halk Cephesi, ESP, DHF, D P Giri-

52 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 52 flimi, Bar fl Meclisi, Halkevleri, Genç Umut Antalya örgütleri meflaleler eflli inde oturma eylemi yapt. stanbul fiirinevler den Filistine Destek - 10 Ocak 2009 Bahçelievler Halkevi nin de bilefleni oldu u Bahçelievler Emek ve Demokrasi Platformu, fiirinevler Meydan nda Filistin deki katliam n durdurulmas için kitlesel bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. stanbul Okmeydan nda srail i Protesto - 10 Ocak 2009 Filistin halk yla dayan flmak ve AKP hükümetinin ikiyüzlülü ünü aç a ç karmak için Okmeydan Demokrasi Platformu taraf ndan mahallede bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Yürüyüfle 1500 kifli kat ld. stanbul da Konsolosluk Önünde Eylem - 11 Ocak 2009 HSGGP (Herkese Sa l k, Güvenli Gelecek Platformu) srail Konsoloslu u önünde toplanarak srail in sald r lar n lanetledi. Eyleme sanatç Hilmi Yaray c da flark lar yla destek verdi. Obama stanbul'da Protesto Edildi - 07 Nisan 2009 Türkiye ziyaretinin ikinci gününde stanbul'a gelen ABD Baflkan Barack Obama, Taksim de yap lan bir eylemle protesto edildi. BDSP, Ça r, ÇHD, DH, EHP, ESP, Halk Cephesi, HKM, Halkevleri, Kald raç, Marksist Bak fl, ODAK, Partizan, PDD, Sosyalist Parti, Tekstil-Sen taraf ndan yap lan eyleme yaklafl k 300 kifli kat ld. IMF-DB Karfl tlar Bilgi Üniversitesi ndeki Toplant y Protesto Etti - 01 Ekim 2009 IMF Baflkan Dominique Strauss-Kahn n kat l m yla stanbul Bilgi Üniversitesi nde yap lan toplant, eylemlerle protesto edildi. Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri üyeleri IMF yi protesto ederek içeri girmek istedi. D flar da 30 eylemci gözalt na al n rken içeride tepkiler susturulamad. Salonda Birgün gazetesi muhabiri Sefer Selçuk Özbek IMF Baflkan na ayakkab f rlat rken, ö renciler pankart aç p sloganlar att. Protestolar sonucunda toplant iptal edildi. Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri Kongre Vadisi'ne Yürüdü - 05 Ekim 2009 IMF-DB defol bu ülke bu halk sat l k de il Halkevleri ve IMF ciler, iflbirlikçiler bu topraklar n gençlerinden korkun Ö renci Kolektifleri yaz l pankartlar tafl yan yaklafl k 200 eylemci Taksim-Harbiye yolunu (Cumhuriyet Caddesi) trafi e kapatt. Eylemcilerin önü bir süre sonra polis barikat yla kesildi. Eylemcilerin kararl duruflu sonucunda polis barikat geri çekmek zorunda kald. Eylemciler Elmada bölgesinde bir bas n aç klamas yapt lar. Taksim'de Binler IMF ve DB'yi Protesto Etti - 06 Ekim 2009 D SK, KESK, TMMOB, TTB'nin ça r s yla bir araya gelen kurumlar Taksim de IMF karfl t eylem gerçeklefltirdi. Say lar befl bine yaklaflan eylemcilere polisin gaz bombalar ve joplarla sald rmas üzerine iki saati aflk n bir süre stiklal Caddesi'nde, S - raselviler Caddesi'nde, Kabatafl'ta, Pangalt 'nda büyük bir direnifl gösterildi. Çok sa-

53 53 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU y da kifli gözalt na al n rken, polisin yer yer silah kulland görüldü. At lan gaz bombalar sonucu bir kifli kalp krizi geçirdi. Filistin e Özgürlük, srail e Boykot - 26 Aral k 2009 srail in 27 Aral k 2008 de bafllatt Gazze katliam n n birinci y ldönümünde Filistin için srail e boykot giriflimi bileflenleri Levent te bulunan srail konsoloslu u önünde bir bas n aç klamas yaparak, srail rkç l n durdurmak için srail le tüm iliflkilere son verilsin dedi. stanbul da Emek ve Demokrasi Güçleri: srail e boykot, Filistin e Özgürlük - 27 Aral k 2009 Halkevlerinin de bilefleni oldu u srail e Karfl Boykot Giriflimi Tünel de buluflarak, Filistin ve giriflimin bileflenlerinin flamalar yla Taksim Tramvay Dura na kadar sloganlar ve alk fllarla yürüdü. Yürüyüfl s ras nda Arapça, Kürtçe, Türkçe sloganlar at ld. Emperyalistler yenilecek direnen halklar kazanacak, Katil srail Ortado u dan defol, Filistin e özgürlük, srail e boykot, Duvar y k ls n Filistin e özgürlük, Yaflas n halklar n kardeflli i sloganlar at ld. Davos ta Atma Heronlar Batman da 5 Mart 2010 srail ve Türkiye aras ndaki askeri anlaflmalara karfl ortak kampanya bafllatan MSF ve Filistin çin srail'e Karfl Boykot Giriflimi üyeleri srail'den al nan Heron casus uçaklar n n teslimat na karfl srail Konsoloslu u önünde bas n aç klamas yapt. " srail'e boykot, Filistin'e özgürlük" pankart n n aç ld eylemde "Davos'ta atma Heron'lar Batman'da", "Yaflas n halklar n kardeflli i" ve " srail'e boykot Filistin'e özgürlük" sloganlar at ld.

54 KARDEfiL N ÜLKES N KURACA IZ Halkevleri, bütün halklar n eflit haklara sahip oldu u, özgürce, bar fl içinde ve kardeflçe yaflan lan bir ülke için mücadeleyi sürdürüyor. Geçti imiz iki y lda, AKP nin aç l m politikas, vaat edilen demokratikleflmenin tersine, Kürt halk na ve siyasal temsilcilerine karfl bask y ve Türkiye halklar aras nda rkç gerilimleri artt rd. Halkevleri halklar n birbirine karfl düflmanlaflmas n neoliberal kapitalizmin yaratt bir toplumsal kriz olarak görmektedir. nsanlar yaflamlar n sürdürebilmesi için gerekli olan tüm temel güvencelerinden ar nd ran neoliberal kapitalizm, güvence aray fl ad - na rka, dine, mezhebe dayal kamplaflmalar derinlefltirmektedir. Bu nedenle Halkevleri geçti imiz döneminin en önemli hedeflerinden birini yeniden kardeflleflme politikas n tüm mücadele alanlar na yaymak olarak belirledi. Yeniden kardeflleflme Kürt halk n n siyasal, kültürel, demokratik taleplerinin savunulmas n öngördü ü kadar emperyalizme ve neoliberalizme karfl mücadelede ortaklaflmay da hedefleyen bir politik hatt r. fiovenizme, milliyetçili e karfl halklar n kardeflli i talebini yükseltmek için, Kürt ve Türk halklar n n ortak mücadele zemini, hak mücadeleleri olarak ortaya konulmufltur. Bu çerçevede Halkevleri Kürt halk na yönelik bask lara karfl soka- a ç kmay görev bildi. Sürdürdü ü tüm çal flmalarda AKP nin Kürt halk na sundu u aç l m n sahteli ini teflhir etti. Kürt halk yla kardeflleflmenin as l zemininin yoksul mahallelerdeki hak mücadelelerinde, güvencesiz iflçi direnifllerinde, Türk ve Kürt tüm ezilen kad nlar n dayan flmas nda ortaya ç kt ise bu süreçte deneyimle sabitlendi. Bar nma hakk mücadelesinin farkl dillerden ve renklerden Dikmenli kad nlar, barikat n arkas nda hep beraber evlerini savundu. Tekel direniflinde Trabzon la Diyarbak r çad rlar 78 gün boyunca komflu oldular. Bunlar n yan nda Halkevleri, Kürt sorununda yaflanan geliflmelere, yükseltilmeye

55 55 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU çal fl lan rkç l a, milliyetçili e ve flovenizme karfl ortak talepleri dillendirebilece i örgütlerle yan yana gelmeye çal flt. Kürt sorununda aç l m tart flmalar n n yap ld, bir yandan AKP çizgisinde yürüyen liberallerin, di er yandan rkç floven çizgide yürüyen ulusalc lar n sol ad na konufltu u ortam karfl s nda, solun ortak sözünü söylemek amac yla sosyalist sol partilerle bir araya geldi. Bu birliktelik zaman zaman anlaml baflar lar ortaya koydu. Bir yandan ortak güçlü bir ses ç kartmak için çaba gösterildi, di er yandan sol içinde yanl fl yönelimleri engellemek, etkisini azaltmak hedeflendi. Kürt sorununda bugüne kadar yap lanlar elbette Halkevleri nin yeniden kardeflleflme ve kardeflli in ülkesini kurma hedefi için yeterli de ildir. Toplumun en yoksul ve ezilen kesimlerinden biri olan Kürt halk n n kimli ini özgürce ifade edebilmesi, hiçbir bask ya maruz kalmadan siyasal tercihlerini yaflama geçirebilmesi, halk n haklar mücadelesinde Türk, Laz, Çerkez, Ermeni tüm Türkiye halklar yla omuz omuza ilerlemesi; bar flç demokratik bir çözümün imkanlar n n s n f gerçekli iyle neoliberal yeni sömürgecili e karfl mücadelede infla edilmesi, milliyetçilik ve flovenizmin bu topraklarda yaflayan halklar n kardeflli ini zehirlememesi için bugünden sistemli bir mücadele program ve prati i yaflama geçirilmelidir.

56 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 56 ki Y lda Kürt Sorununa Müdahale Etmek çin Neler Yapt k Güngören Katliam Ankara da K nand - 28 Temmuz 2008 stanbul Güngören de patlayan bombalar sonucu gerçekleflen katliam k namak için bir araya gelen, aralar nda Halkevlerinin de bulundu u Ankara emek, demokrasi ve bar fl güçleri Yüksel Caddesi nde bas n aç klamas yapt. Kocaeli Halkevleri; 'Katliam Yapanlar Halk Düflman d r' - 29 Temmuz 2008 Kocaeli Halkevleri Güngören de 17 kiflinin ölümüne neden olan patlamay k namak için Belediye flhan önünde befl dakikal k oturma eylemi gerçeklefltirdi. Yap lan aç klamada sald r n n do rudan halka yap ld, katliam gerçeklefltirenlerin halk düflman oldu u belirtildi. Eyleme Ö renci Kolektifleri, Dev Sa l k- fl, BES, SES, E itim- Sen, ESM, Yap Yol-Sen, Yurtsever Cephe, ÖDP, Emekli-Sen, CHP Kad n Kollar, Hac Bektafl Veli Derne i destek verdi Yüz binler Newroz'da Bulufltu - 21 Mart 2009 Diyarbak r, stanbul, Ankara, Adana, Mersin baflta olmak üzere Türkiye nin dört bir yan nda yap lan Newroz kutlamalar na yüz binler kat ld. Kürt halk AKP nin aç l m oyununa en güzel yan t Newroz meydanlar nda verdi. Halkevleri Newroz alanlar nda Kardeflli in ülkesini kuraca z, Yaflas n Halklar n Kardeflli i pankartlar yla yerini ald. Dünya Bar fl Gününde Kardefllik Ça r s 1 Eylül Eylül Dünya Bar fl Günü bütün ülkede mitinglerle kutland. Halkevleri birçok ilde düzenlenen 1 Eylül mitinglerinde AKP nin sahte aç l m yalanlar na karfl halklar n kardeflli ini savunma ça r s yapt. EMEP, ÖDP, Halkevleri: "Kardefllik zaman " - 26 Ekim 2009 Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol, ÖDP Genel Baflkan Alper Tafl ve EMEP Genel Baflkan Levent Tüzel ortak bir bas n toplant s düzenleyerek, üç örgütün Kürt sorununda yaflanan sürece dair görüfllerini aç klad. AKP nin samimiyetsiz tutumlarla, CHP ve MHP nin ise floven k flk rtmalarla çözümsüzlü e hizmet etti inin belirtildi i aç klamada kal c bar fl ve demokratik çözüm için, somut ad mlar n at lmas istendi. Halkevleri, ÖDP ve EMEP'ten Ortak Aç klama: Bar fl omuz omuza savunaca- z - 10 Aral k 2009 Halkevleri, ÖDP, EMEP bir bas n toplant s yaparak Bar fl srarla, kararl l kla omuz omuza savunaca z dedi. Bas n toplant s n n ard ndan ÖDP Genel Baflkan Alper Tafl, EMEP Genel Baflkan Abdullah Levent Tüzel ve Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Makine Mühendisleri Odas stanbul fiubesi'nde yap lan bas n toplant s nda ortak bas n metni Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol taraf ndan okundu. Bas n metninde, AKP nin Kürt sorununda ezme ve tasfiye program n devreye soktu una iflaret edilerek, DTP nin kapat lmas ve son dönemde yükselen rkç sald r lar karfl s nda toplumun büyük bir tehlikeye sürüklendi i belirtildi. Aç klamada, AKP nin aç l m n n sona erdi ine de inilirken; hükümetin, CHP ve

57 57 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU MHP nin de birbirleriye flovenizm yar fl na girdi i belirtildi. Kürt halk n n demokratik tepkilerine yönelik sald r lar n ve otobüse molotof at p masum bir genç k z n ölümüne sebep olan eylemlerin halka karfl yap ld vurguland. Halkevleri, ÖDP ve EMEP Bar fl Ve Kardeflli in Ifl n Taksim'de Yakt - 17 Aral k 2009 Halkevleri, EMEP ve ÖDP, Kürt sorununda yaflanan son geliflmelerle ilgili olarak stanbul da Taksim Tramvay Dura nda ortak bir bas n aç klamas yapt. Bas n aç klamas öncesinde Ankara da çevik kuvvetin TEKEL iflçilerine yönelik insanl k d fl sald r s protesto edildi. So uk hava ve ya mura ra men yüzlerce kiflinin kat ld eylemde fenerler ve dövizler tafl n rken yere mumlarla Bar fl yaz ld. Yap lan aç klamada Türkiye nin karanl k bir dönemden geçti ine iflaret edilerek, rkç l k ve faflizme karfl kardeflli in, emekçilerin dayan flmas n n harc olaca söylenildi. Genel baflkanlar n konuflma yapt eylemde AKP nin hakk n arayan iflçilere, demokratik hakk n kullanan Kürt halk na yapt sald r lar k nanarak rkç ve flovenist sald r lar karfl s nda eflitlik, özgürlük ve adaletten yana tüm güçlerin barikat oluflturmas gerekti i vurguland. Ankara da Bar fl ve Kardefllik çin El Eleydik - 20 Aral k 2009 Egemenlerin düflmanlaflt r c siyasetlerine karfl Halkevleri, ÖDP ve EMEP in ça r s yla HD Ankara fiubesi, Devrimci 78 liler Federasyonu, AKA-DER, Demokrasi çin Birlik Hareketi, 78 liler Giriflimi ve EHP kardeflli in siyasetini ve bar fl n dilini kurmak ad na bir araya geldi. Yüzlerce kifli, Sakarya Caddesi nde toplanarak Türk Kürt kardeflçe tam ba ms z Türkiye, Yaflas n Halklar n Kardeflli i, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek sloganlar n att. Ortak aç klamay yapan Halkevleri MYK üyesi Dilflat Aktafl, demokratik çözüm ad alt nda gerçeklefltirilen uygulamalar n yaflam n her alan nda Kürt halk n d fllad n, ötekilefltirdi ini, rkç floven sald r lar n oda haline getirdi ini vurgulad ve aç klamay Bar fl srarla, inatla ve kararl l kla omuz omuza savunaca z. Kardeflli in fl n n sönmesine izin vermeyece iz. sözleriyle bitirdi. Demirci Kawa n n Atefli Meydanlarda Yand - 20 Mart 2010 Baflta Kürt illeri olmak üzere birçok ilde Newroz kutlamalar yap ld. Halkevleri bulundu u her yerde Newroz eylemlerine kat ld. stanbul da ise Mefan Gelan Heye (halk n haklar var) pankart yla Halkevciler Newroz alan ndayd. Diyarbak r da gerçeklefltirilen yüzbinlerin kat ld Newroz Mitingine Halkevleri Genel Baflkan, GYK üyeleri ve Halkevi üyeleri kalabal k bir heyetle kat ld. Ahmet Türk e Yap lan Sald r y K n yoruz - 13 Nisan 2010 Kapat lan Demokratik Toplum Partisi nin Genel Baflkan Ahmet Türk ün Samsun da sald r ya u ramas n n ard ndan Halkevleri Genel Baflkan yapt aç klamayla sald r y k nad.

58 GER C L E VE FAfi ZME KARfiI HALKEVLER VAR AKP bir yandan temel haklar m z piyasalaflt r yor, eme e sald r yor di er yandan l ml slam projesini ezilen kitleleri neoliberal politikalara raz etmekte etkili bir silah olarak kullan yor. Gerici toplumsal iliflkilerle, yurttafl de il ümmet toplumu yaratmaya çal fl yor. Yukardan afla örgütlenen gericilefltirme sald r s, kendini bir yandan e itim müfredatlar nda di er yandan AKP iktidar n n kad n düflman politikalar nda, kadrolaflma ata nda gösterirken giderek yoksullaflt r lan, güvencesizlefltirilen emekçiler afla dan cemaat-tarikat a lar yla kuflat l yor. AKP; Deniz Feneri, HH gibi kurumlar, yoksullaflt rma ve güvencesizlefltirme politikalar yla yard ma muhtaç k ld yoksul halk kendisine ba ml hale getirmek ve toplumsal yap da sadakac l k ve biat kültürünü yayg nlaflt rmak, cemaat a lar n gelifltirmek için kullan yor. AKP halk n haklar n elinden al rken, AKP ile ba lant s herkes taraf ndan bilinen slamc yard m kurulufllar eliyle yaratt y k m n üzerini örtmeye çal fl yor. AKP ye ve cemaatlere, slami sermayeye kaynak aktarma, uluslararas para iliflkilerini sa lama gibi ifllevlere sahip olan bu kurulufllar bu u urda kendi tabanlar n bile doland rmaktan çekinmeyen soygun flirketleri gibi çal fl yor. Ard ard - na ortal a saç lan yolsuzluklar yla gözden düflen Deniz Feneri nin birçok alternatifi slamc lar taraf ndan bir biri ard na devreye sokulurken, Halkevleri geçti imiz iki y l boyunca Deniz Feneri ve benzeri soyguncu yap lara karfl mücadele etti, gerçek yüzlerini halka anlatt, bulundu u mahallelere Deniz Fenerini sokmad. Deniz Feneri nin kentlerin meydanlar nda kurdu u stantlarla kendini aklamas na izin vermedi. fiavflat ta yaflanan sel ve müteahhitlik felaketinden sonra, yard m bahanesiyle fiavflat a girmeye çal flan Deniz Feneri, halkevci gençler taraf ndan kovaland. Halkevleri gericilik karfl t bir çizginin toplumsal muhalefetin temel eksenlerinden biri haline getirilmesine çal fl yor, gericili e karfl sol bir mücadele program n

59 59 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU öne ç kararak emekçilerin yaflam nda alternatif kültür, e itim ve dayan flma anlay fl - n örgütleyerek mücadele ediyor. Gerici kurumlaflman n toplum içinde kök salmas - n n önüne geçecek etkili ve pratik politikalar gelifltirmeye yöneliyor. Demokrat maskesinin ard nda AKP her f rsatta faflizan yüzünü aç a ç kar yor. AKP döneminde hak mücadelelerine, emekçilerin taleplerine ve Kürt halk na yönelik sald r lar, polis fliddeti, faili meçhuller ve iflkence t rman fla geçti. Halkevleri AKP nin gerçek yüzünü teflhir ederken bir yandan da emekçilere ve ezilen halklara dönük sald r lara karfl mücadele ediyor. Halkevleri geçti imiz dönem gericili e ve faflizme karfl mücadelesini sürdürdü. Bulundu u her alanda toplumun ayd nlat lmas, gericili e ve faflizme karfl bilinçlendirilmesi ve ortak bir mücadelenin örgütlenmesi konusunda çal flmalar yapt. lericilere, devrimcilere, Kürtlere, Alevilere, Ermenilere dönük gerçeklefltirilmifl katliamlar n unutulmamas için, toplumsal haf zam z canl tutmak için, bu katliamlar n sorumlular n n hesap vermesi için çaba harcad. Gericili e karfl ayd nlanmay, flovenizme, milliyetçili e ve faflizme karfl halklar n kardeflli ini, eflitli i ve sosyalizmi savundu.

60 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 60 Hopa Halk Gericili e Karfl - 7 Haziran 2008 Anadolu Gençlik Derne i nin Hopa fiehir Stad nda düzenleyece i, dünyan n en iyi Kur an seslendirenlerinin bir araya getirilece i etkinlik Hopa da gericilerle halk aras nda gerilim yaflanmas na neden oldu. Hopa Halkevi nden yap lan aç klamada yaflanan olaylar anlat ld. Halkevciler Hopa flehir merkezinde ve mahallelerinde yaflanan olaylar anlatan gericilik karfl t bildiriler da tt. Bildiri da t m s ras nda gericiler birçok yerde müdahale etme girifliminde bulundular. Ancak gericilik karfl t olan Hopa halk bildiri da t m na sahip ç karak, provokasyonlar bofla ç kartt. Bat kent te Miting Gibi 2 Temmuz Anmas - 29 Haziran Haziran 2008 tarihinde Bat kent Vedat Dolakay Park nda Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Yenimahalle fiubesi, CHP, ÖDP, SHP, EMEP Bat kent fiubeleri ile Bat - kent Halkevi olarak ortak düzenlenen anma etkinli ine yaklafl k 6000 kifli kat ld. stanbul Halkevi nden Sivas Anmas - 30 Haziran 2008 stanbul Halkevi Feryal Öney, Mazlum Çimen, Eflber Ya murdereli nin kat l m yla Beyo lu Sinemas nda bir anma düzenledi. Etkinlikte Can Dündar n Sivas Cehennemi adl belgeseli de gösterildi. Anmaya 600 kifli kat ld. Sar yer de Sivas Anmas - 01 Temmuz 2008 Sar yer Halkevi, 1 Temmuz Sal akflam Da evleri Mahallesi nde 2 Temmuz Sivas Katliam n n 15. y l nda Gericili e ve Faflizme Karfl Omuz Omuza slogan yla bir anma etkinli i gerçeklefltirdi. Da evleri Mahallesinin ortas nda bulunan 2 Temmuz Park nda gerçeklefltirilen etkinli e 250 kifli kat ld. Onbinler Sivas ta Gericili i ve Faflizmi Lanetledi - 02 Temmuz 2008 Sivas ta 20 binin üzerinde kiflinin kat ld mitingde gericilik ve faflizm lanetlendi, Sivas n unutturulmayaca ve hesab n n sorulaca söylendi. Sivas ta yap lan en kitlesel 2 Temmuz eylemi olma özelli i tafl yan mitinge Türkiye nin dört bir yan ndan ve Avrupa'dan kat lanlar oldu. Halkevleri mitinge ülkenin dört bir yan ndan gelen temsilcileriyle kat ld. Gericili e ve Faflizme Karfl Her Yer Sivas t - 2 Temmuz 2008 Sivas Katliam na karfl tek buluflma Sivas ta de ildi. Türkiye nin dört bir yan nda binlerce kifli alanlara ç kt ve Sivas n hesab n n sorulaca n söyledi. Ankara Sivas katliam n n 15. y l nda Ankara da gericili e, faflizme karfl binler mitingde bulufltu. Bu y l miting öncesi Mamak, Dikmen, Keçiören, Bat kent ve Ankara n n daha pek çok yerinde 1 hafta boyunca 2 Temmuz u anma etkinlikleri gerçeklefltirildi. Alan n en kitlesel kortejini Halkevleri oluflturdu. stanbul stanbul da Sivas Katliam n n 15. y l nda Kad köy skele Meydan nda bir miting düzenlendi. stanbul Halkevleri mitingin en kitlesel kortejlerindendi.

61 61 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Antakya çerisinde Halkevleri nin de oldu u 2 Temmuz Anma Komitesi, Antakya da Ulus Meydan nda genifl kat l ml bir anma gerçeklefltirdi. zmir zmir de 2 Temmuz Sivas Katliam n protesto etmek için siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve dergi çevreleri bir araya geldiler. Eylem boyunca faflizme, gericili e ve Hükümete öfke bar nd ran sloganlar at ld. Eskiflehir Etkinlik KESK binas önünden bafllay p Hamamyolu nda sona eren bir yürüyüflle bafllad. Halkevlerinin de yer ald yürüyüfle sendikalar, meslek odalar, siyasi partiler ve çeflitli demokratik kitle örgütleri destek verdi. Antalya Sivas Katliam Antalya K fllahan Oteli nin önünde düzenlenen ve yaklafl k 300 kiflinin kat ld bir bas n aç klamas yla lanetlendi. Kocaeli Sivas Katliam 'n n üzerinden 15 y l geçmesine ra men hala 35 kiflinin katline neden olanlar n yarg lanmamas na tepki gösteren Sivas Anma Platformu, bir yürüyüfl yaparak Gün gelir hesap sorulur dedi. Bursa Bursa Halkevleri Sivas Katliam n n 15. y ldönümünde "Sivas unutmad k unutturmayaca z" demek için Teleferik Halkodas önünde bir anma gerçeklefltirildi. Yaklafl k 200 kiflinin kat ld anmada sayg duruflu ve slayt gösteriminin ard ndan Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Bursa fiubesi Baflkan Davut Türko lu, Halkevleri Yüksek Dan flma Kurulu üyesi Abdullah Ayd n ve Akça layan Halkodas temsilcisi Suna Acar, gericili e ve AKP'ye karfl mücadelenin ve örgütlenmenin önemine vurgu yapt lar. Ömürtepe Halk Sivas fiehitlerini And - 05 Temmuz 2008 Sar yer Ömürtepe Halkodas Giriflimi Çaml k piknik alan nda Sivas flehitlerini and. Her sene yap lan anma öncesi mahalle esnaf n n cam na etkinli in afifllerinin as lmas yla bafllayan etkinlik haz rl klar, daha sonras nda mahalle pazar nda ve sokaklarda polisin engellemesine ra men megafonla duyurusu yap larak etkinlik gününe kadar devam etti. Etkinli e 300 kifli kat ld. Gültepe Halkevi: Canlar m z Hala Yan yor - 6 Temmuz 2008 Sivas Katliam Eskiflehir Gültepe Halkevi ve Hac Bektafl Veli Kültür ve Tan tma Derne i taraf ndan 6 Temmuz akflam anma etkinlikleriyle bir kez daha hat rland. Çobançeflme pazar yerinde yap lan anmaya 500 kifli kat ld. Hopa da Faflist Provakasyon Bofla Ç kart ld - 08 A ustos 2008 Halkevleri nin bu y l beflincisini düzenledi i Kemalpafla Halk Festivali nin afifllerini yap flt ran gençlere, Hopa polis karakolunun önünde sivil faflistler ve polis müda-

62 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 62 hale etti. Afifl yap flt ran gençlere müdahale eden polisin gaz s kmas yla cesaretlenerek polislerin coplar n alan faflistler gençlere sald rd lar. Di er Hopal gençlerin haber al p gelmeleri üzerine faflistler iki dükkâna, sivil polisler ise kaçarak karakola girdiler. Amerikan Çocuklar ndan Hesap Soraca z Diyenler Alanlarda - 12 Eylül 2008 stanbul stanbul da 12 Eylül Askeri faflist darbesinin 28. y l nda darbe ma durlar ve demokrasi güçleri, darbecilerden hesap sormak için Kad köy Meydan na ç kt lar. Yaklafl k 5000 kiflinin kat ld eylemde gençlerin a rl dikkat çekti. Ankara Gar önünde toplan p S hhiye Meydan na yürüyen yaklafl k 3000 kifli darbeyi unutmad klar n belirterek darbeciler yarg lans n dedi. Eskiflehir 12 Eylül darbesinin 28. y ldönümünde, 12 Eylül hukukunun tasfiyesi, ba ms z ve demokratik bir Türkiye için tüm iflçiler, partiler, emekçiler, sendikalar, kitle örgütleri ve tüm ezilenler birli e, birlikte mücadele etmeye ve darbecilerle hesaplaflmaya davet edildi. zmir zmir'de düzenlenen Emek ve Demokrasi mitingi pek çok sendika, parti ve demokratik kitle örgütlerinin kat l m ile Gündo du Meydan 'nda kiflinin kat l m ile gerçekleflti. Samsun Samsun da Devrimci 78 liler Derne i, Halkevleri, KESK, Samsun-Sinop Tabip Odas, ÖDP, TKP, Sosyalist Parti Giriflimi, SDP, EMEP, Emekli-Sen in kat l m ile gerçeklefltirilen miting Saat 12:00 da Ray apartman önünden bafllad. Mitinge yaklafl k 1000 kifli kat ld. Antalya 12 Eylül hukuku kald r ls n, tüm darbeciler yarg lans n diyen Antalyal lar, 13 Eylül Cumartesi günü saat da alanlardayd. Artvin 12 Eylül askeri darbesi Artvin halk taraf ndan lanetlendi. Eyleme D SK, KESK, 78 liler Derne i, ÖDP, SHP ve Halkevleri kat ld. Bursa Bursa Osmangazi Metro istasyonu önünde yap lan Darbecilere çetelere hay r mitingine yaklafl k 500 kifli kat ld. Mersin Mersin de 13 Eylül Cumartesi günü, Darbelere karfl demokrasi ad yla miting düzenlendi.

63 63 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Darbeyi Yaflamayanlar Darbeyi Tart flt - 13 Eylül 2008 Bugüne kadar daha çok 80 öncesi kuflaklarca tart fl lan 12 Eylül 1980 darbesi, bu kez darbeyi yaflamam fl kuflaklar taraf ndan stanbul Halkevi nde tart fl ld. Forum 13 Eylül Cumartesi günü Kay p Kuflak filminin gösterimiyle bafllad. Ard ndan Halkevleri Film Atölyesi nin 12 Eylül günü sokakta yapt röportajlar gösterildi. Bursal lar Deniz Feneri ni Mahallelerinde stemiyor - 15 Eylül 2008 Deniz Feneri Derne i, Bursa da Y ld r m Mahallesi halk taraf ndan protesto edildi. Y ld r m Halkevi ve mahalle halk ortaklafla bir eylem düzenleyerek Deniz Feneri Derne i nin mahalledeki flubesine yürüdüler. Deniz Feneri Derne i ne Bursa dan Cevap - 25 Eylül Eylül de Bursa Y ld r m lçesi Ortaba lar Mahallesi nde Deniz Feneri Derne i üyeleri taraf ndan küçük çocuklara para verilerek derne in propagandas n yapan broflürler da t lmaya çal fl ld. lk girdikleri sokaklardan birinde Halkevcilere rastlayan Deniz Feneri Derne i nin bildirilerini da tan grup bildiri da tmaya son verdi. Çekin Pisli e Bulaflm fl Ellerinizi Yoksul Halk n Üzerinden! - 25 Eylül 2008 Bursa da Halkevcilerin, Deniz Feneri derne i üyelerini Y ld r m Mahallesinden kovmas n n ard ndan stanbul un çeflitli bölgelerinde ve Ankara'da çeflitli eylemler düzenlendi. Okmeydan ve Beyo lu bölgesinden Halkevciler derne e ait pankartlar n üzerine yaz lama yaparak derne i teflhir ettiler. zmir: AKP'yi Halk Haklayacak! - 25 Eylül 2008 zmir; Deniz Feneri üyelerinin ve polisin sald rd üniversitelilere sahip ç kt. Ampulün Fenerin karanl na b rakma, üniversitene ülkene sahip ç k pankart n n arkas nda etraftan kat lanlarla 200 kiflinin yer ald aç klama gerçeklefltirildi. 16 Mart Davas Zamanafl m na U rat ld - 21 Ekim Mart Beyaz t Katliam Davas stanbul Adliyesi nde görüldü. Dava öncesinde stanbul Halkevleri Sultanahmet Park nda bas n aç klamas yapt. Ard ndan Halkevciler duruflma salonuna izleyici olarak girdi. AKP Genel Merkez Binas Önünde Bas n Aç klamas Yapan Halkevciler Gözalt - na Al nd - 28 Ekim 2008 AKP Genel Merkez Binas önünde AKP nin kendine demokrat anlay fl n, son günlerde halka karfl uygulad bask ve zulüm politikas n, cezaevlerinde gerçeklefltirilen iflkenceleri, gözalt na al nd ktan sonra katledilen Engin Ceber olay n, Diyarbak r da 5 i daha ilkö retim ö rencisi olan 16 çocu un gözalt na al nmas n protesto etmek üzere bas n aç klamas yapmak isteyen Halkevciler gözalt na al nd. Marafl ta Katledilenler Bugün Ankara da An ld - 25 Aral k 2008 Halkevleri nin de içerisinde yer ald Darbe Karfl t Platform taraf ndan Marafl Katliam n n y l dönümü sebebiyle Yüksel Caddesi nde bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi.

64 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 64 Binlerce Kardefli Hrant' And - 19 Ocak 2009 stanbul Hrant Dink in katlediliflinin ikinci y ldönümünde Agos Gazetesi önünde toplanan 6 bini aflk n kifli Hrant için Adalet için katillerden hesap sorulmas n istedi. Ankara Ankara'da binler katlediliflinin ikinci y l nda Hrant Dink'i and lar. zmir Hrant Dink, katlediliflinin 2. y l nda an ld. Faflizme inat kardeflimsin Hrant, Türk Kürt Ermeni yaflas n halklar n kardeflli i, Hepimiz Hrant' z hepimiz Ermeni'yiz sloganlar s kl kla at ld. Antakya Hrant Dink, ölümünün y l dönümünde Antakya'da düzenlenen meflaleli bir yürüyüflle an ld. Antakya Demokrasi Platformu taraf ndan düzenlenen yürüyüfle çok say - da platform bilefleni kat ld. Halkevleri Hitlerci Türk E itim-sen liler Hakk nda Savc l a Baflvurdu - 18 fiubat 2009 Halkevleri, geçti imiz günlerde Kayseri de, rüyas nda gördü ünü söyleyerek Kayseri Cumhuriyet Meydan nda Hitler in ruhuna helva da tan Kayseri Türk E itim- Sen 2 No lu fiube Baflkan Ali hsan Öztürk ve beraberindeki ö retmenler hakk nda savc l a baflvurdu. Gazi Katliam Bir Kez Daha Lanetlendi - 12 Mart Mart 1995 te kontrgerilla taraf ndan gerçeklefltirilen Gazi Katliam 14. y l nda bir kez daha lanetlendi. Halkevleri nden TÜB TAK'a Kapakl Tepki - 13 Mart 2009 stanbul Halkevleri üyeleri, TÜB TAK n Bilim ve Teknik dergisinde Evrim Kuram - n n teorisyenlerinden Charles Darwin e yap lan sansür uygulamas n bas n aç klamas yaparak protesto etti. Halkevciler Bilim ve Teknik dergisi için Abdest Suyu alyuvarlar nas l ço alt yor, TÜB TAKP Bilim Kurulu Galileo yu da çürüttü: Dünya dönmüyor, "Kriz Duas " fleklinde haz rlad klar alternatif kapaklar, bas n aç klamas n n ard ndan TÜB TAK a gönderdiler. Avc lar da 2 Temmuz Anma Etkinlikleri - 02 Temmuz Haziran cumartesi günü, 2 Temmuz 1993 te Sivas ta gerici faflistler taraf ndan yak larak katledilen ayd nlar Avc lar Halkevi nde an ld. 30 Haziran Sal günü de Avc lar Mustafa Kemalpafla Mahallesi(Parseller) nde ayn kapsamla Sivas ta kaybettiklerimizi anma etkinli i yap ld. Ankara Mahallelerinde Binler 2 Temmuz Anma Etkinliklerinde Bulufltu - 30 Haziran 2009 Ankara n n Mamak, Bat kent ve Keçiören semtlerinde gerçekleflen 2 Temmuz an-

65 65 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU ma etkinlikleri, ya mura ra men büyük ilgi gördü. Binlerce kiflinin kat ld etkinliklerde 2 Temmuz da yitirilenler an ld. Binler Faflizme ve Gericili e Karfl Alanlara Ç kt - 02 Temmuz 2009 Sivas Sivas ta on bin kifli katliam lanetlemek için yürüdü. Kortejlerde tafl nan pankartlarda ve sloganlarda Mad mak Oteli nin müzeye dönüfltürülmesi talebi öne ç karken, Marafl tan Sivas a uzanan faflist katliamlar ve AKP nin ikiyüzlü, gerici politikalar lanetlendi. Mersin Mersin'de DKÖ, siyasi parti ve sendikalar yapt klar eylemle Sivas katliam n lanetlediler. Ankara Sivas Katliam n n 16. Y l nda binlerce kifli Ankara da yap lan mitingle Sivas ta katledilenleri and. Sivas n atefli hiç sönmeyecek diyen yaklafl k 5 bin kifli gericili e ve faflizme karfl mücadele ça r s yapt. Sivas Katliam n n 16. Y l nda Dikmen Halk Unutmad n Bir Kez Daha Gösterdi - 2 Temmuz 2009 Sivas katliam n n 16. y l nda katledilenleri anmak için Dikmen Halkevi, 2 Temmuz akflam yürüyüfl ve ard ndan anma etkinli i gerçeklefltirdi. Yürüyüfle 800 kifli kat ld. stanbul Aralar nda PSAKD, Alevi Bektafli Fedarasyonu, Halkevleri, Ö renci Kolektifleri, ESP, Devrimci Alevi Komitesi, AKADER, DTP, TKP, KESK, TTB, TMMOB gibi birçok kurumun örgütledi i miting geçen y llara göre daha kitleseldi. zmir zmir de Gündo du Meydan nda buluflan 5 bin kifli, AKP ye, Devletin Alevisi olmayaca z mesaj n verdi. zmir/gültepe Gültepe Halkevi'nde 2 Temmuz'u anma etkinli i Bar fl ve Kardefllik Dolu Bir Dünya çin Ayd nl k Yar nlara Ad n z Tafl yaca z slogan ile düzenlendi. Eskiflehir de Sivas Katliam Lanetlendi - 02 Temmuz 2009 Eskiflehir Emek ve Demokrasi Güçleri Sivas unutmad ve bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Gültepe Halkevi Sivas And - 02 Temmuz 2009 Eskiflehir Gültepe Mahallesi nde 2 Temmuz anmas yap ld. Sar yer de Kitlesel 2 Temmuz Anmas - 04 Temmuz y l önce 2 temmuz 1993'te Sivas'ta Mad mak Oteli nde gerici ve faflistler taraf n katledilen 35 insan m z 4 Temmuz'da Sar yer Büyükdere de kitlesel bir etkinlikle an ld.

66 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 66 fiavflatl lar Deniz Feneri ni Kovdu - 21 Temmuz 2009 Sel felaketinin ard ndan bugün fiavflat a giden Deniz Feneri Derne i, halk n tepkisiyle karfl laflt. Deniz Feneri üyeleri Dilenci de iliz, fiavflat tan defolun diyen fiavflatl Halkevcilerin protestosu üzerine Kaymakaml a s nd. stanbul Halkevleri Güler Zere çin Adli T p Önündeydi - 17 A ustos 2009 stanbul Halkevleri Adli T p Kurumu önündeki nöbet çad r n ziyaret etti. Halkevciler, yürüyüflle Adli T p Kurumu önüne geldi. Burada ziyaret ve bas n aç klamas gerçeklefltirdi. 12 Eylül Faflizmi Darbenin 29. Y l nda Tüm Türkiye'de Protesto Edildi - 12 Eylül Eylül faflist darbesinin 29. y l nda tüm Türkiye de miting ve eylemler yap ld. 12 Eylül faflizminin protesto edildi i eylemlerde ilericiler, devrimciler, demokratlar "darbecilerden hesap sorulacak" dedi. Ankara Ankara da Emek ve Demokrasi Güçleri 12 Eylül faflist darbesinin 29. y l nda bir miting düzenledi. Konya Caml Köflk önünde toplanan 60 kifli bir bas n aç klamas yaparak 12 Eylül darbecilerinin yarg lanmas n talep etti. Etkinlik, Halkevleri, ÖDP ve TKP taraf ndan yap ld. stanbul stanbul da 12 Eylül de fliddetli ya mura ra men binler darbeciler yarg lans n dedi. TMMOB, 78'liler Giriflimi, stanbul Tabip Odas, KESK, Halkevleri gibi örgütlerin birlikte örgütledi i mitinge binlerce insan kat ld. zmir 12 Eylül 1980 askeri faflist darbesinin y ldönümü zmir de de unutulmad. Askeri faflist darbenin y ldönümünde ya mura ra men iki eylem yap ld. zmit zmit te 12 Eylül Darbesi: Halkevleri, TMMOB Makine Mühendisleri Odas, EMEP, ÖDP, DTP, TKP ve Ö renci Kolektifleri taraf ndan düzenlenen yaklafl k 200 kiflilik bir yürüyüflle protesto edildi. Samsun 12 Eylül faflist darbesinin 29. y l nda Samsun'da da bir miting düzenlendi. Eskiflehir Eskiflehir Hamamyolu Yediler Park nda 12 Eylül de toplanan Eskiflehir Emek ve Demokrasi güçleri, Adalar Migros a kadar yürüyerek darbeyi protesto etti. Mersin 29 y l önce gerçekleflen askeri faflist darbenin y ldönümünde Mersin Emek ve De-

67 67 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU mokrasi Platformu taraf ndan yürüyüfllü bir eylem gerçeklefltirildi. Yürüyüfle yaklafl k 5 bin kifli kat ld. Adana 5 Ocak Meydan ndan nönü Park na darbecilerin yarg lanmas n talep eden pankartlar ve sloganlarla yürüyüfle geçen 500 e yak n darbe karfl t Adana halk n n da deste ini ald. Okmeydan nda katliamlar unutulmad - 22 Aral k 2009 Okmeydan nda Marafl ve 19 Aral k katliamlar n anmak için 20 Aral k Pazar günü bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. DHF, ESP, Halkevleri, Köz, Partizan ve SODAP n örgütledi i yürüyüfle 150 nin üzerinde mahalleli kat ld. Okmeydan Marafl' unutmad 25 Aral k 2009 Okmeydan halk Marafl katliam n n 31. y l nda bir eylem yaparak Marafl Katliam 'n unutmad n ve unutturmayaca n gösterdi. Okmeydan Halkevi'nin 25 Aral k Cuma günü düzenledi i eyleme yaklafl k 120 kifli kat ld. Marafl Katliam Avc lar'da lanetlendi - 26 Aral k 2009 Avc lar'da 26 Aral k akflam demokratik kitle örgütleri "Marafl' Unutmad k" demek için bir yürüyüfl düzenledi. Avc lar Halkevi, EMEP, ÖDP ve DHF nin örgütledi i etkinli e yaklafl k 100 kifli kat ld. Hrant Dink stanbul da An ld - 19 Ocak 2010 Hrant Dink vuruldu u Agos gazetesinin önünde binlerce kifli taraf ndan an ld. Yo- un kar ya fl na ra men bir araya gelenler faflizme karfl halklar n kardeflli i slogan yla kardefllerini bir kez daha and. Hrant Eskiflehir'de an ld - 21 Ocak 2010 Hrant Dink ölüm y ldönümünde aralar nda Halkevlerinin de bulundu u kurumlar taraf ndan Eskiflehir de an ld.

68 HAKLAR MÜCADELES

69 GÜVENCEL fi HAKKI

70 GÜVENCEL fi HAKKI Son 20 y l içinde 2,5 milyar insan n mülksüzleflerek iflçileflti i, bu iflçileflmenin güvencesizlik temelinde yafland, e itimden sa l a, bar nmadan içti imiz suya kadar her fleyin paral hale geldi i bir dünyada yafl yoruz. Ülkemiz aç s ndan bakarsak her üç gençten birinin iflsiz oldu u, kay t d fl çal flman n resmi rakamlarla bile %50 leri aflt, temel yaflamsal hizmetlerin paral hale geldi i, çal flanlar n neredeyse tamam n n 4/B, 4/C, sözleflmeli, ücretli, tafleron vb. biçimler alt nda güvencesiz çal flt r ld, kamunun tümüyle tasfiye edildi i, 20 milyondan fazla çal flan olmas na ra men toplu ifl sözleflmesinden yararlanan iflçi say s n n 700 binlerde oldu u bir ülkede yafl yoruz. Di er taraftan son iki y lda ülkemizin dört bir taraf Tekelden tfaiyeye, Kent A.fi den Çemen e, SK den, TOK ve Samatya ya kadar örgütlü/örgütsüz, sendikal /sendikas z iflçilerin parça parça da olsa giderek s klaflan direnifllerine sahne oldu. Kriz döneminde Halkevleri flubeleri yerellerde hareketli bir süreç yaflad. Bu raporda yer alan ve alamayan çok say da irili ufakl iflçi direniflleriyle temas sa lanm fl, tek tek bu direnifllerle dayan flma faaliyetlerinin ötesine geçilerek, somut talepler do rultusunda bir hareketlilik sa lanmaya çal fl lm flt r. flten ç karmalar n yasaklanmas, çal flma saatlerinin azalt lmas, asgari ücretin vergi d fl b rak lmas ve güvenceli ifl talebi bu dönem halk n krize karfl flartlar aras nda s ralanm fl ve tüm etkinliklerde, eylemlerde dile getirilmifltir. Kriz döneminde kentin ve mahallelerin meydanlar nda kurulan halk kürsüleri birçok yerde krizin bedelini ödemek istemeyenlerin sesinin birleflti i yerler haline gelmifltir. Kriz dönemi, Halkevleri birçok yerelde çeflitli isimler alt nda kurulan ve krizin bedelinin emekçilere ödetilmesine karfl tepkileri birlefltirmeyi hedefleyen platformlar n örgütlenmesinde öncülük etmifltir.

71 71 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 25 Kas m 2009 daki halk grevi birçok Halkevi flubesi için önemli deneyimlerin kazan ld bir eylem olmufltur. Yoksul emekçi mahallelerin okullar nda, ö retmenler, ö renciler ve velilerin beraber yürüttü ü grev çal flmalar ve bu tür çabalara giriflildi- inde gelen baflar, önümüzdeki dönem s n f hareketinin büyüyece i yön hakk nda önemli fikirler vermektedir. Temel hizmetlerin paras z ve kamusal sunulmas n da içeren insanca yaflam mücadelesi ile güvenceli ifl mücadelesinin bulufltu u her noktada dikkate de er bir dinamizm aç a ç kmaktad r. Halkevci kad nlar güvenceli ifl talebini kad n mücadelesinin temel gündemlerinden biri haline getirmifl, fl-kur önünde yap lan eylemlerden, çal flma hakk n konu alan mahalle etkinliklerine kadar yürütülen çal flmalar kad nlar n güvencesizli ini ve çal flmalar n önündeki engellere karfl mücadeleyi ortak bilinç haline getirmifltir. Geçti imiz iki y l n en önemli deneyimi ise kuflkusuz Tekel direniflidir. Gece gündüz Sakarya da yat p kalkan, yoksul mahallelerde erzak toplayan, aflure, çorba kaynatan, sokaklar çoban ateflleriyle ayd nlatan, bulunduklar her ilde güvenceli ifl talebini soka a tafl yan Halkevciler; Turuncu atk l lar bu direnifle sadece güç vermemifl, bu direniflten güç alm fllard r. Çünkü o turuncu atk l lar n önemli bir bölümü de güvencesiz iflçidir ve direnifl en iyi direniflte ö renilmektedir. Kriz bitti denilen son 2-3 ayda h zla yükselen ve 1 May s ta iyiden iyiye görünür olan öfke, önümüzdeki iki y l daha da kabaracakt r. Son iki y l içerisinde güvenceli ifl, insanca yaflam taleplerini mücadelesinin bayra haline getiren Halkevleri, Güvencesizli e karfl çok say da eylem ve etkinli e kat lm flt r. ki y ll k bilânçoya bak ld nda bu alanda en çok hayata geçirilen faaliyet, direnifllerle dayan flma iliflkileri olarak öne ç kmaktad r. stanbul Okmeydan nda hastane iflçileriyle mahallenin dayan flmas, Ankara da Tekel iflçileriyle emekçi mahalleler aras nda kurulan köprü bu s n f dayan flmas n n ileri örneklerinden ikisi olarak verilebilir. Halkevleri güvencesiz çal flt r lan iflçilerin bu kadar yayg n ve ba lant s z direnifllere giriflti i, ço unlukla sendikal bir örgütlenmeye sahip olmad klar, eme e yönelik sald r lar n artt bir ortamda güvencesizli e karfl iflçi direnifllerinde dayan flma çizgisini aflan bir rol üstlenme çabas n artt rmay hedeflemektedir. Güvencesiz çal flt rman n temel çal flt rma biçimi haline gelmekte oldu unu y llar önce saptam fl ve geçmiflte iflçi komisyonlar ve emek çal flmalar merkezi arac l yla güvencesiz çal flt r lman n çeflitli biçimlerine karfl mücadeleyi önemli bir gündem haline getirmifl olan Halkevleri bu mücadelenin gereklerini yerine getirecektir. Turuncu atk l lar bu alanda daha ciddi görevlerle karfl karfl yad r.

72 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 72 GÜVENCEL fi MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER Haziran Etkinlikleri - Haziran in Haziran ay nda stanbul da Kartal ve Bahçelievler flubelerimizde Haziran iflçi direniflleriyle ilgili etkinlikler yap ld. Tuzla da Grevdeyiz - 16 Haziran Haziran 2008 de Limter- fl sendikas n n Tuzla tersanelerindeki ifl cinayetlerine karfl örgütledi i greve aktif destek verildi. DESA flçisiyle Kad n Dayan flmas - 18 Temmuz 2008 stanbul da Halkevci Kad nlar DESA fabrikas nda çal flan ve sendikal oldu u için iflten at lan Emine Arslan a dayan flma ziyareti gerçeklefltirdiler. Unilever flçileriyle Dayan flma - 28 A ustos 2008 Herkese Sa l k Güvenli Gelecek Platformunun (HSGGP) ça r s yla direniflteki Unilever iflçileriyle dayan flma amac yla 28 A ustos 2008 de Gebze de düzenlenen etkinli e Halkevleri de platform bilefleni olarak kat ld. Güvenceli fl Hakk stiyoruz - A ustos 2008 Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyam z boyunca iflten at lmalar n yasaklanmas ve güvenceli ifl talebini yükselttik. Neredeyse her mahallede krizle ilgili eylemler yap ld. SSGSS ye Hay r - Ekim 2008 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas n n (SSGSS) 1 Ekim 2008 de yürürlü e girmesinden önce Kocaeli ve stanbul da düzenlenen ortak protesto gösterilerinde yer ald k. Yasan n yürürlü e girdi i 4 Ekim 2008 de zmirli Halkevciler Kemeralt giriflinde bir bas n aç klamas yla yasay ve zamlar protesto ettiler. Emek Hareketi Üzerine Söylefli - Ekim 2008 Eskiflehir Halkevleri flçi Komisyonu Ekim 2008 de Emek Hareketinin Krizi ve Çö-

73 73 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU züm Yollar konulu bir söylefli düzenledi. Söylefliye D SK Dev-Sa l k- fl Genel Baflkan Arzu Çerkezo lu ve BES Kocaeli fiube Baflkan Ak n fiiflman kat ld. 110 kiflinin kat ld söylefliye, direniflteki D SK Birleflik Metal- fl üyesi iflçiler ve ESTRAM çal flanlar n n yan s ra D SK Birleflik Metal- fl, D SK Emekli Sen, KESK, E itim-sen, TMMOB KK, Türkiye Komünist Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyal Demokrat Halk Parti, flçi Kardeflli i Partisi, Ö renci Kolektifleri, Liseli Genç Umut ve akademisyenler de destek verdi. Kriz Üzerine stanbul da Söylefliler - Ekim 2008 Ekim ay içerisinde stanbul da Gültepe, Avc lar, Kartal Halkevlerinde kriz konusunda söylefliler yap ld. Borsa Kapans n Eylemi - 13 Ekim 2008 stanbul Halkevleri 13 Ekim 2008 de stanbul Menkul K ymetler Borsas önünde bir eylem yaparak, Krizi biz ç karmad k, cefas n biz çekmeyece iz dedi. Halkevciler, Krizin faturas n halk ödemeyecek, TÜS AD, AKP, ABD ödesin pankart yla yapt klar bas n aç klamas nda, sermaye sahiplerinin karlar azalmas n diye iflsiz kalan, ifl bulamayan n halk oldu unu ve krizin faturas n n yine halka ödetilmeye çal fl ld n söylediler. Eskiflehir de Direnifllerle Dayan flma - 13 Ekim Ekim Pazartesi günü Eskiflehir Halkevi direniflte bulunan Entil ve Hapalki iflçilerine destek amac yla bir bas n toplant s düzenledi. Bas n toplant s Eskiflehir Halkevi fiube Baflkan Refik Günel taraf ndan Halkevi binas nda gerçeklefltirildi. Medyada Emekçi K y m na Hay r - Ekim 2008 Kriz gerekçesiyle medyada yaflanan iflten ç karmalara karfl Halkevleri letiflim Haklar Atölyesi bir bas n aç klamas yay nlad. Zamma Zulme Karfl Halkevciler Sokaklarda - Kas m 2008 Kas m ay içerisinde, yaflanan ekonomik krizin faturas n emekçilere ç kartarak zam üstüne zam yapan AKP iktidar, stanbul da, Ankara da, Bursa da, Eskiflehir de, Kocaeli nde Halkevleri flubelerinin bulundu u merkezlerde ve kentin merkezi noktalar nda yap lan eylemlerle protesto edildi. Sa l k Emekçilerinin Ankara Yürüyüflüne Halkevleri nden Destek - 29 Kas m 2008 D SK e ba l Devrimci Sa l k flçileri Sendikas (Dev-Sa l k fl), KESK e ba l Sa l k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas (SES) ve Türk Tabipleri Birli i (TTB), stanbul dan bafllayan iki günlük yürüyüflün ard ndan 29 Kas m günü Ankara da bir miting düzenledi. Halkevleri, yol boyunca Bursa da, Kocaeli nde, Eskiflehir de sa l k emekçilerinin karfl land ve u urland etkinliklere; Ankara da gerçekleflen mitinge kitlesel ve aktif biçimde destek verdi.

74 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 74 flsizli e Ve Güvencesizli e Karfl Halk Kürsüleri - Aral k 2008 Kriz sürecinde artan iflsizlik ve güvencesizli e, sermayeyi kurtarma operasyonlar na ve insanca yaflam hakk n n gasp edilmesine karfl Türkiye nin dört bir yan nda Halk Kürsüleri kuruldu in Aral k ay nda kurulmaya bafllanan bu kürsülerde emekçiler ve iflsizler tepkilerini dile getirdiler. Krizin Faturas n Ödememek çin Yürüyüfl - 10 Ocak 2009 Emekçiler Ankara da krize karfl soka a ç kt. IMF ile anlaflma istemiyoruz, krizin faturas n ödemiyoruz ana temalar yla AKP önüne yap lan yürüyüfle Halkevleri de kat ld. Kartal da Krize Karfl Eylem Ve Sempozyum Ocak 2009 stanbul da Kartal Halkevi nin de çal flmalar na kat ld Kartal Krize Karfl Emek ve Demokrasi Platformu 15 Ocak 2009 da Kriz ve Emekçilerin Durumu konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyum un Kartal halk na duyurulmas ve krize karfl mücadele ve dayan flma amac yla 9 Ocak 2009 da Kartal da gerçeklefltirilen eylemde Halkevleri üyeleri de yerini ald. Adana da Neoliberal Dönüflüme Tepki - 24 Ocak Ocak kararlar n n y ldönümünde Adana da D SK, KESK, TMMOB, TTB ve Türk- fl in düzenledi i mitingde neoliberal dönüflüm ile krizin faturas n n emekçilere ödetilmesi protesto edilirken Halkevleri de mitingde yer ald. Kocaeli de flsizli e ve Yoksullu a Karfl Miting - 25 Ocak 2009 Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu taraf ndan düzenlenen Krize, yoksullu a, iflsizli e, zamlara ve savafla karfl Kocaeli mitingi 25 Ocak ta büyük bir coflku ile gerçeklefltirilirken Halkevleri de Halk n haklar var, krize karfl flartlar var pankart yla alanda yerini ald. Ka thane de Krizin Y k m na Karfl AKP ye Tepki - 25 Ocak 2009 stanbul Ka thane de bulunan ve aralar nda Gültepe Halkevi nin de bulundu u emek ve demokrasi güçlerinin, krizin y k m na karfl ortak bir mücadele örgütlemek için oluflturdu u Ka thane Emek ve Dayan flma Platformu Giriflimi 25 Ocak 2009 da Ka thane AKP lçe Binas önünde bir eylem gerçeklefltirdi. Eskiflehir de Halk Kürsüsünde flten At lan flçiler Var - 1 fiubat 2009 Eskiflehir de Halkevciler taraf ndan haftalarca kurulan ve geleneksellefltirilen Halk Kürsüsü 1 fiubat günü bu kez iflten at lan iflçiler taraf ndan kuruldu. Entil-Hapalki, Süsler, P nar Süt, Topkap Plastik, Otosan fabrikalar ndan zorla ve kriz bahanesiyle iflten ç kart lan iflçiler haklar n aramak için 1 fiubat 2009 da Eskiflehir sokaklar ndayd. Hamamyolu nda bir araya gelen iflçiler buray hak meydan na çevirdiler. Bafllang çta 30 kadar olan iflçiler halk n deste ini de alarak 200 kiflilik bir kürsü kurdular. flten at lan iflçiler, iflten at lan iflçilerin eflleri, babalar, anneleri hep beraber sorunlar n dillendirdiler.

75 75 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Krizin Halka Fatura Edilmesine Karfl Kad köy de Emek Buluflmas - 16 fiubat 2009 D SK, KESK ve Türk- fl in ça r c l nda krizin halka fatura edilmesine ve iflten atmalara karfl 16 fiubat 2009 da Kad köy de yap lan mitinge on binlerce kifli kat ld. Halkevleri de kitlesel kortejiyle mitingde yerini ald. Mersin de Akan-Sel flçileriyle Dayan flma Eylemi 22 fiubat 2009 Mersin de Liman- fl sendikas na üye olduklar için iflten ç kart lan 1200 Akan-Sel iflçisi, direnifllerinin 48. gününde Halkevci Kad nlar taraf ndan ziyaret edildiler. Eskiflehir Halkevi Halk n fiartlar n Aç klad - 24 fiubat 2009 Eskiflehir Halkevi nde gerçeklefltirilen bas n toplant s yla, kriz karfl s nda Sadaka de il ifl istiyoruz denildi. Aç klamada flten ç karmalar yasaklanmal d r, Güvenceli ve insanca yaflayabilece imiz bir ifl istiyoruz, istihdam yaratan ve halk n temel ihtiyaçlar n güvence alt na alan kamu yat r mlar yeniden bafllat lmal d r, flçi ücretlerinin düflürülmesi, esnek çal flt rma ve tafleron sistemi engellenmeli; asgari ücret vergi d fl b rak lmal ; iflsizli in azalt lmas için çal flma saatleri k salt lmal d r gibi talepler dile getirildi. Araflt rma Görevlileriyle Omuz Omuza - 6 Mart 2009 stanbul Beyaz t Meydan nda 50D güvencesizli ine karfl seslerini yükselten araflt rma görevlileri Biz kal yoruz, YÖK gitsin slogan yla Fen-Edebiyat fakültesine yürüdü. Fakülte de sabahlayan araflt rma görevlileri, gece Halkevleri Bas n Bürosu ve Sendika.Org internet sitesi taraf ndan haz rlanan kendileriyle ilgili görüntüleri-haberleri izlediler. Hekimlerin Ça r s yla Acil Eylem - 12 Mart 2009 TTB nin ça r s yla ve sa l k örgütlerince ülke genelinde gerçeklefltirilen fl, Can, Gelir ve Mesleki Ba ms zl k Güvencesi, Herkese Eflit, Ücretsiz Sa l k Güvencesi çin Acil Eylemdeyiz bafll kl etkinliklere Halkevleri de kat ld. 1 May s Haz rl klar - Nisan 2009 Halkevleri May s na çeflitli etkinliklerle haz rland. Afifl asma, bildiri da- tma, stantlar kurma, flubelerde genifl halk toplant lar, paneller düzenleme gibi hemen her flubemizin hayata geçirdi i geleneksel araçlar n yan s ra farkl araçlar da 1 May s çal flmalar nda kullan ld. Ankara Mamak da araç konvoyu oluflturulurken, Bursa da sokakta foto raf sergisi düzenlendi. Okmeydan Halkevi üyeleri de Taksim Meydan nda gerçeklefltirdikleri tiyatral eylemle herkesi 1 May s ta Taksim e ça rd. Sermayeye Teflvik stanbul da Protesto Edildi - 8 Haziran 2009 Sermayenin krize çare olarak sundu u ve emekçiler için iflsizlik, güvencesizlik ve yoksulluk anlam na gelen Teflvik Yasas ve stihdam Paketi stanbul Taksim Tramvay dura nda Halkevciler taraf ndan protesto edildi. Halkevci Emekliler stanbul da Yürüdü - 9 Haziran 2009 Halkevci emekliler, stanbul Saraçhane Park nda buluflup s rtlar na takt klar fla-

76 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 76 malarla Unkapan SGK Binas na yürüyerek emeklilik haklar n n iyilefltirilmesini istediler. flsizli e Karfl stanbul da Eylem - 11 Haziran 2009 Halkevciler, stanbul SGK önünde flten at lmalar n yasaklanmas n, insanca çal flabilece imiz ifl sa lanmas n, iflsizlik maafl n n artt r l p, flarts z olarak tüm iflsizlerin yararlanmas n istediler. Eskiflehir de Haziran Etkinlikleri - Haziran Haziran günü D SK, KESK, Kristal- fl, T.Harb- fl, TMMOB, TTB, ESMMMO ve Halkevleri nin örgütledi i, baz siyasi partilerin de destekledi i bas n aç klamas yla, Haziran direniflinin 39.y l dönümünde yap lacak panel ve yürüyüfl program n n ça r s yap ld. Sefalet Ücretine Eskiflehir den Tepki - 1 Temmuz 2009 Eskiflehir Halkevi üyeleri, l Çal flma Bölge Müdürlü ü önünde, asgari ücrete yap - lan %10 luk zamm protesto etti. zmir de Kent A.fi. flçilerinin yan nday z - 7 A ustos 2009 Konak Halkevi, direniflteki KENT A.fi. iflçilerine yönelik polis sald r s n n ard ndan 7 A ustos 2009 da iflçileri ziyaret etti. ET Grevine Destek - 14 A ustos 2009 Eskiflehir Halkevleri Tek G da fl Sendikas n ziyaret ederek grevdeki ET flçileri- ne destek verdi. Selde Ölen Kad n flçiler çin Eylemler - Eylül 2009 stanbul da Halkevci Kad nlar, 10 Eylül günü kitelli de yaflanan selde, bir yük arac n n içinde bo ularak ölen 7 kad n iflçiyi anmak ve sorumlular ndan hesap sorulmas n talep etmek için 11 Eylül de Çal flma Bölge Müdürlü ü önünde eylem yapt lar. 12 Eylül de kad n örgütleri ve çeflitli kurumlardan kad nlar n ortak eylemine Halkevci Kad nlar da kat ld. Okmeydan Hastanesi flçilerine Okmeydan ndan Destek - Eylül 2009 Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi nde sendikal olduklar için iflten ç kart lan 18 iflçinin direnifli ile bölgedeki mahalleliler aras nda köprü kuran Okmeydan Halkevi, direnifl boyunca iflçilerle beraberdi. Halkevleri iflçilerin eylemlerine kat ld, mahallede dayan flma örgütledi. Renta flçileri Yaln z De il - 3 Ekim 2009 Eskiflehir Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri, direniflte olan RENTA iflçilerine destek ziyaretinde bulundu. Güvenceli fl Talebiyle Ankara ya Ça r lar Yükseliyor - Ekim 2009 Kartal'da mahallelerde hak mücadelesi yürüten Halkevciler, tafleron sa l k sistemine karfl mücadele yürüten Dev Sa l k- fl üyeleri, tüm emeklilerin insanca yaflam koflullar nda yaflayabilmeleri için örgütlenen Emekli-Sen üyeleri, okullarda paral lafl-

77 77 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU t rmaya karfl duran ö renci velileri, güvencesiz ö retmenler ve sa l ktaki piyasalaflt rman n ma duru hasta yak nlar bir araya gelerek, Halkevleri'nin 25 Ekim'de Ankara'da yapaca mitinge ça r yapt lar. Türkiye nin dört bir yan ndaki miting çal flmalar nda güvenceli ifl talebi öne ç kart ld. Bursa da fl-kur Önünde Zincirli Eylem - 19 Ekim 2009 Bursa da 4 iflsiz Halkevci kendilerini fl-kur önüne zincirledi. flsizli in hat safhaya ulaflt Bursa da krizin etkilerini iflsizlerin daha da derin yaflad n belirten Halkevcileri, kurum önünde bekleyen iflsizler alk fllar yla ve konuflmalar yla destekledi. Güvenceli fl çin Kad nlar Bir Ad m Öne - 7 Kas m 2009 Dev Sa l k- fl in Ankara da düzenledi i nsan haleyle Çal flt r lmaz, Sa l kta Tafleron Olmaz! ve fl Güvencemiz ve Sendika Hakk m z için Yürüyoruz mitingine Halkevci Kad nlar da kat ld lar. Krize, flsizli e, Yoksullu a Karfl 25 Kas m'da Halk Grevine - Kas m 2009 KESK in örgütledi i 25 Kas m grevi Halkevleri taraf ndan Türkiye nin dört bir yan nda Krize, flsizli e, Yoksullu a Karfl 25 Kas m'da HALK GREV NE slogan yla örgütlendi. Halkevciler bulunduklar her mahallede, grev öncesi afifller asarak, bildiriler da tarak, ev ziyaretleri ve kahve konuflmalar yaparak, pazar yerlerinde kürsüler kurarak, meydanlarda bas n aç klamalar yaparak greve kat l m ça r s yapt lar. Grev günü yerellerde okullar n, hastanelerin önünde, meydanlarda gerçekleflen eylemlerde de Halkevleri, kitlesel ve aktif biçimde yerini ald. Özellikle stanbul da okullarda, ö rencilerin, velilerin ve ö retmenlerin beraber örgütledikleri grevlere kat l m büyük oldu. Grev, o döneme denk gelen ulafl m zamlar na karfl, para ödemeden toplu ulafl mdan faydalanmaya yönelik fiili eylemlerle taçland r ld. Mersin de Asgari Ücret Görüflmelerine Tepki - 28 Aral k 2009 Halkevleri nin de aralar nda bulundu u Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileflenleri 28 Aral k ta SGK binas önünde bir araya gelerek asgari ücret görüflmelerindeki sefalet rakamlar n protesto ettiler. Adana da Asgari Ücrete Karfl Eme in fiartlar Aç kland - 28 Aral k 2009 Adana da Emek ve Demokrasi Platformu taraf ndan AKP önüne yap lan yürüyüflle sefalet ücreti protesto edildi. Eylemde halk n insanca yaflam ihtiyaçlar n giderilmesi için gerekli asgari flartlar flu flekilde s raland : Asgari ücretli çal flanlar için elektrik, su, do algaz kullan m asgari ihtiyaç s n r na kadar ücretsiz olmal d r. Sabah ile akflam saatleri aras nda ulafl m ücretsiz olmal d r. E itimde hiçbir ad alt nda para al nmamal, e itimin okul d fl giderleri de devlet taraf ndan karfl lanmal, sa l k tümüyle paras z olmal d r. Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun yap s emekçilerin a rl art r larak geniflletilmeli, görüflmeler kamuoyuna aç k hale getirilmelidir. Asgari ücret net olarak belirlenmeli, asgari ücret üzerinden al nan vergiler kald r lmal d r. Bölgesel asgari ücret uygulanmas yolundaki giriflimlerden vazgeçilmelidir.

78 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 78 nsanca Yaflanabilir Ücret çin SGK Önünde Eylem - 30 Aral k 2009 stanbul da 30 Aral k ta Halkevleri nin de içinde oldu u Herkese Sa l k Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) bileflenleri asgari ücretin insanca yaflan labilir bir ücret olmas için Saraçhane'den Unkapan 'ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önüne yürüdü. Ve Tekel Olduk Dört Bir Yanda - Aral k 2009 Aral k ay ndan itibaren Tekel direnifli Halkevleri nin en temel gündemlerinden birisi oldu. Direniflin ilk gününden itibaren Halkevciler Tekel flçileri nin yan ndayd. Direniflin ilk günlerinde Ankara Halkevleri, Dikmen Bar nma Hakk Bürosu ve Ö renci Kolektifleri kitlesel bir yürüyüflle Tekel flçileri ne dayan flma ziyaretinde bulundu. Ve Halkevleri direnifl boyunca Ankara n n yoksul emekçi mahallelerinin direniflle köprüsü oldu. Mahallelerde kap kap erzak topland, kazanlar kaynat ld. Halkevcileri afllar n, çad rlar n, çaylar n, umutlar n, direnifllerini Tekel flçileri yle paylaflt lar. Yeni y l beraber karfl lad lar. Direniflin 20. gününde direniflçi iflçiler hak mücadeleleri veren Dikmen Vadisi Halk ve Halkevleri ile bulufltu. Dört y ll k bir mücadelenin ard ndan evlerini y kt rmayan vadililer, direniflin ortak dayan flma ruhunu alana tafl d lar. Direniflin 24. gününde Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol ve Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyeleri Tek G da- fl Genel Baflkan Mustafa Türkel ve Merkez Yönetim Kurulu yla görüfltü. Görüflmenin ard ndan lknur Birol Türk- fl binas önünde iflçilere seslenerek direniflin tüm hak ve emek mücadelelerine örnek oldu unu, ezilen halk n iflçilerin yan nda oldu unu söyledi. Direniflin 35. gününde ise Halkevciler; genç yafll, kad n erkek, hep beraber üç gün üç gece direnifl meydan nda kald lar. Sonraki süreçte direnifl boyunca Halkevciler en az 20 görevliyle sürekli direnifl çad rlar nda kald lar. Gerek müzik gruplar yla, gerek tiyatro ekipleriyle direnifl alan na canl l k ve moral katt lar. Ayr ca Bitlisli iflçilerle paylaflt klar direnifl çad r n akademisyenlerin ders verdikleri Halk üniversitesine çevirdiler. Direniflten Canl Yay n - Ocak 2010 Halkevleri üyeleri Tekel direniflinin Sendika.Org tan canl yay n nda da aktif bir flekilde emek vererek Türkiye de bir ilkin gerçeklefltirilmesinde önemli bir rol oynad. Çoban Ateflleri Ülkeyi, Mahalleleri Sard - Ocak 2010 Halkevciler di er illerde de Tekel iflçilerinin yan ndayd. Aral k ay boyunca stanbul da Kartal ve fiiflli AKP l Binalar na yap lan yürüyüfllere Halkevleri de kat ld. Ocak ay nda eylemlerin s kl ve yayg nl ola anüstü geniflledi. Türkiye nin dört bir yan ndaki hemen her Halkevi flubesi sadece kent merkezlerindeki eylemleri örgütlemedi, ayn zamanda güvencesiz emekçilerin yaflad yoksul mahallelerde de güvencesizli e karfl çoban atefllerinin yak lmas nda büyük rol oynad. Özellikle stanbul, Bursa, Eskiflehir ve Adana, eylemlerin kitleselli i, yayg nl ve s kl anlam nda çoban atefllerinin en fazla parlad illerdendi. zmir de de Halkevciler bir hafta boyunca hergün saat 07:00-18:00 aras Konak Meydan nda bir oturma eylemi gerçeklefltirerek halk güvencesizli e karfl mücadeleye ça rd lar. Ankara baflta olmak üzere bir çok ilde, emekçi mahallelerindeki flubelerde yap lan halk toplant lar yla Tekel di-

79 79 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU renifli ile ilgili yap lacaklar tart fl ld. Ankara mahalleleri fiubat ay nda kad n dayan flmas na da tan k oldu. Mamakl kad nlar Tekel iflçisi kad nlarla s cak çaylar n ve evlerinden getirdikleri yiyeceklerini paylafl rken Bitlis ten, Tokat tan, Malatya dan, stanbul dan gelen Tekel iflçisi kad nlar da, Mamakl kad nlarla 57 gündür nas l mücadele ettiklerini ve neler ö rendiklerini paylaflt. Dikmen de de Halkevci Kad nlar mahallelerindeki eczaneden, sa l k oca ndan, esnaftan toplad klar temizlik malzemelerini, ilaçlar, çamafl rlar paket yap p haz rlad lar ve Tekel flçileri ne götürdüler. Tekel Kazan rsa Hepimiz Kazan r z Diye Grev, Grev, Grev - 4 fiubat 2010 Güvencesizli e karfl mücadele için fiubat ay nda yap lan grevin örgütlenmesi sürecinde de Halkevleri aktif bir biçimde çal flmalar n sürdürdü. Genellikle platformlar üzerinden grev ça r s yap l rken Halkevciler çal flmalara aktif biçimde kat ld. 4 fiubat günü gerçekleflen greve Halkevciler stanbul, Ankara, zmir, Eskiflehir, Bursa, Mersin, Adana, Artvin, Samsun, Rize-Pazar, Giresun, Trabzon baflta olmak üzere tüm bulunduklar illerde kat ld lar. Ankara Metrosu Bat kent te grev kapsam nda durduruldu. Bursa da Kad nlardan Tekel e Destek Eylemi - 1 fiubat 2010 Halkevci Kad nlar n da bilefleni oldu u Bursa Kad n Platformu, Orhangazi Park 'nda Tekel iflçileriyle dayan flma amaçl bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Sar yer de Ortak Eylem - 5 fiubat 2010 stanbul Sar yer de Halkevciler ve Genel- fl sendikas üyeleri grev meydan na gitmeden önce ilçelerinde 200 kiflinin kat ld bir ortak eylem gerçeklefltirdiler. Tekel den Çaykur a Genel Greve - 5 fiubat 2010 Grev günü en anlaml eylemlerden biri de çay emekçileri taraf ndan Artvin de gerçeklefltirildi. Kemalpafla Halkevi, Tekel iflçilerinin direnifline destek olmak için Ankara ya kuru çay gönderdi. Halkevi önünden yürüyüfle geçen 200 kifli Tekel den Çaykur a genel greve, Çaykur halk nd r sat lamaz sloganlar n att. Tekel Ruhu Adana da - 10 fiubat 2010 Grevin ard ndan dayan flma eylemleri devam etti. Adanal Halkevciler Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Osmaniye program na Tekel iflçisinin sesini tafl d lar. Erdo- an dönüfl yolunda, üstünde TEKEL flçileri Yaln z De ildir! Halkevciler yaz l pankartla karfl land. Çok s k polisiye önlemlerinin al nd E5 karayolunu Her yer Tekel Her yer Direnifl sloganlar atarak trafi e kapatmak isteyen Halkevciler gözalt na al nd lar. Direniflin Simgesi Çad rlar Her Yerde - fiubat 2010 Tekel iflçileriyle dayan flma amac yla kent meydanlar na aç lan dayan flma çad rlar nda yerimizi ald k. Antalya da 11 fiubat 2010 da dayan flma çad r kurulurken Halkevleri nin de aralar nda bulundu u demokratik kitle örgütleri 12 fler saat de iflimli olarak açl k grevi bafllatt. Mersin de de Büyükflehir Belediye sinin yan nda çad r kuruldu. stanbul da Kartal Halkevi nin de içinde bulundu u Kartal Demokrasi Platformu nun güvencesizli e karfl açmak istedi i çad ra polis müdahale etti. Polisin sal-

80 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 80 d rgan tavr Kartal Meydan nda yap lan ve Kartal Halkevi üyelerinin de kat ld bir eylemle protesto edildi. Meflaleler Karanl Yeniyor - 12 fiubat fiubat ta Türkiye, Tekel iflçilerine destek için yap lan meflaleli yürüyüfllerle ayd nlan rken stanbul, Ankara, Eskiflehir, Ni de, Trabzon, Artvin ve Konya baflta olmak üzere tüm yurtta Halkevciler de eylemlere kat ld lar. HSGGP stanbul da Sürekli Eylemde - fiubat 2010 Halkevciler HSGGP taraf ndan fiubat ay içerisinde Sefaköy de ve Mecidiyeköy de yap lan eylemlere kitlesel olarak kat ld. 15 fiubat 2010 dan itibaren HSSGGP taraf ndan Galatasaray Meydan nda her akflam ile aras nda yap lan eylemlere stanbul Halkevleri de kat ld. Ankara Mahallelerinde de Direniflin Atefli Yan yor - 13 fiubat 2010 ÖDP, TKP, Halkevleri, EMEP, Alevi Kültür Dernekleri Ankara Merkez fiubesi, Dikmen Vadisi Bar nma Hakk Bürosu ve K z l rmak Yerel Dernekler Federasyonu taraf ndan düzenlenen ve lker mahallesinde yap lan eyleme Tekel iflçileri de kat ld. Eskiflehir de Her Akflam Eylem Her Yer Tekel - fiubat 2010 Halkevciler; E itim-sen, ÖDP, EHP ile beraber 14 fiubat tan itibaren her akflam saat de Her yer Tekel, her yer direnifl dediler. Sokak tiyatrolar, temsili çad rlar ve sloganlar Eskiflehir sokaklar n renklendirdi. Ankara da Onbin Kifli Dayan flma Mitingi nde Bulufltu - 15 fiubat 2010 Halkevleri, ÖDP, TKP nin düzenledi i Tekel iflçisi kazan rsa halk kazan r mitinginde Tekel flçileri ile Ankara halk bulufltu. On bine yak n kiflinin kat ld Sakarya Meydan ndaki mitingde, Tekel direniflini büyütme ça r s yap ld. Dostluk Kazand - 16 fiubat 2010 Direniflin 64. gününde Ankara da Bitlis-Tekel Direnifl Spor ve Halkevleri Spor aras nda gerçekleflen dostluk ve dayan flma maç berabere bitti. Bar nma Hakk Mücadelesi nden Tekel e Selam - 13 fiubat 2010 Direnifle en anlaml desteklerden biri de Ar zl dan geldi. Kocaeli nde aylard r bar nma hakk mücadelesini sürdüren Ar zl halk, Tekel flçileri ne destek vermek amac yla Ar zl konutlar n n önünde bir bas n aç klamas yapt. Hak mücadelesi verenlerin birlefltikçe baflar ya ulaflaca n n vurguland aç klamada, Herkese güvenli gelecek ve insanca yaflam talebi vurguland. Ar zl halk ilerleyen günlerde de evlerinin camlar na Güvenceli gelecek, insanca yaflam için Tekel olal m yaz lar n asarak direnifli sahiplendi. Bursa da Halkevciler Tekel flçisinin Direniflini Selamlad lar - 18 fiubat 2010 Bursal Halkevciler, Y ld r m bölgesinde oturanlar da eylemlerine ça rarak Mesken Meydan 'na kadar yürüdüler. Eylemde Uluda EDAfi Y ld r m fiubesi önünden geçerken enerji özellefltirmeleri de protesto edildi.

81 81 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Halkevciler Kurulufl Y ldönümü nde Yola Ç kt lar - 18 fiubat 2010 Halkevleri nin kurulufl y ldönümü olan 19 fiubat akflam Türkiye nin dört bir yan ndan Halkevciler trenlerle, otobüslerle Ankara ya do ru yola ç kt lar. 20 fiubat ta Tekel flçileri yle dayan flma eylemine kat lmak üzere binlerce Halkevci Sakarya Caddesi nde bulufltu. Tüm Türkiye den Ankara ya Akt k TEK EL Olduk - 20 fiubat 2010 Tüm Türkiye den binlerce Halkevci Ankara ya gelerek, sabahlad. Sabaha kadar direnifle yak fl r bir canl l n sergilendi i gecede, Kürtçe müzikle horon tepip, Karadeniz müzi iyle fiemmame oynand ve canl yay nda tüm Türkiye ye iflçilerin yaratt kardeflleflme izletildi. Avc lar da Tekel e Destek çin Oturma Eylemi - 24 fiubat 2010 stanbul Avc lar da demokratik kitle örgütleri, Tekel iflçilerine destek için ortak bir oturma eylemi yapt. Eylemde Avc lar Halkevi Müzik Atölyesi nin söyledi i türküler eflli inde halaylar çekildi. Halkevci Kad nlardan Güvenceli fl Eylemleri - 26 fiubat 2010 zmir de kad nlar güvenceli ifl için yürüdü. Basmane Gar nda toplanan kad nlar buradan AKP il binas na yürüdüler. Yürüyüflte güvenceli ifl, ev iflçisi kad nlara asgari geçim maafl ve tafleron ve kay t d fl çal flt rman n yasaklanmas talepleri dile getirildi. Bahçelievler Halkevi nden kad nlar da fl-kur önünde toplanarak tüm kad nlara sigortal ifl - güvenceli ifl istediler. flçi Katillerine Karfl Yürüyüfller - 25 fiubat 2010 stanbul da Halkevciler Bal kesir de bir madende yaflanan katliam, kölece ve ölümüne çal flt rma koflullar n protesto etmek için Unkapan ndaki Tekel binas ndan Çal flma Bölge Müdürlü ü önüne yürüdü. 25 fiubat 2010 da saat da Bursa da Kent Meydan nda buluflan Halkevleri üyeleri Dursunbey ilçesindeki bir madende meydana gelen ifl cinayetini protesto ettiler. Ayn gün, Eskiflehir de Halkevciler Bal kesir de yaflanan katliam, güvencesiz çal flt rma koflullar n protesto etmek için bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. 25 fiubat Perflembe günü saat da Güvencesizlik Öldürür Güvenceli fl nsanca Bir Yaflam stiyoruz pankart yla Doktorlardan Adalar a yüründü. Hamdullah Uysal Unutmayaca z - 25 fiubat 2010 Ankara'da Tekel iflçisi Hamdullah Uysal' trafik kazas nda kaybetmemizin ard ndan 25 fiubat 2010 da Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol bir baflsa l mesaj yay nlad. Geceler Güvenceli fl Talebiyle Ayd nland - 25 fiubat 2010 Tekel flçileri ne destek için tüm Türkiye de meflaleli yürüyüfller yap l rken Halkevleri eylemlere kitlesel olarak kat ld. Eylemlerde, Bal kesir Dursunbey de hayat n kaybeden madenciler ve Ankara da trafik kazas nda yaflam n yitiren Tekel iflçisi Hamdullah Uysal da an ld.

82 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 82 Güvenceli fl, nsanca Yaflam çin stanbul da Üç Koldan Taksim e - 27 fiubat 2010 Direniflin 75. gününde Tekel iflçilerine destek olmak ve güvenceli ifl, insanca yaflam talebiyle Halkevciler üç koldan Taksim e yürüdü. 27 fiubat 2010 günü sabah n erken saatlerinde Saraçhane Park, Befliktafl Akaretler Dura ve Cevahir Al flverifl Merkezi nde buluflan Halkevciler güvenceli ifl, insanca yaflam dövizleri ve önlükleriyle Taksim e yürüdü. 27 fiubat günü tüm Türkiye, Türk- fl, Kamu-Sen, KESK ve D SK in ald klar karar do rultusunda eylem alan na dönerken Halkevleri de eylemlerde yerini ald. Beylükdüzü nde de Tekel Eylemi - 28 fiubat 2010 stanbul Beylikdüzü Atrium Çarfl s önünden AKP ilçe binas na yürüyen, Halkevleri üyelerinin de aralar nda bulundu u 100 ü aflk n kifli ad na AKP ilçe binas önünde bir bas n aç klamas okundu. Tarifl flçisi Yaln z De ildir - Mart 2010 zmir de fabrikalar kapat lan Tarifl flçileri nin tazminatlar n almak için bafllatt klar oturma eylemi 5. gününü doldurdurken Halkevleri kitlesel bir ziyaret gerçeklefltirdi. Halkevciler Mart ay boyunca Tarifl flçileri yle ilgili eylem ve etkinliklerde bulundu. Kocaeli de flsizler fl-kur un Kap s na Dayand - 8 Mart 2010 Mart ay bafl nda, ekonomik krizin etkilerinin en yo un yafland illerden biri olan Kocaeli nde, aralar nda Halkevleri üyelerinin de bulundu u iflsizler, toplu halde fl- Kur'a giderek ifl istediler. stanbul Güvencesizli i Tart flt - Mart 2010 Mart ay boyunca stanbul da emekçi yoksul mahallelerdeki Halkevi flubelerinde, güvencesizlik ve mücadele tart fl ld. Gültepe, Okmeydan, Ümraniye, Avc lar ve Bahçelievler deki söyleflilerde sendikac lar da söz ald. Güvencesizli e Karfl Mücadele Büyüyecek - 2 Mart Mart günü Dan fltay dan ç kan kararla hükümetin hemen 4-C ye geçin veya her hakk n z kaybedersiniz fleklindeki tehdidinin bofla düflmesi Tekel iflçilerince mutlulukla karfl land. Tekel iflçilerinin bu ara kazan m lar üzerine bir çok ilde sokaklara ç k l rken Halkevleri de bir çok ortak etkinlikte aktif biçimde yer ald. zmir de Kemaralt giriflinde Halkevciler bir bas n aç klamas yaparak güvencesizli e karfl mücadelenin daha da büyüyece ini duyurdular. Polis Güvenceli fl Talebine Sald rd Nisan 2010 Tekel iflçilerinin güvencesizlefltirilmeye karfl mücadelesi 1 Nisan da yeniden Ankara sokaklar na tafl nd. Türkiye nin dört bir yan ndan gelerek Türk- fl Genel Merkezi önüne ulaflmaya çal flan iflçiler sert sald r lara maruz kald. Otoyolda ve Türk- fl Genel merkezinin bulundu u K z lay etraf nda iflçilere ve onlara destek verenlere dönük engellemeler iki gün boyunca yer yer coplu ve gazl sald r lara dönüfltü. Halkevleri üyeleri Ankara sokaklar nda kitlesel olarak Tekel iflçisiyle omuz omuza durdu.

83 Eskiflehir Sald r y Lanetledi - 1 Nisan 2010 Tekel flçileri nin, Ankara da u rad polis sald r s n protesto etmek için Eskiflehir de 1 Nisan günü bir eylem yap ld. Adalar Migros önünde saat civar nda toplanmaya bafllayan Halkevleri, Liseli Genç Umut ve Ö renci Kolektifleri üyeleri sloganlarla ve flark larla Tekel iflçilerinin yan nda olduklar n vurgulad lar. Daha sonra da emek ve meslek örgütleri KESK, D SK, Türk- fl, TMMOB, TTB ile siyasi partilerden ÖDP, TKP ve EHP eyleme kat larak Ankara daki sald r y k nad lar. Mersin de flten At lmaya Karfl Dayan flma - 7 Nisan 2010 Mersin Toros Devlet Hastanesi nde, 40 yafl nda olduklar için iflten at lan iflçilere, 7 Nisan 2010 da Halkevleri destek ziyaretinde bulundu. Emekliler Okmeydan nda Bulufltu - 10 Nisan 2010 Yeni sosyal güvenlik yasas yla, her türlü haklar ellerinden al nan ve son olarak da maafllar ndan çeflitli yollarla kesintiler yap lan emekliler, sorunlar n konuflup çözüm yollar n arad lar. Okmeydan Halkevi taraf ndan örgütlenen Emekliler Forumu, 10 Nisan Cumartesi günü Okmeydan Cem Evi konferans salonunda gerçeklefltirildi. Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever, Dr. Osman Öztürk, Av. Kaz m Erkut Güzel in konuflmac olarak kat ld forumun yöneticili ini Halkevleri Genel Sekreteri Av. Oya Ersoy gerçeklefltirdi. Halkevi Kad nlar Fatma Baytar n Yan nda - Nisan 2010 stanbul da ve Ankara Dikmen de Halkevci Kad nlar yapt klar bir eylemlerle, Mersin de hamile oldu u için iflten ç kart lan tafleron sa l k emekçisi Fatma Baytar' n ifle geri al nmas n ve Yalova da tekstil iflçisi kad nlar n yaflam n kaybetmesinden sorumlu olanlar n hesap vermesini istediler. Halkevleri Güvenceli fl, nsanca Yaflam talebi ve AKP ye kul, sermayeye köle olmayaca z Slogan yla 1 May s Yürüyüflünü Bafllatt. 18 Nisan 2010 da Ankara, Eskiflehir ve stanbul da yüzlerce kiflinin kat ld eylemlerde 1 May s ça r s yap ld.

84 BARINMA HAKKI

85 BARINMA HAKKI Kent yaflam kamusal alanda yaflanan neoliberal dönüflümden, piyasalaflt rma, metalaflt rma ve güvencesizlefltirme politikalar ndan en fazla etkilenen alanlardan biridir. Uluslararas sermayenin stratejik merkezleri olarak sosyal ve yap sal bir dönüflümü bafl döndürücü biçimde yaflayan kentlerde kamu arazileri, kamu ç kar göz önünde bulundurulmaks z n kentsel meta olarak pazarlanmaktad r. Kentsel mekan n yeniden düzenlenmesi kavram n n içi boflalt lmakta, Kentsel Dönüflüm projeleri ile sosyal adalet, bar nma hakk, kamu yarar ve mekansal bütünlük hiçe say larak yoksul emekçi halk kitlelerinin bafll ca yaflam alanlar, özellikle rant de eri yükseldi i ölçüde, geleneksel sahiplerinden temizlenerek, rant n yeniden sermaye lehine paylafl lmas amaçlanmaktad r. Sonuçta kentsel dönüflüm projeleri temel insan haklar ndan biri olan bar nma hakk n ihlal eden y k m projelerine dönüflmektedir. Kentsel dönüflüm uygulamalar, bar nma hakk gasp edilen insanlar hiçbir söz ve karar hakk verilmeden yaflam alanlar ndan ç kar lmakta ve bu insanlar n sosyal, ekonomik koflullar göz önünde tutulmadan yaflama getirilmektedir. Egemen s n flar bugün, kentsel dönüflümü ucuz konut, yaflan labilir kent slogan yla sürdürmektedir. AKP iktidar bunun için s ra d fl bir araç olarak TOK yi kullanmaktad r. TOK son y llarda sermaye büyüklü ü, denetimsizli i ve do rudan baflbakanl a ba l olmas gibi özellikleriyle ön plana ç kmaktad r. Yaflan labilir kent slogan yla yoksullar kentin d fl na at l rken kentteki büyük rant alanlar kendi aralar nda paylaflt r lmaktad r. Ucuz konut, yaflan labilir kent yalan na karfl bar nma hakk mücadelesi ayn zamanda ideolojik bir mücadele olarak da yürütülmelidir.

86 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 86 Öte yandan, ülkemizde bar nma hakk savunusunda yeni mücadele ve örgütlenme deneyimleri aç a ç kmaktad r. Halkevleri halk n bar nma hakk n n savunulmas için bilinçlendirme ve örgütlenme çal flmalar yapmaktad r. Bar nma hakk mücadelesi son 2 y l içinde Dikmen, Mamak ve Gebze de çeflitli kazan mlar elde etmifl, halk n do rudan karar alma süreçlerinin öznesi oldu u, mücadele içinde örgütlenme deneyimlerini aç a ç karm flt r. Bar nma hakk mücadelesi sosyal hak mücadelelerinin birbirini nas l destekledi ini göstermifl, her gerçek mücadele çizgisi baflka yerlerde ayn sorunu yaflayan insanlarda karfl l n bulmufltur.

87 87 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU BARINMA HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER Dikmen Vadisi nde Bar nma Hakk fienli i - 15 Haziran 2008 Dikmen Vadisi halk Bar nma Hakk fienli i gerçeklefltirerek y k m tehditlerine karfl birlik ve dayan flma içinde olduklar n gösterdi. Mamak Halk Bar nma Hakk fienli i nde Biraraya Geldi - 15 Haziran 2008 Mamak Tepecik te bulunan Mamak Bar nma Hakk Bürosu bir flenlik gerçeklefltirerek bar nma hakk mücadelesi veren mahalle halk n bir araya getirdi. ki bini aflk n mahalleli flenli e kat ld. Ankara da nsanca Yaflayabilecek Konut Eylemi - 22 Haziran 2008 Ankara Halkevleri ve Dikmen, Mamak Bar nma Hakk Bürolar 'n n ça r lar yla bir araya gelen 400 mahalleli insanca yaflayabilecekleri konut, temiz ücretsiz su ve zams z ekmek için Güvenpark tan Ankara Büyükflehir Belediyesi ne yürüdü. Mamak Bar nma Hakk Bürosu Projeyi Durdurdu - 05 Temmuz 2008 Mamak Bar nma Hakk Bürosu kentsel dönüflüme karfl sürdürdü ü hukuk mücadelesinin ilk aflamas nda önemli bir kazan m elde etti. Projenin yürütmesi, Ankara 10. dare Mahkemesi taraf ndan durduruldu. Samsun Halkevi nden 200 Evler Mahallesi ne Ziyaret - 05 A ustos Evler Mahallesi nde Büyükflehir Belediyesi nin yapm fl oldu u y k m çal flmalar sonucunda mahallede yaflanan sorunlar araflt rmak ve paylaflmak için Samsun Halkevi Bar nma Hakk Komisyonu üyeleri 200 Evler Mahallesi nde inceleme yapt. Dikmen Halk Bar nma Hakk Mücadelesinde Yaln z De il - 13 A ustos 2008 Ankara n n ilerici kurumlar Büyükflehir Belediyesi önünde buluflarak, Dikmen Va-

88 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 88 disi nde gündemde olan y k mlara karfl vadi halk n n bar nma hakk n savunan ortak bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Bas n aç klamas na imza koyan kurumlar; KESK Ankara fiubeler Platformu, D SK Ankara Bölge Temsilcili i, Çevre Mühendisleri Odas Ankara fiubesi, nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi, Mimarlar Odas Ankara fiubesi, fiehir Planc lar Odas Ankara fiubesi, Peyzaj Mimarlar Odas, Jeoloji Mühendisleri Odas, Maden Mühendisleri Odas, Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Ankara fiubesi, Kimya Mühendisleri Odas Ankara fiubesi, Ankara Tabip Odas, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Ankara fiubeleri, 68 liler Dayan flma Derne i, Devrimci 78 liler Federasyonu, ODTÜ Mezunlar Derne i, HD Ankara fiubesi, Ankara Halkevleri, Keçiören Dayan flma Evi, Kavakl derem Derne i, Koruma ve Restorasyon Uzmanlar Derne i, TÜDEF, Ankara K z Lisesi Mezunlar Derne i ve Gündem Çocuk Derne i. Dikmen Vadisi Halk Melih Gökçek e Karfl Eylemde - 27 Aral k 2008 Vadi halk, AKP'nin neo-liberal belediyecilik anlay fl na ve onun önemli temsilcilerinden olan tüccar belediyeci Gökçek'e karfl, K z lay Güvenpark'da bulunan Ankara Büyükflehir Belediyesi önünde 250 kiflinin kat ld bir eylem gerçeklefltirdi. Dikmen Vadisi Halk Melih Gökçek in Belediye Baflkanl Adayl n Protesto Etti - 01 Ocak 2009 Vadi halk, AKP Genel Merkezi nde düzenlenen bir bas n toplant s ile Gökçek in adayl n n resmen aç kland saatlerde, vadide direnifl atefllerini yakarak; Gökçek in yeniden aday gösterilmesini protesto etti. Vadililer, seçim dönemi.melih Gökçek e karfl mücadele edeceklerini duyurdular. Dikmen Vadisi Halk Rantç lara Karfl Eylemde - 25 Ocak 2009 Bas n-yay n organlar nda yer alan haberlerde; Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç' n damad n n, Yukar Dikmen Vadisi semtinde bulunan de erli bir arsay, Ankara Büyükflehir Belediyesi nden sudan ucuza ald n n yaz lmas üzerine Vadi halk, Bar nma Hakk Bürosu önünde toplanarak söz konusu arsaya yürüyüfl düzenledi. Bas n n yo un ilgisiyle gerçeklefltirilen bas n aç klamas na 300 kifli kat l m gösterdi. Dikmen Vadisi Halk Gçkçek in Villas Önünde Eylemde - 22 fiubat 2009 Dikmen Vadisi halk Gökçek in milyon dolarl k kaçak villas n n önünde bir eylem yapt.. Melih Gökçek in Yukar Dikmen Vadisi'nde yoksullar n evlerini bafllar na y - k p kendisi için yeni rant alanlar açmas n protesto etti. 200 kiflinin kat ld eylem, polisin engelleme çabas na ra men bas n aç klamas ile bitirildi. Yerel Seçim Öncesi Mamak'ta Binler Gökçek'e Dur Dedi 1 Mart 2009 Mamak Bar nma Hakk Bürosu öncülü ünde Ankara Büyükflehir Belediyesi nin Kentsel Dönüflüm Projesi ne karfl mücadele eden Mamakl lar, 1 Mart 2009 da Derbent Sal Pazar 'nda bir halk toplant s gerçeklefltirdi. Mitinge dönüflen toplant ya kentsel dönüflüm projesi ma duru binlerce Mamakl

89 89 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU kat ld. ki saat süren mitingde ilk önce Mamak halk ve temsilcileri konuflurken daha sonra adaylara söz verildi. Toplant ya davet edilenlerden Melih Gökçek gelmezken Murat Karayalç n kat larak bir konuflma yapt. stanbul Arnavutköy de Y k ma Direnen Halka Sald r - 13 Nisan 2009 Yerel seçimler biter bitmez AKP li Arnavutköy Belediye Baflkan Ahmet Haflimi Baltac, mrahor mahallesinde y k m bafllatt. Evlerini savunan mahalle halk na, plastik mermi de kullanarak müdahale eden Jandarma n n sald r s esnas nda 30 kifli yaraland, 15 kifli gözalt na al nd. Jandarma sald r s esnas nda bir Halkevi üyesi plastik mermi nedeniyle a r yaraland. Mahalle muhtarl n ve muhtar n dükkan n y kan y - k m ekibi, halk n direnifli sonucu geri çekilmek zorunda kald. "Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüflüm Projesi"ne ptal - 08 Haziran 2009 Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi Ankara da yürütülen kararl bar nma hakk mücadelesi karfl s nda Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüflüm Projesi ni iptal etmek zorunda kald. Karar üzerine Dikmen Vadisi Halk taraf ndan 12 Haziran 2009 da yay nlanan aç klamada mücadelenin devam edece i vurguland. Vadi halk yoksul bir halk n, elinde hiçbir olanak ve güç olmasa da, en temel hak ve kazan mlar için mücadele etmeyi seçti inde ve bir araya gelip örgütlendi inde, neleri baflarabilece ini, iflte bizzat kendi gözlerimizle görmüfl, bizzat yaflam fl bulunuyoruz. Bu nedenle; bizleri, haklar m z, kazan mlar m z ve gelece imizi yok sayan yeni sald r lara karfl çok daha büyük direnç gösterece imiz bilinmelidir Proje kapsam nda sözleflmeleri imzalamak zorunda kalan ve evlerini terk eden komflular m z kucaklamaya, onlarla birlikte yeniden bir aile olmaya haz r oldu umuzu bu vesile ile belirtmek isteriz. Gelin; evlerinize, vadinize dönün! Gelin; komflulu umuzu, kardeflli imizi, yoldafll m z yeniden kural m. Çözüm istiyorsak, hepimiz için ve hepimizin söz, yetki ve karar sahibi olaca bir çözüme ulaflal m dedi. stanbul da Halkevciler Halk n Bar nma Hakk çin BB Önünde Eylem Yapt - 18 Haziran 2009 Halkevciler stanbul Büyükflehir Belediyesi önüne çad r kurarak bir eylem gerçeklefltirdi. Halkevleri ad na bas n aç klamas okuyan Saliha D flkaya konuflmas nda kiralar n denetlenmesi ve bar nma hakk n n devlet taraf ndan güvence alt na al nmas gerekti ini vurgulad. Kriz vurdu bar nam yoruz, halk n bar nma hakk var, herkese insanca yaflan labilir konut yaz l dövizler tafl yan Halkevciler, son olarak 21 Haziran da halk n flartlar n hayk rmak için Ankara da olacaklar n söyleyerek eylemi bitirdiler. Dikmen de Bar nma Hakk Mücadelesi Verenler Festivadi de Bulufltu - 21 Haziran 2009 Ankara Dikmen Vadisi Halk, kararl mücadeleleri sonucu evlerini y kmak üzere haz rlanan kentsel dönüflüm projesinin Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan iptal edilmesini, Haziran tarihleri aras nda Festivadi etkinlikleri ile kutlad. Haf-

90 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 90 ta boyunca gerçeklefltirilen konser, yar flma, turnuva, tiyatro ve film gösterimlerine, Ankara n n pek çok semtinden emekçiler, ayd nlar, sanatç lar, ö renciler kat ld. Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol un aç l fl konuflmas n yapt, KESK temsilcisi Hasan Karakaya, CHP Grup Baflkan Vekili Hakk Süha Özkan ve CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Çankaya Belediye Meclis Baflkan Vekili Faz l Güleken ve Çankaya Belediye Baflkan Yard mc s Ali Ulusoy ve ODTÜ Mezunlar Derne i ad na Himmet fiahin in konuflmac olarak kat ld kapan fl etkinli ine 1000 Ankaral kat l m gösterdi. Kocaeli de Baflbakan Protesto Eylemlerine Polis Sald rd - 28 Haziran Körfez depreminden sonra, Irak Devleti nin depremzedeler için yapt rd konutlar n tamamen yasad fl bir flekilde depremzedelerden al n p valilik bürokratlar n n yerlefltirilmesine halk tepki gösterdi. Böylece depremzedeler de bar nma hakk mücadelesiyle tan flt lar. Recep Tayyip Erdo an' zmit ziyaretinde protesto eden depremzedelere ve Belediye- fl li iflçilere polis sald rd. Depremzedeler bar nma haklar, belediye iflçileri ise sendikal hak ve özgürlükleri için AKP yi protesto ettiler. Gebze Cumhuriyet ve Adem Yavuz Mahallesi Halk Belediyeye Yürüdü - 17 Temmuz 2009 Kentsel dönüflüm projesi çerçevesinde Gebze Belediye Meclisi taraf ndan evleri elinden al nan, Cumhuriyet ve Adem Yavuz mahallesi halk Kocaeli Büyükflehir Belediyesi önünde eylem yapt. Eyleme Ar zl konutlar nda oturan depremzedeler ve Halkevciler de destek verdi. Gebze'da Bar nma Hakk Mitingi Yap ld - 27 Temmuz 2009 Gebze'de Kentsel Dönüflüm Projesi'ne karfl Cumhuriyet ve Adem Yavuz Mahallesi halk miting düzenledi. Mitinge, evlerinden ç kart larak yerlerine bürokratlar n yerlefltirilmesi istenen Ar zl Mahallesi depremzedeleri ve Dikmen vadisi halk da kat ld. Gebze Trafo Meydan 'ndan bafllayan yürüyüfle yaklafl k bin kifli kat ld. Ar zl Halk Bar nma Hakk çin Valili e Yürüdü - 7 A ustos 2009 Ar zl halk, l Genel Meclisi'nde Ar zl Irak konutlar ile ilgili AKP'li Meclis üyelerinin tavr n ve Kocaeli Valisi Gökhan Sözer'in sorunu çözümsüzlü e itmesini protesto etti. Sabri Yal m Park nsan Haklar An t önünde bar nma hakk çad r kuran depremzedeler, l Genel Meclisi'nde evleri ile ilgili yaflanan tart flmalara tepki gösterdiler. Ar zl da Depremzedeye 10. Y l n Daya na Tepki - 15 A ustos 2009 zmit depremi esnas nda evleri y k lanlara yard m amac yla yap lan Ar zl deprem konutlar na bürokratlar n yerleflmesine engel olmak amac yla depremzedelerin kurdu u barikata polis çok sert bir biçimde müdahale etti. Polis sald r s karfl s nda direnen depremzedelerden bir genç, polis taraf ndan çöp konteyn r na sokulmaya çal - fl l rken yafll bir depremzede kalp krizi geçirdi. Sald r esnas nda pek çok kad n bay l rken, 4 depremzede de gözalt na al nd. Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy taraf ndan yap lan aç klamada sald r sert bir dille k nand. Mamak ta Kentsel Dönüflüm Projesine Durdurma - 15 A ustos 2009 Mamak Bar nma Hakk bürosu önderli inde sürdürülen mücadelenin aktif destek-

91 91 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU çilerinden, proje kapsam ndaki 14 mahalleden biri olan Derbent Mahallesi muhtar Naz m Karahan ad na aç lan kentsel dönüflüm projesinin yürütmesinin durdurulmas - na iliflkin davada Ankara 6. dare Mahkemesi, kamu yarar yoktur hükmü vererek yürütmeyi durdurdu. Dikmen Vadisi Ar zl çin Eylemde - 16 A ustos 2009 Ar zl daki depremzedelerin bar nma hakk na sahip ç kan Ankara Dikmen Vadisi halk, depremzedelere yap lan sald r y Yüksel Caddesi nde toplanarak protesto etti. Kocaeli Halkevleri Ar zl lar n Yan nda - 16 A ustos 2009 Kocaeli Halkevleri, depremin 10. y l nda, Ar zl da depremzedelere yap lan sald r - y k nayan bir bas n aç klamas yapt. stanbul Sar yer Maden Mahallesi nden Ar zl ya Destek - 18 A ustos 2009 Sar yer Maden Mahallesi halk Ar zl daki depremzedelere yap lan sald r y protesto etti ve depremzedelerin verdikleri bar nma hakk mücadelesine sahip ç kt klar n göstermek için destek atefli yakt. Mamak Halk Bar nma Hakk için Belediye Önünde - 20 A ustos 2009 Mamak Halk, Bar nma Hakk Bürosu ile Ankara Büyükflehir Belediyesi önünde eylemdeydi. Kentsel Dönüflüm projesinin bir an evvel iptal edilmesini isteyen Mamakl lar,.melih Gökçek e yarg kararlar n uygula uyar s nda bulundular. Ar zl Halk, Vali Ve Polis Hakk nda Suç Duyurusunda Bulundu - 21 A ustos 2009

92 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 92 Polis sald r s ard ndan Ar zl halk Kocaeli Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Bas n aç klamas da yapan halk, dilekçelerini savc l a teslim etti. Ar zl l Depremzedeler Ankara ya Yürüdü - 28 Eylül 2009 Kocaeli Ar zl konutlar nda oturan depremzedeler, konutlar na bürokratlar n tafl - narak depremzedelerin at lmas na karfl 27 Eylül günü zmit ten Ankara ya 9 gün süren bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. 150 depremzede, Kocaeli Merkez Bankas önünde toplanarak Deprem An t na yürüdü. Yap lan aç klaman n ard ndan depremzedeler, taleplerini Baflbakan a iletmek üzere Ankara ya do ru yola ç kt. Ar zl Halk Cuma akflam Ankara ya ulaflt. Cumartesi-Pazar günü yap lan Bar nma Hakk Forumu na da kat lan zmit Ar zl Halk, konuyla ilgili bir bas n toplant s düzenledi. Mülkiyeliler Birli i nde yap lan toplant ya zmit ten yürüyerek gelen depremzedeler, Bar nma Hakk Bürosu avukatlar ndan Ender Büyükçulha, Bar nma Hakk mücadelesi yürüten Dikmen Vadisi halk ad na Tar k Çal flkan, Halkevleri GYK yöneticisi Dilflat Aktafl ve Kutay Merinç, Mamak Bar nma Hakk Bürosu temsilcileri kat ld lar. Bar nma Hakk Forumu Gerçeklefltirildi Ekim 2009 Meslek-bilim insanlar ile bar nma hakk mücadelesi veren halk bir araya getirmeyi amaçlayan Bar nma Hakk Forumu Çevre Mühendisleri Odas, nflaat Mühendisleri Odas, fiehir Planc lar Odas Ankara fiubeleri, Dikmen Bar nma Hakk Bürosu ve Mamak Bar nma Hakk Bürosu taraf ndan 3-4 Ekim 2009 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Foruma, TMMOB, Arjantinli Avukat ve nsan Haklar Savunucusu Eduardo Suarez, Mamak ve Dikmen halk n n yan s ra, bar nma hakk mücadelesi yürüten Ar zl l depremzedeler, Gebze de bar nma hakk mücadelesi verenler kat l m gösterdi. Gebze Halk Belediye Önünde - 16 Ekim 2009 Gebze'de evleri kentsel dönüflüm projesi alan nda kalan Adem Yavuz ve Cumhuriyet mahalleleri sakinleri Kocaeli Büyükflehir Belediyesi önünde eylem yapt. Ar zl da Yine Direnifl Yine Sald r - 27 Ekim 2009 Polis, Ar zl Konutlar 'nda depremzedelerin dayan flma çad r na sald rd ve 3 depremzedeyi gözalt na ald. Depremzedeler, gözalt na al nan arkadafllar için karakola yürüdü. Gözalt na al nan depremzedeler serbest b rak ld. Konutlar na döndüklerinde elektrik ve sular n n kesildi ini fark eden depremzedeler ile polis aras nda tekrar tart flmalar yafland. Ar zl konutlar n n 1 kilometre yak n na bas n dahil kimsenin sokulmamas, ola anüstü hal uygulamalar n aratmad. Gebzeliler Kazan mlar n fienlikle Kutlad - 5 Aral k 2009 Gebzeliler, kentsel dönüflüm projesine karfl ilk kazan mlar n yapt klar dayan flma flenli i ile kutlad lar. Kocaeli nin Gebze ilçesindeki Adem Yavuz ve Cumhuriyet mahalleleri halk, kentsel dönüflüm projesinin iptali için bafllatt klar mücadelede; 13 Kas m günü Kocaeli Büyükflehir Belediyesi nin projeyi rafa kald rma karar n n ard ndan 5 Aral k günü bir dayan flma flenli i yapt lar. fienli e 350 kifli kat ld. 350 kiflinin büyük ço unlu unu kad nlar oluflturdu. fienli e Bar nma hakk bürosu avukat Ender Büyükçulha ve Halkevi yöneticileri kat ld.

93 93 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Ar zl l Depremzedeler Hastane Önünde Eylemde - 29 Aral k 2009 Oturduklar konutlar n ellerinden al nmas na karfl mücadele eden Ar zl deprem konutlar n n sakinleri psikolojimiz bozuldu diyerek Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bas n aç klamas yapmak istedi. Ancak depremzedelere özel güvenlik flirketinin elemanlar sert bir flekilde müdahale etti. Depremzedelerin, güvenlikçiler taraf ndan sürüklenerek hastane d fl na at lmaya çal fl lmas üzerine bir süre arbede yafland. Ar zl Halk AKP Önünde Eylemde - 15 Ocak 2010 Ar zl l lar AKP il binas önünde oturma eylemi yaparak bürokratlar n siteden tahliye edilmesini ve bar nma haklar n n garanti alt na al nmas n istedi. Ar zl Halk Bülent Ar nç Protesto Etti - 17 Ocak 2010 Devlet Bakan Bülent Ar nç n Kocaeli Valisi ni ziyareti esnas nda Ar zl halk eylem yapt. Bülent Ar nç n makam arabas n n önünü kesmek isteyen bir Ar zl sakininin gözalt na al nd, eylem yapan di er depremzedelerin ise polis kordonu alt nda yaklafl k 45 dakika bekletildi i eylemde Kocaeli halk Ar zl l lar destekleyerek dakikalarca alk fllad. Ar zl 'da Depremzede Çad r na Polis Sald r s na Tepki - 12 Nisan 2010 Kocaeli'nde Ar zl l depremzedeler, Valili in kendilerine uygulad bask lar protesto etmek için çad r kurmak isteyince çevik kuvvet polisleri depremzedelere sald rd. Polisin sald r s sonucu 7 depremzede gözalt na al n rken 3 kifli de yaraland. Sald r n n ard ndan depremzedeler oturma eylemine bafllad. Polis daha sonra ikinci bir sald r da bulundu. Sald r n n ard ndan Halkevleri stanbul fiubesi Baflkan ve 1. Bölge Temsilcisi Nuri Günay taraf ndan yap lan aç klamada sald r sert bir dille k nand. Dikmen ve Mamak Bar nma Hakk Bürolar ndan Anayasa n n 57. Maddesi De- ifltirilsin Ça r s - 29 Nisan 2010 Ankara da Dikmen ve Mamak Bar nma Hakk Bürolar Anayasa de iflikli i tart flmalar n n yap ld bir dönemde yapt klar eylemle Anayasa n n konut hakk n düzenleyen 57. maddesinin de ifltirilmesini istedi. 28 Nisan 2010 da TBMM önünde bir araya gelen Dikmen Vadisi ve Mamak ta bar nma hakk mücadelesi veren halk n temsilcileri Meclis te süren anayasa tart flmalar na iliflkin sözlerini söylediler. Bas n aç klamas n okuyan Mamak temsilcisi Candafl Türky lmaz içeride süren tart flmalar n halk n hiçbir temel ihtiyac n karfl lamad gibi halka karfl oldu unu söyledi. Bar nma hakk mücadelesi veren halk fiu an mevcut olan anayasan n konut hakk n düzenleyen 57. maddesinin Bar nma hakk temel bir insan hakk d r ve tüm yurttafllar n bar nma hakk vard r. Devlet yurttafllar n bar nma hakk n güvence alt na almakla yükümlüdür fleklinde de ifltirilmesini istedi.

94 ULAfiIM HAKKI

95 ULAfiIM HAKKI Ulafl m; neoliberal dönüflümün temel hizmetleri piyasalaflt rma stratejisinin temel hedeflerinden biridir. Temel yaflamsal ihtiyaçlardan biri olan ulafl m n planlanmas, hizmet üretimi ve sunumunda; halk n ortak ihtiyaçlar ve talepleri de il, sermayenin ve flirketlere dönüfltürülen yerel yönetimlerin karlar temel al nmaktad r. Halkevleri, ulafl m hakk n son iki y ll k mücadelesinin ana bafll klar ndan biri haline getirmifltir. Toplu tafl ma ücretlerine yap lan zamlara karfl kentlerde sürdürülen mücadele büyümüfl; özellikle stanbul ve Ankara da ulafl m araçlar na fiilen paras z binme eylemleri Halkevciler taraf ndan bafllat lm fl, tüm sald r lara karfl srarla sürdürülmüfl ve bir kitle hareketine dönüflmüfltür. Kent merkezlerinden mahallelere yay lan eylemlerde hakk n do rudan kullanarak eylemlere kat lan binlerce insan, halk n haklar mücadelesinin fiili ve do rudan eylem çizgisinin baflar s n göstermifl, mücadele sonucu stanbul da kazan m elde edilmifltir. Ankara da metroda ve otobüslerde yap lan ulafl m hatt n kilitlemeye ve yol kesmeye varan halk n do rudan kat ld eylemler önemli deneyimler oluflturmufl, bir kentte ilk kez ulafl m hakk mitingi düzenlenmifl, kent muhalefeti ulafl m hakk mücadelesinde yan yana gelmifltir. Ulafl m hakk n n fiilen kullan m, grevlerin ve merkezi toplumsal muhalefet eylemlerinin bir parças haline getirilmifltir. Ulafl m hakk eylemleri bireysel/özel ya da sektörel bir alanda de il; mahalleliyi, ö renciyi, iflçiyi, yani kent halk n n en genifl bileflenini her gün bir araya getiren bir kamusal alanda gerçeklefltirilmifl ve toplumun farkl kesimlerinin insanca yaflam mücadelesinin ortakl n göstermifltir. On y llard r ülkemizde ve tüm dünyada neoliberal ideolojik hegemonyayla temel hizmetler dahil her fleyin bir bedeli olmas gerekti i, kâr etmeyen bir kurumun ayakta duramayaca söylemi genel kabul haline getirilmiflken, paras z ulafl m eylemleri ulafl m n bir hak oldu u ve hakk n kullanman n meflrulu unu genel bir bilinç haline getirmifl ve di er sosyal hak mücadelelerine örnek olmufltur. Halkevleri, örgütledi i eylemlerin tümünde özellikle söylemini zamm n geri çekilmesi yle s n rlamam fl, ulafl m n bir hak oldu u vurgulanm fl ve

96 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 96 somut olarak sabah ve akflam ifle gidifl gelifl saatlerinde ulafl m n paras z olmas talebi öne ç kar lm flt r. Ulafl m hakk mücadelesi ayn zamanda flirketleflen yerel yönetimlerin teflhir edilmesini sa lam flt r. Çal flma raporunda çevre hakk bafll na al - nan 3. Köprü ye karfl mücadele de; içinde ulafl m hakk n n di er bir yüzünü halk n tafl t odakl ulafl m politikalar na karfl kamusal toplu ulafl m hakk n savunan, çevreyi ve kent yaflam n hiçe sayarak yap lan ve kamu kaynaklar n uluslar aras -yerel sermayeye aktaran ulafl m yat r mlar na karfl bir mücadele süreci olarak sürdürülmektedir.

97 97 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU ULAfiIM HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER stanbul Halkevleri Ulafl m Zamlar na Karfl Ç plak Ayakla Yürüdü - 04 Haziran 2008 stanbul Halkevleri üyeleri stanbul da yüzde 4 ile 10 aras nda yap lan ulafl m zamlar na karfl, Taksim Meydan ndan stanbul Büyükflehir Belediyesine kadar tek s ra halinde ç plak ayakla yürüdüler. Antalya'da Ulafl m ve Ekmek Zamlar na Karfl Kampanya Devam Ediyor - 08 Ekim 2008 Antalya da gerçeklefltirilen ekmek ve ulafl m zamlar na karfl Antalya Halkevi nin flehir merkezinde açt imza masalar, halk n yo un ilgisiyle karfl land. Yayg n bildiri da t m ve konuflmalarla birlikte yürütülen çal flmada günde ortalama imza topland. Antalya Büyükflehir Belediyesi Ulafl m Zamm n n Arkas nda Duram yor - 10 Ekim 2008 Halkevleri taraf ndan Antalya da bafllat lan ulafl m ve ekmek zamm n n geri çekilmesi için kampanya devam ederken Belediye, stant açmak isteyen Halkevi ne ulafl m zamm n n geri çekilmesi talebi uygun bulunmad ndan izin verilemeyece ini belirtti. Ankaral lar Ulafl m Hakk için Yolu Trafi e Kapatt - 02 Ocak 2009 Halkevcilerin daha önce belediye otobüsüne paras z binme/ulafl m hakk n kullanma eylemi yapt klar Ege Mahallesi Otobüs Dura nda, her akflam yaflanan uzun bekleyifl halk çileden ç kartt. Durakta bekleyen yolcular Ziya Gökalp Caddesi nin iki fleridini de trafi e kapatarak K z lay trafi ini dakika kilitlediler. Polisin hemen otobüs ça rmas üzerine yol trafi e aç ld.

98 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 98 stanbul da Halkevcilerden Ulafl m Zamm Protestosu - 2 Haziran 2009 stanbul Halkevleri, flehir içi ulafl ma yap lan zamlara karfl Taksim Tramvay Dura- nda buluflarak stanbul Büyükflehir Belediyesi önüne bir yürüyüfl düzenlemek istedi. Tramvay dura nda buluflan Halkevciler in önü polis taraf ndan kesildi. Oturma eylemine bafllayan ve yapt klar konuflmalarla halk ulafl m hakk na sahip ç kmaya ça- ran Halkevcilerin etraf nda toplanan vatandafllar eyleme alk fllarla, sloganlarla kat larak destek verdi. Halkevciler in stiklal Caddesine do ru ulafl m hakt r sat lamaz sloganlar yla yürüyüfle geçmesi üzerine polis sald rarak Halkevcileri gözalt na ald. Polis sald r s n vatandafllar protesto ettiler. Halkevciler, "Topbafl' n Ulafl m Kaz n " Protesto Etti - 03 Haziran 2009 Halkevleri üyeleri, gerçeklefltirdikleri bas n aç klamas yla "Topbafl' n metrobüs kaz n " protesto etti. Mecidiyeköy Metrobüs dura önünde toplanan Halkevciler, stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin metrobüs soygununa ve ulafl m zamlar na tepki gösterdi. Ümraniye de Ulafl m Zamm na Karfl mza Kampanyas - 04 Haziran 2009 Ümraniye Halkevi, ulafl ma yap lan zamm n geri çekilmesi için imza kampanyas bafllatt. Sabahlar erken saatlerde Ümraniye Tepeüstü duraklar nda imza toplanarak konuflmalar yap ld. Halkevciler zmir de Ulafl m Zamm n Protesto Etti - 05 Haziran 2009 zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan ulafl m hizmetlerine yap lan zamlar, zmir Halkevleri taraf ndan belediye binas önünde bas n aç klamas yap larak protesto edildi. stanbul un Dört Yan nda Ulafl m Zamm na Karfl Boykot Eylemleri - 11 Haziran 2009 stanbul da ulafl ma yap lan zamma karfl birçok kifli akbil basmadan toplu tafl - ma araçlar na bindi. Sabah n erken saatlerinde Halkevciler taraf ndan akbil basmama eylemine, yap lan konuflmalarla, da t lan bildirilerle ça r yap ld. fline, okuluna giden birçok insan ulafl m zamm n protesto etti ini ve eyleme destek verdi ini söyleyerek zamm boykot etti. stanbul da Halkevciler in ça r s ile Mecidiyeköy, Avc lar, Kad köy-sö ütlüçeflme metrobüs istasyonu ve 4. Levent Metro istasyonu sabah saatlerinde eylem alan haline geldi. Polis Mecidiyeköy metrobüs dura nda akbil basmadan geçen iki kifliyi gözalt na ald. Saat 9.30 da Halkevciler bu kez Mecidiyeköy Metro stasyonu ç k fl nda zamm n geri çekilmesi talebiyle bir bas n aç klamas yapt. Aç klamadan önce k sa bir konuflma yapan Halkevciler, halk n ulafl m zamm na tepkisini akbil basmayarak gösterdi ini belirterek zamlar geri çektirene kadar mücadele edeceklerini söylediler. Halkevleri'nden Ulafl m Zamm na Karfl Dava - 16 Kas m 2009 Metrobüste tam bilet 1,5'dan 2 liraya, indirimli bilet 0,85'den 1 liraya yükseldi. Halkevleri Hukuk Birimi, stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan ulafl ma yap lan zamm n iptali için stanbul dare Mahkemesi ne dava açt.

99 99 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Avc lar da Metrobüs Zamm na Karfl Ortak Eylem - 18 Kas m 2009 stanbul Büyükflehir Belediyesi nin metrobüse yapt zamma karfl Avc lar da Halkevlerinin de içinde oldu u ilerici kurum, parti ve örgütler bir yürüyüfl düzenledi. Belediyenin acilen zamm geri almas n istediler. Halkevcilerden Metrobüs Zamm na Karfl Yumurtal Eylem - 20 Kas m 2009 stanbul'daki metrobüs zamlar n protesto eden Halkevciler, ö len saatlerinde stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin önünde zamlar protesto etti ve Belediyeyi yumurta ya muruna tuttu. Halkevciler Topbafl Ulafl m Zamlar na Karfl Uyard - 20 Kas m 2009 stanbul da ulafl ma yap lan zamlara yönelik tepkiler sürüyor. Halkevciler zamlara karfl stanbul Büyükflehir Belediyesi önünde eylem yapt lar. Topbafl uyard klar n söyleyen Halkevciler ulafl m hakk n fiilen kullanacaklar n söylediler. stanbul Sefaköy de Metrobüse Para Verilmedi - 23 Kas m 2009 Sefaköy den Bak rköy e 25 Kas m Türkiye grevinin duyurusunu yapmak için giden Halkevlerinin de içinde yer ald ilerici kurum, parti ve örgütler yolda metrobüs zamlar n protesto etti. Zamlara karfl ç kan Sefaköylülerle birlikte ücret vermeden metrobüse binildi. Metrobüs Zamlar na Karfl syan Büyüyor - 23 Kas m 2009 stanbul Halkevleri, Ö renci Kolektifleri ve Liseli Genç Umut, metrobüse yap lan zamm protesto etmek için Mecidiyeköy Metrobüs dura nda bir araya geldi. Yap lan konuflmalarla herkes ulafl m hakk n fiilen kullanmaya ça r ld. Durakta bekleyen yüzlerce kifli Halkevcilerin konuflmalar n alk fllarla destekledi ve metrobüse para vermeden binerek eyleme kat ld. Ulafl m Hakk Talebine Polis Engeli fllemiyor - 24 Kas m 2009 stanbul Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri metrobüse yap lan zamlar protesto etmek için 24 Kas m da da Mecidiyeköy metrobüs dura ndayd. Polisin turnikelerin önüne barikat kurmas na karfl n eyleme halk deste i giderek büyüdü. Barikat aç ld, yüzlerce kifli akbil basmadan metrobüse binerek ulafl m hakk n kulland. Halkevleri Greve Ulafl m Hakk n Kullanarak Kat ld - 25 Kas m 2009 stanbul Halkevleri, 25 Kas m grevine stanbul un dört bir yan nda otobüs ve metrobüslere paras z binerek, ulafl m hakk n kullanarak geldi ve binlerce kifli de eylemlere kat ld. Metrobüs Zamm na Tepkiler Büyüyor - 02 Aral k 2009 stanbul Halkevleri, ulafl ma yap lan zamlar geri çektirmek için eylemlerine devam ediyor. Halkevciler zamlar protesto etmek için 2 Aral k Çarflamba günü Cevizliba Metrobüs Dura ndayd. Bir saat boyunca metrobüs dura nda yolcular n akbil basmadan binmesini ve eyleme destek vermelerini sa layan Halkevciler BB Baflkan Kadir Topbafl bir kez daha uyard. Yüzlerce kifli akbil basmadan turnikelerden geçti ve alk fllar yla zamlar protesto etti.

100 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 100 Harami Topbafl' n Fedaileri Halk n Hakl Taleplerini Bast ram yor - 03 Aral k 2009 stanbul Büyükflehir Belediyesi ne giderek Belediye Baflkan Kadir Topbafl la görüflmek isteyen Halkevciler in hakl talepleri tekme tokatl sald r ve mehter marfllar yla susturulmak istendi. Halkevciler, her fleye ra men direnifllerini sürdürdü ve Baflkan hesap vermeye ça rd. Kadir Topbafl n halk n tepkisi hakl dedi i ulafl m zamlar yla ilgili taleplerini aktarmak isteyen Halkevcilere sald r yla yetinmeyen Büyükflehir Belediyesi, binadan uzaklaflt ramad toplulu un att sloganlar ve yapt klar konuflmalar bast rmak için belediye hoparlörlerinden Mehter Marfl ve Agora Meyhanesi çald. Ard ndan polis gelerek Halkevcilere sald rd ve 16 kifliyi gözalt na ald. Halk n Hakl Taleplerine Uzanan Eller K r l r - 03 Aral k 2009 BB önünde Halkevcilere yönelik sald r üzerine Halkevleri 1. Bölge Temsilcisi Nuri Günay bir aç klama yaparak Kadir Topbafl, makam nda ve sokaklardaki varl n koruma ordusuyla sürdürmek istemiyorsa, komik duruma düflmemek ad na yapmas gereken fley basittir: Zamlar n geri al nd n ilan etmek!..biz Halkevciler olarak bu mücadelemizden bir ad m bile geri atmayacak, zamlar geri çekilene kadar elimizden geleni ard m za koymayaca z. dedi. Mecidiyeköy de Yüzlerce Kifli Paras z Ulafl m Hakk n Kulland - 04 Aral k Kas m dan bu yana süren ve paras z ulafl m hakk n n kullan ld eylemlere halk n yo un deste i artarak sürüyor. stanbul Halkevleri, Taksim de Metrobüs Zamlar n Protesto Etti - 05 Aral k 2009 stanbul Halkevi önününden sloganlarla, sl klarla bafllayan eylemin ilk dura Galatasaray Lisesi önü oldu. Ö renci Kolektifleri ve Okmeydan Halkevi tiyatro topluluklar n n sergiledikleri oyunlarla Kadir Topbafl n halka karfl olan tutumu sahnelendi. Oyun sonras nda Mis Sokak a do ru yürüyüfle geçen eylemciler yürüyüfl boyunca, Hakl ysa vatandafl, zamm geri al Topbafl, Susma sustukça yeni zamlar gelecek, Akbil basma turnikeden atla, Ulafl ma de il maafllara zam sloganlar att. Eylemciler Mis Sokak a vard klar nda protestolar n bir süre oturarak devam ettirdi. Tramvay dura nda yap lan konuflmalarla zamlar geri çekilene, ulafl m paras z olana kadar eylemlere devam edilece i vurguland. Ankara'da Ulafl m Soygununa Karfl "Paras z Ulafl m Hakk " Kullan ld - 04 Ocak 2010 Ulafl m zamm na karfl tepkiler her geçen gün ç gibi büyürken Ankara Halkevleri bir bas n aç klamas yapt. Aç klama öncesi AKP nin yeni y l zamlar na ve.melih Gökçek in ulafl m zamlar na karfl bildiri da tan Halkevciler Ankaral lar zamlara karfl mücadeleye ça rd lar. Aç klama sonras Halkevciler Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan Ege Mahallesi otobüs duraklar nda paras z ulafl m haklar n kulland lar, kuyruklarda bekleyen halk, Halkevcilerin paras z ulafl m hakk n kullanmas üzerine kart basmadan otobüse bindi. Ankaral lar üç otobüsün kart bas lmadan kalkmas n

101 101 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU sa lad lar. Üçüncü otobüsün kalkmas n engellemeye çal flan sivil polislere Halkevciler ve halk tepki gösterdi. Polis, otobüsün hareket etmesine engel olamad. Dördüncü otobüse de Ankaral lar ücretsiz olarak binerken, halk n yan nda duran 4 Halkevci çevik kuvvet taraf ndan zorla gözalt na al nd. Ankaral lar Paras z Ulafl m Hakk n Kullan yor - 06 Ocak 2010 Mamak ta halk ulafl ma yap lan zamlar otobüse kart basmayarak protesto etti. Mamak otobüs duraklar nda Halkevlerinin ulafl m n bir hakt r, zamlar ise hak gasp - d r diyerek gerçeklefltirdi i bildiri da t m na Mamak halk otobüslere kart basmayarak destek verdi. Zamlar geri çekilene kadar otobüslere kart basmayaca z dediler. Bat kentliler Ulafl m Zamlar na 'Dur' Diyor - 08 Ocak 2010 Bat kentliler, ulafl ma yap lan zamlara karfl soka a ç kt. Ulafl m zamm ndan ve aktarma ücreti uygulamas ndan en çok ma dur olan semtlerden biri olan Bat kent te Bat kent Halkevi nin ça r s yla bir eylem yap ld. Metrobüs Soygununda Halk Yürütmeyi Durdurdu - 16 Ocak 2010 stanbul 10. dare Mahkemesi nin metrobüs zamlar yla ilgili verdi i yürütmeyi durdurma karar n n ard ndan stanbul Halkevleri Mecidiyeköy Metrobüs Dura 'nda eylem yapt. Konfetilerin at ld, halaylar n çekildi i, flark lar n söylendi i eylem bir kutlama havas nda geçti. Halkevciler yapt klar konuflmalarla ulafl m zamm n durdurduklar n ifade ederek durakta bekleyenleri paras z ulafl m haklar n kullanmaya ça rd lar. Çevredekiler gerek alk fllarla gerekse de akbil basmadan binerek eylemi destekledi. Yar m saat boyunca metrobüse akbil basmadan binildi ve ard ndan Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy bir bas n aç klamas yapt. Ersoy Kadir Topbafl mahkeme karar n iyi okumal d r dedi ve Topbafl n zamm uygulamaya çal flmaktan vazgeçmeye ça- rd Halkevciler Topbafl' n Yakas n B rakm yor - 18 Ocak 2010 Halkevleri üyeleri, mahkemenin metrobüs zamm n durdurma karar n uygulamayan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ve ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl hakk nda suç duyurusunda bulundu. Okmeydan Halk Ulafl m Hakk n Otobüslerde Kulland - 21 Ocak 2010 Halkevlerinin ulafl m hakk için yapt eylemler, mahalle otobüs duraklar na kadar uzand. 21 Ocak sabah Okmeydan nda erken saatte ifllerine giden mahalle sakinleri otobüs dura nda karfl laflt klar Halkevcilerle beraber paras z ulafl m haklar - n kulland lar. Halkevciler Belediye Önündeydi - 26 Ocak 2010 stanbul Büyükflehir Belediyesi nin yapt ulafl m zamlar n n mahkeme taraf ndan durdurulmas na ra men fiilen uygulanmamas, stanbul Halkevleri taraf ndan Belediye önünde protesto edildi. Eyleme Halkevleri üyelerinin yan s ra, KESK'e ba l E i-

102 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 102 tim-sen 1, 2, 8 Nolu flube yönetim kurulu üyeleri ve SES Anadolu Yakas fiube Baflkan, D SK Emekli-Sen, D SK Dev Sa l k- fl, D SK Sine-Sen yönetim kurulu üyeleri, stanbul Tabip Odas yöneticileri ve Ö renci Kolektifleri kat ld. Bat kent te Ulafl m Zamm na Karfl mza Kampanyas - 27 Ocak 2010 Ankara da ulafl m zamlar n n geri al nmas ve ringlerin ücretsiz olmas talebiyle bafllat lan imza kampanyas nda Bat kent halk bofl imza föylerini alarak sitelerinde, iflyerlerinde, otobüste, metroda sürekli imza toplad. mza kampanyas na halk n ilgisi yo unlafl rken,. Melih Gökçek in adamlar da imza toplayanlara sald rmaktan geri durmuyor. 27 Ocak Perflembe sabah Bat kent Halkevi, E itim-sen Bat kent Temsilcili i, PSAKD Bat kent fiube, EMEP ve ÖDP taraf ndan on gündür yürütülen imza kampanyas dahilinde Bat kent Metro da imza toplayan Halkevcilere metronun özel güvenli i sald rd. Topbafl Elini Cebimizden Çek - 30 Ocak 2010 Metrobüs zamlar n n yürütmesinin durdurulmas na itiraz eden stanbul Büyükflehir Belediyesi ne red cevab geldi. Bölge dare Mahkemesi nin cevab n n ard ndan Halkevciler Büyükflehir Belediyesi önünde bir eylem yaparak "k v racak yeri kalmayan" Topbafl karar uygulamaya ça rd. Ulafl m Zamlar na Karfl mza Toplayan Halkevcilere Polis Sald rd - 03 fiubat 2010 Bat kent metro istasyonunda ulafl m zamlar na karfl bildiri da tan, imza toplayan ve halk 4 fiubat ta halk grevine ça ran Halkevcilere polis sald rd. 4 Halkevci gözalt na al narak Karfl yaka Polis Merkezi ne götürüldü. Polisin sald r s ras nda Halkevcileri darp etti i ve metro istasyonu içerisinde biber gaz kullan ld ö renildi. Polisin sald r s ndan halk da etkilenirken Bat kentliler polisin tavr na tepki gösterdi. Polis sald r s ras nda toplanan imza föylerini de y rtt. Bat kent: Ulafl m Hakt r, Genel Grev fiartt r - 04 fiubat 2010 Tekel iflçilerine destek için yap lan genel grev-halk grevinin sabah ilk eylemlerden biri Bat kent ten geldi. Halkevciler, genel greve metroyu kilitleyerek destek verdiler. Uzun bir bekleyiflin ard ndan tüm yolcular paras z ulafl m hakk n kullanarak metroya bindi. Kadir Topbafl Uyar yoruz, Hukuksuzlu a Son Vermeye Ça r yoruz - 07 fiubat 2010 stanbul Halkevlerinin metrobüs zamm n n ard ndan açt dava, yürütmeyi durdurma ile sonuçlanm fl, ard ndan Kadir Topbafl n yapt itiraz mahkeme taraf ndan reddedilmiflti. Ancak stanbul Büyükflehir Belediyesi karar uygulamamakta srar etmifl, Kadir Topbafl hukuksuzlu u sürdürmüfltü. Halkevleri bir bas n aç klamas yaparak Halkevciler karar uygulatmakta kararl d r. Zamm n yap lmas ndan itibaren yürüttü- ümüz mücadele srarla sürmektedir. Ulafl m n bir hak oldu unu kabul ettirene kadar da sürecektir. dedi.

103 103 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Eskiflehir Halkevi: Ulafl m Zamm n Akl n zdan Bile Geçirmeyin - 07 fiubat 2010 Eskiflehir Ulafl m Koordinasyon Merkezi nin (UKOME), ulafl m ücretlerine yapmay planlad zamma karfl Halkevleri belediyeyi uyarmak amac yla bir bas n toplant - s gerçeklefltirdi. stanbul da Kas m Ay nda Yap lan Ulafl m Zamlar Geri Çekildi - 11 fiubat 2010 stanbul Halkevleri, zamlara karfl açt dava ve sürekli olarak metrobüs duraklar nda turnikelerden atlanmas ve belediye önünde yapt eylemlerle ulafl m zamlar - n geri ald rd. Halkevciler ve Ö renci Kolektifleri kazan m n duyulmas n n ard ndan Mecidiyeköy metrobüs dura nda bir kutlama gerçeklefltirdi. Halkevleri ad na bas n aç klamas n Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol yapt. Birol, 85 gündür cebimizden ç kan paralar geri istiyoruz. Ayn zamanda sabah 6 9, akflam saatleri aras nda paras z ulafl m için mücadele etmeye devam edece iz dedi. Ankara Halk, Ulafl m Hakk na Sahip Ç kt - 11 fiubat 2010 Ankara K z lay Ege mahallesi dura ndan otobüse binen halk gözalt na al nd. 120 kifli bir buçuk saat kadar otobüs beklemelerinin ard ndan gelen otobüsün de dolu olmas üzerine otobüse kart basmadan bindi. Halk yaflad klar ma duriyetten dolay hakl tepki gösterirken otobüs floförü arac hareket ettirmedi ve polisi arad. Olay yerine gelen polis, otobüsü Çankaya Karakoluna çekti ve tüm halk gözalt na ald. Ankara Halkevleri de yaflananlara ayn gün Ege Mahallesi K z lay dura nda yapt bas n aç klamas yla tepki gösterdi. Gökçek: Zamlar Piyasan n Emri, fiu Halkevleri Olmasa - 10 Mart 2010 TRT 2 de flin Do rusu adl programa kat larak ulafl m zamlar n iptal eden yarg kararlar ile ilgili konuflan Melih Gökçek, Halkevleri'ni ve TKP yi hedef ald. Dolmuflçular ve özel halk otobüsü floförlerini eyleme teflvik edip, kamuoyu tepkisinden kaç nd için kendisi ek seferler koyan Gökçek, bu tavr na da Halkevleri nin gerçeklefltirdi i ve "gerçeklefltirmeyi planland " eylemleri gerekçe gösterdi. Mamak'ta Paras z Ulafl m Hakk Eylemi - 17 Mart 2010 Ulafl m fiyatlar n n eskiye dönmesi üzerine Ankara Mamak Natoyolu Caddesi nde bulunan duraklarda bildiri da tan Halkevcilerin ça r s üzerine halk otobüslere kart basmadan bindi. Mamakl lar kontak kapatan floförlerin otobüsleri hareket ettirmesi için kimi zaman yolu trafi e kapatarak eylem yapt. Yaklafl k 15 dakika yolun kapanmas üzerine arkadan gelen belediye otobüsleri karfl fleride geçerek kaçmaya çal flt. Mamakl lar, otobüslerin önüne geçerek yolun di er fleridini de trafi e kapatt lar. Durakta bekleyen bütün yolcular n otobüse paras z binmesiyle yol trafi e aç ld. Otobüs içerisindeki yolcular n di er duraklarda da halk n otobüse paras z binmesini sa lad ö renildi Ankaral lar Paras z Ulafl m Hakk n Almakta Kararl - 17 Mart 2010 Ankara da ulafl m fiyatlar mahkeme karar yla yine eski tarifeye döndü. Ancak bir muammaya dönüflen süreçte Ankaral lar, paras z ulafl m hakk na sahip ç kt. K z lay metrosu, Halkevcilerin ça r s yla yine bir paras z ulafl m hakk eylemine sahne oldu.

104 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 104 Yüzlerce yolcu turnikelerden kart basmadan geçti. Paras z geçifller üzerine trenler durduruldu. Trenler kalkmay nca yolcular eylem yapt. Yolcular n tepkisi üzerine, 15 dakika boyunca bekletilen trenler kald r ld. Ard ndan metroya müdahale etmek için çevik kuvvet geldi ve turnikeleri kapatt. Bunun üzerine turnikelerde biriken kalabal ktan tepkiler yükselmeye bafllad. Kalabal n ve tepkilerin büyümesi üzerine içeriye takviye polis ekipleri ça r ld. Bir saat süren eylemde bir Halkevci gözalt na al nd. Ulafl m Hakk m z Engellenemez - 26 Mart 2010 Bat kent Metro son durakta alt geçit içerisinde 27 Mart günü Ankara da gerçeklefltirilecek ulafl m hakk mitingi ile ilgili kokart da tan Halkevcilere metro özel güvenlik görevlileri fiziksel müdahalede bulundu. Metro içinde propaganda yapmalar - n n yasak oldu unu söyleyen ÖGB ler, metro özel alan nda olmad halde Halkevcilere sald rarak Metro alt geçidinden uzaklaflt rmaya çal flt. Halkevciler polislerin de müdahalesiyle Metro alt geçidinden ç kar ld. Bunun üzerine karakola giderek ÖGB flefi Hidayet Özdemir hakk nda suç duyurusunda bulunan Halkevciler, tüm engellemelere ra men Bat kentli leri cumartesi günü Kolej Meydan na ça rmaya devam etti. Ankara Halk Ulafl m Hakk Mitinginde Bulufltu - 27 Mart 2010 Ankaral lar, Ulafl m Hakk mitinginde Türkiye nin en pahal ulafl m n sunan Melih Gökçek yönetimine karfl ulafl m hakk n savundu. Miting önce Valilik karar ile yasaklanm fl, Ankara muhalefetinin direnifliyle miting yasa kald r lm flt. Kolej Meydan nda toplanan, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), KESK, D SK,TMMOB, Halkevleri, TKP, ÖDP, EMEP, ESP ve Ö renci Kolektifleri üyeleri ve Ankara halk Ziya Gökalp e yürüdü. Miting Paras z Ulafl m Hakk mücadelesinin sonuna kadar devam edece i vurgusuyla son buldu.

105 SU HAKKI

106 SU HAKKI 2008 y l nda gerçeklefltirilen Halkevleri 20. Ola an Genel Kurulu nda su hakk Halkevleri nin temel mücadele bafll klar ndan biri olarak benimsendi. Aradan geçen 2 y l boyunca AKP iktidar eliyle suyun piyasalaflt r lmas na yönelik at lan ad mlar sermayenin, do al kaynaklar metalaflt rma politikas n n en çarp c örneklerini oluflturdu. Özellikle suyun metalaflt r lmas n n dünya çap nda ana aktörlerinden biri olan Dünya Su Forumu nun 2009 da Türkiye de toplanmas ndan sonra suya yönelik sald r lar h zla artt. Bu süreçte su hizmetlerinin özellefltirilmesi için gerekli altyap haz rl klar h zland r ld, özellefltirilme stratejisinin temel bir ad m olarak kentlerde su flebekeleri halk n temiz suya ulaflamayaca hale getirildi. Baz kentlerde ihalelerle su hizmetleri uluslararas su tekellerine devredildi. Yerel yönetimler su hizmetlerine h zla artan biçimlerde zam yapmaya, su zamlar n otomatik bir sisteme ba lamaya bafllad lar. Kentlerde su hizmetlerinin özellefltirilmesinin ön ad mlar ndan biri olarak eski su sayaçlar ç kar l p yerine kontörlü (ön ödemeli) su sayaçlar monte edilmeye baflland. AKP iktidar 49 y ll k su kullan m hakk anlaflmalar yoluyla akarsular sat fla ç - kard. DS özel sektör-kamu iflbirli inde bir yat r mc kurulufl haline çevrildi. H zla önlerinde aç lan bu alanda yo unlaflan su flirketleri 1700 ü aflk n HES lisans ald. Üzerinden kar elde edilmedikçe akarsular n bofla akt n savunan AKP iktidar HES ihalelerini birbiri ard na açarken; HES lerin yaratt ekolojik y k m ; kurulacak barajlarla sular alt nda kalacak olan tarihsel kültürel de erleri ve yerinden göç etmek zorunda kalacak yöre insan n, sermayeye sat lm fl akarsulardan yaflamlar, topraklar için yararlanamayacak olan halk n su hakk n yok sayd. Ancak Dersim den Artvin e Kastamonu dan Hasankeyf e ülkenin dört bir yan nda yükselen halk n hak mücadeleleri AKP nin hesab n bozdu. AKP yükselen su hakk mücadelesi karfl s nda muhalefeti içerme ve eritme stratejileri gelifltirmeye bafllad.

107 107 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Halkevleri bu iki y l boyunca suyun piyasalaflt r lmas na ve su kaynaklar n n sat - fl na karfl mücadeleyi yükseltti. Kentlerde su hizmetlerine yap lan zamlara, yerel yönetimler eliyle su hizmetlerinin özellefltirilmesine karfl mücadele etti. Kocaeli de oluflturulan Kocaeli Su Meclisi etkili mücadelesiyle su zamm n geri çektirdi. Kontörlü su sayaçlar na karfl stanbul da bafllat lan yayg n çal flma sonucu kontörlü su sayaçlar takma ifllemi durduruldu. Sar yer Maden Dereiçi Mahallesi halk n n su hakk mücadelesinin örgütlenmesi yönünde çal flmalar sürdürüldü. Halkevleri 2009 Dünya Su Forumu öncesinde oluflturulan Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu nun aktif bir bilefleni oldu. Alternatif forumun ve Dünya Su Forumu karfl t eylemlerin örgütleyicisi oldu. Forumdan sonra da platformla birlikte mücadelesini sürdürdü. HES lerin yaratt y k ma karfl Karadeniz bölgesi baflta olmak üzere ülke genelinde halk bilgilendirme çal flmalar yap ld. Ve bölgede akarsular n sat fl ve HES projelerine karfl mücadelenin yükseltilmesi yönünde çal flmalar ve eylemlilikler yaflama geçirildi. Kentlerde yerel su hareketi öznelerinin düzenledikleri eylemlere su mücadelesinin ortak bir mücadele olarak kurulmas perspektifi ile destek verildi. Halkevleri Bursa da su platformunun kurucu unsuru ve örgütleyicisi oldu. Suyun metalaflt r lmas na dönük sermaye sald r s artarak devam ederken, su hakk mücadelesi tüm kentlerde ve k rsal bölgelerde h zlanacakt r. Su mücadelesi temiz suya ulafl m hakk ndan, küçük üreticinin akarsuyu kullan m hakk na; do al yaflam n ve tarihi kültürel de erlerin korunmas ndan, su hizmetlerinin özellefltirilmesine ve su hizmetlerinde çal flanlar n güvencesizlefltirilmesine karfl mücadeleye kadar çok say da bafll kta çeflitlenmektedir. Halkevleri nin önünde kentte/k rda su hakk n bütünlüklü bir mücadele çizgisi haline getirme, su hakk mücadelesinin örgütlerini yaratma ve var olan su hakk mücadeleleriyle etkili bir mücadele ortakl oluflturma hedefleri bulunmaktad r.

108 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 108 SU HAKKI EYLEM VE ETK NL KLER Kocaeli Su Hakk Meclisi Su Zamm n Durdurdu- 17 Temmuz 2008 D SK, KESK, TMMOB, TTB ve Halkevleri'nden oluflan ve geçen y l kurulan Kocaeli Su Meclisi, su zamm na ç kan yürütmeyi durdurma karar ve SU Genel Müdürü lhan Bayram' n aç klamalar ile ilgili aç klama yapt. Su Meclisi ad na aç klama yapan Halkevleri Saraybahçe fiube Baflkan Galip Dönmez, Kocaeli Su Hakk Meclisi yaklafl k bir y l önce on tona kadar yüzde 20, on tondan sonra ise yüzde 51 oran nda yap lan bu zamma karfl suya yap lan zamm n geri çekilmesi talebiyle çeflitli toplant lar, bas n aç klamalar ve eylemler yapm fl; imza kampanyas düzenleyerek onbinlerce dilekçeden oluflan klasörlerimizi Büyükflehir Belediyesi'ne iletmifltik. Sakarya Bölge dare Mahkemesi nin tarihli yürütmeyi durdurma karar suya yap lan zamma karfl mücadelemiz aç s ndan büyük bir kazan m olmakla beraber AKP'li Büyükflehir Belediyesinin halk düflman, hukuksuz ve keyfi uygulamalar na karfl l k bir tokat niteli indedir. dedi. Mamakl lar Su Hakk Meydan nda Topland - 28 Temmuz 2008 Mamakl lar Melih Gökçek i protesto etmek için sokaklara döküldü. Mamak Halkevleri'nin ça r s yla Su Hakk Meydan nda toplanan yaklafl k 300 Mamakl NATO Yolu nu trafi e kapatt. Su hakk Meydan, ismini geçen y l da 13 gün süren su kesintileri s ras nda bu meydanda Mamak halk n n gerçeklefltirdi i su hakk eylemlerinden al yor. Meydanda gerçeklefltirilen bas n aç klamas nda Durdural m art k bu adam! diyen Mamakl lar temiz ve içilebilir su hakk talep ettiler. NATO Yolu nun tek tarafl trafi e kapat lmas yla bafllayan eylemin sonunda yol iki tarafl olarak trafi e kapat ld. Eyleme kad nlar n yo un kat l m gözlendi. Mamak Halk n n, su kesintilerinin durdurulmas için yapt eylem sonuç verdi. Bu sabah Mamak bölgesine su verilmeye baflland.

109 109 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Kocaeli Su Meclisi, Zamm Geri Ald rd Zam Farklar n Geri steyecek - 05 A ustos 2008 Kocaeli Su Meclisi nin 10 ayd r sürdürdü ü mücadele ve açt dava üzerine su zamm geri çekildi. Yürütmesinde TMMOB, KESK, D SK ve Halkevleri'nin bulundu u sendikalar, odalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partilerin yan s ra mahalle muhtarlar, hemfleri dernekleri ve yerel derneklerden oluflan Su Meclisi, su zamlar n geri çektirdikten sonra flimdi de 10 ayd r yat r lan zam farklar n geri istemek için eylem yapt. Kentin birçok yerinden yaklafl k 400 yurttafl eyleme kat ld. stanbul Maden Mahallesi Halk Su Hakk için Eylemde 27 A ustos 2008 stanbul Sar yer de bulunan Maden Mahallesi halk 26 y ld r mahallelerine getirilmeyen yol ve su hizmetini alabilmek, y llard r oturduklar evlerin tapusuna kavuflabilmek için Sar yer de uzun bir halk yürüyüflü gerçeklefltirdi. Maden Mahallesi nin su ve bar nma hakk mücadelesinin parças olarak Sar yer Halkevi nin aktif olarak örgütledi i eylemde Sar yer Belediyesi önüne yüründü. Maden Mahallesi Dereiçi Kültür ve Sosyal Yard mlaflma Derne i nden Sar yer Belediyesi ne yap lan 6 Km lik 4 saat süren yürüyüflün ard ndan Belediye önünde bas n aç klamas gerçekleflti. Bas n aç klamas öncesi mahalle temsilcileri belediye yetkilileri ile görüflerek sorunlar n ve taleplerini iletti. Kocaeli nde Halkevciler Su Zamm na Karfl Belediye Binas na Pankart Ast - 01 Kas m 2008 Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'nin suya yapt fahifl zamm n yürütmesi Sakarya dare Mahkemesi taraf ndan durdurulmufltu. Ancak yürütmeyi durdurma karar iptal edilince Büyükflehir Belediyesi suya tekrar yüzde 51 oran nda zam yapt. Bunun üzerine Halkevciler zmit Belediyesi çat s ndan 'AKP zamlar na hay r' yazan bir pankart salland rarak, AKP'nin halka düflman politikalar n teflhir eden konuflmalar yapt. Eylemlerine devam eden iki Halkevci daha sonra zab talar n ça rd polis taraf ndan gözalt na al nd. Karadeniz Sat l k De il Platformu kinci Buluflmas Gerçekleflti - 22 Aral k 2008 Karadeniz Sat l k De il Platformu, ikinci Yurttafl Buluflmas n Pazar Halkevi Müzik Toplulu u ve Ali Asker konseri ile Pazar'da gerçeklefltirdi. Buluflmada HES ihalelerine giren, ÇAYKUR'un özellefltirilmesini bekleyen yerli ve yabanc flirketlere Karadeniz halk n n izin vermeyece i vurguland. Etkinli e Tek G da- fl Pazar Temsilcili i, Çay Üreticileri Sendikas, Derelerin Kardeflli i Platformu, Halkevleri, ÖDP ve SHP destek verdi. Trabzon da Suyun Ticarilefltirilmesi ve HES Projeleri Paneli Yap ld - 01 Ocak 2009 Trabzon Halkevi nin düzenledi i panelde, Dünya da ve Türkiye de uygulanan su politikalar ve Karadeniz bölgesindeki hidroelektrik santral projeleri tart fl ld. Panelde, YTÜ den Prof. Dr. Beyza Üstün, Çevre Mühendisleri Odas Genel Baflkan Y lmaz Kilim, Birleflik Metal- fl Temsilcisi Gaye Y lmaz, Munzur Koruma Kurulu Temsilcisi Ha-

110 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 110 san fien, nflaat Mühendisleri Odas ndan Murat Gökdemir ve Supolitik Grubu Temsilcisi Selim Y lmaz taraf ndan sunumlar yap ld. Karadeniz bölgesindeki HES projeleri ve bölge halk n n bu projelere karfl verdi i mücadeleler tart fl ld. 5. Dünya Su Forumu Protesto Edildi. Polis Suyumuzu Satt rmayaca z Diyenlere Sald rd - 16 Mart 2009 Dünya Su Forumu toplant s n n bafllad saatlerde sermayenin suyu gasp etme planlar na karfl ç kan Suyun Ticarilefltirmesine Hay r Platformu Beyo lu Adliyesi önünde eylem yapt. Sabah saatlerinde Okmeydan nda buluflarak yürüyüflle Sütlüce ye gelip Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformunun eylemine kat lan Halkevleri ve Ö renci Kolektifleri üyeleri platformun bas n aç klamas n n bitmesinin ard ndan Dünya Su Forumunun yap ld Sütlüce ye yürümek istedi. Polis gaz bombas, plastik mermi ve cop kullanarak sald rd. Yaklafl k 20 kiflinin gözalt na al nd sald r da yaralananlar da oldu. Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu: "Sesimizi Bo amazs n z" - 17 Mart 2009 Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu Taksim Tramvay Dura nda bir bas n aç klamas yaparak, suyun ticarilefltirilmesine karfl verilen mücadeleye polisin yapt sald r lar k nad. Halkevci Kad nlar Dünya Su Forumunu Protesto Etti: Suyumuzu Satt rmayaca- z! - 19 Mart 2009 Dünya Su Forumu nun topland Sütlüce Kültür Merkezi önünde bas n aç klamas yap p bofl bidonlar n toplant yerine b rakmak isteyen Halkevci kad nlar polis taraf ndan engellendi. Kald r ma ç kmayan Halkevci kad nlar yolda eylemlerini gerçeklefltirdiler. Bas n aç klamas nda Susuzluk özellikle biz kad nlar için evdeki ifl yükünün artmas, suyu k s tl kullanma nedeniyle do abilecek hastal klar demektir. Buradan bizim ölüm ferman m z imzalamak için gelmifl olan uluslar aras su tekellerine ve Türkiye deki kar ortaklar na sesleniyoruz: T pk Bolivya dan kovuldu unuz gibi, Türkiye den de sizi, mutabakat metinlerinizi kolunuzun alt na s k flt rarak kovaca z. denildi. Trabzon da Dünya Su Forumu Protesto Edildi - 20 Mart Dünya Su Forumu, KESK, Halkevleri, ÖDP, EMEP, Çevre Kültür Giriflimcileri Derne i, HD ve Ö renci Kolektifleri taraf ndan Trabzon da yap lan eylem ile protesto edildi. Bas n aç klamas nda 5. Dünya Su Forumu nun as l toplanma amac n n suyun ticarilefltirilmesi oldu u söylenirken, Karadeniz bölgesindeki HES projelerine; su kaynaklar n n, derelerin, akarsular n özel flah slara / flirketlere sat lmas na; üzerlerinde yüzlerce - binlerce HES yap larak do an n yok edilmesine karfl y z. denildi. Alternatif Su Forumu Yap ld 19/20 Mart 2009 Halkevlerinin de bilefleni oldu u Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu, Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde iki gün süren alternatif su forumu gerçeklefltirdi. stanbul da 5. si toplanan Dünya Su Forumu nda suyun metalaflt rma stratejileri görü-

111 111 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU flülürken toplumsal muhalefet bileflenleri taraf ndan düzenlenen alternatif forumda mücadelenin suyu kapitalizm k skac ndan kurtarmak için oldu u vurguland. Suyun ticarilefltirilme süreçlerinin yan nda Mücadeleler ve Deneyimler bafll kl oturum alt nda su mücadeleleri temsilcileri konuflmalar n yapt lar. Bu oturuma Halkevleri 1.Bölge Temsilcisi Nuri Günay konuflmac olarak kat ld. Eskiflehir Halkevi nden Gürleyik HES Yap m na Tepki - 17 Nisan 2009 Uygulanan neo-liberal politikalar n sonucu olarak yeralt ve yerüstü kaynaklar n n tahrip edilmesi ve Eskiflehir Mihal çc k ilçesi Gürleyik köyü nde yap lmas planlanan hidroelektrik santrali Eskiflehir Halkevi nde yap lan bas n aç klamas ile protesto edildi. Halkevleri Gürleyik köyündeki hidroelektrik santrali projesinin derhal iptal edilmesini, Gürleyik köyünün do al sit alan ilan edilmesini ve Gürleyik köyü halk n n sesine kulak verilmesi istendi. stanbul Halkevleri nden Kontörlü Su Sayac Uygulamas Karfl t Çal flma May s stanbul Halkevleri su sayac soygununa ve kontörlü su sayaçlar yla halk n suya eriflim hakk n n gasp edilmesine karfl çal flma bafllatt. stanbul un mahallelerinde ev ev dolaflarak, pazar yerlerinde konuflmalarla bildiri da tarak halk kontörlü sayaç uygulamas na karfl bilgilendiren Halkevciler, ayn zamanda halka sayaçlar na yap flt rmalar için Ankara 11. dare Mahkemesi nin "hizmetin karfl l n n al nmas n n, hizmet sunumundan sonra gerçekleflecek bir aflama olarak belirlendi i" ibareli yürütmeyi durdurma karar n n ve hane halk n n izni olmadan sayaca dokunulamayaca n belirten yaz lar olan stikerlar da tt lar. Yo un ilgi gören çal flma sonucu mahallelerde su sayaçlar n de ifltirme giriflimleri mahalle halk ve esnaf taraf ndan engellendi. Kontörlü su sayac takma ifllemleri durduruldu. stanbul da Halkevciler SK Önünde Kontörlü Su Sayaçlar n Protesto Etti - 5 Haziran 2009 stanbul Halkevleri On lar krize karfl eylemleri kapsam nda stanbul Su Kanalizasyon daresi ( SK ) önünde, belediyenin eski su sayaçlar n n yerine kontörlü su sayac tak lmas n bir skeç ve ard ndan yapt klar bir bas n aç klamas yla protesto etti. stanbul Gaziosmanpafla da Halkevciler Su Hakk na Dikkat Çekti - 11/12 Temmuz stanbul da SK nin %15 lik su zamm önerisi ve kontürlü su sayac uygulamas - na karfl Halkevciler Sultangazi Yunus Emre Mahallesi, Gazi Park ve Cumhuriyet Meydan nda aç lan stantlar arac l yla bildiri da t m ve su hakk yla ilgili bilgilendirme çal flmalar yapt. stanbul da Halkevciler Su nöbetinde Temmuz 2009 stanbul Halkevleri 13 Temmuz Pazartesi günü, SK nin suya zam teklifinin görüflülece i stanbul Büyükflehir Belediyesi ( BB) önünde su zamm n engellemek için Akl n zdan bile geçirmeyin, suya zam istemiyoruz, herkese 18 metreküp su paras z sa lans n yaz l pankartla birlikte nöbete bafllad. Oturma eylemi boyunca Halkevci-

112 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 112 ler da tt klar bildirilerle ve yapt klar konuflmalarla halk, tepkilerini dile getirmeye ça rd. Suya Zam Yapt lar, Polis Korumas yla Kaçt lar - 16 Temmuz 2009 stanbul Halkevleri nin su zamm önerisi karfl s nda 13 Temmuz da bafllatt nöbetin 4. gününde Halkevleri üyeleri Büyükflehir Belediyesi önünde oturma eylemine bafllad. Eylem s ras nda Halkevleri üyeleri bildiriler da tarak Belediye önünden geçenleri zamlar protesto etmeye ça rd. Belediye deki toplant da suya yüzde 8,45 lik zam yap ld n n ö renilmesinden sonra aya a kalkan Halkevciler karara sloganlarla tepki gösterdi. Protesto nedeniyle polis korumalar yla binadan ç kan Belediye Meclisi üyeleri, koflar ad m binadan uzaklaflt r ld. Halkevci Kad nlar Su Zamm na Karfl Eylemde - 29 Temmuz 2009 Suya gelen %75 lik zam Halkevci kad nlar taraf ndan protesto edildi. Yüksel Caddesi nde toplanan kad nlar Ankara Büyükflehir Belediyesi önüne yürüyüfle geçti. Yürüyüfl boyunca s k s k Gökçek bofl durma kad nlara su getir Susma sustukça susuz kalaca z Su hayatt r sat lmaz! sloganlar n n at ld eylemde, kad nlar çamafl r ve bulafl klar n belediye binas önüne götürdü. Halkevci kad nlar burada yapt klar konuflmalarda suyun piyasalaflt r lmas ndan en fazla kad nlar n zarar gördü ünü vurgulayarak, su zamlar geri al nana ve her haneye 18 m 3 su ücretsiz verilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söylediler. Ankara Halkevleri: Su Zamm Geri Çekilsin! - 03 A ustos 2009 Ankara da yap lan gizli su zamm na karfl Halkevleri Ankara Büyükflehir Belediyesi ne bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Ankara Büyükflehir Belediyesi önünde yap lan bas n aç klamas nda; yeni su tarifesinin y k m oldu u belirtilerek evinde su kullanmayan yoksul halk n kullanmad suyun üzerinden de kar etmek amaçlanm flt r. denildi ve su hakk için mücadele ça r s yap ld. Ankara Mamak ta Halkevciler Su Zamm na Karfl Sokakta - 06 A ustos 2009 "Su Hakk Meydan "nda biraraya gelen Mamakl lar su hakk na sahip ç kt lar. "Su hayatt r, sat lamaz" sloganlar yla yürüyüfle geçen Halkevciler, Tuzluçay r'da eylemlerine son verdiler. Yürüyüfl boyunca yap lan konuflmalarda zamlara ve AKP'ye karfl mücadele ça r s nda bulunuldu. Ankara Bat kent de Halkevciler Su Zamm na Karfl Sokakta - 06 A ustos 2009 Ali Dinçer Park nda toplanan 100 ü aflk n Halkevci, Su hayatt r sat lamaz, AKP elini cebimizden çek, Tüccar Tayyip, Zam zulüm iflkence iflte AKP sloganlar yla yürüyüfle geçti. AKP nin zamlar yüzünden evde su kullanamaz, otobüse binemez olduk; zamlar geri al nana kadar Gökçek in yakas nday z diyen Bat kentliler yanlar nda getirdikleri bofl damacanalarla Bat kent Metrosu önüne yürüdü. Ankara Dikmen de Halkevciler Su Zamm na Karfl Sokakta - 06 A ustos 2009 Dikmen'de Sokullu Caddesi son duraktan Ahmed Arif Park 'na yürüyen Halkevci-

113 113 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU leri Dikmen Halk alk fllar ile destekledi. Tencere ve tava ile soka a inen halk, "su hayatt r sat lmaz, zamlar geri al ns n" sloganlar n att lar. Aç klaman n ard ndan kurulan kürsüde halk söz ald. Ankara Halk Su Zamm na Karfl Sokakta - 06 A ustos 2009 Ankara Büyükflehir Belediyesi nin suya yapt %75 lik gizli zam üzerine zamm n geri çekilmesi için Ankara Büyükflehir Belediyesi önünde önce Halkevci Kad nlar n, ard ndan Ankara Halkevleri'nin yapt bas n aç klamalar, 6 A ustos 2009 Perflembe günü "her haneye 18 m 3 su ücretsiz sa lans n" talebi ile Ankara sokaklar - na tafl nd. Taksim'de HES lere Karfl Eylem - 13 Mart 2010 Artvin Derelerinin Kardeflli i Platformu nun ça r s yla düzenlenen eylemde; Galatasaray Meydan 'nda toplan larak tulum ve akordeon eflli inde Taksim Meydan 'na yürüyüfl yap ld. Halkevleri destek amac yla eyleme kat ld. HES lere Karfl AKP stanbul l Baflkanl Önünde Eylem - 14 Mart 2010 Dersim Dernekleri Federasyonu ça r c l nda Sütlüce'deki Miniatürk önünden AKP l Baflkanl binas na kadar yürüyüfl yap larak Munzur da yap lmas düflünülen HES ler protesto edildi. Halkevleri eyleme destek verdi. Eskiflehir de Su Hakk için Eylem - 14 Mart 2010 Y llard r Munzur dan Hasankeyf e; kizdere den, Gürleyik deresine kadar ülkenin dört bir yan nda yok edilmeye çal fl lan derelerine sahip ç kan Eskiflehirliler, su hakk için sokaklardayd. Eskiflehir Tunceliler Derne i nin düzenledi i hidroelektrik santrallere karfl çevre ve su hakk eylemine Halkevleri de kat ld. Yediler Park 'ndan Adalar a kadar bir yürüyüflün yap ld eylemde F rt na Deresi, kizdere, Gürleyik, Alioni ve Bergama da yap lanlar çevre katliam d r denildi. Bursa, HES'lere Hay r Dedi - 20 Mart 2010 Bursa'da derelerin sat lmas na ve HES projelerine karfl birleflenler Setbafl köprüsü üzerinde toplan p Kent Müzesi önüne yürüyerek flenlik düzenlediler. Do u Karadeniz'deki dereler üzerinde yap lmas planlanan hidroelektrik santrallerine (HES) karfl bin kiflinin kat ld yürüyüflün ça r c l n Halkevleri nin bilefleni oldu u Bursa Su Platformu, Do a-der, Bursa Artvin Su Platformu, Bursa Dersimliler Kültür ve Dayan flma Derne i yapt. Tulum ve akordeon eflli inde yap lan yürüyüfl, Kent Müzesi önünde horonlar ve halaylarla coflkulu bir flenli in ard ndan sona erdi. Dikili Belediyesi De il Suyu Metalaflt ranlar Suçludur - 29 Mart 2010 Dikili halk na 10 tona kadar suyu ücretsiz verme, belediye çal flanlar na %50 indirimli tarife uygulama ve su borçlar n n gecikme zamlar n affetme karar alan Dikili Belediye Baflkan ve Meclis üyelerinin bu kararlar nedeniyle yarg land klar davadan beraat etmeleri üzerine, Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy Halkevleri ad na bir bas n aç klamas yapt. Bas n aç klamas nda Tüm Türkiye de akarsular m z, yeralt sular m z sat fla ç karan; HES projeleriyle ekolojik dengeyi altüst eden, suyu meta ola-

114 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 114 rak görüp piyasada fiyatland ran, su hizmetlerini özellefltiren; zam üzerine zam yaparak, kontörlü su sayaçlar yla halk n suya eriflim hakk n engelleyen AKP iktidar na; onun yerel yöneticilerine ve suyu metalaflt ran tüm flirketlere karfl mücadele ediyoruz. Suyun metalaflt r lmas suçtur. Bu suçu kim iflliyorsa karfl s nda Halkevcileri bulacakt r. denildi. Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu Dikili Davas ile lgili Eylem Yapt - 30 Mart 2010 Dikili Belediye yönetiminin yarg land davadan beraat karar ç kmas üzerine Halkevlerinin de bilefleni oldu u Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu Sirkeci Adliyesi önünde bir bas n aç klamas yapt. Bas n aç klamas nda HES'lere, barajlara, kontörlü su sayaçlar na ve tar msal suyun fiyatland r lmas na karfl verece imiz mücadelede bu süreçlerin takipçisi olmaya devam edece imizi ve mücadelemizi Dikili'de elde etti imiz zaferle daha da ileriye tafl yaca m z duyururuz. denildi stanbul da HES ve Enerji Bilgilendirme Toplant s Yap ld - 4 Nisan 2010 Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu olarak HES ve Enerji bafll nda bilgilendirme toplant s gerçeklefltirildi. Toplant iki oturum ile yap ld. stanbul Halkevi nden bilgilendirme toplant s na kat l m sa land. Borçka da HES lere Karfl Etkinlik - 5 Nisan 2010 Borçka Halkevi halk bilgilendirmek amac yla 5 Nisan da bir kapal salon etkinli i düzenledi. Borçka Dereleri Özgür Akacak! - 16 Nisan 2010 Halkevciler bölgede projelendirilen HES lere karfl yürüyüfl ve bas n aç klamas yapt lar. Bas n aç klamas nda, vadilere HES lerin sokulmayaca ve suyun piyasalaflt r lmas na karfl mücadele edilece i vurguland Toprak, Orman ve Su için Alanlardayd k - 26 Nisan 2010 Çernobil facias n n 24. y ldönümünde toprak, orman ve suya zarar veren santrallere karfl eylem yap ld. stanbul da ö len saatlerinde Kad köy Tepe Nautilus önünde buluflan 6 binden fazla eylemci yaflama düflman enerji üretimini protesto ederken, ayn zamanda sular n özgür akmas talebini dillendirdi. Halkevleri mitinge AKP Defolacak, suyumuz özgür akacak pankart ve su hayatt r sat lamaz dövizleriyle kat ld. Mitingde topra a, ormana ve suya sahip ç kmak için ortak mücadele vurgusu yap ld. Eskiflehir Halkevi Su Hakk Atölyesi'nden 1 May s Ça r s - 24 Nisan 2010 Eskiflehir Halkevi Su Hakk Atölyesi, su hakk na sahip ç kan tüm Eskiflehir halk - n açt klar stantta ve yap lan bas n aç klamas nda 1 May s alan na ça rd. Bas n aç klamas na Tunceliler Derne i, Ö renci Kolektifleri ve Liseli Genç Umut da destek verdi. Artvin Kemalpafla: Dere de Bizim Çay da Bizim - 27 Nisan 2010 Kemalpafla Halkevi 26 Nisan Pazartesi günü suyun ticarilefltirilmesi üzerine bir

115 115 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU panel düzenledi. Panelde, Y ld z Teknik Üniversitesi Ö retim Üyesi Beyza Üstün ve Marmara Üniversitesi Ö retim Üyesi Fuat Ercan Akarsuya müdahale ve suyun ticarilefltirilmesi ve Krize çare do a ve insanlar m? konular üzerine sunum yapt lar. Yaklafl k 250 kiflinin kat ld panelde suyun ticarilefltirilmesinin sonuçlar ve çay üretimine etkileri tart fl ld. Suyu Ticarilefltirenler Ödüllendirilemez - 11 May s 2010 Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi'nin çevre düflman Çevre ve Orman Bakan Ero lu na özel ödül sunmas, Halkevleri nin de bilefleni oldu u Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu taraf ndan stanbul Galatasaray Lisesi önünde yap lan bas n aç klamas yla protesto edildi. Karcal Da Zirvesinde HES'lere Hay r - 11 May s 2010 Borçka'da, HES lere karfl mücadeleye dikkat çekmek amac yla 3 Halkevi üyesi Artvin in en yüksek da olan Karcal Da n n zirvesine t rmanarak, zirveye Borçka dereleri özgür akacak pankart açt lar. lçede 6 dere oldu unu ve bu derelerin 4 ünün kayna n n Karcal Da oldu unu belirten Halkevciler, derelerin ilk bafllad yer olan Karcal Da na t rmanman n anlaml oldu unu düflündüklerini söylediler. stanbul Büyükflehir Belediyesi Önünde Su Hakk Eylemi - 17 May s 2010 Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu BB önünde yapt eylemle belediyeyi acilen insanca bir yaflam için gerekli temiz su miktar olarak en az kifli bafl ayl k 5 ton suyu halka paras z olarak ulaflt rmas ; k rda ve kentte her evin içine kadar ücretsiz temiz su da t m n n sa lanmas, su da t m flebekesinden temin edilen suyun içilebilir nitelikte olmas n sa lamaya ça rd.

116 ÇEVRE HAKKI

117 117 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU ÇEVRE HAKKI Halkevleri insanca, sa l kl ve temiz bir çevrede yaflama hakk n, hak mücadelesi bafll klar ndan biri olarak görürken, kent ve çevre politikalar n n kamu yarar na hayata geçirilmesi için bulundu u her alanda mücadele etmeye devam ediyor. Çevre hakk, Halkevleri aç s ndan belediyelerin propaganda etti i gibi kabaca yol, park, çevre düzenlemesi demek de ildir. Halkevleri, halk n yaflam n sürdürdü ü mekanlar n insanca yaflan lacak hale getirilmesi için mücadele eder. Kuruldu u yerlerde ekolojiyi tahrip eden HES lere, termik santrallere, nükleer santrallere, kentteki yeflil alanlar n, ormanlar n rantç belediyecilik uygulamalar yla tahribine, baz istasyonlar na karfl ç karken, do an n bir bütün olarak korunmas gerekti i anlay fl n savunur. HES lere karfl mücadelenin sürükleyicilerinden biri olan Halkevleri, geçti imiz iki y lda da, baz istasyonlar n n, termik santrallerin kurulmas na, nükleer projelerin gündeme getirilmesine karfl yürütülen mücadelenin aktif bir öznesi oldu. stanbul da 3. Köprüye Karfl Yaflam Platformu nun oluflturulmas nda öncülük yapan Halkevleri, 3. Köprü ye karfl mücadelede bar nma, ulafl m hakk, su havzalar n n korunmas ve çevre mücadelesinin ortak bir çizgide birlefltirmesi ve platform bileflenleri itibariyle bir kent muhalefeti örgütleme çabas olarak önemli bir deneyim oluflturdu.

118 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 118 ÇEVRE HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER Sar yer ve Beykoz Halk 3. Köprü stemiyor - 24 Haziran 2008 Sar yer ve Beykoz Halkevi, Orman Mühendisleri Odas, Tonyal lar Derne i, Makine Mühendisleri Odas, Mimarlar Odas, Sar yer Maden Mah. Kültür ve Sosyal Yard mlaflma Derne i gibi birçok demokratik kitle örgütünün, meslek odalar n n, çevre derne inin, mahalle derne inin, belediye meclis üyelerinin, mahalle muhtarlar n n oluflturdu u 3. Köprü Yerine Yaflam Platformu, 3. Bo az Köprüsünün olas ayaklar ndan biri alt nda bulunan Rumelikava sakinleriyle sokak flenli inde bulufltu. 3. Köprü Eylemi - 19 Ekim Köprü Yerine Yaflam Platformu Hac osman da Sar yer halk yla bir araya gelerek Cumhuriyet Mahallesi ve Ömürtepe deki halkla buluflup buradan Tarabya ya yürüdü. 500 kiflinin kat ld yürüyüflün sonunda okunan bas n aç klamas nda Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar köprünün halk için de il rant için yap ld na, 1. ve 2. köprülerde oldu u gibi 3. köprüde de yolcu tafl mac l n n de il özel araç kullan m n artaca na, geçmiflte oldu u gibi bugün de köprüye karfl mücadelenin sürece ine de indi. Köylülerden Santrale Tepki - 22 Ekim 2008 Çarflamba'n n Durusu köyünde yap lmak istenen termik santralin çevreye ve do- aya verece i zarar n boyutlar na dikkat çekmek isteyen köy sakinleri, toplant düzenleyerek film gösterisi düzenledi. Etkinli e Halkevleri Samsun fiubesi yöneticileri de kat ld. Samsun Halk Santrale Karfl 19 Aral k 2008 Borasco Elektrik Üretim San.Tic.A.fi nin, Samsun Terme de kuraca dogalgaz kombine çevrim santrali için ilçede halk bilgilendirme toplant s düzenlendi. Halkevciler toplant da konuflma yaparak do algaz çevrim santralini istemediklerini söylediler.

119 119 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Rant Köprüsüne Karfl Yaflam Köprüsünü Kurdu - 21 Aral k Köprü Yerine Yaflam Platformu Sar yer Merkez de ve Hac osman Tarabya dan sonra 3. kitlesel yürüyüflünü Beykoz da düzenledi. Beykoz meydan nda bir araya gelen 3. Köprü yerine yaflam savunucular Sar yer ve Yeniköy den tekne ile gelenlerle birleflerek Beykoz Belediyesi ne do ru yürüyüfle geçti. 3. Köprü stemiyoruz - 18 Temmuz 2009 Üçüncü Köprü Yerine Yaflam Platformu, 18 Temmuz Cumartesi günü Sar yer Meydan nda 2000 kiflinin kat l m yla 3. rant köprüsünü yapt rmayacaklar n, bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaflt. Çok say da Meslek Odas, DKÖ, Çevre dernekleri ve mahalle dernekleri, Beykoz dan tekneyle gelenler ve Kireçburnu Mahallesinden pankart açarak yürüyen Halkevcilerin kat l m yla kortejler oluflturuldu ve Sar yer Meydan na kadar yaklafl k 2 km lik sahil yolu boyunca sloganlar eflli inde bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Mersin de Nükleer Santrale Karfl Binler Meydandayd A ustos 2009 Mersin NKP Akkuyu da kurulacak olan nükleer santrale karfl her y l düzenledi i mitingi bu y lda 1000 kiflilik bir kat l mla gerçeklefltirdi. Bu y l miting öncesinde NKP üyeleri 3 günlük bir kamp düzenlediler. Tarabyaüstü, Ömürtepe ve Kireçburnu Halk Eylem Yapt - 30 A ustos stanbul Bo az na yap lmas düflünülen 3. köprüye karfl Tarabyaüstü, Ömürtepe ve Kireçburnu halk eylem yapt. Ömürtepe Meydan nda buluflan mahalleliler Rant köprüsüne geçit yok. Mahalleme dokunma pankart n n arkas nda Tarabya ya do ru yürüyüfle geçti. Ömürtepe Halk 3. Köprü ye Karfl Mücadeleyi Tart fl yor - 7 Ekim 2009 Ömürtepe de yaklafl k 100 mahalleli her Cuma akflam 3. köprüye karfl mücadelelerini nas l devam ettireceklerini tart flmak amac yla bir araya geliyor. Kent Mücadeleleri Bulufltu 11 Ekim Köprü yerine insanca yaflam savunanlar, stanbul un farkl yerlerinde su, ulafl m, bar nma hakk mücadelesi verenler, sel ma duru kitelli halk, sahillerini sermayeye vermemekte kararl Ataköylüler, su mücadelesi veren Maden Mahallesi halk, çevre ve köy dernekleri ve Halkevleri; Y ld z da toplanarak bini aflk n kat l m ile Befliktafl Demokrasi Meydan na yürüdü ve stanbul un ormanlar n, su kaynaklar n, yoksullar n gecekondular n rant projesine teslim etmeyeceklerini hayk rd. Eskiflehir de Baz stasyonuna Öfke 18 Ekim 2009 Eskiflehir Emek Mahallesi nde 500 mahalleli, baz istasyonuna karfl eylem yapt. Ölmek istemiyoruz, baza hay r yaz l pankart aç p mahalle merkezinde buluflan halk, mahallelerinde bulunan baz istasyonuna do ru yürüyüfle geçti. Bat kent te Baz stasyonu stemiyoruz Eylemleri - 23 Kas m 2009 Ev sahiplerini, art k ranta dönüflen ve fahifl miktarlarda paralarla bu suça ortak eden GSM firmalar na karfl kanser olmak istemiyoruz, iletiflim hakk m za sahip ç -

120 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 120 k yoruz ça r s yla Bat kent'te bir araya gelen mahalle halk, yaklafl k 1 ayd r çat lar nda baz istasyonu olan ev sahiplerine baz istasyonlar n kald rtmak ve yap lan sözleflmeleri iptal ettirmek amac yla her Pazar eylem gerçeklefltirdiler. stanbul Ömürtepe'de Halk Baz stasyonu Kurulmas n Engelledi - 5 fiubat 2010 Sar yer Ömürtepe mahallesinde GSM flirketinin kurmaya çal flt baz istasyonu halk n tepkisi ile engellendi. Gece gizlice yerlefltirilen elektronik cihazlar fark eden mahalleli durumu Halkevcilere bildirdi. Olay yerine giden Halkevciler kap lar çalarak etrafta oturan mahalle sakinlerini konu hakk nda bilgilendirip baz istasyonunun kurulaca evin önüne ça r yapt lar. Sar yer Belediyesi nin ald "yerleflim yerlerine baz istasyonu kurulamaz" karar na dayanarak Sar yer Belediyesi arand. Gelen zab - ta ekipleri mahalle halk n n tepkisi üzerine baz istasyonunun kurulaca kulübeyi kald rma karar ald. Çevre Hakk Eylemi - 14 Mart 2010 Eskiflehir Tuncelililer Derne i nin düzenledi i hidroelektrik santrallere karfl çevre ve su hakk eylemine demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler destek verdi. Yediler Park 'ndan Adalar a kadar bir yürüyüflün yap ld eylemde F rt na Deresi, kizdere, Gürleyik, Alioni ve Bergama da yap lanlar çevre katliam d r denildi. Çukurova Siyanüre Karfl - 19 Mart 2010 Ni de iline ba l Uluk flla beldesinde siyanürle alt n aramaya karfl ç kan köy halk n n organize etti i eyleme Çukurova halk destek veriyor. Ni de iline ba l Uluk flla ilçesinin köy meclisleri ad na Adana'da halk toplant s düzenleyen Hüseyin Özçelik, siyanürle alt n araman n zararlar na dair bilgilendirmede bulundu. Yapt bilgilendirmeden sonra Çukuroval lar mücadeleye ça ran Çelik herkesi 20 Mart günü yap lacak mitinge davet etti. Ni de Uluk flla da Miting - 20 Mart 2010 Siyanürlü alt n arayacak madenlerin topra, suyu ve havay zehirleyerek evlerini terk etmeye zorlayaca n söyleyen köylüler, 12 Eylül'den sonra ilçede düzenlenen ilk mitingde "Ölüler alt n takamaz!" diye hayk rd. Ni de, Uluk flla'da siyanürle alt n iflletme giriflimlerine karfl düzenlenen mitinge kat lan iki bin befl yüz kifli "Susma Hayk r Siyanüre Hay r" dedi. Mitinge köy meclisleri d fl nda sendikalar, siyasi partiler ve Halkevleri nin de içinde bulundu u demokratik kitle örgütleri kat ld. 3.Köprüye Karfl nsan Zinciri - 30 Mart Köprü Yerine Yaflam Platformu bileflenlerinin ça r s yla, Sar yer de 3. köprüye karfl insan zinciri kuruldu. Sar yer Hac osman da toplanan mimarlar, mühendisler ve stanbul un farkl mahallelerinden gelen yaklafl k 600 kifli Parkorman a do ru yürüyüfle geçti. Att klar sloganlar ve ellerinde tafl d klar dövizlerle AKP nin 3.köprü planlar n protesto eden stanbullular yüzlerce metrelik insan zinciri kurdular. Beylikdüzü Halk Ya ma ve Talana Karfl - 3 Nisan 2010 stanbul Esenyurt a ba l Beylikdüzü Güzelyurt Mahalleliler 1990 y l nda bedelini ödeyerek sat n ald klar ve daha sonra bedelsiz kamuya terk ettikleri yeflil alan n ya-

121 121 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU sad fl yollarla belediye taraf ndan imara aç lmak istenmesine karfl eylem yapt. Kartaltepe Halk Baz stasyonu stemiyor - 14 Nisan 2010 stanbul Sefaköy de Kartaltepe Mahallesi halk, mahallelerinde kurulan baz istasyonlar n kald rtmak için bir araya geldi. Mahalleli istasyonlar n kald r lmas için dilekçe toplad ve her bir kuruma baflvurmak için ayr ayr toplanan 700 dilekçeyi ilgili kurumlara teslim etti. Gerzeliler Özilhan' Durdurdu - 4 May s 2010 Sinop un Gerze lçesi nde halk, termik santral projesinin ÇED toplant s için gelen Anadolu Grubu yetkililerini ve Çevre l Müdürü nü protesto etti. Protesto sonucunda bir süre "toplant yap lm flt r" fleklinde tutanak tutmaya çal flan Çevre l Müdürü, "toplant yap lmam flt r" tutana n imzalamak zorunda kald. Gerzeliler, termik santrale karfl kazand klar zaferi kent sokaklar nda coflkuyla kutlad. Polisin bu s rada yapt sald r n n ard ndan salonun d fl na ç kan halk, Çevre l Müdürünün ve Anadolu Grubu yetkililerini salondan ç kartmad. Aradan bir kaç saat geçmesi üzerine yaz - l bir tutanak göremeyen Gerzeliler tekrar toplant n n oldu u salona yöneldi ve Çevre l Müdürlü ü yetkilileri "toplant yap lmam flt r" tutana tutmak zorunda kald. 3. Köprü Orman Katliam Demektir 15 May s Köprü Yerine Yaflam Platformu, AKP nin 3. köprü güzergâh n aç klamas n n ard ndan yeniden eylemdeydi. Tünel de toplanan platform üyeleri Kuzey ormanlar n halk dikti, AKP ye ya malatmayaca z, 3. köprüyü yapt rmayaca z pankart n açarak yürüyüfle geçti. Taksim Meydan nda yap lan bas n aç klamas nda, Garipçe-Poyrazköy aras nda yap lmas planlanan köprünün, stanbul a yönelik bir cinayet oldu u vurguland. Platform, 3. köprü projesinin, stanbul un kalan son ormanlar olan Kuzey Ormanlar n ya maya açaca ve büyük bir çevre y k m getirece ini belirtti. Köprünün, stanbul Büyükflehir Belediyesi nin TOK vas tas yla sürdürdü ü, halk n bar nma hakk n elinden alan kentsel dönüflüm projelerine h z kazand raca n belirten Platform üyeleri, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da bilim insanlar m z n ve halk n onay vermedi i bu cinayet projesini durdurmak için elimizden gelen her fleyi yapaca z dediler.

122 ENERJ HAKKI

123 ENERJ HAKKI Topraklar m z emperyalist devletlerin ve enerji tekellerinin ilgisine mazhar olmufl durumda. Bu ilginin nedeni; Ortado u, Kafkasya ve Rusya da bulunan enerji kaynaklar n n emperyalist metropollere tafl nmas ndaki konumdan kaynaklan yor. AKP iktidar bu durumu bulunmaz bir f rsat olarak görürken, ayn zamanda ülkenin yer alt ve yerüstü kaynaklar n özel sermayeye peflkefl çekmenin olana n yakalad. Sözde enerji yetersizli i bahane edilerek, enerji politikalar sermayenin ihtiyaçlar do rultusunda yeniden yap land r lmak istenmektedir. Bu, enerjinin art k çok yüksel bedeller ödeyerek ulafl labilinir bir hizmet haline gelmesini ve yer alt -yerüstü kaynaklar n ve varl klar n tahribat n getirecektir. Enerji hakk, enerji kaynaklar n n halk n yarar n ve ekolojik dengeyi gözeten; eflit ve demokratik bir biçimde kullan lmas ile birlikte düflünülmelidir. Halkevleri; suyun sat lmas na, do a tahribat n n yan s ra kültürel ve tarihsel de- erlere zarar verilmesine neden olacak HES lere, ülkeyi ciddi bir nükleer at k sorunu ile karfl karfl ya b rakacak olan nükleer santraller gibi projelerin devreye sokulmas - na karfl, halk n enerji hakk n ve ekolojik dengenin savunulmas sorununu önüne koymufltur. Bir yandan da güvencesiz enerji çal flanlar n n örgütlenmesini enerji hakk mücadelesinin bir parças olarak görmüfltür. Halkevleri geçti imiz iki y lda bir yandan ülkemizin enerji nakil hatt olmas na karfl ç km fl, di er yandan elektrik ve do algaza yap lan zamlara karfl yayg n eylemler örgütlemifl; nükleer enerji projelerinin karfl s nda durmufl, do an n tahribat na do rudan yol açacak olan hidroelektrik santrallere karfl mücadele yürütmüfltür.

124 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 124 ENERJ HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER Eskiflehir Halkevleri: Elektrik Zamm Geri Çekilsin - 03 Temmuz 2008 Eskiflehir Halkevleri 3 Temmuz 2008 Perflembe günü saat 14:00 da, elektri e yap lan zamlar n geri çekilmesi için TEDAfi Osmangazi Elektrik Da t m A.fi. önünde bir bas n aç klamas yapt. Bat kent Halk ndan Elektrik Zamm na Tepki - 07 Temmuz 2008 Elektri e yap lan %21 lik zamm protesto etmek için Bat kentliler Metro ç k fl nda bir bas n aç klamas gerçeklefltirdiler. Akflam saatlerinde zam zulüm iflkence iflte AKP pankart ve üzerinde AKP nin amblemi olan ampullerin yer ald lüzumsuzsa söndür ibareli dövizlerle Bat kent Metro ç k fl nda toplanan Bat kent Halkevi, EMEP, ÖDP ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne i üyeleri bir bas n aç klamas yapt lar. negöl'de Halkevleri Elektrik Zamlar n Protesto Etti - 28 Eylül 2008 Bursa negöl de Halkevciler 25 Eylül 2008 günü elektri e yap lan yaklafl k %56 oran ndaki zamma karfl Uluda Elektrik Da t m Afi'nin önünde bas n aç klamas düzenledi. Eskiflehir'de Do algaz Zamm na Karfl mza Kampanyas - 15 Kas m 2008 Eskiflehir Halkevleri do algaza gelen % 82 lik zamma karfl Adalar Mevkiinde stand açarak do algaz zamm n geri çektirmek için imza kampanyas bafllatt. Bahçelievler de Zamlara Karfl Eylem Yap ld 16 Kas m 2008 Bahçelievler de bulunan demokratik kitle örgütleri yap lan zamlara karfl eylem yapt. Eylem ve bas n aç klamas fiirinevler AKP ilçe binas önünde gerçeklefltirildi. Sö ütlüçeflme Halk Do algaz Zamm na Karfl Yürüdü-16 Kas m 2008 stanbul Sefaköy Sö ütlüçeflme Mahallesi nde Sefaköy Halkevi taraf ndan gerçeklefltirilen yürüyüflte, do algaz zamm tencere ve düdüklerle protesto edildi.

125 125 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Okmeydan Halk ndan Zamlara Karfl Eylem - 17 Kas m 2008 Do algaz baflta olmak üzere temel tüketim maddelerine üst üste yap lan fahifl zamlar protesto etmek için stanbul Okmeydan nda bir eylem yap ld. Okmeydan Halk pankart n n aç ld eyleme 300 ü aflk n kifli kat l rken, eylem mahallelilerin yo- un deste ini ald. Mamakl Kad nlar Zamlara Karfl Sokaklar Is t yor - 19 Kas m 2008 Ankara da, Mamak l Halkevci Kad nlar ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Kad n Komisyonu AKP nin do algaz ve elektrik zamlar na karfl, sokaklar s tan bir eylem yapt. Bu zamlarla yaflanmaz diyen kad nlar art k isyan ediyoruz, faturalar ödemeyece iz, AKP nin zamlar na teslim olmayaca z dedi. Sar yer de Zamlara Karfl Eylem - 19 Kas m Kas m günü E itim-sen 3 no lu flube taraf ndan krizin faturas n n emekçilere ödetilmesine ve do algaz zamm na karfl bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Bas n aç klamas na Halkevleri Sar yer fiubesi, TKP, TMMOB Orman Mühendisleri Odas ile birlikte çeflitli parti ve kitle örgütlerinin üyeleri de kat ld. Eskiflehir Halkevleri: Do algaz Zamm Geri Çekilsin - 20 Kas m 2008 Eskiflehir Halkevleri nin yürüttü ü do algaz zamm na karfl imza kampanyas, Adalar Mevkiinden ESGAZ önüne yap lan yürüyüflle sonland r ld. Eylemde do algaz zamm n n geri al nmas istendi. Bas n aç klamas na Eskiflehir Halkevleri nin yan s - ra Ö renci Kolektifleri, ÖDP, EMEP, D SK Emekli-Sen de kat larak destek verdi. EGO Önünde Halkevcilere Sald r - 22 Kas m 2008 Ankara Halkevleri S hhiye Metro ç k fl ve K z lay Yüksel Caddesi nde toplanarak do algaz zamlar n protesto etmek için iki koldan Maltepe de bulunan EGO Müdürlü- ü ne yürüdüler. Her iki koldan gelip EGO önünde buluflan Halkevciler okuduklar bas n aç klamas n n ard ndan da l rken binadan ç kan EGO Özel Güvenli i cop ve kalaslarla Halkevcilere sald rd. Y ld r m Halkevi nden Do algaz Protestosu - 23 Kas m 2008 Bursa Y ld r m Halkevi, Ortaba lar Mahallesi ndeki do algaz flirketinin tahsilat bürosunun önüne kadar yürüyerek do algaz zamlar n n geri çekilmesi talebiyle bir eylem yapt. stanbul Halkevleri: Do algaz Zamm Geri Çekilsin - 24 Kas m 2008 stanbul Halkevleri do algaza yap lan zamlar n geri çekilmesi talebiyle ve AKP nin krizin faturas n halka ödeten politikalar n protesto etmek için Taksim de bir eylem gerçeklefltirdi. stanbul Halkevi binas ndan saat 13:30 da ç kan Halkevciler, stiklal Caddesi boyunca da tt klar bildirilerle herkesi zamlara, AKP politikalar na karfl yap lan eyleme ça rd lar. stanbul'da Gültepeliler Do algaz Zamm na Karfl Yürüdü-24 Kas m 2008 AKP hükümetinin son bir y lda do algaz ücretlerine %80 in üzerinde zam yapmas stanbul Gültepe Mahallesi nde yap lan bas n aç klamas yla protesto edildi. Gülte-

126 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 126 pe Halkevi nde toplanan 80 kadar Halkevci mahallenin ara sokaklar nda sloganlarla yürüyerek, AKP Hükümeti nin halk düflman politikalar n teflhir eden konuflmalarla ana caddeye ç kt. Kocaeli'den Do algaz Zamm na Büyük Tepki - 24 Kas m 2008 Bekirpafla Halkevi önceki gün zamlar n geri çekilmesi talebiyle AKP l Binas na yürüdü. Santral mevkiinde toplanan Halkevciler üzerlerinde battaniyeler ve ellerinde tencere, tavalar eflli inde yürüyerek do algaz zamm geri çekilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurgulad. Halkevciler Suç Duyurusunda Bulundu - 24 Kas m Kas m Cumartesi günü do algaz zamlar na iliflkin yap lan bas n aç klamas s - ras nda Baflkent Do algaz A.fi nin özel güvenlik görevlileri ve ard ndan emniyet güçleri taraf ndan sald r ya u rayan Ankara Halkevleri üyeleri, Ankara Adliyesi ne giderek suç duyurusunda bulundu. lker de Kad nlar Zamlara Karfl Yürüdü - 27 Kas m 2008 Ankara da do algaza gelen zamdan sonra Halkevci Kad nlar Ankara lker de bir eylem düzenleyerek krizin ve zamlar n faturas n ödemeyece iz dedi. Do algaza Yap lan Gökçek Zamm na Mamakl lar Hay r Dedi - 3 Aral k 2008 Do algaza gelen yüzde 82 lik zamm n ard ndan Ankara Baflkent Do algaz A.fi nin (BaflkentGaz) döviz kuru bahanesiyle do algaza bir zam daha yapmas Mamakl lar taraf ndan protesto edildi. Ankara n n do algaz da t m n yapan Ankara Büyükflehir Belediyesi ne ba l BaflkentGaz 1 Aral k günü döviz kuru ayarlama gerekçesiyle do algaza bir zam daha yapt. Zamma tepki duyan Mamakl lar, Mamak Halkevleri öncülü- ünde 3 Aral k akflam soka a ç karak BaflkentGaz n bu karar n protesto etti. Samsun'da Termik Santralciler Polis Kordonunda - 19 Aral k 2008 Borasco Elektrik Üretim San.Tic.A.fi nin, Samsun Terme de kuraca dogalgaz kombine çevrim santrali için ilçede halk bilgilendirme toplant s düzenlendi. Çevresel Etki De erlendirme(çed) raporu kapsam nda gerçeklefltirilen toplant, lçe Özel daresi Müdürlü ü Konferans Salonu nda yap ld Kocaeli'de Do algaz Hakk n Koruma Meclisi Eylem Yapt - 20 Aral k 2008 Kocaeli Do algaz Hakk n Koruma Meclisi, do algaz zamm na karfl yürüttü ü mücadele çerçevesinde zamlar n geri al nmas için kent sokaklar ndan Büyükflehir Belediyesi ne yürüdü. Yafll, genç, çocuk, kad n 1500 kiflinin kat ld eyleme sokaktan geçen vatandafllar da alk fllarla destek verdi. Polislerin adeta etten duvar ördü ü Belediye Binas önüne gelen Meclis üyeleri, burada yapt klar bas n aç klamas ile do- algaz ve di er tüm zamlar n geri çekilmesini talep ettiler. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar n da destek verdi i eylemde, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, ZGAZ n sat fl n n iptal edilmesi için, hükümet ise zam ve gerici politikalar konusunda uyar ld.

127 127 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Trabzon da Suyun Ticarilefltirilmesi ve HES Projeleri Paneli Yap ld - 01 Ocak 2009 Trabzon Halkevi nin düzenledi i panelde Dünya da ve Türkiye de uygulanan su politikalar ve Karadeniz bölgesindeki hidroelektrik santral projeleri tart fl ld. ZGAZ Halkevcilerin Protestosuyla Devredildi - 22 Ocak 2009 Kocaeli de özellefltirilen ZGAZ sabah saatlerinde Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve GDF Suez yetkililerinin yapt protokol ile resmen Frans z flirkete devredildi. Devir teslim töreninin ard ndan Büyükflehir binas ndan ayr lan GDF Suaz yetkilileri Halkevcilerin protestolar ile karfl laflt. ZGAZ halk nd r sat lamaz, GDF Suez Kocaeli'den defol diyen Halkevciler flirket yetkililerine yumurta att. Zab ta ve emniyet güçleri taraf ndan yaka paça belediyeden uzaklaflt r lan Halkevciler, gitti i her yerde halk n enerji ve su hakk n gasp eden GDF Suez'i Kocaeli'de rahat b rakmayacaklar n ve kovana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Samsun'da Termik Santralle Karfl Köy Toplant lar Sürüyor - 23 fiubat 2009 Samsun Çevre Meclisi üyeleri Ç rakman da ikinci toplant lar n gerçeklefltirdiler. Köy muhtar n n ve Ç rakman köylülerinin kat ld toplant da santrallerin zararlar ve santrallerden yay lacak radon gaz konusunda bilgilendirme yap ld. Eskiflehir Halkevi nden Gürleyik HES Yap m na Tepki - 18 Nisan 2009 Eskiflehir Halkevi nde, uygulanan neo-liberal politikalar n sonucu olarak yeralt ve yerüstü kaynaklar n n tahrip edilmesi ve Eskiflehir Mihal çc k ilçesi Gürleyik köyü nde yap lmas planlanan hidroelektrik santrali protesto edildi. Öztekin K pçak taraf ndan okunan bas n aç klamas nda, AKP nin uygulad neo-liberal politikalar sonucunda hayat n her alan nda y k mlar n yafland ve bu sald r lardan do al kaynaklar n da nasibini ald belirtildi. Bursa Halkevleri Elektrik Zamm na Karfl AKP'ye Yürüdü - 06 Eylül 2009 Bursa Halkevleri elektri e yap lan ve 1 Ekim de yürürlü e girecek olan yüzde 10 luk zamm, 6 Eylül'de yapt klar bir eylemle protesto etti. Bursa Orhangazi Park nda buluflan Halkevciler, kolluk güçlerinin y llard r izin vermedi i güzergahtan sloganlar eflli inde AKP Bursa l Binas na kadar yürüdü. Yürüyüfl boyunca Enerji hakt r sat lamaz, AKP defol bu memleket bizim sloganlar at ld. zmir de Elektri e %10 Zam Protesto Edildi - 02 Ekim 2009 zmir Kemeralt nda bir araya gelen Halkevi üyeleri elektri e yap lan zamm bir bas n aç klamas ile protesto etti. Bas n aç klamas öncesi Halkevi üyelerinin haz rlam fl oldu u skeç alk fllarla izlendi. Mersin de Halkevciler Elektrik Zamlar n Protesto Etti - 02 Ekim 2009 Halkevciler Mersin Halkevi nde buluflarak TEDAfi önüne yürüdü. Yürüyüfl boyunca Elektrik Zamlar Geri Al ns n, Zam Zülüm iflkence Halk Düflman AKP Susma hayk r zamlara hay r gibi sloganlar atan Halkevciler, bildiri da tarak 25 Ekim de Ankara da yap lacak olan mitinge Mersinlileri davet ettiler.

128 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 128 Samsun'da Dünya Çevre Günü'nde Santral Protestosu - 06 Haziran 2009 Çevre Meclisi üyeleri, Samsun'a kurulmas planlanan do algaz çevrim santrallerini, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Tekkeköy Hükümet Kona önünde düzenledikleri eylemle protesto etti. Mersin de Nükleer Santrale Karfl Binler Meydandayd A ustos 2009 Mersin NKP Akkuyu da kurulacak olan nükleer santrale karfl her y l düzenledi i mitingi bu y lda 1000 kiflilik bir kat l mla gerçeklefltirdi. Miting öncesinde NKP üyeleri 3 günlük bir kamp düzenlediler.

129 TARIM VE BESLENME HAKKI

130 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 130 TARIM VE BESLENME HAKKI Ülkemizde neoliberal tar m politikalar n n k rdaki küçük üreticiler, kentteki emekçiler ve do a üzerinde yaratt y k m h zla büyümektedir. AKP iktidar, özellefltirmeler, yapt yasal düzenlemeler ve destekleme politikas nda yapt de iflimlerle tar mda neoliberal program n tafllar n tek tek döflemifltir. Tar msal üretimi uluslararas ve yerli tar m-g da tekellerinin ç karlar na göre düzenleyen neoliberal yap land rma ile ülke tar m n n dayand temel zemin olan ba ms z küçük üreticilik tasfiye edilmekte, k rsal nüfus kitleleri geçim araçlar ndan kopar larak iflçilefltirilmektedir. Tüm bunlar yerli tar m ürünleri çeflitlili inin, ekolojik-genetik zenginli in korunamamas na, ülkenin kendine yeterli bir g da rejimi oluflturmak için gereken tar msal üretim altyap s n n ve g da güvenli inin tahrip edilmesine neden olmufltur. Bu sürecin bir di er sonucu bir zamanlar tar msal ürün yeterlili i ile övünen Türkiye nin uluslararas tekellere ba ml hale gelmesidir. AKP iktidar di er yandan GDO lu ürünlerin üretiminin ve ithalat n n önünü açacak ad mlar atarak köylünün elinden tohum üzerindeki haklar - n, halk n elinden ise sa l kl beslenme hakk n almaktad r. Sermaye ayn zamanda maden, sanayi, çevre, enerji ve su politikalar ile köylülü ün do al yaflam alan n y - k ma u ratmaktad r. Tar m n tasfiyesiyle mülksüzleflen köylülü ün bir bölümü ise güvencesiz çal flma koflullar na mahkum edilmifl bir emek y n olarak kentlere göçmektedir. Tar mda neoliberal y k m n tar m emekçileri aç s ndan di er bir sonucu, tar mda güvencesiz çal flman n biçimleri olarak geçici ve gezici tar m iflçili inde yaflanan art flt r. nsanl k d fl koflullarda çal flan ve yaflayan mevsimlik iflçilerde ana a rl ise Kürt tar m emekçileri oluflturmaktad r. Geçti imiz 2 y l boyunca sermayenin krizi tar msal alan n y k m n fliddetlendirmifltir. Sermaye kriz koflullar n ; tar msal üretim, su, enerji, tohum ve topra a yönelik

131 131 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU stratejilerini en y k c biçimlerde hayata geçirme f rsat olarak de erlendirmifltir. Çiftçinin bankalara ve tar m kredi kooperatiflerine borcu katlanm flt r. Kriz, bütçelerinin neredeyse %80 ini g da teminine ay ran emekçilerin k rda ve kentte h zla yoksullaflmas na neden olmufltur. Öte yandan küçük-orta tar msal üreticiyi y k ma sürükleyerek borsalarda spekülasyon konusu haline getirilen g da fiyatlar, kentli emekçilerin de g daya ulafl m hakk n sermayenin insaf na b rakm flt r. Halkevleri; halk n beslenme hakk n n, temel g da maddelerine ulafl m n n garanti alt na al nmas, g da maddelerinin fiyatlar n n kontrol alt nda tutulmas na yönelik mücadelesinde Samsun ve Eskiflehir de ekme e yap lan zamm geri ald rm flt r. Ancak özellikle kriz koflullar n n yaratt yoksullaflt rma sürecinde halk n beslenme hakk ve küçük üreticinin yaflad y k m mücadelede yeterince öne ç kar lan bafll klar haline getirilememifltir. Halk n sa l kl beslenme hakk kapsam nda GDO lu ürünlere karfl etkili bir mücadele sürdürülememifltir. Akhisar da yap lan çiftçi forumu Halkevleri aç s ndan bir öncü ad m olmufltur. Karadeniz Bölgesi Halkevleri küçük üreticilerin örgütlenmesi ve tar m alan nda yaflanan neoliberal y k m sürecinin etkileri hakk nda bilgilendirme çal flmalar yürütmüfl ve eylemler yapm flt r. Giresun da f nd k üreticilerine yönelik örgütlenme çal flmas önemli bir deneyimdir. 20. Genel Kurul da benimsenen kentteki ve k rdaki tüm emekçilerin tar m, g da güvenli i ve beslenme hakk mücadelesini ortaklaflt rmay amaçlayan meclislerin oluflturulmas hedefine ise ulafl lamam flt r. Ancak Halkevleri 2010 y l Nisan ay ndan itibaren Do u Karadeniz bölgesinde taban örgütlenmesini esas alan bir çal flma bafllatm flt r. Halkevleri'nde, köylerde, mahallelerde, ev ev gezilerek yap lan toplant larda üreticiler Yeni Çay Kanun Tasla ve çay üretiminde yaflanacak neoliberal dönüflüm süreci hakk nda bilgilendirilmektedir. Çal flmalarda özellikle çay üreticisi kad nlar n inisiyatif almas önemsenmektedir. Neoliberal tar m politikalar na karfl mücadele mevsimlik Kürt iflçilerin, yoksul topraks z köylünün, köylü kad nlar n, güvencesiz tar m emekçilerinin, küçük üreticinin, k rsal kentlerde y lan iflsizlerin, kentli emekçinin özgün talepleriyle içinde büyük bir zenginlik potansiyeli bar nd rmaktad r.

132 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 132 TARIM VE BESLENME HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER Eskiflehir Emek ve Ekmek Meclisi mza Kampanyas na Bafllad - 3 Haziran 2008 Eskiflehir de Halkevleri, ÇGD, DSP, EHP, KP, Kristal- fl, MMO, ÖDP, Eskiflehir Ö renci Kolektifleri, SHP, ESMMMO, TMMOB, Tuncelililer Derne i, Türkiye Ziraatç lar Derne i, Eskiflehir Ziraat Odas, Ziraat Mühendisleri Odas taraf ndan oluflturulan Eskiflehir Emek ve Ekmek Meclisi, Adalar Al flverifl Merkezi önünde, Eskiflehir de yürürlü e giren ekmek zamm ve tüm zamlara karfl bir bas n aç klamas yapt. 10 gün sürecek olan ve Eskiflehir in tüm mahallelerini kapsayan bir imza kampanyas bafllat ld. Kampanya; zamlar n geri çekilmesi, üreticiye daha fazla devlet deste inin sa lanmas, belediyenin ekmek zamm na karfl itiraz hakk n kullanmas, belediye ekmek büfelerinin ço alt l p üretilen ekmek say s n n artt r lmas taleplerini içeriyor. zmir de Halkevcilerden Ekmek Zamm na Karfl Eylem - 9 Haziran 2008 zmir de ekme e yap lan yüzde 30'luk zam zmirli Halkevciler taraf ndan yürüyüfl ve bas n aç klamas yap larak protesto edildi. Konak Difl Hastanesi'nin önünde toplanan Halkevciler sloganlar, alk fllar ve bofl tencere tavalar yla bas n aç klamas n n yap laca yere yürüdüler. Çi li de Ekme ine Sahip Ç kanlar AKP Önünde - 11 Haziran 2008 Halkevleri Çi li fiubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i, flçi Kültür Sanatevi, Tekstil-Sen, zmir 78 liler Araflt rma ve Dayan flma Derne i, flçi Gazetesi, DTP, EMEP, ÖDP ve Çi li Belediyesi flçileri ekmek zamm na karfl zmir Çi li AKP binas önünde bir araya geldi.

133 133 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Eskiflehir Emek ve Ekmek Meclisi mza Kampanyas Eylemle Sonland r ld - 11 Haziran 2008 Hamamyolunda oluflturulan imza stand nda toplanan halk, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Taflbafl Kültür Merkezine do ru yürüyüfle geçti. Demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, meslek birlikleri ve sendikalar n destek verdi i zam karfl t yürüyüfl Kültür Merkezi önünde son buldu. 9 gün gibi k sa bir sürede toplanan imza Eskiflehir Valili ine teslim edildi. Emek ve Ekmek Meclisi nin Mücadelesi Kazan mla Sonland - Temmuz 2008 Eskiflehir de ekmek zamlar geri çekildi. Ekmek zamlar n n geri çekilmesi ile ilgili 7 Temmuz 2008 Çarflamba günü Eskiflehir Emek ve Ekmek Meclisi taraf ndan Eskiflehir Halkevinde Meclis üyesi Naime K pçak taraf ndan bir bas n aç klamas yap ld. Aç klamada Mücadele içinde büyüyen halk tepkisi sonucu Eskiflehir in kenar mahallelerinde ekmek fiyat fiilen 50 YKR a indi. Fakat Merkezde ekmek 65 YKR tan sat lmaya devam edildi. Valilik, 300 gram 65 YKR den sat lan ekme e karfl yükselen halk tepkisinin ard ndan bir aç klama yapt. Aç klamada, Ekmek sat fl fiyat n n yüksek belirlendi ine kanaat getirilmifl ve Ekmek Fiyatlar tiraz Komisyonu na bir yaz gönderilmifltir denildi ve ekmek kent merkezinde de YKR tan sat lmaya baflland. Emek ve Ekmek Meclisi olarak Eskiflehir halk na gereken aç klaman n yap lmas n ve al nan zam karar n n da iptalini istiyoruz. denildi. F nd m za Sahip Ç k yoruz Mitingi - 8 Eylül 2008 Giresun Halkevi Bulancak ta yap lacak F nd m za Sahip Ç k yoruz mitingine destek ve ça r yapmak için, Giresun Ata Park ta bir bas n aç klamas yapt. Yaklafl k 200 kiflinin kat ld eyleme Halkevleri, Tüm Bel-Sen, E itim-sen, BES, F nd k- Sen, ÖDP, ADD, DSP, CHP ve SHP de kat ld. Giresun Bulancak da F nd k Mitingi - 9 Eylül 2008 F nd k üreticilerinin f nd k fiyatlar n protesto etmek için düzenledi i mitingte Giresun Halkevi de kat ld. F nd k Fiyat n Protesto Mitingi - 3 Ekim 2008 Rize nin F nd kl ilçesinde f nd k üreticileri ve muhalefet örgütleri, f nd k taban fiyat n ve izlenen politikalar protesto etmek amac yla F nd k Fiyat n Protesto mitingi düzenledi. F nd kl n n Ada mevkisinde yap lan mitinge, f nd k üreticilerinin yan s - ra Halkevleri, ÖDP, EMEP ve SHP'nin de aralar nda bulundu u pek çok kurum ve örgüt de kat ld. Samsun da Halkevcilerden Ekmek Zamm Protestosu - 3 Nisan 2009 Samsun da Halkevciler seçimlerin üzerinden 24 saat bile geçmeden ekme e yüzde 25 oran nda zam yap lmas n Halk Kürsüsü nde protesto etti. Samsun da Ekmek Zamm na Karfl mza Kampanyas - 23 Nisan 2009 Ekme e yap lan zamm protesto eden Samsunlu Halkevciler stiklal Caddesi nden Süleymaniye Geçidine kadar bir yürüyüfl yaparak zamlar n geri çekilmesini talep etti.

134 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 134 Ard ndan ekmek zamm n n geri çekilmesi için imza kampanyas bafllat ld. Samsun da Kazan m: Ekmek Zamm Geri Çekildi - May s 2009 Samsun da yerel seçimlerin hemen ard ndan ekme e yap lan yüzde 25 lik zamla ekmek 75 kurufl olmufltu. Ekme e yap lan zamdan sonra Halkevleri nin bafllatt imza kampanyas, flehirde zamma karfl büyük bir tepkiye dönüflmüfl, akabinde de Samsun un büyük bir k sm nda ekmek 50 kurufltan sat lmaya bafllanm flt. Samsun da Halkevleri üyeleri ekmek zamm n n geri çekilmesi için bir süredir yürüttükleri mücadelenin ard ndan gerçeklefltirdikleri bas n aç klamas ile yetkilileri ekmek zamm n n geri çekildi ine dair bir aç klama yapmaya davet etti. Halkevciler Beslenme Hakk çin Eylemde - 16 Haziran 2009 Halkevciler, beslenme hakk n savunmak için Kad köy skele Meydan nda eylem yapt lar. Halkevciler Kad köy skele Meydan 'nda köylülerin ekme-biçme; halk n beslenme hakk için flartlar n aç klad. Halkevciler yapt klar konuflmalarda kriz öncesi 10 milyonun üzerinde insan n açl k s n r n n alt nda yaflad ülkemizde flimdi bu say ya her gün yeni binler eklendi ini; iflçilerin, iflsizlerin ve emekçilerin en temel yaflamsal ihtiyaçlar n n bafl nda güvenli, sa l kl g da ve beslenmenin geldi ini söylediler. Çay Üreticisi Rize de Eylemde - 6 Temmuz 2009 Rize Pazar da çay üreticileri Çay-Kur un ödeme takvimi haz rlamamas n ve üreticinin paralar n ödememesini protesto etti. Rize nin Pazar ilçesinde yap lan eylemle Tar m Bakan Mehdi Eker taraf ndan aç klanan yafl çay al m fiyat protesto edildi. Pazar Halkevi, Tek G da- fl Sendikas Pazar Temsilcili i, Çay-Sen ve ÖDP taraf ndan oluflturulan Karadeniz Sat l k De il Platformu taraf ndan yap lan aç klamada, AKP hükümetinin, çay üreticisini, uygulad fiyat politikalar yla yoksullaflt rd belirtildi. Çay Üreticisi Sokakta - 13 Temmuz 2009 Çay-Kur un birinci sürgün yafl çay bedellerini ödememesi üreticiyi soka a döktü. Çay üreticileri Pazar ve F nd kl da AKP lçe binalar önünde protestolar n gerçeklefltirdi. Halkevleri nin de kat ld eylemlerde üreticiler Gübre borçlar m z duruyor, bankaya borçlar m z duruyor ve faiz ilerliyor. Esnaf n yüzüne, borçlar m z yüzünden bakam yoruz. Hükümete ve AKP ye sesleniyoruz. Çay param z bir an önce ödeyin. E er bir hafta içerisinde bu aç klama yap lmazsa eylemlerimizi artt raca z. Üreticiler olarak peflinizi b rakmayaca z dediler. Çay Üreticisi Hopa da Eylem Yapt - 20 Temmuz 2009 Çay-Kur un birinci sürgün yafl çay bedellerini ödememesi ve çayda belirlenen düflük fiyata karfl eylem yapan Hopal çay üreticileri Çay-Kur un birinci sürgün yafl çay bedellerini ödeme takvimini aç klamas n istediler. Cumhuriyet Meydan 'nda üreticiler ad na Hopa Halkevi Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ustabafl n yapt aç klamada 2009 y l içerisinde tüm yafl çay bedeli ödeme takviminin aç klanmas n ; üretti imiz çay n bedelinin ayn y l içerisinde ödenmesini; çay al m ndaki kota ve kontenjanlar n tamamen kald r larak üreticilerin özel sektörün eline b rak lmamas n istiyoruz dedi.

135 135 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU F nd k Üreticisi Hakk n Ar yor - 14 A ustos 2009 Fiskobirlik'in garantörlü ünde kredi alan, daha sonra fiekerbank' n evlerine haciz yollad kredi ma duru f nd k üreticileri haklar n aramaya devam ediyor. Bulancak ve Ordu'da aç lan masalarda imza toplayan üreticiler ve köy gezilerinde seçilen temsilciler, imzalar Fiskobirlik yönetimine iletmek için Giresun'da bulufltu. Ordu, Bulancak ve Giresun'a ba l köylerden gelen f nd k üreticileri Fiskobirlik önünde bir eylem yapt. Eylem, oluflturulan heyet ad na Giresun Halkevi Baflkan Sedat Bora'n n okudu u bas n aç klamas ile devam etti. Giresun da F nd k Üreticileri Örgütleniyor - A ustos 2009 AKP'nin; f nd k al mlar na iliflkin Vadeli fllem Borsa's n n kurulmas, TMO'nun f nd k almamas, f nd k dikim arazilerinin daralt lmas gibi f nd k üreticilerine yönelik sald rgan politikalar na karfl Giresun'da Giresun Halkevi Köycülük Kolu ve F nd k-sen taraf ndan oluflturulan bir heyet f nd k üretimine yönelik son dönemde AKP taraf ndan al nan kararlar ve do acak sonuçlar n üreticilere aktarmak, kal c bir üretici örgütlenmesinin ön ayaklar n oluflturabilmek için köy gezileri yap yor. Bulancak' n yüksek köylerinden Sofulu, Ah rl köyleri ile Kovanl k Beldesi'ne giden heyet buralarda toplant lar düzenledi. Toplant lara kat lan köylülerle f nd k sorunu tart fl ld ve çözüm için neler yap labilece i tart fl ld. Toplant lar sonucunda içlerinde baz köy ve mahalle muhtarlar n n da bulundu u 25 köy temsilcisi seçildi. Geçti imiz sal günü ise Bulancak'ta, Giresun Halkevi Köycülük Kolu, F nd k Sen ve Tüm Köy-Sen taraf ndan belediye meydan na f nd k masas kuruldu. Kurulan masada Fiskobirlik'ten alacaklar na karfl l k önce fiekerbank'tan kredi kulland r lan sonra da evlerine haciz gönderilen üreticilerin sorunlar n n çözülmesi için imza kampanyas bafllat ld. F nd kta yaflanan sorunlarla ilgili neler yap labilece inin tart fl ld masada üreticilere sorunlar n anlatan mektuplar yazd r ld. Akhisar'da Çiftçiler Halkevi Etkinli inde Bulufltu - 17 A ustos 2009 Halkevleri, üreticilerin sorunlar n tart flmak üzere bir Çiftçi Buluflmas düzenledi. Buluflmaya 200 çiftçi kat ld. Halkevi Genel Merkez yöneticileri, akademisyenler ve Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Baflkan ve Ziraat Müh. Odas Genel Baflkan n n kat ld forumda, tar mda yaflanan tasfiye süreci, çiftçilerin kendi topra nda iflçileflmesi üzerine konuflmalar n ard ndan foruma kat lan çiftçiler söz alarak elektriksizlik, kredisizlik, yüksek faizler, geçim s k nt s gibi zorluklardan bahsettiler. Forum mücadele ça r s ile bitirildi. Önce Tekel sonra Çay-Kur zin Vermeyece iz - 5 fiubat 2010 Rize nin Pazar lçesi nde; AKP lçe Binas önünde Halkevi, ÖDP, Tek G da- fl ve CHP taraf ndan yap lan eylemde Tekel iflçilerinin direnifline destek verildi. Tekel iflçilerinin bugün yaflad sorunlar Çay Kanun Tasar s ndan sonra Çay-Kur flçileri nin de yaflayaca belirtildi ve mücadele ça r s yap ld.

136 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 136 Halkevleri Yeni Çay Kanun Tasla 'na Karfl Bilgilendirme Toplant lar Bafllatt - 1 Nisan 2010 Kemalpafla Halkevi'nde, Çay Sanayicisi fladamlar Derne i (ÇAYS AD) taraf ndan haz rlanan Yeni Çay Kanun Tasla hakk nda bilgilendirme toplant s yap ld. Çay üreticilerinin kat ld bilgilendirme toplant s nda ilk olarak haz rl k aflamas nda olan kanun tasla n n neler içerdi i, yafl çay üreticisini nas l etkiledi i anlat ld. Çayda yaflanan sorunlar n tart fl ld toplant da, kanun tasla hakk nda bilgilendirme toplant lar n n köylere ve mahallelere yay lmas kararlaflt r ld. lk ad mdan sonra köyler ev ev gezilerek yap lan toplant larla çay kanunu üreticiye aktar lmaya ve mücadele yöntemleri tart fl lmaya devam ediliyor. Dünya Çiftçiler Günü nde Çiftçiler Trabzon da Eylemde - 17 Nisan 2010 Trabzon'un Of ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Çiftçi-Sen ve Çay-Sen taraf ndan "Çay na Suyuna Sahip Ç k" mitingi düzenlendi. Yeni Çay Kanun Tasla ve HES'ler miting boyunca protesto edildi. Mitinge Halkevleri de kat ld. Mitingde söz alan Çiftçi-Sen Genel Baflkan Abdullah Aysu, Do u Karadeniz de çaya yönelik Çay Kanunu ad alt nda bir ihanet kanunu ç kar lmaya çal fl ld n söyledi. Çay üretiminde yaflanacak dönüflümlere dikkat çeken Aysu, flirketlerin ç karlar için düzenlenen tasar y çay üreticileri olarak kabul etmediklerini sözlerine ekledi.

137 E T M HAKKI

138 E T M HAKKI Neoliberal politikalarla piyasaya aç lan temel haklar n bafl nda e itim gelmektedir. E itimin özellefltirilmesi ve niteliksizlefltirilmesi süreci 1980 den sonra bafllad. E itime bütçeden ayr lan pay azalt ld, devlet okullar nda verilen e itim niteliksizlefltirildi ve bu alanda özel giriflimcilere ihtiyaç oluflturuldu. Özel okullar, dershaneler ve özel üniversitelerle ilerleyen süreç AKP hükümetiyle daha belirgin bir hal kazand. Halk n en temel haklar ndan biri olan, vergilerle bedeli zaten halktan toplanan ve geliflkin bir toplum olman n tek yolu olan e itim, art k yoksul halk için ulafl lmas zor bir hizmet haline getirilmifltir. Temizlik paras veremeyip okulun camlar n silerken afla ya düflen veli bu dönemde haf zalar m za kaz nd. AKP hükümeti aç s ndan neo liberalizmle gericili in en uyumlu oldu u alan e itim. Uzun y llar resmi müfredat n içinde kendine yeterince yer bulamayan gerici ideoloji, özel e itim kurumlar n n aç lmas na izin verilmesiyle yeni bir s çrama yaratma olana- buldu. E itim alan n n kapitalist pazara aç lmas, Fettullah Gülen gibilerin kendi ö retilerini yaymak ve örgütlemek için yasal zemin oluflturdu. AKP hükümetinin Milli E itim Bakanl n gün be gün artan bir biçimde yeniden örgütlemesi ise hem kadrolaflmay hem de bu kadrolar arac l yla gerici ideolojiyi yayg nlaflt rmaktad r. E itim harcamalar n genel olarak ö retmen maafllar yla s n rl tutan Milli E itim Bakanl, her y l kay t dönemlerinde okullar m zda para toplanmayacak demekte fakat uygulamada veliyi veliyle, ö retmeni ö retmenle, ö retmeni ö renciyle karfl karfl ya b rakmaktad r. AKP iktidar on binlerce ö retmen aç olmas na ra men kadrolu ö retmen al m yapmak yerine vekil ö retmen ve ücretli ö retmen istihdam ederek ucuz ve sezonluk iflgücü kullan m na yönelmektedir. Bütün bunlara AKP iktidar yla beraber gericilefltirilen e itim müfredat da eklendi- inde e itim hakk mücadelesi, Halkevleri mücadelesi içinde en önemli bafll klardan

139 139 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU birini oluflturmaktad r. Halkevlerinin bulundu u mahallelerde halk n en çok flikâyet etti i ve halkevinin kap s n çald konular n bafl nda okullarda yaflanan sorunlar gelmektedir. Halkevleri; eflit, paras z, bilimsel, anadilde ve laik e itim mücadelesi vermektedir. E itim hakk mücadelesini; velilerin, ö rencilerin ve ö retmenlerin ortaklafla verece i bir hak mücadelesine dönüfltürmeye çabalamaktad r. Bu çerçevede birçok Halkevi flubesinde veli, ö renci, ö retmen komisyonlar ve E itim Hakk Meclisleri kuruldu. Bu meclisler bulunduklar okulun sorunlar yla ilgili toplant lar düzenledi, eylemler yapt. Yer yer kazan mlar elde etti. 25 Kas m grevi s ras nda bu çal flmalar n okullar n boflalt lmas na, velilerin, ö rencilerin ve ö retmenlerin beraber grev meydan na gitmesine yol açt na tan k olundu. Fiili eylemler sürerken bir yandan da Halkevi flubelerinde veli e itimleri düzenlendi. Halkevlerinde yap lan kol ve kurs faaliyetleri ayn zamanda alternatif bir e itimin, alternatif bir yaflam n nüvelerini oluflturuyor. Bütün flubelerde çeflitli alanlarda, çocuklara, gençlere ve kad nlara yönelik kurs ve atölye çal flmalar sürmektedir. Bu çal flmalar gönüllü ö retmenlerle tamamen dayan flmaya dayal olarak yap lmaktad r. Halkevlerinden okuma yazma ö renen kad nlar, tiyatro ö renen gençler, matemati i severek ö renen çocuklar yetiflmekte, atölyelerde ö renmenin ve ö retmenin alternatif yollar denenmektedir. Yap lan bu çal flmalar, toplumun gericilefltirilmeye çal - fl ld bu dönemde ilerici ve ayd nl k bir gelecek kurman n da arac olmaktad r. E itim hakk mücadelesi, kentin yoksul mahallelerinde kurulu olan Halkevleri aç - s ndan çok daha ilerletilmesi gerekti i bilinciyle, hem okullarda ö retmen-ö renci-veli birlikteli ine dayanan E itim Hakk Meclisleri ile, hem de gerici AKP iktidar na karfl toplumsal dönüflüm amac yla verilmeye devam etmektedir.-

140 E T M HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 140 Hatay Halkevi Veli ve Ö rencilerle Akdeniz Mahallesinde Bulufltu! 29 May s 2008 Hatay Halkevi nin Akdeniz Mahallesi nde sa l k hakk için GSS karfl t seminer ve panellerle bafllayan kad n çal flmas 8 Mart taki etkinliklerle sürdü. Kad nlar n kendi talepleri ve önerileriyle s nav dönemine girilen bu dönemde paras z e itim hakk ve s nav süreçlerine dair bir bilinçlendirme etkinli i karar al nm flt. Bunun üzerine mahallede kad nlar kap kap dolaflarak bir sokak etkinli i ça r s yapt lar. 29 May s günü Akdeniz Mahallesi nde yaflayanlar Hatay Halkevi nin düzenledi i bir sokak etkinli iyle bir araya geldi. Halk n çocuklar halkevlerinde ö reniyor, ö retiyor YAZ OKULU DENEY M ki y ld r Türkiye nin çeflitli illerinde yaz aylar Halkevleri aç s ndan oldukça hareketli geçiyor. Muhalefetin bile tatile çekildi i günlerde yaz aylar n halk n yan nda geçirmeye karar veren üniversiteliler mahallelerimize geliyor. Ö renci Kolektifleri nin Okumufl nsan Halk n Yan ndad r kampanyas - na Halkevleri nin ev sahipli i yapmas yla bafllad yaz okulu serüveni. Fakat zamanla tek bafl na üniversite ö rencilerinin çal flmas olmaktan ç k p, yaz aylar nda halkevlerini tatl bir telafl n sard bir çal flmaya dönüfltü. Neden yaz okulu. Çünkü onlar e itim paras z olmaz diyorlar, çünkü onlar ezberlemekten baflka çare çok diyorlar. Engellilerin "E itim Hakk Forumu" Birinci Haz rl k Toplant s Yap ld - 31 Temmuz 2008 Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi nin 6 Temmuzda yapt toplant s nda kararlaflt rd, "Engellilerin E itim Hakk " konulu foruma yönelik ilk haz rl k toplant s Makine Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Toplant Salonu nda yap ld. Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi nin ça r - c olarak haz r bulundu u toplant ya; Türkiye Görme Engelliler Derne i merkezi düzeyde, Spina Bifida Derne i stanbul fiubesi yönetim kurulu düzeyinde, Tüm Engelliler Derne i merkezi düzeyde kat l rken toplant ya engelli bireyler de ilgi gösterdi. Samimi bir havada geçen toplant da; 24 A ustos 2008 de bir haz rl k toplant s daha yaparak forumun teknik ayr nt lar n n tart fl larak planlanmas, bu arada söz konusu toplant ya ve örgütlenmesi tasarlanan foruma vak f, dernek, inisiyatif ve bireylerin kat l m n n yo unlaflt r lmas için yayg n bir etkinlik gösterilmesi kararlaflt r ld. Okmeydan Halkevinde Yaz Okulu Bafllad - 02 A ustos 2008 Okmeydan Halkevi nde üniversite

141 141 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Çünkü onlar matemati in zorlu undan bahsediyorlar. Çünkü müzik, tiyatro entel ifli diyorlar. Çünkü onlar n cemaatleri var Çünkü onlar çocuklar m z yaz aylar nda Kur an kurslar nda bu sistemin devam için e itiyorlar, ba naz bir toplumun devaml l n çocuklar m zla kuruyorlar. Oysa bizim çocuklar m z oyun oynayacak bir park bile olmayan, ilkokuldan itibaren s nav sisteminde yar fl at na dönüfltürülen, dershanelerin para kayna olarak gördü ü, yoksullu- un tüm s k nt lar n daha küçücükken ö renen çocuklar. Bizim çocuklar, bizim mahallelerin pasakl çocuklar, yaramaz, serseri çocuklar. Hepimizin gelece i Halkevlerinin yaz okulu projesi yar n bugünden kurma projesidir. Her fleyin parayla al n p sat ld, insan iliflkilerinin ç karlar üzerine kuruldu u, devletin insan yaflam n n temel ihtiyaçlar ndan elini çekti i böylesi bir toplumda yaz okullar, yar n bugünden kurma projesidir. Çünkü yaz okulu dayan flmak demektir. Üniversitelilerin yaz tatilini bir kenara at p mahallelerin tozuna bulanmas demektir. Çocuklar n kalabal k s n flarda belki de hiç ö renemedikleri bilgileri ö renmeleri, hiç yapamad klar etkinlikleri e lenerek yapmalar demektir. Yaz okulu gönüllülük demektir. Mahalle halk n n halkevinde afl n ekme ini paylaflmas, tan flmas, kaynaflmas demektir. Komfluluk iliflkilerinin neredeyse tamamen bitti i bugünün flehirlerinde halkevlerinde komflu olmak demektir. Gericili in ba nazl n ya- ö rencilerinin kat l m yla gerçekleflecek yaz okulu faaliyeti 2 A ustos ta bafllad. Yaz n s cak günlerini tatile gitmek yerine stanbul un yoksul mahallelerinde geçirmeyi tercih eden Ö renci Kolektifleri nden ö renciler ve Halkevleri nin ortak olarak bafllatt yaz okulu çal flmalar mahallenin çocuklar aç s ndan unutulmayacak bir yaz n bafllang c oldu. Çocuklar n ve ailelerin yo un kat l m yla devam eden yaz okulu sonucunda ortaya ç kan ürünleri sergilemek için bir mahalle flenli i düzenlenmesi kararlaflt r ld. Ümraniye Halkevi nde Yaz Okulu Bafllad : Okumufl nsanlar Halk n Yan nda - 04 A ustos 2008 Ümraniye Halkevi ile Ö renci Kolektifleri'nden üniversiteli ö rencilerin "Okumufl insan halk n n yan nda olur" fliar ile yola ç kt klar halk n yaz okulu 4 A ustos'ta bafllad. Çocuklarla yaz tatilinde oyunlar, yarat c atölye çal flmalar, tiyatro, öykü ve düfllerle dolu bir serüven bafllad. Bunlar yap l rken okul dersleri de ihmal edilmiyor. Sabah program ngilizce ve matematik derslerine ayr l rken satranç da dinlenme zamanlar için vazgeçilmeyen bir aktivite oluyor. Mamak ta Yaz Okulu - 06 A ustos 2008 Mamak Halkevi nde Eylül ay ndan beri süren kurslar n bir devam olan yaz faaliyetleri çerçevesinde çocuklar için tiyatro, satranç, halkoyunlar, oyunlarla ingilizce gibi dersler veriliyor. Verilen derslerin yan s ra çocuklar n ifade yeteneklerinin geliflmesi, okuma al flkanl kazanmalar için de çeflitli atölye çal flmalar yap ld.

142 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 142 Yaz Okulu Velileri Bir Araya Getirdi Ümraniye Halkevinde Veli Toplant s - 16 A ustos 2008 Ümraniye Halkevi nde de yaz okulu tüm coflkusuyla devam ederken, yaz okulu sadece ö renciler için de il ayn zamanda veliler için de dayan flma ve paylafl ma vesile oluyor. 16 A ustos ta düzenlenen veli toplant s bunun en güzel göstergesiydi. Toplant da öncelikle Ümraniye Halkevi hakk nda bir k sa de erlendirme yap ld. Eylül ay ndan itibaren hafta sonlar halkevinde devam edecek kurs faaliyetleri, ayl k veli toplant lar ve okullarda yaflanan sorunlar karfl s nda birlikte hareket etme noktas nda bir ortakl k sa land. Kad n ve çocuk iletiflimi konusunda uzman kiflilerin verece i seminerler dizisi yapma karar al nd. Ümraniye Halkevi'nden Çocuk Parmaklar, stanbul Oyuncak Müzesi Vitrinlerine Dokundu! - 30 A ustos 2008 Ümraniye Halkevi nde yaz okulunun dördüncü haftas nda stanbul Oyuncak Müzesi ne bir gezi düzenlendi. Kendilerinden y llar önce yaflam fl, farkl farkl kültürlerden çocuklar n oyuncaklar n karfl lar nda görmek çocuklar oldukça heyecanland rd. Müzenin gösteri salonunda geziye kat lanlar için Yeflilçam n Oyunca, Oyunca n Yeflilçam belgesel filminin gösterimi yap ld. Geziye kat lan aileler de müzeyi keyif alarak gezdi ve yüzlerinde memnuniyetle ayr ld lar oyuncaklar n aras ndan. Çocuklar n geliflimi aç s ndan büyük önemi olan müzeler kamusal, her çocu- un kolayl kla ulaflabilece i yerlerde ve ücretsiz olmal d r. flamlar m z sard bugünlerde çocuklar m z n ilerici de erlerle tan flmas demektir. Ayd nl k, eflit, özgür bir ülke için mütevaz bir ad md r yaz okullar y l nda s n rl say da mahallede bafllayan yaz okullar 2009 y l nda daha da yayg nlaflt. stanbul da Ümraniye, Okmeydan, Gültepe, Avc - lar ve Bahçelievler Halkevleri nde, Ankara da Mamak, Bat kent, Dikmen Halkevleri nde ve Dikmen Vadisi Bar nma Hakk Bürosu nda, zmir de Gültepe ve Güzeltepe Halkevleri nde, Eskiflehir de Gültepe Halkevi nde, Bursa Görükle de, zmit Halkevleri nde yaz okullar yap ld. Yaz okullar na yüzlerce ö renci, onlarca e itimci kat ld. Ö renmeyi daha e lenceli hale getirecek yöntemler denendi. Bu iki y l boyunca Matematik, Türkçe, ngilizce gibi okul derslerinin yan s ra sinema, tiyatro, resim, müzik, karikatür, çocuk korosu, ritim, yarat c yazarl k, satranç, bilim, dil atölyesi, yarat c drama, halkoyunlar, el becerisi, bilimsel deneyler gibi çal flmalar da gerçeklefltirildi. Yaz okulu döneminin sonunda, iki y l da, mahallelerde çocuk flenlikleri yap ld. Bu flenliklerde tamamen çocuklar n üretimleri sergilendi, çocuklar sahne ald. Yaz okullar bo-

143 143 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU yunca çeflitli mahallelerde sa l k taramalar yap ld. Yaz okullar n n en önemli ayaklar ndan biri de velilerle yap lan e itim hakk üzerine söyleflilerdi. Rehberlik ö retmenlerinin kat l - m yla, ailelerin çocuklar yla nas l iliflki kurmalar gerekti ine dair e itimler de yap ld. Her yaz okulu döneminde çocuklar bir günlü üne mahalleden ç kar l p ya bir do a park na, ya bir müzeye ya da bir üniversiteye ziyarete götürüldü. Yaz okullar s n rl olanaklarla güzel fleyler yap labilece inin en önemli kan t oldu. Tüm bunlar bilerek Halkevleri nde iki y ld r bin bir türlü zorlu a, olanaks zl a ra men yaz okulumuzu gerçeklefltiriyoruz. Birçok noktada eksikliklerimiz var. Yapacak çok iflimiz var. Ancak bu iki y lda ö rendiklerimiz de var. fiimdi sizleri de bu ö renme sürecine davet ediyoruz. Halkevleri ilk kuruldu u dönem 10 milyon insana okuma yazma ö reten bir örgüt. Bugün Türkiye de, Halk n Haklar Mücadelesi nde birçok kazan m olan bir örgüt. Gelin halkevlerinde yaz okullar açal m. Yaz aylar nda çocuklar m zla yeni bir dünyan n resmini çizelim. için bir veli toplant s gerçeklefltirildi. Gültepe Halkevi'nde Yaz Okulu fienlikle Kapand 30 A ustos 2008 Gültepe Halkevi yaz okulu faaliyetlerini 30 A ustos Cumartesi günü genifl kat l ml bir flenlikle sonland rd. Yaklafl k 1 ayd r Gültepe Halkevi nde Ö renci Kolektifleri nden üniversite ö rencileri Okumufl insan halk n n yan ndad r kampanyas kapsam nda, mahallenin çocuklar na resim, müzik, tiyatro, satranç dersleri verdi. Düzenledi imiz flenlikte çocuklar ö renmifl olduklar n sergileme imkân buldular. Gültepe Halkevi müzik grubu Asmen'in söyledi i flark - lara veliler, ö renciler ve ö retmenler halaylarla efllik etti. Her dönem bafl nda okul kay tlar s ras nda kay t paras ve benzer usulsüz uygulamalara vurgu yapan bir skeç sergilendi. Ard ndan çocuk korosu sahne ald. fienlik halkevlerini tan tan bir sinevizyon gösterimi ile son buldu. fienlik haz rl klar kapsam nda soka m zdaki çocuk park n n küfürlerle karalanm fl duvarlar yaz okulu ö rencileri taraf ndan hayallerini anlatan resimlerle süslendi. Okmeydan Halkevi nde Veli Toplant s - 03 Eylül 2008 Okmeydan Halkevi nde A ustos ay boyunca devam eden yaz okulunun son çal flmalar yap l rken, velilerle fikir al flveriflini sürdürmek ve okullar n aç lmas yla karfl lafl lan sorunlar konuflmak Ümraniye Halkevi Yaz Okuluna fienlikle Veda Etti - 08 Eylül 2008 Halk n Çocuklar fienlik Yap yor diyerek ilan edilen flenlik, büyük bir üretimin ve kolektif bir yaflam n göstergesi olarak çocuklar n oyun sahalar n n olmay fl ndan dem vurduklar tiyatro oyunlar, dörtlüklere s d rd klar çocuk düflleri, kendi kalemlerinden ç kan resim sergisi, Anadolu nun ac lar n ve sevinçlerini bar nd ran halk ezgileri, halklar n kardeflli inin göstergesi olan davullu zurnal genç-yafll çoluk çocuk kad n-

144 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 144 erkek herkesin kat ld halaylarla yaflam buldu. Etkinlikte çocuklar n üretimi olan çal flmalar sergilendi. Okmeydan nda Çocuklar Gibi fiendik - 06 Eylül 2008 Okmeydan Halkevi nde A ustos ay boyunca devam eden yaz okulu 6 Eylül Cumartesi akflam yap lan çocuk flenli iyle sonland r ld. Yüzlerce mahallelinin kat ld flenlikte çocuklar tiyatro, halk oyunlar ve koro çal flmalar n sergiledi. Tiyatro ekibi, Gülsüm ün K smeti isimli oyunu herkesi flafl rtacak kadar büyük bir ustal kla sahneledi. Halk oyunlar ekibi ise Ege yöresine ait bir oyunu oynad. Ard ndan 4 yafl ndan 13 yafl na kadar 40 çocu un kat ld çocuk korosu sahne ald. fienlikte Halkevlerinin yaz okulunu yaparken neyi hedefledi i ve e itim hakk mücadelesine dair yap lan konuflmalar n ard ndan Okmeydan Halkevi nden Saliha D flkaya, anneleri çocuklar için krefl istemeye ça rd. Ard ndan Ö renci Kolektifleri nden Neval Köseda- bir konuflma yapt. Yaz n s ca nda tatil yapmay p yoksul mahallelerde çocuklara ders veren üniversiteliler en çok alk fl toplad. Çocuk flenli ine türküleriyle Cem Çelebi ve Koma Merdin de kat ld. Yaz okuluna çocu unu göndermek istemeyen ailelerin bile ç k flta teflekkür etti i ve bir sonraki çal flman n ne zaman olaca n sordu- u etkinli i 700 e yak n mahalleli izledi. Avc lar da Yaz Okulu fienlikle Bitti - 07 Eylül 2008 A ustos ay bafl ndan bu yana Ö renci Kolektifleri nin Okumufl insan halk n n yan ndad r kampanyas kapsam nda Avc lar Halkevi yle beraber düzenledi i yaz okulu 7 Eylül de yap lan flenlikle sona erdi. fienlikte yaz okuluna kat lan çocuklar n tiyatro, koro, halkoyunlar, müzik etkinlikleri sergilendi. Etkinlik yaz okuluna kat lan ö rencilerin, üniversitelilerin ve velilerin söyledikleri türkülerle son buldu. Ö rencilerin velileri gelecek dönem halkevlerinin yürütece i faaliyetlere kat lacaklar n belirttiler. Kocaeli E itim Hakk Meclisi; "Paras z E itim çin Birleflelim" - 09 Eylül 2008 Kocaeli Halkevleri E itim Hakk Meclisi, Kocaeli Valili i önünde bir bas n aç klamas yapt. AKP hükümetinin uygulamalar yla birlikte e itimin yükünün tamamen velilerin üzerine yüklendi inin belirtildi i aç klamada Kocaeli halk, paras z, bilimsel, demokratik ve laik e itim hakk için E itim Hakk Meclisi'nin bir birlefleni olmaya ça r ld. Mersin de Veli, Ö renci ve Ö retmenler E itim Haklar na Sahip Ç kt lar! - 19 Eylül Eylül 2008 Cuma günü saat da Mersin Merkez Postanesi önünde E itim-sen ça r s yla bir araya gelen ö renci, veli ve ö retmenler Tayip Erdo an n okul kitaplar yla birlikte da t m n yapt mektuba cevap gönderdi. Mersin E itim-sen fiube Baflkan Ahmet Antmen in konuflmas n n ard ndan üç çocuk Baflbakan a yazd klar cevap mektuplar n okuyarak, Mersin Merkez Postanesi nden Baflbakan a yollad lar. Büyükavflar Halk Okullar na Ö retmen stiyor! - 25 Eylül 2008 Milli E itim Bakanl n n 2006 y l nda yürürlü e koydu u 100 ün alt nda ö renci-

145 145 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU si olan bütün liselerin kapat lmas karar ; K r kkale'nin Delice lçesi'ne ba l olan Büyükavflar Kasabas 'n n tek lisesini de kapatt. Okulun kapanmas n n ard ndan gerek iklim koflullar, gerekse civar okullar n uzak olmas sebebiyle ö renciler teker teker okulu b rakmaya bafllad. Ö renci velilerinin açt dava sonucu mahkeme, E itim Hakk " ma duriyetini gerekçe göstererek okulun tekrar aç lmas na karar verdi. Fakat bu sefer de kanunen aç k okula ö retmen, idareci ve personel atamas yap lmad. Bunun üzerine Büyükavflar halk okullar na ö retmen, yönetici ve personel istemek için Milli E itim Bakanl önünde eylem yapt lar. Büyükavflar Lisesi 0 ö retmen, 0 idareci, 0 hizmetli ve 30 ö rencisi ile e itim-ö retim y l na bafllam flt r diyerek tepkilerini dile getiren Büyükavflarl lar n yapt klar bas n aç klamas na Halkevleri, ÖV- DER, E itim Sen 2 Nolu fiube, SES Ankara fiube, Tüm Bel-Sen yöneticileri de destek verdi. Okullar na Ödenek çin stanbul l Milli E itim e Yürüdüler - 26 Eylül 2008 Okmeydan nda bulunan Fuat Soylu lkö retim Okulu'nda ö renim gören ö rencilerin velileri, ö renciler ve ö retmenler okullar na ödenek ayr lmas talebiyle l Milli E itim Müdürlü ü önünde bir eylem yapt lar. Okmeydan Halkevi E itim Komisyonu öncülü ünde, ödenek talebiyle toplanan dilekçelerin teslim edildi i eylemde l Milli E itim Müdürü Ata Özer ile de bir görüflme yap ld. Halk n Ö retmenleri AKP'nin E itim Politikalar n Aklam yor - 25 Eylül 2008 Halk n ö retmenleri 25 Eylül Perflembe günü stanbul Galatasaray da yapt klar eylemle AKP nin e itimi piyasalaflt ran ve gericili e mahkûm eden, e itim emekçilerini güvencesiz, eflitsiz koflullarda çal flt ran e itim politikalar n aklamayacaklar n duyurdular. E itim emekçileri e itim hakk için mücadelede kararl olduklar mesaj n verdiler. Ayr ca E itim-sen nin web sitesinin sendikan n gericilik karfl s ndaki tavr nedeniyle kapat lmas n k nad klar n duyurarak eylemlerini sona erdirdiler. Kocaeli'nde Veliler syan Etti - 27 Eylül 2008 Kocaeli Turgut Reis lkö retim Okulu velileri okulda çeflitli gerekçelerle ö rencilerden para toplanmas na isyan etti. Halkevleri E itim Hakk Meclisi ile birlikte okul önünde eylem yapan veliler, paras olmayan ö rencilerin okuma hakk n n ellerinden al nd n ifade etti. Toplanan paralar n yan s ra ilkö retim okulunun tren yolu yan - na yap lm fl olmas n n da velileri tedirgin etti i dile getirildi. Aç klamada bu soruna da de inen veliler okulun ç k fl kap s n n kontrol edilmesi gerekti ini vurgulad lar. Bahçelievler Halkokulu Ö rencileri Dünya Çocuk Gününü Kutlad - 6 Ekim 2008 Halkokulu 6. ve 7. s n f ö rencileri Türkçe ö retmenleri ile birlikte 6 Ekim Pazartesi Dünya Çocuklar Günü için haz rlad klar program arkadafllar na ve velilerine sundu. Arkadafllar na ve annelerine genel bir bilgi verdikten sonra çocuklar Dünya Çocuk Haklar Bildirgesi ve Türkiye Çocuk Haklar Bildirgesi ni okudular. Bildiri de yer alan lkö retim paras z ve zorunlu olarak çocu a sa lanmal d r. Çocuk; bir tür e itim olan oyun oynamak ve dinlenmek olanaklar na sahip olmal d r maddesini ço-

146 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 146 cuklar özellikle vurgulad lar. Okunan fliirler ve çocuk korosunun haz rlad flark lar hep bir a zdan söyledikten sonra ö renciler kendi seçtikleri Ar filmini seyrettiler. Engellilerin E itim Hakk Forumu Yap ld 26 Ekim 2008 Engellilerin E itim Hakk Forumu; Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi, E itim Sen stanbul 3 Nolu fiube, Alt Nokta Körler Derne i stanbul fiubesi, Türkiye Sakatlar Derne i Genel Merkezi ve Spina Bifida Derne inin ortak ça r s yla 26 Ekim Pazar günü Çapa T p Fakültesi Kemal Atay Dersli i nde gerçekleflti. Bahçelievler de E itim Hakk Buluflmas Gerçeklefltirildi - 29 Ekim 2008 Bahçelievler de oluflturulan E itim Hakk Platformu 29 Ekim Çarflamba günü E itim Hakk buluflmas n gerçeklefltirdi. Anisa Dü ün Salonu nda yap lan buluflma 14: 00 da bafllad. E itim hakk buluflmas ilk olarak platformu oluflturan kurumlar n tan t ld sinevizyon gösterimiyle bafllad. Ard ndan Bahçelievler Halkevi çocuk korosu flark ve türküler söyledi. 250 kiflinin bulundu u toplant sonucunda e itimin piyasalaflmas n n veliler, ö retmenler ve ö rencilere nas l yans d ve buna karfl yap labilecekler için birlikte mücadele etmenin gereklili i konufluldu. Konuflma yapan velilerden ve ö rencilerden e itim hakk mücadelesinin program n beraber oluflturmak üzere temsilciler seçildi. Eskiflehir Gültepe Halkevi'nde Etüt Çal flmalar Bafllad - 15 Kas m 2008 Eskiflehir Gültepe Halkevinde her y l düzenlenen etüt faaliyetleri 15 Kas m Cumartesi günü bafllad. Bu y l etüt çal flmalar kapsam nda Türkçe, matematik, fen bilgisi ve ngilizce derslerinin verilece i belirtildi. Emekli ö retmen ve üniversiteli ö rencilerin ders verdi i ücretsiz kurs faaliyetlerinde, her geçen gün piyasalaflt r lan e itimin paras olan n alabildi i bir meta haline dönüfltü ü söylenirken yoksul çocuklar - n n da e itim hakk na sahip oldu u vurguland. zmir Gültepe Halkevinde Etüt Faaliyetleri Bafllad - 27 Aral k 2008 zmir Gültepe Halkevinde etüt faaliyetleri 27 Aral k Cumartesi günü bafllad. Öncesinde Gültepe Seyfi Gülmezo lu lkö retim Okulu velileri ile yap lan toplant da e itim hakk mücadelesine dair sohbetler edilirken bir taraftan da piyasalaflt r lan ve e itimden paras olan n faydalanabildi i olmayana ise okuma dendi i bir dönemde ücretsiz kurslarla yoksul çocuklar n da e itim haklar n n okulda yürütülen mücadelenin yan nda halkevinde de ders etütleri açarak yaflama geçirilmesi gerekti i kararlaflt r ld. lkö retimler için matematik, Türkçe, ngilizce etütleri, liseliler için ise lise destek ve ÖSS etütleri aç ld. Yenibosna da Ö retmenler, Ö renciler ve Veliler E itim Hakk çin Bulufltu! - 04 Ocak 2009 lk etkinli ini 29 Ekim de So anl da gerçeklefltiren Bahçelievler E itim Hakk Platformu, ikinci etkinli ini 4 Ocak Pazar günü Yenibosna da Sev-Der de gerçeklefltirdi. Halkevciler Burs Nöbetindeki Ö rencileri Ziyaret Etti - 11 fiubat 2009 stanbul Ö renci Kolektifleri nden üniversiteliler belediye burslar n n ödenmesi ta-

147 147 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU lebiyle bafllatt klar burs nöbetinde 16. günü geride b rakt lar. Yaklafl k 40 ö rencinin kat ld burs nöbetini Tüm-Bel Sen, Sine Sen ve Halkevleri temsilcileriyle yazar Cezmi Ersöz de ziyaret ederek ö rencilerin yan nda olduklar n aç klad lar. zmir Gültepe'de Velilerden Okul Önünde Eylem - 26 fiubat 2009 zmir Gültepe semti Ç nartepe Mahallesi'ndeki Seyfi Gülmezo lu lkö retim Okulu velileri okul önünde gerçeklefltirdikleri bir bas n aç klamas yla yaflad klar s k nt lar aktar p taleplerini dile getirdiler ayr ca okul müdürü Fettah Kaya'n n görevden al nmas n istediler. 150 dolay nda kiflinin kat ld bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Bas n aç klamas n okuyan okul aile birli i baflkan Nevin Aktafl; ö retmenlerin s k de ifltirilmemesi ve rehberlik ö retmeni atanmas, okula daimi çal flacak hizmetli al nmas, okulun s ra-masa gibi temel eksikliklerinin giderilerek çat n n tadilat n n yap lmas, kütüphanenin zenginlefltirilerek ö rencilere aç lmas taleplerini dile getirdi. E itimin paras z olmas gerekti ini söyleyen Aktafl, çocuklar n hijyenik bir ortamda nitelikli bir e itim almalar gerekti ini vurgulad. Aktafl, veliler olarak belirttikleri talepler do rultusunda bir imza kampanyas bafllatt klar n ve mücadelelerinin sürdü ünü de belirtti. Yaklafl k iki ayd r çocuklar için mücadele yürüten Seyfi Gülmezo lu lkö retim Okulu velileri; daha öncesinde Konak lçe Milli E itim Müdürlü ü ne giderek okula kalorifer görevlisi getirtmifl, bahçe ayd nlatmas takt rtm fl, okulda sa l k taramas yap lmas n ve okulda süt da t m n n yap lmas n da sa lam fllard. Bolu Halkevi nde Halk Okulu Kültür Merkezi Aç ld - 28 fiubat 2009 Bolu Halkevi içerisindeki halk okulu ve kültür merkezi projesi tamamland. 28 fiubat ta yap lan aç l fl yaklafl k 250 kiflinin kat l m yla yap ld. Aç l fla Halkevleri Genel Merkezi ad na kat lan Genel Sayman Av. Cem Erkat yapt konuflmada, Tüm Halkevleri flubelerinde halk okulu ve kültür merkezi yaparak, yoksul insanlar n örgütü olmas iddias n ve insanca yaflam özlemini gerçeklefltirece iz dedi. Halkevleri nden TÜB TAK'a Kapakl Tepki - 13 Mart 2009 stanbul Halkevleri üyeleri, TÜB TAK n Bilim ve Teknik dergisinde Charles Darwin e yap lan sansür uygulamas n bas n aç klamas yaparak protesto etti. Halkevciler Bilim ve Teknik dergisi için Abdest Suyu alyuvarlar nas l ço alt yor, TÜB TAK Bilim Kurulu Galileo yu da çürüttü: Dünya dönmüyor, "Kriz Duas " fleklinde haz rlad klar alternatif kapaklar bas n aç klamas n n ard ndan TÜB TAK a gönderdiler. Engelliler Bir Kez Daha "Okuluma Dokunma" Dediler - 14 Mart 2009 stanbul Emirgan da bulunan Körler Rehabilitasyon Merkezi nin rant u runa ellerinden al nmas na izin vermeyeceklerini söyleyen yurttafllar bir kez daha sokaktayd - lar. stanbul Emirgan da bulunan Alt Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezinin faaliyetlerine yerinde devam etmesi talebiyle, 14 Mart Cumartesi günü Halkevlerinin de bilefleni oldu u Okuluma Dokunma Platformu bileflenleri ve Alt Nokta Körler Derne i üyeleri Unkapan ndan stanbul Büyükflehir Belediyesi nin ( BB) önüne yürüyerek bir bas n aç klamas yapt.

148 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 148 Kocaeli de Halkevleri Siyaset Okulu Bafllad - 19 Mart 2009 Kocaeli de Halkevleri halk siyasete ça rmak için Halkevleri Siyaset Okulu nu açt. Derslere; Murat Özveri, Dev Sa l k fl Genel Baflkan Arzu Çerkezo lu, Doç. Dr Yücel Demirer, Yrd. Doç. Dr. Güven Balk r, Halk n Sesi ve Sendika.org yazar Umar Karatepe, Prof. Dr. Yasemin Özdek, Halk n Sesi ve Sendika.org yazar Ferda Koç, Menderes Tutufl ve Yrd. Doç Dr. Aynur Özu urlu e itmen olarak kat ld. Giresun Halkevi nden Kitap Toplama Kampanyas - 21 May s 2009 Giresun Halkevi Müzik ve Tiyatro Kursiyerleri taraf ndan "Ayd nl a giden yolda güneflimiz kitaplar olacak" isimli bir kampanya bafllat ld. Kampanya kapsam nda kursiyerler taraf ndan oluflturulan müzik ve fliir atölyesi, tiyatro atölyesi ve kitap toplama ekibi çal flmalar na bafllad. Bir hafta içinde 500 adet kitap topland. Eskiflehir'de Liselilere Sald r ya Yan t - 04 Haziran 2009 Ankara' da yap lacak ÖSS karfl t eylem için haz rl klar yapan lise ö rencilerinin stand na sat r ve sopalarla yap lan faflist sald r lara tepki olarak Eskiflehir Adalar Migros önünde bir bas n aç klamas yap ld. Bas n aç klamas na destek veren kurumlar: Liseli Genç Umut, Ö renci Kolektifleri, Eskiflehir Halkevi, EHP Gençli i, Liseli Hareket, DPG, Dev-Lis, Dev-Genç, Gençlik Muhalefeti, Genç-Sen, SGD. Okmeydan Halkevi nde Yaz Okulu Bafll yor - 21 Temmuz 2009 Okmeydan Halkevi nde çocuklar n ve gençlerin yaz aylar n e lenerek ve ö renerek geçirecekleri yaz okulu 21 Temmuz da bir tan flma etkinli iyle bafllad. Çocuklar n, ailelerin ve üniversitelilerin kat ld yaz okulu tan flma etkinli inde bir yandan çocuklarla tan fl l rken di er yandan ailelere yaz okuluyla ne yapmay hedefledi imiz anlat ld. Ö renci Kolektifleri nden gönüllü üniversite ö rencilerinin Okumufl nsan Halk n Yan ndad r diyerek bafllatt kampanya Halkevleri nde hayat bulmaya devam etti. Ümraniye Halkevi: Halk n Yaz Okulu Var! - 21 Temmuz 2009 stanbul un yoksul mahallelerinde geçen sene ilki gerçeklefltirilen Halk n Yaz Okulu Var çal flmas bu yaz gericili in mahallemizi, soka m z ve gelece imizi teslim almas na izin vermeyece iz temas yla tekrar üniversitelilerin halkla bulufltu u somut bir çal flma olacak. Ö renci Kolektifleri nin bafllatm fl oldu u Okumufl nsan Halk n Yan ndad r kampanyas Ümraniye Halkevi nde 21 Temmuz da bafllad. Bahçelievler Halkevi nde Yaz Okulu Veli Toplant s - 30 Temmuz 2009 Bahçelievler Halkevi nde yaz okulu veli toplant s yap ld. Toplant da üniversiteliler neden yoksul mahallelerde e itim hakk mücadelesinin ve dayan flmas n n bir parças olmak istediklerini anlatt lar. Toplant da e itim hakk mücadelesinde bireysel de il, ortak hareket edilerek baflar ya ulaflabilece i vurguland. Ümraniye Halkevi nde Yaz Okulu: Büyük Dostluklara Küçük Ad mlar At yoruz - 3 A ustos 2009 Ümraniye Halkevi nde yaz okulu çal flmas yap ld. Baz ö renci velilerinin çocuklar ile gelip, birçok etkinli e kat ld gözlendi.

149 149 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Kampanya boyunca iki veli toplant s yap larak mahalleden birçok insan n tan flmas ve kaynaflmas sa land. Yaz okuluna kat lan ö rencilerin anneleri ile Kad n ve Aile Sa l Merkezi ne gidilerek sa l k taramas yap ld. Sar yer Halkevi nden Yaz Etkinlikleri - 9 A ustos 2009 Sar yer Halkevi Maden Mahallesi nde Bar fl ve kardefllik için çocuk flenli i ad alt nda bir etkinlik gerçeklefltirildi. Etkinlik öncesinde çocuklar bir araya gelerek mahallede yürüyüfl yapt lar ve bütün arkadafllar n yap lacak olan flenli e ça rd lar. fienlik çocuklar n palyaço taraf ndan yüzlerinin boyanmas ve müzik dinletisi ile bafllad. Yar flmalarla devam eden flenlik coflkuyla sürdü. Eskiflehir de Okumufl nsan Halk n n Yan nda - 18 A ustos 2009 Ö renci Kolektifleri nin Okumufl nsan Halk n n Yan nda Olur kampanyas kapsam nda Eskiflehir Halkevi nde yaklafl k otuz ö rencinin kat ld yaz okulu yap ld. Ümraniye Halkevi Oyuncak Müzesine Gezi Düzenledi - 20 A ustos 2009 Ümraniye Halkevi stanbul Oyuncak Müzesi ne bir gezi düzenlendi. Mahalleden yaklafl k elli kiflinin kat ld gezide oyuncaklar n tarihine e lenceli bir yolculuk yap ld. Ve Okmeydan nda Çocuklar Sahnede - 19 A ustos 2009 Okmeydan Halkevi nde yaz okulu flenlikle sona erdi. Çocuklar mahalle halk yla bulufltu. Gün boyunca park n içerisinde ö rencilerin yapt kuklalar, resimler ve karikatürler sergilendi. Krefl s n f n n haz rlad kartpostallarsa park n merdivenlerini süsledi. Çocuklar n da sunuculu unu paylaflt flenlikte ilk olarak halk oyunlar grubu sahne ald. Konuflman n ard ndan sahneyi tiyatro grubu ald. Bremen m z kac lar n sergileyen çocuklar izleyenleri kahkahaya bo du. Tiyatrodan sonra Ö renci Kolektifleri ad na bir ö renci yaz okullar faaliyetini anlatan bir konuflma yapt. Sahneyi daha sonra Çocuk Korosu ald. Çocuk korosunun ard ndan Vedat Y ld r m ve Mehmet Atl ezgileriyle keyifli dakikalar yaflatt. 700 den fazla mahallelinin kat ld flenlikte, mahalle halk, çocuklar büyük bir heyecanla seyretti. fienlikte ayr ca yaz okuluna kat lan çocuklara baflar belgesi verildi. Bahçelievler Halkevinde Yaz Okulu fienlikle Sona Erdi - 21 A ustos 2009 Bahçelievlerde yaz okulunun sonunda yap lan flenlikte Bahçelievler halk, Ö renci Kolektifleri nin müzik grubunun söyledi i türküler ile keyifli zamanlar geçirdi. Gençlerin sergiledi i tiyatro gösterisinde Bahçelievler Fizik Tedavi Merkezi nde son yaflan lanlar konu alan bir tiyatro oyunu sergilendi. Bir ay boyunca ö rendiklerini sergileyen çocuklar ise fliirler okudu, tiyatro gösterisi sergiledi ve koro ile türküler seslendirdi. Okmeydanl Çocuklar Yaz Okulu nun Son Günü Oyuncak Müzesi ndeydi - 20 A ustos 2009 Okmeydan Halkevinde yaz okuluna kat lan çocuklar, aileler ve ö retmenler stanbul Oyuncak Müzesi ne bir gezi düzenledi. Çocuklar önce oyuncak müzesinin nas l

150 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 150 kuruldu unu anlatan filmi izledi ve ard ndan müzeyi gezdiler. Halk n ve Üniversitelilerin fienli i - 23 A ustos 2009 Ümraniye de yaz okulu Halk n Çocuklar fienlik Yap yor slogan yla mahallede üretilen çal flmalar n sergilendi i büyük bir flenlikle sona erdi. Eskiflehir'de Halkevciler Milli E itim Müdürlü ü Önündeydi - 24 Eylül 2009 Okullar n aç ld gün yap lan bas n aç klamas ndan önce söz alan fiahabettin Arpac ilk olarak TOK baflkan Erdo an Bayraktar' n babas n n ad n n (Ahmet Hamdi Bayraktar) TOK konutlar nda aç lan bir okula verilmesini ve AKP siyasetinin e itimdeki gerici uygulamalar na vurgu yapt. Ard ndan söz alan emekli ö retmen Öztekin K pçak; "2002'de e itime ayr lan bütçe % 17,18 iken 2008'de %5'e kadar düflmüfltür" diyerek e itime önem verilmedi ini ifade etti. Son olarak Halkevciler l Milli E itim Müdürlü ü nün kap s na 'E itim Hakt r Sat lamaz' dövizini b rakarak oradan ayr ld lar. E itim Sorunlar ve E itim Hakk Mücadelesi Paneli Gerçekleflti - 28 Eylül 2009 Halkevleri taraf ndan düzenlenen panel Mülkiyeliler Birli i nde gerçekleflti. Moderatörlü ünü TÖB-DER Genel Baflkan Yard mc s smet Yalç nkaya n n yapt panelde Türkiye deki e itim sorunlar ve e itim hakk mücadelesi tart fl ld. Panele Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol, E itim-sen Genel Baflkan Zübeyde K l ç, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, E it-der Genel Baflkan Nihat Eren, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi nden Prof. Dr. Meral Uysal, ÖV-DER Genel Baflkan Enver Önder konuflmac olarak kat ld. stanbul Halkevleri: Paras z, Bilimsel, Ana dilde E itim stiyoruz - 30 Eylül 2009 stanbul Halkevleri Ö retmenlerin güvencesizlefltirilmesine, gerici kadrolaflmaya, paral e itime, gerici müfredata son demek için stanbul l Milli E itim Müdürlü- ü önündeydi. l Milli E itim Müdürlü ü önünde toplanan Halkevciler ad na bas n aç klamas n Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy okudu. Halkevleri stanbul Üniversitesi Ö rencilerini Ziyaret Etti - 31 Ekim 2009 stanbul Halkevleri, stanbul Üniversitesi yönetimi taraf ndan 60 a yak n ö renciye verilen disiplin cezalar na karfl Beyaz t ana kap önünde çad r kuran ö rencileri ziyaret etti. Beyaz t Meydan ndan E itim Hakt r Engellenemez sloganlar yla ö rencilerin yan na gelen Halkevcileri ö renciler sloganlar ve alk fllar yla karfl lad lar. Emekli Ö retmenler Halkevleri E itim Hakk Atölyesinde Bulufluyor - 8 Kas m 2009 Halkevleri Emekli Ö retmenler Meclisi E itim Hakk Komisyonu Dikmen de 3. toplant s n gerçeklefltirdi. Daha önce Bat kent ve Keçiören deki emekli ö retmenlerle bir araya gelen komisyon üyeleri, Dikmen ve Çankaya da yaflayan on befl emekli ö retmenle kahvalt da bir araya geldiler ve e itimin ülke genelinde ve Dikmen deki sorunlar üzerine söylefltiler.

151 151 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Kartal Halkevi Felsefe Okulu Büyüyor - 17 Kas m 2009 Kartal Halkevi Felsefe Atölyesi beflinci dersini geride b rakt. Sokrates ve Sokratesçi Okullar n ifllendi i 5. derste Sokrates in Savunmas kitab ele al nd. Avc lar-parseller de E itim ve Sa l k Hakk Söyleflisi - 17 Kas m 2009 Avc lar-parseller de bulunan Ardahan-Damal lçesi Kültür ve Yard mlaflma Derne- i nde, sa l k ve e itim alan nda yaflad m z sorunlara dair bir söylefli gerçeklefltirildi. Dr. Mehmet Tok ve E itim-sen 7 no lu fiube Baflkan Azim fiamilo lu nun kat ld - söylefliye Parseller halk n n ilgisi yo undu. Bahçelievler Halkevi nde E itim Hakk Forumu yap ld - 24 Kas m Kas m Pazar günü E itim-sen 1 Nolu flube, Bahçelievler Halkevi, Yenibosna May s ta Yaflam Kooperatifi, Giresunlular Derne i ve SEV-DER den oluflan E itim Hakk Platformu, Bahçelievler Halkevi nde e itim hakk ve 25 Kas m grevinin konufluldu u bir forum yapt. E itim-sen, ö retmen ve ö renci sunufllar n n yap ld forumda kat l mc lar ve veliler e itim alan nda yaflan lan s k nt lar tart flt. Sar yer de lk Yard m ve Sa l k Hakk E itimi - 21 Aral k 2009 Sar yer Halkevi, stanbul Tabip Odas ve Sar yer Belediyesi nin düzenledi i ilk yard m ve sa l k hakk e itimlerinin ilki Sar yer Belediyesi nin Çay rbafl nda bulunan ek hizmet binas nda yap ld. Yap lan ilk e itimde Sar yer Belediyesi Bafl. Yrd. Hüseyin Coflkun, stanbul Tabip Odas Merkez Konsey Üyesi Ali Çerkezo lu ve Sar yer Halkevi Baflkan Hasan Pulat birer konuflma yapt. Emekli Ö retmenler Kocaeli Halkevi nde Bulufltu - 14 Ocak 2010 lk olarak Ankara da bafllayan emekli ö retmenler buluflmas Kocaeli de de gerçeklefltirildi. Gericili e, yobazl a ve tarikatlara karfl yeniden ayd nlanma mücadelesinin yükseltilmesi gerekti i vurgusu öne ç kan toplant da, emekli ö retmenler mücadeleye devam ettiklerini belirtti. Tayyip Erdo an Karnesini Zaman nda Alan Tek Kifli Oldu! - 23 Ocak 2010 zmir in Gültepe Mahallesi Ç nartepe Semti'nde bulunan Seyfi Gülmezo lu lkö retim Okulu önünde Tayyip Erdo an'a Halkevciler karne verdi. Okula çocuklar n almaya gelen tüm veliler de Tayyip'e hep birlikte karne vermeye davet edildi. E-okul sitesinin yo unlu undan dolay karnelerin yetiflmemesi üzerine Tayyip Erdo an karnesini zaman nda alan tek kifli oldu. stanbul Halkevleri l Milli E itim Müdürlü ü önündeydi - 12 fiubat 2010 stanbul Halkevleri E itim Hakk Meclisi E itime bütçe, okulumuza ödenek istiyoruz talebiyle stanbul l Milli E itim Müdürlü ü önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Aç klaman n ard ndan Halkevciler, stanbul Valili i önünde eylem yapan Marmaray flçilerini ziyaret etti. Sar yer de Kocatafl'ta Paras z-nitelikli Etüt Çal flmas - 14 Mart 2010 Sar yer Kocatafl mahallesinde, Kocatafl Mahalle Derne i ile Sar yer Halkevi taraf ndan düzenlenen ilkö retim ingilizce, matematik ve etüt destek çal flmalar, 110

152 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 152 çocuk ve velilerinin kat ld bir toplant ile bafllad. Sar yer Halkevi üyesi ve mahalleli gönüllü ö retmelerin kat l m yla yap lacak olan e itim çal flmalar nda, çocuklar n yan s ra veliler de düzenli e itim çal flmalar na kat lacaklar. E itim-sen Giresun fiubesi, Halkevi Etkinli ine Gitti i için Sorgulanan Ö renciye Sahip Ç kt - 24 Mart 2010 E itim-sen Giresun fiube Baflkan Bekir fiensoy, Halkevleri flubesinin bir etkinli ine kat ld gerekçesiyle bir lise ö rencinin polis taraf ndan sorgulanmas na tepki gösterdi. Yap lan bas n aç klamas nda Giresun Hamdi Bozba Anadolu Lisesi nde okuyan bir ö rencinin okul idaresi taraf ndan polise teslim edildi i, polisin ö renciyi saatler boyu sorgulad belirtildi. Eskiflehir'de Ö renciler Yaln z De il - 04 Nisan Mart Perflembe günü Anadolu Üniversitesinde gerçekleflen ÖGB sald r lar na ve AKP li rektör Davut Ayd n n bafllatm fl oldu u piyasalaflt rma sürecine karfl 4 Nisan da kent merkezinde bir eylem gerçeklefltirildi. 200 kiflinin kat ld bas n aç klamas na EHP, EMEP, Halkevleri, KP, ÖDP, TKP, KESK, Ö renci Kolektifleri kat ld. Sar yer Halkevi nde Velilerle E itim Hakk Tart fl ld - 11 Nisan 2010 Sar yer Halkevi taraf ndan bir ay önce Kocatafl mahallesinde 4,5,6,7 ve 8. s n flar için bafllat lan e itime destek etüt çal flmalar kapsam nda 11 Nisan Pazar günü ö rencilerin velileriyle yap lan toplant da e itimin niteliksizli i, nedenleri ve çözüm yollar tart fl ld. Sar yer Kocatafl'ta Veliler Sa l k Hakk n Tart flt - 18 Nisan 2010 Sar yer Halkevi taraf ndan Kocatafl Mahallesi Derne i nde yürütülen ilkö retim destek çal flmalar paralelinde düzenlenen veli toplant larda bu kez sa l k hakk tart fl ld. 17 Nisan Cumartesi günü 15 veli ve Halkevleri Sa l k Hakk Meclisi'nden Mehmet Tok'un kat l m yla düzenlenen "Çocuk gelifliminde sa l n önemi" bafll kl toplant da, sa l k sisteminin sorunlar ve bu sorunlar karfl s nda neler yap labilece i ele al nd. Tart flmaya kat lan veliler Sar yer Halkevi taraf ndan önümüzdeki günlerde bafllat lacak Sar yer e tam donan ml hastane kampanyas na kat lacaklar n ifade ettiler. Eskiflehir Sokaklar nda Bar fl n ve Kardeflli in Resimleri Çizildi - 23 Nisan Nisan Çocuk Bayram nda çocuklar Eskiflehir sokaklar nda bar fl n ve kardeflli in resmini çizdi. Eskiflehir Halkevleri taraf ndan 15 Nisan tarihinden bu yana aç - lan 1 May s stand nda çocuklar bayramlar n kutlad. Bar fl n ve kardeflli in resmini çizen çocuklar fikirlerini resme dökmenin mutlulu unu yaflad. Okmeydan nda Çocuk fienli i 23 Nisan Nisan günü Okmeydan Halkevi önünde çocuklar hem flark lar söyledi, oyunlar oynad hem de yap lan yar flmalarla e lendiler. Müzik eflli inde dans eden 150 çocuk 23 Nisan tatilini okullardakinden çok daha farkl oyunlar oynayarak geçirdi.

153 153 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU HALKEVLER NDE EMEKL Ö RETMEN ÇALIfiMASI Tüm yaflam alanlar sermayenin daha fazla kar etmesi için yeniden düzenlenirken, toplum bafltan afla gerici bir kuflatma ile teslim al nmaya çal fl l yor. Bu teslim alma sadece e itimde, sa l kta müflteri haline dönüfltürülerek sosyal haklar m z n budanmas ile s n rl kalm yor. Esen rüzgâr, her fleyi tersyüz eden bir h zla tüm de erlerimizi afl nd r yor; yerine itaat etmeyi, bireyselli i ve y lg nl egemen k l yor. Halkevleri, 12 Mart yenilgisinden TÖB DER i, 12 Eylül enkaz ndan E itim fl, E it Sen, E itim Sen i yaratm fl olan emekli ö retmenleri, göreve ça r yor. Bugün, Halkevleri nin gelifltirdi i ve yürüttü ü mücadele zeminlerinde, bizler gibi insanlar n deneyim ve birikimine son derece gereksinim var. Ço unlukla gençlerin ve kad nlar n omuzlad Halkevi çal flmalar n n bizlerin katk ve kat - l mlar yla derinlik kazanaca na inan yorum. Böylesi bir buluflma sa land nda Halkevleri nde nitel ve nicel yönden önemli bir zenginli e ulafl lacakt r. Halkevleri nin bugün yürüttü ü çok yönlü mücadele ve önüne koydu u çal flmalar, herkesin uzmanl na ve yetene ine uygun kendini ifade etme zeminleri sunuyor. Halkevleri nde okuma-yazma ve destek kurslar dâhil, hemen her konuda yard mlaflmaya, dayan flmaya kucak açan yoksul halk var. Onlarla birlikte bir çay içmek, sohbet etmek bile çok anlaml d r. Halkevleri yle kuraca m z s - cak bir iliflki bile AKP nin topluma yayd gericili in karfl s na ilericili in kalkan n n dikilmesinde önemli bir güç yaratacakt r. Ça d fl, sömürücü politikalara karfl halk n taleplerini öne ç karan mücadelede muhakkak bizim de bir çift sözümüz vard r. Sistem emeklileri yoksullaflt rmakla kalm yor üstüne üstlük onlar devre d - fl b rakan ve at llaflt ran bir politikay dayat yor. Sistemin bu insanl k d fl dayatmas na inat üretken olmak, bugüne dek oldu u gibi yaflamla olan ba m z insanl n gelece i için daha güzel ifller yapma yönünde seferber etmek bizlere

154 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 154 yak flan davran fl olacakt r. Bu ülkenin gerçek ö retmenlere ayd nlara gereksinimi vard r. Ö retmenlik mesle i doktorluk gibi emekli olunamayacak, her koflulda etkinli ini ve üretkenli ini sürdürecek bir meslektir. Ö retmenlik mesle inin bu misyonunu ve toplumun gereksinim duydu u yol gösterici ve ayd nlatmac görevimizi Halkevleri nde birlikte yerine getirebiliriz. Cehalet içerisine düflürülen, yoksullu a mahkûm edilen halka sahip ç kabilmemizin mekanlar ndan biri Halkevleri dir. Halkevleri nin gericili e karfl yürüttü- ü mücadelede karanl a karfl bir mum da biz yakabiliriz. Halkevleri, üç çeyrek yüzy l aflan zengin tarihi ile her dönemde ilerici, laik, ça dafl bir dünya kurmak isteyenlerin adresi olmufltur. Bugün nerede olursak olal m, ne tür bir u rafl içersinde bulunursak bulunal m hepimizin demokrasi mücadelesinde bir gün yolumuz muhakkak Halkevleri ne u ram flt r. Halkevleri nin bu misyonu hiç de iflmedi ve hala bu ifllevini önemle koruyor. flbirlikçi AKP bizi gericili in potas nda eritmeye ve yok etmeye çal fl yor. AKP nin bu politikalar na dur diyebilmek için emekli ö retmen arkadafllar m yukar daki öneriyi birlikte de erlendirmeye ve görüflmeye ça r yorum. Sayg lar mla Abdullah Ayd n

155 SA LIK HAKKI

156 SA LIK HAKKI AKP Hükümeti, sa l kta y k m politikalar n hayata geçiren hükümet olarak an lacak. Dünya Bankas ve IMF ye ait sa l kta piyasalaflt rma program n hayata geçirmek için çok say da mevzuat ve uygulama de iflikli i yak n dönemde gerçeklefltirildi. Özel sa l k sektörü AKP hükümeti döneminde tam 12 kat büyüdü. Öyleki 1993 te özel hastanecili e bafllayan Ac badem Hastanesi sahibi Mehmet Ali Ayd nlar, TÜS - AD yönetim kurulu üyeli ine girecek kadar palazland y l nda özel hastanelere aktar lan para 500 milyon lira iken flimdi 6 milyar liray buldu. Kamu hastanelerinin Sa l k Bakanl bünyesinde birlefltirilmesi ve özel hastanelerden hizmet sat n alman n bafllamas yla ilaç ve teknoloji firmalar na da para akmaya bafllad. SSK n n ilaç fabrikas kapat ld y l nda 2,5 milyar lira olan ilaç harcamas 15 milyara ç kt. Koruyucu sa l k bir kenara b rak larak hastal k üzerinden para kazan lan bir sistem gelifltirildi. Özel ve kamu hastanelerinde sa l k hizmetinden katk pay ad alt nda ek ücretler al nmaya bafllad. Hastaneler s n fland r larak özel hastanelerde fark ücretleri art r ld. Sa l k hizmetlerinden yararlanma hakk na s n rland r lmalar getirildi. Ayn dönemde sa l k alan nda çal flanlar n üçte biri güvencesiz çal flt r lmaya baflland. Önümüzdeki dönem kamu hastanelerinin flirketlefltirilmesi ve de aile hekimli i sistemi ile sa l kta kamunun tamamen tasfiye edildi i dönem olarak planland. Bu kadar kapsaml bir sald r n n tepkisiz kalmas beklenemezdi. Tabip Odalar n n inatla sürdürdü ü mücadeleyle ayn dönemde güvencesiz çal flt r lmaya bir tepki olarak iflçiler Dev Sa l k- fl te örgütlenmeye bafllad. Bütçeden sa l k sektörüne ayr lan pay art ran AKP Hükümeti halkta oluflacak tepkileri k smen nötralize etmeyi baflarsa da katk paylar n n art fl giderek piyasalaflt rma sald r s n n gerçek yüzünün görülmesine neden oldu.

157 157 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Halk n Sa l k Hakk Mücadelesinde Halkevlerinin Konumu Halkevlerinin 90 l y llarda bafllatt Paras z E itim, Paras z Sa l k mücadelesi giderek çeflitlenen ve zenginleflen bir kapsam ve içeri e kavuflarak halk n haklar mücadelesine dönüflmüfl ve Halkevleri nin yeni dönem kimli inin oluflmas nda önemli bir rol oynam flt r. Böylece Halkevleri, Sa l k Hakk Mücadelesinin bir yoksul halk hareketi olarak kurucusu olurken bu amaçla oluflturulan çeflitli platform ve mücadele ortakl klar n n önerilmesi ve hayata geçirilmesinde hep en önde olmufltur. Bu nedenle sa l k hakk mücadelesinde yap lanlar kadar yap lamayanlarda da sorumlulu u yüksektir. Halk n Sa l k Hakk Atölyesinden Halk n Sa l k Hakk Meclisine Halkevleri, 2007 y l nda gerçeklefltirdi i Halk n Haklar Forumu nda Sa l k Hakk Atölyesi sonuç bildirgesinde sa l k hakk mücadelesi için Herkese Sa l k Güvenli Gelecek platformlar n n kurulmas hedefini önüne koymufltu. HSGGP ler kuruldu ve son derece baflar ile yürüttü ü mücadelede ülkede mevcut tüm ilerici kurum ve örgütleri içererek önemli bir ifllev gördü ve sa l k hakk talebinin sa l k örgütleri kadar di er halk örgütlerine de yay lmas nda önemli bir rol oynad. Ancak, temsil iliflkilerini aflan yerel organlaflmalar n yaratamad. Sa l k Hakk Mücadelesinin kendine ait yerel örgütlenmelerinin yarat lmas görevi varl n korudu. Bu görev bugün de Halk n Sa l k Hakk Meclisi ad yla çal flmalar n sürdüren Sa l k Hakk Atölyesinin önünde durmaktad r. Sa l k Hakk Mücadelesinin yerel ve kal c organlara kavuflmas için yap lan pilot çal flmalar önemli deneyimler biriktirmifltir. Sa l k Hakk Meclisinin Sar yer Halkevi ile birlikte örgütledi i ilkyard m ve sa l k hakk seminerleri sonucunda Sar yer in tam donan ml bir devlet hastanesine ihtiyac oldu u belirlenerek bafllat lan kampanya hak mücadelelerinin bütünleflme olanaklar n n mücadeleyi zenginlefltirici etkisini göstermektedir. Ayn flekilde, kad n sa l seminerleri düzenleyen mahalleli kad nlar, bedenlerine ve sa l k haklar na sahip ç kma mücadelesinin içiçeli ini göstermektedir. stanbul da 100. Y l Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesinin al flverifl merkezi inflaat sonucu y k lmas hem kentsel alanlar n sermaye ekseninde yeniden yap land r lmas projesi hem de engelliler baflta olmak üzere halk n sa l k hakk na da sald r olarak ele al nabilir. Halkevleri Sa l k Hakk Meclisi ve Engelli Haklar Atölyesi nin giriflimi, engelli örgütleri ve yerel demokratik örgütlerin kat l m yla oluflturulan Sa l ma Engel Olma Platformu (SEOP) 100. Y l Fizik Tedavi Hastanesinin yenilenmesi talebiyle yola ç km fl, daha sonra Kas Hastal klar Derne i nin stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bulundu u binadan at lmas giriflimine karfl baflar l bir mücadele yürütmüfltür. Sar yer de tam donan ml bir hastane kurulmas için kampanya planlan rken Sa l k Bakanl taraf ndan devlet hastanesi yap m na tahsis edilen Tekel arazisinde hastane inflaat n n bir türlü bafllamamas ve arazide özel hastane yap laca söylentileri de kentsel mücadelelerinin bütünleflme potansiyelinin bir di er örne idir.

158 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 158 Sa l k Hakk Mücadelesini Büyütme Zaman Y llard r sa l k hakk alan nda yürütülen rutin çal flmalara ek olarak çeflitli HSGGP ve SEOP deneyimleri atmam z gereken ad mlar konusunda yol gösterici bir birikim sa lam fl durumdad r. Sa l k hakk mücadelesi insanca yaflam mücadelesi ile bütünleflmekte ve gerçek anlam na kavuflmaktad r.

159 159 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU SA LIK HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER Adana da Sa l k Emekçileri Aile Hekimli i Yalan na Karfl Alanlarda - 22 May s 2008 Adana da SES, TTB ve Dev-Sa l k fl ve Halkevlerinin de aralar nda yer ald demokratik kitle örgütleri, partiler aile hekimli ine karfl Reflat Bey Sa l k Oca önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Trabzon'da Kansere Karfl "Ha S k nt " Etkinli i May s May s tarihleri aras nda kanser sorununa kültürel, sanatsal bir zemin üzerinden dikkat çekmek için Trabzon Halkevi, Trabzon Sanatevi ve KTÜ Ö renci Kolektifi Ha S k nt isimli bir etkinlik düzenledi. stanbul Halkevleri nden l Sa l k Müdürlü ü Önünde Eylem - 29 May s 2008 Bahçelievler de evinin önünde oyun oynayan 7 yafl ndaki Hasan Deniz Turan n n bir araban n çarpmas sonucu k r lan baca n n Güngören Kolan Hastanesi nde daha sonra s ras yla Çapa, Haseki ve Cerrahpafla hastanelerinde tedavi edilmemesi üzerine stanbul Halkevleri l Sa l k Müdürlü ü önünde bir eylem gerçeklefltirdi. Okmeydan Halkevi nde Anne Çocuk Sa l Semineri Yap ld - 29 A ustos 2008 Okmeydan Halkevi nde yürütülen yaz okulu çal flmalar kapsam nda yaz okuluna kat lan çocuklar n anneleriyle anne çocuk sa l ve iletiflimi üzerine bir sohbet gerçeklefltirildi. Doktor Yeliz Mutlu nun kat ld seminerde, çocuklar n geliflimine ve ailenin çocuk üzerindeki etkisine dair k sa bir bilgilendirmenin ard ndan kat lan kad n-

160 lar n sorular yla sohbet devam etti. HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 160 Okmeydan Halkevi Yaz Okuluna Kat lan Çocuklar Sa l k Taramas ndan Geçirildi 21 A ustos 2008 Okmeydan Halkevi'nde yaz okuluna gelen çocuklar sa l k muayenesinden geçirildi. stanbul Tabip Odas 'ndan bir doktorun kat ld sa l k taramas nda çocuklar a z, bo az, difl, göz gibi konularda genel bir taramadan geçirildi. Muayene s ras nda üniversiteliler ve halkevciler, ailelerle çocuklar n yaz okuluna kat l m ve sa l k hakk konusunda sohbet etti. SSGSS ye Karfl Mücadeleye Devam - 24 Eylül 2008 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas na karfl Herkese Sa l k, Güvenli Gelecek Platformu Pertevniyal Lisesi karfl s nda toplanarak Unkapan Çal flma ve Bölge Müdürlü ü ne kadar yürüdü. Halkevlerinin de kat ld yürüyüflte Herekse Sa l k Güvenli Gelecek için Birleflik Mücadeleye pankart tafl nd. Yaklafl k 1000 kiflinin kat ld eylem okunan bas n aç klamas n ard ndan son buldu. Halkevleri zmir deki Bebek Ölümlerini Protesto Etti - 25 Eylül 2008 Halkevciler 13 bebek ölümünün yafland Tepecik E itim ve Araflt rma Hastanesi önünde AKP'nin sa l k politikalar n teflhir eden bir bas n aç klamas yapt lar. Eylemde Bebek ölümlerinin sorumlusu AKP'nin sa l k politikalar d r pankart aç ld. Kocaeli HSGGP; 1 Ekim'de Canpazar Bafll yor - 27 Eylül 2008 Kocaeli Herkese Sa l k Güvenli Gelecek Platformu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas (SSGSS) Yasas 'na karfl Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bir bas n aç klamas yapt. zmir Halkevleri'nden GSS Eylemi - 04 Ekim 2008 zmir Halkevleri elektrik zamlar na ve SSGSS ye karfl bir eylem gerçeklefltirdi. Paras z Sa l k stiyoruz Sa l k Emekçilerinin Mücadelesini Destekliyoruz 10 Mart 2009 Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol bir bas n aç klamas yay nlayarak Halkevleri nin; ifl güvencemiz, ücretimiz, can güvenli imiz, halk n eflit ücretsiz sa l k hakk için eyleme geçen sa l k örgütlerinin yan nda olaca n aç klad. Bursa Devlet Hastanesi'nde Piyasalaflt rma Facias : 8 Ölü - 26 May s 2009 Bursa'daki 514 yatakl fievket Y lmaz Devlet Hastanesi'nde sabaha karfl elektrik konta ndan ç kan yang nda can pazar yaflan rken, Yo un Bak m Servisi'nde yatan 16 hastadan 8'i elektrik kesilmesi ve dumandan zehirlenme sonucu yaflam n yitirdi. Bursa da yaflanan sa l k facias ile ilgili Halkevleri ad na bir aç klama yapan Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy, Sa l kta ticarilefltirme, tafleronlaflt rma can al - yor! Tedavi görmek için girdi imiz hastanede bo ularak ölmek istemiyoruz bafll kl bir aç klama yay nlad.

161 161 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Okmeydan Sa l k Oca n Açt racak - 31 May s 2009 Nüfusu 30 binin üzerinde olan Mahmut fievket Pafla Mahallesi nde sa l k oca aç lmas için srarla yürütülen çal flmalar kapsam nda sa l k oca sorununun takipçisi olabilecek çeflitli kesimlerden mahallelilerin bir araya geldi i bir toplant gerçeklefltirildi. Toplant da sa l k oca ve mahallenin di er sorunlar n n çözümüyle ilgili yöntemler belirlendi ve bir plan ç kar ld. Bu do rultuda mahalle halk n n birlikte yapmas gerekenler konufluldu. Bahçelievler Kamu Sa l Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Eylem - 31Temmuz 2009 stanbul Bahçelievler de bulunan Bahçelievler Kamu Sa l Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli hastalar, CarrefourSa Al flverifl Merkezinin 2007 y l nda yap lan inflaat s ras nda hastanenin bir bölümünün kullan m d fl kalma sebebiyle bir eylem yapt. CarrefourSa al flverifl merkezinin aç l fl gününde yap lan eyleme yaklafl k 100 kifli kat ld. Hasta ve hasta yak nlar n n, hastane çal flanlar n n yapt eyleme stanbul Halkevi flubelerinden gelen Halkevciler de destek verdi. Sa l k Hakk Meclisi: AKP Sa l a Zararl d r - 30 Eylül 2009 Maliye Bakanl ve Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan yay nlanan tebli lerle 2, 8 ve 15 TL ye ç kar lan muayene katk pay uygulamas na, ayn zamanda SSGSS yasas n n birinci y l dolay s yla Sa l k Hakk Meclisi Unkapan, Sosyal Güvenlik Kurumu binas önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Eskiflehir Halkevi, Sa l k Hakk çin Eylemdeydi - 30 Eylül 2009 Halkevleri Eskiflehir de SSGSS yi protesto etti. l Sa l k Müdürlü ü önünde yap - lan eylemde sa l k hakk mücadelesinin sürece i vurguland. Eylemde Eskiflehir Halkevi üyeleri sa l k hakk na sahip ç kacaklar n söylediler. Okmeydan nda Sa l k Oca Kazan ld - 19 Eylül 2009 Okmeydan Halkevi nin Mahmut fievket Pafla Mahallesi halk yla birlikte bafllatt mahallemize sa l k oca istiyoruz kampanyas sonuç vererek, Mahmut fievket Pafla mahallesinde bulunan fiiflli Belediyesi ne ait semt poliklini i, Sa l k Bakanl na ba l bir sa l k oca na dönüfltürüldü. Okmeydan Halkevi 19 Eylül Cumartesi günü hem mahalle halk n sa l k oca ile ilgili bilgilendirmek hem de sa l k hakk n savunmaya ça rmak için Mithat Pafla Caddesi nde bildiri da tt ve sa l k oca binas n n önü ile mahalle girifline pankartlar asarak sa l k oca n n aç ld n duyurdu. Kad köy de Beyaz Yürüyüfl: "Sa l k Hakt r Sat lamaz!" - 19 Ekim 2009 Sa l k örgütleri 18 Ekim günü Vatandafl n cebinden, sa l kç n n eme inden tasarruf olmaz diyerek stanbul Kad köy Meydan nda bir miting düzenledi. Sa l k örgütlerinin yan s ra meslek örgütleri, direniflteki iflçiler, demokratik kitle örgütleri, gençlik örgütleri ve siyasi partilerin de kat ld mitingde sa l kta katk pay, tam gün yasas, tafleronlaflt rma ve eflde er ilaç yönetmeli ine karfl tepkiler öne ç kt. Avc lar Halkevi'nde Sa l k Paneli Düzenlendi - 19 Ekim 2009 Avc lar Halkevi nde 16 Ekim günü GSS Yasas n n y ldönümü olmas sebebiyle

162 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 162 sa l ktaki son dönüflümlerin konufluldu u Türkiye nin Sa l Kötüye Gidiyor bafll kl bir panel gerçeklefltirildi. stanbul Tabip Odas ndan Doktor Süheyla Ekemen in konuflmac olarak kat ld panelde, GSS Yasas n n y k mlar n n kendini göstermeye bafllad na, bu y k mlar n artarak devam edece ine, b rak n yoksullar açl k s n r n n alt nda yaflayanlardan bile sa l k hizmetine ulaflmak için para talep edildi ine de inildi. Yaklafl k 40 kiflinin kat ld panelde kat l mc lar sa l k sisteminde yaflad klar sorunlar anlatt lar. Okmeydan Halkevi nde Sa l k Hakk Paneli - 20 Ekim 2009 Okmeydan Halkevi nde Sa l k Hakk paneli yap ld. Türk Tabipler Birli i MYK Üyesi Ali Çerkezo lu nun kat ld panelde ilk olarak Halkevleri Film Atölyesi nin haz rlad 25 Ekim ça r l k sa filmler izlendi. Sendikal olduklar için iflten at lan Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi iflçilerinin de kat ld panelde, iflten ç kar - lan iflçiler tafleron sisteminin sa l kta yaratt y k m anlatt lar. Antalyal Halkevciler kendilerini SGK'ya Zincirledi, Halk Eyleme Sahip Ç kt - 22 Ekim 2009 Antalya da dört Halkevci "Sa l kta katk pay na son" talebiyle kendini Sosyal Güvenlik Kurumu na (SGK) zincirledi. Polisin gözalt na almak istedi i Halkevciler için halk adeta etten barikat ördü. stanbul Halkevleri: Domuz Gribi De il Paral Sa l k Öldürür - 30 Ekim 2009 stanbul Halkevleri stanbul l Milli E itim Müdürlü ü önünde yapt eylemle AKP nin domuz gribi konusundaki politikalar n protesto etti. Gültepe Halkevi nde Salg n Hastal klar ve Domuz Gribi Söyleflisi - 10 Kas m 2009 Eskiflehir Gültepe Halkevi nde Salg n Hastal klar ve Domuz Gribi adl bir söylefli gerçeklefltirildi. Eskiflehir Tabip Odas Sekreteri Dr. Halil Ayd no lu nun kat ld etkinlikte domuz gribinden korunma yollar anlat ld ve kat l mc lar n sorular n cevaplad. Avc lar-parseller de E itim ve Sa l k Hakk Söyleflisi - 19 Kas m 2009 Avc lar-parseller de bulunan Ardahan-Damal lçesi Kültür ve Yard mlaflma Derne- i nde, sa l k ve e itim alan nda yaflad m z sorunlara dair bir söylefli gerçeklefltirildi. Doktor Mehmet Tok ve E itim-sen 7 no lu fiube Baflkan Azim fiamilo lu nun kat ld söylefliye Parseller halk n n ilgisi yo undu. Söyleflide domuz gribiyle ilgili tart flmalar yap l rken hükümetin sa l k alan na dair yürüttü ü politikalar ve sa l k alan n n giderek paral hale getirilmesi elefltirildi. Mamak ta Domuz Gribiyle ilgili Halk Sa l Toplant s Yap ld - 22 Kas m Kas m Pazar günü Mamak Halkevi nde Ankara Tabip Odas Temsilcisi Dr. Selçuk Atalay ve SES Ankara fiubesi Baflkan brahim Kara n n kat l m yla bir halk sa l - toplant s gerçeklefltirildi.

163 163 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU stanbul Gültepe Halkevi'nde Domuz Gribi Paneli - 23 Kas m 2009 stanbul Gültepe Halkevi'nde Domuz Gribi ile ilgili bir panel gerçeklefltirildi. Türk Tabipler Birli i ve stanbul Halkevi üyesi Dr. Mehmet Tok'un kat ld panelde bu hastal n bulgular ve hastal ktan korunma yollar üzerine bilgi verildi. Mahalle halk n n domuz gribi afl s yla ilgili merak ettikleri cevapland. Saimekad n Halkevi'nde Halk Sa l Toplant s - 07 Aral k 2009 Ankara da Saimekad n Halkevi nde Halk Sa l toplant s düzenlendi. Konuflmac olarak Ankara Tabip Odas ndan Dr.Selçuk Atalay ve Sa l k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas Ankara fiube Baflkan brahim Kara n n kat ld panelde domuz gribi katk pay ve sa l k hakk mücadelesine dair tart flmalar yürütüldü. Dikmen Halkevi nde Halk Sa l Söyleflisi - 08 Aral k 2009 Dikmen Halkevi nde Halk Sa l söyleflisi düzenlendi. Ankara Tabip Odas Yönetim Kurulu ndan Bayaz t lhan ve SES Ankara fiube Baflkan brahim Kara'n n kat ld söyleflide son dönemde karfl lafl lan domuz gribi vakalar ve bununla ilgili toplumsal sorumluluklar dile getirildi. Sar yer de lk Yard m ve Sa l k Hakk E itimi - 21 Aral k 2009 Sar yer Halkevi, stanbul Tabip Odas ve Sar yer Belediyesi nin ortak düzenledikleri ilk yard m ve sa l k hakk e itimlerinin ilki Sar yer Belediyesi nin Çay rbafl nda bulunan ek hizmet binas nda yap ld. Yap lan ilk e itime Sar yer Belediyesi Bafl. Yrd. Hüseyin Coflkun, stanbul Tabip Odas Merkez Konsey Üyesi Ali Çerkezo lu ve Sar - yer Halkevi Baflkan Hasan Pulat' n yapt klar birer konuflma ile bafllad. Yap lan konuflmalarda bu e itimlerin amac n n her geçen gün paral hale gelen sa l n hak oldu u bilincini yaymak ve sa l k hakk için mücadele etmek gerekti i vurguland. Sar yer'de Sa l k Hakk Seminerleri Sürüyor - 26 Ocak 2010 TTB, Sar yer Halkevi ve Sar yer Belediyesi nin beraber düzenledi i lk yard m kursu ve sa l k hakk e itimi Ömürtepe ve Ferahevler mahalle sakinleriyle gerçeklefltirildi. Son dersin konusu sa l k hakk idi. Anayasada bulunan haklar n ne oldu u anlat l p Sar yer de tam donan ml hastane olmamas na dikkat çekildi. Sar yer'de " lk Yard m ve Sa l k Hakk Semineri" Sertifika Töreni Yap ld - 25 fiubat 2010 Sar yer Halkevi, Sar yer Belediyesi ve stanbul Tabip Odas n n düzenledi i " lk yard m ve sa l k hakk seminerleri"nin sertifika töreni Sar yer Halk E itim Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Sertifikalar n da t lmas n n ard ndan söz alan Türk Tabipleri Birli i Merkez Konsey Üyesi Ali Çerkezo lu, Tabipler Birli i nin her zaman Sar yerlilerle birlikte olaca n, onlar n sa l k hakk mücadelelerinde omuz omuza yürüyeceklerini belirtti. Kanser lac na Engel Kabul Edilemez - 01 Nisan 2010 Halkevci Kad nlar yapt klar bas n aç klamas nda meme kanseri tedavisinde kullan lan, metastaz engelledi i için 30 bin hastadan en az dörtte birinin kullanmas gereken ilac n kullan m süresi SGK genelgesi ile "Erken evre meme kanseri endi-

164 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 164 kasyonunda tedavi süresi 9 haftad r" denilerek 52 haftadan 9 haftaya indirilmesini protesto etti. Ayr ca Mersin Üniversitesi T p Fakültesi nde çal flan tafleron sa l k iflçisi ve Dev Sa l k fl üyesi Fatma Baytar hamile oldu u gerekçesi ile iflten at lmas - n da protesto eden Halkevci kad nlar, Fatma Baytar ifle geri al n ncaya kadar kad n dayan flmas n büyüteceklerini ifade ettiler. Sa l kta Ticarilefltirmeye Karfl Sa l k Emekçileriyle Omuz Omuza - 18 Ocak 2010 Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy yapt bas n aç klamas nda Sa l kta ticarilefltirmenin bir parças olan Tam Gün yasa tasar s na karfl 19 Ocak günü iflini gücünü b rakan sa l k emekçilerinin yan nda olaca z. dedi. Sar yer Halk Sa l k Hakk çin Bir Araya Geldi - 11 Nisan 2010 Sar yer Halkevi nin ça r s yla bir araya gelen sendika ve mahalle dernek temsilcileri, yerel gazeteler, çevre dernekleri, Sar yer e tam donan ml devlet hastanesi kampanyas bafllatmak için 11 Nisan da Bosfor Restoran da bir araya geldiler. Yap lan toplant n n sonucunda Sar yer de tam donan ml devlet hastanesi için bir platform oluflturulmas na karar verildi. Sar yer e Acil Hastane çin Yürüdüler 16 May s 2009 Sar yer Sa l ma Engel Olma Platformu Sar yer e tam teflekküllü bir devlet hastanesi yap lmas için yürüdü. Halkevleri nin kurucular ndan oldu u ve daha önce ilk yard m seminerleri ile Sar yer e hastane projesini bafllatan platform üyeleri Büyükdere den Çayr bafl ndaki Tekel arazisine kadar yürüyüfl gerçeklefltirdi. Kapat lan ve ifllevsiz kalan Tekel arazisinin yerine halk n ortak ihtiyac olan donan ml bir hastanenin yap lmas istendi. Eylem boyunca Köprü De il, Hastane istiyoruz slogan tekrarland.

165 KÜLTÜR - SANAT HAKKI

166 KÜLTÜR-SANAT HAKKI Halkevleri, kuruldu u günden bu güne yüzlerce sanatç yetifltirmifl, ça dafl tiyatroyu ülkemize kazand rm fl, edebiyat, müzik, sinema, halk danslar gibi sanat dallar nda yüzlerce eser vermifl bir kültür sanat örgütü. Bununla beraber tarihsel süreç içerisinde sanat n halktan yana üretilmesini, örne in halk tiyatrosu tan m n n oluflmas n sa lad. Bu zengin tarihsel mirasla Halkevleri bugün de bir kültür sanat örgütü. Her Halkevi flubesi, sanat n çeflitli dallar n n halkla bulufltu u, üretildi i mekanlard r. Tiyatro, müzik, halk danslar, resim, sinema Halkevleri nin bafll ca kültür sanat faaliyetlerindendir. Kültür ve sanat n metalaflt r ld, elitlefltirildi i, halk için ulafl lamaz hale getirildi i günümüzde Halkevleri, sanat sadece seyirlik olmaktan ç kart p her yafltan insan n sanatsal üretime kat labildi i çal flmalar yapmaktad r. Daha önce hiçbir sanat dal yla ilgilenme flans bulamam fl insanlar halk korolar nda, tiyatro çal flmalar nda yer almaktad r. Ayr ca Halkevleri halktan, emekten yana sanatç lar hemen her y l düzenledi i halk flenliklerinde halkla buluflturmakta, flenliklere binlerce insan kat lmaktad r. Bu flenliklerde ayn zamanda Halkevi flubelerinde yürütülen sanat çal flmalar sergilenmektedir. Beflincisi yap lan Uluslararas flçi Filmleri festivali ise kendi alan nda bir ilk olma özelli ini tafl maktad r. Her y l 2 May s ta stanbul, Ankara ve zmir de eflzamanl olarak bafllayan festival, bütün y l boyunca birçok ili dolaflmaktad r. Yerli ve yabanc onlarca filmi ücretsiz olarak izleyiciyle buluflturan festival, aç l fl gecesiyle bafllay p kent merkezlerinden yoksul mahallere kadar birçok mekânda izleyiciyle buluflmaktad r. Ay-

167 167 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU r ca festivalin, ilk y llar nda bafllayan Halkevleri Film Atölyesi çal flmas, Halkevleri nin çal flmalar n anlatan filmleriyle, kendi özgün çal flmalar yla birçok üretim yapmaktad r. Bu çal flma ayn zamanda internet üzerinden görüntülü yay n yap lmas n n da geliflmesi noktas nda önemli çal flmalar yapmaktad r. AKP hükümeti taraf ndan bütün alanlarda gerçeklefltirilen toplumsal ve sosyal y k m, kültür sanat alan nda da yaflanmaktad r. Gerici kadrolaflma, sansür, kapat lan-y k - lan salonlar AKP nin kültür, sanat alan nda yaratt tahribat n bafll calar. Halkevleri kültür ve sanat n halktan uzaklaflt r lmas, gericilefltirilerek sanat olmaktan ç kart lmas, kültürel de erlerin y k ma u rat lmas karfl s nda kültür ve sanat hakk na sahip ç kmaktad r. Egemen kültür sanat anlay fl na karfl ilerici kültür de erlerine sahip ç - kan, halk kültür sanat üretimine katmay hedefleyen, bu anlay flla alternatif bir yaflam biçimini örgütlemeye çal flan Halkevleri, bu alandaki çal flmalar n her geçen gün art rmaktad r.

168 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 168 HALKEVLER KÜLTÜR SANAT ÇALIfiMALARI, EYLEM ve ETK NL KLER Bat kent Halkevi nde Naz m Hikmet, Ahmed Arif, Mahzuni fierif Anmas - 7 Haziran 2008 Bat kent Halkevi'nde gerçeklefltirilen Naz m Hikmet, Ahmed Arif ve Mahzuni fierif'i anma etkinli inde ustalar n hayatlar n anlatan bir slayt gösterimi yap ld. flçi Filmleri Festivali Soma da - 13 Haziran 2008 Eme i Gören Kamera Soma da. Bu y l üçüncüsü düzenlenmekte olan Uluslararas flçi Filmleri Festivali Soma da 9. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde yap lacak etkinlikler içerisine dahil olarak, Maden fl Sendikas ve Halkevleri taraf ndan Haziran 2008 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Pazar Halkevi nde Aflk Grevi Adl Oyun Sergilendi-15 Haziran 2008 Pazar Halkevi nin düzenlemifl oldu u etkinlikte, Giresun Halkevi nin haz rlam fl oldu u 'AfiK GREV ' adl oyun izleyicilerin be enisine sunuldu. Etkinlik yaklafl k 350 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Mamak ta Bar nma Hakk Bürosu fienli i Gerçekleflti - 16 Haziran 2008 Mamak Tepecik te bulunan Bar nma Hakk Bürosu 16 Haziran Perflembe akflam bir flenlik gerçeklefltirdi. ki bini aflk n mahallelinin kat ld flenlikte Mustafa Özarslan, Grup Günyüzü ve Gökhan K l ç sahne ald. Boyabat flçi Filmleri Festivali Coflku le Tamamland - 19 Haziran 2008 Sinop'un Boyabat ilçesinde flçi Filmleri Festivali ilk kez yap ld. Boyabat Meslek

169 169 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Yüksek Okulu ö rencilerinin haz rlad müzik dinletisinin ard ndan Yol filminin gösteriminin yap ld festivale yüz kifli kat ld. Bahçelievler Halk Kültür fienli inde Bulufltu - 22 Haziran Haziran 2008 günü Bahçelievler Halkevi nin düzenledi i Kültür fienli i Bahçelievler e ba l So anl mahallesinde bulunan Levent K rca Oya Baflar Park nda gerçeklefltirildi. Bahçelievler Halkevi Çocuk Korosu türküler söyleyip fliirler okudular. Ard ndan program fliir dinletileri, çocuk ba lama grubunun dinletisi, tiyatro ekibinin skeçleri ve halaylarla devam etti. Yaklafl k 500 kiflinin kat ld Kültür fienli i, keyifle ve be eniyle izlendi. Bahçelievler Müzik Grubu da bir dinleti verdi. Giresun da Kaz m Koyuncu Anmas - 26 Haziran 2008 Giresun Halkevi öncülü ünde KESK e ba l sendikalar n ve baz siyasi partilerin de kat ld Kaz m Koyuncu anmas düzenlendi. Kaz m Koyuncu Memleketinde An ld - 26 Haziran 2008 Kaz m Koyuncu memleketi Karadeniz de yürüyüfllerle an ld. Anma Rize nin Pazar ilçesinden Karadeniz kararmas n kanser kaderimiz de ildir pankart yla ve Kaz m la birlikte Pazar dan Hopa ya yürüyoruz denilerek yap lan bir bas n aç klamas ile bafllad. Kaz m Koyuncu nun en sevilen parçalar hep birlikte söylendi. 500 kiflinin kat ld yürüyüfl, çay fabrikas önünde sona erdi. Buradan araçlarla Kaz m n köyünde bulunan mezar na ç k larak anma yap ld. zmir Gültepe Halkevi nde Çocuk Sesleri Yükseliyor - 27 Haziran 2008 Gültepe Halkevi, düzenledi i oyun atölyeleri ile mahalledeki çocuklar bir araya getirdi yafl aras 15 çocu un kay tl oldu u oyun atölyesi ile çocuklar n yarat c - l klar n artt rmak üzerine çal flmalar yapmak amaçland. Halkevleri Do u Karadeniz Do a ve Kültür Gezisi A ustos 2008 Halkevleri Do u Karadeniz e Do a ve Kültür gezisi düzenledi. Geziye kat lanlara tarihsel-kültürel bilgiler verildi. Tonya Halkevi, Kaz m Koyuncu yu An yor - 13 Temmuz 2008 Tonya Halkevi, Kaz m Koyuncu yu Ümit K vanç n haz rlad fiark larla Geçtim Aran zdan adl belgeselle and. 10 Temmuz da bafllayan belgesel gösterimine yaklafl k 80 kifli kat ld. Geçen y l Karadeniz genelinde Halkevleri nin Karadeniz Kararmas n-kanser Kaderimiz De ildir çal flmas kapsam nda haz rlad belgesel halk n ilgisini toplad. Sar yer Halkevi Yaz Etkinliklerine Bafllad - 12 Temmuz 2008 Sar yer Halkevi nin Sar yer in çeflitli mahallelerinde iki y ld r düzenli olarak yürüttü ü yaz etkinlikleri, 12 Temmuz günü Maden mahallesinde Baflka Kültür Evi nin haz rlad Arka Bahçede Y k m adl belgesel film gösterimi ile bafllad. Aç k alanda yap lan etkinli e 50 kifli kat ld. Yap lan gösterimin ard ndan k sa bir söylefliyle etkinlik son buldu.

170 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 170 Sar yer Halkevi Aç khava Film Gösterimlerine Devam Ediyor - 19 Temmuz 2008 Ömürtepe mahallesinde, Sar yer Halkevi ve Ömürtepe-Kireçburnu Halk Odas giriflimiyle birlikte Karpuz Kabu undan Gemiler Yapmak adl film gösterildi. Her etkinlik öncesi yap lan temizli in ard ndan Çaml k piknik alan n n temiz tutulmas için uyar lar içeren tabelalar as ld. Di er gösterim ise Da evleri Mahallesi 2 Temmuz Park nda gerçeklefltirildi. Sa l k sistemine elefltirel bir bak fl aç s yla yaklaflan John Q adl sa l k filmi mahalle halk n n büyük be enisini kazand. Aç k Havada Çocuk Sinemas - 10 A ustos 2008 skenderun Halkevi ve Hatay Difl Hekimleri Odas Afla Okçular Mahallesi nde aç k havada film gösterimi yapt ve çocuklar için a z ve difl sa l e itimi verdi. Difl Hekimleri Odas ad na Difl Hekimi Süleyman Bilgin in a z ve difl sa l ile ilgili e itici sunumuyla bafllayan etkinlik daha sonra " Karunca Z" adl animasyon filmiyle devam etti. 3. Geleneksel Eskiflehir Gültepe Halkevi Film fienli i - 13 A ustos 2008 AKP nin kapat lma davas n n uzlaflmayla sonuçlanmas n n ard ndan, zamlara ve y k m politikalar na, h z kesmeden kald yerden devam eden AKP ye karfl Eskiflehir Gültepe Halkevi bir film flenli i düzenledi. fienlik AKP nin Zamlar na Karfl Ücretsiz fienlik temas yla tamamen ücretsiz olarak gerçeklefltirildi. Üçüncüsü düzenlenerek gelenekselleflen film flenli i Cem Evi toprak sahada gösterildi ve üç gün sürdü. Bahçelievler Halkevi Piknik Düzenledi - 14 A ustos 2008 stanbul Bahçelievler Halkevi, Kültür Sanat atölyeleri ö rencileri ve velileriyle birlikte piknik düzenledi. Kemalpafla Halk Festivali Sona Erdi A ustos 2008 Halk Festivali 3 gün boyunca binlerce insanla bulufltu. 3 gün boyunca ortalama 10 bin kifliyle coflkulu bir festival geçirildi. 9 A ustos ta aç l fl yürüyüflüyle bafllayan festival, gündüz paneller ve akflam halkoyunlar, fliir dinletileri, slayt gösterimleri konserlerle devam etti. Birinci gün Yaflan labilir bir çevre ve su hakk paneline Yrd. Doç. Dr Metin Erten ve Derelerin Kardeflli i Platformu ad na Mehmet Gürkan kat ld. kinci gün Yerel yönetimler, sol ve halk n haklar paneline Artvin Belediye Baflkan Emin Özgün ve Halkevleri Örgütlenme Sekreteri Samut Karabulut kat ld. Festival alan nda yap lan panele yaklafl k 400 kifli kat ld. Üçüncü gün Kad nlar, yoksulluk ve toplumsal roller paneline yaklafl k 100 kifli kat ld. Ayr ca Bizim Yaflar, Dalepe Nena, Ferhat Tunç, Grup Üçkuflak, Borçka Halkevi Rock Müzik Toplulu u, Köprücü Köyü Müzik Toplulu u, Grup Viya, Grup Helesa, fiavflat Belediyesi Halkoyunlar Ekibi ve Artvin Halkevi fiiir Grubu, Kemalpafla Halkevi Halkoyunlar ekibi, çocuk korosu, fliir grubu ve Kemalpafla Çocuk Korosu 3 gün boyunca sahne ald. Avc larda Zamlara Karfl Sokak Tiyatrosu - 20 A ustos 2008 Avc lar da AKP iktidar n n temel hizmetlere yapt zamlar, Avc lar Halkevi nin haz rlad tiyatro gösterisiyle protesto edildi.

171 171 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Yaz Okulu Çocuklar Arkeoloji Müzesi nde Bulufltu - 22 A ustos 2008 stanbul da yaz aylar n Halkevleri nde yap lan yaz okullar nda de erlendiren çocuklarla, 22 A ustos günü bir gezi gerçeklefltirildi. Derslere kat lan çocuklar n mahallenin d fl nda bir yerlere gitmesine ve müzede görerek tarih ö renmelerine neden olan geziye Okmeydan Halkevi, Gültepe Halkevi ve Avc lar Halkevi nden çocuklar kat ld. Turizm Bakan Ertu rul Günay n müze kart uygulamas n n ard ndan flimdi de müzelerin fiyatlar n artt rmaya haz rland günlerde, Arkeoloji Müzesine yap lan gezi, kültür zenginliklerini görmenin çocuklar n geliflimi aç s ndan ne kadar önemli oldu- unu hat rlatt. Gültepe Halkevi'nde Yaz Okulu fienlikle Kapand - 30 A ustos 2008 Gültepe Halkevi, yaz okulu faaliyetlerini 30 A ustos Cumartesi günü genifl kat - l ml bir flenlikle sonland rd. Düzenlenen flenlikte çocuklar, ö renmifl olduklar n sergileme imkân buldular. Gültepe Halkevi müzik grubu Asmen'in söyledi i flark lara veliler, ö renciler ve ö retmenler halaylarla efllik etti. Her dönem bafl nda okul kay tlar s ras nda kay t paras ve benzer usulsüz uygulamalara vurgu yapan bir skeç sergilendi. Ard ndan çocuk korosu sahne ald. fienlik Halkevleri ni tan tan bir sinevizyon gösterimi ile son buldu. Okmeydan nda Çocuklar Gibi fiendik - 06 Eylül 2008 Okmeydan Halkevi nde, A ustos ay boyunca devam eden yaz okulu, 6 Eylül Cumartesi gecesi yap lan çocuk flenli iyle sonland r ld. Yüzlerce mahallelinin kat ld flenlikte; çocuklar tiyatro, halk oyunlar ve koro çal flmalar n sergiledi. Tiyatro ekibi Gülsüm ün k smeti isimli oyunu sahneledi. Halk oyunlar ekibi ise Ege yöresine ait bir oyunu oynad. Ard ndan 4 yafl ndan 13 yafl na kadar 40 çocu un kat ld çocuk korosu sahne ald. Etkinli i 700 e yak n mahalleli izledi. Ümraniye Halkevi Yaz Okuluna fienlikle Veda Etti - 08 Eylül 2008 Halk n Çocuklar fienlik Yap yor diyerek ilan edilen flenlik, 250 kiflinin kat l m ile yap ld. Çocuklar n üretimi olan çal flmalar n sergilendi i etkinli e, slayt gösterimi, liseli ö rencilerin verdikleri müzik dinletisi ve yaz okulu ö rencilerinden küçüklerin ufak bir dans gösteriminin ve atölye çal flmalar na yap lan ça r n n ard ndan son verildi. Avc lar da Yaz Okulu fienlikle Bitti - 09 Eylül 2008 A ustos ay bafl ndan bu yana süren Ö renci Kolektifleri nin Okumufl insan halk n n yan ndad r kampanyas kapsam nda, Avc lar Halkevi yle beraber düzenledi i yaz okulu, 7 Eylül de yap lan flenlikle sona erdi. fienlikte, yaz okuluna kat lan çocuklar n tiyatro, koro, halkoyunlar, müzik etkinlikleri sergilendi. Etkinlik yaz okuluna kat lan ö rencilerin, üniversitelilerin ve velilerin söyledikleri türkülerle son buldu.

172 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 172 Oyun Yazma Atölyesi Bafll yor - 12 Eylül 2008 stanbul Halkevi nde oyun yazmak isteyenler için Emre Koyuncuo lu önderli inde, profesyonel/amatör yazar ve oyun yazarl ö rencileriyle karfl l kl fikir al fl verifli çerçevesinde oyun yazma atölyesi yap ld. Bahçelievler Halkokulu Ö rencileri Dünya Çocuk Gününü Kutlad - 6 Ekim 2008 Halkokulu 6. ve 7. s n f ö rencileri, Türkçe Ö retmenleri ile birlikte Dünya Çocuklar Günü için haz rlad klar program arkadafllar na ve velilerine sundu. Okunan fliirler ve çocuk korosunun haz rlad flark lar hep bir a zdan söyledikten sonra ö renciler, kendi seçtikleri Ar filmini seyrettiler. Binler Ankara'da Halk n Halklar için Kardefllik Türküleri Söyledi - 11 Ekim 2008 Ankara Halkevleri nin Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi nde düzenledi i Kardefl Türküler Konseri, büyük bir coflku ve genifl kat l mla gerçekleflti kiflinin kat ld konserde, halklar n kardeflli i için halaylar çekildi, halk n haklar için türküler söylendi. Dikmen-Mamak Bar nma Hakk Çocuk Korosu ile bafllayan konser, Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol un aç l fl konuflmas ile devam etti. Artvin'de Aflk Grevi Tiyatro Oyunu Program - 14 Ekim 2008 Halkevlerinin yürütmekte oldu u Aklam yoruz, Hakl yoruz kampanyas, Giresun Halk Tiyatrosu yla tüm Karadenizlilerle bulufltu. Giresun dan yola ç kan halk n oyuncular, bir haftal k programlar boyunca Artvin ve ilçelerinde gösterimlerini sürdürdü. Kardeflli in Ülkesine Duyulan Özlem, Kardefl Türküler'le Çukurova'da Yank land - 17 Ekim Ekim 2008 Çukurova Halkevleri nin düzenledi i Kardefl Türküler konserleri, 17 Ekim Cuma günü Adana da bafllay p 19 Ekim Pazar günü Antakya da son buldu. ADANA Adana da Çukurova Üniversitesi aç k amfide yap lan Kardefl Türküler konserinde 2500 kifli coflkuyla kardefllik türkülerini söyledi. SKENDERUN Konser etkinli inin ikinci aya skenderun du. ANTAKYA Kardefllik Buluflmas n n son aya Antakya yd. Yaklafl k 1500 kiflinin kat ld konser, Hatay Halkevi Baflkan Eylem Mansuro lu nun yeniden kardeflleflmeye ihtiyac m z oldu una vurgu yapan konuflmas yla son buldu. Giresun Halk Tiyatrosu Kemalpafla dayd - 24 Ekim 2008 Kemalpafla Pazar Yeri ve mahallelerinde 2 Kas m Ankara mitingine ça r bildirileri da t ld ktan sonra, sokaklarda tiyatro oyunlar sergilendi. Sokaktaki tiyatro, Kemalpafla halk ndan yo un ilgi gördü. Ayn gün saat 17.00'da ise Giresun Halk Tiyatrosu nun Aflk Grevi adl oyunu Kemalpafla Belediye Salonu nda oynand. Yaklafl k 400 kiflinin izledi i tiyatro oyunu s k s k alk fllarla kesildi.

173 173 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU zmir Büyükflehir Belediyesi ZBETON flçi Tiyatrosu ndan Halkevleri Genel Merkezi ne Ziyaret - 18 Kas m Uluslararas Ankara Tiyatro Festivali program nda yer alan Murtaza adl oyunun belediyede çal flan iflçilerden oluflan ve 80 den sonra nerdeyse hiç yap lmayan iflçi tiyatrosu aç s ndan önem tafl yan oyuncular, oyunun yönetmeni Haluk Ifl k ve gruba sürekli destek sunan zmir Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Tufan Eker in kat ld bir heyet Halkevleri Genel Merkezi ni ziyaret etti. Eskiflehir Halkevi nde Atölye Çal flmalar Bafllad - 24 Kas m 2008 Eskiflehir Halkevi nin, her y l geleneksel olarak gerçeklefltirdi i atölye çal flmalar n n kay tlar bafllad. Bu y l atölye kapsam nda; ba lama, gitar, yan flüt, ney, ritim, tiyatro ve halkoyunlar atölyeleri profesyonel hocalar eflli inde gerçeklefltirilecek. Eskiflehir Halkevi nde yap lacak olan atölyelerin temel amac, sanat paras olan n faydaland bir ayr cal k olmaktan ç kartarak, halk n en temel hakk oldu u bilincini yaymak ve birlikte üretip birlikte paylaflarak halk n hizmetine sunmak olarak belirlendi. Ümraniye Halkevi nde Sanat ve E itim Çal flmalar - 27 Kas m 2008 Ümraniye Halkevi, geçen y l bafllatt ve gelecek y llarda da gerçeklefltirece i ba lama, gitar, tiyatro ve halkoyunlar atölyelerini bafllatt. stanbul Halkevi'nde Ebru Ö reniyoruz - 02 Aral k 2008 stanbul Halkevi'nde ebru atölyesi, Ebruzen Coflkun Koçkar' n e itmenli inde yap ld. 3. Uluslararas flçi Filmleri Festivali Eskiflehir de Büyük Bir Coflkuyla Bafllad 3. Uluslararas flçi Filmleri Festivali nin Eskiflehir gösterimi festival yürüyüflü ile bafllad. Yaklafl k 200 kiflinin kat ld festival yürüyüflünde Rutkay Aziz, Mustafa Alabora, Ayd n Boysan,Yalç n Güzelce, Nejat fller, Sine Sen Genel Sekreteri Ahmet Keskin, Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol ve Ayd n Çubukçu yer ald. Cemre Müzik Toplulu u sahneye ç karak geceyi türküleriyle renklendirdi ve gecenin aç l fl filmi olan Yol filminin gösterimine geçildi. Yaklafl k 400 kiflinin kat ld aç l fl etkinli i Yol filminin gösterimiyle sona erdi. flçi Filmleri Festivali Kocaeli'nde - 01 Aral k 2008 flçi Filmleri Festivali Kocaeli de bafllad. 3. flçi Filmleri Festivali Bursa da Sona Erdi - 21 Aral k 2008 Festival Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi'nde konuk sanatç lar n ve davetlilerin kat l m yla saat da düzenlenen aç l flla bafllad. 28 Aral k ta Bursa Halkevi'nde ve Tümtis'te yap lan gösterimlerle son buldu. Gösterimlere coflkulu kat l m göze çarpt. Tarifl Direnifli ile ilgili belgesel, ran-fransa ortak yap m fiaflk n Köpekler ve Yol filmleri büyük bir ilgiyle izlendi. Keçiören Halkevi 3.Yafl n Yapt Halk fienli i ile Kutlad - 27 Aral k 2008 Keçiören Halkevi 3. yafl n binin üzerinde kiflinin kat ld ücretsiz halk flenli i ile

174 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 174 kutlad. fienlikte, Gökhan K l ç ve Keçiören Halkevi Müzik Toplulu u sahne ald. Uluslararas flçi Filmleri Festivali Sivas da Yap ld - 3 Ocak 2009 Uluslararas flçi Filmleri Festivali nin Sivas aya hafta sonu yap lan gösterimlerle gerçeklefltirildi. ki gün boyunca devam eden gösterimlerin ilki E itim-sen toplant salonunda yap lan bas n aç klamas yla bafllad. kinci gün ise Alibaba Mahallesi Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf Salonunda devam etti. stanbul Halkevi nde Ortado u Film Gösterimleri Bafllad - 17 Ocak 2009 stanbul Halkevi nde, fiubat ay içerisinde Ortado u konulu film ve söylefliler bafllad. Film öncesinde yazar Faik Bulut ile söylefli gerçeklefltirildi. Söyleflide özellikle Filistin de y llard r yaflanan savafl üzerine ve srail in Filistin Halk na yönelik sald r lar konufluldu. Söyleflinin ard ndan "Arna'n n Çocuklar " isimli belgesel gösterildi. Giresun Halk Tiyatrosu Yobaz zleyicilerle Buluflturdu - 16 Ocak 2009 Giresun Halk Tiyatrosu, Giresun Kültür Sitesi'nde Yobaz isimli tiyatro oyununu izleyicilerine sundu. Oyunda, doland r c bir tarikat fleyhinin, bir aileyi nas l doland rmaya çal flt ve baz aile bireylerinin ona karfl açm fl oldu u savafl anlat l yor. Tiyatro ekibi günümüzde yaflanan olaylara fl k tutmak için bu oyunu seçtiklerini dile getirdi. Yaflananlar komik bir dille anlatan oyun seyircilerin be enisini toplad. zmir Gültepe Halkevi nde Aflure Günü Düzenlendi - 20 Ocak 2009 zmir Gültepe Halkevi taraf ndan düzenlenen aflure etkinli ine, mahalle halk n n ilgisi yo un oldu. Aflure malzemesinin mahalle halk taraf ndan ortaklafla temin edildi i etkinlik, birlikte üretenlerin kardefllik sofras na dönüfltü. Eskiflehir Halkevi nde Naz m Hikmet Toplant Salonu nun Aç l fl Yap ld - 15 fiubat 2009 Eskiflehir Halkevi nde, Naz m Hikmet Toplant Salonu törenle aç ld. Okunan fliirlerin ard ndan Cemre Müzik Toplulu u sahne alarak bestelenmifl Naz m flark lar n seslendirdi. Hep bir a zdan söylenen türkülerin ard ndan aç l fl etkinli i sona erdi. zmir Gültepe Halkevi 77. Kurulufl Y l Etkinli i Düzenliyor - 28 fiubat 2009 zmir Gültepe Halkevi, Halkevlerinin 77.y l n düzenledi i etkinlikle kutlad. 28 fiubat 2009 günü düzenlenen etkinlikte Makine Mühendisleri Odas n n Kentin Oyuncular isimli tiyatro toplulu u, Karagözün Seçmenli i adl tiyatro oyununu sergiledi ve ard ndan Halkevi Çocuk Korosu türküleriyle sahne ald. Samsun Halkevi nden 77. Y l Kutlamas - 24 fiubat 2009 Gazi Sahnesinde gerçeklefltirilen etkinlikte Samsun Halkevi Sinema Atölyesinin haz rlad sinevizyon gösterimi yap ld. Samsun Halkevi Tiyatro Atölyesinin ve Müzik Atölyesinin gösterileriyle sonlanan geceye yaklafl k 200 kifli kat ld. Bolu Halkevi Halk Okulu Kültür Merkezi Aç ld - 28 fiubat 2009 Bolu Halkevi içerisindeki halk okulu ve kültür merkezi projesi tamamland. Yaklafl k 250 kiflinin kat ld aç l fla Halkevleri Genel Merkezi ad na Genel Sayman Av. Cem Erkat kat ld.

175 175 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Yobaz Rize-Pazar ve Trabzon-Tonya'da Sahneye ç kt Mart 2009 Pazar Halkevi ve Tonya Halkodas taraf ndan düzenlenen gösterimle Pazar'l ve Tonya'l tiyatroseverlerle buluflan Giresun Halk Tiyatrosu 6 Mart günü Pazar'da yaklafl k 200 kifliye oyunlar n sergiledi. 7 Mart günü de Tonya'da 200 ü aflk n seyirciyle bulufltu. Sar yer Halk Halkevleri nin 77. Y l n Kutlad - 15 Mart 2009 Sar yer Halkevi, Halkevlerinin 77. y ldönümünü Sar yer halk yla birlikte bir flenlik yaparak kutlad. Sar yer Halk E itim Merkezi nde yap lan flenli e lkay Akkaya, Grup Dalepe Nena, Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi Müzik Grubu-Yal n Ezgi, Sar yer Halkevi Gençlik Korosu flark lar yla kat ld. fienli e yaklafl k 300 kifli kat ld. Dursunlu Halk Meclisi nden Film Gösterimi - 18 Mart 2009 Hatay n Dursunlu Beldesi nde seçim çal flmas yürüten Dursunlu Halk Meclisi, Atatürk Mahallesi nde ücretsiz film gösterimi düzenledi. Gösterim öncesinde Dursunlu Halk Meclisi ad na konuflma yapan Eylem Mansuro lu, sanat n günlük yaflam m zdan uzaklaflt r lmas ve paras olan n yararlanabilece i alg s n k rmay hedeflediklerini söyleyerek, halk n kültür ve sanat hakk oldu unu ifade etti. Ayd nl k bir gelece- in ön flart n n kültürel ve sanatsal çal flmalara öncelik verilmesi oldu unu söyleyen Mansuro lu, Beldede bu çal flmalar n eksikli ine dikkat çekti. Dünya Tiyatrolar Günü Kutlu Olsun - 27 Mart 2009 stanbul Halkevi, Dünya Tiyatrolar Günü nde bas n aç klamas yapt. Eskiflehir de Dünya Tiyatrolar Günü Sokaklarda Coflkuyla Kutland - 27 Mart 2009 Eskiflehir Halkevi Tiyatro Atölyesi, Gençlik Muhalefeti Tiyatro Atölyesi, Kolektif Tiyatro Atölyesi, Baflka Kültür Evi Tiyatro Atölyesi, Liseli Genç Umut Tiyatro Atölyesi nin düzenledi i Dünya Tiyatrolar Günü kutlamas yap ld. Kostümler giyen tiyatrocular, renkli ve coflkulu bir yürüyüflle Adalar Migros önüne gelerek burada bir bas n aç klamas yapt. Burada topluluk ad na bas n aç klamas n Eskiflehir Halkevi Tiyatro Atölyesi nden fieyda Özkap okudu. Halk n Haklar Var, Halk n fienli i Var Nisan 2009 Halkevleri stanbul da 3 farkl flenlik düzenledi. Halk n Haklar Var, Halk n fienli- i Var ismiyle düzenlenen flenlikler Nisan aras nda Mustafa Kemal Kültür Merkezi, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Meslek Lisesi ve Ba larbafl Kültür Merkezi nde yap ld. Halk sömürenleri, yoksullaflt ranlar, dilencilefltirenleri aklam yoruz. Biz halk z. Haklar m z var, krize karfl flartlar m z var diyen Halkevleri, herkesi yap lacak flenliklere ça rd. Sar yer Halkevi Gençlik Korosu, Bahçelievler Halkevi Gitar ve Ba lama Ö rencileri flenliklerde sahne ald. 3.Uluslararas Çukurova Sanat Günleri Bafll yor Nisan 2009 ki y ld r düzenlenen Çukurova Sanat Günleri nin 3. aya bu y l Nisan 2009 tarihleri aras nda iki ülkede gerçeklefltirildi. Emek ve Ayd nlanma temas na yaslanan

176 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 176 Sanat günlerinde sergiler (resim-foto raf-karikatür), konserler, söylefliler ve panellerin yan s ra Uluslararas flçi Filmleri Festivali kapsam nda gösterilen k sa ve uzun metrajl filmler de yeniden gösterildi. FF Ankara Atölyesi Çal flmalar na Devam Ediyor- 18 Nisan/6 May s 2009 FF Ankara Atölyesi yapt 5 film okumas n n ard ndan 18 Nisan tarihi itibariyle Festival etkinlikleri bafllad. 18 Nisan 6 May s tarihleri aras nda yap lan etkinliklerin ilkinde Sonbahar filminin kurgucusu Thomas Balkenhol ile Sonbahar n Senaryo ve Kurgu notlar üzerine bir söylefli gerçeklefltirildi. Sar yer de Halkevciler Piknikte Bulufltu - 19 Nisan 2009 Kireçburnu mahallesindeki çaml k piknik alan nda tüm Sar yerli Halkevciler bulufltu. Halkevciler, yaklafl k 150 kiflinin geldi i piknikte Kireçburnu mahallesinin ve Sar yer in sorunlar n ve ihtiyaçlar n konuflup buna dair çözümler üretip, önümüzdeki 25 Nisan da gerçekleflecek olan Halk n fienli i ni ve 1 May s tart flt lar. Hep birlikte türküler söyleyip e lendikleri piknikten flenlikte buluflmak üzere ayr ld lar. flçi Filmleri Festivali ATV Sabah Grevini Ziyaret Etti - 23 Nisan 2009 Grevde 70. gününü dolduran ATV Sabah grevcilerini flçi Filmleri Festivali Düzenleme Komitesi ziyaret etti. 23 Nisan günü ellerinde ATV Grevine Seyirci Kalma pankart yla gelen grev ziyaretçileri, festivalin logosu olan Chaplin-Karagöz kuklas n da yanlar nda getirdiler. Düzenleme komitesi ad na konuflan Tufan Sertlek, ATV Sabah grevinin medyan n gerçek yüzünü göstermedeki baflar s nedeniyle festivalin aç l fl gecesinde grevi anlatan küçük bir klip gösterilece ini, ayr ca stanbul da devam eden grev ve direniflçi iflçileri sahneye davet ederek mücadelelerini paylaflacaklar n söyledi. Halkevciler flçi Temsilleriyle Taksim e Ça rd - 30 Nisan 2009 Okmeydan Halkevi üyeleri, Taksim Meydan nda gerçeklefltirdikleri tiyatral eylemle herkesi 1 May s ta Taksim e ça rd. Tramvay Dura nda iflçi temsillerinden oluflan bir sergi açan Halkevciler, yüzlerini beyaza boyayarak güvencesiz ö retmen, boyac, elektrikçi, ev kad n, bas n iflçisi, kot tafllama iflçisi, hemflire, gündelikçi, ö renci, tersane iflçisi ve iflsiz üniversite mezununu temsil eden k yafetleriyle, hayat hikayelerinin oldu u ve neden Taksim de olacaklar n anlatan yaz larla bir sergi açt lar. Yar m saat süren sergiye halk yo un ilgi gösterdi. "Denizlerin zinde, Eme in Gücüyle" flçi Filmleri Festivali Kartal Gösterimi - 5 May s 2009 Kartal Halkevi flçi Filmleri Festivali çerçevesinde 5 May s sal günü Kartal Sanat Tiyatrosunda bir gösterim gerçeklefltirildi. Etkinlikte 100 Bin Kifliydiler adl film gösterildi. Gösterimde Sar yer Halkevi Gençlik Korosu da bir konser verdi. Eme in Festivali Coflkulu Bir Geceyle Bafllad - 2 May s 2009 IV. Uluslararas flçi Filmleri Festivali stanbul Beyo lu Yeni Melek Gösteri Merkezi nde yap lan aç l fl gecesi ile bafllad. Yaklafl k 1500 kiflinin kat ld gece "100 Bin

177 177 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Kifliydiler" filminin gala gösterimi ile son buldu. Gece, Halkevleri Film Atölyesi nin bir gün önceki Taksim 1 May s görüntüleriyle haz rlad k sa belgeselle bafllad. Taksim Meydan için verilen difle difl mücadeleyi perdeye aktaran çal flma büyük be eni toplad. flçi Filmleri Avc lar da - 06 May s 2009 Dördüncüsü yap lan Uluslararas flçi Filmleri festivali kapsam nda Avc lar da Avc lar Halkevi ve E itim-sen 7 No lu flube (Avc lar) de gösterilen filmleri iki günde yaklafl k iki yüz seyirci izledi. Okmeydan nda flçi Filmleri Devam Ediyor - 5 May s Sal Okmeydan Halkevi nde flçi Filmleri Festivali kapsam nda 5 May s Sal günü plik Hayatlar filmi gösterildi. Bursa da bir tekstil fabrikas nda yanarak hayat n kaybeden tekstil iflçisi kad nlar n hayat n anlatan filmin ard ndan, filmin yönetmeni Kibar Da layan Yi it le bir söylefli gerçeklefltirildi. Özellikle tekstil iflçilerinin ça r ld gösterimin ard ndan yap lan söyleflide iflyerlerinde yaflanan sorunlar, krizin etkileri ve neler yap lmas gerekti i üzerine bir sohbet gerçeklefltirildi. Yönetmen Kibar Da layan Yi it filmim gerçekten burada kendi yerini buldu diyerek sohbeti sonland rd. 4.Uluslararas flçi Filmleri Festivali zmir'de - 2 May s 2009 Konak Belediyesi ve Halkevleri iflbirli i ile düzenlenen 4.Uluslararas flçi Filmleri Festivali, 2 May s gecesi Dr.Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi Avni An l Sahnesi'nde '100 Bin Kifliydiler' isimli filmin gösterimiyle bafllad. Aç l fl gecesine kat lan 500 e yak n zmirli sanatsever film gösteriminin ard ndan Melike Demira konseri ile zamana yolculuk yapt lar. Geleneksel hale gelen 1 May s klibiyle bafllayan gecede 2009 y l n n Taksim görüntüleri ayakta alk fllanarak yo un ilgi toplad. Festival kapsam nda toplam 48 film 2 salonda ücretsiz olarak gösterildi. Bolu'da flçi Filmleri Festivali Bafllad 7-17 May s 2009 IV. Uluslararas flçi Filmleri Festivali coflkulu bir konserle Bolu da bafllad. Bolu da Halkevleri flubesince düzenlenen, Tabipler Odas, Makine Mühendisleri Odas, Belediye fl, E itim Sen, Tar m Orkam Sen ce desteklenen festival 7-17 May s tarihleri aras nda sürdü. 7 May s Perflembe akflam Hükümet Meydan nda yaklafl k 2000 kiflinin izledi i konsere sanatç olarak Elveda Rumeli dizisinin müziklerinden hat rlad m z Yasemin Göksu kat ld. Eskiflehir Halkevleri nden Halk Pikni i - 24 May s 2009 Eskiflehir Halkevleri, 24 May s Pazar Günü Orman Fidanl nda Halk Pikni i Düzenledi. Müzik dinletisi, halkoyunlar, yar flmalar ve oyunlarla süren pikni e Eskiflehir halk ilgi gösterdi. Giresun Halkevi nden Kitap Toplama Kampanyas - 17 May s 2009 Giresun Halkevi Müzik ve Tiyatro kursiyerleri taraf ndan "Ayd nl a giden yolda Güneflimiz Kitaplar olacak" isimli bir kampanya bafllat ld. Kampanya kapsam nda kursiyerler taraf ndan oluflturulan müzik ve fliir atölyesi, tiyatro atölyesi ve kitap topla-

178 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 178 ma ekibi çal flmalar na bafllad. Müzik Atölyesi taraf ndan 30 May s ve 12 Haziran tarihlerinde meydan konseri yap ld. Tiyatro atölyesi de sokak skeçleri sergiledi. Ayr ca kampanya boyunca köy çal flmalar da gerçeklefltirildi. Giresun da bir hafta içinde 500 adet kitap topland. Eskiflehir de Ödenmeyecek Ödemiyoruz Sahnedeydi - 30 May s 2009 Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Taflbafl Kültür Merkezi nde, Eskiflehir Halkevi taraf ndan tiyatro gösterimi düzenlendi. Yaflayan Poetika tiyatro toplulu u Dario Fo nun Ödenmeyecek Ödemiyoruz adl eseriyle yer ald. Günümüzde oldu u gibi bir krizin ifllendi i oyun be eniyle izlendi. 200 kiflinin kat ld gösteri, coflkulu alk fllarla sona erdi. Naz m Hikmet ve Ahmed Arif Eskiflehir'de An ld - 04 Haziran 2009 Eskiflehir Halkevi teras nda Naz m Hikmet ve Ahmed Arif anma etkinli i gerçeklefltirildi. Etkinli e 65 kifli kat ld. Bu dünyadan Naz m geçti, haberin var m tafl duvar olarak adland r lan anma etkinli i demokrasi ve devrim flehitleri için yap lan sayg durufluyla bafllad. Eskiflehir Halkevi fiiir Atölyesi nin haz rlam fl oldu u birbirinden güzel fliirlerle devam etti. fiiirlerin ard ndan k sa bir müzik dinletisi gerçeklefltirildi. Ard ndan, Naz m Hikmet ve Ahmed Arif in anlat ld sinevizyon gösterimiyle etkinlik sona erdi. Naz m Hikmet Borçka da An ld - 6 Haziran 2009 Naz m Hikmet Borçka Halkevi nin düzenledi i gecede an ld. Gece slâyt gösterisiyle bafllad. Daha sonra usta flairin hayat, fliirleri ve yaflam mücadelesi anlat ld. Bursa Halkevleri Piknikte Bulufltu - 08 Haziran 2009 Bursa'da Halkevleri 2. Geleneksel Dostluk ve Dayan flma Pikni i büyük bir çoflkuyla gerçeklefltirildi. Pikni e yaklafl k 500 kifli kat ld. Okmeydan Halkevi nde Naz m Hikmet Etkinli i - 5 Haziran 2009 Okmeydan Halkevi nde 5 Haziran akflam Naz m Hikmet in fliirleri yank land. Akflam saatlerinde, Halkevi nin önünde yap lan etkinlikte, önce Naz m Hikmet fliirleri okundu ard ndan da türkülerle etkinli e devam edildi. Müzik dinletisinin ard ndan Naz m n Küba seyahatini anlatan bir belgesel gösterimi yap larak etkinlik sona erdirildi. Hatay da Halk n Haklar fienli i Yap ld - 5 Haziran 2009 Hatay Halkevi taraf ndan halk n haklar flenli i yap ld. Epik tiyatro toplulu unun, Havay Biçmek isimli skecinin ard ndan flenlik, müzik dinletisi ve Halkevi halkoyunu ekibinin gösterisi ile sona erdi. stanbul Halkevi nde Film Gösterimi ve Söylefli - 11 Haziran 2009 stanbul Halkevi nde Bir Yönetmen ki film etkinlikleri kapsam nda, Çarflamba ve Cuma akflamlar yap lan film gösterimi etkinli inde bu hafta Tim Burton n Big Fish filmi gösterildi. Psikiyatrist Ali Ayas n psikiyatri-sinema iliflkisi hakk nda yapt sunumla bafllayan etkinlik, film gösteriminin ard ndan söylefliyle devam etti.

179 179 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Gültepe Halkevi Piknik Düzenledi - 7 Haziran 2009 Gültepe Halkevi dayan flma pikni i düzenledi. Piknikte Gültepe Halkevi'ndeki tiyatro ve müzik ekiplerinin üretimleri sergilenirken, bilgi yar flmas ve krize karfl halk n flartlar n n anlat ld konuflmalar yap ld. Pikni e 170 kadar Halkevci ve halkevi dostu kat ld. Bursa'da 4. Uluslararas flçi Filmleri Festivali - 15 Haziran Uluslararas flçi Filmleri Festivali'nin aç l fl gerçeklefltirildi. Bandista festival alan nda bulunan konuklara konser verdi. Konserden sonra aç l fl filmi olan "100 Bin Kifliydiler" gösterildi. Bolu Halkokulu ndan Y l Sonu Etkinli i - 15 Haziran 2009 Bolu Halkevi Kültür Merkezi-Halkokulu ilk y l çal flmalar n tamamlad. Dönem bafl nda E itim-sen Genel Baflkan Zübeyde K l ç ve Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol un da kat l m yla aç lan okul, Bolu nun yoksul mahallelerinden gelen 7., 8. ve 9. s n fta okuyan 80 çocu u SBS ye haz rlad. Bahçelievler Kültür fienli i Yap ld - 13 Haziran 2009 Bahçelievler Halkevi nin düzenlemifl oldu u 2. Kültür fienli i büyük bir coflkuyla Levent K rca Park nda yap ld. Bahçelievler Halkevi nin bir y ll k faaliyetlerinin sergilendi i flenlikte, halkevci kad nlar n düzenledi i kermesle güzel bir dayan flma örne- i gösterildi. Yüzlerce insan n kat ld flenlik, Bahçelievler Halkevi gitar ö rencileri ile bafllad. Daha sonra s ras yla çocuk tiyatrosu, çocuk korosu, ba lama ö rencileri sahne ald. Grup Turc Devrim politik rap ile özellikle gençlerin büyük ilgisini çekti. Yaklafl k iki y ld r çal flmalar n Bahçelievler Halkevi nde sürdüren Grup Dengê Gelan farkl dillerden flark lar söyledi. Festivadi'de Büyük Coflku Yafland - 15 Haziran 2009 Dikmen Vadisi Halk Festivali "Festivadi", Bar nma Hakk Bürosu'nda gerçeklefltirilen aç l fl ve aç k hava sinemas etkinli i ile bafllad. 16 Haziran 2009 Sal günü ise vadi halk, tiyatro sanatç lar, flairler ve yazarlarla bulufltu. 17 Haziran 2009 Çarflamba günü vadide kad n buluflmas gerçeklefltirildi. Festivadi'ye üç gün boyunca 1500 kifli kat ld. flçi Filmleri Gaziosmanpafla dayd Haziran 2009 Uluslararas flçi Filmleri Festivali nin ilk üç y l nda gösterilen film ve belgesellerden seçkiler Haziran tarihleri aras nda Gaziosmanpafla Halkevi nde gösterildi. flçi Filmleri Festivali Samsun Program Sona Erdi Haziran Uluslararas flçi Filmleri Festivali Samsun program, Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirilen gösterimlerle tamamland. Festival in aç l fl ve kapan fl etkinlikleri Samsun halk ndan yo un ilgi gördü. flçi Filmleri Festivali Konya dayd - 26 Haziran 2009 Konya da 27 Haziran da bafllayan festival dört gün sürdü.

180 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 180 Tiyatro Ekip Kutu Kutu yla Sahnedeydi - 27 Haziran 2009 Sefaköy Halkevi Tiyatro Atölyesi nden Tiyatro Ekip taraf ndan, Halkal Kültür Merkezi nde sahnelenen ve yaklafl k 250 kiflinin izledi i Kutu Kutu adl oyun büyük bir ilgi gördü. Bat kent Halkevi'nde Nasrettin Hoca Çocuk fienli i Temmuz 2009 Bat kent Halkevi taraf ndan Halkevinin bahçesinde Nasrettin Hoca Çocuk fienli- i gerçeklefltirildi. Sar yer Halkevi Tekne Gezisi Düzenledi - 19 Temmuz 2009 Sar yer Halkevi, dostlar n n kat l m yla bo azda motor gezisi gerçeklefltirdi. Sar - yer Kireçburnu ndan hareket eden motorda yap lan aç l fl konuflmas n n ard ndan yemek ve müzik dinletisine geçildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde saz yla sahne alan Mustafa Ard ç söyledi i türkülerle geceye renk katt. Ömürtepe de Film Gösterimi - 27 Temmuz 2009 Sar yer Halkevi nin her y l gerçeklefltirdi i yaz etkinlikleri program Ömürtepe Mahallesi Çaml k piknik alan nda yap lan bir film gösterimiyle bafllad. Gösterim öncesi k sa bir konuflma yapan Sar yer Halkevi Baflkan Hasan Pulat, geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da Sar yer in çeflitli mahallelerinde film gösterimi ve konser etkinliklerinin olaca n belirtti. Ömürtepe halk n n ilgiyle izledi i Son Cellat isimli filmin gösterildi i etkinli e yaklafl k 150 mahalleli kat ld. Eskiflehir Gültepe Halkevi Film fienli i - 3 A ustos 2009 Gültepe Halkevi taraf ndan 4. sü gerçeklefltirilen film flenli i 3 gün sürdü. Okmeydan Halkevi nde Belgesel Film Gösterimleri - 13 A ustos 2009 Okmeydan Halkevi nde belgesel film gösterimleri 7 A ustos akflam Devrimci Gençlik Köprüsü nün gösterimiyle bafllad. Ard ndan 8 A ustos akflam 100bin kifliydiler belgeseli gösterildi. Halkevinin önünde yap lan belgesel film gösterimleri iki hafta boyunca devam etti. Sar yer Halkevi nin Yaz Etkinlikleri Çocuk Senli i Ve Film Gösterimleri - 9 A ustos 2009 Sar yer Halkevi Maden Mahallesi nde Bar fl ve kardefllik için çocuk flenli i ad alt nda bir etkinlik gerçeklefltirildi. Etkinlik öncesinde çocuklar bir araya gelerek mahallede yürüyüfl yapt lar ve bütün arkadafllar n yap lacak olan flenli e ça rd lar. fienlik çocuklar n palyaço taraf ndan yüzlerinin boyanmas ve müzik dinletisi ile bafllad. Etkinli e 60 a yak n çocuk toplam 80 kifli kat ld. Sar yer Halkevi nin bir di er etkinli i ise Ömürtepe Mahallesi Çaml k piknik alan nda gerçeklefltirilen film gösterimiydi. Güz Sanc s isimli filmin gösterimine yaklafl k 100 mahalleli kat ld. Bat kent Halkevi nde Can Yücel anmas - 12 A ustos 2009 Can Yücel in ölüm y ldönümü sebebiyle Bat kent Halkevi nde Can Yücel Anmas gerçeklefltirildi. Bat kent Halkevi 2009 Yaz Program içerisinde duyurusu yap lan Can Baba fiiir Dinletisi Çarflamba akflam Bat kent Halkevi nin Bahçesinde gerçeklefltirildi.

181 181 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 6. Kemalpafla Halk Festivali - 16 A ustos 's düzenlenen Halkevleri Kemalpafla Halk Festivali, yap lan festival yürüyüflüyle bafllad. Geleneksel hale gelen Kemalpafla Halk Festivali her y l Kemalpafla halk - n n kendi imkanlar yla düzenleniyor. Sponsor kabul edilmeyen festivalin tek sponsoru halk. Kemalpafla ve Hopa esnaf, gençleri, kad nlar, çocuklar el ele vererek festivalin gerçekleflmesi için emek harc yor. Bir çok etkinli in yer ald festival baflar yla gerçeklefltirildi. Okmeydan nda Çocuklar Sahnede - 19 A ustos 2009 Okmeydan Sibel Yalç n Park bambaflka bir etkinli e sahne oldu. Halk n çocuklar mahalle halk yla bulufltu. Çocuklar n da sunuculu unu paylaflt flenlikte ilk olarak halk oyunlar gurubu sahne ald. 12 çocuktan oluflan halkoyunlar grubu Artvin yöresinden bir oyun sergiledi. Sar yer Halkevi nde Film Gösterimleri - 22 A ustos 2009 Sar yer Maden Mahallesi nde Y lmaz Güneyin 'Sürü' filmi gösterildi. Etkinli e yaklafl k 70 mahalleli kat ld. Ömürtepe Mahallesi nde yine ustan n n 'Sürü' filmi gösterildi. Etkinli e 100 e yak n mahalleli kat ld. Sar yerin Kocatafl mahallesinde ilk defa yap lan sinema gösterimine mahalleli büyük ilgi gösterdi. Mahallede bulunan basketbol sahas nda gerçeklefltirilen etkinlikte' Günefli Gördüm' filmi izlendi. Etkinli e yaklafl k 120 mahalleli kat ld. Samsun Halkevi Atakum Kültür Sanat E itim Merkezi aç ld - 20 Ekim 2009 Samsun Halkevi Atakum Kültür-Sanat-E itim Merkezi nin aç l fl coflkulu bir flekilde ve mahalle halk n n yo un kat l m ile gerçeklefltirildi. Atakum Kültür-Sanat-E itim Merkezi sorumlusu U ur Y lmaz, aç l fl yap lan merkezin, tüm Atakum halk n n kültür-sanat-e itim ve dayan flma faaliyetlerini yürütebilece i bir merkez olmas n hedeflediklerini söyledi ve art k halk n örgütü Halkevi Atakum da diyerek konuflmas n tamamlad. Grup Teksir Defteri nin verdi i müzik dinletisinin ard ndan tulum eflli inde halaylar ve horonlarla aç l fl sonland r ld. Çay rova Halk ndan fienlik - 01 Aral k 2009 Kocaeli nin Gebze ilçesindeki Çay rova bölgesinde yer alan Adem Yavuz ve Cumhuriyet mahalleleri halk, bar nma hakk mücadelesindeki kazan m n Bayar fiahin ve Kolektif Müzik Toplulu u ile kutlad. Antalya'da flçi Filmleri Festivali Aral k 2009 Antalya da Aral k 2009 tarihleri aras nda düzenlenen flçi Filmleri Festivali program bir bas n toplant s yla duyuruldu. Emek örgütlerinin Antalya bileflenleri, Halkevi ve Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Festival program nda eme in öyküsünü anlatan yüz film izleyenlerle bulufltu. IV.Uluslararas flçi Filmleri Festivali Antakya dayd - 10 Aral k 2009 Metin Kaya n n yönetmenli ini yapt 100 bin Kifliydiler belgeseliyle bafllayan festivalde, uzun ve k sa metrajl film ve belgeseller dört gün boyunca gösterime girdi.geçti imiz senelere göre daha fazla izleyiciyle buluflan festivalde paneller, müzik

182 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 182 dinletileri ve tiyatro gösterimleri de vard. Festivalde ayn zamanda Epik Tiyatro ve Sanat Toplulu u ile Tomruksuyu SYDD Tiyatro Toplulu u, emek temal oyunlar sergiledi. Hatay E itim-sen Müzik Toplulu u nun da iflçi marfllar n söyledi i festival, 13 Aral k Pazar günü Topra n Tuzu isimli uzun metrajl filmin gösterilmesiyle sona erdi. Tonya da Yozlaflmaya Karfl Sinema Günleri - 11 Aral k 2009 Tonya Halkevi, Yozlaflmaya karfl Sinema Günleri düzenledi. 4. Uluslararas flçi Filmleri Festivali Eskiflehir de eme e perdesini açt - 20 Aral k 2009 Festival 19 Aral k günü Kanatl Al flverifl Merkezi önünden coflkulu bir yürüyüflle bafllad. Aç l fla yaklafl k 250 kifli kat ld. Kostüm giyenlerin festival gazetesi ve broflürlerini da tarak renk katt yürüyüflte, Adalarda horon çekildi. Program, konuflmalar n ard ndan Grup Ekin Rüzgâr n n müzik dinletisiyle devam etti. Müzik dinletisinin ard ndan aç l fl filmi olan 100 Bin Kifliydiler izlendi. Film ard ndan yönetmen Metin Kaya yla k sa bir söylefli gerçeklefltirilerek aç l fl gecesi sona erdi. Festival 20 Aral k Pazar günü Saat da Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Taflbafl Kültür Merkezi nde syan adl filmin gösterimi ile devam etti. Ayr ca saat da zmit Ar zl Halk n n kat ld Bar nma Hakk konulu bir söylefli gerçeklefltirildi. Uluslararas flçi Filmleri Festivali ne Adana da görkemli aç l fl - 24 Aral k 2009 Biz Baflka Dünya steriz temas yla 25 Ülkeden 50 filmin gösterime girdi i festival, Adana da Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu nda 24 Aral k ta 600 kiflinin kat l m yla gerçekleflti. Festival gecesinde ayn zamanda tiyatro sanatç s fierif fiahiner ve fiinasi fi raman da sahne ald. Adnan Yücel,Naz m Hikmet, Pablo Neruda ve Can Yücel in iflçi temal fliirlerini seslendiren fierif fiahiner ve fiinasi fi raman n söyledi i emek türküleri izleyiciler taraf ndan be eni kazand. Atölye çal flmalar n görsel olarak anlatan fragman n gösterildi i gecede son olarak Aç l fl filmi olan Metin Kaya n n yönetmenli ini yapt 100 bin Kifliydiler belgeseli gösterildi. IV. Uluslararas flçi Filmleri Festivali Mersin deydi - 24 Aral k 2009 Mersin de Festivalin aç l fl Büyükflehir Belediyesi Kongre ve Sergi saray nda yap ld. Aç l fl Ö renci Kolektifleri Müzik Atölyesi nin sundu u müzik dinletisiyle bafllad. Hayalicinas Karagöz Kukla Oyuncular ndan Tevfik Dinc in haz rlad Karagöz - Hacivat Kukla Gösteri büyük ilgiyle izlendi. Ard ndan Mersin liman nda sendikal olduklar için iflten at lan liman iflçilerinin 120 günlük direniflini anlatan Direnifl Liman isimli belgesel izlendi ve Belgeselin yönetmeni Kadir Baziki k sa bir konuflma yapt. Festival Aç l fl gecesi 100bin kifliydiler belgeselinin gösterimiyle sona erdi. Bitlis-Tekel Direnifl Spor:11 - Halkevleri Spor:11 Tekel direniflinin 64. gününde Bitlis-Tekel Direnifl Spor ve Halkevleri Spor aras nda gerçekleflen dostluk ve dayan flma maç berabere bitti.

183 183 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Sefaköy Halkevi Korosu stanbul Halkevi Genel Kurulu nda Sahnede-31 Ocak 2010 Sefaköy Halkevi üyelerinin oluflturdu u ve Dilek Ersoy taraf ndan çal flt r - lan Sefaköy Halkevi Korosu stanbul Halkevi Genel Kurulu nda sahneye ç kt. Halkevi Bandosu çal flmalar na bafllad - 3 Mart 2010 stanbul Halkevi ve Okmeydan Halkevi üyeleriyle ortak olarak stanbul Halkevi nde çal flmalar na bafllad. Sar yer'de bahar flenli i - 27 Mart 2010 Sar yer Halkevi Gençlik Korosu taraf ndan üçüncüsü düzenlenen bahar konseri Sar yer Halk E itim Merkezi'nde gerçekleflti. Sar yer'in mahallelerinden gelen yaklafl k 300 Halkevi dostu bahar türkülerle karfl lad. Etkinlik Halkevleri Film Atölyesi'nin haz rlad sinevizyon gösterisiyle bafllad. Kütüphanecilik Haftas 'nda Kitap fienli i ile Bulufluyoruz-30 Mart 2010 Halkevi Engelli Haklar Atölyesi ve Kaz m Koyuncu Kültür Merkezi'nin ortaklafla yürüttü ü "Engelsiz Okuyorum" projesi gönüllüleri, üretimlerini Kitap fienli i'nde paylaflt lar. Eskiflehir Halkevleri Tiyatro Atölyesi Kültür Sanat Hakk na Sahip Ç k yor - 27 Mart 2010 Her y l 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nde kültür sanat hakk na sahip ç kan Halkevciler, bu y l yine yapt klar bas n aç klamas yla sahne y k mlar na, sanat n halktan kopar lmas na ve gericilefltirilmesine karfl tepkilerini dile getirdi. 27 mart günü Eskiflehir Halkevi nde gerçeklefltirilen bas n aç klamas n Halkevleri Tiyatro Atölyesi ad na Gülistan Atafl okudu. Giresun'da Tiyatro fiöleni - 1 Nisan 2010 Giresun Halkevi Tiyatro Toplulu u taraf ndan haz rlanan Metin Balay n yazd ve Mehmet Aydeniz in yönetti i YOBAZ adl tiyatro oyunu, E itim-sen Temsilcili i nin organizasyonu ile Boyabat E itim-sen Tiyatro Salonu nda sergilendi. "K sa Film Uzun Muhabbet" - 3 Nisan/24 Nisan 2010 stanbul Halkevi nde Halkevleri Film Atölyesi'nin düzenledi i K sa Film Uzun Mu-

184 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 184 habbet ad yla duyurulan program uzun ve verimli sohbetlerle gecti. Bir ayd r haz rl klar süren etkinli e k sa film yönetmenlerinin yan s ra elefltirmen Seray Genç ile Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinden Anita O urlu kat ld. kinci hafta kad n temal k - sa filmlerin konuklar Selda Çiçek ve lksen Baflar r oldu. Üçüncü hafta iflkence temal filmleri psikiyatrist Ali Ayas yorumlad. Son hafta Hüseyin Karabey'le politik filmler izlendi. 4 hafta süren etkinli i yaklafl k 300 kifli izledi. Halkevi Bandosu stiklal'deydi - 18 Nisan 2010 Halkevlerinin düzenledi i "AKP'ye kul sermayeye köle olmayaca z" yürüyüflünde Halkevi Bandosu en önde yerini alarak ilk gösterisini gerçeklefltirdi. "Seyirci Kalma Emek'e Sahip Ç k"-18 Nisan 2010 Emek sinemas n n y k lmas na karfl sanatç lar ve sanatseverler "Emek sinemas 'n Y kt rmayal m Platformu" taraf ndan düzenlenen yürüyüfle kat ld. Taksim Meydan nda buluflan bini aflk n sanatç ve sanatsever, buradan bafllatt klar yürüyüflle Emek Sinemas n n y k lmas n öngören ve onaylanm fl bulunan projeye karfl ç kt lar. Tünel Meydan ndan yürüyüfle bafllayan Uluslararas flçi Filmleri Festival korteji, Halkevi Bandosu'nun coflkusuyla Taksim Meydan na kadar yürüdü ve orada Emek sinemas 'n Y kt rmayal m platformu yla birleflti. Eskiflehir sokaklar nda bar fl n ve kardeflli in resimleri çizildi-23 Nisan Nisan Çocuk Bayram nda çocuklar, Eskiflehir sokaklar nda bar fl n ve kardeflli in resmini çizdi. Eskiflehir Halkevleri taraf ndan 15 Nisan tarihinden bu yana aç - lan 1 May s, Güvenceli fl nsanca Yaflam, AKP ye Kul Sermaye Köle Olmayaca z stand nda çocuklar bayramlar n kutlad. Bar fl ve kardeflli in resmini çizen çocuklar insanca yaflam, onurlu gelecek hayallerini düflüncelerden, fikirlerden ç kar p resim sayfalar na döktü. Meydanlar ele geçiren çocuklar yapt klar resimleri 1 May s stand nda sergilediler. Emek Halkodas nda çocuklar Biz baflka dünya isteriz dedi-25 Nisan 2010 Yeni aç lan Eskiflehir Emek Halkodas n n ilk etkinli i gerçeklefltirildi. Çocuk bayram n kutlayan çocuklarla 25 Nisan günü Emek Halkodas nda bir araya gelerek 'çocuklar nas l bir dünya istiyor' konulu bir etkinlik gerçeklefltirildi. Kendi haklar n anlatan bir tiyatro haz rlayan çocuklar, oynad klar oyunda, kendi yaratt klar kahramanlar olan 3 yoksul ve 3 zengin çocuk aras nda geçen diyaloglar aktard lar. Mamak Halkevi'nde Çocuk ve Bahar fienli i-26 Nisan 2010 Mamak Halkevi, Çocuk ve Bahar fienli i düzenledi. Ankara Halkevleri taraf ndan mahallelerde düzenlenen 1 May s'a ça r etkinliklerinden biride Mamak Halkevi'nde gerçeklefltirildi. Cumartesi günü, Feyzullah Ç nar Park 'nda saat 14:00'da bafllayan flenlikte, çocuklar için çeflitli yar flmalar yap ld, resim ve origami atölyeleri kuruldu. Yar flma renkli görüntülere sahne olurken atölyelerde üretilen çal flmalar daha sonra sergilendi. fiirintepe Halk Halk fienli inde Bulufltu-23 Nisan 2010 fiirintepe Halkevi ve Liseli Genç Umut un birlikte düzenledi i fiirintepe Halk fien-

185 185 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU li i gerçeklefltirildi. fiirintepe Halk fienli i; Yavuz Canpolat, O uz Boran, Gökhan K - l ç, Haydar Bacanak n sahne ald konser ve davul-zurna eflli inde halaylarla son buldu. Eme in Festivalinde Perde Aç ld!-2 May s Uluslararas flçi filmleri Festivali, görkemli bir buluflmayla perdelerini açt. Festival, gelenekselleflen festival yürüyüflü ile bafllad. Taksim tramvay dura nda toplanan bini aflk n kifli, y k lmas gündemde olan Emek Sinemas na yürüdü. Emek Platformu ve stanbul Kültür Sanat Varyatesi nin de kat ld yürüyüflte Emek sinemas önünde bir bas n aç klamas yap ld. Güvencesizli e seyirci kalma pankart n n aç ld yürüyüfle; Tekel flçileri, SK flçileri, tafleron sa l k iflçilerinin aralar nda bulundu u güvencesizler de yürüdü. Yeni Rüya Sinemas nda oyuncu Levent Üzümcü nün sunumuyla gerçeklefltirilen aç l flta Tekel iflçileri salona sloganlarla girdi. Emek Sinemas çal flanlar, kürsüye ç karak sineman n y k lma karar ndan dolay üzüntülerini dile getirdi. Festivalin aç l fl program n n sonunda Tekel iflçilerinin 78 günlük direnifllerinin gecesi ve gündüzünü perdeye yans tan Ahmet Özer in yönetmenli ini yapt Gördü ümüz kendi yüzümüzdür-tekel direnifli filminin ilk gösterimi yap ld.

186 LET fi M HAKKI

187 187 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU LET fi M HAKKI Halkevleri, 20. Ola an Genel Kurulu ndan sonra iletiflim alan ndaki çal flmalar n yo unlaflt rd. Halkevleri, halk n iletiflim hakk çerçevesinde bir yandan sermaye ve AKP kuflatmas alt ndaki medyan n bilgi-haber verme üzerindeki denetimini k rmaya çal fl rken, di- er yandan alternatif iletiflim alanlar n n yarat lmas yolunda çaba sarf etti. Bir önceki dönemde psikolojik harp dairesinin icraatlar n bu dönem AKP medyas n n manipülasyonlar ve hedef gösterme ad mlar ald. Zaman Gazetesi, kendisine özel misyon tan mlay p Halkevleri ne sahte haberlerle sald r lar n sürdürdü/sürdürüyor. Ancak bu sald r lar her seferinde püskürtüldü. Bununla birlikte Halkevleri, halk n kendi iletiflim kanallar n n oluflturulmas nda yeni ve farkl bir giriflim bafllatt ; Halk Medya. stanbul Okmeydan ve Sar yer de bafllayan Halk Medya çal flmalar mahallelinin alternatif medyay hep birlikte tart flt, yaz yazmaya, haber yorumlamaya kendi bloglar n oluflturmaya bafllad, kendi habercili ini oluflturdu u önemli bir deneyim oldu. Halkevleri belirli periyotlarla mücadele gündemlerini içeren duvar gazeteleri haz rlayarak, flubelerde ve çal flman n sürdü ü mahallelerde halk medya faaliyetlerini yayg nlaflt rd. Yeniden oluflturulan Halkevi nternet Sitesi ise kendi alan nda yeni bir bafllang ç oluflturacak. Her flubenin kendi haberini, kendi etkinliklerini do rudan aktarma olana bulabilece i ortak bir bilgilendirme düzlemi olacak.

188 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 188 LET fi M HAKKI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER letiflim Hakk Atölyesi nden flten Ç karmalara K nama - 28 Ekim 2008 Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Akflam gazetesi ve Show TV yi bünyesinde bar nd ran Çukurova Grubu nda 400 e yak n bas n emekçisinin iflten ç kar lmas karfl - s nda bir aç klama yay nlayarak, iflten ç karmalar k nad ve konunun tüm muhattaplar na mücadele ça r s yapt. Aç klama metninde Türk- fl e ba l Türkiye Gazeteciler Sendikas yönetimine de geliflmeler karfl s nda aktif tav r alma ça r s yap ld. Atv-Sabah Grevine Destek - 13 fiubat 2009 Halkevleri ATV-Sabah çal flanlar n n grevinin en bafl ndan itibaren destekçisi oldu. Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol grev bafllar bafllamaz yay nlad dayan flma mesaj ile grevdeki gazetecilere destek verdi. Halkevciler grevle ilgili tüm eylemleri aktif bir flekilde destekledi. Grevdeki emekçiler 4. Uluslaras flçi Filmleri Festivali aç l fl gecesinde sahnede yer ald. TRT deki Mücadeleye Destek - 15 Temmuz 2009 Halkevleri, TRT nin AKP nin sesi haline getirilme operasyonuna direnen ve bunun karfl l nda bask larla karfl laflan Haber-Sen üyelerinin mücadelesine sürekli destek oldu. Tüm kentlerde Haber-Sen in konuyla ilgili eylemlerine destek veren Halkevleri, dönem dönem yapt aç klamalarla bask lar protesto etti ve TRT halk nd r anlay - fl n sonuna kadar savundu. AKP Medyas n n Yalanlar na Geçit Verilmedi /2010 Halkevleri kurumla ilgili ç kan haberleri günü gününe takip ederek, manüple edilmifl ve yanl fl haberleri an nda tespit ederek müdahale etti. rili ufakl birçok maksatl ve-veya yanl fl haberlerin ilgili kurumlar n haber merkezlerine yap lan uyar larla dü-

189 189 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU zeltilmesi sa land. Halkevleri maksatl olarak do rudan kurumu hedef alan Zaman gibi gazetelerin sald r lar na cevap verdi. Halkevleri Eylül 2009 da, 2004'te yapt iki haberde Halklevleri'nin "illegal örgüt yuvas " oldu unu söyleyen Zaman Gazetesi'ni 1500 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, karar nda "Gazetenin haber verme s n rlar n aflt n " söyledi. Halkevleri Bas n Merkezi 4 Nisan 2010 da Zaman gazetesinde ç kan yalan haberle, 1 May s 2010 da hlas Haber Ajans n n geçti i yalan haber hakk nda birer aç klama yay nlad. Aç klamada iki haberdeki yanl fl ve maksatl bilgiler deflifre edildi. IMF Baflkan na Ayakkab F rlatma Eylemine Destek - 5 Ekim 2009 Halkevleri, yarat lan korku ortam nedeniyle medyada hükümete yönelik elefltirilerin gitgide zay flad bir dönemde Birgün gazetesi çal flan Selçuk Özbek in IMF toplant lar s ras nda IMF Baflkan Dominique Strass Kahn'a ayakkab f rlatmak yoluyla yapt eylemi yay nlad aç klamayla destekledi. Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Yay nland - 30 Ekim 2009 Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi taraf ndan haz rlanan Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu" Halkevleri ve sendika.org sitesinde yay nland. K lavuzda, tüm hak örgütleri ve hak alma mücadelesi yürüten tüm yurttafllar ile toplumsal kesimler için kendi iletiflim kanallar n yaratma yolunda faydal bilgiler bulunuyor. Habercili i toplumsal mücadelenin önemli bir parças olarak ele alan, hak gasplar n n ve hak mücadelelerinin kamuoyunda daha fazla görünür olmas için tüm ezilenlere yayg n, medyadan ba ms z iletiflim kanallar yaratmay öneren, hak gasp na u rayan herkese Haberini yap, de ifltir ça r s yapan k lavuzda, bunu yaflama geçirirken uygulanacak bilgiler anlafl l r bir flekilde aktar l yor. Laborcomm/Uluslararas flçi ve letiflim Konferans May s 2010 V. flçi Filmleri Festivali kapsam nda Ankara Ça dafl Sanatlar Merkezi nde Labor- Comm/Uluslararas flçi ve letiflim Konferans gerçeklefltirildi. Befl oturumda toplam 20 bildiri ve iki ça r l bildirinin sunuldu u, ayr ca medya emekçilerinin, iletiflim emekçilerinin ve emekten yana alternatif medyan n tart fl ld iki panelin yer ald 2 günlük konferans, Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Geliflme ve Toplum Araflt rma ve Uygulama Merkezi (GETA) ve Türkiye Gazeteciler Sendikas n n katk lar yla gerçeklefltirildi. Halk n Medyas n Kurma Yolunda 20. Ola an Genel Kurul da belirtilen halk n kendi iletiflim kanallar n yaratmas gerekti i yolundaki karar kapsam nda yurttafllar n kendi haberlerini kendilerinin yapmalar anlay fl na dayanan halk n medyas program n n ön çal flmalar bafllat ld. Pilot çal flmalar kapsam nda stanbul da çeflitli mahallelerde e itimler gerçeklefltirildi. Bugün bu çal flmalar stanbul da Okmeydan ve Sar yer Halkevi nde sürdürülüyor. Bu iki mahalle kendi habercili ini art k do rudan kendisi oluflturmufl durumda. Hak Mücadeleleri için Medya K lavuzu da, yine halk n medyas program kapsam nda yay nland.

190 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 190 Halkevleri Bas n Merkezi Yenilendi Halkevleri Bas n Merkezi iletiflim alan na verilen önem do rultusunda yenilenerek yeniden yap land r ld. fiubelerden gelen haberlerin niteli i ve niceli i art r l rken halkevleri.org.tr sitesi de tamamen yenilendi. Merkezin görüntülü haber ve görüntülü propaganda malzemesi ürünü üretiminde de hem nitelik hem de nicelik anlam nda büyük art fl gerçeklefltirildi.

191 ENGELL HAKLARI

192 ENGELL HAKLARI Halkevleri son 3 senedir engelli haklar na yönelik bir atölye çal flmas yürütüyor. Halk n haklar formunda temelleri at lan Engelli Haklar Atölyesi, stanbul Körler Rehabilitasyon Merkezinin AKP li Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yok edilmek istenmesi üzerine örgütledi i direniflle ruhunu kazanm flt r. Engellilerin e itimden sa l a, ulafl ma ve çal flma haklar na yönelik ciddi hak ihlallerinin yafland ülkemizde engelliler hem ayr mc l a u ramakta hem de dilendiricilefltirilmeye çal fl lmaktad r. Nüfusun büyük bir bölümünü oluflturan engelliler yaflama kat lmalar n sa layan temel kamusal alanlara eriflimde piyasalaflt rma politikalar sonucu h zla ulaflamaz hale gelmektedir. Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi nde örgütlenen engelliler; Haklar mücadelesinde etkin ve örgütleyici bir inisiyatif oluflturmay, engellilere iliflkin her türlü somut geliflmeye taraf ve müdahil olmay ve engelli haklar mücadelesine öncülük etmeyi eksen olarak belirlemifltir. Bu çerçevede kentsel yaflam alan nda engelli derneklerini de birlefltirerek forumlar örgütlemifl taleplerini görünür hale getirmeye çal flm flt r. Özellikle son bir y ld r her f rsatta engellilerin kazan lm fl haklar n geri almaya çal - flan iktidara karfl aktif mücadele etmektedir. Engelli Haklar Atölyesi; engellilere iliflkin lokal örgütlenme düzeyini toplumsal örgütlenme düzeyine yaymay, sorun ve çözüm seçeneklerini ortaklaflt rmay ve toplumsal bir mücadele zemini yaratmay temel bir yörünge olarak belirmektedir.

193 193 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU ENGELL HAKLARI MÜCADELES EYLEM VE ETK NL KLER Engelli Haklar Atölyesi Engellilerin Hak ve Özgürlüklerini Tart flt - 6 Temmuz 2008 stanbul Sar yer Halkevi'nde toplanan Engelli Haklar Atölyesi, engellilerin hak ve özgürlüklerinin gelifltirilmesine dönük mücadele çizgisini tart flt Bu do rultuda, 1. Haklar mücadelesinde etkin ve örgütleyici bir inisiyatif oluflturmay, 2. Nihai olarak, engelli haklar forumunu haz rlamak ve mücadeledeki çerçeveyi belirlemek amac yla e itim, sa l k, ifl ve sosyal güvenlik, kent ve toplumsal yaflama kat l m gibi haklar özelinde haz rl k forumlar yapmay, 3. Özel e itim ve rehabilitasyon uygulamalar na yönelik haklar gerileten yasal düzenleme giriflimlerine karfl oluflturulan güç birli ine dahil olmay, 4. Engellilere iliflkin her türlü somut geliflmeye taraf ve müdahil olmay ve engelli haklar mücadelesine öncülük etmeyi, 5. Engelli ö renciler ve ailelerine yönelik e itim, etüt, bilgilendirme ve dan flma etkinlikleri örgütlemeyi kararlaflt rd. Engelliler E itim Hakk n Tart flt - 27 Ekim 2008 Engelliler gerçeklefltirilen forumla e itim hakk kavram n kendilerine özgü bafll klarla tart flt lar. Engellilerin E itim Hakk Forumu; Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi, E itim Sen stanbul 3 nolu fiube, Alt Nokta Körler Derne i stanbul fiubesi, Türkiye Sakatlar Derne i Genel Merkezi ve Spina Bifida Derne i nin ortak ça r s yla Çapa T p Fakültesi Kemal Atay Dersli i nde gerçekleflti.

194 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 194 Engelli Haklar Atölyesi Katliama Dur Dedi - 18 Ocak 2009 Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi, Sp na Bifida stanbul fiubesi, Alt Nokta Derne i stanbul fiubesi, Filistin'de yaflanan katliama dur demek için srail Konsoloslu u önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Eyleme 50 kifli kat ld. Engellilerden Krize Karfl Kad köy Eylemine Ça r - 12 fiubat 2009 Engelliler krize karfl 15 fiubat'ta Kad köy'de olacaklar n aç klad. Mitinge kat lacak Türkiye Sakatlar Derne i, Alt Nokta Körler Derne i, Spina Bifida Derne i, Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi ortak pankart açarak taleplerini duyuracaklar n ve engellilere yönelik uygulamalardaki çarp kl klara dikkat çekeceklerini belirttiler. Engellilerin Kentsel ve Toplumsal Yaflama Kat l m Hakk Forumu Yap ld - 01 Mart 2009 Engellilerin Kentsel ve Toplumsal Yaflama Kat l m Hakk Forumu Alt Nokta Körler Derne i stanbul fiubesi nde gerçekleflti. Alt Nokta Körler Derne i stanbul fiubesi, Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi, Spina Bifida Derne i, Türkiye Sakatlar Derne i, flitme Engelliler Derne i, E itim-sen 3 Nolu fiube ve MECE (Toplumun fiehircilik Hareketi) taraf ndan düzenlenen etkinlikte Görme Alan ad n tafl yan ve görme engelli bir kad n n kentsel yaflamda karfl laflt sorunlar anlatan film izlendi. Daha sonra kat l mc lar n temsilcileri taraf ndan yap lan sunumlar ile tart flma bölümüne geçildi. Yaklafl k 80 kiflinin kat ld forum, oturumlar ve tart flmalar fl nda oluflturulan talepler bildirgesinin okunmas ve oy birli i ile kabul edilmesi ile son buldu. Okuluma Dokunma Platformu Bas n Aç klamas Yapt - 14 Mart 2009 stanbul Emirgan da bulunan Alt Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi nin faaliyetlerine yerinde devam etmesi talebiyle, Okuluma Dokunma Platformu bileflenleri ve Alt Nokta Körler Derne i üyeleri Unkapan ndan stanbul Büyükflehir Belediyesi ne yürüyerek bir bas n aç klamas yapt. Engelli Haklar Paneli Düzenlendi - 11 Ekim 2009 Halkevileri Engelli Haklar Atölyesi (EHA) ve Kartal Belediyesi iflbirli i ile Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi nde engelli haklar paneli düzenlendi. Engelliler, haklar n ve örgütlü mücadeleyi konufltular. Dünya Engelliler Gününde Engellilerden Bas n Aç klamas - 03 Aral k 2009 Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle stanbul Galatasaray Lisesi önünde bir bas n aç klamas yapt. Engelliler Ne sadaka ne ayr cal k, paras z e itim paras z sa l k yaz l bir pankart açt. Aç klamay, atölye sözcüsü Mahmut Keçeci okudu. Engellilerden Baflbakanl k Önünde Eylem - 23 Kas m 2009 Engelliler, haklar için stanbul Befliktafl ta bulunan Baflbakanl k Çal flma Ofisi önündeydi. Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi üyeleri Baflbakanl k Çal flma Ofisi nin önünde sus-ma-ya-ca- z yaz l pankart açarak, burada bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi.

195 195 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Dünya Engelliler Gününde fienlik - 05 Aral k Aral k Dünya Engelliler günü dolay s yla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde Kartal Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi ve Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi birlikte flenlik düzenledi. fienli e 400 kifli kat ld. Engelli Haklar Atölyesinden E itim Hakt r Eylemi - 15 fiubat 2010 Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi stanbul l Milli E itim Müdürlü ü önünde bas n aç klamas yapt. Bas n aç klamas nda e itim hakt r engellenemez, ne sadaka ne ayr cal k paras z e itim paras z sa l k, susma hayk r e itim hakt r. sloganlar at ld. Engelli Haklar Atölyesi ad na bas n aç klamas n Nilgün At c okudu. At c konuflmas nda engellilerin e itim, sa l k, kentte engelsiz yaflama, istihdam gibi haklar n n ellerinden al nd n ve yeni uygulamalarla e itim masraflar n n ailelerin üzerine y k ld n bunun sonucu olarak paras olmayan n e itim alamad n vurgulad. Giresun Engelli Haklar Atölyesi nden Etkinlik - 05 Aral k Aral k Dünya Engelliler Günü, Bulancak Engelli Haklar Atölyesi taraf ndan Giresun/Bulancak ta yap lan bir etkinlikle kutland. Slayt ve tiyatro gösterisi ile müzik ve fliir dinletisinin yap ld etkinli e 200 kifli kat ld. Tiyatro gösterisi Giresun Engelli Haklar Atölyesi taraf ndan gerçeklefltirildi. Engelsiz Okuyorum fienli i - 3 Nisan 2010 Halkevleri Engelli Haklar Atölyesi ve Kaz m Koyuncu Kültür Merkezi nin ortaklafla örgütledi i Engelsiz Okuyorum projesi kapsam nda kütüphanecilik haftas nda kitap flenli i, kültür merkezinde gerçekleflti. Gönüllü okuyucularla birlikte yürütülen Engelsiz Okuyorum projesi görme engellilere kitap okuma sevgisini dayan flma a lar yla örmeye çal fl yor. Kat l mc lar n ortak ürünlerinin sergilendi i okuma flenli inde gönüllü okuyuculardan Hüsnüye Ayano lu nun yaz p yönetti i Hacivat ve Karagöz gösterisi; Karagöz kitap okuyacak m oyunu büyük ilgi toplad. Cemal Karakufl ve Engelli Haklar Atölyesi müzik grubu Yal n Ezgi müzikleriyle flenli i renklendirdi. Ayr ca gönüllü okuyucular n öykü ve fliir dinletilerinden oluflan canl performanslar etkinli i coflku katt. fienli e Reflit Pafla Körler okulu ö rencileri ve Göz-Der üyeleri de kat larak projeye desteklerini sundular. Engelliler Haklar n Tart flt - 09 May s 2010 Spina Bifida Derne i ve Halkevleri Engelli Atölyesinin ortaklafla gerçeklefltirdi. Engelliler Haklar n Tart fl yor bafll kl forum Ka thane belediyesi meclis salonunda gerçekleflti. Yaklafl k 35 kiflinin kat ld forumda engellilerin e itim haklar e itimciler, veliler ve engelliler taraf ndan tart fl ld. kinci bölümde ise ulafl mdan sa l a çal flma hakk na kadar temel haklar alan nda engellilerin karfl laflt hak gasplar Kasder ve Sa l ma Engel Olma Platformu nun temsilcilerinin sunumlar yla tart fl ld. Engelliler Festivalde - 04 May s 2010 flçi Filmleri Festivali nde engellilerle beyaz perde bulufltu. Karpuz Kabu undan Gemiler Yapmak filmi stanbul Halkevi nde görme engelliler için sesli betimleme yap lm fl olarak izlendi. Filmden sonra engelliler ve sinema

196 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 196 bafll kl k sa bir söylefli yap ld. Marmara Üniversitesi akademisyenlerinin kat ld sohbette sesli betimle yöntemleri tart fl ld. Festivalde Engeller Beraber Afl ld - 09 May s 2010 flitme ve görme engelliler Beyo lu sinemas nda Baflka Dilde Aflk filmini beraber izleme f rsat n yakalad. Yo un ilginin oldu u sesli betimleme ve alt yaz l filmde iki engel grubu buluflma f rsat yakalam fl oldu. Engelliler Ulafl m Hakk için Eylemde - 16 May s 2010 Halkevleri Engeli Haklar Atölyesi öncülü ünde kurulan Sakatlar Eriflim Platformu engellilerin ulafl m hakk na sahip ç kmak için soka a ç kt. lk olarak toplu tafl m araçlar ndan belediye otobüslerinin engellilere yönelik düzenlenmesi hedefini önüne koyan platform Taksim Meydan ndan Tünel e kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Yürüyüflte 2012 ye kadar düzenlemesi gereken otobüslerin nas l olmas gerekti ini gösteren bir otobüs maketi engelliler taraf ndan tafl nd.

197 KADIN MÜCADELES

198 HALKEVC KADINLAR ÇALIfiMASI KADIN MÜCADELES Halkevci Kad nlar, kad nlar n ve erkeklerin özgür, eflit ve üretken bireyler olarak yer ald klar kolektif bir toplumsal hayat yaratma hedefiyle erkek egemenli inin, s - n fsal egemenlik iliflkilerinin ve siyasal/toplumsal gericili in, kad nlar n emekleri, kimlikleri ve bedenleri üzerinde kurdu u her türlü bask ve sömürü biçimine karfl mücadele ediyor. Bugün kad n özgürleflme mücadelesi kad nlar n büyük ço unlu unun bütün insani potansiyellerini gelifltirebilen; politik haklar n kullanabilen ve toplumsal hayata aktif biçimlerde katk da bulunabilen tam ve eksiksiz insanlar (yurttafllar) olmas n maddi anlamda imkâns z k lan neoliberal kapitalizme ve erkek egemenli ine karfl birleflik bir mücadele olarak kuruluyor. Kad nlar hapsedildikleri; güvencesizlerin en güvencesizi, ucuz iflçi, ücretsiz ev kölesi konumlar yla neoliberalizmin mülksüzlefltirme, iflçilefltirme ve eme in yeniden üretim alan na yönelik piyasalaflt rma sald r s n n oda- nda yer al yorlar. Tam da bu nedenle yaflamsal talepler etraf nda büyüyen bar nma, beslenme, e itim, sa l k, su, çevre, ekme-biçme hakk mücadelelerine en önde kat l yor, yeni bir s n f hareketinin kurucu zemini olan neoliberalizme karfl hak mücadelelerinin en aktif öznelerinden birini oluflturuyorlar. Hak mücadeleleri, düzenin en d - fl na itilen, eflit yurttafl say lmayan kad nlar n siyasal alana müdahale kanal n oluflturuyor. Halkevci Kad nlar, kad n özgürleflme bilincinin ve mücadelesinin yükselmesi ve hak mücadelelerinin kad n özgürleflmesinin kurucu zeminlerinden biri olmas için mücadele ediyorlar. Bunun için kad nlar n özgül talepleri ve politik varl klar yla mücadelenin tamam nda özne haline gelmesi ve hak mücadelelerinin politik, pratik ve ide-

199 199 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU olojik çizgisinin neoliberal kapitalizmle birlikte erkek egemenli ini de ortadan kald rmay hedefleyen bir içerikle derinlefltirilmesi gerekti i bilinciyle çal flmalar n sürdürüyorlar. fiimdi hak mücadeleleri içinde örgütsüzler ve örgütlenemez k l nanlar, kad nlar, Halkevleri nde örgütleniyorlar. Sermayeye karfl eme in ihtiyaç ve talepleri için, kad n özgürlü ü için harekete geçiyorlar. Halkevci Kad nlar, SSGSS ye karfl paras z sa l k, güvenceli ifl talebiyle yürüttükleri çal flmalarla; yerel seçimlerde halk n muhtarlar program nda yer alan kad n talepleri ve kad n aday çal flmalar yla; DESA ve TEKEL direnifllerinde ördükleri dayan flma iliflkileri ve direnifl sürecindeki eylemlere kat l mlar yla; krizin etkilerine karfl mahalle meydanlar nda, semt pazarlar nda kurduklar kad n kürsüleriyle; bar nma, ulafl m, su mücadelelerine kat l m biçimleriyle; tacize, tecavüze, erkek fliddetine karfl mücadeleleri, çocuk tacizcisi Üzmez e indirdikleri flemsiyeyle simgeleflen erkek egemenli ine ve gericili e karfl mücadeleleri ile özgün bir kad n mücadelesi çizgisini aç a ç kar yorlar. Halkevlerinde kurulan kad n dayan flmas yla, bir araya geldikleri toplant, söylefli, e itim çal flmalar, etkinlik ve eylemlerde ezilmiflliklerinin nedenlerini; bedenleri ve emekleri üzerindeki bask ve sömürü mekanizmalar n sorgulamay ve bunlara karfl mücadele etmeyi birlikte ö reniyorlar. Kad nlar, insanca bir yaflam talebini eflit bir yaflam n öznesi olmak talebiyle birlikte ele al yor; eflit ve özgür olmak için acilen hepsi de birbiriyle yak ndan iliflkili olan güvenceli ifl, krefl, sa l kl ve fliddetten uzak bir hayat güvencesi istiyorlar. Bu nedenle krizin y k m n n alt nda kalmamak için 4 Acil fiart için Kad nlar El Ele Bir Ad m Öne kampanyas n örgütlüyorlar. Neoliberal gerici AKP iktidar n n kad n ikincillefltiren, eme ini de ersizlefltiren, kad n kimli ini afla - layan, kad n bedeni üzerinde egemenlik kuran kad n düflman politikalar na karfl mücadele ediyorlar. Ülkemizde neoliberal sald r larla iç içe geçerek Türk ve Kürt kad nlar n n güncel ezilmifllik biçimlerini belirleyen savafl, rkç l k, militarizm ve dinsel gericili e karfl çal flmalar n sürdürüyorlar. Halkevci kad nlar, kad nlar n örgütlülü ünün; baflta Halkevi örgütünde, halk n haklar mücadelesinde ve yaflam n her alan nda kad nlar olarak ayr mc l a, fliddete ve bask ya u ramadan eflitlikçi iliflkiler içinde özgürce var olabilmenin; söz, yetki ve karar sahibi olabilmenin temel koflullar ndan biri oldu u bilinciyle örgütlenme çal flmalar na devam ediyorlar.

200 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 200 KADIN MÜCADELES EYLEM ve ETK NL KLER SSGSS Söyleflisi 14 Haziran 2008 skenderun Halkevi fiubesi nde Halkevci kad nlar SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas ) konulu bir söylefli yapt. Desa Direniflçisine Dayan flma Ziyareti Yap ld 18 Temmuz 2008 Halkevci Kad nlar Desa fabrikas nda çal flan ve sendikal oldu u için iflten at lan Emine Arslan a dayan flma ziyareti gerçeklefltirdi Desa Direnifli le Dayan flma Eylemi 30 A ustos 2008 Desa Direnifliyle Dayan flma zmir Kad n Platformu, direniflteki DESA iflçilerinin yan nda olduklar n belirterek, iflçilerin sendikal olarak ifle dönme talebinin karfl lanmas n istedi. SSGSS Konulu Toplant Yap ld 20 Eylül 2008 stanbul Halkevi nde 1 Ekim de yürürlü e girecek olan SSGSS hakk nda bir toplant yap ld. Sosyalist Feminist Kolektif ten Meriç Eyüpo lu SSGSS nin ve istihdam paketinin özellikle kad nlara dönük etkilerini ve kad nlar n esastan itiraz ettikleri noktalar anlatt. Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas le lgili Toplant 21 Eylül 2008 Eskiflehir Halkevi Kad n Meclisi Aklam yoruz Hakl yoruz mitingi kapsam nda mahallerde kad n toplant lar yapt. Kad nlar AKP yi ve Onun SSGSS ni Aklam yor - 27 Eylül 2008 Eskiflehir de Halkevci Kad nlar Meclisi, kad nlar AKP yi ve onun SSGSS ni Aklam yor diyerek bas n aç klamas yapt lar. Ard ndan Aklam yoruz Hakl yoruz kampanyas çal flmas için kad n stand açt lar.

201 201 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Ankara da Sa l k Hakk Eylemi 29 Eylül 2008 Sakarya Caddesi nde buluflan kad nlar sa l k hakk taleplerinin ifade edildi i önlükleriyle ve dövizleriyle Sa l k Bakanl önüne yürüdüler. 2 Kas m daki Aklam yoruz Hakl yoruz mitingine ça r yapt lar. Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas le lgili Etkinlik 8 Ekim 2008 Samsun da Halkevci Kad nlar "Aklam yoruz Hakl yoruz" kampanyas kapsam nda Savulun Kad n Savaflç lar Geliyor adl belgeselin gösterildi i bir etkinlik yapt lar. Aklam yoruz Hakl yoruz Kampanyas le lgili Eylem - 12 Ekim 2008 Eskiflehir de Kad nlar n Haklar Var, Gerçek Yurttafll k çin fiartlar Var pankart - n n arkas nda toplanan Halkevci Kad nlar, Eskiflehir Halkevinin Aklam yoruz, Hakl - yoruz kampanya stand n n önünde bir bas n aç klamas yapt lar. E itim Hakk Eylemi 18 Ekim 2008 Mersin de Halkevci kad nlar E itim hakk m za göz dikenleri Aklam yoruz Hakl - yoruz diyerek bir eylem gerçeklefltirdi. E itim-sen Mersin fiubesi nin Okuluma Ödenek stiyorum kampanyas na destek eylemi gerçeklefltiren Halkevci kad nlar taleplerini içeren dilekçelerini l Milli E itim Müdürlü ü ne sundular. Anne Çocuk letiflimi Toplant s Yap ld 21 Ekim 2008 Eskiflehir Gültepe Halkevi nde psikolojik dan flman n kat l m yla anne çocuk iletiflimi konulu bir söylefli gerçeklefltirildi. Zamlara Karfl Eylem 17 Kas m 2008 Ankara da, Mamakl Halkevci Kad nlar ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Kad n Komisyonu AKP nin do algaz ve elektrik zamlar na karfl sokaklar s tan bir eylem yapt. Zamlara ve Krize Sessiz Kalmayaca z - 21 Kas m 2008 Eskiflehir Halkevci Kad nlar Meclisi krize ve zamlara karfl sokaklara ç kt. Kad n ve Kriz Konulu Seminer 22 Kas m 2008 Eskiflehir Halkevi Kad n Meclisi taraf ndan Kad n ve Kriz bafll kl bir söylefli gerçeklefltirildi. Kad na Yönelik fiiddet Konulu Etkinlikler - 24 Kas m 2008 Avc lar Halkevi nden kad nlar 25 Kas m Kad na Yönelik fiiddete Karfl Uluslararas Dayan flma ve Mücadele Günü dolay s yla bir etkinlik gerçeklefltirdiler. Sar - yer de Tarabyaüstü Ömürtepe Mahallesi ve Büyükdere Kocatafl ta ayn gün yap lan iki ayr etkinlikte fliddete karfl kad n dayan flmas için kad nlar bir araya geldiler. 24 Kas m günü Bahçelievler Halkevi nden kad nlar bir etkinlik gerçeklefltirdiler. fiiddet Konulu Etkinlik 26 Kas m 2008 Samsun da fiiddete Karfl Kad n Buluflmas konulu resim sergisi aç ld ve söylefli yap ld.

202 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 202 fiiddete Karfl Eylem 25 Kas m 2008 Eskiflehir Demokratik Kad n Platformu bir yürüyüfl yapt. fiiddete Karfl Panel ve Foto raf Sergisi Yap ld 28 Kas m 2008 Adana Halkevi nde kad na yönelik fliddet ve kriz konulu bir panel yap ld. Halkevi nde foto raf sergisi aç ld. Adana Kad n Platformu nun akflam saatlerinde yapt yürüyüfle 100 e yak n kad n kat ld. Yerel Seçimler le lgili Toplant 1 Aral k 2008 Bahçelievler Halkevi nde kad nlar yerel yönetimler gündemiyle toplanarak taleplerini belirlediler. Krize Karfl Mutfak Dayan flmas 15 Aral k 2008 stanbul Bahçelievler Halkevi nden kad nlar krize karfl mutfak dayan flmas ad n verdikleri toplu al fl-verifli gerçeklefltirdiler. Ucuz ve Sa l kl Ekmek çin Eylem 20 Aral k 2008 Mersin de Halkevci Kad nlar ucuz ve sa l kl ekmek istedikleri bir eylem yapt lar. Toplumsal Cinsiyet Konulu Panel Yap ld 27 Aral k 2008 Eskiflehir Halkevi nde toplumsal cinsiyet konulu 6 hafta süren atölye çal flmas bafllad. Kriz Karfl t Eylem Yap ld 6 Ocak 2009 Mersin de Halkevci Kad nlar Demirtafl mahallesinde krize karfl eylemlerinin üçüncüsünü gerçeklefltirdiler.

203 203 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Krize Karfl Kad n Kürsüsü 17 Ocak 2009 Bursa da Halkevci Kad nlar kad nlar n krize karfl flartlar var kürsüsü kurdular. Kad n Kürsüsü Kuruldu 17 Ocak 2009 Okmeydan Halkevi nden kad nlar mahalle pazar nda kad n kürsüsü kurdu. Krizin as l yükünü evi idare etmek zorunda olan kad nlar n tafl d, zamlar n, iflsizli in, yoksullu un en çok kad nlar vurdu u üzerine konuflmalar yap ld. Krize Karfl Kad nlar Kürsüde Ocak/3-5 fiubat Eskiflehir de Halkevci Kad nlar krize, iflsizli e, yoksullu a, gericili e, AKP nin kad n düflman politikalar na karfl semt pazarlar nda kad n kürsüleri kurdular. Yerel Seçimlerle lgili Toplant 10 fiubat 2009 Okmeydan Mahmut fievket Pafla mahallesinde muhtar aday olan Ayfle Saliha D flkaya mahallede en çok biz kad nlar yafl yoruz diyerek nas l bir mahalle istiyoruz? sorusuna yan t aranan kad n toplant lar düzenlemeye bafllad. Bahçelievler de Kad nlar Yerel Seçimler çin Topland - 10 fiubat 2009 Bahçelievler Halkevi nden Kad nlar daha önce yerel seçimler için belirledikleri taleplerin sözcülü ünü yapacak muhtar aday n kendi içlerinden seçip; ev toplant lar - na bafllad lar. Üzmez e Karfl Eylem 21 fiubat 2009 Bursa'da Halkevci ve Kolektifçi Kad nlar, Hüseyin Üzmez'in kendilerini hedef alan aç klamalar na cevap verdi, Üzmez le ilk duruflmada yeniden görüfleceklerini duyurdu. Akan-Sel flçileriyle Dayan flma Eylemi 22 fiubat 2009 Mersin de Liman- fl sendikas na üye olduklar için iflten ç kart lan 1200 Akan-Sel iflçisi direnifllerinin 48. gününde dayan flma eylemleri ile desteklendi. Halkevci Kad nlar direniflteki iflçileri ziyaret ederken kent merkezinde de emek örgütlerinin destek verdi i bir eylem yap ld. Eskiflehirde Söylefli 22 fiubat 2009 Eskiflehir Halkevci Kad nlar Meclisi kriz ve yerel yönetimler bafll yla Harb- fl salonunda 100 kiflinin kat l yla bir söylefli gerçeklefltirdi. Kad n Sa l Söyleflisi 5 Mart 2009 Eskiflehir Gültepe Halkevi nde kad n sa l söyleflisi yap ld. stanbul da 8 Mart Eylem ve Etkinlikleri 8 Mart 2009 stanbul: Halkevci Kad nlar 8 Mart öncesi düzenledikleri eylemle Unkapan nda bulunan Çal flma Bölge Müdürlü ü önünde buluflarak stanbul Büyükflehir Belediyesi ne yürüdü. Eylemde yaklaflan yerel seçimler öncesi kad nlar n yerel yönetimlerden talepleri dile getirildi. Krizin y k m na karfl insanca bir yaflam için mücadele ça r s yap ld. Eylemde Halkevci Kad nlar n destekledi i kad n muhtar adaylar da konuflmalar yapt.

204 Sefaköy: 28 fiubat günü Sefaköy Halkevi'nde biraraya gelen kad nlar bir video gösterimi ile bafllayan ve Sefaköy Halkevi Tiyatro Ekibi taraf ndan "Dün gece hamile kald n" isimli oyunun sergilendi i etkinlikte bulufltu. Sar yer: Sar yer de Kocatafl Mahallesi nde ve Ömürtepe Mahallesinde etkinlik yap ld. Ömürtepe de yaklafl k 120 kad n n kat ld etkinlikte, halk n muhtar adaylar ndan Handan K z laslan da mahalledeki kad nlarla ortak isteklerini paylaflt. Bahçelievler: 6 Mart günü yap lan ve 250 kad n n kat ld flenlikte 8 Mart'ta Kad köy'de yap lacak olan mitinge ça r yap ld. stanbul Kad n Platformu ndan Miting 8 Mart 2009 stanbul 8 Mart Kad n Platformu nun düzenledi i eyleme Halkevci Kad nlar kriz ve yerel seçimlere dönük taleplerini yazd klar bez dövizlerle kat ld lar. Halkevci Kad nlardan 8 Mart Eylemi 7 Mart 2009 Kocaeli nde Halkevci Kad nlar Belediye flhan önünden Sabri Yal m Park 'na kadar tencere, tava ve pankartlar ile yürüdüler. Ankara da 8 Mart Etkinlikleri: HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 204 Film Gösterimi 22 fiubat 2009 Ankara da Keçiörenli Halkevci Kad nlar 22 fiubat Pazar günü Keçiören Halkevi nde Mutluluk adl film gösterimi ile yan yana gelerek kad nlar n maruz kald zorluklar tart flt lar. lker Mahallesi nde 8 Mart Etkinlikleri 8 Mart Haftas 2009 lker Mürsel Uluç Mahallesi Muhtar Aday Yusuf Yurteri nin bürosunda kad nlar 3 hafta boyunca 8 Mart Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri düzenlediler. Dikmen Halkevi nde 8 Mart Etkinlikleri fiubat 2009 Dikmen Halkevi nde okuma yazma kursuna gelen kad nlar 23 fiubat ta düzenlenen etkinlikte Utanç adl film izlendi. Ard ndan 27 fiubat ta bir araya gelen kad nlar Dikmen Dilan Sa l k Oca Baflhekimi ile cinsiyet oluflumu ve kad n üreme sa l konusunda söylefli yap ld. Eskiflehir de 8 Mart Mart 2009 Eskiflehir Halkevci Kad nlar Meclisi ve Demokratik Kad n Platformu 7 Mart ta birlikte kad n eylemi düzenledi. 8 Mart ta ise Halkevci Kad nlar alandayd lar. Ankara da 8 Mart Mitingi 8 Mart 2009 Ankara Kad n Platformu bileflenlerinin düzenledi i eyleme Halkevci Kad nlar kitlesel biçimde ve talepleriyle krizin yükünü s rtlanmayaca z slogan yla kat ld lar. 8 Mart Etkinlikleri 22 fiubat / 5-7 Mart 2009 Eskiflehir Halkevci Kad nlar Meclisi 22 fiubat Pazar günü Harb- fl salonunda Kad n söyleflisi gerçeklefltirdi. 5 Mart ta kad nlar Eskiflehir Gültepe Halkevi nde bulufla-

205 205 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU rak bir etkinlik yapt lar. 7 Mart ta ise Eskiflehir Demokratik Kad n Platformu yürüyüfl gerçeklefltirdi. Adana da 8 Mart Mitingi 8 Mart 2009 Adana 8 Mart Kad n Platformu nun ça r s yla emperyalizme, neoliberalizme, erkek egemenli ine ve savafla karfl ellerimizi birlefltiriyoruz diyen kad nlar mitingde bulufltu. Bursa da 8 Mart Mitingi 8 Mart 2009 Bursa Kad n Platformu nun ça r s ile Orhangazi Park na bir yürüyüfl düzenlendi. Kürt kad nlar n n yo un kat l m gösterdi i eylemde Halkevci Kad nlar ve Kolektifçi Kad nlar da Hüseyin Üzmez e karfl yap lan eylemle simge haline gelen flemsiyeler tafl - yarak yürüdü. Halkevci Kad nlar Dünya Su Forumu nu Protesto Etti 19 Mart 2009 Halkevci Kad nlar, Dünya Su Forumu nun topland Sütlüce Kültür Merkezi önünde yapt klar eylemde, su tekellerinin suyu metalaflt rma ve kar alan haline getirme planlar karfl s nda tekellerin pefllerini b rakmayacaklar n söylediler ve bofl su bidonlar n forumun yap ld bölgeye f rlatt lar. Yerel Seçimlerle lgili Bas n Aç klamas 24 Mart 2009 Eskiflehir Halkevi nde Halkevci Kad nlar, kad nlar n yerel yönetimlerden taleplerini dillendirdikleri bir bas n aç klamas yapt lar. Üzmez Yarg lan rken Kad nlar Adliye Önündeydi 24 Mart 2009 Bursa Adliye Saray önüne flemsiyeleri ve terlikleriyle gelen Halkevci Kad nlar, Üzmez adliyeden ayr lana kadar 2 saat boyunca eylemlerine devam ettiler. Gericili e Karfl Eylem 13 Nisan 2009 Baflbakanl a ba l Aile ve Sosyal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü nün, Do uda Aile Yap s n Korumak bafll ile sundu u raporda yer alan gerici referanslar ve kad n haklar n n geriletilmesine dönük öneriler Halkevci Kad nlar taraf ndan protesto edildi. Eskiflehirli Kad nlardan Bas n Aç klamas - 13 Nisan 2009 Halkevci Kad nlar Meclisi bar fl gelini Pippa Bacca y unutmad ve bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Krize Karfl Kad nlar fiartlar n Aç klad 23 Nisan 2009 Eskiflehir Halkevleri nin Adalar Mevkii nde açt stantta Halkevci Kad nlar krize karfl kad nlar n flartlar n aç klayarak tüm k z kardeflleri 1 May s ta alanlarda olmaya ça rd. Kad nlar Haklar n Konufluyor Forumu Yap ld 25 Nisan 2009 Ankara da Halkevci Kad nlar "Kad nlar Haklar n Konufluyor" forumunda krizi, yoksullu u, fliddeti ve yeni bir dünyay kuracak olan mücadele ve dayan flma pratiklerini kendi dillerinde tart flt.

206 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 206 Anneler Günü le lgili Etkinlik Yap ld 10 May s 2009 Eskiflehir Halkevi nde yap lan kahvalt yla Anneler Günü kutland ve ev içinde kad n n görünmeyen eme ine dikkat çeken konuflmalar yap ld. Anneler Günü le lgili Etkinlik - 10 May s 2009 Bursa da Halkevi nde slayt gösterimiyle bafllayan etkinlik, müzik dinletisi ve çay sohbetiyle sürdü. Etkinlikte ayr ca Hüseyin Üzmez davas n n 26 May s ta görülecek duruflmas için ayn gün Adliye önündeki eyleme kat lma ça r s yap ld. Anneler Günü Eylemi 11 May s 2009 Anneler Günü nde Kartal Kad n Platformu ndan kad nlar "Anneler gününde öfkeliyiz" bafll kl bas n aç klamas yapt. Mardin Bilge Köyü ne Ziyaret 12 May s 2009 Halkevci Kad nlar n da içinde yer ald çok say da kad ndan oluflan heyet, 6 s çocuk, 16 s kad n 44 kiflinin katledildi i Mardin Bilge Köyü nü ziyaret etti. Kad n ve fiiddet Konulu Panel 16 May s 2009 Halkevci Kad nlar Adana Halkevi nde Kad n ve fiiddet konulu bir panel gerçeklefltirdi. Üzmez i Protesto 26 May s 2009 Hüseyin Üzmez in davas nda Adli T p sonuçlar n n beklenmesi gerekçesiyle dava ileri bir tarihe ertelenirken, Ankara da Halkevci Kad nlar adalet uyuma, tecavüze göz yumma sloganlar yla Üzmez i protesto etti. Üzmez Protestosu 27 May s 2009 Adana da Halkevci Kad nlar, bas n toplant s ile çocuk istismarc s Hüseyin Üzmez'i protesto etti fiiddet ve Namus Cinayetleri ile lgili Eylem 28 May s 2009 Eskiflehir de Halkevci Kad nlar, tecavüze ve cinsel istismara, Hüseyin Üzmezgillere, artan fliddet olaylar ve namus cinayetlerine karfl bas n aç klamas yapt. Krefl Hakk çin mza Topland 30 May s 2009 stanbul Bahçelievler Halkevi nden kad nlar, So anl ve Cumhuriyet mahallelerinde paras z, nitelikli krefl hakk için bir kampanya bafllatt lar. Pazarda bildiri da t m - n n ard ndan Sefaköy Halkevi tiyatro toplulu u krefl konulu bir skeç sahneledi. Diyarbak r daki Foruma Kat l m Sa land 31 May s 2009 Söyleyecek sözümüz, çözümü gelifltirecek gücümüz var slogan yla Demokratik Özgür Kad n Hareketi (DÖKH) öncülü ünde düzenlenen, Türkiye nin çeflitli yerlerinden çok say da kad n örgütünün bir araya geldi i kad n forumu ve mitingi Diyarbak r'da gerçeklefltirildi. Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol ve Halkevci Kad nlar n temsilcileri foruma kat ld lar. fiiddet le lgili Eylem Yap ld 8 Haziran 2009 Adana Kad n Platformu taraf ndan bas n aç klamas ve ard ndan oturma eylemi

207 207 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU gerçeklefltirildi. Eylemde ayr ca May s ay nda yaflanan fliddet olaylar n n bilançosu aç kland. Okuma Yazma Sertifika Töreni Yap ld 7 Haziran 2009 Ankara Dikmen Halkevi Okuma-Yazma Kursu 2. grup Sertifika Töreni ve Geleneksel Kermesi Ahmed Arif Park nda gerçeklefltirildi. Eskiflehir den Bursal Kad nlara Destek - 13 Haziran 2009 Bursa da Üzmez i protesto ettikleri gerekçesiyle yarg lanan kad nlar için Kad n Meclisi bir bas n toplant s düzenledi ve tüm kad nlar Bursa daki duruflmaya davet etti. Üzmez i Protesto - 17 Haziran 2009 Adana Kad n Platformu, Halkevci Kad nlar ve Ö renci Kolektifleri nden kad nlar, Üzmez i protesto ettikleri için haklar nda 7.5 y la kadar hapis istemiyle dava aç lan P nar Koyuncular ve Nergiz fiimflek le dayan flma eylemi yapt. Krize Karfl Kad nlar Eylem Yapt 18 Haziran 2009 Halkevci Kad nlar stanbul Bak rköy de krizin y k m karfl s nda kad nlar n flartlar - n aç klamak üzere bir araya geldi. Krizin y k m karfl s nda Halkevci Kad nlar tüm kad nlara koflulsuz sosyal güvence ve en az asgari ücret tutar nda geçim ödene i, her mahalleye krefl ve s nma evi istediler. Üzmez i Protesto Etti i çin Yarg lanan Kad nlarla Dayan flma - 18 Haziran Ankara da Halkevci Kad nlar, 10 lar eylemi kapsam nda, AKP nin kad n düflmanl na karfl siyasal ve demokratik haklar için AKP l Binas na yürüdü. P nar Koyuncular ve Nergiz fiiflek ile tutuklanan 7 KESK li kad na destek için AKP il binas önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Üzmez i Protesto Etti i çin Yarg lanan Kad nlarla Dayan flma - 18 Haziran zmir Konak Halkevi önünden bir yürüyüflle bafllayan protestoyu Halkevci Kad nlar, Ö renci Kolektifleri nden Kad nlar, Liseli Genç Umut'tan Kad nlar düzenlerken KESK, Sosyalist Feminist Kolektif ve Ba ms z Kad n nisiyatifi nden kad n temsilciler de eyleme destek verdi. Eskiflehir de Halkevci Kad nlar Meclisi Bas n Aç klamas - 27 Haziran 2009 Hüseyin Üzmezin flikâyetçi oldu u kad nlar n Bursa daki davas na destek eylemine gitmeden önce Üzmez çeri Kad nlar Soka a Adalet stiyoruz diyen kad nlar bas n aç klamas yapt. Üzmez i Protesto Etti i çin Yarg lanan Kad nlarla Dayan flma - 28 Haziran 2009 Eskiflehir Halkevleri nden kad nlar ve Ö renci Kolektiflerinden kad nlar Üzmez protestosu nedeniyle yarg lanan P nar Koyuncular ve Nergiz fiiflek le dayan flma eylemi yapt lar. Kad nlar Çözüm çin Bulufluyor Etkinli ine Kat l m 29 Haziran 2009 lki 25 May s ta Diyarbak r da gerçekleflen Kad nlar çözüm için bulufluyor etkin-

208 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 208 li inin ikincisi Ankara da yap ld. Türkiye nin farkl illerinden gelen kad n temsilciler, kad nlar n Kürt sorununa bak fl n ve çözüm önerilerini konufltular. Krefl Kampanyas le lgili Söylefli - 30 Haziran 2009 stanbul Bahçelievler Halkevi nde krefl mücadelesi yürüten kad nlar Çi dem Çidaml n n kat ld Krefl talebi kad nlar için neden önemlidir? isimli söyleflide bulufltu. Üzmez i Protesto Etti i çin Yarg lanan Kad nlarla Dayan flma - 30 Haziran Adana Kültür Sokak önünde bir araya gelen Halkevci Kad nlar Hüseyin Üzmez i protesto ettikleri için haklar nda dava aç lan P nar Koyuncular ve Nergis fiiflek için dayan flma eylemi düzenlediler. Krefl Talebi ile lgili E itim Düzenlendi 7 Temmuz 2009 stanbul Bahçelievler Halkevi nde krefl mücadelesi yürüten kad nlarla annelik, toplumsal cinsiyet gibi bafll klar içeren 4 haftal k e itim çal flmas bafllad. Kad nlar Kahvalt da Bulufltu 12 Temmuz 2009 stanbul da Halkevci Kad nlar Kaz m Koyuncu Kültür Merkezi nde yap lan kahvalt da bir araya geldi A ustos tarihlerinde yap lacak kad n kamp na dönük görüfller paylafl ld. Mahalle Krefli Kampanyas Bafllat ld - 23 Temmuz 2009 Ankara Dikmen de Halkevci Kad nlar ve Sokullu Mehmet Pafla, fiehit Cevdet Özdemir, Harbiye Mahalleleri Muhtarlar yla birlikte mahalle krefli kampanyas bafllat ld. Su Zamm Protestosu 29 Temmuz 2009 Yüksel Caddesi nde bir araya gelen Halkevci Kad nlar Ankara Büyükflehir Belediyesi nin suya yapt zamm protesto etmek için Güvenpark taki Belediye binas na yürüdüler. Belediye Meclisi nde Krefl Talebi Dile Getirildi 3 A ustos 2009 stanbul Bahçelievler Halkevi nden krefl mücadelesi yürüten kad nlar n daha önce görüfltükleri belediye meclis üyesi Seyit Ali Aydo mufl meclis toplant s nda kürsüden kad nlar n krefl talebini dile getirerek So anl ve Cumhuriyet mahallelerine paras z/nitelikli kreflin belediye taraf ndan aç lmas için önerge verdi. Önerge oy çoklu u ile kabul edildi. Önergenin verildi i toplant y kad nlar da izledi. Kriz, Yoksulluk, fiiddet Konulu Söylefli 8 A ustos 2009 stanbul Avc lar Halkevi'nde etkinlikte bir araya gelen kad nlar; krizi, yoksullu u, zamlar, fliddeti, temel ihtiyaçlar n ve haklar n konufltular. Berçelan daki Bar fl Nöbetine Kat l m 11 A ustos 2009 Bar fl çin Kad n Giriflimi Koordinasyonu taraf ndan Hakkari'nin Berçelan Yaylas 'nda 8 A ustos'u 9 A ustos'a ba layan gece gerçeklefltirilen S f r Noktas nda Ba-

209 209 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU r fl Nöbeti bas n aç klamas yla sona erdi. Nöbete Halkevleri Genel Baflkan lknur Birol da kat ld. Kriz ve Kad n Konulu Anketin Sonuçlar Aç kland 18 A ustos 2009 Eskiflehir Halkevi Kad nlar Meclisi, fl ve flçi Bulma Kurumu önünde, 5 gün boyunca yapt klar ; krizin kad nlara etkilerini aç a ç karmaya dönük anketin sonuçlar - n aç klad. Ankara da Kad n Çay - 23 A ustos 2009 Yaz aylar boyunca imza toplayarak krefl hakk mücadelesi yürüten Dikmenli Kad nlar di er Halkevi flubelerinden gelen kad nlarla kad n çay nda bulufltular, deneyimlerini paylaflt lar. Halkevci Kad nlar Kampta Bulufltu A ustos 2009 Halkevci Kad nlar A ustos tarihleri aras nda zmir Seferihisar Kad n Kamp nda bulufltu. Kampta kad n mücadelesinin olanaklar, mücadele perspektifi ve gelecek dönem program tart fl ld. Farkl kentlerden gelen 170 kad n ve 25 çocu- un kat ld kampta 3 gün boyunca erkek egemenli i, neoliberalizm ba lam nda hak mücadeleleri, kapitalizmde kad n eme i ve piyasac gericilik tart fl ld. 11 ayr bafll k alt nda düzenlenen atölye çal flmalar yla kad n mücadelesi farkl yönleriyle ele al nd. Bar fl Günü nde Kad n Nöbeti 1 Eylül Eylül Dünya Bar fl Günü'nde bar fl nöbeti tutan Ankaral kad nlar, bar fl talebini sloganlar yla ve flark lar yla dile getirdi. Krize ve Selde Yaflanan Ölümlere Karfl Eylem - 9 Eylül 2009 Sel nedeniyle büyük bir felaketin yafland stanbul da kad nlar krizin y k m na, rantç flehirleflmeyle stanbullular n sele kurban edilmesine ve 30 u aflk n insan n hayat n kaybetmesine isyan etti. Kad nlar haklar için mücadelede birlefltiklerini insanca bir yaflam istediklerini hayk rd. Krizin Karfl s nda Kad nlar n Haklar Var - 9 Eylül 2009 Eskiflehir'de Halkevci Kad nlar Hamamyolu Saat Kulesi'nde krize karfl flartlar n aç klad lar. Ve tüm kad nlar Halkevleri nin haklar m z için birlefliyoruz mitingine 25 Ekim'de Ankara'ya ça rd lar. Krize Karfl fiartlar n Aç klad lar 9 Eylül 2009 Ankaral kad nlar krize karfl flartlar n aç klad. Krize ve Zamlara Karfl Tiyatrolu Eylem 9 Eylül 2009 Kad nlar yürüyüflün ard ndan, su, elektrik ve kredi kart ma duriyetini hicveden bir oyun sergilediler ve bir bas n aç klamas yapt lar. Selde Ölen Kad n flçiler çin Eylem 11 Eylül 2009 stanbul da Halkevci Kad nlar, selde, bir yük arac n n içinde bo ularak ölen 7 kad n iflçiyi anmak ve cinayetin sorumlular ndan hesap sorulmas n talep etmek için Çal flma Bölge Müdürlü ü önünde eylem yapt lar.

210 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 210 Selde Ölen Kad nlar n Çal flt klar Yerin Önünde Eylem Yap ld 12 Eylül 2009 stanbul kitelli de yük arac nda mahsur kalarak hayat n kaybeden yedi kad n iflçi için kad n örgütleri ve çeflitli kurumlardan kad nlar ortak bir eylem yapt. Krefl ile lgili fienlik 15 Eylül 2009 Ankara Dikmen de Mahallede krefl istiyoruz çal flmas forum ve flenlikle sürdü. Krefl çal flmas nda 5 bini aflan imza toplan rken, Halkevci Kad nlar mahallerde de krefl hakk talebi ile toplant lar düzenlediler ve bildiriler da tt lar. Dikmenli Kad nlar, forum sonras Mehmet Akif Park nda bir flenlik düzenledi. Kölece Çal flmaya ve Rantç Belediyecili e Hay r Eylemi 15 Eylül 2009 stanbul Kad n Platformu "Kölelik koflullar nda çal flmak da, insan yaflam na de- il ranta öncelik veren yerel yönetimler de istemiyoruz diyerek stanbul Büyükflehir Belediyesi Binas önünde selde yaflamlar n kaybeden kad n iflçiler için eylem düzenledi. Devlet fiiddetine Karfl Eylem 17 Eylül 2009 Kartal Kad n Platformu; EKD yönetim kurulu üyesi Fatma Sayg l n n hukuksuz bir flekilde ev bask n yla gözalt na al n p tutuklanmas n protesto etti. P nar ve Nergis le Dayan flma Eylemi - 27 Eylül 2009 Ankara Yüksel Caddesi nde toplanan Halkevci Kad nlar, tacize ve tecavüze sessiz kalmad klar için 1 Ekim de Bursa da yarg lanacak olan kad nlar yaln z b rakmayacaklar n hayk rd. Eyleme kad n örgütleri destek verdi. Samsun da P nar ve Nergis le Dayan flma Eylemi - 29 Eylül 2009 Samsun da Halkevci Kad nlar Üzmez davas yla ilgili k zkardefllerine destek mesajlar n iletmek üzere bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Bar nma Hakk Mücadelesi Veren Kad nlar Bulufltu 30 Eylül 2009 Ankara Mamak Dostlar Mahallesi nden kad nlar, kendileri gibi bar nma hakk mücadelesi veren Dikmen Vadisi nden kad nlar konuk etti. Kad nlar, dört y l boyunca biriktirdikleri mücadele deneyimlerini aktard lar. Kad nlar Dayan flma için Adliye Önünde Eylem Yapt lar 1 Ekim Ekim de Bursa da, Halkevci ve Kolektifçi kad nlar Hüseyin Üzmez i protesto ettikleri için yarg land lar. Dava öncesi çeflitli illerde destek eylemleri gerçeklefltirilirken, 1 Ekim günü tüm Türkiye den Halkevci Kad nlar ve destek veren kurumlar Bursa Adliyesi önünü eylem alan na çevirdi. Hüseyin Üzmez i protesto eylemi nedeniyle yarg lanan Halkevleri üyesi P nar Koyuncular ve Ö renci Kolektifleri üyesi Nergiz fiiflek e destek vermek için Türkiye nin farkl kentlerinden gelen 150 yi aflk n kad n dava boyunca adliye önünde eylem yapt. Adliye önünde bir bas n aç klamas yapan Halkevci ve Kolektifçi kad nlar daha sonra kürsü kurarak tek tek söz al p konufltular. Kürsüde ayr ca, çeflitli illerde aç lan dayan flma masalar nda toplanan mesajlar da okundu. Duruflmada P nar ve Nergis beraat etti.

211 211 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Çocuk Ölümlerine Karfl Eylem 14 Ekim 2009 Son aylarda artan çocuk ölümlerini ve çocuklara yönelik fliddeti protesto eden Ankaral kad nlar, KESK li kad nlar n ça r s ile bir araya gelerek devlet eliyle sistematik olarak yürütülen bu politikalara son verilmesini istedi. Anne Çocuk letiflimi Semineri 16 Ekim 2009 Ankara Mamak Dostlar Mahallesi nden kad nlar mahallede bulunan eski bir kahvede bulufltu. Psikolog Metin Kalyoncugil in kat ld etkinlikte aile çocuk iletifliminden mahalledeki sa l k oca n n kapat lmas na dek birçok sorun konufluldu. Belediye Önünde Krefl Eylemi 23 Ekim 2009 stanbul da So anl ve Cumhuriyet mahallesinden kad nlar n befl ayd r sürdürdükleri mahalleme paras z krefl istiyorum/imzam at yorum kampanyas için, kad nlar Bahçelievler Belediyesi önünde bir uyar eylemi gerçeklefltirdi. Haklar m z çin Birlefliyoruz" Mitingi 25 Ekim 2009 Halkevleri nin "krizin yaratt toplumsal y k m karfl s nda haklar m z için birlefliyoruz" slogan yla yürüttü ü çal flmalar 25 Ekim de Ankara da düzenlenen görkemli bir mitingde bulufltu. Ankara Dikmen ve stanbul Bahçelievler den gelen Halkevci Kad nlar mitinge Krefl Hakk korteji ile kat ld. Kad nlar çal flma ve krefl hakk n öne ç - kartt klar kortejlerinde Urfa da öldürülen Ceylan n, tutuklu DTP li kad n ve çocuklar n foto raflar n tafl d lar. Eskiflehir de intihar eden, stanbul da selle beraber can veren kad nlar dövizleri ve sloganlar yla and lar. Krefl çin Belediye Baflkan le Görüflme - 28 Ekim 2009 Bahçelievler Halkevi nden kad nlar belediye baflkan ile 1 saatlik bir görüflme gerçeklefltirdiler. Krefl için yeterli bütçe olmad cevab n alan kad nlar krefl istemekte srarc olacaklar n belirttiler. Serdar Turgut Protesto Edildi Ekim 2009 Ankara: Ku ulu Park'ta bir araya gelen Ankaral kad nlar, Kürt kad n sanatç Rojin e dönük rkç ve cinsiyetçi yaz s nedeniyle Serdar Turgut u protesto etmek için Akflam Gazetesi nin Ankara bürosuna yürüyerek bir bas n aç klamas gerçeklefltirdiler. stanbul: Akflam Gazetesi nin Davutpafla da bulunan binas önünde toplanan Halkevci Kad nlar ve Ö renci Kolektifi nden kad nlar dövizleri ve "özür yetmez istifa et" sloganlar yla yaz lar yla rkç l k ve kad n düflmanl yapan Serdar Turgut u protesto ettiler. Ayn gün Turgut, Tüyap Kitap Fuar nda kad n örgütleri ve Halkevci Kad nlar taraf ndan protesto edildi. Samsun: ÖDP'li ve Halkevci Kad nlar n ça r s yla yap lan eylemde Serdar Turgut istifaya ça r ld. Eskiflehir: Bas n toplant s yapan Halkevci Kad nlar, Serdar Turgut un rkç l k ve kad n düflmanl n kendisine özgü sald rgan Beyaz Türk diliyle birlefltirdi ini belirtiler.

212 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 212 zmir: zmir Kad n Platformu Kemeralt 'nda bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Çal flma Hakk ve Krefl Söyleflisi 5 Kas m 2009 Ankara Dikmen de krefl mücadelesi yürüten kad nlar D SK/ Dev Sa l k fl'ten bir uzman n da kat l m yla Dikmen Halkevi'nde "Çal flma Hakk ve Kad n" konulu söyleflide bulufltu. Halkevci Kad nlar Güvenceli fl Mitingindeydi 7 Kas m 2009 Dev Sa l k fl in Ankara da düzenledi i nsan haleyle Çal flt r lmaz, Sa l kta Tafleron Olmaz! ve fl Güvencemiz ve Sendika Hakk m z için Yürüyoruz mitingine Halkevci Kad nlar Güvenceli ifl için kad nlar bir ad m öne pankart arkas nda tüm Türkiye den gelen temsilcileriyle oluflturduklar kortejleriyle kat ld lar. 25 Kas m Grevine ve fiiddet Karfl t Eyleme Ça r 22 Kas m 2009 Samsun da Halkevci Kad nlar tüm kad nlar fliddete dur demek için, çal flma hakk için, krefl hakk için, insanca bir yaflam için 25 Kas m grevinde buluflmaya ça rd. Kad na Yönelik fiiddete Karfl Etkinlikler Kas m 2009 stanbul: 14 Kas m: Sar yerli kad nlar bir forum tiyatro etkinli i gerçeklefltirdi. Kad nlar bir yandan da fliddeti tart fl rken kendi hayatlar na k z kardeflleriyle birlikte çözümler üretti. 21 Kas m: Sefaköy Halkevi nde bir araya gelen kad nlar forum tiyatroya kat ld. Avc lar Halkevi nde kad nlar fliddete karfl kad n dayan flmas etkinli inde bir araya geldiler. Tek Bafl na filminin gösterimiyle bafllayan etkinlik söylefliyle devam etti. 21 Kas m da Kartal Halkevi nden kad nlar Kad n Medya ve fiiddet etkinli inde bulufltu. 22 Kas m: Gaziosmanpafla Halkevi nde Dr. Nazmi Algan n kat l m yla Kad n Üreme Sa l söyleflisi yap ld. 23 Kas m: Halkevci Kad nlar n da içinde yer ald Kartal Kad n Platformu nun program ö len saatlerinde bafllayan resim sergisi, akflam düzenlenen yürüyüfl ve gece belgesel gösterimiyle devam etti. 25 Kas m: Kad na Yönelik fiiddete Karfl Kad n nisiyatifi, Galatasaray Lisesi önünde eylem yapt e yak n kad n n kat ld eylemde kad nlar Galatasaray Meydan n trafi e kapatt, tramvaylar eylem süresince hareket etmedi. zmir: 23 Kas m: zmir-gültepe Halkevi nde bir psikolo un ve bir avukat n kat l m yla kad na yönelik fliddet ile ilgili bir söylefli gerçeklefltirildi. Söyleflide, kad nlar n fliddete u rad nda baflvurabilece i hukuki yollara dair bilgilendirme yap ld. 24 Kas m: Karfl yaka da 25 Kas m günü yap lacak eyleme için kad nlar Konak Metro ç k fl nda duyuru yapt. 25 Kas m: zmir Kad n Platformu Konak Meydan 'ndan bafllayan bir eylem gerçek-

213 213 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU lefltirildi. Yaklafl k 200 kad n n kat ld eylemde kad nlar n fliddete karfl talepleri dile getirildi. Ankara: 14 Kas m: Ankara Kad n Platformu nun ilk eylemi devlet fliddetine karfl hapishane önünde gerçekleflti. Sincan Kad n Hapishanesi önünde yap lan eylemde hapishanelerdeki taciz ve tecavüze dur denildi. 17 Kas m: Ankaral kad nlar YKM önünde toplanarak Yaflanabilir kentler için kad nlar n da sözü var pankart yla belediye önüne yürüdü. Ard ndan ilçe belediyelerine faks çekmek üzere PTT ye yüründü. 21 Kas m: Dikmen Vadisi Bar nma Hakk Bürosu'nda biraraya gelen Vadili Kad nlar, Kad n Dayan flma Vakf 'ndan Asl han Öztürk ün kat l m yla 'fliddete karfl mücadele ve dayan flma' hakk nda konufltu Kas m: Ankara Kad n Platformu kad na yönelik fliddeti görünür k lmak için stant açt. 25 Kas m: Ankara Kad n Platformu nun düzenledi i eylemde kad nlar ö len saatlerinde K z lay-güvenpark ta topland. Grevdeki KESK li kad nlar da eyleme kat ld. Atatürk Bulvar ndan geçerek Yüksel Caddesi ne yürümek isteyen kad nlar n önüne barikat kuran polis, yürüyüflü engelledi. Yaklafl k üç saat boyunca aç, aç, barikat aç! sloganlar yla defalarca ve inatla barikata yüklenen kad nlara polis, biber gaz ve tekmelerle sald rd. Günün sonunda kad nlar dört saatlik bir direniflin ard ndan Yüksel Caddesi ne ulaflmay baflard. Bursa: 25 Kas m: Bursa Kad n Platformu kad na yönelik fliddet içerikli bir sergi açt. Ard ndan 200 e yak n kad n, kad na yönelik erkek fliddetine karfl eylem yapt. Eskiflehir: 21 Kas m: Eskiflehir Halkevci Kad nlar Meclisi açt stantla tüm kad nlar fliddete karfl bir ad m öne ç kmaya ça rd. Kad nlar krizi ve fliddeti konufluyor bafll yla, Sendika.Org yazar Çi dem Çidaml ve Anadolu Üniversitesi nden Nadide Kark - ner in kat l m yla bir kad n söyleflisi gerçeklefltirildi. 25 Kas m: Eskiflehir Demokratik Kad n Platformu K z lay fl Merkezi önünden Adalar Porsuk Bulvar na kadar yürüdü. Çevre Hakk Söyleflisi 13 Aral k 2009 Ankara lker de binalar n, camilerin, okullar n üzerine kurulmufl olan baz istasyonlar n n kald r lmas na iliflkin yap lan toplant lar n üçüncüsü temiz bir çevre ve sa l kl yaflam hakk m z var söyleflisi ile lker Semt Evinde gerçekleflti. Tekel flçisi Kad nlarla Dayan flma 18 Aral k 2009 Ankara Kad n Platformu Abdi pekçi Park nda polisin insanl k d fl sald r s na maruz kalan Tekel iflçisi kad nlara dayan flma ziyaretinde bulundu.

214 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 214 Acil 4 Talep çin Kad nlar Elele, Bir Ad m Öne Kampanyas Tart fl ld - 20 Aral k 2009 Halkevci Kad nlar Acil 4 talep için kad nlar elele, bir ad m öne kampanyas n n stanbul program n tart flmak üzere stanbul Halkevi nde bir kad n buluflmas gerçeklefltirdiler. Güvenceli ifl, s nmaevi, krefl ve sa l k hakk talepleri etraf nda yürüyecek kampanyan n stanbul program ortak tart flmalarla belirlendi. fl Cinayetlerinde Yitirilen Kad nlar An ld 31 Aral k 2009 Bursal kad nlar 2005 y l nda Bursa Özay Tekstil de yanarak ölen 5 kad n iflçiyi unutmad. Kentte yap lan iki ayr eylemle güvencesiz çal flma sonucu ifl cinayetiyle öldürülen kad nlar an ld. Eylemde ayr ca yang nda kaybedilen kad n emekçiler, geçen Eylül ay nda stanbul da sel felaketinde yitirilen kad n emekçiler ve Ceylanp - nar da hayat n kaybeden tar m iflçisi kad nlar, geçen kas m ay nda trafik kazas sonucu hayat n kaybeden ev iflçisi kad nlar da an ld. Tekel flçisi Kad nlar ve Halkevci Kad nlar Bulufltu 5 Ocak 2010 Ankara da Tekel flçileri tüm engellere ra men onurlu direniflini sürdürürken, Tekel iflçisi kad nlarla Halkevci Kad nlar kahvalt da bir araya geldiler. Halkevci Kad nlar Kampanyalar n Bafllatt 5 Ocak 2010 Halkevci Kad nlar, Ankara'da "4 acil flart için kad nlar el ele bir ad m öne" kampanyas n Halkevleri Genel Merkezi nde yapt klar aç klama ile duyurdular. Halkevci Kad nlar, güvenceli ifl hakk, paras z ulafl labilir nitelikli sa l k hakk, paras z ulafl labilir krefl hakk, güvenli s nma evleri için kad nlar n bir araya gelmesi ça r s nda bulundu. Avc lar da Kad nlar Sa l k Hakk çin Bulufltu 9 Ocak 2010 stanbul Avc lar Halkevi nde 4 Acil fiart kampanyas kapsam nda, Halk n Sa l k Hakk Meclisi nden bir konuflmac n n kat l m yla Kad n Sa l ve Sa l k Hakk konulu bir söylefli gerçeklefltirildi. Kad nlar "Güvenceli fl Hakk " için Bulufltu 10 Ocak 2010 Ankara da Halkevci Kad nlar, güvenceli ifl hakk için 27 gündür direnen Tekel iflçisi kad nlarla yap lan flenlikte bulufltu. Halkevci Kad nlar tüm kad nlar n güvenli gelecek, güvenceli ifl hakk mücadelesinde k z kardeflli in ülkesini kuraca na olan inançlar n dile getirdi. Tekel iflçisi kad nlar ad na söz alan Adana Sigara Tekel Fabrikas ndan Hatice Koçak ise, ilk günden beri her flekilde yanlar nda olan Halkevleri nin dayan flman n en güzel biçimini gösterdi ini vurgulad. Dikmenli Kad nlar Sa l k Hakk için El Ele Veriyor 10 Ocak 2010 Ankara Dikmen Vadisi Bar nma Hakk Bürosu nda sa l k hakk için Sokullu dan ve Vadi den kad nlar bir araya geldi. Kad nlar Güvenceli fl Hakk n Tart flt - 10 Ocak 2010 stanbul Bahçelievler Halkevi nde kad n n çal flma hakk ve güvenceli ifl talebiyle

215 215 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU krefl hakk mücadelesi konulu etkinlik yap ld. Gündelikçi filminin gösterimi ile bafllayan etkinlik, film hakk nda söylefli ile devam etti. stanbul Gaziosmanpafla Halkevi nde Kad nlar Tart fl yor - 14 Ocak 2010 Krizin kendisini giderek daha fazla hissettirdi i bir dönemde kad nlar n psikologa ulafl m n neredeyse imkâns z hale geldi inin konufluldu u söyleflide, Belediyelerde psikolog bulunmas n n gereklili i üzerinde duruldu. Bünyesinde psikolog çal flt rmayan Gaziosmanpafla Belediyesi ne bu konudaki taleplerin bildirilmesi kararlaflt r ld. Sefaköylü Kad nlar Sa l k Hakk çin Bulufltu 16 Ocak 2010 stanbul Sefaköy Halkevi nden kad nlar n ça r s yla Kartaltepe mahallesindeki kad nlar sa l k sorunlar n konuflmak üzere bir araya geldi. Tekel flçileriyle Dayan flma 26 Ocak 2010 Ankara da Tekel iflçileri ile birlikte direnen Mamakl kad nlar, dayan flma için iflçilere ö le yeme i haz rlad lar. Tekel flçileriyle Dayan flma 27 Ocak 2010 Ankara da Halkevleri Genel Merkezi nde bir araya gelen Halkevci Kad nlar ve Tekel iflçisi kad nlar kahvalt yaparak sohbet ettiler. Tekel iflçisi kad nlar n güvencesizli e karfl mücadelelerinin zorluklar n anlatt etkinlikte, toplumsal alanda kad na yüklenen pek çok hizmetin de toplumsallaflmas gerekti i tart fl ld. Avc lar'da Forum Tiyatro 28 Ocak 2010 stanbul Avc lar Halkevi nde forum tiyatro çal flmalar bafllad. Bursa Kad n Platformu Tekel flçisi Kad nlara Destek Verdi 1 fiubat 2010 Bursa Kad n Platformu, Orhangazi Park 'nda Tekel iflçileriyle dayan flma eylemi yapt. Tekel flçileriyle Dayan flma 10 fiubat 2010 Ankara da Mamakl kad nlar Tekel iflçisi kad nlarla s cak çaylar n ve evlerinden getirdikleri yiyeceklerini paylafl rken Bitlis ten, Tokat tan, Malatya dan, stanbul dan gelen Tekel iflçisi kad nlar da, Mamakl kad nlarla 57 gündür nas l mücadele ettiklerini ve neler ö rendiklerini paylaflt. Kad nlara Yönelik Sa l k Söyleflileri 12 fiubat 2010 zmir'in Gültepe ve Çi li Halkevi flubelerinde kad n sa l ile ilgili bilgilendirme toplant lar bafllad. Halkevci Kad nlar sa l k etkinlikleri ile ilgili bildirileri mahallelerinde da tt lar. 6 konu bafll n n on befler günde bir tart fl ld etkinlikler 3 ay sürdü. Dikmen Halkevci Kad nlardan Tekel flçilerine Ziyaret 13 fiubat 2010 Daha önce birçok kez afl n, ekme ini iflçilerle paylaflan Ankara Dikmen den kad nlar; bu sefer mahallelerindeki eczaneden, sa l k oca ndan, esnaftan toplad klar temizlik malzemelerini, ilaçlar, çamafl rlar paket yap p haz rlad lar ve Tekel iflçilerine götürdüler.

216 4 Acil fiart Kampanyas Bas na Tan t ld 15 fiubat 2010 Eskiflehir de Halkevci Kad nlar, kad nlar 4 acil flart için elele bir ad m öne kampanyas yla ilgili bas n aç klamas yapt lar. Ankara da Dikmenli Kad nlardan Krefl Çal flmas fiubat 2010 * 22 fiubat ta Dikmen Halkevi nde buluflan kad nlar ve kad n muhtarlar imzalar - n teslim etmek için Çankaya Belediyesi'ne gitti. * Okuma yazma kursuna gelen kad nlar derslerinde 8 Mart' n tarihçesini okudular ve yazd lar. * Ahmed Arif Park 'nda kad n foto raf sergisi yap ld. * "4 Acil fiart çin Kad nlar Bir Ad m Öne" bafll kl kampanyan n her bafll na dair etkinlikler yapan kad nlar sa l k söyleflisinde bir araya geldiler. * 28 fiubat Pazar günü flenlik yap ld. HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 216 Güvenceli fl Eylemi - 26 fiubat 2010 zmir de kad nlar güvenceli ifl için yürüdü. Basmane Gar nda toplanan kad nlar buradan AKP il binas na yürüdüler. Yürüyüfl güvenceli ifl, ev iflçisi kad nlara asgari geçim maafl ve tafleron ve kay t d fl çal flt rman n yasaklanmas talepleriyle son buldu. Güvenceli fl Eylemi 26 fiubat 2010 stanbul Bahçelievler Halkevi nden kad nlar yürüttükleri krefl hakk mücadelesi kapsam nda fiirinevler fl-kur önünde topland. Eylemde aç klama yapan kad nlar mücadelemiz sigortal ifl - güvenceli ifl olana sunulana, kay ts z flarts z tüm kad nlara sosyal güvence tan nana, çocuklar m z b rakaca m z belediye kreflleri aç lana ve erkek fliddetinden kurtulana kadar sürecek denildi. Ard ndan 4 Acil fiart n yaz l oldu u el ilanlar da t ld. 8 Mart fienli i 28 fiubat 2010 Güvenceli fl, Sa l k Hakk, S nma Evi, Paras z Krefl 4 Acil fiart çin Kad nlar Elele Mücadeleye bafll yla stanbul da düzenlenen flenlikte 300 ü aflk n kad n bir araya geldi. 8 Mart fienli i 28 fiubat 2010 Ankara Mutlu, fiirintepe, Saimekad n ve Mamak Halkevi'nden kad nlar n birlikte düzenledi i flenlikte yaklafl k 600 kad n biraraya geldi. 8 Mart fienli i 28 fiubat 2010 Ankara Dikmen den Halkevci Kad nlar, Dikmen Vadili Kad nlar, Hac Bektafll Kad nlar ve lkerli kad nlar n ortak haz rlad klar flenli e 500 ü aflk n kad n kat ld. fienlikte kad nlar insanca yaflam, eflit yurttafll k için acil 4 flart hayk rd lar; güvenceli ifl, krefl, s nmaevi, sa l k oca istediler.

217 217 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU fiiddete Karfl Yüründü 3 Mart 2010 zmir de 8 Mart haftas kapsam nda bir araya gelen kad n örgütleri hafta boyunca gerçeklefltirilecek etkinlikleri tutuklu kad nlara kart atma eylemiyle bafllatt lar. Kad nlar geceleri de sokaklar da istiyoruz diyerek fliddete, tacize ve tecavüze karfl bir akflam yürüyüflü gerçeklefltirdiler. fiiddet Konulu Söylefli 5 Mart Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla Eskiflehir Gültepe Halkevi nde kad n söyleflisi gerçeklefltirildi. Eskiflehir de 8 Mart Çal flmas 6 Mart 2010 Gültepe ve Eskiflehir Halkevi nde 8 Mart kad n söyleflileri gerçeklefltirildi. Ayn tarihte, aç lan stantta hem 8 Mart ça r s yap ld. Gebzeli Kad nlar Forum Tiyatro Etkinli inde Bir Araya Geldiler Kocaeli Gebze Cumhuriyet Mahallesi nde y k mlara karfl yaklafl k bir y ld r mücadele eden kad nlar bu kez de forum tiyatroyla bir araya geldi. Dernek binas nda genellikle y k m gündemiyle toplanan kad nlar kad n ve fliddet konulu forum tiyatroyla kendilerini ifade ettiler. 8 Mart Etkinli i 7 Mart 2010 Bat kentli kad nlar taraf ndan düzenlenen etkinlik drama oyunu ile bafllad. Ard ndan sahneye ç kan Bat kent Halkevi müzik grubu söyledikleri halaylar ve türkülerle tüm kad nlar coflturdu. 8 Mart n 100. y l nda 8 Mart Eylemleri zmir: zmir 8 Mart Kad n Platformu nun yapt miting oldukça coflkulu geçti. Tekel iflçisi kad nlar n da bulundu u alanda yükselen ses eme imiz, bedenimiz, kimli imiz bizimdir oldu. Adana: Adana 8 Mart Kad n Platformu taraf ndan U ur Mumcu Meydan nda bir miting düzenlendi. 7 Mart Pazar günü buluflan binlerce kad n 8 Mart' n 100. y l nda özgürlük ç l m z büyütmek için yine alanlarday z pankart arkas nda miting alan - na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Kocaeli: Kocaeli nde Halkevci Kad nlar ve Ö renci Kolektiflerden Kad nlar tiyatrolu bir eylem gerçeklefltirdiler. Ard ndan nsan Haklar Park `na yürüyerek bir bas n aç klamas yapt lar. Eyleme 10 ayd r direniflte olan Ar zl l kad nlar yo un ilgi gösterdi. Eskiflehir: Eskiflehir Demokratik Kad n Platformu, Tekel iflçisi kad nlar n direnifliyle, Desa ve Novemed li kad nlar n zaferiyle, kad n dayan flmas yla sokaklar doldurdu. Ankara: Yaklafl k 2 bin kad n Kolej Meydan nda buluflup Ziya Gökalp Caddesi ne yürüdü. Halkevci Kad nlar, kitlesel ve renkli kortejiyle dikkat çekti.

218 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 218 stanbul-ortak Miting: stanbul da binlerce kad n 6 Mart günü Kad köy de gerçeklefltirilen mitingde bulufltu. stanbul 8 Mart Kad n Platformu nun ça r s n yapt mitingde Kürt kad nlar n n bar fl talebi; Tekel direnifli ve direniflte olan kad nlar; kriz koflullar nda öne ç kan kad n talepleri; kad na yönelik erkek fliddetine karfl mücadele talepleri damgas n vurdu. Halkevci Kad nlar mitinge Güvenceli fl, S nmaevi, Sa l k Hakk, Paras z Krefl 4 Acil fiart için Kad nlar Elele Mücadeleye pankart yla kat ld. stanbul-halkevci Kad nlar Eylemi: Halkevci Kad nlar stiklal Caddesi boyunca bir yürüyüfl yapt. stanbul un farkl mahallelerinden gelen kad nlar sa l k oca, krefl, s - nmaevi ve ifl güvencesi istediklerini anlatt lar. Gebze Cumhuriyet Mahallesi nden gelen kad nlar bar nma hakk istiyoruz dediler. Bursa: Bursal kad nlar Bursa Valili i nin yürüyüflü yasaklamas na ra men 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde sokaktayd. Atatürk Stadyumu önünde toplanan yaklafl k 350 kad n polisin engellemesine izin vermeyerek Orhangazi Park na do ru yürüyüfle geçti. Mersin: Yaklafl k 400 kad n 6 Mart Cumartesi günü Mersin Kad n Platformu taraf ndan düzenlenen eylemde bulufltu. Akflam da meflaleli bir yürüyüfl yap ld. Antakya: 7 Mart Pazar günü Antakya Kad n Platformu imzas yla yap lan mitingde at lan Arapça, Türkçe, Kürtçe sloganlar, halklar n kardeflli inin kad n mücadelesiyle güçlendi ini gösterdi. Ni de: Ni de de 8 Mart E itim-sen in ça r - s yla 7 Mart günü Ni de Hükümet meydan nda gerçekleflti. E itim Sen binas önünde toplanan kad n ve erkek emekçiler kortej oluflturup sloganlarla yürüyüfle geçtiler. Artvin: Artvinli Kad nlar 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nü Atapark önünde yapt klar bir bas n aç klamas yla kutlad lar. 8 Mart fienli i - 11 Mart 2010 Gaziosmanpafla Kad n Platformu nun düzenledi i kad n flenli inde çeflitli bölgelerden 200 kadar kad n bir araya geldi. plik Hayatlar filminin gösterimi ve müzik dinletisinin ard ndan kad nlar söz ald. Tekel iflçisi kad nlardan Filiz Ya-

219 219 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU vuz, ücretli ö retmenlik yapan Özden Ö retmen ve Bar fl annelerinden Didar Ana konufltu. Krefl Hakk Mücadelesi Mart 2010 Eskiflehir Halkevci Kad nlar Meclisi, paras z ve nitelikli krefl hakk mücadelesi için bas n toplant s gerçeklefltirdi. Gültepe, Y ld ztepe, Büyükdere, Yenikent ve Göztepe mahallelerinde yaflayan kad nlar yaklafl k iki ayd r süren paras z ve nitelikli krefl hakk mücadelesi süreci içerisinde toplad klar imzalar 12 Mart günü bu mahallelerin ba l oldu u Odunpazar Belediyesine teslim ettiler. Mahalle temsilcileri 24 Mart günü Odunpazar Belediyesi ndeydi. Toplad klar imzalar Belediye ye teslim eden ve paras z ve nitelikli krefl için net bir tarih almaya geldiklerini söyleyen kad nlar, Belediye Baflkan Yard mc s Saffet Çelen ile görüfltü. Sa l kta Tasarruf Olmaz - 31 Mart 2010 stanbul da l Sa l k Müdürlü ü önünde toplanan Halkevci Kad nlar, Sa l k Bakanl n n meme kanseri tedavisinde bafllatt yeni tasarruf uygulamalar n ve tafleron sa l k iflçisi Fatma Baytar n hamile oldu u gerekçesiyle iflten at lmas n protesto ettiler. fiiddete Karfl Eylem - 3 Nisan 2010 Adana'da b çaklanarak öldürülen Tu çe Anlafl' n katil zanl lar n n yarg land duruflma sonras nda Kad n Platformu üyeleri, "Kad nlar erkeklerin aflk n, sevgisini reddetti i için katlediliyor. Devletin ald c l z önlemler kad nlar koruyam yor" dediler. Forum Tiyatro 3 Nisan 2010 "Kad nlar elele bir ad m öne" kampanyas çerçevesinde Ocak ay nda ilki yap lan forum tiyatro etkinli inin ikincisi 3 Nisanda Avc lar Halkevi nde yap ld. Sa l kta Tasarruf Olmaz 5 Nisan 2010 zmir de Halkevci Kad nlar meme kanseri tedavisinde yap lan ilaç tasarrufuna karfl Sa l kta tasarruf olmaz diyerek l Sa l k Müdürlü ü önüne bir yürüyüfl yapt - lar. Krefl mzalar Belediyede 9 Nisan 2010 stanbul da So anl ve Cumhuriyet mahallesinden kad nlar paras z nitelikli krefl için toplad klar imzalar belediyeye götürdü. mzalar teslim etmeden önce bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Kartal da Kad nlar Kahvalt da Bulufltu 11 Nisan 2010 stanbul da Kartal Halkevi'nden kad nlar, sa l k iflçisi kad nlar ve Gebze de y k mlara karfl mücadele eden kad nlar Kartal Halkevi nde kahvalt da bulufltular. Güvenceli fl Eylemi 15 Nisan 2010 stanbul da Kartal Kad n Platformu bileflenleri, kad n emekçilerin yo un olarak maruz kald çal flma hakk gasplar na karfl eylem yapt. Eylemde Mersin de hamileli i gerekçe gösterilerek iflten ç kar lan sa l k iflçisi Fatma Baytar la dayan flma ça r s yap ld ve güvenceli çal flma hakk talep edildi.

220 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 220 Sa l k Söyleflisi - 20 Nisan 2010 Ankara Mamak Mutlu Halkevi nde kad nlar "Meme Kanseri ve Sa l k Hakk " konulu bir söylefli gerçeklefltirdi. Güvenceli fl Eylemi 22 Nisan 2010 stanbul da Halkevci Kad nlar yapt klar bir eylemle hamile oldu u için iflten ç kart lan tafleron sa l k emekçisi Fatma Baytar' n ifle geri al nmas n ve Yalova da tekstil iflçisi kad nlar n yaflam n kaybetmesinden sorumlu olanlar n hesap vermesini istediler. Fatma Baytar' n ifle geri al nmas talebiyle Beyo lu PTT'den Mersin T p Fakültesi Hastanesi Yönetimi ne faks gönderildi. Taciz ve Tecavüze Karfl Eylem 22 Nisan 2010 Ankara Kad n Platformu, Siirt te yaflanan tecavüz olaylar hakk nda bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Olaya iliflkin bas n aç klamas n okuyan Ça r Yurttafl Üzmez de nas l ki devletin bütün kurumlar bir anda AKP lehine çal flt r ld ysa, Siirt te de yine devlet kurumlar, esnaflar, fleyhler, parti baflkanlar bir cemaat anlay fl ile davranm fl, cemaate laf gelmemesi için yedi k z çocu unun iki y l boyunca yüz erkek taraf ndan istismar na göz yummufltur. Biz kad nlar tecavüzcülerin korunmas na izin vermeyece iz; bütün taciz ve tecavüz suçlular na ceza indirimi uygulanmas na izin vermeyece iz dedi. fiiddete ve Güvencesizli e Karfl Eylem 21 Nisan 2010 Ankara Dikmen de Halkevci Kad nlar, son dönemde artan kad n cinayetlerine, fliddete karfl, Mersin Üniversitesi T p Fakültesi nde 7 ayl k hamile oldu u gerekçesiyle iflten ç kar lan Fatma Baytar n ifle geri al nmas için faks çekme eylemi yapt. Siirt teki Yaflanan Tecavüze Protesto 22 Nisan 2010 Bursa da Halkevci Kad nlar Siirt te yaflanan tecavüz vahfletini oturma eylemi yaparak protesto etti. Eskiflehir de de Halkevci Kad nlar Siirt te yaflanan tecavüzleri ve çocuk istismar n bunlar n üzerini örten erkek egemen yap y protesto ettiler. Tacize, Tecavüze, Gerici Politikalara Karfl Eylem 23 Nisan 2010 Ankara da Halkevci Kad nlar, çocuklara ve kad nlara karfl yürütülen AKP politikalar n protesto etmek için bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Halkevci Kad nlar; "AKP elini çocuklardan, kad nlardan çek", "Kavaf istifa" sloganlar n att lar. Aç klamaya BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata, HD Ankara fiube Baflkan Gökçe Otlu ve BDP li kad nlar da destek verdi. Kad na Yönelik fiiddete Protesto 8 May s May s Cumartesi günü Yüksel Caddesi nde toplanan Ankara Kad n Platformu ndan yüzlerce kad n, ''Sevgilim aldatt öldürdüm'', ''Ablam evden kaçt öldürdüm'', ''Katil erkek'' yaz l siyah tiflörtler ve maskelerle Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

221 ÖRGÜTLENME ÇALIfiMALARI

222 ÖRGÜTLENME ÇALIfiMALARI Halkevleri, üyelerine ve kadrolar na dönük flubelerde yürüttü ü e itim çal flmalar n, merkezi bir programa kavuflturmaya bafllad da stanbul ve Ankara merfiirintepe Halkevi Aç l fl - Ankara 20. Ola an Genel Kurul dan bu yana geçen iki y ll k süre içinde 12 yeni flube aç ld. Bunlar; Artvin-Borçka Ankara-Mutlu Manisa-Soma stanbul-gaziosmanpafla stanbul-ça layan stanbul-kad köy stanbul-beylikdüzü stanbul-esenyurt Manisa-Akhisar Eskiflehir-Emek Halk Odas Ni de Konya

223 kezli olarak 3 ila 6 gün süren Halkevleri Okulu çal flmas gerçeklefltirdi Temmuz ve A ustos tarihlerinde stanbul da; tarihlerinde Ankara da gerçeklefltirilen Halkevi Okulu nda toplam 300 Halkevci e itim ald. Halkevi Okulu nda Türkiye Siyasal Tarihi, Türkiye Ekonomi Tarihi, Türkiye Sol Tarihi, Hak Mücadeleleri, Halkevleri Tarihi, Ortado u-kafkaslar-ab ülkeleri, Kad n mücadelesi, Örgüt Çeflitleri ve Türkiye de Örgütlenme, Halkevleri ve flleyifli, Kürt Sorunu konular ifllendi. Konular, çeflitli üniversitelerden akademisyen, yazar ve Halkevleri yöneticileri taraf ndan ifllendi. Önümüzdeki dönem bu çal flmalar, yeni bafll klar eklenerek daha da yayg nlaflt r larak sürdürülecektir. Halkevleri ülke çap nda kendili inden geliflen hak mücadelelerine destek ve örgütleme amac yla GYK içinde görevlendirmeler yapmaktad r. Halkevleri Dan flma Meclisi, Emekli Ö retmenler Meclisi gibi yeni organlaflmalar, mücadelemize yeni kuvvetler olarak dahil olmufllard r. Yürütülen hak mücadelelerinden bir k sm da kendi meclislerini kurmufltur. Halkevleri internet sitesi, tüm flubelerin görülebilece i flekilde yenilenmifl, büyüyen örgütümüzün ihtiyaçlar na cevap verir hale getirilmeye çal fl lm flt r. Tekelci sermayenin medyas ve AKP yandafl medya gruplar n n iki ana blok oluflturdu u medya alan nda halk n haber alma hakk n n gasp edilmesi karfl s nda halk medyas çal flmalar bafllam flt r May s ile 2010 May s aras nda kalan iki y ll k süre içerisinde Halkevlerinde çeflitli çal flmalara kat lan veya etkinliklere kat lan insan say s flöyledir: Müzik, tiyatro, sinema gibi güzel sanatlar çal flmalar na toplam kat l m: kifli HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 223 Halkevlerinin düzenledi i festivallere kat l m toplam say s : kifli fienlik, konser türü etkinliklere toplam kat l m: kifli Piknik, gezi, dayan flma yeme i türü etkinliklere toplam kat l m: kifli Tiyatro, film gibi etkinliklere toplam kat l m: kifli Çocuk etkinliklerine toplam kat l m: çocuk Sportif etkinliklere toplam kat l m: 570 kifli Kol, komisyon, komite gibi çeflitli dallarda görev alanlar: Matematik, muhasebe, ngilizce vb ders e itimi alanlar: Panel, bas n toplant s, miting türü politik ve sosyal içerikli eylemlere toplam kat l m: kiflidir.

224 HALK MEDYASI

225 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU 225 HALK MEDYASI Halkevleri nin 20. Genel Kurulu nda medyada tekelci sermayenin medyas ve AKP yandafl medya gruplar n n iki ana blo u oluflturdu u tespit edilerek halk n haber alma hakk n n gasp edilmesine karfl halk medyas tart flmas n n yap lmas gerekti- i; sadece gazeteciler de il, okuma yazma bilen ve cep telefonu kullanan herkes haber yapabilir ilkesine dayanan ve tabandan merkeze demokratik bir iflleyifle sahip olabilecek halk medyas fikrinin mevcut birikimle beraber kurulmas için ad mlar at lmas gerekti i belirtildi. Halk n kendi medyas n n: lk ad mda, halk n haber alma hakk n kullanabilmesi; siyasi ve ticari ç karlar nedeniyle manipüle edilmifl bir içerik yerine ço ulculu u, çeflitlili i ve kamu yarar n gözeten, farkl l klar n görünür oldu u bir içeri e eriflebilmesi için gerekli olan kolektif ortam n oluflturulabilmesini ve bu ortama herkesin eriflebilmesini olanakl hale getirmeyi Elefltirel medya okuryazarl n n yayg nlaflt r lmas do rultusunda ad mlar atmay, bu do rultudaki çabalara destek vermeyi, Medya emekçilerinin editoryal ba ms zl klar n güvence alt na alan, kat l mc, demokratik ve örgütlü bir medya ortam n n oluflumuna katk da bulunmay, Sermayenin ve iktidar n kendi söylemlerini medya arac l yla bizlere dayatmas na ve meflrulaflt rmaya çal flmas na karfl mücadele vermeyi hedeflemesi gereklidir.

226 226 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU Halkevleri, bu hedeflere uygun olarak; Halk n yaz l, sesli ve görüntülü her türlü medya içeri inin üretim ve da t m sürecinde do rudan yer alabildi i bir ortam, halk n iletiflim hakk n kullanabilmesine destek vermek isteyen herkes için aç k bir flekilde olanakl hale getirmeyi ve Bu do rultuda gerekli olan temel becerilerin kazand r labilmesi için gönüllülere yönelik atölye e itimleri gerçeklefltirmeyi önüne koymufltur. Ancak, bu çal flmaya yoksul-emekçi mahallelerden kat l m art rmak amac yla halk medyas fikrinin tart fl ld mahalle toplant lar sonucunda merkezi bir atölye çal flmas öncesinde bir dizi mahallede yerel web siteleri üzerinden (blog, site vs) çal flma yapma fikri a rl k kazand. Tabandan merkeze demokratik bir iflleyifle sahip olabilecek halk medyas fikrinin mevcut birikimle beraber kurulmas nda ad mlar at lmas için flu anda en do ru bafllang ç ad m bu gibi görünmekle birlikte, merkezi düzeyde gönüllülerin kat l m na aç k, halktan yana akademik birikimi ve gazetecilerin katk s n içsellefltiren atölye çal flmalar planlanmaktad r. Böylece, halihaz rda çeflitli alanlarda mücadele yürütenlerin kendi bulunduklar yerden haber-bilgi üretmeye bafllamalar, ikinci olarak da blog-site vb araçlar kullanmak isteyen yerel kolektiflere e itimci olarak gidebilecek gönüllülerin yetiflmesi hedeflenmektedir. Yoksul mahallelerde haz r bir halk habercili i örne i olmayan stanbul da pilot çal flmalara bafllan ld. Ancak Halkevlerinin bütünü göz önüne al nd nda bir dizi yerel çal flman n kendi broflürü, dergisi, fanzini ve bülteni oldu u bilinmektedir. Örne in, Ankara da dikmenvadisi.org ve bar nma hakk gazeteleri gerçek ihtiyaçlar üzerine kurulmufl baflar l deneyimler olup, halk n kendini ifade etti i kanallar olarak titizlikle sürdürülmeleri gerekmektedir. lk ad m m z bölgesel düzeyde yay n yapan, kendi aralar nda ba lant l, kat l ma aç k, parasal olarak en düflük maliyetli araçlarla deneyimlerimizi birbirimizle paylaflmaya bafllamak olmal d r. fiu anda yap lan ve art k aflmam z gereken fley yürüttü ümüz mücadele deneyimlerinin eylem-olay odakl haber format nda merkezi siteye aktar lmas olmamal d r. Halk medyas çal flmas içerik ve iflleyifliyle sözün ve karar n halkta oldu u bir çal flma olarak kurulmal d r. Halk medyas çal flmas yetkinin ve iktidar n halkta olmas için yürütülen mücadeleyi güçlendirecektir.

227 HALKEVLER DANIfiMA MECL S RAPORU

228 228 HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU HALKEVLER DANIfiMA MECL S RAPORU Halkevleri 20. Ola an Genel Kurulu nun ald Halkevlerinin halk n haklar çal flmas kapsam nda temel mücadele bafll klar olarak ele ald ; halk n e itim hakk, sa l k hakk, bar nma hakk, su hakk, enerji hakk, çevre hakk gibi çeflitli alanlardaki çal flmalar yla ülkemizdeki karanl k gidiflten endifle duyan, bu gidifle karfl halktan yana çaba içerisinde olan ayd nlardan, akademisyenlerden, yazarlardan ve sanatç - lardan, k sacas düflünce insanlar ndan Halkevleri Dan flma Meclisi nin kurulmas karar do rultusunda, Halkevleri Dan flma Meclisi oluflturulmufltur. Halkevleri Dan flma Meclisi, Halkevleri tüzü ünün 16. maddesinde; Halkevleri Genel Yönetim Kurulu baflta olmak üzere bütün organlar na ve bütün olarak Halkevlerine görüfl, öneri ve tavsiyelerde bulunmak, faaliyetlerinde yard mc olmak, Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulu taraf ndan kendisine verilen di er görevleri yerine getirmek üzere kurulmufl olan, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu nun yard mc organ niteli inde bir dan flma organ olarak tan mlanm flt r. Kurulun üye say s ve toplant periyodlar, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu veya bizzat Dan flma Meclisi taraf ndan belirlenmifltir. Kurul kendi içinden bir baflkan ve raportör belirleyerek, yer yer kendi içinde çal flma gruplar oluflturmufltur. Halkevleri Dan flma Meclisi iki y lda alt defa merkezi olarak Ankara da toplanm fl olup Halkevleri nin faaliyetlerinin gelifltirilmesi konusunda önemli fikri ve pratik katk lar sa lam flt r. Merkezi olarak toplanman n zorluklar nedeniyle stanbul da da ayr ca toplant lar n yap lmas kararlaflt r lm fl, stanbul da akademisyenlerin, bilim-düflünce-kültür insanlar n n, kitle örgütü temsilcilerinin kat l m yla oluflturulan Halkevleri Dan flma Meclisi nin ilk toplant s 28 Mart 2010 tarihinde gerçeklefltirilmifltir. Toplant da yap -

229 lan tart flmalarda Dan flma Meclisi nin özellikle neoliberalizmin metalaflt rma, piyasalaflt rma ve güvencesizlefltirme politikalar na karfl mücadelede; yaflam n ve mücadelenin üretti i bilgi ve deneyimin akademik-düflünsel-kültürel çal flmalarla karfl l kl aktar m süreciyle zenginlefltirilmesi; bugün yaflanan dönüflüm sürecinin farkl yönleri aras nda iliflkileri kurarak kavrayabilmek ve gelecek öngörüleri oluflturabilmek; mücadele yöntem ve olanaklar n birlikte tart flabilmek için bir zemin oluflturaca vurgulanm fl ve Dan flma Meclisi nin stanbul da belirli periyodlarla toplanmas na karar verilmifltir tarihleri ars nda gerçeklefltirilen Halkevleri Yüksek Dan flma Kurulu toplant lar tarihleri; Haziran Ankara Eylül Ankara Ocak Ankara 4. 4 Nisan Ankara Eylül Ankara Mart stanbul 7. 3 Nisan Ankara Dan flma Meclisi Üyelerinin katk lar yla gerçekleflen etkinlikler: 1. 2 Kas m 2008-Ankara Aklam yoruz Hakl yoruz mitingi öncesi kampanyay destekleyen çal flmalara kat l m ( panel, söylefli, imza metni vb.) Ocak- 1 fiubat 2009 Kriz, Yerel Yönetimler ve Halk n Haklar Forumu Ocak- 1 fiubat 2009 Kriz, Yerel Yönetimler ve Halk n Haklar Forumu kitap çal flmas - Nisan A ustos 2009 Akhisar Çiftçi buluflmas HALKEVLER ÇALIfiMA RAPORU A ustos 2009 Ankara ve stanbul merkezli Halkevi üyelerine dönük e itim amaçl gerçeklefltirilen Halk Okulu na kat l m Ekim Ankara HAKLARIMIZ Ç N B RLEfi YORUZ mitingi öncesi çal flmay destekleyen yerel etkinliklere kat l m (panel, söylefli, imza metni vb.) 7. Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi ve Dan flma Meclisi üyelerinin ortak haz rlad Hak Mücadeleleri çin Medya Klavuzu Tekel Direnifli nde direnifl çad rlar nda kurulan Halk Üniversitesi nde dersler, okullarda söylefliler ve çad r ziyaretleri

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı