BAYRAMLAR. CTP nin Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu bayram sonrasý ilk meclis toplantýsýnda gazetemiz Afrika ya kürsüden hakaret ve iftira yaðdýrdý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYRAMLAR. CTP nin Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu bayram sonrasý ilk meclis toplantýsýnda gazetemiz Afrika ya kürsüden hakaret ve iftira yaðdýrdý..."

Transkript

1 20 yýllýk baþkanlýðýný yaptýðýn partiden seni ihraç ettikten sonra çok þey deðiþti memlekette Hoca... Eskiden Emekçi Halkýn Partisi derlerdi ona... Þimdi çirkin ördek yavrusu diyorlar!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Kasým 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3260 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÇÝRKÝN ÖRDEK YAVRUSU l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR KAFA KARIÞTIRMACA Dolgun Dalgýçoðlu ÇÝÇEK'SÝZ BAYRAMLAR Ali Osman ÝKÝ TOPLUMLU HAPÝSHANE ÞART Erdoðan Baybars GÖÇ VE GÖÇMEN Niyazi Ökten MANEVÝYATINIZ YÜKSELDÝ MÝ? Mehmet Levent CTP nin Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu bayram sonrasý ilk meclis toplantýsýnda gazetemiz Afrika ya kürsüden hakaret ve iftira yaðdýrdý... Protestolar Ankara'ya taþýnýyor n Türkiye'nin Kýbrýs'taki uygulamalarýný sendikalar Ankara'da Uluslararasý Çalýþma Örgütü'ne þikayet edecekler sayfada Meclis kürsüsünde Sapýklýk n Ülkemizdeki iþadamý-siyasetçi-mafya üçgeni ile ilgili olarak bugüne dek sessiz kalan CTP, deþifre ettiðimiz mafya iliþkilerini de hazmedemedi. Ömer Kalyoncu dün meclis kürsüsünden gazetemize çamur atarak, "Kontrgerillanýn sol kanadý" dedi... n Bu iddiasýna gerekçe olarak 'Volkan' gazetesi ile ayný yönde yayýn yaptýðýmýzý öne süren Kalyoncu, 'Volkan'ýn gazetemiz 'Avrupa- Afrika'ya karþý asker tarafýndan kurulduðu gerçeðini de gözardý etti... n Gazetemizin mafya baðlantýlarýný deþifre etmeye baþlamasýndan yaklaþýk on gün sonra 'Volkan'ýn bu yayýnlara girdiði gerçeðini de görmezlikten gelen Kalyoncu, askerin bir numarasý 'Volkan' ile askerin gözdesi Çangar'ýn neden çatýþtýðýný sorgulayacaðýna, gazetemize çamur atmayý tercih ediyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Bakana rüþvet verilmesi için imzalanan belge ortalýðý karýþtýrdý... Rüþvette aracýlýk da suç n Dün yayýnladýðýmýz belgeden sonra, rüþvet iddialarý konusunda polis soruþturmasýnýn geniþletildiði öðrenildi... n Maliye Bakaný'na rüþvet verilmesi için aracýlýðý kabul eden avukat Seyhan Yýldýrým hakkýnda dava açýlmasý bekleniyor... n Rüþvet almak kadar rüþvet vermenin veya buna aracýlýk yapmanýn da suç sayýldýðýný belirten hukuki çevreler, Seyhan Yýldýrým hakkýnda Baro'nun da iþlem yapmaya hazýrlandýðýný belirtiyorlar... n Maliye Bakaný'na 200 bin Euro'nun verilip verilmediði polis tarafýndan araþtýrýlýyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Arif H.Tahsin yazýyor: Olan neyi düzeltelim? n2. sayfada

2 ANÝDEN ÖLEN GENÇ KADINA OTOPSÝ YAPILDI Lefkoþa'da 18 Kasým'da evinde geçirdiði ani rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitiren 20 yaþýndaki Neslihan Haberoðlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedine otopsi yapýldý. Polis bültenine göre, dün Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alýndý. SÝGARA, ÝÇKÝ VE KONTÖR ÇALINDI Lefkoþa'da bir marketten sigara, alkollü içki ve kontör çalýnýrken; bir baklavacý dükkanýndan hýrsýzlýk olayýyla ilgili 3 kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, Kasým'da Lefkoþa'da otobüs terminalindeki Karaböcek Mini Market'e giren hýrsýzlar; 70 karton sigara, 61 þiþe alkollü içki ve miktarý henüz tespit edilemeyen telefon kontör kartý çaldý. BAKLAVACI OLAYINDA 3 TUTUKLU Polis, 19 Kasým'da Lefkoþa'da Özgaziantep Seç Baklava Salonu'ndan 450 TL para çalýnmasý, televizyonun hasara uðratýlmasý ve çelik kasayý çalmaya çalýþma suçlarýyla ilgili 3 kiþiyi zanlý olarak tutukladý. Çelik kasayý çalmaya çalýþýrken fark edilmeleri üzerine kaçan sözkonusu kiþiler, polisin ileri soruþturmasý sonucu tutuklandý. Tutuklananlarýn adlarýnýn ilk harfleri ve yaþlarý S.Y (33), F.K (20) ve G.K (19) olarak açýklandý. KANUNSUZ AVCILAR HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Büyük av sezonu sürerken polis önceki gün "kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde tasarrufu" ve "kanunsuz avlanma" suçlarý iþleyen bazý kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlattý; sürekli av koruma bölgesinde avlanan 2 kiþiyi ise tutukladý. Polis bültenine göre, önceki gün saat 11.00'de Geçitkale- Akova yolunun güneyindeki 21 numaralý av bölgesinde yapýlan kontrolde, 18 yaþýndaki B.Ö. ve M.O, kanunsuz olarak bulundurduklarý M.O. adýna kayýtlý av tüfeðiyle avlandýklarý sýrada suçüstü tespit edildiler. Polis, iki genç hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Nergisli-Ýnönü kavþaðýnda 35 numaralý av bölgesinde önceki gün saat 16.30'da polisin yaptýðý kontrolde ise, 16 yaþýndaki H.K. babasý U.K. adýna kayýtlý av tüfeðiyle avlanýrken suçüstü yakalandý. Polis H.K. ve babasý U.K. hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Çayönü'nde önceki gün 10.30'da 25 numaralý sürekli av koruma bölgesinde kanunsuz avlandýklarý tespit edilen 55 yaþýndaki V.C. ile 32 yaþýndaki F.N. suçüstü bulunarak tutuklandý. Polisin tüm olaylarla ilgili soruþturmalarý sürüyor. YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de Perþembe ve Cuma günleri saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin yarýndan baþlayacak bir haftalýk süreyle ilgili tahminlerine göre, ülke, genellikle alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava, bugün parçalý ve çok bulutlu, Çarþamba günü az bulutlu, zamanla parçalý ve çok bulutlu, Perþembe günü parçalý çok bulutlu ve yer yer saðanak yaðmurlu, Cuma günü parçalý ve çok bulutlu, bir ara yer yer hafif saðanak yaðmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalý bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý derece dolaylarýnda seyredecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin 20 Kasým 2010 Cumartesi günü gazeteniz Afrika'da bir mektup yayýnlandý. Mektup Ýsmail Bozkurt isimli bir Türkiye vatandaþýndan. Neler neler yazmýþ... Hangi birini düzeltecen? Aslýnda "Medya"mýzda da ayný durumlara her gün rastlamak mümkün. Boligo tarafýndan hem da... Gel da düzelt düzeltebilirsan... Olan sen "allame-i cihansýn?" deyceksiniz. Ne münasebet? Ama neyi bilmediðimi bilirim, bilmediðime da "bilmem" derim. Okulda bize böyle öðrettiler... Ayýbý yok. "Bilmezsan bilmem" de. "Bilmezsam bilmem de" deyince da Aslan ile Filin fýkrasý geldi aklýma: Aslan ormanda önüne gelen hayvana "buranýn kralý kim" diye sorar. File gelinceye kadar da hep "sen" cevabýný alýr. Ayný soruyu file da sorunca, fil aslaný hortumu ile sarar ve savurur. Aslan düþtüðü yerden ayaða kalkýp üstünü baþýný silkerken file þöyle demiþ: -Tamam yahu, bilmezsan bilmem de! Andýðýmýz mektubun neresini düzelteceksin ama denemek isterim. Ancak, ondan önce, geçtiðimiz günlerde Türkiye'nin usta kalemlerinden Hasan Pulur'un Milliyet'te yayýnlanan bir yazýsýndan size alýntýlar aktarayým. Yerimiz kalýrsa düzeltmeye geçeriz. Hasan Pulur'un yazýsýnýn baþlýðý þöyle: Ne haldeyiz? Kim ne haldedir? Pulur'un milleti. Yazýnýn giriþinden sonra bir fýkraya geçer usta... "Arife günü kahvede çok bilenlerden biri anlatmaya baþlamýþ..." "Efendim, çocuðu olmayan Hazreti Davut, Allaha yakarmýþ: -Yarabbi bana bir kýz çocuðu ver, onu sana kurban edeceðim." Davut'un duasý kabul edilmiþ, Allah ona bir kýz çocuðu göndermiþ, adýný Ayþe koymuþ... Zaman geçmiþ, çocuk büyümüþ, Allah'a kurban edilecek yaþa gelmiþ, Davut kýzýný yatýrmýþ, tam kesecek, meleklerden Azrail, gökten bir keçi ile inmiþ: -Ey Davut, kýzýnýn yerine bu keçiyi kurban et! Çok bilen, her þeyi bilen adam etrafýna bakmýþ: OLAN NEYÝ DÜZELTELÝM? "Þimdi anladýnýz mý?" Dinleyenlerden biri ayaða kalkmýþ: "Ulan neresini düzelteyim? Hazreti Davut deðil, Hazreti Ýbrahim. Kurban edilecek çocuk kýz deðil erkek. Hazreti Ýbrahim'e gelen melek Azrail deðil Cebrail, kurban edilen de keçi depil o koç! Ulan hangisini düzelteyim!" Hasan Pulur bu fýkradan sonra þu notu düþer: "-Bu fýkra Kurban Bayramý'na çok iyi gider. Öyle çok bilip, tümünü yanlýþ bilen adam var ki! Hele yandaþlar!" Hasan Pulur'un yazýsýnda ayný fýkranýn bir benzeri daha var. Onu geçiyorum. Hasan Pulur'a bir okuru: "Siz, bugünkü ortamý, toplumu nasýl anlatýrsýnýz?" Pulur, Ömer Hayyam'a yakýþtýrýlan bir dörtlükle yanýtlar soruyu: "Bir elde kadeh, bir elde Kuran Bir helaldir iþimiz, bir haram Þu yarým yamalak dünyada Ne tam kâfiriz, ne tam Müslüman" Pulur'a bir baþka okuru "Bu nasýl toplum, bu nasýl ortam?" der. Pulur: Neyzen Tevfik diyor ki: "Asrýn, yeni bir umdesi var, hak kapanýndýr Söz haykýranýn, mantýk ise þarlatanýndýr. Geçmez ele bir paye kavuk sallamayýnca Kürs-i liyakat pezevenk, puþt olanýndýr." Ve Pulur yazýsýný þöyle bitirir: "Neyzen Tevfik, bu tesbiti, saptamayý 1940'ta yapmýþ... Kýrktan 2010'a 70 yýl! Deðiþen ne var, her þey yerli yerinde artýra artýra, çoðala çoðala..." Ýsmail Kayhan Bozkurt'u düzeltecek yerimiz kalmadý. Ama gene da birkaç laf edelim. Kendi yazýsýndan önce Afrika gazetesinde halkýndan özür dileyen bir yazý çýktý. Zeki Elyeli imzalý. Kimdir bu Zeki Elyeli? Sevgili Bozkurt'un bir bilgisi var mý? Babasý kurtarýcý deðil kurtarýlandýr. Kýbrýs'a çýkarma yapan Türk askerlerini felaketten ve rezaletten kurtaran Kýbrýslý Türkçe konuþan askerlerdi. Türkiye'nin Kýbrýs'taki alayýný önüne katan Yunan alayýnýn önünü kesen kimler idi? Düzeltmeðe devam edeceyik... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÇÝRKÝN ÖRDEK YAVRUSU CTP'yle ilgili eleþtirilerin en iyisini Tufan Erhürman yaptý. Ve bu yazýnýn 'Yenidüzen' gazetesinin 'Gaile' ekinde yayýnlanmasý çok isabetli oldu. Partinin adýný anmadan 'çirkin ördek yavrusu'na benzetti Tufan CTP'yi. 'Çirkin Ördek Yavrusu' Andersen'in meþhur masalý. O masaldan esinlenmiþ CTP'yle ilgili saptamalarýný yaparken... Masal, aslýnda bir kuðu olan yavrunun ördek yavrularý arasýndaki sýkýntýsýný anlatýr. Bu benzetmeyi yaptýktan sonra þöyle diyor Tufan: "Bu yazýnýn temel meselesi, sistem tarafýndan dýþlanmýþ, ötekileþtirilmiþ, 'çirkin ördek yavrusu' ilan edilmiþ bir siyasi partinin/ hareketin ve onun mensuplarýnýn, sisteme uzun süre kafa tuttuktan sonra, yenilerek ve belki tam da yenilgiyi kabul ettikleri için hükümete gelmeleri halinde yaþayacaklarýdýr. Ne olacaktýr bu çirkin ördek yavrularýnýn halleri? Ýþte 'beklenen gün' gelmiþ ve bir zamanlar geçit törenlerinde kendilerini yanlarýna almayanlar, onlara burun kývýranlar, 'siz hainsiniz, sefilsiniz, hatta eðitimsiz, kültürsüz, dünyadan bihabersiniz, özcesi bizden deðilsiniz' diyenler onlarýn karþýsýna oturacaklar ve talepleri hayata geçsin diye bizim çirkin ördek yavrularý önünde gerektiðinde el pençe divan duracaklardýr." CTP'nin hükümete geliþi tam da böyle oldu iþte... Ve Tufan'ýn sözünü ettiði süreç de, bu günlerde özlemle andýðýmýz Özker Özgür'ün önce parti baþkanlýðýndan uzaklaþtýrýlmasýyla, sonra da partiden ihraç edilmesiyle baþladý. Yani bir 'kuðu' iken, birdenbire 'çirkin ördek' oluverdi CTP... Bunun baþýný da Mehmet Ali Talat ile Ferdi Sabit Soyer çekti... Bundan sonraki süreci de þöyle anlatýr Tufan: "Elbette anlaþýlabilir yýllarca dýþlanmýþ bir çirkin ördek yavrusunun dýþýnda tutulduðu alanlara alay-ý vâlâ ile kabul edilmesinin yarattýðý sarhoþluk. Kokteyllerde elinde eðreti duran þarap bardaðýyla acemi bir ördek gibi, paytak paytak dolanýrken, en pahalý elbiseleri, en cafcaflý üniformalarý giymiþ 'hakim'lerin ona iltifat etmesi, yýllarca kýrýlýp dökülmüþ, un ufak edilmiþ gururunu okþayacaktýr kuþkusuz. Psikolojiden biraz anlayanlar onun bu hallerini de anlayabileceklerdir kolayca. Ama dedim ya, anlamak baþka, bunu kabul etmek baþka bir þeydir." Egemen olan bir rejimi deðiþtirmek yerine o rejime entegre olmak kaçýnýlmaz bir sonuç muydu CTP için? Tüm aðýrlýðýyla kendisine hükümet olma fýrsatý verilince iktidar olmayý da deneyemez miydi? Bu nimeti ona sunanlara ille de sadýk kalmak ve hala þükran borcunu ödeyen salaklarýn durumuna düþmek mi zorundaydý? Yoksa diðer ördek yavrularýnýn kendisine yaptýðý iltifatlar çok mu tatlý geldi ona? Bu ördeklerin arasýna karýþýnca, kuðu olduðunu unutmasa, dirense ve her türlü riski göze alsa olmaz mýydý? Bu ördek hikayesinden Tufan'ýn çýkardýðý sonuca bakalým þimdi: "Siyasette sistem dýþý bir partinin/hareketin kendini sisteme kabul ettirebilmek için kimliðinden vazgeçmesinin etkileri son derece derindir. Böyle bir vazgeçiþ, özünde varoluþ imkanýnýn kaybý anlamýna gelecektir. Tam da bu nedenledir ki, kuðu olduðunu fark ettikten sonra mutlu mesut yaþayacak olan 'çirkin ördek yavrusu'ndan farklý olarak, kimliðini kaybetmiþ bir siyasi partinin/hareketin, býrakýn mutlu ya da baþarýlý olmayý, var olmasý mümkün deðildir." Bu da iþte bir uyarýdýr CTP'ye... Ciddi bir uyarý... Ama CTP'nin baþýnda olanlar, 'çirkin ördek yavrusu' sendromundan kurtulamadýlar hala. Hala rejim sahiplerine (ki Ankara'dadýr bunlar) yaranarak diðer ördeklerin arasýnda yer kapmak için can atýyorlar. Þöyle bitiriyor yazýsýný Tufan: "Dünyaya bir kuðu olarak gelenin yaþamýný bir ördek olarak sürdürmesi mümkün deðildir. Çünkü bir ördek olarak yaþamý sürdürmek, aslýnda kendi varoluþumuzdan vazgeçmekten baþka bir mana ifade etmeyecektir."

3 AFRÝKA dan mektup... DOKUNULMAZLIK ZIRHI MECLÝSTE SAPIKLIK ÝÇÝN MÝ? Dokunulmazlýk zýrhýna bürünerek, o çatýnýn dýþýnda olan bizlere çamur da atýlýyor meclis kürsüsünden... Ekrandaki canlý yayýný izleyenlerin gözlerinin içine baka baka... Dün Ömer Kalyoncu idi sýrada... Coþtu, kendinden geçti ve bizim ancak 'sapýklýk' olarak niteleyebileceðimiz bir tutum sergiledi. "Afrika gazetesi kontrgerillanýn sol kanadýdýr" dedi. Dokunulmazlýðý olmasa ve mahkemeye gitsek, bu konuda söyleyebilecek hiçbir laf bulamaz o duruþma salonunda... Mecliste rahatlýkla söylüyor ama... Korkakça... Gazetemize karþý CTP'de bu hastalýk yeni bir hastalýk deðil... Biz Memduh Hoca ile 6'þar ay hapse mahkum edildiðimiz zaman, Ferdi Sabit Soyer 'Naci Gezmiþ' imzasý ile de ayný çamuru atmýþtý bize... Sonra da buradaki komutanlarla gizli toplantýlar yaparak, bizi nasýl etkisiz hale getireceklerini kararlaþtýrmýþlardý. Denktaþ'ýn 'Rum casusu' çamuru tutmayýnca bu kez CTP de 'Türk casusu'na sarýldý. * Biz bu hükümette bulunmadýk, Ankara'nýn emrine girmedik, talimatlarý biz uygulamadýk... Onlar yaptý bu kuklalýðý... Ankara'nýn sivili ile de, askeri ile de sarmaþdolaþ oldular... Ve atabilecekleri kadar kazýk da onlar attýlar bu topluma... Yetmedi, bir de Ankara'ya karþý durduk, bu rejimle kavgaya girdik diye bizi karalamaya kalktýlar... Yetti be yetti... Bu kadar yalan-dolan yetti... 'Volkan'la ayný yayýnlarý yapýyormuþuz... 'Volkan'ýn "Avrupa-Afrika" gazetesine karþý asker tarafýndan kurdurulduðunu ve yine askerin beslediði UHH tarafýndan yönlendirildiðini de mi bilmiyorsun? Bunu bile bilmezsen o mecliste iþin ne? Ýþadamý-siyasetçi-mafya iliþkileri hakkýnda hiçbir laf etmedin þimdiye kadar... Bunlarý deþifre etme riskini göze aldýðýmýz için bir de bizi mi karalamaya kalkýyorsun? Bizi sorgulayacaðýna, askerin gazetesi 'Volkan'ýn askerin gözdesi Çangar'la ne alýp veremediði olduðunu sorgulasana... * RÜÞVET ÝTÝRAFI AVUKATIN BAÞINI YAKACAK Rüþvetle ilgili dün yayýnladýðýmýz belgeden sonra polis soruþturmasý daha da geniþletilmiþ... Green Zodiac Casinosuna izin verilmesi karþýlýðýnda, Maliye Bakaný'na rüþvet verilmesi için aracýlýðý kabul eden avukat Seyhan Yýldýrým hakkýnda polisin dava açmasý bekleniyor. Gazetemize açýklama yapan hukukçular rüþvet almak kadar vermenin ve aracýlýk yapmanýn da suç olduðunu belirtiyorlar ve bu konuda Baro'nun da Seyhan Yýldýrým hakkýnda iþlem yapmaya hazýrlandýðýný söylüyorlar. * 'Avrupa-Afrika' yayýnlandýðý günden beri herkesin gözünde diken oldu... Hem saðýn, hem de kendini sol sayanlarýn... Ne biri adam oldu bu memlekette çünkü, ne de diðer hala... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 8 SENDÝKACININ YARGILANDIÐI DAVAYA DEVAM Meclis önünde yapýlan bir eylemde polisi darp ettikleri ve görev yapmalarýný engelledikleri iddiasýyla yargýlanan 8 sendikacýyla ilgili duruþmaya bugün saat 14.00'de devam edilecek. Kýdemli Yargýç Bertan Özerdað baþkanlýðýnda 9 Kasým'da yapýlan bir önceki duruþmada, dava yargýcý Fugen Ulutekin'in rahatsýzlýðý nedeniyle dava, dinlenme tarihi belirlenmek üzere 23 Kasým Salý günü saat 14.00'e ertelenmiþti. SENDÝKALAR PROTESTOLARINI ANKARA'YA TAÞIYOR Çalýþma yaþamýna iliþkin düzenlemeler içeren son yasalar, bir grup sendika tarafýndan Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ÝLO)'ya taþýnýyor. Yasal düzenlemelerin dayatmayla yapýldýðýný vurgulayan sendikalar, Türkiye'yi Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO)'ya þikayet kararý aldý. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS)'da dün biraraya gelen sendikalar, bu amaçla Türkiye'ye giderek þikayet mektubunu ILO'nun Ankara merkezine vereceklerini açýkladýlar. ILO'ya verilecek mektubun Dev-Ýþ, Türk- Sen, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Devrimci Genel-Ýþ, Emek-Ýþ, Týp-Ýþ, BES, El-Sen, Koop- Sen, DAÜ-BÝR-SEN, Güç-Sen ve Basýn-Sen tarafýndan imzalandýðý belirtildi. KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal tarafýndan toplantý sonrasýnda yapýlan açýklamada, mektubun diðer sendikalarýn TÜRKÝYE AB'YE MEYDAN OKUYOR n ERDOÐAN: EÐER EÞ ZAMANLI OLARAK AÇMAYA VARLARSA BÝZ DE VARIZ... Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Avrupa Birliði'nin (AB) Türkiye'den hava sahasý ve limanlarýn açýlmasý talebine iliþkin olarak, "Eðer eþ zamanlý olarak açmaya varlarsa biz de varýz. Bunu zaten ilgili bakan arkadaþlarým da her zaman dile getiriyorlar. Biz de uluslararasý toplantýlarda dile getiriyoruz. Bizden kimse kalkýp bu noktada farklý þeyler beklemesin" dedi. Rixos Grand Otel'de, Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ýn imzalayacaðý, Eðitimde Fatih Projesi Ýþ Birliði Protokolü'nün imza törenine katýlan Erdoðan, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Erdoðan, Avrupa Birliði'nin Türkiye'den hava sahasý ve limanlarýn açýlmasý talebine iliþkin bir soru üzerine, "Eðer eþ zamanlý olarak açmaya varlarsa biz de varýz. Bunu zaten Davada yargýlanan sendikacý ve eylemcilerin isimleri þöyle: Burak Maviþ, Hasan Belen, Münir Rahvancýoðlu, Ýlkþen Varoðlu Atik, Cenk Gürçað, Serman Yiðit, Devrim Barçýn ile Gökan Öztan. Öte yandan, davaya baþýndan beri karþý çýkan sendikalar dün saat 14.00'de Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS)'ýn çaðrýsýyla bu sendikanýn genel merkezinde bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptý. yönetimlerinde de deðerlendirilerek onaylanmasý halinde listeye onlarýn da ekleneceði ve imza sayýsýnýn Ankara'ya gitmeden önce tamamlanacaðý kaydedildi. Gencal, þikayet mektubunda, "ILO sözleþmelerini onaylayan Türkiye'nin, Kýbrýs'ýn kuzeyinde uyguladýðý paketlerle bu sözleþmelere aykýrý hareket ettiðinin" vurgulandýðýný söyledi. Gencal, sendikalarýn bu konuyu Avrupa Birliði (AB) ve uluslararasý diðer kurumlara taþýmaya devam edeceðini, bu konuda gerekli çalýþmanýn yapýldýðýný anlatarak, Ankara'ya gidiþ tarihinin bu çalýþmalarýn belirlenmesine baðlý olarak daha sonra açýklanacaðýný kaydetti. Gencal, 8 sendikacýnýn bugünkü duruþmasý dolayýsýyla düzenlenecek eyleme sendikalarýn yönetim kurulu düzeyinde katýlacaklarýný da belirtti. ilgili bakan arkadaþlarým da her zaman dile getiriyorlar. Biz de uluslararasý toplantýlarda dile getiriyoruz. Bizden kimse kalkýp bu noktada farklý þeyler beklemesin" dedi. Yunanistan'ýn karasularýný 12 mile çýkarmasýna iliþkin haberlerin hatýrlatýlmasý üzerine Erdoðan, "12 mille alakalý olarak 'anlaþmaya varýldý' diye bir þey yok. Bir defa çalýþmalar görüþmeler devam ediyor. Anlaþmaya varýldýðý anda zaten taraflar birleþik olarak açýklamasýný yaparlar. Yani 'þu þu þu konularda þu þu þekilde anlaþýlmýþtýr' denir. Henüz böyle bir þey söz konusu deðil, Görüþmeleri yetkili arkadaþlarýmýz devam ettiriyorlar. Belli bir noktaya varýnca önümüze getirecekler. Gerekli açýklamayý da o zaman yaparýz" diye konuþtu. MOTOSÝKLETLÝ GENÇ HAYATINI KAYBETTÝ ÝSKELE'DE ÖNCEKÝ AKÞAMKÝ KAZADA AÐIR YARALANAN MEHMET AÞAR DÜN SABAH YAÞAMINI YÝTÝRDÝ... Ýskele'de önceki akþam meydana gelen kazada aðýr yaralanan 26 yaþýndaki Mehmet Aþar, dün sabah tedavi gördüðü Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Polis bültenine göre, önceki gün 18.30'da Ýskele - Ercan anayolunun 1-2. kilometrelerindeki kazada, GV 672 plakalý motosikletiyle Ercan istikametine seyreden Mehmet Aþar, ayný yönde giden 80 yaþýndaki Yusuf Ýlerici'nin kullandýðý KJ 857 plakalý salon aracýn arkasýna motosikletiyle çarptý. Çarpýþma sonucunda motosiklet yolun saðýndan çýkarak devrildi. Kazada aðýr yaralanan Mehmet Aþar, önce Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak ilkyardým tedavisinden sonra Lefkoþa'ya sevk edildi. Aþar, yoðun bakým servisinde tedavisi sürerken dün sabah 09.30'da yaþamýný yitirdi. ÇAMLIBEL'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Çamlýbel'de bugün orta gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliði açýklamasýna göre, 09:00-15:00 saatleri arasýnda, Çamlýbel, Tepebaþý, Akdeniz, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar ve bu bölgelerdeki tesis ile su motorlarýnýn elektrik enerjisi kesik olacak. LEFKOÞA'DA 5 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa alçak gerilim þebekesinde yapýlacak olan çalýþmalar nedeniyle bugün saatleri arasýnda Lefkoþa Mehmet Akif Caddesi'nin bir bölümünde (Barbarlýk Müzesi civarý) elektrik kesintisi olacak. Lefkoþa Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, elektrik enerjisinin çalýþmalarýn seyrine göre daha erken veya geç verilebileceði ifade edilerek, vatandaþlarýn dikkatli olmasý istendi. GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu, Esentepe bölgesinde yapýlacak proje çalýþmalarýndan dolayý yarýn Girne'nin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapýlacaðýný açýkladý. Açýklamaya göre, çalýþma nedeniyle Esentepe, Bahçeli, Tatlýsu ve Karaaðaç bölgesinde 09:00-12:00 saatleri arasýnda elektrik enerjisi kesik olacak. GÝRNE ECEVÝT CADDESÝ'NDE TRAFÝK 3 GÜN TEK ÞERÝTTEN VERÝLECEK Girne Ecevit Caddesi (Hirondel Çemberi - Belediye Çemberi arasý), elektrik proje kazý çalýþmalarýndan dolayý bugün, Çarþamba ve Perþembe günleri saatleri arasýnda caddedeki trafik tek þerit olarak çalýþacak. KIB - TEK açýklamasýnda, sözkonusu günlerde, söz konusu caddeyi kullanacak araçlarýn trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. 2 HAFTALIK TRAFÝK BÝLANÇOSU Polisin iki haftalýk sürede ülke genelindeki rutin trafik kontrollerinde, 9 bin 188 araç sürücüsü kontrol edildi ve bunlardan 951'i rapor edildi. Kuzey Kýbrýs'ta 8-21 Kasým tarihlerinde 152 trafik kazasý meydana geldi ve 48 kiþi yaralandý. Polis bültenine göre, 8-21 Kasým tarihlerindeki trafik kontrollerinde ceza yazýlan 951 sürücüden 237'si aþýrý süratli araç kullanmak; 120'si araç kullanýrken cep telefonuyla konuþmak, 109'u trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 88'i seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak suçlarýndan rapor edildi. Geriye kalanlar da çeþitli trafik kurallarýný ihlalden ceza aldý. Bayram tatilini de içeren iki haftalýk sürede meydana gelen 152 trafik kazasýndan 29'u yaralanma; 123'ü hasarla sonuçlandý. Kazalarda 48 kiþi yaralandý. Toplam hasar miktarýnýn 645 bin 350 TL olarak hesaplandýðý kazalardan 63'ü Lefkoþa; 38'i Gazimaðusa, 29'u Girne, 12'si Ýskele ve 10'u Güzelyurt'ta meydana geldi. BAÐIMSIZ PSÝKOLOGLAR YASA TASARISINI SUNDU Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, dün, Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi'ni kabul etti. Sözcülüðünü Biran Mertan'ý yaptýðý inisiyatifin üyeleri, Meclis Baþkaný Bozer'e hazýrladýklarý yasa tasarýsýný vererek yasallaþma sürecine destek olmasýný istedi. Mertan kabulde yaptýðý konuþmada, yasa tasarsý üzerinde 2000'den beri çalýþtýklarýný ve bildikleri kadarýyla tasarýlarýnýn þu an 17'nci sýrada olduðunu belirtti. Tasarýlarýnýn en azýndan ivedilik almasý için uðraþtýklarýný kaydeden Mertan, bu amaçla Bozer'den destek talep etti. HASPOLAT'A YENÝ ÇOCUK PARKI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Haspolat'ta yeni bir çocuk parkýný hizmete soktu. Park, Konuk Sokak üzerinde oluþturuldu. LTB Basýn Bürosundan verilen bilgiye göre, LTB Haspolat Þubesi Sorumlusu Mehmetali Mani, konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, park alanlarýnýn çocuklar ve bölge çevresi için önemli olduðunu, vatandaþlarýn bu tür alanlara hassasiyet gösterip, özenle kullanmalarý ve korumalarý gerektiðini söyledi. Bu arada LTB Haspolat Þubesi, Zafer Caddesi'ndeki 39 numaralý binaya taþýndý. Haspolat Þubesi'nde belediyeye ait her türlü ödeme kabulü yanýnda temizlik ve altyapý hizmetleri de veriliyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Maneviyat dersleri veriyorlar þimdi de Osmanlý savaþ marþlarýyla minarelerden Bu yüzden maneviyat gittikçe yükselmede Kýlýçlar çekilmiþ ta bin beþ yüz yetmiþlerden Kalay AYRANIN YOK ÝÇMEYE, BAYRAM TEBRÝKLERÝ GÝDER ÇÖPE Yok emeklinin maaþýndan kesiyorlar, yok bilmem kimin maaþýndan kýrpýyorlar. Ama öyle fuzuli paralar harcýyorlar ki, insanýn aklýný durduruyorlar. Þaka maka, hükümet yetkilileri kýrtasiye masraflarýna çekidüzen verseler, belki de KKTC kalkýnacak. Her Bayram yolladýklarý binlerce bayram tebriði açýlýp okunmadan çöp tenekesini boyluyor. Hiç kimse hükümet yetkililerinden gelen bayram tebrik kartlarýný hatýra diye saklamýyor ayrýca. Ekonomik sýkýntýlar üzerine ahkam kestiklerine bakmayýn, ayranlarý yoktur içmeye ve fakat her gün görüþtükleri insanlara da, hayatlarýnda hiç görmedikleri insanlara da devletin kesesinden bayram tebrikleri gönderiyorlar. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇÝÇEK'SÝZ BAYRAMLAR Bayram geçip gitti 9 günlük tatil süresini fýrsat bilen bir kýsým insan yurtdýþýna gitti, gidemeyenler burada kaldý Artýk normale dönme zamaný geldi Ýþi olan iþine, iþi olmayan kahve köþelerinde pineklemeye Veya dayý bulup baþýný bir yere sokmak için kapý kapý dolaþmaya Dokuz günlük sürede hayat durmuþ gibiydi Haber bile yapamadý ajanslar Piknik alanlarý doldu taþtý Bayram süresince çýkan dumanlardan Beþparmaklar'da yangýn çýktýðýný sanýrdý görenler HAK örgütünün eylemleri, temaslarýyla karþýlaþacaðýz yakýnda "Cemil evine dön" dendiði için kýzan ve kendisini protesto edenlere "güneyden gelenler" diyerek, kendilerinden baþkasýna karþý taþýdýðý ýrkçý düþünceyi ortaya çýkaran Cemil Çiçek'in giderayak söyledikleri de tartýþýlacak daha uzun soluklu olarak Yazýldý çizildi ama Çiçek'in talimatýný UBP hükümeti yürürlüðe koymaya baþlayýnca çýðlýklar daha yüksek çýkacak! Ne demiþ giderken? "Paket derhal yürülüðe konulsun" Nedir bu paketin içeriðindeki maddeler? Bir kýsmý anayasa manayasa dinlenmeden geçirildi... Çünkü anayasa falan hep göstermeliktir. Yasalar hak arayanlarý, efendilerin, sahiplerin, iþgal güçlerinin emrine amade olmayanlarý cezalandýrmak ve engellemek için vardýrlar burada Her yerde olduðu gibi burada da egemen güçler için vardýr yasalar Onlarý koruma altýna almak içindir. 13. maaþ belki son kez verilecek bu yýl Emekli ikramiyeleri yüzde kýrk oranýnda vergiye tabi tutulacak ve kýrpýlacak Maaþlarýn düzenlenmesi, yani TC maaþlarýnýn seviyesine çekilmesi, ki bunlarýn çalýþmalarý yapýlmaktadýr, UBP hükümeti gelecek yýla düþünürken aldýðý emir derhal yürürlüðe konmasý þeklinde oldu Kooperatif Merkez Bankasý'nýn Ziraat Bankasý bünyesine alýnmasý Vakýflar Bankasý'nýn ve Vakýflar'ýn TC Vakýflar Ýdaresi'nin emrine girmesi Elektrik Kurumu ve Telekomünikasyon Dairesi'nin özelleþtirilmesi Aslýnda her þey belirlenmiþtir Kimin nereye aktarýlacaðý, kimin hangi kurumu alacaðý bellidir, kamuoyuna açýklanmasý kaldý sadece Bayram süresince birçok bayram mesajý aldým. Bir aile dostumun gönderdiði bayram mesajý þöyleydi: "Kurban bayramýn kutlu olsun, nice Cemil Çiçek'siz bayramlara" Aslýnda burada Çiçek deðil önemli olan Çiçek de bir kuldur Talimat Ankara'dan geliyor Bana böyle mesaj gönderen dostlarým bunu çok iyi biliyorlar eminim Ancak KTOEÖS'ün bayram tatili içerisinde, KTAMS'ýn da bayram sonrasý yayýnladýðý "Çiçek mesajlarý" beni hayretler içinde býraktý Türkiye'yi "derin devlet, derin olmayan devlet" olarak ayýrma yanlýþlýðý gibidir bu mesajlar Þeriata giden yolda bir bütündür Ankara hükümeti Tayyip de aynýdýr, Çiçek de, diðerleri de Dostlarýmýn gönderdiði "Çiçeksiz nice bayramlar" mesajýný, "Türkiye'siz ve özgür nice bayramlar" olarak algýladým. ÇOCUK ÝHMALÝ VE ÝSTÝSMARI ÝÇÝN ÝHBAR HATTI: Sosyal Riskleri Önleme Vakfý, çocuk istismarý ve ihmallerinin bildirilmesi için numaralý ihbar hattý açtý. Sosyal Riskleri Önleme Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Barýþ Baþel; Ýktisatbank, Havadis gazetesi ve KKTC Telsim Vodafone tarafýndan sponsor edilen proje hakkýnda dün basýn toplantýsý düzenledi. Hat aracýlýðý ile yapýlan ihbarlar Polis, Sosyal Hizmetler ve saðlýk kurumlarý, Sosyal Riskleri Önleme Vakfý personeli tarafýndan en kýsa zamanda ve eþ zamanlý olarak bilgilendirilecek. Vakfa göre, çocuk istismarý veya ihmali durumlarýnda ilk müdahale Polis tarafýndan yapýlýyor, ardýndan ise gerekli görüldüðü takdirde hastane veya Sosyal Hizmetler Dairesi müdahil oluyor. Ýhbar hattý sayesinde hem tüm ilgili kurumlar en kýsa zamanda bilgilendirilmiþ olacak, hem de gelen ihbarlarýn vakýf tarafýndan takip edileceðinden istatistik toplama ve dolayýsýyla devletin etkinliðini deðerlendirme imkaný olacak. Çocuklarýn fiziksel, duygusal ve sosyal geliþimini olumsuz etkileyen davranýþlar "çocuk istismarý", çocuðun saðlýðý, fiziki, psikolojisi ve sosyal geliþimi için gerekli olan ilginin verilmemesi ise çocuk ihmali olarak deðerlendiriliyor. Sosyal Riskleri Önleme Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Barýþ Baþel, basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, "ihbar hattýnýn devletin kendi kurumlarý arasýndaki örgütlenme eksikliðinden gerekli görüldüðünü ve ihbar hattý sayesinde devletin gelen ihbarlar üzerinde etkinliðinin de takip edilebileceðini kaydetti." Baþel, "Toplumun genelinde çocuklar her türlü ihmal ve istismarý açýk bir þekilde yaþýyor. Çocuk ancak maðdur duruma düþtükten sonra resmi kurumlarla karþýlaþabilmektedir" dedi. "Ýstismar gerçekleþmeden önce çocukla iliþki kurabilen sistemin deðiþtirilmesi için yasal düzenleme yapýlmasý gerektiðini" ifade eden Baþel, "Yapýlmasý gereken, sorun ortaya çýkmadan önleyici mekanizmalarýn iþler kýlýnmasýdýr" dedi. "KKTC'de göçmen olarak bulunan ailelerde sosyal riskleri en çok etkilenen kesimin çocuk ve kadýnlar olduðunu" kaydeden Baþel, ülkede göçmen olarak yaþayan ailelerin yaþam standartlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik programlar uygulanmasý gerektiðini belirtti. "Çocuklara yönelik hizmetleri barýndýrýn kurumsallaþma eksiklikleri, çocuk haklarý ihlallerini arttýrmaktadýr" diyen Baþel; ülkede ýslahevi, çocuk polisi, aile ve çocuk danýþma merkezi ve riskleri önceden fark edecek eðitim sistemi bulunmadýðýný söyledi. Medyada çocuk istismarýný teþvik edecek yayýmlar da yapýldýðýný ifade eden Baþel, bazý basýn yayýn kuruluþlarýnýn; çocuklarla ilgili haberlerinde resim, yaþanýlan olayýn detaylarý gibi bilgileri yayýnlayarak ergenlik dönemine girmemiþ çocuklara cinsel ilgi duyan yetiþkinde bulunan ruhsal rahatsýzlýðý (pedofilileri) onlara fantezi malzemesi yarattýðý görüþünü dile getirdi. GÜNEY'DE ÇALIÞAN TÜRKLERÝN SORUNLARI GÖRÜÞÜLDÜ Ayný uluslararasý üst kuruluþa üye Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyona (Türk - Sen) ile Rum SEK Konfederasyonu'nun, Güney Kýbrýs'ta çalýþan Kýbrýslý Türk iþçilerin durumuyla ilgili deðerlendirme toplantýsý yaptýðý bildirildi. Türk-Sen Dýþiliþkiler Sorumlusu Nihad Elmas konuyla ilgili olarak dün yaptýðý yazýlý açýklamada, bu amaçla genel baþkan Arslan Býçaklý baþkanlýðýndaki Türk- Sen heyetinin SEK'i ziyaret ettiðini belirtti. Açýklamada, toplantýda ayrýca, ayný uluslararasý kuruluþlarla yapýlan toplantýlarýn da deðerlendirildiðine iþaret edildi. Güney Kýbrýs'ta çalýþan Kýbrýslý Türk iþçilerin tüm sorunlarýnýn her yönüyle ele alýnarak çözümü konusunda birlikte hareket edilmesi mutabakatý saðlandýðý kaydedilen açýklamada, "Bu konularý derinlemesine detaylandýrmak üzere, önümüzdeki günlerde SEK Konfederasyonu federasyonumuz Türk - Sen'i ziyaret edecektir" denildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MANEVÝYATINIZ YÜKSELDÝ MÝ? Bayram sabahý Selimiye Camii minarelerinin hoparlöründen Lefkoþa'yý sarsan cenk davullarýnýn gümbürtüsüyle uyandýnýz. Tarih 9 Eylül 1570 deðildi kuþkusuz. Takvimler 16 Kasým 2010'u gösteriyordu. Osmanlý ordusunun savaþ marþlarý yeri göðü inletiyordu. Ayluga'nýn, Yenicami'nin sokaklarýndan oluk oluk kurban kaný akýyordu! Palabýyýklý dudaklardan "Ey þanlý ordu, ey þanlý asker... Allahüekber" nidalarý yükseliyordu. Ak tolgalý beylerbeyi sanki haykýrýyordu... "Açýn açýn da meydaný Sel edelim akan kaný Bir vuruþta bin düþmaný Bölelim iki bölelim" Sanki 440 yýl sonra Osmanlý Lefkoþa'yý bir kez daha fethediyordu! Sorduk... Bu neyin bayramý ey Mehmet Emin efendi? Minarelerden ezan sesleri yerine yükselen bu Osmanlý savaþ marþlarý neyin nesi? Bu mehteran... Gümbür gümbür vuran bu cenk davullarý da ne? Dedi, toplumun maneviyatýný yükseltmek için... Burukluk ve kýrgýnlýklarý gidermek içinmiþ bu marþlar! Dahasý, tekbir getirmek Kýbrýs Türkünün kendi dini geleneklerindenmiþ! Yani mehteranýn cenk davulu eþliðinde "Ey þanlý ordu, ey þanlý asker... Allahüekber" dediniz mi tamam. Önemli bir dini geleneði yerine getirmiþ, cennetin kapýsýný aralamýþ olursunuz herhalde! Nasýl? Selimiye'nin minarelerinden yükselen Osmanlý savaþ marþlarý yükseltti mi maneviyatýnýzý? Yükselttiyse mesele yok. Ama yükseltmediyse iki mesele var. Ya bundan sonra yalnýz bayram sabahlarý deðil, günde beþ vakit minarelerden mehter marþlarý çalacaklar... Ya da terminale yapacaklarý dört minareli cami iþini çabuklaþtýrýp bir maneviyat seferberliði baþlatacaklar! Maneviyatýnýz yükseldiyse hiçbir þeyi dert etmeyeceksiniz zaten. Yarýnlara daha büyük umut ve güvenle bakabilirsiniz artýk! Meselâ bu yüksek maneviyatla, muhterem hükümetimize son derece özverili öneriler sunabilirsiniz. En az 10 yýl süreyle maaþlarýn dondurulmasýný... Bu süre içinde tek kuruþ hayat pahalýlýðý verilmemesini... Ekonomimizin düzlüðe çýkmasý için emekli ve çalýþanlarýn maaþlarýndan daha yüksek vergiler kesilmesini... Emekli ikramiyelerinin vergilendirilerek tahville ödenmesini maaþýn bu yýldan itibaren kaldýrýlmasýný... Asgari ücrette artýþ deðil, indirim yapýlmasýný... Kýb-Tek'in, Tel-Sen'in, DAÜ'nün, TÜK'ün derhal özelleþtirilmesini... Büyük fedakârlýklarla cumhuriyetimizi yöneten cumhurbaþkanýmýzýn, baþbakanýmýzýn, bakanlarýmýz ve milletvekillerimizin maaþlarýnda önemli oranlarda artýþlar yapýlmasýný... Türkiye'den yüzbinlerce "Dahatürkün" daha adaya getirilmesini önerebilirsiniz! Bütün bunlar için muhtaç olduðunuz kudret, Mehteran marþlarýyla yükseltilen maneviyatýnýzda mevcuttur!

5 23 Kasým 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Herþey para ile ölçülüyor olsa neyse ne. Þimdi her þeyi para ile örtmeye baþladýlar Felaketimiz bundan olacak. * Sendikalar tek mesai uygulamasýna karþý çýkýyormuþ. - Yok caným, aslýnda onlar da tek mesai istiyor ama saatlerde anlaþmazlýk var. Ne kadar kýsarsak kârdýr pazarlýðýnda onlar. *Eroðlu "Çözüm dýþýnda bir alternatif düþünmüyorum" demiþ. - Baþkaný zeytin yapraðý ile tütütmeli ki göz tutmasýn.. Gerçekten büyük aþama kaydetti.. Þimdi "çözümsüzlük çözümdür" deseniz hemen aðzýnýza biber süreceðinden emin olabilirsiniz. *20 yaþýndaki genç sürücü Mazda RX8 arabasý ile 5 basamakla çýkýlan kafeteryaya girmiþ. - E girer tabii Uçan araba kullanýyor çünkü Kendisi de sürücü deðil, pilot. *Kýbrýs Sorunu Sosyalist Enternasyonal'e taþýnmýþ - Hani doktor doktor gezen çaresiz hastalar var ya, bu da öyle bir þey. * KTÖS Genel Sekreteri, Baþbakan'ýn toplumdan özür dilemesini istemiþ. - Boþ ver hoca Kaþ yapalým derken göz çýkarmayalým. Özrü kabahatinden büyük olabilir. Maðusa'dan Lefkoþa'ya gidiyordum. Biliyorsunuz bu yol çift yoldur ve iki yol arasýnda bir "tarlacýk" vardýr. Refüj yani! Refüj dedikleri bu tarlacýk tam bir çöplük oldu! Yonca'dan Lefkoþa'ya kadar tam 135 bin 824 adet pet þiþe saydým. Bu utanç Bu ayýp Hepimizin. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÝKÝ TOPLUMLU HAPÝSHANE ÞART Bu aralar mahkumlarýmýz çok sakin. Uslu uslu yatýyorlar. Ya da kazan sinsi sinsi kaynýyor da, henüz dýþa yansýyan bir taþma yok. Mahkumlardan ses seda çýkmayýnca; "yeni bir hapishaneye ihtiyacýmýz olduðu" gerçeðini kimse gündeme getirmiyor. Diðer bütün sorunlarýmýzda da, benzer bir tutum içinde deðil miyiz? Öyleyiz. Bütün sorunlarý ya rafa kaldýrýyor, ya da halýnýn altýna süpürüyoruz. Yumurta kapýya dayanmadan da, oturup kafa patlatmýyoruz. Ýþte þimdi hapishaneyi gündeme getirmenin tam sýrasý. Aradýðýmýz fýrsat ayaðýmýza geldi. Komþularýmýzýn baþýnda da ayný dert var.. Onlarýn hapishaneleri de "yatýlýr" gibi deðil. Ancak onlar, bizden önce davranýp, yeni bir cezaevi için ilk adýmý attýlar ve proje hazýrlýðýna baþladýlar.. Bu aþamada, kapýlarýný çalýp, teklifte bulunmanýn hiçbir sakýncasý yok. Onlara diyelim ki; "Gelin hapishaneyi ara bölgeye yapalým ve iki toplumlu olsun." Nasýl teklif ama? Süper. Hem bizim mahkumlar Hem onlarýn mahkumlar cezalarýný birlikte çeksin. Ýki toplumu yakýnlaþtýrmak için, ývýr zývýr etkinliklere milyonlarca dolar harcayanlar, sanýrým böyle bir projeyi yabana atmazlar. Yakýnlaþtýrmak mý istiyorsun Kaynaþtýrmak mý istiyorsun Al sana fýrsat iþte. Ýki toplumlu tiyatro oynadýk Ýki toplumlu kamp kurduk Ýki toplumlu koromuz var Ýki toplumlu folklorumuz var Ýki toplumlu sergiler, festivaller, konserler düzenliyoruz art arda Ama ne yazýk ki umulan sonuç elde edilmiþ deðil henüz. Edileceði de yok. Þimdi sýra, iki toplumlu hapishanede. Deneyin dostluk nedir görün! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Þu kaderin cilvesine bakýn ki, zeytin üreticileri de, zeytin tüketicileri de fiyatlardan yakýnýyor! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝR KAFA KARIÞTIRMACA... (Ýstanbul)- Kýbrýs'ýn kuzeyindeki medya, bu sene zeytin rekoltesinin iyi olduðunda hemfikir... Bu fikre, bakanlar da katýldýlar. Önceki gün Karaoðlanoðlu'nda zeytin tesisini gezen Ersin Tatar tesise bakarak gururlandý ve kollarýný havalara kaldýrarak konuþtu! Konuþtu ve "kendi" halkýna, "Yerli zeytin ürünleri tüketelim " diye akýl verdi. CTP döneminde, dünyanýn tanýmadýðý KKTC'de, talan inþaatlarý sayesinde KKTC'lilerin gayrý safi milli hasýlanýn onbinlerce dolar seviyelerine gelmiþ olduðunu övüne övüne yazýyordu gazeteler. O zamanki Baþbakan Ferdi Sabit Soyer de "bu iþi iyi yapýyorum, ülkeyi iyi yerlere doðru götürüyorum" diye havalarda geziniyordu. Topraðý, suyu, doðal kaynaklarý olmayan, üstelik ikiye bölünmüþ bir adacýkta gördük ki inþaat ile yol almak felakettir Ne yeþil býraktý lokkarolar daðlarda, ne de verimli meyve aðaçlarý bu uðurda. Nitekim Ersin Tatar bile kendi halkýna, "Yerli zeytin ürünleri tüketin" diye "akýl" verirken bu durumu "Ýnþaat patlamasýndan sonra ülkemizde önemli sayýda zeytin aðacý yok edildi. Bunlarýn yerine yeni dikimlerle zeytine sahip çýkalým" diyerek itiraf etti bir bakýma.. Ben itiraf etti diyorum ama gazeteler o yönüyle pek ilgilenmediler. Zeytin çok diyor alkýþ alýyor, biz inþaat için çok zeytin aðacýný kestik diyor kimseden týs yok. Kendi ülkende tatil yap kampanyasý baþlatmýþtý bakanlardan birisi geçtiðimiz yaz sonuna doðru. Ve birçok yetkili yetkisiz yine "kendi" halklarýna "yerli malý kullanýn, Rum tarafýndan alýþveriþ yapmayýn" diye de çaðrýda bulundular Acaba diyorum yerli mal derken hangi maldan bahsediyorlar ve yerli halk derken kimi kastediyorlar? Bana ve benim gibi düþünenlere göre Anglia içki yerli mal, Yorgo da Hüseyin gibi yerli. Þimdi Yorgo'ya ille de Marmara Birlik'in zeytinini al çünkü yerlidir, diyebilir miyiz? Yerli deðil o mal çünkü, o mal ve firma Türkiye menþeli.. Paketlediði zeytin ta Bursa Gemlik'ten. Efes Pilsen birasý için diyebilir miyim Hristo'ya?.. Hristo yerli, bira ise Türk firmasý, yani yabancý. Ve Prill deterjan Türkiye'de doldurulup buralara gönderiliyor. Seyidoðlu, Þampiyon Kokoreç, bilumum lahmacuncular, dönerciler, simit dünyasý ürünleri, konfeksiyon mamulleri Sayabildiðimiz kadar sayalým firmalarý Kýbrýs'ýn kuzeyinde kurulmuþ ve para kazanan.. Hangisi veya kaçta kaçý yerli? Markete gidiyoruz alabileceðimiz ürünlerin çoðu Türkiye malý ve de pahalý. Sebep ne biliyor musunuz? Arz ve talep Küçük dedik, yetersiz doðal kaynaklar dedik ve üstüne de üretimden vazgeçtik çünkü anavatan bizlere hem para gönderecekti, hem de ucuz ürün Neticede arz az, talep çok. Ýþin özeti þu, marketlerin raflarýnda, bu sene rekolte çok iyi dediðimiz zeytin ile "Yerli zeytin ürünlerini tüketin" denilenlerin çoðu Türkiye'den. Zuk içmeyi seven Nikos'a, "Yeni Raký iç, yerlidir" desem katýla katýla güler.

6 GÜNLÜK YIKILMAYA YÜZ TUTMUÞ EVLERDE TEHLÝKE Afrika Özel (EMK): Lefkoþa surlariçinde bulunan Tabak Hilmi Sokak'taki 10 numaralý ev çökme tehlikesi içinde. Mahalle halký belediye tarafýndan "tehlikeli bina" diye mühürlenen evin mühürünün kýrýlarak evsiz ailelerin eve yerleþtiklerini iddia ediyorlar. Bu ailelerin KKTC'de kaçak olarak ikamet ettikleri de yine bölge sakinleri tarafýndan söylenmektedir. Yýkýlmaya yüz tutmuþ bu evlerde yaþayanlarýn çokluðu nedeniyle, evin çökmesi halinde, facianýn da büyük olacaðý ortadadýr. POLÝS ÖRGÜTÜNE ALINACAK SÝVÝL HÝZMET GÖREVLÝLERÝ BELÝRLENDÝ Polis Örgütüne alýnacak Sivil Hizmet Görevlileri belirlendi. Polis Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Polis Örgütüne alýnacak olan Sivil Hizmet Görevlileri (IV. Derece Bilgisayar Operatörü) adaylarýnýn Sözlü (Mülakat) Yarýþma Sýnavlarý, bugün Polis Genel Müdürlüðü'nde yapýldý. Polis Hizmetleri Komisyonu tarafýndan yapýlan Sözlü (Mülakat) Yarýþma Sýnavýný 20 kiþi kazandý; 5 de yedek aday belirlendi. ADAYLAR ADI SOYADI Öner ÖZYÜREK Kemal ÇAKKOL Eren ER Hasan YEMCÝOÐLU Hüseyin KUSET Hasan KOLOÞLU Salih BEYZADE Tahsin AROVA Nurettin ALTUN Tahir KATMER Utku HÜROL Ýbrahim KIRGIZ Sertaç UYANIK Yusuf ÇOCUK Hüseyin YALÇIN Arif BLADANLI Hüseyin ARSLAN Bilal DENÝZAL Fahri ASVAROÐLU Salih KAYA YEDEK ADAYLAR Ali BALLI Kadri NURÝ Okan GÜNEL Salih KAYSERÝLÝ Ýbrahim BEY ÇALIÞMA HAYATINDA YENÝ DÜZENLEMELER 1 OCAK 2011'DE Kamu çalýþma hayatýnda köklü deðiþiklikler içeren "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý", Cumhurbaþkaný'nca onaylanarak Resmi Gazete'de yayýmlandý. 1 Ocak 2011'de yürürlüðe girecek yasa, devlette ve devlet kurumlarýnda çalýþmaya baþlayacaklarýn aylýk ve diðer ödeneklerini, genel maaþ kademelerini, kadro kademelerini, hizmet sýnýfý olanlarýn hizmet sýnýflarýnýn ve derecelerinin maaþ kademelerini, kademe ilerlemelerini, hizmet sýnýfý olanlarýn sýnýflarý içinde yükselmelerini ve sýnýf deðiþtirmelerini, hizmet sýnýfý olmayanlarýn bulunduklarý kadroda ilerlemelerini, baþka kadrolara geçmelerini ve yükselmelerini düzenliyor. 13. maaþ ve hayat pahalýlýðý ödeneði haklarýnýn korunduðu yasayla, ek çalýþma ödeneklerinin katsayýlarý düþürüldü. Ek mesailerin, normal çalýþma ve idari tatil günlerinde bire 1.1, hafta sonu tatilleri ve resmi tatillerde bire 1.5 olarak ödenmesini düzenleyen yasaya göre, kamu görevlileri, Maliye Bakanlýðý'ndan onay almak kaydýyla gerçekleþecek istisnai durumlar dýþýnda aylýk brüt maaþýnýn yüzde 25'inden fazla ek çalýþma ödeneði kazanacak þekilde çalýþtýrýlamayacak. Ýþe baþlama ücretlerinin de þimdiki uygulamaya göre düþürüldüðü yasa, yargý, Sayýþtay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu kapsam dýþý tutuyor. KAMU GÖREVLÝLERÝ (DEÐÝÞÝKLÝK) YASASI Öte yandan, ek mesai katsayýlarýný ve haftalýk çalýþma saatlerini düzenleyen Kamu Görevlileri (Deðiþiklik) Yasasý, Kamu Saðlýk Çalýþanlarý (Deðiþiklik No 2) Yasasý ve Ýþ (Deðiþiklik) Yasasý da Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Haftalýk çalýþma saatlerini mevsim ayrýmý olmaksýzýn 39 saat olarak düzenleyen yasalarýn bu maddesi 1 Aralýk'ta yürürlüðe girecek. Ek mesai katsayýlarýyla ilgili düzenleme ise yasalarýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðý 8 Kasým'da yürürlüðe girdi. Yeni düzenlemeyle hafta içi günler ve idari tatillerde bire 1.5 olan ek mesai katsayýsý 1.1'e; hafta sonlarý ve resmi tatillerde ise bire 2 olan katsayý 1.5'e indi. Söz konusu yasalarýn tümü Meclis'in 25 Ekim tarihli toplantýsýnda onaylanmýþtý. TÜRKÝYE'DE TURÝZM GELÝRÝNDE 2011 HEDEFÝ 23,8 MÝLYAR DOLAR Türkiye'nin 2010 yýlý turizm gelirinin 22 milyar 500 milyon dolara ulaþmasý beklenirken, 2011 yýlý toplam turizm geliri de 23,8 milyar dolar olarak programlandý. AA muhabirinin Devlet Planlama Teþkilatý'nýn (DPT) 2011 yýlý programýndaki verilerden yaptýðý derlemeye göre, Türkiye dünya turizm pazarýnda turist giderleri açýsýndan yüzde 3,1, turizm gelirleri açýsýndan ise yüzde 2,6 paya sahip. Avrupa turizm pazarýnda ise turist giriþlerinde yüzde 5,6, turizm gelirlerinde de yüzde 5,3 paya sahip olan Türkiye, dünyadaki en büyük 20 turizm varýþ noktasý içinde, turist giriþleri açýsýndan 7'inci, turizm gelirleri açýsýndan da 9'uncu sýrada bulunuyor. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, doðrudan ve dolaylý olarak 32 faaliyet dalýnda istihdam yaratan turizm sektöründe, Türkiye'de doðrudan yaratýlan istihdam 2009 yýlýnda yaklaþýk 3,6 milyon kiþi olarak hesaplandý yýlýnda Türkiye'ye gelen turist sayýsý 27,1 milyon kiþi, turizm gelirleri ise 21,2 milyar dolar olarak gerçekleþirken, Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan belgeli yatak sayýsý 570 bine, belediye belgeli yatak sayýsý ise 7 bin 115 tesiste 402 bine ulaþtý. ÝSLAMCI LÝDERLERÝN "KADIN" TAKINTISI Dünya Ekonomik Forumu'nun kadýn-erkek eþitliði konusunda yayýmladýðý raporda, büyüme hýzýyla gözleri yaþartan Türkiye, 134 üke arasýnda 126'ncý sýrada yer alýyordu. Türkiyeli erkek siyasetçiler ise kadýný ya türbanýndan tutuyor, ya doðurganlýðýndan. Tayyip Erdoðan "Kadýn kadýndýr, erkek erkektir. Bunlarýn eþit olmasý mümkün mü?" dedikten sonra, kadýnlarýn en az üç çocuk doðurmalarý gerektiðini söylüyordu. Kadýnlar üzerine ahkam kestiði bir ortamda "Erkeklerin sevgisi her gün üç kadýný öldürüyor" yazýlý pankartý açan kadýnlar apar topar salondan dýþarýya atýlýyor, pankartlar da korumalar tarafýndan yýrtýlýyordu. Genç bir kýzýn baþýnýn kesildiði günlerde ise "Kendi baþýna býrakýlan ya davulcuya ya zurnacýya. Davulcu, zurnacý kýzmasýn" diyebiliyordu. Ýslamcýnýn ýlýmlýsý da, ýlýmlý olmayaný da kadýnlarýn hayatlarýna burunlarýný sokmayý pek seviyor. Ahmedinejad da kýzlarýn evlilik yaþýna taktý. "Kýzlar için evlilik yaþý olmalý" diyor ve Ýran'da þu anda kýzlarýn ortalama evlilik yaþýnýn arasýnda olmasýný eleþtiriyor. ANKARA'YA TAÞINIYOR Sendikalar protestolarýný Ankara'ya taþýyorlar. Türkiye'nin Kýbrýs'taki uygulamalarýný Uluslararasý Çalýþma Örgütü'ne þikayet edecekler. Orda da onlarýn Rum olduklarýný mý söyleyecek Cemil Çiçek? EROÐLU Derviþ Eroðlu adaya dönmeden bir de Ýsveç'e gidiyor. Ordan Londra'ya, Londra'dan da Ýspanya'ya geçebilir. Hafta sonu Barcelona- Real Madrid maçý var... GÜVENÝ YOK Devlet piyangosunda 100 bin TL'yi kazanan vatandaþ adýnýn açýklanmasýný istememiþ. Neden? Kýrk bin kiþilik orduya, üç bin kiþilik GKK'ya ve iki bin kiþilik polis teþkilatýna hiç güveni yok mu? ÖZÜR Özker Özgür'ü anma töreninde Talat ile Soyer de konuþmuþ... Keþke þimdi olsun özür dileselerdi... MÝROÐLU Salih Miroðlu yaþasa þimdi Ýrsen Küçük'ün yerinde olurdu deðil mi? Ama o zaman Miroðlu olmazdý! Týrnak... "Meþrubat daðýtýcýlarýnýn, tüketim lokallerini kapalý bulmasý Türkiyeli turist kafilelerinin yemeklerini konakladýklarý otellerde almasý Ünlü felafel ustasý sevgili Ali Tarazi'nin tadýna doyulmaz felafellerini tattýracak Kýbrýslý'yý bayram günlerinde artýk zor bulmasý " Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "36 yýlýn üstüne doðan her yeni gün, çözümsüzlüðü biraz daha zorlaþtýracak, süreci biraz daha týkayacak. O halde sormak istiyorum: Hem taraflara hem Kýbrýslýlara: Niyet nedir be ahbaplar? Çözeceksiniz yoksa ne dersiniz?" Çiðdem DÜRÜST (Star) "Kýbrýslýlýðýmýz bizim övünç kaynaðýmýzdýr, gururumuzdur... Amacýn her ne kadar aþaðýlama ve küçük görme olsa da, sarf ettiðin cümleden gurur duyarýz... Ayrý kimliðimiz, ayrý kültürümüz, ayrý medeniyetimizle onur duyarýz... Beðenmezseniz eðer Çiçek efendi, Kýbrýslýlarýn bir deyimi vardýr; 'Digomo'ya kadar yolun var'!.." Nuri SILAY (Haberdar) "CTP'yi hayal kýrýklýðý yarattý diye gönderen vatandaþ, umudu UBP'de gördü... Biz de UBP'nin geçmiþten ders alacaðýný sanýyorduk doðrusu. Ama yanýlmýþýz... UBP'li deðilsen, hem de saðlam UBP'li deðilsen kaynaktan yararlanmak hak getire!" Levent ÖZADAM (Havadis) Günün Kahramaný ÖZKER ÖZGÜR Yýllar ne çabuk geçiyor... Göz açýp kapayana dek 5 yýl... Ýnanýlmasý zor... Daha dün gibi herþey oysa... Son yazýsýný biz yayýnladýk 'Afrika'da... Hoca, daha aktif siyasete atýlmadan gazetelere yazýlar yazardý... Henüz Ýngilizce öðretmeniyken lisede daha... Yazý yazmayý ve kitap okumayý hiç býrakmadý yýl parti liderliði yaptý, ama insani özellikleri siyasetçi özelliklerinin hep önünde oldu... Kiþiliði genç kuþaklarý etkiledi ve pek çoklarýna rehber oldu.. Hiç ummadýðýmýz bir zamanda aramýzdan ayrýldý... Amansýz hastalýða yakalandýðý günlerdeki buluþmalarýmýz en acý günlerimiz oldu... Her zaman özlemle anacaðýz onu.

7 23 Kasým 2010 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖÇ VE GÖÇMEN Birkaç hafta önce Ýskele'de ýrkçýlar ve karþýtlarýyla polisin de müdahil olduðu olaylar Kýbrýs'ýn iki kesiminde 'ýrkçýlýk' konusunu gündeme taþýdý. Halen güney'de devam ediyor tartýþma. Ben konuyu baþka yönlerden irdelemek istedim bugün. * Her þeyden önce ýrkçýlýk, bir ulusun kendini diðer ulustan üstün görmesi anlamý taþýr. O zaman üzerinde durmasý, düþünmesi gerekir insanýn. Güney'de eylem yapan Rum gençleri veya dünyanýn geliþmiþ ekonomilerine geri kalan ekonomilerden akan insan dalgalarýna karþý tepki hakikaten 'ýrkçýlýk' diye tanýmlanabilir mi? Hayýr efendim, benim þahsi görüþüme göre tanýmlanamaz. Her ülkede, Avrupa'nýn hemen hemen tüm ülkelerinde örneðin, ABD'de, Avustralya'da yabancýlara karþý tepkinin kökeninde yatan esas nedenler ekonomiktir, o ülkenin sosyal dokusunu koruma içgüdüsüdür. Ve ben size kiþisel tecrübelerimden yararlanarak kesince söyleyebilirim ki, özellikle bazý ülkelerden gidenler gittikleri ülke insanýndan daha ýrkçý kesildiler, kesilirler. Toplanýrlar gettolara, dýþarýya baþlarýný uzatmazlar. Hele Ýslam ülkelerinden gelenler yok mu? Arkadaþ, bunlar her köþeye cami inþa etmek isterler, izin çýkaramayýnca da, 'ýrkçýlýk, ayýrýmcýlýk' yaygarasýný çýkarýrlar. Ama dönüp arkalarýna bakmazlar bakalým geldikleri ülkede kaç asýrlardýr bir kilise inþa edilmesine dahi izin verilmedi. * Geçenlerde Avusturya'da bir olay geliþti. Avusturya hükümeti TC Elçisi'ni çaðýrdý ve haþladý, onu 'kendi iþine bakmasý' için uyardý. Neymiþ TC Elçisi'nin þikayeti, meðer 'Avusturya hükümeti kasýtlý olarak gettolar yaratýrmýþ ve içine TC'lileri kasten yýðarmýþ!' Orasýný bilemem, fakat Avustralya'nýn böyle uygulamasý yoktur ama gene gettolar vardýr ve o ülkeye gelenler tarafýndan yaratýlmýþtýr. Ýstanbul'da ne kadar Ýstanbullu kalmýþsa, Londra'da da o kadar Londralý kaldýðýný söyler oralarda yaþayanlar. Neden? Çünkü alýþýlan yaþam þeklinin diðer kültürler, deðiþik gelenek ve töreler tarafýndan erozyona uðramasýný kabul etmeyen bazýlarý çeker gider baþka bölgelere, bazýlarý sokaklarda eylem düzenleyerek tepkisini koyar. Ve bunun adý da ýrkçýlýk olmaz, kusura bakmayýn. Þayet ýrkçýlýksa, kuzey'de yaþayan TC kökenliler ile yerlilerin dünyada en ýrkçý halk olmasý gerekirdi! Çok severler birbirlerini, deðil mi? Yarýþýyorlar ýrkçýlýkta adeta! * Bir ülkede %10 dolaylarýnda iþsizlik varsa ve ülke gene yýlda binlerce göçmen kabul ediyorsa, arkasýndaki nedenler ekonomiktir ve elbette tepki çekecektir. Arkasýndaki en önemli neden ise ucuz iþçiliktir. Esasýnda kafa karýþýklýðýný yaratan, tekellerin müttefiki sosyal demokratlardýr her ülkede. Ýlgisi alakasý yok, konuyu saptýrmada ve her tepkiye 'ýrkçýlýk' damgasýný vurmada uzman kesildiler fakat foyalarý çýktý meydana. * Göçmen kabul eden ülkelerin hayali vardý. Çok kültürlülük sosyal bir doku yaratmaktý ülkelerinde. Tamamen baþarýsýzlýða uðradý. Þansölye Merkel açýkça itiraf etti gerçeði. Göç eden göçmenler býrakýn asimilasyon hikayesini, entegre dahi olamadýlar yaþadýklarý topluma. Ve yaþadýklarý ülkenin veya bölgenin dersek dahi doðru kaçar, yaþam tarzýný kendilerine uydurmaya çalýþtýlar. Tepki çekmesi doðaldýr. Irkçýlýk sayýlmaz. EROÐLU ÝSVEÇ'E GÝDECEK BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon ve Dimitris Hristofyas ile üçlü görüþmesi nedeniyle New- York'ta bulunan Derviþ Eroðlu, dün ABD'den ayrýlarak Ýstanbul'a geçti. Cumhurbaþkanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre Eroðlu, bugün de Ýstanbul'da kalacak ve çarþamba günü Ýsveç'e gidecek. Cumhurbaþkaný, perþembe günü Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt ile görüþecek. Eroðlu, temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan cuma günü Ýsveç'ten adaya dönecek. Eroðlu'nun 20.10'da KKTC'ye varmasý bekleniyor. PÝYONGO TALÝHLÝLERÝ ÝKRAMÝYELERÝNÝ ALDI Devlet Piyangosu'nun 15 Kasým Özel Çekiliþi'nde büyük ikramiyeleri kazananlardan bazýlarý paralarýný aldý. 100 bin lirayý kazanan ancak isminin açýklanmasýný istemeyen talihli ikramiye çekini Devlet Piyangolarý Birimi Sorumlusu Mustafa Piro'dan; 60 bin TL'lik üçüncü büyük ikramiyeyi kazanan Gazimaðusalý esnaf Ecevit Hocaoðlu da ikramiye çekini bugün Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'ndan aldý. 80 bin liralýk ikinci büyük ikramiyenin talihlisi ise henüz Piyangolar Birimi'ne baþvurmadý. Bakanlýk Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, evli ve 2 çocuk babasý olan, Maðusa'da esnaflýk yapan Hocaoðlu, ikramiye çekini SAYIÞTAY BAÞKANLIÐI'NA OSMAN KORAHAN SEÇÝLDÝ Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sayýþtay Baþkanlýðý'na Osman Korahan'ý seçti. 6 adayýn yarýþtýðý seçimde Korahan, 34 oy alarak, Sayýþtay Baþkaný oldu. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü toplantýsýnda ilk olarak Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin Sayýþtay Baþkanlýðý münhaliyle ilgili baþvurularý deðerlendiren raporu ele alýndý. Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi Baþkaný UBP Milletvekili Þerife Ünverdi'nin okuduðu rapora göre, komite, Þükrü Çankaya, Mahmut ÖZERSAY FÝNLANDÝYA'DA Bu arada, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay da, Finlandiya'da temaslarda bulunacak. Kudret Özersay, Finlandiya'nýn baþkenti Helsinki'deki temaslarýný, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun 24 Kasým'da baþlayacak Ýsveç temaslarý öncesinde gerçekleþtirecek. Özersay, bugün Finlandiya Dýþiþleri Bakanlýðý ve hükümet yetkilileriyle, Kýbrýs konusundaki son geliþmeleri ele alacak. Özersay, çarþamba günü de Eroðlu'na eþlik etmek için Ýsveç'e geçecek. Cumhuriyet Meclisi'nde Bakan Nazým Çavuþoðlu'ndan alýrken, yýllardýr Devlet Piyangosu aldýðýný ve almaya devam edeceðini belirterek, duyduðu mutluluðu ve heyecaný ifade etti. Bakan Çavuþoðlu da Devlet Piyangosu'nun ikramiye çýkma þansý en yüksek piyango olduðunu belirterek, "Ne mutlu bizlere ki yine þans daðýtarak insanýmýzý sevindirdik. Allah bu parayý hayýrlý bir þekilde iyi günde harcatsýn. Hayýrlý ve uðurlu olsun" dedi. Devlet Piyangolarý Birimi Sorumlusu Mustafa Piro, yýlbaþý çekiliþi hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný, yeni yýlda vatandaþlarý çok büyük para ödüllerinin beklediðini belirterek, herkese bol þans diledi. Denizcioðlu, Zeki Gürsel, Ahmet Güvensoy, Osman Korahan, Mehmet Uðraþýn ve Alper Zorlu'nun adaylýk baþvurusunu kabul etti. Mehmet Uðraþýn'ýn adaylýðýný çekmesi üzerine, komitenin kabul ettiði 6 aday milletvekillerinin onayýna sunuldu. 6 aday arasýnda yapýlan oy verme iþlemi kapalý, oy sayýmý ise açýk olarak gerçekleþtirildi. Genel Kurul toplantýsýnda, Sayýþtay Baþkanlýðý seçiminin ardýndan Avukatlýk (Deðiþiklik)Yasa Tasarýsý'nýn görüþülmesine geçildi. RUM PARTÝLERÝNE 2011 YILI ÝÇÝN 7 MÝLYON EURO Rum siyasi partilere 2011 yýlý için devlet bütçesinden verilecek olan ödeneklerin toplamýnýn 7 milyon Euro olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi; "Partilere Altýn Yumurta" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, 2011 yýlý için koalisyon ortaðý AKEL'e 2 milyon 180 bin Euro, ana muhalefet partisi DÝSÝ'ye 2 milyon 130 bin Euro, koalisyon ortaðý DÝKO'ya 1 milyon 300 bin Euro, EDEK'e 700 bin Euro, EURO. KO'ya 500 bin Euro ve Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'ne 230 bin Euro ödenek verileceðini yazdý. Haberde, 2007 yýlýnýn Ocak ayý ile 2010 yýlýnýn Ocak ayýnda, siyasi partilere verilen ödeneklerin 27 milyon Euro'ya ulaþtýðý da kaydedildi. Gazete, 2011 yýlý bütçesine göre, partilerin eþit olarak önce 94 bin Euro'luk ödenek alacaðýný ve geriye kalan miktarlarýn, partilerin oy potansiyeline göre paylaþtýrýlacaðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ HERÞEY KÝÞÝSEL ÇIKARA DAYALI... Gazetemize mektup gönderen ve ismini açýklamayan bir bayan vatandaþýmýzýn yayýnlamamýzý istediði mektubu þöyle: "Ben bir vatandaþ olarak söz hakký köþenizde yayýnlayacaðýnýz ümidiyle, sizlere bir mektup gönderiyorum. Memleketimizde birçok gazete yayýnlanýr, bu gazetelerin bir kýsmý parti gazetesidir. Geriye kalanlar da Afrika gazetesi dýþýnda hükümette olan partilere yakýn duran gazetelerdir. Bazýlarý o kadar ileri giderler ki, iþi yaðcýlýða yalakalýða kadar vardýrýrlar. Bir gazetemizin CTP hükümetiyle büyük bir sorunu olmuþtu. CTP'nin yanýnda dururken bir anda taraf deðiþtirmiþ ve UBP'ye destek atmýþtý. Herkes sebebini merak edip duruyordu. Ben de bir vatandaþ olarak bunu merak ediyordum. Bu gazetenin sahibinin ortaðý olduðu bir havayolu þirketi vardý. Bu þirkete Ercan'a iniþ izni verilmesi pazarlýðý yapýlmýþtý, ancak UBP'nin bu izni bir türlü verememesiyle ilgili gazete patronu ile UBP arasýnda baþlayan ayrýlýk daha sonra ilgili gazetenin müdürlerinden birisinin oðluna devlet dairesinde ayrýcalýk tanýnmadýðý için hat safhaya çýktý. Oluþturulmasý tasarlanan Rekabet Kurulu'nun baþkanlýðýna getirilmesi tasarlanan veliahtýn önü de bir türlü açýlmamýþ... O nedenle ilgili gazetenin son zamanlarda UBP aleyhine yaptýðý yayýnlar kimseyi yanýltmamalý..." DENÝZLÝ HOROZU... Gazetemizi telefonla arayan, ismini sorduðumuz zaman da "Ömer Kalyoncu beni biliyor" diyen bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Pazartesi günü televizyonda meclisin birleþimini izledim. Fazla deðil, kýsa bir süre... Tansiyonum var, þekerim var, dayanmam mümkün deðil. Kürsüye çýkana karþý taraftan laf atýyorlar, o da cevap veriyor. Bir ara Ömer Kalyoncu, 'Afrika kontrgerillanýn sol kanadýdýr' dedi. Ben buradan çaðrý yapýyorum Kalyoncu'ya, ispatlamazsa namerttir. Eðer ispatlarsa her gün aldýðým bu gazeteyi almaktan vazgeçeceðim ve kendisinden özür dileyeceðim. Ancak Kalyoncu'yu þimdi tanýmýyorum. Ben CTP'de üye olduðumda o partinin kapýsýna bile uðrayamazdý. Sonradan gelip hazýra konanlardandýr. Adýmý mý merak ediyor... CTP'nin hükümette olduðu dönemde KKTC vatandaþlýðýndan çýkmak için meclis komitesine dilekçe veren birisiyim. Kim olduðumu anlamýþtýr... Fazla ötmesin... Denizli horozu olsa neyse, dinlenir ötüþü... Yoksa..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BÝZ RUMUSAK O DA LULLUDÝ Bizim Mandra Afrika'nýn dünkü sayýsýnda yayýnladýðý 200 bin euroluk rüþvetin belgesi, mandra gündemine bayram mübarekisi anlamýnda bir bomba gibi düþer. Vatandaþlar, "Rüþvetin belgesi olmaz" sözünün pabucunun artýk dama atýldýðý görüþünü belirtirken, olayýn, rüþvet skandalý soruþturmalarýný çok daha ileri boyutlara taþýyacak nitelikte olduðunu belirtmekten de geri kalmazlar. Sokaktaki adam, "Buyursunlar oynasýnlar bakalým" diye kendi kendine söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı