DÝAGNOSTÝK TEDAVÝ SETÝ KULLANMA KILAVUZU SCORPION DENTAL OPTIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝAGNOSTÝK TEDAVÝ SETÝ KULLANMA KILAVUZU SCORPION DENTAL OPTIMA"

Transkript

1 DÝAGNOSTÝK TEDAVÝ SETÝ KULLANMA KILAVUZU SCORPION DENTAL OPTIMA Model 405-7À

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R UYGULAMA ALANLARI I. SETÝN KURULUMU VE ÇALIÞMA PRENSÝBÝ II. PULP TESTER (ELEKTROODONTODIAGNOSTIK) III. APEKS LOKASYON IV. LAZER TEDAVISI V. IYONOFOREZ VI. GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÞARTLAR

3 Uygulama Alanlarý Scorpion Dental Optima Seti, iyi bilinen elektronik cihazlarýn birleþiminden oluþmaktadýr. Pulpitis, periodontitis, gingivitis ve diðer dental rahatsýzlýklarýn tedavisinin çeþitli aþamalarý için farklý metodlar sunmaktadýr. Bu setle sadece, taný ve tedavi metodlarýnýn uygulanmasýnda genel ve karþýt endikasyonlara ve yaygýn görüþlere aþina olan kalifiye diþhekimleri çalýþabilir. Bu bölümde biz, hastalarýn tedavisinde elektronik cihazlarýn kullanýmýný benimseyen hekimlerin üzerinde duracaðýz. Diagnostik ve tedavide kullanýlan elektronik cihazlar, kalp pili olan veya baþka medikal elektronik cihazlarý kullanan hastalarda kullanýlmamalýdýr ki bunlar; vücudun elektrik akýmýný etkileyebilir. Elektrik akýmýyla yapýlan taný ve tedaviler gebe kadýnlarda, panik atak hastalarda, açýk yarasý olan hastalarda ve kalp rahatsýzlýklarý bulunanlarda kullanýlmamalýdýr. Elektronik yöntemlerin; kanserli olan hastalarda, kanamalý diatezli bazý kan hastalýklarý olanlarda ve ilerlemiþ doku sertleþmesi rahatsýzlýklarý olanlarda uygulanmamasý tavsiye olunur. Sinus Karotiis üzerinde transit beyin kanamasý olanlarda ve kaynaðý belli olmayan aðrýsý olanlarda elektrik akýmý ile taný ve tedavi yapýlmamalýdýr. Lazer tedavisi, lökoplakinin tüm çeþitlerinde, aðýz mukozasýnda üreme karakterinde mutasyonlar olduðunda, papiliamatosis, hiperkeratosis, romboid glossitis vakalarýnda uygulanmamalýdýr. Genel hastalýklar içerisinde de, habis ur oluþumlarýnda, kafa ve boyun tümörleri olanlarda ve bazý kan hastalýklarýnda kullanýlamaz. Lazerin direk göze temasý sakýncalýdýr. Optica Laser olarak, koruyucu gözlük kullanýlmasýný tavsiye ediyoruz. Optica Laser, setle çalýþma esnasýnda, diþhekiminin hem fakültede öðrendiði genel taný ve tedavi yöntemlere baðlý kalmasýný hem de kullaným kýlavuzunu rehber almasýný önermektedir. 3

4 4

5 I. SETÝN KURULUMU VE ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Entegre SCORPÝON DENTAL OPTÝMA seti, ana bir modülden ve bir dizi özel akseuarlardan oluþur. Setin temel parametreleri: güç tedariði 230 VAC, 50 Hz; tüketilen güç 24 VA; koruma seviyesi IP20; çalýþma modu sürekli; setin aðýrlýðý yaklaþýk 3 kg; ( taþýyýcý arabasý olmadan) setin ölçüleri 230 x 250 x 120 mm; (taþýyýcý arabasý olmadan) Operasyonel gereklilikler: çalýþma ýsýsý 10 C ila 40 C; nýsbi nem %30 ila %75 arasýnda olmalýdýr; atmosfer basýncý 700mmHg ila 1060mmHg arasýnda olmalýdýr; Set, -15 C ila +45 C arasýnda ve %85 e kadar nemde saklanabilir ve taþýnabilir. Set þunlarý içermektedir: Pulpa testi (elektroodontodiagnostik cihaz) hasta reaksiyonundan diþin pulpasýnýn canlý olup olmadýðýný tespit eder. Apeks Lokatör kök kanalýnýn tedavi ve obturasyon sýnýrýnýn belirlenmesini saðlar. Komplike tedavi için lazer cihazý görülebilen kýrmýzý spektrumda emisyon ile. Endodontun elektronik sterilizasyonu ve iyonoforezi için cihaz elektronik filtreleme ve iyonlarýn çekilmesi içindir, çoðunlukla endodont bölgesinde, 6mA 'ya kadar galvanik akýmla. 5

6 APEX TENS P A L I PULP TESTER APEX LOCATOR LASER IONOPHORESIS DENTAL THERAPY SET /- F CLR 6 ENT START STOP START STOP 1. DÝAGNOSTÝK TERAPÝ SETÝNÝN, SCORPÝON DENTAL OPTÝMA, YAPISI VE ÇALIÞMA PRENSÝPLERÝ 1.1.YAPI Cihaz, ana bir üniteden ve özel aksesuar setinden oluþmaktadýr. lazer probu pulpa testi için prob apeks lokasyon ve iyonoforez probu ýþýðý ýleten uçular LASER ELTHER EOD güç kablosu uzaktan kumanda START/STOP lazer tedavisi için koruyucu gözlük ªekil 1 yoðunluk için uzaktan kumanda Eðer cihazýn bulunacaðý odada yer sýkýntýsý varsa, cihaz standýn üzerine kurulabilir (ªekil 2) veya raflarý olan bir ayaklý taþýyýcý da (ªekil 3) kullanýlabilir ki bu taþýyýcýda aksesuarlar için bölüm, lazer verilmesi için özel bir verici ve aksesuarlarýn asýlabileceði bir yer bulunmaktadýr. ªekil 2 ªekil 3 6

7 P A L I PULP TESTER APEX LOCATOR LASER IONOPHORESIS DENTAL THERAPY SET /- F CLR ENT START STOP START STOP 1.2. KURULUM baðlantýlar için soketler güç kablosu ana plak main block ana anahtar gizli anahtar uzaktan kumanda START/STOP klavye ªekil 4 yoðunluk için uzaktan kumanda Ana blok, þoka karþý dirençli olan plastikten yapýlmýþ bir gövdeye yerleþtirilmiþtir. Ön bölümde, koruyucu bir jelatinin altýnda; seçilmiþ olan diagnostik veya tedavi operasyon modunu ve programlanmýþ parametreleri, diagnostik ölçüm sonuçlarýný veya iyileþme sürecinde gerekebilecek diðer bilgileri gösteren bir gösterge bulunmaktadýr. Göstergenin altýnda, diþ hekimi ve set arasýndaki iletiþimi saðlayan fleksýbýl bir klavye bulunur. Ana elektronik plak, plastik gövdenin içine sabitlenmiþtir. Ana elektronik plaðýn üzerine, bir voltaj transformatörü ve ilgili perifer ile mikroiºlemci bir sistem yerleºtirilmiºtir. Sað tarafa, yetkili olmayan kiþilerin setle çalýþmasýný engelleyebilmek için, özel bir gizli anahtar konulmuþtur. START STOP Ayrýca setin; baþlatma/durdurma fonksiyonlarý için ve ) ve de tedavi iþlemlerinin mevcut yoðunluklarýnýn ayarlanmasý için ( ve ) olmak üzere 2 adet uzaktan kumandasý bulunmaktadýr SETÝN KULLANILMASI Cihazýn çalýþtýrýlmasý Gerekli aksesuarlar baðlantý soketlerine takýlýr. Güç kablosu(elektrik kablosu) fiþe takýlýr (230V, 50Hz). Ana anahtar açýlýr. Açýldýðýnda da ýþýk yanar. Güvenlik anahtarý ile de açýlýp kapanabilir. Ana voltaj açýldýktan sonra, kýsa bir sinyal sesi duyulur, ilgili dilde servis mesajý verilir ve göstergede aþaðýdaki cümle belirir: TEÞHÝS VE TEDAVÝ SETÝ SCORPION DO A 7

8 Ýlgili modun programlanmasý klavye yoluyla yapýlmaktadýr (ªekil 5) P A DENTAL THERAPY SET PULP TESTER APEX LOCATOR L I LASER IONOPHORESIS +/- F CLR ENT ªekil 5 START STOP Klavyede 3 adet kolon bulunmaktadýr; ilk kolon uygulanacak tedaviye göre modun seçilmesi içindir ve ikinci ve üçüncü kolonlarda veri giriºi ve cihaz kontrolü içindir. Düðmelere parmaðýn yumuþak yeriyle ve hafifçe basmak, cihaz tarafýndan algýlanmasý için yeterlidir. FARKLI BUTONLARIN FONKSÝYONEL AMAÇLARI Buton Buton Buton P A L - PULP TETER butona basýnca pulpa vitalometresi devreye girer. - APEX LOCATOR butona basýnca apeks ölçüm cihazý devreye girer. - LASER Lazer terapi devreye girer. Buton I - IONOPHORESIS Endodonton elektronik sterilizasyonu, iyonoforez cihazý devreye girer. Sayýsal butonlar ve 0 farklý fonksiyonlarýn programlanmasý sýrasýnda veri giriþi için kullanýlýr. +/- Buton - Ýyonoforez fonksiyonu için aktif ve pasif elektrodlarýn kutuplarýný deðiþtirmek için kullanýlýr. Buton F - fonksiyonel bir buton. 8

9 CLR Buton en son girilmiþ verinin silinmesi için kullanýlýr. Programlamanýn yapýldýðý en son sýradaki deðer 0'a döner. Buton ENT veri giriþi yapmak için kullanýlýr. Buton ve akým yoðunluðunu ayarlamak için kullanýlýr. START STOP Buton ve iþlemin baþlatýlmasý ve durdurulmasý. GENEL PROGRAMLAMA KURALLARI 1. Setin kullanýcý dostu olan bir programlama þemasý vardýr. Setin herhangibir fonksiyonu çalýþtýrýldýðýnda, cihazýn operasyon modunu tanýmlayan parametreler yazýlý formatta ekran üzerinde gösterilmektedir. Doktor tarafýndan yapýlan programlama sadece, farklý parametreler üzerinde BASAMAK DEÐÝÞTÝRME den oluþmaktadýr. 2. Fonksiyon seçildikten sonra, o fonksiyonda en son yapýlmýþ iþlemin parametreleri START göstergede belirir. Eðer doktor parametreleri aynen kullanmak istiyorsa, sadece düðmesine basmasý yeterlidir. Eðer ki tek bir parametre bile deðiþtirilmek isteniyorsa tüm parametrelerin basamaklarý sýrayla konfirme edilmeli ve deðiþtirilmek istenen de deðiþtirilmelidir. 3. Onaylanmasý veya yeniden programlanmasý gereken parametrelerin basamaklarý gösterge üzerinde yanýp sönerek gösterilmiº olur. 4. Onaylanmasý veya yeniden programlanmasý gereken parametrelerin basamaklarý gösterge üzerinde yanýp sönerek gösterilmiº olur. Örneðin: süre 2 dakika 30 saniye 02.30; güç 8mW ise - 08 olarak belirtilir. ENT 5. Her sýradaki programlanan deðer butonuna basýlmak suretiyle kaydedilir. CLR 6. Veri giriþi sýrasýnda bir veri silinmek ve deðiþtirilmek istendiðinde tuþuna basýlýr. Yeniden programlanmasý gereken bu deðer 0 olarak görülür. P A L I 7. Yeni program(henüz baþlatýlmamýþ olan) fonksiyonel bir butona:,,, ya, basýlarak silinebilir; yani girilen veriler saklanmamýþ olur. Böylece ilgili fonksiyonun en son hafýzada kalmýþ olan verileri geçerliliðini korur. 8. Lazer verilmesinin veya galvanik akýmýn sürekli modu 000Hz olarak programlanýr. P 9. (PULP TESTER) fonksiyonu seçilip çalýþtýrýldýktan sonra butonuyla durdurulup ve yeni bir fonksiyon seçilebilir. STOP 8 9

10 10. Konuþma asistanýnýn açýlýp kapatýlmasý ve ses seviyesinin ayarlanmasý. CLR sadece setin açýlmasýndan ve butonuna basýldýktan sonra yapýlýr. START STOP CLR ve butonlarýna basýldýktan sonra konuþma asistanýnýn sembolü yanýp sönecektir. ENT butonuna basýlmasýyla konuþma asistanýnýn devrede olmasý onaylanmýþ olacaktýr. Sembolün yani hoperlörün üzerinde çarpý iþareti varsa kapatýlmýþ demektir, yoksa da açýktýr. Ses asýstaný kapatýldý ise, sadece seçilen cýhazlarýn isimlerini söylemektedir: APEX LOCATOR, PULP TESTER Ses seviyesinin ayarlanmasý - ses asistaný Ses seviyesi aþaðý ve yukarý butonlarla ayarlanýr ve bu süreç göstergede dikey bir bar olarak görülür. CLR CLR START veya STOP ENT 11. Konuþma asistanýnýn hangi dilde konuþacaðýnýn seçilmesi. Bu sadece cihazýn ilk defa açýlýp çalýþtýrýlmasýndan hemen sonra yapýlabilecek bir iþlemdir. Önce F ENT butonuna basýlýr ve listenen dilin 2 haneli dijital kodu girilir ve butonuna basýlýr. Dijital kodlar: veya Bulgarca Ýngilizce Rusça Ukraynaca Sýrpça Rumence Türkçe F 0 1 ENT F 0 2 ENT F 0 3 ENT F 0 4 ENT F 0 5 ENT F 0 6 ENT F 0 7 ENT Setin hazýr olduðunu secilen dilde söylerek çalýþmaya baþlar. Set çalýþmaya hazrdýr. 10

11 P A L I PULP TESTER APEX LOCATOR LASER IONOPHORESIS DENTAL THERAPY SET /- F CLR 6 ENT START STOP II. PULP TESTER (ELEKTROODONTODIAGNOSTIK) Assoc. Prof. Dr. Sl.Dimitrov D.D.Sc. Assoc. Prof. Dr. St.Vladimirov D.D.Sc. Dipl. Eng. D.Roshkev Elektroodontodiagnostik (EOD) metodu ki bu yöntem PULP TESTER-VÝTALOMETRE olarak bilinen cihazlarla adýný duyurmuþtur, hassas pulpa sinirlerinin tespitine veya eþik irritasyonunu provoke eden minimum akým yoðunluðunun kaydedilmesine dayanmaktadýr.dental pulpa elektriðinin herekete geçirilmesi ile ilgili çalýþma; komplike çürüklerin, pulpitisin, pulpa nekrozunun, periodonsiyumun patalojik süreçlerinin vs, tanýsýnda yardýmcý olmaktadýr. Elektriðin harekete geçirilmesinin araþtýrýlmasý, farklý tanýlarý da destekleyebilir örneðin; aðýrlaþmýþ paradontisis ve ilerlemiº periodontitis arasýnda, trigeminus nöralji ve ciddi total pulpitis, maksillar sinüsü arasýnda vb. Bazý patalojik süreçlerin ilerleyiþinin izlenmesiyle(travmalar ve diþte ve çene kemiðindeki fraktürler), pulpitisin biyolojik olarak tedavisinden ve lokal anestezinin etkilerinden doðabilecek sonuçlarýn öngörülebilmesi de mümkündür. Metodunun çok deðerli taný olanaðý saðladýðýna dair karþý görüþlerde olmakla birlikte; bu yöntem pulpa canlýlýðýný ölçebilen ve iyileþme sürecinin incelenebildiði bir yöntem olarak kabul görmüþ bulunmaktadýr. PULP TESTER AKSESUARI Pulpa Testi ana ünite (ªekil1) ve aksesuardan oluþmaktadýr. PULP TESTER probu güç kablosu EOD ana anahtar gizli anahtar P butonu ªekil1 Ana ünite doktor ile diyaloðu saðlar, akým palslarýný oluºturur ve uygulanan muayene ile ilgili bilgileri gösterir ve iºler. 11

12 Pulpa Testi probu (ªekil 2) için aktýf elektrod, sabitleme için bir konektör, kablo, ve gövdesinde bulunan elektrik baðlantýlarý ve doktor tarafýndan aktive edilmesi için bir START butonunu içerir. Aktýf elektrod içinde, tanýda kullanýlacak ucun gireceði bir yapý bulunmaktadýr ki koruyucu çerçeve ile de bunlar sabitlenmiþ olmaktadýr. uç baºlýk halka Start buton aktif elektrod izolasyon metal kýsým iletken kauçuk hasta butonu pasif elektrod ªekil 2 Pasif elektrod metal bir silindir þeklindedir ve üzerinde hastanýn reaksiyonunu görmek için de bir buton vardýr. Pulpa Testinde, ana olan uç elektrik akýmýný iletici kauçuða sahip olanýdýr. Bu, halkaya girecek silindirik bir parça, hastanýn yanaðýný izole etmek için izolasyon tüpü ve iletken kauçuðun yerleþtirildiði özel bir forma sahip uçtur. Uzun bir süre kullanýmdan sonra bu iletken kauçuðun deðiþtirilmesi gerekir. Uçlar yýkandýktan sonra, kauçuk malzemeleri çözmeyen farklý kimyasal solüsyonlarla dezenfekte edilebilir- örneðin, %5 SEKUSEPT FORTE, %4 INCIDIN LIQUID gibi. Uçlar formalin buharýnda da steril edilebilir. CÝHAZIN HAZIRLANMASI Ana anahtar açýlarak (yandaki düðmeye basýlarak) cihazýn açýlmasý saðlanýr. Güvenlik anahtarý da açýk olmalýdýr. Göstergede ºu belirir: P butonuna basýlýr. VITALOMETRE AKIM 0 ìà geçen akým deðeri verilen akýmýn grafiksel deðeri Pulpa testi modunda, parametreler programlanmaz. 12

13 MUAYENENÝN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ 1. Pulpanýn duyarlýlýðý ölçülebilmesi için, hastanýn pasif elektrodu, sað eliyle sýkýca tutmasý gerekir. Dikkat: Bazý hastalarýn deri rezistansý yüksektir ve bu durum sonuçlarda yanlýþlýða yol açar. Bu tip hastalarýn kuru ve soluk renkte derileri olur. Bu etkiyi bertaraf etmek ve deri rezistansýný azaltmak için, hastanýn eli veya pasif elektrod fizyolojik solüsyon veya suyla ýslatýlmalýdýr. 2. Ýletken kauçuk, diþin kesici tarafýna veya tüberkülün üzerine (yani hassas noktalara) pozisyonlandýrýlýr. Kontakt rezistansýný azaltmak için, muayene öncesinde, ucun fizyolojik bir solüsyona batýrýlmasý gerekir özellikle ucun uzun süre kullanýlmadýðý durumlarda. Suya sokulmasý iþleminde, iletken kauçuðun üzerine birkaç kere bastýrýlmasý önerilir ki böylelikle; fizyolojik solüsyon ucun duvarlarýnýn ve iletken kauçuðun arasýna iþleyebilsin. Uç, muayene edilecek diþin üzerine bastýrýlýr ve parmakla sürekli START butonuna basýlý tutulur. Cihaz, ölçüm için artan elektrik pals serisini oluºturmaya baºlar. Hasta, elektrik akýmýndan kaynaklanan irritasyonu ilk hissettiðinde butona basmalýdýr ki bunun akabinde cihaz A' da geçen akýmýn, eþik irritasyonuna sebep olan deðerini göstersin. PULP TESTER CURRENT 20 ìà geçen akým deðeri verilen akýmýn grafiksel deðeri STOP butonuna bastýktan sonra yeni ölçüm yapýlabilir. Eðer iþlem sýrasýnda, hasta ile baðlantý kesilirse, göstergedeki akým deðeri 0' a dönüþür(cihaz diþten hiçbir akýmýn geçmediðini gösterir). Verilen akýmýn sürekli olarak arttýðý görülürse, cihaz doktora doðru ölçümlemenin yapýlmadýðýna dair bir sinyal vermektedir. Bu durumda ölçümün durdurulmasý ve baðlantýnýn yenilenmesi önerilir. Baðlantý kesintisinin nedenleri genellikle, el parçasýnýn ucu ile diþle temas ettiði bölge arasýndaki kötü kontakt veya ucun iletken parçalarýndaki kötü kontakt olmaktadýr. Geçen akýmýn deðeri, ölçüm esnasýnda verilen akýmýn ölçülen sýnýrlý deðerinden oldukça düþük ise; cihaz muayene edilen diþin yüksek içsel elektrik direnci olduðuna iþaret etmektedir. Sýklýkla elektrik akýmýnýn deðiþmesi, obturasyonun mevcut olmasýnýn, yýkýcý pulpa deðiþiklikleri ve sklerotik dentin veya periodonsiyum deðiþiklikleri olmasýnýn bir sonucudur. 13

14 ÖLÇÜM KESÝNLÝÐÝNÝN ARTTIRILMASI ÝÇÝN GEREKLÝ ÞARTLAR Pulpa testi, hastanýn sesten ve diðer rahatsýz edici faktörlerden izole edildiði bir odada yapýlmalýdýr. Ölçüm öncesinde hasta, merkezi veya periferal sinir sistemini uyaracak veya bastýracak ilaçlar kullanmamalýdýr. Diþ temizlenmeli, plak ve tartar kaldýrýlmalý ve daha sonra kurutulmalý, tükürükten arýndýrýlmalýdýr ki böylece akým gingivaya ve komþu diþlere geçmemelidir. Hasta þu konuda uyarýlmalýdýr; diþine doðru geçen akýmdan dolayý az bir aðrý bile oluþtuðunu hisseder hissetmez, elinde tuttuðu pasif elektrodun butonuna basmalýdýr. Hastaya, elektrik akýmýnýn provoke ettiði rahatsýzlýk hissi hakkýnda ipucu vermek ve hastanýn reaksiyonunu test etmek için, belirli olmayan dokunulmamýþ bir diþin elektroeksitasyonu(elektriðin harekete geçirilmesi) ölçülmelidir. Diþlerin farklý bölgelerindeki mine ve dentin kalýnlýklarý ve mineralizasyon seviyeleri ayný olmadýðý için, elektroeksitasyonu(elektriðin harekete geçirilmesini) ölçerken aktif elektrodun nereye yerleþtirileceði çok önemlidir. Gingival köþenin 1-2 mm üzerine serviks bölgeye ki; burasý pulpanýn en yoðun olduðu yerdir, konulmalýdýr. Obturasyonu büyük olan veya çürükler yüzünden oldukça yýpranmýþ diþlerin elektroeksitasyonunu(elektriðin harekete geçirilmesini) ölçmek için uygundur bu bölge. Bu durumda, diþin iyice kurulanmasý kadar, elektrik akýmýnýn plaktan gingivaya geçmesini engellemek için önce plaðýn kaldýrýlmasý gerekmektedir. Tedavi, diþin kesici yüzeyinde veya tüberkülün üzerinde yapýldýðýnda daha iyi sonuçlar elde edilecektir. Diþlerin, minimum akým geçtiðinde bile reaksiyonun oluþabileceði hassas bölgeleri bulunmaktadýr. Bu bölge, insizör ve kaninlerde kesici yüzeyin tam ortasýdýr; premolarlarda bukkal tüberkülün köþesi ve molarlarda da mediobukkal tüberkülün köþesidir. Histomorfolojik araþtýrmalar gösterir ki; pulpa kornu ve odont sinir baðlantýsýnýn altý en kalýn yerdir ve dolayýsýyla en çok hassasiyet bu bölgelerdedir.ayrýca, akýmýn; mine prizmasý, pulpa boyunca dentin kanallarýyla apikal foramen arasýndan pasif elektroda en kýsa yoldan gittiði varsayýlýr. Bu yüzden, sinirin yanýbaþýndan irritasyon gerçekleþir ve bu da en fazla olanýdýr. Büyük çürükler veya obturasyon olduðunda ve hassas tüberkül zarar gördüðünde; ölçüm korunmuþ diðer tüberkülün üzerinden veya diþ bölgesinden yapýlýr. Diþlerin elektrik uyarlýganlýðý, 2-3 noktadaki en düþük deðer kabul edilerek belirlenir. Pulpa testi yapýlýrken elektrod obturasyon üzerine konulmamalýdýr çünkü bazýlarýnýn(siman, kompozit, plastik malzemeler) izolasyon özelliði vardýr veya gingivaya veya komþu diþe akým geçebilir(metal obturasyon). Ayný sebepten ötürü kuron yapýlmýþ diþin elektroeksitasyonu (elektriðin harekete geçirilmesini) ölçülemez. 14

15 PULPA TESTÝ ESNASINDA NORMAL VE PATOLOJÝK DEÐERLER Vitalite testi, hasatanýn sübjektif reaksiyonuna baðlý olan bir yöntemdir. Hastalarýn dirençleri farklýdýr; fiziksel özellikleri, sinir sistemleri, hassasiyetleri ve reaksiyon hýzlarý farklýdýr. Araþtýrma sübjektif hasta reaksiyonuna dayalý olduðundan, baþka kurallar hesaba katýlmalýdýr: 1. EOD önceden varsayýlmýþ taný spesifikasyonuna hizmet eder. Bu sebepten sadece taný ve tedaviyi yapan doktor uygun testleri uygulayabilir ve sonuçlarý doðru biçimde analiz edebilir. 2. Hastanýn reaksiyonu büyük oranda kiþisel özelliklerine dayalý olduðundan; tanýnýn diðer aþamasýna geçilmelidir. Ölçüm ilk olarak herhangi bir canlý diþte yapýlýr böylece hasta irritasyon hissini tanýr; Daha sonra, normal hasta reaksiyonunun belirlenmesi için simetrik olan canlý bir diþte(ya da ayný gruptan baþka bir diþte) de kontrol ölçümü yapýlýr; Ancak bu aþamalardan sonra, elektroodontodiagnostik asýl ilgilendiðimiz diþ üzerinde yapýlabilir. Sonuçlar daha önce simetrik diþlerde yapýlanlarla karþýlaþtýrýlýr. Sonuçlarýn yorumlanmasý, aþaðýda tarif edildiði þekilde, farklý hastalýklarýn deðerleriyle konfirme edilir. ÝNTAKT DݪLERDE PULPA UYARILGANLIÐI Saðlýklý insanlarýn dokunulmamýþ diþlerinin pulpalarý hassas noktalarda genelde 2-20µA e reaksiyon gösterir. Akýmla provoke edilmiþ irritasyonun en düþük deðerleri, tek köklü diþlerin muayenesinde görülmektedir. Çok köklü diþlerde büyük ihtimalle akýmýn daha çok kanala daðýlmasý olasýlýðýndan ötürü, bu deðerler birkaç kat fazla olabilir. Genellikle, üst çenedeki diþler alttakilerle kýyaslanýrsa daha yüksek akým deðerlerine reaksiyon gösterir. Akýl diþlerinde, genelde üst çenede olanlarda, elektroeksitasyon(elektriðin harekete geçirilmesi) daha düþüktür. Tüberkül kötü bir geliþim göstermiþse de, elektroeksitasyon(elektriðin harekete geçirilmesi) düþük olacaktýr. Dokunulmamýþ bir diþin(aslýna irrite edici akýmýn yüksek deðerlerini kabul ederler) harekete geçirilebilirliði þu durumlarda azalacaktýr: Ýndirekt dentin birikimi ve pulpanýn atrofisi olan orta yaþlý hastalar; Diþlerin henüz geliþimini tamamlayamadýðý çocuklar; Aðýr genel hastalýklarý olanlar ve organizmanýn toksiklenmesi durumunda; Dental çizginin dýþýnda olan diþlerde; Çok köklü diþlerde- çünkü akým daha çok kanala daðýlacaktýr; Geliþimleri, mineralizasyonlarý farklý olduðundan özellikle üst çenedeki aralýk diºler; Ortodontik braket olan diºlerde; Travmatik oklüzyonu olan diºlerde. Eðer test esnasýnda 250µA akýma, hasta tepki vermez ise diþ tamamen devitalize sayýlýr. 15

16 PULPÝTÝS VAKALARINDA UYARILGANLIK Bu metod, pulpa enfeksiyonunun farklý aþamalarýna taný koymayý saðlar. Ciddi bir pulpa enfeksiyonu olmasý durumunda, pulpa elektrik ile irrite edildiðinde, normal pulpadan daha düþük deðerlerde reaksiyon gösterir. Pulpa hiperemiasý ile eþik normal olur veya biraz daha düþer. Akut pulpitis vakalarýnda, patalojik sürecin safhasýna baðlý olarak azalan uyarýlganlýk, elektriðin harekete geçirilmesi(daha yüksek rahatsýz edici akým) görülür. 35µA`e kadar uyarýlganlýkda(elektriðin harekete geçirilmesinde), biyolojik tedavinin yapýlabileceði kabul edilir. Kronik pulpitisi düþündüðümüzde, pulpadaki dejeneratif iþlemler yüzünden uyarýlganlýk(elektriðin harekete geçirilmesi) azalmýþtýr. Kronik pulpitiste, uyarýlganlýk(elektriðin harekete geçirilmesi) 30-60µA`e kadar düþer. Çok köklü diþlerde aðýrlaþmýþ pulpitiste, kronik pulpitise göre çok daha düþüktür, 80-90µA`e kadar. Bu, akut ve aðýrlaþmýþ pulpitisin diferansiyel diagnostiðinde oldukça önemlidir. Tek baþýna uyarýlganlýk(elektriðin harekete geçirilmesi) ölçümü, akut veya kronik enfeksiyon süreci vakasý olup olmadýðýný belirlemede kriter olamaz. Enfeksiyon sürecinin çeþidini de belirleyemez çünkü aðrý eþiði ve histopatalojik durum arasýnda korelasyon yoktur. Pulpitiste pulpa canlýlýðý testi yardýmcý bir yöntemdir. Akut pulpitiste, süreç lokasyonu ile iliþkin olarak diferansiyel diagnostikte yardýmcý olur ve biyolojik tedavi, ampütasyon veya ekstirpasyon yöntemi seçimini destekler. PARODONTISIS CHRONICA GERALISATA (PAR.CHR.GEN.) VAKALARINDA UYARILGANLIK Par. chr. gen. 'in ilk safhasýnda uyarýlganlýk normal seviyededir ya da çok az yüksektir. Ön diºler 5µA`rin altýnda reaksiyon gösterir. Artmýþ eksitasyon (elektriðin harekete geçirilmesi) pek çok vakada klinik semptomlara öncülük eder ve bu yüzden de erken tanýda test niteliðinde olabilir. Parodontal zayýflýðýn artmasýyla birlikte uyarýlganlýk azalýr; ölçülen deðerler dokunulmamýþ diþteki deðerleri önemli ölçüde aþabilir. Diº uyarýlganlýðýndan alýnan verilerle, sinirlerin hastalýðýn farklý safhalarýndaki morfolojik durumunu karþýlaþtýrarak; kesin bir iliþki olduðu görülmüþtür-hastalýðýn ilerlemiþ safhalarýnda uyarýlganlýðýn düþmesiyle, sinirlerdeki morfolojik deðiþiklikler ciddileþmeye baþlar. Pulpadaki deðiþikliklerin ikincil olduðu ispatlanmýþtýr. TRAVMALAR VE DÝÐER CERRAHÝ HASTALIKLARDA UYARILGANLIK Diþ travmalarý ve kök veya kuron farktürleri vakalarýnýn incelenmesi, diagnostik ve klinik uygulamanýn ilgi alanýndadýr. Baþlangýçta uyarýlganlýk, pulpada ve periapeksteki hematom yüzünden düþebilir. Böyle durumlarda, haematoma resorbsiyonundan 3-4 hafta sonra, pulpanýn gerçek durumunu görmek için yeni bir ölçüm yapýlmalýdýr. Fragmanlarýn kök farktür konsolidasyonu beklenebilir düþük uyarýlganlýka (elektriðin harekete geçirilmesine) raðmen. N. mandibularis' in nevrtinde uyarýlganlýk ya düºüktür ya da diþin ayný bölümünde hiç yoktur. Enfeksiyon azalmaya baþladýkça, uyarýlganlýk yavaþ yavaþ normale döner. Tekrar ölçüm yapmak, tedavinin etkinliðini takip edebilmeyi saðlar. 16

17 Maksillar sinüsünde, etkilenmiº molar ve premolarlarýn uyarýlganlýðýnda azalma görülür. Çenenin karþý tarafýnda da, az olmakla beraber, deðerde biraz düþüþ görülür. Radikal bir operasyon sonrasýnda, diþin etkilenmiþ tarafýndaki uyarýlganlýk düþebilir ya da tamamen yok olabilir. Ýyileþme sonrasýnda yavaþ yavaþ normale döner. Periyodik kontrollerle, patalojik sürecin ve tedavi etkinliðinin dinamikleri takip edilebilir. Osteomyelitis te uyarýlganlýk sýklýkla olmaz; özellikle de nevrit de mevcutsa. Tedavi esnasýnda mukozanýn ve derinin hassasiyeti tedavi edilmiþ fakat uyarýlganlýkyoksa yine de bu demektir ki pulpa nekrozu vakasýdýr ve tedavi edilmelidir. Diðer vakalarda, osteomyelitisin ve de nevritin iyileþmesi sabýrla beklenmelidir ve uyarýlganlýkzamanla normale döner. Birkaç diºi birden etkileyen büyük çene kistleri vakalarýnda (X-ray de görülür), enfeksiyona neden olan diº veya, uyarýlganlýðýn ölçülmesiyle belirlenir. Uyarýlganlýk komºu diºte, kist baskýsýndan dolayý düþük olabilir. Operasyondan sonraki gün içinde normale dönmeyen ve hatta daha da düþen vakalarda, bu durum travma sonucu pulpa nekrozu olduðunun bir göstergesidir. Fasiyal ve çene bölgelerindeki travma vakalarýnýn %60' ýnda, etkilenmiþ diþin uyarýlganlýðýn düþtüðü gözlemlenmiþtir. Bu durum, muhtemelen sinir çizgisindeki damarlarýn zarar görmesinden kaynaklanmaktadýr. Doktor, diþ travmasýnda bahsedildiði þekilde hareket etmelidir. Akýl diþlerinin travma sonrasý çekilmesinde, komþu diþin uyarýlganlýðý düºer ve 3-5 gün sonra da tekrar normale döner. Bu süreçte hasta, yüzün etkilenmiþ bölümünün hissiz olduðunu farkeder. Mandibulardaki travma ve etkilenmiþ bölgedeki hiperpati ile, uyarýlganlýk molarlarda yükselecektir. Hiperpati, 2-5 ay kadar sürer ve uyarýlganlýk6 ay sonra normale döner. Sigotomik kemiðin ve diðerlerinin alveolar uç kýrýklarý, röntgenden taný koymak için zor alanlardýr. Diþin etkilenen tarafýndaki artan veya azalan uyarýlganlýk ve derinin ve mukoza membranýnýn zarar görmüþ hassasiyeti taný için büyük önem taþýmaktadýr. Fasiyal ve kemik bölgesindeki neoplazma herhangi bir dýþ semptom olmadan da mevcuttur ve odontalji ve parestezi erken ortaya çýkan semptomlardýr. Diðer bir erken semptom da ayný tarafta bulunan bir grup diþin azalan uyarýlganlýðýdýr. Korpus mandibul çatlamalarý vakalarinda, uyarýlganlýk ya tamamen olmadýðý ya da çok düþük olduðu görülür. Tedaviyle birlikte yavaþ yavaþ artar ve hatta normale döner. Çatlamanýn olduðu yerdeki saðlýklý diþlerin kaderi, uyarýlganlýklarýn düzelene kadar periyodik olarak kontrol edilmeleriyle belirlenir. Fasiyal ve kemik bölgesindeki aðrý ve acýnýn yoðun olduðu zamanlarda, etkilenmiþ bölgedeki diþlerin uyarýlganlýðý ölçülmesi yoluyla, bu aðrýnýn odontogenik orijinli olup olmadýðý belirlenebilir ve hasta ona göre tedaviye yönlendirilir. 17

18 Muayene Þemasý 1 I. Hastanýn hazýrlanmasý 1.Hasta rahatça oturtulur. Hastanýn, pasif elektrodu sað eliyle tutmasý(poz.1) ve elektrik akýmý kaynaklý irritasyonu ilk hissettiðinde elektrodun üzerindeki düðmeye(poz.2) basmasý istenir. /Eðer hastanýn eli kuruysa, fizyolojik bir solüsyonla nemlendirilmelidir. Hastaya, iþlem sýrasýnda iyi bir kontaðýn saðlanmasý için elektrodu sýkýca tutmasý gerektiði söylenmelidir./ Muayene edilecek diº temizlenir, kurutulur ve izole edilir. 3.Hekim steril sondayý (poz.3), aktýf elektroda sabitler ve kapaðý (poz.4)sýkarak güvene alýr. STOP 4.Cihazýn klavyesindeki butonuna basýlýr. Bundan sonra cihaz, Yeni ölçmeye geçebilirsiniz mesajýný verir. 3 II. Ölçümün Yapýlmasý 1.Aktif elektrodun sondasý (poz.3), diºin kesici yüzeyinin üzerine veya tüberkülüne (hassas noktalar) yerleºtirilir. 2. Aktif elektrod muayene edilen diºe hafifçe bastýrýlýr ve üzerindeki butona sürekli basýlý tutulur (poz.5). Cihaz ölçüm için bir dizi artan elektrik palslar oluºturmaya baºlar. 3. Elektriksel iðne hissi oluþur oluþmaz, hasta elindeki pasif elektrodun üzerindeki butona basmalýdýr(poz.2). Cihaz, X µa'i söyler ve gösterir. 5 3 Bu, diþin reaksiyon gösterdiði GEÇEN akýmýn gücüdür. Not: 1. Hasta irritasyon olduðunda butona basmak suretiyle (poz.2) reaksiyonunu göstermezse, hekim butona basmayý býrakýr (poz.5) ve elektriksel baðlantýda bir kesilme söz konusu olur. III.Göstergenin Okunmasi 1.Diþin iletkenliði normal ise, GEÇEN akým deðeri ile VERÝLEN akým deðeri eþit olur. 2. Diþin iletkenliði iyi deðillse, GEÇEN akým deðeri VERÝLEN akým deðerinden düþük olur. VÝTALOMETRE AKIM 20 ìà geçen akým deðeri verilen akýmýn grafiksel deðeri 18

19 ÖLÇÜMÜN DOÐRULUÐUYLA ÝLGÝLÝ SIKÇA SORULAN SORULAR Soru 1: Normal bir araþtýrmaya yönlendirilmektedir. Hastanýn reaksiyonundan sonra kaydedilmiþ sonuçlar, rehberde gösterildiðinden önemli ölçüde farklýdýr. Cevap: Uzun araþtýrmalardan sonrasýnda, incelenen diþlerin %20'sinden fazlasýnýn hassasiyet eþiðinin ortalama istatistiki deðerlerden (uygulama kýlavuzu ve ilgili yazýndakilerden) farklýlýk gösterdiði ortaya çýkmýþtýr. Bu nedenle, incelenen diþin deðerleri ile, simetrik olan en yakýn dokunulmamýþ diþin deðerleri karþýlaþtýrýlmalýdýr. Soru 2: Normal bir teþhis yapýlmaktadýr. Diþ normal reaksiyon gösteriyor. Üst nümerik skala kesin bir deðer gösteriyor ve alt skalada birkaç kat daha yüksek deðer gösteriyor. Cevap: Pulp Tester, akýmý diþe doðru geçirir ve hastanýn reaksiyon verdiði zamanki akýmýn deðerini ölçer. Akýmýn geçmesi için, cihaz karakteristik olmayan çok daha yüksek voltajlardan yararlanýr ki bu aparat ve incelenen diþin arasýndaki kontak bölgesinde artan direnç veya incelenen diþte yüksek direnç açýða çýkarýr. Ne yapýlmasý gerekir? Böyle bir durumda, muayene edilen diþin tekrar kurutulmasý ve komþu yumuþak dokulardan izole edildiðinden emin olunmasý iyi olur. Sondanýn kauçuðunun temas yüzeyi, ýslak yüzeye veya hastanýn tükürüðüne dokundurularak hafifçe ýslatýlýr ve çok hafif bir baský ile ölçüm tekrarlanýr. Ýki skaladaki iþaretler hala yoksa, bu muayene edilen diþin yüksek fakat karakteristik olmayan direncinin kaydedilmesi için kategorik bir bilgidir. Obturasyonun mevcut ise, destrüktif pulpa deðiþiklikleri ve sklerotik dentin veya periodonsiyum deðiþiklikleri varsa, diþin direncinin yüksek olmasý provoke edilmiþ olur. Soru 3: Hekim, muayene için tüm koþullarý doðru bir þekilde gerçekleþtirdiðinden emin olduðu halde cihaz ölçme saðlanmamýþtýr mesajý veriyor. Cevap: Bu demektir ki cihaz en çok izin verilebilir voltajla çalýþmaktadýr fakat geçen akýmý kaydedememektedir. Ne yapýlmasý gerekir? Cihazýn durumunu gözden geçir, ucun akým kauçuðuna handýlýn metal tarafýyla dokun ve test ölçümü yap. Eðer cihaz ve probu düzgün çalýþýyorsa, aktýv probun akým kauçuðunu önceden nemlendirerek ölçümü yinele ve el parçasýný muayene edilen diþin üzerine biraz daha bastýr. Cihaz hala ölçme saðlanmamýþtýr mesajý veriyorsa, diþin ölçümü yüksek dirençle sonuçlanmýþtýr (30MÙ üzeri) ki bunun nedeni obturasyon veya yýpratýcý deðiþikliklerin meydana gelmesidir. Tüm olasýlýklarda, simetrik veya en yakýn simetrik dokunulmamýþ diþi de kontrol edin. 19

20 Soru 4: Hekim tarafýndan dokunulmamýþ olarak tanýmlanan diþ muayeneye alýnýr. Ölçüm sýrasýnda, cihaz iki skalanýn da normal olarak dolduðunu (akýmýn normal bir þekilde geçmesi) gösterir fakat hasta herhangibir irritasyon belirtisi göstermez. Cevap:Cihaz normal olarak akýmýn geçtiðini gösterir yani cihaz düzgün çalýþmaktadýr. Ýyice kurutulmamýþ veya diþin duvarlarýnýn yumuþak dokudan iyi izole edilememiþ olmasý ve akýmýn buraya geçmiþ olmasý mümkündür. Ya da, akým kökün iç kýsmýna doðru (özellikle çok köklü diþlerde) geçmiþtir ki burada düþük elektrik direnci söz konusudur. Ne yapýlmasý gerekir? Diþ iyice temizlenir ve kurulanýr ve pelvik dokudan kuru rulo pamuklarla izole edilir. Akým kauçuðunu nemlendir ve ölçümü tekrarla. Simetrik olan dokunulmamýþ diþle karþýlaþtýr ma yapýlýr. Sonuç tekrar yinelenirse, diþ yapýsýnýn bir karakteristiði söz konusudur veya pulpada dejeneratif deðiþiklikler olmuþtur. 20

21 III. APEKS LOKATÖ R Assoc. Prof. Dr. St. Vladimirov D.D.Sc. Assoc. Prof. Dr. Sl. Dimitrov D.D.Sc. Dipl. Eng. D.Roshkev Dipl. Eng. P.Todorov Endodontik tedavinin baþarýsý, büyük ölçüde kök kanallarýnýn uygun tedavisine ve obturasyonuna baðlýdýr. Tedavi ve doldurma için ideal sýnýr, fizyolojik apekstir. Bu sýnýrýn tedaviye baþlamadan önce lokalize edilmesi veya doldurma iþlemi için kök kanal boyunun belirlenmesine apeks ölçümü denir. Bu boyun belirlenmesi karmaþýk bir süreçtir ki bu süreçte; hekimin yeteneði ve tecrübesi, röntgenden elde edilen veriler ve elektriksel ölçüm sonucu(elektronik apeks ölçümü) önemli rol oynar. Kanalýn apikal sýnýrý Genelde kök kanalýnýn en geniþ olan belirgin kanalý endodontik tedavinin amacý olmaktadýr. Yan kanallara- varsa eðer- ulaþýlmasý çok zordur ve ana kanal iyi bir þekilde tedavi edilip doldurulursa tedavinin baþarýsý açýsýndan sorun teþkil etmezler. Fizyolojik Apikal Açýlým (Foramen Physiologicum) Kanalýn apikal ucu dentin ve sement duvarýndan oluþmaktadýr (þekil 1). Kum saati þeklindedir, çoðunluðunu dentin oluþturur, daha küçük kýsmýný da sement-sement ve sement ile dentin sýnýrýndaki daralma (CDL) oluþturmaktadýr. Bu daralmaya fizyolojik(biyolojik) açýlým adý verilir. CDL bölgesindeki kanalýn ortalama yarýçapý, kök yüzeyindeki apikal açýlýmýn kök yüzeyindeki ortalama yarýçapýndan iki kat daha küçüktür. Apikal daralma açýlýmdan yaklaþýk mm' dedir. Kanalýn sement kýsmý pulpa ve periodontal dokudur ki bunun büyük rejeneratif etkinliði vardýr. Bu yüzden de fizyolojik açýlým, tedavi ve obturasyon içim optimal olarak son noktadýr. G E Ç T Ý FORAMEN APICALE A P E X FORAMEN PHISIOLOGICUM 1 mm 2 mm B Ý R Ý K Ý apeks öncesi bölge CEMEN DENTIN D E N T I N Þekil 1 Anatomik Apikal Açýlým (Foramen Apicale) Anatomik apikal açýlým, kanal yüzeyinde kanalýn en son noktasý demektir. Vakalarýn yaklaþýk olarak %55'inde kökün üstündedir ve diðerlerinde kök yüzeyinin yanýndadýr, deviasyon yaklaþýk mm dir. Deviasyon vestibüler veya oral kök yüzeyi boyunca olduðunda, kanalýn sonu röntgenle belirlenemez. Kanalýn ucuna yerleþtirilmiþ bir eðe ile röntgen çekildiðinde röntgende gözüken apeksten daha yukarýda olunduðudur. Fakat buna dayanarak eðeyi biraz daha ilerletirsek periodonsiyuma zarar veririz (þekil 2). Çoðu vakada röntgen kanallarý gerçekte olduðundan daha uzun göstermektedir. 21

22 X-rays X-ray image Þekil 2. Þekilde diþe sokulmuþ eðe göstermektedir (röntgen filminde eðenin apekse varmadýðýný göstermekte) Kanalýn koroner sýnýrý Koroner sýnýr hekim tarafýndan belirlenir. Kanal boyunun ölçülmesine baþlanýlan ilk noktadýr. Apikal açýlýmýn lokalizasyonu buna baðlý olduðundan koroner referans noktasý olarak adlandýrýlýr. Her kanala, silikon stopper takýlý bulunan bir eðe ile girilerek belirlenir. Stopper kuron bölgesindeki en yüksek noktaya deðene kadar hareket ettirilir. Bundan önce bir tüberküle, kesici köþeye ya da fraktür duvara da temas edebilir. Koroner referans noktasý öncelikli olarak kaydedilir çünkü belirlenmiþ kanal boyunun tekrarlanmasý söz konusu olabilir. Apeks ölçümü gerçekleþtirilebildiðinde endodontik tedavinin safhalarý 1. Kök kanalýnýn hazýrlanmasýndan önce: nekrotik veya anestetik pulpanýn alýnmasý istenir. 2. Hazýrlýk sýrasýnda: Kanal geniþleticiyi tutan özel pensler elektrod görevini görerek tedavi esnasýnda daralmaya ulaþýp ulaþmama konusunda sürekli bir kontrol saðlarlar. 3.Gutta percha kullanýlarak kanal doldurulur. SETÝN APEKS ÖLÇME FONKSÝYONUNUN DONANIMI Dental terapi setin apeks ölçme fonksiyonu, kanalýn nemliliðine baðlý olarak kendini adapte eden bir software ile gerçekleþmektedir. Cihaz, apeks ölçüm ve iyontoforez uygulamalarý için iki aparatla konfigüre edilir. Pasif elektrodun siyah soketine steril bir uç takýlýr (hastanýn dudaðýna konularak devre tamamlanýr) ve aktif elektrodun kýrmýzý soketine, ucuna eðenin takýlacaðý kýrmýzý bir kablo takýlýr. pasif electrodun siyah soketi uç kýrmýzý klip aktif elektrodun kýrmýzý soketi kýrmizi plug ªekil 3 eðe 22

23 Dudak aparatý yýkanabilir, bilindik tüm dezenfektanlarla dezenfekte edilebilir ve 300 C 'ye kadar steril edilebilir. Kýrmýzý olan da yýkanabilir, dezenfektanlarla dezenfekte edilebilir veya formalin buharla steril edilebilir. Setin apeks ölçer versiyonunun görüntüsü ªekil 4' de verilmiºtir. güç kablosu ana anahtar gizli anahtar DENTAL THERAPY SET Apex Lokatör probu P PULP TESTER A APEX LOCATOR A butonu L LASER I IONOPHORESIS +/- F CLR ENT START STOP ªekil 4 Cihazýn hazýrlanmasý ve ölçümün yapýlmasý Elektronik apeks ölçümü, diþin kanalýna yerleþtirilen eðenin çevresindeki dokularýn elektriksel karakteristiðine dayanýr. Endodontun durumunun kesin olarak karakteristiði ve eðenin ucunun apikal daralmadaki gerçek durumu birçok faktöre dayanarak belirlenebilir; hekimin bilgisi, röntgen veya diðer cihazlar, hekimin pratikteki tecrübeleri ve el hissi ve de doðru ölçüm yapan bir elektronik apeks ölçerin verdiði bilgi. Cihaz ana düðmeden açýlýp kapatýlýr. Gizli anahtar da açýk olmalýdýr. basýldýðýnda Apeks Ölçer devreye girer. A butonuna Göstergenin, þekilde I ile gösterilen bölümünde eðenin ulaþtýðý bölge yazar. Göstergenin, ºekilde II ile gösterilen bölümünde eðenin kanalýn neresinde olduðu temsili olarak gösterilir. II APEKS LOKATÖR I 23

24 Kýrmýzý kablonun ucuna plastik tutma yeri olan bir eðe (10 veya 15 numara) takýlýr. Kýrmýzý kablonun ucu eðenin en yukarýsýna takýlýr. Cihazla çalýþýrken, eðe yavaþca kanalýn içine doðru sokulurken, silikon stopper da aþaðýya doðru itilir.steril uç da(dudak aparatý) aðýz mukozasýna temas edecek þekilde hastanýn aðzýna yerleþtirilir. Dikkat: Ölçüm sýrasýnda, sözlü mesajlarýn takip edilmesi tavsiye olunur çünkü böylelikle doktor dikkatini hastadan ayýrmadan ve bir asistanýnýn yardýmýna ihtiyaç duymadan gerekli bilgiyi edinmiþ olur. rubber stop file with plastic insulating handle Eðe kanala girdiðinde, göstergede eðenin ulaþtýðý bölge görülür ve göstergenin yanýsýra cihaz sesli ve sözlü bilgi vererek mesajý belirginleþtirir. Eðenin ucunun bulunduðu yerin grafiksel, sözel ve sesli olarak bildirimi Gösterge Sesli mesaj Eðenin lokasyonunun tanýmý APEKS LOKATÖR Dentin Eðenin ucu kanalda, apeksten önce DENTIN APEKS LOKATÖR 2 iki Ýkinci bölgede, FIZYOLOJIK FORAMENDEN önce APEKS LOKATÖR 1 bir Birinci bölgede, FIZYOLOJIK FORAMENDEN önce 24

25 APEKS LOKATÖR sinyal ve artan frekans FIZYOLOJIK FORAMEN bölgesine girmek üzere APEKS LOKATÖR FORAMEN PHYSIOLOGICUM Apeks FIZYOLOJIK FORAMEN bölgesinde APEKS LOKATÖR APEKS Apeks Apeks APIKAL FORAMENLE, FIZYOLOJIK FORAMEN arasýnda,göstergede penetrasyon safhasý alt safhalara bölünmüºtür APEKS LOKATÖR FORAMEN APICALE geçtiniz ANATOMIK APIKAL FORAMEN geçilmiºtir Apeksin geçildiði durumlarda, eðe yavaþca çýkartýlmalý ve stopperýn da yeri ona göre deðiþtirilmeli; koroner referans noktasýna göre ayarlanarak ölçüm tekrarlanmalý. Ölçüm yapýldýktan sonra, stopper ayarlanýr ve onun durumuna göre endodontik bir cetvel kullanýlarak kanalýn boyu belirlenir ve tedavide kullanýlacak tüm eðeler buna göre seçilir. 25

26 KANALIN DURUMU VE ÖZELLÝKLERÝYLE ÝLGÝLÝ EK BÝLGÝLER 1. Perforasyon olduðunda, en geniþ yan kanal veya pulpa residiumu Kanala doðru penetre edildikçe, böyle bir durum olduðu zaman, cihaz normal sýra takip ederek uyarý vermez ( DENTIN, IKI, BIR ve APEKS sýrasý gözlemlenmez).gözlemlenmez) 2. Bir eþiðin varlýðý Ölçüm sürecinde, hekim eðe penetrasyonunda bir zorluk hisseder ve cihaz IKI ve BIR bölgelerini gösterir sadece. (apeksten önceki bölgenin dokusuyla karakterize edilen özdirençler). eþik 3. Dentin dolgusu veya önceden yapýlmýþ obturasyondan kalma apikal blokaj Kanala doðru penetre edildikçe, hekim kanal daralmasý kaynaklý bir direnç hisseder. Hasta, periodonsiyum dokunulmuþ gibi acý hisseder ve cihaz apeksten önceki bölgenin elektriksel karakteristiðini yansýtarak ona göre mesaj verir. apikal blokaj 26

27 IV. LAZER TEDAVÝSÝ Assoc.Prof.Dr.Ts.Uzunov D.D.Sc. Assoc. Prof.Dr.M.Vasileva D.D.Sc. Dipl.Eng. D.Roshkev 1. LAZERÝN BÝYOLOJÝK ETKÝSÝ Kýrmýzý ýþýn tayfýnda çalýþan lazerler; nm, kendi kendine veya baþka tedavi yöntemleri ile kombine olarak geniþ uygulama alaný bulmuþtur. Bu ýþýnlarýn en önemli ve ispatlanmýþ olan tedavi etkilerinden birincisi dokularýn rejenerasyonunu stimüle etmesidir; ardýndan anti-enflamatuar ve analjezik etkisi gelir. Iþýnlanan sahada kan sirkülasyonu artar, protein ve nükleik asit sentezi yükselir, hücre içi metabolizmasý ve immünitesi güçlenir. Çok önem arzeden immun sistemi(baðýþýklýk sistemi) aktivasyonu; baðýþýklýk sisteminin yapýtaþlarý olan hücrelerin bölünmesinin, lenfositöz ve lökosit yoðunlaþtýrýlmasý ve imunoglobulin proteinlerin oluþturulmasý ile olur. Kanda G-sýnýfý imunoglobulinlerin ve yapýtaþlarýnýn hemolitik aktivitelerinin arttýðý; tedavi esnasýna kadar azalmýþ olan baðýþýklýk sisteminin yapýtaþlarý olan hücrelerin-limfositler- normal seviyeye döndüðü görülmüþtür. Baðýþýklýk sistemi aktivasyonu, bir organizmanýn belirsizlik reaksiyonunu optimal þekilde etkiler ve koruyucu adaptasyon reaksiyonlarýný arttýrýr. Lazer enerjisi, dokularýn yenilenme sürecinin aktif olarak uyarýlmasýný provoke eder. Daha iyi bir tedavinin yapýlabilmesiyle, metabolizma süreçlerinin aktivasyonuyla, nükleon asitlerinin ve proteinlerinin hýzlandýrýlmýþ senteziyle ve humoral ve hücre baðýþýklýðý üzerindeki etkileriyle baðlantýlýdýr. Gecikmiþ doku rejenerasyonu süreciyle ilgili yapýlan klinik ve deneysel araþtýrmalara göre doku rejenerasyonunun hýzlandýrýlmasý þöyle yapýlanýr; fibrogenesanýn hýzlandýrýlmasý, baðlantý dokularýnýn olgunlaþmasý, vasküler sistemin rejenerasyonu ve epitelizasyonun aktif stimülasyonu. Sayýsýz araþtýrma þu varsayýmý güçlendirmektedir; lazerin, kýrýlmýþ rejenerasyon süreçlerine pozitif etkisinin bir mekanizmasý da, oksijen dengesini pozitif olarak etkilemesi þeklindedir. Oksijen gerekliliðinin aktivasyonunun mekanizmalarýný aydýnlatmak amacýyla, solunumu fermentlerin aktivitesini incelemek için araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Oksijenleþmerejenerasyon süreçlerinde rol oynayan ferment katalizidir. Katalizin bir hücrenin yapýsýna oksijen taþýdýðý varsayýlmaktadýr. Lazer tedavisinin seanslarý arttýrýldýkça; katalizin aktivitesinin de arttýðý, enerji-deðiþken süreçlerin aktive olduðu yani ATP aktivitesinin arttýðý görülmüþtür. DÜÞÜK YOÐUNLU LAZERDE TEDAVÝ ENDÝKASYONLARI Kýrmýzý spektrumda lazer tedavisi þu vakalarda kombine tedavi olarak uygulanýr; stomatit, parodontopathy, pulpitisin biyolojik tedavisi, periodontitis, alveolit ve perikoronarit, apse ve flegmonlar, tempora-mandibular birleþimin artizi ve artroz, siyalodokit ve siyaladenit, nöralji ve nevrit, operasyonlar ve kemik farktürleri sonrasýnda iyileþmeyi hýzlandýrma. 27

28 LAZERLE TERAPÝ ÝÞLEMÝNÝN KONTRA-ENDÝKASYONLARI: Lökoplakinin tüm formlarý. Genel rahatsýzlýklardan kontra-endikatif olanlarý; malignant formasyonlarý, kafa ve boyun tümörleri ve bazý kan hastalýklarý. Technival parameters of the laser beam, used for therapy procedures. 1. DALGA BOYU - ë= nm, lazer kaynaðýnýn spektrumunu belirler. 2. GÜÇ (W) - 1 ila 25 mw arasýndadýr ve bir zaman kesimi içerisinde hücreye verilen enerji miktarýný belirler. 3,GÜÇ YOÐUNLUÐU (P)- yüzeye uygulanan ýþýn gücü. Yüzeye düþen güçle olan iliþkiyi belirler. 2 P=W/S (mw/cm olarak ölçülür, W-enerji miktarý, S ise ýþýnlanan yüzeydir. 4.PALS FREKANSI - süreye düþen pals sayýsýný gösterir. Hz olarak ölçülür. Lazerin tedavi etkisi ýþýn gücüne, uygulanan güç yoðunluðuna, maruz kalýnan süreye, uygulanan tedavi sayýsýna ve bunlarýn arasýndaki zamana baðlýdýr. 2.LAZER TEDAVÝSÝ ýþýný ilgili alana iletme yollarý Tedavi seti birkaç yol göstermektedir: Prob Ýle direk ýþýnlama Frontal ýþýk çubuðu ile Sert ýþýk çubuðu þaftý ile Diod Lazer oluþturan ýþýn ile direk ýþýnlama ªekil 1 Bu tedavi yönteminde, lazer verici ile hasta arasýnda kontakt olmadýðýndan, optik aygýtlarýn sterilizasyonuna ihtiyaç yoktur. Nispeten düþük lazer ýþýn daðýlýmý olduðundan; yayýlan bölgenin yüzeyinin sabit olduðu varsayýlýr, bundan da þu çýkar, 0,2 mm ye kadar olan mesafeler için güç yoðunluðunun sabit olduðu varsayýlýr veya P=W/a.b=sabit sayý (bknz. p.3, güç yoðunluðu). Bu formülde görüldüðü gibi, a ve b sabit olduðunda güç yoðunluðu sadece lazerin programlanmýþ gücüne baðlýdýr. Kolaylýk için, bir tablo kullanýlabilir. Lazerin programlanmýþ gücü Yaklaþýk güç yoðunluðu mw mw/cm

29 Frontal ýþýk çubuðu ile Lazer Tedavisi Iþýk çubuðu optik bir maddedir, iki adet düz cilalanmýþ tarafý olan ve dýþarý yansýtma yapan silindirik bir yüzeyi olan bir silindirdir. Lazer verilimi, ýþýk çubuðu girdisinden - C yüzeyi, çýktýsýna doðru - D yüzeyi, (þekil 2) ýþýnýn geometrik özelliklerinde herhangibir deðiþiklik olmadan gönderilir. C D ªekil 2 Optik ýþýk çubuðu - (þekil 3, þekil 4), proba doðru (poz.3) baþlýðý söker gibi bir hareketle (poz.2) yarý bir dönüþ yaparak sabitlenir. Daha sonra ýþýk çubuðu (poz.1), yerleþtirilir ve baþlýðýn arka tarafýnýn (poz.2) proba doðru (poz.3) çevirerek sabitlenir. 1 ªekil 3 D yüzeyinin çýktýsýndaki transverse bölümünün lazer ýþýnýnýn þeklinin, vericiden yayýlan ýþýðýn etkili yüzeyinin þekliyle aþaðý yukarý eþit olduðu kabul edilir. (bknz. teknik lazer parametrelerine (þekil 1) - a x b). Bu tip ýþýk çubuðunun, daha uzun süreli bir tedavi gerçekleþtirmenin anlaþýldýðý vakalarda uygulanmasý gereklidir. Iþýnýn tedavi edilecek yüzeye tam olarak sabitlenmesini saðlar. Çoðu vakada, hastanýn lazer probunu tutmasý tavsiye edilir ki böylece, hekimin iþi kolaylaþýr ve tedavisi yapýlan dokuda ek travma oluþmasýndan kaçýnýlmýþ olunur. 29

30 Sert ýþýk çubuðu þaftý ile Lazer Tedavisi Gönderim için büyük bir açý gerekli olduðu vakalarda uygulanýr. Sert ýþýk çubuðu þaftý, düz giriþ ve çýkýþ yüzeyleri olan þaft optik fiberlerden yapýlmýþtýr, apertür 5 mm ve geçirgenlik katsayýsý %80 in üzerindedir ªekil 4 Optik aksesuarlarýn ve lazer vericisinin temizlenmesi, bakýmý, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu 1) Uzun kullanýmdan kaynaklanan baðýl deðiþikliði yüzünden ýþýk çubuklarýnýn zarar görmesini ve lazer baþlýða yapýþmasýný engellemek için, ýþýk çubuðunun her iþlemden sonra yavaþ bir rotasyon hareketiyle çýkarýlmasý tavsiye edilir. 2) Iþýk çubuklarýný sterilizasyon ve saklama için konteynýrlara koyarken, yüzeyinde çizikler oluþmamasý veya kýrýlmamasý için þok yükleme yapmaktan kaçýnýlmalýdýr. Iþýk çubuklarýnýn dikkatlice kullanýlmasý onlarýn pratik olarak uzunca bir süre kullanýmýný garanti eder. 3) Kullanýmdan sonra ýþýk çubuklarý aþaðýdaki yöntemlerle dezenfekte veya sterilize edilebilir: a) %2'lik klorineksidin biglukonat(15 ml klorineksidinbiglukonat, 10 ml alkol vini-%95 ve 1 litreye kadar su). b) )Formaline buharý sonrasýnda alkol-su solüsyonunda bekletilebilir; c) Sterilizasyon sýrasýnda camý çözmeyen diðer ürünler; d) 170 C' ye kadar yüksek ýsý sterilizasyonu. 4) Birçok sterilizasyon tekrarý sonrasýnda, ýþýk çubuklarýnýn uçlarýnda kaplama görülebilir ki bu geçirgenliðin katsayýsýný oldukça fazla azaltabilir. Bu durumda ýþýk çubuðu bir soap solüsyonuna koyulmalý ve sonrasýnda da pamuk bir bezle hafifce baský yaparak kurulanmalýdýr. 5) Uzun zaman kullanýmdan sonra, lazer probunun boyun kýsmýnda toz birikebilir ve kontaminasyon oluþabilir ki bu da lazer ýþýnýnýn gözle görülür ölçüde düþmesine neden olur. Bu durumda, lazer probunun içindeki optik yüzey, uzuna pamuk dolanmýþ ve suyla ýslatýlmýþ tahta bir çubuk yardýmýyla temizlenir. 3. LAZER TEDAVÝSÝ ÝÇÝN CÝHAZIN HAZIRLANMASI VE PROGRAMLANMASI Gerekli olan optik ýþýk çubuðu sabitlenir. Ana ve gizli açma-kapama düðmeleri açýlýr. L LAZER butonuna basýlýr. Cihazýn göstergesinde, en son yapýlmýþ lazer tedavisinin deðerlerini gösteren, lazer tedavi ve parametreleriyle ilgili bir tanýmlama gözükmelidir. LAZER TEDAVÝSÝ LAZER GÜÇÜ (mw) 15 SÜRE (dak.s) FREKANS (Hz)

31 Eðer yine mevcut deðerlerle bir iþlem yapmak gerekiyorsa, sadece basýnýz. butonuna Eðer ki yeni iþlem için tek bir parametrenin bile deðiþtirilmesi gerekiyorsa sýrayla gidilerek deðiþtirlmeyecek olan parametreler de konfirme edilmelidir. Örnek: Cihazýn tüm parametrelerinin yeni yapýlacak tedaviye göre yeniden ayarlanmasý Varsayalým ki en son yapýlan ve hafýzaya kaydedilmiþ olan tedavinin parametre deðerleri þunlardýr: -güç: 15 mw, süre: 2 dak. ve frekans 0Hz(sürekli mod). Ve yeni tedavi için þu parametreler gerekli: -güç: 12 mw, süre: 5 dak 30 sn ve frekans 150 Hz. Sýrayla aþaðýdaki butonlara basýlýr: tedavi tipi güç süre frekans bekliyor START L 1 2 ENT ENT 1 5 ENT START 4. LAZER TEDAVÝ UYGULAMASI START butonuna basýlarak tedavi sürecine baþlanýr, tedavi edilecek yüzeyde lazer ýþýnýný görülür ve göstergede geriye sayým baþlanýr. Göstergenin altýnda, iþaretlenmiþ dikdörtgen bir bölge belirir ve diktörtgenin içi siyahla dolmaya baþlar tedavi esnasýnda geçen süreyle orantýlý olarak. LAZER TEDAVÝSÝ LAZER GÜÇÜ (mw) 15 SÜRE (dak.s) FREKANS (Hz) 000 Programlanan zaman geçtikten sonra, SEANS SONA ERMÝÞTÝR duyulur, ýþýný durur ve cihaz yeni iþlem için resetler kendini. Eðer doktor ayný parametrelerle tedaviyi yinelemek istiyorsa sadece basmasý yeterli olur. butonuna Eðer yeni parametreler girerek iþlem yapmak istiyorsa programlama adýmlarýný takip etmelidir. Tedavi esnasýnda, doktor STOP düðmesine basarak iþlemi istediði zaman durdurabilir. Bir sinyal sesi duyulur ve Lazer ýþýný durur. Göstergede ne kadar süre kaldýðý görülür. START START veya L butonuna basarak da tedavi yeniden baþlatýlýr. 31

32 4. TEDAVÝ METODOLOJÝSÝ - genel öneriler Terapi etkinliðinin baðlý olduðu ana parametreler dalga uzunluðu, tek bir alandaki tedavi süresi ve uygulanan güç yoðunluðu. dalga boyu parametresi üretici tarafýndan sabitlenir (ë= nm). tedavi süresi tablodaki parametrelere uyumlu olarak programlanýr. üçüncü parametre olan güç yoðunluðu ana parametredir ve birim bölgeye geçen photonlarýn sayýsýný belirler ki tedavi etkinliði buna baðlýdýr. Güç yoðunluðu programlanan güce baðlýdýr ki buna göre farklý optik aksesuarlar taklýlýr ve form spotunun büyüklüðü ve saha üzerine enerji daðýlým þekli belirlenir. Hekimin her iþlem öncesinde hesap yapmamasý için, belirlenmiþ aksesuarlar kullanýldýðýnda ve cihaz önerilen güce göre programlandýðýnda, güç yoðunluðu üretici tarafýndan garanti edilmiþ olur. Lazer tedavisi etkisinin kesin etkisi ortaya çýkar ve lazer pals modlarý farklý frekanslarla uygulanýr. Yani, örneðin en sýk karþýlaþýlan etkileri þunlardýr: antispazmodik analjezik ötrofi (skatris) antiinflamatuar 1 ila 8 Hz; 15 ila 50 Hz; 200 ila 500 Hz; 900 ila 1000 Hz Pals modundaki tedavi etkisinin konfirmasyonu bir süreçtir, bir çok klinik muayenenin uzun bir süre içinde yapýlmasý ve uzun yýllarýn gözlemi ile baðlantýlýdýr. Þu an için, sonuçlarýn stabilliði, sürekli modun kullanýmý (0Hz), güç yoðunluðunun dozu ve maruz kalma süresi ile kanýtlanmýþtýr. Bu yüzden, bu kullaným kýlavuzunda farklý hastalýklar için gösterilmiþ parametreler sürekli modda (0Hz) kullanýlmalýdýr. Çeþitli hastalýklar için genel önerilerde, tedavi bölgesi ve saha terimleri kullanýlýr. Tedavi bölgesi teriminden tedavisi yapýlacak bölgenin tamamý anlaþýlýr. Tedavi sahasý ise, Lazer ýþýný ile ýþýnlanacak doku anlaþýlýr. Tedavi setinde, Lazer ýþýnýnýn gücü ile optik aksesuarlarýn yarýçapýnin kombinasyonu öyle bir dizayn edilmiºtir ki tek bir saha tek bir diºi veya diºin içi bölgesini kapsar KRONÝK AFTOZ STOMATÝT Lazer tedavisinin residiv aftoz stomatite karþý etkili olduðu gözlemlenmiþtir eðer prodormal safhadaysa veya aft oluþumundan sonraki ilk 24 saat içindeyse mw/ cm² yoðunluðunda tedavi edilir. Tedavi süreci, inflamasyon sürecinin dinamikleri ile tanýmlanýr. En fazla 14 tedavi tekrarlanabilir. Residiv aftoz stomatit tedavisinde, acý ve aðrýnýn azalmasý ve genel durumun iyiye gitmesi, 2-3 tedavi iþleminden sonra görülür. Aft epitelizasyonunun genel geliþim süresinden birkaç gün daha erken oluþtuðu görülür. Tedavi edilen hastalýklarda, 1-2 yýllýk süreçte residivler görülmez. Diðer hastalýklar için, recedivesler arasýndaki periyodlar birkaç ay uzar ve oluþmuþ aftlarýn sayýsý azalýr. 32

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir.

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir. Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu Apex Pointer + apeks bulucu cihazını aldığınız için tebrik ederiz. Yeni enstrümanınız kök kanal boyunu kesin ve çabuk olarak belirleme imkanı sağlar. Cihazınızdan en

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

TIG Kaynak Makineleri

TIG Kaynak Makineleri Lincoln Electric Precision TIG 275 / TIG 375 SINIFININ EN GELÝÞMÝÞ PROFESYONEL TÝP TIG KAYNAK MAKÝNESÝ TIG Kaynak Makineleri KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK HASSAS KRATER DOLGUSU Precision

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı