Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RETMEN KILAVUZ K TABI"

Transkript

1 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Osman ALACALI Güler ANAÇ Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n tarih ve 303 say l karar yla ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süre ile ders kitab olarak kabul edilmifltir. DÖRTEL Yay nc l k E itim Sanayi ve Ticaret Ltd. fi. U ur Mumcu Mah. 36. Cad. Nu.: 22 Ostim/ANKARA tel.: (0 312)

2 Editör Serkan KARAKUfi Dil Uzman Nihat ERDAL Görsel Tasar m Nusret TÜZÜN Halil fienses Nergiz USLU Program Gelifltirme Uzman Sanem GEZM fi Ölçme ve De erlendirme Uzman Ömer GÜLÖZ Rehberlik / Geliflim Uzman Gülsema UYGUN Bask Ada Matbaac l k Ltd. fiti. Ankara ISBN

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY

4 ANDIMIZ Türküm, do ruyum, çal flkan m, lkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açt n yolda, gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. Varl m, Türk varl na arma an olsun. Ne mutlu Türküm diyene!

5

6 Ç NDEK LER Organizasyon fiemas Ön Söz Aç klamalar Ünitelendirilmifl Y ll k Ders Plan TEMA B REY VE TOPLUM Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek Ak ll Keçiler Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni) Elif in S k nt s (Serbest Okuma) Anmal k (Serbest Okuma) TEMA ATATÜRK Atatürk ün Yaflam Atatürk - Cumhuriyet Atatürk Halkla Beraber Cumhuriyete fiiir (Dinleme Metni) Dedem Atatürk ü Anlat yor (Serbest Okuma) Atatürk ün Özellikleri (Serbest Okuma) TEMA ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Çikolata Nas l Üretiliyor? Ekin in Heyecan Çiftçi Amca Para Para Para (Dinleme Metni) Sar Manto (Serbest Okuma) Tüketim (Serbest Okuma) TEMA HAYAL GÜCÜ Masal Perisi Düfller Ülkesi Bana Bir Rüya Ver Olsam (Dinleme Metni) Ben Çocu um (Serbest Okuma) Uzaydan Gelen Dostlar (Serbest Okuma)

7 5. TEMA DÜNYA MIZ VE UZAY Dört Mevsim Sihirli Günefl Dünya ve Kuyruklu Y ld z Evren ve Biz (Dinleme Metni) Gece (Serbest Okuma) Bulut (Serbest Okuma) TEMA DE ERLER M Z Karagöz Oyunu Bir Bayram Sabah Anadolu Davulu Her fieyde Vatan (Dinleme Metni) Kahramanlar m z (Serbest Okuma) Ramazan Pidesi (Serbest Okuma) TEMA SA LIK VE ÇEVRE H d rbey A ac Dengeli Beslenme Depremzede Köpek Çevremiz (Dinleme Metni) Ya mur Sonras (Serbest Okuma) Vücudumuzu Tan yal m (Serbest Okuma) TEMA OYUN VE SPOR Bir Günlü üne Olsa Bile Futbol Hem Oyun Hem Spor Okul Servisi (Dinleme Metni) Apartmanlar Aras nda (Serbest Okuma) Top (Serbest Okuma) Kavramlar Sözlü ü Kaynakça

8 ORGAN ZASYON fiemasi Temada verilen kazan mlar n listesini gösterir. B REY VE TOPLUM TEMASININ KAZANIMLARI Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek Ak ll Keçiler D NLEME 1. Dinleme Kurallar n Uygulama 1. Dinlemek için haz rl k yapar. X X X 2. Dinleme amac n belirler. X X X 3. Dikkatini dinledi ine yo unlaflt r r. X X X 4. Görgü kurallar na uygun dinler. X X X 2. Dinledi ini Anlama Tema numaras n gösterir. Tema ad n gösterir. 1. Dinlediklerini anlamland rmada ön bilgilerini kullan r. X 2. Dinlediklerini anlamland rmada sunulan görsellerden yararlan r. X 3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. X 4. Dinlediklerini zihninde canland r r. X 5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nas l, niçin ve kim (5N 1K) sorular na cevap arar. 6. Dinlediklerinde geçen bilmedi i kelimelerin anlamlar n tahmin eder. X 7. Dinlediklerinde efl sesli kelimeleri ay rt eder. 8. Dinlediklerinde efl ve z t anlaml kelimeleri ay rt eder. 9. Dinlediklerinde duygusal ve abart l sözleri ay rt eder. X 10. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olan ay rt eder. 11. Dinlediklerinde sebep - sonuç iliflkileri kurar. 12. Dinledi i fliirin ana duygusunu belirler. Temada yer alan metinlerin adlar n gösterir. Konuflabilmek Ne Güzel (Öyküleyici) Bilmek ve Bilmemek (Bilgilendirici) Ak ll Keçiler (fiiir) Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni - Bilgilendirici) Elif in S k nt s (Serbest Okuma Metni - Öyküleyici) Anmal k (Serbest Okuma Metni - Öyküleyici) 13. Dinlediklerinin konusunu belirler. 14. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. ç SERBEST OKUMA ANMALIK Dün anneannemin odas na girdi imde sanki bir y ld r birbirimizi görmemifliz gibi sar ld boynuma. yi ki vars n z, dedi. yi ki vars n z. Gözleri nemliydi. A lam flt besbelli ama flimdi yüzü gülüyordu. Kocaman, eski valizi yerde aç k duruyordu. Ne oldu, neden a lad n anneanne? Gel otur, sana da göstereyim an lar mla birlikte anmal klar m. flte bak, çok eski bir anmal k... Uçuk camgöbe i renginde, yer yer sararm fl, incelmifl, burufl k r fl bir elbiseydi gösterdi i. Ünitelendirilmifl Y ll k Ders Plan n gösterir. Ders kitab nda kullan lan serbest okuma metinlerini gösterir. TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI Tema Aylar Hafta - Süre KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Eylül 3. Hafta (9 + 2 saat) Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 D NLEME Dinledi ini Anlama: 9, 15, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 KONUfiMA Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 3, 17, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 1, 6 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 2, 11, 15, 16, 19, 22, 25 OKUMA Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 12 flabilmek Ne Güzel Rehberlik ve Psikolojik Dinleme, Konuflma, Okuma, 1. Dönem Ö renci zleme Aç k uçlu sorular Dan flma Kazan m Sözsüz iletiflimi kullanarak olumlu ve olumsuz Yazma ve Görsel Formu Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve duygular n gösterir. kazan m n Konuflma 1.9 tekniklerden yararlan lacakt r. ile iliflkilendirilecek. Ön Haz rl k aflamas nda belirtilen (ders kitab, Dersin ifllenifl fleklini gösterir. KONUfiAB LMEK NE GÜZEL A. HAZIRLIK 1. Ön Haz rl k a. Ö retmen Haz rl Ö rencilerinizin Metin Arac l yla Ö renme ve Kendini fade Etme bölümlerinde yararlanmalar için konuflma, görme, iflitme vb. engellilerle ilgili görsel ve yaz l dokümanlar araflt r n z. Temaya yönelik olarak yap lacak proje çal flmas n gösterir. Ö renci ders kitab ndan al nan bölümü gösterir. Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek Ak ll Keçiler Elif in S k nt s (Serbest Okuma) b. Ö renci Haz rl Ö rencilerinizden engelli kelimesinin anlam n araflt rmalar n ve defterlerine, engelli kelimesinin neleri kapsad n yazmalar n isteyiniz. Ö rencilerinize, televizyonda iflitme engelliler için haz rlanan haber program n izlemelerini, Anmal k (Serbest Okuma) spikerin konuflmadan haberleri nas l anlatt n incelemelerini söyleyiniz. Resimli Türkçe Sözlük ve yaz m k lavuzu getirmelerini isteyiniz. Ders Kitab 9 PROJE ÇALIfiMASI Projenin Ad : Bir Masal m z Var Önerilen Süre: 4 hafta Projenin Konusu: Bir masal yaz p resimleyerek kitap haz rlamak. Projenin Amac : Sözlü ve yaz l anlat m n hayal gücüyle nas l beslendi i konusunda bir görüfl oluflturmak. Hayal gücünden yararlanarak bir ürün ortaya koyabilmek. Temel Beceriler: Yarat c l k, Türkçeyi do ru kullanma, problem çözme, Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek karar verme Araç ve Gereçler: Karton, resim kâ d, pastel boya, dosya kâ d, kalem vb. Projenin Yap l fl Ö rencilerinizin (farkl zekâ yap lar n göz önüne alarak) gruplara ayr lmalar n sa lay n z. Aralar nda ifl bölümü yapmalar n söyleyiniz. Onlardan, okuyup dinledikleri masallardaki gerçek d fl kahramanlar, Ö renci çal flma kitab ndan al nan bölümü gösterir. Ak ll Keçiler Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni) Temaya Haz rl k Çal flmalar 1. Sizce konuflamayan insanlar baflkalar yla nas l iletiflim kurabilir? 2. Merak etti iniz bir konuyu ö renmek için neler yapars n z? 3. Ö rendiklerinizi baflkalar na anlatmak hoflunuza gider mi? Ni- KONUfiAB LMEK NE GÜZEL Ad m Zeynep. Dokuz yafl nda, uzun boylu bir k z m. Siyah gözlerim, dalgal kumral saçlar m var. Deniz kenar nda küçük bir turistik kasabada yafl yoruz. Evimiz, sahiplerinin yaz aylar nda geldikleri bir siteye bitiflik. Babam elektrikçi, annem ise ev kad n. En büyük zevki sardunya yetifltirmek. Ben de sardunyay çok seviyorum ama teneke içinde de il saks da. Annem onlara her sabah su verir, köklerini efleler. Ev iflini bitirince de eline t n al r, dantel örer. ola anüstü olaylar, karfl lafl lan sorunlar, çözümlerini, ifllenen duygular dü- çin? Bir taraftan da moda flark lar m r ldan r. flünmelerini, masallar n verdi i iletiyle ilgili bir sonuca ulaflmalar n isteyiniz. Grup arkadafllar yla masaldaki iyi ve kötü kahramanlar, karfl lafl lan sorunlar, masal n ad n belirlemelerini, daha sonra da masal kurgulayarak yazmalar n isteyiniz. 4. Toplum içinde uymam z gereken kurallara üç örnek yaz n z Çal flma Kitab 9 Dört -befl yafl mdaki hâlimi hat rl yorum. Konuflam yor ama her fleyi anl - yordum. Yazl a gelen han mlardan birinin hediye etti i bir bebe im vard. Onu çok sevdi im için kendi ad m vermifltim. Ama hiç kimse onun adafl m oldu unu bilmiyordu. Ders Kitab 10 8

9 D NLEME METN TOPLUM YAfiAMINDAK DE fi M Y llarca önce Anadolu köylerinde kerpiç evlerden baflka hiçbir fley yoktu. Ne elektrik ne radyo ne televizyon ne tiyatro ne sinema... Hadi, diyelim köye elektrik gelmifl. Radyo bile köyün en varl kl kiflisinde ya da muhtar n evinde bulunurdu. Gazete deseniz, hiç ulaflmazd köylere. Ulaflsa bile okunamaz, sadece resimlerine bak l rd. Köylüler, dünyada olup bitenleri, k rk y lda bir oralara u rayan görevlilerden ö renirlerdi. Bazen askerden dönen gençlerin, aylar öncesinin gazetelerini getirdikleri olurdu. Çat pat okuma yazma ö renen bu gençlerin çevresine toplan rd köylüler. Gazete haberlerini dinler, yorumlar yaparlard. Eski gazeteler okunmaktan b k l nca sayfalar kap fl l rd. Kimi, pencerelerine cam yerine yap flt r rd. Kimi köylüler de sigara sarmakta kullan rlard eski gazeteleri. O y llarda köylerin ço una ulaflmak için yol yoktu. Yol diye yap lanlara ise yol bile denemezdi. Kilometrelerce uzakl ktaki ana yola kadar ya yürüyerek ya da kat rlarla, atlarla gidilirdi. K fl aylar n n ulafl m arac k zakt. Köylüler, hastalananlar ilçedeki tek sa l k oca na k zakla yetifltirmeye çal fl rlard. Ö retmen k lavuz kitab nda yer alan dinleme metnini gösterir. Birçok köyde okul yoktu o zamanlar. Okulu bulunanlarda ise e itim sürekli aksard. Köyün tek derslikli okulunun sobas da sürekli yak lmazd. Bu yüzden çocuklar hastalan r, yakacak bitince de okullar tatil edilirdi. lkbahara kadar ara verilirdi e itime. TOPLUM YAfiAMINDAK DE fi M (D NLEME METN ) 1. ETK NL K Dinleyece iniz metnin bafll na göre metnin içeri inde ne anlat l - yor olabilir? Tahminlerinizi yaz n z. Bence bu metinde Dinledi iniz metnin içeri inde ne anlat l yor? Yaz n z. Dinledi im metinde Tahmininiz do ru mu? Yazd klar n z karfl laflt r n z. Çal flma Kitab 23 A. HAZIRLIK 1. Ön Haz rl k a. Ö retmen Haz rl Ö rencilerinize göstermek için Çerçi resmi araflt r n z. b. Ö renci Haz rl Ö rencilerinizden sözlüklerini, yaz m k lavuzlar n, defter ve kitaplar n haz rlamalar n isteyiniz. 2. Zihinsel Haz rl k Ön Bilgileri Harekete Geçirme Ö rencilerinizin afla daki sorularla düflünmelerini ve ön bilgilerini harekete geçirmelerini sa lay n z. Çok eskiden evlerde henüz elektrik yokken sizce yaflam nas ld? Büyükleriniz çocukluklar ndan söz ederken o günlerle ilgili neler söylerler? Eskiden ulafl m, haberleflme hangi araçlarla yap l rm fl? Dinleme metninin iflleniflini ve ilgili çal flma sayfas n gösterir. D NLEME BECER LER DE ERLEND RME FORMU Ö rencinin Ad - Soyad : Tarih: S n f : Yönerge: Bu form, ö rencilerin dinleme becerilerini de erlendirmek amac yla haz rlanm flt r. Afla daki ifadeleri okuyarak uygun seçene i X ile iflaretleyiniz. 1. Dinleme amac n belirler. KAZANIMLAR Çok yi (5) yi (4) Orta (3) Yetersiz (2) Çok Yetersiz (1) Ö rencilerin derse kat lma düzeylerini belirlemek amac yla haz rlanan formlar gösterir. 2. Dinledi ine dikkatini yo unlaflt r r. 3. Görgü kurallar na uygun dinler. 4. Bafll ktan hareketle dinleyece i konunun içeri ini tahmin eder. 5. Dinlediklerinde geçen kelimelerin anlamlar n araflt r r. 6. Dinledi i konuya uygun farkl bafll k bulur. KAVRAMLAR SÖZLÜ Ü A ak c okuma: Gereksiz tekrar, duraklama, atlama vb. yap lmadan vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yap lan okuma. anahtar sözcükler: Metnin içeri iyle ilgili ipucu verebilecek ve metinde geçen sözcükler. Ö retmen k lavuz kitab nda yer alan kavramlar n anlamlar n gösterir. B beyin f rt nas : Bir konu, olay, kavram ya da sorun hakk nda düflünme, çok say da fikir üretme. G görsel okuma: Yaz l metinlerin d fl nda kalan resim, sembol, flekil, renk vb. ile do a ve sosyal olaylar anlamland rma, yorumlama. H hikâye unsurlar : yer: Olay n geçti i mekân. zaman: Olay n meydana geldi i an. karakterler: Hikâyede yer alan insan ve canland r larak insan özellikleri verilen bitki, hayvan ve nesneler. KAYNAKÇA Aksoy, Ömer As m, Atasözleri ve Deyimler Sözlü ü, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara, Asena, Orhan, Uygulamal Çocuk Edebiyat, hzl. brahim K br s, Eyüp Kitap ve Yay nevi, Ankara, Atatürkçülük, Üçüncü Kitap, Millî E itim Bakanl Yay nlar, stanbul, Atefl, Nizamettin, Yeni Trafik ve Çevre Motor lkyard m Bilgisi, nk lap Kitabevi, stanbul, Bilmece Bildirmece, hzl. Mehmet Kadri Sümer, Bilgi Yay nevi, Ankara, Ç naro lu, Ayla, fiiir Gemisi, Uçanbal k Yay nlar, stanbul, Ö retmen k lavuz kitab n n haz rlanmas nda faydalan lan kaynaklar gösterir. 9

10 ÖN SÖZ Sayg de er Ö retmenim, E itim ve ö retim, birbirini tamamlayan insan hayat n n vazgeçilmez iki kavram d r. Bafl döndürücü bir h zla geliflmeye, de iflmeye devam eden bilgi ça teknolojisini üretecek olan beyinler, iyi e itim ve ö retim görmüfl bireylerden oluflur. Bu nedenle, her zaman teknolojik geliflmelerin bir ad m önünde gidecek olan bireyleri yetifltirme çabas içinde olmal y z. Çoklu Zekâ Kuram n n uyguland bilgi ça n yaflayan dünyam zda, e itimin temel amac ; düflünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düflünen bireyler yetifltirmektir. Bu durum, ülkemiz için de geçerli oldu undan ö rencilerimizin bilgi ça insan olacak flekilde yetifltirilmesi bir zorunluluk olmufltur. Elinizdeki Türkçe seti, millî e itimin temel amaçlar n gerçeklefltirecek, Türkçe Ö retim Program ndaki kazan mlar n ö renciler taraf ndan edinilmesini sa layacak biçimde haz rlanm flt r. Türkçe seti; Ders Kitab, Çal flma Kitab ve Ö retmen K lavuz Kitab ndan oluflmaktad r. Kitaplarda programda öngörülen kazan mlar do rudan ya da dolayl olarak verilmifltir. Ders kitab ; yap land r c yaklafl m n ö renme ö retme sürecine uygun olarak özenle seçilmifl metinlerden oluflmaktad r. Bu metinler görsel zekây harekete geçirecek biçimde resimlerle desteklenmifltir. Ders kitab nda içerik yönünden farkl sekiz tema yer almaktad r. Bu temalar n her biri dört de iflik metinden oluflmaktad r. Çal flma kitab ; ders kitab n n tamamlay c s konumundad r. Çal flma kitab, Türkçe Ö retim Program n n kazan mlar n n etkinli e dönüfltürülmüfl biçimidir. Ö renciler, ders kitab ndaki metinleri incelerken çoklu zekâ kavram n n ve yap land r c yaklafl m n ö renme ve ö retme sürecini buradaki etkinliklerle tamamlar. Bu nedenle, çal flma kitab ö rencinin s n f içi ve d fl uygulama alan olarak düzenlenmifltir. Her teman n bafl nda okunacak metinlerle ilgili ön bilgileri harekete geçirecek haz rl k çal flmalar ndan oluflan bir bölüm vard r. Sonunda da temada verilen kazan mlar ve ö rencilerin geliflimlerini belirlemek için konulmufl de erlendirme çal flmalar bulunmaktad r. Ö retmen k lavuz kitab ; sizin yararlanabilece iniz yap da haz rlanm flt r. Ders kitab n n ve çal flma kitab n n ifllerlik kazanmas için yönlendirmeler yap lm flt r. Ö renme tür, yöntem ve tekniklerle de erlendirmeye yönelik bilgiler Aç klamalar bölümünde bulunmaktad r. Her teman n bafl nda, o temada ifllenen metinlerle ilgili kazan m tablosu verilmifltir. Bu tablolar, metnin ifllenifl süresini, araç ve gereçlerini, yöntem ve tekniklerini belirten birer ünite plan özelli i tafl maktad r. Kazan mlar metin iflleme sürecinde do rudan ya da ilgili bölümlere gönderme yap larak kavrat lmaya çal fl lm flt r. Ders kitab ndaki metinlerin iflleme süreci size kazan mlar n metinle nas l iliflkilendirilerek verilece i konusunda birer örnek ve öneri niteli indedir. Bu bölümdeki çal flmalar ö rencilerinizin düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlar na göre de ifltirebilir, daha da gelifltirebilirsiniz. Serbest metinleri ö rencilerinize serbest okuma saatlerinde okuma al flkanl kazand rma amac yla kullanabilece iniz gibi gerçekleflmedi ini düflündü ünüz kazan mlar vermek için de kullanabilirsiniz. Temadaki metinlerin iflleniflinden sonra teman n içeri ine uygun birer dinleme metni ve CD si haz rlanm flt r. Bu metinleri ister CD den, isterseniz kendiniz okuyarak ifllenmesini sa layabilirsiniz. Tema sonlar nda alternatif ö renme araçlar ndan örnek projeler, performans ödevleri, drama ve dili gelifltirmeye yönelik oyunlar verilmifltir. Ayr ca metinlerden sonra, yönlendirme yap lan de erlendirme ölçekleri ile ders ve çal flma kitaplar nda yer alan seçmeli, efllefltirmeli, tamamlamal vb. de erlendirme testlerinin cevaplar bulunmaktad r. Elinizdeki ö retmen k lavuz kitab ö renci merkezli ö retimin ürünü olarak haz rlanm fl, siz de erli ö retmenlerimizin uygulamalar n kolaylaflt rmada, baflar lar n yükseltmede yararl olacak biçimde düzenlenmifltir. De erli ö retmenim, Ders iflleyifl sürecinde ve uygulamalar n zda size yol gösterecek olan üçlü set, birbirini tamamlar biçimde düzenlenmifl olmas na ra men, as l baflar n n uygulama alan n n fedakâr savaflç lar olan sizlere ait oldu unu biliyoruz. Sa l kl, mutlu ve baflar l bir ö retim y l dile iyle... Yazarlar 10

11 AÇIKLAMALAR * 1. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme Kat l ml dinleme: Metnin belli noktalar nda durarak soru sorma, aç klama yapma gibi etkileflim kurmaya dayal bir dinleme biçimidir. E lenmek veya bilgi edinmek için dinleme: Masal, hikâye, flark, tekerleme, tiyatro, haber, sunu, belgesel dinleme/izlemedir. Grup konuflmalar n ve tart flmalar n dinleme: Konuflmalarda ve tart flmalarda öne sürülen düflüncelere tarafs z bakarak, sorgulayarak dinlemedir. 2. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma Serbest okuma: Okuman n al flkanl k hâline getirilmesi için gazete, dergi, hikâye, masal, fliir, f kra vb. okumad r. Ö rencilerinizi okulda ve okul d fl nda serbest okumalar için teflvik (okuduklar yla ilgili etkinlikler yapmalar n, arkadafllar yla paylaflmalar n sa layarak, ödüllendirerek) ediniz. Anlama tekniklerini kullanarak okuma: Kendini sorgulayarak, okuduklar n görsellefltirerek, anlamad yerleri tekrar okuyarak, yetiflkinlerden yard m alarak, dipnota bakarak, sözlük ve ansiklopediye baflvurarak okumad r. Not alarak okuma: Okunan metinlerde önemli görülen yerleri görsellefltirerek, k saltmalar yaparak, zihin ve kavram haritalar yaparak not al nan okuma çeflididir. Belirginlefltirerek okuma: Önemli görülen yerleri çizerek, renklendirerek, y ld z gibi iflaretler koyarak belirginlefltirilen bir okuma yöntemidir. Metnin türünü dikkate alarak okuma: Metnin türüne göre örne in; fliirde ana duyguya, hikâye ve tiyatro oyunlar nda konuflmalara uygun vurgu ve tonlamayla okumad r. fiiir, masal, tekerleme vb. türleri tekniklerine uygun okumad r. E lenmek ve bilgi edinmek için okuma: E lenmek için masal, hikâye vb. okumak; bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmak, kitap incelemelerinde içindekiler ve kaynakça bölümlerini okumakt r. Paylaflarak okuma: Metinlerdeki diyaloglar, bölümleri farkl ö rencilerin paylaflarak okumas d r. Rehber yard m yla okuma: Ö retmenin veya bir yetiflkinin okumay daha ak c hâle getirmesi ve anlamay gelifltirmesi için okuma h z n düflürerek, gerekli yerlerde aç klama yaparak, cümleler ve paragraflar hâlinde okuyarak ö renciye rehberlik etmesidir. Sorgulay c okuma: Metinlerde ifllenen düflüncelerin tutarl l k ya da tutars zl klar n, metnin yaz lma nedenini, verilen örneklerin uygun olup olmad n de erlendirerek okumad r. Gazete ve dergi okuma: Okuma al flkanl kazanmak, bilgi edinmek, günlük olaylar takip etmek amac yla önemli gördükleri haber ve yaz lar ö retmen rehberli inde s n fta paylaflarak elefltirel düflünmeyi gelifltirici okumad r. * Türkçe dersi metin iflleme sürecinde Aç klamalar bölümüne ço unlukla ilk temada yönlendirme yap lm flt r. Bu aç klamalar kitap genelinde bütün metinlerin ifllenifl sürecinde dikkate al nacakt r. 11

12 3. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma Günlük iliflkilerin gerektirdi i farkl durumlara uygun konuflma: Selamlaflma, tan flma, arkadafllar yla ve yetiflkinlerle konuflma, teflekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda konuflma vb. konuflmalar n gerektirdi i durumlara uygun konuflmad r. Grup çal flmalar nda duygu ve düflüncelerini paylaflma: Belirlenen bir konuda tart flarak, beyin f rt nas yaparak duygu ve düflüncelerin paylafl lmas d r. Topluluk önünde konuflma: Panel, forum, tart flma gibi topluluk önünde kendine güvenerek duygu ve düflüncelerin aç kland konuflmad r. Üstlendi i role uygun konuflma: Drama, piyes, canland rma yaparken üstlenilen role uygun konuflma, bilgi verme ya da aç klama yapmad r. Masal, hikâye, f kra veya filmi tekni ine uygun anlatma: Bir masal n, hikâye, f kra ya da filmin tekni ine uygun anlat lmas d r. F kra anlat c s n n f kray gülmeden anlatmas ; masal, hikâye ya da filmin olay s ras na göre anlat lmas örnek olarak verilebilir. Deneyim ve an lar n anlat lmas : Edinilen deneyim ve an lar dinleyicilerle paylaflmak için yap - lan konuflmad r. Betimlemeler yaparak konuflma: Yer ve nesneleri renk, biçim, büyüklük vb.; kiflileri de görünüflleri, duygular vb. yönleriyle belirleyip betimleyerek anlatmad r. kna edici konuflma: leri sürülen düflüncelerin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenleri ve kan tlar n aç klayarak konuflmad r. 4. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Günlük, an vb. yazma: Yaflanan olaylar n, bu olaylar karfl s nda hissedilen duygular n etkili bir flekilde özel bir deftere yaz lmas d r. Davetiye ve tebrik kart yazma: Davete neden olan olay n tarihinin, saatinin ve yerinin bildirildi- i yaz lar ile kutlanmas gereken durumlar için özel kartlara yaz lan yaz lard r. Mektup yazma: Ço unlukla haberleflmek amac yla yaz lan; hitap, tarih, selam ve iyi dileklerin belirtildi i özel yaz flma türüdür. Duyuru, afifl yazma: Herhangi bir olguyu, bir ifli, bir durumu duyurmak için yaz lan yaz lar (duyuru) ile genellikle resimli duvar ilan yaz lar (afifl)d r. Aç klay c ve bilgilendirici yaz lar yazma: Deney, gezi ve gözlem yaz lar ile çevrede gerçekleflen olaylar n aç kland yaz lard r. Hikâye yazma: Gerçek ya da gerçekleflebilecek bir olaydan, bir resim ya da foto raftan hareketle kifli, yer, zaman ve olay n belirtildi i yaz lard r. Betimleyerek yazma: Bir nesnenin, bir kiflinin, bir yerin d fl görünüflünü tan tan yaz lard r. kna edici yaz lar yazma: leri sürülen düflüncenin, istek ve görüfllerin kabul edilebilir nedenlerini kan tlayan yaz lard r. K sa oyunlar yazma: Farkl özellikleri (meslekleri, kiflilik özellikleri, d fl görünümleri, hoflland klar vb.) olan karakterlerle bir olay n karfl l kl konuflmalardan yararlan larak anlat ld yaz lard r. 12

13 fl birli i yaparak yazma: Belirlenen bir konunun yard mlaflarak grup hâlinde (fliir yazma, metin oluflturma gibi) yaz lmas d r. ste e ba l (serbest) yazma: Konu seçiminin ö renciye b rak ld yazma biçimidir. 5. AÇIKLAMA: Dinleme Kurallar Dinlemek için haz rl k yapar: Dinleyece i konuyla ilgili bilgi toplamas, merak ettikleriyle ilgili sorular haz rlamas, not almak için gerekli araçlar vb. haz rlamas d r. Dinleme amac n belirler: Dinleme sonucunda neler ö renebilece inizi düflünüyorsunuz?, Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir? vb. sorularla ö rencilerin dinleme amaçlar n belirlemeye yönlendirilmesidir. Dikkatini dinledi ine yo unlaflt r r: Dinleme s ras nda aç klamalar, görseller, sorular yard m yla ö rencilerin dikkatlerini dinlediklerine yo unlaflt rmalar n sa lamakt r. Görgü kurallar na uygun dinler: Konuflan n sözünü kesmeden, söz isteyerek, konuflana sayg göstererek, kendini konuflan n yerine koyarak dinlemektir. 6. AÇIKLAMA: Okuma Kurallar Okumak için haz rl k yapar: Okunacak metnin belirlenmesi, okuma ortam n n düzenlenmesi vb. haz rl klard r. Okuma amac na belirler: Ö retmenin ö renciye neyi, niçin okuyaca konusunda yard mc olmas d r. Okudu u kelimeleri do ru telaffuz eder: Telaffuzunda zorluk yaflanan kelimelerin nas l söylenece inin ö retmen taraf ndan örneklendirilerek ö rencinin do ru telaffuz etmesinin sa lanmas d r. Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur: Ö retmenin, örnek okumalarla noktalama iflaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmesi ve ö rencilerin noktalama iflaretlerinin bulundu u yerlerde nefeslerini do ru ayarlayarak okumas n sa lamas d r. flitilebilir ses tonuyla okur: Ö rencilerin seslerini s n fta duyulabilecek flekilde ayarlanarak okumas d r. Sesli okumada vurgu ve tonlamaya dikkat eder: Sesli okumada baz sözcüklerin di erlerinden daha belirgin söylenifli vurgu ; sesin alçal p yükselmesi, sertleflip yumuflamas, kal nlafl p incelmesi de tonlama d r. Ö rencilerin, ö retmenin örnek okumalar nda yapt vurgu ve tonlamaya dikkat ederek sesli okumalarda uygulamas d r. Ak c okur: Gereksiz kelime ve ses tekrarlar, duraklama yapmadan, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuflur gibi okumad r. Kurallar na uygun sessiz okur: F s ldamadan, dudaklar k p rdatmadan, bafl n sa a-sola çevirmeden, sallanmadan, gözleriyle takip ederek okumad r. Dikkatini okudu una yo unlaflt r r: Ö retmenin okumaya uygun bir s n f ortam oluflturarak, okunacak metne ilgilerini çekecek sorular haz rlayarak ö rencilerin dikkatlerini okunacak metne yo- unlaflt rmas d r. 13

14 7. AÇIKLAMA: Konuflma Kurallar Konuflmak için haz rl k yapar: Ö rencinin, konuflaca konuyla ilgili plan yapmas, bilgi toplamas, görseller haz rlamas, konuflma denemeleri yapmas vb. çal flmalar içerir. Konuflma amac n belirler ve dinleyiciye ifade eder: Ö rencinin, ne hakk nda konuflaca, neler anlatmak istedi ini vb. belirleyerek amac n dinleyicilere aç klamas d r. Dinleyicilerle göz temas kurar: Konuflmac n n, iletiflim kurmak ve anlat m desteklemek için dinleyicilerden birkaç na odaklanmadan, tamam n n gözlerine bakarak konuflmas d r. flitilebilir bir ses tonuyla konuflur: Konuflmac n n sesini duyulabilecek flekilde ayarlayarak (ba- rmadan ya da f s ldamadan) konuflmas d r. Kelimeleri yerinde ve anlam na uygun kullan r: Konuflmac n n, kelimeleri anlam na ve yerine uygun kullanmaya dikkat ederek konuflmas d r. Kelimeleri do ru telaffuz eder: Ö retmenin, kelimelerin söylenifline dikkat ederek yanl fl ya da zor telaffuzlar düzeltmesi, ö rencilerin kelimeleri do ru söylemesini sa lamas d r. Ak c konuflur: Duraklamalar n, gereksiz kelime kullan m n n ve ses tekrarlar n n olmad, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek yap lan konuflmad r. Sesine duygu tonu katar: Konuflmac n n sevinç, korku, üzüntü gibi duygular ses tonuna yans tmas d r. Konuflmalar nda beden dilini kullan r: Konuflmac n n anlat m desteklemek için yüz (mimik) ve vücut (jest) hareketlerini ölçülü ve etkili biçimde kullanmas d r. Konuflma s ras nda gereksiz hareketlerden kaç n r: Ö rencilerin konuflurken beden dilini do ru kullanmas, abart l ve bilinçsizce tekrarlanan hareketlerden kaç nmas d r. Konu d fl na ç kmadan konuflur: Ö rencinin, konuflmaya haz rl k ve amaç belirleme aflamalar nda tespit ettikleri konudan uzaklaflmadan konuflmas d r. Görgü kurallar na ve de erlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuflur: Konuflmac n n sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden; büyüklerine, bayra a, vatana, millete sayg göstererek konuflmas d r. 8. AÇIKLAMA: Yazma Kurallar Yazmak için haz rl k yapar: Yazma öncesi araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlenmesidir. Yazma amac n belirler: Ö rencilerin ne hakk nda yazacaklar n, yaz lar nda neler anlatmak istediklerini ve amaçlar n belirlemeleridir. Kelimeler, cümleler ve sat rlar aras nda uygun boflluklar b rak r: Ö rencilerin bütün derslerde yaz lar n kurallar na uygun olarak bitiflik e ik yaz yla yazmalar n sa lamakt r. Matematiksel ifadeleri do ru yazar: Say lar n yaz yla yaz lmas ; art, eksi, çarp, bölü iflaretlerinin do ru yaz lmas d r. Anlaml ve kurall cümleler yazar: Ö rencilerin özne, tümleç ve yüklemin temel görevlerini sezip s n f düzeyinde ay rt ederek do ru cümleler kurmalar n sa lamakt r. 14

15 Yaz lar nda noktalama iflaretlerini do ru ve yerinde kullan r: Ö rencilerin bu düzeyde noktay s ralamalar yaparken ve k saltmalar n sonunda; virgülü özneyi belirtmede; soru iflaretini soru cümlelerinin sonunda, k sa çizgiyi sat r sonuna s mayan kelimeleri ay rmada; kesme iflaretini özel adlar n ald ekleri ay rmada; e ik çizgiyi adres yaz m nda kullanmas d r. Yaz lar nda yaz m kurallar n uygular: Ö rencinin bu düzeyde cümleye büyük harfle bafllama; ülke, ulus, k ta, kifli ve hayvan adlar n n ilk harfini büyük yazma vb. dikkat ederek yazmas d r. Sayfa düzenine ve temizli e dikkat eder: Ö rencinin sat r çizgisine, sat r bafllar n n ayn hizada olmas na, sayfa kenarlar nda uygun boflluklar b rakmaya, tarihi sa üst köfleye yazmaya, bafll kla metin aras nda uygun boflluk b rakarak yazmaya dikkat etmesidir. Yaz lar nda sözlük ve yaz m k lavuzundan yararlan r: Anlam ya da yaz m bilinmeyen sözcüklerin anlam n ve yaz m n ö renmek için sözlük ve yaz m k lavuzundan yararlanmakt r. Konu d fl na ç kmadan yazar: Ö rencinin yazma amac nda belirledikleri konudan uzaklaflmadan yazmas d r. ÖLÇME VE DE ERLEND RME ARAÇLARI Ö rencilerin geliflim sürecini, ö renme ve dil geliflim düzeylerini belirlemek için her teman n sonunda çeflitli ölçme ve de erlendirme araçlar verilmifltir. Bu araçlar, s nav kayg s yaratmadan uygulanmal, ö rencinin geliflimine iliflkin bilgi toplanmal d r. Ölçme ve de erlendirme araçlar genel olarak flu bafll klar alt nda toplanm flt r: Ö renci Gözlem Formlar Kendini De erlendirme Formlar Beceri De erlendirme Ölçekleri Ö rencilerin izlenerek baflar lar n n belirlenmesi için Gözlem Formlar ; becerilerinin süreç içindeki geliflimini ve sonuçtaki baflar lar n n belirlenmesi için Beceri De erlendirme Ölçekleri ; ö rencilerin kendi geliflimlerinin fark na varmalar için de Kendini De erlendirme Formlar kullan lmal d r. Ayr ca ö rencilerin performans ödevleri Performans Görevi De erlendirme Formu ve Dereceli Puanlama Anahtarlar ile; proje çal flmalar ve araflt rma sunumlar da Araflt rma Ödevleri De erlendirme Formu ve Proje Çal flmalar De erlendirme Ölçe i kullan larak de erlendirilmelidir. Ölçme ve de erlendirme ile ayn zamanda ö rencilerin ö renme süreçleri de izlenmelidir. Gerekti inde kullan lan etkinlikler, yöntem ve teknikler de ifltirilmeli; ö rencilerin neyi bilmedi ini de il, ne bildikleri belirlenmelidir. Türkçe Ö retim Program nda öngörüldü ü gibi bilgi ve becerilerin de erlendirilmesi için tema sonlar nda çoktan seçmeli, boflluk doldurmal, efllefltirmeli, k sa cevapl ve aç k uçlu sorulardan oluflan testler ile ö renci ürün dosyalar (portfolyo) vb. kullan lm flt r. Ürün Dosyas Ö rencinin bir ya da birkaç alandaki çal flmas n, harcad çabay, geçirdi i evreleri ve baflar lar n yans tt koleksiyonudur. Çal flma dosyas n n içeri inin haz rlanmas nda ö renci de etkin olmal d r. Çal flma Dosyas çin Seçilecek Çal flmalar Ö rencinin çok be endi i çal flmalar Ö retmen, ö renci ve velinin seçti i çal flmalar Ö rencinin en iyi yapt çal flmalar Ö rencinin yeni ö rendikleri ile ilgili çal flmalar 15

16 Yapt çal flmalardan unutmak istedi i iki tanesi Ö rencinin çok ö ündü ü iki çal flma Ürün Dosyas Uygulamas nda Ö retmenin Rolü Ö retmen, ö rencilere rehberlik eder ve yönlendirir. Dosyan n kapsam n n ne olaca konusunda bilgi verir. Ürün dosyas na hangi çal flmalar n konulaca ö rencinin sorumlulu undad r, kararlar ö retmenle ö renci birlikte alabilirler. Ürün dosyas n n de erlendirilmesi ö retmenin sorumlulu undad r. Ancak de erlendirme ölçütleri bafltan belirlenmeli ve bu ölçütler aç k ve anlafl l r bir biçimde ö renci ile veliye sunulmal d r. Ürün Dosyas Uygulamas nda Ö rencinin Rolü Ürün dosyas, ö renciye ait bir çal flma oldu undan en önemli aflama, ö rencinin çal flma dosyas na hangi çal flmalar dahil edece ini saptamas d r. Bu konuda ö retmen ö renciye rehberlik etmelidir. Ancak karar ö renci vermelidir. Ürün dosyas na girecek olan çal flmalar n belgelenmesi çok önemlidir. Ö renci, yapt çal flmay resimlerle belgelemek gere ini duyabilir. Ölçüt listesinin ö renci taraf ndan çok iyi kavranmas ö rencinin çal flmalar n sa l kl de erlendirebilmesi aç s ndan çok önemlidir. Ürün Dosyas Uygulamas nda Velinin Rolü Ürün dosyas uygulamas nda velinin rolü çok önemlidir. Veli, geliflim dosyas n n ö retmen için anlam n, programdaki yerini, ö renciler için önemini ve de erlendirmenin bir parças olarak nas l kullan ld n çok iyi kavramal d r. Ürün Dosyas Haz rlama Sürecinde Ö retmenin Yapacaklar Ürün dosyas n haz rlamadan önce ö renme alanlar n n kazan mlar n belirleyiniz. Kendinize, bu kazan mlardan hangilerini ö retmek istedi inizi, ö rencilerinize de hangilerini ö renmek istediklerini sorabilirsiniz. Ürün dosyas n s n f n za tan t n z. Elinizde bir örnek varsa bunu ö rencilerinize gösteriniz. Ö rencilerinize ürün dosyas n n bir de erlendirme arac oldu unu söyleyiniz. Ürün dosyalar nda nelerin bulunabilece ini (s navlar, projeler, de erlendirme ölçekleri, yaz lar, araflt rmalar vb.) söyleyiniz. Her aflaman n nas l de erlendirilece ini (puanlama ve dereceleme ölçeklerini) aç klay n z. Yap lan her çal flman n de erlendirilmesi ile ilgili dereceleme ölçe i, kontrol listesi ya da kendini de erlendirme formlar n kullanabilirsiniz. Ürün dosyas yla ilgili ö rencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Örne in, ö rencilerin yeteneklerinin bir profilini ç kar p güçlü ve zay f yönlerini belirten bir yaz yaz p dosyaya ekleyebilirsiniz. Ölçme ve de erlendirme için tema sonlar nda verilen ölçekler örnek niteli indedir, istenirse ö retmen taraf ndan gelifltirilebilir. 16

17 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 9, 15, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 3, 17, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 1, 6 Rehberlik ve Psikolojik Dan flma Kazan m Sözsüz iletiflimi kullanarak olumlu ve olumsuz duygular n gösterir. kazan m n Konuflma 1.9 ile iliflkilendirilecek. Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Ön Haz rl k aflamas nda belirtilen (ders kitab, çal flma kitab, sözlük, yaz m k - lavuzu vb.) araç ve gereçler. Konuflabilmek Ne Güzel Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 2, 11, 15, 16, 19, 22, 25 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 10, 16 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 6 Görsel Okuma: 6,8 Görsel Sunu: 3,5 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 1, 4, 6, 21, 29 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 4 Hayat Bilgisi Okul Heyecan m temas A.3.2 kazan m Dinleme 2.21 ve Yazma 2.8. kazan mlar yla iliflkilendirilecek. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Bilmek ve Bilmemek D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 1, 7, 9, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 6 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 2, 3, 18, 21, 23, 32 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 2 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 3, 8, 9, 11, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 3, 8, 12, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 10 Görsel Okuma: 6 Görsel Sunu: 1, 5, 6 Aç k uçlu sorular 1. Dönem Ö renci zleme Formu B REY VE TOPLUM Eylül Eylül 3 ve 4. Hafta (9 + 2 saat) 2 ve 3. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 17

18 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 2, 3, 28 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 3 Hayat Bilgisi Okul Heyecan m temas A.3.5. kazan m ile Konuflma 1.12 ve 3.1. kazan mlar iliflkilendirilecek. Dinleme, konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar n n iflleniflinde belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan - lacakt r. Ön Haz rl k aflamas nda belirtilen (kitap, çal flma kitab, CD, kaset vb.) araç - gereçler. Dinleme metni CD si Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni) Ak ll Keçiler D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 12 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 4, 5, 12 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 1, 8 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 14, 29 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 1, 3, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5, 8 Yazma Kurallar n Uygulama: 9 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 1, 3, 4, 5, 9, 11 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5, 13 Görsel Okuma: 4, 6, 11, 15 Görsel Sunu: 3, 5, 7 Dinleme Kurallar n Uygulama: 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 4, 5, 6, 20, 22, 23, 27 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 14 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 2 Okuma Kurallar n Uygulama Okudu unu Anlama: Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 3, 12, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 4 Görsel Okuma: Görsel Sunu: 5 YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Süreç de erlendirme çal flmalar Okuma Becerileri Gözlem Formu fiiir Okuma Becerileri De- erlendirme Ölçe i Aç k uçlu sorular Etkinliklerde gösterilen Performans Dinleme Becerileri De erlendirme Ölçe i B REY VE TOPLUM Ekim Ekim 2. Hafta (9 + 2 saat) 1. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 18

19 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 18, 25, 29 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Hayat Bilgisi: Okul Heyecan m temas A kazan m ile Konuflma 2.2. kazan m iliflkilendirilecek. Atatürkçülük: 1.1. kazan m, Okuma 5.10 ile; Atatürkçülük kazan m Görsel okuma kazan mla iliflkilendirilecek. Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu Ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Haz rl k aflamas nda belirtilen araç ve gereçler ile ders araç ve gereçlerinden yararlan lacakt r. Atatürk ün Yaflam Müzik: Dinleme - Söyleme - Çalma Ö renme Alan 3 ve 4. kazan mlarla marfllar iliflkilendirilecek. Atatürkçülük: kazan m, Okuma 5.5 ile; Atatürkçülük 2.1. kazan m, Konuflma 3.9. kazan - m yla iliflkilendirilecek. Atatürkçülük 2.2. ile 2.4. kazan mlar, Görsel Okuma 1.6. kazan mla iliflkilendirilecek. Atatürkçülük 4.2. ve 4.3. kazan mlar konuflma 3.9. kazan mla iliflkilendirilecek. Atatürkçülük: 4.4. kazan mla Okuma 3.2., Konuflma 3.2. ve Görsel Okuma 1.6. kazan mlar iliflkilendirilecektir. Atatürk - Cumhuriyet D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 2, 3, 4, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 1, 8, 11, 31 Anlam Kurma: 1 Söz Varl n Gelifltirme: 5 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 4, 9, 10, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 5, 15 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 4, 5 Görsel Okuma: 3, 6, 12, 14, 15 Görsel Sunu: 3, 7 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 1, 8, 12, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1, 2, 4 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 14, 17 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7, 9 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 5, 6, 21 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 4, 5 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 5, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 5, 17 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2, 8, 9, 10 Görsel Okuma: 1, 6, 10 Görsel Sunu: 1, 2, 5, 7 YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME letiflim Becerileri Gözlem Formu Çoklu Zekâ Kontrol Listesi Aç k uçlu sorular Görsel Okuma Becerileri De erlendirme Ölçe i ATATÜRK Ekim Ekim 4. Hafta (9 + 2 saat) 2 ve 3. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 19

20 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 7, 8, 27, 30 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1, 3 Atatürkçülük: 2.3. kazan m, Yazma 3.8. kazan - m yla; Atatürkçülük 2.5. kazan m, Dinleme kazan m yla; Atatürkçülük kazan m, Yaz 3.5 ve Görsel Okuma kazan mlarla iliflkilendirilecektir. Atatürkçülük kazan m, Araflt rma bölümündeki çal flmayla iliflkilendirilecektir. Dinleme, Okuma, Konuflma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden ve ders araç gereçlerinden yararlan lacakt r. Atatürk Halkla Beraber Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 6, 11 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 5 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 6, 8, 20, 35 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 1, 7, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 3, 4, 19 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5, 8, 9 Görsel Okuma: 6, 12 Görsel Sunu: 3, 7 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 4, 12, 13, 18, 25 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Atatürkçülük Millî Mücadele yi anlatan bir fliiri dinlerken zihninde canland rd klar n görsellefltirir. kazan m, okunan fliirle ve iflleniflteki çal flmalarla iliflkilendirilecektir. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Cumhuriyete fiiir (Dinleme Metni) D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 7 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 2, 3 Okuma Kurallar n Uygulama Okudu unu Anlama: Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5 Görsel Okuma: 12 Görsel Sunu: 7 Aç k uçlu sorular Görsel Sunu Becerileri De erlendirme Ölçe i Kitap Okuma Kiflisel Gözlem Formu Performans ödevi için Dereceli Puanlama Anahtar Tema Sonu De erlendirme Çal flmalar ATATÜRK Kasım Kas m 1 ve 2. Hafta (9 + 2 saat) 1. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 20

21 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 3, 16, 25 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 2, 4, 8, 9, 15 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 4, 6 Hayat Bilgisi A kazan m, Konuflma 2.4 ve kazan mlar yla iliflkilendirilecek. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Ders araç ve gereçleri ile Haz rl k aflamas nda belirtilen araç ve gereçlerinden yararlan lacakt r. Para Para Para (Dinleme Metni) Çikolata Nas l Üretiliyor? D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 1, 2, 11, 18, 26 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 2, 3, 4, 5 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 3, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 3, 15 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5 Görsel Okuma: 12, 14 Görsel Sunu: 1, 2, 6 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 1, 5, 11, 17, 22, 27 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 4, 7 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 3 Okuma Kurallar n Uygulama Okudu unu Anlama: Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 11 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 4 Görsel Okuma: 1 Görsel Sunu: 5, 7, 9 Aç k uçlu sorular Görsel Okuma Becerileri Kendini De erlendirme Ölçe i Yazma Becerileri Kendini De erlendirme Ölçe i Kelimelerle Çal flma Gözlem Formu Dinleme metni etkinlikleri ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Kas m Kas m 4. Hafta (9 + 2 saat) 3. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 21

22 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 2, 5, 6, 10, 20, 24, 26 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 4 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 8, 13, 16, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7 Hayat Bilgisi B kazan m ile Görsel Sunu 2.5. kazan - m iliflkilendirecek. Hayat Bilgisi B kazan m Konuflma 3.2 ve Görsel Okuma 1.5. kazan mlar yla iliflkilendirilecek. Matematik: fiekil Grafi- i alt ö renme alan 2 ve 3. kazan mlar Görsel Okuma 1.2. kazan mla iliflkilendirilecek. Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Ders araç - gereçleri ile Haz rl k aflamas nda belirtilen araç ve gereçlerden yararlan lacakt r. Ekin in Heyecan Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 29 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 2 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 1, 4 Görsel Okuma: 2, 5, 6, 7, 13 Görsel Sunu: 4, 5, 6 Müzik: Dinleme, Söyleme, Çalma ö renme alan 6. kazan m; Görsel Sunu 2.5. kazan mla iliflkilendirilecek. Rehberlik ve Psikolojik Dan flma Kazan mlar : Sözlü ve yaz l talimatlara uyar kazan m ; Okuma kazan m ile iliflkilendirilecek. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Çiftçi Amca D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 3, 4, 19 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 3 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 3, 10, 12 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 3, 16, 17, 24 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 3, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 1, 6, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 1, 8, 14 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 3 Görsel Okuma: 6, 9, 11, 12 Görsel Sunu: 3, 5 Aç k uçlu sorular Gözlem Ölçe i Ö renme - Ö retme Süreci Gözlem Ölçe i Çal flma Al flkanl klar Ebeveyn Gözlem Formu ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Aralık Kas m - Aral k 1 ve 2. Hafta (9 + 2 saat) 5 ve 1. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 22

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

- Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli. - Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal. - Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli.

- Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli. - Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal. - Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli. ÖLÇME VE DE ERLEND RME Girifl De erlendirme, ö renme/ö retme sürecinde ve sonucunda program n etkinli ini belirlemek amac yla yap l r. De erlendirme süreci, ö retmene, ö rencinin kendisine ve veliye, ö

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli,

Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli, ÖLÇME VE DE ERLEND RME Girifl De erlendirme, ö renme/ö retme sürecinde ve sonucunda program n etkinli ini belirlemek amac yla yap l r. De erlendirme süreci, ö retmene, ö rencinin kendisine ve veliye, ö

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder.

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. 2. UNITE KITLE ILETISIMI KAZANIMLAR 1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. HAZIRLIK SORULARI 1. Kitle

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı