Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RETMEN KILAVUZ K TABI"

Transkript

1 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Osman ALACALI Güler ANAÇ Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n tarih ve 303 say l karar yla ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süre ile ders kitab olarak kabul edilmifltir. DÖRTEL Yay nc l k E itim Sanayi ve Ticaret Ltd. fi. U ur Mumcu Mah. 36. Cad. Nu.: 22 Ostim/ANKARA tel.: (0 312)

2 Editör Serkan KARAKUfi Dil Uzman Nihat ERDAL Görsel Tasar m Nusret TÜZÜN Halil fienses Nergiz USLU Program Gelifltirme Uzman Sanem GEZM fi Ölçme ve De erlendirme Uzman Ömer GÜLÖZ Rehberlik / Geliflim Uzman Gülsema UYGUN Bask Ada Matbaac l k Ltd. fiti. Ankara ISBN

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY

4 ANDIMIZ Türküm, do ruyum, çal flkan m, lkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açt n yolda, gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. Varl m, Türk varl na arma an olsun. Ne mutlu Türküm diyene!

5

6 Ç NDEK LER Organizasyon fiemas Ön Söz Aç klamalar Ünitelendirilmifl Y ll k Ders Plan TEMA B REY VE TOPLUM Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek Ak ll Keçiler Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni) Elif in S k nt s (Serbest Okuma) Anmal k (Serbest Okuma) TEMA ATATÜRK Atatürk ün Yaflam Atatürk - Cumhuriyet Atatürk Halkla Beraber Cumhuriyete fiiir (Dinleme Metni) Dedem Atatürk ü Anlat yor (Serbest Okuma) Atatürk ün Özellikleri (Serbest Okuma) TEMA ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Çikolata Nas l Üretiliyor? Ekin in Heyecan Çiftçi Amca Para Para Para (Dinleme Metni) Sar Manto (Serbest Okuma) Tüketim (Serbest Okuma) TEMA HAYAL GÜCÜ Masal Perisi Düfller Ülkesi Bana Bir Rüya Ver Olsam (Dinleme Metni) Ben Çocu um (Serbest Okuma) Uzaydan Gelen Dostlar (Serbest Okuma)

7 5. TEMA DÜNYA MIZ VE UZAY Dört Mevsim Sihirli Günefl Dünya ve Kuyruklu Y ld z Evren ve Biz (Dinleme Metni) Gece (Serbest Okuma) Bulut (Serbest Okuma) TEMA DE ERLER M Z Karagöz Oyunu Bir Bayram Sabah Anadolu Davulu Her fieyde Vatan (Dinleme Metni) Kahramanlar m z (Serbest Okuma) Ramazan Pidesi (Serbest Okuma) TEMA SA LIK VE ÇEVRE H d rbey A ac Dengeli Beslenme Depremzede Köpek Çevremiz (Dinleme Metni) Ya mur Sonras (Serbest Okuma) Vücudumuzu Tan yal m (Serbest Okuma) TEMA OYUN VE SPOR Bir Günlü üne Olsa Bile Futbol Hem Oyun Hem Spor Okul Servisi (Dinleme Metni) Apartmanlar Aras nda (Serbest Okuma) Top (Serbest Okuma) Kavramlar Sözlü ü Kaynakça

8 ORGAN ZASYON fiemasi Temada verilen kazan mlar n listesini gösterir. B REY VE TOPLUM TEMASININ KAZANIMLARI Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek Ak ll Keçiler D NLEME 1. Dinleme Kurallar n Uygulama 1. Dinlemek için haz rl k yapar. X X X 2. Dinleme amac n belirler. X X X 3. Dikkatini dinledi ine yo unlaflt r r. X X X 4. Görgü kurallar na uygun dinler. X X X 2. Dinledi ini Anlama Tema numaras n gösterir. Tema ad n gösterir. 1. Dinlediklerini anlamland rmada ön bilgilerini kullan r. X 2. Dinlediklerini anlamland rmada sunulan görsellerden yararlan r. X 3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. X 4. Dinlediklerini zihninde canland r r. X 5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nas l, niçin ve kim (5N 1K) sorular na cevap arar. 6. Dinlediklerinde geçen bilmedi i kelimelerin anlamlar n tahmin eder. X 7. Dinlediklerinde efl sesli kelimeleri ay rt eder. 8. Dinlediklerinde efl ve z t anlaml kelimeleri ay rt eder. 9. Dinlediklerinde duygusal ve abart l sözleri ay rt eder. X 10. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olan ay rt eder. 11. Dinlediklerinde sebep - sonuç iliflkileri kurar. 12. Dinledi i fliirin ana duygusunu belirler. Temada yer alan metinlerin adlar n gösterir. Konuflabilmek Ne Güzel (Öyküleyici) Bilmek ve Bilmemek (Bilgilendirici) Ak ll Keçiler (fiiir) Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni - Bilgilendirici) Elif in S k nt s (Serbest Okuma Metni - Öyküleyici) Anmal k (Serbest Okuma Metni - Öyküleyici) 13. Dinlediklerinin konusunu belirler. 14. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. ç SERBEST OKUMA ANMALIK Dün anneannemin odas na girdi imde sanki bir y ld r birbirimizi görmemifliz gibi sar ld boynuma. yi ki vars n z, dedi. yi ki vars n z. Gözleri nemliydi. A lam flt besbelli ama flimdi yüzü gülüyordu. Kocaman, eski valizi yerde aç k duruyordu. Ne oldu, neden a lad n anneanne? Gel otur, sana da göstereyim an lar mla birlikte anmal klar m. flte bak, çok eski bir anmal k... Uçuk camgöbe i renginde, yer yer sararm fl, incelmifl, burufl k r fl bir elbiseydi gösterdi i. Ünitelendirilmifl Y ll k Ders Plan n gösterir. Ders kitab nda kullan lan serbest okuma metinlerini gösterir. TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI Tema Aylar Hafta - Süre KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Eylül 3. Hafta (9 + 2 saat) Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 D NLEME Dinledi ini Anlama: 9, 15, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 KONUfiMA Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 3, 17, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 1, 6 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 2, 11, 15, 16, 19, 22, 25 OKUMA Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 12 flabilmek Ne Güzel Rehberlik ve Psikolojik Dinleme, Konuflma, Okuma, 1. Dönem Ö renci zleme Aç k uçlu sorular Dan flma Kazan m Sözsüz iletiflimi kullanarak olumlu ve olumsuz Yazma ve Görsel Formu Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve duygular n gösterir. kazan m n Konuflma 1.9 tekniklerden yararlan lacakt r. ile iliflkilendirilecek. Ön Haz rl k aflamas nda belirtilen (ders kitab, Dersin ifllenifl fleklini gösterir. KONUfiAB LMEK NE GÜZEL A. HAZIRLIK 1. Ön Haz rl k a. Ö retmen Haz rl Ö rencilerinizin Metin Arac l yla Ö renme ve Kendini fade Etme bölümlerinde yararlanmalar için konuflma, görme, iflitme vb. engellilerle ilgili görsel ve yaz l dokümanlar araflt r n z. Temaya yönelik olarak yap lacak proje çal flmas n gösterir. Ö renci ders kitab ndan al nan bölümü gösterir. Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek Ak ll Keçiler Elif in S k nt s (Serbest Okuma) b. Ö renci Haz rl Ö rencilerinizden engelli kelimesinin anlam n araflt rmalar n ve defterlerine, engelli kelimesinin neleri kapsad n yazmalar n isteyiniz. Ö rencilerinize, televizyonda iflitme engelliler için haz rlanan haber program n izlemelerini, Anmal k (Serbest Okuma) spikerin konuflmadan haberleri nas l anlatt n incelemelerini söyleyiniz. Resimli Türkçe Sözlük ve yaz m k lavuzu getirmelerini isteyiniz. Ders Kitab 9 PROJE ÇALIfiMASI Projenin Ad : Bir Masal m z Var Önerilen Süre: 4 hafta Projenin Konusu: Bir masal yaz p resimleyerek kitap haz rlamak. Projenin Amac : Sözlü ve yaz l anlat m n hayal gücüyle nas l beslendi i konusunda bir görüfl oluflturmak. Hayal gücünden yararlanarak bir ürün ortaya koyabilmek. Temel Beceriler: Yarat c l k, Türkçeyi do ru kullanma, problem çözme, Konuflabilmek Ne Güzel Bilmek ve Bilmemek karar verme Araç ve Gereçler: Karton, resim kâ d, pastel boya, dosya kâ d, kalem vb. Projenin Yap l fl Ö rencilerinizin (farkl zekâ yap lar n göz önüne alarak) gruplara ayr lmalar n sa lay n z. Aralar nda ifl bölümü yapmalar n söyleyiniz. Onlardan, okuyup dinledikleri masallardaki gerçek d fl kahramanlar, Ö renci çal flma kitab ndan al nan bölümü gösterir. Ak ll Keçiler Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni) Temaya Haz rl k Çal flmalar 1. Sizce konuflamayan insanlar baflkalar yla nas l iletiflim kurabilir? 2. Merak etti iniz bir konuyu ö renmek için neler yapars n z? 3. Ö rendiklerinizi baflkalar na anlatmak hoflunuza gider mi? Ni- KONUfiAB LMEK NE GÜZEL Ad m Zeynep. Dokuz yafl nda, uzun boylu bir k z m. Siyah gözlerim, dalgal kumral saçlar m var. Deniz kenar nda küçük bir turistik kasabada yafl yoruz. Evimiz, sahiplerinin yaz aylar nda geldikleri bir siteye bitiflik. Babam elektrikçi, annem ise ev kad n. En büyük zevki sardunya yetifltirmek. Ben de sardunyay çok seviyorum ama teneke içinde de il saks da. Annem onlara her sabah su verir, köklerini efleler. Ev iflini bitirince de eline t n al r, dantel örer. ola anüstü olaylar, karfl lafl lan sorunlar, çözümlerini, ifllenen duygular dü- çin? Bir taraftan da moda flark lar m r ldan r. flünmelerini, masallar n verdi i iletiyle ilgili bir sonuca ulaflmalar n isteyiniz. Grup arkadafllar yla masaldaki iyi ve kötü kahramanlar, karfl lafl lan sorunlar, masal n ad n belirlemelerini, daha sonra da masal kurgulayarak yazmalar n isteyiniz. 4. Toplum içinde uymam z gereken kurallara üç örnek yaz n z Çal flma Kitab 9 Dört -befl yafl mdaki hâlimi hat rl yorum. Konuflam yor ama her fleyi anl - yordum. Yazl a gelen han mlardan birinin hediye etti i bir bebe im vard. Onu çok sevdi im için kendi ad m vermifltim. Ama hiç kimse onun adafl m oldu unu bilmiyordu. Ders Kitab 10 8

9 D NLEME METN TOPLUM YAfiAMINDAK DE fi M Y llarca önce Anadolu köylerinde kerpiç evlerden baflka hiçbir fley yoktu. Ne elektrik ne radyo ne televizyon ne tiyatro ne sinema... Hadi, diyelim köye elektrik gelmifl. Radyo bile köyün en varl kl kiflisinde ya da muhtar n evinde bulunurdu. Gazete deseniz, hiç ulaflmazd köylere. Ulaflsa bile okunamaz, sadece resimlerine bak l rd. Köylüler, dünyada olup bitenleri, k rk y lda bir oralara u rayan görevlilerden ö renirlerdi. Bazen askerden dönen gençlerin, aylar öncesinin gazetelerini getirdikleri olurdu. Çat pat okuma yazma ö renen bu gençlerin çevresine toplan rd köylüler. Gazete haberlerini dinler, yorumlar yaparlard. Eski gazeteler okunmaktan b k l nca sayfalar kap fl l rd. Kimi, pencerelerine cam yerine yap flt r rd. Kimi köylüler de sigara sarmakta kullan rlard eski gazeteleri. O y llarda köylerin ço una ulaflmak için yol yoktu. Yol diye yap lanlara ise yol bile denemezdi. Kilometrelerce uzakl ktaki ana yola kadar ya yürüyerek ya da kat rlarla, atlarla gidilirdi. K fl aylar n n ulafl m arac k zakt. Köylüler, hastalananlar ilçedeki tek sa l k oca na k zakla yetifltirmeye çal fl rlard. Ö retmen k lavuz kitab nda yer alan dinleme metnini gösterir. Birçok köyde okul yoktu o zamanlar. Okulu bulunanlarda ise e itim sürekli aksard. Köyün tek derslikli okulunun sobas da sürekli yak lmazd. Bu yüzden çocuklar hastalan r, yakacak bitince de okullar tatil edilirdi. lkbahara kadar ara verilirdi e itime. TOPLUM YAfiAMINDAK DE fi M (D NLEME METN ) 1. ETK NL K Dinleyece iniz metnin bafll na göre metnin içeri inde ne anlat l - yor olabilir? Tahminlerinizi yaz n z. Bence bu metinde Dinledi iniz metnin içeri inde ne anlat l yor? Yaz n z. Dinledi im metinde Tahmininiz do ru mu? Yazd klar n z karfl laflt r n z. Çal flma Kitab 23 A. HAZIRLIK 1. Ön Haz rl k a. Ö retmen Haz rl Ö rencilerinize göstermek için Çerçi resmi araflt r n z. b. Ö renci Haz rl Ö rencilerinizden sözlüklerini, yaz m k lavuzlar n, defter ve kitaplar n haz rlamalar n isteyiniz. 2. Zihinsel Haz rl k Ön Bilgileri Harekete Geçirme Ö rencilerinizin afla daki sorularla düflünmelerini ve ön bilgilerini harekete geçirmelerini sa lay n z. Çok eskiden evlerde henüz elektrik yokken sizce yaflam nas ld? Büyükleriniz çocukluklar ndan söz ederken o günlerle ilgili neler söylerler? Eskiden ulafl m, haberleflme hangi araçlarla yap l rm fl? Dinleme metninin iflleniflini ve ilgili çal flma sayfas n gösterir. D NLEME BECER LER DE ERLEND RME FORMU Ö rencinin Ad - Soyad : Tarih: S n f : Yönerge: Bu form, ö rencilerin dinleme becerilerini de erlendirmek amac yla haz rlanm flt r. Afla daki ifadeleri okuyarak uygun seçene i X ile iflaretleyiniz. 1. Dinleme amac n belirler. KAZANIMLAR Çok yi (5) yi (4) Orta (3) Yetersiz (2) Çok Yetersiz (1) Ö rencilerin derse kat lma düzeylerini belirlemek amac yla haz rlanan formlar gösterir. 2. Dinledi ine dikkatini yo unlaflt r r. 3. Görgü kurallar na uygun dinler. 4. Bafll ktan hareketle dinleyece i konunun içeri ini tahmin eder. 5. Dinlediklerinde geçen kelimelerin anlamlar n araflt r r. 6. Dinledi i konuya uygun farkl bafll k bulur. KAVRAMLAR SÖZLÜ Ü A ak c okuma: Gereksiz tekrar, duraklama, atlama vb. yap lmadan vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yap lan okuma. anahtar sözcükler: Metnin içeri iyle ilgili ipucu verebilecek ve metinde geçen sözcükler. Ö retmen k lavuz kitab nda yer alan kavramlar n anlamlar n gösterir. B beyin f rt nas : Bir konu, olay, kavram ya da sorun hakk nda düflünme, çok say da fikir üretme. G görsel okuma: Yaz l metinlerin d fl nda kalan resim, sembol, flekil, renk vb. ile do a ve sosyal olaylar anlamland rma, yorumlama. H hikâye unsurlar : yer: Olay n geçti i mekân. zaman: Olay n meydana geldi i an. karakterler: Hikâyede yer alan insan ve canland r larak insan özellikleri verilen bitki, hayvan ve nesneler. KAYNAKÇA Aksoy, Ömer As m, Atasözleri ve Deyimler Sözlü ü, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara, Asena, Orhan, Uygulamal Çocuk Edebiyat, hzl. brahim K br s, Eyüp Kitap ve Yay nevi, Ankara, Atatürkçülük, Üçüncü Kitap, Millî E itim Bakanl Yay nlar, stanbul, Atefl, Nizamettin, Yeni Trafik ve Çevre Motor lkyard m Bilgisi, nk lap Kitabevi, stanbul, Bilmece Bildirmece, hzl. Mehmet Kadri Sümer, Bilgi Yay nevi, Ankara, Ç naro lu, Ayla, fiiir Gemisi, Uçanbal k Yay nlar, stanbul, Ö retmen k lavuz kitab n n haz rlanmas nda faydalan lan kaynaklar gösterir. 9

10 ÖN SÖZ Sayg de er Ö retmenim, E itim ve ö retim, birbirini tamamlayan insan hayat n n vazgeçilmez iki kavram d r. Bafl döndürücü bir h zla geliflmeye, de iflmeye devam eden bilgi ça teknolojisini üretecek olan beyinler, iyi e itim ve ö retim görmüfl bireylerden oluflur. Bu nedenle, her zaman teknolojik geliflmelerin bir ad m önünde gidecek olan bireyleri yetifltirme çabas içinde olmal y z. Çoklu Zekâ Kuram n n uyguland bilgi ça n yaflayan dünyam zda, e itimin temel amac ; düflünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düflünen bireyler yetifltirmektir. Bu durum, ülkemiz için de geçerli oldu undan ö rencilerimizin bilgi ça insan olacak flekilde yetifltirilmesi bir zorunluluk olmufltur. Elinizdeki Türkçe seti, millî e itimin temel amaçlar n gerçeklefltirecek, Türkçe Ö retim Program ndaki kazan mlar n ö renciler taraf ndan edinilmesini sa layacak biçimde haz rlanm flt r. Türkçe seti; Ders Kitab, Çal flma Kitab ve Ö retmen K lavuz Kitab ndan oluflmaktad r. Kitaplarda programda öngörülen kazan mlar do rudan ya da dolayl olarak verilmifltir. Ders kitab ; yap land r c yaklafl m n ö renme ö retme sürecine uygun olarak özenle seçilmifl metinlerden oluflmaktad r. Bu metinler görsel zekây harekete geçirecek biçimde resimlerle desteklenmifltir. Ders kitab nda içerik yönünden farkl sekiz tema yer almaktad r. Bu temalar n her biri dört de iflik metinden oluflmaktad r. Çal flma kitab ; ders kitab n n tamamlay c s konumundad r. Çal flma kitab, Türkçe Ö retim Program n n kazan mlar n n etkinli e dönüfltürülmüfl biçimidir. Ö renciler, ders kitab ndaki metinleri incelerken çoklu zekâ kavram n n ve yap land r c yaklafl m n ö renme ve ö retme sürecini buradaki etkinliklerle tamamlar. Bu nedenle, çal flma kitab ö rencinin s n f içi ve d fl uygulama alan olarak düzenlenmifltir. Her teman n bafl nda okunacak metinlerle ilgili ön bilgileri harekete geçirecek haz rl k çal flmalar ndan oluflan bir bölüm vard r. Sonunda da temada verilen kazan mlar ve ö rencilerin geliflimlerini belirlemek için konulmufl de erlendirme çal flmalar bulunmaktad r. Ö retmen k lavuz kitab ; sizin yararlanabilece iniz yap da haz rlanm flt r. Ders kitab n n ve çal flma kitab n n ifllerlik kazanmas için yönlendirmeler yap lm flt r. Ö renme tür, yöntem ve tekniklerle de erlendirmeye yönelik bilgiler Aç klamalar bölümünde bulunmaktad r. Her teman n bafl nda, o temada ifllenen metinlerle ilgili kazan m tablosu verilmifltir. Bu tablolar, metnin ifllenifl süresini, araç ve gereçlerini, yöntem ve tekniklerini belirten birer ünite plan özelli i tafl maktad r. Kazan mlar metin iflleme sürecinde do rudan ya da ilgili bölümlere gönderme yap larak kavrat lmaya çal fl lm flt r. Ders kitab ndaki metinlerin iflleme süreci size kazan mlar n metinle nas l iliflkilendirilerek verilece i konusunda birer örnek ve öneri niteli indedir. Bu bölümdeki çal flmalar ö rencilerinizin düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlar na göre de ifltirebilir, daha da gelifltirebilirsiniz. Serbest metinleri ö rencilerinize serbest okuma saatlerinde okuma al flkanl kazand rma amac yla kullanabilece iniz gibi gerçekleflmedi ini düflündü ünüz kazan mlar vermek için de kullanabilirsiniz. Temadaki metinlerin iflleniflinden sonra teman n içeri ine uygun birer dinleme metni ve CD si haz rlanm flt r. Bu metinleri ister CD den, isterseniz kendiniz okuyarak ifllenmesini sa layabilirsiniz. Tema sonlar nda alternatif ö renme araçlar ndan örnek projeler, performans ödevleri, drama ve dili gelifltirmeye yönelik oyunlar verilmifltir. Ayr ca metinlerden sonra, yönlendirme yap lan de erlendirme ölçekleri ile ders ve çal flma kitaplar nda yer alan seçmeli, efllefltirmeli, tamamlamal vb. de erlendirme testlerinin cevaplar bulunmaktad r. Elinizdeki ö retmen k lavuz kitab ö renci merkezli ö retimin ürünü olarak haz rlanm fl, siz de erli ö retmenlerimizin uygulamalar n kolaylaflt rmada, baflar lar n yükseltmede yararl olacak biçimde düzenlenmifltir. De erli ö retmenim, Ders iflleyifl sürecinde ve uygulamalar n zda size yol gösterecek olan üçlü set, birbirini tamamlar biçimde düzenlenmifl olmas na ra men, as l baflar n n uygulama alan n n fedakâr savaflç lar olan sizlere ait oldu unu biliyoruz. Sa l kl, mutlu ve baflar l bir ö retim y l dile iyle... Yazarlar 10

11 AÇIKLAMALAR * 1. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme Kat l ml dinleme: Metnin belli noktalar nda durarak soru sorma, aç klama yapma gibi etkileflim kurmaya dayal bir dinleme biçimidir. E lenmek veya bilgi edinmek için dinleme: Masal, hikâye, flark, tekerleme, tiyatro, haber, sunu, belgesel dinleme/izlemedir. Grup konuflmalar n ve tart flmalar n dinleme: Konuflmalarda ve tart flmalarda öne sürülen düflüncelere tarafs z bakarak, sorgulayarak dinlemedir. 2. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma Serbest okuma: Okuman n al flkanl k hâline getirilmesi için gazete, dergi, hikâye, masal, fliir, f kra vb. okumad r. Ö rencilerinizi okulda ve okul d fl nda serbest okumalar için teflvik (okuduklar yla ilgili etkinlikler yapmalar n, arkadafllar yla paylaflmalar n sa layarak, ödüllendirerek) ediniz. Anlama tekniklerini kullanarak okuma: Kendini sorgulayarak, okuduklar n görsellefltirerek, anlamad yerleri tekrar okuyarak, yetiflkinlerden yard m alarak, dipnota bakarak, sözlük ve ansiklopediye baflvurarak okumad r. Not alarak okuma: Okunan metinlerde önemli görülen yerleri görsellefltirerek, k saltmalar yaparak, zihin ve kavram haritalar yaparak not al nan okuma çeflididir. Belirginlefltirerek okuma: Önemli görülen yerleri çizerek, renklendirerek, y ld z gibi iflaretler koyarak belirginlefltirilen bir okuma yöntemidir. Metnin türünü dikkate alarak okuma: Metnin türüne göre örne in; fliirde ana duyguya, hikâye ve tiyatro oyunlar nda konuflmalara uygun vurgu ve tonlamayla okumad r. fiiir, masal, tekerleme vb. türleri tekniklerine uygun okumad r. E lenmek ve bilgi edinmek için okuma: E lenmek için masal, hikâye vb. okumak; bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmak, kitap incelemelerinde içindekiler ve kaynakça bölümlerini okumakt r. Paylaflarak okuma: Metinlerdeki diyaloglar, bölümleri farkl ö rencilerin paylaflarak okumas d r. Rehber yard m yla okuma: Ö retmenin veya bir yetiflkinin okumay daha ak c hâle getirmesi ve anlamay gelifltirmesi için okuma h z n düflürerek, gerekli yerlerde aç klama yaparak, cümleler ve paragraflar hâlinde okuyarak ö renciye rehberlik etmesidir. Sorgulay c okuma: Metinlerde ifllenen düflüncelerin tutarl l k ya da tutars zl klar n, metnin yaz lma nedenini, verilen örneklerin uygun olup olmad n de erlendirerek okumad r. Gazete ve dergi okuma: Okuma al flkanl kazanmak, bilgi edinmek, günlük olaylar takip etmek amac yla önemli gördükleri haber ve yaz lar ö retmen rehberli inde s n fta paylaflarak elefltirel düflünmeyi gelifltirici okumad r. * Türkçe dersi metin iflleme sürecinde Aç klamalar bölümüne ço unlukla ilk temada yönlendirme yap lm flt r. Bu aç klamalar kitap genelinde bütün metinlerin ifllenifl sürecinde dikkate al nacakt r. 11

12 3. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma Günlük iliflkilerin gerektirdi i farkl durumlara uygun konuflma: Selamlaflma, tan flma, arkadafllar yla ve yetiflkinlerle konuflma, teflekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda konuflma vb. konuflmalar n gerektirdi i durumlara uygun konuflmad r. Grup çal flmalar nda duygu ve düflüncelerini paylaflma: Belirlenen bir konuda tart flarak, beyin f rt nas yaparak duygu ve düflüncelerin paylafl lmas d r. Topluluk önünde konuflma: Panel, forum, tart flma gibi topluluk önünde kendine güvenerek duygu ve düflüncelerin aç kland konuflmad r. Üstlendi i role uygun konuflma: Drama, piyes, canland rma yaparken üstlenilen role uygun konuflma, bilgi verme ya da aç klama yapmad r. Masal, hikâye, f kra veya filmi tekni ine uygun anlatma: Bir masal n, hikâye, f kra ya da filmin tekni ine uygun anlat lmas d r. F kra anlat c s n n f kray gülmeden anlatmas ; masal, hikâye ya da filmin olay s ras na göre anlat lmas örnek olarak verilebilir. Deneyim ve an lar n anlat lmas : Edinilen deneyim ve an lar dinleyicilerle paylaflmak için yap - lan konuflmad r. Betimlemeler yaparak konuflma: Yer ve nesneleri renk, biçim, büyüklük vb.; kiflileri de görünüflleri, duygular vb. yönleriyle belirleyip betimleyerek anlatmad r. kna edici konuflma: leri sürülen düflüncelerin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenleri ve kan tlar n aç klayarak konuflmad r. 4. AÇIKLAMA: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Günlük, an vb. yazma: Yaflanan olaylar n, bu olaylar karfl s nda hissedilen duygular n etkili bir flekilde özel bir deftere yaz lmas d r. Davetiye ve tebrik kart yazma: Davete neden olan olay n tarihinin, saatinin ve yerinin bildirildi- i yaz lar ile kutlanmas gereken durumlar için özel kartlara yaz lan yaz lard r. Mektup yazma: Ço unlukla haberleflmek amac yla yaz lan; hitap, tarih, selam ve iyi dileklerin belirtildi i özel yaz flma türüdür. Duyuru, afifl yazma: Herhangi bir olguyu, bir ifli, bir durumu duyurmak için yaz lan yaz lar (duyuru) ile genellikle resimli duvar ilan yaz lar (afifl)d r. Aç klay c ve bilgilendirici yaz lar yazma: Deney, gezi ve gözlem yaz lar ile çevrede gerçekleflen olaylar n aç kland yaz lard r. Hikâye yazma: Gerçek ya da gerçekleflebilecek bir olaydan, bir resim ya da foto raftan hareketle kifli, yer, zaman ve olay n belirtildi i yaz lard r. Betimleyerek yazma: Bir nesnenin, bir kiflinin, bir yerin d fl görünüflünü tan tan yaz lard r. kna edici yaz lar yazma: leri sürülen düflüncenin, istek ve görüfllerin kabul edilebilir nedenlerini kan tlayan yaz lard r. K sa oyunlar yazma: Farkl özellikleri (meslekleri, kiflilik özellikleri, d fl görünümleri, hoflland klar vb.) olan karakterlerle bir olay n karfl l kl konuflmalardan yararlan larak anlat ld yaz lard r. 12

13 fl birli i yaparak yazma: Belirlenen bir konunun yard mlaflarak grup hâlinde (fliir yazma, metin oluflturma gibi) yaz lmas d r. ste e ba l (serbest) yazma: Konu seçiminin ö renciye b rak ld yazma biçimidir. 5. AÇIKLAMA: Dinleme Kurallar Dinlemek için haz rl k yapar: Dinleyece i konuyla ilgili bilgi toplamas, merak ettikleriyle ilgili sorular haz rlamas, not almak için gerekli araçlar vb. haz rlamas d r. Dinleme amac n belirler: Dinleme sonucunda neler ö renebilece inizi düflünüyorsunuz?, Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir? vb. sorularla ö rencilerin dinleme amaçlar n belirlemeye yönlendirilmesidir. Dikkatini dinledi ine yo unlaflt r r: Dinleme s ras nda aç klamalar, görseller, sorular yard m yla ö rencilerin dikkatlerini dinlediklerine yo unlaflt rmalar n sa lamakt r. Görgü kurallar na uygun dinler: Konuflan n sözünü kesmeden, söz isteyerek, konuflana sayg göstererek, kendini konuflan n yerine koyarak dinlemektir. 6. AÇIKLAMA: Okuma Kurallar Okumak için haz rl k yapar: Okunacak metnin belirlenmesi, okuma ortam n n düzenlenmesi vb. haz rl klard r. Okuma amac na belirler: Ö retmenin ö renciye neyi, niçin okuyaca konusunda yard mc olmas d r. Okudu u kelimeleri do ru telaffuz eder: Telaffuzunda zorluk yaflanan kelimelerin nas l söylenece inin ö retmen taraf ndan örneklendirilerek ö rencinin do ru telaffuz etmesinin sa lanmas d r. Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur: Ö retmenin, örnek okumalarla noktalama iflaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmesi ve ö rencilerin noktalama iflaretlerinin bulundu u yerlerde nefeslerini do ru ayarlayarak okumas n sa lamas d r. flitilebilir ses tonuyla okur: Ö rencilerin seslerini s n fta duyulabilecek flekilde ayarlanarak okumas d r. Sesli okumada vurgu ve tonlamaya dikkat eder: Sesli okumada baz sözcüklerin di erlerinden daha belirgin söylenifli vurgu ; sesin alçal p yükselmesi, sertleflip yumuflamas, kal nlafl p incelmesi de tonlama d r. Ö rencilerin, ö retmenin örnek okumalar nda yapt vurgu ve tonlamaya dikkat ederek sesli okumalarda uygulamas d r. Ak c okur: Gereksiz kelime ve ses tekrarlar, duraklama yapmadan, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuflur gibi okumad r. Kurallar na uygun sessiz okur: F s ldamadan, dudaklar k p rdatmadan, bafl n sa a-sola çevirmeden, sallanmadan, gözleriyle takip ederek okumad r. Dikkatini okudu una yo unlaflt r r: Ö retmenin okumaya uygun bir s n f ortam oluflturarak, okunacak metne ilgilerini çekecek sorular haz rlayarak ö rencilerin dikkatlerini okunacak metne yo- unlaflt rmas d r. 13

14 7. AÇIKLAMA: Konuflma Kurallar Konuflmak için haz rl k yapar: Ö rencinin, konuflaca konuyla ilgili plan yapmas, bilgi toplamas, görseller haz rlamas, konuflma denemeleri yapmas vb. çal flmalar içerir. Konuflma amac n belirler ve dinleyiciye ifade eder: Ö rencinin, ne hakk nda konuflaca, neler anlatmak istedi ini vb. belirleyerek amac n dinleyicilere aç klamas d r. Dinleyicilerle göz temas kurar: Konuflmac n n, iletiflim kurmak ve anlat m desteklemek için dinleyicilerden birkaç na odaklanmadan, tamam n n gözlerine bakarak konuflmas d r. flitilebilir bir ses tonuyla konuflur: Konuflmac n n sesini duyulabilecek flekilde ayarlayarak (ba- rmadan ya da f s ldamadan) konuflmas d r. Kelimeleri yerinde ve anlam na uygun kullan r: Konuflmac n n, kelimeleri anlam na ve yerine uygun kullanmaya dikkat ederek konuflmas d r. Kelimeleri do ru telaffuz eder: Ö retmenin, kelimelerin söylenifline dikkat ederek yanl fl ya da zor telaffuzlar düzeltmesi, ö rencilerin kelimeleri do ru söylemesini sa lamas d r. Ak c konuflur: Duraklamalar n, gereksiz kelime kullan m n n ve ses tekrarlar n n olmad, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek yap lan konuflmad r. Sesine duygu tonu katar: Konuflmac n n sevinç, korku, üzüntü gibi duygular ses tonuna yans tmas d r. Konuflmalar nda beden dilini kullan r: Konuflmac n n anlat m desteklemek için yüz (mimik) ve vücut (jest) hareketlerini ölçülü ve etkili biçimde kullanmas d r. Konuflma s ras nda gereksiz hareketlerden kaç n r: Ö rencilerin konuflurken beden dilini do ru kullanmas, abart l ve bilinçsizce tekrarlanan hareketlerden kaç nmas d r. Konu d fl na ç kmadan konuflur: Ö rencinin, konuflmaya haz rl k ve amaç belirleme aflamalar nda tespit ettikleri konudan uzaklaflmadan konuflmas d r. Görgü kurallar na ve de erlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuflur: Konuflmac n n sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden; büyüklerine, bayra a, vatana, millete sayg göstererek konuflmas d r. 8. AÇIKLAMA: Yazma Kurallar Yazmak için haz rl k yapar: Yazma öncesi araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlenmesidir. Yazma amac n belirler: Ö rencilerin ne hakk nda yazacaklar n, yaz lar nda neler anlatmak istediklerini ve amaçlar n belirlemeleridir. Kelimeler, cümleler ve sat rlar aras nda uygun boflluklar b rak r: Ö rencilerin bütün derslerde yaz lar n kurallar na uygun olarak bitiflik e ik yaz yla yazmalar n sa lamakt r. Matematiksel ifadeleri do ru yazar: Say lar n yaz yla yaz lmas ; art, eksi, çarp, bölü iflaretlerinin do ru yaz lmas d r. Anlaml ve kurall cümleler yazar: Ö rencilerin özne, tümleç ve yüklemin temel görevlerini sezip s n f düzeyinde ay rt ederek do ru cümleler kurmalar n sa lamakt r. 14

15 Yaz lar nda noktalama iflaretlerini do ru ve yerinde kullan r: Ö rencilerin bu düzeyde noktay s ralamalar yaparken ve k saltmalar n sonunda; virgülü özneyi belirtmede; soru iflaretini soru cümlelerinin sonunda, k sa çizgiyi sat r sonuna s mayan kelimeleri ay rmada; kesme iflaretini özel adlar n ald ekleri ay rmada; e ik çizgiyi adres yaz m nda kullanmas d r. Yaz lar nda yaz m kurallar n uygular: Ö rencinin bu düzeyde cümleye büyük harfle bafllama; ülke, ulus, k ta, kifli ve hayvan adlar n n ilk harfini büyük yazma vb. dikkat ederek yazmas d r. Sayfa düzenine ve temizli e dikkat eder: Ö rencinin sat r çizgisine, sat r bafllar n n ayn hizada olmas na, sayfa kenarlar nda uygun boflluklar b rakmaya, tarihi sa üst köfleye yazmaya, bafll kla metin aras nda uygun boflluk b rakarak yazmaya dikkat etmesidir. Yaz lar nda sözlük ve yaz m k lavuzundan yararlan r: Anlam ya da yaz m bilinmeyen sözcüklerin anlam n ve yaz m n ö renmek için sözlük ve yaz m k lavuzundan yararlanmakt r. Konu d fl na ç kmadan yazar: Ö rencinin yazma amac nda belirledikleri konudan uzaklaflmadan yazmas d r. ÖLÇME VE DE ERLEND RME ARAÇLARI Ö rencilerin geliflim sürecini, ö renme ve dil geliflim düzeylerini belirlemek için her teman n sonunda çeflitli ölçme ve de erlendirme araçlar verilmifltir. Bu araçlar, s nav kayg s yaratmadan uygulanmal, ö rencinin geliflimine iliflkin bilgi toplanmal d r. Ölçme ve de erlendirme araçlar genel olarak flu bafll klar alt nda toplanm flt r: Ö renci Gözlem Formlar Kendini De erlendirme Formlar Beceri De erlendirme Ölçekleri Ö rencilerin izlenerek baflar lar n n belirlenmesi için Gözlem Formlar ; becerilerinin süreç içindeki geliflimini ve sonuçtaki baflar lar n n belirlenmesi için Beceri De erlendirme Ölçekleri ; ö rencilerin kendi geliflimlerinin fark na varmalar için de Kendini De erlendirme Formlar kullan lmal d r. Ayr ca ö rencilerin performans ödevleri Performans Görevi De erlendirme Formu ve Dereceli Puanlama Anahtarlar ile; proje çal flmalar ve araflt rma sunumlar da Araflt rma Ödevleri De erlendirme Formu ve Proje Çal flmalar De erlendirme Ölçe i kullan larak de erlendirilmelidir. Ölçme ve de erlendirme ile ayn zamanda ö rencilerin ö renme süreçleri de izlenmelidir. Gerekti inde kullan lan etkinlikler, yöntem ve teknikler de ifltirilmeli; ö rencilerin neyi bilmedi ini de il, ne bildikleri belirlenmelidir. Türkçe Ö retim Program nda öngörüldü ü gibi bilgi ve becerilerin de erlendirilmesi için tema sonlar nda çoktan seçmeli, boflluk doldurmal, efllefltirmeli, k sa cevapl ve aç k uçlu sorulardan oluflan testler ile ö renci ürün dosyalar (portfolyo) vb. kullan lm flt r. Ürün Dosyas Ö rencinin bir ya da birkaç alandaki çal flmas n, harcad çabay, geçirdi i evreleri ve baflar lar n yans tt koleksiyonudur. Çal flma dosyas n n içeri inin haz rlanmas nda ö renci de etkin olmal d r. Çal flma Dosyas çin Seçilecek Çal flmalar Ö rencinin çok be endi i çal flmalar Ö retmen, ö renci ve velinin seçti i çal flmalar Ö rencinin en iyi yapt çal flmalar Ö rencinin yeni ö rendikleri ile ilgili çal flmalar 15

16 Yapt çal flmalardan unutmak istedi i iki tanesi Ö rencinin çok ö ündü ü iki çal flma Ürün Dosyas Uygulamas nda Ö retmenin Rolü Ö retmen, ö rencilere rehberlik eder ve yönlendirir. Dosyan n kapsam n n ne olaca konusunda bilgi verir. Ürün dosyas na hangi çal flmalar n konulaca ö rencinin sorumlulu undad r, kararlar ö retmenle ö renci birlikte alabilirler. Ürün dosyas n n de erlendirilmesi ö retmenin sorumlulu undad r. Ancak de erlendirme ölçütleri bafltan belirlenmeli ve bu ölçütler aç k ve anlafl l r bir biçimde ö renci ile veliye sunulmal d r. Ürün Dosyas Uygulamas nda Ö rencinin Rolü Ürün dosyas, ö renciye ait bir çal flma oldu undan en önemli aflama, ö rencinin çal flma dosyas na hangi çal flmalar dahil edece ini saptamas d r. Bu konuda ö retmen ö renciye rehberlik etmelidir. Ancak karar ö renci vermelidir. Ürün dosyas na girecek olan çal flmalar n belgelenmesi çok önemlidir. Ö renci, yapt çal flmay resimlerle belgelemek gere ini duyabilir. Ölçüt listesinin ö renci taraf ndan çok iyi kavranmas ö rencinin çal flmalar n sa l kl de erlendirebilmesi aç s ndan çok önemlidir. Ürün Dosyas Uygulamas nda Velinin Rolü Ürün dosyas uygulamas nda velinin rolü çok önemlidir. Veli, geliflim dosyas n n ö retmen için anlam n, programdaki yerini, ö renciler için önemini ve de erlendirmenin bir parças olarak nas l kullan ld n çok iyi kavramal d r. Ürün Dosyas Haz rlama Sürecinde Ö retmenin Yapacaklar Ürün dosyas n haz rlamadan önce ö renme alanlar n n kazan mlar n belirleyiniz. Kendinize, bu kazan mlardan hangilerini ö retmek istedi inizi, ö rencilerinize de hangilerini ö renmek istediklerini sorabilirsiniz. Ürün dosyas n s n f n za tan t n z. Elinizde bir örnek varsa bunu ö rencilerinize gösteriniz. Ö rencilerinize ürün dosyas n n bir de erlendirme arac oldu unu söyleyiniz. Ürün dosyalar nda nelerin bulunabilece ini (s navlar, projeler, de erlendirme ölçekleri, yaz lar, araflt rmalar vb.) söyleyiniz. Her aflaman n nas l de erlendirilece ini (puanlama ve dereceleme ölçeklerini) aç klay n z. Yap lan her çal flman n de erlendirilmesi ile ilgili dereceleme ölçe i, kontrol listesi ya da kendini de erlendirme formlar n kullanabilirsiniz. Ürün dosyas yla ilgili ö rencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Örne in, ö rencilerin yeteneklerinin bir profilini ç kar p güçlü ve zay f yönlerini belirten bir yaz yaz p dosyaya ekleyebilirsiniz. Ölçme ve de erlendirme için tema sonlar nda verilen ölçekler örnek niteli indedir, istenirse ö retmen taraf ndan gelifltirilebilir. 16

17 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 9, 15, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 3, 17, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 1, 6 Rehberlik ve Psikolojik Dan flma Kazan m Sözsüz iletiflimi kullanarak olumlu ve olumsuz duygular n gösterir. kazan m n Konuflma 1.9 ile iliflkilendirilecek. Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Ön Haz rl k aflamas nda belirtilen (ders kitab, çal flma kitab, sözlük, yaz m k - lavuzu vb.) araç ve gereçler. Konuflabilmek Ne Güzel Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 2, 11, 15, 16, 19, 22, 25 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 10, 16 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 6 Görsel Okuma: 6,8 Görsel Sunu: 3,5 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 1, 4, 6, 21, 29 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 4 Hayat Bilgisi Okul Heyecan m temas A.3.2 kazan m Dinleme 2.21 ve Yazma 2.8. kazan mlar yla iliflkilendirilecek. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Bilmek ve Bilmemek D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 1, 7, 9, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 6 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 2, 3, 18, 21, 23, 32 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 2 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 3, 8, 9, 11, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 3, 8, 12, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 10 Görsel Okuma: 6 Görsel Sunu: 1, 5, 6 Aç k uçlu sorular 1. Dönem Ö renci zleme Formu B REY VE TOPLUM Eylül Eylül 3 ve 4. Hafta (9 + 2 saat) 2 ve 3. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 17

18 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 2, 3, 28 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 3 Hayat Bilgisi Okul Heyecan m temas A.3.5. kazan m ile Konuflma 1.12 ve 3.1. kazan mlar iliflkilendirilecek. Dinleme, konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar n n iflleniflinde belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan - lacakt r. Ön Haz rl k aflamas nda belirtilen (kitap, çal flma kitab, CD, kaset vb.) araç - gereçler. Dinleme metni CD si Toplum Yaflam ndaki De iflim (Dinleme Metni) Ak ll Keçiler D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 12 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 4, 5, 12 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 1, 8 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 14, 29 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 1, 3, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5, 8 Yazma Kurallar n Uygulama: 9 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 1, 3, 4, 5, 9, 11 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5, 13 Görsel Okuma: 4, 6, 11, 15 Görsel Sunu: 3, 5, 7 Dinleme Kurallar n Uygulama: 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 4, 5, 6, 20, 22, 23, 27 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 14 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 2 Okuma Kurallar n Uygulama Okudu unu Anlama: Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 3, 12, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 4 Görsel Okuma: Görsel Sunu: 5 YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Süreç de erlendirme çal flmalar Okuma Becerileri Gözlem Formu fiiir Okuma Becerileri De- erlendirme Ölçe i Aç k uçlu sorular Etkinliklerde gösterilen Performans Dinleme Becerileri De erlendirme Ölçe i B REY VE TOPLUM Ekim Ekim 2. Hafta (9 + 2 saat) 1. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 18

19 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 18, 25, 29 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Hayat Bilgisi: Okul Heyecan m temas A kazan m ile Konuflma 2.2. kazan m iliflkilendirilecek. Atatürkçülük: 1.1. kazan m, Okuma 5.10 ile; Atatürkçülük kazan m Görsel okuma kazan mla iliflkilendirilecek. Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu Ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Haz rl k aflamas nda belirtilen araç ve gereçler ile ders araç ve gereçlerinden yararlan lacakt r. Atatürk ün Yaflam Müzik: Dinleme - Söyleme - Çalma Ö renme Alan 3 ve 4. kazan mlarla marfllar iliflkilendirilecek. Atatürkçülük: kazan m, Okuma 5.5 ile; Atatürkçülük 2.1. kazan m, Konuflma 3.9. kazan - m yla iliflkilendirilecek. Atatürkçülük 2.2. ile 2.4. kazan mlar, Görsel Okuma 1.6. kazan mla iliflkilendirilecek. Atatürkçülük 4.2. ve 4.3. kazan mlar konuflma 3.9. kazan mla iliflkilendirilecek. Atatürkçülük: 4.4. kazan mla Okuma 3.2., Konuflma 3.2. ve Görsel Okuma 1.6. kazan mlar iliflkilendirilecektir. Atatürk - Cumhuriyet D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 2, 3, 4, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 1, 8, 11, 31 Anlam Kurma: 1 Söz Varl n Gelifltirme: 5 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 4, 9, 10, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 5, 15 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 4, 5 Görsel Okuma: 3, 6, 12, 14, 15 Görsel Sunu: 3, 7 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 1, 8, 12, 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1, 2, 4 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 14, 17 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7, 9 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 5, 6, 21 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 4, 5 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 5, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 5, 17 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2, 8, 9, 10 Görsel Okuma: 1, 6, 10 Görsel Sunu: 1, 2, 5, 7 YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME letiflim Becerileri Gözlem Formu Çoklu Zekâ Kontrol Listesi Aç k uçlu sorular Görsel Okuma Becerileri De erlendirme Ölçe i ATATÜRK Ekim Ekim 4. Hafta (9 + 2 saat) 2 ve 3. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 19

20 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 7, 8, 27, 30 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1, 3 Atatürkçülük: 2.3. kazan m, Yazma 3.8. kazan - m yla; Atatürkçülük 2.5. kazan m, Dinleme kazan m yla; Atatürkçülük kazan m, Yaz 3.5 ve Görsel Okuma kazan mlarla iliflkilendirilecektir. Atatürkçülük kazan m, Araflt rma bölümündeki çal flmayla iliflkilendirilecektir. Dinleme, Okuma, Konuflma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden ve ders araç gereçlerinden yararlan lacakt r. Atatürk Halkla Beraber Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 6, 11 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 5 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 6, 8, 20, 35 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 1 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 1, 7, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 3, 4, 19 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5, 8, 9 Görsel Okuma: 6, 12 Görsel Sunu: 3, 7 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 4, 12, 13, 18, 25 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Atatürkçülük Millî Mücadele yi anlatan bir fliiri dinlerken zihninde canland rd klar n görsellefltirir. kazan m, okunan fliirle ve iflleniflteki çal flmalarla iliflkilendirilecektir. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Cumhuriyete fiiir (Dinleme Metni) D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 7 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 2, 3 Okuma Kurallar n Uygulama Okudu unu Anlama: Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 13 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5 Görsel Okuma: 12 Görsel Sunu: 7 Aç k uçlu sorular Görsel Sunu Becerileri De erlendirme Ölçe i Kitap Okuma Kiflisel Gözlem Formu Performans ödevi için Dereceli Puanlama Anahtar Tema Sonu De erlendirme Çal flmalar ATATÜRK Kasım Kas m 1 ve 2. Hafta (9 + 2 saat) 1. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 20

21 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 3, 16, 25 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 2, 4, 8, 9, 15 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 4, 6 Hayat Bilgisi A kazan m, Konuflma 2.4 ve kazan mlar yla iliflkilendirilecek. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Ders araç ve gereçleri ile Haz rl k aflamas nda belirtilen araç ve gereçlerinden yararlan lacakt r. Para Para Para (Dinleme Metni) Çikolata Nas l Üretiliyor? D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 1, 2, 11, 18, 26 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 2, 3, 4, 5 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 3, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 3, 15 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5 Görsel Okuma: 12, 14 Görsel Sunu: 1, 2, 6 Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 1, 5, 11, 17, 22, 27 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 2 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 4, 7 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 3 Okuma Kurallar n Uygulama Okudu unu Anlama: Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 2, 11 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 4 Görsel Okuma: 1 Görsel Sunu: 5, 7, 9 Aç k uçlu sorular Görsel Okuma Becerileri Kendini De erlendirme Ölçe i Yazma Becerileri Kendini De erlendirme Ölçe i Kelimelerle Çal flma Gözlem Formu Dinleme metni etkinlikleri ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Kas m Kas m 4. Hafta (9 + 2 saat) 3. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 21

22 TÜRKÇE DERS 3. SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK DERS PLANI KAZANIMLAR MET NLER ATATÜRKÇÜLÜK, D ER DERSLER VE ARA D S PL NLERLE BA LANTILAR Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 2, 5, 6, 10, 20, 24, 26 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 4 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 8, 13, 16, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7 Hayat Bilgisi B kazan m ile Görsel Sunu 2.5. kazan - m iliflkilendirecek. Hayat Bilgisi B kazan m Konuflma 3.2 ve Görsel Okuma 1.5. kazan mlar yla iliflkilendirilecek. Matematik: fiekil Grafi- i alt ö renme alan 2 ve 3. kazan mlar Görsel Okuma 1.2. kazan mla iliflkilendirilecek. Dinleme, Konuflma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu ö renme alanlar nda belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlan lacakt r. Ders araç - gereçleri ile Haz rl k aflamas nda belirtilen araç ve gereçlerden yararlan lacakt r. Ekin in Heyecan Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 29 Anlam Kurma: Söz Varl n Gelifltirme: 2 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 1, 4 Görsel Okuma: 2, 5, 6, 7, 13 Görsel Sunu: 4, 5, 6 Müzik: Dinleme, Söyleme, Çalma ö renme alan 6. kazan m; Görsel Sunu 2.5. kazan mla iliflkilendirilecek. Rehberlik ve Psikolojik Dan flma Kazan mlar : Sözlü ve yaz l talimatlara uyar kazan m ; Okuma kazan m ile iliflkilendirilecek. YÖNTEM VE TEKN K, ARAÇ VE GEREÇLER ÖLÇME VE DE ERLEND RME Çiftçi Amca D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU D NLEME KONUfiMA OKUMA YAZMA GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Dinleme Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4 Dinledi ini Anlama: 3, 4, 19 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 3 Konuflma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kendini Sözlü Olarak fade Etme: 3, 10, 12 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma: 7 Okuma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okudu unu Anlama: 3, 16, 17, 24 Anlam Kurma: 2 Söz Varl n Gelifltirme: 3, 4 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 1, 6, 12 Yazma Kurallar n Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kendini Yaz l Olarak fade Etme: 1, 8, 14 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 3 Görsel Okuma: 6, 9, 11, 12 Görsel Sunu: 3, 5 Aç k uçlu sorular Gözlem Ölçe i Ö renme - Ö retme Süreci Gözlem Ölçe i Çal flma Al flkanl klar Ebeveyn Gözlem Formu ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Aralık Kas m - Aral k 1 ve 2. Hafta (9 + 2 saat) 5 ve 1. Hafta (9 + 2 saat) Tema Aylar Hafta - Süre 22

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI 3. UNITE MEDYA KAZANIMLAR 1. Medyay tan yarak ifllevlerini s n fland r r. 2. Medyan n toplumsal, kültürel ve ekonomik yaflam üzerindeki etkilerini irdeler. 3. Medya yay nlar nda etik kurallara ba l kal

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM Yazarlar Doç.Dr. lker YILMAZ (Ünite 2, 4, 5) Yard.Doç.Dr. Ali ERSOY (Ünite 3) Yard.Doç.Dr. Ays n KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

Hilary COOPER*, Dursun D LEK**

Hilary COOPER*, Dursun D LEK** - Türkiye ve ngiltere de lkö retim Ö rencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma: Empatik, Elefltirel ve Yarat c Düflünme Hilary COOPER*, Dursun D LEK** Özet Bu çal

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR!

OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! KÜTÜPHANE BÜLTEN YIL 2009 SAYI 5 OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! Kütüphanemizde Satranç Faaliyeti Kütüphanemizde Oyun Faaliyeti Kütüphanemizde nternet Eriflim mkân çindekiler... çindekiler... çindekiler... OKUYAN

Detaylı

INTERNET (SANAL DUNYA)

INTERNET (SANAL DUNYA) 8. UNITE INTERNET (SANAL DUNYA) KAZANIMLAR 1. nternet in özelliklerini tan yarak iletiflime getirdi i yenilikleri keflfeder. 2. nternet te bilgiye eriflim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan e itim, oyun

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı