MACARÎSTANDA KADASTRO O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MACARÎSTANDA KADASTRO O"

Transkript

1 MACARÎSTANDA KADASTRO O Yazan: Lâszlâ Balâ». Çeviri: Hüseyin ERKAN Bilindiği gibi, Macaristan yakın zaman önce bir toplumsal değişim -devrim-geçirmiştir. Bugün sosyalist küme içinde bir ülkedir. Kadastro ise, toplumsal bir olgu olan toprak mülkiyetinin içerik ve ilişkilerinin tam ve doğru yansıtan bir araçtır. Bu açıdan çeviri ile toplumsal değişimin, kadastronun ödev, amaç ve yeni içeriği üzerindeki etkilerini izlemenin olanaklı olacağı düşünülmüştür. Macaristanda Kadastronun ve Tapunun Gelişmesi : Arazi vergisinin belirlenmesi amacıyla geçici kadastro üretimi Macaristan'da 1850 yılında düzenlendi. Çalışmalar 1850 de başladı ve 1959 yılında tamamlandı. Parsellerin yüz ölçümleri, ilk yıllarda bildiri ilkesine yani tahmin ya da tek tek çiftliklerin varolan haritalarına göre saptandı yılında kadastro üçgenlemesi (nirengi) ve 1856 yılında da ülkenin düzenli ölçme işlemleri başladı. Ölçme ve çizim işleri Klafter (*) sisteminde ölçme masası (plânçete) ile ve 1 : 2880 ölçeğinde yapıldı. Harita da. gösterilen alanların gerçek büyüklükleri 1000x800 klafter idiler. İlk haritadan (orijinal harita) kadastro için, kültür dallarını ve diğer harita içeriğini gösteren harita tıpkı basıları (kopya) üretildi. Bu harita tıpkı basılarında her parselin içine sahiplerinin adlarıda yazıldı. Kadastro ölçme işlemlerindeki gelişmeler, 1875 yılında geçici kadastro yerine güvenilir harita verilerine dayanılarak üretilen sürekli kadastroya geçilmesine olanal^ hazırladı. Sürekli kadastronun tamamlanması 10 (*) FIG 1971 VViesbaden toplantısı 7. komisyon raporu (*) Orta Avrupada kullanılan bir eski ölçme birimi 21

2 yii sürdü. Ve 1885 yılında yürürlüğe konuldu. Aynı zamanda değişikliklerin zorunlu sürekli işlenmesîde kararlaştırıldı. Şu da belirtilmelidir ki, Macaristan'da 1853 yılında, kadastro üretimi yanında taşınmaz mal sahipleri hukukununda düzenlenmesi kararlaştırıldı. Parsellerin sahipleri, belgelere ve doğru verilere dayanılarak, yöresi (mevkii) ve yeri belirtilerek saptandı ve tutanaklar da gösterildi. Harita altlıklarının hazırlanması tapu sisteminin geliştirilmesine olanak sağladı da tapu kütüğünün protokollarından üretilmesini ve bu amaçla kadastro plânlarının kullanılmasını öngören yasa yayınlandı. Bu andan sonra kadastro plânlarından tapu sicillerine de bir tıpkıbasi kondu ve böylece ortak harita altlıkları kadastro ve tapu arasında sıkı bir bağıntı doğdu. Devlet ölçme örgütü, arazi vergisi kadastro izleme ve tapu ortak bir üst örgüte bağlı olmadıkları halde, devlet ölçme örgütü tarafından düzenlenen harita tıpkıbasıları, yüzölçümü bildirileri ve parsel numaraları Tapu ve Kadastro tarafından da kullanıldı. Harita içeriği değişmesinin neden olduğu değişiklikler önce devlet ölçme örgütünün izleme haritasında izlendi ve bunlar, sonra tapu ve kadastrodaki izlemeye aktarıldı. Böylece günlük harita, kadastro ve tapu arasında sıkı bir ilişki oluştu. İzlemenin güvenilirliğini yükseltmek için eskiden ölçülmüş arazilerde sürekli yeni kadastro ölçmeleri yapıldı. Yılların ilerlemesi ile doğal olarak, harita üretim yöntemi önemli gelişme gösterdi yılında, şimdiye kadarki stereografik projeksiyon sistemi yerine üçeksenli silindirik sistem konuldu yılından başlıyarak, ölçmelerde metre sisteminin zorunlu kullanılması kararlaştırıldı. Bu arada harita üretimi 1 : 1000, 1 : 2000 ölçekli ve 60x80 cm. boyutlu paftalarda düzenlendi; ölçme masası ile alım yerine dik koordinat sistemi de grafik alım yerine sayısal ölçme teknikleri getirildi. Bunlarla birlikte parsel numaralama yöntemide haritalarda, tapu ve kadastro da değişti yılı öncesinde birçok alımın metre sisteminde yapılmış olduğu belirtilmelidir. İng. S. Halâcsi tarafından yapılmış olan Szegeld kentinin ölçmeleri, bunlardan en önemlisidir; bu haritalar 1900 yılı Paris dünya sergisinde altın madalya İle ödüllendirildi yılında Macaristan'da varolan harita ve günlük bulundurmaların simgelediği durum, yılların akışında değişti. Devlet ölçme örgütü Maliye Bakanlığına bağlı olarak görevini sürdürdü; onun alt birimleri üçgen- 99

3 leme (nirengi) dairesi, 9 ölçme müfettişliği ve merkez harita arşivi idiler. Ölçme örgütünden bağımsız olan bir örgütte çalışma altlıkları üretilen arazi vergisi - kadastro izleme de Maliye Bakanlığına bağlıdır. Kadastro verimlilik sınıflarına göre taşınmaz malların sıralanması arazi sınıflandırma müfettişlikleri tarafından yapıldı; diğer çalışma altlıkları taşra örgütleri vasıtasıyla hazırlandı ve Belediyelere devredildi. Tapu işlemleri Adalet Bakanlığına bağlı olarak yürütülmektedir. Tapu daireleri bağımsız illerin (ya da yöresel yönetim birimleri) mahkemelerine bağlıdır W0 arası dönemi : / ; Haritalar ve izlemelerle ilgili olarak yılları arasındaki dönem büyük değişikliklerin dönemidir yılında Toprak Reformu çalışmaları ülke alanının üçte birini kapsadı; bu alandan yaklaşık 2 milyon hektar tarım toprağı parsellendi ve ayrıca den fazla arsa hazırlandı. Bu çalışma, harita - kadastro-ve tapu işlemleri bakımından anlamlı idi ve yani bütün toprak reformu 4 yıl içinde gerçekleştirilmeliydi yılında arazi toplulaştırması yoluyla, tarımsal üretim kooperatifleri ve devlet çiftlikleri alanlarının yeniden düzenlenmesine başlandı. Bu yeniden düzenleme harita, kadastro ve tapuda değişikliklere neden oldu; Çünkü küçük parseller yerine, büyük alanlar oluşturuldu. Yeni endüstri tesislerinin ve kentlerin yapımı; yol ağının çağdaşlaştırılması; tarım, ormancılık ve yerleşmelerin düzenlenmesi çalışmaları de- 1 ğişiklerin izlenmesi sorununu artan oranda yükseltti. Bu büyük değişiklikler, haritaların genellikle gerçek durumu yeterli incelik ve doğrulukta gösterebilmesi ve kadastro izlemesinin yeterli düzeyde güvenilir olamaması sonucunu yarattı. Değişiklikleri tapu izleyemez oldu ve böylecede eskimiş duruma düştü. Bu durum düzeltilmeliydi. Bunun için hükümet önerimiz üzerine, kadastro haritalarının yenilenmesi suretiyle arazi durum izleme verilerini düzenlemeyi amaçlayan bir karar aldı. Bununla, bugün halen sürdürülmekte olan düzenli sistematik harita yenilemesi başladı. Harita yenilemeye dayanılarak yeni arazi izleme çalışma altlıkları üretildi ve ölçme sonuçları tapu izlemeye de (tapu sicillerine) aktarıldı. Alım, Kadastro ve tapu arasındaki uyumluluğun güvenirliği büyük çabaya bağlıydı. İlk adımda haritakadastro arasındaki uyumu sağlamak kolaydı; çünkü bu dönemde ölçme hizmeti ve kadastro bir ve aynı örgütte, ölçme ve haritacılık dairesinde 28

4 İdi. Bu daire 1967 yılına kadar bağımsızdı, sonra bir yeniden düzenleme sonucunda arazi ve haritacılık devlet dairesi olarak Tarım ve Gıda İşleri Bakanlığına bağlandı. Ne var ki tapu halen bugün de Adalet Bakanlığına bağlıdır ve onunla uyum pek çok durumda gerçekleştirilemîyor. Bu nedenle Tapu ve Kadastronun birleştirilmesi sorunu, önceleri sık sık ortaya çıktı ve bu sorunun kısa zaman içinde çözülmesi olasılığı bulunmaktadır döneminin aydınlatılması konusunu, bu dönemde, geodezî alanında, Tapu ve Kadastro önemli hukuk kuralları düzenlendiğini belirtmeden kapatamayız yılında ölçme hizmeti ve arazi vergisi - kadastro hizmeti, yukarda açıklanan daire içinde birleştirildi. Taşra yönetim birimlerinde, ölçme ve kadastro ödevleri, bu birimlerin ölçme örgütleri aracılığıyla yerine getirilmektedir yılından sonra, kadastro izleme (kadastral durumu günügününe bulundurma) arazi izleme (arazi durumunu günügününe bulundurma) olarak adlandırıldı yılından sonra, geodezi alanında eşgüdüm, çalışmaların yukarda açıklanan bildirimi ve denetim (kontrol) için çalışmaların teslimi biçiminde düzenlendi. Yukarda açıkladığımız gibi 1957 yılında, kadastro haritalarının yenilenmesi yoluyla, arazi durumunu gösteren bilgilerin düzenlenmesi amaçlı bir karar alındı yılında Macaristan Halk Cumhuriyetinin yurttaşlık yasası dolayısıyla tapu kurumu doğrulandı, onaylandı; 1960 yılında tapu yönetmeliklerinin yeni kuralları yayınlandı. Bu kurallara göre, tapuda, taşınmaza ilişkin mülkiyet hakkı, diğer günlük yaşamda sağlanan haklar, veriler ve koşullar doğru ve açıkça gösterilir yılında devlet arazi izleme (kütüğü) düzenlendi. Devlet arazi izleme (kütüğü) verileri, vergilendirmede, istatistikte, devlet plânlarının üretiminde ve yöresel kamu girişimlerinde zorunlu olarak kullanılırlar yılında ölçme arazi verilerini izleme sonucu oluşan her tür değişiklik altlıklarını toplama, düzenli izleme çerçevesinde kararlaştırıldı yılında kadastro açısından da çok önemli olan ölçme ve harita üretim uğraşısının ortak kuralları yayınlandı. Kadastro haritaları (arazi ölçme) temel haritalar olarak adlandırıldı. Bu harita, devlet arazi izleme kütüğünün, tapu işlemlerinin ve bunlara benzer diğer resmi işlemlerin zorunlu altlığıdır. Herhangi resmi bir karar ya da harita durumunu değiştiren tapu kararı için arazi ölçme temel haritasının kopyası ve bunun yüz- 24

5 ölçümü verileri kullanılmak zorundadır. Değişiklikler bu temel haritaya günügününe işlenir. Mal sahibi ölçme örgütüne ve arazi izleme örgütüne, değişiklikleri içeren uygulama haritasını sunmakla yükümlüdür. Değişiklikler hakkında ölçme dairesine ve arazi günügününe tutma dairesine gerçekleşme haritaları (uygulama haritası) sunmakla yükümlüdür. Tüm ara- zi izleme işlerinin mekanik yöntemle yapılması için birkaç yıl önce yeniden düzenleme kararı alındı. Yeniden düzenleme çalışmaları ilerlemektedir ve 1973 yılında tamamlanacaktır. Devlet arazi izleme örgütü, mülkiyet haklarının tanınması ve düzenlenmesi için genişletilmiş yetki aldı ve kadastronun yeni arazi sınıflandırma sistemi hazırlık aşamasındadır. Deneysel çalışmalar yürürlüktedir ve birkaç yıl içinde arazi sınıflandırılması, eski arazi sınıflandırma sistemi yerine şimdiden çağdaş yeni yönteme göre yapılıyor. Bu yeni sistem vergi takdirinin isterlerini değil, aksine üretim örgütünün isterlerini yerine getirmektedir. Kadastro Haritalarının Yenilenmesi :. Yukarda sözü edilen kadastro haritalarının yenilenmesi konusu üzerinde daha durmak zorunda olduğumuz, günümüzün önemli bir ölçme işidir. Kadastro haritalarının yenilenme ilkeleri aşağıdadır. 1 Değişiklikleri büroda işlemeye olanak sağlayacak belgelerin ol maması halinde, haritalar doğrudan doğruya yerinde yapılacak karşılaştır malarla yenilenmek zorundadır. 2 Harita yenileme sırasında arazideki değişiklikler olabildiği ka dar az sayıda üçgenleme (nirengileme) ve poligonlarına ile gerek arazide gerek haritadaki sabit sınırlara ve tesislere dayandırılarak ölçülür ve ter sim edilir. Pek çok değişiklik olması yüzünden değişmez hatlar arasındaki değişikliklerin ölçülmesi ve tersimatı olanaksız ise, o takdirde harita ye nileme yerine bir yeniden ölçme yapılmalıdır. Bu harita yenileme yada yeniden ölçme sırasında kadastro altlık ları üretilmelidir ve ölçme sonuçları tapuya da aktarılmalıdır. - Ölçme ve kadastro işlemleri devlet bütçesinden finanse edilir. Ölçmelerin sırası, arazi ve harita işleri genel müdürlüğü aracılı

6 ğıyla saptanır; kentlerin ve belediyelerin yerleşilmiş alanlarında ölçmele- 25

7 rin sırası, yapı ve kent geliştirme (imar) bakanlığı ile ortaklaşa saptanmak zorunluğundadir. Harita yenileme genellikle eski haritalarda yapılır, çünkü yenilenen haritanın projeksiyonu ve ölçeği genellikle eski haritanın projeksiyon sistemi ve ölçeği ile çakışır. Fotoğrametrik yöntemin uygulanmasında harita yenileme sırasında tarımsal arazinin haritaları birçok belediyede 1 : 4000 ölçeğinde yapıldı. Yeni ölçmelerde yerleşilmiş alanların haritaları 1 : 1000 ve 1 : 2000 ölçeğinde tarım arazilerinin haritaları 1 : 2000 ve 1 : 4000 ölçeğinde üretilmektedir; Kadastro haritalarının fotoğrafik küçültülmesi suretiyle iç arazide (kent arazisi) 1 : 4000 ölçeğinde, tarım arazisinde 1 : ölçekli haritalar üretilir. Tarım arazîlerinin Harita yenileme ya da yeniden ölçme işleminin şimdiye kadar ülke alanının takriben % 70 i yapılmıştır. Bu çalışmalarda % 84 harita yenileme % 16 yeni ölçme yapıldı. Yerleşilmiş alanlarının haritalarının yenilenmesine önce basit, daha sonra kesin - doğru - yöntemlerle 1962 yılında başlandı. Çalışma takriben 800 belediyede tamamlandı, ülkenin diğer kesimlerinde harita yenileme ya da yeni ölçmeler sürekli yapılmaktadır. Buna koşut (paralel) olarak 233 kertin ve kentsel gelişme için belirlenmiş yerleşmenin ölçme zamanı plânı hazırlandı; bu çalışma önemli kentlerde tamamlandı, diğer yerlerde 1980 yılma kadar tamamlanacak. Bu ölçmeler sırasında düzeç eğrili olarak da tersim edilen yeni haritalar 1 : 1000 ölçeğinde üretilmektedir. Harita yenilemenin teknolojisi ile ilgili olarak çalışmalara yersel yöntemle başladığımızı belirtelim, fakat 1959 dan itibaren önceleri tarım arazilerinde, sonra yerleşme alanlarında hatta kentsel ölçmelerde aşamalı olarak fotogramatik yöntemin kullanılması yoluna gidildi. Arazinin % 60 nın düz olması, oralarda tekresim fotogrametrisi kullanılabilmesi için uygun ortam yaratmaktadır; bu tür arazilerde son yıllarda tarım alanlarını münhasıran fotoğra metrik tersim ettik. Engebeli ve dağlık arazilerde harita yenilemede de fotoğrame'trinin kullanılması için denemeler yapıldı, fakat bunlar uygun sonuçlar vermedi ve bu nedenle streofotoğrametrik yöntemi biz sadece yeni ölçmelerde kullanmaktayız. Haritalar ile ilişkili olarak, şimdiki harita yenileme ve yeni ölçmelerin henüz eski kadastro sistemine ait olduğunu, eski ağların korunduğunu ve eski projeksiyon sisteminde üretildiğini belirtmeliyiz. Geodezi Enstitümüzün araştırma bölümü, orijinal teknik ve ekonomik amaçlara en iyi hizmet edebilecek nitelikte zengin içerikli bir temel harî- 26

8 tanın hazırlanması kararını aldı. Bunun şimdi yeni geodezik ağda, ortak projeksiyon sisteminde, genişletilmiş içerikle düzeç eğrili olarak üretilmesi gerekiyor. Haritaların geliştirilmesi için takriben 30 ülkenin büyük ölçekli haritalarını İnceledik ve modern araç Ve metodlan geniş" ölçüde uygulamaya çalışıyoruz. Araştırma ve bununla paralel çalışmaların bir zaman plânı vardır, bu plâna göre 1975 yılından itibaren bu modern temel haritaları üretebileceğiz. Ülkenin sistematik ölçülmesi, geçici ve daha sonra sürekli kadastronun yapımı, tapu kütüklerinin hazırlanması Macaristan'da 19. yüzyılın ortalarında başladı. Bu üç uğraş dalı birbirlerinden bağımsızdılar, bununla beraber çalışmalarını birbirleri ile yakın işbirliği içinde sürdürdüler. İyi haritaların temel ilkelerindeki birlik sorunu yıllardan beri sürekli konuşulan bir konudur. Umulurki, belli kuralların biraraya toplanmasından böyle bir ortak taşınmaz mallar kütüğü geliştirilir, bu da bugünkü toplumun isterlerini zamana uygun içeriği ve yayın biçimi ile yerine getirir. 27

9 ŞEHİRLERİMİZDE YOĞUNLUK VE TRAFİK. SORUNU Yazan : Celâl S O M G U 1933 yılında Atinada yapılmış olan Uluslar Arası Modern Mimarlık Kongre'sînde konu olarak şehircilik ele alınmış, dünyanın çeşitli ülkelerindeki otuz üç şehir incelenerek ajınan sonuçlar Atina Anlaşması «La Charte d'athenes» isimli bir rapor yayımlanmıştır (1). Bu rapora göre şehrin belli başlı dört görevi vardır. Bunlar : konut sorununu sağlık koşullarına uygun ve insanların temiz hava ve güneşden en iyi bir biçimde yararlanabilecekleri bir biçimde çözümlemek; iş yerlerini, en uygun çalışma koşullarını gerçekleştirecek şekilde düzenlemek; insanların boş saatlerini sağlığa yararlı ve verimli bir duruma getirmek için zorunlu olan tesisleri gerçekleştirmek ve ulaşım sorununu, zaman kaybına sebep olmayacak ve emniyetli bir şekilde çözümlemektir. Bu sorunların iyi veya kötü bir şekilde çözümlenmesi yerleşme yoğunluğuna çok bağlıdır. Bu nedenle, şehirlerimizde trafik sorununu incelemeden önce şehir yoğunluğunun ne kadar olması gerektiği ve şehirlerimizdeki yoğunluk durumu üzerinde biraz duracağız. Yoğunluk ne İmalı Şehrin bu görevlerini yerine getirebilmesi, belli büyüklükteki alanlarda belli sayıda insanların yaşaması ve küçük alanlar içinde belli sayılar üstünde insanın toplanmaması İle mümkündür, ingilterede yapılan araştırmalarda mevcut şehirlerde, şehrin tüm alanında hektara kişinin düştüğü saptanmıştır. Yeni şehirler ise hektara 30 kişi düşecek şekilde planlanmaktadır (2). Bu yoğunluk şehir nüfusunun şehir genel alanına oranıdır. Şehir yoğunluğunun bu civarda kalabilmesini sağlamak amacıyla yapı adaları hektarına düşen nüfusun belli sayıları geçmemesi gerekir. Almanyada «Şehirlerde hava korunması» yönetmeliğine göre net yapı alanı hektarına düşen nüfus sayısı bir katlı iskân bölgelerinde 150 kişi, iki 28

10 katlı bölgelerde 250, üç katlı bölgelerde 400 ve 4 ve daha çok katlı bölgelerde ise 500 kişiden fazla olmamalıdır. Net yapı alanı hektarına düşen nüfus sayısı insan başına düşen yapı alanı ile hesaplanır. Yapı alanı, bir binanın (duvarlar ve merdivenler dahil olmak üzere) bütün katları alanlarının toplamıdır. Almanyada Prof. Dr. Ing. P. Kolier'in bildirdiğine göre bir kişiye düşen ortalama yapı alanı 1960'a kadar 24,5 m 2, 1960'dan sonra 27,5 m 2 dir. ve gelecekte bu miktar 31,4 m 2 ye çıkacaktır (3). Hektara düşen nüfus yoğunluğunu hesaplamak için yapı alanı katsayısı (yapı alanının parsel alanına bölünerek bulunan sayı) kullanılır. Örneğin 1000 m 2 lik bir parselde katları alanlarının toplamı 500 m 2 olan bir bina yapılmış ise yapı alanı katsayısı ( = 0,5) yarım, 1000 m 2 yapı yapılmış ise yapı alanı katsayısı ( = 1,0) bir olur. Ortalama bir kişiye 25 m 2 yapı alanı düştüğünü kabul edersek, yapı alanı kat sayısı 0,1 ise net yapı alanı hektarına 40-0,2 ise 80-0,4 ise 160-0,6 ise 240-0,8 ise 320-1,0 ise 400 kişi düşer. Hektara 250 ve daha fazla kişi düşen yüksek yoğunluk değerleri Almanyada daha çok büyük şehirler için geçerlidir. Kırsal bölgelerde, küçük şehirlerde ve hatta orta büyüklükteki şehirlerde ve az katlı bölgelerdi ancak 0,4'e kadar yapı alanı katsayısı bulunmaktadır (4). Avrupanın Bü yük şehirlerinin merkezlerinde bu katsayı ancak 2-2,5 dolayındadır. Bu nedenle Almanyada 1962 yılında çıkarılmış olan «Arsalardan Yapısal Yararlanma Tüzüğü»ne göre (5) izin verilebilecek yapı alanı katsayıları küçük iskân bölgelerinde en çok 0,3, ikamet bölgelerinde en çok 1,0, şehir merkezlerinde ve ticaret bölgelerinde en çok 2,0 olarak kabul edilmiştir. Hatta Berlin belediyesi de kabul ettiği yapı yönetmeliği ile 1,8 ile 2,0 yapı alanı katsayıları arasındaki yapıları, özel haller dışında yasaklamıştır (6). Bonn Üniversitesi şehircilik profesörü E. Gassner, «Gelecekte, sorumluluğunu bilen belediyelerin imar plânlarında en yüksek yapı alanı katsayısı olan 1,0 ye izin verebilmeleri için, mevcut inşa edilmiş bölgelerde de olsa bunun doğuracağı sorunları iyice düşünmeleri gerekecektir» (7), demektedir. Yapı alanı katsayısı 2,0 olan büyük şehirlerin merkezlerinde gündüz nüfusu hektara kişi olmaktadır (8). Dr. İng. Lehner'in bildirildiğine göre Londra'nın merkezinde (City von London) gündüz nüfusu hektara 1180 kişi olmaktadır. Bu yoğunluk ise, mevcut metroya rağmen trafiğin sıkışık olduğu saatlerde tıkanmaların nedeni olmaktadır. 29

11 Bizd durum Şehirlerimizde hektara düşen nüfus veya net yapı alanı katsayısı maalesef Avrupada yürürlükteki standartların çok çok üstündedir. Bu yüksek yoğunluğa, imar yönetmeliklerimizdaki bazı hükümler, birçok belediyelerimizin imar plânlarında etüd edilerek saptanması gereken (örneğin bölge kat düzeni yapı alanı katsayısı gibi) hususları düşünmeden yalnız imar yönetmelikleri hükümlerine göre uygulama yapmaları ve bazı çevrelerin arsalardan yapı yönünden alabildiğine yararlanma istekleri sebep olmuştur. İmar yönetmeliklerine göre bir parselde bina yapılmak istendiğinde, eğer arsa bahçeli evler yapılacak bir bölgede, yani ayrık nizamda yapıya uygun yerde ise önden 5 metre, yanlardan üçer metre ve arkadan bina. yüksekliğinin yarısı kadar bahçe bırakarak kalan bölümde bina yapılabilir. Ayrıca zemin kattan sonraki katlarda önden ve arkadan 1,5 metre kapalı çıkma yapılabilir. Bu hükümlere göre 14x20 m. büyüklüğünde bir bina yapmak istediğimizde parselin 20 m. genişliğinde ve 32,75 m. derinliğinde, yani alanının 655 m 2 olması gerekir. Bu parsel üzerine yapılacak binanın yapı alanı toplamı; yani katların alanları toplamı ise, çıkmalarla beraber 1568 m 2 dir. Buna göre buradaki yapı alanı katsayısı 1568 : 655 = 2,4 olur. Ön bahçe bulunmadığında parsel derinliği 27,75 m. ve buna göre parsel alanı 555 m 2 olacağından yapı alanı katsayısı 2,7 ye ulaşır. Gene yönetmeliğin normal hükümlerine uygun olarak yapılacak olan 7 katlı ve bitişik düzende bir binada ise yapı alanı katsayısı 4,5 ve ön bahçesiz düzende 5,3 olur. Görüldüğü gibi İmar Yönetmeliğinin en uygun koşullarına göre yapılacak binalarda bile yapı alanı katsayısı, Berlin belediyesinin, daha 1958 yılında yasakladığı 1,8 katsayısının çok üstünde olup bunun üç katına kadar varmaktadır. Bitişik ve ön bahçesiz 7 katlı yapı yapılabilecek bölgelerde bulduğumuz 5,3 yapı alanı katsayısı ise, insan başına 25 m 2 yapı aia-nı kabul edildiğinde, net yapı alanı hektarına düşen insan sayısı 2120 kişi demektir. Bu son sayı ise Londra'nın merkezindeki gündüz yoğunluğunun iki katına eşittir. İmar Yönetmeliğinin özellik tanıyan hükümlerine göre bazı küçük parsellerde yapılabilecek binalarda ise yapı alan katsayısı 7-8'e ve hatta daha fazlaya kadar varbilmektedir. Son kez İmar ve İskân Bakanlığınca İstanbul, İzmir, Bursa ve bu illerin çevrelerindeki belediyelerin yö- 30

12 netmel i Merinde yapılan değişikliklerle çoğunluğu azaltıcı bazı hükümler getirilmiş ise de bunlar da tam olarak yeterli değildir. Bu yoğunlukla trafik sorununu çözmek mümkün değildir. Şehirlerimizde bu kadar yoğun bir yapıya izin verilmesi şehirlerimizi ileride çözümü mümkün olmayan birçok sorunla karşı karşıya getirecektir. Bunlardan en önemlisi duran ve akan trafik sorunudur. Yapı alanı katsayısı ile nüfus yoğunluğu sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğu gibi yapı alanı katsayısı ile trafik yoğunluğu da birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Trafik yan bir unsur olup nüfusun iskan ve iş bölgelerinde yoğunlaşması ve insan başına düşen araba sayısının artmasıyla orantılı olarak artar. İnsan başına düşen araba sayısı değişmemek koşulu ile, yapı alanı katsayısı ve meskenlerle iş yerlerinin insanlar tarafından kullanılma oranı arttıkça trafik artar. Yapı alanı katsayısı değişmediğinde de insan başına düşen araba sayısı arttıkça trafik bu artışla orantılı olarak artar, Ayrıca yollar geniş ise trafik rahat, dar ise sıkışır olur. Şimdi, yukrıdaki esaslar göz önünde bulundurularak önce duran trafik yani park yeri sorununa biraz eğilelim. İmar Yönetmeliklerinde otopark yeri ile ilgili bir hüküm yoktur. İmar planlarımızda gösterilen genel otopark yerleri de ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Öte yandan ticaret bölgelerinde arsanın bütününe yapı yapıldığı için parsel içerisinde otomobillerin park edeceği yer yoktur. Ayrık düzendeki yapı bölgelerinde ise bahçeler yetersiz olduğu, bahçesi bir dereceye kadar yeetrli olan yerlerde ise zemin katta oturanlar rahatsız olacağı için yürürlükteki mevzuata göre bırakılan ev bahçelerini otopark olarak kullanmak olasılığı yoktur. Bu durumda otomobillerin yollar üzerine veya yaya kaldırımlara park edeceği açıktır. Oysa trafik şeritleri akan trafiğe hizmet etmek için, yaya kaldırımları ise yayaların trafik yolundan ayrılması için yapılmıştır. Buna rağmen bunları otopark olarak kullansak bile bu alanlar ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. İmar Yönetmeliklerine göre 19,5 m genişliğindeki yollara 7 kat, 12 metre genişliğindeki yollara 5 katlı bina yapılabilmektedir. Biz 12 metre genişliğindeki bir yolda cephesi 23 metre derinliği 28 metre olan bir parselde ayrık düzende bir bina yapıldığını düşünelim. Böyle bir bina, çıkmalarla beraber her katta dört, yani beş katta 20 dairelî olabilir. 31

13 Bugün Amerika'da 2,5 kişiye ve Avrupa 5-6 kişiye bir otomobil düşmektedir. İleride bu sayı daha da artacaktır. Hatta Fransa'da ilerde her ailenin iki otomobili olacağı hesaplanmaktadır. Karayollarının öngördüğüne göre Ankara'da taşıt sayısı 1985 de 1970 dekinin 7 katına çıkacaktır (9). Türkiye'de bugün büyük şehirlerimizde yaklaşık olarak kişiye bir otomobil düşmektedir. Araba sayısı ilerde, örneğin 1985 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünün öngördüğü gibi 7 katına değilse beş veya altı katına çıkacak olursa iki aileye, yani 8-9 kişiye bir araba düşecektir. Buna göre yukarıda verdiğimiz örnekteki 20 daireli binada 10 otomobil bulunacaktır. Arsa içlerinde park olanağı bulunmadığına göre yollar park yeri olarak kullanılacaktır. Oysa 5 katlı binaların yapılabildiği 12 m genişliğindeki yolların yarısında ancak bir trafik şeridi ve 3 m genişliğinde bir yaya kaldırmı bulunabilir. 23 metrelik parsel cephesine, yolu kapatarak trafik şeridi üzerine ancak 4 araba, ayrıca yaya kaldırımına da 4 araba park edebilir. Böylece yo! ve yaya kaldırımı dolacak gene de iki araba için park yeri kalmayacaktır. Daha şimdiden yolların ve yaya kaldırımlarının oto parka dönüşmesinin nedenini bu örnek çok güzel açıklamaktadır. Otopark sorununu çözmek için otopark binaları yapılması düşünülebilir. Ancak bu da gerçekleştirilmesi imkânsız bir yoldur. Çünkü bir otomobil için 25 m 2 lik bir otopark yerine ihtiyaç vardır. Bir konutu 125 m 2 olarak kabul edersek her iki konuta bir otomobil hesabıyla 250 m 2 yapı alanına 25 m 2 lik bir otopark yeri gerekecektir. Bu ise her binaya o binanın yapı alanının onda biri yada her on bina için bir otopark binasının gerekeceği demektir. Bugünki, çocuk bahçesi bile bulunmayan şehirlerimizde ise ne bu kadar çok otopark binası yapacak arsa ve nede bu kadar çok otopark binası yapacak para bulunabilecektir. Görüldüğü gibi kısa bir zaman sonra şehirlerimizde otopark sorununu çözmeye imkân olmayacak ve park etmiş otomobiller yüzünden şehrin kan damarları olan yollar bütünü ile tıkanacaktır. Bir an için otopark probleminin çözülmüş olduğunu kabul edelim. Bu halde bile akan trafiğin sorununu çözmek gene de mümkün olmayacaktır. Çünkü İmar Yönetmeliğine göre yapılmasına izin verilen binalarda yapı alanıkatsayısı çok büyük ve bu nedenle yollar bu yoğunluğu taşıyacak durumda değildir. Örneğin imar yönetmeliklerine yada imar planlarına göre 19.5 m genişliğinde bir yola 7 katlı bina yapılabilmektedir. Oysa Almanya'- da yürürlükteki imar mevzuatına göre 7 katlı bina yapılan bölgelerde yol

14 genişliği (binadan binaya) 42 metreden az olamaz. Öte yandan yukarıda açıkladığımız gibi 7 katlı, bitişik düzende ve ön bahçesiz bölgelerde nüfus yoğunluğu bir hektaıda 2100 kişiye varmaktadır. Oysa Londra'nın merkezinde gündüz yoğunluğu hektara kişi dolayında ve yollar daha geniş olduğu halde ve mevcut metroya rağmen belli saatlerde trafik sıkışıklıkları önlenememektedir (10). Bugün şehirlerimizde kat sayılarının artırılmasına izin verilmiş binaların hepsi henüz yapılmış değildir. İnsan başına düşen taşıt sayısı dış ülkelere göre çok düşüktür. Buna rağmen belli saatlerde trafik tıkanıklıkları önlenememektedir. «Trafik uzmanlarınca yapılan bir hesaplamaya göre, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki trafik sıkışıklığı, 15 dakikada alınacak bir yolun, ortalama bir saat 15 dakikada gidilmesine, dolayısıyla da kişi başına bir saatlik bir sürenin kaybedilmesine neden olmaktadır. İstanbul'da son istatistiklere göre, işe okula giden ve geçici olarak İstanbul'da iş takibi için 750 bin kişi bulunduğu hesab edilip bunların saatte ortalama üretimlerinin beş lira olduğu düşünülürse günlük iş değeri kaybı 3 milyon 750 bin lirayı bulmaktadır» (11). Bonn Üniversitesi Şehircilik Profesörü E. Gassner «Eğer önümüzdeki 10 yıl içerisinde Federal Almanya'daki araba sayısı şimdikinin iki katına çıkacak olursa, yapı alanı katsayısı 2 nin üzerinde olan bölgelerde akan, çalışan ve duran trafiğin sorunlarını çözmeğe imkân olmayacaktır» demektedir (12). Acaba bizde, inşaat alanı katsayısı 6 hatta 7 veya 8'e kadar olan yerlerde bu sorun nasıl çözülecektir? Bugün, trafik sorunlarını çözmek ümidiyle çok pahalı olarak yapılacak alt ve üst geçitler kısa bir süre için ferahlık getirecek fakat sonra onlar da yetersiz kalacaktır. Eğer trafik sorununun bir an önce çözümü isteniyorsa hiç gecikmeden, öteki gerekli tedbirlerin yanında şehirlerimizdeki yerleşme yoğunluğunun azaltılması hiç olmazsa artırılmaması sorunu da önemle ele alınmalıdır. Hava kirlenmesi, sağlıklı yerleşme imkânı, alt yapı tesislerinin yeterli duruma getirilmesi gibi birçok sorunların çözümü de buna bağlıdır. L İ TERATÜR 1 Atina Anlaşması : İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü Sosyal Araştırma Dairesi Ankara The Density of Residental Âreas. Ministy of Housing and Local Governmesıt. London,: Her Mayesy's stationary Office O. Prof. Dr. İng. E. Gassner : Zur Vorlesung Staedtebau und siedlungwesen. St Teksir. Sayfa 9 33

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ trafik problemi çözümü imkânsız bir hal alır. Çünki, inşaat

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ o ^ y» û =. î v y - / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301,03- /İ-!h'İİ Konu: Konyaaltı, Arapsuyu

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA 24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN ANKARA DA ULAŞIMIN GELECEĞİ KARANLIK! Bu raporda kullanılan tüm bilimsel veriler ve görsel materyaller TMMOB DR. SAVAŞ Şehir ZAFER Plancıları ŞAHİN Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan Ankarada Uygulanan

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ ALTAY MAHALLESİ, 326 Ada, 63 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN 2017 T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği

Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği Hazırlayan: Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği a) Cins değişikliğine konu yapının bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde sürekli oturan köylülerin köy

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ;

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; İSLÂHİYE- GAZİANTEP 117 ADA, 10-12 NOLU PARSELLER, 120 ADA, 116 120 121 ve 126 NOLU PARSELLERİN ADLİYE SARAYI ALANINA TAHSİSİ, BEYLER MAH., 119 ADA-52-56-61-63-64-90-96 NOLU

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23.03.2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh:31.03.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU Büyükşehir

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİLGİ NOTU. Atıl durumda bulunan Hopa Termik Santralinin de bulunduğu TAŞINMAZLAR ve üzerindeki Varlıklar (HOPA TAŞINMAZLARI) Taşınmaz

BİLGİ NOTU. Atıl durumda bulunan Hopa Termik Santralinin de bulunduğu TAŞINMAZLAR ve üzerindeki Varlıklar (HOPA TAŞINMAZLARI) Taşınmaz BİLGİ NOTU Taşınmaz Atıl durumda bulunan Hopa Termik Santralinin de bulunduğu TAŞINMAZLAR ve üzerindeki Varlıklar (HOPA TAŞINMAZLARI) Adresi / Konumu Hopa Termik Santrali, Artvin ili Hopa ilçesi Bucak

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR MECLİS I TARİHİ : 06/05/2016 NUMARASI : 9 IN ÖZÜ : 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı. Belediye Meclisi 06/05/2016 Cuma günü yapmış olduğu olağan toplantısında gündemin 1. Maddesi olan 2015 Mali

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

SUNUŞ. Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 39. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı;

SUNUŞ. Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 39. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; SUNUŞ Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra, HKMO Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği 11 Mart 2006

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom. 7 J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Sayı : Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ.

Sayı : Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ. 4/6 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * EXP02016 ANTALYA % o,.v t] / Sayı : 90852262-301.03-632. Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ.

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 115 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 C> 3 3-5 9 - C?. t / l 0/2015 Konu: Alanya 254

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-l U k ^ - 3 0 5 Konu: Sarılar Mahallesi 1353 p. NİP. KG»l!NU,# -/ & o o ö. ^ A *

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 b Konu: Kepez, 27446 ada 1 parsel UİP. 0 2 /1 0

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO

AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO Bazı Avrupa ülkelerinin kadastrolarına kısa bir bakış Norveç in Oslı kentinden 3B kadastro uygulaması örneği Tor Valstad Norway 1 3D CADASTRES IN EUROPE 2 YUNANİSTAN - 3B KADASTRO

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı