Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Dr. ffet PALABIYIKO LU*, Dr. Emin TEKEL *, Dr. Fügen ÇOKÇA*, Dr. Özay ARIKAN AKAN*, Dr. Necmettin ÜNAL*, Dr. Derya AYSEV*, Dr. Mustafa fiirlak*, Dr. Ülker DO RU*, Hmfl. Serpil LALE*, Hmfl. Sibel KAYMAKÇI*, Hmfl. lkay ERBEKTAfi*, Hmfl. Sevilay K RAZ*, Hmfl. Sultan DO ANAY* * Hastaneleri, nfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara. ÖZET Bu çal flmada, dahili ve cerrahi yo un bak m üniteleri (YBÜ) nde 2003 y l nda geliflen hastane infeksiyonlar (H ) n n sistemlere göre da l m ile etken mikroorganizmalar n ortaya konmas ve elde edilen bulgular n fl nda bu ünitelerdeki infeksiyon kontrol stratejilerinin gözden geçirilmesi amaçlanm flt r. Hastanedeki tüm yataklar n en fazla %10 unu oluflturan YBÜ lerde, hastanede geliflen tüm H lerin %20-25 inin ortaya ç kt saptanm flt r. Çal flmam zda, YBÜ yatak say lar n n tüm klinik yataklar na oran n n nörolojide %11, gastroenterolojide %14, genel cerrahide %9, nöroflirürjide %21, kardiyovasküler cerrahi (KVC) de %16, gö üs cerrahisinde %12 oldu u belirlenmifltir. YBÜ lerde geliflen H lerin ayn klinikte geliflen tüm H lere oran ise; nörolojide %63, gastroenterolojide %33, genel cerrahide %32, nöroflirürjide %76, KVC de %52, gö üs cerrahisinde %20 olarak saptanm flt r. Genel cerrahi ve gö üs cerrahisi YBÜ lerinde ilk iki s raya cerrahi alan infeksiyonu ve nozokomiyal pnömoninin yerleflti i saptanm flt r. Dahili kliniklerden nöroloji ve gö üs hastal klar YBÜ de ise nozokomiyal pnömoni en s k saptanan H olmufltur. Dahili YBÜ lerde Escherichia coli, cerrahi YBÜ lerde ise Staphylococcus aureus en s k izole edilen etken olmufltur. Anahtar Kelimeler: Yo un Bak m Ünitesi, Hastane nfeksiyonu, Epidemiyoloji. SUMMARY Hospital Infections in Intensive Care Units of Medical Faculty of Ankara University In this study, the frequency, types and causative agents of hospital infections (HI) occured in medical and surgical intensive care units (ICU s) during 2003 were evaluated and the infection control strategies were reviewed in the light of the surveillance results. Although ICU s occupy at most 10% of all hospital capacity, they cause more than 25% of HI. In this trial, ICU capacity consists of 11%, 14%, 9%, 21%, 16% and 12% of the total in neurology, pulmonary diseases, gastroenterology, general surgery, neurosurgery, cardiovascular surgery and thoracic surgery respectively. The proportions of HI detected in ICU to all of the HI seen in the related department were 63% in neurology, 33% in gastroenterology, 32% in general surgery, 76% in neurosurgery, 52% in cardiovascular and 20% in thoracic surgery. Surgical site infections and nosocomial pneumonia were the leading first two infections documented in ICU of general and thoracic surgery clinics. Nosocomial pneumonia was the most common infection in neurology and pulmoner diseases departments. Escherichia coli was the most frequent isolated agent in medical ICU s. Staphylococcus aureus was the most frequent causative agent in four surgical ICU s. Key Words: Intensive Care Unit, Hospital Infection, Epidemiology. 158

2 Palab y ko lu, Tekeli E, Çokça F, Ar kan Akan Ö, Ünal N, Aysev D, G R fi Kurulufl amaçlar, hasta özellikleri ve verilen yo un bak m deste inin düzeyi önemli farkl l klar göstermekle birlikte; yo un bak m infeksiyonlar, yol açt önemli mortalite ve morbidite nedeniyle tüm yo un bak m üniteleri (YBÜ) nin en önemli sorunudur. Hastanelerimizdeki YBÜ ler, gereksinim duyan hastalar n çoklu u nedeniyle genellikle branfla özgül dahili ve cerrahi YBÜ ler olarak hizmet vermektedir. Cerrahi YBÜ hastalar nda genellikle altta yatan kronik hastal klar daha az görülmekte; buna karfl n daha fazla invaziv ifllem uygulanmaktad r ve YBÜ infeksiyonlar en az iki kat daha fazlad r. Bu gibi nedenlerden dolay, dahili ve cerrahi YBÜ de geliflen infeksiyonlar n sistemlere göre da l m ve mikrobiyolojik profili de farkl d r. YBÜ lerde infeksiyon kontrolünde genel prensipler geçerli olmakla birlikte, her bir YBÜ de yürütülen e itim çal flmalar nda bu farkl l klar dikkate al nmal d r (1-6). Bu çal flmada, (AÜTF) bn-i Sina ve Cebeci Hastaneleri dahili ve cerrahi YBÜ lerinde 2003 y l nda geliflen hastane infeksiyonlar (H ) n n sistemlere göre da l m ile etken mikroorganizmalar n ortaya konmas ve elde edilen bulgular n fl nda bu ünitelerdeki infeksiyon kontrol stratejilerinin gözden geçirilmesi amaçlanm flt r. MATERYAL ve METOD YBÜ ler ve Sürveyans AÜTF Hastaneleri, yaklafl k 1200 er yatakl bn-i Sina ve Cebeci kampüslerinden oluflmaktad r. Bu çal flmada, AÜTF Hastaneleri nfeksiyon Kontrol Komitesi ( KK) nin elde etti i sürveyans verileri incelenmifltir. AÜTF Hastaneleri nde H ler, KK n n yürüttü ü, laboratuvara dayal sürveyans çal flmalar ile izlenmektedir. H tan mlar, Centers for Disease Control and Prevention (CDC 1988, 1992) kriterleri temel al narak yap lm flt r (7,8). Hastan n tan mlanmas süreci -özellikle YBÜ lerde- hastan n primer hekimi ile görüflülerek gerçeklefltirilmektedir. Yo un bak m hastalar ndan kültür gönderilmesi konusunda önemli bir aksama yaflanmamas, kültür istemi ile sonucun takibinin servis hastalar na göre daha h zl gerçekleflmesi ve kay tlar n mutlaka hastan n hekimi ile görüflülerek yap lmas, bu bölümdeki sürveyans verilerinin de erini ve güvenilirli ini art rmaktad r. Sürveyans yürütülen YBÜ ler, dahili kliniklerden nöroloji, gö üs hastal klar ve gastroenteroloji; cerrahi kliniklerden genel cerrahi, nöroflirürji, gö üs cerrahisi ve kardiyovasküler cerrahi (KVC) bilim dallar YBÜ leridir (bu çal flmada, YBÜ lerde yatan hasta say s ve YBÜ de yat fl gününü kaydetmek mümkün olmad ndan, k ymetli göstergeler olan YBÜ de yatan hasta say s na göre geliflen H oran n ve 1000 YBÜ gününe göre H h z n ortaya koymak mümkün olmam flt r). Mikrobiyolojik ncelemeler nfeksiyon etkenlerini araflt rmak üzere al - nan örneklerin ekimi ve üreyen mikroorganizmalar n tan mlanmas, klasik mikrobiyolojik yöntemler kullan larak gerçeklefltirilmifltir (9). Tüm bu ifllemler AÜTF bn-i Sina ve Cebeci Hastaneleri Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarlar ile nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dal Bakteriyoloji Laboratuvar taraf ndan yürütülmüfltür. BULGULAR Çal flmada yer alan YBÜ lerin yatak say lar n n ilgili kliniklerdeki yatak say lar na oranlar (YBÜ yatak say s /klinikteki toplam yatak say s ) Tablo 1 de gösterilmifltir. YBÜ lerde geliflen H lerin klinikte geliflen tüm H lere oran ; nörolojide %63, gastroenterolojide %33, genel cerrahide %32, nöroflirürjide %76, KVC de %52, gö üs cerrahisinde %20 olarak saptanm flt r. Sadece YBÜ de sürveyans yap lan gö üs hastal klar nda ise 203 YBÜ hastas ndan 15 inde 21 H geliflmifltir (Tablo 1). YBÜ infeksiyonlar n n sistemlere göre da l m Tablo 2 de gösterilmifltir. Bu veriler, her YBÜ de öne ç kan sistem infeksiyonlar n n farkl oldu unu göstermektedir. Gastroenteroloji YBÜ deki yedi kan dolafl m infeksiyonu (KD ) nun befli endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ile iliflkili olarak geliflmifltir. YBÜ infeksiyonu etkeni olarak tan mlanan mikroorganizmalar n da l m Tablo 3 te gösterilmifltir. Dahili YBÜ lerde, Escherichia coli ve Pseudomonas spp. ve Klebsiella türleri olmak üzere gramnegatif basiller ilk iki s raya yerleflirken, cerrahi YBÜ lerde Staphylococcus aureus ilk s raya yerleflmifl; bunu E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp. ve nonfermentatif gram-negatif basiller (NFGNB) izlemifltir. Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) lar n tüm S. aureus lara oran ; nörolojide 6/7, gö üs Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 3 159

3 Palab y ko lu, Tekeli E, Çokça F, Ar kan Akan Ö, Ünal N, Aysev D, Tablo 1. YBÜ Yatak Say lar n n Tüm Klinik Yataklar na Oran (%) ve YBÜ de Geliflen H lerin Klinikte Geliflen Tüm H lere Oran (%). YBÜ yatak say s / YBÜ de geliflen H / YBÜ Klinik yatak say s Klinikte geliflen tüm H Nöroloji 8/73 (%11) 47/75 (%63) Gö üs hastal klar * 8/200 (%4) Gastroenteroloji 8/57 (%14) 14/42 (%33) Genel cerrahi 20/222 (%9) 93/292 (%32) Nöroflirürji 16/76 (%21) 125/165 (%76) Kardiyovasküler cerrahi 11/69 (%16) 74/142 (%52) Gö üs cerrahisi 9/75 (%12) 23/115 (%20) * Sadece YBÜ de sürveyans yap lan gö üs hastal klar nda 203 YBÜ hastas ndan 15 inde 21 H geliflmifltir. YBÜ: Yo un bak m ünitesi, H : Hastane infeksiyonu. hastal klar nda 2/2, gastroenterolojide 0/1, genel cerrahide 34/39, nöroflirürjide 21/30, KVC de 24/25, gö üs cerrahisinde 7/10 olarak bulunmufltur. Koagülaz-negatif stafilokoklarda metisilin direncinin sufllar n yar s ve daha fazlas n oluflturdu u YBÜ ler, genel cerrahi, gö üs cerrahisi ve nöroloji YBÜ leridir. Candida türlerinin izolasyon oran -ayn klinik s ras ile- 2/60 (%3.3), 2/24 (%8.3), 2/14 (%14.3), 7/169 (%4.1), 12/188 (%6.4), 6/116 (%5.2) ve 1/55 (%1.9) olarak bulunmufltur. Toplam etken say s - n n düflük oldu u gö üs hastal klar ve gastroenteroloji YBÜ d fl nda en yüksek oranda (%6.4) beyin cerrahi YBÜ de izole edilmifltir. Tablo 4 te, YBÜ deki tüm H etkenleri içinde MRSA oranlar görülmektedir. Cerrahi YBÜ lerde MRSA, H etkenlerinin %10 undan fazlas n oluflturmufltur. TARTIfiMA YBÜ lerde geliflen infeksiyonlar n oranlar ile da l m ülkeden ülkeye ve üniteden üniteye de iflmektedir. En düflük oranlar skandinav ülkeleri ile sviçre de (%10 un alt nda); en yüksek oranlar ise % aras nda olmak üzere Akdeniz ülkeleri ve ngiltere de saptanm flt r. Genel olarak hastanedeki tüm yataklar n en fazla %10 unu oluflturan YBÜ lerde, hastanede geliflen tüm H lerin %20-25 inin ortaya ç kt saptanm flt r (1-4). Çal flmam zda, YBÜ yatak say lar n n tüm klinik yataklar na oran (YBÜ yatak say s /klinikteki toplam yatak say s ) %9-21 aras nda, YBÜ lerde geliflen H lerin ayn klinikte geliflen tüm H lere oran ise %20-76 aras nda bulunmufltur. YBÜ yatak say lar beklenenin biraz üzerinde görünmektedir. Ancak bu durum, nöroloji, nöroflirürji ve KVC kliniklerinde H lerin s ras yla %63, %76 ve %52 sinin YBÜ de ortaya ç kmas n aç klamaktan uzak görünmektedir. Nöroloji YBÜ de bu durumun, hastalar n YBÜ de uzun süre yatmalar n n yan s ra, sahip olduklar ciddi ve bu klinikte daha s k görülen sorunlardan (örne in; koma) kaynaklanabilece i düflünülmüfltür. Nitekim, Y lmaz ve arkadafllar n n bir nöroloji YBÜ de yürüttükleri çal flmalar nda da, H geliflme oran n n %89 oldu u bildirilmifltir (10). Nöroflirürji ve KVC YBÜ deki yüksek H oranlar n n ise ön planda invaziv araç ile iliflkili olabilece i öngörülmüfltür. Bu durumu ayd nlatmak amac yla, Haziran 2004 tarihinden itibaren bu çal flmaya konu olan YBÜ lerin tümünde invaziv araç kullan m ve iliflkili infeksiyonlar n sürveyans na bafllanm flt r. Eriflkin YBÜ lerde geliflen infeksiyonlar n sistemlere göre da l m na yönelik Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa ve ülkemiz oranlar irdelendi inde, ilk üçe s ras yla nozokomiyal pnömoni (NP), üriner sistem infeksiyonu (ÜS ) ve primer KD nin yerleflti i görülmektedir. Ancak cerrahi YBÜ ler, dahili ve karma YBÜ ler ile ayr ayr de erlendirildi inde, dahili ve karma YBÜ lerde NP nin ilk s raya yerleflti i görülmüfltür. Cerrahi YBÜ lerde ise NP yine üst s ralardaki yerini korumakla birlikte, ÜS ler, bakteremiler ve intraabdominal infeksiyonlar da kapsayan cerrahi alan infeksiyonlar n n da ön planda oldu- u bilinmektedir. Bunun bafll ca nedeni, invaziv ifllemlere cerrahi hastalar n daha fazla maruz kalmas d r (2-4,11,12). Çal flmam zda cerrahi klinik- 160 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 3

4 Palab y ko lu, Tekeli E, Çokça F, Ar kan Akan Ö, Ünal N, Aysev D, Tablo 2. YBÜ nfeksiyonlar n n Sistemlere Göre Da l m. Gö üs Kardiyovasküler Nöroloji hastal klar Gastroenteroloji Genel cerrahi Nöroflirürji cerrahi Gö üs cerrahisi Say % Say % Say % Say % Say % Say % Say % NP ÜS KD CA Di er* Toplam * Nöroflirürji YBÜ de di er bafll alt ndaki infeksiyonlar n tamam, santral sinir sistemi infeksiyonudur. YBÜ: Yo un bak m ünitesi, NP: Nozokomiyal pnömoni, ÜS : Üriner sistem infeksiyonu, KD : Primer kan dolafl m infeksiyonu, CA : Cerrahi alan infeksiyonu, SSS : Santral sinir sistemi infeksiyonu. lerden genel cerrahi ve gö üs cerrahisi klinikleri YBÜ lerinde ilk üç s raya cerrahi alan infeksiyonu, NP ve primer KD lerin yerleflmesi beklenmeyen bir durum de ildir. Nöroflirürji YBÜ de ise ÜS lerin ilk s raya yerleflmesinin, hastalar n özelli inden dolay üriner kateter kullan m n n fazla olmas ile iliflkili olabilece i düflünülmüfltür. nvaziv araç kullan m na iliflkin sürveyans çal flmas n n sonuçlar, bu konuyu aç kl a kavuflturacakt r. Çal flmam zda, KVC klini inde NP ilk s - rada saptanm flt r. NP nin kardiyak cerrahi operasyonu geçiren hastalarda en s k karfl lafl lan H oldu u bildirilmifltir. Bilindi i gibi kardiyak cerrahi uygulanm fl hastalar, operasyon sonras dönemde, yo un bak ma ve ventilatör deste ine genellikle gereksinim duymaktad r. Yo un bak mda kal fl süresinin ve ventilatör deste inin uzamas n n, NP riskini art rd birçok çal flmada aç k bir flekilde gösterilmifltir. Bunun yan nda KVC klini i hastalar nda, toraks bölgesinde uygulanan cerrahi ifllemler de NP için risk faktörü olarak bildirilmifltir (13,14). Çal flmam zda dahili kliniklerden nöroloji YBÜ de geliflen H lerin yaklafl k yar s n n (%47) NP oldu u, bunu %34 oran ile ÜS nin izledi i, primer KD lerin ise %8 oran ile üçüncü s raya yerleflti i saptanm flt r. Nörolojik sorunlar olan hastalar aç s ndan bu da l m beklendi i flekildedir. Y lmaz ve arkadafllar n n çal flmas nda da ÜS, NP ve primer KD lerin s ras yla %43, %27 ve %20 oranlar ile ilk üç s rada oldu u belirtilmifltir (10). Gö üs hastal klar YBÜ de NP nin en s k saptanan H olmas da beklenen bir sonuçtur. Ancak gastroenteroloji YBÜ de KD lerin %50 gibi yüksek bir oranda saptanmas dikkat çekici bir bulgudur. Bu durum, ERCP ile iliflkili KD lerden kaynaklanmaktad r. ERCP ile iliflkili KD ler, primer KD ler bafll alt nda grupland r lmaktad r. Bu YBÜ deki yedi primer KD nin befli ERCP ile iliflkilidir. Bu nedenle KK 2004 y l nda gastroenteroloji bilim dal endoskopi ve ERCP ünitelerindeki çal flmalar n yo unlaflt rm fl ve saptad sorunlar n çözümü konusunda birim sorumlular ile ifl birli i gerçeklefltirmifltir. Avrupa çap nda 17 ülkeden 1417 YBÜ nün kat ld EPIC çal flmas nda, etken s ralamas Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp. ve Enterobacter baflta olmak üzere), S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, koagülaz-negatif stafilokoklar ve funguslar fleklinde gerçekleflmifltir (12). Ülkemizde yap lan çeflitli çal flmalarda, YBÜ infeksiyonlar nda etkenlerin da l m önemli farkl l klar göster- Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 3 161

5 Palab y ko lu, Tekeli E, Çokça F, Ar kan Akan Ö, Ünal N, Aysev D, Tablo 3. Hastane nfeksiyonu Etkenlerinin Da l m. Kardiyovasküler Gö üs Nöroloji Gö üs hastal klar Gastroenteroloji Genel cerrahi Nöroflirürji cerrahi cerrahisi Say % Say % Say % Say % Say % Say % Say % Staphylococcus aureus* MRSA MSSA KNS** MRKNS MSKNS Enterococcus spp Streptococcus spp.*** E. coli Klebsiella spp Di er Enterobacteriaceae üyeleri**** Pseudomonas spp Acinetobacter spp Di er NFGNB***** Stenotrophomonas maltophilia Candida spp Toplam * MRSA/MSSA: Metisiline dirençli/duyarl Staphylococcus aureus, ** MRKNS/MSKNS: Metisiline dirençli/duyarl koagülaz-negatif stafilokok, *** Streptococcus spp.: α ve β-hemolitik streptokok ile Staphylococcus pneumoniae, **** Di er Enterobacteriaceae üyeleri: Escherichia coli ve Klebsiella spp. d fl ndaki tüm Enterobacteriaceae üyeleri, ***** Di er NFGNB: Pseudomonas, Acinetobacter ve Stenotrophomonas maltophilia d fl ndaki nonfermentatif gram-negatif basiller. 162 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 3

6 Palab y ko lu, Tekeli E, Çokça F, Ar kan Akan Ö, Ünal N, Aysev D, Tablo 4. Hastane nfeksiyonu Etkenleri çinde Metisiline Dirençli S. aureus (MRSA) Oran. Tüm H etkenleri içinde MRSA oran (%) Nöroloji 6/60 (%10) Gö üs hastal klar 2/24 (%8.3) Gastroenteroloji 0 Genel cerrahi 34/169 (%20.1) Nöroflirürji 21/188 (%11.2) Kardiyovasküler cerrahi 24/116 (%20.7) Gö üs cerrahisi 7/55 (%12.7) mekte; genellikle en s k olarak gram-negatif basiller saptanmaktad r (3). Son y llarda yap lan çok merkezli bir çal flmada, YBÜ de yatan hastalardan en s k izole edilen gram-negatif basillerin s ras yla Pseudomonas spp., Klebsiella spp., E. coli ve Acinetobacter spp. oldu u bildirilmifltir. Bu çal flma üç y l sonra tekrarland nda ise s ralama, Pseudomonas spp., E. coli, Acinetobacter spp. ve Klebsiella spp. fleklinde gerçekleflmifltir (15,16). Çal flmam zda dahili YBÜ lerde en s k saptanan etken E. coli olmufltur. Dört cerrahi YBÜ de S. aureus ilk s raya yerleflmifltir. MRSA lar n tüm S. aureus lara oran ; nörolojide 6/7, gö üs hastal klar nda 2/2, gastroenterolojide 0/1, genel cerrahide 34/39, nöroflirürjide 21/30, KVC de 24/25, gö üs cerrahisinde 7/10 olarak bulunmufltur. Gastroenteroloji YBÜ hariç olmak üzere tüm YBÜ lerde izole edilen S. aureus lar n çok önemli bir k sm n n MRSA olmas, infeksiyon kontrol çal flmalar n yak ndan etkileyecek bir bulgudur. Ayr ca, son y llarda özellikle YBÜ lerde önem kazand bilinen Acinetobacter türleri, çal flmam zda dikkati çekecek flekilde karfl m za ç km fl; nöroflirürji d fl ndaki cerrahi kliniklerde ilk befl s rada yer buldu u saptanm flt r. Bu verilerin fl nda, MRSA ve Acinetobacter infeksiyonlar aç s ndan risk oluflturan uzun süreli hastanede yat fl, genifl spektrumlu antibiyotiklerin uzun süre kullan lmas, mekanik ventilasyon, cerrahi giriflim gibi faktörlerin, bu YBÜ ler için irdelenmesi gereklili i ortaya ç km flt r (17). Son y llarda YBÜ lerde önemli bir sorun haline gelen Stenotrophomonas maltophilia, AÜTF YBÜ lerinde 2003 y l nda sadece KVC YBÜ de ve çok az say da izole edilmifltir. Yo un bak m infeksiyonlar ; hem YBÜ de verilen sa l k hizmeti kalitesinin yükseltilmesi hem de morbidite ve mortalitesi yüksek H ler olmas aç s ndan gelecekte de önemini sürdürecektir. AÜTF Hastaneleri gibi, branfl spesifik ünitelerde önemli say da hastaya yo un bak m deste i verilen merkezlerin verilerini paylaflmas, ülkemizde bu infeksiyonlardaki de iflimin izlenmesine katk sa lamas n n yan s ra; infeksiyon kontrol politikalar n n güncellenmesi bak m ndan da yol gösterici olmaktad r. Bu çal flma ayr - ca YBÜ de invaziv gereç kullan m oranlar ve invaziv gereç kullan m ile iliflkili H lerin ortaya konmas n n gereklili ini aç k bir flekilde gösterdi inden, bunu hedefleyen sürveyans çal flmalar planlanan tarihten öne çekilerek Haziran 2004 itibariyle bafllat lm flt r. KAYNAKLAR 1. Allen JR, Hightower AW, Martin SM, Dixon RE. Secular trends in nosocomial infections: Am J Med 1981;70: Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP. Nosocomial infections in medical intensive care units in the United States. Crit Care Med 1999;27: Tekeli E, Palab y ko lu. Yo un bak m ünitesi infeksiyonlar n n dünü, bugünü, gelece i. Flora 2003;8: Fridkin SC, Welbel SF, Weinstein RA. Magnitude and prevention of nosocomial infections in the intensive care unit. Infect Dis Clin North Am 1997; 11: Craven DE, Kunches LM, Lichtenberg DA, et al. Nosocomial infection and fatality in medical and surgical intensive care unit patients. Arch Intern Med 1988;148: Widmer AF. Infection control strategies in the intensive care unit. Intensive Care Med 1994;20: Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988;3: Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 3 163

7 Palab y ko lu, Tekeli E, Çokça F, Ar kan Akan Ö, Ünal N, Aysev D, 8. Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections. 1992: A modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992;13: Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Diagnostic Microbiology. 5 th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, Y lmaz GR, Çevik MA, Erdinç Ffi, Tülek N. Nöroloji yo un bak m ünitesinde geliflen nozokomiyal infeksiyon risk faktörlerinin de erlendirilmesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002;6: Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP. Nosocomial infections in combined medical-surgical intensive care units in the United States. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21: Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, et al. The prevalance of nosocomial infections in intensive care units in Europe: Results of the European Prevalance Infection in Intensive Care (EPIC) study. JAMA 1995;274: Kollef MH, Sharpless L, Vlasnik J, Pasque C, Murphy D, Fraser V. The impact of nosocomial infections on patient outcomes following cardiac surgery. Chest 1997;112: Noval SRL, Vacaro JAM, Curiel AG, et al. Nosocomial pneumonia in patients undergoing heart surgery. Crit Care Med 2000;28: Günseren F, Mam ko lu L, Öztürk S, et al. A surveillance study of antimicrobial resistance of gramnegative bacteria isolated from intensive care units in eight hospitals in Turkey. J Antimicrob Chemother 1999;43: Yücesoy M, Yulu N, Kocagöz S, et al. Antimicrobial resistance of gram-negative isolates from intensive care units in Turkey: Comparison to previous three years. J Antimicrob Chemother 2000;12: Baflustao lu A, Özyurt M. Nozokomiyal patojen olarak Acinetobacter lerin mikrobiyolojik, klinik ve epidemiyolojik özellikleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998;2: YAZIfiMA ADRES Doç. Dr. ffet PALABIYIKO LU Hastaneleri nfeksiyon Kontrol Komitesi bn-i Sina Hastanesi Samanpazar -ANKARA Makalenin Gelifl Tarihi: Kabul Tarihi: Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 3

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 107-112 Hastane İnfeksiyonları Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Dr. Haluk ERDO AN*, Hmfl. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERG N***, Dr. Aflk n ERDO AN****,

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI Ömer COŞKUN*, H. Cem GÜL**, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU**, Canpolat EYİGÜN**

Detaylı

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 94-98 Hastane İnfeksiyonları SSK Ankara E itim Hastanesi nde Dr. Murat ERHAN*, Dr. Necla TÜLEK*, Dr. Ali MERT* * SSK Ankara E itim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar Öznur AK*, Elif BOMBACI**, Serdar ÖZER*, Serhan ÇOLAKOĞLU** * Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması 227 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması Aynur ENGİN*, Bilge GÜRELİK**, Nazif ELALDI*, Mehmet BAKIR*, İlyas DÖKMETAŞ*,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 195-201 Hastane İnfeksiyonları Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Dr.

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 143-148 Hastane İnfeksiyonları Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde 2004 Y l Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Ahmet SOYSAL*, Dr. Demet TOPRAK*, Dr.

Detaylı

Nöroloji Yo un Bak m Ünitesinde Geliflen Nozokomiyal nfeksiyon Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi

Nöroloji Yo un Bak m Ünitesinde Geliflen Nozokomiyal nfeksiyon Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 24-31 Hastane İnfeksiyonları Nöroloji Yo un Bak m Ünitesinde Geliflen Nozokomiyal nfeksiyon Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi Dr. Gül Ruhsar YILMAZ*, Dr. Mustafa

Detaylı

Cerrahi Alan nfeksiyonu Geliflmesinde Predispozan Faktörlerin Araflt r lmas

Cerrahi Alan nfeksiyonu Geliflmesinde Predispozan Faktörlerin Araflt r lmas Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 151-155 Hastane İnfeksiyonları Dr. Diler COfiKUN*, Dr. Zerdi DA *, Dr. Pafla GÖKTAfi* Anahtar Kelimeler: Cerrahi Alan nfeksiyonu, Predispozan Faktörler. SUMMARY *

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik irencinin eðerlendirilmesi The evaluation of Nasocomial Infections and

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İnfeksiyonlar)

Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İnfeksiyonlar) Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonlar) Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline superonline.com

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği )

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği ) 1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara YBÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Dışkapi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşırma Hastanesi 4. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hastane nfeksiyonlu Hasta Prevalans :

Bir Üniversite Hastanesinde Hastane nfeksiyonlu Hasta Prevalans : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 32-40 Hastane İnfeksiyonları Bir Üniversite Hastanesinde Hastane nfeksiyonlu Hasta Prevalans : Dr. Selma MET NTAfi*, Dr. Yurdanur AKGÜN**, Dr. Didem ARSLANTAfi*, Dr.

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON. Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON. Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı MÜMKÜN MÜ??? o YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI??? o YOĞUN BAKIMDA İNFEKSİYONUN

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi GKDA Derg 8():65, 0 doi:0.5/gkdad.0.06 Klinik Çalışma Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi Nazan ATALAN *, Osman FAZLIOĞULLARI **, Tolga

Detaylı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları +

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(3) 133-137 (2003) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + Yasemin Ersoy*, Mehmet Fırat*, Çiğdem Kuzucu**, Yaşar Bayındır*, Şenay

Detaylı

Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi

Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi Karahocagil ve ark. Van Tıp Dergisi: 18 (1):27-32, 2011 Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi Mustafa Kasım Karahocagil*, Görkem Yaman**, Uğur Göktaş***, Mahmut Sünnetçioğlu*,

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 292-298 Hastane İnfeksiyonları Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De

Detaylı

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane İnfeksiyonları Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar Dr. H. Erdal AKALIN* * Pfizer laçlar Afi, stanbul. Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine

Detaylı

BİR ASKERİ HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR ASKERİ HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİR ASKERİ HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Valbona NERJAKU (*), Dr. Abdullah KILIÇ (*), Dr. Ayten KÜÇÜKKARAASLAN (*), Dr. Mehmet BAYSALLAR (*), Dr.

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri TEMEL BİLİMLER / BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62(1) Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu

Detaylı

Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar

Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar P001 Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar Figen Ça lan Çevik 1, Nevil Ayk n 1, Hasan Naz 1, Melahat U ur 2, Zühre Do ru Yaflar 2 Eskiflehir Yunus Emre

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Sürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini artıran

Detaylı

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Antibiyotik kullanımında sorunlar Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Ülkemiz yoğun bakımlarında enfeksiyon bir sorunmudur? Enfeksiyonları önlemeye yönelik çabalar

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Postoperatif Santral Sinir Sistemi nfeksiyonlar

Postoperatif Santral Sinir Sistemi nfeksiyonlar OR J NAL ARAfiTIRMA/RESEARCH ARTICLE Postoperative Nervous System Infections Dr. Fatma MET N 1, Dr. lknur ERDEM 1, Dr. Aram BAKIRCI 2, Dr. Behiye YÜCESOY DEDE 1, Dr. Selhan KARADERELER 2, Dr. M. Zafer

Detaylı

Hastane Kökenli nfektif Endokarditler: 14 Olgunun De erlendirilmesi

Hastane Kökenli nfektif Endokarditler: 14 Olgunun De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 165-170 Hastane İnfeksiyonları Dr. Serap fi MfiEK YAVUZ*, Dr. Funda KOÇAK* * Dr. Siyami Ersek Gö üs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, stanbul. ÖZET Hastane kökenli

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ

HASTANE İNFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ _ 565 HASTANE İNFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ Zeynep GÜLAY ÖZET Hastane enfeksiyonu hastanın hastaneye yatışından 48 saat sonra ortaya çıkan ve yatışı sırasında inkübasyon (kuluçka) süresi içinde olmayan enfeksiyonlardır.

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi

GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 51-57 Hastane İnfeksiyonları GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi Dr. Alaaddin PAHSA*, Dr. Mustafa

Detaylı

Infection Surveillances in the Anesthesiology and Reanimation Clinic of Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty Researching Hospital

Infection Surveillances in the Anesthesiology and Reanimation Clinic of Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty Researching Hospital Araştırma Yazısı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde Nozokomiyal İnfeksiyonların Surveyansı Infection Surveillances in the Anesthesiology

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı

Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı Klinik Çalışma Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı Gülay OK*, Hörü GAZİ**, Demet TOK*, Koray ERBÜYÜN* * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde Hastane İnfeksiyonları Nokta Prevalansı Point Prevalence of Hospital-acquired Infections in Ege Universitty Hospital

Ege Üniversitesi Hastanesi nde Hastane İnfeksiyonları Nokta Prevalansı Point Prevalence of Hospital-acquired Infections in Ege Universitty Hospital Ege Üniversitesi Hastanesi nde Hastane İnfeksiyonları Nokta Prevalansı Point Prevalence of Hospital-acquired Infections in Ege Universitty Hospital Hüseyin Aytaç Erdem¹, Oğuz Reşat Sipahi¹, Nurhayat Kepeli²,

Detaylı

Hastane infeksiyonlar t p ve hemflirelik uygulamalar. Hastane nfeksiyonlar n n Önlenmesinde nfeksiyon Kontrol Hemfliresinin Rolü

Hastane infeksiyonlar t p ve hemflirelik uygulamalar. Hastane nfeksiyonlar n n Önlenmesinde nfeksiyon Kontrol Hemfliresinin Rolü Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 20-24 Hastane İnfeksiyonları Hmfl. Nimet fi MfiEK*, Hmfl. Nezahat EC O LU**, Dr. Serhat ÜNAL*** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Eriflkin Hastanesi nfeksiyon

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg 4;8():869 doi:.5/ankem.4.86 Araştırma KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Funda GÖZÜTOK, Fatma

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC SUNUM PLANI 1. AMAÇ 2. GEREÇ-YÖNTEM 3. BULGULAR-TARTIŞMA 4. SONUÇLAR 2 AMAÇ Hastanemizde

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi

Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 96-101 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi Dr. Kemalettin AYDIN*, Dr.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz

Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz Özgür KARACAN*, Oya ALTAŞ*, Şerife SAVAŞ*, Şule AKÇAY*, Neslihan ÇELİK*, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU*, Funda TİMURKAYNAK** * Başkent

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20141224065835 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları Neşe Demir Çimenci 1, Demet Büyük Akbaş 1, Nuray Uzun 2,

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI : ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI : ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI : ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI Surgical Site Infections: A Six Year Surveillance Study Nazif ELALDI **, Mehmet BAKIR ***, İlyas DOKMETAŞ

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: I

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: I Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 55-71 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: I [National Nosocomial Infection Surveillance

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 Yılı Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları

Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 Yılı Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 Yılı Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları Đlhami ÇELĐK, Arzu ŞENOL a, Gülden ESER KARLIDAĞ, Nuran AKMĐRZA ĐNCĐ Fırat Üniversitesi

Detaylı

Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler

Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMA Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler Emel Ceylan 1, Oya Ýtil 1, Gülsüm Arý 1, Hülya Ellidokuz 2, Eyüp Sabri Uçan 1, Atila Akkoçlu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenleri

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenleri Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenleri Kıvanç ŞEREFHANOĞLU*, Hale TURAN*, Rafi DOĞAN**, Tülay BAKIRCI***, Funda ERGİN TİMURKAYNAK****, Hande ARSLAN**** * Başkent Üniversitesi

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S Doç.Dr. Kemal TAHAO LU Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Merkezi, STANBUL Çok laca Dirençli Tüberküloz (Ç D TB) ile ilgili gerek ülkemizde

Detaylı

Hastane infeksiyonlar, bir anlamda yatakl tedavi. Türkiye de Hastane nfeksiyonu Kontrolüne Yönelik Çal flmalar

Hastane infeksiyonlar, bir anlamda yatakl tedavi. Türkiye de Hastane nfeksiyonu Kontrolüne Yönelik Çal flmalar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 144-152 Hastane İnfeksiyonları Dr. Dilek ARMAN* * Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Ankara. Hastane infeksiyonlar,

Detaylı

Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde. Prognostik faktörler.

Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde. Prognostik faktörler. Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde Prognostik Faktörler Sibel ÖKTEM*, Duygu ÖZOL*, Aslı TOROS*, Feza BACAKOĞLU*, Mustafa H. ÖZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

NÖROLOJ YO UN BAKIM ÜN TES NDE HASTANE NFEKS YONLARI* ÖZET

NÖROLOJ YO UN BAKIM ÜN TES NDE HASTANE NFEKS YONLARI* ÖZET ANKEM Derg 2005;19(3):119-124. NÖROLOJ YO UN BAKIM ÜN TES NDE HASTANE NFEKS YONLARI* Behice KURTARAN*, Ne e SALTO LU*, A.Seza NAL*, Ye im TA OVA*, Ali ÖZEREN** * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik

Detaylı

Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Geliflen Hastane nfeksiyonlar : Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi

Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Geliflen Hastane nfeksiyonlar : Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi Klimik Dergisi Cilt 18, Say :1 2005, s:103-109 103 Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Geliflen Hastane nfeksiyonlar : Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi Serap fiimflek-yavuz 1, Yeflim Biçer 2,

Detaylı

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör Antibiyotik tedavisindeki gelişmelere rağmen, postoperatif infeksiyonlar cerrahide önemli morbidite ve mortalite olma nedenini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesinin

Detaylı

Beyin Cerrahi Giriflimleri Sonras Geliflen Hastane Kökenli Menenjitlerin De erlendirilmesi

Beyin Cerrahi Giriflimleri Sonras Geliflen Hastane Kökenli Menenjitlerin De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 218-224 Hastane İnfeksiyonları Hastane Kökenli Menenjitlerin De erlendirilmesi Dr. Cemal BULUT*, Dr. Ayhan TEK NER**, Dr. M. Arzu YETK N*, Dr. Çi dem ATAMAN HAT PO

Detaylı

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Çalışan Güvenliğinde n Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Arzu ORGAN PAU. Đ.Đ.B.F. Kınıklı Kampüsü DENĐZLĐ Tarık GÜRBÜZ BSK nesi DENĐZLĐ 1.Özet 2009

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ Dr. Ercan YENİLMEZ Kasımpaşa Asker Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Sunum Planı Giriş Gereç ve Yöntemler

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Çocuklarda Genifllemifl Spektrumlu β-laktamaz Üreten Klebsiella Kan Ak m Enfeksiyonunda Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçlar : Befl Y ll k Çal flma

Çocuklarda Genifllemifl Spektrumlu β-laktamaz Üreten Klebsiella Kan Ak m Enfeksiyonunda Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçlar : Befl Y ll k Çal flma 84 Özgün Araflt rma / Original Article Çocuklarda Genifllemifl Spektrumlu β-laktamaz Üreten Klebsiella Kan Ak m Enfeksiyonunda Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçlar : Befl Y ll k Çal flma Risk Factors for

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Risk Faktörleri: Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Deneyimi

Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Risk Faktörleri: Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Deneyimi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 101-105 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Risk Faktörleri: Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Deneyimi Dr. Necdet AKKUfi*, Dr. Kadir B BERO

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):6-11 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Ahmet URSAVAŞ*, Ercüment EGE*, Eser Gürdal YÜKSEL*, Melek ATABEY*, Funda COŞKUN*, Feride YILDIZ*, Sevgi AYHAN*, Nihat

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite ile İlişkili Faktörler ve Nozokomiyal İnfeksiyonla Mortalitenin İlişkisi

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite ile İlişkili Faktörler ve Nozokomiyal İnfeksiyonla Mortalitenin İlişkisi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite ile İlişkili Faktörler ve Nozokomiyal İnfeksiyonla Mortalitenin İlişkisi Mustafa Aydın ÇEVİK*, Gül Ruhsar YILMAZ*, F. Şebnem ERDİNÇ*, Serap ÜÇLER**, Necla TÜLEK*

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Operasyon tekniklerinin ilerlemesi, yara infeksiyonlar n n. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s

Operasyon tekniklerinin ilerlemesi, yara infeksiyonlar n n. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 225-230 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s Dr. Gülflen HASÇEL K* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarında Maliyet Analizi: Olgu-Kontrol Çalışması

Hastane İnfeksiyonlarında Maliyet Analizi: Olgu-Kontrol Çalışması Hastane İnfeksiyonlarında Maliyet Analizi: Olgu-Kontrol Çalışması Bensu GÜRSOY Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Özet Giriş: Hastane İnfeksiyonları morbidite

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu

Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu Bülent SÜMERKAN* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Yoğun bakım üniteleri

Detaylı

Infectious agents and antibiotic susceptibility in neurosurgery intensive care unit

Infectious agents and antibiotic susceptibility in neurosurgery intensive care unit Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 252-257 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde Uygunsuz Antimikrobiyal laç Kullan m n n Do rudan Maliyeti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde Uygunsuz Antimikrobiyal laç Kullan m n n Do rudan Maliyeti Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 144-149 Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde Uygunsuz Antimikrobiyal laç Kullan m n n Do rudan Maliyeti Dr. Nilay BAHARLI ET LER*, Dr. Rabin SABA**,

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 5; 5():- doi:.5/terh.5. Klinik Araştırma Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği Applications for the prevention of

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü yerlerdir. Yoğun Bakım Ünitelerinde DAS Uygulamaları. Doç. Dr.

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü yerlerdir. Yoğun Bakım Ünitelerinde DAS Uygulamaları. Doç. Dr. Yoğun Bakım Ünitelerinde DAS Uygulamaları Doç. Dr. Gökhan AYGÜN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Yoğun bakım üniteleri (YBÜ),

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı