PAP SMEARDE ASC-US SAPTANAN HASTALARDA YAPILAN KOLPOSKOP K B YOPS LER N SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAP SMEARDE ASC-US SAPTANAN HASTALARDA YAPILAN KOLPOSKOP K B YOPS LER N SONUÇLARI"

Transkript

1 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , Sayfa PAP SMEARDE ASC-US SAPTANAN HASTALARDA YAPILAN KOLPOSKOP K B YOPS LER N SONUÇLARI Dr. Özlem Seçilmifl Kerimo lu 1, Dr. Taner Turan 2, Dr. Fulya Kay kç o lu 2, Dr. Zuhal Ifl kdo an 3, Dr. M. Faruk Köse 2 ÖZET Amaç: Bu çal flmada konvansiyonel pap smearde ASC-US saptanan hastalarda yap lan kolposkopik biyopsi sonuçlar n araflt r ld. Materyal ve Metod: Çal flma Ocak 2008 ve Haziran 2009 tarihleri aras nda TCSB Etlik Zübeyde Han m Kad n Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi jinekoloji ve jinekolojik onkoloji ünitelerine ASC- US pap smear sonucu ile baflvuran ve kolposkopik biyopsi yap lan 101 hastan n bilgileri retrospektif olarak incelendi. Sonuçlar: Biyopsi sonucu 31 (%30.7) hastada normal, 41 (%40.6) hastada kronik servisit olarak rapor edildi. Hastalardan 12 sinin (%11.9) LGSIL, 4 ünün (%4) HGSIL oldu u tespit edildi. Tart flma: ASC-US sitoloji sonucuna sahip hastalar, histopatolojik olarak normal veya invaziv karsinom aras ndaki genifl bir spektrumda tan alabilecekleri için dikkatle de erlendirilmeleri gerekir. Anahtar Kelimeler: ASC-US, LGSIL, HGSIL, Kolposkopi. ABSTRACT Aim: The aim of this study is to investigate the results of the colposcopic biopsies in patients with ASC-US conventional smear samples. Material ve Method: In this retrospective study, 101 patients whose pap smear preparations that were diagnosed as ASC-US and had colposcopic biopsies between January 2008 and June 2009 at TCSB Etlik Zubeyde Han m Women s Health Teaching and Research Hospital are identified from colposcopy unit reports. Results: The histopathological analysis demonstrated normal findings in 31 (30.7%) patiens and chronic cervicitis in 41 (40.6%) patients. LGSIL was reported in 12 (11.9%) cases and HGSIL in 4 (4%) cases. Discussion: Hence the histopathological results of ASC-US may vary from normal to invasive cancer, carefully assesment is essential. Key Words: ASC-US, LGSIL, HGSIL, Colposcopy. G R fi Serviks kanserinin uzun bir latent faz olmas sebebiyle; tarama yöntemlerinin kullan larak kanser öncülü lezyonlar n tespit edilebilmesi hastal n seyri aç s ndan önemlidir. Taramalar n etkin ve yeterli düzeyde olmas yla serviks kanseri s kl ve mortalite oranlar azalmaktad r (1-4). Günümüzde tarama yöntemlerinden human papilloma virüs (HPV) DNA testinin primer taramada sitolojiyle beraber kullan m n öneren çok say da çal flma mevcuttur (5-7). Ancak Amerika Kanser Cemiyeti nin tarama önerilerinde; temel tarama yöntemi halen konvansiyonel sitolojik de erlendirmedir (8). Anormal sitoloji sonuçlar 2001 Bethesda s n flamas na göre gruplan r. Tarama sonucu atipik skuamoz hücreler (ASC) olan hastalar, önemi belirlenemeyen atipik skuamoz hücreler (ASC-US) ve yüksek dereceli intraepitelyal lezyonun d fllanamad atipik skuamoz hücreler (ASC-H) olarak iki gruba ayr l r (9). ASC de invaziv kanser geliflimi % gibi düflük oranlarda tespit edilmesine ra men; biyopsi so- Gelifl tarihi: 10/05/2010 Kabul tarihi: 17/05/2010 1S.B. Niksar Devlet Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Klini i TOKAT 2S.B. Etlik Zübeyde Han m Kad n Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Klini i 3S.B. Etlik Zübeyde Han m Kad n Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Patoloji Klini i ANKARA ANKARA letiflim: Dr. Özlem Seçilmifl Kerimo lu Reflit Galip Cad. Gökçek Sok. 22/2 Gaziosmanpafla/ANKARA Tel: E-posta: 35

2 36 KER MO LU ve Ark. nucu ile %5-17 oranlar nda yüksek dereceli servikal intraepitelyal lezyon tespit edilmektedir ve bunlar n büyük bir k sm n ASC-H tan s alan vakalar oluflturmaktad r (10). Altta yatan olas prekanseröz lezyonlar n tespit edilmesi için bu hastalarda ek de erlendirme ihtiyac vard r. Amerika Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Derne i sitoloji sonucu AS-CUS gelen hastalar n de erlendirmesinde üç yol önermektedir. Hasta kolposkopiye yönlendirilebilir, 6 ve 12 ay sonra sitoloji tekrar ile takip edilebilir veya HPV DNA testi yap labilir (11). Son y llarda smear sonucu ASC- US olan hastalar n takibinde kolposkopi, tekrarlayan sitoloji ile de erlendirmeye tercih edilmektedir; bunun amac düflük dereceli anormal hücreler içeren sitoloji sonucu alan hastalar n baz lar nda, altta yatan yüksek dereceli servikal intraepitelyal neoplazilerin (CIN) gözden kaç r lmamas d r. Hastanemizde sitoloji sonucu ASC-US olarak rapor edilen hastalara kolposkopik de erlendirme seçene i tercih edilmektedir. Bu çal flmada amaç konvansiyonel pap smearde ASC-US saptanan hastalarda yap lan kolposkopik biyopsi sonuçlar n de erlendirmektedir. MATERYAL VE METOD Bu çal flmada 01 Ocak 2008 ve 30 Haziran 2009 tarihleri aras nda TCSB Etlik Zübeyde Han m Kad n Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi jinekoloji ve jinekolojik onkoloji polikliniklerine servikovaginal smear (CVS) sonuçlar ASC-US olarak baflvuran ve kolposkopi ünitesine yönlendirilen 250 hastan n verileri retrospektif olarak de erlendirildi. Kolposkopik inceleme yap lan 250 hastadan 144 ünde anormal bulguya rastlanmad ve biyopsi al nmad. Biyopsi yap - lan 106 hastadan histopatoloji sonuçlar na ulafl lamayan befl hasta çal flma d fl b rak ld. Kolposkopi jinekoloji ve jinekolojik onkoloji servislerinde, kolposkopi e itimi alm fl uzman hekimler taraf ndan gerçeklefltirildi. Kolposkopik muayeneler 20 büyütme yapabilen, yeflil filtre bulunan binoküler Olympus OCS 500 marka kolposkopi aleti ile yap ld. Kolposkopi standart teknikle, serviks serum fizyolojik ile y kand ktan sonra küçük büyütmede tarand, yeflil filtre ile damarlanma patolojileri araflt r ld ve daha sonra %3 lük asetik asit uyguland. Asetik asit uygulamas ndan sonra 60 saniye beklendi ve ard ndan küçük ve büyük büyültmelerde serviks tekrar tarand. Yeflil filtre ile aseto-beyaz alanlar n ve damarsal patolojilerin yerleri tespit edildi. Lugol solüsyonu ile serviks boyand ktan sonra iyot tutmayan alanlar belirlendi. Bu çal flmada kolposkopi s ras nda anormal bulgular olarak de erlendirilen aseto-beyaz, punktuasyon, iyot tutmayan alanlardan servikal biyopsi forsepsi ile biyopsi al nd. Biyopsi parçalar formol içinde patoloji laboratuar na gönderildi. Hastalar n yafl, do um say s, menopoz durumu, CVS te ASC-US tan s n n nerede al nd ve kolposkopik biyopsilerin histopatolojik sonuçlar kaydedildi. Verilerin analizinde SPSS 15.0 program kullan ld. Sonuçlar n de erlendirilmesinde tan mlay c istatistikler ortalama ± standart sapma biçiminde, nominal de iflkenler ise olgu say s ve (%) olarak gösterildi. SONUÇLAR Çal flmada 101 hasta de erlendirildi. 11 hastan n (%10.9) CVS sonuçlar d fl merkezlere, 90 hastan n (%89.1) sonuçlar ise hastanemize aitti. Çal flma grubunun ortalama yafl 42.7±7.45 ti. Olgulardan üçü (%3) nullipar, 11 i (%10.9) primipar, 87 si (%86.1) ise multipard. Ortanca parite say s 2 ydi (aral k 0-9). 17 hasta (%16.8) menopoz dönemindeydi. Kolposkopik biyopsi yap lan hastalar n sonuçlar incelendi inde sekiz hastada (%7.9) yetersiz materyal nedeniyle de erlendirme yap lamad, 31 hastan n (%30.7) ise sonuçlar n n normal histopatolojik bulgular gösterdi i saptand. Kronik servisit 41 hastada (%40.6) rapor edildi ve en s k tespit edilen biyopsi sonucuydu. ki hastada (%2) tan skuamoz metaplazi, üç hastada (%3) ise tan servikal polipti. Hastalardan 12 sinde (%11.9) kolposkopik biyopsi sonucunun düflük dereceli intraepitelya lezyon (LGSIL), dördünde (%4) yüksek dereceli intraepitelyal lezyon (HGSIL) oldu u tespit edildi (Tablo 1). Kolposkopi s ras nda tespit edilen anormal bulgular de erlendirildi inde 50 olguda asetobeyaz epitel, 50 olguda lugol negatif alan, 1 olguda ise punktuasyon nedeniyle biyopsi yap ld görüldü (Tablo 2). Kolposkopide asetobeyaz alan veya lügol negatif alan saptanmas n n LSIL ve HSIL için öngörü de erini belirlemek için pozitif prediktif de er (PPD), negatif prediktif de er (NPD), sensitivite, spesifite ve tan sal do ruluk hesaplamas yap ld. Son olarak asetobeyaz alan ve lugol negatif alanlar n düflük ve yüksek dereceli tüm servikal intraepitelyal lezyonlar belirleyebil-

3 PAP SMEARDE ASC-US SAPTANAN HASTALARDA YAPILAN KOLPOSKOP K B YOPS LER N SONUÇLARI 37 Tablo 1 Kolposkopik Biyopsilerin Histopatolojik Sonuçlar (n,%) n % Yetersiz materyal Normal histopatolojik bulgular Kronik servisit Skuamoz metaplazi 2 2 Sevikal polip 3 3 LGSIL* HGSIL** 4 4 *LGSIL: Düflük gradeli servikal intraepitelyal lezyon, **HGSIL: Yüksek gradeli servikal intraepitelyal lezyon. me etkinli ini de erlendirmek için bu ölçümler tekrarland (Tablo 3). Kolposkopik incelemede asetobeyaz alan n görülmesinin PPD %15.2 oran nda L-SIL ve H-SIL saptand. Lugol negatif alan için bu oran %17 ydi. TARTIfiMA Günümüzde düflük dereceli sitolojik anormalliklerinin ço unun kendili inden geriledi i bilinmektedir, ancak yüksek dereceli servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) histopatolojik tan s alan hastalar n önceki sitolojik de erlendirmelerinin üçte birinin ASC- US fleklinde rapor edilmektedir (12,13). Bu çal flmada 101 ASC-US tan s alan hastan n kolposkopik biyopsi Tablo 2 Kolposkopik Anormal Bulgular n Histopatolojik Tan lara Göre Da l m (n) Asetobeyaz Alan Lugol Negatif Alan Punktuasyon Yetersiz materyal Normal histopatolojik bulgular Kronik servisit Skuamoz metaplazi Sevikal polip LGSIL HGSIL** *LGSIL: Düflük gradeli servikal intraepitelyal lezyon, **HGSIL: Yüksek gradeli servikal intraepitelyal lezyon. Tablo 3 Anormal Kolposkopi Sonuçlar n n Histopatoloji Sonuçlar n n Öngörüsündeki Rolü ve Do ruluk Oranlar (%) LGSIL* HGSIL** LGSIL+HGSIL PPD*** Asetobeyaz alan Lugol negatif alan NPD**** Asetobeyaz alan Lugol negatif alan Sensitivite Asetobeyaz alan Lugol negatif alan Spesifite Asetobeyaz alan Lugol negatif alan Tan sal do ruluk Asetobeyaz alan Lugol negatif alan *LGSIL: Düflük grade servikal intraepitelyal lezyon,**hgsil: Yüksek grade servikal intraepitelyal lezyon, ***PPD: Pozitif prediktif de er, ****NPD: Negatif prediktif de er.

4 38 KER MO LU ve Ark. sonuçlar 12 hastada (%11.9) LGSIL, dört hastada (%4) HGSIL fleklindeydi. Literatürde sitoloji sonucu ASC-US olan hastalar n histopatolojik de erlendirme sonuçlar n n rapor edildi i çal flmalarda farkl sonuçlar sunulmaktad r. Fallani ve arkadafllar n n çal flmas nda 358 ASC-US tan s alan hastan n biyopsi sonuçlar nda %36.3 CIN 1, %15.7 CIN 2-3, bir olguda insitu kanser, iki olguda invaziv kanser tespit edildi (14). Baflka bir çal flmadaysa ASC-US olgular n n %9.5 oran nda histopatolojik de erlendirmede CIN 2-3 tan s ald gösterildi (15). Limpvanuspong ve arkadafllar n n, CVS sonucu ASC-US olan hastalar de erlendirdikleri çal flmada; normal patoloji sonucu, inflamasyon/servisit, LGSIL, HGSIL ve serviks kanseri tespit etme oranlar s ras yla; %30, %17.4, %42.5, %9.1 ve %0.9 olarak rapor edildi (16). ALTS (ASCUS/LSIL Triage Study) grubunun ASC-US da yönetim stratejilerinin sonuçlar n karfl - laflt rd çal flmada, CIN 1 %14.5, CIN 2 %6.3, CIN 3 ve daha ileri histopatolojik tan lar ise %5.1 oranlar nda saptand (17). Bu çal flmalarla karfl laflt r ld nda, bizim çal flmam zda LGSIL tespit edilme oranlar benzer, HGSIL tespit edilme oranlar ise daha düflüktü. Ancak karfl - laflt rma yap l rken; bu çal flmalardan baz lar nda uzun vadeli takip yap ld ve kümülatif insidans sonuçlar verildi i veya yüksek riskli HPV DNA testinin de yap lmas sayesinde gerçek pozitif vaka say s - n n artm fl olabilece i unutulmamal d r (12,15,17). Serviks kanseri için ülkemiz düflük riskli bir bölge olarak tan mlan r ve Türkiye de serviks kanserinin görülme s kl birçok dünya ülkesinin alt ndad r (18). Dolay s yla kanser öncülü lezyonlar n da ülkemizde düflük oranlarda tespit edilmesi olas d r. Kolposkopinin spesifitesi %60 n alt ndad r, bu durum beraberinde yüksek yanl fl pozitiflik oranlar - n getirir. Al nan biyopsilerin yaklafl k %50 si gereksizdir. Yanl fl negatiflik oranlar ise %20-40 aras ndad r. Bununla beraber kolposkopinin HGSIL tespitinde yüksek sensitiviteye sahip oldu u bilinmektedir (19,20). Kolposkopinin anormal bulgular n n histopatolojik sonuçalar n inceleyen bir çal flmada; asetobeyaz alan, lugol negatif alan ve anormal vasküler patern mevcudiyetinin yüksek dereceli servikal intrepitelyal neoplaziler için tan sal do ruluk oran s ras yla %74, %58, %76 olarak bildirildi (20). Bu çal flmadaysa tan sal do ruluk oran asetobeyaz alanlar ve lugol negatif alanlar için yaklafl k %50 oran nda tespit edildi ve PPD lerin düflük oldu u gözlendi. Bu durum gereksiz biyopsi al nd na iflaret etmektedir. Asetobeyaz alan, düflük dereceli lezyonlar n kolposkopik görünümü olarak tan mlan r (21). Kolposkopide immatür squamoz metaplazi, rejenerasyon gösteren epitel, konjenital transformasyon zonu, HPV enfeksiyonu, CIN ve karsinomlar dahil olmak üzere; birçok lezyon asetobeyaz alan olarak görülebilir. Kolposkopinin sensitivitesinin düflük olmas n n nedeni, kolposkopide en s k rastlanan patolojik bulgunun asetobeyaz alan olmas d r. Lugol tutmayan alanlar ise immatür squamoz metaplazi veya CIN ile beraber olabilir (21,22). Punktuasyon ise yüksek dereceli CIN i iflaret eden daha sensitif bir bulgudur (21). Çal flmam zda bir hastada kolposkopide punktuasyon görüldü, bu hastan n histopatolojik sonucu HGSIL geldi ancak yetersiz vaka say s ndan dolay istatistiksel de erlendirme yap lamad. Bu çal flmada kolposkopik muayene normal oldu u için biyopsi al nmam fl hastalar n sonuçlar de erlendirilemedi inden; kolposkopi test tutarl l ve yanl fl negatiflik, yanl fl pozitiflik oranlar hesaplanamad. ASC-US, CVS de en s k rapor edilen anormal sonuçtur. ASC-US sitoloji sonucuna sahip hastalar n, histopatolojik olarak normal veya invaziv karsinom aras ndaki genifl bir spektrumda tan alabilecekleri unutulmamal ; yönetim, takip ve tedavi flekilleri yeni çal flma ve teknolojiler fl nda gelifltirilmelidir. KAYNAKLAR 1. Peto J, Gilham C, Fletcher O, Matthews FE. The cervical cancer epidemic that screening has prevented in the UK. Lancet 2004;364(9430): Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Estimates of the worldwide incidence of 25 major cancers in Int J Cancer 1999 Mar 15;80(6): Wrigt TC. Cervical cancer screening in the 21st Century: Is it time to retire PAP smear? Clin Obstet Gynecol 2006;50: Franco EL, Duarte-Franco E, Ferenczy A. Cervical cancer: epidemiology, prevention and the role of human papillomavirus infection. CMAJ 2001;164(7): Ogilvie GS, van Niekerk DJ, Krajden M, Martin RE, Ehlen TG, Ceballos K, Peacock SJ, Smith LW, Kan L, Cook DA, Mei W, Stuart GC, Franco EL, Coldman AJ. A randomized controlled trial of Human Papillomavirus (HPV) testing for cervical cancer screening: trial design and preliminary results (HPV FOCAL Trial). BMC Cancer 2010 Mar 24;10:111.

5 PAP SMEARDE ASC-US SAPTANAN HASTALARDA YAPILAN KOLPOSKOP K B YOPS LER N SONUÇLARI Franco EL, Ferenczy A, Franco EL. Is HPV testing with cytological triage a more logical approach in cervical cancer screening? Lancet Oncology 2006;7(7): Naucler P, Ryd W, Törnberg S, Strand A, Wadell G, Elfgren K, Rådberg T, Strander B, Forslund O, Hansson BG, Hagmar B, Johansson B, Rylander E, Dillner J. Efficacy of HPV DNA testing with cytology triage and/or repeat HPV DNA testing in primary cervical cancer screening. J Natl Cancer Inst 2009 Jan 21;101(2): Saslow D, Runowicz CD, Solomon D, Moscicki AB, Smith RA, Eyre HJ, Cohen C; American Cancer Society. American Cancer Society guideline for the early detection of cervical neoplasia and cancer. CA Cancer J Clin 2002 Nov-Dec;52(6): Solomon D, Davey D, Kurman R. The 2001 Bethesda System Terminology for Reporting Results of Cervical Cytology. JAMA 2002;287: Jones BA, Novis DA. Follow-up of abnormal gynecologic cytology: a college of American pathologists Q-probes study of cases from 306 laboratories. Arch Pathol Lab Med 2000 May;124(5): Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ, Spitzer M, Wilkinson EJ, Solomon D; 2006 American Society for Colposcopy and Cervical Pathology-sponsored Consensus Conference consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer screening tests. Am J Obstet Gynecol 2007 Oct;197(4): TOMBOLA Group. Biopsy and selective recall compared with immediate large loop excision in management of women with low grade abnormal cervical cytology referred for colposcopy: multicentre randomised controlled trial. BMJ 2009; 339: b Kim JJ, Wright TC, Goldie SJ. Cost effectiveness of alternative triage strategies for atypical squamous cells of undetermined significance. JAMA 2002;287: Fallani MG, Penna C, Fambrini M, Marchionni M. Cervical cytologic reports of ASCUS and LSIL. Cyto-histological correlation and implication for management. Minerva Ginecol 2002; 54: Infantolino C, Fabris P, Infantolino D, Biasin MR, Venza E, Tositti G, Minucci D. Usefulness of human papillomavirus testing in the screening of cervical cancer precursor lesions: a retrospective study in 324 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Nov;93(1): Limpvanuspong B, Tangjitgamol S, Manusirivithaya S, Khunnarong J, Thavaramara T, Leelahakorn S. Prevalence of high grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) and invasive cervical cancer in patients with atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) from cervical pap smears. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2008;39 (4): Solomon D, Schiffman M, Tarone R. Comparison of three management strategies for patients with atypical squamous cells of undetermined significance: baseline results from a randomised trial. J Natl Cancer Inst 2001;93(4): Özgül N. (2007). Türkiye de serviks kanserinin durumu ve servikal kanser tarama çal flmalar, Türkiye de kanser kontrolü içinde, Tuncer M (editör) (TCSB Kanserle Savafl Dairesi Baflkanl yay nlar ), s Monsonego J. Colposcopy: the value of HPV testing in clinical practice. Gynecol Obstet Fertil 2004 Jan;32(1): Chua SM, Ching KC, Chan ST. Colposcopic index in assesment of cervical lesions. Sing Med J 1988;29: Walker P, Dexeus S, DePalo G, et al. International terminology of colposcopy: An updated report from the international federation for cervical pathology and colposcopy. Obstet Gynecol 2003;101(1): Jordan J, Arbyn M, Martin-Hirsch P. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening: recommendations for clinical management of abnormal cervical cytology, part 1. Cytopathology 2008:19;

Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım

Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım 1 Mayıs 2014 TAJEV Antalya Prof.Dr.Kunter Yüce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Başkanı Türk

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

Thinprep ve Konvansiyonel Servikovajinal Smearlarin Histopatolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Thinprep ve Konvansiyonel Servikovajinal Smearlarin Histopatolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması Klinik Araştırma Thinprep ve Konvansiyonel Servikovajinal Smearlarin Histopatolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması Remzi ATILGAN a1, Gökhan ARTAŞ 2, Selçuk KAPLAN 1, Zehra Sema ÖZKAN 1, Salih Burçin KAVAK

Detaylı

SERV KAL SMEAR S TOLOJ S LE KOLPOSKOP EfiL NDE SERV KAL B YOPS KORELASYONU

SERV KAL SMEAR S TOLOJ S LE KOLPOSKOP EfiL NDE SERV KAL B YOPS KORELASYONU Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2011-3, Sayfa 71-75 SERV KAL SMEAR S TOLOJ S LE KOLPOSKOP EfiL NDE SERV KAL B YOPS KORELASYONU Dr. Hüseyin Levent Keskin, Dr. Elçin fllek Seçen, Dr. Emre Erdem Tafl, Dr.

Detaylı

SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ THE NECESSITY OF COLPOSCOPY IN CERVICAL PREMALIGN LESIONS

SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ THE NECESSITY OF COLPOSCOPY IN CERVICAL PREMALIGN LESIONS TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-4, Sayfa 131-136 SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ THE NECESSITY OF COLPOSCOPY IN CERVICAL PREMALIGN LESIONS Oya Soylu Karapınar 1, Kenan Dolapçıoğlu

Detaylı

M. Co an Terek. Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim dal

M. Co an Terek. Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim dal M. Co an Terek Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim dal Sunum ak Tek ba na yüksek riskli HPV saptanmas nda ne yap lmal? Tek ba na kolposkopi servikal biopsi al nmadan yeterli

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL PAP SMEAR SONUCU YÖNET M NDE KOLPOSKOP, YÜKSEK R SKL HPV-DNA VE H STOPATOLOJ K NCELEMEN N ÖNEM Vugar BAYRAMOV 1, Yavuz Emre fiükür 2, Sevgi TEZCAN 2 1 Merkezi

Detaylı

Kolposkopi: Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Kolposkopi: Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD : Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Hazırlık asla acil bir prosedür değildir, Prosedür öncesi hasta bilgilendirilmelidir,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 208-217

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 208-217 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 208-217 Orijinal Makale Ozsoy ve ark. Vajinal Smear İncelemesinde Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Saptanan Olguların Kolposkopik Klinik ve Histopatolojik

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Servikal Premalign Lezyonlarda Sitoloji ve Histoloji Yönetimi

Servikal Premalign Lezyonlarda Sitoloji ve Histoloji Yönetimi Servikal Premalign Lezyonlarda Sitoloji ve Histoloji Yönetimi Dr. Macit ARVAS İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Globocan-2008

Detaylı

SERVİKAL SİTOLOJİ. Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD

SERVİKAL SİTOLOJİ. Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD SERVİKAL SİTOLOJİ Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD Serviks kanserleri kadınlarda 2. sıklıkla görülen kanserlerdir. Kadın kanser ölümlerinde 2. sırada yer alır. İnsidans

Detaylı

Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler

Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Kanser İnsidans ve Mortalite-2012

Detaylı

Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin 1, Dr. Emine Seda Güvendağ Güven 1, Dr. Ülkü Mete Ural 1, Dr. Işık Üstüner 1, Dr. Gülşah Balık 1, Dr.

Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin 1, Dr. Emine Seda Güvendağ Güven 1, Dr. Ülkü Mete Ural 1, Dr. Işık Üstüner 1, Dr. Gülşah Balık 1, Dr. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2014-2, Sayfa 20-24 ARAŞTIRMA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION THE ABNORMAL CERVICAL CYTOLOGY

Detaylı

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ Dr.Işın Pak İstanbul Ulusal Hpv Laboratuarı Sitoloji Bölümü Serviks

Detaylı

HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION AND DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF PATIENTS WITH ABNORMAL CERVICAL SMEARS

HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION AND DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF PATIENTS WITH ABNORMAL CERVICAL SMEARS HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION AND DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF PATIENTS WITH ABNORMAL CERVICAL SMEARS Anormal servikal smear sitolojili hastaların histopatolojik değerlendirilmesi ve demografik analizi Dr. D.KESKİN,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Serviks, PAP Smear, Sitoloji, Kanser, Tarama, CIN, LSIL, HSIL

Anahtar Kelimeler: Serviks, PAP Smear, Sitoloji, Kanser, Tarama, CIN, LSIL, HSIL Başkent Üniversitesi Ankara hastanesinde 2008 2009 yılları arası PAP test sonuçlarının geriye dönük olarak irdelenmesi ve normal serviks ile atipi gösteren PAP testlerin karşılaştırılması Bengisu KAYA,

Detaylı

TRABZON L NDE SERV KAL TARAMA PROGRAMI

TRABZON L NDE SERV KAL TARAMA PROGRAMI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) TRABZON L NDE SERV KAL TARAMA PROGRAMI fiafak ERSÖZ 1, Abdülkadir RE S 1, Nimet BAK 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, Patoloji Bölümü, Trabzon 2 Yomra

Detaylı

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Sitolojik Terminoloji Neden Takip Edelim? Hastalığın invazif serviks kanserine ilerleme

Detaylı

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ne Ait Serviks ve Meme Kanserlerini Tarama Programı Sonuçları

Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ne Ait Serviks ve Meme Kanserlerini Tarama Programı Sonuçları Van Tıp Dergisi: 16 (4):119-123, 2009 Merkezi ne Ait Serviks ve Meme Kanserlerini Tarama Programı Sonuçları Zehra Kurdoğlu*, Mertihan Kurdoğlu*, Gökçe Kundakçı Gelir**, Özgür Keremoğlu** Özet Amaç: Merkezi

Detaylı

OLGU SUNUMU: ADÖLESANDA YÜKSEK DERECELİ SKUAMOZ İNTRAEPİTELYAL LEZYON (HGSİL)

OLGU SUNUMU: ADÖLESANDA YÜKSEK DERECELİ SKUAMOZ İNTRAEPİTELYAL LEZYON (HGSİL) Olgu sunumu / Case report OLGU SUNUMU: ADÖLESANDA YÜKSEK DERECELİ SKUAMOZ İNTRAEPİTELYAL LEZYON (HGSİL) Tümay ÖZGÜR*, Sibel HAKVERDİ*, Kenan Serdar DOLAPÇIOĞLU** *Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Detaylı

Servikovajinal Pap Smear Sonuçlarının Klinik Parametrelerle Karşılaştırılması

Servikovajinal Pap Smear Sonuçlarının Klinik Parametrelerle Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(3):121-126 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.40469 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Servikovajinal Pap Smear Sonuçlarının Klinik Parametrelerle Karşılaştırılması Comparison of Cervicovaginal

Detaylı

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR?

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Serviks Epiteli Skuamoz epitel: Ektoserviks Kolumnar epitel: Endoserviks

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı servikovajinal smear sonuçlarının retrospektif incelenmesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı servikovajinal smear sonuçlarının retrospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 24(4):68-72, 2009 ISSN 300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Jinekoloji ve Obstetrik T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı servikovajinal smear sonuçlarının

Detaylı

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011)

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011) Anormal Kolposkopik Bulgular-1 Genel Değerlendirme Lezyonun lokalizasyonu T/Z içinde veya dışında Saat kadranına göre yeri Lezyonun büyüklüğü Kapladığı kadran sayısı Kapladığı alan yüzdesi Grade-1(Minör)

Detaylı

Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi

Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Antalya, Kasım 2014 Preinvaziv Lezyon Tanı ve Tedavisi

Detaylı

Skuamöz prekanseröz lezyonlarda terminoloji ve biomarkerler. Dr. Derya Gümürdülü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Skuamöz prekanseröz lezyonlarda terminoloji ve biomarkerler. Dr. Derya Gümürdülü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Skuamöz prekanseröz lezyonlarda terminoloji ve biomarkerler Dr. Derya Gümürdülü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Skuamöz prekanseröz lezyonlar 1886 Sir John Williams kansere komşu

Detaylı

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ Serviks (rahim ağzı) kanseri nedir? Serviks kanseri gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Serviks kanseri önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Kimler ve Ne Sıklıkta

Detaylı

Etlik KETEM Grubunun Serviks ve Meme Kanseri Tarama Programı Sonuçları

Etlik KETEM Grubunun Serviks ve Meme Kanseri Tarama Programı Sonuçları Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 145-152 Etlik KETEM Grubunun Serviks ve Meme Kanseri Tarama Programı Sonuçları [Cervical and Breast Cancer Secreening Programme Results of Etlik

Detaylı

Serviks Kanseri Taramaları

Serviks Kanseri Taramaları Serviks Kanseri Taramaları Dr. Nuri YILDIRIM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Globocan 2012, Dünya, 14/100.000, üçüncü sırada Globocan 2012, Gelişmiş ülkeler, 9,9/100.000,

Detaylı

Behiye P nar Göksedef ve ark. G R fi Postkoital kanama; seksüel iliflki s ras nda veya hemen sonras nda görülen, menstruasyon dönemi d fl nda görülen

Behiye P nar Göksedef ve ark. G R fi Postkoital kanama; seksüel iliflki s ras nda veya hemen sonras nda görülen, menstruasyon dönemi d fl nda görülen ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) POSTKO TAL KANAMA: KOLPOSKOP K VE KL N KOPATOLOJ K DE ERLEND RME Behiye P nar GÖKSEDEF 1, fiafak Y lmaz BARAN 1, Onur KAYA 1, Saime Gül BARUT 2, Ahmet ÇET N 1 1 Haseki

Detaylı

Postmenapozal Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr H Merih HANHAN Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

Postmenapozal Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr H Merih HANHAN Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Postmenapozal Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr H Merih HANHAN Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı TJOD İzmir Şubesi 31 Mayıs 2013 1 Anlatım Planı - Serviks kanseri

Detaylı

KOLPOSKOP UYGULANAN OLGULARIN SOSYODEMOGRAF K ÖZELL KLER N N SERV KAL B YOPS SONUÇLARIYLA KORELASYONU

KOLPOSKOP UYGULANAN OLGULARIN SOSYODEMOGRAF K ÖZELL KLER N N SERV KAL B YOPS SONUÇLARIYLA KORELASYONU Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2013-2, Sayfa 49-53 KOLPOSKOP UYGULANAN OLGULARIN SOSYODEMOGRAF K ÖZELL KLER N N SERV KAL B YOPS SONUÇLARIYLA KORELASYONU Dr. Mete Ça lar 1, Dr. Aysel U. Derbent 2, Dr.

Detaylı

SERV KAL KANSER TARAMASINDA YÜKSEK R SK HUMAN PAP LLOMA V RUS TESTLER

SERV KAL KANSER TARAMASINDA YÜKSEK R SK HUMAN PAP LLOMA V RUS TESTLER T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A SERV KAL KANSER TARAMASINDA YÜKSEK R SK HUMAN PAP LLOMA V RUS TESTLER Human papilloma virus servikal kanserlerin bafll ca nedenidir.

Detaylı

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi Organized Program (IARC) Features Screenin guidelines Initiatives to increase screening participation

Detaylı

Prof. Dr. Hüsnü Gökaslan Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji

Prof. Dr. Hüsnü Gökaslan Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji ANORMAL SERVİKAL HİSTOLOJİYE YAKLAŞIM Prof. Dr. Hüsnü Gökaslan Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Page 1 Prof.Dr. Funda Eren,MÜTF Patoloji A:D Prof.Dr.

Detaylı

SERV KOVAJ NAL SMEARDE EP TELYAL HÜCRE ANOMAL S SAPTANAN HASTALARIN, KOLPOSKOP K B YOPS SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES

SERV KOVAJ NAL SMEARDE EP TELYAL HÜCRE ANOMAL S SAPTANAN HASTALARIN, KOLPOSKOP K B YOPS SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2012-1, Sayfa 13-19 SERV KOVAJ NAL SMEARDE EP TELYAL HÜCRE ANOMAL S SAPTANAN HASTALARIN, KOLPOSKOP K B YOPS SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES Dr. Abdullah Boztosun 1, Dr.

Detaylı

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo. HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.com Her yıl, 530.000 yeni servikal kanser vakasına tanı konuyor

Detaylı

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 105-110 Sürekli T p E itimi PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR Hüsnü Gökaslan 1, Elif Esra Uyar 2 Özet Serviks kanseri kad nlarda

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Doç Dr Ayşen BAYRAM Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. GİRİŞ İnsan Papilloma Virus

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Article

Özgün Araştırma/Original Article Özgün Araştırma/Original Article Renal Serviksin Hücreli (Berrak Premalign Hücreli Lezyonlarında Tip) Karsinomlarda Sitolojik ve Cox-2 Ekspresyonu Histopatolojik ve Tanılar Mikrodamar Arasındaki Yoğunluğu

Detaylı

TIP FAKÜLTES Ö RENC LER ARASINDA HPV AfiISI B LG DÜZEY N DE ERLEND REN ANKET ÇALIfiMASI

TIP FAKÜLTES Ö RENC LER ARASINDA HPV AfiISI B LG DÜZEY N DE ERLEND REN ANKET ÇALIfiMASI Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2011-2, Sayfa 40-44 TIP FAKÜLTES Ö RENC LER ARASINDA HPV AfiISI B LG DÜZEY N DE ERLEND REN ANKET ÇALIfiMASI Dr. Zeynep Özsaran, Dr. Senem Demirci, Dr. Arif B. Aras ÖZET

Detaylı

SERVİKAL BİOPSİLERDE ENFEKSİYON TANISI DIAGNOSIS OF INFECTION IN CERVICAL BIOPSIES

SERVİKAL BİOPSİLERDE ENFEKSİYON TANISI DIAGNOSIS OF INFECTION IN CERVICAL BIOPSIES TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-2, Sayfa 57-61 Araştırma SERVİKAL BİOPSİLERDE ENFEKSİYON TANISI DIAGNOSIS OF INFECTION IN CERVICAL BIOPSIES Sümeyra Nergiz Avcıoğlu, Emre Zafer, Sündüz Özlem Altınkaya,

Detaylı

TÜRKİYE PAP SMEAR VERİLERİ. Dr. İlknur TÜRKMEN İstanbul Medipol Üniversitesi

TÜRKİYE PAP SMEAR VERİLERİ. Dr. İlknur TÜRKMEN İstanbul Medipol Üniversitesi TÜRKİYE PAP SMEAR VERİLERİ Dr. İlknur TÜRKMEN İstanbul Medipol Üniversitesi SERVİKAL SMEARLERDE EPİTEL HÜCRE ATİPİSİ DÖKÜMÜ Türkiye genelinde 45 hastane,38 laboratuvarı içeren Jinekopatoloji Çalışma Grubu

Detaylı

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1245 Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi HPV DNA Positivity Rate and Evaluation

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2 SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ Dr. Celalettin Ero lu, 1 Dr. Recep Ke li, 2 Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, 3 Dr. Ya

Detaylı

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Doç Dr Gökhan Tulunay Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EA Hastanesi-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği Preinvaziv lezyonların terminolojisi 2 Ulusal Kanser

Detaylı

PAP SMEAR REZİDUEL SIVILARINDAN HAZIRLANAN HÜCRE BLOKLARI SONUCLARININ SİTOLOJİK TANIYA KATKISI

PAP SMEAR REZİDUEL SIVILARINDAN HAZIRLANAN HÜCRE BLOKLARI SONUCLARININ SİTOLOJİK TANIYA KATKISI PAP SMEAR REZİDUEL SIVILARINDAN HAZIRLANAN HÜCRE BLOKLARI SONUCLARININ SİTOLOJİK TANIYA KATKISI Pembe Gül Güneş, Fügen Aker, Ceren Canbey, Mine Önenerk, İsmail Arslanpençesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve

Detaylı

Müjdegül Z. Karaca Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı THSK, Kanser Daire Başkanlığı dr_mujdegul@hotmail.com

Müjdegül Z. Karaca Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı THSK, Kanser Daire Başkanlığı dr_mujdegul@hotmail.com Smear dan HPV ye Serviks Kanseri Taramaları Müjdegül Z. Karaca Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı THSK, Kanser Daire Başkanlığı dr_mujdegul@hotmail.com Serviks kanseri dünyada en sık görülen 4. kanserdir

Detaylı

Patients with Epithelial Cell Abnormality in PAP Smears: Correlation of Results with Follow-Up Smears and Cervical Biopsies

Patients with Epithelial Cell Abnormality in PAP Smears: Correlation of Results with Follow-Up Smears and Cervical Biopsies Özgün Araştırma/Original Article doi: 10.5146/tjpath.2013.01182 Patients with Epithelial Cell Abnormality in PAP Smears: Correlation of Results with Follow-Up Smears and Cervical Biopsies PAP Smearde Epitel

Detaylı

BİYOPSİDE SIL TANISI. Dr. ALP USUBÜTÜN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

BİYOPSİDE SIL TANISI. Dr. ALP USUBÜTÜN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı BİYOPSİDE SIL TANISI Dr. ALP USUBÜTÜN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı HEDEFLER SIL de morfolojik değişikliklerin temeli Terminoloji neden değişiyor ve son durum (LAST) SIL tanısında

Detaylı

İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran 40 Yaş ve Üzeri Kadınların PAP Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran 40 Yaş ve Üzeri Kadınların PAP Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA 2013 İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran 40 Yaş ve Üzeri Kadınların PAP Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

VULVA,VAGİNA VE PREKANSERÖZ LEZYONLARI. Prof.Dr. Macit Arvas

VULVA,VAGİNA VE PREKANSERÖZ LEZYONLARI. Prof.Dr. Macit Arvas VULVA,VAGİNA VE SERVİKS KSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARI Prof.Dr. Macit Arvas VIN Son yıllarda y llarda giderek insidansı artmaktadır. r. Ortalama yaş 43 En belirgin semptom kaşı şıntı (% 79) olguda Sınıflama(ISSVD-Yeni)

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi Özgür Akman, Özgür Ozan Ceylan, Burak Gülşen, Can Şahingözü Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşen Terzi Amaç Özellikle kendi yaş grubumuzu yakından ilgilendirdiğini

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

KANSERDE PRİMER KORUMA TARAMALAR GERÇEKTEN ÖNEMLİ Mİ?

KANSERDE PRİMER KORUMA TARAMALAR GERÇEKTEN ÖNEMLİ Mİ? KANSERDE PRİMER KORUMA TARAMALAR GERÇEKTEN ÖNEMLİ Mİ? PROF.DR.BİNNAZ DEMİRKAN İÇ HASTALIKLARI AD, TIBBİ ONKOLOJİ BD TÜRKİYE-2013 VE 2023 YILI NÜFUS PİRAMİDİ 22013 22023 TÜRKİYE-2050 YILI NÜFUS PİRAMİDİ

Detaylı

Geliş Tarihi: 06/05/2015 Kabul Tarihi: 13/08/2015 Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul

Geliş Tarihi: 06/05/2015 Kabul Tarihi: 13/08/2015 Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-2, Sayfa 41-45 Araştırma SERVİKSİN İNTRAEPİTELYAL LEZYONLARININ TEDAVİSİNDE LOOP ELEKTROCERRAHİ EKSİYONEL PROSEDÜR (LEEP) UYGULAMASI SONUÇLARI THE RESULTS OF LOOP

Detaylı

Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi

Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi Mehmet Reşit ASOĞLU 1, Selçuk SELÇUK 1, Ahmed NAMAZOV 1, İlker KAHRAMANOĞLU², Ateş KARATEKE

Detaylı

Servikal Kanser Taramasında Asetikasit Sonrası İnspeksiyon ile Servikal Smearin Karşılaştırılması

Servikal Kanser Taramasında Asetikasit Sonrası İnspeksiyon ile Servikal Smearin Karşılaştırılması Araştırma Makalesi Servikal Kanser Taramasında Asetikasit Sonrası İnspeksiyon ile Servikal Smearin Karşılaştırılması Comparison of Visual Inspection of Cervix with Acetic Acid and Smear for Cervical Cancer

Detaylı

SERV KAL NTRAEP TEL YAL NEOPLAZ LERDE HPV SUB-T PLER N N ARAfiTIRILMASI

SERV KAL NTRAEP TEL YAL NEOPLAZ LERDE HPV SUB-T PLER N N ARAfiTIRILMASI Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2011-2, Sayfa 45-50 SERV KAL NTRAEP TEL YAL NEOPLAZ LERDE HPV SUB-T PLER N N ARAfiTIRILMASI Dr. Banu Bingöl 1, Dr. Faruk Abike 2, Dr. lknur Türkmen 3, Dr. Murat Büyükdo

Detaylı

Soru ve Olgularla Servikal Preinvaziv Hastalıklar Paneli

Soru ve Olgularla Servikal Preinvaziv Hastalıklar Paneli Soru ve Olgularla Servikal Preinvaziv Hastalıklar Paneli Panelistler Sinan Berkman, Macit Arvas Fuat Demirkıran, Yavuz Salihoğlu, Tugan Beşe Sorular Samet Topuz Olgu sunumu 35 yaşında, nullipar yeni evli

Detaylı

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Kanser Taramaları Toplum tabanlı taramalar; Meme Kanseri Serviks Kanseri Kolorektal Kanser 40-69 yaş kadın 2 yılda bir Mamografi çekilmesi 30-65 yaş kadın

Detaylı

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği PROLİFERATİF LEZYONLAR Meme kanseri için risk artışı yapan lezyonlar(prekanseröz)

Detaylı

SERV KAL PATOLOJ LER OP. DR. GÜVENÇ KARLIKAYA

SERV KAL PATOLOJ LER OP. DR. GÜVENÇ KARLIKAYA SERV KAL PATOLOJ LER OP. DR. GÜVENÇ KARLIKAYA SERV KS UTER GÖRÜNÜM VE ANATOM SERV KS UTER H STO PATOLOJ Squamo columnar Junction Pathology of Vulva, Vagina and Cervix 4 Epithelium of the cervix SERV KS

Detaylı

Prof Dr Gülnur Güler. YıldırımBeyazıtÜniversitesi

Prof Dr Gülnur Güler. YıldırımBeyazıtÜniversitesi Prof Dr Gülnur Güler YıldırımBeyazıtÜniversitesi HPV İlişkili Kanserler HPVtoday.com Nature 488, S2 S3 (30 August 2012) doi:10.1038/488s2a HPV 200 den fazla tip kutanöz veya mukozal doku 30-40 tip genital

Detaylı

Patoloji Arşivindeki 10 Yıllık Kanser (1991-2000) Olgularının Genel Değerlendirilmesi

Patoloji Arşivindeki 10 Yıllık Kanser (1991-2000) Olgularının Genel Değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı:3, (164-169) Patoloji Arşivindeki 10 Yıllık Kanser (1991-2000) Olgularının Genel Değerlendirilmesi Selver Özekinci ÖZET Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji

Detaylı

HPV MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM: mrna BAZLI TESTLER. Doç. Dr. Ahmet Pınar Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

HPV MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM: mrna BAZLI TESTLER. Doç. Dr. Ahmet Pınar Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi I. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM: mrna BAZLI TESTLER Doç. Dr. Ahmet Pınar Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farklı Dokularda

Detaylı

Serviks Patolojilerinin Toplum Bazlı Değerlendirilmesi Ve Önlenmesi

Serviks Patolojilerinin Toplum Bazlı Değerlendirilmesi Ve Önlenmesi Serviks Patolojilerinin Toplum Bazlı Değerlendirilmesi Ve Önlenmesi Op. Dr. Mehmet Gökçü Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği Serviks Kanseri Yarım milyon yeni olgu %50 Mortalite

Detaylı

Gebelikte Servikovaginal Sitolojik Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Gebelikte Servikovaginal Sitolojik Değişikliklerin Değerlendirilmesi Gebelikte Servikovaginal Sitolojik Değişikliklerin Değerlendirilmesi The Evaluation of Cervicovaginal Cytological Changes During Pregnancy Remzi ABALI*, H.Serpil BOZKURT**, Mustafa AKSU***, Zuhal KOÇYILDIZ***,

Detaylı

Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma Original Article / Orijinal Araştırma Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma Ömer Erkan YAPÇA 1, İlhan Bahri DELİBAŞ 2, Elif ONAT 3 1 Atatürk 1- Yeri Üniversitesi Tıp

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Servikal Neoplazilerde Gözle Tarama Pratik El Kitab. Ankara Ortado u Lions Kulübü, 2005 ISBN 975-98251-0-4

Servikal Neoplazilerde Gözle Tarama Pratik El Kitab. Ankara Ortado u Lions Kulübü, 2005 ISBN 975-98251-0-4 1 Servikal Neoplazilerde Gözle Tarama Pratik El Kitab Ankara Ortado u Lions Kulübü, 2005 ISBN 975-98251-0-4 International Agency for Research on Cancer taraf ndan 2003 y ll nda yay nlanm fl olan A practical

Detaylı

TABLO DÝZÝNÝ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Türkiye de en sýk görülen kanserler, erkek-2008 Türkiye de en sýk görülen

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Araştırma: Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Duygu Fındık 1, Hatice Türk Dağı 1, Uğur Arslan 1, Yücel Fındık 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji,

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır (Ofis Biyopsi F. Küretaj H/S Biyopsi) Dr.Muzaffer Sancı T.C. S.B. Tepecik E.A.H. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği

Detaylı

ÖZET A BSTRACT. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ , Sayfa ARAŞTIRMA

ÖZET A BSTRACT. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ , Sayfa ARAŞTIRMA TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2014-3, Sayfa 84-90 ARAŞTIRMA 2012 YILINDA DÜZCE KETEM E BAŞVURAN KADINLARDA KOLPOSKOPİ SONUÇLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER THE RESULTS OF COLPOSCOPY AND RELATED FACTORS IN

Detaylı

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince bildirimi zorunlu 6 Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmış olmasına rağmen ülkemizde

Detaylı

2008 N b e T ı ödülü Harald Zur Hausen

2008 N b e T ı ödülü Harald Zur Hausen HPV Human Papilloma Virüs Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Ekim / 2008 2008 Nobel Tıp ödülü Harald Zur Hausen Prof. Dr. Harald zur Hausen 1981 den itibaren 1. HPV nin birçok genotipi olduğunu

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z Gülçin Alp AVCI 1,2, Gülendam BOZDAYI 1, Ça atay TAfiKIRAN 3,

Detaylı

ÖZET A BSTRACT. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ , Sayfa Geliş Tarihi: 14/03/2017 Kabul Tarihi: 10/04/2017 1

ÖZET A BSTRACT. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ , Sayfa Geliş Tarihi: 14/03/2017 Kabul Tarihi: 10/04/2017 1 TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2016-3, Sayfa 107-112 HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS POZİTİF KADINLARDA KONVANSİYONEL VE SIVI BAZLI SMEAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI COMPARISON OF CONVENTIONAL AND LIQUID BASED

Detaylı

Serviksin Prekanseröz Lezyonlarında Human Papilloma Virus (HPV) Tiplerinin Belirlenmesi

Serviksin Prekanseröz Lezyonlarında Human Papilloma Virus (HPV) Tiplerinin Belirlenmesi Klinik Çalışma HPV tiplerinin belirlenmesi Van Tıp Dergisi: 20(2): 70-75, 2013 Serviksin Prekanseröz Lezyonlarında Human Papilloma Virus (HPV) Tiplerinin Belirlenmesi Hayriye Eren *, Nail Özgüneş **, Yasemin

Detaylı

Servikal Smear Sitolojisi ile Servikal Biyopsilerin Sitohistolojik Korelasyonu

Servikal Smear Sitolojisi ile Servikal Biyopsilerin Sitohistolojik Korelasyonu ORİJİNAL ARAŞTIRMA Servikal Smear Sitolojisi ile Servikal Biyopsilerin Sitohistolojik Korelasyonu Sezen KOÇARSLAN, a Bayram Erol ALTUNBAŞ, a Muhammet Emin GÜLDÜR, a Aysun CAMUZCUOĞLU, b Muharrem BİTİREN

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Genel bilgiler Tümör hücreleri, Subkapsüler sinüzoid İntraparankimal sinüzoid Histiositlerde burada bulunur Genel bilgiler Kanser hücreleri genellikle grup oluşturur

Detaylı

SERVİKS KANSERİ VE PREKANSERÖZ LEZYONLARINDA PCR İLE HPV TİPLEMESİ

SERVİKS KANSERİ VE PREKANSERÖZ LEZYONLARINDA PCR İLE HPV TİPLEMESİ KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE SERVİKS KANSERİ VE PREKANSERÖZ LEZYONLARINDA PCR İLE HPV TİPLEMESİ Dilek YAVUZER, 1 Nimet KARADAYI, 1 Aykut ERDAĞI, 1 Taflan SALEPÇİ, 2 Hüseyin BALOĞLU, 3 Reşat DABAK

Detaylı

Human Papilloma Virus

Human Papilloma Virus Human Papilloma Virus tanı-izlem-korunma-danışmanlık-tedavi Doç.Dr. Kurtuluş ÖNGEL İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği HPV Papovaviridae ailesinden. 20 eşit yüzeyli (ikosahedral)

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

SERVİKS KANSERİ TARAMASINDA HPV DNA TESTİNİN YERİ THE IMPORTANCE OF HPV DNA TEST IN THE SCREENING OF CERVICAL CANCER

SERVİKS KANSERİ TARAMASINDA HPV DNA TESTİNİN YERİ THE IMPORTANCE OF HPV DNA TEST IN THE SCREENING OF CERVICAL CANCER TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-1, Sayfa 1-6 Derleme SERVİKS KANSERİ TARAMASINDA HPV DNA TESTİNİN YERİ THE IMPORTANCE OF HPV DNA TEST IN THE SCREENING OF CERVICAL CANCER Dinçer Yıldırım, Hüsnü Gökaslan

Detaylı

Antenatal Kontrollerde PAP Smear Taramas ve Sonuçlar H RESULTS OF PAP SMEAR SCREENING IN ANTENATAL EXAMINATIONS. Summary

Antenatal Kontrollerde PAP Smear Taramas ve Sonuçlar H RESULTS OF PAP SMEAR SCREENING IN ANTENATAL EXAMINATIONS. Summary Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 111-115 Araflt rmalar Antenatal Kontrollerde PAP Smear Taramas ve Sonuçlar H RESULTS OF PAP SMEAR SCREENING IN ANTENATAL EXAMINATIONS E. Zeynep Tuzcular Vural 1, Ifl k Gönenç

Detaylı

KADINLARIN SERVİKS KANSERİ VE PAP SMEAR TESTİ YAPTIRMA DURUMLARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KADINLARIN SERVİKS KANSERİ VE PAP SMEAR TESTİ YAPTIRMA DURUMLARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ KADINLARIN SERVİKS KANSERİ VE PAP SMEAR TESTİ YAPTIRMA DURUMLARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF WOMEN AWARENESS LEVEL OF CERVICAL CANCER & CONDUCTING

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı