EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk slam Sanat Tarihi Bölümü nden mezun oldu. Ayn bölümde yüksek lisans ve doktora yapt y l ndan beri Vak flar Genel Müdürlü ü ne ba l Türk Vak f Hat Sanatlar Müzesi Müdürü olarak görev yapmaktad r. Bir çok milli ve uluslararas kongrelere kat lm flt r. Antik Dekor, Art Dekor, lgi, Antika, Sanat Tarihi Araflt rmalar, Vak flar Kültür ve Sanat Dergilerinde makaleleri yay nlanm flt r. Türk Vak f Hat Sanatlar Müsesi nde Bulunan Bezemeli Kur an- Kerimler isimli kitab bulunmaktad r. (1999) 282

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U X Son zamanlarda artan eski eser h rs zl klar ndan dolay, stanbul ili içinde ve d fl nda ( Bursa, Konya, Beyflehir, Aksaray vs.) bulunan tarihi de ere haiz, müzelik tafl n r Vak f eserleri, sanat tarihçilerinden oluflan komisyon marifeti ile, emniyet tedbirleri alt nda, foto rafl Eski Eser Envanter Fiflleri yap larak, 1974 tarih ve say l Resmi Gazetenin, Mazbut ve Mülhak Vak f Cami ve Mescitlerdeki Teberrükat Eflyas Hakk ndaki Teberrükat Yönetmeli i nin 23. maddesinde yer alan : Vak flar Genel Müdürlü ünce lüzumlu görülen tarihi ve bedii de eri haiz eflya, vak flar müzesine konulmak amac yla, bulundu u cami veya mescitten, yerine vakf n flart ve gayesi göz önünde bulundurularak, yenisi koyulmak sureti ile, ilgili Müftülü ün bilgisi dahilinde al nabilir hükmü çerçevesinde, bulunduklar yap lardan ( cami, türbelerden ) Vak flar Genel Müdürlü üne ba l, stanbul da bulunan Vak f Müzelerine ( Hal, Türk nflaat ve Sanat Eserleri, Türk Vak f Hat Sanatlar Müzeleri ) intikal ettirilerek, teflhir edilmektedir. Bu araflt rmada, stanbul Bayezit Türk Vak f Hat Sanatlar Müzesi Müdürlü ünde bulunan, Eyüp Camisi, Eyüp Sultan, Zal Mahmud Pafla, fiah Sultan Türbelerine Vakfedilmifl, 6 adet yazma Kuran- Kerim, 1 adet Kuran- Kerim Cüzü ile, 1 adet hat levhas, sanat tarihi disiplini içinde tan t lmaya çal fl lacakt r Hat Levhas Envanter numaras 496 olan, 407x 105 cm ebad ndaki hat levhas,!9. yüzy lda Sultan Mahmut II ( ) 496 Hat levhas taraf ndan, koyu yeflil renkli tahta zemine sar yald z ile, celi sülüs hat kullan larak, malakari tekni inde yaz lm fl olup, Her yönü ile Allah bize kafidir. Vekillerinde en iyisidir. lah olarak ilahlar n en iyisidir. Ve yard m edicilerin en güzelidir anlam n içermektedir. Sol altta istifli olarak Sultan Mahmud II. nin imzas görülmektedir. Yaz n n etraf nda sar yald z çerçeve bulunur.bunun d fl nda da zikzaklar n alt ndan ve üstünden geçen, yaprakl k vr ml dallar n oluflturdu u bir bordür yer almaktad r. Eser Eyüp Sultan Camisinden getirilmifltir Kuran- Kerim Cüzü 1. Envanter numaras 692 olan, 24,5x 17x 1 cm ebad ndaki, flemseli ve salbekli, viflneçürü ü renkli deri ciltli, Kuran- Kerim Cüzü 16. yüzy la aittir. Fatiha sayfas nda, sure ismi, alt n zeminli kartufl formundaki alan üzerine beyaz mürekkep ile yaz lm flt r. Bunun 1 Zübeyde Cihan ÖZSAYINER, Hattat Osmanl Padiflah II. Sultan Mahmut, Vak flar, st.1984, s: 65.

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 692 Kuran- Kerim Cüzü 692 Servlevha sayfas 692 Fatiha sayfas 692 Süre bafl 692 Vak f sayfas 692 Sayfa düzeni 284

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U X d fl ndaki k s mlarda, lacivert zemin üzerine alt n ile, k vr ml dallardan ç kan, hatayi ve yaprak motiflerinden oluflan bitkisel bezeme yer almaktad r. Ayn tezhip, alt k s mda aynen tekrarlanm flt r. Alt, üst ve yan da bulunan tepelikler de ayn üslupta bezenmifltir. Bu bölümün etraf nda, lacivert renkli t lar yer almaktad r. Fatiha sayfas nda 6 sat r, di er sayfalarda 9 sat r halinde yaz lan nesih yaz lar n, Allah, (C.C) lafz geçen k s mlar alt n mürekkep ile yaz lm flt r. Duraklar, serlevha sayfas nda 5 dilimli alt n çiçek, di er sayfalarda ise, daha sade alt n daire formundad r.yaz lar n etraf alt n ve siyah cetvel ile çevrilmifltir. Cetvel d fl nda alt n ile afler isimleri yer almaktad r. Kuran- Kerim Cüzü, brahim Hemzevi nin o lu Muhammed taraf ndan Eba Eyyup el Ensari Türbesine vakfedilmifltir. 707 Kuran- Kerim lar n aras nda alt n ile, daire formunda duraklar bulunmaktad r. Yaz lar n sa ve solunda ise, alt n zemin üzerinde k rm z ile, bitkisel motiflerin yer ald 5 dilimli rozet ile, lacivert zemin üzerinde alt n ile, bitkisel motiflerin bulundu u kartufllar yerlefltirilmifltir. Yaz - 3. Kuran- Kerimler 1. Envanter numaras 707 olan, 41x 27x 8 cm ebad ndaki, flemseli ve salbekli, viflneçürü ü renkli deri ciltli Kuran- Kerim, 16. yüzy la ait olup, reyhani hat ile yaz lm flt r. Serlevha sayfas nda sure isimleri, alt n zeminli kartufl formunda alanlar üzerine, beyaz mürekkep ile yaz lm flt r. Bu form, alt k s mda aynen tekrarlanm flt r. Ayn sayfada, 7 sat rl k reyhani hat- 707 Serlevha sayfas 285

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 712 Kuran- Kerim 707 Kuran- Kerim cildi n n etraf nda, alt n ve lacivert rengin hakim oldu u t lar vard r. Serlevha sayfas n n d fl nda, sure isimleri k rm z mürekkep ile yaz lm flt r. 11 sat rl sayfadaki duraklar, k rm - z renkte, üç veya tek nokta olarak düzenlenmifltir. Yaz n n etraf nda k rm z ince cetvel yer almaktad r. Son k s mda, Abdülmennan o lu Mustafa Kethüda taraf ndan Eyüp te fiah Sultan ve Zal Mahmud Pafla Türbesine vakfedildi ine dair, Vak f kayd bulunmaktad r. 2. Envanter numaras 712 olan, 34,5x 25x 8,5 cm ebad ndaki, bordo renkli salbek bezemeli, deri ciltli Kuran- Kerim, 14. yüzy la ait olup, nesih hatl d r. Serlevha sayfas nda sure isimleri, lacivert zeminli kartufl formunda alanlar üzerinde, alt n tahrirli beyaz mürekkep kullan larak yaz lm flt r. Zeminde, alt n ile boyanm fl, bitkisel bezemeler yer almaktad r. Bu k sm n sa ve solunda, lacivert zemin üzerinde, alt n bezemeli iki rozet yerlefltirilmifltir. Bu düzen alt k s mda aynen tekrarlanm flt r. Befl sat r halinde yaz lan nesih hatlar n, aras nda olmas gereken, alt n ile

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U X çiçek formunda düzenlenmifl duraklar, sat r n üstlerinde yer almaktad r. Yaz - n n sa ve solunda, alt n ve lacivert rengin hakim oldu u bezemeli cetveller bulunmaktad r. Cetvelin sa nda, alt n ve lacivert rengin kullan ld, tepelik motifi yer almaktad r. Tepeli in alt ve üstünde, ayn tarzda bezenmifl rozetler bulunmaktad r. Sayfan n en üstünde Vakf Mustafa Kethüda yaz l d r. Serlevha sayfas n n d fl ndaki cetvelsiz sayfalarda, sure isimleri, k rm z mürekkep ile yaz lm flt r. Duraklar, 11 sat rl nesih hatlar n aras nda, k rm z ile üç nokta fleklinde düzenlenmifltir. Nas suresinin alt nda, lacivert zemin üzerine, etraf alt n tahrirli beyaz mürekkep ile yaz lm fl, 3 sat rl k Arapça hatlar n yer ald, rozet fleklinde bir bezeme bulunmaktad r. Yaz n n d fl nda kalan bu k s m, lacivert zemin üzerine alt n ile boyanm fl, bitkisel motifler ile doldurulmufltur. Kuran- Kerim, Mustafa Kethüda taraf ndan Zal Mahmut Pafla Türbesine vakfedilmifltir Kuran- Kerim 1322 Kuran- Kerim in vak f sayfas 3. Envanter numaras 1322 olan, 22x 15x 4 cm ebad ndaki, kahverengi renkli deri ciltli Kuran- Kerim, nesih hat ile yaz lm flt r. Fatiha sayfas orijinal olmay p, sonradan ilave edilmifltir. Bakara sayfas, 8 sat r halinde yaz lm fl olup, duraklar k rm z nokta formunda düzenlenmifl Kuran- Kerim serlevha yaz s 287

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A tir. Yaz n n etraf n, üç adet, ince k rm z beflgen cetvel çevirmektedir. Di er sayfalarda, 13 sat r halinde yaz lan nesih yaz lar n aralar nda, k rm z nokta fleklindeki duraklar n tekrarland - görülmektedir. Sure isimlerinde ve yaz n n etraf n çeviren cetvellerde de k rm z renk kullan lm flt r. Kuran- Kerim, Eyüp Sultan Camisinde okunmak üzere, Rumi 1331 senesinde, Rusçuk lu Gülli Han m taraf ndan vakfedilmifltir. 4. Envanter numaras 1154 olan, 20x 13x 4,5 cm ebad ndaki, köflebentli, flemseli, kahverengi meflin ciltli, Kuran- Kerim, Hasan bin Osman Tuzlavi taraf ndan, Hicri 1239 tarihinde, nesih hat ile yaz lm flt r. Fatiha sayfas ndaki nesih yaz lar, 7 sat rl olup, duraklar koyu yeflil renkli Kuran- Kerim serlevha sayfas 1154 Kuran- Kerim dir. Tezhipler geç devir özelli i tafl - maktad r. Di er sayfalarda, 15 sat r halinde yaz lan nesih yaz lar n aralar nda, k rm z nokta fleklindeki duraklar bulunmaktad r. Süre isimleri, k rm z mürekkep ile yaz lm flt r. Yaz n n etraf nda, ince k rm z renkli cetvel yer almaktad r. Kuran- Kerim, Refika Han m taraf ndan, 12 Rebiülevvel 1338 tarihinde Eyüp Sultan Camisine vakfe dilmifltir. 5. Envanter numaras 898 olan, 30x 20x 5 cm ebad ndaki, flemseli meflin ciltli Kuran- Kerim nesih hat ile yaz lm flt r. Bezemesiz olan serlevha sayfas ndaki nesih yaz lar, 7 sat rl olup, durak kullan lmam flt r. Yaz lar n etraf n, k rm z renkte cetvel çevirmektedir. Di er sayfalarda, 13 sat r halinde yaz lan nesih yaz lar n aralar nda, k rm z nokta fleklindeki duraklar bulunmaktad r. Süre isimleri k rm z mürek- 288

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U X 898 Kuran- Kerim kep ile yaz lm flt r. Yaz n n etraf nda, ince k rm z renkli cetvel yer almaktad r. Kuran- Kerim, Cemile Han m taraf ndan, 11 A ustos 1344 tarihinde Eyüp Sultan Camisine vakfedilmifltir. ne vakfedilmifltir. Vak f tarihi bilinmektedir. 2 Türk Vak f Hat Sanatlar Müzesinde ayn Vak f taraf ndan vakfedilen bir Kuran- Kerim daha bulunmaktad r. 3 Görülüyor ki, Osmanl da mimari eserleri ( selatin camileri, Sultan ve rical türbeleri ) vakfeden atalar m z, bu eserlerin içinde okunmak üzere, yazma Kuran- Kerimler, Cüzler ve hat levhalar n da vakfetmeyi ihmal etmemifllerdir. Bu vak f yazma eserleri yazan, tezhipleyen, ciltleyen, vakfeden, vak f ruhuna sahip de erli sanatç ve vak flar rahmet ve sayg ile an yorum. Ruhlar flad olsun, nur içinde yats nlar. Onlara lay k bir nesil olmak için, ayn ruhla, çok çal flmam z gerekti ine inan yorum. 2 Zübeyde Cihan ÖZSAYINER, Türk Vak f Hat Sanatlar Müzesinde Bulunan Tezhipli Kur an- Kerimler, Ankara 1999, sayfa: A.g.e, sayfa: Envanter numaras 722 olan, 41x 29x 6 cm ebad ndaki, ciltsiz Kuran- Kerim nesih hat ile, Hasan Hayri taraf ndan, muhtemelen XV. yüzy lda yaz lm flt r. Serlevha sayfas nda sure ismi lacivert zemine beyaz mürekkep ile yaz l p, etraf alt n ile tahrirlenmifltir. Sure bafll klar farkl flekilde bezenmifl olan di er sayfalarda, 15 sat r halinde yaz lan nesih yaz lar n aralar nda, alt n ile rozet fleklinde yap lm fl duraklar bulunmaktad r. Kuran- Kerim, Mustafa Kethüda taraf ndan, Zal Mahmud Pafla Türbesi- 722 Kuran- Kerim 289

FAT H SULTAN MEHMED N EYÜP SULTAN KÜLL YES VAKF YES

FAT H SULTAN MEHMED N EYÜP SULTAN KÜLL YES VAKF YES FAT H SULTAN MEHMED N EYÜP SULTAN KÜLL YES VAKF YES Sadi BAYRAM Vak flar Genel Müdürlü ü (Uzman) Vak flar Genel Müdürlü ü Kültür ve Tescil Dairesi Baflkan. 1943 Merzifon do umlu. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Özet Ali KILCI Arkeolog -Sanat Tarihi Uzman VGM T ürkiye nin Trakya topraklar ile bafllayan Balkan Yar madas, Arnavutluk, Bulgaristan,

Detaylı

MEHMED REMZ B N RÜfiDÎ N N GONCE- LÂLEZAR-I BA -I KADÎM BAfiLIKLI R SALES NDE TANITILAN EYÜPLÜ LÂLEZARÎLER VE LÂLELER

MEHMED REMZ B N RÜfiDÎ N N GONCE- LÂLEZAR-I BA -I KADÎM BAfiLIKLI R SALES NDE TANITILAN EYÜPLÜ LÂLEZARÎLER VE LÂLELER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A MEHMED REMZ B N RÜfiDÎ N N GONCE- LÂLEZAR-I BA -I KADÎM BAfiLIKLI R SALES NDE TANITILAN EYÜPLÜ LÂLEZARÎLER VE LÂLELER Z Dr. Candan NEML O LU 1947 de Trabzon

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Y R D D O Ç D R N A C fi A H N Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nsanl

Detaylı

Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi

Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi Özet lasik dönem Osmanl mimarisinin örne i olan Haydarpafla K Külliyesi cami, çifte hamam ve bir çeflmeden oluflmaktad

Detaylı

TÜRK GEL R VERG S TAR FELER N N DE ERLEND R LMES

TÜRK GEL R VERG S TAR FELER N N DE ERLEND R LMES Makale - 2 TÜRK GEL R VERG S TAR FELER N N DE ERLEND R LMES G R fi 24 Yüzy llard r en önemli kamu geliri vasf na sahip verginin temel ö elerinden bir tanesi de verginin oran ve tarifesidir. Verginin tarh

Detaylı

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI Yard. Doç. Dr. Mehmet SARI * * Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö retim Üyesi. G R fi Eski kaynaklarda Karahisâr- Sâhip olarak geçen,

Detaylı

M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I

M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I Selçuk SEÇK N fiükrü SÖNMEZER 1976 Y l nda Yalova da do du. 1998 Y l nda, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü nü "XIV. Yüzy l Beyliklerinden

Detaylı

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM

EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM Z Yrd. Doç. Dr. YAfiAR ÇORUHLU 1964 y l nda Trabzon da do du..ü. Edebiyat

Detaylı

EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME

EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME Z Dr. Mehmet EFEND O LU 7.4.1957 tarihinde Bat Trakya n n Gümülcine flehrinde do du. lkokuldan sonra

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k:

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k: ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL ARALIK 2006 Sunum ve Yay na Haz rl k: Fatma Meliha fien Reyhan Çorak Murat Karavelio lu Redaksiyon: Betül Özel Çiçek

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 86-115-CUM-2-A 27/7/06 0:08 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 2

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi

Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi R. Tamay Bafla ac GÜL 1 Ulvi Reha F DANCI 2 Girifl Türkiye'de veteriner hekimli i e itim-ö retiminde biyokimyan n, ba

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı