EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER Z ARfi. GÖR. EM NE KETENC O LU 1973 y l nda Ad yaman da do du y l nda Gazi Üniversitesi Mesleki Yayg n E itim Fakültesi El Sanatlar Yayg n E itimi Bölümü Nak fl Ana Sanat Dal program ndan mezun oldu. Lisans tezini Gaziantep-Nizip Antep fli fllemeleri konusunda haz rlad y l nda Gazi Üniversitesi Yayg n E itim Fakültesi El Sanatlar Yayg n E itimi Bölümü nün açm fl oldu u s nav kazanarak Nak fl Ana Sanat Dal na Araflt rma Görevlisi olarak atand. Halen ayn göreve devam etmekte. 250

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Türk iflleme sanat nda ifllemeli puflidelerin zengin örnekleri vard r. Bunlar n büyük bir grubu stanbul daki hanedan türbelerinde bulunmaktad r. Geç dönem Osmanl nak fl sanat konusunda gerek malzeme gerek teknik gerek motif ve kompozisyon çeflitlemeleriyle bilgi veren bu parçalar iflleme sanat tarihinde önemli bir yer tutmaktad r.bu parçalar aras nda Adile Sultan türbesindeki puflideler eksik bilgilerimizi tamamlamaktad r. Burada konu Adile Sultan Türbesindeki puflidelerdir. Konu olarak puflideleri özellikle Adile Sultan Türbesindeki puflideleri seçmekteki amac m z puflidelerle (sanduka örtüsü) ilgili bir iki makale d fl nda ayr nt l bir çal flman n ve bu örtülerin iflleme ana sanat dal disiplininin gerektirdi i biçimde dökümantasyonunun flimdiye kadar yap lmam fl olmas d r. Oysa Türk iflleme sanat n n malzeme, teknik ve süslemeleri aç s ndan önemli örneklerinden olan puflidelerin foto raf ve slaytlar çekilerek, rölöveleri ç kar larak, gözlem fiflleri arac - l yla nitelikleri belirlenerek belgelenmesi ve gelecek kuflaklara aktar lmas gereklidir. Türbede 1998 y l yaz nda yap lan çal flmalarda yedi puflide örne ine rastlanm flt r. Bunlardan ikisinin yap n n içinde ve insitü halde, birinin ara bölümde, di er dördünün ise bahçede korumaya al nm fl oldu u görülmüfltür (Foto raf 1-2). Bu bildiri yaln z Adile Sultan Türbesi nde gözlenen puflidelerle s n rl d r. Bilindi i gibi Adile Sultan Türbesi Eyüp Sultan da Bostan skelesi sok. No: 2 de bulunmaktad r (Foto raf 3). Türbe Mehmet Ali Pafla Türbesi ad ylada bilinmektedir y l nda Sultan Abdulmecit devrinde yani Adile Sultan n ölümünden önce infla edilmifltir. Kaynaklara göre Adile Sultan 23 May s 1826 da II. Mahmut un Zenginar Han m dan do an k z d r. Sultan Abdülmecid in k zkardefli,ii.abdülha- Foto raf 1: nsitü halinde bulunan sandukalar Foto raf 2: Türbenin bahçesinde korumaya al nm fl sandukalar n üstünü örten çad r kald - r ld ktan sonra çekilmifl foto raf Foto raf 3- Adile Sultan Türbesinin genel görünüflü. 251

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SADRAZAM MEHMET AL PAfiA (Adile Sultan n eflidir. Deryal k ve sadrazaml k yapm flt r de vefat etmifltir). SIDIKA HANIM SULTAN (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n küçük yaflta ölen k zlar d r). AL YE HANIM (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n küçük yaflta ölen k zlar d r). SMA L BEY (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n o ullar d r). HAYR YE HANIM SULTAN (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n k zlar d r). Çizim 1: stanbul-eyüp Sultan da Adile Sultan Türbesi (Y. Demiriz; 1987) den al nm fl Plan na oturtulmufl sandukalar n taslak çizimi. Çizim 2: Puflidelerin kroki çizimi (1) Türbenin kuzey cephesindeki levhadan al nm flt r. (2) Bar flta, H. Örcün, V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara, Haziran 1996: S. 94 mid in halas d r. Küçük yaflta annesini kaybeden Adile Sultan II. Mahmut un bafl kad n Nevfidan Kad n büyütmüfltür. Sultan II. Mahmut un çocuklar n n e itimine gösterdi i özenle saraydaki özel hocalardan din, edebiyat, müzik ve hat dersleri alm flt r y l nda Tophane Müfliri Mehmet Ali Pafla ile evlenmifltir. Adile Sultan 1899 da vefat etmifltir. Türbedeki aç klama levhas na göre türbede gömülü bulunanlar afla daki gibi s ralanmaktad r. Türbenin sa ndakiler: AD LE SULTAN 252 Türbenin giriflinin solundakiler: RESAN HANIM (Sultan V. Murat n han mlar ndand r da vefat etmifltir). AL YYE SULTAN (Sultan V. Murat n Resan Han m dan do an k z d r de vefat etmifltir). Dokuzuncu mezar bofltur.(1) Bu mezarda türbeye ait eflyalar n oldu unu da Doç. Dr. Hikmet Özdemir "Adile Sultan Divan " adl kitab nda belirtmektedir. Hücrelerinin üstünden kald - r lm fl sandukalar n kimli i belirlenmemifltir. Sandukalar plana taslak çizimle yerlefltirilmifl ve numara verilerek belgelenmeye çal fl lm flt r. (Çizim 1). "Genellikle dikdörtgen prizma üzerine oturtulmufl üçgen bir prizma biçimindeki kapaktan oluflan sanduka örtüleri ya bir ya da birden fazla parçadan meydana gelmektedir. Bir parçadan oluflan örtüler (puflideler) dikdörtgen biçimindedir. Birden fazla parçadan oluflan örtüler ise ya kapak ve gövdeyi örten birpuflide ile bafl ve ayak ucunu kaplayan puflide levhalar ya da kapa örten (puflideler) gövdeyi saran örtüler ile bafl ve ayak ucunu kaplayan puflide levhalar ndan meydana gelmektedir.genellikle puflideler dikdörtgen puflide levhalar ise üçgenle taçlanm fl dikdörtgen gövdeyi saran eteklerse ince uzun dikdörtgen biçimindedir. Bu arada sandukay kaplayan di er bir ifade ile sandukaya fiks edilmifl örnekler vard r".(2)

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Adile Sultan Türbesinde ise daha çok 6 (alt ) parçadan oluflan ve sandukaya fiks edilmifl puflideler vard r. Bunlar bafl, ayak, tepelik, yan tepelik ve alt yan parçalardan oluflmaktad r. PUfi DE ÖRNEKLER 1 NOLU PUfi DE: (foto raf 4) Her parças n n ayr ayr çizimleri yap lan puflidelerin tekrar edilen bölümleri çizilmemifl yanl z numaralanm flt r. Kullan lan Malzemeler: flleme lacivert kadife zemin üzerine uygulanm flt r. fllemenin alt nda özel olarak haz rlanan çiriflli karton, kumafl alt nda ikinci bir kumafl kullan lm fl ve karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile sar lm flt r. Süsleme gereci olarak gümüfl rengi kurt olarak isimlendirilen yay biçiminde k vr lm fl tel kullan lm flt r. Jakobyen atmas uygulanan ünitelerin baz bölümlerde de pul kullan lm flt r. fllemede dival ifli tekni i uygulanm flt r. Dival ifli i nelerinden, kabartma görünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek Kitabesi: Kuzey Cephe: "La ilahe illellah El Mülkü l-hakku l-mubin Muhammed Resulullah Sad ku l Va de l Emir." (3) Güney Cephe: Kuzey cephe ile ayn. Foto raf 4: 1 nolu puflidenin genel görünümü Çizim 3: 1 Nolu Puflidenin rölövesi. motifin yüzeyine bazen karton yap flt - rarak, bazen de iplik sar larak elde edilmifltir. Çiçek ve yapraklarda yarmal sarma i nesi, jakobyen atmas gözlenmektedir. Bitkisel Bezeme: Gül, gonca, yaprak ve dallar, yaban gülleri ve y ld z çiçekleri. 253 Yaz l Bezeme: Kitabe Kitabe; gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri ve k vr ml dallardan oluflan bir bordür ile çerçeve içine al nm flt r (Foto raf 5). Bafl k sm n n üst bölümünde ise gül, gonca, yaprak ve dallarla oluflturulmufl (4) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur. (3) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur.

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 5: 1 nolu puflidenin üst k sm n n görünüflü Foto raf 6: 1 nolu puflidenin bafl k sm (bat cephesi) Foto raf 7: 1 nolu puflidenin ayak k sm n n görünüflü Foto raf 8: 1 nolu puflidenin yan k sm n n görünüflü Foto raf 9: 2 nolu puflide Çizim 4:2 Nolu Puflidenin (Bat Cephesi) nin rölövesi. Kitabesi: Bat Cephesi: "Hüve l-hakku l-baki Kuzey Cephesi: La lahe illellah el-mülku l-hakku l-emin Güney Cephesi: Muhammet Resullullah Sad ku l-va de l-emin" 6 bir asma çelenk bulunmaktad r. Asma çelenkle köfle ve tepedeki üçgen birimler benzer çiçekler,yaban gülleri ve y ld z çiçekleri ile dolgulanm flt r (Foto raf 6). Ayak bölümü ile kuzey-güney yan cephelerde vazoya yerlefltirilmifl y ld z çiçekleri, gül dallar görülmektedir (Foto raf 7). Yukar da ölçüleri verilen bu örne in kumafl ve ifllemesinde yer yer kopmalar ve sökülmeler tespit edilmifltir (Foto raf 8). Onar ma ihtiyac vard r. (5) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur. (6) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur NOLU PUfi DE: nsitü halde bulunan puflidelerden biri olan bu örnek üzerindeki kitabeye göre Sultan V. Murat n han mlar ndan olan Resan Han m a aittir (Foto raf 9). Kullan lan Malzemeler:

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Foto raf 10: 2 nolu puflidenin bafl k sm n n görünüflü Foto raf 11: 2 nolu puflidenin ayak k sm n n görünümü Foto raf 12: 3 nolu puflide bat cephesinin görünümü Kitabesi: Kuzey Cephesi: Muhammet Resu lullah Sad - ku l-va de l ille l-emin Güney Cephesi: La ilahe illellahu el-mülkü lhakku l-emin Bat Cephesi (bafl taraf): Hüve l-hallaku l-baki Cennet Mekan Sultan Han Hamis Hazretlerinin beflinci evlatlar kerime muhteram kifli Devletlu smetlu merhume Aliyye Sulatan Bu sanduka örtüsünde koyu yeflil kadife zemin üzerine yedi kat gümüfl rengi metal bükümlü ipek iplik kullan larak flleme yap lm flt r.kurt ad verilen yay görünümlü k vr lm fl tel süsleme gereci olarak kullan lm flt r. Dival ifli i nelerinden düz, verev sarman n yan s ra yarmal sarma i nesi ile ifllenmifltir. Bitkisel Bezeme: Yaprak. Geometrik Bezeme: Zigzag, düz çizgi. Yaz l Bezeme: Kitabe. 255 Kumafl n n çok y prand ve ifllemelerinde de yer yer kopmalar gözlenmektedir. Ayak, tepelik ve yan cephelerde çerçeve biçimindeki bordür bafl k s mdaki kitabeyi de çerçeve içine alm flt r.(foto raf 11). 3 NOLU PUfi DE: Sultan V. Murat n Resan Han m dan do an k z Aliyye Sultan a ait olan ve türbenin kitabesine göre soldaki insitü haldeki di er örnektir (Foto raf 12). (7) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur.

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 13: 3 nolu puflide üst bölümünün görünüflü Foto raf 14: 3 nolu puflidenin yan cephesinin görünüflü Foto raf 15: 3 nolu puflide ayak k sm (do u cephesi) Foto raf 16: 4 nolu puflidenin genel görünümü (8) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur. Kullan lan Malzemeler: Zeminde koyu yeflil kadife bir kumafl kullan lm flt r. 7 kat gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile ifllenmifltir. Dival ifli i nelerinden düz, yarmal sarma i nesi ve verev sarma i nesi uygulanm flt r. Bitkisel Bezeme: Yapraklar, güller, y ld z çiçe i, palmetler. Yaz l Bezeme: Kitabe. Geometrik Bezeme: Düz çizgi. 256 Bu örtünün üst k sm ndaki tepelik içinde kenara dayal bir yaz l bezeme bulunmaktad r. Bu yaz l bezeme simetrik düzende yapraklar ve güllerden bir çerçeve ile kuflat lm flt r.bu çerçeve bir y ld z çiçe i merkezli k vr ml dallar, palmetler ve yapraklarla zenginlefltirilmifltir.(foto raf 13). Örtünün yan cephesinde (kuzey-güney) ise ortada bir y ld z çiçe i,ve yanlarda simetrik olarak oturtulmufl C k vr ml dallar, büyük yapraklar ve palmetler vard r. Bunlar k vr ml dallar aras na yerlefltirilmifl güllerden oluflan bir bordürle çerçevelenmifltir.(foto raf 14). Ayak k sm ortada bir karanfilden geliflen C k vr ml dallar ve bu dallara serpifltirilmifl kengel yapraklar, süsen, aslana z ve palmetlerden oluflan bir asma çelenkle bezenmifltir.bu asma çelenk üst ve alt ortada örgülü motif ile C k vr ml dallar ve kengel yapraklar ndan oluflan bordürle çerçevelenmifltir.(foto raf 15). 4 NOLU PUfi DE: (Foto raf 16) Kullan lan Malzemeler: Zeminde yeflil, kal n yünlü bir kumafl n kullan ld bu örnekte yedi kat gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik, ifllemenin alt nda ise özel olarak haz rlanm fl çiriflli karton kullan lm flt r. Puflide parçalar -

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Çizim 5: 3 Nolu Puflidenin (Do u Cephesi) nin rölövesi Foto raf 17: 4 nolu Puflidenin bat cephesinin görünüflü Çizim 6: 4 Nolu Puflide (Bat Cephesi) nin rölövesi Çizim 7: 4 Nolu Puflidenin (Kuzey Cephesi B) nin rölövesi verev, ve yarmal sarma i nesi yan s ra kabartmalar uygulanm flt r (Foto raf 17). Bitkisel Bezeme: Frezya, y ld z çiçe i, rozet çiçe i, gül ve kengel yapraklar. Geometrik Bezeme: Düz çizgi. Yaz l Bezeme: Kitabe. n n birleflme noktalar üzerinde 2 cm. geniflli inde harç görülmektedir. fllemede dival ifli tekni inden düz, Puflidenin bafl k sm n (bat cephesi) üst bölümünde bir niflan biçimini akla getiren hilal fleklinde frezya, y ld z çiçe i, rozet çiçe i, afl r "C" ve "S" k vr ml dallardan oluflan bir motif bulunmaktad r. Bu motifin ortada kalan bofllu una kitabe yerlefltirilmifltir. Kenar bordürü ise "C" k vr ml dallar ve yapraklardan meydana gelmifltir. Alt iki köflede ise yine bu çiçeklerden gül ve kengel yapraklar ndan oluflan köfle motifleri vard r (Foto raf 17). Üst bölümündeki yaz fleridi iki yönde karfl l kl "C" k vr ml dallar aras na oturtulmufl y ld z çiçe i ile taçlanm fl oval bir madalyon içine oturtulmufltur (Çizim no 6-7). 257

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 18: 5 nolu puflidenin genel görünüflü Çizim 8: 5 No lu Puflide nin Bat Cephesi nin Rölövesi. Çizim 9: 5 No lu Puflide nin (Kuzey Cephesi A) Rölövesi. Kuzey ve güney cephedeki yaz lar 1 nolu örnekteki gibi çerçeve ye al nm flt r. Puflidenin kuzey ve güney cephesindeki kitabesi ise flöyledir: "La ilahe illellah El Mülkü l-hakku l Mübin Muhammet Resullullah Sad ku l-va de l-emin" 7 5 Nolu Puflide: (Foto raf 18). Kullan lan Malzeme: Kal n yünlü yeflil bir kumafl üzerine yedi kat gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile ifllenmifltir. Puflidenin iflleme i neleri di er örneklerdeki i nelerin yan s ra gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile kordon bükülerek kordon tutturma i nesi uygulanm flt r. nce dallar ve yapraklar bu i ne ile ifllenmifltir. Bitkisel Bezeme: Karanfiller, "C" ve "S" k vr ml dallar yapraklar ve y ld z çiçe i yapraklar. Küçük karanfiller, afl r "C" ve "S" k vr ml dallar yapraklar ve y ld z yapraklar ile bafl, ayak ve yan cephelerinde sadece çerçeve görünümündeki bordürler vard r. Köfleler karfl l kl birer karanfil demeti ile belirlenmifltir (Çizim No 8-9). Puflide de kitabeye rastlanmam flt r. 6 Nolu Puflide: Bu puflide ör- 258

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Foto raf 19: 6 nolu puflidenin genel görünümü Foto raf 20: 6 nolu puflide bafl k sm n n görünüflü Çizim 10: 6 No lu Puflidenin Bat Cephesi nin Rölövesi. ne i de bahçede koruma alt na al nanlardand r. Sandukan n üst çat s (üçgen prizma) ile alt parças (dikdörtgen prizma) birbirinden ayr oldu undan sadece elde edilen puflide parçalar n n bulundu- u bölümlerinden ölçüleri al nabilmifltir (üçgen prizma bölümü) (Foto raf 19). Kullan lan Malzemeler: flleme bordo kadife zemin üzerine uygulanm flt r. fllemenin alt nda özel olarak haz rlanan çiriflli karton, kumafl alt nda ikinci bir kumafl kullan lm fl ve karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile sar lm flt r. Süsleme gereci olarak gümüfl rengi kurt olarak isimlendirilen yay biçiminde k vr lm fl tel kullan lm flt r. Jakobyen atmas uygulanan ünitelerin baz bölümlerde de pul kullan lm flt r. fllemede dival ifli tekni i uygulanm flt r. Dival ifli i nelerinden, kabartma görünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek motifin yüzeyine bazen karton yap flt rarak, bazen de iplik sar larak elde edilmifltir. Çiçek ve yapraklarda yarmal sarma, jakobyen atmas ve pul ifli gözlenmektedir. Bitkisel Bezeme: gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri,rozet çiçe i ve k vr ml dallar. Yaz l Bezeme: Kitabe. Kitabe; gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri,rozet çiçe- i ve k vr ml dallardan oluflan bir bordür ile çerçeve içine al nm flt r (Çizim no 10). Çizim 11: 6 Nolu Puflide (Güney Cephesi-B) nin Rölövesi 259

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 21: 7 nolu puflidenin genel görünümü Foto raf 22: 7 nolu puflidenin yan cephesinin görünüflü Foto raf 23: 7 nolu puflidenin yan cephesinin görünüflü Kullan lan Malzemeler: flleme bordo kadife zemin üzerine uygulanm flt r. fllemenin alt nda özel olarak haz rlanan çiriflli karton, kumafl alt nda ikinci bir kumafl kullan lm fl ve karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile sar lm flt r. Süsleme gereci olarak gümüfl rengi kurt olarak isimlendirilen yay biçiminde k vr lm fl tel kullan lm flt r. Jakobyen atmas uygulanan ünitelerin baz bölümlerde de pul ifli kullan lm flt r. fllemede dival ifli tekni i uygulanm flt r. Dival ifli i nelerinden, kabartma görünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek motifin yüzeyine bazen karton yap flt rarak, bazen de iplik sar larak elde edilmifltir. Çiçek ve yapraklarda yarmal sarma i nesi, jakobyen atmas gözlenmektedir. Bitkisel Bezeme: Gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri ve k vr ml dallar. Yaz l Bezeme: Kitabe. Puflidenin kuzey ve güney cephesindeki kitabesi: La ilahe illellah El mülku l-hakku l-mübin Muhammed Rasulullah Sad ku l Va de l Emin (8) 7 Nolu Puflide: (Foto raf 21). Puflide parçalar y prand için görüntüleri ya sandukaya ya da örtüye ilifltirilerak al nm flt r. (Foto raf 22). Kitabe; gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri ve k vr ml dallardan oluflan bir bordür ile çerçeve içine al nm flt r. Bafl k sm n n üst bölümünde ise gül, gonca, yaprak ve dallarla oluflturulmufl bir asma çelenk bulunmaktad r. Asma çelenkle köfle ve tepedeki üçgen birimler benzer çiçekler,yaban gülleri ve y ld z çiçekleri ile dolgulanm flt r. Ayak bölümü ile kuzeygüney yan cephelerde vazoya yerlefltirilmifl y ld z çiçekleri, gül dallar görülmektedir flleme kompozisyon bak m ndan 1 nolu örne e benzemektedir. Puflidenin kuzey ve güney üst bölümündeki yaz l bezemeler yine 1 nolu örnekteki gibi güller, goncalar,yaban gülü, y ld z çiçe i, rozet çiçe i, gül yapraklar, karanfillerden oluflan bordürle çerçeve içine al nm flt r. Ayr ca bafl k sm n üst bölümü ve yan cephelerde kenar suyunu güller, yapraklar, k vr ml dallar ve tomurcuk 260

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Foto raf 24: 7 nolu puflidenin bat cephesisinin görünüflü Çizim 12: 7 No lu Puflide (Güney Cephesi-B)nin Rölövesi. 1- BARIfiTA, H. Örcün., " Yüzy l Yaz l Bezemeli Türk fllemeleri stanbul Hanedan Türbelerinden Puflide ve Puflide Levhalar ndan Örnekler" V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara Haziran 1996 "T.C. Kültür Bakanl Yay nlar : 1904" "Türk Halk Kültürlerini Araflt rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü ü Yay nlar : 249" "Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 56" THK Bas mevi, Ankara KAYNAKÇA 261 güller oluflturmaktad r. Gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik bükülerek kordon tutturma i nesi ile dallar ve yapraklar oluflturulmufltur (Çizim No 12 ). Sonuç olarak denilebilir ki: Malzeme olarak kadife ve süet zemin üzerine karton, karton üzerlerini sarmak için metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik kullan larak dival ifli uygulanm flt r. Bu i ne ile yap lan bezemelerde yer yer yüzeysel sarma ile sa lanan yarma i nesi, kordon tutturma i nesi ve Jakobyen atmas na da rastlanmaktad r. Kabartma biçiminde gözlenen motiflerinin alt iplik ile dolgulanm flt r. Çiçek ve goncalar n baz bölümlerinde süsleme gereci olarak pul ve t rt l olarak isimlendirilen zigzag görünümünde ince metal iplikten oluflan gereç kullan lm flt r. Örnekler bitkisel,geometrik, yaz l, ve kar fl k bezemelerle süslüdür.dogadan stilize edilerek ele al nm fl çiçekler aras nda güller dikkat çekmektedir. Motiflerin oluflumundan yer yer naturalist izlenimler alg lanmakla birlikte renklendirmedeki antinaturalist tav r,bitkilerin gerçekten uzaklaflmas na neden olmaktad r. Bu olgu zaman zaman çiçeklerin aras na serpifltirilmifl farkl dal ve yapraklarla güçlendirilmifltir. Kompozisyonlar sandukan n biçimine göre tasarlanm flt r.her parça ayr ele al nm flt r.ancak bütün parçalar bir bütünlük anlay fl içinde kompoze edilmifltir. K saca bir bildiri kapsam nda bire bir çizilmifl rölöveleriyle, foto raflar yla ve özet bilgilerle tan tma a çaba harcanan yedi sandukalar n örtülerinin iki tanesinde kitabe ve tarih vard r. Di er dört örnekte sadece Kelime-i Tevhid yaz l d r. Örnekler rengini kaybetmifl durumdad r. Iflleme kumafllarda yer yer kopmalar ve y rt lmalar tespit edilmifltir. Yap lan çal flmalarla elde edilen bulgular n türbenin onar m nda kullan lmas ve yeni çal flmalara fl k tutmas dile imizdir. 2- DEM R Z, Y ld z., "Eyüp te Türbeler" "Kültür Bakanl Yay nlar : 1050" "Tan tma Eserleri Dizisi: 14" stanbul, ÖZDEM R, Hikmet., "Adile Sultan Divan " "T.C. Kültür Bakanl Milli Kütüphane Bas mevi" Ankara, BRAH MG L, Z. Mehmet, Kitabeler B- RAH MG L Z. Mehmet taraf ndan okunmufltur.

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER Z YRD. DOÇ. DR. GÖNÜL YILMAZKURT 1942 yl nda stanbul da do du. 1966 y l nda K

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER Z PROF. DR. H. ÖRCÜN BARIfiTA 1942 Adana do umlu. Liseyi Ankara T.E.D. de bitirdi. Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

"Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar"

Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Y.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu Y.Doç.Dr. Tülin ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi (Meslek Yüksek Okulu) Bu k sa yaz n n konusunu

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU E Y Ü P S U L T A. N S E M PO Z YU M U IV TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU IV TEBLiGLER Türkiye Diyanet Vakfı İsHim Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Dem. No: f1555.2 Tas. No: '3S6.ıLıı,,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi / ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B G ~ L E R EYÜPSULTAN BELEDiYESi EYÜPSULTAN BELEDIYESI KÜLTÜR YAYINLARI No: 7 Eyüpsultan Sempozyumu Kitabında kullanılan görsel malzemeler, (Tebliğ sahiplerinin haricindekiler)

Detaylı

OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ TÜRK SANATINA KATKILARI

OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ TÜRK SANATINA KATKILARI 583 OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ TÜRK SANATINA KATKILARI BARIŞTA, H. Örcün TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Osmanlı İmparatorluğu Dönemi nin işlemeleri farklı malzeme kullanılarak,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

Belgeselcinin Gözüyle

Belgeselcinin Gözüyle Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Yap m 99 y l süren bir kartal yuvas shak Pafla Saray shak Pafla Saray, XVIII. Yüzy l sonlar ndaki Osmanl üslubunu yans tan ve mparatorlu unun do usu için Topkap Saray kadar

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ Z Yrd.Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR 1969 da Aksaray da do du. Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER 9. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER Siz Yap n Sorular n n Çözümleri 81-84. sayfalar aras Örnek nin çözümü Yar çap 6 m olan

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdâyi Camiindeki A aç flleri Üzerine

Azîz Mahmud Hüdâyi Camiindeki A aç flleri Üzerine Azîz Mahmud Hüdâyi Camiindeki A aç flleri Üzerine P R O F D R H Ö R C Ü N B A R I fi T A Gazi Üniversitesi, Ankara Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi Üsküdar n ilgi çeken yap lar grubundan biridir Gerek 1317

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Tel. 0216 341 05 00 Fax 0216 391

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

KONYA - MEVLÂNA MÜZESİ NDE BULUNAN 638 ENVANTER NUMARALI PUŞİDE LEVHASI 1 INVENTORY NUMBER OF 638 PUŞÎDE PLATE IN KONYA - MEVLÂNA MUSEUM

KONYA - MEVLÂNA MÜZESİ NDE BULUNAN 638 ENVANTER NUMARALI PUŞİDE LEVHASI 1 INVENTORY NUMBER OF 638 PUŞÎDE PLATE IN KONYA - MEVLÂNA MUSEUM KONYA - MEVLÂNA MÜZESİ NDE BULUNAN 638 ENVANTER NUMARALI PUŞİDE LEVHASI 1 INVENTORY NUMBER OF 638 PUŞÎDE PLATE IN KONYA - MEVLÂNA MUSEUM Emine Koçak 2 ÖZ Geleneksel sanatlarımız, zaman içinde birçok değişiklikler

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OSMANLI DÖNEM PARA KESELER ÜZER NE

OSMANLI DÖNEM PARA KESELER ÜZER NE T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A OSMANLI DÖNEM PARA KESELER ÜZER NE Z Prof. Dr. TEVH DE ÖZBA I - Arfl. Gör. PAK ZE KAYAD B Elaz da do du. lk ve orta okulu Elaz da bitirdi. Ankara K z Teknik

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME Z TÜL N ÇORUHLU - YAfiAR ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME Erman GÜVEN 1954 Sürmene do umlu.. Ü. Ed. Fak. Klasik Diller ve Edebiyatlar bölümü mezunu. Y ld z Ü. Müzecilik bölümü master program n bitirdi. znik

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER Z Yrd. Doç. Dr. TÜLlN ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı