EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER Z ARfi. GÖR. EM NE KETENC O LU 1973 y l nda Ad yaman da do du y l nda Gazi Üniversitesi Mesleki Yayg n E itim Fakültesi El Sanatlar Yayg n E itimi Bölümü Nak fl Ana Sanat Dal program ndan mezun oldu. Lisans tezini Gaziantep-Nizip Antep fli fllemeleri konusunda haz rlad y l nda Gazi Üniversitesi Yayg n E itim Fakültesi El Sanatlar Yayg n E itimi Bölümü nün açm fl oldu u s nav kazanarak Nak fl Ana Sanat Dal na Araflt rma Görevlisi olarak atand. Halen ayn göreve devam etmekte. 250

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Türk iflleme sanat nda ifllemeli puflidelerin zengin örnekleri vard r. Bunlar n büyük bir grubu stanbul daki hanedan türbelerinde bulunmaktad r. Geç dönem Osmanl nak fl sanat konusunda gerek malzeme gerek teknik gerek motif ve kompozisyon çeflitlemeleriyle bilgi veren bu parçalar iflleme sanat tarihinde önemli bir yer tutmaktad r.bu parçalar aras nda Adile Sultan türbesindeki puflideler eksik bilgilerimizi tamamlamaktad r. Burada konu Adile Sultan Türbesindeki puflidelerdir. Konu olarak puflideleri özellikle Adile Sultan Türbesindeki puflideleri seçmekteki amac m z puflidelerle (sanduka örtüsü) ilgili bir iki makale d fl nda ayr nt l bir çal flman n ve bu örtülerin iflleme ana sanat dal disiplininin gerektirdi i biçimde dökümantasyonunun flimdiye kadar yap lmam fl olmas d r. Oysa Türk iflleme sanat n n malzeme, teknik ve süslemeleri aç s ndan önemli örneklerinden olan puflidelerin foto raf ve slaytlar çekilerek, rölöveleri ç kar larak, gözlem fiflleri arac - l yla nitelikleri belirlenerek belgelenmesi ve gelecek kuflaklara aktar lmas gereklidir. Türbede 1998 y l yaz nda yap lan çal flmalarda yedi puflide örne ine rastlanm flt r. Bunlardan ikisinin yap n n içinde ve insitü halde, birinin ara bölümde, di er dördünün ise bahçede korumaya al nm fl oldu u görülmüfltür (Foto raf 1-2). Bu bildiri yaln z Adile Sultan Türbesi nde gözlenen puflidelerle s n rl d r. Bilindi i gibi Adile Sultan Türbesi Eyüp Sultan da Bostan skelesi sok. No: 2 de bulunmaktad r (Foto raf 3). Türbe Mehmet Ali Pafla Türbesi ad ylada bilinmektedir y l nda Sultan Abdulmecit devrinde yani Adile Sultan n ölümünden önce infla edilmifltir. Kaynaklara göre Adile Sultan 23 May s 1826 da II. Mahmut un Zenginar Han m dan do an k z d r. Sultan Abdülmecid in k zkardefli,ii.abdülha- Foto raf 1: nsitü halinde bulunan sandukalar Foto raf 2: Türbenin bahçesinde korumaya al nm fl sandukalar n üstünü örten çad r kald - r ld ktan sonra çekilmifl foto raf Foto raf 3- Adile Sultan Türbesinin genel görünüflü. 251

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SADRAZAM MEHMET AL PAfiA (Adile Sultan n eflidir. Deryal k ve sadrazaml k yapm flt r de vefat etmifltir). SIDIKA HANIM SULTAN (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n küçük yaflta ölen k zlar d r). AL YE HANIM (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n küçük yaflta ölen k zlar d r). SMA L BEY (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n o ullar d r). HAYR YE HANIM SULTAN (Sadrazam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sultan n k zlar d r). Çizim 1: stanbul-eyüp Sultan da Adile Sultan Türbesi (Y. Demiriz; 1987) den al nm fl Plan na oturtulmufl sandukalar n taslak çizimi. Çizim 2: Puflidelerin kroki çizimi (1) Türbenin kuzey cephesindeki levhadan al nm flt r. (2) Bar flta, H. Örcün, V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara, Haziran 1996: S. 94 mid in halas d r. Küçük yaflta annesini kaybeden Adile Sultan II. Mahmut un bafl kad n Nevfidan Kad n büyütmüfltür. Sultan II. Mahmut un çocuklar n n e itimine gösterdi i özenle saraydaki özel hocalardan din, edebiyat, müzik ve hat dersleri alm flt r y l nda Tophane Müfliri Mehmet Ali Pafla ile evlenmifltir. Adile Sultan 1899 da vefat etmifltir. Türbedeki aç klama levhas na göre türbede gömülü bulunanlar afla daki gibi s ralanmaktad r. Türbenin sa ndakiler: AD LE SULTAN 252 Türbenin giriflinin solundakiler: RESAN HANIM (Sultan V. Murat n han mlar ndand r da vefat etmifltir). AL YYE SULTAN (Sultan V. Murat n Resan Han m dan do an k z d r de vefat etmifltir). Dokuzuncu mezar bofltur.(1) Bu mezarda türbeye ait eflyalar n oldu unu da Doç. Dr. Hikmet Özdemir "Adile Sultan Divan " adl kitab nda belirtmektedir. Hücrelerinin üstünden kald - r lm fl sandukalar n kimli i belirlenmemifltir. Sandukalar plana taslak çizimle yerlefltirilmifl ve numara verilerek belgelenmeye çal fl lm flt r. (Çizim 1). "Genellikle dikdörtgen prizma üzerine oturtulmufl üçgen bir prizma biçimindeki kapaktan oluflan sanduka örtüleri ya bir ya da birden fazla parçadan meydana gelmektedir. Bir parçadan oluflan örtüler (puflideler) dikdörtgen biçimindedir. Birden fazla parçadan oluflan örtüler ise ya kapak ve gövdeyi örten birpuflide ile bafl ve ayak ucunu kaplayan puflide levhalar ya da kapa örten (puflideler) gövdeyi saran örtüler ile bafl ve ayak ucunu kaplayan puflide levhalar ndan meydana gelmektedir.genellikle puflideler dikdörtgen puflide levhalar ise üçgenle taçlanm fl dikdörtgen gövdeyi saran eteklerse ince uzun dikdörtgen biçimindedir. Bu arada sandukay kaplayan di er bir ifade ile sandukaya fiks edilmifl örnekler vard r".(2)

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Adile Sultan Türbesinde ise daha çok 6 (alt ) parçadan oluflan ve sandukaya fiks edilmifl puflideler vard r. Bunlar bafl, ayak, tepelik, yan tepelik ve alt yan parçalardan oluflmaktad r. PUfi DE ÖRNEKLER 1 NOLU PUfi DE: (foto raf 4) Her parças n n ayr ayr çizimleri yap lan puflidelerin tekrar edilen bölümleri çizilmemifl yanl z numaralanm flt r. Kullan lan Malzemeler: flleme lacivert kadife zemin üzerine uygulanm flt r. fllemenin alt nda özel olarak haz rlanan çiriflli karton, kumafl alt nda ikinci bir kumafl kullan lm fl ve karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile sar lm flt r. Süsleme gereci olarak gümüfl rengi kurt olarak isimlendirilen yay biçiminde k vr lm fl tel kullan lm flt r. Jakobyen atmas uygulanan ünitelerin baz bölümlerde de pul kullan lm flt r. fllemede dival ifli tekni i uygulanm flt r. Dival ifli i nelerinden, kabartma görünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek Kitabesi: Kuzey Cephe: "La ilahe illellah El Mülkü l-hakku l-mubin Muhammed Resulullah Sad ku l Va de l Emir." (3) Güney Cephe: Kuzey cephe ile ayn. Foto raf 4: 1 nolu puflidenin genel görünümü Çizim 3: 1 Nolu Puflidenin rölövesi. motifin yüzeyine bazen karton yap flt - rarak, bazen de iplik sar larak elde edilmifltir. Çiçek ve yapraklarda yarmal sarma i nesi, jakobyen atmas gözlenmektedir. Bitkisel Bezeme: Gül, gonca, yaprak ve dallar, yaban gülleri ve y ld z çiçekleri. 253 Yaz l Bezeme: Kitabe Kitabe; gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri ve k vr ml dallardan oluflan bir bordür ile çerçeve içine al nm flt r (Foto raf 5). Bafl k sm n n üst bölümünde ise gül, gonca, yaprak ve dallarla oluflturulmufl (4) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur. (3) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur.

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 5: 1 nolu puflidenin üst k sm n n görünüflü Foto raf 6: 1 nolu puflidenin bafl k sm (bat cephesi) Foto raf 7: 1 nolu puflidenin ayak k sm n n görünüflü Foto raf 8: 1 nolu puflidenin yan k sm n n görünüflü Foto raf 9: 2 nolu puflide Çizim 4:2 Nolu Puflidenin (Bat Cephesi) nin rölövesi. Kitabesi: Bat Cephesi: "Hüve l-hakku l-baki Kuzey Cephesi: La lahe illellah el-mülku l-hakku l-emin Güney Cephesi: Muhammet Resullullah Sad ku l-va de l-emin" 6 bir asma çelenk bulunmaktad r. Asma çelenkle köfle ve tepedeki üçgen birimler benzer çiçekler,yaban gülleri ve y ld z çiçekleri ile dolgulanm flt r (Foto raf 6). Ayak bölümü ile kuzey-güney yan cephelerde vazoya yerlefltirilmifl y ld z çiçekleri, gül dallar görülmektedir (Foto raf 7). Yukar da ölçüleri verilen bu örne in kumafl ve ifllemesinde yer yer kopmalar ve sökülmeler tespit edilmifltir (Foto raf 8). Onar ma ihtiyac vard r. (5) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur. (6) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur NOLU PUfi DE: nsitü halde bulunan puflidelerden biri olan bu örnek üzerindeki kitabeye göre Sultan V. Murat n han mlar ndan olan Resan Han m a aittir (Foto raf 9). Kullan lan Malzemeler:

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Foto raf 10: 2 nolu puflidenin bafl k sm n n görünüflü Foto raf 11: 2 nolu puflidenin ayak k sm n n görünümü Foto raf 12: 3 nolu puflide bat cephesinin görünümü Kitabesi: Kuzey Cephesi: Muhammet Resu lullah Sad - ku l-va de l ille l-emin Güney Cephesi: La ilahe illellahu el-mülkü lhakku l-emin Bat Cephesi (bafl taraf): Hüve l-hallaku l-baki Cennet Mekan Sultan Han Hamis Hazretlerinin beflinci evlatlar kerime muhteram kifli Devletlu smetlu merhume Aliyye Sulatan Bu sanduka örtüsünde koyu yeflil kadife zemin üzerine yedi kat gümüfl rengi metal bükümlü ipek iplik kullan larak flleme yap lm flt r.kurt ad verilen yay görünümlü k vr lm fl tel süsleme gereci olarak kullan lm flt r. Dival ifli i nelerinden düz, verev sarman n yan s ra yarmal sarma i nesi ile ifllenmifltir. Bitkisel Bezeme: Yaprak. Geometrik Bezeme: Zigzag, düz çizgi. Yaz l Bezeme: Kitabe. 255 Kumafl n n çok y prand ve ifllemelerinde de yer yer kopmalar gözlenmektedir. Ayak, tepelik ve yan cephelerde çerçeve biçimindeki bordür bafl k s mdaki kitabeyi de çerçeve içine alm flt r.(foto raf 11). 3 NOLU PUfi DE: Sultan V. Murat n Resan Han m dan do an k z Aliyye Sultan a ait olan ve türbenin kitabesine göre soldaki insitü haldeki di er örnektir (Foto raf 12). (7) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur.

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 13: 3 nolu puflide üst bölümünün görünüflü Foto raf 14: 3 nolu puflidenin yan cephesinin görünüflü Foto raf 15: 3 nolu puflide ayak k sm (do u cephesi) Foto raf 16: 4 nolu puflidenin genel görünümü (8) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z. Mehmet brahimgil taraf ndan okunmufltur. Kullan lan Malzemeler: Zeminde koyu yeflil kadife bir kumafl kullan lm flt r. 7 kat gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile ifllenmifltir. Dival ifli i nelerinden düz, yarmal sarma i nesi ve verev sarma i nesi uygulanm flt r. Bitkisel Bezeme: Yapraklar, güller, y ld z çiçe i, palmetler. Yaz l Bezeme: Kitabe. Geometrik Bezeme: Düz çizgi. 256 Bu örtünün üst k sm ndaki tepelik içinde kenara dayal bir yaz l bezeme bulunmaktad r. Bu yaz l bezeme simetrik düzende yapraklar ve güllerden bir çerçeve ile kuflat lm flt r.bu çerçeve bir y ld z çiçe i merkezli k vr ml dallar, palmetler ve yapraklarla zenginlefltirilmifltir.(foto raf 13). Örtünün yan cephesinde (kuzey-güney) ise ortada bir y ld z çiçe i,ve yanlarda simetrik olarak oturtulmufl C k vr ml dallar, büyük yapraklar ve palmetler vard r. Bunlar k vr ml dallar aras na yerlefltirilmifl güllerden oluflan bir bordürle çerçevelenmifltir.(foto raf 14). Ayak k sm ortada bir karanfilden geliflen C k vr ml dallar ve bu dallara serpifltirilmifl kengel yapraklar, süsen, aslana z ve palmetlerden oluflan bir asma çelenkle bezenmifltir.bu asma çelenk üst ve alt ortada örgülü motif ile C k vr ml dallar ve kengel yapraklar ndan oluflan bordürle çerçevelenmifltir.(foto raf 15). 4 NOLU PUfi DE: (Foto raf 16) Kullan lan Malzemeler: Zeminde yeflil, kal n yünlü bir kumafl n kullan ld bu örnekte yedi kat gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik, ifllemenin alt nda ise özel olarak haz rlanm fl çiriflli karton kullan lm flt r. Puflide parçalar -

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Çizim 5: 3 Nolu Puflidenin (Do u Cephesi) nin rölövesi Foto raf 17: 4 nolu Puflidenin bat cephesinin görünüflü Çizim 6: 4 Nolu Puflide (Bat Cephesi) nin rölövesi Çizim 7: 4 Nolu Puflidenin (Kuzey Cephesi B) nin rölövesi verev, ve yarmal sarma i nesi yan s ra kabartmalar uygulanm flt r (Foto raf 17). Bitkisel Bezeme: Frezya, y ld z çiçe i, rozet çiçe i, gül ve kengel yapraklar. Geometrik Bezeme: Düz çizgi. Yaz l Bezeme: Kitabe. n n birleflme noktalar üzerinde 2 cm. geniflli inde harç görülmektedir. fllemede dival ifli tekni inden düz, Puflidenin bafl k sm n (bat cephesi) üst bölümünde bir niflan biçimini akla getiren hilal fleklinde frezya, y ld z çiçe i, rozet çiçe i, afl r "C" ve "S" k vr ml dallardan oluflan bir motif bulunmaktad r. Bu motifin ortada kalan bofllu una kitabe yerlefltirilmifltir. Kenar bordürü ise "C" k vr ml dallar ve yapraklardan meydana gelmifltir. Alt iki köflede ise yine bu çiçeklerden gül ve kengel yapraklar ndan oluflan köfle motifleri vard r (Foto raf 17). Üst bölümündeki yaz fleridi iki yönde karfl l kl "C" k vr ml dallar aras na oturtulmufl y ld z çiçe i ile taçlanm fl oval bir madalyon içine oturtulmufltur (Çizim no 6-7). 257

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 18: 5 nolu puflidenin genel görünüflü Çizim 8: 5 No lu Puflide nin Bat Cephesi nin Rölövesi. Çizim 9: 5 No lu Puflide nin (Kuzey Cephesi A) Rölövesi. Kuzey ve güney cephedeki yaz lar 1 nolu örnekteki gibi çerçeve ye al nm flt r. Puflidenin kuzey ve güney cephesindeki kitabesi ise flöyledir: "La ilahe illellah El Mülkü l-hakku l Mübin Muhammet Resullullah Sad ku l-va de l-emin" 7 5 Nolu Puflide: (Foto raf 18). Kullan lan Malzeme: Kal n yünlü yeflil bir kumafl üzerine yedi kat gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile ifllenmifltir. Puflidenin iflleme i neleri di er örneklerdeki i nelerin yan s ra gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile kordon bükülerek kordon tutturma i nesi uygulanm flt r. nce dallar ve yapraklar bu i ne ile ifllenmifltir. Bitkisel Bezeme: Karanfiller, "C" ve "S" k vr ml dallar yapraklar ve y ld z çiçe i yapraklar. Küçük karanfiller, afl r "C" ve "S" k vr ml dallar yapraklar ve y ld z yapraklar ile bafl, ayak ve yan cephelerinde sadece çerçeve görünümündeki bordürler vard r. Köfleler karfl l kl birer karanfil demeti ile belirlenmifltir (Çizim No 8-9). Puflide de kitabeye rastlanmam flt r. 6 Nolu Puflide: Bu puflide ör- 258

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Foto raf 19: 6 nolu puflidenin genel görünümü Foto raf 20: 6 nolu puflide bafl k sm n n görünüflü Çizim 10: 6 No lu Puflidenin Bat Cephesi nin Rölövesi. ne i de bahçede koruma alt na al nanlardand r. Sandukan n üst çat s (üçgen prizma) ile alt parças (dikdörtgen prizma) birbirinden ayr oldu undan sadece elde edilen puflide parçalar n n bulundu- u bölümlerinden ölçüleri al nabilmifltir (üçgen prizma bölümü) (Foto raf 19). Kullan lan Malzemeler: flleme bordo kadife zemin üzerine uygulanm flt r. fllemenin alt nda özel olarak haz rlanan çiriflli karton, kumafl alt nda ikinci bir kumafl kullan lm fl ve karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile sar lm flt r. Süsleme gereci olarak gümüfl rengi kurt olarak isimlendirilen yay biçiminde k vr lm fl tel kullan lm flt r. Jakobyen atmas uygulanan ünitelerin baz bölümlerde de pul kullan lm flt r. fllemede dival ifli tekni i uygulanm flt r. Dival ifli i nelerinden, kabartma görünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek motifin yüzeyine bazen karton yap flt rarak, bazen de iplik sar larak elde edilmifltir. Çiçek ve yapraklarda yarmal sarma, jakobyen atmas ve pul ifli gözlenmektedir. Bitkisel Bezeme: gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri,rozet çiçe i ve k vr ml dallar. Yaz l Bezeme: Kitabe. Kitabe; gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri,rozet çiçe- i ve k vr ml dallardan oluflan bir bordür ile çerçeve içine al nm flt r (Çizim no 10). Çizim 11: 6 Nolu Puflide (Güney Cephesi-B) nin Rölövesi 259

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Foto raf 21: 7 nolu puflidenin genel görünümü Foto raf 22: 7 nolu puflidenin yan cephesinin görünüflü Foto raf 23: 7 nolu puflidenin yan cephesinin görünüflü Kullan lan Malzemeler: flleme bordo kadife zemin üzerine uygulanm flt r. fllemenin alt nda özel olarak haz rlanan çiriflli karton, kumafl alt nda ikinci bir kumafl kullan lm fl ve karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile sar lm flt r. Süsleme gereci olarak gümüfl rengi kurt olarak isimlendirilen yay biçiminde k vr lm fl tel kullan lm flt r. Jakobyen atmas uygulanan ünitelerin baz bölümlerde de pul ifli kullan lm flt r. fllemede dival ifli tekni i uygulanm flt r. Dival ifli i nelerinden, kabartma görünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek motifin yüzeyine bazen karton yap flt rarak, bazen de iplik sar larak elde edilmifltir. Çiçek ve yapraklarda yarmal sarma i nesi, jakobyen atmas gözlenmektedir. Bitkisel Bezeme: Gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri ve k vr ml dallar. Yaz l Bezeme: Kitabe. Puflidenin kuzey ve güney cephesindeki kitabesi: La ilahe illellah El mülku l-hakku l-mübin Muhammed Rasulullah Sad ku l Va de l Emin (8) 7 Nolu Puflide: (Foto raf 21). Puflide parçalar y prand için görüntüleri ya sandukaya ya da örtüye ilifltirilerak al nm flt r. (Foto raf 22). Kitabe; gül ve goncalar, gül yapraklar,y ld z çiçekleri,yaban gülleri ve k vr ml dallardan oluflan bir bordür ile çerçeve içine al nm flt r. Bafl k sm n n üst bölümünde ise gül, gonca, yaprak ve dallarla oluflturulmufl bir asma çelenk bulunmaktad r. Asma çelenkle köfle ve tepedeki üçgen birimler benzer çiçekler,yaban gülleri ve y ld z çiçekleri ile dolgulanm flt r. Ayak bölümü ile kuzeygüney yan cephelerde vazoya yerlefltirilmifl y ld z çiçekleri, gül dallar görülmektedir flleme kompozisyon bak m ndan 1 nolu örne e benzemektedir. Puflidenin kuzey ve güney üst bölümündeki yaz l bezemeler yine 1 nolu örnekteki gibi güller, goncalar,yaban gülü, y ld z çiçe i, rozet çiçe i, gül yapraklar, karanfillerden oluflan bordürle çerçeve içine al nm flt r. Ayr ca bafl k sm n üst bölümü ve yan cephelerde kenar suyunu güller, yapraklar, k vr ml dallar ve tomurcuk 260

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Foto raf 24: 7 nolu puflidenin bat cephesisinin görünüflü Çizim 12: 7 No lu Puflide (Güney Cephesi-B)nin Rölövesi. 1- BARIfiTA, H. Örcün., " Yüzy l Yaz l Bezemeli Türk fllemeleri stanbul Hanedan Türbelerinden Puflide ve Puflide Levhalar ndan Örnekler" V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara Haziran 1996 "T.C. Kültür Bakanl Yay nlar : 1904" "Türk Halk Kültürlerini Araflt rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü ü Yay nlar : 249" "Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 56" THK Bas mevi, Ankara KAYNAKÇA 261 güller oluflturmaktad r. Gümüfl rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik bükülerek kordon tutturma i nesi ile dallar ve yapraklar oluflturulmufltur (Çizim No 12 ). Sonuç olarak denilebilir ki: Malzeme olarak kadife ve süet zemin üzerine karton, karton üzerlerini sarmak için metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik kullan larak dival ifli uygulanm flt r. Bu i ne ile yap lan bezemelerde yer yer yüzeysel sarma ile sa lanan yarma i nesi, kordon tutturma i nesi ve Jakobyen atmas na da rastlanmaktad r. Kabartma biçiminde gözlenen motiflerinin alt iplik ile dolgulanm flt r. Çiçek ve goncalar n baz bölümlerinde süsleme gereci olarak pul ve t rt l olarak isimlendirilen zigzag görünümünde ince metal iplikten oluflan gereç kullan lm flt r. Örnekler bitkisel,geometrik, yaz l, ve kar fl k bezemelerle süslüdür.dogadan stilize edilerek ele al nm fl çiçekler aras nda güller dikkat çekmektedir. Motiflerin oluflumundan yer yer naturalist izlenimler alg lanmakla birlikte renklendirmedeki antinaturalist tav r,bitkilerin gerçekten uzaklaflmas na neden olmaktad r. Bu olgu zaman zaman çiçeklerin aras na serpifltirilmifl farkl dal ve yapraklarla güçlendirilmifltir. Kompozisyonlar sandukan n biçimine göre tasarlanm flt r.her parça ayr ele al nm flt r.ancak bütün parçalar bir bütünlük anlay fl içinde kompoze edilmifltir. K saca bir bildiri kapsam nda bire bir çizilmifl rölöveleriyle, foto raflar yla ve özet bilgilerle tan tma a çaba harcanan yedi sandukalar n örtülerinin iki tanesinde kitabe ve tarih vard r. Di er dört örnekte sadece Kelime-i Tevhid yaz l d r. Örnekler rengini kaybetmifl durumdad r. Iflleme kumafllarda yer yer kopmalar ve y rt lmalar tespit edilmifltir. Yap lan çal flmalarla elde edilen bulgular n türbenin onar m nda kullan lmas ve yeni çal flmalara fl k tutmas dile imizdir. 2- DEM R Z, Y ld z., "Eyüp te Türbeler" "Kültür Bakanl Yay nlar : 1050" "Tan tma Eserleri Dizisi: 14" stanbul, ÖZDEM R, Hikmet., "Adile Sultan Divan " "T.C. Kültür Bakanl Milli Kütüphane Bas mevi" Ankara, BRAH MG L, Z. Mehmet, Kitabeler B- RAH MG L Z. Mehmet taraf ndan okunmufltur.

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER Z YRD. DOÇ. DR. GÖNÜL YILMAZKURT 1942 yl nda stanbul da do du. 1966 y l nda K

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER Z PROF. DR. H. ÖRCÜN BARIfiTA 1942 Adana do umlu. Liseyi Ankara T.E.D. de bitirdi. Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi

Detaylı

OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ TÜRK SANATINA KATKILARI

OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ TÜRK SANATINA KATKILARI 583 OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ TÜRK SANATINA KATKILARI BARIŞTA, H. Örcün TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Osmanlı İmparatorluğu Dönemi nin işlemeleri farklı malzeme kullanılarak,

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU E Y Ü P S U L T A. N S E M PO Z YU M U IV TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU IV TEBLiGLER Türkiye Diyanet Vakfı İsHim Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Dem. No: f1555.2 Tas. No: '3S6.ıLıı,,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

"Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar"

Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Y.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu Y.Doç.Dr. Tülin ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi (Meslek Yüksek Okulu) Bu k sa yaz n n konusunu

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Belgeselcinin Gözüyle

Belgeselcinin Gözüyle Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Yap m 99 y l süren bir kartal yuvas shak Pafla Saray shak Pafla Saray, XVIII. Yüzy l sonlar ndaki Osmanl üslubunu yans tan ve mparatorlu unun do usu için Topkap Saray kadar

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ Z Yrd.Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR 1969 da Aksaray da do du. Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

OSMANLI DÖNEM PARA KESELER ÜZER NE

OSMANLI DÖNEM PARA KESELER ÜZER NE T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A OSMANLI DÖNEM PARA KESELER ÜZER NE Z Prof. Dr. TEVH DE ÖZBA I - Arfl. Gör. PAK ZE KAYAD B Elaz da do du. lk ve orta okulu Elaz da bitirdi. Ankara K z Teknik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME Z TÜL N ÇORUHLU - YAfiAR ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Tel. 0216 341 05 00 Fax 0216 391

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME Erman GÜVEN 1954 Sürmene do umlu.. Ü. Ed. Fak. Klasik Diller ve Edebiyatlar bölümü mezunu. Y ld z Ü. Müzecilik bölümü master program n bitirdi. znik

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

1996-1998 YILLARI ARASINDA STANBUL EYÜPSULTAN DA YAPILAN KAZI VE YÜZEY ARAfiTIRMALARI BULGULARI VE ARDINDAN DÜfiÜNDÜRDÜKLER

1996-1998 YILLARI ARASINDA STANBUL EYÜPSULTAN DA YAPILAN KAZI VE YÜZEY ARAfiTIRMALARI BULGULARI VE ARDINDAN DÜfiÜNDÜRDÜKLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 1996-1998 YILLARI ARASINDA STANBUL EYÜPSULTAN DA YAPILAN KAZI VE YÜZEY ARAfiTIRMALARI BULGULARI VE ARDINDAN DÜfiÜNDÜRDÜKLER Prof. Dr. Örcün BARIfiTA 1942 Adana

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER Z Yrd. Doç. Dr. TÜLlN ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM 1956 da do du. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal Araflt

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29398 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Tel. 0216 341 05 00 Fax 0216 391

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı