SOSYAL AĞLARIN ENTELLEKTÜEL SERMAYEYE ETKĠSĠ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL AĞLARIN ENTELLEKTÜEL SERMAYEYE ETKĠSĠ 1"

Transkript

1 SOSYAL AĞLARI KULLANMAK FĠRMAYI DAHA DEĞERLĠ YAPAR MI? SOSYAL AĞLARIN ENTELLEKTÜEL SERMAYEYE ETKĠSĠ 1 ArĢ. Grv. Semra TAġPUNAR Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı (18255) ArĢ. Grv. Caner ALTUNTAġ Haliç Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi (168) Özet Bilgi teknolojilerinin geliģimiyle, firmaların faaliyetlerinde büyük bir yer kaplayan internetin, entellektüel sermayeye etkisinin büyük olduğunu söylemek mümkündür. Bu etkinin de ölçülüp, değerlendirilebilir hale gelmesi önem arz etmektedir. Örneğin firmalar, sosyal paylaģım sitelerinde müģterilerle interaktif bir iletiģim kurarak, müģteri sadakatini arttırma imkânı bulmakta; böylece müģteri takiplerini daha iyi yapabilmektedir. Yapılan araģtırmalar firmaların rekabet gücünü ve performansını, büyük bir oranda, entellektüel sermayelerinin etkilediği sonucunu göstermektedir. Bu çalıģmanın amacı, firmaların Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları kullanmasını, entellektüel sermaye üzerindeki etkilerini çeģitli finansal oranlar yardımıyla hesaplamak ve bu değerlerin nasıl raporlanacağını ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Entellektüel Sermaye, Ölçme, Raporlama, Sosyal Ağ Abstract It is possible to say that internet has a huge effect on intellectual capital with the development of information technologies. It is important measured and evaluated of this effect. For example, companies find the opportunity to increase customer loyalty by communicating with customer in an interactive on social networking sites. Thus, the customer can better follow-up. Research also shows that intellectual capital affects firms competitiveness and performance. The aim of this study is to calculate the effects on intellectual capital using social networks like Facebook and Twitter, with variety of financial ratios and determine how these values are reported. Key Words: Intellectual Capital, Measurement, Reporting, Social Networks 1 Bu çalışma 31 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihlerinde Gaziantep te düzenlenen 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu nda bildiri olarak sunulmuş ve tam metni bildiri kitabında yer almıştır. 1

2 GĠRĠġ Ekonominin uluslararası boyut kazanması, sürekli yenilik yapma ihtiyacı ve bilgi teknolojilerinin daha fazla kullanımı, Ģirketleri yoğun rekabet ortamında faaliyette bulunmaya zorunlu kılmıģtır 2. Literatürdeki araģtırmalarda, firmaların rekabet gücünü ve performansını büyük bir oranda onların entellektüel sermayelerinin etkilediği görülmektedir. Bu nedenle entellektüel sermayenin bir Ģirketin en değerli varlığı ve en güçlü rekabet silahı olduğu düģünülebilir 3. Bu durum özellikle maddi olmayan varlıkların maddi varlıklardan daha önemli olduğu bilgi teknolojilerini yoğun kullanan sektörlerde önem arz etmektedir 4. Günümüz iģletmelerinin ve bilgi talep edenlerin sosyal raporlara olan ilgisinin artmasıyla, bu raporların iģletme hakkındaki her türlü bilgiyi kapsaması önem arz etmektedir. Sosyal ağların firmalar tarafından müģteri memnuniyetini arttırma, müģteri sadakati sağlama, yeni müģteri edinme gibi amaçlarla kullanılmaya baģlanmasıyla, burada oluģan değerlerin de ölçülüp raporlanması gerekliliği ortaya çıkmıģtır. Bu çalıģmanın iki amacı vardır. Birincisi, online sosyal ağların entellektüel sermayeye etkisinin nasıl ölçülebileceği ve karģılaģtırılabilir hale getirilebileceği hakkında çeģitli çözüm önerileri getirmektir. Ġkincisi ise sayısallaģtırılmıģ bu verilerin, bilgi talep edenler için nasıl raporlanabileceğini ortaya koymaktır. Bu çalıģma, online sosyal ağların entellektüel sermayeye etkisinin ölçülmesi ve bunun raporlanmasıyla finansal ve muhasebesel anlamda literatüre katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle entellektüel sermaye ve sosyal ağlar kısaca anlatılmıģ ve ardından da sosyal ağların entellektüel sermaye üzerindeki etkisinin nasıl ölçülüp sayısal olarak ifade edileceği üzerinde durulmuģtur. Son olarak da elde edilen bu verilerin nasıl raporlanabileceği hakkında önerilerde bulunulmuģtur. 2. ENTELLEKTÜEL SERMAYE VE RAPORLANMASI 2.1. Entellektüel Sermaye Entellektüel sermaye kavramı ilk kez 1969 da J. Kenneth Galbraith tarafından kullanılarak literatüre girmiģtir 5. Galbraith bireysel entellektüel birikim den söz ederek bunu bireysel performansla iliģkilendirirken; günümüze gelindiğinde konunun, organizasyonların sahip olduğu entellektüel sermaye ve organizasyonel performans bağlamında ele alınması Ģeklinde bir değiģim gösterdiği görülmektedir. Konu 1980 lerde Japon iģletmelerinin gündemine gelmiģ fakat yeteri kadar dikkat çekmeyerek geri plana düģmüģtür. Entellektüel sermaye kavramının uygulama alanında gündeme gelmesi ve yaygın biçimde tartıģılması ancak 1990 lı yılların sonlarında gerçekleģmeye baģlamıģtır 6. Thomas Stewart 1991 yılında Beyin Gücü makalesinde entellektüel sermayeyi ĠĢletmeye piyasada rekabet avantajı sağlayan, iģletme çalıģanlarının bildiği her Ģeyin toplamı olarak tanımlanmıģtır 7. 2 Sanchez, Antonio Aragon ve Marin, Gregorio Sanchez Strategic Orientation, Management Characteristics and Performance: A Study of Spanish SMEs, Journal of Small Business Management, 43/3: 2005, s Yıldız, Sebahattin, Entellektüel Sermayenin Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir AraĢtırma Yönetim, yıl:22, sayı:68, 2011, s.9 4 Wang, W ve Chang, C. Intellectual Capital and Performance In Casual Models, Evidence from the Information Technology Industry in Taiwan Journal of Intellectual Capital, Vol.6, No:22, 2005, s Kanıbir, Hüseyin, Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entellektüel Sermaye Ve Organizasyonel Performansa Yansımaları Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Ocak 2004, Cilt 1, Sayı 3, s.77 6 Kanıbir, a.g.e., s.78 7 STEWART, T. A., Brainpower, Fortune, June 3, Vol. 127, 1991, s. 47 2

3 Stewart ın bilinen diğer entellektüel sermaye tanımları arasında ise buluģçuluk ve yenilenmenin kaynağı olan bireyin bilgi ve know-how birikimi veya insan beyinlerinde gömülü olan yetenek, beceri, uzmanlık sayılabilir 8. Stewart, 1997 yılında yayınlanan Entellektüel sermaye; Örgütlerin Yeni Zenginliği adlı kitabında ise entellektüel sermayeyi, elde edilmiģ kullanıģlı bilgi olarak tanımlamakta ve bunun örgütün süreçlerini, teknolojilerini, patentlerini, iģ görenlerinin becerileri ve müģteriler, tedarikçiler ve diğer iliģkili taraflar hakkındaki bilgileri içerdiğini belirtmektedir 9. Literatürde entellektüel sermaye için bunlar dıģında çeģitli tanımlar da mevcuttur. Sullivan (1999) a göre, değere dönüģtürülebilen bilgi olarak tanımlanırken 10 ; Çıkrıkcı ve Dastan, (2002) daha yüksek değerli varlıklar üretmek için ĢekillendirilmiĢ, elde edilmiģ ve güçlendirilmiģ varlıklar olarak tanımlar 11. Konuyu iģletme değeri veya muhasebe açısından inceleyenler ise entellektüel sermayeyi, bir iģletmenin defter değeri ile bu değere ödenilmeye hazır olunan değer arasındaki fark Ģeklinde tanımlamaktadırlar 12. Entellektüel sermayeyi daha iyi anlayabilmek, hesaplayabilmek ve kullanabilmek için kendisini oluģturan unsurların neler olduğunu tanımlamak gerekir. Literatürde entellektüel sermaye unsurları farklılık göstermektedir. Bontis( 1998) ve Sullivan (1998) e göre insan sermayesi, yapısal sermaye ve müģteri sermayesinden oluģmakta iken; Seetharaman, Low ve Saravan (2004) e göre insan sermayesi, yapısal sermaye ve iliģkisel sermayeden oluģmaktadır. Bunlardan farklı olarak Danimarka Rehberinde çalıģanlar, müģteriler ve süreç unsurlarına bir de teknoloji eklenmiģtir. Bu durumda entellektüel sermayenin unsurlarını, çalıģanların firmaya ve tüketicilere fayda sağlayan bilgi, beceri ve yetenekleri, iģletmenin sahip olduğu alt yapı, sistem, patent ve fikirler ile iģletmenin iliģkide bulunduğu müģteriler, tedarikçiler ile arasında bulunun iliģkisel değer olarak sıralayabiliriz. Entellektüel sermayenin unsurlarını kısaca tanımlayacak olursak; a) Ġnsan Sermayesi: Ġnsan sermayesi tüketicilere fayda sağlayan iģgörenlerin bilgi, beceri ve yeteneğidir. Bilgi yönetiminin temeli insandır. Ġnsanlar bilgi, yeni fikirler ve yeni ürünleri yaratır ve tamamen iģ süreçlerini oluģturan bağlantıları kurar 13. Maalesef insanlar iģten ayrıldıklarında dahili, harici, biçimsel ve biçimsel olmayan bağlantıları da dahil olmak üzere bilgilerini de beraberinde götürürler 14. b) Yapısal Sermaye: Yapısal sermaye; patentler, fikirler, yeni modeller ve idari yapıların geniģ bir karıģımından oluģmaktadır. Dahili yapılar; iģgörenler tarafından oluģturulur, yaratılır ve genel olarak örgüt tarafından sahiplenilir ve birleģtirilir. Bazen dıģarıdan da elde edilebilir. 8 STEWART, T.A., Your Company s Most Valuable Asset: Intellectual Capital, Fortune, October 3, Vol.130, no.7, 1994, s STEWART, T.A., Intellectual Capital: The New Wealt of Organizations, Double day/ Currency, New York, 1997, s Sullivan, P.H., Profiting From Intellectual Capital, Journal of Knowledge Management, Vol. 3, No.2, Çıkrıkcı, Mustafa, A. Dastan, Entellektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar aracılığıyla Sunulması, Bankacılar Dergisi, Sayı 43, 2002, s Brooking, Annie. The Management of Intellectual Capital, Long Range Planning, Vol: 30, No: 3, 1997, s Wileman Andrew, A Capital Idea, Management Today, Apr. 1999, s Zengin, Orhan, Emre ĠĢci, ĠĢletmelerde entelektüel sermayenin ölçülmesi

4 Bu varlıkları geliģtirme ve yatırım yapma kararları; iģin iģletme içinde yapılması veya dıģarıdan alınması nedeniyle güven derecesiyle alınabilmelidir. Biçimsel olmayan organizasyon, dahili ağlar (Ģebekeler), kültür ve kimlik (ruh), dahili yapılara aittir. Dahili yapı ve insanlar birlikte genel olarak örgütü oluģturur. 15 c) MüĢteri Sermayesi: Bugün iģletmelerin faaliyetlerine yön veren önemli unsurlardan birinin müģteriler olduğu açıktır. Doğal olarak iģletmelerin faaliyetlerini yönlendiren bu unsurun iģletmenin öz değerleri içine katılması faydalı olacaktır. Pazarlama alanında yapılan araģtırmalarda görülen önemli bir gerçek; yeni müģteri bulmanın mevcut müģteriyi elde tutmak tan daha pahalı olduğudur. Yeni müģteri bulmanın yüksek maliyeti yanında yeni müģterilerin belirli bir süre için iģletmenin eski müģterilerinden daha az alım yaptıkları ve dolayısıyla daha düģük kâr yarattıkları görülmektedir. MüĢteri bağlılığı yaratmanın avantajları sadece yeni müģteri kazanmanın yüksek maliyetinden kaynaklanmaz. Eski müģterilerin mal veya hizmeti tanımasının yanı sıra iģletmenin müģteri hakkındaki bilgilere sahip olması problemlerin azalmasına neden olurken diğer taraftan mal veya hizmetten memnun olan müģteriler, aynı hizmetlerden yararlanabilmek için daha yüksek bedeller ödemeye razı olurlar ve uzun vadede bedava reklam yapılmıģ olur. Bu reklam bizzat müģterilerin kendi çevrelerine verdikleri bilgiyi içerdiğinden diğerlerinden daha inandırıcıdır. Bu gerçekten hareketle, birçok iģletme müģteri bağlılığı yaratmak için faaliyetlerini yeniden gözden geçirip düzenlemektedir Entellektüel Sermayenin Raporlanması ĠĢletme ile ilgili karar alıcı grupların doğru bir fikre ulaģabilmesi ve alınacak kararların yerinde olmasında, finansal tabloların gerçeği yansıtır olmasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bilgi çağında bilginin en büyük değer haline gelmiģ olması dolayısıyla, doğal olarak maddi varlıklara dayalı oluģturulan bilânçoların, bilginin değerini ortaya koymada yetersiz kaldığı açıkça ortadadır 17. Entellektüel sermayenin ölçülmesinin gerekliliği, iģletme yönetimi açısından düģünüldüğünde, baģarı için olmazsa olmaz bir unsur olarak görülmektedir. Herhangi bir Ģeyin yönetilebilmesi ve analiz edilebilmesi için önce ölçülebilir olması gerekmektedir. Bu yüzden gözle görülmeyen unsurlar olan entellektüel sermaye unsurlarının da önce ölçülebilir, kıyaslanabilir hale gelmesi gerekir. Daha sonra bu bilgiler yönetim tarafından analiz yapma, karar alma gibi durumlarda kullanılabilir. Aynı Ģekilde iģletmenin dıģ çevresinin analiz, kıyaslama ve karar aģamalarında kullanmak için talep ettiği bu bilgiler raporlanır. ĠĢletmeler, entellektüel sermaye raporuyla, sahip oldukları bilgi, deneyim, know-how, patent, telif hakkı, örgüt kültürü, marka, müģteri iliģkileri gibi entellektüel değerleri bilgi kullanıcılarına sunmuģ olurlar. Böylece bu bilgileri hem iģletmeler kendileri için, hem de kullanıcılar karar verme aģamalarında kullanabilirler. Bu bilgiler yardımıyla gerek karģılaģtırma yapma gerekse stratejik kararlar alma aģamasında tüm taraflara ek bir veri sunulmuģ olacaktır. 15 Zengin, Orhan, Emre ĠĢci, a.g.web 16 Çınar, Zehra, Entellektüel Sermaye, Çıkrıkcı, Mustafa, A. Dastan, Entellektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar aracılığıyla Sunulması, Bankacılar Dergisi, Sayı 43, 2002, s.27 4

5 Entellektüel sermaye unsurlarının ölçülüp raporlanmasının iģletmeye sağlayacağı avantajları aģağıdaki gibi sıralayabiliriz 18 ; Entellektüel sermayenin ölçüm ve raporlanmasıyla, iģletmeler diğer iģletmelerden daha baģarılı ya da baģarısız oldukları alanları belirleyebilirler. Entellektüel sermayenin ölçüm ve raporlanması, iģletmenin uzun dönemli amaçlarını gerçekleģtirmesine yardımcı olur. Entellektüel sermaye unsurlarına yapılan yatırımlar iģletmenin piyasa değerinin artmasına katkıda bulunur. Brynjolfsson ve Yang tarafından firma üzerinde yapılan bir araģtırmaya göre; bilgisayar sistemlerinde eğitim ve yazılıma yapılan 1 dolarlık fazla yatırım, firmanın piyasa değerinde 10 dolarlık artıģa neden olmuģtur. Entellektüel sermayeyle ilgili raporlardan iģletme içi ve iģletme dıģı tüm bilgi kullanıcıları faydalanacaktır. Örneğin yatırımcılar, hisse edinmek için bu raporlara bakacaklardır. Diğer taraftan bu raporlar sayesinde iģletmenin bankalar gibi kredi kuruluģları karģısında kredibilitesi artacak, kredi alma durumunda maddi olmayan değerler teminat olarak gösterilebilecektir. 3. YAZIN TARAMASI ġirketler açısından, ekonomik gerçekliğin bilgi ekonomisine doğru yönelmesi, entellektüel sermayenin maddi varlıklar veya finansal sermaye gibi bir değer olarak ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır 19. Rylander ve diğerleri ise gelecekteki kazançların gün geçtikçe daha fazla maddi olmayan varlıklara bağımlı olacağını belirtmekte ve bunun sonucunda da Ģirketlerin artık öğrenmenin hayati bir unsur olduğunu anlamaları ile birlikte stratejik çabalarını, maddi varlıkların yönetiminden ziyade maddi olmayan (entellektüel) varlıkların yönetimine doğru kaydırmaları gerektiğini öne sürmektedir 20. Türkiye de yapılan çalıģmalarda da entellektüel sermaye daha çok sektörel bazda ele alınmıģtır. Yıldız (2011) yaptığı çalıģmada Türkiye deki bankaların entellektüel sermayesini piyasa değeri-defter değeri yöntemiyle ölçmüģ ve bunları karģılaģtırmıģtır. Yine aynı çalıģmasında entellektüel sermayeyi unsurlar bazında da ölçmüģ ve bunu sektörel bazda ölçtüğü entellektüel sermayeyle karģılaģtırmıģtır. ÇalıĢmasının sonucuna göre iki türlü ölçüm sonucunda da karģılaģtırma sonuçları aynı çıkmıģtır. Entellektüel sermaye üzerine yapılan çalıģmalar temel alınarak özet olarak Ģunlar söylenebilir 21 : Entellektüel sermaye, bir Ģirketin en önemli rekabet kaynağıdır. Bir Ģirketin gelecekteki baģarısı, bugün sahip olduğu entellektüel sermayesinin nasıl yönetildiğine bağlıdır. 18 Yereli, A.N. ve G. GerĢil, Entelekteül Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F., 12(2), 2005, s Pfeil, O. P., The Valuation of Intellectual Capital. Working Paper Series, Rylander, A. ve Jacobsen, K. ve Roos, G., Towards Improved Information Disclosure on Intellectual Capital. International Journal of Technology Management, 20, 2000, s Büyüközkan, Gülçin, Entelektüel Sermaye Yönetimi, KalDer Forum, 2002, 2. 5

6 Entellektüel sermaye, Ģirket bilançosunda görünmeyen, Ģirketin saklı varlıklarının bir toplamıdır. Bu nedenle, hem organizasyonu oluģturan üyelerin bilgilerini, hem de bu kiģiler isten ayrıldıklarında Ģirkette kalan bilgiyi içerir. ĠĢletmeler için çok değerli olan entellektüel sermayeyi daha iyi tanımlayabilmek ve inceleyebilmek amacıyla araģtırmacılar çeģitli entellektüel sermaye modelleri ve ölçüm yöntemleri geliģtirmiģlerdir. Entellektüel sermaye hareketlerinin ölçülmesi ve onun içerik ve etkisinin rapor edilmesi günümüzde önemli konulardan birisi haline gelmiģtir. Entelektüel Sermayenin ölçümünde, bileģen bazında ve iģletme düzeyinde (bütüne iliģkin) ölçümleme olmak üzere, iki temel yaklaģım bulunmaktadır. Entellektüel sermayenin ölçümü ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri aģağıdaki gibi sıralayabiliriz 22 ; BileĢenlere yönelik ölçüm yaklaģımları: Balanced Scorecard Skandia Klavuzu Maddi Olmayan Varlıklar Cetveli Entellektüel Sermaye Endeksi Bütüne yönelik ölçüm yaklaģımları: Piyasa Değeri Defter Değeri Yöntemi Piyasa Değeri / Defter Değeri Yöntemi Tobin in Q Oranı HesaplanmamıĢ Maddi Olmayan Değer Yöntemi Teknoloji Brokeri Sullivan ın Entellektüel Sermayeyi Ölçüm Yöntemi Ante Pulic in Entellektüel Katma Değer Katsayısı Maddi Olmayan Varlıkların Ölçülmesinin Finansal Yöntemi ÇalıĢmamızda sosyal ağların entellektüel sermaye üzerine etkisini gösterirken yararlanacağımız yöntemler Balanced Scorecard ve Skandia Klavuzu yöntemleri olacağından, bu kısımda bu iki yöntem üzerinde durulacaktır. a) Kurumsal Karne (Balanced Score Card) Kurumsal Karne (KK) örgütlerin vizyon ve stratejilerini açıkça ifade etmelerini sağlayan ve bunları iģ düzeyinde harekete dönüģtüren bir yönetim sistemi (sadece bir ölçüm sistemi değil) dir. KK stratejik performansı ve sonuçları sürekli iyileģtirmek için iģ süreçleri ve süreç çıktıları hakkında sürekli bilgi sağlar. Buna ek olarak KK iģletmenin misyon ve stratejisinin fiziksel ölçüler haline dönüģtürülerek ifade edilmesidir 23. Kaplan ve Norton akademik çalıģmalarında KK yi aģağıdaki Ģekilde açıklamıģlardır: KK performans göstergelerini göz önünde bulundurmaktadır. Fakat finansal göstergeler, geçmiģle yöneliktir ve müģteri iliģki yönetiminin ve uzun vadeli yeteneklerin önemli olmadığı endüstri çağı firmaları için yeterlidir. Bu finansal göstergeler, bilgi çağı firmaları için yol gösterici nitelikte de olsa, müģterileri, tedarikçileri, çalıģanları, süreçleri, teknolojiyi ve 22 Yörük, N. ve M.S. Erdem, Farklı Entellektüel Sermaye Ölçme Yötemlerinin Firmaların Stratejik Karar Alma Sürecine Etkileri, Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman AraĢtırma ve Uygulama Dergisi Analiz, 6(15), 2006, s

7 yenilikçiliği merkeze alarak yatırım yapan ve değer yaratan bu tür firmalar için artık yeterli değildir. b) Skandia Pusulası (Skandia s Navigator) Bu yöntem KK temel alınarak yapılandırılmıģtır. Skandia pusulası yalnızca entelektüel sermayenin ölçümüne iliģkin değildir. Pusulanın temel odağında göstergelerin geliģtirilmesi bulunmaktadır. Bu nedenle iģletmelerin kendi göstergelerini kendi kültürel ve örgütsel yapısına göre Ģekillendirmesi gerekmektedir 24. Skandia'da müģteri geçici olarak iliģki kurulan kiģi ya da kuruluģlar değil, karģılıklı iliģkilerle değer yaratılabilecek bir yatırım olarak kabul edilmektedir SOSYAL AĞLAR Sosyal ağ, bir ya da birden fazla toplumsal iliģkiyle birbirine bağlanmıģ, dolayısıyla toplumsal bir bağ oluģturan bireyler (daha ender durumlarda ortaklıklar ve roller) anlamına gelmektedir 26. Bir araģtırmaya göre, yaklaģık Türk Ġnternet kullanıcısından yaģ grubuna mensup olanlardan tahmini bir milyonu bir sosyal ağ sitesine üyedir ve bunların büyük bölümü de bu sitelerde çeģitli formlarda içerik üretmektedir. Bu sadece Türkiye ye has bir durum olmayıp bütün dünya için geçerlidir. Bu gençler, katılımcı bir kültürün aktif katılımcıları olarak görülmektedir 27. Birçok firma reklam ve halkla iliģkiler eylemleri için sosyal ağ sitelerinin üyelerini hedef kitle olarak seçebilmektedirler. Bu sayede sosyal ağ siteleri giriģimciler için yeni bir giriģim alanı olurken, hali hazırda faaliyet gösteren firmalar da bu alana yönelerek daha çok kiģiye ulaģma imkânı bulmaktadır. Kısaca iģletmeler için sosyal ağların faydalarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz 28 ; Sosyal ağlar iģletmelere, hedef kitleleriyle temas kurmalarını ve doğru hedeflere ulaģmalarını sağlar. ĠĢletmeler sosyal sorumluluk projelerini geniģ kitlelere yayma imkânı bulabilir. Facebook un CEO su Mark Zuckerberg yaptığı basın açıklamasında, sosyal ağların ve özellikle Facebook un, online reklamcılıkta yeni bir mecra haline gelerek sosyal ağ reklamlarıyla iģletmelerin viral pazarlamayı daha çok uygulayarak, ağ kullanıcılarının ürün ve markalarıyla ve tanıdık tavsiyesiyle daha çok tanınmasına sebep olabileceklerini belirtmiģtir. Sosyal ağlarda üyeler için çeģitli uygulamalar (widgets/applications) gerçekleģtirilmektedir. Bu uygulamalarla firmalar, kendi ürün ve hizmetlerine yer vererek kendi ağlarını oluģturarak pazarlama faaliyetlerini geliģtirebilmektedirler. Sosyal ağlar, iģletmeler için ölçümleme yapabilme olanağı sağlar. Sosyal ağlar iģletmeler için pazar segmentasyonu yapabilme olanağı sağlar. Örneğin; baģlangıçta Amerika BirleĢik Devletleri ndeki üniversite gençlerinin üye olduğu Facebook, Aralık 2011 itibariyle 845 milyon aylık aktif kullanıcısı, 483 milyon günlük aktif kullanıcısı olan bir yapıya kavuģmuģtur. Ayrıca Facebook un aktif aylık mobil kullanıcı sayısı 24 Arıkboğa, ġebnem, Entelektüel Sermaye, Derin yayınları, Ġstanbul, 2003, s Çınar, Zehra, a.g.e. 26 G. Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev.: O. Akınhay, ve D. Kömürcü, Ġstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları, Acun, R., Ġnternet ve Türk Kimliği, Türk Kimliği Ayvaz Gökdemir e Armağan, Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 2009, s Onat, Ferah ve Alikılıç, Özlem AĢman, Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla ĠliĢkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi, Journal of Yasar University, 3(9), 2008, , s

8 ise 425 milyona ulaģmıģtır 29. Facebook, milyonları aģkın aktif üyesine hitap eden ve günde ortalama 28 milyon aktif kullanıcıyla sanal dünyanın en popüler sitesi olmuģtur. 5. SOSYAL AĞLARIN ENTELLEKTÜEL SERMAYEYE ETKĠSĠ Entellektüel sermayenin değiģik boyutlarda tanımlanması, yapısının da ortaya çıkarılmasında etkili olmuģtur. Entellektüel sermaye belirli bir bakıģ açısı ve belirlenmiģ bir amaç olmadığı takdirde varlık kazanamaz. ĠĢletmelerin bunları nasıl kullanacağını bilmemesi halinde entellektüel varlıkları tanımlaması ve yönetmesi mümkün olmaz. Bu nedenle, entellektüel sermayenin iyi analiz edilmesi gerekir 30. Entellektüel sermayenin iyi analiz edilebilmesi için de iģletmelerle ilgili finansal tablolarda gösterilemeyen tüm bilgilerin ele alınması gerekmektedir. ÇalıĢmanın bu bölümünde, günümüzde artık firmaların çevreleriyle iliģkilerinde en büyük interaktif iletiģim kaynağı haline gelen sosyal ağların entellektüel sermayeye etkisinin ölçülmesi ve raporlanmasıyla ilgili öneriler sunulacaktır. 5.1 Sosyal Ağların Entellektüel Sermayeye Etkisinin Ölçülmesi Türkiye deki ve Dünyadaki tüm internet kullanıcılarının sosyal ağlarda toplanmaya baģlaması, iģletmelerin bu mecraya odaklanmasının Ģart olduğu anlamına gelmektedir 31. Çünkü sosyal ağlara odaklanmak, iģletmeler açısından fark ve değer yaratacaktır. Pek çok önemli firma Widget denen uygulamalar yaratıp online sosyal ağ platformlarında tüketicilerine kendi markaları, ürünleri hakkında oyun oynatıp, içerik yaratıp birbirlerine göndermelerini sağlamaktadır. Çünkü günümüzde hem firmalar hem de müģteriler için interaktif olmak önemli hale gelmiģtir. MüĢteriler tek taraflı iliģki yerine, karģılık alabileceği mecraları tercih etmeye baģlamıģtır. Böylece sorularının cevaplarını en kısa sürede alabilmektedirler. Aynı Ģekilde müģterilerin Facebook gibi sosyal ağlar yardımıyla firmalarla karģılıklı bir etkileģime girmesi, kendilerini firmaya daha yakın hissetmelerini sağlayıp, hem bağlılığı hem de firma ürünlerinin kullanımı arttırabilir. Buradan da anlaģılacağı gibi sosyal ağlar, entellektüel sermaye unsurlarından daha çok MüĢteri Unsuru ile ilgilidir. ĠĢletmeler için sosyal ağlarda müģterilerle buluģabilmenin birçok yolu vardır. Firmalara ait bloglar, facebook sayfaları, twitter hesapları ve internet siteleri bunların baģında gelmektedir. Sosyal ağ mecralarının içinde firmaların müģterileri ile en çok iletiģime geçebildiği ve karģılıklı iliģkilerini interaktif bir Ģekilde yürüttüğü sosyal ağ aracı Facebook tur. Gerek günümüzde en çok tercih edilen sosyal ağ mecrası olması, gerekse firmaların en çok tercih ettiği sosyal ağ etkileģim aracı olması sebebiyle, çalıģmamızda Facebook ile elde edilen entellektüel sermaye değeri üzerinde durulmuģtur. Facebook un firmaların entellektüel sermayesine etkisini ölçebilmek için Skandia Pusulası yönteminden yaralanılabilir. Çünkü bu yöntemin odağında göstergelerin geliģtirilmesi bulunmaktadır. Yani firmalar kendi göstergelerini kendi ihtiyaçlarına ve örgütsel yapısına göre geliģtirebilir. Bu durumda Facebook un firmaların entellektüel sermayesine katkısının gösterilebilmesi için aģağıdaki unsurların bulunması faydalı olacaktır; a) Firmanın resmi Facebook sayfasının Beğen ilme sayısı b) Firmanın Facebook sayfası üzerinden yaptığı promosyon sayısı c) Firmanın Facebook üzerinden yaptığı promosyonlara katılım sayısı Demirkol, Ġsmet, Entellektüel Sermaye, Onat, a.g.e., 2008, s

9 d) Firmanın Facebook sayfasında müģterileri için yaptığı online uygulama sayısı (oyun, video vs.) e) Firmanın Facebook üzerinden yaptığı etkinliklere (promosyon ve uygulamalar) katılan kiģilerden, yeni müģteri olarak firmaya gelenlerin sayısı f) Facebook için yapılan harcamaların, o dönemde online etkinliklere katılmıģ olan müģterilere olan oranı g) Facebook un müģteri bağlılığını arttırmasına olan etkisi Yukarıda saydığımız a, b, c ve d unsurlarının verilerine Facebook sayfası üzerinden ulaģmak mümkündür. Fakat Firmanın Facebook üzerinden yaptığı etkinliklere (promosyon ve uygulamalar) katılan kiģilerden, yeni müģteri olarak firmaya gelenlerin sayısı ancak firmanın yeni bir sistem geliģtirmesiyle mümkün olacaktır. Buna göre firmalar, Facebook taki kiģileri müģteri portföyüyle entegre edip, müģteri portföyünde oluģan değiģiklikleri bu sayede takip edebilir. Facebook için yapılan harcamaların, o dönemde online etkinliklere katılmıģ olan müģterilere olan oranı da Facebook un entellektüel sermayeye olan bir diğer etkisidir. Firmanın Facebook sayfasındaki etkinlikler için yaptığı her türlü harcamanın / etkinliklere katılan müģterilere olan oranının bulunmasıyla hesaplanır. Böylece facebook sayfasının etkinliği ölçülmüģ olur. Son olarak hesaplanacak olan Facebook un müģteri bağlılığını arttırmasına olan etkisi ise müģterilerle ilgili algıyı ölçmesi açısından önemlilik arz edecektir. Çünkü yeni müģteri kazanmak yerine eski müģteriyi elde tutmak daha kolaydır. Bu yüzden sosyal ağların bu yöndeki etkisinin de ölçülmesi gerekir. Facebook un müģteri bağlılığını arttırmasına olan etkisini ölçmek için Nick Bontis in 1998 yılında ortaya attığı örgütsel performans ile entellektüel sermaye arasındaki iliģkiyi ölçtüğü model kullanılabilir 32. Bontis bu çalıģmasında entellektüel sermaye unsurlarını algısal olarak ölçmüģtür. Buna göre sosyal ağların müģteri unsuruna olan etkisinin ölçümünde, müģterilerin algıları aģağıdaki kriterler yardımıyla, 5 li likert ölçeğinden yararlanılabilir. Facebook un müģteri bağlılığını arttırmasına olan etkisini ölçmeye yönelik kriterler Ģunlar olabilir; MüĢteri memnuniyeti MüĢteri isteklerinin / Ģikayetlerinin Facebook üzerinden cevaplanması MüĢteri sadakati MüĢteri geri bildirimi MüĢterilerle iģbirliği MüĢteri profili MüĢterilerle uzun iliģkiler Bu kriterlerin sektöre veya firmanın isteğine göre arttırılması mümkündür. Buradaki kriterlerin ölçülmesi sonucunda ortaya çıkan rakamların ortalaması alınarak firmanın içinde bulunduğu sektöre veya konuma göre baģarılı baģarısız olduğu yorumlanabilir. Ayrıca bu rakamlar yardımıyla yıllar bazında da kıyaslama yapılabilir. 32 Bontis, Nick, Intellectual Capital: An Explotary Study that Develops Measures and Models, Management Decision, 36/2, 1998, s.76 9

10 5.2. Sosyal Ağların Entellektüel Sermayeye Etkisinin Raporlanması Günümüzde firmalar sosyal raporlarında (faaliyet raporu, kurumsal yönetim raporu, sürdürülebilirlik raporu) bilançoda gösterilmeyen birçok bilgiyi raporlamaktadır. Örneğin Türkiye deki bankalar faaliyet raporlarında toplam çalıģan sayılarını, Ģube sayılarını, bankadaki ve internet bankacılığındaki iģlem sayıları gibi maddi olmayan unsurları raporlamaktadır. Bu bilgiler rapor kullanıcılarına geçmiģ dönem hakkında bilgi verirken, gelecek dönemler hakkında da bir perspektif sunmaktadır. Yurt dıģındaki örneklerine baktığımızda da Avusturya daki Oesterreichische Nationalbank (NB) 2008 yılında yayınladığı Entellektüel Sermaye Raporu nda (Intellectual Capital Report 2008), NB nin banka iģ süreçleri ve hizmetlerinde NB nin entellektüel sermayesi ve entellektüel sermayesinin kullanımının gözden geçirilmesi ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu rapor banka içerisinde insan, iliģkisel, yapısal ve yenilik sermayesi arasındaki etkileģime dikkat çekmekte ve temelini oluģturan faktörlerin etkisini göstermektedir 33. Literatürde entelektüel sermaye unsurlarının raporlanması için yaygın olarak kullanılan yaklaģım, tamamlayıcı mali tablo yaklaģımıdır. Bu yaklaģıma göre iģletme, mali tablolarına; özellikle bilânçosuna ek olarak entelektüel sermaye kaynaklarını ve değerlerini tablolar halinde göstermektedir 34. Türkiye de ise 3 farklı raporlama yaklaģımından bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi entellektüel sermaye unsurlarını bilançoda ayrı bir kalem olarak gösterilmesi yaklaģımıdır. Fakat entellektüel sermayenin değer tespitinin ve geleceğe yönelik gelir unsurlarının belirlenmesinin zor olması, bu yaklaģım en büyük eksikliğidir. Ġkinci yaklaģım ise finansal tablolara ek olarak bir raporlama yolunun seçildiği yaklaģımdır. Bu yaklaģımda entelektüel sermaye unsurlarına ait ölçüt ve bilgilerin bağımsız raporlama Ģeklinde yayınlanması söz konusudur. Günümüzde ülkemiz açısından henüz geçerli olmasa da bu yaklaģımın Avrupa da kullanılmaya baģlandığı gözlenmektedir. Üçüncü yaklaģım da ise her iki yöntem birlikte kullanılmakta ve bazı entellektüel sermaye unsurları gider veya aktifleģtirilmekte, bazıları ise raporlanmaktadır 35. Ayrıca entelektüel sermayeye bilanço dipnotlarında da yer verilebilmektedir 36. Bize göre yukarıda önerdiğimiz gibi hesaplanan sosyal ağların entellektüel sermayeye olan etkisi, çalıģan yapısı, Ģubelerin sayısı gibi bilgiler faaliyet raporlarına eklenmelidir. Örneğin bankalar faaliyet raporlarında Ģube sayıları, internet Ģubelerinde yapılan iģlem sayıları, çalıģanların eğitim durumu gibi entellektüel sermaye unsurlarıyla ilgili bilgileri yıllara göre karģılaģtırmalı olarak raporlamaktadır. Sosyal ağların etkisini göstermesi için önerdiğimiz unsurlar ile ilgili bilgiler, seneden seneye karģılaģtırılmıģ halde gösterimi ile bu raporlarda olmalıdır. Tüm bu bilgiler de zamanla ayrı bir entellektüel sermaye raporu altında birleģtirilerek, kullanıcılara firmanın sahip olduğu görünmeyen unsurların durumunu ayrıntılı olarak vermelidir. Sosyal ağların entellektüel sermayeyi etkileyen bu unsurları ġekil 1 deki gibi raporlanabilir. 33 Yıldız, a.g.e., 2010, s Yıldız, a.g.e., 2010, s ERKAL, Z., Entelektüel Sermaye, Ölçülmesi ve Raporlanması, Ġstanbul, Derin Yayınları, 2006, s Yıldız, a.g.e., 2010, s.37 10

11 Sosyal Ağ Entellektüel Sermaye Unsurları Firmanın resmi Facebook sayfasının Beğen ilme sayısı Firmanın Facebook sayfası üzerinden yaptığı promosyon sayısı Firmanın Facebook üzerinden yaptığı promosyonlara katılım sayısı Firmanın Facebook sayfasında müģterileri için yaptığı online uygulama sayısı (oyun, video vs.) Firmanın Facebook üzerinden yaptığı etkinliklere (promosyon ve uygulamalar) katılan kiģilerden, yeni müģteri olarak firmaya gelenlerin sayısı Facebook için yapılan harcamaların, o dönemde online etkinliklere katılmıģ olan müģterilere olan oranı Facebook un müģteri bağlılığını arttırmasına olan etkisi -MüĢteri memnuniyeti -MüĢteri isteklerinin, Ģikayetlerinin Facebook üzerinden cevaplanması -MüĢteri sadakati -MüĢteri geri bildirimi -MüĢterilerle iģbirliği -MüĢteri profili -MüĢterilerle uzun iliģkiler ġekil 1: Sosyal Ağ ile Ġlgili Entellektüel Sermaye Unsurlarının Raporlanması 6. SONUÇ VE ÖNERĠLER Günümüzde iģletmelerin değer ve kurumsal performanslarının belirlenmesinde entellektüel sermayenin ölçülmesi önemli bir hale gelmiģtir. Çünkü entellektüel sermaye unsurları, iģletmelerin uzun vadeli hedeflerinin gerçekleģtirilmesinde önemli rolü olan stratejik varlıklardır. Ayrıca entellektüel sermaye unsurları hakkındaki bilgiler, Ģirketlere rekabet avantajı oluģtururken, farklı kullanıcılar tarafından talep edilen tekrarlanan bilgileri de ilgililere sunmuģ olmaktadır. Gün geçtikçe firmalar için önemi artan sosyal ağların, entellektüel sermayeye olan etkisi de yadsınamaz bir gerçektir. Bu yüzden sosyal ağların entellektüel sermayeye olan etkisinin ölçülebilmesi ve raporlanabilmesi gerekmektedir. Böylece, elde edilen verilerle hem firma hem de rapor kullanıcıları analiz ve karar aģamalarında bu bilgileri kullanabilirler. Sosyal ağların entellektüel sermayeye olan etkisi, daha çok müģteri sermayesi üzerine olmaktadır. Çünkü günümüzde müģteriler için etkileģim, interaktif olmak önemli bir hale gelmiģtir. Bu sebeple çalıģmada, en çok tercih edilen sosyal ağ mecrası olan Facebook üzerinden çeģitli unsurlar tanımlanmıģtır. Bahsedilen bu unsurların, performans raporlama yaklaģımlarından Skandia Pusulası yöntemi kullanılarak hesaplanabileceğine inanmaktayız. Hesaplanan bu performans ölçümleri de finansal tablolara ek olarak, yılların karģılaģtırılmalı gösterildiği Ģekilde raporlanmalıdır. Böylece geleneksel finansal tabloların devamlılığı konusunda bir sorun ortaya çıkmamıģ olurken, bilgi talep edenlere daha doğru ve ayrıntılı bir Ģekilde sosyal ağların entellektüel sermayeye olan etkisi sunulmuģ olur. 11

12 KAYNAKÇA ACUN, R. (2009). İnternet ve Türk Kimliği, Türk Kimliği Ayvaz Gökdemir e Armağan, Ġstanbul, Ötüken Yayınları, 2009, s BONTĠS, N., (1998), Intellectual Capital: An Explotary Study that Develops Measures and Models, Management Decision, 36/2, s BROOKĠNG, A.,( 1997), The Management of Intellectual Capital, Long Range Planning, Vol: 30, No: 3, BÜYÜKÖZKAN, G. (2002). Entelektüel Sermaye Yönetimi, KalDer Forum, 2. CHOONG, Kwee KEONG, (2008), Intellectual Capital: Definitions, Categorization and Reporting Models, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 4, s ÇIKRIKCI, M., A. DASTAN, (2002), Entellektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar aracılığıyla Sunulması, Bankacılar Dergisi, Sayı 43. DEMĠRKOL, Ġ., Entellektüel Sermaye, ERKAL, Z. (2006), Entelektüel Sermaye, Ölçülmesi ve Raporlanması, Ġstanbul, Derin Yayınları G. MARSHALL, (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Çev.: O. Akınhay, ve D. Kömürcü, Ġstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları ĠġÇĠ, E., Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi, KANIBĠR, H., (2004), Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entellektüel Sermaye Ve Organizasyonel Performansa Yansımaları Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Ocak, Cilt 1, Sayı 3, s KARACAER, S. ve KAPUSUZOĞLU, A., (2010), ĠMKB Turizm Sektöründe Entellektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Analizi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s KAYA, N., (2011), Entellektüel Sermaye Raporu Ġçindeki Sosyal Bilgi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, s KUTLU, H. A., (2009), Entellektüel Sermaye: Türkiye Muhasebe Sisteminde Raporlanabilir mi?, H.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, s ONAT, F. ve ALĠKILIÇ, Ö. AĢman, (2008), Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla ĠliĢkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi, Journal of Yasar University, 3(9), s , ONAT, F.ve ALĠKILIÇ, Ö. AĢman, (2007), Bir Halkla ĠliĢkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar, Journal of Yasar University, 2(8), s

13 PFEĠL, O. P., The Valuation of Intellectual Capital. Working Paper Series, RYLANDER, A. ve JACOBSEN, K. ve Roos, G., (2000), Towards Improved Information Disclosure on Intellectual Capital. International Journal of Technology Management, 20, s SANCHEZ, A. A. ve MARĠN, G. Sanchez, (2005) Strategic Orientation, Management Characteristics and Performance: A Study of Spanish SMEs, Journal of Small Business Management, 43/3, s STEWART, T. A., (1991), Brainpower, Fortune, June 3, Vol. 127, s STEWART, T.A., (1997), Intellectual Capital: The New Wealt of Organizations, Double day/ Currency, New York, s STEWART, T.A., (1994), Your Company s Most Valuable Asset: Intellectual Capital, Fortune, October 3, Vol.130, no.7, s SULLIVAN, P.H., (1999), Profiting From Intellectual Capital, Journal of Knowledge Management, Vol. 3, No.2, s WANG, W ve CHANG, (2005), C. Intellectual Capital and Performance In Casual Models, Evidence from the Information Technology Industry in Taiwan Journal of Intellectual Capital, Vol.6, No:22, s WĠLEMAN A., (1999), A Capital Idea, Management Today, Apr., s. 97. YERELĠ, A.N. ve G. GERġĠL, (2005), Entelekteül Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 12(2), s YILDIZ, S., (2011), Entellektüel Sermayenin Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir AraĢtırma Yönetim, yıl:22, sayı:68, s.9-28 YILDIZ, S., (2010), Entellektüel Sermaye Faaliyet Raporu Önerisi: Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Bir AraĢtırma, Bankacılar Dergisi, sayı:75, s YÖRÜK, N. ve M.S. ERDEM, (2006), Farklı Entellektüel Sermaye Ölçme Yötemlerinin Firmaların Stratejik Karar Alma Sürecine Etkileri, Marmara Üniversitesi Muhasebe- Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi Analiz, 6(15), s

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

ENTELEKTÜEL SERMAYE. Entelektüel Sermaye Kavramı

ENTELEKTÜEL SERMAYE. Entelektüel Sermaye Kavramı ENTELEKTÜEL SERMAYE Entelektüel Sermaye Kavramı Yeni çağ, bilgi çağıdır. Bu koşullar altında eski çağın zenginlik kaynakları fiziksel varlıklarken, bilgi çağının zenginlikleri ise soyut, maddi olmayan

Detaylı

ENTELLEKTÜEL SERMA YENİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

ENTELLEKTÜEL SERMA YENİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ÖZET ENTELLEKTÜEL SERMA YENİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Sebahattin YILDIZ Kafkas Üniversitesi, Î.Î.B.F., İşletme Bölümü Entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanması, entelektüel

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

A RESEARCH ON IDENTIFING OF THE MEASUREMENT METHODS AND CRITERIONS OF INTELLECTUAL CAPITAL

A RESEARCH ON IDENTIFING OF THE MEASUREMENT METHODS AND CRITERIONS OF INTELLECTUAL CAPITAL Marmara Üniversitesi YIL 2010 IX, SAYI II, S. 275-289 Mina ÖZEVREN * Sebahattin YILDIZ ** Özet emli kriterler ise insan Anahtar kelimeler: Entelektüel Sermaye, Ölçüm Yöntemleri, Kriterler. A RESEARCH ON

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

ŞEREFİYE-ENTELEKTÜEL SERMAYE İLİŞKİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

ŞEREFİYE-ENTELEKTÜEL SERMAYE İLİŞKİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER ŞEREFİYE-ENTELEKTÜEL SERMAYE İLİŞKİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER I.GİRİŞ Ülkemizde şerefiye, halk arasında daha çok kiracının gayrimenkulü boşaltması ve devretmesi karşılığında yeni kiracıdan veya mülk

Detaylı

Entelektüel Sermaye Faaliyet Raporu Önerisi: Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Bir Araştırma

Entelektüel Sermaye Faaliyet Raporu Önerisi: Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Bir Araştırma Bankacılar Dergisi, Sayı 75, 2010 Entelektüel Sermaye Faaliyet Raporu Önerisi: Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Bir Araştırma Dr. Sebahattin Yıldız * Özet Bu çalışma, Türkiye de entelektüel sermayeyi

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ OPINIONS OF ACCOUNTANTS ABOUT TURKISH TRADE LAW, TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-TURKISH FINANCIAL REPORTING

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Önerilen Çalışma Akışı Literatür Taraması - Makaleler - Uluslararası Endeks ve Anketler - Ölçüm Modelleri Firma ile Yapılacak Görüşmeler -

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders İ zlencesi Ders Başlığı İşinizin Görünürlüğünü Sosyal Medyada Nasıl Arttırırsınız? Dersin amacı Bu dersin amacı katılımcıların sosyal medyada pazarlama hakkında bilgi edinmeleri ve kendi kuracakları

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır?

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? Gayrimenkul Değerleme Esasları 1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? A) 240 000 TL B) 260 870 TL

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

HİZMETLER BÜLTENİ 1/5

HİZMETLER BÜLTENİ 1/5 HİZMETLER BÜLTENİ 1/5 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

DENGELİ KURUMSAL KARNE

DENGELİ KURUMSAL KARNE DENGELİ KURUMSAL KARNE M. Görkem Erdoğan 13 Mayıs 2016 Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına, adresinden erişilebilir. İÇİNDEKİLER Dengeli Kurumsal Karne Nedir? Dengeli Kurumsal Karnenin Tarihi BSC Dörtlüsü

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın ЄfG Araştırma Geleceği şimdiden planlayın Pazar Araştırmaları Firmanızın önceliklerini ve gereksinimlerini tespit ederek, ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi sağlamak üzere organizasyonunuz için optimum

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Bilgi pazarındaki sert rekabet ortamı pazarlama araştırması endüstrisinin müşterilerin bilgi ihtiyaçlarına daha fazla yoğunlaşmasını gerektiriyor.

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Dengeli Kurumsal Karne M. Görkem Erdoğan 13 Mayıs 2016 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. DENGELİ KURUMSAL KARNE NEDİR? 7 3. DENGELİ KURUMSAL KARNENİN TARİHİ 9 4. DENGELİ KURUMSAL KARNE DÖRTLÜSÜ 11 4.1.Finansal

Detaylı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı 1 Kurumsal Raporlama Yolculuğu Şirin Soysal, Şirket Ortağı, KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Hakan Aytekin,

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

REPORTING OF INTELLECTUAL CAPITAL AND EVALUATION WITHIN IAS 38 INTANGIBLE ASSETS STANDARD. ABSTRACT

REPORTING OF INTELLECTUAL CAPITAL AND EVALUATION WITHIN IAS 38 INTANGIBLE ASSETS STANDARD. ABSTRACT ENTELEKTÜEL SERMAYENİN RAPORLANMASI VE UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Orhan Ünal 3 ÖZET Bilgi teknolojilerinin günümüz ekonomilerinde önemli bir yer tutmasıyla

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARININ, İMKB DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARININ, İMKB DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARININ, İMKB DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ Nevin YÖRÜK (*) Meziyet Sema ERDEM (**) Özet: Bilgi ekonomisine geçiş sürecinde,

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ŞİRKETLERİN ENTELEKTÜEL SERMAYESİ VE KREDİ DERECELENDİRME NOTU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ŞİRKETLERİN ENTELEKTÜEL SERMAYESİ VE KREDİ DERECELENDİRME NOTU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİN ENTELEKTÜEL SERMAYESİ VE KREDİ DERECELENDİRME NOTU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Cebrail MEYDAN Yrd. Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ ÖZ Bir şirketin gerçek değerini yansıtan

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00)

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) 1) DİJİTAL PAZARLAMA Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi 3Ders

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı