TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI"

Transkript

1

2

3 TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Biliþim Derneði Türkiye nin biliþimle tanýþmasýnýn neredeyse hemen ardýndan 1971 yýlýnda bugün biliþim profesyoneli diyebileceðimiz yarý akademik bir topluluk tarafýndan büyük bir uzak görüþlülük ile kurulan Türkiye Biliþim Derneði (TBD) bugün artýk toplumun her katmanýndan üye yapýsýyla "Biliþim Kültürünü" yaymaya çalýþan bir "Sivil Toplum" öncü hareketine dönüþmüþtür. Üye sayýsý bugün i aþmýþtýr. Üç þubesi, 17 il temsilciliði ve 33 Üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, biliþim sektörünün geliþmesine önemli katkýlar vermeye devam etmektedir. Tek bir salonda 100 e yakýn katýlýmcýyla baþlayan kurultaylarýmýz ve etkinliklerimiz 11 salon ve ü kayýtlý 500 üzerinde de kayýtsýz katýlýmcýsýyla kongre merkezlerine sýðamaz büyüklüklere eriþmiþtir. Türkiye Biliþim Derneði nin bireysel katýlýmý esas alan yapýsý ve gönüllülük temelindeki çalýþma biçimiyle ürettiði raporlar, öneriler ve baðýmsýz söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafýndan dikkate alýnýr duruma gelmiþtir. Bu baþarýda en önemli etmen üyelerinin yýllardýr her koþulda derneðimize gösterdiði ilgi, güven, saðladýðý destek ve katkýdýr. Kurulduðu yýldan bugüne derneðimizin özlemi; Teknoloji üreten bir Türkiye, Teknolojiyi yaþam kalitesini yükseltme anlamýnda kullanabilen bir toplum, Kaynaklarýný etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi, Nitelikli insangücü, Uluslararasý rekabet edebilir bir üretim sektörü, yaratýlmasýna katký saðlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaþýmýzýn yaþamanýn keyfini çýkarmasýdýr. Bunlarý baþarmak için "Ulusal Biliþim Politikalarýna" baðlý olarak, "Ulusal Ar-Ge" yatýrýmlarýnýn teþvik edilmesi Biliþim Sektöründe "Ulusal Katma Deðerin" artýrýlmasý Biliþim Teknoloji þirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluþturulmasý Teknoparklarýn iþbirliði ve uzmanlýk alanlarýna yönelik yapýlanmasý, Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratýcý ve üretime yönelik yönlendirilmesi, Vatandaþlarýmýzýn biliþim teknolojilerinden olabildiðince yararlanabilmesi için farkýndalýk eðitim ve çalýþmalarý yapýlmasý gerektiðini savunuyoruz. 1

4 2. Ýstanbul Biliþim Kongresi: Kurumsal Yazýlým 2008 bütünleþim 3-4 Haziran 2008 Harbiye Askeri Müzesi Kongre Merkezi Ýstanbul Biliþim Kongresi Kurumsal Yazýlým 2008 Bütünleþim baþlýðý ile Türkiye Biliþim Derneði Ýstanbul Þubesi tarafýndan 3-4 Haziran 2008 tarihleri arasýnda Ýstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi nde düzenlenecektir. Kurumsal yazýlým üreten, uygulayan, kullanan, altyapý saðlayan ve eðitimini veren tüm taraflarýn katýlýmý ile geçen sene ilki düzenlenen kongrede dünyada ve Türkiye de Kurumsal Yazýlým ýn nereye gittiði tartýþýlmýþtý. Bu seneki kongrede ise bir adým daha ötesine bakarak kurumlarda yazýlýmlarýn, donaným ve að bütünleþimi için önemi tartýþýlacak. Teknoloji, iletiþim ve iþ süreçleri anlamýnda birbiriyle baðlantýlý ve kesintisiz çalýþan kurumsal yazýlýmlar ile altyapý kavramýna vurgu yapýlacak. Sadece yazýlým sektörünün profesyonellerini deðil, ayný zamanda onlarý yetiþtiren ve teknolojiye yön veren bilim adamlarýnýn 2. Ýstanbul Biliþim Kongresi nin Ulusal Konferans niteliðindeki Akademik Bildiriler Bölümünde sunacaklarý akademik çalýþmalarýyla kongreye zenginlik katacaðý, Üniversite ile Biliþim Sektörü arasýndaki iþbirliðine de önemli katký saðlayacaðý inancýndayýz. 2

5 KONGRE OTURUMLARI ve ÝÇERÝK: Oturum Süreleri: Kongrede yer alan tüm oturumlar 80 dakika süreliktir. Oturum aralarýndaki serbest zamanlar 20 dakika sürelik, öðlen arasý serbest zamaný ise 50 dakika süreliktir. Oturum Sayýsý: Kongrede aþaðýda açýklanan farklý yönelimlerde toplam 52 oturum yer almaktadýr. Oturum Mekanlarý: Askeri Müze kongre merkezi içindeki 7 salon oturumlara ev sahipliði yapacaktýr. Oturum Tarzlarý: Her oturuma bir oturum baþkaný atanacaktýr. Oturumlar 20 þer dakikalýk dört sunum formatýnda, 27 dakikalýk üç sunum formatýnda ya da 40 dakikalýk iki sunum formatýnda olabileceði gibi dört panelistin bulunduðu serbest panel formatýnda da düzenlenebilecektir. Teknoloji paylaþým oturumlarýnda düzen, ilgili kurumun sorumluluðunda olacaktýr. 3

6 SEKTÖREL OTURUMLAR: Kongrenin temel içeriðini oluþturan bu oturumlar, bütünleþim temasý etrafýnda geliþirken biliþim sektörü, teknoloji uzmanlarý ve uygulama hizmeti alanlarý bir araya getirecektir. BT Yönetim Bütünleþimi Oturumlarý ITIL v3 Standardý Iþýðýnda Yeni BT Yapýlanmasý BT Merkezli E-Dönüþüm Proje Yönetimi BT Kontrat Yönetimi ve Dýþkaynaklandýrma Kurumsal Uygulama Bütünleþim Oturumlarý Bütünleþtirici Orta Katman Yazýlýmlar Ýþletim Sistemlerinde Geliþmeler ve Uygulama Bütünleþimi Kurumsal Kaynak Planlama ve Ýþlevsel Bütünleþim Kurumsal Veri Bütünleþim Oturumlarý Daðýtýk Veri Tabaný Teknolojileri Veri Analizi Bütünleþimi Kurumlararasý Veri Bütünleþimi Elektronik Kanal Bütünleþim Oturumlarý Hizmet Yönelimli Mimariler (SOA) Ýçerik Yönetim Sistem Bütünleþimi Mobil Kanallar Bütünleþimi Yazýlým Sektöründe Dikey Bütünleþim Oturumlarý CMMI: Yazýlýmda Dikey Bütünleþim Standardý Yazýlým Proje Yönetimi ve Çevik Yöntemler Yazýlým Projeleri Yönetim Araç ve Uygulamalarý Basel II Iþýðýnda Biliþim KOBÝ'leri Finans ve Sigortacýlýk Sektörü Merkezli Yönetiþim Oturumlarý COBIT Standardý ve Bütünleþik Yönetiþim Müþteri Ýliþki Yönetimi ve Veri Analizi Alternatif Kanal Bütünleþim Uygulamalarý Bilgi Güvenliði Standardý ISO27001 Uygulamalarý Sektörel Bütünleþim Uygulama Oturumlarý Yerel Yönetimlerde Biliþim Bütünleþimi Lojistik Sektöründe Biliþim Bütünleþimi Saðlýk Hizmetleri Kurumlarýnda Teknolojik Bütünleþim Eðitim Yönetimi ve E-Öðrenme 4

7 AKADEMÝK OTURUMLAR: Bütünleþim ana temasý üzerine kurulu Kurumsal Yazýlým 2008 baþlýðýný taþýyan Kongre ye aþaðýda yer alan baþlýklar ve bu baðlamdaki diðer konular çerçevesinde akademik çalýþmalarýnýzý bekliyoruz. Açýk Kaynak Kodlu Yazýlýmlar Biliþim Etiði Biliþim Hukuku Biliþim Projelerinin Yönetimi Biliþimde Güvenlik Coðrafi Bilgi Sistemleri E-Devlet / E-Belediyecilik / E-Öðrenme Ýþ Zekasý Kurumsal Kaynak Planlamasý Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Web Yazýlýmlarý Yazýlým Stratejisi Yazýlýmda Kalite 5

8 SPONSORLUK BEDELLERÝ: Aþaðýda bulunan sponsorluk listesi etkinlik kapsamýnda kuruluþlarýn yer almak isteyecekleri tanýtým olanaklarýný kapsamaktadýr. ANA SPONSORLUK: EURO RESMÝ SPONSORLUK: EURO GALA YEMEÐÝ SPONSORU: EURO REKLAM TANITIM OLANAKLARI: PROGRAM DUYURUSU ARKA KAPAK REKLAM: EURO TANITIM MASASI: EURO ÇANTA ÝÇÝ INSERT: ETKÝNLÝK ÇANTA SPONSORLUÐU: KAHVE MOLASI SPONSORLUÐU: ÖÐLE YEMEÐÝ SPONSORLUÐU: ÝNTERNET CAFE VE DONANIM SPONSORLUÐU: AKADEMÝK BÝLDÝRÝLER KÝTABI SPONSORLUÐU: EURO EURO EURO EURO EURO EURO 6

9 ANA SPONSORLUK: Ana sponsor olacak kurum ve kuruluþa aþaðýdaki hizmetlerin tümü sunulacaktýr: Ana Sponsor etkinliðin açýlýþ konuþmacýlarýndan biri olacaktýr. Ana sponsor a 30 dakikalýk 1 adet sunum hakký verilecektir. Bu sunum için ayrýlmýþ salonda aþaðýdaki teknik ekipmanlar mevcut olacaktýr: - Ses Sistemi - Projeksiyon Cihazý - Perde - Kürsü - 1 Adet Kürsü Mikrofonu Ana sponsor, 1. günün akþam yemeði ardýndan verilecek kokteyle ev sahipliði yapacaktýr. Ana Sponsora fuayede bir adet tanýtým masasý verilecektir. Ana sponsor aþaðýda belirtilen Etkinlik kapsamýndaki tüm basýlý malzemelerde logolu olarak yer alacaktýr: - Basýn duyurularýnda - Kullanýlan tüm ilanlarda - Basýlý malzemelerde o Program Broþürü o Mekanda daðýtýlacak / çantada bulunan kongre dökümanlarý o Giriþ hakkýný kapsayan davetiyelerin arka yüzünde - Elektronik ortamda o e-bültenlerde o Web sitesi o Sponsorlar bölümünde logosu ve þirket kýsa tanýmý ile - Tüm ana konferans ve panel salonlarýndaki sponsorluk panolarýnda - Mekanlardaki genel sponsorluk panolarýnda Ana sponsor a, mekanda daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký verilecektir. Ana Sponsorluk Bedeli ,- Euro + KDV Ödeme Þekli: Fatura kesiminde o günkü Merkez Bankasý efektif satýþ kuru esas alýnacak ve ödeme imzalanacak protokole göre belirtilen günde yapýlacaktýr. Ýptal Koþullarý: 01 Nisan 30 Nisan 2008 tarihleri arasýnda yapýlacak iptallerden toplam bedelin %25 i tahsil edilir. 01 Mayýs 18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda yapýlacak iptallerden toplam bedelin %50 si tahsil edilir. 18 Mayýs 2008 tarihinden sonra yapýlacak iptallerden toplam bedel tahsil edilir. 7

10 RESMÝ SPONSORLUK: Resmi sponsor olacak kurum ve kuruluþa aþaðýdaki hizmetler sunulacaktýr: Resmi sponsor a 20 dakikalýk 1 adet bildiri sunma hakký verilecektir. Oturum için ayrýlmýþ salonda aþaðýdaki teknik ekipmanlar mevcut olacaktýr: - Ses Sistemi - Projeksiyon Cihazý - Perde - Kürsü - 1 Adet Kürsü Mikrofonu Resmi sponsora, fuayede 1 adet tanýtým masasý verilecektir. Resmi sponsor aþaðýda belirtilen haklara sahip olacak ve Kongre kapsamýndaki tüm basýlý malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Resmi Sponsorlar baþlýðý altýnda yer alacaktýr: - Basýn duyurularýnda - Kullanýlan tüm ilanlarda - Basýlý malzemelerde o Program Broþürü o El broþürü - Elektronik ortamda o e-bültenlerde o Sponsorlar bölümünde logosu ve þirket kýsa tanýmý ile - Mekanlardaki genel sponsorluk panolarýnda - Resmi Sponsor a, mekanda daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký verilecektir. Resmi Sponsorluk Bedeli ,- Euro + KDV Ödeme Þekli: Fatura kesiminde o günkü Merkez Bankasý efektif satýþ kuru esas alýnacak ve ödeme imzalanacak protokole göre belirtilen günde yapýlacaktýr. 8

11 GALA YEMEÐÝ SPONSORLUÐU: Etkinliðin 2. günü yapýlacak olan Gala yemeðinde, sponsor firma tüm etkinlik katýlýmcýlarý, katýlan kuruluþlarýn temsilcileri ve davetli konuþmacýlar ile bir araya gelme, kurumsal tanýtým yapma þansýný elde edecektir. Gala Yemeði Sponsoru olan kuruluþ, Gala Yemeði nin evsahipliðini üstlenecektir. Bir hoþgeldiniz konuþmasý da yapabilecek olan Gala yemeði sponsoruna tüm katýlýmcýlara vermek üzere bir hediye takdim etme (masalara konabilir) hakký verilecektir. Gala Gecesi için hazýrlanan balo salonunda firma brandingi yapýlacak, masalar sponsor firma bayraklarýyla süslenecektir. Gala Gecesinin açýlýþýný sponsor firma yöneticisi yapacaktýr. Gala Yemeði Sponsoru aþaðýda belirtilen haklara sahip olacak ve Kongre kapsamýndaki tüm basýlý malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Resmi Sponsorlar baþlýðý altýnda yer alacaktýr: - Basýn duyurularýnda - Kullanýlan tüm ilanlarda - Basýlý malzemelerde o Program Broþürü o El broþürü - Elektronik ortamda o e-bültenlerde o Sponsorlar bölümünde logosu ve þirket kýsa tanýmý ile - Mekanlardaki genel sponsorluk panolarýnda - Gala Gecesi Sponsoruna, mekanda daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký verilecektir. Hazýrlanacak sponsor board'ta firma logosu kullanýlacaktýr. Gala Yemeði Sponsorluk Bedeli 12,500,-Euro + KDV Ödeme Þekli: Fatura kesiminde o günkü Merkez Bankasý efektif satýþ kuru esas alýnacak ve ödeme imzalanacak protokole göre belirtilen günde yapýlacaktýr. 9

12 REKLAM VE TANITIM OLANAKLARI: PROGRAM DUYURUSU ARKA KAPAK: Etkinlik öncesinde basýlarak katýlýmcýlara programý önceden bildirmek amacýyla yayýnlanacaktýr.arka kapak da sponsor firma reklamý yer alacaktýr.firma basýlý materyallerde Resmi Sponsor olarak yer alacaktýr. Program Duyurusu Arka Kapak Reklamý Son reklam film teslim tarihi 15 Mayýs 2008 dir ,- Euro + KDV TANITIM MASASI: Etkinlik süresince fuayelerden birinde tanýtým masasý konarak katýlýmcýlarla görüþme ve tanýtým broþürü daðýtma olanaðý saðlar. Tanýtým Masasý 3.000,- Euro + KDV ÇANTA ÝÇÝ INSERT: Etkinlik sýrasýnda katýlýmcýlara daðýtýlacak olan çantanýn içine konacak olan insert leri veya kalem gibi promosyon malzemelerini kapsar. Ýnsert ler þirketler tarafýndan en geç 15 Mayýs 2008 de teslim edilecektir. Firma, basýlý materyallerde Etkinlik Sponsoru olarak yer alacaktýr. Ýnsert 1.500,- Euro + KDV ETKÝNLÝK ÇANTASI SPONSORLUÐU: Etkinlik kayýtlarý sýrasýnda katýlýmcýlara verilecek olan çantalarýn sponsorluðunu kapsar. 600 adet çantanýn kapaðýnýn içinde sponsor kuruluþ logosu ile birlikte Etkinliðin logosu bulunacaktýr. Sponsor kuruluþ çantalarýn içine 2-3 sayfalýk insert koyma hakkýna sahip olacaktýr. Firma basýlý materyallerde etkinlik sponsoru olarak yer alacaktýr. Etkinlik Çanta Sponsorluðu ,- Euro + KDV 10

13 KAHVE MOLASI SPONSORLUÐU: Etkinliðin yapýlacaðý mekanda verilecek olan Kahve molalarýndan bir gün ( 2 adet ) ev sahipliðini yapma hakkýný kapsar. Bu kahve molasý sýrasýnda sponsor firma kahve molasý mekanýnda TBD nin göstereceði alanlar içinde firma tanýtýmýný yapabilecektir. Firma logosu etkinlik duyurularýnda etkinlik sponsoru olarak yer alacaktýr. Günlük Kahve Molasý Sponsorluðu 3.000,- Euro + KDV ÖÐLE YEMEÐÝ SPONSORLUÐU: (Günlük) Yemek alanýndaki masalara firma bayraklarý,pankartlar konacak ve firma logosu etkinlik duyurularýnda etkinlik sponsoru program kitapçýðýnda ise öðle yemeði sponsoru olarak yer alacaktýr. Günlük Öðle Yemeði Sponsorluðu 4.000,- Euro + KDV ÝNTERNET CAFE ve DONANIM SPONSORLUÐU: Etkinlik süresince katýlýmcýlara hizmet verecek olan internet cafe de kullanýlmak üzere 5 bilgisayar, 1 printer teminini kapsar. Karþýlýðýnda sponsor firmaya internet cafe adýný verme ve bu mekandaki brandingleri kapsar. Firma logosu basýlý malzemelerde Etkinlik Sponsoru olarak yer alacaktýr. Internet Cafe Sponsorluðu 3.000,- Euro + KDV AKADEMÝK BÝLDÝRÝLER KÝTABI SPONSORLUÐU Bildiriler Kitabý nýn arka ve ön kapaðýnda firmanýn reklamý yer alacaktýr. Firma logosu basýlý malzemelerde Etkinlik Sponsoru olarak yer alacaktýr. Akademik Bildiriler Kitabý Sponsorluðu Euro + KDV 11

14 ÝLETÝÞÝM ADRESLERÝ TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÇETÝN EMEÇ BULVARI 4. CADDE NO.3 / A. ÖVEÇLER ANKARA TEL: FAKS: E-POSTA: ÝSTANBUL ÞUBESÝ KURBAÐALI DERE CADDESÝ ALÝ RUHÝ SOKAK NO.2 KAT. 3 HASANPAÞA KADIKÖY - ÝSTANBUL TEL: FAKS: E-POSTA: 12

15

16

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE V. ENDÜSTRÝ - ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE ÝZMÝR ÞUBESÝNDE GERÇEKLEÞTÝ Bu dönem Zonguldak ta gerçekleþtirilecek V. Endüstri- Ýþletme Mühendisliði Kurultayý

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

2011 - XII Aziz Þehitlerimizi ve Depremde Yaþamýný Yitiren Vatandaþlarýmýzý Saygýyla Anýyoruz... Türkiye de Kalitenin Patronu A.Hamdi Doðan ile... Mando Co. Baþkan Y. Mr. Y.S. Lee den Bursa ziyareti...

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği

Türkiye Bilişim Derneği Türkiye Bilişim Derneği www.istanbulbilisimkongresi.org.tr www.ibk.org Görsel Medya Sponsoru Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 1971 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek

Detaylı

TBD Kamu-BİB. Kamu Bilişim Platformu-17. 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC

TBD Kamu-BİB. Kamu Bilişim Platformu-17. 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu-17 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC Türkiye nin bilişimle yeni tanıştığı 1971 yılında profesyonel ve yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

Kurumsal Reklam Kavramý ve Bankacýlýk Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri Arþ. Gör. Pýnar Seden MERAL Kadir Has Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi

Kurumsal Reklam Kavramý ve Bankacýlýk Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri Arþ. Gör. Pýnar Seden MERAL Kadir Has Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Kurumsal Reklam Kavramý ve Bankacýlýk Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri Arþ. Gör. Pýnar Seden MERAL Kadir Has Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Reklam, günümüzde bütünleþik pazarlama iletiþimin bileþenlerinden

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı