Ç NDEK LER. Editörden...2. Başkan dan...3. Bakan dan...4. TCDD den...8. Sektör den Üyelerimizden Üyelerimizden...18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Editörden...2. Başkan dan...3. Bakan dan...4. TCDD den...8. Sektör den...12. Üyelerimizden...14. Üyelerimizden...18"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER Editörden...2 Teknik Müflavirlik Sektöründe Dün, Bugün, Yar n ISSN mtiyaz Sahibi Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i ad na Yönetim Kurulu Baflkan Cemal AKÇA Yaz flleri Müdürü Salih Bilgin AKMAN Yay n Kurulu Salih Bilgin AKMAN (Baflkan) Ahmet B. ÖZSÜT Oktay AKAT Mehmet DÖNMEZ Pelin ERDO AN Seda ORAL SEYHAN Tasar m Yusuf MEfiE (Ajans-Türk) Bas mevi Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sk. No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi Bas m Yeri ANKARA Yay m Türü Yerel Süreli 3 ayda bir yay mlan r Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i Ahmet Rasim Sokak No:35/2 Çankaya Ankara Tel: (312) Faks: (0312) e-posta: url: Yaz lar n ve reklamlar n içeri inden sahibi sorumludur; TürkMMMB veya Yay n Kurulu sorumlu tutulamaz. Yay mlanan yaz lar n, her hakk sakl d r. Kaynak belirtmek kofluluyla, yaz lar ndan, toplamda çeyrek sayfay geçmeyen al nt yap labilir. Bunun d fl nda, seri olarak ço alt lmas, çeyrek sayfadan fazla al nt veya kopya yap lmas, Yay n Kurulu nun yaz l iznine ba l d r Dergimiz, 2000 adet bas l p da t lmaktad r. Kapak Foto raf SU YAPI Mühendislik Müflavirlik A.fi. Marmaray Projesi BC1 Demiryolu Bo az Tüp Geçifli Tüneller ve stasyonlar nflaat Tasar m Hizmetleri Başkan dan...3 Ulaflmak, Eriflmek, Dolaflmak, letiflim Bakan dan...4 Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m TCDD den...8 Demiryollar n n 2023 Vizyonu... Sektör den...12 Türkiye Ulaflt rma Altyap s Konferans Seyahat Raporu Üyelerimizden...14 Marmaray Projesi Üyelerimizden...18 stanbul Geçmişten Günümüze...24 Demiryollar, Limanlar ve Havayollar Projeleri Kültür - Sanat...28 Mimarl n Serüveni -çok k sa bir tarihçe- Birliğimizden Haberler...32

3 Salih Bilgin AKMAN Cemal AKÇA Teknik Müflavirlik Sektöründe Dün, Bugün, Yar n Ulaflmak, Eriflmek, Dolaflmak, letiflim ED TÖRDEN Temmuz ay nda yay nlad m z 21. Say m zda bafllayan, 22. Say m zla devam eden ve bu say m zla tamamlad m z temam zla ilgili çal flmalar dergimizin sayfalar nda sizlerin be enisine sunulmaktad r. Teknik Müflavirlik konular nda yap lm fl olan çal flmalarla ilgili olarak TEKN K MÜfiAV R- L K SEKTÖRÜNDE DÜN, BUGÜN, YARIN temam z bu say m zla tamamlamaktay z. Ülkemizin kalk nmas nda önemli görevler üstlenen Demiryollar, Limanlar ve Havaalanlar ile ilgili yap lan hizmetlerin geçmiflten günümüze yans malar n dergimiz sayfalar nda sizlerle paylaflmaktay z. Cumhuriyet Döneminin en önemli yat r mlar ndan olan Demiryollar n n aç l fl törenlerini gösteren yar m as r önceki foto raflar bizlerin gurur kayna olmaya devam etmektedir. Teknik Müflavirlik Sektörünün geliflmesi ve sektördeki di er paydafllar m zla birlikte çal flarak, ça dafl yaflam standartlar n n hayata geçirilmesi amac yla yaflanabilir ve sürdürülebilir çevre koflullar n n sa lanmas na yönelik çabalar m z güçlenerek devam ettirilecektir. Sizlere sundu umuz bu say m z be eni ile okuyaca n z ümit ediyoruz. Bu say m z n yay nlanmas nda desteklerini daima yan m zda hissetti imiz Yönetim Kurulumuza, reklam vererek katk sa layan Müflavir Firmalar m za teflekkürlerimizi sunar z. Dergimize katk da bulunan Ulaflt rma Bakan Say n Binali YILDIRIM a, Devlet Demiryollar Genel Müdürü Say n Süleyman KARA- MAN a, Say n Mehmet DÖNMEZ e, Say n Cevdet GÖKYAY a, Say n Serdar SA LAM- TUNÇ a ve Say n Ahmet ÖZSÜT e teflekkürlerimizi sunar z. Ulaflt rma Bakan m z Say n Binali YILDIRIM, Ulaflt rma sektörü kapsam nda Karayollar, Demiryollar, Marmaray Projesi, Havayollar, Denizyollar ve Biliflim sektörü ile internet kullan m hakk ndaki görüfllerini ve 2012 y l bakanl n hedeflerini kendisi ile yap lan gürüflmemizde Ulafl m Sektörünün bugünü ve gelece i hakk ndaki düflüncelerini bizlerle paylaflm fl, Teknik Müflavirli in Sektördeki önemini belirtmifltir. TCDD Genel Müdürü Say n Süleyman Kahraman, Demiryollar n n 2023 Vizyonu... bafll kl yaz s nda Yüksek H zl Trenlerin Ülkemiz Ulafl m Sektörüne olan katk s n ve yat r mlardaki geliflmelerini anlatarak yaflam standard m z nas l etkiledi ini ve bu hizmete olan talebin yükseldi ini belirtmektedir. Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden Yap - land r lms ve Güçlendirilmesi projesi kapsam nda Türk demiryolu sektörünün yasal ve yap sal çerçevesinin AB mevzuat na uygun bir flekilde oluflturulmas n sa layacak olan Genel Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanunu Tasla n n haz rland n belirtmektedir. Türk Müflavirlik Sektörünün yat rmlardaki önemini vurguluyarak Ar-Ge çal flmalar na h z verdiklerini aç klamaktad r.kas m ay nda stanbul da yap lan Ulaflt rma Sektöründe Türkiye 2023 Hedefleri ne Yolculuk Konferans izlenimlerini Say n Mehmet Dönmez özetleyerek bizlerle paylaflmaktad r y l na kadar ulaflt rma sektörüne yap lacak yat r mlar n 350 milyar dolara ulaflaca konferans n önemli bir sonucu olmaktad r. fiehiriçi ulafl m n etkin çözümlerinden biri olan metro yat r mlar n n da bu konferansta de erlendirildi i görülmektedir. Yüzy l n Projesi olarak adland r lan MARMA- RAY projesi ile ilgili olarak Su-Yap Mühendislik ve Müflavirlik Afi. ad na Proje Müdürü Say n M. Cevdet Gökyay n, projenin tarihsel geliflimini 1860 lardan bafllayarak günümüze kadar olan geliflimini özetledi i yaz - s nda, Mühendislik ve Müflavirlik sektörünün baflar lar n n bir kan t n bulacaks n z. Say n Serdar Sa lamtunç Teknik Müflavirlik Mesle i konulu yaz s nda Müflavirlik mesle- inin iki farkl yönünü belirtmekte ve bu konular detayl olarak örneklerle irdelemektedir. Müflavirli in do ru yönlendirme ile engel yaratma konular ndaki etkinli inin önemini göz önüne sermekte ve bizlerin daha çok bilgi sahibi olmam z n ne kadar önemli oldu unu vurgulamaktad r. Bu say m zda özellikle logomuz olan k rlang c n tema olarak anlat ld bir derlemeyi al nt olarak sizlerle paylaflmak istedik. K rlang ç simgesinin bizlere örnek olarak ak l, kalite, çal flkanl k ve yurt sevgisini ifade etti- ini, hat rlatmak istedik. Dönemimizin bafl ndan beri Kültür-Sanat köflemizi büyük bir emek ve derin bilgisi ile donatan Say n Ahmet Özsüt Orta Ça ve Uzak Asya ve slam Uygarl çal flmas nda bizlere mimarl k serüveninin yeni safhalar n hat rlatmaktad r. Nisan ay nda yap lacak olan Akdeniz Ülkeleri Teknik Müflavirlik flbirli i Grubu -MEG- Üyeli imiz ve 2012 Y l Ankara Konferans çal flmalar m z sürmektedir. Bunu yan nda Birli imiz ile DS Genel Müdürlü ü nün birlikte organize etti i UBK-2012 ULUSAL BARAJLAR KONGRES çal flmalar m z yo- unlaflarak devam etmektedir. Gelecek say m zda bu konu daha detayl olarak incelenecektir. Ülkemiz Teknik Müflavirlik Sektörünün geliflmesine katk sa layacak olan bu kongreye sizlerin de katk s n beklemekteyiz. Bu kongrenin her iki y lda bir tekrarlanmas n sa lamak Müflavirlik sektörümüzün geliflmesine katk sa layacakt r. Dergimizin yay na haz rlanmas nda eme i geçenlere ve yay n kurulu üyelerimize teflekkürlerimizi ve flükranlar m z sunar z. Gelecek say m z için sizlerin katk lar n n önemini tekrar vurgulayarak, Teknik Müflavirlik Hizmetlerinin oluflmas ndaki tüm karar vericilerin ve hizmetleri sa layanlar n birlikte sa l kl ve güçlü bir endüstri oluflumunu gelifltirmeleri dile iyle Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i (TürkMMMB), müflavir mühendislik ve mimarl k kavram n n önemini ilgili kurumlara ve topluma anlatmak, müflavirlik hizmetlerinin ilerlemesine ve geliflmesine çal flmak, uluslararas uygulamalar ülkemize tafl mada öncülük ederek, bu konuda en yüksek uluslararas teknolojik ve örgütsel seviyeye eriflmek amac yla, 25 Nisan 1980 tarihinde kurulmufltur. Birlik, ba ms z müflavirlik hizmeti veren mühendis ve mimarlar temsil eden dernek statüsünde bir sivil toplum kurulufludur. TürkMMMB, 1987 y l nda Müflavir Mühendisler Uluslararas Federasyonu FIDIC e ve 2001 y l nda Avrupa Müflavir Birlikleri Federasyonu - EFCA ya üye olmufltur. Her iki federasyonun Türkiye deki tek temsilcisidir. TürkMMMB, amaçlar do rultusunda; geliflmifl ülkelerde yayg n ve kurumsallaflm fl olarak kabul gören, ancak ülkemizde henüz eksiklikleri olan ba ms z teknik müflavirlik sektörünün gelifltirilmesi ve geliflmifl ülkelerdeki uygulamalar n Türkiye ye kazand r lmas için gerek üyelerine, gerekse toplumun tüm kesimlerine yönelik yo un çal flmalar yapmaktad r. Uluslararas kabul görmüfl tan m yla FI- DIC standartlar yla ba ms z müflavir mühendislik yapan firmalar n bir araya geldi i çat kuruluflu olan TürkMMMB nin, inflaat sektörünün farkl alanlar nda deneyimli 200 e yak n üyesi bulunmaktad r Dönemi Yönetim Kurulu Cemal AKÇA (Baflkan) Fatma ÇÖLAfiAN (Baflkan Yard mc s ) Ahmet B. ÖZSÜT (Baflkan Yard mc s ) Salih Bilgin AKMAN (Sekreter Üye) Hamdi AYDIN (Sayman Üye) Alp ACAR (Üye) Saim KALE (Üye) Osman ÖZKAN (Üye) Raflit ÜNÜVAR (Üye) Sevgili Dostlar m Bilim ve teknolojinin dil üzerindeki bask s, genel kavramlar n ötesinde bu kavramlar detayland racak yeni alt kavramlar n gelifltirilmesine zorlamaktad r. (Dilimizin geliflimine ve yeni kavramlar n türetilmesine karfl ç kmay anlayam yorum.) Bu pencereden bak ld nda ulafl m art k birçok fleyi ifade eden genel bir kavram konumuna yükselmifltir. Geçmiflte belkide ulafl m n anlam n karfl layacak çok fley yoktu. Toplum için sadece eriflim veya dolafl m veya seyahat anlam nda kullan l yordu. Günümüzde fiziksel eriflimin ötesinde sanal eriflim daha öne ç kmakta ve gereksinimler bu iletiflim sistemleri üzerinden karfl lanmaktad r. Fiziksel eriflim veya ulafl m için de oldukça yeni ve h zl sistemler ça m z n tüm s n rlar n zorlamaktad r. Önceleri sadece insan, hayvan veya deniz tafl mac l vard. nsano lu tekerlek ile beraber buhargücü ile ilk deneyimlerinin üzerine çok yenilikler eklemifltir. Bu yenilikler çok say da insan veya eflyan n h zl ve konforlu bir biçimde yer de- ifltirmesini sa layabilmektedir. flte burada mühendislerin sisteme girifli h z, konfor ve ekonomi kavramlar n n ulafl m sistemlerine entegrasyonu ile bafllar. Ulafl m sistemleri aras ndaki tercihlerin seçimi, bu pencereden bak larak siyasi kararlar n ötesinde mühendislerin teknik yaklafl mlar üzerine oturtulmal d r. Fiziksel iletiflim sistemlerini kabaca karayolu, demiryolu, hava ve uzay tafl mac l, deniz tafl mac l ve boru tafl mac l olarak s n fland rabiliriz. Ulafl m gereksinimlerine göre sistemler aras nda tercihler yap labilece i gibi, sistemlerin kendi içinde de farkl tercihler araflt r lmal d r. Ulaflt rma ile ilgili bir bilimsel konferansta ülkemizde karayolunun bu denli çok tercih edilmesinin elefltirisi yap ld nda, TCK yetkililerinin kendilerini baflar l sayd klar n, di er sistemler konusunda da çal flan kamu kesiminin baflar l çal flmalar yapabilece ini söylemeleri beni çok flafl rtm flt. Bu yetkililer tercihlerin tamamen siyasi oldu unun ay rd nda de iller miydi acaba! Daha önceki yaz lar m zda da fosil yak t enerjisinin ne kadar kirli ve pahal bir enerji oldu unu, ayr ca yenilebilir ve sürdürülebilir olmad n belirtmifltik. Bu anlamda t kanan ekonomik kanallar bu gün siyasileri baflka ulafl m sistemlerine (rayl sistem, hava tafl - mac l, deniz tafl mac l vs.) yöneltmektedir. Al nan bu kararlar ülkemizin gelece i ad na teknik müflavirler olarak onayl yor ve destekliyoruz. Ayr ca biliflim sektöründeki yeni aç n mlar, teknolojik geliflimimizi ve sosyal geliflimimizi gelece e tafl yacakt r. Cumhuriyetimiz kuruldu unda büyük oranda k rsal kesimde yaflayan ülkemiz insan - n n sanayileflme ile birlikte kentleflme sürecine geçece ini biliyorduk. Bu anlamda bir kentsel göçün olaca n ve kentlerimizin genleflece inin planlanmas gerekiyordu. Ne yaz k ki, yerleflim planlaman n önünde seyrederek özellikle kentsel altyap n n planlanmas n olanaks z hale getirdi. Bu gün dönüflüm ve rehabilitasyon çal flmalar milli servetin heba edilmesi anlam n tafl maktad r. Kentsel alanlarda toplu tafl ma ve rayl sistemin yeni planlanmas, ne yaz k ki bilinenlerin yeniden keflfedilmesi gerekmedi i gerçe ini gözler önüne sermektedir. Görüldü ü gibi teknolojinin dil üzerine bask s yan nda, toplumsal dinamizmin kentler üzerine bask s da yeni aç n mlar, yeni yöntemler gelifltirmeyi zorunlu k lmaktad r. Planlama gereksinimi tabii ki teknik müflavirlerin toplum içindeki konumunu de ifltirecektir. Rasgele yöntemler kentsel yaflam n insan üzerindeki bask s n zorlayarak sektörümüzün kap lar n aralamaktad r. Kentin her bölümünün, alt n n, üstünün kullan labilir ve yaflanabilir k l nmas, geleneksel yöntemlerle afl labilinecek bir sorun de ildir. Bu bask lar teknik müflavirler yönetecek ve karfl layacakt r. Sa l cakla kal n... BAfiKAN DAN OCAK OCAK2012 3

4 Bakan dan 2011 y l içerisinde km bölünmüfl yol yap m, km Asfalt onar m yapt k. stanbul Bo az Avrasya Karayolu Tüneli nin 26 fiubat 2011 tarihinde temeli at ld y l nda tamamlanmas planlanmakta. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi nin yap m ihalesine 8 Mart 2011 tarihinde ç k ld m uzunlu unda 118 adedi Devlet ve l Yollar nda, 96 m uzunlu unda 2 adedi Otoyollarda olmak üzere m uzunlu unda 120 adet köprü yap m gerçeklefltirdik. Sadece yol yapmad k tarihimizi de koruduk. Bununla birlikte 29 adet köprü onar m ve 13 adet tarihi köprü restorasyonunu da tamamlad k. Son 9 y lda yap lanlar nas l özetlersiniz? Türkiye nin ulafl lan ve eriflilen olmas için, 2003 y l ndan beri aral ks z olarak yat r m yapmaya devam ediyoruz. Herkesin malumu oldu u üzere, 2003 y l öncesinde karayollar m z örümcek a - na dönüflmüfl, bir gidifl bir geliflli yollarda kazalar bafl n al p gitmiflti, havayollar m zda ise sadece mutlu bir az nl k seyahat edebiliyordu. Demiryollar n n varl n hat rlayan yoktu. Denizcili imiz kendi karasular m z içerisinde hapsolmufltu. Kapsama alan na bir türlü giremeyen telefon flebekeleri, ba lanmak nedir bilmeyen internet hatlar, batma noktas na gelmifl güzide kuruluflumuz PTT. Yani nereye elinizi atsan z karamsar bir tablo. Biz göreve geldi imizde gördük ki, bu ülkede her fley y llarca ih- ULAfiTIRMA BAKANI Binali Y ld r m mal edilmifl, yap lmas gereken çok fley var. Hiç karamsarl a, umutsuzlu a düflmedik. lk günden itibaren kollar - m z s vad k ve son dokuz y lda, ulafl m ve eriflim altyap s na 112 Milyar TL yat r m yapt k. Böylece her geçen y l yat - r mlar m z art rd k. Daha önce ki y llarda oldu u gibi 2011 y l de bizim aç - m zdan çok verimli ve yat r mlarla dolu bir y l oldu. Bahsetti iniz olumsuz tablo k sa sürede nas l de iflti? Çok inand k, çok çal flt k ve de ifltirdik y l n n sonunda Türkiye, bölünmüfl yollar yla, halk n yolu haline gelmifl havayoluyla, yüksek h zl treniyle, dünyada marka haline gelmifl denizcili iyle, geniflbant interneti ve sürekli kapsama alan nda olan iletiflim araçlar yla ve sa lam ekonomisiyle gelece e güvenle bakan, Avrupal lar n bile g pta ile izledi i ça dafl bir ülke konumuna geldi. Karayollar nda yat r mlar devam ediyor mu? Dünyada oldu u gibi ülkemizde de en önemli ulafl m arac karayollar d r. Türkiye de tafl man n yüzde 90 karayollar üzerinden yap l yor öncesinde sadece 6 ilimiz bölünmüfl yolla birbirine ba l yd. Oysa flimdi 74 ilimiz duble yollarla birbirine ba l. Sadece iller de- il, ayn zamanda birçok ilçeyi de birbirine ba lad k. Bugüne kadar 43 Milyar TL ye yak n yat r m yapt k y l nda 6,101 km lik bölünmüfl yolumuz varken, bugün kilometre bölünmüfl yolumuz var. Kim kazand, ülke kazand. Çünkü bu yollar n bir y ll k zaman tasarrufu, yak t tasarrufu, çevre etkisi 9.4 Milyar TL Yüksek h zl trene çok ra bet oldu. Demiryollar ulafl m n gözdesi mi oluyor? stiklal mücadelemiz, Ankara gar nda bafllad. stikbal mücadelemizde Ankara Gar ndan devam ediyor. Biz göreve gelene kadar y lda 18 km demiryolu yap l r halde idi. Son 9 y lda y ll k ortalama 135 km demiryolu yap l r hale getirdik. Demiryollar, istiklalimizin lokomotifi oldu u gibi, istikbalimizin de lokomotifi olacak. Bu ba lamda, Yüksek H zl Treni de ülkemize kazand rd k ve 2,5 y lda 4 milyon yolcuyu Yüksek H zl Tren ile tafl - d k. Hizmete vermifl oldu umuz Ankara-Konya Yüksek H zl Tren hatt n n ard ndan Ankara-Sivas hatt n n da yap m devam ediyor. Unutulan demiryollar na, yat r m çal flmalar m z kapsam nda, y llar aras nda TCDD bünyesinde toplam 6 milyar TL ye yak n yat r m yapt k den bu yana 888 km si YHT hatt olmak üzere toplam km ANAHAT çal flmas yap lm fl olup, km ANAHAT da da çal flmalar m z halen devam ediyor y l n n son günlerinde (28 Aral k 2011 ) Ankara- zmir yüksek h zl tren ihalesini yapt k. Yerli yabanc 26 firma teklif verdi. Bu çok sevindirici bir durum y l n n son ifl gününde ise Eskiflehir-Bursa yüksek h zl treni projesinin ihaleyi kazanan yüklenici firma ile protokolü imzalad k. Ayr ca demiryollar nda 800 km yol yenilemesi de yapt k. Lojistik Merkez projelerinin inflaat na devam ettik Yüzy ll k proje dedi iniz Marmaray projesi hangi aflamada? Sultan Abdülmecit'in hayal etti i, Sultan Abdülhamit'in projesini haz rlatt Marmaray, 1860 y l nda hayal edilen as rl k projeyi de gerçeklefltirmek AK Parti hükümetlerine nasip oluyor. Yüzy ll k rüyam z olan Marmaray projesi, stanbul un toplu ulafl m na nefes ald rtacak. Denizin 60 metre alt ndan geçen bu muhteflem proje, dünyan n en derin sualt tüneli olma özelli ine sahip. Marmaray ile ilgili herhangi bir aksama söz konusu de il. Çal flmalar tüm h z yla devam ediyor. Bu muhteflem proje 29 Ekim 2013 te hizmete girmifl olacak. 4 SAYI23 OCAK2012 5

5 Bakan dan Havayolunu halk n yolu yapt n z konusunda oldukça iddial s n z y l nda ald m z bir kararla Türkiye de sivil havac l m z serbestlefltirerek iç ve d fl hatlarda tarifeli sefer yapman n önündeki engelleri kald rd k. Ankara- zmir- stanbul üçgenine s k flan uçufllar yurt geneline yayd k. 9 y lda, 15 milyon vatandafl m z uçakla tan flt, hava yolu halk n yolu haline geldi. Art k uçak ile seyahat etmenin flehir içi dolmuflla seyahat etmekten fark kalmad. Gazi Atatürk ün stikbal göklerdedir sözünü kendimize hedef belirledik. Havayoluna yat r mlar m z sürdürüyoruz y l nda toplam 48 ikili ve 1 çoklu müzakere anlaflmas imzalayarak Türkiye nin imza alt na ald ikili anlaflma say s n 121 e ç kard k. Ülkemizde hava tafl mac l n n gelifltirilmesi amac yla havayollar na düflük maliyetli havaalan imkân sa layan Ekonomik Havaalan Projesi ni hayata geçirdik. Denizci millet kimli ini yeniden hat rlad k diyebilir miyiz? Denizcili imizin kat etti i mesafe gerçekten de heyecan verici noktada. Denizcilik Türkiye nin parlayan y ld z oldu. Denizcili imiz art k dünyan n dikkatini çeken, bütün dünyada bende var m diyen bir aflamada. Denizcili imiz aç s ndan 2011 y l çok baflar l bir oldu. En önemlisi denizcili imizi müsteflarl k seviyesinden al p Bakanl k seviyesinde temsil edilir hale getirdik. Son 9 y lda denizcilik sektörümüz, AB standartlar - n yakalad. Denizcilikte dünyan n lider ülkeleri aras na girdik Bildi iniz gibi Tuzla da s k flan gemi infla sanayimizi yapt m z çal flmalar neticesinde tüm k y lar m za yayd k. Tersane say s n 36 dan 71 e ç kard k y l n n ilk sekiz ay itibariyle ülkemiz, dünya yeni gemi infla siparifllerinde adet baz nda 6 nc, DWT baz nda 10 uncu s rada yer ald. Ülkemiz 2011 y l itibariyle mega yat üretiminde dünya s ralamas nda 3. s raya yerleflti. Türkiye yat inflaat nda bir marka oldu. Denizcilik sektörüne yapt m z Özel Tüketim Vergisi S f rlanm fl Akaryak t uygulamas ve di er teflviklerimiz sayesinde ola anüstü bir geliflme gösterdi. Türk Bayrakl gemiler ilk kez 2008 y l nda Beyaz Listeye geçmiflti. Paris Memorandumu Sekretaryas n n 11 Temmuz 2011 tarihli raporuna göre ülkemiz bu konumunu kuvvetlendirdi y l nda, 2004 y l ndan bu yana uygulanan ÖTV indirimi, uygulanmaya devam edildi. Bu kapsamda 2004 den Eylül 2011 tarihine kadar sektöre 2,4 Milyar TL destek sa lanm fl oldu y l biliflim sektörü aç s nda da önemli bir y l oldu mu? Bilgiyi kullanan, teknolojiye sahip olan ve üreten bir ülke olma yolunda h zla ilerliyor. Devir art k kendi kendinle rekabet etme devri. Teknolojiyi hep bir ad m daha ileri götürme devri. Ülkemizdeki biliflim sektörü gelirleri sürekli yükselme e iliminde de 11,5 milyar Dolar olan biliflim sektörü toplam gelirlerinin, 2011 y l sonu itibariyle 31 milyar dolar geçti de ise bu rakam n 34 milyar dolara ulaflmas n bekliyoruz. Herkes internet kullanmaya m bafllad? Türkiye de 2002 y l nda genifl bant internet yoktu. Genifl bant internet abone say s 2003 y l nda 20 bin iken, 2011 y - l na kadar % 639 oran nda bir art fl yafland y l rakamlar na göre 12,79 milyon genifl bant abonesi bulunmakta. Bu rakam yaklafl k 45 milyon kullan c ya tekabül ediyor. Genifl bant abone say - s n n 2023'te 30 milyona eriflmesini hedefliyoruz. flte bu nedenle diyoruz ki, sadece karayollar nda otoban yapmad k. Deniz otobanlar ve internet otobanlar n da yapt k. Bunun neticesinde ise, Mobil abone say s ise 2003 de 27,9 milyon iken 2011 y l nda % 132 lik bir art flla 64,8 milyona ulaflt. Türkiye de cep telefonu görüflmesi ve mesajlaflma da düzenli olarak art fl gösteriyor. Vatandafllar m - z n mobil iletiflime gösterdikleri ilgiden dolay 2004 y l ndan bu yana toplam ses trafi inde %91,3, SMS hacminde ise %2710 art fl görüldü. Numara tafl - ma uygulamas ile birlikte de sektörde rekabet geliflmifl ve 35,21 milyon tafl - ma yap ld y l hedefleriniz nelerdir? 2012 y l de bol yat r ml bir y l olacak y l n n yaklafl k 30 milyon Türk liras n n yüzde 52 sini yat r mlara ay rd k. Bu kapsamda 2012 y l içerisinde km si devlet yolu, 29 km si de otoyol olmak üzere toplamda km bölünmüfl yol yap lmas planlanmakta. Ayr - ca 140 adet köprü de infla edece iz. Demiryollar nda ise Ankara- stanbul H zl Tren Projesinin Eskiflehir Gar Geçifli ile nönü-gebze aras n n inflaat na devam edilecek. Ankara-Sivas H zl Tren Projesinin Yerköy-Sivas projesinin inflaat na devam edilecek, Kayafl-Yerköy aras n n ihalesine ç k larak inflaat - na bafllan lacak. Ankara-Bursa H zl Tren projesinin inflaat na devam edece iz. Ankara- zmir ve Sivas-Erzincan H zl Tren Projelerinin ise inflaat na bafllayaca z. Baflkentray projesinin birinci etap inflaat na devam edilecek ve kinci etap inflaat n n ihalesine ç k larak inflaat na bafllan lacak. Ayr ca bu yol 900 km yol yenilemesi yapmay, 537 adet yük vagonu üretmeyi planl yoruz. Havac l k alan nda da 2012 y l denetim y l olacak. Haz rlanan Denetleme yönetmeli i ile Ba ms z denetleme kurulufllar ile yap l r duruma gelecek. Havaalanlar n n güvenlik kontrol noktalar ndaki hizmet etkinli inin artt r lmas amac yla yürütülen altyap çal flmalar 2012 y l na kadar tamamlanacak y l sonuna kadar 10 ülke ile yeni hava ulaflt rma anlaflmas yapmak, mevcut anlaflmalar n günün koflullar na göre güncellefltirilmesi için müzakere yap lmas n da planl yoruz. Denizcilik alan nda ise yat r mlar m za tersane, bal kç bar na, yat limanlar yat r mlar m za devam edece iz y l içinde zmir Alsancak Liman n n kruvaziyer alan n n ihaleye ç kar lmas için gereken tüm prosedürleri tamamlamay planl yoruz y l nda önem verece imiz bir sektör de biliflim sektörü olacak. 2G GSM bantlar n n, 3G teknolojisinde kullan lmas için yeni bir çal flma yap - lacak, böylece 3G daha da güçlenecek. Genifl bant hizmetlerinde fleffafl k düzenlemeleri yap lacak, y llar n kapsayan stratejik plan haz rlanacak, IPV 6 geçifl için çal flmalara devam edilecek. B NAL YILDIRIM 1955 y l nda Erzincan'da do du. stanbul Teknik Üniversitesi Gemi nfla ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve ayn bölümde yüksek lisans yapt y llar aras nda Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlü ü ve Camialt Tershanesinde çeflitli kademelerde yöneticilik yapt y llar aras nda sveç'te bulunan Birleflmifl Milletler Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesi nde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenli i Yönetimi konusunda ihtisas e itimi ald. Bu e itim s ras nda toplam 6 ay skandinav ülkeleri ve Avrupa'da çeflitli ülke limanlar nda Denizcilik daresi Uzmanlar ile birlikte kontrollerde bulundu y llar aras nda stanbul Büyükflehir Belediyesi Deniz Otobüsleri flletmeleri ( DO) da Genel Müdürlü ü görevinde bulundu y llar aras nda stanbul Milletvekilli i ve Ulaflt rma Bakan olarak görev yapt. 61. Hükümette Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan olarak görev yap yor. Evli ve üç çocuk babas d r. ngilizce ve Frans zca bilmektedir. 6 SAYI23 OCAK2012 7

6 TCDD Genel Müdürü Süleyman KARAMAN Demiryollar n n 2023 Vizyonu... TCDD den y l demiryollar m z için bir milat oldu. Hükümetlerin siyasi ve mali deste i sonucu yüksek h zl tren projeleri, mevcut sistemin modernizasyonu, ileri demiryolu sanayisinin gelifltirilmesi ve daha dinamik bir kurum için yeniden yap lanma temelinde, 8 y lda 80 proje üretilerek, demiryollar büyük bir de iflim ve geliflim süreci içerisine girdi. Bu önemi rakamsal olarak ifade edersek; y llar aras nda TCDD ye toplam 10 Milyar 836 milyon TL yat r m ödene i aktar ld. Yani, 2003 y l nda 250 Milyon TL ödenek verilmifl iken, bu miktar 2011 y l nda 3 milyar 105 milyon TL ye yükseldi y l ndan bu yana, ülkemize prestij kazand ran yüksek h zl tren (YHT) projeleri baflta olmak üzere, mevcut hatlar n yenilenmesi, çeken ve çekilen araçlar n modernizasyonu, ileri demiryolu sanayinin gelifltirilmesi, hemzemin geçitlerin iyilefltirilmesi, kentiçi rayl sistemin gelifltirilmesi amac yla zmir de Egeray, Ankara da Baflkentray ve stanbul da Marmaray, gar ve istasyonlar n restorasyonu ve yeniden cazibe haline dönüfltürülmesi, lojistik merkezler kurulmas ile organize sanayi bölgelerinin demiryolu hatlar ile buluflturulmas demiryollar n yeniden aya a kald ran önemli projeler baflar yla peyder pey hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede; Ülkemizin ilk yüksek h zl tren hatt olan Ankara-Eskiflehir 13 Mart 2009 tarihinde hizmete aç ld. Avrupa daki benzer projelere göre daha k sa sürede yap m tamamlanan bu projeyle birlikte Türkiye, dünyada 8., Avrupa da 6. yüksek h zl tren iflleten ülke oldu. YHT ler sadece Ankara, Eskiflehir e de il, stanbul, Kütahya, Bursa, Afyon baflta olmak üzere birçok kentimize, ilçemize ulafl m kolaylaflt rd, zaman k saltt. Ö renciler baflta olmak üzere 7 den 70 e herkesin yaflam n de- ifltirdi. Bugün Türkiye nin dört bir köflesinden herkes YHT talep eder duruma geldi. Ankara-Konya YHT hatt ise, 23 A ustos 2011 tarihinden itibaren iflletmeye aç ld. Tamamen yerli firma, mühendis ve iflçiler taraf ndan 4 y l 8 ayda tamamland. Eskiflehir-Ankara-Konya YHT üçgeni ile yak n kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel yaflam daha dinamik hale gelirken, turizm canlanmakta, YHT yeni bir yaflam biçimi sunmaktad r. Ankara- stanbul Yüksek H zl Tren Projesi nin 2. Etab olan Eskiflehir- stanbul ve Ankara-Sivas YHT hatlar n n inflas devam ediyor. Ankara- stanbul 3 saate inerken, inflaas devam eden di er YHT hatt m z Ankara-Sivas ise 2014 y l nda tamamlamay hedefliyoruz. Ankara- Sivas da 3 saate düflüyor. Bunun yan s ra, Bursa- Bilecik YHT hatt n n sözleflmesini imzalad k. Ankara-Bursa aras seyahat süresini 2 saat 10 dakikaya, stanbul-bursa aras seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya indirecek projenin Bursa-Yeniflehir aras n n yap m süresi 2,5 y l Ankara- zmir Yüksek H zl Tren Projenin ilk etab olan 169 kilometrelik ANKARA- AFYONKARAH SAR kesimi için teklifler al nd. Projeyle Ankara-Afyonkarahisar aras 1,5 saate, Afyonkarahisar- zmir aras ise 2 saate iniyor; böylece Ankara- zmir aras 3,5 saat oluyor. Di er taraftan, mevcut sistemi modernize ediyoruz. Son 9 y lda km. demiryolu hatt yeniledik, çeken çekilen araçlar m z yeniliyoruz. Uluslar aras demiryolu tafl mac l n n gelifltirilmesi için de önemli projeler vard r. Bunlardan biri de, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iflbirli iyle 'Demir pek Yolu' olarak nitelenen Kars-Tiflis- Bakü Demiryolu Projesi'nin temeli at ld.proje ile Gürcistan da 265 kilometre, 76 kilometresi Türkiye s n rlar içinde olmak üzere Kars-Ah lkelek aras nda 105 kilometre demiryolu infla edilecek. Azerbaycan da ise 165 kilometrelik demiryolu onar lacakt r. Projenin 2012 y - l nda tamamlanmas planlan yor. Proje tamamland nda ilk y llarda 1.5 milyon yolcu ve y ll k 3 milyon ton yük tafl nmas gerçeklefltirilecek. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hatt ile do- u bat aks nda kesintisiz demiryolu ulafl m gerçeklefltirilirken, Ortado u ya yönelik olarak da projeler üzerinde çal fl lmaktad r. Böylece, inflaat devam eden Marmaray, Ankara- stanbul h zl demiryolu hatt, uygulama proje çal flmalar devam eden Halkal -Bulgaristan s n r yüksek standartl demiryolu projesi, inflas devam eden Ankara-Sivas yüksek standartl demiryolu projesi ile Avrupa y Türkiye üzerinden Kafkaslara ve Orta Asya ya ba layacak olan Kars- Tiflis demiryolu projeleriyle bütünlük sa layarak Türkiye üzerinden Avrupa- Kafkasya-Orta Asya do u-bat do rultusunda kesintisiz yüksek standartl bir demiryolu güzergah oluflturmay amaçlamaktad r. Ayr ca, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum ve Erzurum- Kars olmak üzere 3 bölüm halinde fizibilite ve etüt-proje çal flmalar devam etmektedir. TCDD, kentiçi toplu tafl mac l nda rayl sistemin gelifltirilmesi için yerel yönetimlerle iflbirli i yapmaktad r. zmir de Egeray, Ankara da Baflkentray, stanbul da Marmaray, Gaziantep de Gaziray projelerini yürütmektedir. Yük tafl mac l n n gelifltirilmesi için de projeler gelifltirilmektedir. Organize sanayi bölgelerini ana demiryolu hatlar yla buluflturarak, onlara ucuz ve güvenli tafl ma hizmeti vermek üzere iltisak hatlar yap yoruz de OSB ve yük merkezlerini ana demiryoluna ba layan iltisak hatt say s 2002 de 281 iken 2010 y l nda 452 ye ulaflm flt r. Kombine tafl mac l k imkânlar n n oldu- u depolama ve ulaflt rma hizmetlerinin birlikte sunuldu u 16 yerde lojistik merkez kurulacak olup bunlar; 1- stanbul- (Halkal ), 2-Kocaeli-(Köseköy), 3-Eskiflehir-(Hasanbey), 4-Bal kesir-(gökköy), 5-Kayseri-(Bo azköprü), 6-Samsun-(Gelemen), 7-Mersin-(Yenice), 8- Uflak, 9-Erzurum-(Palandöken), 10- Konya-(Kayac k), 11- stanbul-(yeflilbay r), 12-Bilecik-(Bozüyük), 13-K.Marafl-Türko lu), 14-Mardin, 15-Sivas, 16- Kars d r. 8 SAYI23 OCAK2012 9

7 TCDD den Samsun (Gelemen) Lojistik Merkezinin I. Etab iflletmeye al nm fl, Kakl k (Denizli) Lojistik merkezinin 1. etap inflaat çal flmalar tamamlanm fl, Eskiflehir (Hasanbey) ve Köseköy( zmit) Lojistik merkezlerinin 1. etap inflaat çal flmalar na devam edilmektedir. Di er Lojistik merkezlerin proje, kamulaflt rma ve inflaat ihale ifllemleri sürmektedir. Tüm lojistik merkezlerin faaliyete geçmesi ile demiryolu tafl mas nda yaklafl k 10 milyon ton art fl hedeflenmektedir. Yükün, ç k fl istasyonundan var fl istasyonuna kadar baflka bir yükleme/boflaltma yap lmayan bir tafl ma modeline geçildi. Bu uygulamalarla 2002 y l na göre tafl nan yük miktar % 58 artarken tafl ma gelirlerinde de % 170 büyüme sa land. TCDD nin 2023 hedefleri 10. Ulaflt rma fiuras nda belirlenmifltir. Bu fiûra da önemli kararlar al nd, ulafl m sisteminin haritas çizildi. Bu çerçevede, 2023 y l - na kadar ulaflt rma sektörüne 14 y lda yap lacak 350 milyar dolarl k yat r m n 45 milyar dolarl k k sm demiryollar na yap lacak. Bu çerçevede; y l na kadar 10 bin kilometre yeni yüksek h zl tren a - n n infla edilmesi y l na kadar 5 bin kilometre konvansiyonel yeni hat infla edilmesi aras nda 2960 kilometre yüksek h zl tren hatt, 956 kilometre konvansiyonel hat yap lmas hedeflenmifltir. Bunlar n bir k sm n n, yap-ifllet-devret (Y D) modeli ile gerçeklefltirilmesi planlanmaktad r. Ayr ca "Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden Yap land r lmas ve Güçlendirilmesi" projesi kapsam nda Türk demiryolu sektörünün yasal ve yasp sal çerçevesinin AB mevzuat na uygun bir flekilde oluflturulmas n sa layacak olan "Genel Demiryolu Çerçeve Kanunu" ve "TCDD Kanunu Taslaklar " haz rland.2012 y l nda hayata geçirilmesi hedefleniyor.2023 y l na geldi imizde demiryolu tafl mac l n n pay n yükte % 15, yolcuda % 10 seviyesine ulaflt rmakt r. Demiryolu sektörümüzü d fla ba ml l ktan kurtarmak amac yla, önemli ad mlar at yoruz. Çünkü, ithalata dayal bir yap ile mevcut ve gelecekte infla edilecek demiryollar n n sürdürülebilir bir geliflmeye aç k olmas mümkün de ildir. Bugüne kadar kapal devre üretim yapm fl olan TCDD ye ba l fabrikalar n sürekli yeni ürün lisans sat n alarak yapacaklar üretimle bu piyasadaki rakipleriyle rekabet edebilir olmas da düflünülemez. Sürdürülebilir bir geliflmeden söz edebilmek için ise; teknolojik geliflmelerdeki süre en yap n n Türk demiryolu sanayisine entegrasyonu flartt r. Bu durum karfl s nda mevcut fabrikalar n ifllevlerine devam etmelerinin yan s ra, modern demiryollar n n ihtiyaç duydu u demiryolu araçlar ile yüksek standarda haiz demiryollar n n ihtiyac olan ray, makas, travers ve ba lant elemanlar n n da geliflen teknolojiye paralel olarak, ülkemizde üretilmesi zorunluluk haline gelmifltir. Bu amaçla; 2003 y l nda bafllayan yerlilefltirme faaliyetleri ile ilk etapta demiryollar n n ihtiyaç duydu u ilk h zl tren ray Kardemir de üretilmifltir. Daha sonra Yüksek H zl Trenler ile her türlü elektrikli demiryolu arac n n imalat n gerçeklefltirecek olan ve Güney KOREL Hyundai RO- TEM Firmas ile TCDD nin ortakl nda Adapazar nda h zl tren fabrikas kurulmufltur den bugüne kadar, TCDD için 32 set modern elektrikli banliyö treni ile stanbul metrosunun 92 adet arac n n üretimi de bu tesislerde gerçeklefltirilmifltir. Hyundai EURO- TEM in Adapazar ndaki tesislerinde üretimi gerçekleflecek olan 300 adet Marmaray arac n n 105 adedinin üretimi tamamlanm fl olup, kalan 195 Adet arac n üretimi ise halen devam etmektedir. VOSSLOH/ALMANYA firmas n n Bakanl m z n teflvikleri ile Erzincan da infla etti i ray ba lant elemanlar fabrikas ise yurt içi ihtiyac karfl lad gibi 17 farkl ülkeye de ihracat gerçeklefltirmektedir. TCDD ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu aras nda yap lan bir protokol ile demiryolu tekerleklerinin de yerli olarak ülkemizde üretilmesine yönelik stratejik iflbirli ine gidilmifl olup, ilgili Kurum taraf ndan üretime yönelik ve tesis kurulufluna iliflkin çal flmalar devam etmektedir. Demiryolu yat r mlar na paralel olarak; TCDD nin Afyon ve Sivas ta bulunan beton travers üretim tesislerine ilaveten, yüksek standartta demiryolu traversi üreten tesis say s on adede ulaflm flt r. TCDD nin ifltiraki olan S TAfi n üretim tesisleriyle birlikte ülkemizde beton travers üreten tesis say s on bir adede ulaflacak, toplam üretim kapasitesi flu an itibariyle Adet/Y l düzeyinde iken 2012 y l itibariyle de Adet/Y l seviyesini aflacakt r. Yerli demiryolu sanayimizin gelifltirilmesine yönelik olarak alm fl oldu umuz tedbirler ve yap lan yat r mlar sonucu, milyon dolarlarla ifade edilebilecek bir kaynak yurtiçinde kalm fl ve bu kaynak yerli demiryolu sanayinin geliflmesinin lokomotifi olmufltur. Döviz kazand r c üretimlerle birlikte ayn zamanda çevresinde istihdam üreten yeni yan sanayilerin oluflmas na hizmet eden bu yat - r mlar ülkemiz insan na ekmek ve afl olarak geri dönmektedir. Di er taraftan, demiryolu sektörünün 50 y l gibi uzun bir süre yok say lmas mühendisli in de geliflimini etkilemiflti. Demiryollar n n öncelikli sektör olarak geliflmesi tüm mühendislik dallar n ve teknik müflavirlik hizmetlerinin de geliflmesine yol açm flt r. YHT teknolojisi bütün mühendislik dallar n ilgilendirmektedir. YHT projeleriyle mühendisli e, müflavirli e yeni bir ufuk aç ld. Ülkemizin ilk YHT hatt olan Ankara-Eskiflehir yabanc konsorsiyumla infla edilirken, Ankara-Konya YHT hatt n tamamen Türk mühendis ve firmas ile gerçeklefltirdik. Demiryollar n n öncelikli sektör olmas, bu alanda büyük projelerin hayata geçirilmesi mühendisli i, müflavirli i de gelifltiriyor. Örne in Kuruluflumuzun, uzman mühendis ihtiyac her geçen gün artmakta, daha fazla mühendis istihdam etmekteyiz. Gençlerimiz de bu alana yönelmeye bafllad. Üniversitelerimizde de demiryolu bölümleri gelifliyor. Orta ö renimde de rayl sistemler teknolojisi en fazla talep gören bölümler haline geldi. Bugün ülkemiz ileri demiryolu sanayisi konusunda uzman mühendis, teknisyen, iflçilere sahiptir. Dolay s yla, sadece ülkemizdeki demiryolu yat r mlar n de il, di er ülkelerdeki demiryolu yat r mlar n da gerçeklefltirecek bilgiye, deneyime, teknolojiye sahibiz. Bu geliflim, özel sektörün ve üniversitelerin de demiryoluna bak fl n de ifltirdi, iflbirli ini gelifltirdi. Kuruluflumuz gerek özel sektör gerekse üniversitelerle ortak çal flmalar yap yor. Buna da çok büyük önem veriyoruz. Örne in; YHT hatlar n yap m aflamas nda, gerek altyap gerek üstyap ve gerekse de h zl tren setlerinin kontrolünde üniversitelerimizle birlikte çal flt k. Kuruluflumuzun ihtiyac olan ve yabanc ülkelerden çok pahal ya al nan bir çok sistemin yerli imkanlarla yap labilmesini sa lamak için Ar-Ge çal flmalar n TÜB TAK - Üniversiteler iflbirli inde yürütüyoruz. Özel sektörümüz ise demiryolu sektörünü keflfetti Yükünü demiryolu ile tafl rken, demiryolu yat r mlar na her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor. Özetle, Türkiye ileri demiryolu sektörünün her alan nda kararl l kla ilerliyor. SÜLEYMAN KARAMAN 1956 y l nda Erzincan' n Refahiye ilçesinde do du. lkokulu do du u yer olan Refahiye'de, Orta ve Lise ö renimini stanbul'da tamamlad y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden mezun oldu y l nda TÜ Makine Fakültesi'nde Yüksek Lisans ö renimini tamamlayarak "pekiyi" dereceyle Makine Yüksek Mühendisi unvan n kazand y llar aras nda; özel sektör taraf ndan üretilen ilk Türk traktörü yap m nda görev ald ve 1981 y l nda TÜ Makine Fakültesi'nde Asistan olarak göreve bafllad y llar aras nda ise, otomotiv yan sanayinde s ras yla; flletme Müdür Yard mc - s, flletme Müdürü, Genel Müdür Yard mc - s ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt y l nda, stanbul Büyükflehir Belediyesi ETT ( stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel flletmeleri) Genel Müdürlü ü'ne Genel Müdür Yard mc s olarak atand. Yine bu dönemde, stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin kuruluflu olan SBAK, STON, SMER ve BELTUR'un da Yönetim Kurulu Üyeli i'ni yaparak, stanbul'da çeflitli sinyalizasyon projelerini yürüttü y l ndan günümüze kadar ETT'de Genel Müdür Dan flman olarak görevini yürütmekte iken, 7 Ocak 2003 tarihinde 2002/3490 Say l Kararname ile TCDD flletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Baflkanl 'na atand. Eylül 2004'de görevden al nan Karaman, 8 Temmuz 2005'de mahkeme karar ile TCDD Genel Müdürlük görevine iade edildi. Süleyman KARAMAN; evli ve 3 çocuk babas olup, ngilizce bilmektedir. 10 SAYI23 OCAK

8 Mehmet DÖNMEZ Türkiye Ulaflt rma Altyap s Konferans (28-29/11/2011 stanbul) Sektörden Ulaflt rma Sektöründe Türkiye 2023 Hedefleri İstanbul da IQPC taraf ndan düzenlenen Türkiye Kamu ve Özel Sektörü ile Uluslararas kat l mc - lar n ifltirak etti i 2 gün süren Konferansta ele al nan bafll ca konular ve bilgiler afla dad r: Hükümet Program nda Türkiye Cumhuriyeti nin 100. Kurulufl Y l 2023 e kadar Milli gelirin 700 Milyar$ dan 2 Trilyon $ a ç kar lmas planlanmaktad r. Ulaflt rma sektörü hedeflerine göre 2023 e kadar yaklafl k 300 Milyar $ yat r m gereklidir. Demiryollar nda mevcutta Km Demiryolu 500 Km Yüksek H zl Tren vard r Km Yüksek H zl Tren, Km Konvansiyonel Demiryolu Hatt nflaa edilecektir. Demiryolunda %5,4 olan yük tafl mac l oran n n 2023 te %15 e ç kar lmas hedefleniyor. Ankara Metrosu 2 y l içinde bitirilecektir. stanbul da ek metro hatlar, Marmaray bitirilecektir. Karayollar nda mevcutta Km Otoyol, Km duble yol olmak üzere toplam Km Karayolu vard r Km yeni Otoyol ile Km ek duble yol yapma hedefi vard r. Yük ün %92 si (AB de %46), Yolcunun da %95,4 ü Karayolu ile (AB de %83) tafl nmaktad r Km Mevcut Otoyollar ve iki bo- az köprüsünün ba lant yollar, gifleler, 74 adet tesis, bak m fleflikleri ile birlikte iflletme ve bak m n n özellefltirmesi ihale aflamas ndad r da 330 milyon araçtan 460 milyon $ gelir, 154 milyon $ iflletme gideri düflüldü ünde 306 milyon $ kar elde edilmifltir. Trafik geliflme potansiyeli aç s ndan Avrupa Ortalamas 491 araç/1.000 kifli olup Türkiye ortalamas 110 araç/1.000 kiflidir. Otoyollar n %85 i Marmara Bölgesinde ve geliflme potansiyeli yüksek olan bölgededir. Türkiye de mevcut 174 Liman olup Çandarl, Filyos ve Mersin Limanlar 2012 de Y D ile ihale edilecektir. Lojistik Altyap s n n De erlendirilmesi: Ulusal Hedeflerin gerçeklefltirilmesi için, Türkiye Lojistik Üs olaca ndan, kombine tafl mac l k gelifltirilmeli, çevre ülkelerle ulafl m a n n güçlendirilmesi, ana yük tafl man n demiryoluna kayd r lmas ve limanlar n lojistik üs olmas için karayolu ve demiryolu ba lant lar yap lmal d r. Karadeniz- Akdeniz yük koridorunun oluflturulmas önemlidir. Kent planlamalar nda lojistik köylerin flehir d fl na kayd r l p, ça dafl teknolojilerin uygulanmas, lojistik faaliyetlerinin Anadolu ya kayd r lmas gereklidir. AB Stratejileri do rultusunda, ulafl m entegrasyonuna yönelik TER ve TEM a lar n n kurulmas, 350km den uzun mesafelerdeki yük tafl malar n n demiryolu ve denizyoluna kayd r lmas, lojistik ve tafl ma e itimleriyle üniformluk sa lanmas ayn ekipmanlar n kullan lmas özendirilmelidir. Türkiye de Lojistik Potansiyel 88 Milyar $ olup sektör y l nda %30 büyümüfltür. Sektör 2023 e kadar 240Milyar$ l k potansiyele ulaflacakt r. En önemli ihitiyaç Lojistik Köylerdir bunlar n deniz, demiryolu ve karayolu ile ba lant lar n n olmas ideal kofluldur. Almanya da 31, talya da 22, spanya da 17 Lojistik köy vard r. AB nin 2050 stratejik öngörüsü; i) klim de iflikli i etkilerini azaltmak ii) fiehirleflmenin yo unlu unu (y lda 100milyar $ bekleme maliyeti oluflmakta) iii) Yük ve yolcu tafl mac l n n demiryollar na kayd r lmas : Karayolu yük trafi inin L>350km için 2050 ye kadar %50 sinin demiryoluna kayd - r lmas, mevcut H zl Tren hatlar n n 3 kat na ç kart lmas, yük hatlar için koridor belirlenmesi hedeflenmifltir. Türkiye de demiryollar sektöründe iflletmeci resmi kurum olan TCDD flletmesi Genel Müdürlü ü, yeni planlanan düzenlemede altyap yöneticisi olacak, yeni yap land r lacak olan yolcu ve yük tafl mac l sektörü ile CER(çeken çekilen araçlar) i organize edecektir. ARGE Projeleri için Finansman F rsatlar Ulaflt rma sektöründe TÜB TAK n ARGE Harcamalar olarak Otomotiv, Makine malat, Bilgi ve letiflim Teknolojileri ile Enerji projelerine destek verdi ini belirtmifltir. TÜB TAK, TEY- DEB ile Özel Sektör, ARDEB ile Üniversiteler ve KAMAG Programlar ile Kamu Kurulufllar na ARGE Deste i vermektedir. TEYDEB de Üniversitelerden dan flmanl k al nmas önerilmekte, projenin %60 na ve makine ekipmana destek verilmektedir. AB 7. Çerçeve Program nda Ulaflt rma alan nda Proje destekleri y llar nda 4,2 Milyar? yu bulmufltur. Önemli alanlar; Çevre koruma, modüller aras ulafl m entegrasyonu, güvenlik-emniyet, flehirleflmedir. Türkiye de desteklenecek proje bedelleri toplam 2012 da 900 Milyon?, 2013 de Milyon? olacakt r. IPA, EDB, EBRD nin destekledi i projeler; çevre(at k, at ksu, içmesuyu), ulaflt rma (liman, rayl sistemler) projeleridir. hale edilen ve edilecek baz projeler: Köseköy-Gebze Demiryolu Hatt nflaat, Irmak-Zonguldak Rehabilitasyon Projesi, Filyos Liman, Samsun- Kal n Hatt Demiryolu nflaat, Alayunt-Afyon-Konya Demiryolu Hatt nflaat, Malatya-Narl Demiryolu nflaat ihale edilecektir. AB taraf ndan Proje destekleri için aras nda 80 Milyar? bütçe ayr lm flt r. Projeler için 2013 y l nda ilk ça r lar al nacakt r. TÜB TAK, ulusal irtibat sa lay c olup projelere Türkiye den Kamu ve Özel sektör kat labilecektir. Teknoloji Platformlar (ERTRAC, EIRAC, ERPAC, WATER- BORNE), Dernekler(EIA, EUCAR, UIC, CESA, FEHRL) bu projelerde etkin olmaktad r. stanbul Ulafl m Projeleri stanbul Belediyesi nin toplam bütçesi 2011 de 11,5 Milyar$ iken 2012 de 12,5 Milyar$ olacakt r. Ulafl m Yat - r mlar nda 2011 de Karayolu pay %84 iken 2014 hedefinde %66,7 olacak, Demiryolu 2011 de %14 iken 2014 de %31,1, Denizyolu pay 2011 de %1,5 iken 2014 de %2,2 olarak hedeflenmifltir. Yeni metro hatlar : Kad köy-kartal 2012 de, Marmaray bo az geçifli 2013 sonu, ba lant lar 2015 sonu bitirilecektir. Toplam 153 km olan rayl sistem uzunlu u 2023 de 641 km olacakt r. Bak rköy-beylikdüzü 25km ile Bak rköy-ba c lar 9km Metro Projeleri Ulaflt rma Bakanl nca ihale edilecektir. Kabatafl-Mahmutbey 25km Y D ile 2012 de ihale edilecektir. Taksim, Befliktafl, Üsküdar meydanlar nda trafik yeralt na al nacakt r. Ayr ca Havaray 7 hatta toplam 43km olarak yap lacakt r. fiehiriçi Ulafl m Master Planlar fiehiriçi Ulafl m Master Planlar nda veri toplama, anketler, say mlar, modelleme, Kurumlarla görüflmeler, ilçe belediyeleriyle ve özel flirketlerle görüflmeler, limanlar, demiryolu istasyonlar ve karayolu terminalleri ile lojistik ihtiyaçlar dikkate al narak ve devletin ulaflt rma hedefleriyle uyumlu bir planlama yap lmal d r. Kavflaklar, duraklar belirlenerek flehiriçi ulafl m nda kitle ulafl m na önem verilmelidir. fiehir içinden geçen ana yollar n yayalaflt r lmas, rayl sistemlerin oluflturulmas, trafi in kademelendirilmesi ve flehir içinden uzaklaflt r lmas, trafik problemlerinin oldu u bölgelerde flehir içine giriflin ücretlendirilmesi de önlemler olarak düflünülmelidir. Kentlerde insan odakl çözümler, bisiklet ve yaya alanlar, otobüs koridorlar, kapasiteyi azaltma gibi çözümler düflünülmelidir. Trafik gürültüsünün kalp krizi riskini art rd -, kirli flehirlerde çocuklarda akci er gelifliminin durdu u gözlenmektedir. Bu nedenle özellikle büyük flehirler baflta olmak üzere çevre kirlili inin ve trafi in etkilerinin azalt lmas için Belediyelerce ça dafl flehirleflmenin gerçeklefltirilmesi için gerekli tedbirlerin al nmas önem arz etmektedir. Mehmet DÖNMEZ nflaat Yüksek Mühendisi 1965 y l nda stanbul da do du. TÜ nflaat Fakültesi nflaat Mühendisli- i nden 1986 y l nda lisans, Londra Üniversitesi Imperial College den 1988 y l nda Çelik Yap Tasar m dal nda yüksek lisans derecelerini ald. TCDD Genel Müdürlü ü Yol Dairesi Baflkanl Köprüler fiubesi nde y llar nda proje mühendisli i yapm fl, Öz fl k nflaat ve Taahhüt A.fi. de y llar nda yol ve köprü projelerinde çal flt ktan sonra 1998 y l nda Eser Proje ve Mühendislik A.fi. nin kurucular aras nda yer alm flt r. Ayn firmada Proje Müdürlü ü ve Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunduktan sonra 2006 y l ndan beri Genel Müdür lük görevini sürdürmektedir. Ulafl m, Su Kaynaklar ve Üstyap projelerinde deneyimlidir. 12 SAYI23 OCAK

9 Cevdet GÖKYAY Marmaray Projesi Üyelerimizden Bu yaz da Marmaray Projesi, özellikle de Su Yap Mühendislik ve Müflavirlik A.fi olarak tasar m hizmetlerini yürüttü ümüz, BC1 Demiryolu Bo az Tüp Geçifli Tünelleri ve istasyonlar kesimi ile ilgili baz temel bilgilerin paylafl lmas amaçlanm flt r. Bilindi i üzere, istanbul da trafik sorununun çözümlenmesine yönelik olarak çeflitli projeler yap lmakta ve planlanmaktad r. Marmaray ve metro projeleri bunlar n içinde önemli bir yer tutmaktad r ve tamamland klar nda rayl sistemlerin ulafl m a içindeki a rl - n n % 28 e ulaflaca tahmin edilmektedir. Bu oran, Avrupa ve ABD deki metropoller ile mukayese edilebilir bir de er olacakt r. Ulafl m sistemine katk - lar n n yan nda Marmaray teknik özellikleri, çevreye etkileri ve arkeolojik aç - dan da dikkat çekmektedir ve ülkemizde gerçeklefltirilen en büyük projelerden bir tanesidir. Tarihçe istanbul Bo az n n bir tünel ile geçilmesi düflüncesi ilk kez 1860 y l nda gündeme gelmifl ve konuyla ilgili ilk çal flma ortaya konmufltur. Avan çizimi de yap lan proje ve 1902 y l nda teklif edilen benzeri hayata geçirilememifltir. O günkü projelerde tünel, deniz taban nda oluflturulan sütunlar üzerine oturacak flekilde planlanm flt r. Daha sonra, 20 inci yüzy l n son çeyre inde, bugünkü Marmaray Projesi ile ilgili fizibilite ve ön proje çal flmalar yürütülmüfltür. Projenin bugünkü flekli ile gerçeklefltirilmesine yönelik ilk somut ad m 2000 y l nda müflavirlik hizmetleri ihalesinin yap lmas ile at lm fl ve 2003 y l nda BC1 Sözleflmesi yap m ihalesi yap - larak, 2004 y l nda yap m çal flmalar fiilen bafllam flt r. Projenin Amac ve Bölümleri Proje, istanbul Bo az n n alt ndan sa lanacak bir demiryolu geçifli ve mevcut banliyö hatlar n n iyilefltirilmesi ile Asya ve Avrupa k talar aras nda 100 km/saat h za ve tek yönde saatte yolcu tafl ma kapasitesine sahip, kesintisiz ve modern bir demiryolu (metro) hatt - n n tesis edilmesini amaçlamaktad r. Sistem gün içinde di er ulafl m sistem- leri ile entegre bir flekilde metro hatt olarak hizmet verecek, gece ise yolcu ve yük trenlerinin geçifline imkan sa layacakt r. Proje tamamland nda öngörülen yolculuk süreleri fiekil 2 de gösterilmektedir. Üç ana bölümden oluflan proje bölümler halinde ve ayr ayr ihale edilmifltir. 1. BC1: Ayr l kçeflme Kazl çeflme aras hatlar, dört adet istasyon ve Bo- az Tüp Geçiflinden oluflan yaklafl k 13.5 km lik kesim 2. CR2:Araçlar n Temini 3. CR3:Ayr l kçeflme Gebze ve Kazl - çeflme Halkal aras 63 km lik mevcut banliyö sisteminin iyilefltirilmesi ve otuz yedi adet istasyon inflaat BC1 Demiryolu Bo az Tüp Geçifli Tünelleri ve istasyonlar Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar inflaat Genel Müdürlü ü (DLH) taraf ndan yürütülen proje, Japon ve Türk yüklenicilerden oluflan bir ortak giriflim taraf ndan, tasar m ve yap m sözleflmesi (EPC Contract) alt nda, infla edilmektedir. iflin müflavirli ini ve kontrollü ünü da yine Japon ve Türk mü- Sekil 2-Projenin Sematik Gösterimi ve Yolculuk Süreleri flavir firmalar ndan oluflan bir ortak giriflim yapmaktad r. Afla daki bileflenlerden Yedikule, Yenikap ve Ayr l kçeflme havaland rma binalar oluflan bu kesiminin 2013 y l nda Köprü ve viyadükler tamamlanmas hedeflenmektedir. Yüzey hatlar ve aç kapa tünel Toplam uzunluk, m Karadaki tüneller, tünel delme makinesi Bo az n alt nda bat rma tüp tünel, m (TBM) ve Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) uygulanarak Her iki yakada m delme tünel çift tüp olarak aç lm flt r. Tüpler aras nda Dört adet yeni istasyon; üçü adet yeralt (Yenikap, Sirkeci ve Üsküdar) ve bir adet yüzey istasyonu (Kazl çeflme) her 200 metrede bir acil kaç fl geçiflleri bulunmaktad r. Bat rma Tüp Tünel segmentleri Tuzla da imal edilerek, bat rma noktas na fiekil 1-istanbul Bo az n n Tünelle Geçilmesine iliflkin ilk Proje (1860) fiekil 3 - BC1 Kesimi fiematik Boykesiti (**) 14 SAYI23 OCAK

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 48 MAYIS 2007 10 22 Temmuz'a haz r z AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

noktas BAGLANTI ENGELS Z HAVAALANLARI GEL YOR Havaalanlar engelliler için uygun mu? Görme engelliler için kabartmal yol yap lacak.

noktas BAGLANTI ENGELS Z HAVAALANLARI GEL YOR Havaalanlar engelliler için uygun mu? Görme engelliler için kabartmal yol yap lacak. noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 A USTOS 2009 S:7 TÜRK YE S BER SALDIRILARA HAZIR MI? Ülkemizde siber suçlar n durumu nedir? Hackerlar engellenebilir mi? LK UYDUYU YAPAN EK BE NE

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR?

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR? noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 KASIM 2009 S:10 HAB B SOLUK: Ağlayan gözlerim rahmetli babama bakıyor ama ayaklarım okula koşuyordu Artık operatörler abonelerin istemediği düzenlemeyi

Detaylı

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir?

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir? noktas noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 ARALIK 2009 S:11» BTK Başkanı Acarer: Sabit ücret kalkarsa ana omurga zedelenir Tren sevdal s makinist: TRENE DE TRENLE GEL YORUM Gardan ayr

Detaylı

Baflar y Teflvik Etmek

Baflar y Teflvik Etmek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Mevlana n n Kentinde Anadolu çin Bulufltuk 2003 Y l Vehbi Koç Ödülü Sahibi: AÇEV Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Ömer M. Koç nsan Kaynaklar 14 Adil ve Eflit Bir De

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek 2008'in ilk günlerini yaflarken nflaat Sektörü'nün geçti imiz y llarda yaratt de erleri sizlerle paylaflmak isterim. Öncelikle olumlu gözüken sektörel tabloyu ayr nt

Detaylı

ADR YE TARAF OLUYORUZ. ÇALIfiMALARA HIZ VER LD

ADR YE TARAF OLUYORUZ. ÇALIfiMALARA HIZ VER LD Tasimacilar sayfa 1 10/31/09 8:49 PM Page 1 ULAfiTIRMA BAKANLI I MÜSTEfiAR YARDIMCISI TALAT AYDIN: ADR YE TARAF OLUYORUZ Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n Türkiye nin çok yak n bir tarihte

Detaylı