HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU DĠL YETERLĠK SINAVLARI EġDEĞERLĠKLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU DĠL YETERLĠK SINAVLARI EġDEĞERLĠKLERĠ"

Transkript

1 1

2 EK II HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU DĠL YETERLĠK SINAVLARI EġDEĞERLĠKLERĠ Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda uygulanmakta olan yeterlik sınavlarının, ulusal ve uluslar arası dil sınavları ile eşdeğerliklerinin saptanabilmesinde, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli, sayılı yazısı (bkz EK I) ve Yürütme Kurulunun , ve tarihli toplantılarında Ġngilizce, Fransızca ve Almanca ÜDS ve Ġngilizce, Fransızca ve Almanca KPDS sınavları ile yurtdıģında çeģitli kurum ve kuruluģlar tarafından yapılan Ġngilizce, Almanca ve Fransızca dil sınavlarının eģdeğerliklerine iliģkin alınmıģ olan kararlar (http://www.yok.gov.tr/content/view/707/) temele alınmıştır. BÖLÜM I HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ- ÖĞRETĠMĠ YETERLĠK SINAVLARI ĠÇĠN BELĠRLENMĠġ OLAN EġDEĞERLĠKLER Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu nda İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık birimlerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan yeterlik sınavları için belirlenen eşdeğerlikler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Tabloda yer almayan ulusal veya uluslararası sınavların, Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu nda hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavlarına eşdeğerlikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunun kararına bağlıdır. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, önceki yıllarda hazırlanmış ve uygulanmış olan sınavların, üniversitemize yeniden kayıt yaptıran öğrenciler için eşdeğer sayılmasında Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunun kararı esas alınır. Diğer Üniversiteler tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavları, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda hazırlanmakta ve uygulanmakta olan yeterlik sınavları için eşdeğer kabul edilmez. Tüm sınavlardan alınan notlar 3 yıl için geçerlidir. 1. ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK BĠRĠMĠ 2

3 İngilizce hazırlık programına kayıtlı olan farklı öğrenci gruplarına yönelik hazırlanan yeterlik sınavları için belirlenmiş olan eşdeğerlikler aşağıdaki gibidir: I. (ING-160) Yabancı Dil Meslek Grubu Meslek olarak yabancı dil alanlarından birini seçen öğrencilerle, bu birimlere kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen, ulusal ve uluslararası İngilizce dil sınavlarının eşdeğerlikleri Tablo 1.1.a ve Tablo 1.1.b de sunulmuştur. Yabancı Dil Meslek Grubu için Kabul Edilen Ġngilizce Dil Sınavları EĢdeğerlik Tabloları Tablo 1.1.a 3

4 H.Ü. Yeterlik Sınavı (ING-160) Yabancı Dil Meslek Grubu IBT CBT PBT IELTS* CAE CPE A (A1) ,5 (A2) A B (B1) ,5 B C (B2) (C1) C *IELTS için belirlenen sonuçlar, sınavın her bir bölümüne ait değil; toplam sınav sonucudur. H.Ü. Yeterlik Sınavı (ING-160) Yabancı Dil Meslek Grubu Tablo 1.1.b TOEIC * 1390 (A1) (A2) (B1) (B2) (C1) 65 *Konuşma, yazma ile okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerinin ölçüldüğü 1390 tavan puanına sahip TOEIC sınavı H.Ü. Y.D.Y.O da uygulanan yeterlik sınavlarına eşdeğer kabul edilir. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, Yabancı Dil Meslek Grubuna yönelik hazırlanan ve uygulanan Yeterlik Sınavı için ÜDS/KPDS ve FCE sınavı eşdeğer olarak kabul edilmemektedir. II. (ING-150) Ġngilizce Eğitim Dili Grubu Temel Ġngilizce Birimlerinde tamamen veya 1/3 oranında yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan öğrencilerle, bu birimlere kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası İngilizce dil sınavlarının eşdeğerlikleri Tablo 1.2.a ve 1.2.b de sunulmuştur. Ġngilizce Eğitim Dili Grubu için Kabul Edilen Ġngilizce Dil Sınavları EĢdeğerlik Tabloları Tablo 1.2.a H.Ü. Yeterlik Sınavı (ING-150) Ġngilizce Eğitim KPD S/ÜD IBT CBT PBT IELTS* FCE CAE CPE 4

5 Dili Grubu S A , A B (A1) ,5 A B C (A2) B C (B1) ,5 C (B2) (C1) * IELTS için belirlenen sonuçlar, sınavın her bir bölümüne ait değil; toplam sınav sonucudur. Tablo 1.2.b H.Ü. Yeterlik Sınavı TOEIC* (ING-150)Ġngilizce Eğitim Dili Grubu (A1)

6 (A2) (B1) (B2) (C1) *Konuşma, yazma ile okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerinin ölçüldüğü 1390 tavan puanına sahip TOEIC sınavı H.Ü. Y.D.Y.O da uygulanan yeterlik sınavlarına eşdeğer kabul edilir. 2. ALMANCA HAZIRLIK BĠRĠMĠ Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulun da hazırlamakta ve uygulanmakta olan Almanca Yeterlik Sınavı için eşdeğer olarak kabul edilen uluslararası dil sınavlarının eşdeğerlikleri Tablo 1.4 de sunulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Almanca Yeterlik Sınavına EĢdeğer Kabul Edilen Sınavlar Tablo 1.4 SINAVLAR Muaf Olmak Ġçin Asgari Not H.Ü. KarĢılığı C1 B2 B1 A2 A1 6

7 H.Ü. Almanca Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı Zertifikat Deutsch (ZD) 65 C C1 Gut ,5 Çok Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) 70 C Gut Çok Goethe-Zertifikat (B2) Goethe-Zertifikat (C1) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD) Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) 70 C C1 Ausreichend Geçer 60-69,5 B2 Gut ,5 186 B Çok Gut 80-89,5 Çok Gut Pekiyi Gut Pekiyi Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) B ,99 Gut 80-99,99 Pekiyi Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) B ,99 DSH -1 C1 DSH-1 DSH-2 DSH-3 TDN-3 C1 TDN-3 TDN-4 TDN-5 Gut ,99 Pekiyi Deutsches Sprachdiplom Stufe II Başarılı C1 Bu Diplomada Not Yoktur 3. FRANSIZCA HAZIRLIK BĠRĠMĠ Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu nda hazırlamakta ve uygulanmakta olan Fransızca Yeterlik Sınavı için eşdeğer olarak kabul edilen uluslar arası dil sınavlarının eşdeğerlikleri Tablo 1.5 de sunulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransızca Yeterlik Sınavına EĢdeğer Kabul Edilen Sınavlar Tablo 1.5 SINAVLAR Muaf Olmak Ġçin Asgari Not H.Ü. KarĢılığı C1 B2 B1 A2 A1 7

8 H.Ü. Fransızca Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı Diplôme d études en langue française (DELF)* 65 C1 B2 C Baccalauréat** 10 B * Diplôme approfondi de langue française (DALF), Avrupa Dil Çerçevesi ne göre C1 VE C2 düzeylerine denk olduğundan, Diplôme d études en langue française (DELF) B2 düzeyinin eşdeğer kabul edilmesi uygun görülmüştür. ** Türkiye de Fransızca eğitim veren ortaöğretim kurumlarından alınan diplomaların, Baccalauréat ya eşdeğer sayıldığını gösteren eşdeğerlik belgesinin not karşılığı belirtilerek Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınması gerekmektedir. BÖLÜM II HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU NDA GÖREV YAPMAKTA OLAN OKUTMANLARIN GÖREV SÜRELERĠNĠN UZATILMASINDA ESAS ALINACAK ULUSAL VE ULUSLARARASI DĠL SINAVLARI VE EġDEĞERLĠKLERĠ Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu nda görev yapmakta olan yabancı dil okutmanlarının görev sürelerinin uzatılmasında esas alınacak ulusal ve uluslararası dil sınavlarının eşdeğerlikleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 8

9 Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu nda Görev Yapmakta Olan Ġngilizce Dil Okutmanları için EĢdeğerlik Tablosu KPD S/ÜD S IBT CBT Tablo 2.1 PBT TOEIC* IELTS** CAE CPE ,00 A , ,00 A B ,50 B C ,00 C , *Konuşma, yazma ile okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerinin ölçüldüğü 1390 tavan puanına sahip TOEIC sınavı H.Ü. Y.D.Y.O da uygulanan yeterlik sınavlarına eşdeğer kabul edilir. **IELTS için belirlenen sonuçlar, sınavın her bir bölümüne ait değil; toplam sınav sonucudur. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu nda Görev Yapmakta Olan Almanca Dil Okutmanları için EĢdeğerlik Tablosu Tablo 2.2 KPDS

10 Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) Gut Çok Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) Gut 80-99,99 Sehr Çok Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) ,99 Gut ,99 Çok Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu nda Görev Yapmakta Olan Fransızca Dil Okutmanları için EĢdeğerlik Tablosu SINAVLAR Muaf Olmak Ġçin Asgari Not Tablo 2.3 H.Ü. KarĢılığı C1 B2 B1 A2 A1 H.Ü. Fransızca Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı 65 C Diplôme d études en langue française (DELF) B2 C Baccalauréat B

İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ EŞDEĞERLİKLERİ

İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ EŞDEĞERLİKLERİ İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ EŞDEĞERLİKLERİ İngilizce hazırlık programına kayıtlı olan farklı öğrenci gruplarına yönelik hazırlanan yeterlik sınavları için belirlenmiş olan eşdeğerlikler aşağıdaki gibidir:

Detaylı

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca

Detaylı

Tablo 1. Eşdeğerlik Tablosu Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri. KPDS-ÜDS Puanı A1 30 A2 45 B1 60 B2 75 C1 95 C2 100

Tablo 1. Eşdeğerlik Tablosu Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri. KPDS-ÜDS Puanı A1 30 A2 45 B1 60 B2 75 C1 95 C2 100 YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Kuruluş, İşleyiş, Muafiyet ve Sınav Yönergesi

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Kuruluş, İşleyiş, Muafiyet ve Sınav Yönergesi ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Kuruluş, İşleyiş, Muafiyet ve Sınav Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans düzeyinde

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI. 2) Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI. 2) Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 1) Öğrencinin yatay geçişle ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini alarak sınavlarını başarmış ve genel not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az altmış

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesinin ön lisans ve lisans

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı