PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut"

Transkript

1 Derviþ Eroðlu "Nüfusumuz 1 milyon deðil" dedi. Ama Galatasaray Türkiye'de þampiyon olunca Kýbrýs'ta ortalýk kaynadý... Çetinkaya kupayý alýnca neden kimseden ses seda çýkmýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2012 Pazar YIL: 11 SAYI: 3793 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ANA RAHMÝNDEN KOPUNCA ANASINA KAVUÞUR ÝNSAN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HÜKÜMET ÝÞÝNÝ TAM YAPIYOR PETROL DEDÝKODULARI... Bir yaðmura teslim.. SUÇUN %70'Ý SENÝNDÝR EY HALK Erdoðan Baybars Ali Osman Yalçýn Okut Mehmet Levent ACILARIN EN KATMERLÝSÝ Gülsade Soykök Polis haraç çetesine göz yumarsa sonu böyle olur iþte! Felek çetesinin 'as' elemanlarýndan olan ve geçtiðimiz gün Maðusa'da 3 kiþiyi sopayla ciddi bir þekilde darp eden Özcan Hangün'ün sabýka dosyasý oldukça kabarýk, ama hep serbest dolaþýyor... Haraç çetesi Özcan Hangün 28 Eylül bin sterlin Halil Güder, Devrim Benzincioðlu ve Serdar Özkan'ý hastanelik edinceye dek dövdükten sonra tutuklanan Özcan Hangün hakkýnda, daha önce yapýlan þikayeti polis dikkate almadý... Yaklaþýk 2,5 yýl önce Halil Güder polise yaptýðý þikayette Felek çetesinin kendisinden 100 bin sterlin haraç istediðini duyurmuþtu... n Oðuz Felek'in Türkiye'den yaptýðý tehditlerle talep ettiði paralarý buradaki çete elemanlarý topluyor... n Maðusa'daki 'Johnny Rockets' restoranýndan da daha önce 40 bin sterlin tahsil eden Özcan Hangün, pek çok kez olduðu gibi yine hiçbir cezaya çarptýrýlmadan serbest býrakýlmýþtý... n Tutuklanan çete üyelerinin kefaleti de iþadamlarýna ödetiliyor. Halil Güder geçtiðimiz yýllarda Ýsmet Felek'in serbest býrakýlmasý için de 20 bin lira ödemeye mecbur edilmiþti... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta ÇÖP KENT UBP Kadýn Kollarý, Gülin Küçük'ü 'Yýlýn Annesi' seçti... Biz de Sezin Erkil'i seçtik n Meriç köyünde, 5 yýldan beri bitkisel yaþama giren eþine hiçbir devlet katkýsý olmadan büyük bir özveriyle bakan iki çocuk annesi Sezin Erkil gibi daha çok anneler var toplumumuzda... n Yayýnýmýzdan sonra Maliye Bakaný Ersin Tatar, aileyi köydeki evlerinde ziyaret etti ve destek vadetti, ama bu sözler de henüz yerine getirilmedi... Bitkisel hayattaki vatandaþýmýzýn astronomik faiz borcu bile silinmedi... n UBP Kadýn Kollarý'nýn seçtiði 'Yýlýn Annesi' Gülin Küçük, plaketini eþi Ýrsen Küçük'ün elinden aldý... Sezin Erkil n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Lefkoþa nihayet temizlenmeye baþladý... Gazetemizle birlikte... n 2 ve 3. sayfalarda

2 LEFKOÞA'DA "VATANDAÞLIK VAADÝ" ÝLE DOLANDIRICILIK Lefkoþa'da vatandaþlýk vaadi ile 2 kiþiyi dolandýran ve sahtekarlýkla 2 bin TL alan Ü.G (K-47) tutuklandý. Polis Basýn Bültenine göre, geçen yýl Nisan ayý içerisinde 2 þahýstan, "kendilerini vatandaþ yapacaðý" gerekçesi ile her birinden biner TL olmak üzere, toplam 2 bin TL alarak sahtekarlýkla para temin eden þahýs ile ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. Öte yandan Lefkoþa'da 28 Nisan tarihinde meydana gelen baþka bir olayda, bir süpermarketin park yerinde isminin baþ harfleri E.K (E-20) olan bir þahýs, baþka bir þahýstan, kendisini yeðeninin oðlu olarak tanýtýp arabasýnýn benzininin bittiðini söyleyip dolandýrmak kastý ile sahtekarlýkla 150 TL nakit para temin etti. Olayýn polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruþturmada adý edilen tespit edilerek tutuklandý. Soruþturma sürüyor. ÇATALKÖY ÝLKOKULU'NA BÝLGÝSAYAR Girne Akdeniz Lions Kulübü Çatalköy Ýlkokulunda'na baðýþ yaptý ve aktivite gerçekleþtirdi. Kulüp açýklamasýna göre, ilk olarak trafik haftasý nedeniyle tm öðrencilere trafik konulu broþürler daðýtýldý. Kulüp dönem baþkaný Duygu Adahan öðrencilere trafik kurallarýnýn önemini belirten bir konuþma yaptý. Kulüp, ayrýca Çatalköy Ýlkokulu'na 1 adet dizüstü bilgisayar hediye etti ve hizmetlerinin devam edeceðini belirtti. LÝSARÝDÝS 92 YAÞINDA EDEK Onursal Baþkaný Vasos Lisaridis'in dün 92 yaþýnda girdiði belirtildi. Fileleftheros gazetesine göre EDEK, dün, Lisaridis için Lefkoþa Rum kesimindeki ofisinde kutlama düzenledi. LARNAKA AÇIKLARINDAKÝ DEPREM Meteoroloji Dairesi, önceki gün saat 21.48'de, 5.4 þiddetinde deprem olduðunu duyurdu. Daireden yapýlan açýklamaya göre, daireye baðlý Akýncýlar Deprem Ýstasyonu'ndan 100 km. uzaklýkta þiddetlice ve aletsel büyüklüðü Richter ölçeðine göre 5.4 olan bir deprem kaydedildi. Yapýlan ilk deðerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.29N-34.13E koordinatlarýnda ve Kýbrýs'ýn Güney Doðu Akdeniz açýklarýnda olduðu belirtildi. TBK DERNEÐÝ BAÞKANI KADÝR DEDEOÐLU Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði, Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi, baþkanlýða Kadir Dedeoðlu getirildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu'nda görev daðýlýmý þu þekilde gerçekleþtirildi; "Baþkan Kadir Dedeoðlu, Genel Sekreter Osman Dülger, Genel Muhasip Mustafa Savaþçý, Lefkoþa Þube Baþkaný Ahmet Vural, Girne Þube Baþkaný Ýsmail Tüylü, Maðusa Þube Baþkaný Bekir Tosun, Güzelyurt Þube Baþkaný Kenan Yaman, MYK Üyeleri; Erdoðan Ok, Nurettin Erol, Mevlüt Karslý, Saffet Görece, Eyüp Öztürk, Mehmet Yýldýz." "LÜSTER SERAMÝK ETKÝNLÝKLERÝ" Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ve Atatürk Meslek Lisesi'nin katkýlarýyla Mayýs tarihleri arasýnda "LÜSTER Seramik Etkinlikleri" düzenliyor. Koordinatörlüðünü Semral Öztan'nýn yapacaðý etkinlikler Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Lefkoþa Kampusu'nda gerçekleþtiriliyor. SAÐLIK BAKANLIÐI: Çöp toplama ve ilaçlama baþlatýldý Saðlýk Bakanlýðý, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) çalýþanlarýnýn sürdürdükleri eylemden dolayý kentte biriken çöplerin, toplanýp ilaçlanmasýna yönelik çalýþma baþlatýldýðýný bildirdi. Bakanlýk, çalýþmalarýn Lefkoþa Kaymakamlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Belediyeler Birliði üyesi iktidar ve muhalefet partilerine mensup bazý belediye baþkanlarý ve özel tanker sahibi yurttaþlarýn giriþimiyle baþlatýldýðýný kaydetti. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa'da biriken çöplerin toplanýp ilaçlanmasýna yönelik çalýþmalar bugün de devam edecek. Açýklamada, ülkenin saðlýðýndan sorumlu bakanlýk olan Saðlýk Bakanlýðý'nýn, baþlatýlan BES GREVÝ Bazý belediyeler temizlik baþlattý Bazý belediyeler BES ile görüþerek, Lefkoþa'da önceki gün yaþanan yoðun yaðýþlar sonrasý, çöplerin de toplanmamasýyla ortaya çýkan kirliliðin temizlenmesi amacýyla araçlarýný Lefkoþa'ya gönderdi ve temizlik çalýþmalarýna baþladý. Çalýþmalar bugün de sürecek. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'dan alýnan bilgiye göre, Maðusa, Girne, Güzelyurt, Ýskele, Gönyeli ve Alsancak Belediyelerinin araçlarý, LTB çalýþaný kýlavuzlarýn eþliðinde öncelikli yerlerde temizlik çalýþmalarýna baþladý. Ýlk baþta bazý LTB çalýþanlarýnýn engellemeye çalýþtýðý diðer belediyelerin ekipleri, uzlaþma sonrasý temizlik çalýþmalarýna destek verdi ve Lefkoþa'da yaðýþlar sonrasý oluþan kötü durumun giderilmesi için temizleme çalýþmalara destek verdi. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, önceki gün BES Baþkaný Savaþ Bozat ile görüþtüðünü ve Lefkoþa'da temizlik ve ilaçlama çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyet ifade edilerek, katký saðlayan Lefkoþa Kaymakamlýðý, iktidar ve muhalefet partilerine mensup belediyeler ile özel sektöre ait tanker sahiplerine teþekkür edildi. HALKA YARDIMCI OLUN ÇAÐRISI Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý ekiplerin ilaçlama iþlemlerini sürdürdüðü belirtilen açýklamada, Lefkoþa'da biriken çöplerin toplanmasý esnasýnda yurttaþlarýn hem temizlik, hem de ilaçlama yapan ekiplere yardýmcý olmalarý yönünde çaðrý yapýldý. Bakanlýk, devlet, belediyeler, özel kuruluþlar ve yurttaþlarýn da katkýsýyla, biriken çöplerin erken bir sürede toplanacaðýný kaydetti. yoðun yaðýþlar sonrasý ortaya çýkan sýkýntýnýn giderilmesi için araçlarýný göndermeye hazýr olduklarýný söylediðini kaydetti. Kayalp, diðer belediyelerden gönderilen personelin Lefkoþa'yý tam bilmemesinden dolayý yanlarýna birer kýlavuz istediklerini, böylece acil ve öncelikli yerlerin ilk olarak temizleneceðini ifade ederek, kendi ekipleri ile bir sorun yaþanmadýðýný, ancak diðer bazý belediyelerin engellendiði duyumlarýný aldýklarýný anlattý. Sendika ve belediyenin "oluru" oldukça yardýma hazýr olduklarýný ifade eden Kayalp, CTP'li belediyeler olarak katký vermeye her zaman hazýr olduklarýný söyledi. Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar da, ekiplerini Lefkoþa'ya gönderdiklerini, sabah önce biraz tepki gördüklerini, ancak daha sonra çalýþmalara baþladýklarýný ifade etti. Özçýnar, önceki gün yaðan yoðun yaðmurlar sonrasýnda Lefkoþa'da kirlilik oluþtuðunu, sendika ile yapýlan görüþme sonrasýnda da bu kirliðin sorun yarattýðý önemli yerlerin temizleneceðini ifade ederek, sorunlarýn aþýlmasý için uzlaþý yoluyla yardýma devam edeceklerini kaydetti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ANA RAHMÝNDEN KOPUNCA ANASINA KAVUÞUR ÝNSAN Þunu söyleyim herþeyden önce... Kýbrýslý bir Türk olarak yazmýyorum ben bu yazýlarý... Kýbrýslý bir Rum da deðilim... Merak etmeyin... Eski telden çalmayacaðým yine... Yalnýz Kýbrýslýyým da demeyeceðim... Övünülecek bir þey görmüyorum bunda da çünkü... Böyle bir kara parçasýnda yaþarken, en çok insan olmaktan baþka ne isteyebilir ki insan? Bana göre haklýyý ve haksýzý ayýrdedemeyiz hiçbir zaman ulusal kimliðimizden kurtulmadan... Hele de bizimkisi gibi bir ülkede suçluyu ve suçsuzu, haklýyý ve haksýzý ayýrdedebilmekse en büyük erdem, iþte budur bunun yolu... Adil bir yargýç yerine koyun kendinizi... Karþýnýza getirilen tutuklunun ulusal kimliði sizi ilgilendirir mi? Hatta dini ve dili... Ýlgilendirir mi? Suçlu ya da suçsuz olup olmadýðýna karar verirken, bunlarýn hiçbirine bakmazsýnýz deðil mi? Kýbrýs'ta bir anlaþma aranýrken, asýl mesele budur iþte... Ýnsani duygularý yok eden siyaset deðil, yargý çýkmalý öne... Günahlar ve sevaplar konmalý masaya... Haklar böyle belirlenmeli nasýl oldu? 1974'e nasýl gelindi? Rum tarafý neden enosis istedi, enosis istemeye hakký var mýydý? Türk tarafý neden ayrý devlet istiyor þimdi, ayrý devlet istemeye hakký var mý? Adil bir yargý kurulu varsa, çýksýn ortaya... Yanýt versin bu sorulara... Günahlarý ve sevaplarý belirleyelim önce... Hak daðýtýmýný ona göre yapalým... Siyasetteki gibi oldu-bittilerle deðil... Bunca göçmenin, mallarý zorla ellerinden alýnarak doðduklarý topraklardan kovulmasý adil mi? Bir yönetimin iþlediði toplumsal suçlarda sýradan vatandaþlarýn günahý ne? Böyle bir günah, böyle bir sorumluluk varsa, o da çýksýn ortaya... Eðer sýradan vatandaþlar tamamen masum ise, yönetimin iþlediði suçlardan onlar da sorumlu tutulabilir ve onlara da ceza kesilebilir mi? Almanya'da Hitler'e oy veren ve onu iktidara getiren tüm Alman vatandaþlarý, onun suç ortaklarý mý? Kýbrýs'ta liderlerin yaptýklarýnýn cezasýný neden halk çekiyor? Bu küçücük adada iki toplum arasýnda çözüm ve barýþ aranýrken, neden büyük devletlerin buradaki çýkarlarýný da gözetmek durumundayýz? Siyasetçiler deðil, yargýçlar yanýt versinler bu sorulara... Siyasi deðil, hukuki bir anlaþma yapalým... Kanlý çatýþmalarda iþlenen tüm cinayetler de konsun masaya... Garantör dediðimiz katillerimizin iþledikleri suçlar da... Ve de eðer gerçekten suçlu bulunurlarsa, neden hala onlarý baþýmýzda garantör istediðimiz de sorgulansýn... Camileri havaya uçuranlar, avukatlarý vuranlar, Makarios'a suikast düzenleyenler, darbede solcularý katledenler... Ve bir sabah adaya çýkan Türk ordusu... Toplu katliamlar... Tecavüzler... Yaðma... Hepsi yatýrýlsýn yargýç masasýna... Solomu ve Ýsak... Ve Maraþ... Ve soyulan kiliselerden yurtdýþýna kaçýrýlan ikonlar da... Kýbrýslý bir Türk olduðum söylenir benim de... Ama Kýbrýslý bir Türk olarak yazmýyorum bu yazýlarý... Duygu ve düþüncelerim Türklüðe ayarlý deðil... Rumluða da deðil... Kýbrýslýlýða da deðil... Adaleti bulamam bunlardan kurtulmadan... Soyaðacýmý araþtýrmadým... Meraklýsý da deðilim... Þair Faize Özdemirciler iyi söylemiþ... Anasýnýn rahminden kopunca ancak anasýna kavuþur insan! Önce ayrýlýk... Sonra kavýþýklýk... Kurtulun siz de zýndanlarýnýzdan...

3 AFRÝKA dan mektup... ADALETÝN KILICI ÇETECÝLERÝ KESMEZ MÝ? Polisimiz ve yargýmýz bu halde olduðu sürece daha çok karþýlaþacaðýz biz bu çeteyle... Dokunulmazlýklarý mý var ne... Her vartayý atlatýyorlar... Bu kadar kabarýk sabýka kayýtlarý olmasýna raðmen ne buradan sýnýrdýþý ediliyorlar, ne de cezaevine atýlýyorlar... Serbestçe dolaþýyorlar ve serbestçe faaliyetlerini sürdürüyorlar... Felek'lerin internetteki sitesini açýn bakýn... Bozkurt dolu... Ülkücü yuvasý... Sanki Türkeþ'in yavrularý! Abdullah Çatlý'nýn çýraklarý... * Ýþte çetenin 'as'larýndan Özcan Hangün... Bir kere daha arz-ý endam etti gazetelerde... Yine tutuklandý ve 3 günlüðüne içeri atýldý... Ama ne gam? 3 gün sonra serbest býrakýrlar kefaletle yine... Her zaman olduðu gibi... Kefaletini ödeyecek 'yiðit' bir iþadamý çýkar yine herhalde... Neden tutuklanmýþ? Hastanelik edinceye dek üç kiþiyi dövmüþ sopayla... Alacak-verecek meselesi diyorlar... Ne alacaðý vereceði? Haraç meselesi haraç! Dövdüðü 3 kiþiden biri olan Halil Güder'in 2,5 yýl önce yaptýðý þikayet ve yazýlý ifadesi var poliste... Çete 100 bin sterlin istemiþ kendisinden tehditle... Parayý Türkiye'den isteyen Oðuz Felek... Burada ise tahsil eden çetesi... Polis çok iyi bilir bu çeteyi... Özcan Hangün iki yýl önce Maðusa'daki 'Johnny Rockets' isimli restorandan da 40 bin sterlin tahsil etmiþti... Ama polis tarafýndan tutuklandýktan sonra, o vartayý da atlatmýþtý hiçbir ceza almadan... Þimdi 100 bin sterlin için dövdüðü emlakçý Halil Güder daha önce az para mý ödedi bu çete için? Çete elemanlarýnýn kefaleti de bazý iþadamlarýna ödetilir... Halil Güder geçtiðimiz yýllarda Ýsmet Felek için 20 bin lira kefalet ödemeye mecbur edilmiþti... Bakalým þimdiki davanýn sonucu ne olacak... * YILIN ANNESÝ'NÝ BÝZ DE SEÇTÝK UBP Kadýn Kollarý 'Anneler Günü' dolayýsýyla 'Yýlýn Annesi'ni seçti... Kim? Gülin Küçük... Gülin Haným'a plaketi eþi Ýrsen Küçük tarafýndan verildi... Hayýrlý olsun! Gazete olarak biz de seçtik Yýlýn Annesi'ni... Sezin Erkil... Meriç köyünden... Ýki çocuk annesi... Beþ yýldýr bitkisel yaþamda olan eþine hiçbir devlet desteði olmadan büyük bir sevgi ve özveriyle bakýyor... Geçtiðimiz ay gazetemizde yer alan yayýndan sonra, Maliye Bakaný Ersin Tatar, eski saðlýk bakanlarýndan Mustafa Erbilen ile birlikte ziyarete gitti onlarý evlerinde... Destek sözü verdi, ama bu söz tutulmadý henüz... Býrakýn herhangi bir maddi desteði, bitkisel yaþamdaki vatandaþýmýz Ertan Erkil'in astronomik faiz borcu bile silinmedi... Vaktiyle 60 bin lira borç almýþ Ertan Bey bankadan... Eþi bu borcun 55 bin TL'sini ödemiþ... Ama faizlerle birlikte borç hala 110 bin TL. Ayýp be ayýp! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO) Baþkaný Hürrem Tulga, yaðmur sonrasý Lefkoþa Sanayi Bölgesi'nde yaþanan felaketi yerinde inceleyerek, esnaf ve sanayicilerin sorunlarýný dinledi. KTEZO'dan yapýlan açýklamaya göre, KTEZO Baþkaný Hürrem Tulga, "yaðmur sonrasý Lefkoþa Sanayi Bölgesi'nde yaþanan felaketin ertesi gününde tatil yaparak esnafý sorunlarýyla baþbaþa býrakan" yetkilileri kýnadý ve benzer Derviþ Eroðlu, Kýbrýs müzakerelerinde bundan sonra baþlanacak yeni müzakere yöntemiyle esas hedefin kalýcý ve yaþayabilir bir çözüm olduðunu belirtti. Ýspanya Haber Ajansý Muhabiri Ramon Santaularia'ya açýklamalarda bulunan Eroðlu, KKTC'deki nüfus konusunada deðindi. Eroðlu, KKTC'de göçmen olmadýðýný ve sadece vatandaþ ile iþçiler bulunduðunu söyledi. Yabancýlarýn KKTC'deki nüfusun 1 milyon olduðunu söylediðini anýmsatan Eroðlu, "Güney Kýbrýs'ta bile nüfus 1 milyon deðildir" dedi. Türkiye'den KKTC'ye gelenlerin en az 30 seneden beri vatandaþ olduklarýný ifade eden Eroðlu, her ülkede dýþarýdan TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK KTEZO Sanayi Bölgesi'ndeki felaketi yerinde inceledi EROÐLU: Nüfusumuz 1 milyon deðil gelen ve vatandaþ olan nüfus bulunduðunu söyledi. KKTC'nin bütün nüfusunun 300 bin kiþi olduðunu anýmsatan Eroðlu, nüfus sayýmýnýn da kýsa bir süre önce yapýldýðýný belirterek "Bu sayýmý da BM'den 7 gözlemci izledi" diye hatýrlattý. KKTC turizmi hakkýndaki bir soruya karþýlýk ise, özellikle bu yýl turizmde ciddi ilerlemeler yaþandýðýný ifade eden Eroðlu, turizmin ekonominin itici gücü olduðunu belirtti. Ülkede 7 üniversitenin bulunduðunu söyleyen Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu, 8'inci üniversitenin de yakýnda açýlacaðýna dikkat çekti. Eroðlu, ulaþým ambargosu olmasa daha fazla turistin geleceðini de kaydetti. felaketlerin tekrarlanmamasý için bölgede yaþanan sorunlarýn ertelenmeden kökten çözüm yollarýnýn bulunmasýný istedi. Tulga, Sadece Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un bölgede incelemelerde bulunarak, esnaf ve sanayicinin sorunlarýný dinlediðini, diðer yetkililerin ise esnafýn yanýnda bulunmadýðýný ve bu yaþananlara duyarsýz kaldýðýný savundu. Maðusa Belediyesi Lefkoþa'da temizlik yaptý Lefkoþa'da yaþanan su baskýnlarýnda zarar gören bölgelere acil yardým saðlamak amacýyla Gazimaðusa Belediyesi'ne baðlý araçlar da görev yaptý. Gazimaðusa Belediyesi açýklamasýna göre, "Belediye Emekçileri Sendikasý Baþkaný Savaþ Bozat'ýn, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ý arayarak dile getirdiði talep" doðrultusunda, Lefkoþa'ya yardým için giden Gazimaðusa Belediyesi Temizlik Birimi'ne baðlý araçlar ve personel, BES üyesi LTB çalýþanlarýnýn rehberliðinde Büyük Sanayi Bölgesi ile Taþkýnköy ve Ortaköy'de görev yaptý. Açýklamada þöyle denildi: "Gazimaðusa Belediyesi'ne baðlý ekipler Lefkoþa'da bir günlüðüne ve sadece acil yardým saðlamak için görev yapmýþtýr. Gazimaðusa Belediyesi, LTB ile çalýþanlar arasýnda devam eden anlaþmazlýk nedeniyle ortaya çýkan duruma taraf deðildir ancak, belediye çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasý ve emeklerinin karþýlýðý olan maaþlarýný almalarýný en az Lefkoþa halkýnýn yaþamakta olduðu maðduriyet kadar önemsemektedir. Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan sorunlarýn aþýlmasý ve Lefkoþalýlarýn temel yerel hizmetlere yeniden ulaþabilmesi için bütün ilgililerin yasalarla belirlenmiþ yetkilerini kullanmasý ve sorumluluklarýnýn gereðini yerine getirmesi gerekmektedir." ANNELER GÜNÜ KUTLANDI- KKTC Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Anneler Günü dolayýsýyla Lefkoþa bölgesinde annelerin gününü kutladý. SODAY'dan yapýlan açýklamaya göre, Dernek Yönetim Kurulu üyesi Þen Yöntem ziyaretler sýrasýnda yaptýðý konuþmada, "Bende üç çocuk annesi olarak, öncelikle tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarým. Biz anneler þefkat dolu yüreklerimizle çocuklarýmýza aile ve toplum deðerlerimizin en iyi þekilde yansýtýlmasýný ve bu deðerlerin geleceðe taþýnmasý için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþmaktayýz" dedi. Ziyaretler esnasýnda annelere çiçek ve hediyeler daðýtýldý.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Kefenimde yazýyor iþte hazin kimliðim "Ýþçiyim, emekçiyim, yaþayan bir ölüyüm" Açlýða terkedildim bir deri bir kemiðim Çek elini ekmeðimden ben de Allah kuluyum Kalay BU SEVDANIN SONU CENNET MÝ CEHENNEM MÝ? Lefkoþa'yý bok götürürken, Ýrsen efendi ve bareasý çöp sorununu çözmekten acizken, Derviþ Eroðlu da Konya'da ahkam kesiyor. Müslüman olduðunu baðýrmak prim yapmaya baþladý ya, Konya'ya gidip de içinde "Müslüman" sözünün geçmediði bir cümle kurmak olur mu? Allah günah yazar diye deðil ama AKP bir yerlere yazar diye, takýyor moda plaðýný: "Bir tarafta Müslüman Türk halký, diðer tarafta Hristiyan Rum halký var." Bakalým bu sevdanýn sonunda cennet mi olacak, cehennem mi? Ali OSMAN Kalaycý Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent SUÇUN %70'Ý SENÝNDÝR EY HALK PETROL DEDÝKODULARI... Geçen gün bir dostla karþýlaþtým... Motosikletiyle yanýmda durdu... Zamanýnýn olmadýðýný, ama bana da mutlaka birþeyler anlatmak istediðini söyledi. -Sýnýrüstü köyü civarýnda petrol ararlarmýþ ha... -Öyleymiþ... Malzemeler de týrlarla gelmiþ... -Bu adamlar deli mi yahu? Petrolün olduðu yer belli... -Ne demeye boþu boþuna kazý yapacaklar? -Boþu boþuna olduðunu nereden çýkardýn þimdi? -Bak sana bir fýkra anlatayým. Zamaným yok zaten. Sen de deðerlendir. Türkiye'nin petrol aramalarýyla ilgili bir fýkra anlattý...benzetme yaptý yani... -Adamýn birisi evinin avlusunda çapalama iþleriyle uðraþýrken yüzüðünü düþürüp kaybetmiþ... Saða bakmýþ yok, sola bakmýþ yok... Güneþ battýðýndan etraf da karanlýkmýþ... O da bahçede aramayý býrakmýþ, sokaktaki lambanýn altýnda yüzüðünü aramaya baþlamýþ... Sokaktan geçen birisi adamýn sokak lambasýnýn altýnda ne yaptýðýný merak etmiþ ve sormuþ... Adam bahçede kaybettiði yüzüðünü aradýðýný söylemiþ. 'Peki' demiþ meraklý adam, 'yüzüðü neden kaybolduðu yerde deðil de burada arýyorsun?' Yüzüðünü kaybeden adam, 'bahçe karanlýk da ondan' demiþ... -Yani... -Bunlarýn iþi de adamýn yüzük aramasýna benziyor. Petrolün bulunduðu yer belli... Araþtýrmalar eskiden beri yapýlýyordu. Sýnýrüstü'nde petrol veya doðalgaz olmuþ olsaydý Amerika veya Ýngiltere orada kazýlar yaptýrmaz mýydý? Kýskançlýktan mýdýr nedir bunlarýn yaptýðý, ben anlayamadým... Cumartesi günü karþýlaþtýðým baþka bir arkadaþ, Türkiye'nin petrolle "patrol"u karýþtýrdýðýný söyledi... Ne demek istediðini sorduðumda da açýklamasý þöyle oldu... -Þimdi, Sýnýrüstü köyü adý üstünde sýnýrda... O bölgede devamlý devriyeler gezmekte... Birleþmiþ Milletler de bölgede devriye yapmakta... Bilindiði gibi Ýngilizler devriyeye "patrol" derler... Ledra Palace'taki bir toplantýda bizim siyasilerden birisi, arkadaþý olan ve geç gelen BM sorumlusuna þaka yollu neden geç kaldýðýný sormuþ... BM yetkilisi de 'patrol vardý' demiþ... Bizimki nerede olduðunu sormuþ, o da 'Syngrasi' demiþ... Yani 1974 yýlýndan sonra Türkçeleþtirilerek Sýnýrüstü adý verilen köyde... Toplantýnýn bitmesini iple çekmiþ bizimkisi... Biter bitmez de hemen Cumhurbaþkanlýðý'na koþmuþ ve Derviþ Eroðlu'na durumu anlatmýþ... 'BM yetkilisi benim arkadaþýmdýr. Bugünkü toplantýya gittiðimde onu göremedim. Geç geldi. Nerede olduðunu sorduðumda da bana petrolden bahsetti. Sýnýrüstü civarýnda da petrol varmýþ... Oradaymýþ...' Yani Sýnýrüstü'nde aranacak olan petrolün hikayesi de buymuþ... Arkadaþým, -Hem bilir misin, orada su da bulamayacaklar, yok petrol, diyerek yanýmdan ayrýldý... Siyasi partiler tarihi yerleri gezdiler Slovakya Güney Kýbrýs Büyükelçiliði tarafýndan Ledra Palace'de organize edilen rutin toplantýlara katýlan bazý Kýbrýs Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Lefkoþa'nýn kuzey ve güneyindeki tarihi yerleri gezdi. Lokmacý Kapýsý'ndan baþlayan geziye, CTP-BG, TDP, YKP, KSP, DÝSÝ, AKEL, EDEK, DÝKO, Birleþik Demokrat Parti, Yeþiller Partisi katýldý. Selimiye Camii ve Bedesten baþta olmak üzere tarihi yerlere düzenlenen gezi ile ilgili basýna açýklama yapan Alpay Durduran, Slovakya Büyükelçiliði'nin organize ettiði ve 21 yýldýr süren toplantýlara katýlan Türk ve Rum siyasi partiler olarak halklara kaynaþmalarý ve bir birlerini tanýmasýna örnek olmak için etkinlikler düzenlediklerini anlattý. Durduran, dün de bu kapsamda Lefkoþa'nýn tarihi yerlerini ziyaret ettiklerini ifade etti. Lefkoþa halký, hükümetin akýllara durgunluk veren vurdumduymazlýðý yüzünden, her geçen gün büyüyen bir salgýn hastalýk korku ve endiþesi içinde çýrpýnýrken... Kendini beklenmedik bir sel felâketinin içinde buldu! Bir saate yakýn süren þiddetli saðanak, baþkentin bir yanýný sildi süpürdü, yaþanmaz hale getirdi! Ve böylece geçen yýl yaþanan büyük sel felâketinin ardýndan, yetkililerin "Gerekli önlemler alýndý. Bir daha böyle bir felâket yaþamayýz" þeklindeki söylemlerinin de, yalan ve safsatadan ibaret olduðu ortaya çýktý! Çünkü önceki gün yaþanan sel felâketi de, ayný noktalarý hemen hemen ayný þiddette vurdu! Taþkýnköy'deki içme suyu hatlarýnýn yenilenmesi amacýyla kazýlýp toprakla kapatýlan ve asfaltlanmayan yollar çöktü! Kanalizasyon kapaklarý fýrladý! Kapaklarýn aralarýndan sabaha kadar lâðým sularý fýþkýrdý. Ýnsanlar bok ve çirkef kokusundan sokaða çýkamaz oldu. Zaten kapýlarýn eþiðine kadar gelen lâðým sularýndan evlere girilip çýkýlmasý da imkânsýz hale geldi! Hastaneyi yine sular bastý! Týbbi atýklar sel sularýyla her tarafa yayýldý! Ne yazsam, yaþanan felâketin fotoðrafýný kelimelerle anlatmak imkânsýz. Belli ki aldýk dedikleri önlemler hiçbir iþe yaramadý! Bu durum da, yetersizlik, yeteneksizlik, acizlik ve iþbilmezlikten baþka birþey deðil! Þiddetli saðanaðýn baþkenti teslim almasýndan az önceydi. Sendikal Platform ile belediye çalýþanlarý, belediyedeki sorunlarý çözmek için hiçbir etkili adým atmayan baþbakanlýðýn önünü çöp dökme alaný ilân edip, götürdükleri çöpleri oraya döktüler! 500'den fazla polis, eylemcilerin son derece haklý öfkesini dizginleyemedi ve baþbakanlýk önü çöplüðe dönüþtü. Ve ardýndan, 75 gündür evlerine ekmek bile götüremeyen insanlarýn isyan ve âhý, gökyüzünü de gazaba getirdi! O da katýldý bu isyana. Ve öyle bir öfke kustu ki... Lefkoþa'yý bitirdi! Bütün bunlar olurken, Güzelyurt'ta bir bayram havasý esiyor, hükümetin muteber ve muhterem (!) bakanlarý, Güzelyurt Spor Kompleksinin açýlýþýnda keyifle þut atýyor, Beþir Atalay, KKTC'de herþeyin daha iyiye gittiðine dair nutuklar sallarken... Ýrsen Küçük de, bol bol "anavatan" yalakalýðý yaptýðý nutuklarýnda, Beþir Atalay'a "Baþbakan yardýmcýmýz" diye hitabederek, herkesin þaþkýn bakýþlarý arasýnda, yalakalýðýn zirvesine bayraðý dikiyordu! Þimdi gerçek olan þu ki yaþanan sel felâketinden sonra salgýn hastalýk tehlikesi daha da artmýþ bulunmaktadýr. Grevdeki iþçiler, felâketin yaralarýný sarmak için büyük özveri ile kollarý sývarken, bunu bile deðerlendirmekten aciz Saðlýk Bakaný, hafta sonu çöpleri kaldýrmak için elinden geleni yapacaðýný açýkladý!! Kimden gelirse gelsin, grev devam ederken bu iþleme giriþmek hem yasadýþý, hem de grev kýrýcýlýðýdýr. Ve buna her türlü tepkinin gösterilmesi hakkýný doðurur. Çalýþanlarýn maaþlarýný ödeyeceklerine grev kýrýcýlýðýna soyunup, onlarý aç býrakmakta ýsrar ediyorlar! Ve sen ey halk!.. Ýþte bu ahval ve þerait içinde dahi vazifem, UBP'yi ve CTP'yi yeniden seçmektir, diyorsun! Buyur seç öyleyse... Bunlar lâyýðýn... Yaþadýklarýn da müstahakýndýr!

5 5 13 Mayýs 2012 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Kýbrýs'ta bir gerçek var. Ama ne yazýk ki yapýlan yorumlar, pek çok kiþinin bu gerçeðin farkýnda olmadýðýný göstermektedir. Bütün diðer gerçekleri görüyorlar, bunu görmüyorlar. HÜKÜMET ÝÞÝNÝ TAM YAPIYOR MÝÞ-MIÞLAR * Federasyon tek seçenekmiþ. - Nerde oðlum bu federasyon Söyleyin de, her kaçaysa gidip alalým, gelelim kuralým ülkemize Maksat halkýmýz federasyonsuz kalmasýn. * Bir adam, yolda yürüyen kadýna çýkarýp þeyini göstermiþ. - Uuuu Çok ayýp. Demek gerçekten Lefkoþa çöplük ve mikrop doldu. * Bir adam, yolda yürüyen kadýna çýkarýp þeyini göstermiþ. - Uuu E hani, kadýn derneklerinden bir tepki gelmedi gulaðýmýza Dünyayý ayaða kaldýracaklarýna, neden sineye çekip susuyorlar anlaþýlýr gibi depil. * Saner "Yeni havayolu için idari iþlemler tamamlandý" demiþ. - Umarým öyledir Umarým sütten aðzý yanan, bu defa yoðurdu üfleyerek yer de, yeniden güç durumda kalmaz. * Baþbakan "Baþbakanlýk çöplük deðil" demiþ. - Eminim öyledir Ama çöplerle boðuþan kýzgýn Lefkoþalýlarý buna inandýrmak biraz güç olacak * Ýstanbul'dan gelen doktorlar YDÜ hastanesine hayran kalmýþ? - Ya hastalar üstat? Onlar ne düþünüyor Yazdýn tam yaz bari! * Çakýcý, Amcaoðlu ve Çavuþoðlu'nun toplumdan özür dilemesini istemiþ. - Hayret Çakýcý insafa geldi Bir kuru özürle paçayý kurtarsýnlar mý yani..! * Girne Kalesindeki kameralar hala tamir edilmemiþ. - Güvenlik kameralarý, trafik kameralarý gibi bir kazanç saðlamýyor ki Ne gerek var üstüne bir de masraf eklemeye..! Bugün anneler günü Benim annem yok Nur içinde yatýyor Olanlar deðerini bilsin. Hükümeti karalamak için, acaip iþler çevrildiði yönünde söylentiler yayanlar var. En baþta da, gazete ve gazeteciler geliyor. Maþallah öyle gazetecilerimiz var ki, tek baþýna bir muhalefet partisinin verebileceði zarardan daha fazla zarar verebiliyor. Yenir yutulur gibi deðil yazýlanlar. Bir gazete þöyle bir manþet attý geçen gün: "Olursa bu Kadar Olur.." Altýna da döþedi: "Hakkýnda baþbakanlýk Denetleme Kurulu tarafýndan soruþturma baþlatýlan kiþi ayný hükümet tarafýndan KIB-TEK yönetim kuruluna atandý " Yapmayýn yahu Öküz altýnda buzaðý aramayýn. Ne var yani bunda! "Ya hakkýnda soruþturma açan, ya gendisini baþtan ayný göreve atan" demeye getiriyorlar. Ayýp.. Keþke bütün iktidarlar böyle yapsaydý. Hükümet, atamadan önce soruþturma yaptý, adam buz gibi temiz çýkýnca da kendisini atadýlar. Herkesin bildiði bu gerçeði nasýl ters yüz ettiklerini görüyor musun uz.. Eðer Küçük, en baþarýsýz baþkan seçiliyorsa bunlarýn yüzündendir.! Oysa bu hükümet kadar kýlý kýrk yaran gelmedi bir daha! NOKTAYI KOYMANIN ZAMANIDIR... Hakkýn yenmiþtir, çok kýzmýþ, çok öfkelenmiþsindir. O öfke ile "Ben sana gösteririm" dersin, mücadeleye girersin. Ve gerçekten de yapacaðýný yapar, gücünü ortaya koyarsýn. BES bunu baþardý. Týpký elektrikçilerin ülkeyi karanlýða boðabileceklerini kanýtladýklarý gibi; belediyeciler de, isterlerse Lefkoþa'yý boka boðabileceklerini gösterdiler. Belediye Baþkanýn, hükümetin ne kadar güçsüz, beceriksiz ve çaresiz olduðunu dosta düþmana kanýtladýlar.. Eeee Baþka..? Baþka maþka yok Olan oldu, Lefkoþa çöpe doydu. Yapabilecekleri bu kadar iþte. BÖYLE BÝR ANDI Bu saatten sonra Dikilitaþ çöp yýðýnlarý altýnda kaybolsa ne yazar ki artýk! Kimsenin mücadelesine faydasý olmaz! Bu nedenle, noktayý koymanýn zamaný gelmiþtir diye düþünüyorum. Bütün mesele, noktayý koyabilecek temiz bir zemin bulmak. Kaldýysa! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Kalem Yalçýn Okut Bir yaðmura teslim.. Bir yaðmura teslim oldu KKTC Yerlere göklere sýðdýrýlamayan, KKTC ucubesi iki saatlik bir yaðmura dayanamadý. Yine evleri su bastý, yine arabalar yollarda kaldý, yine insanlar zor anlar yaþadý. Bir yandan; uçtuk, uçuyoruz, ekonomik kalkýnmada patlama yaptýk, þöyle kalkýndýk, böyle kalkýndýk diye palavralar atýlýrken acý gerçek yetkisiz sorumlularýn yüzüne tokat gibi patladý: bir derenin ýslahý bile baþarýlamadý onca yýlda Tabii, mesele bir derenin ýslahý ile sýnýrlý deðildir. Ta baþýndan beri ayrýlýkçý politikalar nedeniyle her þeyin yanlýþ yapýldýðýnýn bir örneðidir o derenin ýslahý meselesi. Sanayi bölgesinin yeri yanlýþ, yollarýn yapýmý yanlýþ, Göçmenköy'ün yeri yanlýþ, þehir planlama yanlýþ, dere yataklarýný deðiþtirme yanlýþ Bütün bu yanlýþlar ayrýlýkçý politikalardan kaynaklanýyor. Vaktiyle mühendis bir arkadaþtan dinlemiþtim; KTMMB olarak þehrin geliþmesinin Gönyeli tarafýna deðil, Koçero tepelerine doðru yapýlmasý gerekir diye öneri sunmuþlar. Fakat dinleyen kim? Devasa rant olanaklarý dururken mühendis ve mimarlarý mý dinleyecekti açgözlü rant kurtlarý Yaðmurun iki aydýr süren belediye grevinin üstüne gelmesi ise tam karmaþaya yol açtý. Zaten, grevin kendisi tam bir rezaletin sonucu. Ýki aydan beri çalýþanlar maaþlarýný alamýyorlar. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, çocuklarýna nasýl bakýyorlar?.. Ýki aydýr bu sorunu bile çözemeyen hükümet olduklarýný söyleyenler, "KKTC'yi kalkýndýrdýk, uçurduk" mavallarýyla halký uyuttuklarýný mý sanýyorlar. Bugün gelinen noktada ne oluyorsa, hangi olumsuzluklar yaþanýyorsa yýllardan beridir hep o "halký uyutma" gafletinden yaþanmaktadýr. Þeffaflýk yok, kontrol yok, sorumluluk yok; yetkiler zaten Ankara'da. Baþþehirde bu rezaletler yaþanýrken zevat ve zerzevatlar ayrýlýðý daha da kökleþtirmek için Omorfo'da temel atma töreninde. Omorfo'nun dünya kadar sorunu varken spor kompleksi tesisi çok mu acildir? Her þey gösteriyor ki sinsi bir planla kerte kerte ayrýlýðý kalýcýlaþtýrmaktan baþka bir þey düþünmüyor Necip Türk Ulusu Muktedirleri. Her þey çýkmaza girmiþken spor tesisi mi çözecek Omorfo'nun sorunlarýný?.. Tabii, maksat üzüm yemek deðil de baðcýyý dövmek olunca böyle acayip atraksiyonlar devam eder. Bir de yalakalýk, bir de yalakalýk Ankara'dan gelen zat-ý muhteremin etrafýnda dört dönmeler, ceket iliklemeler, yað çekmeler gýrla gider Hiç birisi de Mersin Gümrüðü'nün neden narenciye ve patates ihracatçýlarýna "gâvur" muamelesi yaptýðýný sorma cesareti gösteremiyor. Oysa meselelerin püf noktasý tam da burasýdýr: Kuzey Kýbrýs'ý iþgal eden Ankara'nýn burada uyguladýðý asimilasyon politikalarýdýr. Lefkoþa'yý sel basmasý ile Ankara Muktedirlerinin ne alakasý vardýr diye sorulabilir. Vardýr. Siz politikanýzýn temeline Kýbrýs'ta ayrýlýðý koyar ve kendinizi uluslararasý hukuðun dýþýnda tutarsanýz her þey o politikaya göre þekil alýr, yolsuzluk alýr baþýný gider. Memleket bir kumarhanekerhane cennetine dönüþür, her þey çýðýrýndan çýkar ve bir suç ve suçlular diyarý olur. Olmadý mý?.. BELEDÝYEYE 10 MÝLYON STERLÝN Eroðlu: Seçim 18 Nisan'da yapýldý, kaynak ise 12 Mayýs'ta aktarýldý Derviþ Eroðlu, temaslarýný tamamlayarak dün öðleden sonra Konya'dan KKTC'ye döndü. Cumhurbaþkaný, Ercan Havaalaný'nda yaptýðý açýklamada, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan sorunlara deðinerek bunlarýn bir an önce giderilmesi gerektiðini vurguladý. Eroðlu, hükümetin bu konuda üzerine düþeni yapmasý gerektiðini söyledi. Cumhurbaþkaný, bazý gazetelerde ÇEKOVA: LEFKOÞA'NIN TRAJEDÝSÝNE DERHAL SON VERÝLMELÝ Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA), Lefkoþa'nýn "acýklý trajik bir duruma düþtüðünü" ve bu durumun derhal sonlandýrýlmasý gerektiðini ifade ederek, "Lefkoþa'da yaþanan bu trajediyi, bu utancý görmemek demek, daha büyük trajedileri ve utançlarý beklemek demektir" dedi. ÇEKOVA, Kýbrýs Türk halkýnýn bu durumu hak etmediðini belirterek, bu durumun ülkeye zarar verdiðini, kaybedilecek bir UBP KADIN KOLLARI SEÇTÝ "Gülin Küçük" yýlýn annesi ilan edildi Ulusal Birlik Partisi Kadýn Kollarý Örgütleri önceki gün Acapulco Otel'de "Anneler Günü"nü kutlama etkinliði düzenledi. Etkinlikte UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük ve eþi Gülin Küçük, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, UBP Gazimaðusa Milletvekili Afet Özcafer, Bakan, Milletvekili ve Belediye Baþkanlarý eþleri ile UBP Lefkoþa, Ýskele, Güzelyurt, Girne ve Gazimaðusa Kadýn Kollarý Örgütleri yer alan, 18 Nisan 2010 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin LTB ile iliþkilendirildiði iddialarýna da deðinerek, bunlarý söyleyenler ve söyletenler bulunduðunun farkýnda olduðunu vurguladý. TDP: Trafikle ilgili bir master planý þart Toplumcu Demokrasi Partisi, ülkedeki trafik sorununun ciddi anlamda sorgulanarak, trafikle ilgili bir master planýn acil olarak hayata geçirilmesi gerektiðini yineledi. TDP Bayýndýrlýk ve Trafik Komitesi Baþkaný Hüseyin Moral, "7-13 Mayýs Trafik Haftasý" nedeniyle yayýmladýðý bildiride, ülkede trafik alanýnda yaþanan sorunlara deðinerek, önerilerini ortaya koydu. Ülkedeki trafik sisteminin acil olarak ele alýnarak yeniden yapýlandýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Moral, "Trafik'te sözlere artýk karnýmýz tok. Yýllarca söylememize raðmen, bu konuda ne yazýk ki bir adým atýlmadýðýný üzülerek görmekteyiz" dedi. Yollardaki altyapý eksikliklerinin yaný sýra, yetkili makamlarýn sorumsuz tavýrlarýnýn da sürmekte olduðunu belirten Moral, trafiðe yüzlerce can verilmesine ve birçok Cumhurbaþkaný, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin 18 Nisan 2010'da gerçekleþtiðine, LTB'ye söz konusu kaynaðýn aktarýlmasýnýn ise 12 Mayýs 2010'da meydana geldiðine iþaret etti. saniye bile olmadýðýný kaydetti. Öncelikle Lefkoþa'nýn çöplerden arýndýrýlmasý, yýkanmasý ve dezenfekte edilmesi gerektiðini belirtilen ÇEKOVA açýklamasýnda, "Bu amaçla, ülkenin Anayasal ve Yasal Kurum ve Kuruluþlarý harekete geçirilmelidir. Böylesi bir pislik her çeþit soruna, baþta salgýn hastalýklara, davetiye çýkartmaktadýr. Bir an önce bu ayýbý ortadan kaldýralým. Sorunu çözecek olanlarýn adresi bellidir" denildi. ile UBP sempatizaný çok sayýda kadýn hazýr bulundu. UBP Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý Baþkaný Süreyya Gürses yaptýðý konuþmanýn sonunda, beþ ilçenin UBP Kadýn Kollarý Örgütleri olarak hazýrladýklarý ortak bildiriyi açýkladý. Açýklamada Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük "Anneler Günü" dolayýsýyla "Yýlýn Annesi" olarak ilan edildi. Gülin Küçük'e plaketini Baþbakan Ýrsen Küçük takdim etti. aile periþan olmasýna raðmen, devletin üzerine düþen sorumluluðu ýsrarla yerine getirmediðini ileri sürdü. Moral, "Trafik yetkilileri ve sorumlularý kaza sonuçlarýný dikkatsiz sürüþ, direksiyon hakimiyetini kaybetmekle suçlamakta, ancak kazaya sebep olan nedenlerin ve tedbirlerin ne olmasý gerektiði üzerinde durmamaktadýrlar. Karayollarýndaki trafik iþaretlerinin eksik ve yetersiz olmasý, yollardaki bariyer gibi güvenlik saðlayan araçlarýn eksikliði, yetersiz ýþýklandýrma, yollardaki çökme gibi bozukluklarýn zamanýnda tamir edilmemesi ve göstermelik denetimler dýþýnda denetimin yapýlmamasý trafik kazalarýnýn baþlýca nedenleridir. Önemli olan yarým yamalak yollar yapmak deðil, karayollarý ile ilgili Master Plan çerçevesinde ivedi olarak çalýþma baþlatýlmasýdýr" dedi. GÜNLÜK "BU ÜLKEDE EN SAHÝPSÝZ KESÝM SOSYALÝST ÖÐRENCÝLERDÝR" Üniversite öðrencisi Cihan Kýrmýzýgül'ün poþu davasý olarak bilinen davada 11 yýl hapis cezasý almasý ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'u isyan ettirdi. Demirkubuz, "bu ülkede sosyalist öðrenciler her zaman iktidarýn hedefý olmuþtur. Bu çocuklar kurban seçilmiþtir. Bu devletin her gün kurbanlara ihtiyacý var. Bu ülkede en sahipsiz kesim sosyalist öðrencilerdir" diye konuþtu. Bu durumun 50'lerde 60'larda 70'lerde de böyle olduðunu söyleyen Demirkubuz, "Sahipsiz olan adý çýkmýþ olan kökü dýþarýda algýlanan hep sosyalistlerdir" dedi. Demirkubuz ayrýca "Bu ülke ruhta bölündü. Bu nasýl bir bölünme halidir, bu nasýl bir duygu halidir, bu nasýl bir toplum olma halidir. Bu nasýl bir hukuk halidir" diye sordu. Ne kadar da benziyor sorularýmýz birbirine deðil mi? YA MAAÞLAR NE OLACAK? Yaðmur felaket getirdi gerçi, ama iþe de yaradý... Diðer belediyelerin de yardýmýyla Lefkoþa'da çöpler toplanmaya baþladý. Peki, belediye çalýþanlarýnýn maaþlarý ne olacak? NÜFUS Nüfusumuzun 1 milyon olduðunu söyleyenlerden yakýnan Eroðlu, "Güneyde bile nüfus 1 milyon deðil" dedi... Bizim hep bir adým önde olduðumuzu unuttu galiba! CTP'YÝ ÝHMAL ETMEDÝ Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay iki günlük ziyaretine CTP ile görüþmeyi de sýðdýrdý... Görüþme CTP merkezinde deðil, Merit Otel'de gerçekleþti. Sakýncasý yok deðil mi? ÇÖPLÜK TARÝHÝ Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri dün kuzeyde tarihi yerleri gezdiler. Arasta'ya, Büyük Han'a, Selimiye Camisi'ne gittiler. Keþke bir de çöplüklerimize gitselerdi... Bizim en tarihi yerlerimiz þimdi çöplükler... GALATASARAY Türkiye'de Galatasaray þampiyon oldu, Lefkoþa'da ortalýk kaynadý. Çetinkaya þampiyon olunca neden kimseden ses seda çýkmýyor? Týrnak... Sendikal Platform, Baþbakanlýk önünde çöp savaþý yaparken, millet saha açma ve nutuk sallama ile meþguldü. Hepsinin keyfi yerinde dört tambura beþ okka. Fotoðrafa baktým, maþallah hepsinin de Törkiþ Kaslar yani göbecikler 9 aylýk hamile kadýn gibi önde sallanarak gidiyor. Ne diyelim? Elimiz ile ettik boynumuz ile çekecek miyiz diyelim? Yoksa fillere artýk durun tepiþmeyin çünkü alt kýsýmda ne ot kaldý ne de bukkk. kaldý mý diyelim?" Taner ULUTAÞ (Kýbrýslý) "Komplo teorisi deðil, ilkellik teorisi: Bir zamanlarýn yasemin kokulu Lefkoþa'sýnda yaseminlerin yerini çöplükler, yasemin kokularýnýn yerini lâðým kokularý aldý..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Sn. Baþbakan, açýlýþ ve kermesleri ziyaret ediyor. Tepki, her alanda büyüyor. Zannedersem dünyada bu kadar sabýrlý bir halk bulamazsýnýz. Halkýn sabrýný zorlamayýn. Bu sabrýn, tsunamiye dönüþmesine izin vermeyin Sn. Baþbakan." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Bu olayýn ardýnda siyasi nedenler yatsa bile, çalýþanlar eylemlerinde de söylemlerinde de samimidirler ve bunu da dün iþbaþý yaparak kanýtlamýþlardýr. Onlar görevini yaparken þimdi asýl görev baþý yapmasý gereken hükümettir." Levent ÖZADAM (Haberdar) Günün Kahramaný ANNELER Birtakým özel günleri icat edenlerin ticari amaçlarla bu yola baþvurduklarý artýk biliniyor herkes tarafýndan... Ama buna raðmen bundan vazgeçmek mümkün görünmüyor yine de... Bugün de "Anneler Günü" iþte. Yýlda bir gün anneler günü olur mu? Bütün günler annelerin... Dünya annelerin ayaklarý altýnda. UBP Kadýn Kollarý bu yýl Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'ü seçmiþ 'yýlýn annesi'... Ve bayan Küçük'e plaketi de eþi tarafýndan takdim edilmiþ... 'Yýlýn Annesi'ni seçmek de geriye kalan nice annelere haksýzlýk deðil mi? Buna layýk o kadar çok anne var ki...

7 13 Mayýs 2012 Pazar Her Telden Gülsade SOYKÖK Türel'e... ACILARIN EN KATMERLÝSÝ 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alýrým. Ve ekler: Onsuz yaþayamam deme, seni onsuz da yaþatýrým. Ve mevsim geçer, gölge veren aðaçlarýn dallarý kurur. Sabýr taþar, canýndan saydýðýn yar bile bir gün el olur. Akýl þaþar, dostun düþmana dönüþür. Düþman kalkar dost olur. Öyle garip bir dünya. Olmaz dediðin ne varsa, hepsi olur. Düþmem dersin düþersin. Þaþmam dersin þaþarsýn. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaþarsýn. Hz. Mevlana Karný büyük koca dünya, dönencesini ayný ritmik hareketlerle tamamlayadursun, yine Mayýs ayý gelip çattý iþte. Bu güzelim ayda, uðursuz ve trajik bir þekilde trafik kazasýyla yaþamdan zamansýzca kopartýlan Türel'in, hiç küllenmeyen acýsý kor kor yakýlacak yine... Kýbrýs'ýn en güzel yerleþim yerlerinden biri olan Çatalköy'de diþini týrnaðýna takarak onuruyla yaþamaya çalýþtý, ona biçilen ömrün kýsalýðýný bilemeden. Üniversite eðitimini, takýntýsýz bitirdi. Elimizde kalan bir tek onun cüppeli/kepli çekilmiþ gurur fotoðrafý... Ardýndan, vatan borcunu alnýnýn akýyla tamamlama telaþý... Ailesinin haklý gururu olarak -dört gözle beklenen þeyin gerçekleþerekiþyerinin baþýna geçmesi... Sanki bütün bu kazanýmlar, bedeller ödenmemiþçesine elde edilmiþ gibi nazarlara uðratýlmasý... Ve yaþamýn ömür törpüleyen hayhuyunda (gücünün elverdiði oranda týrsmadan), mücadelesi yarým yamalak býrakýldý yaradaný tarafýndan... Yardým isteðini reddetmeyip iyilik Ýkinci Bahar Yaþam Kulübü, anneleri kutladý Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ýkinci Bahar Yaþam Kulübü, kentte yaþayan 65 yaþ ve üzeri annelerin Anneler Günü'nü çiçek daðýtarak kutladý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, kent genelinde 2 bin 500'ü aþkýn üyesine çeþitli hizmetler sunan kulüp, yaklaþýk bin 100 üyesini teker teker evlerinde ziyaret ederek, annelere Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ýn gün ile ilgili gönderdiði kutlama kartýyla birlikte karanfiller verdi. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Anneler Günü ile ilgili yayýnladýðý mesajda, toplumun temel taþlarý olan büyüklere özel hizmetler vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Sýnýrsýz sevgi ve fedakârlýkla toplumun geleceðini dünyaya getiren ve yetiþtiren annelerimize hak ettikleri deðeri verebilmek için biz de sýnýrsýz hizmet anlayýþýyla hareket ediyoruz" dedi. "Toplum büyüklerimiz annelerimizle sadece yýlýn bir gününde deðil her gününde birlikte oluyoruz, onlarýn bizlere verdiði sevgiye ve emeðe layýk olmaya çalýþýyoruz" diyen Kayalp, annelerin üzerimizdeki hakkýný ödemenin mümkün olmadýðýný belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nün ve her gününün sevgi ve saðlýkla geçmesini diledi. CTP-BG heyeti Atalay ile görüþtü CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ve partiden bir heyet dün, Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile görüþtü. Görüþmeye CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, CTP- BG Genel Sekreteri Asým Akansoy ve CTP-BG Dýþiliþkiler Sekreteri Milletvekili Özdil Nami katýldý. CTP Basýn Bürosu açýklamasýna göre, Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'a ise görüþmede TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça ile AK Parti Grup Baþkanvekili ve Kahramanmaraþ Milletvekili Mahir Ünal eþlik etti. Lefkoþa Merit Otel'de gerçekleþen görüþmede, Kýbrýs sorunu yanýnda iç politik geliþmeler de görüþüldü. Ülkedeki sosyal ve ekonomik geliþmeler ile ilgili olarak CTP-BG'nin görüþleri aktarýldý ve deðerlendirmeleri ele alýndý. yaparken; vadenin biterek, yaþama mal olacaðý kimin aklýna gelirdi? Giden cennete gidiyor belki, sýrat köprüsünden akrobat ustalýðýyla süzülerek. Ama geride býraktýklarý, cehennemde þeytandan daha çok azap çekerek gün be gün tükeniyorlar. Acýlarýn en katmerlisine uðruyorlar. Onca yýlda, acýlar yaralar kabuk baðlamaz mý? Acý yaþayana özgüdür ve tabii ölüm de. Acý baþka olasýlýklarýn olasý olduðu bir duruma, yani hayata iþaret eder. Oysa ölümdür bir tek, baþka olasýlýklarýn olasý olmadýðý durum. Bu yüzden acý canlýlýðý imler, yaþamýn devam ettiðine dair iþaretler sunar. Ama daha önemlisi yaþamýn içinde ölümü ve kaybý haber verir. Tüm olasýlýklarýn tükendiði yere (ölüm) çevirerek gözlerimizi, olasýlýklarýn devam ettiði durumun (yaþam) tüm olasýlýklarýný görmemize yardým eder. Acý bize hayat için küçük bir kayýp adasý sunar ki denizi tümden kulaçlamayý unutmayalým. (*) Acýlarý, her dem tazeliðini korudu. Normal yaþantýlarýna dönme istekleri, ciddi anlamda darbelendi! Sabah ve akþam vakti, olmazsa olmaz yapýlan mezarlýk ziyaretleri, manen yaþama tutunma gerekçeleri oldu. Mezarýnýn sað tarafýndaki yaþlý zeytin aðacý, büyümesini ve gölgesini esirgemeden sürdürdü. Adýný telaffuz etmeye zorlandýðým çeþitli çiçeklerin kokularý, yakýlan tütsününkini her defasýnda bastýrdý. Yaðmurlarla ýslanan ve hep yenilenen fotoðraflarý, asýlý olduklarý iplerinden, rüzgarla birlikte kimbilir ne yanýk aðýtlarý anacýðýnýn kulaðýna fýsýldýyor... Yapýlan her ritüel, onu geri getiremeyecek elbet. Yarým kalan hayalleri, zamansýz/sýrasýz yitiriliþi, sözün bittiði adreslere hoyratça götürecek. Hem de kimsenin gözünün yaþýna bakmadan. Onca acýlarýn sarmalýnda Mevlana'nýn dediðinden "Öldüm deyip durup da yine yaþamak" en dayanýlmaz olaný. Olanca tadýnýz kaçmýþken; evlat acýsýyla inim inim inlerken, yaþamak da yaþamak mý kardeþim? Böylesi duruma katlanabilmek "kabir azabýndan" beter deðilse nedir? Bu psikolojiyle donanmýþ anababaya; çevrelerindekilerin kendi alemlerinde keyifle gülmesi ve günlük sevinçlerine tutunmasý bile ne kadar dayanýlmaz/tarifsiz acýlar verir düþünsenize. Mahrum edildikleri yaþanýlasý her þey, yüreklerine aðu (zehir) olur panzehirsizinden... Millet doðal olarak, havai fiþekler patlata/çatlata evlatlarýnýn mürüvetini görürken ve torun torbaya karýþanlarý gazete ilanlarýyla gerim gerim gerinirken, kim evlat acýsý yüzünden hayata küsen insanlarý düþünecek?! Oysa ki, bir tek bu iþler sýrayla. Bugün sürpriz acýlar sanaysa, yarýndan da yakýn bana. Baþýmýza hesapsýz-kitapsýz ne türden felaketlerin gelebileceðini, yaþamlarýmýzýn nasýl ters-yüz olabileceðini bilmemiz olanaksýz. Biraz empati yapmayla, insan ölmez ya! Herþey yaradanýn pek de inandýðým (!) adaletine ve insafýna kalmýþ. Ah! Yandýk ki ne yandýk ciðerimize kadar... * Cem Mumcu'nun Hayat Kýrýklýðý kitabýndan. ALO AFRÝKA HATTI LEFKOÞA GÜMRÜÐÜ'NE PROTESTO "Eðer yazým yayýnlanýrsa adresimin veya benzer bir bilginin paylaþýlmasýný istemiyorum", diyen vatandaþýmýzýn gazetemize gönderdiði mektup þöyle: "KKTC gümrüklerini ve Lefkoþa ambarýndaki haksýz vergilendirme uygulamalarýný ve oradaki memurlarý Kýbrýslý sanatçý ve müzisyenler olarak protesto ediyoruz. Geliþmiþ batýlý toplumlarda, ülkeler ve devletler sanatçýlarýna destek olup faaliyetlerini çoðaltmalarý için teþvikte bulunurken, bizim ülkemiz ne yazýk ki destek olmak bir yana bireysel imkanlarýmýzla birþeyler yapmaya çalýþmamýzý bile kýsýtlýyor. Elektrik kesintisi ve dengesiz voltajla yýllardýr zaten kavga ettiðimiz yetiþmiyor gibi bir de gümrükler üstümüze biniyorlar. Elbette ki vergi ödenmeli veya ülkemize katkýda bulunabilmeliyiz ama kalkýp 700 liralýk bir müzik aletine 300 lira vergi kesmenin hiçbir hak ve hukuka yakýþacak tarafý yoktur. Ayrýca Lefkoþa Gümrüðü'ne ait ambarlarýn havalandýrma, rutubet ve nem durumu gayet kötü ve cihazlarýmýzýn bekletilmesi için uygun deðildir. Kümes bozmasý bir depoda aletlerin geliþigüzel atýlý durmalarý ve havalandýrma koþullarýnýn vasatlýðý da gümrüðün kazandýðý paralarý kendi bünyesinde devlet malýnýn geliþimine deðil, direkt ceplere indirdiðini ortaya koyuyor. Baþka bir konu da, cihazlarýmýzý almaya gittiðimizde karþýlaþtýðýmýz muamele... Orada devlet yetkisi ile vatandaþa hizmet etmek amacý ile oturtulmuþ sözümona devlet memurlarý, iþlerini yapmak yerine dedikodu yapýp tüm gün kahvelerini içip hoþbeþlerini sürdürdükleri ve zevzekleyerek iþlemleri yavaþlattýklarý yetiþmiyor gibi, bir de insanlarla alay ediyorlar. Paramýzla bizi rezil edip illa ki didiþmelere ve gereksiz münakaþalar doðmasýna sebep oluyorlar. Bu þartlarda hem gümrüðe kadar bizi götürtüp benzin masrafý ettiren, hem %40'a varan insafsýz vergilerle cihaz almamýzý engelleyen, hem de aletlerimizi rutubetli ve pis yerlerde bekletip nem kapmalarýný, iç rutubet almalarýna sebep olan hem de yetmezmiþ gibi küstah memurlarýnýn davranýþ sorunlarýný çekmemize, ama en önemlisi de sanatýmýzla uðraþmamýz gereken huzurlu zamaný boþa harcatýp bir de sinirlerimizi bozan KKTC gümrüðünü - Kýbrýslý Müzisyenler Platformu - olarak BÝZÝM DUVAR protesto ediyoruz. Ýnþallah bir gün bu yazý ellerine ulaþýr ve biraz daha insaflý bir çalýþma düzeni oluþtururlar. Amacýmýz iki taraflý adalet olmasýdýr, hem onlar için, hem bizler için." KIBRISLI HOROZ KENDÝ ÇÖPLÜÐÜNDE DA ÖTMEZ Bizim Mandra Lefkoþa halký, UBP hükümetinin insanlýkdýþý vurdumduymazlýðý nedeniyle bir yandan çöpler ve büyüyen salgýn hastalýk riski, bir yandan da beklenmedik sel felâketi ile boðuþurken, hükümetin Güzelyurt'ta spor tesisi açýlýþý yapmasý ve bu açýlýþta, Beþir Atalay ile birlikte Baþbakan ve bakanlarýn þut gösterilerinde bulunmasý halk arasýnda derin bir öfke, nefret ve infial yaratýr. Sokaktaki adam, "Kýzmaya hakkýnýz yok, elimizle yaptýk, boynumuzla çekeceðiz" diyerek acý acý söylenir.

8 8 13 Mayýs 2012 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Bir "poþu"ya 11 yýl 3 ay hapis cezasý Poþu davasýnda Cihan Kýrmýzýgül'e 11 yýl 3 ay hapis cezasý verildi! "Poþu davasý"nda Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Fakültesi öðrencisi Cihan Kýrmýzýgül'e 11 yýl 3 ay hapis cezasý verildi. Cihan Kýrmýzýgül, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliði 2. sýnýf öðrencisiydi. Bir gün boynunda poþuyla Kâðýthane'de durakta bekliyordu. Ayný gün o bölgede bir markete molotof atýlmýþ, 22 yaþýndaki Cihan da zanlý olarak gözaltýna alýnmýþtý. Gözaltýna alýndýðýnda tutanak tutan polisler davada ifade verirken molotof atan kiþinin Cihan olup olmadýðýndan emin olmadýklarýný söylediler. Gizli bir tanýk 3. duruþmada olay sýrasýnda gördüðü þahsýn Cihan olmadýðýný söyledi. Savcý bir önceki duruþmada Kýrmýzýgül'e 45 yýl hapis istemiþti. 25 ay cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen Galatasaray Üniversitesi öðrencisi Cihan Kýrmýzýgül'e Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi 11 yýl 3 ay hapis cezasý verdi. BÝNLER CÝHAN ÝÇÝN YÜRÜDÜ Kararý protesto eden binlerce kiþi, Taksim'de "AKP'den hesabý gençlik soracak", "Bize gücünüz yetmez biz kazanacaðýz", "Cihan'a özgürlük" sloganlarý attý. Açýklama yapan Galatasaray Üniversitesi Araþtýrma Görevlisi Mehmet Karlý, davanýn puþi davasý deðil, Kürt bir gencin yargýlandýðý bir dava olduðunu söyledi. Karlý, "Onlar 'puþi suç delili' diyor. Biz 'puþi özgürlüktür' diyoruz. Onlar, '11 sene 3 ay mahkumiyet' diyor. Biz, 'Yýkýlsýn hücreler tutsaklara özgürlük' diyoruz." Milyonlar Adalet Ýstiyor Ýnisiyatifi adýna konuþan Alp Altýnörs, tutuklanan 600'ü aþkýn öðrencinin durumuna dikkat çekti. Altýnörs, "Terörle Mücadele Yasasý ve Özel Yetkili Mahkemeler var olduðu sürece öðrenciler kampüste deðil hapiste olacaktýr. O yüzden 'TMY çöpe' diyoruz" þeklinde konuþtu. KILIÇDAROÐLU: "YARGIÇLAR VÝCDANIYLA KARAR VEREMÝYOR" CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu üniversite öðrencisi Cihan Kýrmýzýgül'ün poþu davasýnda 11 yýl 3 ay hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi. Türkiye'de yazarlarýn yazý yazamadýðýný, sanatçýlarýn konuþamadýðýný, Silivri'nin "toplama kampý" yapýldýðýný söyledi. Kýlýçdaroðlu "Eðer poþu taktý diye bir gence, bir üniversite öðrencisine 11 yýl hapis cezasý verirseniz, orada demokrasi yoktur" dedi. (anf/ t24) Berfo Ana: Evren'in peþindeyim, oðlumu istiyorum Darbeci generaller Kenan Evren ile Orgeneral Tahsin Þahinkaya hakkýnda açýlan davanýn dördüncü duruþmasý görüldü. Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, Evren ve Þanihkaya katýlmadý. DARBECÝLER HAKKINDA SAHTE SAÐLIK RAPORU MU DÜZENLENDÝ? Avukat Fikret Babaoðlu, sanýklarla ilgili raporlarýn bazýlarýný incelediðini, altýnda sicil ve protokol numarasý olmayan raporlarda sanýklar için "saðlýk durumu kötü" denildiðini, sicil numarasý ve protokol numarasý olan raporlarda "saðlýk durumu iyi" denildiðini söyledi. Babaoðlu "Sanýklarý mahkemeye getirin. Bu dava bir yüzleþme davasý, tapu kadastro davasý deðil" diye konuþtu. Avukat Ömer Kavili ise Þahinkaya'nýn raporlarýnda "saðlýk durumu iyidir" ifadesi olduðunu belirtti. Kavili, "Þahinkaya 3 ayda bir kontrole gidiyor. Ne tesadüf ki bu kontrolü GATA'da Nisan'a denk gelmiþ" dedi. Kavili, sanýklarýn duruþmaya her þekilde getirilmeleri gerektiðinin altýný çizdi. Evren ile Þahinkaya duruþmaya katýlmazken 104 yaþýndaki Berfo Kýrbayýr 13 Eylül 1980'de gözaltýna alýndýktan sonra kaybolan oðlu Cemil Kýrbayýr'ýn cenazesinin nerede olduðunu bilmediðini belirterek, ''Ben Kenan Evren'in peþindeyim. Oðlumun cenazesini istiyorum'' diye konuþtu. Berfo Ana, salondakilerin alkýþlarýyla duruþma salonuna girdi. Kýrbayýr, zor þartlarda mahkemeye geldiðini vurgulayarak, sanýklarýn da mahkemeye getirilmesini istedi. Mahkeme idam edilen Erdal Eren'in de aralarýnda bulunduðu kiþilerin yakýnlarýnýn müdahillik taleplerinin kabulüne karar vererek, 29 Haziran'a ertelendi.(t24/anf) Taþýnmaz Mal Komisyonu'ndan yeni hileler Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) Rumlara; TMK'ya baþvurmadan önce, KKTC'deki eski mallarýnýn deðerini ve kullaným kayýplarýný daha iyi hesaplayabilmeleri için gayrý menkul iþiyle uðraþan çeþitli þirketlerden danýþmanlýk hizmeti alabilme olanaðý sunmasý Rum basýný tarafýndan "icat edilen yeni hile" olarak lanse edildi. Fileleftheros, "Mülkleri Ele Geçirme Oyunu... 'Komisyon' Kýbrýslý Rumlarý Kandýrmak Ýçin Yeni Hile Ýleri Götürüyor... Onlarý, Avukatlar ve Þirketlerle Temasa Geçmeye Teþvik Ediyor" baþlýk ve spotlarýyla HRÝSTOFYAS: MÜTEKABÝLÝYET OLMAZSA BAÞKA BARÝKAT AÇILMAYACAK Dimitris Hristofyas mütekabiliyet olmamasý halinde, "Athienu" (Kiracýköy) bölgesinde geçiþ kapýsý açýlmasýyla yetineceklerini söyledi. Haravgi, "Kýbrýs Türk Tarafý Barikatlarýn Açýlmasýný Engelliyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Hristofyas'ýn Kiracýköy'de inþa edilen "Ýlias Pastos" isimli stadýn açýlýþ töreninde yaptýðý açýklamaya yer verdi. Habere göre "Kiracýköy Belediye Para için altýnlarýný bozduruyorlar Güney Kýbrýs'ta yaþanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle nakit sýkýntýsý çeken vatandaþlarýn, çareyi altýnlarýný bozdurmakta bulduðu bildirildi. Simerini gazetesi "Altýnlarý Satýþta" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Rumlarýn son zamanlarda, ekonomik problemlerine böyle bir çözüm ürettiklerini ve bunda, ekonomik kriz kadar, altýn fiyatlarýndaki yükseliþin de etkili olduðunu yazdý. Haberde, özellikle son 3 yýlda, altýn bozduran yansýttýðý haberinde 'Taþýnmaz Mal Komisyonu' Kýbrýslý Rum mal sahiplerinin ev ve tarlalarýný haraç mezat satmak üzere kendisine baþvurmaya ikna etmek için yeni bir hile buldu. Satýlan mallar Türkiye'nin ve sahte devletin mülkiyetine geçecek" ifadesini kullandý. Gazete Komisyon'un, yeni web sitesi aracýlýðýyla baþvuru sahiplerini; verilecek karardan memnun olmamalarý halinde 'Yüksek Mahkeme'ye baþvurabileceklerini ve yine memnun olmazlarsa o zaman Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) gidebilecekleri konusunda aydýnlattýðýný yazdý. Baþkaný"nýn; Gaziler bölgesinde, KKTC ile Güney Kýbrýs arasýnda geçiþ kapýsý açýlmasý için aracýlýk yapmasýný istemesi üzerine, Kýbrýs Türk tarafýný, "Piroi" (Gaziler) bölgesinde geçiþ kapýsý açmayý ýsrarla reddetmekle suçlayan Hristofyas, "mütekabiliyet olmazsa baþka barikat açýlmayacak, Athienu bölgesindeki barikatýn açýlmasýyla sýnýrlý kalýnacak" dedi. HRÝSTOFYAS'A KÜFÜR EDÝLDÝ Dimitris Hristofyas'a, bazý gençler tarafýndan küfür edildiði ifade edildi. Geçtiðimiz akþam sözde "Maðusa Polis Müdürlüðü"ne Hristofyas'a küfür edildiði þikâyetinde bulunulduðunu yazan Simerini, Rum Polisine dayanarak, sözde "Maðusa'ya" baðlý Paralimni'deki Grivas Digenis caddesinde bulunan bir konutta toplanmýþ gençlerin, eskortuyla birlikte geçtiðimiz akþam Hristofyas Rumlarýn sayýsýndaki artýþýn dikkat çektiði kaydedildi. YÜKSEK FAÝZLER Alithia gazetesi de, Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Antigoni Papadopulu'nun, Güney Kýbrýs'taki yüksek faizlerin vatandaþa diz çöktürdüðünü söylediðini yazdý. Habere göre Papadopulu, bu problemle mücadele edilebilmesi için toplu faaliyet gerektiðini söyledi. oradan geçerken kendisine küfür ettiklerini yazdý. Yapýlan araþtýrmalarýn ardýndan, 25 ve 30 yaþýndaki iki þahsýn soruþturma için polis müdürlüðüne çaðrýldýklarýný kaydeden gazete, bahse konu þahýslardan birinin Hristofyas'ýn eskortunu yuhaladýðýný, ikincisinin de Hristofyas'a küfür ettiðini kabul etmesinin akabinde, aleyhlerine dava okunmadan serbest býrakýldýklarýný ekledi. DOÐAL GAZ VE PETROL Ýhaleye on beþ teklif verildi Güney Kýbrýs'ýn "Münhasýr Ekonomik Bölgesi'"ndeki diðer parseller için açýlan 2.tur izinler ihalesine iliþkin baþvurunun dün sona erdiði ve ihaleye on beþ teklifin yapýldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, ikinci tur izinlerin sona ermesi haberine manþetten olmak üzere geniþ bir biçimde yer verdiler. Gazete özellikle Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi" içerisinde bulunan 9. ve 2. parsele ilginin büyük olduðunu, özellikle 9.parsel için 15 baþvurunun yapýldýðýný yazdý. Gazete ilk bilgilere dayanarak 1. 4., ve 13.parsellere baþvurunun yapýlmadýðýný da belirtti. Habere göre 2.tur izinler için baþvuruda bulunanlar arasýnda, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi üç ülke, Malezya devlet þirketi, Ýsrail þirketleri, Kanada, Norveç ve Ýtalyan þirketlerinin bulunduðunu, Noble Energy ve daha önce konuya ilgi gösteren Çinli þirketlerin baþvuruda bulunmamasýnýn da þaþkýnlýk yarattýðýný yazdý. BAÞVURU SAYISI 2. tur izinlere yönelik olarak sunulan 15 tekliften 10'nun konsorsiyum, 5 tanesinin ise þirket olduðunu yazan gazete konuya ilgi gösteren toplam þirket sayýsýnýn ise 29 olduðunu belirtti. BAÞVURUDA BULUNAN ÞÝRKETLER Haravgi gazetesi ve diðer gazeteler baþvuruda bulunan þirket ve konsorsiyumu þöyle sýraladý: "1) Petro Petroleum Inc (Kanada); 2) ATP East Med Number 2 B.V.(Amerika), Naphtha Ýsrael Petroleum Corp. Ltd (Ýsrail), Modi'inEnergy Limited Partnership (Ýsrail), DOR Chemicals Ltd; 3) Total E&P Activitiew Petroliers (Fransa); 4) Total E&P Activitiew Petroliers, NOVATEC Overseas Exploration& Production GMbH(Rusya), GPB Global Resources BV (Rusya); 5) Premier Oil (Operator) (Ýngiltere), VÝTTOL(Ýngiltere), 6) Premier Oil (Operator) (Ýngiltere), VÝTTOL (Ýngiltere), Petronas (Malezya); 7) Edison Ýnternational S.p.A (operator) (Ýtalya), Delek Drilling Ltd Partnership (Ýsrail), Enel Trade S.p.A (Ýtalya), Woodside Energy Holdings PTY Ltd (Avustralya), Avner Oil Exploration Ltd Partnership; 8) ENI (Ýtalya), KOGAS (Kore); 9) C.O Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd (Norveç/Ýsrail), AGR Energy A(operator) (Ýsrail); 10) Oak Delta NG Exploration Joint Venture (Amerika/Ýsrail); 11) Capricorn Oil (Ýngiltere), Marathon Oil (Amerika), Orange NASSAU Energie (Hollanda), CC Energie S.A.L. (Lübnan); 12) Winevia Holdings Ltd (Kýbrýs); 13) RX-DRILL ENERGY CYPRUS (Kýbrýs); 14) PT Energi Mega Persada Tdk & Frastico Holdings Ltd (Kanada/ Endonezya/Kýbrýs); 15) Emannuelle Geoglobal Rosario (Ýsrail)". NOBLE ENERGY "YOK" Politis gazetesi "Noble ve CNOOC Namevcut" baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ýn sözde "MEB'"i içerisindeki 12.parselde doðalgaz arama sondajý yapan Noble Energy Þirketi'nin, ikinci tur ihaleye katýlmasýna herkesin kesin gözüyle bakmasýna karþýn, bunun gerçekleþmediðine dikkati çekti.

9 9 13 Mayýs 2012 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV TAHLÝL "ANANI DA AL GÝT"TEN BAÞLAMALI Her gün bir tane ortalamasýný tutturan 'kadýn' cinayetleri, 3 yaþýndaki çocuða tecavüz, ayný yaþtaki çocuðunu öldüren/öldürmek üzere anasýyla birlikte uçuruma iteleyen babalar veya 5-6 yaþýndaki kýzlarýn baþýný örtmeye kalkan latent (?) pedofilier: Bunlarýn hiç biri, iktidarýn þiddet dili ve uygulamalarýndan baðýmsýz deðil. Özetin de özeti: "Ananý da al git"i merkeze almadan yapýlmýþ her türlü Türkiye tahlili, ya doðrudan bir ahmaklýðýn, ya da herkesi ahmak sanmaya dayanan duble bir ahmaklýðýn ürünü olup, "baþkanlýk sistemi bizi dikta rejimine götürür" gibi laflar etmenin de denizdeki balýðýn denizin farkýnda olmamasýna mümasil bir eblehliðe tekabül ettiði açýktýr. Kadir CANGIZBAY (Birgün) TARÝH 9 NÝSAN 2011 Toplumsal varoluþ mücadelesinde üç perde geride kaldý. 28 Ocak mitingine 'Kurtarýldýk mý? Hastir' pankartý damgasýný vurdu. Türk medyasý yine þok ve öfke içinde. Gözden kaçmayanlar... MAMUR ETTÝLER, MACUN YEDÝLER Elele verdiler, hükümetiyle, belediyesiyle, muhalefetiyle, sendikasýyla, saðcýsýyla solcusuyla Lefkoþa'nýn içine ettiler. Hiçbir sorunu çözemeyen Ýrsen Küçük ise alýyor bareasýný o kermes senin, bu resepsiyon benim dolanýyor. Elçiliðin bahçesinde þakalaþýyor, tokalaþýyor, Türkiye'den gelen bakanlaramakanlara macun falan ikram ediyor. Anlayacaðýnýz her þeyi mamur ettiler, üstüne bir da macun yemeye, macun yedirmeye gittiler. Medya ne zaman dördüncü kuvvet olmuþ ki? Þimdi de siyasi iktidarýn denetiminde. Bu sefer çok göstere göstere yapýlýyor bu. Ýþin suyu çýktý. Suyu çýkan baþka bir dönem de 28 Þubat'tý. Bugün onu konuþuyoruz. Ben darbeleri yargýlamak adýna olan bitene iyimserlikle bakamýyorum. Bazý adamlarýn lüzumsuz yere tutuklanmýþ olmasýndan, tutuklu yargýlamanýn anlamsýzlýðýndan, ki bu çok önemli bir insan haklarý gaspýdýr. Demokrat arkadaþlarýmýz bu konu gündeme geldiðinde 'ben de karþýyým' diyor. Adamlar içeride, üç yýlý aþan var. 'Ben de eleþtiriyorum' denilerek kaçýlacak bir mevzu deðil bu. Bugün 28 Þubat gündemde ama ne Susurluk, ne 90'lý yýllarýn Kürt politikalarý var.( ) AKP'nin kendi adýna yürüttüðü mücadeleyi büyük bir demokrasi mücadelesi gibi görmek birçok eleþtiriyi saklý tuttu. Türkiye'de demokratlar 'aman iþler hazýr raya girmiþ, gölge etmeyelim, darbeci durumuna düþeriz' gibi garip korkulara kapýldýlar. ( ) Bir Baþbakan çýkar da doðrudan bir köþe yazarýna 'sen namertsin' diye bir laf ederse herkes de durumdan ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu DÝPNOT Türkiye'nin Pozantý Cezaevi'ndeki tecavüzleri anlatan ve iki kere intihara teþebbüs edip kurtarýlan "T.T." isimli çocuk için 26 yýl hapis cezasý talep edildi "Medyada iþine son verilecek insan kalmadý, bir iki arkadaþýmýz var, onlarý da süs diye saklarlar" "Halk saðlýðýný tehlikeye sokacak hiçbir þeye müsaade etmeyiz. Halk saðlýðý her haktan önce gelir." Ahmet KAÞÝF (Saðlýk Bakaný ) VÝRGÜL... KURUMLAR-MURUMLAR, KURULUÞLAR-MURULUÞLAR Kýb-Tek açýklama yaptý. 15 Mayýs tarihinden itibaren, tüm kurum, kuruluþ, özel ve tüzel kiþilere ait elektrik faturalarýnýn son ödeme tarihiymiþ, faturasýný ödemeyenin elektriðini keseceklermiþ. Merakla bekliyoruz. O kurum, kuruluþ, özel ve tüzel kiþilere Yakýn Doðular-Makýn Doðular, Suatlar-Muatlar, ArtemislerMartemisler, bilumum Oteller-Moteller de dahil mi acaba? Yoksa kabak gene bizim Ayþaba'nýn baþýnda mý patlaycak? MA SEN DAHA ORAÞDASIN DERVÝÞ BEY "Kýbrýs Türkü genelde Konya ve Karaman'dan gönderilen nüfusun uzantýsýdýr." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) vazife çýkarýr. Erdoðan'ýn gücünü göstermekten hoþlanan bir Baþbakan olduðu bariz. Yapmýþ olduklarý yapacaklarýnýn garantisidir þeklinde algýlýyor medya patronlarý. Bu yeni döneme eklemlenme çabasýnda bütün patronlar. Bu dönemin en umut kýrýcý yönlerinden bir tanesi kendine demokrat, sosyalist, liberal diyen insanlarýn tutuklayana deðil de tutuklananý suçlayan þeyler yazmalarý. Nedim ve Ahmet için 'bu iþte bir bit yeniði var' diye yazdýlar. Ece'nin sözleþmesi yenilenmediðinde 'o zaten Ergenekonculara yakýn' demeye getirdiler. Benim hakkýmda 'yeni kandil muhipleri' diye yazý yazýldý. Bu fiþleme iþinin bizzat gazeteci tarafýndan örgütlenmesi demektir. Gazeteciliðin, siyasi iktidara bir yan hizmet verme þekline bürünmüþ olmasý çok üzücü. Mesela BDP'liler ekrana ayak bastýrýlmýyor. Eskiden iktidardan yana tavýr takýnan gazeteciliðin itibarý yoktu. Aydýnlar, gazeteciler iktidarý sorgularlardý. Þimdi bu insanlar kurumlarýna dönüp de 'bu adamlara bir sürü soru soruyoruz, bir tanesini konuk olarak alýn da cevap versin' demiyor. Sabah akþam insan cevap veremeyecek birilerine sorular sormaya devam edebilir mi, bunu tartýþma sayabilir mi? 2012 itibariyle Türkiye'nin geldiði yer burasý. Belki bundan sonra zýrt pýrt 'þimdi de þunun iþine son verelim' diye devam etmeyebilir; zaten iþine son verilecek insan kalmadý. Bir iki arkadaþýmýz var, alýnmasýnlar ama onlarý da süs diye saklarlar. Siz bütün televizyonlarý devlet televizyonu haline getirirseniz, hep belli fikirlerin konuþulduðu bir ortam hâkim olursa, herkesin ödü koparsa 'sýnýrýmýn dýþýna mý çýkýyorum?' diye, gazeteler, televizyonlar ona göre yayýn yaparsa bu iþin müþterisi kalmaz. (Bu yazý NURAY MERT'in "MediaCat"te yayýmlanan söyleþisinden alýnmýþtýr )

10 10 Günün Manisi Ana baþta taç imiþ Her derde ilâç imiþ Bir evlât pir olsa da Anaya muhtaç imiþ KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Adý Aylin (Cep Boy) Ayþe Kulin EVEREST YAYINLARI 13 Mayýs 2012 Pazar TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Aslýnda beni þaþýrtan, kötü insanlarý görmek deðil, onlarýn utanmadýklarýný görmektir." J. Swift LORCA'YA MEZAR YAZISI Anneler günü manileri Her söz deðmez her kalbe Her sine deðil Kabe Ne olmuþ godacýysak Ana deðilmiyik be? Çöktüm yýkýldým hepten Duam eksilmez gökten Evlendim gelin oldum Anne olamadým ben Ne yemekte ne aþta Ne sevdada ne aþkta Ne yalan söyliyeyim Gözüm galdý tekdaþda Doðurdu emek verdi Mutlu görmekti derdi Evlat ve koca için Yuvaya kanat gerdi Ah biz gördük neleri Yazarým maneleri Yavrusuna baðýþla Tanrým genç anneleri Uyandým yavaþ yavaþ Yastýðýmda bir tek taþ Sevinçten aðladým be Beklemezdim arkadaþ Ben sendenim olmam el Gel yavrum kucaðma gel Kadýn olmak harikla Anne olmak en güzel Ne keder var ne de gam Bak gene devirdim çam Bu anneler gününde Ev aldý bana kocam Çapkýndý ve havalý Aþýktý ve sevdalý Dokuzuncu çocukta "OUT" oldu zavallý Kýrk yýllýk eþdir Kani O artýk olmaz "Yanni" Bir elmes yüzük alsa Fena olmazdý yani Ne para ister ne ün Çok gerçektir gördüðün Cývýl cývýldýr evim En mutlu benim bugün Gamdan dudak uçuklar Bugün mutludur çoklar Bilirim hüzünlüdür Öksüz kalmýþ çocuklar Yokuþ mu meyil midir Kaza mýdýr il midir Garýnýnki "ana" da Seninki deðil midir? Garibe fiske vurma Kepekli un yoðurma Paran pulun yoðusa Fazla çocuk doðurma Yavrum gel yamacýma Tuz basma þu acýma Ben sana bir bað verdim Bir salkýmý acýma Su akar yavaþ yavaþ Çile çeker her bir baþ Evlatlar mutlu ise Ben de mutluyum gardaþ Kolumdan kanadýmdan Geri atmam adýmdan Beni vur öldür ama Ayýrma evladýmdan Önünde çýkar þapka Analýk deðil þaka Kocamý severim de Evlat sevgisi baþka Emine Hür Anladým ki öldürülmüþüm Bütün kafeleri aradýlar Mezarlýklarý, meyhaneleri, kütüphaneleri Tek tek baktýlar dolaplara Þarap fýçýlarýný açtýlar Morglara, kafeteryalara koþtular Üç iskeleti yaðmaladýlar Altýn diþlerini sökmek için Dev bir mercekle yaktýlar þiirlerimi Beni bulamadýlar Erdal Alova Freddie Mercury Queen'le 'sahneye çýkýyor' Üstel ile Günay, ressam Özinal'ýn sergisini gezdi TC Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, KKTC'li ressam Hüseyin Özinal'ýn ''Yaþamýn Ucunda Yolculuk'' sergisini gezdi. Bakan Günay ile Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki resim sergisinin açýlýþýna katýldý. Gazetecilerin, Fazýl Say'ýn, sosyal paylaþým sitesi Twitter hesabýndan yaptýðý deðerlendirmeleri sormalarý üzerine Bakan Günay, ''Benim kimseyle ilgili bir polemiðim yok. Bugünlerde hiçbir yerde onun adýný zikretmedim'' dedi. Daha sonra sergiyi gezen Bakan Günay, sanatçý Özinal'dan bilgi aldý. Günay, açýlýþýn ardýndan müzenin bahçesini gezerek konuk bakana Ankara hakkýnda bilgi verdi. Sanatçýya ait 36 resmin izlenime sunulduðu sergi, 25 Mayýs'a kadar gezilebilecek. Mungan'ýn seçimiyle Dersim öyküleri 17 Mayýs'ta çýkacak olan Murathan Mungan 'ýn Seçtikleriyle Bir Dersim Hikâyesi'nde Türk edebiyatýnýn önemli yazarlarýndan birer öykü yer alýyor "Kendisi farkýnda olsun ya da olmasýn bu ülkede herkesin bir Dersim hikâyesi vardýr. Ýlle de içinde olmalarý gerekmez. Bazen bir ucunun kendisine deðdiðini bile bilmeden yaþayýp gitmiþlerdir. Ben de bu kitap için yazarlardan bunu istedim: Bir Dersim hikâyesi anlatmalarýný..." " diyor Murathan Mungan. Seçkide Ahmet Büke, Yalçýn Tosun, Ayhan Geçgin, Cemil Kavukçu, Behçet Çelik, Ayfer Tunç, Burhan Sönmez, Hatice Meryem, Þule Gürbüz, Hakan Günday, Ayþegül Çelik, Haydar Karataþ, Murat Yalçýn, Karin Karakaþlý, Murat Uyurkulak, Gaye Boralýoðlu, Sema Kaygusuz, Yavuz Ekinci, Seray Þahiner, Murat Özyaþar, Jaklin Çelik, Gönül Kývýlcým ve Barýþ Býçakçý'nýn birer öyküsü yer alýyor... Queen grubunun gitaristi Brian May, grubun solisti merhum Freddie Mercury'nin Londra'da sahne alan 'We Will Rock You' müzikalinde özel bir gösterimde sahneye çýkabileceðini söyledi. 'We Will Rock You' müzikalinin prodüksiyon ekibi müzikalin onuncu yýlýnda merhum Freddie Mercury'nin sahnede görünmesi için bir süredir çalýþýyor. Grubun gitaristi May, Freddie Mercury'nün sahnede görünmesinin 3 boyutlu bir efekt deðil optik bir ilizyon olacaðýný vurguladý. Müzikali izleyenlerin salondan "Acaba gerçekten Freddie Mercury'i sahnede gördük mü?" diye þaþkýnlýkla çýkacaklarýný ifade eden May, kullanýlacak tekniðin geçen ay Coachella Festivalinde rapçi Tupac Shakur'un sahnede görünmesine benzer bir teknik olacaðýný söyledi. Optik ilizyon üzerinde uzun zamandýr çalýþtýklarýný ekleyen Queen grubunun gitaristi Brian May, Freddie Mercury'nin Londra'da14 Mayýs'ta Dominion Tiyatrosu'nun sadece onuncu yýlý özel gösterimde sahneye çýkacaðýný normal þartlarda haftada 8 kere sahne alan bir müzikalde Freddie Mercury'nin her gösteride sahneye çýkmasýnýn imkansýz olduðunu ifade etti. Bu özel gösterimde alýþýldýk kadronun yaný sýra ayný zamanda 'We Will Rock You' müzikalinin prodüktörlerinden biri olan Hollywood yýldýzý Robert De Niro'nun da sahne alacaðý belirtildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Yenilmezler ( CumaCumartesi 23.15) 1. salon Battleship ( ) 2. salon DAÜ Öðrencileri'nden müzik ziyafeti Gamze Þadanoðlu (MHA) Müzik severlerle DAÜ Mustafa Afþin Ersoy salonunda buluþan Doðu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öðretmenliði Gitar sanat Dalý öðrencileri performanslarý ile dinleyicilere keyifli saatler yaþattlar. DAÜ Müzik Öðretmenliði Programý Bireysel Çalgý Gitar öðrencilerinden Ayþe Dermuþ, Batuhan Çerkez, Hüseyin Olgaçer, Oðuz Aslantürk, Çayan Ezgin, Süleyman Koray Boyacýlar, Salih Yýlmaz, Ümit Tulumbacý, Ezgi Dilem Eralp, Ufuk Oðan, Neriman Sunushioðulularý ve Onur Arslan'ýn Öðr.Gör. Özer Hekimoðlu yönetiminde gerçekleþtirdiði Yýl Sonu Resitali'inde, öðrencilerin solo, duo, trio performanlarý ve Gitar Oda Orkestrasý'nýn programý klasik müzikten, etnik müziðe çok geniþ bir repertuara sahipti. Bach'tan Mozart'a, Aþýk Veysel'den Ýspanyol Halk Þarkýlarýna kadar uzanan bu müzik yolculuðunda, müziðin evrenselliði ve yadsýnamaz deðeri bir kez daha vurgulandý. Öðr.Gör. Özer Hekimoðlu, ilerde, kimi geleceðin saygýdeðer, bilinçli ve baþarýlý müzik öðretmenleri, kimileri ise usta konser sanatçýlarý olacak olan öðrencileriyle gurur duyduðunu söyledi. Müziðin evrensel olduðunu ve tüm sanat alanlarý gibi bu deðerin de yitirilmemesi gerektiðini belirten Hekimoðlu, bu konuda en büyük görevin kaliteli bir eðitim almýþ Müzik Öðretmenlerine düþtüðünün altýný çizdi. Muhtar Yusuf Galleria Açlýk Oyunlarý ( CumaCumartesi 23.30) Girne Girne Lemar Sinema Sevimli Kahramanlar ( ) Maðusa Maðusa Galeria Þahane misafir (12:00-14:30-16:3018:30-21:00-23:15) Yenilmezler ( Cuma-Cumartesi) 1. salon

11 11 13 Mayýs 2012 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediyesi Yaný-Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: 99 Öðrenci Yarýþtý Hazýrlayan: Osman Levent 1-Gazino, bar gibi 1 2 eðlence yerlerinde müþteri ile birlikte 1 yiyip içerek çalýþtýðý 2 yere kazanç saðlayan kadýn. 2-Ut 3 çalan kimse. Yan kanatlarý vücuduna 4 yapýþýk, uzun 5 kuyruklu iri bir balýk, týrpana. Alfabenin 14 6 ve 24. harfleri. 3-Para, akçe. 7 Gemikonaðý'nýn eski 8 ve orijinal adý. 4-Ýz, belirti. Uykusu hafif. 9 5-Beyaz. Amerikyum'un 10 kýsaltmasý. Eski dilde 11 "Yemek, yiyecek". 6-Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu. Anahtar. 7-Alt alta yazýlmýþ þeylerin bütünü. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 8-Bayaðý, sýradan, hiçbir özelliði olmayan. Harf okunuþu. Çabuk davranan, çevik. 9-Bir devletin egemenliði altýnda bulunan topraklarýn bütünü. Radyum'un kýsaltmasý. 10-Kýrmýzý. Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. 11-Elde yün eðirmeye yarayan tahtadan yapýlmýþ araç. Terazi gözlerinden her biri. Dünün çözümü Eylül Ýlkokulu tarafýndan düzenlenen "M. Kemal Deniz Matematik Olimpiyatý" dün gerçekleþti. Sponsorluðunu M. Kemal Deniz Þirketi Ltd.'in üstlendiði, "M. Kemal Deniz Matematik Olimpiyatý"'nda, kaydýný internetten yaptýðý tespit edilen öðrenci ile birlikte 11 ilkokuldan toplam 99 öðrenci yarýþtý. "M. Kemal Deniz Matematik Olimpiyatý"nýn sonuçlarý, öðrencilerinin kayýt numaralarýna göre 16 Mayýs 2012, Çarþamba günü saat 14:00'den itibaren okulun internet sitesinde ( w w w. d o k u z e y l u k i l k o k u l u. c o m ) yayýnlanacak. Baþarýlý olan öðrencilerin altýn ödülleri yanýnda, Deniz Plaza'dan da zengin armaðanlarý kazanacaklarý yarýþmanýn ödül töreni, ilerdeki bir tarihte düzenlenecek törenle verilecek. TDP Kadýn Örgütü'nden "Annelik ve Feminizm" konferansý Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir yeri kasten yakmak. 2-Evin bölmelerinden her biri. Kurallý. 3-Dünyaca ünlü bir spor ayakkabý markasý. Ters okunuþu "Asya'nýn yüksek daðlarýnda yaþayan bir tür erkek ceylanýn karýn derisi altýndaki bir bezden çýkarýlan güzel kokulu madde". 4-Dolaylý anlatým. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. 5-Canlý bir varlýðýn içinde bulunduðu doðal veya maddi þartlarýn bütünü. Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. 6-Bir nota. Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. 7-Soruþturma yapan, soruþturmacý. Rütbesiz asker. 8-Genellikle içine sulu þeyler konulan metal kap. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 9-Tutsaklýk. Harf okunuþu. 10-Konuðu aðýrlama. Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. 11-Bir satýþ yerinde satýþa hazýr bulundurulan mallarýn tümü. Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý ve yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. TDP Kadýn Örgütü, yüreðindeki sevgisini karþýlýksýz harcayan, yemeyen yediren, giymeyen giydiren tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutladý. TDP Kadýn Örgütü, Anneler Günü dolayýsýyla salý günü "Annelik ve Feminizm" konulu bir konferans düzenleyeceðini de bildirdi. TDP Lefkoþa Ýlçe Binasý'nda 15 Mayýs Salý günü saat 19.00'da baþlayacak konferansýn konuþmacýlarý Doç. Dr. Hanife Aliefendioðlu ve Doðuþ Derya olacak. TDP Basýn Bürosundan yapýlan açýklamada, anne olmanýn; hayatý çocuðuyla birlikte yeniden yaþamak ve öðrenmek demek olduðu belirtildi. "Anne olmak güçlü ve cesur olmak demektir... Anne olmak bambaþka bir þeydir" denilen açýklamada, evladýnýn istismarý karþýsýnda acýlara boðulan, evladýný cinayete kurban veren, evladý bu dünyadan göç eden annelerin acýlarýnýn yürekten paylaþýldýðý kaydedildi. TDP Kadýn Örgütü, dünyanýn neresinde olursa olsun yüreklerinde taþýdýklarý merhamet, iyilik, güzellik, sabýr, adalet ve eþitlik erdemiyle dolu, hayata ýþýk tutan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutladý. Hükümetin son dönemlerde yaptýðý bazý uygulamalarýnda, kadýnlarýn dolayýsýyla da annelerin doðal haklarýna sekte vurulduðu savunulan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Sosyal Sigortalara ve Sosyal Güvenlik Yasasýna tabi olanlarýn ücretsiz tedavi hakkýnýn, annelik hakkýnýn ve ölen sigortalýnýn bakýma muhtaç hiçbir geliri olmayan anne ve babasýna verilen maaþýnýn kaldýrýlmasý, dul ve yetimin eline geçen maaþýn %30 oranýnda azaltýlmasý, mevcut yasaya göre kadýnlar 50 yaþýnda ve 20 yýllýk yatýrým üzerinden emekli olabiliyorken bundan böyle 60 yaþ ve 25 yýl yatýrým zorunluluðunun getirilmesi, kadýnlarýmýz ve annelerimiz adýna bizleri üzmektedir. Söz konusu yasal deðiþikliklere karþý konuyu yargýya taþýyarak, Anayasa Mahkemesi'nde dava açan ve özellikle kadýnlarýn-annelerimizin mevcut haklarýnýn büyük bir kýsmýnýn geriye götürülerek, gasp edilen haklarýnýn geri alýnmasý için baþlattýklarý ortak mücadelelerinde, TDP Kadýn Örgütü olarak, sendikalara yasal ve fiilen her türlü desteði vereceðimizi bu anlamlý günde belirtmek isteriz."

12 14 13 Mayýs 2012 Pazar Kaymaklý ve Çetinkaya yýldýzlarý coþtu n U13 Panda Stix Futbol Þöleni'nin 3'nci haftasýnda Kaymaklý Hamitköy'ü 9-1, Çetinkaya ise Gönyeli'yi 4-0 maðlup etti Kaner Þirketler Grubu ve Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun, Has Gýda'nýn katkýlarýyla birlikte düzenledikleri, Yenicami Aðdelen Kulübü ile SOS Çocuk Köyü'nün de katký koyduðu U13 Panda Stix Futbol Þöleni'nin 3'nci haftasýnda Kaymaklý Hamitköy'ü 9-1, Çetinkaya ise Gönyeli'yi 40 maðlup etti Kaner Þirketler Grubu'nun Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile iþbirliði Satýlýk ev Yukarý Dikmen de 2+1 bahçeli ev satýlýktýr Ortaköy de 1+1 kiralýk daire. 220 stg. Tel: DEVREN KÝRALIK Lefkoþa Ortaköy'de halen çalýþýr durumda olan Gazioðlu Baklava Salonu kiralýktýr. Not: Her türlü gýda iþine uygundur çerçevesinde düzenlediði U13 Panda Stix Futbol Þöleni'ne devam ediliyor. Þölen kapsamýnda bu hafta Hamitköy ile Küçük Kaymaklý ve Çetinkaya ile de Gönyeli karþý karþýya geldi Tam bir þölen havasýnda geçen minikler karþýlaþmalarýnda sporcular tüm hünerlerini sahaya yansýtmaya çalýþtý. Oynanan karþýlþamalarýn ilkinde Kaymaklý Hamitköy'ü 9-1, Çetinkaya ise Gönyeli'yi 4-0 maðlup etmeyi baþardý. ARANIYOR Lefke bölgesinde ev iþi ve çocuk bakýcýlýðý yapacak bayan aranýyor Dün yapýlan Güreþ Ligi müsabakalarý 4 saat gecikmeli yapýlabildi Minderde rötar vardý n Güreþ Ligi'nde dün yapýlan müsabakalarda tam bir kaos yaþandý. Saat 1'de tartýya alýnan güreþçiler mindere ancak saat 5'te çýkabildi Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen Güreþ Ligi'ne dün yapýlan müsabakalarla devam edildi. Ancak güreþçilerin mindere çýkmasý tam 4 saat gecikmeli gerçekleþti. Güreþ Federasyonu Salonunda yapýlan karþýlaþmalarýn saat 13.00'te baþlayacaðýný bilen birçok güreþ kulübü tam zamanýnda salonda hazýr bulundu. Ancak Doðu Akdeniz Üniversitesi sporcularýndan bazýlarýnýn salona zamanýnda gelmemesi nedeniyle tartýya alýnan diðer güreþçiler mindere çýkamadý. Bu arada salonda yeterli miktarda güreþ hakemi ve güreþ federasyonu yetkilisi olmamasý da karþýlaþmalarýn 4 saatlik rötarla baþlamasýna sebep olan nedenlerden birisi idi. SATILIK PUAN mücahit puaný satýlýktýr DEVREN KÝRALIK Lefkoþa'da devren kiralýk restoran. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm satýlýk arsa. Tel: AYZER EMLAK SATILIK Gönyeli'de metrekare Türk malý yeni daire, çok acil. Metehan'da kat daire Stg. Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat daire K. Kaymaklý'da kat daire Stg. Gönyeli'de ayakkare arsa Stg. Gönyeli'de bahçeli, garajlý villa KÝRALIK Hamitköy'de 3+1 lüks yeni eþyalý daire K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý daire 300 Stg. Yenikent'te eþyalý-eþyasýz daire Göçmenköy'de 3+1 eþyalý daire 750 TL K. Kaymaklý'da 2+1 beyaz eþyalý lüks daire Göçmenköy de kat lüks daire kiralýktýr. Kýzýlbaþ ta 3+1 zemin kat yeni daire kiralýktýr. 300 stg / Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

13 13 Mayýs 2012 Pazar 15 KTSYD ile UKÜ sahaya indi Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði ile Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Öðretim Görevlileri arasýnda oynanan geleneksel halý saha futbol maçýný KTSYD 5-3 kazandý Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nin her yýl düzenlediði Bahar Þenlikleri çerçevesinde organize edilen UKÜ Öðretim Görevlileri - KTSYD maçý önceki gece yapýldý. Uluslararasý Kýbrýs Üninersitesi kampüsü içerisindeki halý sahada yapýlan maç çok çekiþmeli ve zevkli geçti. Karþýlaþmada Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði 5-3 galip gelirken maçýn özellikle ikinci devresi çekiþme ve heyecana sahne oldu. Maç sonunda günün anýsýna hazýrlanan kupa, maçý kazanan KTSYD Takým Kaptaný Ahmet Ogan'a takdim edildi. Beþiktaþ Masterleri Güzelyurt'taydý Güzelyurt Spor Kompleksi'nin açýlýþýna katýlmak için adamýza gelen Beþiktaþ Masterleri, Güzelyurt Masterleri ile karþý karþýya geldi. Kalabalýk bir izleyici topluluðunun izlediði ve Beþiktaþ Masterleri'nde Samet Aybaba, Gökhan Keskin, Ali Eren, Recep Çetin ve Erkan Arseven gibi isimlerin de forma giydiði karþýlaþma 3-3'lük eþitlikle sonuçlandý. Baþlama vuruþunu Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün yaptýðý karþýlaþmanýn ardýndan açýlýþ törenine katýlan ekiplere ve karþýlaþmayý yöneten hakemlere plaketlerini Spor Koordinatörü Süleyman Göktaþ, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu takdim etti. Dürüst: Kompleksin gençliðe hayýrlý olmasýný temenni ederim Güzelyurt Spor Kompleksi'nin açýlýþýnda bir konuþma yapan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Spor Kompleksi'nin özelde Güzelyurt bölgesine, genelde ise ülke gençliðine hayýrlý olmasýný temenni ettiðini, böylesine güzel bir kompleksin hayata geçmesinde emeði bulunan herkese teþekkür ettiðini ifade etti. Ýspanya'da ilk cep Hamilton'un Formula 1 Ýspanya Grand Prix'sinde ''ilk cep'' McLaren'in Ýngiliz pilotu Lewis Hamilton'ýn oldu. Hamilton, sezonun beþinci ayaðý olan ve Barcelona'daki Katalanya pistinde yapýlacak yarýþýn sýralama turlarýnda 1: ile en iyi dereceyi elde etti. Formula 1 Ýspanya Grand Prix'sinde ''ilk cep'' McLaren'in Ýngiliz pilotu Lewis Hamilton'ýn oldu. Hamilton, sezonun beþinci ayaðý olan ve Barcelona'daki Katalanya pistinde yapýlacak yarýþýn sýralama turlarýnda 1: ile en iyi dereceyi elde etti. Ýkinci sýrada Williams'ýn Venezuelalý pilotu Pastor Maldonado ve üçüncü sýrada Ferrari pilotu Fernando Alonso yer aldý. Sýralamada ilk 10 þöyle oluþtu: 1- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2- Pastor Maldonado Williams-Renault 3- Fernando Alonso Ferrari 4- Romain Grosjean Lotus-Renault 5- Kimi Raikkonen Lotus-Renault 6- Sergio Perez Sauber-Ferrari 7- Nico Rosberg Mercedes 8- Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 9- Michael Schumacher Mercedes 10- Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari Hakemler Birliði kuruluþunun 50'nci yýlýný Golden Tulip Otel'de kutladý Hakemler Birliði 50 yaþýnda Düz giden arabanýn olmadýðý yarýþta, toz, duman ve lastik kokusu birbirine karýþtý Girne lastik koktu! Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu tarafýndan düzenlenen KKTC Lassa Drift Þampiyonasý'nýn ilk yarýþýnda 11 araba lastik yaktý. Lassa lastik kokularý Girne'ye kadar ulaþtý Futbol Hakemleri Birliði 50'nci kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Golden Tulip Otelde panel ve kokteyl düzenledi 1962 yýlýnda kurulan Futbol Hakemleri Birliði kuruluþunun 50'nci yýlýnda bir dizi etkinlik gerçekleþtiriyor. Bu etkinlikler çerçevesinde Golden Tulip Otel'de " Geçmiþten bu güne Kýbrýs Türk Futbolu ve Hakemliði" isimli bir panel düzenledi, ayni gecede bu güne kadar Hakemler Birliði Baþkanlýðý yapmýþ 22 kiþiye aný plaketi, faal üyelerine ise kýravat ile kalem takdim edildi. Panel sonunda Hakemler Birliði katýlýmcýlara kokteyl düzenledi. Moderatörlüðünü Derviþ Atakan'ýn yaptýðý panelde konuþmacý olarak Hakemler Birliði'nin ilk baþkaný Sami Efe, Özcan Özcanhan, Fevzi Beyar ve Alper Aligüllü katýlýmcýlara bilgiler aktardýlar. Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafýndan ilk kez bu yýl düzenlenen "KKTC Lassa Drift Þampiyonasý"nýn ilk yarýþý dün Girne Amerikan Üniversitesi'nde gerçekleþti. GAÜ Bahar Þenlikleri kapsamýnda düzenlenen ve GAÜ Otobüs Park Alaný'nda gerçekleþen yarýþta 11 araba mücadele etti. Saat 14:00'de baþlayan antrenman turlarýnýn ardýndan 16:00'da start alan arabalar, günün ilerleyen dakikalarýna kadar kýya kýya mücadele ettiler. 4 yarýþtan oluþacak olan "KKTC Lassa Drift Þampiyonasý"nýn ilk yarýþýnda yarýþçýlar kadar izleyenlerin de adrenalini yükseldi. KKTC Lassa Drift Þampiyonasý'nýn ilk yarýþýnda 11 arama lastik yaktý. Lassa lastik kokularý Girne'ye kadar ulaþtý ve Girne Lassa kokmuþ oldu.

14 Bursa, Kartal'ý sevindirdi Spor Toto Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda Bursaspor deplasmanda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u 4-0 maðlup etti. Bursaspor, Kupasý finalinde, Süper Lig'i ilk 2 sýrada bitirmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe ile karþýlaþacaðý için, statü gereði, Süper Final Þampiyonluk Grubu'nu 4. sýrada bitiren Beþiktaþ, Avrupa Ligi Grubu birincisiyle baraj maçý oynamadan, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkýný kazandý. Türkiye'nin "Kralý" aslan Ve Galatasaray þampiyon! Terim'in öðrencileri Türk futbol tarihinin unutulmasý mümkün olmayan þampiyonluklarýndan birine imza attý! Þike davasý ve Play-Off tartýþmalarýyla geçen sezonunun en büyüðü, Süper Final'in son maçýnda Fenerbahçe deplasmanýndan 0-0'lýk beraberlikle çýkan Galatasaray'ýn oldu. Ve Galatasaray þampiyon! Terim'in öðrencileri Türk futbol tarihinin unutulmasý mümkün olmayan þampiyonluklarýndan birine imza attý! Þike davasý ve Play-Off tartýþmalarýyla geçen sezonunun en büyüðü, Süper Final'in son maçýnda Fenerbahçe deplasmanýndan 0-0'lýk beraberlikle çýkan Galatasaray'ýn oldu. Cim Bom, böylece normal sezonunu 9 puan farkla önde bitirdiði ligin Süper Finali'nde de þampiyonluðu kaptýrmadý! Süper Final'in süper derbisi, düþük bir tempoda baþladý. Ezeli rakipler, ilk dakikalarda stresin de etkisiyle fazla üretken olamadý. Galatasaray, kendisine beraberliðin de yetmesi nedeniyle oyunu, ilk bölümde daha çok kendi sahasýnda kabul etti. Maçýn 7. dakikasýnda ise ilginç bir pozisyon yaþandý. Kaleci Muslera'nýn degajý sýrasýnda top, Semih'in önünde kaldý. Semih Þentürk'ün aðlara gönderdiði top ise kaleciye faul nedeniyle geçerli sayýlmadý. Fenerbahçe, mücadelenin ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan taraftý. Orta sahada kolay top kaybeden Fenerbahçe ve Galatasaray, buna raðmen topu kapmak için inanýlmaz bir mücadele sergiledi. Maçýn kalan dakikalarý ise inanýlmaz bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe, þampiyonluk golü için yüklenirken, Galatasaray ise bu skoru koruyarak, Kadýköy'de kupaya uzanmak istedi. Kalan dakikalarda gol olmadý ve Galatasaray, Kadýköy'de þampiyonluðunu ilan etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı