14 MART TIP HAFTASI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14 MART TIP HAFTASI 2011"

Transkript

1

2 14 MART TIP HAFTASI 2011

3 Yay nlayan STANBUL TAB P ODASI 14 Mart T p Haftas Komisyonu Eylül 2011 stanbul Tabip Odas Türkoca Caddesi, No: 17, Ca alo lu - stanbul Tel: Faks: Web: E-posta:

4 çindekiler Teflekkür / stanbul Tabip Odas 5 14 Mart T p Haftas Komisyonu 7 Girifl / Prof. Dr. M. Taner Gören 8 Taksim Töreni ve 14 Mart T p Bildirgesi 11 Ödüller T p Bilim ve Hizmet Ödülü 18 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Hizmet Ödülü 20 Dr. Nejat Yaz c o lu flçi Sa l Hizmet Ödülü ve Araflt rma Ödülü 27 Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yar flmas 28 Diflhekimi Sevinç Özgüner nsan Haklar, Bar fl ve Demokrasi Ödülü 30 Bas nda Sa l k Ödülleri 32 Basketbol Turnuvas 35 Doktorlar ve Sa l k Resim Yar flmas Ödülleri 39 Foto raf Yar flmas Ödülleri 50 Birim Ziyaretleri 57 Özel Okmeydan Hastanesi 58 Fatih Çapa AÇSAP 59 Fatih Toplum Sa l Merkezi 60 Küçük Mustafa Pafla Aile Sa l Merkezi 61 Fatih Verem Savafl Dispanseri 62 Sosyal Etkinlikler Tebriz den Toros a Feryal Öney, Cavit Mürtezao lu 66 Ahmet Telli den fiiir, Yavuz Bingöl den Müzik Dinletisi 67 Geleneksel Pop Rock Konseri 68 Hep Bir A zdan Anadolu Halk fiark lar 71 Sanatç Hekimler Sergisi Mart T p Bayram Kokteyli 74 Hizmet Plaket Törenleri 60. Y l Hizmet Plaket Töreni Y l Hizmet Plaket Töreni Y l Hizmet Plaket Töreni Y l Hizmet Plaket Töreni 123 Düzenleme Kurulu Çal flmalar 153 Paneller 157 Ulusal T p E itimi Akreditasyon Süreçlerimiz 163 Yüzleflme 181 Sa l k Ortam nda Cinsel Yönelim ve Kimlik Farkl l Nedeniyle Ayr mc l k 211 3

5

6 Teflekkür Dokuzuncusunu gerçeklefltirdi imiz 14 Mart T p Haftas etkinlikleri bu y lda yenilikleri ile daha etkin olarak gerçekleflti. Her y l oldu u gibi etkinlikler yo un bir eme in karfl l olarak ortaya ç k yor ve harcanan bu emeklerin afla da isimleri belirtilen kifli ve kurumlarca herhangi bir karfl l k beklemeden sunulmas etkinlikleri daha bir anlaml, de erli k l yor. T p Bilim ve Hizmet Ödülü jüri üyeleri; Prof. Dr. Tanju ATAMER, Prof. Dr. Vedat HAMURYUDAN, Prof. Dr. Lütfi TELC, Prof. Dr. Berrak YE EN, Prof. Dr. Ahmet fiah N, Doç. Dr. Acar AREN, Prof. Dr. Süleyman ÖZYALÇIN a, Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Hizmet / Teflvik Ödülü jüri üyeleri Dr. Savafl Baflar KAR- TAL, Dr. Ömer Faruk AYDIN, Prof. Dr. Gülhan TÜR- KAY, Prof. Dr. Günay Y lmaz Güngör, Funda KE- LEfi, Veysel ÖZTÜRK, Ecz. Hakan ERTEM,Prof. Dr. Gülhan TÜRKAY, Dr. Reyhan OYTUN Ö ÜT, Erdal GÜZEL, Dr. Ali DEM RCAN,Dr. Mustafa SÜLKÜ ye, Dr. Nejat Yaz c o lu flçi Sa l Araflt rma ve Hizmet Ödülleri jüri üyeleri Dr. Nazif YEfi LLETEN, Dr. Özcan BAR PO LU, Dr. fiule DOKUR, Prof. Dr. Zeki KILIÇARSLAN, Doç. Dr. Nadi BAKIRCI, Dr. Mustafa TAMYÜREK, Dr. Süheyla A KOÇ Diflhekimi Sevinç Özgüner nsan Haklar, Bar fl ve Demokrasi Ödülü jüri üyeleri Önder ATAY, Erdal GÜZEL, Hayati CAN, Abdülbaki BO A, Dr. Ümit ÜNÜVAR, Fatma BALPETEK, Dr. ncilay ERDO- AN, Dr. Lale TIRTIL a As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü jüri üyeleri Prof. Dr. Oya GÜRBÜZ, Prof. Dr. Ertu rul AYDEM R, Prof. Dr. Ayd n fiç MEN, Prof. Dr. Semih HALEZE- RO LU, Prof. Dr. M. Kamil KAYNAK, Doç. Dr. Akif TURNA, Prof. Dr. Yeflim ERB L, Prof. Dr. Cumhur YE EN, Prof. Dr. Berrak YE EN, Prof. Dr. Lütfi ÇA- KAR, Prof. Dr. Gülderen fiah N, Prof. Dr. Fehmi MERCANO LU, Prof. Dr. Hakan KARPUZ, Prof. Dr. Zeki ÖNGEN, Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR, Prof. Dr. Tülay ERKAN, Prof. Dr. Asuman ÇOBAN, Prof. Dr. Ahmet Gökhan AKKAN, Prof. Dr. Öner SÜZEN, Prof. Dr. A. P nar YAMANTÜRK ÇEL K, Doç. Dr. Müjgan AL KAfi FO LU, Prof. Dr. Sema ANAK, Prof. Dr. Ayper SOMER, Prof. Dr. Murat HANCI, Prof. Dr. Halil AK, Doç. Dr. Tayfun HAKAN, Prof. Dr. Güzin SKELEL, Prof. Dr. M. Akif ÖZDAMAR, Prof. Dr. Ebru TOKER, Prof. Dr. Levent KAYAALP, Doç. Dr. Türkay DEM R, Prof. Dr. Meral BERKEM, Prof. Dr. Faik ALTINTAfi, Doç. Dr. Gazi ZORER, Prof. Dr. Mustafa KARAHAN, Doç. Dr. Kaz m BEfi RL, Prof. Dr. Emin T REL, Prof. Dr. Sinan AR- SAN Bas nda Sa l k Ödülleri jüri üyeleri Sibel GÜNEfi, Ayflegül AYDO AN, fiule ÖZTÜRK, Mesude ERfiAN, Dr. Süheyla EKEMEN, DR. Ayflegül B LEN e, Foto raf Yar flmas jüri üyeleri Dr. Y. Ali ÖNER, Dr. Orhan YAYLA,Dr. Hilmi OR, Dr. Fahri ÖÇER, Dr. Semih KALEL, Dr. Cansu ÇAKIR,Dr. U ur ÇIK- RIKÇILI ya Doktorlar ve Sa l k Resim Yar flmas jüri üyeleri Dr. Hayri DAVAS, Yrd.Doç.Murat Mete A YAR, Sevda PEK, Coflkun KARGILI, Mine KARAHAN, Dr. Zeynep Olcay SOLAKO LU, Dr. Canan ALKIM a Sa l k Ortam nda Cinsel Yönelim Ve Cinsiyet Kimli- i Farkl l Nedeniyle Ayr mc l k panelistleri Prof. 5

7 Dr. Sermet KOÇ, Dr. Ejder Akgün YILDIRIM, Prof.Dr. Mustafa SERCAN, Dr. Koray BAfiAR, Öner CEYLAN, Dr. Nesrin YETK N, P nar ÖZER e Ulusal T p E itimi Akreditasyon Süreçlerimiz panelistleri Prof.Dr.Tolga DA LI, Doç.Dr. Sibel KALA- ÇA, Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Prof.Dr. Berrak YE EN, Prof. Dr. Zeynep SOLAKO LU na Yüzleflme panelistleri Prof. Dr. Do an fiah N, Bülent SOMAY, Celalettin CAN, Yrd.Doç.Dr. Murat PA- KER, Dr. Saffet Murat TURA, Prof. Dr. Nazan ÜS- TÜNDA a Birimlerinin ziyaretleri s ras nda gösterdikleri ilgi ve yak nl klar için Özel Okmeydan Hastanesi, Fatih Çapa AÇSAP, Fatih Verem Savafl Dispanseri, Fatih Toplum Sa l Merkezi, Küçükmustafa Pafla Aile Sa l Merkezi yöneticileri ve çal flanlar na, Bu y l kurulan stanbul Tabip Odas Türk sanat Müzi i Korosu nu özverilerle çal flt ran fief FerudunÖ- NEY ve Suat GÜNEY e ayr ca konsere solist olarak kat larak destek veren Dr. Adnan ÇOBAN a, Gelenekselleflen 14 Mart T p Haftas fienliklerinde Anadolu dan Ezgiler Konseri nde yer alan AX, TF Müzik Grubu, Dr. Erol ÜNDER, Dr. Ferda ERERE- NER ve Dr. Sami SARIGÜL E, Poprock konserinde yer alan KOPKOP, CABARET, MÜLTEC LER, JENGA ve UNKNOWN TRACK müzik gruplar na, fiiirleri ile demokrasi mücadelesine önemli yer alan flair Ahmet TELL ve fliir dinletisine flark lar yla kat - lan Yavuz B NGÖL e Salon kullan m nda destek veren Beyo lu Belediyesi ve Baflkan Ahmet MisbahDEM RCAN a Sergi salonu ve di er etkinlikler için olanaklar n sunan stanbul T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. M. BilginSAYDAM a, Geçen y llarda oldu u gibi bu y lda Prof.Dr. Cemi Demiro lu Oditoryumu ve olanaklar n etkinlikler için odam za sunan Cerrahpafla T p Fak. Dekan Prof. Dr. Özgün ENVER e, EME M Z VE MESLEK GELECE M Z Ç N 14 Mart Taksim Töreni ve Yürüyüflüne kat larak destek veren stanbul Eczac lar Odas, stanbul Diflhekimleri Odas, stanbul Veteriner Hekimler Odas Baflkan ve üyelerine ve di er demokratik kitle örgütleri yöneticileri ve üyelerine, Etkinliklerin en iyi flekilde gerçekleflmesi için katk - lar n ve emeklerini esirgemeyen, destek veren tüm dostlara, çal flanlar m za ve 14 Mart Komisyonu na teflekkür ederiz. STANBUL TAB P ODASI YÖNET M KURULU 6

8 Merhaba. Dokuz y ld r gerçeklefltirdi imiz 14 Mart T p Haftas etkinlikleri sa l kta yürütülen yo un mücadele sürecinden do al olarak etkilendi ve elinizde bulunan kitap gecikmeli olarak ç kma durumunda kald y l nda 14 Mart T p Haftas etkinliklerine bafllarken belirlenen hedeflere ulaflmak bizler için sevindirici. Umar z sizlerde ayn duygular paylaflmaktas n z. Etkinlikler için yapaca n z elefltiri ve öneriler etkinlikleri daha da güçlendirecektir. Etkinlikler içerisinde yer alan Taksim Yürüyüflü içinde bulundu- umuz süreç aç s ndan art k vazgeçilmezler aras nda yerini ald. Komisyon olarak etkinliklerin gerçekleflmesine emek veren, katk sunan tüm meslektafllar m z önümüzdeki y l yap lacak olan etkinlikler için bizlere önemli cesaret veriyor. Birlikte baflaraca m z 2012 y l 10. Y l 14 Mart T p Haftas etkinliklerinde buluflmak dile i ile. 14 MART TIP HAFTASI KOM SYONU 7

9 De erli Meslektafllar m, Hekimlerin t p balolar nda alabildi ine e lendi i, bir bayram niteli inde geçen 14 Mart lar çok eskilerde kald. 12 Eylül 1980 Darbesi nin ard ndan Ülkede bafllayan neo-liberal ekonomi rüzgar sa l k sistemini de etkisi alt na ald. Önce sa l kta dönüflümün teorik temeli at ld ve ard ndan 2002 Y l nda uygulamaya geçildi. Art k 14 Mart lar bayram olmaktan ç k p iyi ve nitelikli hekimli in y k m sürecinin ac lar n n yafland günler olmaya bafllad. Bu de iflim sonuçta olumlu bir geliflmeye yol açt ve 14 Mart T p Bayram, Ülkenin sa l k sorunlar n n tart fl ld, bunun yan s ra bilimsel ve kültürel etkinliklerin yafland, 14 Mart T p Haftas na dönüfltü. Bu y lki 14 Mart T p Haftas, bir sa l kta y k m program olan Sa l kta Dönüflüm Program na karfl verdi imiz mücadele sürecinde, bugüne kadar yap lanlar içinde en yüksek kat l mla gerçekleflen 13 Mart Mitingi nin coflkusu ile bafllad. Çok Ses Tek Yürek slogan ile gerçeklefltirilen mitinge kat lan hekimler ve di er sa l k emekçileri, meslek onurunun ayaklar alt na al nmas na, sa l n ticarilefltirilmesine, üniversite hastanelerinin çökertilmesine, t p e itiminin ve asistan e itimin yozlaflt r lmas na, tafleronlaflt rmaya, mesleki ba ms zl n simgesi olan muayenehane açma hakk n n gasp edilmesine ve her geçen gün büyük bir ivme ile artan hekime ve sa l k çal flanlar na yönelik fliddete karfl sonuna kadar mücadele edecek- 8

10 lerini yüksek sesler hayk rd lar ve grev karar ald lar. 14 Mart Sa l k Haftas, her y l oldu u gibi, Taksim Atatürk An t önündeki tören ile bafllad. Ödül törenleri, konserler, film gösterilerinin yan s ra bilimsel etkinlikler oldukça kalabal k kat l mlarla gerçekleflti. Birim ziyaretleri, yüz yüze görüflmenin meslektafllarla iletiflim kurmada ne kadar önemli oldu unu bize yaflayarak ö reten önemli etkinlikler oldu. Di er bir önemli etkinlik de fiiddete S f r Tolerans paneliydi. Her y l oldu u gibi bu y l da hizmet plaket töreni kat l mc lara duygulu anlar yaflatt. Haftan n sonunda 3000 meslektafl n kat l m ile gerçekleflen Eme imiz ve Mesleki Gelece imiz için 20 Mart Taksim Yürüyüflü haftay taçland ran etkinlik oldu. De erli Meslektafllar m, yi ve nitelikli hekimlik yapabilece imiz bir sa l k ortam için, uzun soluklu bir mücadele süreci, gelecek 14 Martlarda da bizi beklemektedir. Ancak, eninde sonunda, bayram havas nda geçirece imiz 14 Mart lar bizim mücadelemizle gelecektir. Hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyor, 14 Mart Sa l k Haftas etkinliklerinde eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Dr. M. Taner Gören stanbul Tabip Odas Yönetim Kurulu Baflkan 9

11

12 14 Mart T p Haftas 2011 Aç l fl Töreni 11

13

14 Taksim Töreni ve Hekimlerin 14 Mart T p Bildirgesinin Okunmas Biz hekimler, Birlikte çal flt m z tüm sa l k çal flanlar ile toplumun sa l için var z. Türkiye'nin dört bir yan nda çal flan hekim olarak herkese eflit, nitelikli ve ulafl labilir bir sa l k hizmeti sunmak istiyoruz. Dünya Bankas patentli Sa l kta Dönüflüm Program n n uygulay c s olmak istemiyoruz. 12 Eylül Darbesiyle birlikte sa l k hakk anayasal güvenceden yoksun kalm flt r. 12 Eylül ürünü olan AKP iktidar ise sa l al n r sat l r bir meta haline getirmifltir. Piyasa koflullar na terk edilen sa l k ortam nda hastalar müflteri halini alm flt r. Piyasan n belirledi i koflullara göre de il kamunun söz sahibi oldu u bir ortamda nitelikli sa l k hizmeti vermek istiyoruz. Ulusal sa l k otoritesi olan Sa l k Bakanl, tarihi bin y llara giden t p mesle inin ba ms zl n yok ederek sa l k çal flanlar n uluslararas sermayenin ucuz ifl gücü haline getirmeye bafllam flt r. Sermayenin tafleronu de il halk n sa l k hakk savunucusu olmak istiyoruz. 13

15 Biz hekimler, Genel Sa l k Sigortas ile prim sistemine geçilerek gelirimiz oran nda sa l k hizmeti al r duruma gelece- iz. Oysa biz, hiç bir ayr m gözetilmeksizin, genel bütçeden karfl lanan nitelikli ve ulafl labilir, eflit sa l k hizmeti sunmak istiyoruz. Birinci basamak sa l k hizmetinde koruyucu hekimlikten uzaklaflmam z isteniyor. Biz Aile Hekimli i merkezlerinde hekimleri yaln z b rakan, güvencesi olmayan sözleflmeli çal flmaya mahkum eden, toplum sa l merkezlerini c l zlaflt ran uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Hizmet hastaneleri e itim hastanelerine dönüfltürülürken asl nda e itim hastaneleri hizmet yükü alt nda e itimi b - rakmaya zorlan yor. Asistanlar, flefler e itim yerine hasta yükü alt nda eziliyor. E itim hastanelerinde performans bask s na son verilmesini istiyoruz. T p fakülteleri, ekonomik ve bilimsel özerklik taleplerine karfl n yüksek okul haline getirilmek isteniyor. Salt günümüzün de il gelece imizin de sa l n belirleyen üniversitelerin e itim ve araflt rma görevinin önündeki engellerin kald r lmas n istiyoruz. Hiçbir yurttafl m z, ülkenin neresinde yaflarsa yaflas n yetersiz t p fakültesi, yetersiz sa l k hizmetine lay k olamaz. Yeterli ö retim üyesi ve alt yap s olmayan t p fakülteleri aç larak t p e itiminin niteli inin düflürülmesine son verilmesini istiyoruz. Uluslararas sermaye ile aç lan özel hastaneler zincirinde hekim- 14

16 ler, özerklik ve ücret sorunlar ile karfl lafl - yor, iflsizlik kayg s na tutsak edilmek isteniyor. Hekimlerin güvenceli sözleflmeli çal flmalar n n sa lanmas n talep ediyoruz. Mecburi hizmet olarak sunulan baflar s z istihdam politikalar n n dayat lmas n, mesleki özgürlü ün diploma üzerinde konulan ipotekle k s tlanmas n istemiyoruz. fl kazalar ndan dolay giderek artan say da ölüm meydana gelmektedir. Güvencesiz çal flma, tafleronlaflmadan vazgeçilmesini, iflçi sa l ve ifl güvenli ini öne ç karan anlay flla, nitelikli e itimle sa lanan ifl yeri hekimli ine önem verilmesini istiyoruz. Ald m z e itimin, harcad m z eme in ve hepsinden önemlisi toplumun sa l na yapt m z katk lar n karfl l nda hakk m z olan istiyoruz. fl güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki ba ms zl k istiyoruz. Sa l k hizmeti s ras nda insana ve insanl a gösterdi imiz hürmet ve verdi- imiz de er bizim en k ymetli hediyemizdir. Biz hekimler, Eme imize, insan haklar na, çal flanlara, hukuka sayg l ; demokratik, eflitlikçi, mutlu ve huzurlu bir Türkiye de yaflamak istiyoruz. Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çal flan hekimler ad na Mekteb-i T bbiye-i fiahane nin aç ld 14 Mart 1827 den 184 y l sonra, 2011 y l n n 14 Mart nda mesle imizden, eme imizden ald m z güç, birlikte çal flt m z ekip arkadafllar m zla olan dayan flmam z, hizmet sundu umuz halk m zdan ald m z güven ve birliktelikle; mesle imiz, onurumuz, ifl güvencemiz, can güvencemiz, mesleki ba ms zl m z ve sa l k hakk m z için sonuna kadar mücadele edece imizi kamuoyuna sayg lar m zla duyururuz. stanbul Tabip Odas 15

17

18 STANBUL TAB P ODASI ÖDÜLLER

19 T p Bilim Ödülü Bilime orijinal katk s olan ve/veya kendi bilim dal nda sürekli olarak bilimsel çal flmalar üreten ve sürdüren kifliye verilmektedir. Prof. Dr. Mehmet ÖZAYDIN Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Öneren Kurum: Isparta Burdur Tabip Odas Yönetim Kurulu Baflkanl Ödül Gerekçesi: Jüri, bilim ödülünde aday n yay nlar n ve sitasyonlar n nitelik ve nicelik olarak de erlendirmifl; içeri i, süreklili i bak m ndan ödüle lay k bulmufltur. Jüri Üyeleri Prof. Dr. Tanju Atamer /.Ü. TF ç Hast. AD Hematoloji BD. Prof. Dr. Vedat Hamuryudan /.Ü.CTF Romatoloji Bilim Dal Prof. Dr. Lütfi Telci /.Ü. stanbul T p Fak. Anesteziyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Berrak Ye en / M.Ü. T p Fak. Fizyoloji AD. Prof. Dr. Ahmet fiahin / Ac badem Sa l k Grubu Doç. Dr. Acar Aren / stanbul E.ve Ar.Hastanesi Genel Cerrahi Klini i Prof. Dr. Süleyman Özyalç n /.Ü. TF Anestezi/Algoloji AD 18

20 T p Hizmet Ödülü Bir bilim dal veya araflt rma merkezinin kurulmas na öncülük eden, bu dallarda ekol yaratan ve kiflilerin yetiflmesini sa layan, sa l k alan nda yeni bir metodolojinin uygulanma ve yayg nlaflt r lmas na öncülük eden, toplum sa l aç s ndan önem tafl yan sorunlar n çözümü için sürekli ve yayg n bir çaba gösterenlere verilmektedir. Prof. Dr. Tan l KOCAGÖZ Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Öneren Kurum: Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Dekanl Ödül Gerekçesi: Aday n 4 uluslararas patent alm fl olmas ve patentlerinden birisinin tüberküloz gibi önemli bir konuda tan y h zland ran bir patent olarak Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan haz rlanan Tüberküloz Tan Rehberinde yer alm fl olmas d r. 19

21 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Hizmet - Teflvik Ödülü Ödülün Amac ; Türkiye de halk sa l na önemli katk larda bulunmufl olan Prof. Dr. Nusret Fiflek an s n yaflatmak ve stanbul da Temel Sa l k Hizmetleri alan nda önemli katk lar olan, iz b rakan çal flmalar yapan gerçek ya da tüzel kifli ya da kiflileri ödüllendirerek halk sa l n n geliflmesine katk da bulunmakt r. Jüri Üyeleri Dr. Savafl Baflar Kartal / stanbul l Sa l k Müdürlü ü Dr. Ömer Faruk Ayd n / stanbul Büyük fiehir Belediyesi Sa.Daire Bflk. Prof. Dr. Günay Y lmaz Güngör /.Ü. st.t p Fak. Halk Sa l AD Funda Kelefl / D SK Dev Sa l k- fl Sendikas Veysel Öztürk / Türk- fl Sa l k- fl Sendikas Ecz. Hakan Ertem / stanbul Eczac Odas Prof. Dr. Gülhan Türkay / stanbul Veteriner Hekimler Odas Dr. Reyhan Oytun Ö üt / stanbul Difl Hekimleri Odas Erdal Güzel / Sa l k Emekçileri Sendikas Dr. Ali Demircan / Pratisyen Hekimler Derne i Dr. Mustafa Sülkü / stanbul Tabip Odas 20

22 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Hizmet Ödülü Kad köy Belediyesi Çocuklar m z n Gülüflüne Sa l k Projesi Ödül Gerekçesi: Kad köy Belediyesi nin 2007 y l nda hizmete aç t Çocuk A z Difl Sa l Poliklini i, ilçedeki resmi ilkö retim okullar ndaki ö rencilere ücretsiz hizmet vermektedir y l itibariyle Kad köy ve Ataflehir ilçelerinde yer alan resmi ilkö retim okullar n n tamam na ulafl lm flt r. Poliklinikte, çal fl lan 980 ifl gününde toplamda adet tedavi ifllemi gerçeklefltirilmifl olup, günlük ortalama kapasite 119 çocuktur. Poliklinikte, dezavantajl olarak tespit edilen 6 mahallenin, belediyeye ait çocuk yuvalar ndaki 3-6 yafl aras çocuklar n, belediyeye ait Kad n S nma Evi ndeki kad n ve çocuklar n, ilçe s n rlar nda yaflayan mülteci vatandafllar n, Semiha fiakir Çocuk Esirgeme Kurumu ndaki kimsesiz çocuklar n, ilçe amatör spor okullar ndaki sporcu çocuklar n da tarama ve tedavileri periyodik olarak gerçeklefltirilmektedir. Poliklini e 23 haziran 2009 tarihinde engelli vatandafllar için difl ameliyathane ünitesi eklenmifltir. Kad köy ilçesinde yer alan 4 adet özel e itim okulu ile 35 resmi ilkö retim okulundaki engelli ö renciler, bu ameliyathanenin hedef kitlesini oluflturmaktad r. Bugün gelinen noktada, sadece Kad köy ile s n rl kalmay p di er ilçelerden ve hatta di er illerden gelen birçok engelli vatandafllar da bu bu hizmetlerden faydaland r lmaktad r. Engelli hastalar n birço u, down sendromu, otizm, mental motor retardasyon, spastisite ve cp teflhisi konan hastalardan oluflmaktad r. Fakat çok nadir görülen "di george, rett, bor, treacher collins, halloverden spatz, pallister killian sendromu ve sspe" tan s konan hastalara da genel anestezi alt nda difl tedavisi hizmeti verilmifltir. 21

23 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Teflvik Ödülü Derelerin Kardeflli i Platformu Ödül Gerekçesi: Rize nin Çaml hemflin ilçesinde F rt na Vadisi üzerinde 1996 da, Rize nin F nd kl ilçesindeki Ar l ve Ça layan Vadileri üzerinde da kurulmas planlanan HES projelerine karfl yerel halk taraf ndan demokratik ve hukuksal mücadelenin bafllat lm fl. Bölgenin di er vadileri üzerinde de benzer projelerin gelifltirildi i ö renilmifl ve bu yönde mücadelelerin dayan flma ve birliktelik içinde verilmesi gereklili i ile Rize, Artvin, Trabzon, Gümüflhane, Bayburt, Giresun, Ordu, Amasya, Samsun, Tokat ve Sinop illeri ile ilçelerindeki derelerin temsilcileri ve çevre örgütleri taraf ndan Derelerin Kardeflli i Platformu oluflmufltur. Platform o günden bu yana sular m z n ve do al varl klar m z n metalaflt r larak, piyasalaflt r larak, özellefltirilerek ya ma edilmesine, do al yaflam alanlar - m za geri dönüflümsüz zararlar verilmesine birlikte karfl ç kmakta ve etkinlikler düzenlemektedir. Anayasal hak ve ödevlerimiz, hukukun üstünlü üne olan ba l l m z ve demokrasiye olan inanc gere i, yerel halk mücadelesinden ald güçle, bütün projeler durdurulup, Su Kullan m Haklar ve Üretim Lisanslar iptal edilinceye, vadilerimizde yaflanan katliamlar durdurulup, sular m z n ticarilefltirilmesinin önüne geçinceye kadar bundan sonra da var gücümüyle mücadeleyi devam ettirme azim ve kararl - l nda oldu unu kamuoyu ile paylaflmaktad r. 22

24 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Teflvik Ödülü Nükleer Karfl t Platform Ödül Gerekçesi: 1978 lerde Akkuyu Nükleer Santral Projesine karfl bafllayan,1993 tarihli 1. Nükleer Karfl t Kongre ve Nükleer Karfl t Platformlar ile yeniden ivme kazana, 1999 y l sonunda EMO öncülü ünde doruk noktas na ulaflan Nükleer Santrallere Karfl Güçbirli i Platformu çok genifl örgütlerden, farkl gruplardan, binlerce birey den oluflmufltur y l nda Sinop ta beklide Türkiyenin en büyük çevre mitingi Çernobilin y l dönümünde gerçeklefltirilmifltir. Nükleer Karfl t Platform Türkiye de ne zaman Nükleer Santraller gündeme gelse h zla refleks gösteren bir yap ya ve örgütlenmeye kavuflmufltur. Nükleer Karfl t Platform (NKP), Türkiye nin ve dünyan n neresinde olursa olsun nükleer enerji üretimine ve nükleer silahlara karfl çal flmalar yürüten kurum, kurulufl ve kiflilerden oluflan bir buluflma zeminidir. 23

25 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Teflvik Ödülü Üçüncü Köprü Yerin Yaflam Platformu Ödül Gerekçesi: 3.Köprü Yerine Yaflam Platformu stanbul a yap lmas planlanan 3. köprü projesinin, öncelikle tüm stanbullular n insanca yaflanabilecek bir kent ve sa l kl bir çevre hakk n n gasp na yönelik çok boyutlu neo-liberal bir sermaye sald r s n n arac olarak gündeme getirildi ini kamuoyuyla paylafl p, toplumun tüm kesimlerinin deste ini alan ilerici toplumsal bir duyarl l k oluflturarak, bu projenin gerçeklefltirilmesini önlemek amac yla 3,5 y l önce kuruldu. Bu güne de- in; 21 Mart 2008-Dünya Ormanc l k Haftas nda 3. Köprü projesinin ilk güzergah olarak aç klanan Havantepe de yap lan bas n aç klamas. 21 Aral k 2008 de Beykoz da protesto yürüyüflü. 18 Temmuz 2009 tarihinde Sar yer meydan nda miting. 30 A ustos 2009 tarihinde platform bilefleni Sar - yer Halkevi nin ça r s yla Tarabya üstü, Ömürtepe ve Kireçburnu halk taraf ndan gerçeklefltirilen kitlesel yürüyüfl Eylül 2009 tarihleri aras nda, 3. Köprü projesinin Belediye Meclisi nden geçmesini engellemek için stanbul Büyükflehir Belediyesi önünde bir haftal k nöbet tutma eylemi. 11 Ekim 2009 tarihinde Befliktafl Meydan nda platform taraf ndan yap lan kitlesel bas n aç klamas. 28 Mart 2010 tarihinde Dünya Ormanc l k Haftas nda Fatih Ormanlar önünde insan zinciri oluflturma eylemi. 3. Köprü projesinin BB taraf ndan onayland 17 Haziran 2010 tarihinde BB önünde eylem. 2 Eylül 2010 da Kireçburnu sahilinde eylem. 26 Aral k 2010 tarihinde Kad köy Meydan nda miting. 4 Mart 2011 TOK Konut Kurultay protestosu. Derbent ve Ayazma mahallelerine ziyaretler. Hukuksal mücadele aç s ndan ise platformun birçok bilefleni taraf ndan BB karar na karfl yürütmeyi durdurma davalar devam etmektedir. 24

26 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Teflvik Ödülü Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu Ödül Gerekçesi: Suyun Ticarilefltirilmesine Hay r Platformu (STHP), 2008 y l Nisan ay nda öncelikle 2009 Mart nda stanbul da yap lmas planlanm fl olan 5. Dünya Su Forumu na karfl, genelde de Türkiye de suyun ticarilefltirilme sürecine karfl mücadele etmek üzere kurulan bir Platformdur. Bugün itibar yla say lar 100 ü bulan bileflenleri aras nda sendikalar, meslek örgütleri, emekten yana siyasi partiler, sosyalist ve devrimci örgütler, do a ve ekoloji dernekleri, akademisyenler bulunmakta olup; yürütme kurulu TTB, TMMOB, D SK, KESK ve Su-Politik Çal flma Grubu ndan oluflmaktad r. STHP, 2008 Nisan ve 2009 Mart aylar aras nda Türkiye ölçe inde güçlü bir muhalefet oluflturabilmek için baflta stanbul olmak üzere ülkenin çeflitli yerelliklerinde toplant lar düzenlemifl ve sürecin bütünlüklü bilgisi ile suyun ticarilefltirilmesinin ard ndan yaflanacak olan ekolojik ve toplumsal y k m sürecini dünya örnekleri üzerinden görünür k lmaya çal flm flt r. Ayn süreçte Aral k 2008 de bir uluslar aras panelforum da düzenleyen STHP, Mart 2009 da düzenleyece i Karfl Forum a haz rl k sürecine Latin Amerika, Avrupa, ABD ve Asya ülkelerinin aktivistlerini de dahil etmifltir. Bu süreçte Platforma kat l mlar da h zla artm flt r. Mart 2009 daki Karfl Forum etkinlikleri kapsam nda Platform iki gün süren atölye çal flmalar n n yan s ra, Sütlüce Kongre Merkezi önünde bir bas n aç klamas ve uluslar aras bir konferans düzenlemifltir. 25

27 Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Teflvik Ödülü GDO ya Hay r Platformu Ödül Gerekçesi: Baflta ekolojik ürün üreticileri ve ekoloji örgütleri olmak üzere tüm ülkede örgütlü çevre platformlar - n oluflturan yerel derneklerden ve konuyla do rudan ilgili STK lardan oluflan ba ms z bir yap olan Geneti i De ifltirilmifl Organizmalara Hay r Platformu 2004 y l nda kurulmufltur. Genetik yap lar biyoteknoloji flirketleri taraf ndan laboratuar koflullar nda de ifltirilip do aya sal nan GDO lu bitkiler ve bunlardan yap lan g da ve yemlerin canl sa l, ekoloji ve biyoçeflitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini halka anlatmaya çal flan, çok uluslu tohum tekellerine karfl mücadele veren ve GDO lu tar m ürünleri ile g dalar n ülkemize giriflini durdurmaya çal flan bir platformdur. 26

28 Dr. Nejat Yaz c o lu flçi Sa l Araflt rma Ödülü / Bilim Ödülü Ödüllerin amac ; Türkiye de iflçi sa l alan nda yap lan bilimsel nitelikli çal flmalar ve iflçi sa l n n geliflimine katk sa layan hizmetleri ödüllendirmek, kifli ve kurulufllar çal flmalar için teflvik etmektir. Doç. Dr. Metin AKGÜN Çal flman n Ad : Eski Kot Tafllama flçilerinde Silikoz Epidemisi konulu çal flma Gerekçe Yap lan çal flma, kitlesel bir tarama yap lm fl olmas ve kot tafllama iflçilerinde Silikoz görülme olgusunun medyada yer almas d fl nda bilimsel alanda da duyurusunun yap lmas aç s ndan de erli bulunmufltur. Jüri Üyeleri Dr. Nazif Yeflilleten / TTB E iticisi Dr. Özcan Baripo lu / flyeri Hekimi - TTB E iticisi Dr. fiule Dokur / stanbul Meslek Hastal klar Hastanesi Prof. Dr. Zeki K l çarslan /.Ü. TF Gö üs Hastal klar AD Doç. Dr. Nadi Bak rc /Ac badem Üniv.T p Fak. Halk Sa l AD Dr. Mustafa Tamyürek / flçi Sa l ve flyeri Hekimli i Komisyonu Dr. Süheyla A koç / stanbul Tabip Odas Yönetim Kurulu Ad na) 27

29 Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yar flmas Ödülün amac ; 27 Temmuz 1998 y l nda stanbul T p Fakültesi Sualt Hekimli i ve Hiperbarik T p Anabilim Dal nda çal flmas s ras nda meydana gelen kazada, yaflam n yitiren meslektafl m z Asistan Dr. Cengiz Çetin in ( ) an s yaflatmak, uzmanl k e itimi sonras ndaki asistan tezlerinde nitelikli ve özgün çal flmalar teflvik etmek ve tez dan flmanl yapan e iticileri onurland rmakt r. 1) Dr. Burcu Göker.Ü stanbul T p Fakültesi Nöroflirurji Anabilim Dal Endoskopik Transforaminal Lomber disk cerrahisinde anatomik özelliklerin belirlenmesi ve klinik uygulamalara yönelik özel tasar m cihaz kullan m (taze cesetlerde çal flma) Tez Dan flman : Prof. Dr. Ali Tuncay CANBOLAT 2) Dr. Ahmet Korkut BELL.Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal Sentinel lenf nodülü pozitif olan meme kanseri hastalar nda sentinel d fl lenf nodülü metastazlar n n belirlenmesi için kullan lan iki farkl modelin de erlendirilmesi Tez Dan flman : Prof. Dr. hsan TAfiÇI 3) Dr. Ahmet SALDUZ.Ü stanbul T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Steroid olmayan Antiinflamatuar ilaçlar n ve Hidroksiapatit kaplaman n kemik tutumunu üzerindeki etkileri: Biyomekanik ve histolojik deneysel çal flma Tez Dan flman : Doç. Dr. Önder. KILIÇO LU Jüri Üyeleri Prof. Dr. Oya GÜRBÜZ, Prof. Dr. Ertu rul AYDEM R, Prof. Dr. Ayd n fiç MEN, Prof. Dr. Semih HALEZERO LU, Prof. Dr. M. Kamil KAYNAK, Doç. Dr. Akif TURNA, Prof. Dr. Yeflim ERB L, Prof. Dr. Cumhur YE EN, Prof. Dr. Berrak YE EN, Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR, Prof. Dr. Gülderen fiah N, Prof. Dr. Fehmi MERCANO LU, Prof. Dr. Hakan KARPUZ, Prof. Dr. Zeki ÖNGEN, Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR, Prof. Dr. Tülay ERKAN, Prof. Dr. Asuman ÇOBAN, Prof. Dr. Ahmet Gökhan AKKAN, Prof. Dr. Öner SÜZEN, Prof. Dr. A. P nar YAMANTÜRK ÇEL K, Doç. Dr. Müjgan AL KAfi FO LU, Prof. Dr. Sema ANAK, Prof. Dr. Ayper SOMER, Prof. Dr. Murat HANCI, Prof. Dr. Halil AK, Doç. Dr. Tayfun HAKAN, Prof. Dr. Güzin SKELEL, Prof. Dr. M. Akif ÖZDAMAR, Prof. Dr. Ebru TOKER, Prof. Dr. Levent KAYAALP, Doç. Dr. Türkay DEM R, Prof. Dr. Meral BERKEM, Prof. Dr. Faik ALTINTAfi, Doç. Dr. Gazi ZORER, Prof. Dr. Mustafa KARAHAN, Doç. Dr. Kaz m BEfi RL, Prof. Dr. Emin T REL, Prof. Dr. Sinan ARSAN 28

30

31 Diflhekimi Sevinç Özgüner nsan Haklar Bar fl ve Demokrasi Ödülü Ödülün amac ; 23 May s 1980 tarihinde Mecidiyeköy'deki evinde demokrasi düflman katiller taraf ndan öldürülen bar fl ve demokrasi savaflç s, TTB Merkez Konseyi üyesi Diflhekimi Sevinç Özgüner in an s n yaflatmak, insan haklar, bar fl ve demokrasi alan nda çal flma yapanlar onurland rmak ve bu alanlarda yap lacak yeni çal flmalar teflvik etmektir. Ömer - Nejla Kurt Biz bar fl istiyoruz, karanl k odaklar n aç a ç kar lmas n istiyoruz. Baflka bir fley de il fierzan KURT: 8 Kas m 1989 da dünyaya geldi. Annesinin iflçi olmas ndan kaynakl anneannesi, teyzesi, amca ve hala k zlar n n bak mlar yla büyük bir özenle büyütüldü. Aile bireylerine, ö retmen ve arkadafllar na sayg l, herkes taraf ndan sevilen, toplumun sorunlar na duyarl, geçmifli araflt ran, sorgulayan, mitolojiye, dinlere ve tarihe özel merak olup, sorunlar n n çözümünde örgütlülü e önem veren fliddet karfl t kiflisel özelliklere sahipti. Mu la Üniversitesinde okurken 12 May s 2010 tarihinde Mu la Emniyet Teflkilat 'nda görevli derin lakab yla an lan ve karanl k güçlerle hareket eden polis G.fi. taraf ndan silahla vurularak a r yaraland. Mu la Valili i ve polisi uzun süre Kurt'u yaralayan kurflunun polis tabancas ndan ç kmad n öne sürmüfl ancak 17 May s'ta Güvenlik fiube'de görevli polis memuru olayla ilgili tutuklanm flt. 24 May s 2010'da zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Anestezi Yo un Bak m Servisi'nde komadan ç kamayarak yaflam n yitirdi. Batman'da s n f ö retmeni olan baba Ömer ve anne Nejla Kurt hastanenin teklifi olmadan organ naklini kabul etmifltir. Jüri Üyeleri Dr. Ümit Ünüvar / Türkiye nsan Haklar Vakf Fatma Balpetek / stanbul Difl Hekimleri Odas Abdülbaki Bo a / Türkiye nsan Haklar Derne i Önder Atay / D SK Hayati Can / TMMOB rdal Güzel / KESK Dr. Lale T rt l / stanbul Tabip Odas Yönetim Kurulu Dr. ncilay Erdo an / TO nsan Haklar Komisyonu 30

32 Dr. Naki BULUT Meslek etik kurallar na ayk r davranan bir hekim olmaktansa, devletin 19,20 lira zarar etmesine neden olmak; devletimizin onuru dikkate al nd nda daha küçük bir kay pt r. Mu la Cezaevi Savc s, Mu la Devlet Hastanesi ne muayeneye getirilen hükümlü E.K. y jandarma ve infaz koruma memurlar n n önünde muayene etmeyen Dr. Naki Bulut hakk nda soruflturma açt. Gerekçe: Hükümlünün nakli için bofl yere 19 lira 20 kuruflluk harcama yap lmas na neden olarak devleti zarara u ratmak! Hekimlik mesle inin nas l yürütülece i, ulusal sa l k mevzuat nda, TTB Hekimlik Meslek Eti i Kurallar nda, T bbi Deontoloji Tüzü ü nde, Hasta Haklar Yönetmeli i nde, Uluslararas Sözleflmelerde, stanbul Protokolü nde ve Dünya Tabipler Birli i Bildirgeleri nde tan mlanm flt r. Hekimler hastalar n, rk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlar ile sair farkl l klar dikkate almadan mesleklerini yürütmek zorundad r. Tutuklu ve hükümlülerin muayenesi de di er hastalar nki gibi, kiflilik haklar na sayg l, hekimlik sanat - n uygulamaya elveriflli koflullarda yap lmal ve onlar n gizlilik haklar korunmal d r. Polis ya da di er kolluk görevlileri hiçbir zaman muayene odas nda bulunmamal d r. Hekimin, bu koflullar n sa lanmas için ilgililerden istekte bulunma hakk ve sorumlulu- u vard r diyen Dr. Naki Bulut; nsan haklar n ve hasta haklar n ihlal eden bir devletin hekimi olaca - ma, hekimlik meslek etik kurallar na ayk r davranan bir hekim olaca ma, devletin lira zarar etmesine neden olmak; devletimizin onuru dikkate al nd - nda daha küçük bir kay pt r. nsan haklar n tan - mayan, devletin kendilerine verdi i yetkileri kötüye kullanan kiflilerin, devlete verdikleri maddi ve manevi zarar n karfl l hesaplanamayacak kadar büyüktür. diyerek hekimlik mesle i uygulamas n ödünsüz ve onurlu bir flekilde savunmufltur. 31

33 Bas nda Sa l k Ödülleri TV ARAfiTIRMA Celal P R / NTV Çevre kirlili inin insan sa l na olan etkilerini sunmufl oldu u programlara tafl mas nedeniyle, TV HABER Meral AKKAYA / Ulusal Kanal fieker Ölçüm Çubuklar n n SGK taraf ndan ödenme yönteminin zorluklar n ve ma duriyetlerini gözler önüne seren s ral haberleri nedeniyle, TV PROGRAM Ali TEZEL / Bloomberg TV Çal flma Hayat Program Çal flma hayat na ve çal flan haklar na iliflkin bilgilendirici programlar nedeniyle, DERG Doktor Dergisi Sa l k alan nda seçtikleri konular taraflar ndan görüfl alarak objektif bir biçimde yans tmas nedeniyle, 32

34 GAZETE / ARAfiTIRMA Serkan Ocak / Radikal Dilovas nda Herfley Normal Dilovas ndaki kontrolsüz sanayileflmenin halk sa l üzerindeki etkiyi taraflar ndan görüfl alarak objektif bir dille yans tmas nedeniyle... GAZETE/HABER Sibel Bahçetepe / Cumhuriyet Sa l k alan nda yapm fl oldu u haberlerin sa l k hakk mücadelesine katk s nedeniyle, KÖfiE YAZISI Mehvefl Evin / Milliyet Doktora Tüccar, Hastaya Koyun Muamelesi Yaz s yla performans sisteminin toplum sa l na olan olumsuz etkisini ve hekimlik mesle inin erozyona u rama biçimini aç k ve yal n bir dille kaleme almas nedeniyle... NTERNET GAZETEC L Begüm Çelikkol / Habertürk nternet Sitesi Aile Hekimli i stifa Ediyor bafll kl haberi ile Aile Hekimli inin gelinen son noktada ne durumda oldu unu gözler önüne sermesi nedeniyle, 33

35 JÜR ÖZEL ÖDÜLÜ Umay Aktafl / Radikal Cezaevinde HIV Pozitif Mahkûma laç Yok, bafll kl haberine ülkemizin kanayan yaras olan cezaevlerinde hasta olman n s k nt lar na de inmesi nedeniyle, ödül verilmesine karar verilmifltir. Jüri Üyeleri Ayflegül Aydo an / ESAM fiule Öztürk / Görsel Bas n Temcilcisi (FOX TV) Mesude Erflan / Yaz l Bas n Temsilcisi (Hürriyet) Dr. Ayflegül Bilen / stanbul Tabip Odas Yönetim Kurulu Dr. Süheyla Ekemen / Hekim Forumu Dergisi 34

36 BASKETBOL TURNUVASI

37 STANBUL TIP FAKÜLTES stanbul Tabip Odas ile ortaklafla olarak 6.s düzenlenen 14 Mart T p Haftas Basketbol Turnuvas 28 fiubat -12 Mart 2011 tarihleri aras nda Co rafya ve Prof.Dr. Kaya Ç L NG RO LU Spor Salonlar nda gerçekleflmifltir. Bayanlarda yeterli kat l m n olmamas sebebi ile sadece erkekler kategorisinde düzenlenen Turnuva ya Üniversitemizden 5 Fakülte 2 Yüksek Okul tak m, Marmara Üniversitesinden bir Fakülte tak m, bir toplulu u temsil eden 2 tak m, laç sektöründen 3 Firma tak m olmak üzere 13 tak m kat lm flt r. Turnuva l Hakem Kurulu Hakemleri taraf ndan yönetilmifl, her karfl laflmada iki baflhakem, üç masa görevlisi ve bir teknik komiser görev alm flt r. F NAL Final karfl laflmas stanbul t p Fakültesi ve Marmara Üniversitesi T p Fakülteleri aras nda gerçekleflmifl, normal sürede sona eren karfl laflma uzatmada stanbul T p Fakültesinin lehine sonuçlanm flt r. ÖDÜLLER lk üç s ray alan tak mlara kupa ve Madalyalar stanbul Tabip Odas Baflkan Yard mc s Dr. Hasan O AN ve stanbul T p Fakültesi Dekan Yard mc s Prof. Dr. Güher SARUHAND RESKENEL taraf ndan verilmifltir. 1) STANBUL TIP FAKÜLTES 2) MARMARA TIP FAKÜLTES 3) MEZUNLAR EN DE ERL OYUNCU +50 Yafl En De erli Oyuncu Ödülü: MEZUNLAR Diflhekimi Mustafa T RYAK (65 Yafl) Yafl En De erli Oyuncu Ödülü: BAYER 2 Alpaslan ALPER (41 Yafl) 30 Yafl alt En De erli Oyuncu: stanbul T p Fakültesi Altan TAfiDEM R (24 Yafl) 36

38 MARMARA TIP FAKÜLTES Alpaslan ALPER MEZUNLAR Altan TAfiDEM R 37

39

40

41 40

42 41

43 Anas n f ö rencileri B R NC HAKAN BORA YAVUZKARA Özel Eyübo lu Ataflehir.Ö.O K NC EK N fi MAL fientürk fiehit Pilot Muzaffer Erdönmez.Ö.O ÜÇÜNCÜ MEHMET ERDO AN stek Ö. Bar fl Anaokulu 42

44 1. Kategori (1. ve 2. S n flar) B R NC AYSHA ASS S KOÇTÜRK Bilfen Ataflehir.Ö.O K NC EYLÜL ÖZDO AN Büyükreflitpafla.Ö.O ÜÇÜNCÜ ELV N ELTEL FMV Özel Erenköy Ifl k.ö.o 43

45 2. Kategori (3. ve 4. S n flar) B R NC S NEM SÜRMEL Bilfen Koleji Ataflehir K NC UMUT ÇAKIRTAfi Ömer Seyfettin lkö retim Okulu ÜÇÜNCÜ LAYDA fienkardefiler Sar yer Do a Koleji 44

46 3. Kategori (5. ve 6. S n flar) B R NC BERRE EREN Büyükreflitpafla lk Ö retim Okulu K NC BURAK KÖSE Kartal Milli E itim Vakf ÜÇÜNCÜ MELTEM BALER Do ufl E itim Kurumlar 45

47 4. Kategori (7. ve 8. S n flar) B R NC EK NSU OLKAN Milli E itim Vakf Özel Bas nköy Okullar K NC BUKET AKÇEL K Ata.Ö.O. / Ataflehir ÜÇÜNCÜ LAYDA ÇEÇEN Halkal Cumhuriyet.Ö.O. 46

48 Jüri üyeleri; Dr. Hayri Davas Emekli Hekim Ressam, Yrd.Doç.Murat Mete A yar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. Ö retim Üyesi Sevda pek stanbul Erkek Lisesi Resim Ö retmeni, Coflkun Karg l Emekli Resim Ö retmeni Bilgehan Atalay GSD E itim Vakf ÖO Resim Ö retmeni, Dr. Zeynep Olcay Solako lu stanbul T p Fak. Ö retim Üyesi Dr. Canan Alk m fiiflli Etfal E itim Arfl. Hast. Resim Sanatç s 47

49 48

50 49

51 Foto raf Yar flmas RENKL BASKI B R NC SÜLEYMAN ÇAM Çocuklu um Jüri üyeleri; Dr. Ömer TÜREL, Dr. Orhan YAYLA, Dr. Asiye PEREK, Dr. Hilmi OR, Dr. Fahri ÖÇER, Dr. Hamza YILDIZ, Dr. lker TAfiDEM R 50

52 RENKL BASKI K NC BAYRAM fiah N Kap d flardakiler RENKL BASKI ÜÇÜNCÜ SÜLEYMAN ÇAM Bal k Ekmek 51

53 D J TAL BASKI B R NC FAT H BALKAN Ehl-i Keyf 52

54 D J TAL BASKI K NC YAS N CEYLAN stanbul u Dinliyorum D J TAL BASKI ÜÇÜNCÜ BEHLÜL BAfi Hüzün 53

55 S YAH BEYAZ BASKI B R NC SÜLEYMAN ÇAM Sümela 54

56 S YAH BEYAZ BASKI K NC SÜLEYMAN ÇAM Adam olacak çocuk S YAH BEYAZ BASKI ÜÇÜNCÜ SELMA ORANSAY Kafeste 55

57 56 Dr. Süleyman Çam

58 B R M Z YARETLER

59 Özel Okmeydan Hastanesi 58

60 Fatih Çapa AÇSAP 59

61 Fatih Toplum Sa l Merkezi 60

62 Küçük Mustafa Pafla Aile Sa l Merkezi 61

63 Fatih Verem Savafl Dispanseri 62

64

65

66 SOSYAL ETK NL KLER

67 Tebriz den Toros a... Feryal Öney, Cavit Mürtezao lu 66

68 Ahmet Telli den fiiir, Yavuz Bingöl den Müzik Dinletisi 67

69 Geleneksel T p Haftas Pop-Rock Konseri 68

70 69

71 70

72 Hep Bir A zdan Anadolu Halk fiark lar Söylüyoruz Dr. Sami Sar gül Dr. Erol Ünder Dr. Ferda Erener 71

73 72

74 Sanatç Hekimler Sergisi 73

75 14 Mart T p Bayram Kokteyli 74

76 75

77 76

78 77

79 78

80 60. YIL H ZMET PLAKET TÖREN

81 60. Y l Hizmet Plaket Töreni 80

82 81

83 82

84 83

85 84

86 50. YIL H ZMET PLAKET TÖREN

87 50. Y l Hizmet Plaket Töreni 86

88 87

89 88

90 89

91 90

92 91

93 92

94 93

95 94

96

97

98 40. YIL H ZMET PLAKET TÖREN

99 40. Y l Hizmet Plaket Töreni 98

100 99

101 100

102 101

103 102

104 103

105 104

106

107 106

108 107

109 108

110 109

111 110

112 111

113 112

114 113

115 114

116 115

117 116

118 117

119 118

120 119

121 120

122 121

123

124 25. YIL H ZMET PLAKET TÖREN

125 25. Y l Hizmet Plaket Töreni 124

126 125

127 126

128 127

129 128

130 129

131 130

132 131

133 132

134 133

135 134

136 135

137 136

138 137

139 138

140 139

141 140

142 141

143 142

144 143

145 144

146 145

147 146

148 147

149 148

150 149

151 150

152 151

153 152

154 DÜZENLEME KURULU ÇALIfiMALARI

155 Dr. Nejat Yaz c o lu flçi Sa l Hizmet ve Araflt rma Ödülü Jürisi Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa l Hizmet Ödülü Jürisi 154

156 Doktorlar ve a l k Resim Yar flmas Jürisi T p Bilim Ödülü Jürisi 155

157

158 PANELLER

159 Sa l k Ortam nda Cinsel Yönelim ve Kimlik Farkl l Nedeniyle Ayr mc l k 158

160 Ulusal T p E itimi Akreditasyon Süreçlerimiz 159

161 Forum: fiiddete S f r Tolerans/ Ne Yapmal? 160

162 Yüzleflme Paneli 161

163

164 ULUSAL TIP E T M AKRED TASYON SÜREÇLER M Z PANEL MODERATÖR Prof. Dr. Tolga Da l KONUfiMACILAR Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulu nun Oluflumu Doç. Dr. Sibel Kalaça M.Ü. T p Fakültesi T p E itimi AD Ulusal Akreditasyon Sürecinde Fakülte Deneyimi Doç. Dr. Mehmet Ali Gülp nar M.Ü. T p Fakültesi T p E itimi AD Ziyaret Ekibinin Perspektifinden lk Deneyimler Prof.Dr. Berrak Ye en M.Ü. T p Fak. Fizyoloji AD Ulusal Akreditasyon Sürecine Bafllang çtan Bakmak Prof. Dr. Zeynep Solako lu.ü. stanbul T p Fak. T p E itimi AD

165 Ulusal T p E itimi Akreditasyon Süreçlerimiz Prof. Dr. Tolga Da l Çok de erli kat l mc lara ve konuflmac konuklar m - za hofl geldiniz diyorum. stanbul Tabip Odas n n 14 Mart T p Haftas Etkinlikleri içerisinde düzenledikleri t p e itimiyle ilgili bu çok önemli panelin daha kalabal k olmas n isterdik. Ama sonuçta e itimini önemseyen, bu konuda ciddi kayg duyan bir toplulu un burada bulunmas n görmek de sevindirici. Çünkü bu Sa l kta Dönüflüm Program n n, t p e itimi alan nda gerçekten çok daha vahim sonuçlar var Özellikle Tam Gün Yasas sonras üniversitelerde meydana gelen kaos, performans sistemine dayal çal flma sisteminin gelmesi, üniversitelerden ayr lan ö retim üyelerinin özel t p fakültelerinde istihdam gibi çok çeflitli boyutlar olan bir süreci yaflamaktay z flu anda. Bütün t p fakülteleri de e itimle ilgili yeni duruma adapte olma süreci içinde. Her alanda çok büyük sorunlar var. Dolay s yla bu kaosa ra men, flu anda var olan akademisyen misyonunun mevcut e itim sistemini sorgulamas, aksakl klar n belirlemesi ve sanki her fley çok iyiymifl ve hiçbir sorun yokmufl gibi yap lmas gerekeninin en iyisini belirlemeye çal flmas en do ru yol olarak görülüyor. Herkes flu duyguda ki, stanbul T p Fakültesi nde bu kadar sorun olmas na ra men, E itimde Yeniden Yap lanma diye çok genifl bir grupla bir çal flma da yürütülmekte. O nedenle bu toplant n n çok de erli oldu unu ve o çal flmam za da büyük katk s olaca - n düflünüyorum. Hepinize tekrar hofl geldiniz diyorum. 164

166 Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulu nun Oluflumu Dr. Sibel Kalaça M.Ü. T p Fakültesi T p E itimi AD. Hepinize merhaba. Ben yeni kurulan TEPDAD - T p E itimi Programlar n De erlendirme ve Akreditasyon Derne i Dan flmanl k ve E itim Komisyonu nun bir üyesiyim. Dolay s yla hem onun ad na, hem de akreditasyon sürecinden geçmifl bir fakültenin eleman olarak deneyimlerimi ve bu sürecin nas l bafllad n anlatabilirim diye düflünüyorum. fiu anda Ege Üniversitesi T p Fakültesi Anabilim Dal Baflkan ve TEPDAD Sekreteri olan Halil brahim Durak, 2002 y l nda bafllayan bu süreci uzun, ince bir yol ama bitmeyen ve devam edecek diye anlat - yor. TEPDAD - yeni kurulan T p E itimi Programlar n De erlendirme ve Akreditasyon Derne i. UTEAK - Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulu ise TEPDAD n alt nda. Temel olarak mezuniyet öncesi t p e itiminin akreditasyonu için çal fl yor. Amaç, Tüm fakültelerde ülkemiz içinde belirlenen asgari standartlar n karfl lanmas n garanti alt na almak ve fakültelerin özgün koflullar n da göz önünde bulundurarak sürekli geliflimi özendirmek. Gerçekten bu özendirme k sm n n çok önemli oldu- unu düflünüyorum. Çünkü fakülteyi e itimle ilgili konularda canland rmak, kanland rmak için çok iyi bir süreç. Ayr ca bir y n ikincil faydalar n n oldu unu da söyleyebilirim. Mezuniyet sonras e itim için de benzer yap lar var. Ama biz flu anda mezuniyet öncesi t p e iminden bahsediyoruz. Asl nda Türkiye de 1990 y l ndan bu yana bütün t p fakültelerinde t p e itiminin niteli inin artt r lmas na yönelik farkl dinamiklerle bafllayan, giden, baz lar nda alevlenen, ya da sürüncemeye girerek devam eden bir süreç var Bu çal flmalar içerisinde en somut olarak yap lan ifllerden en önemlisi, 2001 y l nda haz rlanan Ulusal ÇEP. Çünkü Ulusal ÇEP in amac, (tam da o yukar daki cümleye uygun) toplumun gereksinimlerine yönelik nitelikli hekimler yetifltirmek için temel olarak fakültelerdeki müfredat n ve ö rencilerin kazanmas n istedi imiz yetkinliklerin standardizasyonu. Ama bunu sadece müfredat ya da yetkinlerle s n rlamak olmuyor. Ulusal ortamlar n, de erlendirme ve ö renme yöntemlerinin vs standardizasyonlar da önem tafl yor. Tabii burada standardizasyon derken de t pat p bir örnek, birbirinin tamamen ayn bir yap dan de il, referans alaca m z bir kaynak oluflturulmas ndan söz ediliyor. Art k elimizde bir ulusal ÇEP var. Bu hedeflerin ortaklaflabilmesi, k yaslanabilmesi, deneyimlerden yararlanabilmesi için, dünyadaki örnekleri de dikkate alarak haz rlanm fl bir referans çerçeve ve ulusal standartlar m z olsa, bizler de t p e itiminde buraya ulaflmaya çal flsak diye düflünüldü. Yine bu süreçte Dünya T p E itimi Federasyonu nun 2005 y l nda t p e itimin mezuniyet öncesi, mezuniyet sonras ve 165

167 sürekli mesleki geliflim denilen 3 dönemine yönelik Fizyoloji Eti i ve Standartlar n tarif eden bir çal flmas oldu. skender A abeyin kulland bu slayt bize Avrupa, Amerika ve Türkiye deki t p e itiminin 3 dönemine iliflkin durumun nas l oldu unu gösteriyor. Mezuniyet öncesi t p e itimine bakt m z zaman Avrupa da Dünya T p E itimi Federasyonunun Avrupa Spesifikasyonlar var flu anda. Yine Amerika da mezuniyet öncesi t p e itimi için bir liyazon komitesi de erlendirmesi söz konusu. Uzmanl k e itimi için de baflka kurumlar bulunuyor. SMG için de var. Türkiye de T p E itimi Akreditasyon Çal flmalar Süreci Demin Tolga Hocam n söyledi i yerden bafllarsak, Türkiye de mezuniyet öncesi t p e itiminin akreditasyonu için birtak m çal flmalar olsa ne iyi olur fikrinin temeli 2002/Aral k ta Eskiflehir de yap lan bir toplant da at lm fl. nsanlara art k böyle bir yap olsa dedirten temel nokta, t p fakültelerindeki ö renci say lar n n giderek artt r lmas olmufl. Çünkü t p e itiminin niteli ini artt r p daha iyi fleyler yapmaya çal fl l yor ama durmadan da ö renci say s art yor. Bu da çok önemli bir sorun. Ancak yine Tolga Hocam n söyledi i gibi ulusal düzeyde kabul görebilecek bir akreditasyon kurumunun olabilmesi için YÖK ün bunu kabul etmesi, onaylamas gerekiyor. O yüzden 2005 y l nda K z lcahamam da yap lan bir toplant da UTEAK - Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulu fikri ortaya ç k yor. Ard ndan 2006/May s ay nda zmir de yap lan bir toplant da mühendislerin kurmufl olduklar akreditasyon sistemi MÜDEK model olarak al n yor. Gerçekten de MÜDEK, UTEAK a önemli bir ilham kayna olmufl. Devam nda UTEAK n yönetmeli i haz rlan - yor ve 2006 da biz t p e itiminde, nitelikli bir çal flma yapmak istiyoruz diye YÖK e iletiliyor. YÖK ten gelen yan tta Sürecin uluslararas iflbirli- iyle gelifltirilmesi, Avrupa ilke ve standartlar çerçevesinde süreç ve standartlar n göz önüne al nmas, Komitenin finansal ve kurumsal ba ml l n n olmas gerekti i vurgulan yor. Bu noktadan yola ç karak bir dernek oluflturulmas gündeme geliyor. Ama UTEAK bir dernek de il. Ard ndan T p Dekanlar Konseyi Kurulmas önerisi var 2006/Aral k ta. T pdek in alt nda üç komisyon car: Birincisi. UTEAK - Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulu. T p e itiminin kurumsal standartlar n belirliyor. Ama onlar da bir kere belirlemek yetmiyor, de- iflen koflullara göre yenilenmesine çal fl yor. kincisi. DEK - Dan flmanl k ve E itim Komisyonu. Fakülteler talep etti i zaman gidip iflleri anlat yor, onlara destek oluyor. Üçüncüsü. D ZK - De erlendirme ve zleme Ziyareti Komisyonu. Sonuçta UTEAK n Yönergesi kabul ediliyor ve 09.Mart.2008 de de üyeler ilk toplant s n yap yor. Amac nda da flöyle yaz yor: Toplumun sa l k hizmetlerinin düzenlenmesi için t p fakültelerinde verilen t p e itimi ve ö retimini gelifltirmek, iyilefltirmek, kurumlara yol göstermek, geliflmeleri desteklemek, süreklili ini ve iflleyiflini izlemek, t p e itiminin ulusal ve uluslararas standartlar do rultusunda yap labilmesini sa lamak. Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulu 17 kifliden olufluyor. Bu kadar uzun, ince bir yoldan geçtikten sonra baflka neler yap ld? Yönerge elde edildi. En uzun süren ve çok önemli çal flmalardan bir tanesi, 2010 ulusal standartlar n oluflturulmas oldu. Çünkü her fley buna dayan yor. Öz de erlendirme rapor k lavuzunun haz rlanmas. Fakülteler kendileri için bir öz de erlendirme yaparken bu k lavuzu kullanmak zorundalar. Baflvuru sü- 166

168 reci formlar oluflturulmas. Baflvurular n kabulü. Peki, bu ulusal standartlar neye dayanarak oluflturduk? Biz temel olarak Dünya T p E itimi Federasyonu Global Standartlar Avrupa Spesifikasyonlar n örnek ald k. Ayr ca Amerika dan LCME - T p E itiminde flbirli i Komitesi nden yararlanarak da 2010 standartlar n haz rlad k. Tabii bunlar s rf oradan kopyalamak fleklinde de il, aram zda uzun tart flmalardan sonra kendimize göre uyarlamak zorundayd k. Sonuçta UTEAK - Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulunun Ulusal Standartlar oluflturuldu. En son akredite olan 8 t p fakültesinden sonra tekrar güncellendi. Çünkü süreç devam ederken baz noktalar da de ifltirmek gerekiyor. Bu ulusal standartlar n asl nda 9 tane bafll var: 1. Ö renciler. 2. Ö retim elemanlar. 3. E itim program n n yap s. 4. E itsel kaynak olanaklar. 5. Amaç ve hedefler. 6. Ö rencilerin de erlendirilmesi. 7. Program n de erlendirilmesi. 8. Yönetim ve yürütme. 9. Sürekli geliflim ve yenilenme Bunlar n her birinin de birtak m alt bafll klar var. Örne in amaç ve hedeflerin 5 tane, e itim program n n 7 tane gibi. Standartlar ikiye ayr l yor: Birincisi, temel. kincisi, geliflim. Temel standartlar, fakültelerin karfl lamas flart. Geliflim standard n n mutlaka olmas beklenmiyor. Ama varsa, tabii çok iyi. Asl nda UTEAK n yapt de erlendirmenin en iyi taraflar ndan bir tanesi, o fakültelere iyi yapt ifller konusunda fark ndal k kazand rmas. Örne in benim de erlendirdi im birçok fakültenin raporunda geliflmifl standartlar n baz lar n n oldu unu gördük. Bununla ilgili olumlu geri bildirimler verilmesi ve iyi ifller yapt n görmesi de çok önemli. Fakülteler kendi özde erlendirme raporunu haz rlarken 40 temel, 45 geliflim standard gözönüne al yor y l nda ilk baflvurular yap ld UTEAK a. Ard ndan bize gelip biraz daha ne yapaca m z anlat r m s n z? diyen baz fakülteler de oldu. 12 tane fakülteye kurum bilgilendirme ziyareti yap ld. Daha sonra fakülteler özde erlendirme raporlar n haz rlay p sundular. Onlar de erlendirilip kurumlar bilgilendirildi. fiu anda 8 t p fakültesi akredite olmufl durumda. Ayr ca 4 tane yeni baflvuru var. Yine 2011 de ulusal standartlarla öz de erlendirme k lavuzu güncellendi, bunlarla ilgili de ifliklikler yap ld. Sonuçta UTEAK - Ulusal T p E itimi Akreditasyon Kurulu, DEK - Dan flmanl k ve E itim Komisyonu, D ZK - De erlendirme ve zleme Ziyareti Komisyonu TEPDAD - E itim Programlar n De erlendirme ve Akreditasyon Derne i nin alt na girmifl oldu. Peki, akreditasyon süreci nas l oluyor? Bütün baflvurular her y l n 01 Ocak 15 fiubat tarihleri aras nda al n yor ve de erlendiriliyor. E er ilk baflvuru uygun de ilse, gerekçesi yaz l yor. Bu ilk baflvuru da uygun olma gerekçesinin tek bir koflulu var: Kendi fakültesinde bir dönem, yani 6 y l mezun vermifl olmak. Bu kabul edildikten sonra her fakülteye bilgilendirme istiyor musunuz? diye soruluyor. Ben kendi deneyimimi söyleyeyim. Bu bilgilendirme belki çok büyük bir ayd nlanma sa lam yor ama o fakültede bir bilinç yarat yor. Çünkü bu süreçten herkesin haberi olmuyor do al olarak. Örne in skender A abeyin çok güzel sunumu ve heyecan yla bu süreç anlat l yor. Ö renciler geliyor, gruplar toplan yor. E er bir akreditasyon düflüncesi varsa, bence bu bil- 167

169 gilendirme ziyaretini istemek çok iyi bir fikir. Çünkü büyük bir duyarl l k ve hareket yarat yor. Motivasyonu artt ran bir etkinlik oluyor. Bu da çok çok önemli. Bilgilendirme talep edildiyse bir ziyaret tarihi veriliyor. En geç 2 ay içinde bir grup oraya gidip bu toplant lar yap yor. Bir de leri Dan flmanl k var. Asl nda bu bilgilendirme ziyaretinden sonra süreç bafll yor ama daha sonra ileri e itim isteyenler olursa o da veriliyor. Tabii herkes istemeyebiliyor. Takip eden süreçte ÖDR Özde erlendirme Raporu k lavuzuyla ilgili belgeler fakülteye gönderiliyor. Ancak flu çok önemli: Eylül ay n n ilk iflgününe kadar fakülte kendi özde erlendirme raporunu haz rlay p UTEAK a iletmek zorunda. Bunu da arkadafl m Mehmet Ali anlat r. Ama beni en çok etkileyen nokta o oldu. Hiçbir fley yapmad n z zannediyorsunuz geçen zamanda, oysa ne kadar çok ifli gerçeklefltirmifl oldu unuzu görüyorsunuz. Çünkü özde erlendirme raporunda flunu da, bunu da yapt k dedi iniz her ifl için bir kan t koymak zorundas n z. Dolay s yla fakültede yap lm fl her çal flmayla ilgili inan lmaz bir derleme toplama oluyor. Kaç rd n z noktalar varsa onlar buluyorsunuz. Sand klar aç l yor, oradan bir y n evrak ç k yor. Diyelim ki geçmifl tarihlerde bir ifli Berrak yapm fl, anahtarlar bulunuyor, kilit aç l yor ve o kay t bulunuyor. Var oldu undan eminiz ama nerede arayaca - m z bilmiyoruz. Arkas ndan bütün o bulunanlar dokümante etmemiz gerekiyor. Dolay s yla fakültenin tarihini bafllang c ndan itibaren derleyen, toplayan ve kendimize fark ndal k kazand ran bu süreç çok çok önemli. Sonuçta fakülte bu raporu haz rl yor. Ama orada sadece flunu flöyle, bunu böyle flahane yapt k diyen noktalar yok, eksikliklerimizi de anlatmam z isteyen yerler var. O da çok önemli. Çünkü kendimizi öz de erlendiriyoruz. Öz De erlendirme Raporu UTEAK a iletiliyor Eylül ay n n ilk 5 ifl gününde. Tabii bu da bir zorluk ve onu görüp vazgeçen fakülteler de oldu. Özde erlendirme raporu de erlendiriliyor. E er durumu uygun de ilse, nedenleri madde madde vurgulan yor ve gerekçesiyle birlikte yaz l yor. Ama o süreç burada bitmifl de- il, sadece o eksiklerin düzeltilmesi için çal flmaya devam ediyor. Fakültenin haz rlad özde erlendirme raporu uygunsa e er, kendilerine bir de erlendirme ziyaret tarihi veriliyor. O raporun okumufl olan ziyaret ekibi fakülteye gidiyor, orada ne yaz yor? gerçekte ne var? fleklinde karfl laflt r yor ve bir karar veriliyor. Sonuçta mezuniyet öncesi t p fakültesi 6 y ll na akredite olmufl oluyor ama 3 y lda 1 ara ziyaretler yapmak kofluluyla. Çünkü hala her fleyiniz flahane de il ve birtak m eksikleriniz var. flte bu 3 y lda 1 yap lan ara de erlendirmelerle de o eksikleri tamamlaman z bekleniyor. E er öz de erlendirme raporunda yaz - lanlarla ziyaretteki gözlemler birbirini tutmad ve birtak m eksiklikler saptand ysa, o zaman da Adayl k diye bir yap var. Ayn fakülteye ikinci bir de erlendirme ziyareti tarihi veriliyor 1 y l sonra. Peki, Marmara n n akreditasyona baflvurma süreci nas l geliflti? Daha önce dedi im gibi yönetimle çok alakal. Baz fakülteler bu süreci desteklerken, baz lar nda ise çeflitli zorluklar ortaya ç k yor. Art k dernek oldu u için, bunun finansal ba ml da kalmad. Bunun da çok önemli oldu unu düflünüyorum. Teflekkür ederim. 168

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan DE ERL MESLEKTAfiIMIZ lk kez 24 fiubat 1994 tarihinde gerçeklefltirilen T pta Uzmanl k E itimi Kurultay lar n n onüçüncüsü, TTB-Uzmanl k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu taraf ndan, stanbul Tabip Odas n n ev

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı