48 Rakibinizi didik didik araflt r n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "48 Rakibinizi didik didik araflt r n"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Kapak Kald rma üniteleri 48 Pazarlama Rakibinizi didik didik araflt r n k yas ya rekabetin tad n ç kar n Reklam ndeksi ARI MAK NA V NÇ ATALAY...42 BAfiARAN TEKST L...17 BM MAK NA...13 BUREAU VER TAS...5 CONDUCTIX -WAMPFLER...3 DAL DEREL...63 DO AN V NÇ...7 ELEKTRO-MAK...51 ERÇA...39 ERKUfi KALDIRMA...35 GÜRALP...45 HABERORTAK...Ön Kapak-38 H DROKON...1 HSN V NÇ Halefflan Sümen Vinçler k z gibidir Vinçlerde ya lama 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Vinç sektörü yüzde 70 darald ama risk yönetimini iyi yapan firmalar krizden büyüyerek ç kacak 8 Kapak/ Kald rma üniteleri 9 Endüstriyel tafl ma (transfer) sistemleri: Asansörler 12 Güralp teknolojinin fl nda tasarlanm fl GMD serisi kald rma makinalar n piyasaya sürüyor 14 Vakumla Kald rma Sistemleri ile her türlü ürün tafl nabiliyor 16 Net Mak yeni nesil GRABIQ zincir sapan ve komponentlerini tan tt Haber 18 Krizi f rsata çevirmek için Komatek 2009 u destekliyoruz! 18 SDER ve MDER bünyesinde sektörel komiteler kurulacak 20 Sürekli kalite, maksimum güven! 22 Güçlü firmalara, güçlü beraberliklere ihtiyaç var 24 Gemi infla sektörü 350 milyon dolarl k destek istiyor 26 Vinçmak & Pat-Krüger birlikteli iyle güç kontrol alt nda! 28 Türkiye nin zor y l : Kontek yeni ürünleriyle yeni yolunda! KARTAL ELEKTR K...33 KAZAK STAN...42 KONS S...43 KREN V NÇ...64 LEROY SOMER...25 NET MAK...31 ÖZARAR...19 PARLAK MÜHEND SL K...15 PINAR MÜHEND SL K...27 REKARMA...Ön Kapak çi SCHMALZ...47 S EMENS...Arka Kapak çi S -MA MAK NE...Arka Kapak TELE RADIO...29 TERMO MAK NA...11 V NÇMAK (KAAN MAK NE) Sar tafl Çelik krize ra men yat r ma devam ediyor 32 Azalan reklam harcamalar markaya zarar veriyor 34 Natsu en az insan gücüyle güvenli tafl ma sa layan çözümler sunuyor Röportaj 36 Yap m planlanan 3. fabrika ile Türkiye nin en büyük üreticisi olaca z 40 Standartlara uymakla baflkalar hayal ederken siz gerçeklefltirmifl olursunuz 44 Elektronik Kantar ve Emniyet Sistemleri nde üst düzey standard yakalad k 46 Yurtd fl yat r m na a rl k verece iz Pazarlama 48 Rakibinizi didik didik araflt r n k yas ya rekabetin tad n ç kar n Teknik Makale 52 Telehandler lar için tahrik ve kontrol çözümleri 55 FR-A701 rejeneratif inverter 58 Kapal devre hidrostatik transmisyonlar 60 Gefran AVRy Lift Drive ile gücü yeniden kazan n 60 Güçlü DC motor RE65 62 Mobil vinçler için emniyet sistemleri 62 ARM-P ve ARM-IO - endüstriyel radyo modem MART AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. Proses Otomasyonu 6 Say S.T. Vinç ve Kald rma Üniteleri 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Sac flleme Teknolojileri 6 Say S.T. Elektrik-Enerji 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM V NÇ VE KALDIRMA ÜN TELER Say : 2009/02 Mart 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Vinçler k z gibidir V inçlerin güvenilir olmalar, az elektriksel güç çekerek çok ifl yapmalar ve servislerinin kolay yap labilir olmas önemli konulard r. Asl nda kullan c lar servis konusu ihmal edilse bile vinçlerinin gerek oldu u her anda çal flmas n, üstelik bunu performans düflüklü ü göstermeden yapmalar n beklemektedirler. Vinçler kolay kullan labilmeli, yer de ifltirmeleri zahmetli olmamal d r. malatç lar da bu do rultuda sürekli gelifltirmeler peflinde koflmaktalar; örne- in dövme ve enjeksiyon döküm malzemeler kullanarak vinçlerin güçlerini, mukavemetlerini azaltmadan boyutlar - n küçültmekte, tafl ma ve yer iflgal etme oranlar n iyilefltirmektedirler. Ancak bunlar faydal olsa da yetmez olmufltur. Günümüzde bunlara bir de vinçlerin güzel olmalar eklenmifltir. nsanlar vinç al rken mant kl kararlar veriyor gibi görünseler de gerçek tam böyle de ildir. Her ne kadar al c lar sat n al m ve pazarl k s ras nda vinçlerin gereksinimlerini karfl lay p karfl lamayacaklar na, fonksiyonlar na, iki ar za aras ortalama zaman n uzunlu una, onar m sürelerinin k - sal na, toplam sahip olma maliyetinin düflüklü üne, garanti sürelerine, güvenilirli ine, üretici firman n imaj na vb. bak yor görüntüsü verseler de kafalar n n arka taraf nda baflka aray fllar bulunmakta. Günümüz müflterileri modern tasar ml ; estetik aç dan göze hofl gelen, renkleri uyumlu, çal fl rken yüksek volümde mekanik sesler ç kartmayan, hatta yan na gidince rahats z edici kokusu olmayan vinçleri almay tercih etmektedirler. Bu gerçe i dikkate almayan imalatç kaybeder. Di er flartlar ayn ise güzeli fena m olur yani? Vinçlerde ya lama V inçlerin her zaman her yerde çal flmalar zorunludur. Bu amaca ulaflmada difllileri ya lama büyük önem tafl r. Ya lama olmazsa vinç önce korozyona u rar, zamanla da erken afl nma nedeniyle ar zalan r ve ömründen kaybeder. Yüksek onar m maliyetleri ve kar kay plar bu durumun ola an sonuçlar d r. Eskiden beri önemli olan ya lama günümüzde daha büyük bir önem kazanm fl, bu do rultuda ya lama ürünleri ve bilimi de büyük aflamalar kaydetmifltir. Örne in aç k diflliler için yap flkan ya lar üretilmifl olup bunlar zamanla akmad klar ndan etkenlikleri daha yüksek olup ömürleri daha uzundur. Öte yandan faydal ömürleri tükendi- inde ya lar n at lmalar n n çevre kirlili- i yaratmamas da gerekir. çlerinde bitüm, a r metaller, çözücüler ve klorin bulunan ya lar n yeflil ürün olmad klar n da hesaba katal m. Tabii dünyam z seviyorsak. Özetle ya lamaya ve bu arada ya c l a da dikkat edelim, vinçlerde ve her yerde! yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Vinç sektörü yüzde 70 darald ama risk yönetimini iyi yapan firmalar krizden büyüyerek ç kacak D emir çelik sektörünün büyük oyuncular son birkaç y ld r ciddi yat - r mlar yapm flt. Bu da standart d - fl vinç iflleri yapabilen firmalar n yüzünü güldürdü. fiu an vinç sektörünün belli bafll firmalar ellerinde olan bu iflleri bitirmek için çal fl yorlar. Ancak vinç firmalar yeni ifl alma konusunda birçok sektöre göre daha s k nt l. Çünkü üretim düflünce vinç talepleri de düfltü ve standart ifllerde (1-30 ton) yeni siparifl alma oran yüzde 70 geriledi. Bu gerçek bir f rsat olabilir Tablo iç aç c de il ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir f rsat var... Bu süreçte risk yönetimini iyi yapan firmalar krizden büyüyerek ç kabilir. Buna ba l olarak da sektörün en büyük problemi olan arz-talep dengesizli i de çözülmüfl olur. Bunun için yap lmas gerekenleri birkaç maddeyle s ralayabiliriz. 1) Maliyeti yüksek olan banka kredilerinden uzak durulmal. 2) letiflime her zamankinden daha çok önem verilmeli, güçlü ve sa lam firma imaj na yat r m yap lmal. 3) Krizden daha az etkilenmifl olan Ortado u pazarlar na a rl k verilmeli. 4) Kalifiye elemanlar kaybedilmemeli. 5) Vinç firmalar aras nda yaflanan sürtüflmelerle zaman kaybedilmemeli. Bu ve benzeri konulara dikkat edilerek yap lacak küçük yat r mlar ve al nacak önlemler sayesinde, y llard r vinç sektörünün geliflimine zarar veren merdiven alt üretim sona erecek ve iflini iyi yapan firmalar n pazar paylar büyüyecek. Bugünün fasoncular yar n n imalatç lar olabilir mi? fiimdi ak llara kriz sonras pazar pay problemi çözülse bile, yeniden çok say - da firma vinç sektörüne girmez mi, bugünün fasoncular yar n n imalatç lar olmaz m? gibi sorular gelebilir. Ancak bizim y llard r elefltirdi imiz fley, küçük firmalar n büyümesi ve pazarda söz sahibi olmalar de il, sadece iflini iyi yapmayarak sektöre ve kullan c lara zarar veren firmalar n temizlenmesiydi! Ne yani y llard r büyük san lan ama içi bofl olan firmalar yok mu? Sayg lar mla. Vinç sektörü de HaberOrtak.com da... fiirketimizin en büyük yat r mlar ndan biri de haberortak.com. Reel sektörün tamam n bir araya getiren haberortak, 8 dakikal k haber girifl ortalamas yla ifl dünyas n n en büyük haber portal. Web sitelerinin uluslararas trafi ini ölçen ve dünyaca güvenilir olan verilerine göre Türkiye nin en çok ziyaret edilen 1500 üncü sitesi. Bu büyük bir baflar ama daha bir bafllang ç Sizlerin deste iyle haberortak ilk 500 site aras na girecek. Sektörünüzün ve tüm ifl dünyas n n geliflmelerinden dakika dakika haber al n, ürün ve hizmetlerinizi tan t n. Bu büyük yat r mdan siz de yararlan n. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 kapak Kald rma üniteleri Tasar m nda kald rma kapasitesi, çal flma süresi, yükleme s n f gibi ana faktörlerin formüller ve diyagramlar yard m ile dikkate al nmas gereken elektrikli kald rma üniteleri bafll ca; sabit kald rma üniteleri, monoray kald rma üniteleri, alçak tavanlar için kald rma üniteleri, çift kiriflli gezer köprü vinçleri için kedi arabalar (paralel ve dik pozisyon), gömme tip kedi arabalar ve özel proje kedi arabalar fleklinde s n fland r labilir. Yeni say m zda kald rma üniteleri ve arabalar nda tasar m prensiplerine de inerek sizlerin gündemine ve yeniliklerine yer verdik... Elektrikli bir kald rma ünitesinde, afla - da belirtilen dört ana faktör, formüllerin ve diyagramlar n yard m ile dikkate al nmal d r; Kald rma kapasitesi Çal flma süresi Yükleme s n f Günlük çal flma süresi Bu seçimde öncelikle afla da s ralanan faktörler belirlenmelidir. Bunlar; Nominal girifl gücü 380V-50Hz-3Ph. Maksimum ortam s cakl 40 C. Vincin çal flt yerin deniz seviyesinden yüksekli i max mt. S1 rejiminde devaml çal flan motor flaft n n ald kabul edilen güç. Motor gövdesinin fan taraf ndan mecburi olarak so utuldu u kabul edilmifltir. Bu kabul edilen de erlerde afl r de ifliklikler olursa, Tablo.1 ve Tablo.2 de görülen düzeltme faktörleri kullan l r. Afla daki örnekler ve aç klamalar yüksek kapasitedeki vinç seçimi için bu faktörlerin nas l kullan - laca n gösterir. Örnek: Elektrik motorunun (etiket) gücü : 7.5 Kw. Çal fl lan Ortam S cakl : 50 C. Deniz seviyesinde yükseklik (irtifa) : 2500 mt. Bu flartlarda çal flan motordan al nd kabul edilen hakiki güç; P = k1 x k2 x Pn P = 0.91 x x 7.5 Kw 2 P = 6.17 Kw. Burada; P: Özel çal flma flartlar ndaki hakiki güç Pn: Motorun etiket nominal güç Kabul edilen 380V besleme güç de- erinin ± %5 de iflimi elektrik motorunun performans n fazla etkilemez. Ancak, yüksek veya alçak de iflim de erleri vincin gücünün artmas na veya azalmas - na neden olur. Örne in, 380V, 50Hz standart motor 380V, 60 Hz'lik bir flebekeye ba lan rsa, afla daki sonuç elde edilir; Motorun yeni devri = 60 / 50 = 1.2 Bunun anlam dönme h z %20 artar. Yeni dönme momenti de ayn oranda %20 azal r. Güç de eri gerçekten de iflmez. Dolay s yla vinç daha yüksek bir h zda ve daha az bir kald rma kapasitesi ile çal fl r. (Baz di er küçük düzeltme faktörleri ihmal edilmifltir.) Kaynak : vincteknobank.com 8

11 kapak Endüstriyel tafl ma (transfer) sistemleri: Asansörler Tarkan Tunç TT Proje Yönetimi ve Dan flmanl k Hizm. G R fi Asansörler, üretim ve montaj alanlar - n n optimum flekilde kullan lmas n sa layan en önemli transfer sistemi bileflenlerinden biridir. Küçük alanlarda yükün zemin alt ndaki bir tünele indirilmesi yada zeminden daha yukar daki bir platform üzerine ç kart lmas asansörler yard - m yla gerçeklefltirilir. Bu nedenle asansörleri en etkin sistem eleman olarak düflünmek mümkündür. Kullan m yerlerine ba l olarak birçok çeflidi bulunur. Bunlardan en s k kullan lanlar n inceleyelim. 1. Z NC RL T P ASANSÖRLER Yük tafl y c eleman olarak zincir kullan l r. Zincirin bir ucu tafl y c arabaya ba l iken, üstteki bir diflli üzerinden aktar larak indirilen di er ucuna bir karfl a rl k grubu ba lan r. Karfl a rl k miktar, tafl nacak toplam a rl k (asansör arabas, çatal sistemi ve konveyör) ile tafl nacak yükün (fikstür ve araç, fikstür ve torpido vb.) a rl n n yar s n n toplanmas ile hesaplan r. Böylece, hem daha küçük güçte motorlar kullan labilmekte hem de durufl ve kalk fllarda motoru çok zorlamadan, daha ak c ve sars nt s z bir çal flma mümkün hale gelebilmektedir. asansör iletiflimi bu konveyör yard m yla sa lanm flt r. Baz uygulamalarda, yürüme yolu (tafl ma yolu) olarak lineer yataklar yerine asansörün genelde kutu profil gövdesi kullan lmakta ve yük bu tekerlekler (90 shore A) yard m yla tafl nmaktad r. Bu tipdeki asansörler; hassas konumlama gerektirmeyen yerlerde (±3 mm), imalat kolayl, düflük maliyet ve montaj-devreye alma kolayl klar nedeniyle tercih edilirler. Ayn çal flma ilkesi yard m yla, kutu profil gövdeler yerine silindirik profil gövdeler de kullan labilmektedir. Ayr ca, daha büyük yükler için çift profil gövdeli ve gövdeler aras nda gücün bir flaft yard m yla iletildi i büyük zincirli elevatör tasar mlar da bulunmaktad r. 2. KAYIfiLI T P ASANSÖRLER Yük tafl y c eleman olarak yüksek çekme mukavemetine sahip kay fllar kullan l r. Kay fl n bir ucuna tafl y c araba ba lan rken bir tambur üzerinden döndürülerek uzat lan di er ucuna karfl a rl k grubu ba lanm flt r. Yürüme yolu olarak standart profiller kullan l rken, tafl y c tekerlekler bu profillerin içinde yada üzerinde çal flmaktad r. Çal flma prensibi, tamamen kay flla tambur aras nda oluflan sürtünme kuvveti yard m yla sa lan r. Konumlama toleranslar ±3 mm ölçüm s n rlar nda kalan uygulamalarda kullan l r. Tafl nacak yükün artmas yla kay fl boyutlar da büyür. Seri üretim koflullar nda çal flan birçok asansör uygulamas nda, tahrik grubu çift motorlu olarak tasarlanm flt r. Burada temel gerekçe, motor ar zas durumunda di- er motora çok h zl flekilde geçilerek hatt durdurmamakt r. Bunun için, flaft motor aras ba lant larda quick kaplinler (özellikle zincirli tip kaplinler) kullan l r. Resimde görülen ve ayn zamanda da t c araba görevi de gören zincirli asansör sisteminde z eksendeki toplam yük lineer yataklar taraf ndan tafl n r. Çatallar üzerine teleskopik bir konveyör konulmufl ve yükle Yük tafl y c gruplarda yürüme yolu olarak profil yap kullanma ile lineer araba-ray kullanma seçeneklerini karfl laflt rmak gerekirse; tekerlekli yap da profil yüzeyleri ifllenmedi i için profilin üretiminden kaynaklanan e iklikler nedeniyle ya da tekerlerin imalat s ras nda oluflacak çap farkl - l klar nedeniyle hareket ve konumlama toleranslar düflebilir. Devam nda, tekerlerin tam oturmamas nedeniyle hareket s ras nda yükün sallanmas da mümkündür. Tekerlek gruplar kendi içlerinde ne kadar 9

12 kapak ayarlanabilir olursa olsun bu de iflimleri tolere etmek mümkün olmayabilece inden, bu problemin sadece büyük konumlama toleranslar n n gerekli oldu u uygulamalarda göze al nmas nda yarar vard r. Profilin yürüme yolu olarak kullan ld uygulamalarda, imalat kolayl n n yan s ra imalat maliyetleri de düflük ç kmaktad r. Emniyet halat, hem zincirli hem de kay fll asansörlerde kullan labilir. Zincir ya da kay flta meydana gelecek bir kopma an nda yükü halatlar tafl yaca ndan ciddi kaza ve yaralanmalar da böylece önlenmifl olacakt r. Endirekt Tahrikli Direkt Tahrikli Yukar daki resimde, Kale Alt nay firmas taraf ndan Renault/Bursa fabrikas montaj alan için yap lan koltuk/torpido transfer hatt asansörü görülmektedir. Asansör; kay fll tipte (Contitech marka) olarak tasarlanm fl olup, yürüme yolu olarak kutu profil kullan lm flt r. Asansör, iki ve üç konumlu olarak çal flmaktad r. Motorlu tahrik gruplar asansörün üzerine konulabildi i gibi zemine de konulabilmektedir. Montaj ve bak m kolayl gibi nedenlerle grubun zemine konulmas (elevatör çukuru açma gereksinimi d fl nda) daha yararl olabilir. Bu tür asansörlerde; zincir yada kay fl art k aç k uçlu de il kapal uçlu olmal d r. Kapal uçlu yap larda genellikle bir gergi grubu kullan l r ve boflalmalar bu grup yard m yla kompanse edilir. Ayr ca bu yap larda, tahrik sisteminin sürekli göz önünde bulunmas nedeniyle problemler daha erken tespit edilebilir. Bak m ifllemi s ras nda müdahaleler daha kolayd r, ekstra bir bak m platformuna ve merdiven gereksinimine ihtiyaç yoktur. 3. H DROL K ASANSÖRLER Hidrolik asansörler; k sa seyir mesafelerinde, yüksek tafl ma kapasitelerinde ve düflük h zlarda oldukça avantajl bir uygulama fleklidir. Hidrolik asansörlerde kullan - lan silindirler genelde tek etkili olup itme veya çekme yönünde ve yaln zca dikey çal flmaya uygun özelliktedir. Kabin tahrik yöntemine göre; direkt ve endirekt olmak üzere iki gruba ayr l r. Hidrolik asansörler, trafi i yo un olmayan yerler için uygun çözümlerdir. Genelde yük asansörleri olarak çal fl r. Temel avantaj ve dezavantajlar flunlard r; Avantajlar ; 1. Düflük üretim maliyeti ve düflük bak m ücretleri, 2. Binaya gelen yükün tabana iletilmesi ile statik hesaplarda kolayl k, 3. Çok yüksek tafl ma kapasitesi ihtiyaçlar n karfl layabilme, 4. Afla iniflte masrafs z çal flma, 5. Sessiz çal flma. Dezavantajlar ; 1. Kullan lan ya n özelli ine ba l olarak s cakl k de iflimlerinde performans n etkilenmesi, 2. Yeralt ndaki ya kaçaklar nedeniyle çevredeki temiz su kaynaklar n kirletebilmesi, 3. Gerekli motor gücü ve enerji sarfiyat - n n ayn h zda ve ayn kapasitedeki konvansiyonel tip asansörlere oranla en az iki kat daha fazla olmas. Kullan lan pompalar n özelliklerinden en önemlisi yukar yöndeki kabin h z n (bofl ya da dolu kabinde) sabit tutmakt r. Bu tip pompalara volumetrik pompa denir. Pompay tahrik için alternatif ak m sincap kafesli asenkron motor kullan l r. Bu, asansörün sabit çal flma h z na çabuk ulaflmas n ve muhafaza etmesini sa lar. Silindirde oluflan toplam kuvvet; araba a rl, yük kapasitesi ve piston a rl toplam kadard r. 4. D ER T PLERDEK ASANSÖRLER 4.1. Vidal mil tahrikli asansörleri Say lan asansörlere ilave olarak sahalarda farkl çal flma özelliklerine sahip asansörler de bulunmaktad r. Bunlardan biri, vidal mil kullan larak yap lan jackscrew türü asansörlerdir. Bir vidal mile ba l olan yük bir motor taraf ndan döndürülen bu mil yard m yla hareket ettirilir. Konumlama toleranslar oldukça geliflmifltir. Bu toleranslar nedeniyle yürüme yolu olarak lineer arabal yap lar n kullan lmas tercih edilir. Bu türdeki asansörler, imalat ve montaj kolayl gibi nedenlerle daha çok k sa strok çözümler için önerilir Kramayer ve pinyon diflli tahrikli asansörler Genellikle çok k sa strok liftler olarak bilinir. Çünkü, imalat ve operasyonel zorluklar nedeniyle daha çok k sa stroklar için tercih edilirler. Yük, asansör ayak profilleri üzerine yerlefltirilen kramayer diflliler üzerinde çal flan ve ayn anda tahrik edilen pinyon diflliler yard m yla gerçeklefltirilir. Yük bu iki pinyon diflli üzerinde konumlanm flt r. Yük dengelemesi yapabilmek ve oluflan momentleri karfl layabilmek için yine profil üzerinde yürüme yollar, genellikle lineer araba gruplar fleklinde, kullan lmaktad r. Bu tür uygulamalarda konumlama toleranslar oldukça geliflmifltir. Bu nedenle; otomatik, yar otomatik ve robotlu uygulamalar için uygun çözümler oluflturmak mümkündür. 10

13 11

14 kapak Güralp teknolojinin fl nda tasarlanm fl GMD serisi kald rma makinalar n piyasaya sürüyor Güralp Vinç Pazarlama Müdürü Tamer Demirci: Müflteri istekleri ve beklentilerini ön planda tutarak, geliflen teknolojinin fl nda tasarlanm fl olan GMD serisi kald rma makinalar ve TG serisi yürüyüfl tak mlar n 2009 Mart ay itibari ile piyasaya sürüyoruz. Yeni makinalar n tüm araba gruplar nda bafll kl sisteme geçildi ve tüm yürüyüfl gruplar göbekten tahrikli sisteme çevrildi. Ü retim hatlar n gelifltirerek mevcut kalitesini ve verimlili ini artt ran Güralp in, tasar mlar nda gerekli statik analizleri, prototip üzerinde % 100 ürün testi ve genellikle gözden kaç r lan bir husus olan risk analizi çal flmalar n yaparak farkl l k oluflturdu unu kaydeden Güralp Vinç Pazarlama Müdürü Tamer Demirci, Makina üretiminde aparatlaflma çal flmalar ile üretim süreçlerinde h z art r yor ve sürekli inovasyon fikri do rultusunda Ar&Ge faaliyetlerimiz h zl bir flekilde devam ediyor. Bu do rultuda tasarlanm fl olan GMD serisi kald rma makinalar ve TG serisi yürüyüfl tak mlar n 2009 Mart ay itibari ile piyasaya sürüyoruz. Yeni üründe vinç kullan c lar n n önem verdi i bir konu olan makina yüksekli i azalt ld ve Güralp Vinç e özgü tasarlanan kontrol panosu kullan - larak ergonomik bir görünüm sa land dedi. Say n Demirci sorular m z flöyle yan tlad. Say n Tamer Demirci, a rl kl olarak hangi ürün gruplar yla hizmet veriyorsunuz, okuyucular - m zla paylafl r m s n z. nsan gücü ile kald r lamayacak a rl kta yüklerin kald r lmas ve tafl nmas gereksinimi duyulan her sektörde vinç kullan lmaktad r. Güralp, ürün çeflitlili i olarak pek çok sektörün kullan m ihtiyaçlar n uzun y llara dönük karfl layabilecek üretimlerini müflterilerine sunmaktad r. Güralp, Emniyetli fl Makinalar s n f na giren kald rma makinalar ile bu makinalar n çal flmalar n destekleyen çelik konstrüksiyon sistem ve ekipmanlar n üretimini yapmaktad r. Ürünlerimizi gruplar na göre s ralamak gerekirse: Kald rma makinas grubunda; Sabit kald rma makinalar Monoray arabal kald rma makinalar Çift kirifl arabal kald rma makinalar Vinç sistemleri grubunda; Gezer köprülü tavan vinçleri Gezer köprülü portal vinç sistemleri Pergel vinç sistemleri Transfer arabalar Müflteri talepleri do rultusunda özel imalat vinç sistemleri Vinç ekipmanlar grubunda; Bara enerji hatt Uzaktan kumanda Joystickli kumanda Kumanda kabini Kablo toplama tamburu Elektrohidrolik (eldro) fren sistemleri Dijital yük göstergesi gibi ürünleri sektöre sunuyoruz. YATIRIMCILARIN ARADIKLARI, SÜREKL DES- TEK ALAB LECEKLER N B R ÇÖZÜM ORTA I Vinç sektöründe ne tür sorunlar yaflan yor. Bu unsurlar ortadan kald rma için ne gibi çal flmalar yap lmal. Sektörü temsil durumundaki dernek, birlik gibi oluflumlara ve resmi kurumlara bu konuda düflen görevler nelerdir. Ne yaz k ki her sektörde oldu u gibi bizim sektörümüzde de merdiven alt denilebilecek flekilde kurulmufl ve konvansiyonel yöntemlerle, üretim yapan firmalar n var olmas serbest rekabeti etkilemektedir. Yat r mc lar n arad klar ; büyük sermayeler ve emekler ile kurduklar iflletmelerinde düflük maliyetli ama k sa süreli geçici çözümler de il, sürekli destek alabileceklerini bildikleri bir çözüm orta d r. Bu ba lamda Sanayi ve Çal flma Bakanl taraf ndan ç kar labilecek yeni yasalar ve yap lacak s k denetimler ile üretim flartlar na uygun olmayan iflyerlerinde ve yetkisi olmayan kiflilerce üretim yapan firmalar irdelenerek haks z rekabeti, k smen de olsa engelleyebilirler. Türkiye de bütün sektörlerde oldu u gibi Emniyetli fl Makinalar s n f na giren vinç sektöründe de kalifiye eleman s k nt s bulunmaktad r. E itim kurumlar sanayicinin ihtiyac olan iflgücünü oluflturmakta yetersiz kal yor. Burada çözüm ihmal edilmifl olan meslek liselerinin yeniden ele al narak canland r lmas ndad r y l hedeflerinizi tutturdunuz mu. Sizce 2009 y l nda ne gibi geliflmeler bekleniyor. Son 4 y lda gerçeklefltirdi i gibi 2008 y l nda da ilk 10 ay nda hedeflerini yakalayan firmam z, dünyada bafllayan ekonomik krize ra men en az piyasa flartlar nda bile güvenilir oldu unun sonuçlar n toplamaktad r y l n da büyüme y l olarak planlayan Güralp, haz rlamakta oldu unu yeniliklerini piyasaya sunman n heyecan içerisindedir. zmir merkezli olmak üzere, Bursa, stanbul, Ankara, Kayseri, Adana flehirlerindeki organizasyonlarla bu flehirlerin çevresinde yer alan tüm illere de aktif olarak hizmet veriyoruz y l ndan bu yana kapasitesini, pazar pay n ve cirolar n art ran firmam z, 2008 y l nda hedeflemifl oldu u, ihracat cirosunu 3 milyon Euro seviyesine ç kararak geçmifl y llara göre % 400 art rm flt r. Krizden en az etkilenmek ad na kendi bünyenizde ne gibi önlemler ald n z. Güralp olarak görüflümüz, 2009 y l itibariyle küresel ekonominin kendini düzenleyece i süreçlerde, Türkiye ekonomisinin olumsuz etkilenece- i yönündedir. Kriz süreçlerinin bafllayabilece ini fiubat 2008 den bu yana dikkate alan Güralp yönetimi, bu sürece önceden planlad senaryolar ile girmifltir. Bu uygulamalardan baz lar n ; D fl pazardaki iflbirliklerini art rmak ve geniflletmek Mali disiplini bozmamak ve giderlerden sa lanacak tasarruflar kaynak olarak kullanmak. Planl kadrolaflma ve verimlilik esasl kadro geliflimini kriz döneminde sa lamak Küresel krizden etkilenecek yat r mc lara finans deste i sa lamak amac yla her zaman iyi iliflkiler içerisinde bulundu umuz bankalarla ifl birli i içerisine girerek müflterilerimizin yat r mlar nda finans deste i sa lamak fleklinde s ralayabiliriz. DAHA FAZLA GÜVENL K B ZDE STANDART Sizi sektördeki rakiplerinizden farkl laflt ran en önemli özellikleriniz nelerdir. Güralp, öncelikli olarak müflterilerinin ihtiyac n net olarak alg lama ve sunulan çözüm ile proseslerinde sorunsuz ve en önemlisi güvenli bir flekilde çal flabilmelerini sa lamaktad r. Sanayi tesislerinde beklenmeyen durufllar n verdi i zaman ve para kayb n müflterilerine yaflatmamak göze çarpan en büyük farkl l klar ndan birisidir. Üretilmekte olan sistemlerde; tasar msal olarak birinci önceli imiz güvenlik, az bak m gerektiren, asgari seviyelere indirilmifl ar za oranlar ve tabii ki düflük maliyetli olma flartlar n sa lamak ve bunun içinde sürekli olarak mümkün olan en yeni teknolojileri kullanmak. Tüm bunlar n yan nda ise bir vinç sisteminde olmas gereken güvenlik flartlar n n her zaman daha fazlas makinalar m zda standart olarak bulunmaktad r. 12

15 13

16 kapak Vakumla Kald rma Sistemleri ile her türlü ürün tafl nabiliyor Edip Cankurt Fabrika Müdürü Natsu Makina Özellikle geliflmifl ülkelerde birçok ürünün tafl nmas nda çok yayg n olarak kullan lan vakumla kald rma ve tafl - ma sistemleri art k ülkemizde de verimlili- e, otomasyona ve çal flan n çal flma flartlar na önem veren iflletmeler taraf ndan kullan lmaya baflland. Vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri art k ülkemizde de verimlili e, otomasyona ve çal flan n çal flma flartlar na önem veren iflletmeler taraf ndan kullan l yor. Söz konusu sistemlerin Türkiye'deki öncülü ünü ise Natsu Makina sürdürüyor. seviyede müflteri memnuniyeti çerçevesinde ürünlerinde insan faktörünü göz önünde bulundurarak güvenli, kaliteli, ergonomik ve ekonomik makinalar üretmek. Vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri ile makinalarda kullan lan vakum vantuzlar n den detayl incelemek mümkün. Bu tür sistemlerin üretiminde öncü bir kurulufl olan Natsu Makina; vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri konusunda üretiminin yan s ra hafif tip pergel vinçler (l ton a kadar), hafif tip gezer köprü vinçler (l ton a kadar) imalat ile Alman menfleli elektrikli zincirli vinçler (liftket) ve yine Alman Vahle marka enerji iletim sistemlerinin, kablo tamburlar n n sat fl n gerçeklefltiriyor. Vakumla tafl ma sistemleri mermer, sac, cam, ahflap, otomotiv, beyaz eflya, kimya gibi birçok sektörde kullan l yor. Üretimin çok farkl kademelerinde manuel veya otomatik sistemler tercih edilebilir. Vakumla tafl man n birçok avantaj var. Bunlar, çal - flan elemana yük gelmemesi dolay s ile eleman n enerjisini gün içerisinde optimum kullanabilmesi, ba lama yapmaya gerek duyulmamas neticesinde tafl ma iflleminin h zlanmas, ürüne ba lamadan do acak zararlar n verilmemesi, iflçilikten tasarruf edilmesi, (baz sistemlerde 4 kiflinin iflini tek kifli yapabilmektedir) gibi say - labilir. STANDART MAK NE VE DONANIMLARIN YANI SIRA fie ÖZEL MANUEL VE OTO- MAT K ÇÖZÜMLER DE SUNULUYOR Özellikle geliflmifl ülkelerde birçok ürünün tafl nmas nda çok yayg n olarak kullan lan vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri art k ülkemizde de verimlili e, otomasyona ve çal flan n çal flma flartlar na önem veren iflletmeler taraf ndan kullan l yor. Standart makina ve donan mlar n yan s ra ifle özel manuel ve otomatik çözümlerde sunuluyor. Natsu Makina n n temel ilkesi en üst KALDIRMA MAK NALARI ÖZEL... Üretimini yapm fl oldu unuz pergel vinçler ve hafif köprü sistemleri ile üretimin her aflamas nda genifl ürün yelpazesi ile hizmet vermekteyiz. Bu sistemlerde 2 tona kadar ürünler rahatl kla kald r labilmektedir. malat n yapm fl oldu umuz pergel vinçler 270 º dönme aç fl na sahip oldu undan dolay genifl bir çal flma alan sa lamaktad r. Pergel kolu için iki çeflit profil kullan lmaktad r. NPI ve hareket kolayl sa layan so uk çekme C Profildir. Pergel vinçlerimizi 2 kategoriye ay rmak istersek e er; 1- Duvar tipi pergel vinçler: Ürünün kullan laca alanda bulunan, ayarl ba lama vidalar sayesinde 30 cm - den 50 cm e kadar her türlü dire e monte edilebilmektedir. Kullan m son derece rahatt r. Özel fren tertibat sayesinde b rak ld konumda kalmaktad r. 50 kg dan 2000 kg a kadar de iflik tafl ma kapasitelerine sahiptir. Pergel aç kl ihtiyaç do rultusunda 3 metreden 6 metreye kadar uzat labilmektedir. 2- Sütunlu tip pergel vinçler:bu sistemde pergelimizin kendine ait bir dire i bulunmaktad r. Kullan m son derece rahatt r. Özel fren tertibat sayesinde b - rak ld konumda kalmaktad r. 50 kg dan 2000 kg a kadar de iflik tafl ma kapasitelerine sahiptir. Pergel aç kl ihtiyaç do rultusunda 3 metreden 6 metreye kadar uzat labilmektedir. Ayr ca ihtiyaç do rultusunda sütunlu pergel vinçler belden k rmal olarak dizayn edilebilmektedir. Hafif köprü sistemleri ise modüler olup istenilen boyda dizayn edilebilir. H zl ve kolay montaj. NPI veya C Profilden imal edilebilir. Kullan m rahat ve güvenlidir. 14

17 15

18 kapak Net Mak yeni nesil GRABIQ zincir sapan ve komponentlerini tan tt Net Mak Ltd.fiti. 25 fiubat ta gerçeklefltirdi i e itim seminerinde, sveç te yerleflik GUNNEBO firmas n n üretti i yeni nesil GRABIQ zincir sapan ve komponentlerinin de iflik iflletmelerde nas l efektif bir flekilde kullan labildi ini anlatt. T ürk tüketicisinin hizmetine sunulan yeni ürünlerle ilgili gerçeklefltirilen seminere konuflmac olarak kat lan GRA- BIQ fikrinin yarat - c s Mr.Lars Fredrikson ile birlikte etkinli e; mobil vinç firma yetkilileri ve operasyondan sorumlu yetkililer, otomotiv, demir ve çelik sektöründen pek çok firman n ifl güvenli i mühendisleri, ilgili departman sorumlular ile yurt genelinde faaliyet gösteren Net Mak Ltd. fiti. bayileriyle bas n mensuplar ifltirak ettiler. E itim süresince yeni nesil zincir sapanlar, kullan m teknikleri, kullan m kolayl klar anlat - l rken, bugüne kadar yaflanan problemler için üretilen çözümler de kat - l mc lara aktar ld. Kat l mc lar, yetkili a zlardan ald klar bilgiler fl nda GRABIQ öncesi yaflanan s k nt lar dile getirirken, yeni nesil zincir sapanlar n iflletmelerine getirece i kolayl klar da ö renme f rsat buldular. Net Mak Ltd. fiti. olarak yurtd fl ndaki tedarikçileriyle ve flirket bünyesinde yer alan e itim departman n n organizasyonu ile zaman zaman ifl koluyla ilgili seminerler düzenlediklerini kaydeden Net Mak Ltd. fiti. Bölge Müdürü Güven Çiftçi, Bu tür seminerleri 2 flekilde yap yoruz; birincisi önemli müflterilerimizin fabrikalar nda ilgili makamlar baz nda uygulamal olarak, ikincisi ise çok kat l ml olarak flirket merkezimizde veya uygun lokasyonlardaki seminer salonlar nda. Kald rma ekipmanlar kullan m çok riskli olmas na ra men Türkiye de fazla ehemmiyet verilmeyen konulardan bir tanesi. Gerçi son y llarda ifl güvenli i departman na sahip firma say s nda bir art fl görülse de daha al nacak uzun mesafeler var. Bizler de müflterilerimizi e itmek, kaza risklerini en aza indirgemek, sektörle ilgili yenilikleri tan tmak ve bilgi birikimimizi paylaflmak ad na seminerler düzenliyoruz dedi. GRABIQ YÜKÜN EN HIZLI VE BAS T fie- K LDE KALDIRILMASI Ç N TASARLANDI Güven Çiftçi, GRABIQ sapan sistemleri hakk nda ise flunlar söyledi: GUNNEBO-GRA- BIQ sapan sistemleri, kald raca n z yükün en h zl ve basit bir flekilde kald r lmas amac ile tasarland. GRABIQ, ayn kal nl ktaki grade 8 kalitesindeki sisteme oranla % 25 daha fazla kapasite masterlink ba lant lar nda en fazla 3 komponent dahili k saltma ile k saltma amaçl ek ürün ve ba lant gerektirmeyen bir sistemdir. GRABIQ sisteminin en büyük avantajlar ndan bir tanesi, ba lant ayarlama (k saltma/uzatma) ve kontrol sistemi (kapasite etiketi) sayesinde ifllerinizin h zl ve güvenli olarak tamamlanmas d r. Dahili k saltma fonksiyonu sayesinde daha önceki sistemlerde örne in 4 bacakl bir sapanda 14 ana komponente ihtiyaç duyulurken, GRABIQ ile bu say 3 e inmifltir dedi. Y l içinde sektörle ilgili de iflik konularda seminerler organize etmeyi planland klar - n sözlerine ekleyen Çiftçi, Bu organizasyonlarda yurtd fl ndan konusunda uzman otoriteleri davet ederek onlar n bilgi ve tecrübelerini, direk olarak kullan c ya aktarmalar na olanak sa layaca z dedi. 16

19 17

20 haber MDER Baflkan R zanur Meral: Krizi f rsata çevirmek için Komatek 2009 u destekliyoruz! MDER, 5-10 May s 2009 tarihinde Ankara da düzenlenecek olan Komatek 2009 Fuar n destekliyor. MDER Baflkan R zanur Meral konuyla ilgili olarak; Fuarlar sektör için bir moral kayna d r. Krizlerin en büyük s k nt s ise morallerin bozuk olmas d r. Krizi f rsata dönüflebilecek imkanlar da sunmas nedeniyle fuara kat lma karar ald k dedi. Bu y l Ocak ay itibari ile 43 üyeye ulaflan MDER ve 28 üyesi olan SDER, tüm sektöre yönelik çal flmalar na h z veriyor. Al nan karara göre MDER ve S- Türkiye fl Makinalar Distribütörleri ve malatç lar Birli i ( MDER) Komatek 2009 Fuar n destekleme karar ald. Konuyla ilgili aç klamada bulunan MDER Baflkan R zanur Meral, Komatek ifl makinalar sektörü için 2009 un en büyük fuar olma niteli i tafl yor. Ankara da standartlara uygun bir fuar alan olmamas ve geçmifl y llarda fuar hizmetlerinde çeflitli aksakl klar yaflamam za ra men, Sada Fuarc l k burada büyük fedakarl klarla fuar gerçeklefltirmeye çal fl yor. Bu olumsuz flartlar içinde elinden geldi i kadar yla iyi bir fuar organizasyonu düzenlemeye çal fl yor. Destekleme karar n verirken bunu da göz önünde bulundurduk dedi. Meral, Fuarlar sonuçta sektör için bir moral kayna - d r. Krizlerin de en büyük s k nt s morallerin bozuk olmas d r. Krizler, f rsata dönüflebilecek imkanlar da sunar. Bunlar göz önünde bulundurarak üyelerimiz kat lma karar ald. Ayr ca yeni üyelerimizden gelen talepler Komatek in desteklenmesi yönündeydi. Bu ortamda fuara kat l m karar her firman n kendi verece i karar olmas na ra men fiili duruma bak ld nda üyelerimizin ço unun Komatek 2009 fuar na kat labilece ini söyleyebilirim. Fuar için teflhir alan kiralayan firma say s n n bugüne kadar 150 oldu u bize gelen bilgiler aras nda fleklinde konufltu y l n n de erlendirmesi yap - l rken Ekim ay öncesi ve sonras diye ikiye ay rmakta fayda gördü ünü söyleyen Meral, Ayn fley firmalar n fuar kontratlar içinde geçerli oldu san r m. Yani kriz öncesi yap lm fl anlaflmalar n daha sonra revize edildi ini söyleyebilirim. Bu revizyon yaln zca metrekare maliyetlerini kapsam yor; makina, nakliye, personel görevlendirilmesi ve konaklama maliyetlerine var ncaya kadar pek çok unsur bunun içine giriyor dedi. Sada Fuarc l k ile yak n bir zamanda destek anlaflmas n n imzalanaca n duyuran Meral, Sonras nda yönetim kurulumuzun fuar komitesi süreci takip edecek. MDER olarak destekledi imiz tüm fuarlara üyelerimiz özel flartlarla kat l rlar. MDER in sektöre getirdi i sayg nl kla bu tür fuarlarda üyelerimize özel uygulamalar yap lmas söz konusu dedi. FUARLARA SATIfi STRATEJ S YLE YAKLAfiMIYORUZ Kriz dönemlerinde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin önemine de inen Meral, Biz fuarlara çok fazla sat fl stratejisiyle yaklaflm yoruz. Fuar sonuçta bir tan t m. Kriz dönemlerinde reklam ve pazarlama faaliyetlerini ask ya alan flirketler uzun vadede daha zararl ç kabiliyor. Kriz ortam nda do ru bir karar verdi imizi düflünüyoruz. KOMATEK in sektörümüze moral getirmesini diliyoruz. Fuar n yerel seçimlerden sonra olmas önemli, tekrar seçilen ve göreve yeni gelecek baflkanlar da özellikle bizim sektörümüzde heyecan yaratacakt r. Ayr ca Ankara, bölge olarak büyük müteahhitlerin bölgesi ve ç Anadolu bölgesinde hizmet verdi imiz çok müflterimiz var. Kamu kurumlar yla diyalog aç s ndan da Ankara'da yap lan Komatek e kat l m önemli dedi. DARALMAYI KR Z OLMASA DA NORMAL GÖRMEK GEREK YOR fl makinalar sektörünün genel durumunu de erlendiren Meral, 2007 y l sektör için bir doyma noktas yd. Yaflad m z daralmay kriz olmasa da normal görmek gerekiyor. Sektörümüz yeniden 10 binli sat fl rakamlar na ulaflacakt r ancak bunu 2009 da de il, 2012 y llar ndan sonra görebiliriz dedi. SDER ve MDER bünyesinde sektörel komiteler kurulacak Kuruluflunun 7. y l nda sektörün tümüne hizmet vermeyi amaçlayan MDER ve 3. y l n dolduracak olan SDER bünyesinde ilk etapta çeflitli alt sektörlerde komiteler kurma karar al nd. Bu alt sektörlerin bafl nda Vinç-Kule ve Mobil Vinç Sektör Komitesi yer al yor. DER bünyesinde Vinç-Kule ve Mobil Vinç Sektör Komitesi, Jeneratör ve Güç Sistemleri Sektör Komitesi, Kompresör Makinalar Sektör Komitesi baflta olmak üzere flu komiteler kurulacak: MDER- SDER BÜNYES NDE KURULACAK SEKTÖREL KOM TELER: Vinç-Kule ve Mobil vinç sektör komitesi - Sektör zirvesi Konya da yap ld (80 firma) Jeneratör ve Güç Sistemleri Sektör Komitesi - Sektör zirvesi en k sa sürede yap - lacak (50 firma) Kompresör Makinalar Sektör Komitesi - Sektör çal flmalar bafllad (Tahmini 50 firma) Hafif fl ve nflaat Makinalar Sektör Komitesi Asfalt ve Yol Ekipmanlar ve Makinalar Sektör Komitesi K r c, Delici ve Eleme Makina ve Tesisleri Komitesi Tünel Makinalar Komitesi Yedek Parça Sektör Komitesi malat Sektör Komitesi 18

21

22 haber Sürekli kalite, maksimum güven! Sahip oldu u makina imalat tecrübesi ve tasarlad kaliteli&ergonomik ürünlerle müflterilerinin be enisini kazanan Kren Vinç Makina, kat ld Romexpo fuar yla gözüne kestirdi i Libya, ran, Irak, Ukrayna, M s r, Suudi Arabistan gibi Ortado u ve Avrupa ülkeleri ile birlikte, yurt içinde stanbul WIN, zmir Marble, Konmak Konya, Ankara EMO ve Kayseri fuar organizasyonlar yla hem ihracatta ve hem de iç pazarda büyük at l mlar yapmay planl yor. Recep Özdendinler - Mehmet Kurtlar-Ahmet fien Ü retmifl oldu u vinçler ile baflta demir çelik sektörü olmak üzere, makina imalatç lar, dorseciler, damperciler, karasörcüler, inflaat sektörü, dökümcüler, mermerciler gibi birçok sektöre hizmet veren Kren Vinç Makina da hedef dünya!. Romexpo fuar na kat lan ve Libya, ran, Irak, Ukrayna, M s r, Suudi Arabistan gibi Ortado u ve Avrupa ülkelerini gözüne kestiren Kren Vinç in yurt içinde de; stanbul WIN, zmir Marble, Konmak Konya, Ankara EMO ve Kayseri Tureks uluslararas fuarlar na hem ihracatta ve hem iç pazarda büyük at l mlar yapmay planlad klar n söyleyen Kren Vinç Makina Ltd.fiti. Genel Müdürü Mehmet Kurtlar, Kuruluflundan k sa zaman sonra tecrübe ve bilgi birikimleriyle yeni sistemler tasarlayarak, kaliteli ve ergonomik ürünlerle müflterilerinin karfl s na ç kmay baflaran firmam z 2 y ld r Türkiye nin dört bir yan nda 100 ü aflk n ürünleriyle kalitesini ispatlad dedi. MARKALAfiARAK ÜLKEM ZE H ZMET ETMEK ST YORUZ Kurtlar, ileriye dönük olarak, Kurumsallaflmay ilke edinen firmam z ISO 9001,TSE, CE Belgelerini de alarak icraata geçirmifl olup, imalat ve üretim planlamada gerekli yaz l m ve cihazlarla, tecrübeli ve araflt rmac teknik altyap s ile Ar-Ge departman - m z gelifltirerek, günümüz teknolojisini de takip ederek sürekli daha iyi, daha kaliteli ve seri bir flekilde üretim yapmak, ifl teslimi sürelerini k saltmak, ar zalar minimum düzeye indirip, h zl bir servis a kurarak, müflteri memnuniyetinden alaca m z desteklerle hakl bir flekilde markalaflarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz dedi. Kurtlar sektördeki faaliyetleri hakk nda bilgi vererek, Orta m Recep Özdendinler le birlikte 27 fiubat 2007 tarihinde Konya da, 1. Organize Sanayi sinde 2 bin metrekare kapal alan olan fabrika binas nda kurdu- umuz Kren Vinç halen Büsan 3 Özel Org San. Bölgesinde 1850 metrekare kapal toplam 4200 metrekarelik alandaki fabrika binas nda faaliyetlerini sürdürüyor dedi. Mehmet Kurtlar, ana üretim konular n ise flöyle özetledi: 1-10 ton aras yük asansör vinçleri 1-15 ton aras elektrikli monoray gezer vinçler 1-50 ton aras çift kirifl arabal gezer vinçler Kapal alan prefabrik ve çelik konstrüksiyon, tavanda çal flan, çift kirifl elektrikli gezer vinçler Aç k alanda çal flan portal çift kirifl ç - k nt s z,tek taraf ç k nt l,çift taraf ç k nt l vinçler Çelik konstrüksiyon direk ve yan yollu Mehmet Kurtlar: Kurumsallaflmay ilke edinen firmam z ISO 9001,TSE, CE Belgelerini de alarak icraata geçirmifl olup, imalat ve üretim planlamada gerekli yaz l m ve cihazlarla, tecrübeli ve araflt rmac teknik altyap s ile Ar-Ge departman m z gelifltirerek, günümüz teknolojisini de takip ederek; sürekli daha iyi, daha kaliteli ve seri bir flekilde üretim yapmak, ifl teslimi sürelerini k saltmak, ar zalar minimum düzeye indirip, h zl bir servis a kurarak, müflteri memnuniyetinden alaca m z desteklerle hakl bir flekilde markalaflarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz. çift kirifl elektrikli gezer vinçler. ÜRÜNDEN YÜKSEK VER M ALMALARI Ç N MÜfiTER LER M Z B L NÇLEND R - YORUZ Ürünlerinin baflta demir çelik sektörü, makina imalatç lar, dorseciler, damperciler, karasörcüler, inflaat sektörü, dökümcüler, mermerciler baflta olmak üzere daha birçok imalat ve ticaret sektörlerinde hizmet verdi ini söyleyen Kurtlar, Ar-Ge ve kalite bazl çal flmalar yla ilgili olarak, Yeni gelifltirmifl oldu umuz sistemlerle ilgili TÜB - TAK ile çal flmalar m z devam etmekte diyen Kurtlar, Sektörümüzde haks z rekabet oldu unu düflünüyoruz. Müflterilerimizi, kullanacaklar alanlarda en verimli çal flacak flekilde ürünlerde olmas gerekenleri ve ürünlerimizde mevcut olan özellikleri anlatarak, nas l bir ürün kullanmalar gerekti i ile ilgili bilgilendiriyoruz. Müflterilerimizin baflka firmalardan alacaklar tekliflerde de dikkat edece i hususlar bilgilerine sunmufl oluyoruz dedi. HRACATTA ATILIM PLANLIYOR Kurtlar, makina imalat tecrübeleri ve tasar mc l yla Kren Vinç Makina n n di er firmalardan ayr ld n söyleyerek, Baflta demir çelik sektörü, makina imalatç lar, dorseciler, damperciler, karasörcüler, inflaat sektörü, dökümcüler, mermerciler baflta olmak üzere daha birçok imalat ve ticaret pazarlar na hitap ediyoruz. Ayr ca k sa bir süre içinde d fl ticaret departman n kurarak; Avrupa, Amerika, Ortado u ve di er ülkelerde fuarlara kat larak ihracatta at l m yapmay planl yoruz dedi. 20

23 21

24 haber Güçlü firmalara, güçlü beraberliklere ihtiyaç var Mercan Makina ve Sanayi Ürünleri ç ve D fl Ticaret Ltd.fiti. Genel Müdürü Zafer Mercan, Edirne de devam eden fabrika yat r mlar n n ülkemize çok fley kazand raca na inand klar n söyleyerek, Buras bizim yeni planlad m z birçok ürünümüzle ihracat üssümüz olacak ve Bulgaristan daki ana fabrikaya olan 200 kilometrelik mesafesi; 4 s n r kap s na olan yak nl ile rekabet gücümüzü artt racak dedi. Yurtd fl nda 42 seneyi aflan Elmot marka ve yurtd fl ortakl klar n n, y llar n tecrübesini, markalaflmay, y llar n memnuniyeti ile elde edilmifl dünyan n 45 i aflan ülkesindeki haz r bir pazar kendilerine kazand rarak güçlendirdi ini söyleyen Mercan Makina ve Sanayi Ürünleri ç ve D fl Ticaret Ltd.fiti. Genel Müdürü Zafer Mercan, Globalleflen dünya Türkiye ye çok büyük imkanlar sunuyor ve daha da sunacak; onun için güçlü firmalara, güçlü beraberliklere ihtiyaç var. Birlikten kuvvet do ar atasözünde oldu u gibi güçlerin birleflmesi laz m dedi. Vinç sektöründe faaliyet gösteren Mercan Makina n n yurtd fl ortakl ve bu ortakl a ba l ürünlerin sat fl ve imalat ile bugün dünyan n 45 den fazla ülkesi ile çal flt n söyleyen Zafer Mercan, Vinç, vinç kompanentleri ve vinç motorlar konusunda 42 y - l aflarak kalitesini dünyaya kan tlam fl olan ELMOT kendi konusunda uzman firmalarla çal flarak sektörde gerekli sayg nl kazanm fl bir dünya markas. Mercan Makina ile 10 y ll k beraberli i sonucu Türkiye de yat - r ma bafllayarak yeni ürünleri ile mevcut müflteri portföyünü daha gelifltirmeyi amaçl yor dedi. Ar-Ge ye önem veren firmalar n n mevcut imalat program na devaml yeni ürünler katarak sektördeki yerini daha da güçlendirdi ini kaydeden Mercan, Geçen y l mevcut ürün gam na silindirik manyetik frenli vinç kald rma ve yürütme motorlar n ve ex-proof vinçleri katan firmam z 2009 y l bafllar nda yeni 40 ve 50 ton vinçleriyle müflterilerinin hizmetinde. Ayr ca flu anda çal flmalar devam eden birçok yeni ürünümüz var diye konufltu. ED RNE DEK YATIRIMIMIZ HRACAT MERKEZ M Z OLACAK Gündemleri ve pazar pay n art rmaya dönük çal flmalar hakk nda bilgiler veren Mercan, Gündemimizi her zaman dolu ufkumuzu da her zaman genifl tutuyoruz. Öncelikle krize ra men Edirne deki yat r - m m z tamamlamak en büyük hedefimiz çünkü buras bizim ihracat merkezimiz olacak. Müflterilerimizi daha da art rmak amac yla dünyada sektörümüzün en iyi fuarlar na kat l yoruz; bu fuarlarda mevcut müflterilerimize yeni ürün ve yenilikleri gösterirken ayn zamanda yeni müflteriler de kazan yoruz dedi. TEST YER OLMAYAN F RMALAR B LE ÇOK RAHAT KAL TE SERT F KASI ALAB L YOR Sektörün iç ve d fl pazarlarda geliflmesini tehdit eden unsurlar n bafl nda bütün sektörlerde oldu u gibi kalitesiz kontrolsuz imal edilen ürünlerin geldi ini söyleyen Mercan, Bir de buna bilinçsiz müflterileri de katarsan z söyleyecek laf maalesef kalm yor. Bilinçsiz müflteri derken kalite ve güvenli ürün almay düflünmeyip fiyata önem veren kiflileri kastediyorum. Halbuki özellikle bizim kald rma ve iletme makinalar fabrikalar n en önemli ifllerini gören uzun y llar kullan lan demirbafllar d r. Kalitesiz ürün kullanan kifliler bu ürünlerin kullan m ndan do acak olan maddi ve manevi zararlar maalesef daha sonra fazlas ile ödemektedirler. Bu konuda resmi kurumlara, birlik, dernek ve e itim kurumlar na büyük görevler düflmektedir, ama her konuda oldu u gibi hiç kimse üstüne düflen görevi hakk ile yapmad ndan ve hiç bir denetleme mekanizmas olmay p yapan n yan na kar kald için hiçbir sonuca ulafl lamamakta. Kap kap gezen baz firmalar istedi- iniz sertifikay pazarl k becerinize ba l olarak istedi iniz fiyata hemen vermektedir. Mesela size çok ufak bir örnek; test yeri olmayan firmalar çok rahat kalite sertifikas almaktad r. Bu, di er sektörlerde oldu u gibi haks z rekabete yol açmaktad r. Ülkemizde çok ciddi ve konusunda her türlü imkan bar nd ran firmalar ile kalitesiz imalat yapan müflterinin pazarl k durumuna göre mal imal eden hiçbir standartta uymayan firmalar ayn meslek grubunda maalesef yer almaktad r. Bu da ülkemiz ekonomisine çok büyük zararlar vermektedir dedi. KR Z YET fim fi VE B L NÇL ELEMANIN ÖNEM N ORTAYA ÇIKARDI 2008 y l n n sonlar na do ru bafllayan ekonomik kriz flirketlerde yetiflmifl ve bilinçli eleman önemini daha da ortaya ç - kard diyen Mercan, Kaliteli ve ekip çal flmas n iyi bilen firmalar n baflar kazanaca na inanan firmam z bu yöndeki düflüncesi ile personel e itimi ve seçimine önem veriyor dedi. ZOR 2009 YILINI YATIRIM VE YEN ÜRÜNLER M ZLE AVANTAJA ÇEV RECE Z Dengesiz hammadde fiyatlar ve daha sonra gelen ekonomik krizin herkes gibi kendilerini de etkiledi ini söyleyen Mercan, 2008 hedeflerimizi maalesef tutturamad k bütün firmalar için zor bir y l, firmalar n ayakta kalma y l. Biz bu y l yat - r m ve yeni ürünlerimizle kendimiz için avantaja çevirmeyi planl yoruz dedi. Zafer Mercan, devam eden yat r mlar hakk nda ise flunlar söyledi: Edirne deki fabrika yat r m m z flu anda bizim en büyük hedefimiz. Buras bizim yeni planlad m z birçok ürünümüzle ihracat üssümüz olacak ve Bulgaristan daki ana fabrikaya olan 200 kilometrelik mesafesi; 4 s n r kap s na olan yak nl ile rekabet gücümüzü artt racak. 22

25 23

26 haber Gemi infla sektörü 350 milyon dolarl k destek istiyor Gemi infla sanayicileri, finansal kriz ortam nedeniyle hükümetten yard m istedi. Sektörde iyileflme için milyon dolarl k fatura ç karan gemi infla sanayicileri, iflçi ölümleri nedeniyle kapanan baz tersanelerin aff n talep ediyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun (EKK) geçti imiz ay içinde gerçeklefltirilen toplant s nda tersanelerin sorunlar na çözüm aran rken sektör temsilcilerinin mevcut gemi inflaalar n n tamamlanabilmesi amac yla kredi imkân, Hazine garantisi gibi taleplerde bulundu u ö renildi. Baz bankalar n kredileri geri ça rmas nedeniyle yaklafl k 20 tersanenin ise olumsuz etkilendi i ve kredilerinin çal flmad ifade edildi. EKK toplant s nda sunum gerçeklefltiren gemi infla sanayi temsilcileri; infla edilmekte olan ve yar m kalm fl gemilerin ülke ekonomisine kazand r lmas, istihdam n devam ettirilebilmesi amac yla k sa, orta ve uzun vadeli kredilerin yeniden yap land r lmas için Hazine garantisi talep etti i kaydedildi. Toplant da, tersanelere yönelik orta vadeli yat r m ve iflletme kredisi için ilave fon yarat lmas n n da istendi i belirtilerek sektörün özel önem tafl yan sektörler kapsam na al nmas da gündeme geldi. Gemi infla sanayisinin bu kapsama al nmas yla birlikte, tersaneler ile gemi yan sanayisinin en az 3 y l süreyle vergi, stopaj, SSK muafiyeti, enerji indirimi gibi devlet desteklerinden yararland r labilmesi için düzenleme yap lmas gerekti i de ifade ediliyor. Baz bankalar n verdikleri kredileri geri ça rmas, bir k sm n n vade k saltma talebinde bulunmas ve yüksek faizler uygulamas nedeniyle Türk gemi infla sanayisi zor günler geçiriyor. G SB R: TERSANELER ENDÜSTR BÖLGES OLARAK LAN ED LMEL Türkiye Gemi nfla Sanayicileri Birli i nin (G SB R) haz rlad 2008 y l na yönelik sektör raporunda, finansal krizin etkilerinin azalt lmas, uluslararas rekabetin sürdürülebilmesi için yak n vadede devlet taraf ndan al nmas gereken tedbirlere de yer verildi. Tersanelerin bulundu u bölgelerde çevre, can ve mal güvenli inin sa lanmas, rekabetin temini, yabanc sermayenin ekonomiye kazand r lmas amac yla tersane bölgelerinin endüstri bölgesi olarak ilan edilmesinin gerekti i ifade edildi. Raporda, ekonomik krizlerde tersanelerin bankalara finans taleplerinde tersane ekipmanlar n n ipotek edilmesinin yeterli olmad gibi sorunlar yafland ifade edilerek tersane arazilerinin kullan c lar na sat lmas na imkân tan yacak düzenlemelerin getirilmesi gerekti i vurguland. Bu sat fl n önünün aç lmas yla, ipotek sorununun çözülebilece i belirtilerek y llar içinde ödenen irtifak hakk bedelleri ile elde edilen gelirin ise orta vadede devlete kazand r lmas n n mümkün olaca anlat ld. Bu düzenlemenin yap labilmesi için anayasan n 43'üncü maddesi ile K y Kanunu nun ilgili maddelerinde düzenleme yap lmas gerekiyor. Raporda, Türkiye gemi infla sanayisinin tamam n kapsayacak flekilde Deniz Teknolojileri Ar-Ge Merkezi kurulmas ve bunun desteklenmesi gerekti i de ifade edildi. SEKTÖRDE B N K fi fis Z KALAB L R G SB R in raporda da belirtti i tespitlerine göre yaflanan süreç nedeniyle bin aras ndaki çal flan n iflsizlikle karfl laflabilece i ifade edildi. Raporda, 2008 y l bafl ndan itibaren artan petrol fiyatlar n n, y l n sonundaki düflüfle ra men olumsuz etki yapt na dikkat çekilerek yüzde 65 i ithal edilen gemi yan sanayi ürünlerinde de fiyat art fllar oldu u, navlun fiyatlar nda ise düflüfller meydana geldi i kaydedildi. ABD de bafllayan ekonomik krizin Avrupa Birli i (AB) ülkelerindeki finansal yap y do rudan etkileyerek krizin globalleflmesinin de sektörü etkiledi i ifade edilerek tersane kapatma ifllemlerinin de sektör aç - s ndan kötü bir sonuç ortaya ç kard na dikkat çekildi. Raporda, di er ülkelerin tersanelerine do rudan veya dolayl devlet deste i sa lamas nedeniyle Türk tersanelerinin yeni siparifl alamad, al nanlar n ise iptal edildi i de belirtildi. Bu nedenlerle iflsizlik sorununun ortaya ç kabilece i, tersanelerin bir k sm n n kapanma noktas - na gelebilece i ve yeni tersane yat r mlar - n n ise tamamen duraca yönünde uyar yap ld. 24

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ Karlıktepe Mah. Sarıçimen Sok. No:4/1 Kartal / İstanbul Tel - Fax : 0216 353 88 94 İşimiz Gücümüz Vinç Hakkımızda Elektrikli Vinç sektöründe uzun yıllar elde ettiğimiz

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı