48 Rakibinizi didik didik araflt r n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "48 Rakibinizi didik didik araflt r n"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Kapak Kald rma üniteleri 48 Pazarlama Rakibinizi didik didik araflt r n k yas ya rekabetin tad n ç kar n Reklam ndeksi ARI MAK NA V NÇ ATALAY...42 BAfiARAN TEKST L...17 BM MAK NA...13 BUREAU VER TAS...5 CONDUCTIX -WAMPFLER...3 DAL DEREL...63 DO AN V NÇ...7 ELEKTRO-MAK...51 ERÇA...39 ERKUfi KALDIRMA...35 GÜRALP...45 HABERORTAK...Ön Kapak-38 H DROKON...1 HSN V NÇ Halefflan Sümen Vinçler k z gibidir Vinçlerde ya lama 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Vinç sektörü yüzde 70 darald ama risk yönetimini iyi yapan firmalar krizden büyüyerek ç kacak 8 Kapak/ Kald rma üniteleri 9 Endüstriyel tafl ma (transfer) sistemleri: Asansörler 12 Güralp teknolojinin fl nda tasarlanm fl GMD serisi kald rma makinalar n piyasaya sürüyor 14 Vakumla Kald rma Sistemleri ile her türlü ürün tafl nabiliyor 16 Net Mak yeni nesil GRABIQ zincir sapan ve komponentlerini tan tt Haber 18 Krizi f rsata çevirmek için Komatek 2009 u destekliyoruz! 18 SDER ve MDER bünyesinde sektörel komiteler kurulacak 20 Sürekli kalite, maksimum güven! 22 Güçlü firmalara, güçlü beraberliklere ihtiyaç var 24 Gemi infla sektörü 350 milyon dolarl k destek istiyor 26 Vinçmak & Pat-Krüger birlikteli iyle güç kontrol alt nda! 28 Türkiye nin zor y l : Kontek yeni ürünleriyle yeni yolunda! KARTAL ELEKTR K...33 KAZAK STAN...42 KONS S...43 KREN V NÇ...64 LEROY SOMER...25 NET MAK...31 ÖZARAR...19 PARLAK MÜHEND SL K...15 PINAR MÜHEND SL K...27 REKARMA...Ön Kapak çi SCHMALZ...47 S EMENS...Arka Kapak çi S -MA MAK NE...Arka Kapak TELE RADIO...29 TERMO MAK NA...11 V NÇMAK (KAAN MAK NE) Sar tafl Çelik krize ra men yat r ma devam ediyor 32 Azalan reklam harcamalar markaya zarar veriyor 34 Natsu en az insan gücüyle güvenli tafl ma sa layan çözümler sunuyor Röportaj 36 Yap m planlanan 3. fabrika ile Türkiye nin en büyük üreticisi olaca z 40 Standartlara uymakla baflkalar hayal ederken siz gerçeklefltirmifl olursunuz 44 Elektronik Kantar ve Emniyet Sistemleri nde üst düzey standard yakalad k 46 Yurtd fl yat r m na a rl k verece iz Pazarlama 48 Rakibinizi didik didik araflt r n k yas ya rekabetin tad n ç kar n Teknik Makale 52 Telehandler lar için tahrik ve kontrol çözümleri 55 FR-A701 rejeneratif inverter 58 Kapal devre hidrostatik transmisyonlar 60 Gefran AVRy Lift Drive ile gücü yeniden kazan n 60 Güçlü DC motor RE65 62 Mobil vinçler için emniyet sistemleri 62 ARM-P ve ARM-IO - endüstriyel radyo modem MART AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. Proses Otomasyonu 6 Say S.T. Vinç ve Kald rma Üniteleri 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Sac flleme Teknolojileri 6 Say S.T. Elektrik-Enerji 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM V NÇ VE KALDIRMA ÜN TELER Say : 2009/02 Mart 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Vinçler k z gibidir V inçlerin güvenilir olmalar, az elektriksel güç çekerek çok ifl yapmalar ve servislerinin kolay yap labilir olmas önemli konulard r. Asl nda kullan c lar servis konusu ihmal edilse bile vinçlerinin gerek oldu u her anda çal flmas n, üstelik bunu performans düflüklü ü göstermeden yapmalar n beklemektedirler. Vinçler kolay kullan labilmeli, yer de ifltirmeleri zahmetli olmamal d r. malatç lar da bu do rultuda sürekli gelifltirmeler peflinde koflmaktalar; örne- in dövme ve enjeksiyon döküm malzemeler kullanarak vinçlerin güçlerini, mukavemetlerini azaltmadan boyutlar - n küçültmekte, tafl ma ve yer iflgal etme oranlar n iyilefltirmektedirler. Ancak bunlar faydal olsa da yetmez olmufltur. Günümüzde bunlara bir de vinçlerin güzel olmalar eklenmifltir. nsanlar vinç al rken mant kl kararlar veriyor gibi görünseler de gerçek tam böyle de ildir. Her ne kadar al c lar sat n al m ve pazarl k s ras nda vinçlerin gereksinimlerini karfl lay p karfl lamayacaklar na, fonksiyonlar na, iki ar za aras ortalama zaman n uzunlu una, onar m sürelerinin k - sal na, toplam sahip olma maliyetinin düflüklü üne, garanti sürelerine, güvenilirli ine, üretici firman n imaj na vb. bak yor görüntüsü verseler de kafalar n n arka taraf nda baflka aray fllar bulunmakta. Günümüz müflterileri modern tasar ml ; estetik aç dan göze hofl gelen, renkleri uyumlu, çal fl rken yüksek volümde mekanik sesler ç kartmayan, hatta yan na gidince rahats z edici kokusu olmayan vinçleri almay tercih etmektedirler. Bu gerçe i dikkate almayan imalatç kaybeder. Di er flartlar ayn ise güzeli fena m olur yani? Vinçlerde ya lama V inçlerin her zaman her yerde çal flmalar zorunludur. Bu amaca ulaflmada difllileri ya lama büyük önem tafl r. Ya lama olmazsa vinç önce korozyona u rar, zamanla da erken afl nma nedeniyle ar zalan r ve ömründen kaybeder. Yüksek onar m maliyetleri ve kar kay plar bu durumun ola an sonuçlar d r. Eskiden beri önemli olan ya lama günümüzde daha büyük bir önem kazanm fl, bu do rultuda ya lama ürünleri ve bilimi de büyük aflamalar kaydetmifltir. Örne in aç k diflliler için yap flkan ya lar üretilmifl olup bunlar zamanla akmad klar ndan etkenlikleri daha yüksek olup ömürleri daha uzundur. Öte yandan faydal ömürleri tükendi- inde ya lar n at lmalar n n çevre kirlili- i yaratmamas da gerekir. çlerinde bitüm, a r metaller, çözücüler ve klorin bulunan ya lar n yeflil ürün olmad klar n da hesaba katal m. Tabii dünyam z seviyorsak. Özetle ya lamaya ve bu arada ya c l a da dikkat edelim, vinçlerde ve her yerde! yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Vinç sektörü yüzde 70 darald ama risk yönetimini iyi yapan firmalar krizden büyüyerek ç kacak D emir çelik sektörünün büyük oyuncular son birkaç y ld r ciddi yat - r mlar yapm flt. Bu da standart d - fl vinç iflleri yapabilen firmalar n yüzünü güldürdü. fiu an vinç sektörünün belli bafll firmalar ellerinde olan bu iflleri bitirmek için çal fl yorlar. Ancak vinç firmalar yeni ifl alma konusunda birçok sektöre göre daha s k nt l. Çünkü üretim düflünce vinç talepleri de düfltü ve standart ifllerde (1-30 ton) yeni siparifl alma oran yüzde 70 geriledi. Bu gerçek bir f rsat olabilir Tablo iç aç c de il ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir f rsat var... Bu süreçte risk yönetimini iyi yapan firmalar krizden büyüyerek ç kabilir. Buna ba l olarak da sektörün en büyük problemi olan arz-talep dengesizli i de çözülmüfl olur. Bunun için yap lmas gerekenleri birkaç maddeyle s ralayabiliriz. 1) Maliyeti yüksek olan banka kredilerinden uzak durulmal. 2) letiflime her zamankinden daha çok önem verilmeli, güçlü ve sa lam firma imaj na yat r m yap lmal. 3) Krizden daha az etkilenmifl olan Ortado u pazarlar na a rl k verilmeli. 4) Kalifiye elemanlar kaybedilmemeli. 5) Vinç firmalar aras nda yaflanan sürtüflmelerle zaman kaybedilmemeli. Bu ve benzeri konulara dikkat edilerek yap lacak küçük yat r mlar ve al nacak önlemler sayesinde, y llard r vinç sektörünün geliflimine zarar veren merdiven alt üretim sona erecek ve iflini iyi yapan firmalar n pazar paylar büyüyecek. Bugünün fasoncular yar n n imalatç lar olabilir mi? fiimdi ak llara kriz sonras pazar pay problemi çözülse bile, yeniden çok say - da firma vinç sektörüne girmez mi, bugünün fasoncular yar n n imalatç lar olmaz m? gibi sorular gelebilir. Ancak bizim y llard r elefltirdi imiz fley, küçük firmalar n büyümesi ve pazarda söz sahibi olmalar de il, sadece iflini iyi yapmayarak sektöre ve kullan c lara zarar veren firmalar n temizlenmesiydi! Ne yani y llard r büyük san lan ama içi bofl olan firmalar yok mu? Sayg lar mla. Vinç sektörü de HaberOrtak.com da... fiirketimizin en büyük yat r mlar ndan biri de haberortak.com. Reel sektörün tamam n bir araya getiren haberortak, 8 dakikal k haber girifl ortalamas yla ifl dünyas n n en büyük haber portal. Web sitelerinin uluslararas trafi ini ölçen ve dünyaca güvenilir olan verilerine göre Türkiye nin en çok ziyaret edilen 1500 üncü sitesi. Bu büyük bir baflar ama daha bir bafllang ç Sizlerin deste iyle haberortak ilk 500 site aras na girecek. Sektörünüzün ve tüm ifl dünyas n n geliflmelerinden dakika dakika haber al n, ürün ve hizmetlerinizi tan t n. Bu büyük yat r mdan siz de yararlan n. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 kapak Kald rma üniteleri Tasar m nda kald rma kapasitesi, çal flma süresi, yükleme s n f gibi ana faktörlerin formüller ve diyagramlar yard m ile dikkate al nmas gereken elektrikli kald rma üniteleri bafll ca; sabit kald rma üniteleri, monoray kald rma üniteleri, alçak tavanlar için kald rma üniteleri, çift kiriflli gezer köprü vinçleri için kedi arabalar (paralel ve dik pozisyon), gömme tip kedi arabalar ve özel proje kedi arabalar fleklinde s n fland r labilir. Yeni say m zda kald rma üniteleri ve arabalar nda tasar m prensiplerine de inerek sizlerin gündemine ve yeniliklerine yer verdik... Elektrikli bir kald rma ünitesinde, afla - da belirtilen dört ana faktör, formüllerin ve diyagramlar n yard m ile dikkate al nmal d r; Kald rma kapasitesi Çal flma süresi Yükleme s n f Günlük çal flma süresi Bu seçimde öncelikle afla da s ralanan faktörler belirlenmelidir. Bunlar; Nominal girifl gücü 380V-50Hz-3Ph. Maksimum ortam s cakl 40 C. Vincin çal flt yerin deniz seviyesinden yüksekli i max mt. S1 rejiminde devaml çal flan motor flaft n n ald kabul edilen güç. Motor gövdesinin fan taraf ndan mecburi olarak so utuldu u kabul edilmifltir. Bu kabul edilen de erlerde afl r de ifliklikler olursa, Tablo.1 ve Tablo.2 de görülen düzeltme faktörleri kullan l r. Afla daki örnekler ve aç klamalar yüksek kapasitedeki vinç seçimi için bu faktörlerin nas l kullan - laca n gösterir. Örnek: Elektrik motorunun (etiket) gücü : 7.5 Kw. Çal fl lan Ortam S cakl : 50 C. Deniz seviyesinde yükseklik (irtifa) : 2500 mt. Bu flartlarda çal flan motordan al nd kabul edilen hakiki güç; P = k1 x k2 x Pn P = 0.91 x x 7.5 Kw 2 P = 6.17 Kw. Burada; P: Özel çal flma flartlar ndaki hakiki güç Pn: Motorun etiket nominal güç Kabul edilen 380V besleme güç de- erinin ± %5 de iflimi elektrik motorunun performans n fazla etkilemez. Ancak, yüksek veya alçak de iflim de erleri vincin gücünün artmas na veya azalmas - na neden olur. Örne in, 380V, 50Hz standart motor 380V, 60 Hz'lik bir flebekeye ba lan rsa, afla daki sonuç elde edilir; Motorun yeni devri = 60 / 50 = 1.2 Bunun anlam dönme h z %20 artar. Yeni dönme momenti de ayn oranda %20 azal r. Güç de eri gerçekten de iflmez. Dolay s yla vinç daha yüksek bir h zda ve daha az bir kald rma kapasitesi ile çal fl r. (Baz di er küçük düzeltme faktörleri ihmal edilmifltir.) Kaynak : vincteknobank.com 8

11 kapak Endüstriyel tafl ma (transfer) sistemleri: Asansörler Tarkan Tunç TT Proje Yönetimi ve Dan flmanl k Hizm. G R fi Asansörler, üretim ve montaj alanlar - n n optimum flekilde kullan lmas n sa layan en önemli transfer sistemi bileflenlerinden biridir. Küçük alanlarda yükün zemin alt ndaki bir tünele indirilmesi yada zeminden daha yukar daki bir platform üzerine ç kart lmas asansörler yard - m yla gerçeklefltirilir. Bu nedenle asansörleri en etkin sistem eleman olarak düflünmek mümkündür. Kullan m yerlerine ba l olarak birçok çeflidi bulunur. Bunlardan en s k kullan lanlar n inceleyelim. 1. Z NC RL T P ASANSÖRLER Yük tafl y c eleman olarak zincir kullan l r. Zincirin bir ucu tafl y c arabaya ba l iken, üstteki bir diflli üzerinden aktar larak indirilen di er ucuna bir karfl a rl k grubu ba lan r. Karfl a rl k miktar, tafl nacak toplam a rl k (asansör arabas, çatal sistemi ve konveyör) ile tafl nacak yükün (fikstür ve araç, fikstür ve torpido vb.) a rl n n yar s n n toplanmas ile hesaplan r. Böylece, hem daha küçük güçte motorlar kullan labilmekte hem de durufl ve kalk fllarda motoru çok zorlamadan, daha ak c ve sars nt s z bir çal flma mümkün hale gelebilmektedir. asansör iletiflimi bu konveyör yard m yla sa lanm flt r. Baz uygulamalarda, yürüme yolu (tafl ma yolu) olarak lineer yataklar yerine asansörün genelde kutu profil gövdesi kullan lmakta ve yük bu tekerlekler (90 shore A) yard m yla tafl nmaktad r. Bu tipdeki asansörler; hassas konumlama gerektirmeyen yerlerde (±3 mm), imalat kolayl, düflük maliyet ve montaj-devreye alma kolayl klar nedeniyle tercih edilirler. Ayn çal flma ilkesi yard m yla, kutu profil gövdeler yerine silindirik profil gövdeler de kullan labilmektedir. Ayr ca, daha büyük yükler için çift profil gövdeli ve gövdeler aras nda gücün bir flaft yard m yla iletildi i büyük zincirli elevatör tasar mlar da bulunmaktad r. 2. KAYIfiLI T P ASANSÖRLER Yük tafl y c eleman olarak yüksek çekme mukavemetine sahip kay fllar kullan l r. Kay fl n bir ucuna tafl y c araba ba lan rken bir tambur üzerinden döndürülerek uzat lan di er ucuna karfl a rl k grubu ba lanm flt r. Yürüme yolu olarak standart profiller kullan l rken, tafl y c tekerlekler bu profillerin içinde yada üzerinde çal flmaktad r. Çal flma prensibi, tamamen kay flla tambur aras nda oluflan sürtünme kuvveti yard m yla sa lan r. Konumlama toleranslar ±3 mm ölçüm s n rlar nda kalan uygulamalarda kullan l r. Tafl nacak yükün artmas yla kay fl boyutlar da büyür. Seri üretim koflullar nda çal flan birçok asansör uygulamas nda, tahrik grubu çift motorlu olarak tasarlanm flt r. Burada temel gerekçe, motor ar zas durumunda di- er motora çok h zl flekilde geçilerek hatt durdurmamakt r. Bunun için, flaft motor aras ba lant larda quick kaplinler (özellikle zincirli tip kaplinler) kullan l r. Resimde görülen ve ayn zamanda da t c araba görevi de gören zincirli asansör sisteminde z eksendeki toplam yük lineer yataklar taraf ndan tafl n r. Çatallar üzerine teleskopik bir konveyör konulmufl ve yükle Yük tafl y c gruplarda yürüme yolu olarak profil yap kullanma ile lineer araba-ray kullanma seçeneklerini karfl laflt rmak gerekirse; tekerlekli yap da profil yüzeyleri ifllenmedi i için profilin üretiminden kaynaklanan e iklikler nedeniyle ya da tekerlerin imalat s ras nda oluflacak çap farkl - l klar nedeniyle hareket ve konumlama toleranslar düflebilir. Devam nda, tekerlerin tam oturmamas nedeniyle hareket s ras nda yükün sallanmas da mümkündür. Tekerlek gruplar kendi içlerinde ne kadar 9

12 kapak ayarlanabilir olursa olsun bu de iflimleri tolere etmek mümkün olmayabilece inden, bu problemin sadece büyük konumlama toleranslar n n gerekli oldu u uygulamalarda göze al nmas nda yarar vard r. Profilin yürüme yolu olarak kullan ld uygulamalarda, imalat kolayl n n yan s ra imalat maliyetleri de düflük ç kmaktad r. Emniyet halat, hem zincirli hem de kay fll asansörlerde kullan labilir. Zincir ya da kay flta meydana gelecek bir kopma an nda yükü halatlar tafl yaca ndan ciddi kaza ve yaralanmalar da böylece önlenmifl olacakt r. Endirekt Tahrikli Direkt Tahrikli Yukar daki resimde, Kale Alt nay firmas taraf ndan Renault/Bursa fabrikas montaj alan için yap lan koltuk/torpido transfer hatt asansörü görülmektedir. Asansör; kay fll tipte (Contitech marka) olarak tasarlanm fl olup, yürüme yolu olarak kutu profil kullan lm flt r. Asansör, iki ve üç konumlu olarak çal flmaktad r. Motorlu tahrik gruplar asansörün üzerine konulabildi i gibi zemine de konulabilmektedir. Montaj ve bak m kolayl gibi nedenlerle grubun zemine konulmas (elevatör çukuru açma gereksinimi d fl nda) daha yararl olabilir. Bu tür asansörlerde; zincir yada kay fl art k aç k uçlu de il kapal uçlu olmal d r. Kapal uçlu yap larda genellikle bir gergi grubu kullan l r ve boflalmalar bu grup yard m yla kompanse edilir. Ayr ca bu yap larda, tahrik sisteminin sürekli göz önünde bulunmas nedeniyle problemler daha erken tespit edilebilir. Bak m ifllemi s ras nda müdahaleler daha kolayd r, ekstra bir bak m platformuna ve merdiven gereksinimine ihtiyaç yoktur. 3. H DROL K ASANSÖRLER Hidrolik asansörler; k sa seyir mesafelerinde, yüksek tafl ma kapasitelerinde ve düflük h zlarda oldukça avantajl bir uygulama fleklidir. Hidrolik asansörlerde kullan - lan silindirler genelde tek etkili olup itme veya çekme yönünde ve yaln zca dikey çal flmaya uygun özelliktedir. Kabin tahrik yöntemine göre; direkt ve endirekt olmak üzere iki gruba ayr l r. Hidrolik asansörler, trafi i yo un olmayan yerler için uygun çözümlerdir. Genelde yük asansörleri olarak çal fl r. Temel avantaj ve dezavantajlar flunlard r; Avantajlar ; 1. Düflük üretim maliyeti ve düflük bak m ücretleri, 2. Binaya gelen yükün tabana iletilmesi ile statik hesaplarda kolayl k, 3. Çok yüksek tafl ma kapasitesi ihtiyaçlar n karfl layabilme, 4. Afla iniflte masrafs z çal flma, 5. Sessiz çal flma. Dezavantajlar ; 1. Kullan lan ya n özelli ine ba l olarak s cakl k de iflimlerinde performans n etkilenmesi, 2. Yeralt ndaki ya kaçaklar nedeniyle çevredeki temiz su kaynaklar n kirletebilmesi, 3. Gerekli motor gücü ve enerji sarfiyat - n n ayn h zda ve ayn kapasitedeki konvansiyonel tip asansörlere oranla en az iki kat daha fazla olmas. Kullan lan pompalar n özelliklerinden en önemlisi yukar yöndeki kabin h z n (bofl ya da dolu kabinde) sabit tutmakt r. Bu tip pompalara volumetrik pompa denir. Pompay tahrik için alternatif ak m sincap kafesli asenkron motor kullan l r. Bu, asansörün sabit çal flma h z na çabuk ulaflmas n ve muhafaza etmesini sa lar. Silindirde oluflan toplam kuvvet; araba a rl, yük kapasitesi ve piston a rl toplam kadard r. 4. D ER T PLERDEK ASANSÖRLER 4.1. Vidal mil tahrikli asansörleri Say lan asansörlere ilave olarak sahalarda farkl çal flma özelliklerine sahip asansörler de bulunmaktad r. Bunlardan biri, vidal mil kullan larak yap lan jackscrew türü asansörlerdir. Bir vidal mile ba l olan yük bir motor taraf ndan döndürülen bu mil yard m yla hareket ettirilir. Konumlama toleranslar oldukça geliflmifltir. Bu toleranslar nedeniyle yürüme yolu olarak lineer arabal yap lar n kullan lmas tercih edilir. Bu türdeki asansörler, imalat ve montaj kolayl gibi nedenlerle daha çok k sa strok çözümler için önerilir Kramayer ve pinyon diflli tahrikli asansörler Genellikle çok k sa strok liftler olarak bilinir. Çünkü, imalat ve operasyonel zorluklar nedeniyle daha çok k sa stroklar için tercih edilirler. Yük, asansör ayak profilleri üzerine yerlefltirilen kramayer diflliler üzerinde çal flan ve ayn anda tahrik edilen pinyon diflliler yard m yla gerçeklefltirilir. Yük bu iki pinyon diflli üzerinde konumlanm flt r. Yük dengelemesi yapabilmek ve oluflan momentleri karfl layabilmek için yine profil üzerinde yürüme yollar, genellikle lineer araba gruplar fleklinde, kullan lmaktad r. Bu tür uygulamalarda konumlama toleranslar oldukça geliflmifltir. Bu nedenle; otomatik, yar otomatik ve robotlu uygulamalar için uygun çözümler oluflturmak mümkündür. 10

13 11

14 kapak Güralp teknolojinin fl nda tasarlanm fl GMD serisi kald rma makinalar n piyasaya sürüyor Güralp Vinç Pazarlama Müdürü Tamer Demirci: Müflteri istekleri ve beklentilerini ön planda tutarak, geliflen teknolojinin fl nda tasarlanm fl olan GMD serisi kald rma makinalar ve TG serisi yürüyüfl tak mlar n 2009 Mart ay itibari ile piyasaya sürüyoruz. Yeni makinalar n tüm araba gruplar nda bafll kl sisteme geçildi ve tüm yürüyüfl gruplar göbekten tahrikli sisteme çevrildi. Ü retim hatlar n gelifltirerek mevcut kalitesini ve verimlili ini artt ran Güralp in, tasar mlar nda gerekli statik analizleri, prototip üzerinde % 100 ürün testi ve genellikle gözden kaç r lan bir husus olan risk analizi çal flmalar n yaparak farkl l k oluflturdu unu kaydeden Güralp Vinç Pazarlama Müdürü Tamer Demirci, Makina üretiminde aparatlaflma çal flmalar ile üretim süreçlerinde h z art r yor ve sürekli inovasyon fikri do rultusunda Ar&Ge faaliyetlerimiz h zl bir flekilde devam ediyor. Bu do rultuda tasarlanm fl olan GMD serisi kald rma makinalar ve TG serisi yürüyüfl tak mlar n 2009 Mart ay itibari ile piyasaya sürüyoruz. Yeni üründe vinç kullan c lar n n önem verdi i bir konu olan makina yüksekli i azalt ld ve Güralp Vinç e özgü tasarlanan kontrol panosu kullan - larak ergonomik bir görünüm sa land dedi. Say n Demirci sorular m z flöyle yan tlad. Say n Tamer Demirci, a rl kl olarak hangi ürün gruplar yla hizmet veriyorsunuz, okuyucular - m zla paylafl r m s n z. nsan gücü ile kald r lamayacak a rl kta yüklerin kald r lmas ve tafl nmas gereksinimi duyulan her sektörde vinç kullan lmaktad r. Güralp, ürün çeflitlili i olarak pek çok sektörün kullan m ihtiyaçlar n uzun y llara dönük karfl layabilecek üretimlerini müflterilerine sunmaktad r. Güralp, Emniyetli fl Makinalar s n f na giren kald rma makinalar ile bu makinalar n çal flmalar n destekleyen çelik konstrüksiyon sistem ve ekipmanlar n üretimini yapmaktad r. Ürünlerimizi gruplar na göre s ralamak gerekirse: Kald rma makinas grubunda; Sabit kald rma makinalar Monoray arabal kald rma makinalar Çift kirifl arabal kald rma makinalar Vinç sistemleri grubunda; Gezer köprülü tavan vinçleri Gezer köprülü portal vinç sistemleri Pergel vinç sistemleri Transfer arabalar Müflteri talepleri do rultusunda özel imalat vinç sistemleri Vinç ekipmanlar grubunda; Bara enerji hatt Uzaktan kumanda Joystickli kumanda Kumanda kabini Kablo toplama tamburu Elektrohidrolik (eldro) fren sistemleri Dijital yük göstergesi gibi ürünleri sektöre sunuyoruz. YATIRIMCILARIN ARADIKLARI, SÜREKL DES- TEK ALAB LECEKLER N B R ÇÖZÜM ORTA I Vinç sektöründe ne tür sorunlar yaflan yor. Bu unsurlar ortadan kald rma için ne gibi çal flmalar yap lmal. Sektörü temsil durumundaki dernek, birlik gibi oluflumlara ve resmi kurumlara bu konuda düflen görevler nelerdir. Ne yaz k ki her sektörde oldu u gibi bizim sektörümüzde de merdiven alt denilebilecek flekilde kurulmufl ve konvansiyonel yöntemlerle, üretim yapan firmalar n var olmas serbest rekabeti etkilemektedir. Yat r mc lar n arad klar ; büyük sermayeler ve emekler ile kurduklar iflletmelerinde düflük maliyetli ama k sa süreli geçici çözümler de il, sürekli destek alabileceklerini bildikleri bir çözüm orta d r. Bu ba lamda Sanayi ve Çal flma Bakanl taraf ndan ç kar labilecek yeni yasalar ve yap lacak s k denetimler ile üretim flartlar na uygun olmayan iflyerlerinde ve yetkisi olmayan kiflilerce üretim yapan firmalar irdelenerek haks z rekabeti, k smen de olsa engelleyebilirler. Türkiye de bütün sektörlerde oldu u gibi Emniyetli fl Makinalar s n f na giren vinç sektöründe de kalifiye eleman s k nt s bulunmaktad r. E itim kurumlar sanayicinin ihtiyac olan iflgücünü oluflturmakta yetersiz kal yor. Burada çözüm ihmal edilmifl olan meslek liselerinin yeniden ele al narak canland r lmas ndad r y l hedeflerinizi tutturdunuz mu. Sizce 2009 y l nda ne gibi geliflmeler bekleniyor. Son 4 y lda gerçeklefltirdi i gibi 2008 y l nda da ilk 10 ay nda hedeflerini yakalayan firmam z, dünyada bafllayan ekonomik krize ra men en az piyasa flartlar nda bile güvenilir oldu unun sonuçlar n toplamaktad r y l n da büyüme y l olarak planlayan Güralp, haz rlamakta oldu unu yeniliklerini piyasaya sunman n heyecan içerisindedir. zmir merkezli olmak üzere, Bursa, stanbul, Ankara, Kayseri, Adana flehirlerindeki organizasyonlarla bu flehirlerin çevresinde yer alan tüm illere de aktif olarak hizmet veriyoruz y l ndan bu yana kapasitesini, pazar pay n ve cirolar n art ran firmam z, 2008 y l nda hedeflemifl oldu u, ihracat cirosunu 3 milyon Euro seviyesine ç kararak geçmifl y llara göre % 400 art rm flt r. Krizden en az etkilenmek ad na kendi bünyenizde ne gibi önlemler ald n z. Güralp olarak görüflümüz, 2009 y l itibariyle küresel ekonominin kendini düzenleyece i süreçlerde, Türkiye ekonomisinin olumsuz etkilenece- i yönündedir. Kriz süreçlerinin bafllayabilece ini fiubat 2008 den bu yana dikkate alan Güralp yönetimi, bu sürece önceden planlad senaryolar ile girmifltir. Bu uygulamalardan baz lar n ; D fl pazardaki iflbirliklerini art rmak ve geniflletmek Mali disiplini bozmamak ve giderlerden sa lanacak tasarruflar kaynak olarak kullanmak. Planl kadrolaflma ve verimlilik esasl kadro geliflimini kriz döneminde sa lamak Küresel krizden etkilenecek yat r mc lara finans deste i sa lamak amac yla her zaman iyi iliflkiler içerisinde bulundu umuz bankalarla ifl birli i içerisine girerek müflterilerimizin yat r mlar nda finans deste i sa lamak fleklinde s ralayabiliriz. DAHA FAZLA GÜVENL K B ZDE STANDART Sizi sektördeki rakiplerinizden farkl laflt ran en önemli özellikleriniz nelerdir. Güralp, öncelikli olarak müflterilerinin ihtiyac n net olarak alg lama ve sunulan çözüm ile proseslerinde sorunsuz ve en önemlisi güvenli bir flekilde çal flabilmelerini sa lamaktad r. Sanayi tesislerinde beklenmeyen durufllar n verdi i zaman ve para kayb n müflterilerine yaflatmamak göze çarpan en büyük farkl l klar ndan birisidir. Üretilmekte olan sistemlerde; tasar msal olarak birinci önceli imiz güvenlik, az bak m gerektiren, asgari seviyelere indirilmifl ar za oranlar ve tabii ki düflük maliyetli olma flartlar n sa lamak ve bunun içinde sürekli olarak mümkün olan en yeni teknolojileri kullanmak. Tüm bunlar n yan nda ise bir vinç sisteminde olmas gereken güvenlik flartlar n n her zaman daha fazlas makinalar m zda standart olarak bulunmaktad r. 12

15 13

16 kapak Vakumla Kald rma Sistemleri ile her türlü ürün tafl nabiliyor Edip Cankurt Fabrika Müdürü Natsu Makina Özellikle geliflmifl ülkelerde birçok ürünün tafl nmas nda çok yayg n olarak kullan lan vakumla kald rma ve tafl - ma sistemleri art k ülkemizde de verimlili- e, otomasyona ve çal flan n çal flma flartlar na önem veren iflletmeler taraf ndan kullan lmaya baflland. Vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri art k ülkemizde de verimlili e, otomasyona ve çal flan n çal flma flartlar na önem veren iflletmeler taraf ndan kullan l yor. Söz konusu sistemlerin Türkiye'deki öncülü ünü ise Natsu Makina sürdürüyor. seviyede müflteri memnuniyeti çerçevesinde ürünlerinde insan faktörünü göz önünde bulundurarak güvenli, kaliteli, ergonomik ve ekonomik makinalar üretmek. Vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri ile makinalarda kullan lan vakum vantuzlar n den detayl incelemek mümkün. Bu tür sistemlerin üretiminde öncü bir kurulufl olan Natsu Makina; vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri konusunda üretiminin yan s ra hafif tip pergel vinçler (l ton a kadar), hafif tip gezer köprü vinçler (l ton a kadar) imalat ile Alman menfleli elektrikli zincirli vinçler (liftket) ve yine Alman Vahle marka enerji iletim sistemlerinin, kablo tamburlar n n sat fl n gerçeklefltiriyor. Vakumla tafl ma sistemleri mermer, sac, cam, ahflap, otomotiv, beyaz eflya, kimya gibi birçok sektörde kullan l yor. Üretimin çok farkl kademelerinde manuel veya otomatik sistemler tercih edilebilir. Vakumla tafl man n birçok avantaj var. Bunlar, çal - flan elemana yük gelmemesi dolay s ile eleman n enerjisini gün içerisinde optimum kullanabilmesi, ba lama yapmaya gerek duyulmamas neticesinde tafl ma iflleminin h zlanmas, ürüne ba lamadan do acak zararlar n verilmemesi, iflçilikten tasarruf edilmesi, (baz sistemlerde 4 kiflinin iflini tek kifli yapabilmektedir) gibi say - labilir. STANDART MAK NE VE DONANIMLARIN YANI SIRA fie ÖZEL MANUEL VE OTO- MAT K ÇÖZÜMLER DE SUNULUYOR Özellikle geliflmifl ülkelerde birçok ürünün tafl nmas nda çok yayg n olarak kullan lan vakumla kald rma ve tafl ma sistemleri art k ülkemizde de verimlili e, otomasyona ve çal flan n çal flma flartlar na önem veren iflletmeler taraf ndan kullan l yor. Standart makina ve donan mlar n yan s ra ifle özel manuel ve otomatik çözümlerde sunuluyor. Natsu Makina n n temel ilkesi en üst KALDIRMA MAK NALARI ÖZEL... Üretimini yapm fl oldu unuz pergel vinçler ve hafif köprü sistemleri ile üretimin her aflamas nda genifl ürün yelpazesi ile hizmet vermekteyiz. Bu sistemlerde 2 tona kadar ürünler rahatl kla kald r labilmektedir. malat n yapm fl oldu umuz pergel vinçler 270 º dönme aç fl na sahip oldu undan dolay genifl bir çal flma alan sa lamaktad r. Pergel kolu için iki çeflit profil kullan lmaktad r. NPI ve hareket kolayl sa layan so uk çekme C Profildir. Pergel vinçlerimizi 2 kategoriye ay rmak istersek e er; 1- Duvar tipi pergel vinçler: Ürünün kullan laca alanda bulunan, ayarl ba lama vidalar sayesinde 30 cm - den 50 cm e kadar her türlü dire e monte edilebilmektedir. Kullan m son derece rahatt r. Özel fren tertibat sayesinde b rak ld konumda kalmaktad r. 50 kg dan 2000 kg a kadar de iflik tafl ma kapasitelerine sahiptir. Pergel aç kl ihtiyaç do rultusunda 3 metreden 6 metreye kadar uzat labilmektedir. 2- Sütunlu tip pergel vinçler:bu sistemde pergelimizin kendine ait bir dire i bulunmaktad r. Kullan m son derece rahatt r. Özel fren tertibat sayesinde b - rak ld konumda kalmaktad r. 50 kg dan 2000 kg a kadar de iflik tafl ma kapasitelerine sahiptir. Pergel aç kl ihtiyaç do rultusunda 3 metreden 6 metreye kadar uzat labilmektedir. Ayr ca ihtiyaç do rultusunda sütunlu pergel vinçler belden k rmal olarak dizayn edilebilmektedir. Hafif köprü sistemleri ise modüler olup istenilen boyda dizayn edilebilir. H zl ve kolay montaj. NPI veya C Profilden imal edilebilir. Kullan m rahat ve güvenlidir. 14

17 15

18 kapak Net Mak yeni nesil GRABIQ zincir sapan ve komponentlerini tan tt Net Mak Ltd.fiti. 25 fiubat ta gerçeklefltirdi i e itim seminerinde, sveç te yerleflik GUNNEBO firmas n n üretti i yeni nesil GRABIQ zincir sapan ve komponentlerinin de iflik iflletmelerde nas l efektif bir flekilde kullan labildi ini anlatt. T ürk tüketicisinin hizmetine sunulan yeni ürünlerle ilgili gerçeklefltirilen seminere konuflmac olarak kat lan GRA- BIQ fikrinin yarat - c s Mr.Lars Fredrikson ile birlikte etkinli e; mobil vinç firma yetkilileri ve operasyondan sorumlu yetkililer, otomotiv, demir ve çelik sektöründen pek çok firman n ifl güvenli i mühendisleri, ilgili departman sorumlular ile yurt genelinde faaliyet gösteren Net Mak Ltd. fiti. bayileriyle bas n mensuplar ifltirak ettiler. E itim süresince yeni nesil zincir sapanlar, kullan m teknikleri, kullan m kolayl klar anlat - l rken, bugüne kadar yaflanan problemler için üretilen çözümler de kat - l mc lara aktar ld. Kat l mc lar, yetkili a zlardan ald klar bilgiler fl nda GRABIQ öncesi yaflanan s k nt lar dile getirirken, yeni nesil zincir sapanlar n iflletmelerine getirece i kolayl klar da ö renme f rsat buldular. Net Mak Ltd. fiti. olarak yurtd fl ndaki tedarikçileriyle ve flirket bünyesinde yer alan e itim departman n n organizasyonu ile zaman zaman ifl koluyla ilgili seminerler düzenlediklerini kaydeden Net Mak Ltd. fiti. Bölge Müdürü Güven Çiftçi, Bu tür seminerleri 2 flekilde yap yoruz; birincisi önemli müflterilerimizin fabrikalar nda ilgili makamlar baz nda uygulamal olarak, ikincisi ise çok kat l ml olarak flirket merkezimizde veya uygun lokasyonlardaki seminer salonlar nda. Kald rma ekipmanlar kullan m çok riskli olmas na ra men Türkiye de fazla ehemmiyet verilmeyen konulardan bir tanesi. Gerçi son y llarda ifl güvenli i departman na sahip firma say s nda bir art fl görülse de daha al nacak uzun mesafeler var. Bizler de müflterilerimizi e itmek, kaza risklerini en aza indirgemek, sektörle ilgili yenilikleri tan tmak ve bilgi birikimimizi paylaflmak ad na seminerler düzenliyoruz dedi. GRABIQ YÜKÜN EN HIZLI VE BAS T fie- K LDE KALDIRILMASI Ç N TASARLANDI Güven Çiftçi, GRABIQ sapan sistemleri hakk nda ise flunlar söyledi: GUNNEBO-GRA- BIQ sapan sistemleri, kald raca n z yükün en h zl ve basit bir flekilde kald r lmas amac ile tasarland. GRABIQ, ayn kal nl ktaki grade 8 kalitesindeki sisteme oranla % 25 daha fazla kapasite masterlink ba lant lar nda en fazla 3 komponent dahili k saltma ile k saltma amaçl ek ürün ve ba lant gerektirmeyen bir sistemdir. GRABIQ sisteminin en büyük avantajlar ndan bir tanesi, ba lant ayarlama (k saltma/uzatma) ve kontrol sistemi (kapasite etiketi) sayesinde ifllerinizin h zl ve güvenli olarak tamamlanmas d r. Dahili k saltma fonksiyonu sayesinde daha önceki sistemlerde örne in 4 bacakl bir sapanda 14 ana komponente ihtiyaç duyulurken, GRABIQ ile bu say 3 e inmifltir dedi. Y l içinde sektörle ilgili de iflik konularda seminerler organize etmeyi planland klar - n sözlerine ekleyen Çiftçi, Bu organizasyonlarda yurtd fl ndan konusunda uzman otoriteleri davet ederek onlar n bilgi ve tecrübelerini, direk olarak kullan c ya aktarmalar na olanak sa layaca z dedi. 16

19 17

20 haber MDER Baflkan R zanur Meral: Krizi f rsata çevirmek için Komatek 2009 u destekliyoruz! MDER, 5-10 May s 2009 tarihinde Ankara da düzenlenecek olan Komatek 2009 Fuar n destekliyor. MDER Baflkan R zanur Meral konuyla ilgili olarak; Fuarlar sektör için bir moral kayna d r. Krizlerin en büyük s k nt s ise morallerin bozuk olmas d r. Krizi f rsata dönüflebilecek imkanlar da sunmas nedeniyle fuara kat lma karar ald k dedi. Bu y l Ocak ay itibari ile 43 üyeye ulaflan MDER ve 28 üyesi olan SDER, tüm sektöre yönelik çal flmalar na h z veriyor. Al nan karara göre MDER ve S- Türkiye fl Makinalar Distribütörleri ve malatç lar Birli i ( MDER) Komatek 2009 Fuar n destekleme karar ald. Konuyla ilgili aç klamada bulunan MDER Baflkan R zanur Meral, Komatek ifl makinalar sektörü için 2009 un en büyük fuar olma niteli i tafl yor. Ankara da standartlara uygun bir fuar alan olmamas ve geçmifl y llarda fuar hizmetlerinde çeflitli aksakl klar yaflamam za ra men, Sada Fuarc l k burada büyük fedakarl klarla fuar gerçeklefltirmeye çal fl yor. Bu olumsuz flartlar içinde elinden geldi i kadar yla iyi bir fuar organizasyonu düzenlemeye çal fl yor. Destekleme karar n verirken bunu da göz önünde bulundurduk dedi. Meral, Fuarlar sonuçta sektör için bir moral kayna - d r. Krizlerin de en büyük s k nt s morallerin bozuk olmas d r. Krizler, f rsata dönüflebilecek imkanlar da sunar. Bunlar göz önünde bulundurarak üyelerimiz kat lma karar ald. Ayr ca yeni üyelerimizden gelen talepler Komatek in desteklenmesi yönündeydi. Bu ortamda fuara kat l m karar her firman n kendi verece i karar olmas na ra men fiili duruma bak ld nda üyelerimizin ço unun Komatek 2009 fuar na kat labilece ini söyleyebilirim. Fuar için teflhir alan kiralayan firma say s n n bugüne kadar 150 oldu u bize gelen bilgiler aras nda fleklinde konufltu y l n n de erlendirmesi yap - l rken Ekim ay öncesi ve sonras diye ikiye ay rmakta fayda gördü ünü söyleyen Meral, Ayn fley firmalar n fuar kontratlar içinde geçerli oldu san r m. Yani kriz öncesi yap lm fl anlaflmalar n daha sonra revize edildi ini söyleyebilirim. Bu revizyon yaln zca metrekare maliyetlerini kapsam yor; makina, nakliye, personel görevlendirilmesi ve konaklama maliyetlerine var ncaya kadar pek çok unsur bunun içine giriyor dedi. Sada Fuarc l k ile yak n bir zamanda destek anlaflmas n n imzalanaca n duyuran Meral, Sonras nda yönetim kurulumuzun fuar komitesi süreci takip edecek. MDER olarak destekledi imiz tüm fuarlara üyelerimiz özel flartlarla kat l rlar. MDER in sektöre getirdi i sayg nl kla bu tür fuarlarda üyelerimize özel uygulamalar yap lmas söz konusu dedi. FUARLARA SATIfi STRATEJ S YLE YAKLAfiMIYORUZ Kriz dönemlerinde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin önemine de inen Meral, Biz fuarlara çok fazla sat fl stratejisiyle yaklaflm yoruz. Fuar sonuçta bir tan t m. Kriz dönemlerinde reklam ve pazarlama faaliyetlerini ask ya alan flirketler uzun vadede daha zararl ç kabiliyor. Kriz ortam nda do ru bir karar verdi imizi düflünüyoruz. KOMATEK in sektörümüze moral getirmesini diliyoruz. Fuar n yerel seçimlerden sonra olmas önemli, tekrar seçilen ve göreve yeni gelecek baflkanlar da özellikle bizim sektörümüzde heyecan yaratacakt r. Ayr ca Ankara, bölge olarak büyük müteahhitlerin bölgesi ve ç Anadolu bölgesinde hizmet verdi imiz çok müflterimiz var. Kamu kurumlar yla diyalog aç s ndan da Ankara'da yap lan Komatek e kat l m önemli dedi. DARALMAYI KR Z OLMASA DA NORMAL GÖRMEK GEREK YOR fl makinalar sektörünün genel durumunu de erlendiren Meral, 2007 y l sektör için bir doyma noktas yd. Yaflad m z daralmay kriz olmasa da normal görmek gerekiyor. Sektörümüz yeniden 10 binli sat fl rakamlar na ulaflacakt r ancak bunu 2009 da de il, 2012 y llar ndan sonra görebiliriz dedi. SDER ve MDER bünyesinde sektörel komiteler kurulacak Kuruluflunun 7. y l nda sektörün tümüne hizmet vermeyi amaçlayan MDER ve 3. y l n dolduracak olan SDER bünyesinde ilk etapta çeflitli alt sektörlerde komiteler kurma karar al nd. Bu alt sektörlerin bafl nda Vinç-Kule ve Mobil Vinç Sektör Komitesi yer al yor. DER bünyesinde Vinç-Kule ve Mobil Vinç Sektör Komitesi, Jeneratör ve Güç Sistemleri Sektör Komitesi, Kompresör Makinalar Sektör Komitesi baflta olmak üzere flu komiteler kurulacak: MDER- SDER BÜNYES NDE KURULACAK SEKTÖREL KOM TELER: Vinç-Kule ve Mobil vinç sektör komitesi - Sektör zirvesi Konya da yap ld (80 firma) Jeneratör ve Güç Sistemleri Sektör Komitesi - Sektör zirvesi en k sa sürede yap - lacak (50 firma) Kompresör Makinalar Sektör Komitesi - Sektör çal flmalar bafllad (Tahmini 50 firma) Hafif fl ve nflaat Makinalar Sektör Komitesi Asfalt ve Yol Ekipmanlar ve Makinalar Sektör Komitesi K r c, Delici ve Eleme Makina ve Tesisleri Komitesi Tünel Makinalar Komitesi Yedek Parça Sektör Komitesi malat Sektör Komitesi 18

21

22 haber Sürekli kalite, maksimum güven! Sahip oldu u makina imalat tecrübesi ve tasarlad kaliteli&ergonomik ürünlerle müflterilerinin be enisini kazanan Kren Vinç Makina, kat ld Romexpo fuar yla gözüne kestirdi i Libya, ran, Irak, Ukrayna, M s r, Suudi Arabistan gibi Ortado u ve Avrupa ülkeleri ile birlikte, yurt içinde stanbul WIN, zmir Marble, Konmak Konya, Ankara EMO ve Kayseri fuar organizasyonlar yla hem ihracatta ve hem de iç pazarda büyük at l mlar yapmay planl yor. Recep Özdendinler - Mehmet Kurtlar-Ahmet fien Ü retmifl oldu u vinçler ile baflta demir çelik sektörü olmak üzere, makina imalatç lar, dorseciler, damperciler, karasörcüler, inflaat sektörü, dökümcüler, mermerciler gibi birçok sektöre hizmet veren Kren Vinç Makina da hedef dünya!. Romexpo fuar na kat lan ve Libya, ran, Irak, Ukrayna, M s r, Suudi Arabistan gibi Ortado u ve Avrupa ülkelerini gözüne kestiren Kren Vinç in yurt içinde de; stanbul WIN, zmir Marble, Konmak Konya, Ankara EMO ve Kayseri Tureks uluslararas fuarlar na hem ihracatta ve hem iç pazarda büyük at l mlar yapmay planlad klar n söyleyen Kren Vinç Makina Ltd.fiti. Genel Müdürü Mehmet Kurtlar, Kuruluflundan k sa zaman sonra tecrübe ve bilgi birikimleriyle yeni sistemler tasarlayarak, kaliteli ve ergonomik ürünlerle müflterilerinin karfl s na ç kmay baflaran firmam z 2 y ld r Türkiye nin dört bir yan nda 100 ü aflk n ürünleriyle kalitesini ispatlad dedi. MARKALAfiARAK ÜLKEM ZE H ZMET ETMEK ST YORUZ Kurtlar, ileriye dönük olarak, Kurumsallaflmay ilke edinen firmam z ISO 9001,TSE, CE Belgelerini de alarak icraata geçirmifl olup, imalat ve üretim planlamada gerekli yaz l m ve cihazlarla, tecrübeli ve araflt rmac teknik altyap s ile Ar-Ge departman - m z gelifltirerek, günümüz teknolojisini de takip ederek sürekli daha iyi, daha kaliteli ve seri bir flekilde üretim yapmak, ifl teslimi sürelerini k saltmak, ar zalar minimum düzeye indirip, h zl bir servis a kurarak, müflteri memnuniyetinden alaca m z desteklerle hakl bir flekilde markalaflarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz dedi. Kurtlar sektördeki faaliyetleri hakk nda bilgi vererek, Orta m Recep Özdendinler le birlikte 27 fiubat 2007 tarihinde Konya da, 1. Organize Sanayi sinde 2 bin metrekare kapal alan olan fabrika binas nda kurdu- umuz Kren Vinç halen Büsan 3 Özel Org San. Bölgesinde 1850 metrekare kapal toplam 4200 metrekarelik alandaki fabrika binas nda faaliyetlerini sürdürüyor dedi. Mehmet Kurtlar, ana üretim konular n ise flöyle özetledi: 1-10 ton aras yük asansör vinçleri 1-15 ton aras elektrikli monoray gezer vinçler 1-50 ton aras çift kirifl arabal gezer vinçler Kapal alan prefabrik ve çelik konstrüksiyon, tavanda çal flan, çift kirifl elektrikli gezer vinçler Aç k alanda çal flan portal çift kirifl ç - k nt s z,tek taraf ç k nt l,çift taraf ç k nt l vinçler Çelik konstrüksiyon direk ve yan yollu Mehmet Kurtlar: Kurumsallaflmay ilke edinen firmam z ISO 9001,TSE, CE Belgelerini de alarak icraata geçirmifl olup, imalat ve üretim planlamada gerekli yaz l m ve cihazlarla, tecrübeli ve araflt rmac teknik altyap s ile Ar-Ge departman m z gelifltirerek, günümüz teknolojisini de takip ederek; sürekli daha iyi, daha kaliteli ve seri bir flekilde üretim yapmak, ifl teslimi sürelerini k saltmak, ar zalar minimum düzeye indirip, h zl bir servis a kurarak, müflteri memnuniyetinden alaca m z desteklerle hakl bir flekilde markalaflarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz. çift kirifl elektrikli gezer vinçler. ÜRÜNDEN YÜKSEK VER M ALMALARI Ç N MÜfiTER LER M Z B L NÇLEND R - YORUZ Ürünlerinin baflta demir çelik sektörü, makina imalatç lar, dorseciler, damperciler, karasörcüler, inflaat sektörü, dökümcüler, mermerciler baflta olmak üzere daha birçok imalat ve ticaret sektörlerinde hizmet verdi ini söyleyen Kurtlar, Ar-Ge ve kalite bazl çal flmalar yla ilgili olarak, Yeni gelifltirmifl oldu umuz sistemlerle ilgili TÜB - TAK ile çal flmalar m z devam etmekte diyen Kurtlar, Sektörümüzde haks z rekabet oldu unu düflünüyoruz. Müflterilerimizi, kullanacaklar alanlarda en verimli çal flacak flekilde ürünlerde olmas gerekenleri ve ürünlerimizde mevcut olan özellikleri anlatarak, nas l bir ürün kullanmalar gerekti i ile ilgili bilgilendiriyoruz. Müflterilerimizin baflka firmalardan alacaklar tekliflerde de dikkat edece i hususlar bilgilerine sunmufl oluyoruz dedi. HRACATTA ATILIM PLANLIYOR Kurtlar, makina imalat tecrübeleri ve tasar mc l yla Kren Vinç Makina n n di er firmalardan ayr ld n söyleyerek, Baflta demir çelik sektörü, makina imalatç lar, dorseciler, damperciler, karasörcüler, inflaat sektörü, dökümcüler, mermerciler baflta olmak üzere daha birçok imalat ve ticaret pazarlar na hitap ediyoruz. Ayr ca k sa bir süre içinde d fl ticaret departman n kurarak; Avrupa, Amerika, Ortado u ve di er ülkelerde fuarlara kat larak ihracatta at l m yapmay planl yoruz dedi. 20

23 21

24 haber Güçlü firmalara, güçlü beraberliklere ihtiyaç var Mercan Makina ve Sanayi Ürünleri ç ve D fl Ticaret Ltd.fiti. Genel Müdürü Zafer Mercan, Edirne de devam eden fabrika yat r mlar n n ülkemize çok fley kazand raca na inand klar n söyleyerek, Buras bizim yeni planlad m z birçok ürünümüzle ihracat üssümüz olacak ve Bulgaristan daki ana fabrikaya olan 200 kilometrelik mesafesi; 4 s n r kap s na olan yak nl ile rekabet gücümüzü artt racak dedi. Yurtd fl nda 42 seneyi aflan Elmot marka ve yurtd fl ortakl klar n n, y llar n tecrübesini, markalaflmay, y llar n memnuniyeti ile elde edilmifl dünyan n 45 i aflan ülkesindeki haz r bir pazar kendilerine kazand rarak güçlendirdi ini söyleyen Mercan Makina ve Sanayi Ürünleri ç ve D fl Ticaret Ltd.fiti. Genel Müdürü Zafer Mercan, Globalleflen dünya Türkiye ye çok büyük imkanlar sunuyor ve daha da sunacak; onun için güçlü firmalara, güçlü beraberliklere ihtiyaç var. Birlikten kuvvet do ar atasözünde oldu u gibi güçlerin birleflmesi laz m dedi. Vinç sektöründe faaliyet gösteren Mercan Makina n n yurtd fl ortakl ve bu ortakl a ba l ürünlerin sat fl ve imalat ile bugün dünyan n 45 den fazla ülkesi ile çal flt n söyleyen Zafer Mercan, Vinç, vinç kompanentleri ve vinç motorlar konusunda 42 y - l aflarak kalitesini dünyaya kan tlam fl olan ELMOT kendi konusunda uzman firmalarla çal flarak sektörde gerekli sayg nl kazanm fl bir dünya markas. Mercan Makina ile 10 y ll k beraberli i sonucu Türkiye de yat - r ma bafllayarak yeni ürünleri ile mevcut müflteri portföyünü daha gelifltirmeyi amaçl yor dedi. Ar-Ge ye önem veren firmalar n n mevcut imalat program na devaml yeni ürünler katarak sektördeki yerini daha da güçlendirdi ini kaydeden Mercan, Geçen y l mevcut ürün gam na silindirik manyetik frenli vinç kald rma ve yürütme motorlar n ve ex-proof vinçleri katan firmam z 2009 y l bafllar nda yeni 40 ve 50 ton vinçleriyle müflterilerinin hizmetinde. Ayr ca flu anda çal flmalar devam eden birçok yeni ürünümüz var diye konufltu. ED RNE DEK YATIRIMIMIZ HRACAT MERKEZ M Z OLACAK Gündemleri ve pazar pay n art rmaya dönük çal flmalar hakk nda bilgiler veren Mercan, Gündemimizi her zaman dolu ufkumuzu da her zaman genifl tutuyoruz. Öncelikle krize ra men Edirne deki yat r - m m z tamamlamak en büyük hedefimiz çünkü buras bizim ihracat merkezimiz olacak. Müflterilerimizi daha da art rmak amac yla dünyada sektörümüzün en iyi fuarlar na kat l yoruz; bu fuarlarda mevcut müflterilerimize yeni ürün ve yenilikleri gösterirken ayn zamanda yeni müflteriler de kazan yoruz dedi. TEST YER OLMAYAN F RMALAR B LE ÇOK RAHAT KAL TE SERT F KASI ALAB L YOR Sektörün iç ve d fl pazarlarda geliflmesini tehdit eden unsurlar n bafl nda bütün sektörlerde oldu u gibi kalitesiz kontrolsuz imal edilen ürünlerin geldi ini söyleyen Mercan, Bir de buna bilinçsiz müflterileri de katarsan z söyleyecek laf maalesef kalm yor. Bilinçsiz müflteri derken kalite ve güvenli ürün almay düflünmeyip fiyata önem veren kiflileri kastediyorum. Halbuki özellikle bizim kald rma ve iletme makinalar fabrikalar n en önemli ifllerini gören uzun y llar kullan lan demirbafllar d r. Kalitesiz ürün kullanan kifliler bu ürünlerin kullan m ndan do acak olan maddi ve manevi zararlar maalesef daha sonra fazlas ile ödemektedirler. Bu konuda resmi kurumlara, birlik, dernek ve e itim kurumlar na büyük görevler düflmektedir, ama her konuda oldu u gibi hiç kimse üstüne düflen görevi hakk ile yapmad ndan ve hiç bir denetleme mekanizmas olmay p yapan n yan na kar kald için hiçbir sonuca ulafl lamamakta. Kap kap gezen baz firmalar istedi- iniz sertifikay pazarl k becerinize ba l olarak istedi iniz fiyata hemen vermektedir. Mesela size çok ufak bir örnek; test yeri olmayan firmalar çok rahat kalite sertifikas almaktad r. Bu, di er sektörlerde oldu u gibi haks z rekabete yol açmaktad r. Ülkemizde çok ciddi ve konusunda her türlü imkan bar nd ran firmalar ile kalitesiz imalat yapan müflterinin pazarl k durumuna göre mal imal eden hiçbir standartta uymayan firmalar ayn meslek grubunda maalesef yer almaktad r. Bu da ülkemiz ekonomisine çok büyük zararlar vermektedir dedi. KR Z YET fim fi VE B L NÇL ELEMANIN ÖNEM N ORTAYA ÇIKARDI 2008 y l n n sonlar na do ru bafllayan ekonomik kriz flirketlerde yetiflmifl ve bilinçli eleman önemini daha da ortaya ç - kard diyen Mercan, Kaliteli ve ekip çal flmas n iyi bilen firmalar n baflar kazanaca na inanan firmam z bu yöndeki düflüncesi ile personel e itimi ve seçimine önem veriyor dedi. ZOR 2009 YILINI YATIRIM VE YEN ÜRÜNLER M ZLE AVANTAJA ÇEV RECE Z Dengesiz hammadde fiyatlar ve daha sonra gelen ekonomik krizin herkes gibi kendilerini de etkiledi ini söyleyen Mercan, 2008 hedeflerimizi maalesef tutturamad k bütün firmalar için zor bir y l, firmalar n ayakta kalma y l. Biz bu y l yat - r m ve yeni ürünlerimizle kendimiz için avantaja çevirmeyi planl yoruz dedi. Zafer Mercan, devam eden yat r mlar hakk nda ise flunlar söyledi: Edirne deki fabrika yat r m m z flu anda bizim en büyük hedefimiz. Buras bizim yeni planlad m z birçok ürünümüzle ihracat üssümüz olacak ve Bulgaristan daki ana fabrikaya olan 200 kilometrelik mesafesi; 4 s n r kap s na olan yak nl ile rekabet gücümüzü artt racak. 22

25 23

26 haber Gemi infla sektörü 350 milyon dolarl k destek istiyor Gemi infla sanayicileri, finansal kriz ortam nedeniyle hükümetten yard m istedi. Sektörde iyileflme için milyon dolarl k fatura ç karan gemi infla sanayicileri, iflçi ölümleri nedeniyle kapanan baz tersanelerin aff n talep ediyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun (EKK) geçti imiz ay içinde gerçeklefltirilen toplant s nda tersanelerin sorunlar na çözüm aran rken sektör temsilcilerinin mevcut gemi inflaalar n n tamamlanabilmesi amac yla kredi imkân, Hazine garantisi gibi taleplerde bulundu u ö renildi. Baz bankalar n kredileri geri ça rmas nedeniyle yaklafl k 20 tersanenin ise olumsuz etkilendi i ve kredilerinin çal flmad ifade edildi. EKK toplant s nda sunum gerçeklefltiren gemi infla sanayi temsilcileri; infla edilmekte olan ve yar m kalm fl gemilerin ülke ekonomisine kazand r lmas, istihdam n devam ettirilebilmesi amac yla k sa, orta ve uzun vadeli kredilerin yeniden yap land r lmas için Hazine garantisi talep etti i kaydedildi. Toplant da, tersanelere yönelik orta vadeli yat r m ve iflletme kredisi için ilave fon yarat lmas n n da istendi i belirtilerek sektörün özel önem tafl yan sektörler kapsam na al nmas da gündeme geldi. Gemi infla sanayisinin bu kapsama al nmas yla birlikte, tersaneler ile gemi yan sanayisinin en az 3 y l süreyle vergi, stopaj, SSK muafiyeti, enerji indirimi gibi devlet desteklerinden yararland r labilmesi için düzenleme yap lmas gerekti i de ifade ediliyor. Baz bankalar n verdikleri kredileri geri ça rmas, bir k sm n n vade k saltma talebinde bulunmas ve yüksek faizler uygulamas nedeniyle Türk gemi infla sanayisi zor günler geçiriyor. G SB R: TERSANELER ENDÜSTR BÖLGES OLARAK LAN ED LMEL Türkiye Gemi nfla Sanayicileri Birli i nin (G SB R) haz rlad 2008 y l na yönelik sektör raporunda, finansal krizin etkilerinin azalt lmas, uluslararas rekabetin sürdürülebilmesi için yak n vadede devlet taraf ndan al nmas gereken tedbirlere de yer verildi. Tersanelerin bulundu u bölgelerde çevre, can ve mal güvenli inin sa lanmas, rekabetin temini, yabanc sermayenin ekonomiye kazand r lmas amac yla tersane bölgelerinin endüstri bölgesi olarak ilan edilmesinin gerekti i ifade edildi. Raporda, ekonomik krizlerde tersanelerin bankalara finans taleplerinde tersane ekipmanlar n n ipotek edilmesinin yeterli olmad gibi sorunlar yafland ifade edilerek tersane arazilerinin kullan c lar na sat lmas na imkân tan yacak düzenlemelerin getirilmesi gerekti i vurguland. Bu sat fl n önünün aç lmas yla, ipotek sorununun çözülebilece i belirtilerek y llar içinde ödenen irtifak hakk bedelleri ile elde edilen gelirin ise orta vadede devlete kazand r lmas n n mümkün olaca anlat ld. Bu düzenlemenin yap labilmesi için anayasan n 43'üncü maddesi ile K y Kanunu nun ilgili maddelerinde düzenleme yap lmas gerekiyor. Raporda, Türkiye gemi infla sanayisinin tamam n kapsayacak flekilde Deniz Teknolojileri Ar-Ge Merkezi kurulmas ve bunun desteklenmesi gerekti i de ifade edildi. SEKTÖRDE B N K fi fis Z KALAB L R G SB R in raporda da belirtti i tespitlerine göre yaflanan süreç nedeniyle bin aras ndaki çal flan n iflsizlikle karfl laflabilece i ifade edildi. Raporda, 2008 y l bafl ndan itibaren artan petrol fiyatlar n n, y l n sonundaki düflüfle ra men olumsuz etki yapt na dikkat çekilerek yüzde 65 i ithal edilen gemi yan sanayi ürünlerinde de fiyat art fllar oldu u, navlun fiyatlar nda ise düflüfller meydana geldi i kaydedildi. ABD de bafllayan ekonomik krizin Avrupa Birli i (AB) ülkelerindeki finansal yap y do rudan etkileyerek krizin globalleflmesinin de sektörü etkiledi i ifade edilerek tersane kapatma ifllemlerinin de sektör aç - s ndan kötü bir sonuç ortaya ç kard na dikkat çekildi. Raporda, di er ülkelerin tersanelerine do rudan veya dolayl devlet deste i sa lamas nedeniyle Türk tersanelerinin yeni siparifl alamad, al nanlar n ise iptal edildi i de belirtildi. Bu nedenlerle iflsizlik sorununun ortaya ç kabilece i, tersanelerin bir k sm n n kapanma noktas - na gelebilece i ve yeni tersane yat r mlar - n n ise tamamen duraca yönünde uyar yap ld. 24

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik fiubat 2009

S.T. Robotik-Mekatronik fiubat 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Boyama uygulamalar nda dikkat edilmesi gereken faktörler 38 Pazarlama Pazarlamada baflar l olman n yolu tek bir cesur hamleden geçer Reklam ndeksi 2A OTOMASYON...25 3T3...3 AKIfiKAN

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

Proses endüstrisinin 2008 2009 foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi

Proses endüstrisinin 2008 2009 foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi çindekiler 8 Kapak Kimya sektöründe otomasyon uygulamalar 42 Pazarlama Olumsuz bir yönünüzü kabullenmek müflterinin zihnine girmenin önemli bir flifresidir Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisinin

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak 6 Halefflan Sümen Sorunsuz, verimli bir konveyör sisteminin püf noktalar 40 Pazarlama Liderin karfl s na ancak onunkine z t bir nitelik ile dikilebilirsiniz Reklam ndeksi Daha çok

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Uygun Maliyet ve Uygun Tedarik için sonuç almak istediğinizde Metso ya ulaşmanız çok kolay

Uygun Maliyet ve Uygun Tedarik için sonuç almak istediğinizde Metso ya ulaşmanız çok kolay ENERJİ: ENERJİ YÖNETİMİ Enerji üretimindeki yakıt maliyetleri dikkate değer orandadır. Bu nedenle; enerji talebindeki ve yakıttaki değişimler, enerji üretim ve tüketim tahminleri yapılırken dikkate alınmalıdır.

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 116 Kuflaklar BUS AD da bulufltu Bursa 4 üniversiteyi kaldırır Emniyet Müdürü Halil Yılmaz: Kalite yolculu una baflladık Made in Turkey moda oldu, tekstil flahlan yor fl dünyas

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı