ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI..."

Transkript

1 Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ZOR ZAMANDA KONUÞMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TÜRKÝYELÝ KÖÞE YAZARLARININ ÇÝFTE KAVRULMUÞ STANDARTLARI Özlem Güneyli ARTIK O SORU SORULMALI... Dolgun Dalgýçoðlu AVCI ÝÇÝN SÖYLENENLER, TANCER ÝÇÝN GEÇERLÝ DEÐÝL MÝ? Erdoðan Baybars YALANCILARIN MUMU Mehmet Levent KAHRAMANLAR Niyazi Ökten Ýþte eroin kaçakçýlýðý ile suçlanan Ýsmet Felek le ilgili Türkiye den KKTC güvenlik makamlarýna gönderilen talep mektubu... Torpilli eroinci Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak, 16 Nisan 2010 tarihli bir yazý ile Ýsmet Felek in tutuklanmasý ve Türkiye ye iade edilmesi için KKTC makamlarýna baþvurdu... KKTC makamlarý ise bu yazýdan ancak 42 gün sonra Felek i tutukladý!.. n Türkiye de hakkýnda tutuklama kararý varken ve KKTC yetkililerine de iadesini talep eden mektup gönderilmiþken, Ýsmet Felek in nasýl olup da burada serbestçe dolaþtýðý, ayrýca en üst makamlarda nasýl aðýrlandýðý bilinmiyor... n Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak imzasýyla gönderilen talep mektubunda, Yargýlamanýn en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý için istemin ivedilikle yerine getirilmesi ricasý ile yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür eder ve saygýlarýmý sunarým deniliyor sayfada Afrika dan Mektup ta Sahte diplomalar... Küçük e göre karalama kampanyasý n Ýrsen Küçük: KKTC üniversiteleri aleyhine anti-propaganda yapýlýyor. Bet ofislere verilen izinler bile üniversitelerle iliþkilendiriliyor... n Büyük rekabet var... Üniversitelerin ihtiyacý var mý sahte diploma vermeye? Verecekse aslýný verir diye fikrini açýklayan Küçük, Bizim araþtýrmalarýmýza göre böyle bir þey yok dedi... n Ýrsen Küçük e camilerin bombalanmasý ile ilgili generalin yaptýðý açýklama da soruldu... Küçük þöyle yanýtladý: Bunlar 50 yýl önceki meseleler... Ayrýca Rumlar bu tür þeyleri yaparak, örneðin Türk öðrencilere ateþ açarak, Türkler yaptý diye suçu Türklere attý... n 6. sayfada AFRÝKA dan mektup... TORPÝLLÝYE KELEPÇE TAKMAK KOLAY MI? BÝZÝMKÝNE SIRA GELMEZ... Ali Osman l 4. sayfada FAÞÝST DARBE REJÝMLERÝNÝN KARÞITI DEMOKRATÝZMDÝR Yalçýn Okut l 8. sayfada Nüfusunu bilmeyen toplum... Kani Kanol l 7. sayfada l 3 te Arif H.Tahsin yazýyor: Denktaþ bir yumrucuk oldu ekranda. Nerde Erdoðan-Çiçek? n2. sayfada

2 ORTAKÖY VE MARMARA BÖLGESÝNDE TELEFONLAR KESÝK OLACAK Hafta sonu Lefkoþa'da bazý bölgelerde, çalýþma yapýlacaðý için telefonlar kesik olacak. Telekomünikasyon Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre Bedrettin Demirel Caddesi, Ýktisat Bankasý önünde yer alacak çalýþma nedeniyle, bu bölge yanýnda Marmara Bölgesi ve Ortaköy çýkýþýna kadarki bölgede telefonlar susacak. Telefon irtibatlarýnýn, çalýþmalarýn seyrine göre saðlanacaðý belirtildi. KAVÞAK GÝRÝÞLERÝNDE YOL TAMÝRATI Lefkoþa Dr. Fazýl Küçük Bulvarý anayolunda, Hamitköy ve Þehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi (Tofaþ) kavþaklarýnýn Gazimaðusa-Gönyeli istikametindeki kavþak giriþlerinde yol tamiratý yapýlacaðý duyuruldu. Karayollarý Dairesi Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre 26 Eylül Pazar günü sabah saat 06.00'dan itibaren yapýlacak çalýþmalar nedeniyle ulaþýmýn Hamitköy kavþaðýnda güney yöndeki servis yolundan, Þehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi (Tofaþ) kavþaðýnda ise Lefkoþa giriþ yolu baðlantýlý saðlanacaðý kaydedildi. TRAKTÖRÜ ÇALIP HURDA OLARAK SATTI Yeþilköy'de, aküsüz olan ancak çalýþýr durumdaki traktörü sahibinin evinin önünden çalarak hurda olarak satan þahýs polis tarafýndan aranýyor. Polis açýklamasýna göre isminin baþ harfleri A.A. (E-29) olan zanlý, 26 Aðustos'ta, Arif Toroslu'ya ait traktörü bir kamyona yükleyerek çaldý ve daha sonra hurda olarak 600 TL'ye sattý. Polis, zanlýnýn "hýrsýzlýk ve sahtekarlýkla para temini" suçlarýndan arandýðýný açýkladý. FECÝ DARP Gazimaðusa'da, E.A (E-33), A.A (E- 26), M.A (E-25) ve E.A (E-23); E.A'yý darp ettiði gerekçesiyle Ahmet Yýlmaz ve Erdal Yýlmaz'ý ciddi þekilde darp etti. Dün saat sýralarýnda meydana gelen darptan sonra E.A.'nýn, Erdal Yýlmaz'ýn sol yanak bölgesine tekme vurup, sol elmacýk kemiðini kýrdýðý, Yýlmaz'ýn kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk yardým tedavisinden sonra müþahede altýna alýndýðý kaydedildi. KUMAR Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Dee Europen Casino" ve Girne'de faaliyet gösteren "Viva Casino"da, polis tarafýndan dün yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri, bulunmalarý ve kumar oynamalarý yasak olan toplam 13 kiþi tespit edildi. HASPOLAT'TA ARABADA ÇIKAN YANGIN EVE DE SIÇRADI Haspolat'ta, önceki gün, saat sýralarýnda, Fethi Gamsýzoðlu'na ait ikametgahýn önünde park halinde bulunan araçta yangýn çýktý. Polise göre muhtemelen elektrik kablolarýnda meydana gelen kýsa devre sonucu çýkan yangýnýn, ikametgaha sýçramasý sonucu söz konusu ev kýsmen yandý. VERGÝ'NÝN 2. TAKSÝTÝ ÝÇÝN SON TARÝH 30 EYLÜL Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), 2010 yýlý Taþýnmaz Mal Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Eylül tarihinde sona ereceðini duyurdu. LTB'den yapýlan açýklamada, 50/95 sayýlý Taþýnmaz Mal Vergisi Yasasý uyarýnca Taþýnmaz Mal Vergisi mükelleflerinin ikinci taksitlerini 30 Eylül'e kadar belediye veznesine ödemeleri istendi. Açýklamada 30 Eylül'den sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaðý da belirtildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin En sonunda beklenen oldu. Aslýnda bilinmeyen bir þey deðildi. Ama artýk tüm þüpheler ortadan kalktý. Sabri Paþa (Sabri Yirmibeþoðlu) noktayý koydu. Ýþin Kýbrýslýcasý þöyle: Biz, Türkiye'nin Özel Harp Dairesi olarak halký galeyana getirmek için, iki toplumun arasýna nifak sokmak için Kýbrýs'ta cami da yaktýk. O cami yaktýk sözü, Paþa'ya beyninin bir oyunu oldu. "Cami yaktýk" deðil, cami bombaladýk olacaktý. Ýþ bu noktaya geldi madem artýk bazý marifetlerimizi, pardon, Özel Harp Dairesi'nin Kýbrýs'taki marifetlerinden bazýlarýný hatýrlatalým Ocak 1958 olaylarý: Ýngilizlerin üzerine Liseli talebeler saldýrtýldý, olaya halk da katýldý ve Ýngiliz, 7 kiþimizi öldürmek zorunda býrakýldý. 2-7 Haziran 1958: Türk Özel Harp Dairesi ile beraber Denktaþ Bey ve takýmý 7 Haziran 1958 akþamý Türkiye'nin Lefkoþa'daki Haberler Bürosu'na bomba attýlar ve, halký, "Rumlar Aygasiano'da Türkleri öldürüyorlar" deyerek Rumlarýn üzerine saldýrttýlar. Olaydan önce Ýngiliz Valisi bu komplonun haberini aldýðý için, Denktaþ'ý, Lefkoþa'daki Türkiye Konsolosu'nu ve Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðýný "bunu durdurun yapmayýn" diye uyardý. Neden Dr. Küçük deðil da Denktaþ? Çünkü Dr. Küçük Türkiye'de esir alýndýydý Bu saldýrý 5 Aðustos 1958'e kadar iki toplum arasýnda çatýþmalarýn sürmesine neden oldu. Ölü sayýsý toplam yüz on civarýnda. Taraflar eþite yakýn insan öldürdüler. 4- Bu olaydan 6 ay sonra Zurih ve Londra anlaþmalarý yapýldý ve toplum olarak Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ortaðý olduk. Buraya kadar çevrilen dümenlere bir deyeceðim yoktur. ENOSÝS korkusu içerisindeydik. ENOSÝS'i önleyeceydik, ya da Kýbrýs'tan yok olacaydýk. Halk buna karþý kendi baþýna örgütlenmiþ idi zaten. TMT bu örgütleri kendi çatýsý altýna aldý. Toplum korkmakta haklýydý. Makarios'un þöyle bir beyanatý vardý: Türkler müstevlilerin artýklarýdýrlar Kýbrýs'tan gitmelidirler. DENKTAÞ BÝR YUMRUCUK OLDU EKRANDA. NERDE ERDOÐAN-ÇÝÇEK? Ancak, Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti kurulduktan ve toplum bu Cumhuriyet'in ortaðý olduktan sonra, ENOSÝS ile Taksim, ve iki baðýmsýz devlete þeklinde bölünme yasaklandýktan sonra, ve da Garanti Anlaþmasý da imzalanýnca toplum rahat nefes aldý. Güveni arttý ve iþine gücüne baktý. Rumca konuþan ve/veya Hristiyan toplum da öyle... O nedenle toplumlar 21 Aralýk 1963'e kadar Denktaþ'ýn, Yorgacis'in, Kliridis'in, Makarios'un deliliklerini ciddiye almadýlar. Hal böyle olunca; 1- Camilerin bombalanmasý bizim toplumu galeyana getirmedi. Bir kere bizim toplumun %99'undan fazlasý, bu bombalarýn bizimkiler tarafýndan atýldýðýný düþündü. O günlerde ben "bu bombalar Makarios'un iþidir" deyen birisine rastlamadým. TMT mensubu arkadaþlarým da toplum gibi düþünürdü. "Bu iþ Denktaþ'ýn iþidir" Denktaþ'ýn yazýhanesinin kapýsýna konan bombanýn da Denktaþ'ýn bilgisi dahilinde konduðundan kimsenin kuþkusu yoktu. Bu olay ilaveten, Denktaþ ile Yorgacis arasýnda bir iþbirliði olduðu düþüncesinin toplumun kafasýnda yer etmesine neden oldu Aralýk 1963'te iki toplum arasýnda baþlatýlan olaylarýn Makarios tarafýndan baþlatýldýðýný da kabul etmedi bizim toplum. Düþünün... Lefkoþa'da silah çýkartýlýp bazý gruplara daðýtýldýðýndan, ve sürekli olarak karþý tarafý tahrik ettiklerinden TMT mensuplarýnýn %99'unun bilgisi yoktu. Bu gerçeði yýllar yýllar sonra öðrenebilecektik. Denktaþ Bey bir kez daha ayýp etti. Sabri Paþa konuþtuktan sonra da devam etti yalan söylemeye... "Akýlsýzlýk ettim" deyip toplumun karþýsýna çýkýp gerçekleri itiraf etmesinin zamaný geldi artýk. Sabri Paþa'nýn bu itirafýndan sonra ne R.T. Erdoðan'dan, ne Cemil Çiçek'ten bir ses çýkmadý. Bu toplumu bu felakete kendi devletlerinin sürüklediðini itiraf etmek çok mu zordur. Susmak Kasýmpaþalýlýða yakýþýr mý? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ZOR ZAMANDA KONUÞMAK Kýbrýs'taki uyuþturucu baronlarý, çeteler ve 'baba'larla ilgili bize bilgi veren tüm yurttaþlarýmýza teþekkür ederim... Ýsminin açýklanmasýný istemeyenleri saygýyla karþýladýðýmý da belirtmek isterim ayrýca. Farkýndayým elbette... Korkmakta herkes haklý... Herþey olabilir bu yerde... Zaten bu korku bile durumumuzun ne olduðunu açýkça ele verir... Geçtiðimiz gün birkaç yurttaþýmýz geldi gazeteye... Konuþtuk... Þikayetlerini dinledik... Ancak konu kapandýktan sonra baþka þeyler de anlattýlar... Ve onlar daha da önemliydi aslýnda yaptýklarý þikayetten... Çok daha önemli... Onu yazmamýzý istemediler ancak... Cesaretleri yetmedi... Bunun için onlara birþey olmasýn diye yazmadýk biz de... Ýyi mi ettik? Bakýn neydi söyledikleri... Ýsmet Felek kendilerine gelmiþ bir vakitler... Bir adam kaçýrma isteðinde bulunmuþ... Hem de kuzeyden deðil... Güneyden... Reddetmiþler bunu... "Öyle iþlere bulaþmayýz biz" demiþler... Söyleyin... Gazeteye yazýlmayacak þey mi bu? Ne demiþtik? Mafiozlarýmýz güney Kýbrýs'ta da at oynatýyor... Geçtiðimiz günlerde de yazdým... Koskoca Hilton Oteli'nden bile, sýrtýna ceket altýndan tabanca dayayarak adam kaçýrdýlar... Yine güneyde boþ bir araziye götürerek feci þekilde dövdüler ve ölümle tehdit ettiler... Araþtýrmalarýmýz, Elmas Güzelyurtlu cinayetine karýþmýþ olanlarýn da aralarýnda olduðunu gösteriyor... Mesele yalnýz bir eroin meselesi olmaktan çoktan çýktý sevgili okurlar... Bir sistem meselesi bu... Birisi bana, -Dikkatli ol, bu kez savaþtýðýn güç baþka bir güce benzemez, demiþti... Daha önceleri askerle karþý karþýya geldik... Polisle... Hükümetle... Peki, þimdi karþýmýzda olan güç neden benzemezmiþ hiçbirine... Nedeni basit... Çünkü bu kez hepsi de içinde... Askeriyle, polisiyle, siyasisiyle ve iþadamýyla... Tamam... Yazmayalým kimsenin ismini... Bize anlatýlanlarý yazalým, ama anlatanlarý yazmayalým... Þiddet ve ölüm tehditiyle karþý karþýya gelmiþ olanlarýn baþýna bela sarmayalým bir de biz... Ne olacak peki? Nasýl kurtulacaðýz? Bir kez daha teslim olmayacak mýyýz o zaman alçaklara? Hani ben yanmasam, sen yanmasan, o yanmasa, karanlýklar çýkmazdý aydýnlýða? Karanlýkta mý kalalým? Fazýl Önder 1958'de baþýný koymuþ bu yola... Herkes susarken susmamýþ... Çarþý ortasýnda güpegündüz vurulmuþ ve býçaklanmýþ... Ve korkudan kimse yürüyememiþ bile cenazesinin arkasýndan... Bundan dolayý Küçük Kaymaklý mezarlýðýndaki mezarý bile bilinmiyor hala... Ailesi, þüpheli olan bir mezardaki kalýntýlar için DNA testi yaptýrmaya çalýþýyor... O mu, deðil mi diye saptamak için... Eðer Fazýl Önder'i baþka Fazýl Önder'ler izlemiþ olsaydý, hýrslarý mantýðýnýn önüne geçen bir adamýn eline kalmazdýk kýrk yýl... Bir Ayhan Hikmet, bir Ahmet Gürkan ve bir de Derviþ Kavazoðlu çýktý yalnýz... Ama onlar da yalnýz býrakýldýlar... Katledildiklerinde gerçeði haykýrmaya yine yetmedi kimsenin cesareti. Dað gibi sorunlarýn içinde kývranan ve her gün biraz daha nefessiz kalan bir toplumuz... Artýk ölenlerin arkasýndan aðýt yakma ve kanlarýnýn akýtýldýðý yerlere çiçek býrakma cesaretine kavuþtuk artýk belki... Ama zor zamanda konuþma cesaretine sahip olamadýk daha...

3 AFRÝKA dan mektup... TORPÝLLÝYE KELEPÇE TAKMAK KOLAY MI? Kurtlar Vadisi'nin KKTC dizisinden bugün sizlere birkaç belge daha sunuyoruz sevgili okurlar... Bu belgeler, burada tutuklanan ve sonra da Türkiye'ye iade edilen Ýsmet Felek'in ne kadar torpilli olduðunu açýkça gözler önüne seriyor... Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak'ýn KKTC adli makamlarýna yazdýðý bir talep mektubu bu belgelerden biri... Ne zaman yazmýþ? 16 Nisan 2010'da... Ne diyor? Ýsmet Felek 7 Þubat 2009'da ele geçirilen eroinin bir kýsmýnýn sahibi imiþ... Yaptýklarý soruþturmada saptamýþlar bunu... Ýsmet Felek o sýralarda KKTC'de... Mahkeme Baþkaný Nurettin Ak KKTC makamlarýndan iadesini talep ediyor onun Nisan tarihinde yazýlan bu mektup ne zaman geçmiþ KKTC makamlarýnýn eline? 42 günde olabilir mi? Mümkün mü? Sýradan bir mektup mu ki bu böyle bir gecikme talihsizliðine uðrasýn... Baþka kokular geliyor bu meseleden... Torpil kokusu... Öyle görünüyor ki, KKTC güvenlik makamlarý Ýsmet Felek'i tutuklamakta pek acele etmemiþler... Ýsmet Felek, iade talep mektubu yazýldýktan sonra aðýrlanmýþ bizim sarayda... Üniversitelerimize Ümit Doðay Arýnç'la bu yazýdan sonra konuk olmuþ... Serbestçe gezip tozmuþ kýsaca, ortada böyle bir tutuklama kararý varken... Kime nasip olur ancak bu? Güvenlik makamlarý ile hükümette seçkin dostlarý olanlara... Ýade talep yazýsý 16 Nisan'da gönderilmiþ KKTC'ye... Felek ise 28 Mayýs'ta tutuklanmýþ Temmuz'da da iade edilmiþ Aðustos'ta ise ilk duruþmasýna çýkmýþ Ýstanbul'da... Mahkemenin KKTC makamlarýna gönderdiði talep yazýsýnda 'ivediliðe' vurgu yapýlmýþ oysa... Þöyle diyor mektubun sonunda yargýç: "Yargýlamanýn en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý için istemin ivedilikle yerine getiirlmesi ricasý ile yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür eder ve saygýlar sunarým." Bugüne kadar bu konuda yaptýðýmýz araþtýrmalarda Ýsmet Felek'in sýradan bir uyuþturucu zanlýsý olmadýðýný, burada çok yüksek makamlardaki bazý kiþilerin himayesi altýnda pek çok iþ çevirdiðini saptadýk... Zaten elde ettiðimiz fotoðraflar da, iliþkileri konusunda edindiðimiz bilgiler de, onun sýradan bir çeteci olmadýðýný gösteriyor. Cezaevindeki ziyaretçi listesinden bile rahatça anlaþýlýr bu... Mehmet Çangar bile herþeyi göze alarak ziyaretine gitmiþ cezaevine... E, böyle torpilliye bu memlekette kelepçe takmak kolay mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS 3 ilkokulda uyarý grevi yaptý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Gazimaðusa bölgesindeki 3 ilkokulda öðretmen eksikliði gerekçesiyle uyarý grevi yaptý. KTÖS, Dörtyol, Geçitkale ve Türkmenköy ilkokullarýnda saatleri grev gerçekleþtirdi. ÖZHÜR KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür Dörtyol Ýlkokulu'nda grevle ilgili yaptýðý açýklamada, okullarýn açýlmasýndan itibaren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'yla yapýlan görüþmelerde sonuca ulaþýlamamasý nedeniyle bugün 3 okulda iki ders saatlik uyarý grevi gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Özhür, "ülkeye aktarýlan nüfusun" yarattýðý sorunun eðitim ve saðlýk alanlarýnda kaos yaratmaya devam ettiðini savunarak, nüfus politikasý nedeniyle her geçen yýl eðitim ve saðlýktaki ihtiyaçlarýn arttýðýný kaydetti. Özhür, eðitim yýlýna önlemler alýnmadan baþlandýðýný belirterek, öðretmenlerin daha verimli olabilmesi, öðrencilerin de kaliteli eðitim alabilmeleri için sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn belli sayýya çekilmesi gerektiðini kaydetti. Yeni eðitim yýlýnda, öðretmen eksikliði, sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn çokluðu ve öðretmenlerin görev yeri deðiþikliði sorunlarýyla karþý karþýya olduklarýný söyleyen Özhür, öðretmen görev yeri deðiþikliklerinde partizanlýk yapýldýðýný iddia etti. Kamuoyunda öðretmenlerin "para için grev yaptýðý" yönünde yanlýþ bir izlenim bulunduðunu kaydeden Özhür, 28 ilkokulda öðretmen eksikliði bulunduðunu, KTÖS'ün tarihinde hiç bir zaman para için eylem yapmadýðýný ifade etti. Özhür, KTÖS'ün, eðitimin kalitesini artýrmak ve eðitim üzerinden politika yapýlmasýný engellemek için eylem yaptýðýný, bugün de "öðretmen istiyoruz ve çocuklarýn eðitimi aksamasýn" diye greve gittiklerini belirtti. Özhür, öðretmen eksiklikleri giderilmemesi ve "parti rozetine göre görevlendirmelerden" dönülmemesi halinde, pazartesiden itibaren grev yapan okullara yenilerini ekleyeceklerini kaydetti. % 100, % 75 VEYA % 50 FAÝZ ÝNDÝRÝMLÝ UYGULANACAK Üreticilere yüzde 13 faizli yatýrým ve iþletme kredileri KKTC'de tarým ve hayvancýlýk alanýndaki üreticiler için düþük veya sýfýr faizle kredi uygulamasýnýn kriterlerini düzenleyen protokol imzalandý. Protokolü, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre ile Ziraat Bankasý KKTC Genel Müdürü Mahmut Demirci imzaladý. TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen de protokole, onur þahidi olarak imza koydu. Buna göre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile Ziraat Bankasý iþbirliðiyle ilk etapta 2.5 milyon TL'lik faiz farký üreticilerin kullanýmýna sunulacak ve üreticiler, yüzde 13 faizli iþletme ve yatýrým kredilerini, yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 indirim oranlarýyla alabilecek. Kredilerin vadeleri 2 ile 7 yýl arasýnda deðiþecek. Ýþletme kredisinde üst limit 200 bin TL, yatýrým kredisi en az 10 bin TL ve en fazla 250 bin TL; projeli yatýrým kredisi de en az 250 bin TL olacak. Yatýrým tutarý 250 bin TL'nin üzerindeki projelere faiz destekli tarýmsal kredi kullandýrýlabilmesi için TC Yardým Heyeti'nin uygun görüþü alýnacak. TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, KKTC Ziraat Bankasý Genel Müdürü Mahmut Demirci, yetkililer ve üretici örgüt temsilcilerinin katýldýðý Lefkoþa Merit Otel'deki imza töreninde, imzalarýn atýlmasýnýn ardýndan, Mahmut Demirci, "KKTC'de Düþük Faizli Tarýmsal Kredi Dönemi Baþlýyor" baþlýklý bir sunum yaparak TC ve KKTC'de tarým ve hayvancýlýk, Ziraat Bankasý'nýn rolü ile uygulanacak kredi sistemi hakkýnda katýlýmcýlara geniþ bilgi verdi. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ TÜRKÝYELÝ KÖÞE YAZARLARININ ÇÝFTE KAVRULMUÞ STANDARTLARI Türkiye'de hükümet yanlýsý köþeyazarlarý hükümete toz kondurmama durumlarýný þöyle açýklarlar: -Muhalif olacaksan askere, derin devlete, generallere muhalif olacaksýn. Burada 1 yanlýþlýk yok. Tek sorun standartlarýn ÇÝFTE KAVRULMUÞ olmasý. Yani kendin için söylediðin þeyi AFRÝKA yapýyor DA neden AFRÝKA'ya bunca yýldýr kör bakýyorsun/ AFRÝKA'yý neden bunca yýldýr saðýr dinliyorsun. MESELA. Üstelik "Baþbakan'a posta koymak kolay/ sýkýysa Genelkurmay Baþkaný'na posta koy" sözünün Türkiye'de geçerliliði kalmamýþ aðbi. Zira Baþbakana posta koymak DA eskisi kadar kolay deðil artýk sizin oralarda. Zira Tayyip Erdoðan var karþýnda Yýldýrým Akbulut yok. Di mi ama? Zira Ýrsen bey senin baþbakanýn deðil./ Senin baþbakanýný Ajda Pekkan kadýn sansa 7 buçuk þiddetinde depremden beter sallanýrsýn./ Oysa burada 1 tek Arif Albayrak sallandý/ partisinde artçý þoklar bile yaratmadý bu sallanma. Çeteler deþifre olurken karanlýk iliþkiler ortalýða dökülüp saçýlýrken Albayrak postayý Baþbakan'a koyuyor ve fakat CTP bunu DA yapamýyor./ Belediye nezdinde muhalefet daha 1 güvenli geliyor CTP'ye../ Postayý Bulutoðlularýna koyuyor. AFRÝKA her gün suç duyuruyor DA Polis Sivile Baðlansýn'cý muhalefetinin sivil kahramanlarý BÝLE Polisin baðlý olduðu makamdan herhangi 1 þey istirham etmiyor. Sen Türkiye basýnýnýn kahraman köþecisi: Senelerce hükümetlere muhalefet ede ede buraya kadar geldin./generallere gözünün üstünde kaþýn var demedin./ Çünkü sen Ordunun gözünün bebeði/ Ordu da senin gözünün nuru idi. En zengin Paþa DÝYE dünyada ünlenen 12 Eylül'ün cuntacý generalinin milyonlarca dolarlýk rüþvetle adý çýkýnca 1 soruþturma yapmaya teþebbüs etmedin senelerce./ Þimdi Paþa almýþ yaþýný baþýný/ 1 ayaðý deðil 1 buçuk ayaðý çukurda./ Ve sen ancak þimdi konuþabiliyorsun FÝ tarihinden kalma rüþvet hikayesini. Tamam hakkýný teslim ediyorum: Paþalara postayý koydun/ darbe planlarýný ortaya döküþtürdün/ ýslak imza þeysini bile deþifre ettin... Ve fakat Paþalara posta koyarken Sivillerden Paþalar yarattýn./ Paþalarýn putlarýný yýkarken Ýmamlara tapýnmaya baþladýn? Herþey tersine döndü GÝBÝ 1 durum yaþanýyorsa DA Türkiye'de/ yaþanan þeyin tersi her zaman daha iyi olamýyor/ bazen 1 þeyin tersi GÝBÝ görünen þey 2 ileri 5 geri týpkýsýnýn aynýsý DA olabiliyor. Sen Türkiye basýnýnýn Aslan Köþecisi: Senin turnosol kaðýdýn var DA benim yok mu: Ben de seni Kýbrýs'a ve Kürtlere bakýþýnla ölçerim ÞIRRAKKK diye. Kürt meselesinde tarih mütemadiyen tekerrürün Anasýný bellerken/ Kýbrýs'ta DA tekerrürün Allahý yaþanýyor./ Ve sen sadece hükümetine benzemekle kalmýyorsun bu 2 mevzuda: Orduna da benziyorsun icabýnda. Merak ediyorum: Türkiye'de muhalefet ettiðin askerlerin hepsinin Misak-ý Milli sýnýrlarý dahilinde olmasý kaderin oyunu mu/ feleðin iþi mi/ tesadüfi mi/ kasti mi?ne? Ýþte 1 Paþa çýkmýþ KIBRIS'ta halkýn düþmana karþý hassasiyetini kabarýk tutmak için camileri bombaladýk GÝBÝSÝNDEN 1 þeyler geveliyor./ Sonra MESELA diyor NETEKÝM. Camileri bombalama olasýlýðý olan Paþalarýn yargýlanmasýndan 1 þey anlamadýk/ girdiler çýktýlar girdiler çýktýlar/ mevzu karýþýk evraklar hafif kýrýþýktý. Ýþte ciddi ciddi geçmiþte cami bombaladýðýný aðzýndan kaçýran 1 Paþa. AKP Hükümeti Allah'ýn izni Peygamber'in kavliyle epeyce güç kazanmýþ durumda./ Artýk Paþalara posta koymak çocuk oyuncaðý. Kýbrýs'ýn Ergenekona dahil edilmemesinde 1 katakulli varsa napýcaz bunca katakulli arasýnda?/ Çünkü senelerce Paþalara gözünün üstünde kaþýn var demedin/ þimdi de AKP Hükümetine burnunun altýnda aðzýn var demiyosun YANÝ./ Sen Türkiye'nin Ýkinci cumhuriyetçi antimilitarist sivilleþmeci yazarý: Mevzu Kýbrýs'a gelince 1 ayaðýnda POSTAL 1 ayaðýnda TAKUNYA/ Hocaefendiye sonsuz hürmetler sunarak dolanýyorsun bu arka bahçede./ Mesele Kýbrýs'a dayanýnca kozmik odalarda ýþýksýz kalýyorsan-ki öyle görünüyornasýl çýkýcaz aydýnlýða?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Neler yapmadýk ki bu vatan için neler Kimimiz nutuk çektik Sarayönü Meydaný'nda Kimimiz de yaktýk bombaladýk camiler Tahrik tohumlarý kaynattýk milletin kanýnda Kalay "ANAVATAN" "YAVRUVATAN"IN ÝLERLEMESÝNE ÇOMAK MI SOKUYOR? Tam da KKTC eðitim adasý olacakken, "Anavatan" bu olaðanüstü ilerlemeye çomak mý sokuyor? "Anavatan", "Yavruvatan"a bir tezgah mý düzenliyor? Hayatlarýný Türkiye'ye yalakalýk yaparak geçirenlerin Türkiye'ye þüpheyle bakmaya baþlamalarý ne kadar tuhaf aslýnda. Milli hissiyatý kabaran çevreler, "Yavruvatan" ayaklarýnda "Anavatan"a sitem ediyor. Kimbilir ne çýkarlar var bu kabaran milli hissiyatýn altýnda. Yoksa bugün galeyana gelenler de bal gibi biliyor bu üniversitelerle "eðitim adasý" olunamayacaðýný. Bir elinizi vicdanýnýza, bir elinizi baþýnýza koyun ve kabul edin artýk: Beceriksizliðimiz tavana vurdu, üniversiteler dahil, herþeyi yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk. "Anavatan"la birlikte yedik bütün haltlarý. Þimdi "Anavatan" geriye çekiliyor ve haltlarýmýzla baþbaþa býrakýyor bizi. Mevzu bu... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝZÝMKÝNE SIRA GELMEZ Eski Genelkurmay Genel Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu bir TV söyleþisinde Kýbrýs'ta camiyi yaktýklarýný itiraf etti... Daha sonra "mesela" diyerek üste çýkmaya çalýþtý, ama boþuna... Aslýnda birçok insanýn bildiði ama konuþmaya cesaret edemediði gerçekleri söyledi Yirmibeþoðlu... Bu büyük bir itiraftýr... Denktaþ yýllarca topluma yalan söyledi bu konularda... Bilmezdim diyemez, çünkü TMT'nin istihbarat sorumlusu bir kiþinin bunlarý bilmemesine kimse inanmaz... Ha, yemine baðlý kalarak konuþmamýþsa, þu anda bu konudaki yemin bozulmuþ demektir! Toplumu karanlýk yýllara hapseden Denktaþ ve Ankara, o dönemin hesabýný vermelidirler. Mesela Kumsal Cinayeti vardýr... Gazeteci Ömer Sami Coþar'ýn anýlarý nerededir? Yakýn zamana gelelim isterseniz... Bizim tutuklanmamýza... Neden tutuklandýðýmýzý, neden matbaamýzýn bombalandýðýný ve neden haczedildiðimizi biz biliyoruz da, bizi suçlayan Denktaþ ve çevresi o günlerde topluma, geçmiþte yaptýklarý gibi, yine yalan söylemiþlerdi... Hele Denktaþ, sahte Rum casusu yaratmýþ ve delilleri gördüðünü söylemiþti... Rum casusu fazla para istediði için belgeleri alamadýklarýný bir ayaðý üstünde söyleyip durmuþtu... Birkaç yýl sonra rasgele karþýlaþtýk... Arabadan inerken tokuþtu, onu kucakladým ve "Yaþlandýn artýk" dedim... "Öyle" dedi ve ona casusluk olayýný sordum.. "Dua edin ki Ýbrahim Aziz belgeleri vermedi. Verseydi güneþ yüzü görmezdiniz" dedi. Söylediði yalanýn Allah'ýydý... Ýbrahim Aziz Denktaþ'tan kaçýp kurtulabilen ender Kýbrýslý Türklerdendi. Bir ayaðý çukurda olan Denktaþ'ýn içindeki þeytan hala dipdiriydi anlaþýlan. Bir taþla iki kuþ vuracaðýný sanýyordu... Ýbrahim Aziz'le aramýzý bozacaðýný ve böylece öyle de olsa intikam alacaðýný sanýyordu. Yalanýn en büyüðüydü söyledikleri... Matbaamýz bombalanmýþ... Ertesi gün bizim kendi kendimizi bombaladýðýmýz yalanýný da söyleyerek kamuoyunu bir daha yanýltmaya çalýþmýþtý... Hatta o kadar ileri gitmiþti ki, bombalayaný görüp ihbar edene 5 bin TL ödül vereceðini açýklamýþtý.. Hem kendisinin bilgisi olmadýðýnýn düþünülmesi, hem de belki birisi bizlerden birini ihbar eder de anamýzdan emdiðimiz sütü burnumuzdan getirirler hesabý vardý kafasýnda... Avukatlarýn, Kavazoðlu ve Miþaulis'in öldürülmesini... Kutlu Adalý'nýn katledilmesini... Hangi birini yazýp çizmeli... Her kaldýrýlan taþýn altýndan kimin çýktýðýný bilmeyen mi var? Aslýnda Kýbrýs'ta yapýlanlar için AÝHM'ye ve Uluslararasý Adalet Divaný'na þikayette bulunulmalý... Baþta Denktaþ olmak üzere olaylarda adý geçen herkesin yargýlanmasý saðlanmalýdýr... Ben de þimdi Ali Nihat Özeyranlý'yý merak etmeye baþladým... Acaba bize kurduklarý komployu ne zaman itiraf edecek... Denktaþ'ýn itiraf etmesinden umudum yok çünkü... Onun itiraf etmesi gereken herhalde çok þeyi var da ondan... Bizimkine sýra gelmez... ÝRSEN KÜÇÜK: Koalisyon arayýþlarýmýz sürecek Baþbakan Ýrsen Küçük, New York'ta bulunan Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün dýþýndaki bakanlarýn da katýlýmýyla Lefkoþa Merit Hotel'de dün düzenlediði "Emin Adýmlarla Geliþme ve Ýstikrar" adlý basýn toplantýsýnda, 17 Mayýs'tan beri görev baþýnda olan hükümetinin icraatlarýný ve hedeflerini anlattý. Bürokratlarýn da hazýr bulunduðu toplantýya basýn büyük ilgi gösterdi. Basýn toplantýsý öncesinde kokteyl verildi. Ýrsen Küçük basýn toplantýsýnda, saðlýklý sosyo-ekonomik bir yapý, kalkýnmýþ, halkýnýn yaþam standartlarý yüksek; emin adýmlarla geliþme ve istikrar içinde bir KKTC hedefiyle çalýþtýklarýný vurguladý. Kamu reformu çalýþmalarýnda tüm toplum kesimleriyle uzlaþma saðlanmasýnda ýsrarlý olacaklarýný belirten Baþbakan Küçük, yapýlacak reformun amacýnýn; devletin vatandaþa kamu hizmeti anlayýþýnýn önümüzdeki yýlý kapsayacak bir vizyonla çaðdaþlaþtýrýlmasý olduðunu kaydetti. Küçük, baðýmsýz milletvekillerinin katýlýmýyla 26 milletvekiline ulaþan partisinin koalisyon arayýþlarýný sürdüreceðini belirtti, ancak parti tabanýnýn kabul etmeyeceði bir koalisyona girmeyeceklerini ifade etti. Siyasetin temel görevinin doðrular için gerekli düzenlemeleri yapmak olduðunu söyleyen Baþbakan Ýrsen Küçük, icraatlarýyla doðrularda hak, hukuk, adalet ve ahlak çerçevesinde ýsrar edeceklerini; halkýn siyasete ve siyasetçiye güvenini artýracaklarýný kaydetti. Baþbakan Küçük, AB uyum yasalarýndan Dr. Küçük'ün büstü meclis avlusuna dikiliyor Kýbrýs Türk Halký'nýn Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazýl Küçük'ün büstü Cumhuriyet Meclisi avlusuna dikiliyor. Dr. Fazýl Küçük Vakfý Baþkaný Süheyla Küçük baþkanlýðýndaki vakýf heyeti, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'i ziyaret ederek, Dr. Fazýl Küçük'ün büstünün meclis avlusuna dikilmesini istedi. Vakýftan yapýlan açýklamaya göre, görüþmede Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Dr. 7'sinin yakýnda Cumhuriyet Meclisi'ne sevk edileceðini belirtti. Maliye'nin tedbirleriyle, bu yýlýn ilk 8 ayýnda geçen yýla göre toplanan KDV'de yüzde 9.4 artýþ; toplam mahalli gelirlerde ise yüzde 13 artýþ saðlanmasýnýn olumlu geliþmeler olduðuna iþaret eden Ýrsen Küçük, "Hükümetimizin amacý; KKTC ekonomisinin döneminde beklenen büyüme trendini yakalamasýný saðlamak ve sürdürülebilir bir ekonomik yapý oluþturmaktýr" dedi. Baþbakan Küçük, telekomünikasyon sektörünün liberalizasyonu konusundaki projeyi ilgili paydaþlarla paylaþtýklarýný, sektörün nasýl devam edeceðinin kýsa zamanda netleþeceðini açýkladý. Ülkenin en yakýcý sorunu haline gelen trafik kazalarýna karþý önlemlere deðinen Küçük, AB standartlarýnda bilgi toplanmasý için yazýlým projesinin tamamlandýðýný bildirdi ve trafik güvenliðini artýracak önlemlere kaynak ayýrdýklarýný söyledi. Fazýl Küçük Vakfý'nýn önerisini olumlu karþýlayarak, çok kýsa sürede Dr. Fazýl Küçük büstünün Meclis avlusuna dikilmesi için gerekenin yapýlacaðýný söyledi. Bu çerçevede gerekli altyapý çalýþmalarý süratle tamamlanarak, Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýk Divaný'nda karar üretilip, Cumhuriyet Meclisi'nin resmi açýlýþ günü olan 1 Ekim 2010 tarihinde törenle Dr. Fazýl Küçük büstünün açýlmasý hedef olarak konuldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YALANCILARIN MUMU Adý Sabri Yirmibeþoðlu... Kýbrýs'ta sivil direniþi örgütleyen isim olduðu söyleniyor yýlýnda Türkiye Özel Harp Dairesi'nin Kurmay Baþkanlýðýný yapmýþ emekli bir orgeneral... Kendisi Yirmibeþoðlu olduðu halde, bu dehþet verici itirafý yapmak için neden 25 yýl deðil de 48 yýl beklediði anlaþýlamadý! Ya da kimbilir, herhalde yaþlýlýktan olacak, bilerek ve isteyerek deðil, kazara aðzýndan kaçýrýverdi! "Halkýn mukavemetini artýrmak için düþman yapmýþ gibi bazý deðerlere sabotaj yapýlýr. Mesela bir cami yakýlýr. Kýbrýs'ta biz bunu yaptýk. Bir cami yaktýk" dedi. Kýbrýs'ta Türkler ve Rumlar birbirine nasýl düþürüldü, nasýl düþman edildi sorusuna yanýt arayanlarýn, artýk hiç kafa yormasýna gerek kalmadý bu itiraftan sonra. Suçlu ayaða kalktý ve "Kýbrýs'ta camileri ben bombaladým, ben yaktým" dedi. Halký galeyana getirip "mukavemeti" artýrmak için yapmýþlar bunu! Baþardýlar mý? Hem de nasýl? Halk öyle bir galeyana geldi, öyle bir mukavemete girdi ki... Bir yandan Rumlar ateþe odun attý... Bir yandan biz... Kýbrýs kana bulandý. Bugün hangi aðacýn altýna, hangi tepenin ardýna, hangi vadiye bir kazma vurulsa altýndan insan kemikleri fýþkýrýyor! Ada ikiye bölünmüþ... Kýbrýs sorunu içinden çýkýlamayacak bir labirente dönüþmüþ. Tebrikler general... Hedef 12'den tam isabet... Yirmibeþoðlu'nun sözlerini yorumlamasý istenen Denktaþ, her zamanki gibi demagojiye sarýldý yine. Rumlar 107 camiyi yerle bir etmiþler... Okullarýmýzý yakmýþlar. Onlarla uðraþacaðýmýza kendimizi suçluyormuþuz. Yirmibeþoðlu'nun sözleri yanlýþ anlaþýlmýþ. Ýlahi Rauf bey... Siz de adamý fýtýk edersiniz yani... Yirmibeþoðlu, "Halkýn mukavemetini artýrmak için düþman yapmýþ gibi Kýbrýs'ta cami yaktýk" dedi mi demedi mi? Adam açýkça "camileri biz yaktýk" diyor iþte. Yoksa siz bunu "camileri biz yakmadýk" diye mi anladýnýz? Üzülmeyin caným... Yanlýþ anlamak yalnýz size deðil, herkese mahsus. Hele yaþ da oldukça kemale ermiþse... Yine de þükrediyoruz buna... Camiler kendi kendilerini bombalayýp yaktýlar da diyebilirdiniz yani... Hatta daha da ileri giderek delilleri görmüþ bile olabilirdiniz maazallah... Ama nemelâzým... Mücahit Komutanlarý Derneði Baþkaný Hasan Keskin sizinle ayný görüþte deðil. O, komutanýný yalancý çýkarmadý sizin gibi. Ne dedi Yirmibeþoðlu'nun o dehþetengiz itirafý üzerine? "Paþam öyle diyorsa öyledir herhalde." Ne demektir bu? Ben paþamýn dediðine bakarým demektir. Koskoca paþanýn yalan söyleyecek hali yok ya... Cami yaktýk diyorsa yaktýk... Bunun yanlýþ anlaþýlmasý mý var? Bu arada bir itiraf da sizden geldi. Camileri Türkler bombalamadý ama Kýbrýs Türk Haberler Bürosunu Türkler bombaladý. Ama bunun bir iki sorumsuz kiþinin iþi olduðunu söylüyorsunuz. Dedik ya... Yaþ kemale erince insan birçok þey gibi dilini de tutamýyor bazan. Aðzýndan kaçýrýyor... Sonra da dönüp "Yanlýþ anladýnýz" diye herkesi anlayýþý kýt aptallar yerine koyuyor. Yirmibeþoðlu'nun sözleri, sizin yýllardýr yalanlarla örtmeye çalýþtýðýnýz bir doðrunun itirafýndan baþka birþey deðil. Yalancýnýn mumu hep yatsýya kadar deðil, 48 yýl bile yanarmýþ bazan...

5 25 Eylül 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Durdum tarihe baktým beðenmedim. Coðrafyaya baktým beðenmedim. Hesaba baktým, hiiiç beðenmedim. Çakýcý "Emekliler bilsin ki, haklarýný korumak için çalýþacaðýz" demiþ. - Ýyi söylemiþ, güzel söylemiþ, kendisine de yürekten inanýyoruz ama biz ölmeden o haklarý alýrsa bir anlamý olur ancak. Çok miktarda cinsel gücü artýrýcý hap bulunmuþ - Ýnsaf yahu Hade maliyeyi anladýk polis de mi emeklilerin peþine düþtü. Hasipoðlu ve Tancer'in UBP'ye transferinin etik olup olmadýðý tartýþýlýyormuþ. - Vazgeçin oðlum tartýþmaktan Bu konu, daha önce tartýþýlmýþ ve oybirliði ile etik olmadýðýna dair karar alýnmýþ bir konudur. Verdiði iþi zamanýnda ve iyi yapmayan adamýn çenesini kýrmýþ.. - Ben de sandým, müdür memuru dövdü. Meðer kaportacý, çýraðýný dövmüþ. "Barýþa Sen De Katýl" projesi baþlatýlmýþ. - Biz katýlacaðýmýzý daha önceden birçok defalar bildirmiþtik. Eðer yeni liste yapacaksanýz, bir zahmet bizi de yazýn lütfen. Soru: Biz gençler olarak ülkenin siyasi gidiþini beðenmiyoruz. Milletvekillerinin istifasý ve baþka partilere transfer olmasý yasaklanmalý.. Bu hiç de etik bir davranýþ deðil. Senin görüþün nedir be Erdoðan abi bu konuda? Yanýt: Bir zaman ben de sizin gibi düþünüyordum ve yasaklanmasýný istiyordum. Ama þimdi yasaklanmasýndan yana deðilim. Milletvekilleri istedikleri anda istifa etmeli ve punduna getirdikleri anda istedikleri partiye girebilmeli. Böylelikle çürük yumurtalar anlaþýlmýþ olur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI AVCI ÝÇÝN SÖYLENENLER, TANCER ÝÇÝN GEÇERLÝ DEÐÝL MÝ? Anýz yakýlmasý ile Sigara yakýlmasý arasýnda fark var mýdýr? Yoktur Her ikisi de zararlýdýr. Sigara ciðeri, Anýz tarlayý harap eder. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, anýzlarýn yakýlmasýyla ilgili konferans düzenlemiþ bulunuyor. Konu tartýþýlacakmýþ. Mutlaka bir faydasý olacaktýr Ama, ne gereði var! Madem ki yýllarca tartýþtýk Ve mademki günün sonunda, "anýz yakmak zararlýdýr" noktasýnda birleþtik, nesini tartýþacaksýn daha. Niçin tartýþacaksýn daha? Sadece "Anýz yakýlmasý" ile bitmiyor tartýþmalarýmýz. Döne döne ayný konularý diþleyip duruyoruz Bal yapmaz arýdan farkýmýz kalmadý. Bakýyorum; Hasipoðlu ve Tancer'in UBP'ye transferinden sonra, bu hareketin etik olup olmadýðý tartýþmalarý alevlendi birden. E durun yahu bakalým Daha dün denecek kadar kýsa bir süre önce bu konuyu da tartýþmadýk, Alanlý'yý, Gökmen'i, Avcý'yý ve daha bilmem kimleri yerden yere vurmadýk mý? Rezalettir, satýlmýþlýktýr, ihanettir demedik, altýna da mühürü vurmadýk mý? Eee.. Hasan için geçerli olan, Hüseyin için de geçerli ise bu tartýþmalar niye? POLÝSÝN BÜYÜK BAÞARISI Polis yaptýðý büyük bir operasyonla, ülkeye kaçak olarak girmiþ çok miktarda "cinsel gücü artýrýcý" ilaç bulmuþ. Haberi alýnca, sevindik polisimizin bu büyük baþarýsýna! Aferin, iyi istihbarat yapmýþlar, keþke hep böyle olsalar dedik. "Kedi olalý bir fare tuttular" diye takdir edenler bile oldu. Sonra bir de öðrendik ki, ilaçlarýn çoðu eczanelerden toplanmýþ. Ve güldük tabii halimize.. Yasak maddeler ülkeye gizlice girmiþ Patrona teslim edilmiþ.. Patron bunlarý bir güzel depolamýþ.. Sonra teker teker elden çýkarmýþ.. Mallar boy boy raflara dizilmiþ Açýk açýk satýþýna baþlanmýþ ki polis de operasyon yapmýþ! Allah Allah.. Madem eczanelerde açýkça satýlýyordu, ne gerek vardý polis operasyonuna... Ya da bunun nesi operasyon, nesi baþarý? Bu durumda, belediye zabýtalarý bile toplayabilirdi raflardan! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kusura bakmayýn ben hikâyenin baþýný kaçýrdým. Bu Ýsmet Felek dediðiniz iþportacý gibi geze geze BMW mi satýyor yani?! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ARTIK O SORU SORULMALI... ÝSTANBUL-Neden yaptýnýz? Ramazan bir ay sürdü ve geçti. Ýftar çadýrlarý ile ilgili yazýlacak o kadar trajikomik olaylar vardý ve sýraya da koymuþtum hepsini... Ancak Ramazan bitti, yazýlara fýrsat gelmedi. Çok mu hýzlý geliþiyor olaylar, yoksa sabah programlarýna baþlarken her gün sunucularýn söylediði gibi, "Bu gün de çok yoðun bir gündem bizi bekliyor" misali gündem mi yoðun? Yoðunluk arasýnda kendimizce en önemli veya en güncel neyse onu yazýyor, gerisini baþka bir güne saklýyoruz. Ben böyle yaparým... Ancak saklanan yazýlar gündemden düþünce önemlerini yitirirler ve haliyle güme giderler. Bugün kafamda baþka bir konu tasarlamýþtým ki karþýma Yirmibeþoðlu ve Denktaþ çýktý. Yerde dokuz Baflý yatýyordu. Kimisinin vücudu delik deþik, kimisi simsiyah, kimisinin kafa kemikleri kýrýk ve beyni dýþarýda idi. Yerde upuzun yatýyordu onlar ve ben çocuk halimle bakarak onlara kýyanlara lanet ediyordum. Çatýþmalarý dün gibi hatýrlar o korkunçluðu hala titreyerek yaþarým. Bir daha, bir daha girer rüyalarýma kâbusum olurlar. Her tehlike aydýnlýklar için yaþanmalýysa eðer Ne içindi o katliamlar ve vahþet... Hani nerede aydýnlýk? Sýrlar vardýr hayat kurtarýr, sýrlar vardýr hayat karartýr ve sýrlar vardýr rahatlatýr insaný. Adam yýllarca Kýbrýs'ta özel görevli olarak bulundu. Bu türleri de çok iyi hatýrlýyorum, onlar aramýzda birer kral gibi dolaþýrlardý. Kimisi sancaktar diye geldi, kimisi bayraktar. Bazýlarý bankacýydý güya, bazýlarýysa öðretmen. Ama hepsinin de bir hedefi ve ellerine yazýlý verilmiþ birer görevleri vardý. Ýfþaatta bulunan zata, yani Yirmibeþoðlu'na TMT 'yi örgütleme iþi verilmiþti. Tam layýðý ile icra etmiþ iþini, anlattýðý gibi. Ve TMT güya EOKA'ya karþý kurulmuþtu. Amaçlarý -her iki örgütün de- belliydi. Ne bir santim geriye düþtü attýklarý, ne de bir santim ileriye, tam hedefi tutturdular. Denktaþ dün apar topar basýndaydý. -Yalan, dedi söylenenler için. Dil sürçmesiymiþ ona göre. Yirmibeþoðlu diye bir örgütçü televizyonlara çýkýp bas bas baðýrdý iþte, "Bayraktar Camiyi biz yaktýk" diye. Kýrksekiz yýllýk suskunluktan sonra açýkladý, daha ne desin adam. Bire bir þahidim Baf'taki Aþaðý Cami'nin minaresini, Rumlar bize oradan ateþ etmesinler diye bizimkilerin havaya uçurduðuna. Ve her þeyi saptýrma diyerek inkar yoluna giden Denktaþ çýkýp, "Baf camisini Rumlar darmaduman etti" diyebiliyor bugün bile. Sormak lazým tüm yetkililere Neden yaptýnýz? Yerde yatan dokuz Baflý vardý 1964 çatýþmalarý sonrasýnda. Ve bugün. Güneyden kuzeye 70 bin Kýbrýslýtürk, kuzeyden güneye 130 bin Kýbrýslýrum göç ettiler Hepsi de býraktýklarý yurtlarýna hasretler. Þu anda bile Kýbrýs'ýn her yerinde katledilmiþ Kýbrýslýlarýn kemikleri aranýyor þirolarla Her tarafýmýz öldürülmüþlerle dolu. Mezarlýk gibi sanki memleket. Ve insanlar çýkýp saçma sapan savunuyorlar hatalarýný hala, doðru diye. Kimse meydana çýkýp, "Yarým asýr yalanlarla yýkandýk durduk... Bunun için miydi, bugünleri görebilmemiz için miydi o düþman yaratan yalanlarýnýz?" diyemiyecek mi?

6 Karanfil Kani KANOL Nüfusunu bilmeyen toplum... Öyle bir ülke düþünün ki, neredeyse 35 senedir gerçek nüfusu tam olarak bilinmiyor... "Ýþte nüfus sayýmlarý yapýlýyor ya" diyebilirsiniz. Hatta son açýklamalara göre nüfusumuzun 270 bin olduðunu da söyleyebilirsiniz... Ancak bu rakamlara, açýklayanlarýn dahi inanmadýðý gün gibi ortada. Sonunda Ýþverenler Sendikasý Baþkaný Hasan Sungur da, "Bir ülkede sekizyüz bin kadar ekmek çýktýðý ama ülke nüfusunun iki yüz yetmiþ bin olduðu ifade ediliyorsa demek ki yoðun olarak kaçak yaþayan topluluk var." diyerek yýllardýr iþçi ve memur sendikalarýnýn üzerine basa basa dikkate getirdikleri soruna, Ýþverenler Sendikasý olarak vurgu yapmak ihtiyacýný hissetti... Yahu bu nasýl bir iþtir, nasýl bir sömürüdür, nasýl bir asimilasyondur, nasýl bir kolonizasyondur ki dünyanýn gözü önünde, garantör olduðunu söyleye söyleye dev bir ülke, küçücük bir adaya fütursuzca nüfusunu yýðarak, demografik yapýyý toptan deðiþtirebiliyor? Yýllardýr bunun bir kolonizasyon, bir asimilasyon olduðunu haykýran toplumun büyük bir çoðunluðuna raðmen, ülkeye giriþlerin hala daha kimlikle yapýlmasýna devam ediliyor... Var mý bu konuda Ankara'ya raðmen karar alacak bir hükümet? Nüfusunu bilemeyen bir ülkenin ne ekonomisi planlanabilir, ne saðlýðý ne de eðitimi... Bu utanmaz arlanmaz uygulamanýn en büyük nedeni olan, kimlikle ülkeye giriþleri durdurmasý için buradaki iþbirlikçi hükümetlere ve asimilasyonu yapmaya devam eden Türkiye'ye yýllardýr çaðrý yapan yurtseverlere, belki bundan sonra Ýþverenler Sendikasý yani ülkenin iþverenleri de katýlýr artýk... Yeni atanan Sayýn Büyükelçi de bir süre önce Kýbrýslý Türkleri anlamaya çalýþtýðýný söylemiþti. Ýþte kendisine bir fýrsat... Bu ülkenin nüfusu her gün çýkan sekiz yüz bin ekmeðe raðmen, ikiyüz yetmiþ bin olarak ilan ediliyorsa, ve "bir kaçak topluluktan" bahsediyorsa ülkemiz iþverenleri, buna bir bakmak gerek herhalde. Çünkü öyle kaçak bir topluluk ki bu, ilan edilen resmi nüfusu neredeyse üçe katlýyor... Böylesine büyük bir kaçak yaþamýn ve nüfusun var olduðu küçük bir ada ülkesinde huzur mu kalýr? Nereden geliyor, nasýl geliyor peki bu kaçak nüfus? Türkiye'den ve kimlikle... Tüm varlýðýný, kimliðini, kültürünü, ekonomisini ve toplumsal deðerlerini altüst edenlere bu toplum düþmanlýk beslemeye baþladýysa haksýz mý? Türkiye'nin güneydoðusu gibi bir coðrafyaya sahip olsaydý Kýbrýs, bu çaresizlik içindeki toplumda baðýmsýzlýk kavgasýný daðlarda sürdürmek isteyenler olmaz mýydý acaba? Bence bu toplumun kendini koruma içgüdüsünü ýrkçýlýkla karýþtýranlar da halt etmiþ... Ülkede çözüm olmadan da bazý iyileþtirmelerin yapýlabileceðine inananlar ise bilmelidir ki, ilk adým gerçek nüfusun açýklanmasý ve ardýndan kontrol altýna alýnmasý olmazsa, iddia ediyorum hiçbir konuda evet hiçbir konuda zerre kadar iyileþtirme yapýlamaz ve yapýlamayacaktýr... Ve burasý Türkiye'nin "arka bahçesi" olmaya, gençlerini baþka ülkelere göndermeye, gidenlerin yerine de "yeni Kýbrýslý'lar" yerleþtirmeye ve dahasý Kýbrýs sorununu çözmek için liderler de görüþmeler yapmaya, ilelebet devam edecektir... Sahte diplomalarla ilgili açýklama n ÇAVUÞOÐLU: "TAM DA EK KONTENJAN DÖNEMÝNDE BELLÝ KÝ BÝRLERÝ KKTC'NÝN EÐÝTÝM ADASI OLMA YOLUNDAKÝ ÝLERLEYÝÞÝNE TAKOZ KOYMAK ÝSTEMÝÞ" Milli Eðitim Gençlik ve Spor üniversitelerinin isimlerini Bakaný Nazým Çavuþoðlu, önceki koymasýnýn hem üzüntü verici hem gün gündeme gelen KKTC de düþündürücü olduðunu söyleyen üniversitelerindeki sahte diploma Çavuþoðlu, "Bu dostumuz olmayan konusuyla ilgili olarak, "Tam da ek insanlara þu mesajý vermek kontenjan döneminde belli ki birleri istiyorum ki, bu þekilde asla baþarýlý KKTC'nin eðitim adasý olma olamazlar. Çünkü KKTC her konuda yolundaki ilerleyiþine takoz koymak olduðu gibi bu konuda da yaþadýðý istemiþ" dedi. bu badireyi atlatacaktýr ve Bugün bir kabulünde sahte diploma üniversitelerin saygýnlýðýna hiçbir iddialarýyla ilgili görüþleri þekilde zarar veremeyeceklerdir" sorulan Milli Eðitim Gençlik ve Spor diye konuþtu. Bakaný Nazým Çavuþoðlu, KKTC'ye KKTC'de hiçbir zaman ticari diploma yönelik benzer oyunlarýn her zaman olmadýðýný, söz konusu oynandýðýna iþaret ederek, KKTC diplomalarýn sahte olduðunun da üniversitelerinin; nitelikleriyle, zaten ilgililer tarafýndan söylendiðini ciddiyetleriyle çok hýzlý büyüyen anýmsatan Çavuþoðlu, diplomalar üniversiteler olduðunu vurguladý. sahte olduktan sonra üzerine istenen Bazý insanlarýn sahte diplomalar üniversitenin adýnýn yazýlabileceðini üretip üzerine de KKTC kaydetti. KÜÇÜK: NEDENÝ HAKSIZ REKABET Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye basýnýnda "KKTC üniversitelerinin sahte diploma verdikleri" yönünde haberler yayýnladýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, KKTC üniversiteleri aleyhine anti-propaganda yapýldýðýný, örneðin bet ofislere verilen izinlerin bile üniversitelerle iliþkilendirildiðini belirtti. Bunun haksýz rekabetten kaynaklandýðýný kaydeden Küçük, üniversiteler ve sahte diploma konusunu araþtýrdýklarýný ve böyle bir þey olmadýðýnýn ortaya çýktýðýný kaydetti. Küçük, "Büyük rekabet YÖK DE AÇIKLAMA YAPTI YÖK'ten, ''yeterli araþtýrma yapmadan diplomalara denklik belgesi düzenlendiði'' iddialarýna iliþkin yapýlan açýklamada, ''Haberlere konu olan sahte denklik belgeleri Kurulumuz dýþýnda üretilmiþ olup, Kurulumuz bu belgelerin sahte olup olmadýðýný incelemek görevini yerine getirmektedir'' denildi. YÖK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, bir meslek odasýnýn basýnda yer alan açýklamalarýnda, Yükseköðretim Kurulunun denklik iþlemlerinde ''yeterli araþtýrma yapmadan diplomalara denklik Yeni vergi düzenlemeleri mahkemelik Sendikal Platform, itirazlarýna karþýn hükümet tarafýndan Meclis'ten geçirilen "Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2)" ve "Emeklilik (Deðiþiklik) yasalarýnýn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Baþvuru dün sabah Sendikal Platform adýna Kamu-Sen Baþkaný ARABA ÝLE MOTOSÝKLET ÇARPIÞTI Gazimaðusa'da önceki gece yarýsý meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Motosikletle arabanýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan biri Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðu Hastanesi'ne sevk edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre kaza Ýsmet Ýnönü Bulvarý üzerinde Melih Güvener (E-22), yönetimindeki 34 EH 6828 plakalý salon arabayla DAÜ Çemberi'nden, "Sulu Çember" istikametine doðru seyrederken, dikkatsizce geri dönmeye çalýþtýðý sýrada, arkasýndan var, üniversitelerin ihtiyacý var mý sahte diploma vermeye. Verecekse aslýný verir. Bizim araþtýrmalarýmýza göre böyle bir þey yok" dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'de emekli bir generalin "Kýbrýs'ta cami yaktýk" þeklindeki açýklamasýnýn sorulmasý üzerine, bunlarýn elli yýl önceki meseleler olduðunu, ayrýca Rumlarýn bu tür þeyleri yaparak, örneðin Türk öðrencilere ateþ açarak "Türkler yaptý" diye suçu Türklere attýklarýný söyledi. belgesi düzenlendiði'', ''sahte olduklarý tespit edilen bazý diplomalara Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca denklik belgesi düzenlendiðinin görüldüðü'' gibi ifadelere yer verildiði belirtildi. Diploma denklik baþvurularýnýn Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði hükümlerine göre incelendiði ifade edilerek, KKTC'deki yükseköðretim kurumlarýndan alýnan diplomalarýn denklik iþlemlerinin de yurt dýþýndaki diðer yükseköðretim kurumlarýndan alýnan diplomalarýn denklik iþleminde esas alýnan mevzuat kapsamýnda yapýldýðý kaydedildi. Mehmet Özkardaþ ve platform avukatý Ergin Ulunay tarafýndan Yüksek Mahkeme Mukayyitlik Amiri Belgin Pelit'e yapýldý. Belgin Pelit, baþvuruyu aldýktan sonra yaptýðý açýklamada davayla ilgili gerekli yasal süreci baþlatacaðýný söyledi. gelip geçmeye çalýþan Nizam Kaplan (E-20) yönetimindeki KG 370 plakalý motosikletin önünü týkamasý sonucu oldu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdurrahman Bahadýrlar (E-29) kaldýrýldýklarý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk yardým tedavisinin ardýndan Nizam Kaplan taburcu edilirken, Abdurrahman Bahadýrlar, Lefkoþa Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek müþahede altýna alýndý. GÜNLÜK BURALARDA "QUO VADÝS?" DÝYE SORAN YOK... ABD'li düþünür ve dilbilimci Chomsky 7. Düþünce Özgürlüðü Buluþmasý kapsamýnda Ýstanbul'a gidiyor Ekim arasýnda Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan etkinliklere katýlacak. Buluþmanýn "onur konuðu" olan Chomsky açýlýþý yapacak ve "Quo Vadis?" (Nereye) adlý bölümde geleceðe dair görüþlerini açýklayacak. 7. Düþünce Özgürlüðü Buluþmasý bundan öncekilerden farklý olacakmýþ. Bundan önceki buluþmalar "Düþünce, bugünün dünyasýnda yeterince özgür mü?" sorusuna yanýt arýyordu. Bu buluþmada, sadece tepki vermenin iþe yaramadýðý anlaþýldýðýndan, daha etkili olmanýn yollarý aranacak. Olaylarýn ardýndan deðil önünden gitmek gerektiðine vurgu yapýlacak. Ne tuhaf... Ülkemizde "barýþ" adýna onlarca etkinlik yapýlýyor ama halen "Quo Vadis?" diye sorulduðunu duymadýk. Hâlâ, "barýþa bir þans ver" havasýnda giden bu etkinliklerin bu yüzden inandýrýcýlýðý kalmadý. KALABALIK Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! 80 SANTÝM Yollara trafik kazalarýný önlemek için 80 cm. yüksekliðinde beton bordür yapýlacakmýþ. Þimdikinden elbette iyi, ama çöl kaplaný BMW'lerimiz için 80 cm. de ne ki? SAHTE DÝPLOMA Sahte diploma meselesi ortalýðý karýþtýrdý. Ýrsen Küçük'e ve Nazým Çavuþoðlu'na bakýlýrsa, üniversitelerimizi yeni bir karalama kampanyasýymýþ bu... Ama þu iþe bakýn ki, bu karalamayý yapan Kýbrýslý Rumlar deðil... Sevgili anavatanýnýz! ERÇAKICA Hasan Erçakýca'yý unutmuþtuk doðrusu.. Uzun zamandan sonra meþhur 'sözcü' ortaya çýktý... Talat'la birlikte Çakýcý'yý ziyarete gitti... Talat'ýn yanýnda galiba yalnýz o kaldý. HARMAN Kaðýtçýya 80 bin dolarlýk borcunu ödemeyen Doðan Harman'ýn davasý 22 Ekim'e kaldý. Baþkasý olsa bu þansa sahip olmazdý! Týrnak... "Adamlar sahte kimliklerle gelip iþini görür gider, siz yalnýzca iki el silah sesi duyarsýnýz karanlýðýn içinde. Polisinizin kýçý yerse üzerine gitmeye, birkaç mahkemeden sonra iade eder geldiði yere. Adamlar, 'satýlmýþ' kiþileri istedikleri koltuklara oturtmak için tonla para, gýrla tehdit savururlar saða sola." Ayþemden AKIN (Star) "Kanlý Noel gecesi, o meþhur Kumsal katliamýnýn yapýldýðý evde mesela, 44 yýl sonra ortaya çýktý ki, cansýz bedenler, sýrf o mukavemeti arttýrmak için mizansen yapýlmýþ. Meðer banyoda o þekilde öldürülmemiþ, anne ile çocuklarý! Daha yaralý bedenler can çekiþirken çekilen ölülerin fotoðraflarýyla, Türkiye üzerinde baský yaratýlmaya çalýþýlmýþ ve dünyanýn ilgisi hedef alýnmýþ." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) " Bu ülkede kirlenen, önü týkanan ve geldiðimiz günde hiç olmadýðý kadar itibar kaybeden siyaset kurumunun kendini yenileyecek dinamikleri ortaya çýkmadýðý sürece mevcut yapýnýn ne aksayan ayaðýný ne kör gözünü ne de üzeri kir tutmuþ yüzeyini temizlemek mümkün olmayacaktýr." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Tüm bakanlarýný toplayarak dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Ýrsen Küçük, hem nala vurdu, hem mýha... Küçük, bir yandan, "26'yý zaten bulduk, artýk ortaða falan ihtiyacýmýz yok" mesajýný verirken, bir yandan da, herkese çok absürd gelen baþka bir laf etti ve "Koalisyon çalýþmalarýmýz sürecek" dedi. 26'yý bulduðu halde, bunda neden ýsrar ettiði pek anlaþýlmadý. Ancak TDP bir daha onunla görüþecekse, bu iþten çok zararlý çýkar... 26'yý bulmuþ olan Ýrsen Küçük, bu aþamadan sonra Çakýcý'ya hiç yüz vermez ve þartlarýný kabul etmez.

7 25 Eylül 2010 Cumartesi 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ KAHRAMANLAR TMT'ye mensup o günlerin gençleri, bugünlerin yaþlýlarý anlatýr öykülerini. Anlatýrken bazýlarý göðüslerini hindi gibi kabartýr... Kimisi aðzýndan bal akarak Rum kahvesini nasýl taradýðýný söyler. Kaçan Rum'u kovalayarak nasýl canýna kýydýðýný söyler kimileri. Kimileri, 'filan öldürüldüðünde ben bekçilik yapardým' der. Rum komþuda da böyleleri vardýr mutlaka. Kahramanlýklarýný söyler dururlar. Dinlerken tüyleriniz diken diken olur Bunalýma girersiniz Ama çoðu vicdan azabýyla göç etmiþtir dünyadan. Emir verenlere lanet okuyarak. Lise hayatýna yeni baþlamýþtý 1962 nesli. Ben þahsen hatýrlarým Avukat Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan cinayetleri karþýsýnda toplumun þoke olduðunu. Misafirler gelirdi ziyarete ve konuþurlardý olayý. Bu gün halen gözümün önünde. Hüzün ve kýzgýnlýk okunurdu yüzlerinde. Meðer biliniyormuþ failleri. Biliniyormuþ meðer kimler tarafýndan öldürüldükleri. Ki toplum kýzgýnlýk ve öfkesini içine atmýþtý Güvendikleriyle sadece ve de olayý fýsýltýyla konuþmak zorunda kalmýþlardý. Ancak gerçek yeni nesillere saptýrýlarak anlatýldý. Þöyle diyorlardý veya þöyle diyordu Rauf Denktaþ yýllarca, 'Avukatlar vatan hainiydi, Yorgacis ajanýydý ve Yorgacis onlarý kullandýktan sonra harcamýþtý!..' Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanacaktý. TMT ile yakýn iliþkisi, hatta kurucularýndan biri olan emekli Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu tarafýndan gerçek açýklandý nihayet. 48 yýl sonra 'Kýbrýs'ta cami bile yaktýk'dedi Habertürk'e Özel Harp Dairesi'nin hikayesini anlatýrken. Emekli Generalin söylemek istediði Bayraktar ve Ömeriye camilerinin bombalanmasýydý 1962 yýlýnda. Gerekçe hazýrdý; halkýn mukavemetini artýrmak! Ýki toplumun arasýna nefret tohumlarý ekmekti gayemiz diyecek hali yoktu ya Yani sayýn okuyucu, camilerin TMT tarafýndan bombalandýðý artýk tartýþýlmaz bir gerçek olarak açýða çýktý artýk. Korkutulmuþ toplumun arasýndan iki yürekli insan çýkacaktý. 'Cumhuriyet' adlý gazete çýkarýyorlardý. Haftada bir. Camilerin kimler tarafýndan bombalandýðýný gazetenin gelecek baskýsýnda ifþa edeceklerini duyurmak cesaret iþiydi. Buna müsade edilmezdi TMT tarafýndan. Ve gecesi bu örgütün kahramanlarý tarafýndan hunharca katledildiler. Sorumlu emri verenlerdir. TMT'nin üst kademesini oluþturanlar. Yargýlanacaklar mý? Hayýr. Yargýlanmayacaklar... Ve geride çetelerin, mafya bozuntularýnýn sözünün geçtiði Ýþbirçiliklerin, kuklalarýn ve figüranlarýn ganimet yýkýntýlarýnýn üzerinde þantör gibi oynatýldýðý bir düzen býrakarak Kara vicdanlarýyla göç edip gidecekler kara dünyalarýndan... Ve söz açýlmýþken; bu toplum diðer gerçeklerin de açýða çýkmasý için bir 48 yýl daha geçmesini mi bekleyecek acaba? TALAT, TDP'YÝ ZÝYARET ETTÝ Mehmet Ali Talat, en büyük dileðinin Kýbrýs sorununun çözülmesi olduðunu söyledi. Talat, mülkiyetle ilgili Rum tarafýnýn önerilerinde çok küçük esneme gördüðünü; Kýbrýs Türk tarafýnýn önerilerinde ise kendi döneminde hazýrlanana ek olarak bazý detaylar eklendiðini kaydederek, masada görüþülebilecek þeyler bulunduðunu söyledi. Talat, Kýbrýs sorunu ve mülkiyet önerileri konusunda görüþ alýþveriþi için dün sabah 10.30'da Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti. Talat'a ziyaretinde Cumhurbaþkanlýðý döneminde sözcülüðünü yapan Hasan Erçakýca eþlik etti. Görüþmede TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu ile bazý parti yetkilileri de hazýr bulundu. Talat, Kýbrýs sorununda her zaman olduðu gibi hareketlilik bulunduðunu ve "önemli geliþmeler" duygusu yarattýðýný; önemli geliþme olup olmayacaðý bilinmese de, Kýbrýslýlarýn "gözünün kulaðýnýn müzakerelerde" olduðunu söyledi. Bu çerçevede görüþ alýþveriþinde bulunmanýn yararlý olacaðýný kaydeden Mehmet Ali Talat, görev yaptýðý sürede, öncesinde ve sonrasýnda Kýbrýs sorununun çözümünün þart olduðuna inanan biri olarak, Kýbrýs'ta çözümü hedef belirleyen TDP'yle diyalogu önemsediðini belirtti. Talat, mülkiyet konusunda taraflarýn önerilerine deðinirken, Rum önerilerini çok ayrýntýlý incelediðini ve çok küçük de olsa bir esneme DAÜ'de çeviri laboratuarý hizmete girdi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim - Tercümanlýk Bölümü'nün yeniden yapýlandýrýlan Çeviri Laboratuarý'nýn açýlýþý bugün yapýldý. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Yýlmaz, Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, öðretim üyeleri ve kalabalýk bir basýn topluluðunun katýldýðý açýlýþ bugün saat 10.00'da gerçekleþtirildi. Açýlýþta konuþan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rza Bashirov, Mütercim - Tercümanlýk eðitiminin eksiksiz uygulamalý bir ortamda gerçekleþtirilmesinin çok önemli olduðunu ve bunun bilincinde olduklarýný ifade ederek, bu baðlamda çeviri laboratuarlarýnýn yenilendiðini ve 20 öðrencinin eðitim alabileceði þekilde kapasitenin artýrýldýðýný söyledi. Bashirov, öðrencilerin hem sözlü yaptýðýný gördüðünü söyledi. Türk tarafýnýn önerilerinde, kendi döneminde hazýrlanan önerilere ek olarak, tazminatlarýn nasýl ödeneceði ve takasla ilgili detaylarýn da eklendiðini ifade eden Talat, "Dolayýsýyla masada görüþülebilecek þeyler var gibi görünüyor" dedi. ÇAKICI: "KONUM BELLÝ DEÐÝL" Çakýcý da konuþmasýnda, Yönetim ve Güç Paylaþýmý'nda þu anda Türk tarafýnýn konumunun belli olmadýðýný; Talat'ýn býraktýðý yerden mi devam edileceðinin, yoksa yeni bir politika mý belirleneceðinin bilinmediðini söyledi. Mehmet Çakýcý, Talat döneminde, çapraz oylama, bakanlar kurulu sayýsý, seçim sistemi, dönüþümlü baþkanlýk gibi birçok konunun konuþulduðu Yönetim ve Güç Paylaþýmý'nda ciddi yol alýndýðýný; ancak þu anda Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun konumunu bilmediklerini belirtti. TDP Genel Baþkaný Çakýcý, mülkiyetten baþlamanýn yanlýþ olduðunu; önce ilerleme saðlanan Yönetim ve Güç Paylaþýmý'nýn sonuçlandýrýlmasý gerektiðini kendilerinin de ifade ettiðini hatýrlatarak, mülkiyet konusunda Talat döneminde baþlatýlan çalýþmalarýn bir noktaya doðru gittiðini; ortaya bir öneri paketi çýktýðýný; bu paketi "tartýþýlabilir, geliþtirilebilir bir öneri" diye deðerlendirdiklerini ve sýcak baktýklarýný açýkladý. çeviri uygulamalarý, hem de çeviri alanýnda kullanýlan Trados, Metatexis gibi çeþitli yazýlýmlarý, dublaj ve altyazý programlarýný öðreneceði ve uygulama yapabileceði profesyonel bir ortam yaratýlan laboratuarda; Çeviri Teknolojileri, Simültane Çeviri, Ardýl Çeviri, Dublaj ve Altyazý Çevirisi gibi dersler baþta olmak üzere program derslerinin önemli bir kýsmýnýn iþleneceðini belirtti. Görsel ve iþitsel bakýmdan zengin girdi imkâný saðlayan ortamýn, etkili bir mütercim - tercümanlýk eðitiminde gerekli olan tüm çalýþmalarýn yapýlmasýna imkân saðlayacaðýný ifade eden Bashirov, iþ deneyimine dayalý eðitim politikasýnýn sadece bir yönü olan çeviri laboratuarýnýn yaný sýra, bölüm tarafýndan gerçekleþtirilen staj protokolleri ve uzman çevirmenlerden oluþan kadrosu ile Mütercim - Tercümanlýk Bölümü'nün mezunlarýna geniþ iþ olanaklarý sunduðunu anlattý. ALO AFRÝKA HATTI ÜÇ AYDIR BURSLAR VERÝLMÝYOR Maðusalý bir vatandaþýmýz komþusunun Türkiye'de burslu okuyan oðluyla ilgili, komþusundan dinlediklerini aktardý... "Ben Maðusa'dan arýyorum. Kendimle ilgili deðil, komþumla ilgili þikayette bulunmak istiyorum. Birçok öðrenci gibi komþumun evladý da Türkiye'de Yüksek Lisans Bursu ile eðitim görmektedir. Eðitim Bakanlýðý aradan iki ay geçmesine ve üçüncü aya girilmesine raðmen burslarý ödemedi. Öðrenciler buradaki ailelerine telefon açýp araþtýrmalarýný istemiþler. Aileler de Eðitim Bakanlýðý'na gidip gerekli araþtýrmayý yapmýþlar. Burslarýn yatýrýlmamasýnýn arkasýnda Eðitim Bakanlýðý'nýn Maliye Bakanlýðý'ný yanlýþ bilgilendirmesi olduðunu öðrenmiþler. Eðitim Bakanlýðý yeniden bir bilgilendirme yapmýþ ve 'Merak etmeyin herþey düzelecek burslarýný hep birlikte alacaklar' denmiþ. Daha sonra kaynak arayýþýna girmiþler. Kaynak bulunduydu, bulunmadýydý derken burslarýn ödenmesini yapamamýþlar. Perþembe gününe sarkmýþ iþ... Ancak Cuma günü de gelmesine raðmen burslarla ilgili ne ailelere olumlu bir haber verilmiþ, ne de öðrencilere... Ben ailenin durumunu bildiðim için ve onlarýn dertlerine en azýndan ortak olduðum için sizi aradým. Yazýn ki bu hükümet eðer yüksek lisans ve doktoralý insan istemezse bildirsin... Biz de çocuklarýmýzý buralardan gönderelim. Nazým Bey'in veya Ersin Bey'in hakký var mý o çocuklarý Türkiye'de aç bilaç ve de periþan býrakmaya... Ödeyemezlerse burslu öðrenci okuturlar diye ortalýða çýkýp gerinmesinler..." HALKI DÜÞÜNMEYENLER Adýnýn Ali Cemsal olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýz Lefkoþa belediyesinde gördüðü bir olayý gazetemize anlattý ve þunlarý söyledi: "Ben bir vatandaþ olarak size gördüðüm bir olayý aktarmak istiyorum. Adým Ali Cemsal... Bugün iþim icabý Lefkoþa Türk Belediyesi'ne gittim. Ýþimin olmasýný beklerken baðrýþmalar duydum. Bir de baktým ki bir kiþi yanýnda eþi ve küçük çocuðu da olduðu halde baðýrýp duruyor. Çalýþanlar susturmak istiyorlar ama susmuyor. O kadar kýzdý ki bir ara küfür etmeye baþladý. Ben de dahil olmak üzere orada bulunan insanlar da bunu tesvip etmedik. Ancak bir de þu vardýr... Bu kiþi neden baðýrýp çaðýrmakta ve etrafa saldýrmaktadýr. Etrafa saldýrýr dediysem, insanlara deðil duvarlara vurdu, su sebiline vurdu... Meðer gidip geliyor ve Belediye Asbaþkaný ile görüþmek istiyormuþ. Neyi görüþmek istediðini ben sormadým. Zaten bu tartýþma falan sýrasýnda polise haber verildi ve polis olay yerine geldi. Öðrendiðime göre Asbaþkan içeride olduðu halde vatandaþýn görüþme talebini reddetmiþ... O makamlar için halktan oy isteyip alanlar halka hizmet etmelidirler. Özel Bey oylarýný halktan aldý. Hizmet etmeyecekse görevini hemen terketsin. Ben buradan Cemal Bulutoðlularý'na çaðrýda bulunuyorum. Eðer gelecek dönem aday olmayacaksa o da þimdiden istifasýný versin... Ben bir vatandaþým. Ortadayým... Doðru gördüðüm yere gidip oyumu veririm. CTP'ye verdim, olmadý, beðenmedim. UBP'ye verdim, gördüklerim ve duyduklarýmdan sonra bir kere daha onlara da vermeyeceðim. Ýnsanlara aþaðýlýk mahluk muamelesi yapamaz kimse... Kendini asbaþkan deðil kral zanneden Özel Bey de yapamaz. Karýsýnýn ve çocuðunun yanýnda hem o þahsý küçük düþürdü, hem de polis çaðýrýp þikayetçi oldu... Ben kendimi onun yerine koyduðum için belediyeye gitmek dahi istemiyorum..." BÝZÝM DUVAR ALTINA KAÇIRMADAN, AÐZINDAN KAÇIR Bizim Mandra TMT'nin örgütleyicilerinden biri olarak bilinen emekli orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu'nun "Kýbrýs'ta camileri biz bombaladýk" þeklindeki dehþetengiz itirafý mandra gündemine bomba gibi düþer. Herkes bunu bilinen bir gerçeðin suçlunun bizzat kendisi tarafýndan itirafý olarak deðerlendirir. Kýbrýs'ta iki halkýn nasýl birbirine düþürülüp kýrdýrýldýðý, Yirmibeþoðlu'nun itirafýnda açýkça görülmektedir. Sokaktaki adam, "Yazýk be... Amma oyuna geldik ha..." diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 25 Eylül 2010 Cumartesi SOSYAL SORUMLULUK PLATFORMU KURULDU Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði, KKTC Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) ve Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, benzeþen sorunlarýnýn çözümleri ve yürütmekte olduklarý hizmetlerin daha da geliþtirilebilmesi için ortak çalýþma platformu oluþturdular. Her üçü de hayýr kurumu statüsüne sahip olan örgütler iletiþimlerini dönüþümlü olarak üstleneceði "platform sözcülüðü" vasýtasýyla yürütecek. Birinci dönem için sözcülüðünü Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik'in üstlendiði platformun, ilerleyen dönemlerde saðlýk ve eðitim alanlarýnda faaliyet gösteren diðer hayýr kurumlarýný da bünyesine almayý hedeflediði açýklandý. BÜYÜKKONUK'TA "KADIN GÝRÝÞÝMCÝLER" PANELÝ Büyükkonuk'ta bugün "Kadýn Giriþimciler" konulu panel düzenlenecek. Büyükkonuk Ekoturizm Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, "Büyükkonuk'un (ve Karpaz'ýn tamamýnýn) Sürdürülebilir Kültürel Geliþimini Teþvik için Eko- Turizm Projesini kullanarak yeni bir Sivil Toplum Organizasyonu Oluþturma ve Geliþtirme" Projesi kapsamýnda düzenlenen panel, saat arasýnda Büyükkonuk Kemerli Konak'ta yer alacak. TABÝPLER ODASI'NIN GENEL KURULU BUGÜN Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý'nýn, IV Olaðan Genel Kurulu bugün yapýlacak. Oda Yönetim Kurulu'ndan verilen bilgiye göre, Genel Kurul, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Merkez Binasý'nda saat 14.00'de yer alacak. KAYIP HASAN MUSTAFA ÝMAM DEFNEDÝLECEK Alaminyo köyünde þehit edilen ve kayýplarla ilgili kazý çalýþmalarýnda kalýntýlarýna ulaþýlan Hasan Mustafa Ýmam, 1 Ekim'de, askeri törenle, Lefkoþa mezarlýðýndaki þehitliðe defnedilecek. Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Genel Baþkaný Ertan Ersan yazýlý açýklamasýnda, Alamninyo köyünde 12 Aðustos 1974'te Turabi Þehi bölgesinde dere kenarýnda Rumlar tarafýndan þehit edilen köy imamý Hasan Mustafa Ýmam'ýn kalýntýlarýnýn bulunduðunu belirterek, þehidin, ailesinin isteði üzerine 1 Ekim'de Lefkoþa mezarlýðýndaki þehitliðe, oðlu Þehit Zafer Hasan Ýmamoðlu'nun yanýna askeri törenle defnedileceðini kaydetti. PAKÝSTAN'A 250 BÝN TL'LÝK YARDIM Vakýflar Ýdaresi ve Din Ýþleri Dairesi yöneticileri, sel felaketi yaþayan Pakistan için baþlatýlan kampanyada toplanan 250 bin TL'lik yardým çekini, felaketzedelere gönderilmek üzere Baþbakan'a takdim etti. Vakýflar Ýdaresi ve Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu Baþkaný Tekin Köse, bu amaçla Baþbakan Ýrsen Küçük'e gerçekleþtirdikleri ziyarette, "dost ve kardeþ ülke" Pakistan'da yaþanan sel felaketinin ardýndan camilerde baþlattýklarý yardým kampanyasý çerçevesinde iki haftalýk Cuma namazý ve bayram sabahý vatandaþlarýn yaptýðý yardýmlardan toplam 250 bin TL toplandýðýný belirtti. BAÞSAÐLIÐI Deðerli dostumuz Özden Enginsoy un sevgili kýzý SELÝN ENGÝNSOY un ölümünü derin üzüntü ile öðrendik. Yaslý ailenin acýsýný paylaþýr baþsaðlýðý dileriz. Mehmet Levent ve ailesi BAÞSAÐLIÐI SELÝN imizi kaybettik. Acýmýz büyüktür. Anýsýný sonsuza kadar yaþatacaðýz. Arkadaþlarý Duygu Ansal, Berkay Çobanoðlu, Beniz Çakmak, Pembe Müderris, Yunus Cihan, Salih Ýskifoðlu, Bilge Beyoðlu, Hatice Reiser, Ceyda Serbülent, Gizem Gingi, Aylin Yavuz, Mustafa Çobanoðlu, Sevay Þaþmaz, Osman Yýldýzev, Atalay Mýsýrlýoðlu, Nevin Güngör, Mehmet Nebih, Þerife Uluçýnar, Hatice Uluçýnar, Özlem Özensoy, Meliha Özgürsoy, Ahmet Kocaman, Burak Aþçý, Buðra Aþçý, Selma Gürçimen, Aslý Orbay, Cem Çobanoðlu, Salime Aþýk, Yaðýþ Binici, Yaðýþ Kodan, Görkem Gökkuþak, Necmi Usal, Nadire Kýyak, Nadir Kitaplý, Süleyman Devecioðlu, Hüseyin Özkader, Hüseyin Aytaç, Doðukan Kurde, Arýn Güvenir, Tomris Belet, Elhamiye Özmusa Kalem Yalçýn Okut FAÞÝST DARBE REJÝMLERÝNÝN KARÞITI DEMOKRATÝZMDÝR Faþist darbe rejimlerinin karþýtý demokratizmdir; demokratizm olmak gerekir. Faþist 12 Eylül Anayasasýný deðiþtireceðim diye sahte pehlivanlýk perendeleri atan Akepe 8 seneden beri hükümettedir. 8 seneden beri Türkiye de herhangi bir alanda herhangi bir demokratik adým atýldý mý?.. Yok Kürt Açýlýmý, yok Ermeni Açýlýmý, yok Kýbrýs Açýlýmý, yok Alevi Açýlýmý yok þu açýlýmý, yok bu açýlýmý deyip durdu Akepe nin yalancý pehlivanlarý. Sonuç?.. Sonuç sýfýr Sonuçta bütün o açýlýmlar ýn hepsi de cýlk çýktý Sonuçta, Ýslami bukaðý zinciri sömürülen yoksul Türkiye emekçilerinin boðazýna bir bir daha, bir bir daha dolandýrýlýp daha çok sýk-boðaz edildiler. Ýþte, özelleþtirildikten sonra sokaða atýlan Tekel iþçilerinin altý ay önce kýþýn ortasýnda Ankara nýn kemik titreten ayazýnda çadýrdaki/sokaktaki direniþleri karþýsýnda Akepe kodamanlarýnýn tavrý Ýþte, dünya çapýnda çok önemli bir üretim merkezi/fabrikasý olan ve çerez parasýna özelleþtirilip yandaþlara peþkeþ çekilen Paþabahçe Þiþe Cam Fabriksasý ndan atýlan iþçiler ve Akepe nin tavrý Ve daha niceleri ve niceleri Referandum soytarýlýðýndaki bütün mesele orduyu hizaya getirmek (kendi kontrolüne almak) ve yüksek yargýyý, özellikle de Anayasa Mahkemesi ni hadým etmekti; ikisini de baþardýlar. Tabii, Sam Amca larýnýn telkin, taktik, tahkim ve finansmanlarýyla Sorun budur; gerisi laf-ý güzaftýr Tabii, hayatýn her an ýnda ve her alanýnda olduðu gibi, bu noktada da Düz Mantýk egemen olur birçoklarýna ve: Darbeci orduyu hizaya getirmeye çalýþan kahraman Akepe ye niye karþý çýkýyorsun; demek sen de orducu ve darbecisin hükmü sýrýtýr Nitekim, Türkiye nin yakýn dönem intelligentsia sýnýn sayýlý adlarýndan biri olan -Taraf gazetesi yazarý- Ümit Kývanç bile þunlarý yazabiliyor: Bugün memleketteki birçok samimi solcu insanýn hâlâ bir tür gönül baðýyla baðlý olduðu Birgün gazetesi, halkýn seçtiði siyasi iktidar [altýný ben çizdim Y.O.] ile Ýttihatçý rejimin bekçisi ordu arasýnda kaçýnýlmaz kavga nihayetinde baþladýðýnda, Yesinler birbirlerini dedi hatýrlayacaðýnýz üzre. Bu kendi baþýna dünya sosyalist hareket tarihine geçecek bir ayýptý, bunu anlatamadýk (...) Ümit Kývanç, hâlâ halkýn seçtiði siyasi iktidar sanal ve banal ham-hayallerinde Yazýk... Halkýn seçtiði dediði halk ýn, yarýsýndan çoðu ilkokulu bile okutturulmamýþ, okuyanlar da hâlâ Ortaçað metafizik düþüncesinin bukaðýsýnda; Cemaat Þeyhlerinin ayaklarýný yýkayan, kýçlarýný öpen ve bir torba kömür ile bir paket makarnaya tav olan zavallýlardýrlar BirGün gazetesinde yazan sosyalistlerin, Taraf gazetesi yazarý Ümit Kývanç ýn bu yazýsýna yanýtlarý ise çok sert ve çok da isabetliydi Cevabi yazýnýn baþlýðý: Sifonu çekmemiþ miydik? idi! O cevabi yazýdan birkaç satýr: Yahu sizler artýk sosyalist, devrimci filan olmaktan çýkýp sahiden de sadece tuhaf bir þey oldunuz. Adýnýzý da kendiniz koyunuz, Þeyhinizin sol þeyi olmayý tercih ettiniz. Türkiye deki bu çok hayati tartýþmalar bizleri nekadar ilgilendirir?.. Ýlgilendirir tabii; hem de çok derinden ilgilendirir Neticede: Türkiye deki Akepe iktidarý deðil; Türkiye sosyalistleri, komünistleri, emekçileri, Kürtleri, Alevileri, Lazlarý vb vb diðer dýþlananlardýr/itilip kakýlanlardýr/ezilenlerdir müttefiklerimiz ABD nin yeni gözdesi Ýslamcý/Ümmetçi ayak yýkayýcý, kýç yalayýcýlar ve devlet olanaklarýný ellerine geçirir geçirmez Kaarunlaþanlar ve eþi-dostu-yandaþlarýný da Kaarunlaþtýranlar dost ve müttefiklerimiz deðildirler, olamazlar Kuzey Kýbrýs ý fetheden ve yaðmalayan, yaðmalattýran eski Muktedirlerden ne farký var yeni Muktedirlerin?.. Bir tek farklarý var: Asimilasyon ve Türkizasyona ilaveten Ýslamizasyon uygulamalarýný da devreye koymalarý Lekoþa Otobüs Terminali alanýna devasa bir cami ve Külliye giriþimi bunun son ve en somut kanýtýdýr Geçmiþ olsun, Kýbrýs Türk Cemaati; geçmiþ olsun!... Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþlarý nda Türkiyya burada yoktu; ve ayakta durmayý baþardýnýzdý Zaten, kendi Saltanatlarýný kurtarmak için 1878 de bizi Emperyal Ýngiliz Ýmparatorluðu na kiralamýþ/býrakmýþ; Lozan Antlaþmasý nda da üvey evlât gibi yuvadan atmýþtý Anavatan belledikleriniz 8 senedir iktidarda olan Akepe, dinlerince yasak olan kumarhaneleri mi kapattý Yavruvatan da?.. Dinlerince, neüzibillah cehennemlik günah/haram olan uyuþturucu, kadýn ticareti ve bankalarýn yaptýðý faiz tefeciliðini mi sonlandýrdý?.. Hâlâ mý bu Ortaçað kalýntýlarýndan medet umuyorsunuz?.. Siz bilürsünüz, efendim! Bu yazýyý üç gün önce, daha Ýstanbul/Tophane de içki içiyorlar diye sanatçýlara ve sanatseverlere yobaz güruhun saldýrýsýndan önce yazmýþtým. Perþembe nin geliþi Çarþamba dan bellidir

9 25 Eylül 2010 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ERDOÐAN MUHALÝF SESLERÝ SUSTURUYOR Türkiye tarihi bir reform sürecinden geçiyor ve muhalefetin bu süreci kucaklayamamasý niye kaybedip durduðunu açýklýyor. Oy verenlerin yüzde 42'si Erdoðan ve AKP'ye kuþkuyla bakýyor. Türkiye bölünmüþ bir ülke. 'Hayýr' oyu verenler, batý ve güneybatý kýyýlarýnda adeta bir hilal oluþturuyor. Endiþeler tümüyle yersiz deðil. 2007'den bu yana Erdoðan muhalif sesleri küstahça susturmaya çalýþýyor. Uzun zamandýr ülkenin en büyük medya kuruluþu olan Doðan Grubu'yla sürtüþüyor; grup geri adým attý ve bir dizi laik yazarý iþten çýkarttý. Çýkartýlmayanlardan biri "Konuþamayacak kadar korkuyorum" diyor. Bu da, Kýlýçdaroðlu'nun AKP'nin yolsuzluða battýðý iddialarýna medyada yer verilmesi ihtimalini iyice azaltýyor. Türkiye'nin medya patronlarý, ticari çýkarlarýný özgür basýnýn önünde tutmaya meyilli. THE ECONOMIST (Baþyazý) DÝPNOT Fazýl Önder 1958'de, Ayhan Hikmet ile Ahmet Gürkan 1962'de, Derviþ Kavazoðlu ise 1965'te öldürüldü. YORGACÝS DE DELÝLLERÝ GÖRMÜÞ ARÞÝV TARÝH 19 AÐUSTOS, 2009 Doktorlar ek mesai için ayrýlan ödeneðin yetmemesi durumunda ödeneklerinden kesinti yapýlmasýný kabul ettiler... Týp-Ýþ Baþkaný Erol Þeherlioðlu, eksilen oranda yapýlacak kesintilerin 'fazla kazanandan fazla, az kazanandan az' olacaðýný söyledi... Gözden kaçmayanlar... BAYAT NUMARALAR Ýstanbul Tophane'de sanat galerilerine saldýrdýlar. Kimisi "münferit hadise" dedi. Kimisi "abartmayýn" dedi. Kimisi "vatandaþlarýn hassasiyeti" dedi. Kimisi "Faþolar coþtu" dedi. Kimisi "Törkiþ kristal gece" dedi. "Hükümeti yýpratmak için komplo" diyenler de oldu. En doðru yorumu Tayyip Erdoðan yaptý: "Bayat numara"... Gerçekten de "bayat numara" ama gelin görün ki, bayat mayat yutanlar var hâlâ. Milli hisleri kabartmak için camilerin bombalanmasý da artýk "bayat numara" ama yuttuk zamanýnda... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Eroðlu müzakerelere, beni taviz vermekle suçladýðý yönetim ve güç paylaþýmýndan devam etmeyi mahcubiyet gördü" Mehmet Ali TALAT Aklýnýzda bulunsun Kafa yormak depresyon nedeni University College London'da gerçekleþtirilen deneyler sonunda, beynin ön lobunda daha fazla hücre bulunan insanlarýn verdikleri kararlar hakkýnda daha fazla kafa patlatan ve sýk sýk 'kara kara düþünen' kiþiler olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmaya göre, 32 deneðin katýldýðý araþtýrma ön lobu daha büyük olan kiþilerin verdikleri ve verecekleri kararlar hakkýnda 'kara kara düþünen" kiþiler olduðunu gösteriyor. Bu kiþilerde 'çalýþan belleðin' de diðerlerine kýyasla daha zayýf olduðu görülüyor. 'Çalýþan belleði' daha zayýf olan kiþiler arasýnda kendi kararlarý hakkýnda sürekli düþünen ve sýkýntýlý kiþilerin çok olduðu göze çarpýyor. "EOKA üyesi Yorgacis 'Türkler yaptý, elimde delil var' dedi. Konuyla alakalý olarak tahkikat komisyonu kuruldu, ben avukat olarak katýldým. Çapraz sorgulama yaptýk, hiçbir delil yoktu." Rauf DENKTAÞ Memleketimden manzaralar 2005'te Financial Times'ta, yeterli olmakla ünlenmenin deðerine dair bir yazý kaleme almýþtým. Bana ilham veren, ABD'nin Katrina kasýrgasýnýn ardýndan aciz kalmasýydý. Diðer ülkelerde, Amerikalýlarýn ne yaptýklarýný bildiði ve iþi tamama erdirdiði yönündeki bir algý olduðunu savunmuþtum. Marshall Planý, ay'a gitme ve diðer bariz gösterileri, Amerika'nýn maddi gücünü pekiþtirmiþ ve diðer liderleri tavsiyelerine kulak Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... vermeye meyilli kýlmýþtý. Tekrar tekrar yaþanan çuvallamalarsa, devletlerin, hikmetimizden veya kapasitemizden kuþku duymasýna yol açýyordu. Hindistan'ýn gelecek haftaki Ýngiliz Uluslar Topluluðu Oyunlarý'na hazýrlanmaya çalýþýrken yaþadýðý onca sorunu okurken, söz konusu yazýyý hatýrladým. Çin'in etkinliðini ve becerisini göstermeyi amaçlayan ve bunu hakkýyla baþaran Pekin Olimpiyatlarý'yla bir tezat söz konusu. Bugünlerde ne KÝMÝSÝ VATAN ÝÇÝN ÖLDÜ, KÝMÝSÝ DE CAMÝ BOMBALADI "Kýbrýs'ta cami yaktýk" açýklamasýyla gündeme gelen Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu bu cümleyi aðzýndan kaçýrmadý. O, göðsünü kabarta kabarta bunu söyleyebileceðini, artýk zamanaþýmýna uðradýðýný düþündü sadece. Vatan için kimisi öldü, kimisi öldürdü, kimisi de kendi camisini bombaladý. Yarým asýr bu toplumun tepesinde oturanlarýn yanlarýna kaldý sürdükleri sefa. Cefasýný çeken çekiyor hâlâ... Stephen M. Walt Foreign Policy de yazdý: ABD kimseye eskisi kadar cazip görünmüyor GÜNÜN KARÝKATÜRÜ oranda yeterli görünüyoruz? Baþkalarýnýn becerikli-yeterli olduðumuza bakýp büyülendiði hissedilmiyor artýk. Ekonomik çöküþ Wall Street'in beceriksiz ve yozlaþmýþ olduðunu gösterdi. Washington'daki siyasi atýþmalar dýþarýdan bakanlarý etkileyecek gibi deðil. Son yýllardaki dýþ politika sicilimiz bir baþarýsýzlýklar silsilesi ve yakýn gelecekte düzeleceðini de hiç sanmýyorum. ABD son derece zor ve baþarýsýzlýðýn muhtemel göründüðü bazý iþlerin altýna girdi. Sözgelimi Irak ve Afganistan'daki ulus inþa çabalarý. Davetsiz misafirlere karþý saðlam bir nefretin beslediði iç bölünmelerle dolu yabancý toplumlarý iþgal edip yönetmeye çalýþmak kolay deðildir. Oralarda, tarihsel tecrübemize dayanan bir siyasi sistem yaratmaya çalýþmak, Washington'ýn üstesinden gelemeyeceði kadar iddialý bir hedef. Çinlilerin böyle salakça iþlere kalkýþtýðýný görmüyorsunuz. Ki, son zamanlarda Amerika'dan daha yeterli görünmelerinin nedeni belki de budur. Biz hikâyeyi ne kadar baþka göstermeye çalýþsak da Irak ve Afganistan'daki vahim sicilimiz ABD'nin ne yaptýðýný bilmeyen bir ülke gibi görünmesine yol açýyor. Artýk kim, neden ABD'nin peþinden gitsin ki? Çözüm içine kapanmak ve inisiyatifi baþkalarýna býrakmak deðil. Çözüm, Amerikan gücünün iyiyi gözettiðini kendimize hatýrlatmak ve elveriþli olmayan iþlere kalkýþmamak. ABD yabancý toplumlarý idare etmekte o kadar iyi deðil, bilhassa yerel halk bizi istemediðinde ve iþlerin oralarda nasýl yürüdüðünü anlamadýðýmýzda. Bu tür iþlere kalkýþmaya devam edersek, çok daha aciz ve beceriksiz görüneceðiz, eski günleri mumla arayacaðýz. Kýsacasý, beceriyeterlilik aurasýný tekrar kazanmak sadece daha fazla gayret göstermekle alakalý deðil. Bu; doðru hedefler seçmeyi, zamaný, parayý ve hayatlarý sonucu olmayan iþlerde heba etmemeyi gerektirir. (Harvard Üniversitesi'nde Uluslararasý Ýliþkiler Profesörü, 22 Eylül 2010)

10 10 25 Eylül 2010 Cumartesi DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kuzey Kýbrýs'ýn tek ayakkabý imalathanesi El becerisine dayalý zanaat dallarýnýn birer birer yok olduðu Kýbrýs'ýn kuzeyinde Baþkent Lefkoþa'da surlariçinde Saçaklý ev yakýnlarýnda bulunan "Zihni Ayakkabý Fabrikasý" inatla bu yok oluþa direnmeye çalýþýyor. Her ne kadar adý kuruluþ günlerindeki haliyle "fabrika" olarak geçiyor olsa da 8 çalýþanýyla burasý küçük bir ayakkabý imalathanesi. Zihni Ayakkabý Fabrikasý'nýn sahibi Zihni Özipek, imalathanesinde 1975 yýlýndan beri ayakkabý ürettiklerini kaydetti. Bir zamanlar imal ettiði saðlam evladiyelik ayakkabýlarýyla bilinen Ayko ayakkabý fabrikasýnýn da kurucularýndan olduðunu kaydeden Zihni Özipek, ada çapýnda 59 adet olan irili ufaklý ayakkabý imalathanesi ve fabrikalarýndan geriye þimdi bir tek kendi Göletler çevresinde köpek dolaþtýrýlmamasý istendi Biyologlar Derneði, özelikle bu yýl göletlerin dolu olmasý nedeniyle göletlerde çok sayýda yerli ve göçmen kuþ görmenin mümkün imalathanesinin kaldýðýný belirtti. Geçimlerini asker ve polis için imal ettikleri ayakkabýlar yanýnda meraklýsýndan aldýklarý sipariþleri yerine getirerek saðladýklarýný anlatan Özipek, ERENKÖY LÝSESÝ YOLU ÝÇÝN ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR Yenierenköy Belediyesi, Erenköy Lisesi'ne giden yolda baþlattýðý çalýþmalarýn devam ettiðini; yolun tamamlanmasý için bugüne kadar yaklaþýk 8 bin TL'lik harcama yapýldýðýný; yaklaþýk 20 bin TL'lik harcamaya daha ihtiyaç olduðunu açýkladý. Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün, yazýlý açýklamasýnda, belediye olarak, bölgenin en büyük okulu olan Erenköy Lisesi'ne verdikleri deðerin göstergesi olarak maddi ve manevi yardýmlarýný devam ettirdiklerini belirterek, Yenierenköy Belediyesi'nin, öðrencilerin daha güvenli bir ortamda okula gidip gelmesi için yollarda önlem almayý sürdürdüðünü dile getirdi. Öykün, okul yolundaki tamirin yaný sýra, okul yolundaki köprünün geniþletilmesi, havara dökülerek köprü ve yolun geniþletilip saðlamlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydederek, belediye tarafýndan hazýrlanan proje kapsamýnda yolun iyileþtirilmesinin yaný sýra okul yoluna ayrýca kaldýrým yapýlmasýnýn planlandýðýný anlattý. olduðunu, yerli ve yabancý kuþ gözlemcileri ile doðaseverlerin sürekli sulak alanlarda kuþlarý gözlemleyerek veya fotoðraf çekerek bu tür zanaat dallarýnýn yok olmasýnda sadece teknoloji deðil ama devletin de sorumlu olduðunu kaydetti. "Bizimki gibi ayakkabý imalatý, terzilik, hasýr örgü vs gibi zanaatlarýn yeni nesillere aktarýlmasý için devlet hiçbir adým atmadý. Var olan bir iki meslek okulunda bu dallar yok. Gençler hep üniversiteyi hedefliyorlar ama üniversite mezunlarýnýn hali ortada. Oysa bu meslekler teþvik edilse, kurslar düzenlenip gençler yönlendirilse hem yok olmalarý önlenecek, hem de yeniden canlandýrýlan bu iþ kollarýnda istihdam olanaklarý saðlanacak" diye konuþan Özipek, ülkede tek kalan atölyelerinin de gün gelip iþe nokta koymak zorunda kalmasýyla bir zanaatýn da ortadan kalkacaðýný üzüntüyle sözlerine ekledi. (Haber ve fotoðraflar: Harun Uçar) doðayý izlediðini belirterek, vatandaþlardan sulak alanlar ile gölet çevrelerinde köpek gezdirmemelerini istedi. Biyologlar Derneði Genel Sekreteri Niyazi Türkseven, sulak alanlar ve kuþlarýn, ekoturizmin vazgeçilmez unsurlarý olduðunu ifade ederek, göçmen kuþlarýn, dünya mirasý olarak kabul edildiðini, göçmen kuþlarýn birçoðu ve onlarýn yaþadýklarý yerlerin, sazlarý ve kamýþlarý ile birlikte koruma altýnda olduðunu hatýrlattý. Türkseven, yaptýðý yazýlý açýklamada, köpeklerin avcý doðasý nedeniyle kuþlarý ürkütüp kuþlarýn dinlenmeden veya iyi beslenemeden uzaklaþmasýna, var olan yuvalarýn tahrip edilmesine neden olduklarýný kaydetti. Türkseven, Biyologlar Derneði adýna vatandaþlarý koruma altýnda olan sulak alanlar ve barýndýrdýðý canlýlara karþý daha duyarlý olmaya, göletlerin çevresinde köpek gezdirmemeye, kuþlarý ürkütmemeye davet ederken; Çevre Koruma Dairesi'ni de göreve çaðýrdý. En komik robot resim çizildi Ýngiltere'de bir soyguncunun robot resminde saçlarýnýn yeþil renkte çizilmesi, Ýngiltere basýnýnda alay konusu oldu. Hampshire polisinin sarýþýn bir soyguncunun robot resmini çizerken, saçlarýný "kývýrcýk salata yapraðý gibi" göstermesi Ýngiliz basýnýnda alay konusu oldu. Stockbridge'de yaþlý bir kadýnýn evine giren ve el çantasýndan 60 sterlin çalan hýrsýzýn robot resmi kasabalýlar tarafýndan da eleþtirildi. Yerel basýnda çýkan ifadelere göre halk robot resmi, "Sanki kel bir adam kývýrcýk salatanýn içine kafasýný sokmuþ", "Gördüðüm en komik hýrsýz", "Bir insanýn gerçekten böyle saçý olabilir mi?" diye yorumladý. Parasý çalýnan yaþlý kadýn ise, "Evime gelip bahçe iþlerimi yaptýðýný söyledi ve parasýný ödememi istedi. Ödemesini yaptýktan sonra, çantamdaki paranýn eksik olduðunu gördüm" dedi. Yaþlý kadýn suçluyu, "Beyaz, yaþlarýnda, 1.80 metre boylarýnda, temiz ve sakalsýz bir yüze, dalgalý sarý-gri saçlara sahip" diye tarif etti. Hampshire polis karakolundan yapýlan açýklamada ise, ellerindeki bilgisayar programýnýn sorunlu olduðu, saç rengindeki sorunun bundan kaynaklandýðý belirtildi. "Kýsa zamanda yeni bir makinenin gelmesi ile bu sorunun çözülmesini umuyoruz. Saç rengi yüzünden tüm robot resmi iptal etmek doðru olmayacaktý" denildi. Bir sýnýfta 8 dahi Ýngiltere'nin Lincolnshire kentindeki King's School'da 8 öðrencinin IQ seviyesi, ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking ile ya ayný ya da onlarýn seviyesinden yüksek çýktý. Ünlü fizikçi Isaac Newton'ýn okulu olmasýyla tanýnan kurumdaki 30 öðrenci ise sadece 148 IQ seviyesinin üstündeki insanlarý kabul eden Mensa Derneði'ne üye olabilecek kadar zeki! Öðrencilerden 16 yaþýndaki Edward Roberts testlerde hem Einstein hem de Hawking'den daha zeki çýktý. Roberts, "Mensa'ya girmeyi umuyordum fakat bu kadar iyi yapacaðýmý tahmin etmiyordum" derken, 160 puan alan 12 yaþýndaki James Kelly "Sonucumdan çok memnunum. Sadece IQ'mun kaç olduðunu öðrenmek istiyordum ve bu kadar baþarýlý olmak çok iyi bir his" dedi. Topuklu ayakkabý erkekleri etkilemiyor Topuklu ayakkabý giyerek erkekleri etkilemeye çalýþan kadýnlar meðer boþuna uðraþýyormuþ! Ýngiltere'de bulunan Northumbria Üniversitesi'ndeki uzmanlarýn yürüttüðü çalýþmada erkek denekler, kadýnlarý topuklu ve topuksuz ayakkabýlarla yürürken izledi. Testlerde, topuklu ayakkabý giyince uzun görünme ve daha þekilli bir kalçaya sahip olma gibi özelliklerin erkekleri etkileyip etkilemediði araþtýrýldý. Erkeklerin hangi kadýnlarýn topuklu ayakkabý giydiðini ayýrt edemediði ortaya çýktý. Hamsterý mikrodalgada piþirdi Ýngiltere'nin Hartlepool kasabasýnda yaþayan bir adam, beþ yýldan beri baktýðý hamsterý mikrodalgada piþirdiðini itiraf edince 9 hafta hapse mahkûm edildi. Anthony Parker adýndaki 29 yaþýndaki adam, en sevdiði evcil hayvaný olduðunu belirttiði hamsterý piþirdiðini itiraf edince 23 Þubat'da polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Parker, olayýn yaþandýðý günlerde iþsiz olduðunu ve kýz arkadaþýyla içip sarhoþ olduktan sonra hamsterýný mikrodalga fýrýna koyup piþirdiðini söyledi. Parker, polise verdiði ifade de, "Onu öldürmeyi istemedim. O benim sahip olduðum en iyi hamster'dý. Adý Suzie'ydi" dedi. Olayý soruþturan polis Neil Taylor, "Hamster can çekiþerek ölmüþ. Parker tüm gün içmiþ ve ardýndan eve gelen kýz arkadaþýyla kavga etmiþ. Acýsýný da Suzie'den çýkarmýþ" dedi. Parker ise Suzie piþerken kýz arkadaþýyla beraber can çekiþen hayvaný izlediklerini söyledi. Ardýndan hiçbir þey hatýrlamadýðýný belirtti. Polis, Suzie'yi bir çöp bidonunda içler acýsý halde buldu. Taylor, hayvanýn iç organlarýný ve hücrelerini yakan radyoaktiviteden kaçmayý denediði ama doðal olarak bunu baþaramadýðýný belirtti. Suzie, beyninin aþýrý ýsýnmasý sonucu kaslarýnýn kontrolünü yitirdi ve öldü. Parker, Þubat ayýnda polise yaptýðý itirafý daha sonra çok içkili olduðunu öne sürerek reddetmiþti. Ancak dokuz hafta hapis cezasý almaktan kurtulamadý.

11 25 Eylül 2010 Cumartesi 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS YILI KUTLAMAYA GELECEKLER "Kýbrýs Cumhuriyetinin kuruluþunun 50'inci yýldönümü" dolayýsýyla Güney Kýbrýs'a yabancý yetkililerin gideceði bildirildi. Haravgi gazetesi kutlamalara Yunanistan Cumhurbaþkaný Karolos Papulyas, Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç, Belçika Baþbakaný, Malta Cumhurbaþkaný, Bulgaristan Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý, Ýspanya Dýþiþleri Bakaný Miguel Angel Moratinos ve diðer yetkililerin katýlacaðýný yazdý. Gazete Ýtalya, Mýsýr, Lübnan gibi ülkelerden temsilcilerin de törene katýlacaðýný kaydetti. Habere göre Papulyas, 1 Ekim tarihinde adaya gelecek ve ayný gün kutlama etkinliðinde konuþacak. GÜNEY KIBRIS AB ÝÇERÝSÝNDE PAHALILIK ÞAMPÝYONU Güney Kýbrýs'ýn Aðustos ayý itibarýyla mal ve hizmet fiyatlarý en üst seviyeye artan ilk Avrupa ülkeleri arasýnda yer aldýðý haber verildi. Fileleftheros "Pahalýlýkta Birinciliði Aldýk... Fiyat Artýþlarýnda Kýbrýs'a Avrupa Rekoru" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde Rum yetkililerin daha birkaç gün önce Güney'deki pahalýlýðý "hikaye" olarak nitelemelerine raðmen Avrupa Ýstatistik Dairesi'nin (Eurostat) dün yayýnladýðý verilerin; Güney Kýbrýs'taki gýda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyonun yüzde 6 oranýnda arttýðýný gösterdiðini yazdý. Eroðlu, New York'ta Downer'le görüþtü New York'ta bulunan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'le, önceki gün KKTC New York Temsilciliði'nde bir araya geldi. BRT'nin haberine göre Eroðlu ve Downer, New York'taki görüþmelerinde Kýbrýs müzakere süreciyle ilgili son detaylarý ele aldý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Downer'le görüþmesini deðerlendirirken, Downer'in, Kýbrýs Türk tarafýnýn mülkiyet önerileri hakkýnda düþündüklerini aktardýðýný kaydetti. "Biz de önerilerimizle ne denli anlaþmadan yana olduðumuzu anlatmaya çalýþtýk" diyen Eroðlu, taraflarýn mülkiyetle ilgili önerileri konusunda görüþmeye devam edeceklerini belirtti. Mülkiyet önerilerinin amaçlarýna deðinen Eroðlu, "Biz Kýbrýs'ta yaþayabilir, kalýcý bir anlaþma istiyoruz öncesinden bahsedecek deðiliz, ancak yaþanan gerçekler var. Bunu dikkate alarak önerilerimizi yaptýk. Kýbrýs'ta bir þey olmamýþ gibi hareket edemeyiz."dedi. EKÝM'DE RAPOR Ekim'de müzakereler devam ederken, BM'nin de raporunu hazýrlayacaðýný anýmsatan Eroðlu, bu raporun kendileri için çok önemli olduðunu vurguladý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Genel Sekreter Ban Ki Moon'la yapacaðý görüþme konusunda da Downer'le görüþ alýþ veriþinde bulunduklarýný söyledi. Eroðlu, "Çok samimi bir görüþme olmuþtur. Süreç içinde samimi diyaloglarla görüþlerimizi ortaya koyarken, samimi anlaþma isteðimizi de hissettirmek çok önemli" dedi. Genel Sekreter Ban'la yapacaðý görüþmede, öneriler hakkýnda bilgi vereceklerini ifade eden Eroðlu, ayrýca Ban'ýn süreçle ilgili düþüncelerini alacaklarýný kaydetti. Eroðlu, soru üzerine "Müzakerelerdeki samimiyetim, önerilerim ve Genel Sekretere Hristofyas yalnýz býrakýldýðýndan þikayetçi Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, BM Genel Kurulu 65'inci dönem çalýþmalarýna katýlmak üzere bulunduðu New York'ta; iç cephede yalnýz býrakýldýðýndan þikayet etti. Politis, "Hristofyas New York'tan, Ýçteki Yalnýzlýðýna Ýþaret Etti.. Dýþardan Ýçeriye Konuþtu" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Hristofyas'ýn, Kýbrýs sorunundaki icraatlarýndan dolayý Rum siyasi güçlerinden almakta olduðu eleþtirileri Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'dan aldýðý destekle telafi etmeyi seçtiðini yazdý. Habere göre, Hristofyas, Papandreu'yla Çarþamba akþamý gerçekleþtirdiði görüþmenin hemen ardýndan yaptýðý açýklamada, "Yunanistan Baþbakaný'ndan aldýðým etkileyici, çok yönlü ve sürekli desteðe teþekkür ederim. Bu destek bana güç veriyor çünkü iç cepheden çok fazla darbe alýyorum. En azýndan uluslararasý alanda, öncelikle Kýbrýslýlar olarak uzlaþý içerisinde olmalýyýz. Ancak maalesef deðiliz" dedi. Gazete, Hristofyas'ýn bu sözleri ile; Papandreu yanýnda dururken politikasý nedeniyle iç cephede sürekli darbelendiðini ve bunun; Rum tezlerinin uluslararasý alanda ileri götürülmesine hiç de yardýmcý olmadýðý mesajýný vermek istediðinin aþikar olduðunu yazdý. Hristofyas'ýn ilgili açýklamasýnýn Rum ana muhalefet (DÝSÝ) Baþkaný Nikos Anastasiadis'in tepkisine neden olduðunu yazan gazete, Anastasiadis'in; Rum Yönetimi Baþkaný'nýn bu tercihinden dolayý üzüntü belirttiðini vurguladý. Habere göre "Dikkatini iç cepheye deðil görevine verse iyi eder" diyen Anastasiadis, Kýþla mafyanýn cephane deposu Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun; 19 Temmuz'da 200 civarýnda patlayýcý çalýnan Palodia'daki kýþlasýnýn Güney Kýbrýs'taki yeraltý dünyasý tarafýndan mühimmat tedarik edilen bir "süpermarket" gibi kullanýldýðý ortaya çýktý. Politis "Milli Muhafýz Ordusu 'Süper Market'... Kýþladaki Delikten Aylarca 'Alýþveriþ' Yaptýlar" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde RMMO'nun ilgili kýþlasýnda 29 yýldýr çalýþan (sivil personel?) 50 yaþýndaki bir Rum'un, askeri malzeme hýrsýzlýðýndaki "içerideki eli" olduðunun anlaþýldýðýný bildirdi. yazdýðým mektupla 'çözüm istemiyor' diyenleri þaþýrtmýþ olabilirim, ancak ben dünyayý þaþýrtmak için deðil, Kýbrýs Türk halkýnýn bu topraklarda barýþ ve huzur içinde yaþamasý için müzakere masasýndayým" þeklinde konuþtu. New York temaslarý sýrasýnda, Türkiye Cumhurbaþkaný Gül'ün BM Genel Kurulu'ndaki konuþmasýný büyük bir ilgiyle hiçbir liderin gerek siyasi rakipleri gerek kendi ülkesi siyasi liderliði aleyhine suçlamalarda bulunmak için uluslararasý alaný tercih etmediðine iþaret etti. Anastasiadis'e yanýt Rum Yönetimi Sözcüsü Vekili Hristos Hristofidis'ten geldi. Hristofidis "Baþkan Hristofyas yurtdýþýnda savaþýrken ülkenin siyasi güçleri tarafýndan eleþtirilmesi doðru bir þey deðil" dedi. Simerini ise, Hristofyas'ýn yakýnmasýný "Darbeleniyorum" baþlýðý altýnda özetlerken, "Baþka Þey Ýçin Gitti Baþka Þey Söylüyor... New York'ta Söylediklerinden Dolayý Baþkan'a Anastasiadis'ten Eleþtiri" baþlýklý haberinde, Anastasiadis'in Hristofyas'ý; siyasi rakiplerine suçlamalar yöneltmek yerine kendi görevi üzerinde yoðunlaþma çaðrýsýnda bulunduðuna iþaret etti. Habere göre Anastasiadis, Hristofyas'ýn; BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la görüþmesinden sonra yaptýðý; Ban'ýn kendisine (Hristofyas), Türk liderliðinden sözlerini pratiðe dökmesini isteyeceðine dair söz verdiði yönündeki açýklamasýný da eleþtirdi. "Gerçek olgular bir þey, çoðu zaman yaþadýðýmýz; yaratmak istediðimiz görüntü baþka bir þey" diyen Anastasiadis, Türkiye'nin müzakere masasýnda sýnanmamasý halinde; etki yaratmak maksatlý mý hareket ettiðini yoksa pratikte Kýbrýs sorununun çözümünü kastettiðinin anlaþýlmayacaðý, anlaþýlmadýðý sürece de bu fenomenlerle karþýlaþýlacaðý görüþünü ortaya koydu. Anastasiadis "Sahte duygulara kapýlmayalým. Olan gerçekler dýþýnda görüntüler yaratmaya çalýþmayalým" dedi. Gazete Palodia kýþlasý deposundan 200 civarýnda patlayýcý çalýnmasýyla ilgisi görülerek tutuklanan 4 Rumun ifadelerine dayanýlarak tutuklanan ve dün hakkýnda 7 gün tutukluluk emri alýnan 50 yaþýndaki Rumun, tutuklu 4 Rumdan biri ile akraba olduðu ve patlayýcý hýrsýzlýðýný birlikte gerçekleþtirdiklerini yazdý. Habere göre Rum polisi; 50 yaþýndaki Rumun ayný kýþla deposundan daha önce de en az 6 defa mühimmat (mermi, fünye, TNT ve C-4 tipi patlayýcýlar) aþýrdýðýný ve akrabasý aracýlýðýyla bu mühimmatý Güney'deki yeraltý dünyasý mensuplarýna sattý. izlediðini de ifade eden Eroðlu, ayrýca Rumlarýn KKTC ve Türkiye aleyhine açtýklarý davalarla ilgili avukatlarla görüþtüðünü ve Uluslararasý Kriz Grubu yetkilileriyle de bir araya geldiðini kaydetti. Eroðlu, bugün ise New York saatiyle 08.30'da, (Kýbrýs saati ile 15.30'da) Ýspanya Dýþiþleri Bakaný Moratinos ile sabah kahvaltýsýnda bir araya gelecek. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Bu fosiller 1.4 milyon yaþýnda ABD'de tarihin en büyük arkeolojik keþiflerinden biri yapýldý. Los Angeles kentinin 135 kilometre güneydoðusundaki San Timoteo kanyonunda trafo inþaatý yapan bir þirket, California eyaletinin milyonlarca yýl öncesine ýþýk tutacak çok büyük bir arkeolojik keþfe imza attý. Bilim insanlarý, çorak bir kanyonun bulunduðu California eyaletinin güneyinde kalan bölgede, bin 450 parçadan fazla fosil bulunduðunu belirtti. Çok iyi halde olduklarý belirlenen fosillerin arasýnda dev boz ayýlara, kýlýç gibi diþlere sahip dev kedilere, iki çeþit deveye ve çeþitli küçük hayvanlara ait bin 220 kemik parçasý bulundu. Bölgede çalýþma baþlatan uzmanlar, geyik, at ve lama olduklarýný düþündükleri baþka bir hayvanýn kemiklerine de rastladý. Ýnþaat çalýþmalarýný býrakarak arkeolojik kalýntýlarýn çýkarýlmasýna yardýmcý olan iþçiler, kemiklerin yaný sýra bölgede zamanýnda yer kapladýðý düþünülen huþ, çýnar, çam ve meþe aðaçlarý; kamýþlarla örtülü bataklýklara ait kalýntýlar buldu. Bilim insanlarý, inþaat alanýnda yapýlan çalýþmalarda hayvan ve bitki türlerine ait birbirinden farklý 35 türü temsil eden fosil elde edildiðini belirtti. Fosiller, önümüzdeki yýl Hemet þehrindeki Batý Bilim Merkezi'nde sunulacak. Bilinmeyen bir dil keþfedildi Peru'da, kuzeydeki halklar tarafýndan kullanýlan, ancak daha önce bilinmeyen bir dil ortaya çýkarýldý. Uluslararasý arkeologlar ekibi, Lima'nýn kuzeyindeki Trujillo'da, 17. yüzyýldan kalma çökmüþ bir kerpiç kilisenin yýkýntýlarýndan çýkarýlan bir mektubun arkasýndaki karalamanýn, daha önce bilinmeyen bir dile ait olduðunu saptadý. Mektubun El Brujo arkeolojik alanýnda 2008 yýlýnda bulunduðu, ancak arkeologlar mektubun arkasýndaki karalamanýn kayýp bir dile ait olduðunu kanýtlayana kadar gizli tutulduðu belirtildi. Harvard Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'nden Jeffrey Quilter, "Araþtýrmamýzda, bu kaðýt parçasýnýn yüzyýllar önce kaybolmuþ bir dildeki sayý sistemini gösterdiðini saptadýk" dedi. Quilter, "16. veya 17. yüzyýldan beri hiç kimsenin bilmediði, duymadýðý bir dili keþfettik" diye konuþtu. Quilter, bunun, sömürge dönemi Ýspanyollarýnýn tarih yazýlarýnda, Peru'nun kuzey sahilindeki balýkçýlarýn diline atfen "Pescadora" olarak söz ettikleri dilin yazýlý hali olabileceðini söyledi. Bugüne kadar Pescadora diliyle ilgili bir kayýt bulunmamýþtý. Öðrencilerine "seks partisi" verdiler! Amerika'da yaþayan 42 yaþýndaki Sarah Lindsay ve 44 yaþýndaki Audrey Grabarkiewicz, gençlere yaz tatilinde "seks partisi" düzenlemek suçundan onar yýl hapis cezasýyla karþý karþýya. Güney Carolina'da gözaltýnda tutulan kadýnlarýn, çocuklarý içki ve uyuþturucuyla kandýrdýklarý, kurbanlarýn içinde 11 yaþýnda bir çocuðun bulunduðu öðrenildi. Bowen Gölü Baptist Kilisesi'nde öðretmenlik yapan Grabarkiewicz'in 10 farklý suçtan yargýlanacaðý açýklanýrken, birlikte olduðu gençlerin 16 yaþýndan büyük olmalarý sebebiyle bu konuda suçlanmayacaðý bildirildi. Yetkililer, Boiling Springs Ortaokulu'nda öðretmenlik yapan Lindsay'in, yaþlarý 11 ve 14 olan iki çocukla cinsel iliþkiye girmekten yargýlanacaðýný açýkladýlar. Kilisenin rahibi olan Mark Williams, "Çocuklarla çalýþan öðretmenlerin, kiliseyle beraber yürütülen bir programda bulunduklarýný hatýrlayýp, daha yüksek ahlaki deðerlere sahip olmalarýný beklerdik" derken, Grabarkiewicz'in iþinden kovulduðunu da sözlerine ekledi. Yetkililer, kadýnlarýn partilerine 10'dan fazla çocuðun katýldýðýný belirlendiðini açýkladýlar. Anne fili tren ezdi Hindistan'ýn doðusundaki Jalpaiguri bölgesinde bir yolcu treni, raylar üzerinden geçen bir sürüye çarparak yedi filin ölümüne neden oldu. Demiryolu yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada "Fillerden beþi, tren kendilerine yaklaþtýðý sýrada ayaklarý raylara sýkýþan iki yavru fili kurtarmaya çalýþýyordu. Bu nedenle yedi filin birden ayný noktada durmalarý ölü sayýsýný artýrdý" ifadeleri yer aldý. Ayný bölgede üç ay önce de benzer bir kazada iki fil hayatýný kaybetmiþti.

12 12 25 Eylül 2010 Cumartesi KÜLTÜR - SANAT Yumurta ve pekmez baþarýyý artýrýyormuþ. Acaba bizim GKK'ya ve polise daha çok mu yedirsek? Bu iþler pekmezsiz yürümüyor anlaþýlan... Bizim Duvar "Baba" sorulmaz. Ancak "Baba"dan sorulur... GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Anamýzý soran çok... "Baba"mýzý soran yok! MUHABBETLÝLER YOLLAYCAM DONUMU ELÝN ADAMINA HA... ALLAH DA GOMASIN! -Neyidi Razi hararedli hararedli gonuþduðunuz kapýda? -Ne gonuþmasý yahu, kimiynan gonuþurdum? -Be Razi, deli edme beni ha... Yani gulaðým biraz aðýrlaþdý ama, gözlerim, tahdaya vurayým, zehir zemberegdir daha... Haticanýmýnan deðilidin þu gonuþdun biraz evel?.. Be ama bunamadým ya daha... Ne da görünüller baa... -Aman be caným boþver yahu. Dedigodu iþde. -Gene dedigodu ha... Kimi çekiþdirdiniz bu defa? -E biz birini çekiþdirmek için dedigodu yapmayýk ya... Haticaným ne zaman acayip birþey okusa gazeddada gelir annadýr baa. -Noldu gene? -Türkiye'de bir adam, büyü yaparmýþ gadýnnara... -E noldu, Türkiye'de büyücü çok! -Ama bu nere büyü yaparmýþ bilirmin? -Nere? Oracýglarýna? -Yaglaþdýn... Donnarýna! -Cüþþþ! Þooo! -Ýsdeyen yollarmýþ donunu posta ya da gargoynan, o da büyü yapýp geri yollarmýþ. Çoðu derdine çare bulacaðýna inanýrmýþ böyle... Deli oldu ingsannar allahiçi... Yollaycam donumu elin adamýna, ne büyü yapacagmýþ üsdüne... Allah da gomasýn yogsa... E da ben ikadýmda dýþarý sermeye bile utanýrým donnarý, yogsam da büyücüye yollaycam... -Elin sapýðý bakalým napar? Geyer da yatýr mý, yogsa sabahdan agþama gadar kokusunu içine mi çeker? -Töbeler olsun töbe yarabbi... Ölmeden bakalým daha neler duyacayýk... Asmaaltý konuþmalarý -Nabdýn be yeðen? -Neyi nabdým? -Yani iþler nasýl demek isdedim. -Nasýl olacak, bogdan... Öðleni bulduk aha, bir allahýn gulu da girmedi düggândan... -E ne deyim sana, çalýþdýr kafayý biraz. Haftanýn Gýdýgýdýsý Denktaþ'ýn "Sayýn Yirmibeþoðlu sevdiðimiz saydýðýmýz bir komutanýmýzdýr, 'söylediklerim yanlýþ anlaþýldý' demiþse, hakikaten yanlýþ anlaþýldý" sözleri, kargalarý bile acý çýðlýklarla güldürdüðü için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. HAKLISIN Karý-koca, o akþam dýþarda yemek isterler. Deðiþiklik olsun diye, bilmedikleri bir restorana girip, yemek ýsmarlarlar. Yemek yerlerken kadýn isyan eder: -Kepazelik. Bundan daha berbat yemek olamaz. Koca da ayný fikirdedir: -Haklýsýn karýcýðým. Zorumuz neydi? Böylesini evde de yiyebilirdik. -Annamadým, ne demek isden yani? -Basit bin liracýðýn var mý bir köþecigde? -Ma saran bizi olân? Hem olsa bile ne iþe yarar sanki? -Hiç olur iþe yaramaz? Götürüp verecen bir KKTC üniversitesine... -Eee?! -Eyisi sen... Kapacan bir üniversite diplomacýðý hemen... Da gör bakalým iþe yarar mý yaramaz mý? -Ma dalga geçecek adam bulamadýn galiba sabah sabah... -Ne dalgasý? Al oku... -Diploma satmayan üniversitemiz yok!.. Vay guzzum vay!.. Sen neymiþsin be Kakatece?! MÝKROP ADI Evin erkeði, bilim adamýdýr. Karýsýnýn doðum gününü unutanlardan deðildir. Doðum gününde karýsýna: -Sevgilim, sana doðum gününde bir sürprizim var. Kadýn, umutla sorar: -Neymiþ o? Bilgin koca açýklar: -Yeni bulduðum bir mikrop türüne senin adýný verdim. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Valeri Kurtu (ALMANYA) Fikrinin Fikri ÝÞLER TIKIRINDA DESENÝZE Motosikletli gençler "ölümlü kazalara hayýr" demiþ. -Yani ölümsüz olursa evet mi?! UBP 26'yý bulmuþ. -50'yi bulsa ne yazar? Anasýnýn kuklasý olduktan sonra... Yumurta ve pekmez baþarýyý artýrýyormuþ. -Acaba bizim GKK'ya ve polise daha çok mu yedirsek?.. Diþe dokunur hiçbir iþ baþaramýyorlar da... Emekli Polisler Derneði, "Ýnsan hayatý bu kadar basit olmamalý" demiþ. -Nerede yaþadýklarýný unuttular galiba. Burasý Kakatece... Hastaneye kaldýrýlan gencin anüsünden parfüm þiþesi çýkarýlmýþ. -Mübarek çocuk... Oraya kadar parfümlenecek ne vardý sanki? Taksiciler "Araba taksitlerini ödeyemiyoruz" demiþler. -Nasýl yani? Siz "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde" yaþamýyor musunuz? Mücder, uyuþturucu ile etkin mücadele istemiþ. -Bu GKK, bu polis ve bu siyasilerle imkânsýz... Çünkü onlar, uyuþturucu ile deðil, uyuþturucu ile mücadele edenlere karþý mücadeleyi benimsediler! Ahmedinecad, "Dünyanýn, herkesin haklarýnýn korunduðu, barýþ ve güvenliðin saðlandýðý adil ve insani bir düzene ihtiyaç duyduðunu" söylemiþ. -Kadýnlarý taþlayarak öldürdüðünüz bir düzene mi bay Ahmed?! Fransýz televizyonu KKTC'yi suç cenneti ilan etmiþ. -Madem ki cehennem deðil de cennet, mesele yok! Diploma satmayan üniversitemiz yokmuþ. -Ýþler týkýrýnda desenize. En azýndan esnaf gibi ikide birde zarýncamýyor üniversitelerimiz. Silâh ve patlayýcý deposu evler varmýþ. -E ne var bunda? Ama siz galiba Kakatece'de yaþadýðýnýzý unutuyorsunuz. Hastaneye kaldýrýlan gencin anüsünden parfüm þiþesi çýkarýlmýþ. Bu meseleyi þiþe iþinde uzmanlaþan eski teþkilatçýlara sorun!

13 25 Eylül 2010 Cumartesi 13 AJANDA 25 Eylül Cumartesi Milonga Lefkoþa Tango Kulübü nün 1. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý çerçevesinde organize edilen etkinliði özellikle dans etmeyi sevenlere öneririz. Katýlým ücreti 40 TL olan etkinlikte bu ücrete DJ Serdar Sungar ýn sunacaðý program, kokteyl tabaðý ve sýnýrsýz yerli içecek de dahil. Daha fazla bilgi için: (Süleyman Þakar) veya (Ali Durusoy)/ Karaoðlanoðlu, Mercure Otel, 21:30-02: Kýbrýs Tiyatro Festivali Açýlýþý 2 Eylül de Tek Kiþilik Þehir oyunuyla gerçekleþen festival devam ediyor. 25 Eylül Matmazel Julie ve Eylül tarihlerinde Kraliçe Lear oyunuyla son bulacak olan festivaldeki tüm oyunlar, AKKM de saat 21:00 de sahneleniyor. Festivalin oyun biletleri kiþi baþýna 25 TL. 28 Eylül Salý Gezgin Kýbrýslýlar Sergisi Sadece fotoðraflarla sýnýrlý olmayýp, katýlmak isteyen, paylaþmaya deðer birþeyi olduðunu düþünen herkese açýk olan travel konseptinden yola çýkan sergi, 28 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasýnda gezilebilecek. Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu, 19:00-22:00. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe þarkýlarý rock tarzýnda yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunun sahne programýný tüm rock severlere öneririz/ Maðusa, The Wall Bar, 22:30. 6 Ekim Çarþamba Kayýp Mozaik Duvar Açýlýþý saat 18:00 de Dr. Johann Pillai n sunacaðý seminer ve kitap tanýtýmýyla gerçekleþecek olan etkinliðin ardýndan, küratörlüðünü Anber Onar ve Emin Çizenel in yaptýðý Kayýp Duvar sergisini izleme þansý bulacaksýnýz. Sidestreets te gerçekleþecek olan Bedri Rahmi nin Kayýp Mozaik Duvar: Expo 58 den Kýbrýs a- adýný taþýyan sergisi, 30 Kasým a kadar izlenebilecek. Sanata ilgi duyanlarýn kaçýrmamalarýný öneririz/ Tel: Ekim Pazartesi Efes Pilsen Blues Festivali Bu yýl Kenny Neal, Mitch Woods ve Samuel James in sahne alacaðý festival, blues sevenlerin kesinlikle kaçýrmamasý gereken etkinliklerden. Ýlk Efes in dahil olduðu 20 TL tutarýndaki biletler Beer Point (Girne, Ziya Rýzký Caddesi No. 208) ve Deniz Plaza maðazalarýndan temin edilebilir. Daha fazla bilgiye adresinden veya (Merih Köse) numaradan ulaþabilirsiniz/ Jasmine Court Hotel, 18:30-23:30. Tiyatro Festivali'nde bu akþam "Matmazel Julie" var Lefkoþa Türk Belediyesi'nin düzenlediði 8. Kýbrýs Tiyatro Festivali sürüyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, festivalde bu akþam Makedonya Üsküp Türk Tiyatrosu'nun sergileyeceði "Matmazel Julie" adlý oyun var. Bu arada festival çerçevesinde önceki akþam Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'nýn "Ýntiharýn Genel Provasý" oyunu sahnelendi. Toplumsal sorunlarý yansýtan "Ýntiharýn Genel Provasý" oyununun izleyenleri hem güldürdüðü hem düþündürdüðü kaydedildi. Duþan Kovaçeviç'in yazdýðý, Nurullah Tuncer'in yönettiði oyunda Bora Seçkin, Serhat Mustafa Kýlýç, Bennu Yýldýrýmlar ve Ýbrahim Can rol aldý. Oyun sonunda Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy, oyunun yönetmeni Nurullah Tuncer'e teþekkür ederek festival onur plaketi sundu. Ersoy konuþmasýnda, tiyatronun seyirciyle varolduðunu ve tiyatronun en önemli unsurunun seyirci olduðunu vurgulayarak, gelecek yýllarda seyircinin yoðun talebine cevap vermek ve daha huzurlu ortamda oyun seyretmelerini saðlamak için yeni düzenlemeler yapýlacaðýný belirtti.

14 14 25 Eylül 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Zahmet ve sýkýntýya uðrama (iki kelime). 2-Ýliþkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet. Ters okunuþu "Çoðul eki". 3-Praseodim'in kýsaltmasý. Bir sýnýrdan geçebilmek için verilen yazýlý izin. 4-Edebi eser veren kimse, yazar. Bir þeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil. 5-Yazýlmýþ bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazýyý yayýna hazýr duruma getiren kimse. Bir nota. 6-Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. Rütbesiz asker. 7-Birini veya bir þeyi akla getirerek sözünü etme, yadetme. Bir emir. Beyaz. 8-Harf okunuþu. Aðaç iþleriyle uðraþan ve aðaçtan çeþitli eþya yapan usta. 9-Eski dilde "Öldürme, telef etme". Nobelyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Namus". 10-Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk. Bir nota. 11-Göze sürme çekmeye yarayan kemik veya fildiþinden yapýlmýþ ince ve uzun araç. Ermiþ kimselerin gösterdiklerine inanýlan doða üstü, þaþkýnlýk uyandýrýcý durum. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Atatürk Cad. No:16 B Hamitköy Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir milletin baþka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliði altýna alarak yayýlmasý veya yayýlmayý istemesi, yayýlýmcýlýk. 2-Bir çeþit þekerli pirinç peltesi. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 3-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Ölüm cezasý. Deðerli bir taþ. 4-Dengesi bozularak bir saða, bir sola eðilmek. 5-Zeybek. Harf okunuþu. Ufuklar, dört bir taraf. 6-Kadýn için "Erkekten kaçma, örtünme, saklanma". Kuzu sesi. 7-Ters okunuþu "Bir sýnýfýn veya bir topluluðun bireylerinden her biri". Bir erkek adý. 8-Ýnsanýn ve bazý hayvanlarýn kanýný emerek yaþayan, iyi sýçradýðý için kolay yakalanamayan küçük asalak böcek. Bir devletin baþka bir devlete veya elçisine yaptýðý bildiri. 9-En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini, kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. Ters okunuþu "Yolcu ve eþya ulaþýmýný saðlamak için demiryolu ile ilgili birçok kuruluþun bulunduðu yer". 10-Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, som. Güzellik veya saðlýk gayesiyle kullanýlan esnek iç giysisi. 11-Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. Eski dilde "Çoðaltan, artýran". TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Buz Prensesi Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen:Tim Fywell Film Amerika'da yaþayan Casey Carlie' yi anlatýyor. Casey Carlie derslerinde çok baþarýlý bir öðrencidir ve sürekli A alýr. Onun en büyük yeteneði ise fiziktir. Annesi ile yýllardýr Harward Üniversitesi'ni hayal etmiþlerdir. Bir gün Casey'in fizik öðretmeni ondan üniversite bursu için bir proje hazýrlamasýný ister. Casey de buz patenindeki hareketlerin bir tür aerodinamik formülü olduðunu düþünerek bu iþe giriþir. Burs komitesini etkileyebilmek için kendini de göstermesi gerekir ve bir film çeker. Star Wars Episode Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 20:00 "The Phantom Menace" bizi eski Star Wars üçlemesindeki olaylarýn öncesine, öykünün en baþýna, gelecekte tüm galaksinin yüreðine korku salacak olan Darth Vader'in çocukluðuna götürüyor. Çocuðun adý Anakin Skywalker ve çift güneþli çöl gezegeni Tattooine'de annesiyle birlikte, bir hurda satýcýsýnýn kölesi olarak yaþýyor. Bu birinci bölümde Star Wars'un mekan tuttuðu galaksiyi eski filmlere kýyasla hayli farklý buluyoruz: Gelecekte nesilleri tükenmenin eþiðine gelecek Jedi þövalyeleri adeta her yerdeler ve Galaktik Cumhuriyet'te önemli konuma sahipler. Baþlarýnda seneler sonra Luke Skywalker'ý eðitecek olan Yoda var; Luke'un kurtarýcýsý Obi-Wan Kenobi ise henüz genç bir çýrak. 88 Dakika Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen:Jon Avnet Oyuncular: Al Pacino,Deborah Kara Unger, Neal McDonough Seattle'da mahkeme için çalýþan çok ünlü bir psikiyatrist ve kolej profesörü Jack Gram, bir seri katil olan Jon Foster'in ölüm cezasýna çaptýrýlmasý konusunda jüriyi etkileyen, mahkumiyetinden sorumlu bir kiþi konumundadýr. Seri katil, Jon Foster, Jack Gramm'ý kendisiyle ilgili manipülasyon yapmakla, bir þahidi ve þahidin kýz kardeþini ona karþý ifade verme konusunda kandýrmakla suçlar. Jon'un cezasýnýn infazý öncesi akþam saatlerinde Jack'e bir telefon gelir. Telefonda cinayeti çözmesi için sadece 88 dakikasý olduðu söylenmektedir. Bu mesajý veren kiþi kadýnlarý Jon Foster gibi öldürmektedir. Jack, eski karýsý, FBI ajaný Shelly Barnes, arkadaþý Frank Parks ve asistaný Kim Cummings ile bir üniversitenin kampusu içinde bu problemli öðrenci ile bu öðrencinin öldürmeyi planladýðý kadýný bulmaya çalýþýr. Narnia Günlükleri Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : Chronicles Of Narnia Yönetmen : Andrew Adamson Oyuncular : Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Tilda Swinton Yapým : 2005 "Chronicles Of Narnia" Oscar ödülü almýþ, 12 ödül ve 36 adaylýðý olan bir film. Pevensie ailesinin ülke dýþýna çýkarýldýðý zaman yaþayacaklarý maceralar hakkýnda hiçbir fikirleri yoktur. Bir saklambaç oyunu sýrasýnda en küçük kýzlarý Lucy, kendisini Narnia ülkesine götürün bir gardýrop keþfeder. YENÝ ZELANDA'DA 5,6 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Yeni Zelanda'nýn Kuzey Adasý'nda 5.6 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Auckland'in 100 kilometre güneyindeki Tokoroa kasabasý yakýnlarýnda ve 200 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ölen ve yaralanan olmadýðý bildirildi. Güney Adasý'ndaki Christchurch'da 4 Eylülde meydana gelen 7.1 þiddetinkedi depremde bazý binalar hasar görmüþ ve iki kiþi aðýr yaralanmýþtý. DEMOKRATÝK KONGO CUMHURÝYETÝ'NDE TOPLU TECAVÜZ OLAYI Birleþmiþ Milletler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Temmuz sonu-aðustos baþýnda toplu tecavüze uðrayan kurbanlarýn, 303 sivil olduðunu bildirdi. BM'nin konuyla ilgili hazýrladýðý ön raporda, Kivu eyaletindeki tecavüz vakasýnýn kurbanlarýndan 235'inin kadýn, 13'ünün erkek, 52'sinin kýz ve 3'ünün erkek çocuðu olduðu belirtildi. Raporda, 30 Temmuz ile 2 Aðustos arasýndaki bu tecavüz olayý ve baþka insan haklarý ihlallerinden silahlý gruplarýn sorumlu olduðu, kurban sayýsýnýn ise artabileceði kaydedildi. SOMALÝ'DE ÇATIÞMA: 21 ÖLÜ Somali'nin baþkenti Mogadiþu'da güvenlik güçleriyle aþýrý dinci militanlar arasýnda çýkan çatýþmalarda 21 kiþinin öldüðü, 78 kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Yetkililer, Mogadiþu'nun bazý bölgelerinde çýkan çatýþmalarda militanlarýn roketatarlar ve makineli tüfeklerle saldýrý baþlattýklarýný, kentin güney ve kuzeyindeki semtlere havan mermileri düþtüðünü söyledi. Mogadiþu'nun güneyinde askerlerle Afrika Birliðine baðlý barýþ gücü askerlerinin, genellikle yetkililer tarafýndan kullanýlan stratejik bir yolu militanlarýn ele geçirmemesi için uðraþtýðý belirtiliyor. TACÝKÝSTAN'DAKÝ ASKERÝ KONVOYA SALDIRI Tacikistan'da 25 askerin öldüðü askeri konvoya düzenlenen saldýrýyý Özbekistan Ýslami Hareketi (ÖÝH) üstlendi. Radio Liberty Tacik servisine ses bandý gönderen ÖÝH sözcüsü olduðunu söyleyen Abdufettah Ahmadi, Tacikistan;ýn doðusundaki Raþt ilçesi yakýnýndaki Kamarob'da 25 askerin öldüðü ve çok sayýda askerin yaralandýðý askeri konvoy saldýrýsýný ÖÝH'nin üstlendiðini duyurdu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 25 Eylül 2010 Cumartesi 15 "MISS PEARL OF EUROPE 2010" YARIÞMASINA KATILACAKLAR Lefkoþa Türk Belediyesi üçüncüsünü bu yýl düzenleyeceði Miss Pearl of Europe (Avrupa'nýn Ýncisi) yarýþmasýna katýlacak güzeller basýna tanýtýldý. Bu yýlki yarýþmada baþta KKTC ve Türkiye olmak üzere Estonya, Hollanda, Letonya, Rusya, Sýrbistan, Karadað, Ýsveç, Bosna Hersek, Norveç, Ýtalya, Makedonya, Malta Takýmadalarý'ndan toplam 15 güzel yarýþacak. Yarýþma finali 30 Eylül Perþembe gecesi Golden Tulip Otel havuzbaþýnda 20.30'da gerçekleþecek ve BRT ve Genç TV'den naklen yayýnlanacak. Miss Pearl of Europe 2010 Yarýþmasý basýn toplantýsýnda konuþan LTB Asbaþkaný Özer Kadýoðlu, sosyal aktivitelere son derece önem veren Cemal Bulutoðlularý'na yardýmcý olarak, ayný zamanda KKTC'nin dünyada tanýnmasýna katký koymak istediklerini söyledi. Kadýoðlu Perþembe akþamý tüm halký Golden Tulip Otel'e beklediklerini ve kendisinin, jüride olacak kiþilerin seçimde çok zorlanacaklarýna inandýðýný belirtti. Yarýþma Organizatörü ve Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut 2008 yýlýnda LTB'nin 50. Yýlý etkinlikleri çerçevesinde baþlattýðý ve halka farkýndalýk yaratmak adýna gerçekleþtirdiði yarýþmanýn üçüncüsünün bu yýl yapýlacaðýný hatýrlattý. Avrupalý genç kýzlarýn, ajanslarý, delegeleri ve misyonlarýyla bu mutluluðu Lefkoþa'da paylaþacaðýný söyleyen Günkut, organizasyonu himayesine alan LTB ve Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na, konaklama ve yarýþma finaline evsahipliði yapan Golden Tulip Otel ve Pasha Grup ile yarýþma sponsoru Altýnbaþ Kuyumculuk'a teþekkür etti.

16

17

18

19 LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ NDEN DUYURU 50/95 sayýlý Taþýnmaz Mal Vergisi Yasasý na uygun olarak Taþýnmaz Mal Vergileri mükellefleri Belediye Veznesi ne müracaatla 2010 yýlý Taþýnmaz Mal Vergilerini ödeyebileceklerdir yýlý Taþýnmaz Mal Vergileri nin II.taksit ödeme süresi 30 Eylül tarihinde sona ermektedir. Bu tarihten sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaktýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý. 1. KKTC AV FUARI EKÝM'DE KKTC'de ilk kez av fuarý gerçekleþtiriliyor. KKTC Avcýlýk Federasyonu, 1. KKTC Av Fuarý'nýn Ekim tarihleri arasýnda Lefkoþa Fuar Alaný'nda düzenleneceðini bildirdi. KKTC Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu tarafýndan yapýlan açýklamada, 20 bine yakýn avcýnýn bulunduðu KKTC'de ilk kez bir av fuarý gerçekleþtirileceði belirtilerek, Avcýlýk Federasyonu ile birlikte Kýbrýs Türk Av Malzemecileri Ýmal Ýthal ve Satýcýlar Birliði ve Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Merkezi Av Komisyonu'nun fuar organizasyonu konusunda birlikte çalýþtýðý bildirildi. Tayfunlu, KKTC'de av fuarý yapýlmasýnýn hayallerinden biri olduðunu ifade ederek, fuara avcýlýk konusunda faaliyet gösteren ve ayný zamanda avcýlara dolaylý olarak hizmet veren sektörlerin katýlacaðýný kaydetti. ÝTÝRAZ SÜRESÝ UZATILDI Genel Tarým Sigortasý Fonu, dönemine ait tahýl (arpa, buðday, yulaf, tritikale), hasýllýk, baklagil, nadas, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harnup, bað ve diðer aðaç beyanlarý ile ilgili listelere itiraz süresini uzattý. Fondan yapýlan açýklamaya göre, üretici beyanlarýný köy ve arazi bazýnda inceleyen teknik komitenin bulgularýný içeren aský listeleri, köylerde ve Fon Merkezi'nde 1 Ekim Cuma gününe kadar askýda kalacak. MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg "THE NO BOR- DERS ROCK & POP FESTÝVALÝ" Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshýre Home) yararýna "The No Borders Rock & Pop Festivali" yapýlacak. Merkez Baþkaný Dr. Ali Toker'in verdiði bilgiye göre, bugün saat de Girne Amfi Tiyatro'da yer alacak festivalde Jonnie Hawkins and Funky Monkey, The Insanity, Niyal Öztürk ve Secret'le birlikte Barry Snakes özel konuk olarak sahne alacak. 20 TL olan giriþ biletlerinin Girne Rehabilitasyon Merkezi yanýnda Deniz Plazalar, Ozanköy Book Shop, Juido's Bar'dan ve festival gecesi giriþten temin edilebileceði, saðlanacak gelirin Merkez için harcanacaðý bildirildi. MÜNHAL Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu, Lefkoþa ve Lapta þubelerimizde istihdam edilmek üzere idari personel alýnacaktýr. Güleryüzlü, giriþimci, insan iliþkileri iyi, sürüþ ehliyetine sahip, bilgisayarda ofis programlarýna hakim kiþiler nolu telefonla baþvurabilirler. Merkez ofis: Kurtuluþ Cad. Mehmet Kambur Sk. No:5-Girne ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 218/2010) 50,000 Kg. Soðuk Beyaz Yol Çizgi Boyasý temini için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli Üretim Belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 13 EKÝM, 2010 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartname Gelir ve Vergi Dairesine yatýrýlacak TL+KDV makbuz karþýlýðý Karayollarý Dairesi nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý KKTC ELEKTRÝK KURUMU ÝHALE ÝLANI ADET ARASI 12,000 BTU KLÝMA ALIMI ÝHALESÝ 1) Yeni Araç alým ihalesi ile ilgili her bir þartname için 50 (ELLÝ) TL + KDV karþýlýðýnda KIB-TEK Satýn Alma Biriminden temin edilebilir. 2) Teklifler, en geç 13/10/2010 tarihinde saat a kadar 140 Bedrettin Demirel Caddesi-Yeniþehir / Lefkoþa adresindeki KIB-TEK Merkezi Daire Arþivi nde bulunan Satýn Alma Komisyonu Teklif Kutusu na kapalý zarf içerisinde (üzerinde malzemenin adý yazýlmýþ olarak) atýlmalýdýr. 3) Ýhaleye teklif verenler, teklifleri ile birlikte þartnamelerde belirtilen tüm belgeleri de vereceklerdir. 4) Teklifle birlikte, %5 tutarýnda ve ihalenin kapanýþ günü itibarýyla en az 45 gün süreli geçici teminat sunulacaktýr. 5) Satýn Alma Komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir. KIB-TEK SATIN ALMA KOMÝSYONU SATILIK ARABA 98 model BMW 5.20 M paket Tel: KAYIP KÝMLÝK KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin Borucu KAYIP DÝPLOMA Namýk Kemal Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Emine Yýldýrým KÝRALIK EV Gönyeli'de 3+1 yenilenmiþ iyi durumda kiralýk ev. 300STG Tel: KÝRALIK VE SATILIK Aile ve öðrenciye 1+1, 2+1, 3+1 boþ veya eþyalý daireler... Arsa+arazi+ müstakil villalar+ apartman daireleri Yenikent'te 270 metrekare Türk koçanlý müstakil villa acilen satýlýk Acilen stüdyo 1+1, 2+1, 3+1 daireler aranýyor SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel:

20 Gaziantep'e 1 maç ceza Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasýnda yarýda kalan Gaziantepspor-Bursaspor maçýyla ilgili beklenen karar açýklandý. Tribünlerden atýlan yabancý cismin yardýmcý hakemin kafasýna isabet etmesi nedeniyle Gaziantepspor'a tarafsýz sahada 1 maç seyircisiz oynama cezasý verildi. Maçýn sonucuyla ilgili kararý ise Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki hafta içinde açýklamasý bekleniyor. Futbol Kulüpler Birliði dün bir kez daha toplandý Yeni protokol talep edecekler n Bazý kulüp baþkanlarý Kulüpler Birliði'nin tavrýna tepkili. Toplantýda, Futbol Federasyonu'nun da yer alacaðý üçlü bir protokolün imzalanmasý konusunda bakanlýða teklif sunulmasýna karar verildi n Ýlk olarak havuz protokolunun ortadan kaldýrýlmasý halinde anahtarlarý teslim edeceðiz diyen kulüpler þimdi yeni bir protokolun imzalanmasý için görüþme baþlatmayý düþünüyorlar... Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn Havuz Protokolü'nü ortadan kaldýrma kararý üzerine Kulüpler Birliði ile bakanlýk yetkilileri arasýnda yapýlan görüþmeler sonrasýnda dün kulüplerle olaðanüstü toplanan Kulüpler Birliði 28 Eylül 2010 tarihine kadar bakanlýk yetkilileri ile görüþmelerin devam etmesi ve Bakanlýk, Futbol Federasyonu ve Kulüpler "12'nci Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý"nda tenis heyecaný sürüyor Teniste final günü n Türkiye ve Polonya takýmlarý bugün oynanacak final karþýlaþmalarýnda þampiyonluk mücadelesi verecekler "12'nci Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý" çerçevesinde düzenlenen tenis müsabakalarýnda ikinci gün karþýlaþmalarý dün tamamlandý. Dün oynanan karþýlaþmalarda Türkiye, Rusya'yý, Polonya da KKTC'yi maðlup etmeyi baþardý. Tenis karþýlaþmalarý bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak ve maçlar sonunda düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren takým ve sporculara ödülleri verilecek. Bugün oynanacak final karþýlaþmalarýnda Türkiye ve Polonya takýmlarý þampiyonluk mücadelesi verecek. Dün oynanan karþýlaþmalarýnda alýnan sonuçlar: RUSYA - TÜRKÝYE ERKEKLER: 0-3 Anzmanyan Anbrai-Mehmet Basri Beyazýt: 1-6 / 0-6 (0-2) Kerselyan Edvard-Berk Iliescu: 1-6 / 1-6 (0-2) Anzmanyan Anbrai/Kerselyan Edvard- Mehmet Basri Beyazýt/Berk Iliescu: 2-6 / 2-6 Birliði arasýnda yeni bir protokolün imzalanmasý konusunda karar aldý. Ýlk olarak havuz protokolunun ortadan kaldýrýlmasý halinde anahtarlarý teslim edeceðiz diyen kulüpler þimdi yeni bir protokolun imzalanmasý için görüþme baþlatmayý düþünüyorlar... Saat 17.00'de Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýda kulüp (0-2) KIZLAR: 0-2 Kechechaya Adelina-Hazal Ünlügenç: 4-6 / 3-6 (0-2) Delyan Vera-Ege Tomay: 6-2 / 2-6 / 2-6 (1-2) POLONYA - KKTC ERKEKLER: 2-0 baþkanlarý yeni uygulama konusunda tam olarak bilgilendirilmediklerini savunarak Kulüpler Birliðini suçladýlar. Yaklaþýk bir saat otuz dakika süren toplantý sonunda 28 Eylül 2010 tarihine kadar bakanlýk yetkilileri ile görüþmelerin devam etmesine ve Futbol Federasyonu'nun da yer alacaðý üçlü bir protokolün imzalanmasý konusunda bakanlýða teklif sunulmasýna karar verildi. Remigiusz Przadka-Rasim Ülker: 6-1 / 6-4 (2-0) Karol Dus - Yenal Esenel: 6-3 / 6-4 (2-0) KIZLAR: 2-0 Karolina Snita-Özay Barutçu: 6-2 / 6-1 (2-0) Julia Przybylska-Tüge Sabancý: 6-2 / 6-3 (2-0) Masa tenisinde Dr.Küçük müsabakasý baþlýyor Uluslararasý Dr.Fazýl Küçük Oyunlarýnda KKTC Masa Tenisi Genç Milli takýmý belirlendi. Milli takým antrenörleri Fadýl Olguner ve Aþkýn Demiray yönetiminde geçtiðimiz Çarþamba ve Perþembe günü yapýlan seçmelerde masa tenisi milli takýmýna Ýbrahim Pekdoðan,Cemal Kara,Ercem Ruhluel ve Mustafa Özmenek seçildi. Masa Tenisi Federasyonu salonunda yapýlacak olan XII.Dr.Fazýl Küçük Oyunlarýnda Gençler müsabaka programý þöyledir Cumartesi günü Saat 10:00 takým maçlarý Saat 10:00'da KKTC-KERKÜK Saat 11:30'da TÜRKÝYE-KERKÜK Saat 14:00 KKTC-TÜRKÝYE Saat Ödül Töreni Pazar Günü Saat 10:00'da (Ferdi Müsabakalar) Saat Ödül Töreni 10'uncu Attila Topaloðlu Aný Karþýlaþmasý oynandý Küçük Kaymaklý'da herþey yolunda n Yenicami ile Küçük Kaymaklý arasýnda oynanan karþýlaþmayý 2-1 Küçük Kaymaklý kazandý Merhum Atilla Topaloðlu'nun ailesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Aný Kupasý'ný Yenicami'yi 2-1 maðlup eden Küçük Kaymaklý kazandý. Atatürk Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Küçük Kaymaklý'nýn iki golü Yasin Kansu'dan gelirken Yenicami'nin tek golünü Hakan Altýn kaydetti. Kýbrýs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneði Baþkanlýðý'na seçilen Mehmet Özbilgehan jübilesini yaparak maçýn ilk bölümlerinde görev yapýp yerini Gökhan Koþer'e býraktý. Karþýlaþma sonrasý Yenicami'ye kupasýný Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre verirken, Küçük Kaymaklý'ya þampiyonluk kupasýný Maliye Bakaný Ersin Tatar verdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars. Ersin Tatar, "Yeni asgari ücret akla uygun olmalý" dedi, ama kimin aklýna uygun açýklamadý. Bir yanlýþlýk olmalý bunda... Akla deðil, mideye uygun olsa daha doðru olmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi 22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi GÜNAH KEÇİSİ BULUNDU! Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal, Soma daki kömür faciası hakkında çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı