ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI..."

Transkript

1 Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ZOR ZAMANDA KONUÞMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TÜRKÝYELÝ KÖÞE YAZARLARININ ÇÝFTE KAVRULMUÞ STANDARTLARI Özlem Güneyli ARTIK O SORU SORULMALI... Dolgun Dalgýçoðlu AVCI ÝÇÝN SÖYLENENLER, TANCER ÝÇÝN GEÇERLÝ DEÐÝL MÝ? Erdoðan Baybars YALANCILARIN MUMU Mehmet Levent KAHRAMANLAR Niyazi Ökten Ýþte eroin kaçakçýlýðý ile suçlanan Ýsmet Felek le ilgili Türkiye den KKTC güvenlik makamlarýna gönderilen talep mektubu... Torpilli eroinci Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak, 16 Nisan 2010 tarihli bir yazý ile Ýsmet Felek in tutuklanmasý ve Türkiye ye iade edilmesi için KKTC makamlarýna baþvurdu... KKTC makamlarý ise bu yazýdan ancak 42 gün sonra Felek i tutukladý!.. n Türkiye de hakkýnda tutuklama kararý varken ve KKTC yetkililerine de iadesini talep eden mektup gönderilmiþken, Ýsmet Felek in nasýl olup da burada serbestçe dolaþtýðý, ayrýca en üst makamlarda nasýl aðýrlandýðý bilinmiyor... n Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak imzasýyla gönderilen talep mektubunda, Yargýlamanýn en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý için istemin ivedilikle yerine getirilmesi ricasý ile yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür eder ve saygýlarýmý sunarým deniliyor sayfada Afrika dan Mektup ta Sahte diplomalar... Küçük e göre karalama kampanyasý n Ýrsen Küçük: KKTC üniversiteleri aleyhine anti-propaganda yapýlýyor. Bet ofislere verilen izinler bile üniversitelerle iliþkilendiriliyor... n Büyük rekabet var... Üniversitelerin ihtiyacý var mý sahte diploma vermeye? Verecekse aslýný verir diye fikrini açýklayan Küçük, Bizim araþtýrmalarýmýza göre böyle bir þey yok dedi... n Ýrsen Küçük e camilerin bombalanmasý ile ilgili generalin yaptýðý açýklama da soruldu... Küçük þöyle yanýtladý: Bunlar 50 yýl önceki meseleler... Ayrýca Rumlar bu tür þeyleri yaparak, örneðin Türk öðrencilere ateþ açarak, Türkler yaptý diye suçu Türklere attý... n 6. sayfada AFRÝKA dan mektup... TORPÝLLÝYE KELEPÇE TAKMAK KOLAY MI? BÝZÝMKÝNE SIRA GELMEZ... Ali Osman l 4. sayfada FAÞÝST DARBE REJÝMLERÝNÝN KARÞITI DEMOKRATÝZMDÝR Yalçýn Okut l 8. sayfada Nüfusunu bilmeyen toplum... Kani Kanol l 7. sayfada l 3 te Arif H.Tahsin yazýyor: Denktaþ bir yumrucuk oldu ekranda. Nerde Erdoðan-Çiçek? n2. sayfada

2 ORTAKÖY VE MARMARA BÖLGESÝNDE TELEFONLAR KESÝK OLACAK Hafta sonu Lefkoþa'da bazý bölgelerde, çalýþma yapýlacaðý için telefonlar kesik olacak. Telekomünikasyon Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre Bedrettin Demirel Caddesi, Ýktisat Bankasý önünde yer alacak çalýþma nedeniyle, bu bölge yanýnda Marmara Bölgesi ve Ortaköy çýkýþýna kadarki bölgede telefonlar susacak. Telefon irtibatlarýnýn, çalýþmalarýn seyrine göre saðlanacaðý belirtildi. KAVÞAK GÝRÝÞLERÝNDE YOL TAMÝRATI Lefkoþa Dr. Fazýl Küçük Bulvarý anayolunda, Hamitköy ve Þehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi (Tofaþ) kavþaklarýnýn Gazimaðusa-Gönyeli istikametindeki kavþak giriþlerinde yol tamiratý yapýlacaðý duyuruldu. Karayollarý Dairesi Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre 26 Eylül Pazar günü sabah saat 06.00'dan itibaren yapýlacak çalýþmalar nedeniyle ulaþýmýn Hamitköy kavþaðýnda güney yöndeki servis yolundan, Þehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi (Tofaþ) kavþaðýnda ise Lefkoþa giriþ yolu baðlantýlý saðlanacaðý kaydedildi. TRAKTÖRÜ ÇALIP HURDA OLARAK SATTI Yeþilköy'de, aküsüz olan ancak çalýþýr durumdaki traktörü sahibinin evinin önünden çalarak hurda olarak satan þahýs polis tarafýndan aranýyor. Polis açýklamasýna göre isminin baþ harfleri A.A. (E-29) olan zanlý, 26 Aðustos'ta, Arif Toroslu'ya ait traktörü bir kamyona yükleyerek çaldý ve daha sonra hurda olarak 600 TL'ye sattý. Polis, zanlýnýn "hýrsýzlýk ve sahtekarlýkla para temini" suçlarýndan arandýðýný açýkladý. FECÝ DARP Gazimaðusa'da, E.A (E-33), A.A (E- 26), M.A (E-25) ve E.A (E-23); E.A'yý darp ettiði gerekçesiyle Ahmet Yýlmaz ve Erdal Yýlmaz'ý ciddi þekilde darp etti. Dün saat sýralarýnda meydana gelen darptan sonra E.A.'nýn, Erdal Yýlmaz'ýn sol yanak bölgesine tekme vurup, sol elmacýk kemiðini kýrdýðý, Yýlmaz'ýn kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk yardým tedavisinden sonra müþahede altýna alýndýðý kaydedildi. KUMAR Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Dee Europen Casino" ve Girne'de faaliyet gösteren "Viva Casino"da, polis tarafýndan dün yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri, bulunmalarý ve kumar oynamalarý yasak olan toplam 13 kiþi tespit edildi. HASPOLAT'TA ARABADA ÇIKAN YANGIN EVE DE SIÇRADI Haspolat'ta, önceki gün, saat sýralarýnda, Fethi Gamsýzoðlu'na ait ikametgahýn önünde park halinde bulunan araçta yangýn çýktý. Polise göre muhtemelen elektrik kablolarýnda meydana gelen kýsa devre sonucu çýkan yangýnýn, ikametgaha sýçramasý sonucu söz konusu ev kýsmen yandý. VERGÝ'NÝN 2. TAKSÝTÝ ÝÇÝN SON TARÝH 30 EYLÜL Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), 2010 yýlý Taþýnmaz Mal Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Eylül tarihinde sona ereceðini duyurdu. LTB'den yapýlan açýklamada, 50/95 sayýlý Taþýnmaz Mal Vergisi Yasasý uyarýnca Taþýnmaz Mal Vergisi mükelleflerinin ikinci taksitlerini 30 Eylül'e kadar belediye veznesine ödemeleri istendi. Açýklamada 30 Eylül'den sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaðý da belirtildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin En sonunda beklenen oldu. Aslýnda bilinmeyen bir þey deðildi. Ama artýk tüm þüpheler ortadan kalktý. Sabri Paþa (Sabri Yirmibeþoðlu) noktayý koydu. Ýþin Kýbrýslýcasý þöyle: Biz, Türkiye'nin Özel Harp Dairesi olarak halký galeyana getirmek için, iki toplumun arasýna nifak sokmak için Kýbrýs'ta cami da yaktýk. O cami yaktýk sözü, Paþa'ya beyninin bir oyunu oldu. "Cami yaktýk" deðil, cami bombaladýk olacaktý. Ýþ bu noktaya geldi madem artýk bazý marifetlerimizi, pardon, Özel Harp Dairesi'nin Kýbrýs'taki marifetlerinden bazýlarýný hatýrlatalým Ocak 1958 olaylarý: Ýngilizlerin üzerine Liseli talebeler saldýrtýldý, olaya halk da katýldý ve Ýngiliz, 7 kiþimizi öldürmek zorunda býrakýldý. 2-7 Haziran 1958: Türk Özel Harp Dairesi ile beraber Denktaþ Bey ve takýmý 7 Haziran 1958 akþamý Türkiye'nin Lefkoþa'daki Haberler Bürosu'na bomba attýlar ve, halký, "Rumlar Aygasiano'da Türkleri öldürüyorlar" deyerek Rumlarýn üzerine saldýrttýlar. Olaydan önce Ýngiliz Valisi bu komplonun haberini aldýðý için, Denktaþ'ý, Lefkoþa'daki Türkiye Konsolosu'nu ve Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðýný "bunu durdurun yapmayýn" diye uyardý. Neden Dr. Küçük deðil da Denktaþ? Çünkü Dr. Küçük Türkiye'de esir alýndýydý Bu saldýrý 5 Aðustos 1958'e kadar iki toplum arasýnda çatýþmalarýn sürmesine neden oldu. Ölü sayýsý toplam yüz on civarýnda. Taraflar eþite yakýn insan öldürdüler. 4- Bu olaydan 6 ay sonra Zurih ve Londra anlaþmalarý yapýldý ve toplum olarak Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ortaðý olduk. Buraya kadar çevrilen dümenlere bir deyeceðim yoktur. ENOSÝS korkusu içerisindeydik. ENOSÝS'i önleyeceydik, ya da Kýbrýs'tan yok olacaydýk. Halk buna karþý kendi baþýna örgütlenmiþ idi zaten. TMT bu örgütleri kendi çatýsý altýna aldý. Toplum korkmakta haklýydý. Makarios'un þöyle bir beyanatý vardý: Türkler müstevlilerin artýklarýdýrlar Kýbrýs'tan gitmelidirler. DENKTAÞ BÝR YUMRUCUK OLDU EKRANDA. NERDE ERDOÐAN-ÇÝÇEK? Ancak, Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti kurulduktan ve toplum bu Cumhuriyet'in ortaðý olduktan sonra, ENOSÝS ile Taksim, ve iki baðýmsýz devlete þeklinde bölünme yasaklandýktan sonra, ve da Garanti Anlaþmasý da imzalanýnca toplum rahat nefes aldý. Güveni arttý ve iþine gücüne baktý. Rumca konuþan ve/veya Hristiyan toplum da öyle... O nedenle toplumlar 21 Aralýk 1963'e kadar Denktaþ'ýn, Yorgacis'in, Kliridis'in, Makarios'un deliliklerini ciddiye almadýlar. Hal böyle olunca; 1- Camilerin bombalanmasý bizim toplumu galeyana getirmedi. Bir kere bizim toplumun %99'undan fazlasý, bu bombalarýn bizimkiler tarafýndan atýldýðýný düþündü. O günlerde ben "bu bombalar Makarios'un iþidir" deyen birisine rastlamadým. TMT mensubu arkadaþlarým da toplum gibi düþünürdü. "Bu iþ Denktaþ'ýn iþidir" Denktaþ'ýn yazýhanesinin kapýsýna konan bombanýn da Denktaþ'ýn bilgisi dahilinde konduðundan kimsenin kuþkusu yoktu. Bu olay ilaveten, Denktaþ ile Yorgacis arasýnda bir iþbirliði olduðu düþüncesinin toplumun kafasýnda yer etmesine neden oldu Aralýk 1963'te iki toplum arasýnda baþlatýlan olaylarýn Makarios tarafýndan baþlatýldýðýný da kabul etmedi bizim toplum. Düþünün... Lefkoþa'da silah çýkartýlýp bazý gruplara daðýtýldýðýndan, ve sürekli olarak karþý tarafý tahrik ettiklerinden TMT mensuplarýnýn %99'unun bilgisi yoktu. Bu gerçeði yýllar yýllar sonra öðrenebilecektik. Denktaþ Bey bir kez daha ayýp etti. Sabri Paþa konuþtuktan sonra da devam etti yalan söylemeye... "Akýlsýzlýk ettim" deyip toplumun karþýsýna çýkýp gerçekleri itiraf etmesinin zamaný geldi artýk. Sabri Paþa'nýn bu itirafýndan sonra ne R.T. Erdoðan'dan, ne Cemil Çiçek'ten bir ses çýkmadý. Bu toplumu bu felakete kendi devletlerinin sürüklediðini itiraf etmek çok mu zordur. Susmak Kasýmpaþalýlýða yakýþýr mý? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ZOR ZAMANDA KONUÞMAK Kýbrýs'taki uyuþturucu baronlarý, çeteler ve 'baba'larla ilgili bize bilgi veren tüm yurttaþlarýmýza teþekkür ederim... Ýsminin açýklanmasýný istemeyenleri saygýyla karþýladýðýmý da belirtmek isterim ayrýca. Farkýndayým elbette... Korkmakta herkes haklý... Herþey olabilir bu yerde... Zaten bu korku bile durumumuzun ne olduðunu açýkça ele verir... Geçtiðimiz gün birkaç yurttaþýmýz geldi gazeteye... Konuþtuk... Þikayetlerini dinledik... Ancak konu kapandýktan sonra baþka þeyler de anlattýlar... Ve onlar daha da önemliydi aslýnda yaptýklarý þikayetten... Çok daha önemli... Onu yazmamýzý istemediler ancak... Cesaretleri yetmedi... Bunun için onlara birþey olmasýn diye yazmadýk biz de... Ýyi mi ettik? Bakýn neydi söyledikleri... Ýsmet Felek kendilerine gelmiþ bir vakitler... Bir adam kaçýrma isteðinde bulunmuþ... Hem de kuzeyden deðil... Güneyden... Reddetmiþler bunu... "Öyle iþlere bulaþmayýz biz" demiþler... Söyleyin... Gazeteye yazýlmayacak þey mi bu? Ne demiþtik? Mafiozlarýmýz güney Kýbrýs'ta da at oynatýyor... Geçtiðimiz günlerde de yazdým... Koskoca Hilton Oteli'nden bile, sýrtýna ceket altýndan tabanca dayayarak adam kaçýrdýlar... Yine güneyde boþ bir araziye götürerek feci þekilde dövdüler ve ölümle tehdit ettiler... Araþtýrmalarýmýz, Elmas Güzelyurtlu cinayetine karýþmýþ olanlarýn da aralarýnda olduðunu gösteriyor... Mesele yalnýz bir eroin meselesi olmaktan çoktan çýktý sevgili okurlar... Bir sistem meselesi bu... Birisi bana, -Dikkatli ol, bu kez savaþtýðýn güç baþka bir güce benzemez, demiþti... Daha önceleri askerle karþý karþýya geldik... Polisle... Hükümetle... Peki, þimdi karþýmýzda olan güç neden benzemezmiþ hiçbirine... Nedeni basit... Çünkü bu kez hepsi de içinde... Askeriyle, polisiyle, siyasisiyle ve iþadamýyla... Tamam... Yazmayalým kimsenin ismini... Bize anlatýlanlarý yazalým, ama anlatanlarý yazmayalým... Þiddet ve ölüm tehditiyle karþý karþýya gelmiþ olanlarýn baþýna bela sarmayalým bir de biz... Ne olacak peki? Nasýl kurtulacaðýz? Bir kez daha teslim olmayacak mýyýz o zaman alçaklara? Hani ben yanmasam, sen yanmasan, o yanmasa, karanlýklar çýkmazdý aydýnlýða? Karanlýkta mý kalalým? Fazýl Önder 1958'de baþýný koymuþ bu yola... Herkes susarken susmamýþ... Çarþý ortasýnda güpegündüz vurulmuþ ve býçaklanmýþ... Ve korkudan kimse yürüyememiþ bile cenazesinin arkasýndan... Bundan dolayý Küçük Kaymaklý mezarlýðýndaki mezarý bile bilinmiyor hala... Ailesi, þüpheli olan bir mezardaki kalýntýlar için DNA testi yaptýrmaya çalýþýyor... O mu, deðil mi diye saptamak için... Eðer Fazýl Önder'i baþka Fazýl Önder'ler izlemiþ olsaydý, hýrslarý mantýðýnýn önüne geçen bir adamýn eline kalmazdýk kýrk yýl... Bir Ayhan Hikmet, bir Ahmet Gürkan ve bir de Derviþ Kavazoðlu çýktý yalnýz... Ama onlar da yalnýz býrakýldýlar... Katledildiklerinde gerçeði haykýrmaya yine yetmedi kimsenin cesareti. Dað gibi sorunlarýn içinde kývranan ve her gün biraz daha nefessiz kalan bir toplumuz... Artýk ölenlerin arkasýndan aðýt yakma ve kanlarýnýn akýtýldýðý yerlere çiçek býrakma cesaretine kavuþtuk artýk belki... Ama zor zamanda konuþma cesaretine sahip olamadýk daha...

3 AFRÝKA dan mektup... TORPÝLLÝYE KELEPÇE TAKMAK KOLAY MI? Kurtlar Vadisi'nin KKTC dizisinden bugün sizlere birkaç belge daha sunuyoruz sevgili okurlar... Bu belgeler, burada tutuklanan ve sonra da Türkiye'ye iade edilen Ýsmet Felek'in ne kadar torpilli olduðunu açýkça gözler önüne seriyor... Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak'ýn KKTC adli makamlarýna yazdýðý bir talep mektubu bu belgelerden biri... Ne zaman yazmýþ? 16 Nisan 2010'da... Ne diyor? Ýsmet Felek 7 Þubat 2009'da ele geçirilen eroinin bir kýsmýnýn sahibi imiþ... Yaptýklarý soruþturmada saptamýþlar bunu... Ýsmet Felek o sýralarda KKTC'de... Mahkeme Baþkaný Nurettin Ak KKTC makamlarýndan iadesini talep ediyor onun Nisan tarihinde yazýlan bu mektup ne zaman geçmiþ KKTC makamlarýnýn eline? 42 günde olabilir mi? Mümkün mü? Sýradan bir mektup mu ki bu böyle bir gecikme talihsizliðine uðrasýn... Baþka kokular geliyor bu meseleden... Torpil kokusu... Öyle görünüyor ki, KKTC güvenlik makamlarý Ýsmet Felek'i tutuklamakta pek acele etmemiþler... Ýsmet Felek, iade talep mektubu yazýldýktan sonra aðýrlanmýþ bizim sarayda... Üniversitelerimize Ümit Doðay Arýnç'la bu yazýdan sonra konuk olmuþ... Serbestçe gezip tozmuþ kýsaca, ortada böyle bir tutuklama kararý varken... Kime nasip olur ancak bu? Güvenlik makamlarý ile hükümette seçkin dostlarý olanlara... Ýade talep yazýsý 16 Nisan'da gönderilmiþ KKTC'ye... Felek ise 28 Mayýs'ta tutuklanmýþ Temmuz'da da iade edilmiþ Aðustos'ta ise ilk duruþmasýna çýkmýþ Ýstanbul'da... Mahkemenin KKTC makamlarýna gönderdiði talep yazýsýnda 'ivediliðe' vurgu yapýlmýþ oysa... Þöyle diyor mektubun sonunda yargýç: "Yargýlamanýn en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý için istemin ivedilikle yerine getiirlmesi ricasý ile yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür eder ve saygýlar sunarým." Bugüne kadar bu konuda yaptýðýmýz araþtýrmalarda Ýsmet Felek'in sýradan bir uyuþturucu zanlýsý olmadýðýný, burada çok yüksek makamlardaki bazý kiþilerin himayesi altýnda pek çok iþ çevirdiðini saptadýk... Zaten elde ettiðimiz fotoðraflar da, iliþkileri konusunda edindiðimiz bilgiler de, onun sýradan bir çeteci olmadýðýný gösteriyor. Cezaevindeki ziyaretçi listesinden bile rahatça anlaþýlýr bu... Mehmet Çangar bile herþeyi göze alarak ziyaretine gitmiþ cezaevine... E, böyle torpilliye bu memlekette kelepçe takmak kolay mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS 3 ilkokulda uyarý grevi yaptý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Gazimaðusa bölgesindeki 3 ilkokulda öðretmen eksikliði gerekçesiyle uyarý grevi yaptý. KTÖS, Dörtyol, Geçitkale ve Türkmenköy ilkokullarýnda saatleri grev gerçekleþtirdi. ÖZHÜR KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür Dörtyol Ýlkokulu'nda grevle ilgili yaptýðý açýklamada, okullarýn açýlmasýndan itibaren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'yla yapýlan görüþmelerde sonuca ulaþýlamamasý nedeniyle bugün 3 okulda iki ders saatlik uyarý grevi gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Özhür, "ülkeye aktarýlan nüfusun" yarattýðý sorunun eðitim ve saðlýk alanlarýnda kaos yaratmaya devam ettiðini savunarak, nüfus politikasý nedeniyle her geçen yýl eðitim ve saðlýktaki ihtiyaçlarýn arttýðýný kaydetti. Özhür, eðitim yýlýna önlemler alýnmadan baþlandýðýný belirterek, öðretmenlerin daha verimli olabilmesi, öðrencilerin de kaliteli eðitim alabilmeleri için sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn belli sayýya çekilmesi gerektiðini kaydetti. Yeni eðitim yýlýnda, öðretmen eksikliði, sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn çokluðu ve öðretmenlerin görev yeri deðiþikliði sorunlarýyla karþý karþýya olduklarýný söyleyen Özhür, öðretmen görev yeri deðiþikliklerinde partizanlýk yapýldýðýný iddia etti. Kamuoyunda öðretmenlerin "para için grev yaptýðý" yönünde yanlýþ bir izlenim bulunduðunu kaydeden Özhür, 28 ilkokulda öðretmen eksikliði bulunduðunu, KTÖS'ün tarihinde hiç bir zaman para için eylem yapmadýðýný ifade etti. Özhür, KTÖS'ün, eðitimin kalitesini artýrmak ve eðitim üzerinden politika yapýlmasýný engellemek için eylem yaptýðýný, bugün de "öðretmen istiyoruz ve çocuklarýn eðitimi aksamasýn" diye greve gittiklerini belirtti. Özhür, öðretmen eksiklikleri giderilmemesi ve "parti rozetine göre görevlendirmelerden" dönülmemesi halinde, pazartesiden itibaren grev yapan okullara yenilerini ekleyeceklerini kaydetti. % 100, % 75 VEYA % 50 FAÝZ ÝNDÝRÝMLÝ UYGULANACAK Üreticilere yüzde 13 faizli yatýrým ve iþletme kredileri KKTC'de tarým ve hayvancýlýk alanýndaki üreticiler için düþük veya sýfýr faizle kredi uygulamasýnýn kriterlerini düzenleyen protokol imzalandý. Protokolü, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre ile Ziraat Bankasý KKTC Genel Müdürü Mahmut Demirci imzaladý. TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen de protokole, onur þahidi olarak imza koydu. Buna göre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile Ziraat Bankasý iþbirliðiyle ilk etapta 2.5 milyon TL'lik faiz farký üreticilerin kullanýmýna sunulacak ve üreticiler, yüzde 13 faizli iþletme ve yatýrým kredilerini, yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 indirim oranlarýyla alabilecek. Kredilerin vadeleri 2 ile 7 yýl arasýnda deðiþecek. Ýþletme kredisinde üst limit 200 bin TL, yatýrým kredisi en az 10 bin TL ve en fazla 250 bin TL; projeli yatýrým kredisi de en az 250 bin TL olacak. Yatýrým tutarý 250 bin TL'nin üzerindeki projelere faiz destekli tarýmsal kredi kullandýrýlabilmesi için TC Yardým Heyeti'nin uygun görüþü alýnacak. TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, KKTC Ziraat Bankasý Genel Müdürü Mahmut Demirci, yetkililer ve üretici örgüt temsilcilerinin katýldýðý Lefkoþa Merit Otel'deki imza töreninde, imzalarýn atýlmasýnýn ardýndan, Mahmut Demirci, "KKTC'de Düþük Faizli Tarýmsal Kredi Dönemi Baþlýyor" baþlýklý bir sunum yaparak TC ve KKTC'de tarým ve hayvancýlýk, Ziraat Bankasý'nýn rolü ile uygulanacak kredi sistemi hakkýnda katýlýmcýlara geniþ bilgi verdi. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ TÜRKÝYELÝ KÖÞE YAZARLARININ ÇÝFTE KAVRULMUÞ STANDARTLARI Türkiye'de hükümet yanlýsý köþeyazarlarý hükümete toz kondurmama durumlarýný þöyle açýklarlar: -Muhalif olacaksan askere, derin devlete, generallere muhalif olacaksýn. Burada 1 yanlýþlýk yok. Tek sorun standartlarýn ÇÝFTE KAVRULMUÞ olmasý. Yani kendin için söylediðin þeyi AFRÝKA yapýyor DA neden AFRÝKA'ya bunca yýldýr kör bakýyorsun/ AFRÝKA'yý neden bunca yýldýr saðýr dinliyorsun. MESELA. Üstelik "Baþbakan'a posta koymak kolay/ sýkýysa Genelkurmay Baþkaný'na posta koy" sözünün Türkiye'de geçerliliði kalmamýþ aðbi. Zira Baþbakana posta koymak DA eskisi kadar kolay deðil artýk sizin oralarda. Zira Tayyip Erdoðan var karþýnda Yýldýrým Akbulut yok. Di mi ama? Zira Ýrsen bey senin baþbakanýn deðil./ Senin baþbakanýný Ajda Pekkan kadýn sansa 7 buçuk þiddetinde depremden beter sallanýrsýn./ Oysa burada 1 tek Arif Albayrak sallandý/ partisinde artçý þoklar bile yaratmadý bu sallanma. Çeteler deþifre olurken karanlýk iliþkiler ortalýða dökülüp saçýlýrken Albayrak postayý Baþbakan'a koyuyor ve fakat CTP bunu DA yapamýyor./ Belediye nezdinde muhalefet daha 1 güvenli geliyor CTP'ye../ Postayý Bulutoðlularýna koyuyor. AFRÝKA her gün suç duyuruyor DA Polis Sivile Baðlansýn'cý muhalefetinin sivil kahramanlarý BÝLE Polisin baðlý olduðu makamdan herhangi 1 þey istirham etmiyor. Sen Türkiye basýnýnýn kahraman köþecisi: Senelerce hükümetlere muhalefet ede ede buraya kadar geldin./generallere gözünün üstünde kaþýn var demedin./ Çünkü sen Ordunun gözünün bebeði/ Ordu da senin gözünün nuru idi. En zengin Paþa DÝYE dünyada ünlenen 12 Eylül'ün cuntacý generalinin milyonlarca dolarlýk rüþvetle adý çýkýnca 1 soruþturma yapmaya teþebbüs etmedin senelerce./ Þimdi Paþa almýþ yaþýný baþýný/ 1 ayaðý deðil 1 buçuk ayaðý çukurda./ Ve sen ancak þimdi konuþabiliyorsun FÝ tarihinden kalma rüþvet hikayesini. Tamam hakkýný teslim ediyorum: Paþalara postayý koydun/ darbe planlarýný ortaya döküþtürdün/ ýslak imza þeysini bile deþifre ettin... Ve fakat Paþalara posta koyarken Sivillerden Paþalar yarattýn./ Paþalarýn putlarýný yýkarken Ýmamlara tapýnmaya baþladýn? Herþey tersine döndü GÝBÝ 1 durum yaþanýyorsa DA Türkiye'de/ yaþanan þeyin tersi her zaman daha iyi olamýyor/ bazen 1 þeyin tersi GÝBÝ görünen þey 2 ileri 5 geri týpkýsýnýn aynýsý DA olabiliyor. Sen Türkiye basýnýnýn Aslan Köþecisi: Senin turnosol kaðýdýn var DA benim yok mu: Ben de seni Kýbrýs'a ve Kürtlere bakýþýnla ölçerim ÞIRRAKKK diye. Kürt meselesinde tarih mütemadiyen tekerrürün Anasýný bellerken/ Kýbrýs'ta DA tekerrürün Allahý yaþanýyor./ Ve sen sadece hükümetine benzemekle kalmýyorsun bu 2 mevzuda: Orduna da benziyorsun icabýnda. Merak ediyorum: Türkiye'de muhalefet ettiðin askerlerin hepsinin Misak-ý Milli sýnýrlarý dahilinde olmasý kaderin oyunu mu/ feleðin iþi mi/ tesadüfi mi/ kasti mi?ne? Ýþte 1 Paþa çýkmýþ KIBRIS'ta halkýn düþmana karþý hassasiyetini kabarýk tutmak için camileri bombaladýk GÝBÝSÝNDEN 1 þeyler geveliyor./ Sonra MESELA diyor NETEKÝM. Camileri bombalama olasýlýðý olan Paþalarýn yargýlanmasýndan 1 þey anlamadýk/ girdiler çýktýlar girdiler çýktýlar/ mevzu karýþýk evraklar hafif kýrýþýktý. Ýþte ciddi ciddi geçmiþte cami bombaladýðýný aðzýndan kaçýran 1 Paþa. AKP Hükümeti Allah'ýn izni Peygamber'in kavliyle epeyce güç kazanmýþ durumda./ Artýk Paþalara posta koymak çocuk oyuncaðý. Kýbrýs'ýn Ergenekona dahil edilmemesinde 1 katakulli varsa napýcaz bunca katakulli arasýnda?/ Çünkü senelerce Paþalara gözünün üstünde kaþýn var demedin/ þimdi de AKP Hükümetine burnunun altýnda aðzýn var demiyosun YANÝ./ Sen Türkiye'nin Ýkinci cumhuriyetçi antimilitarist sivilleþmeci yazarý: Mevzu Kýbrýs'a gelince 1 ayaðýnda POSTAL 1 ayaðýnda TAKUNYA/ Hocaefendiye sonsuz hürmetler sunarak dolanýyorsun bu arka bahçede./ Mesele Kýbrýs'a dayanýnca kozmik odalarda ýþýksýz kalýyorsan-ki öyle görünüyornasýl çýkýcaz aydýnlýða?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Neler yapmadýk ki bu vatan için neler Kimimiz nutuk çektik Sarayönü Meydaný'nda Kimimiz de yaktýk bombaladýk camiler Tahrik tohumlarý kaynattýk milletin kanýnda Kalay "ANAVATAN" "YAVRUVATAN"IN ÝLERLEMESÝNE ÇOMAK MI SOKUYOR? Tam da KKTC eðitim adasý olacakken, "Anavatan" bu olaðanüstü ilerlemeye çomak mý sokuyor? "Anavatan", "Yavruvatan"a bir tezgah mý düzenliyor? Hayatlarýný Türkiye'ye yalakalýk yaparak geçirenlerin Türkiye'ye þüpheyle bakmaya baþlamalarý ne kadar tuhaf aslýnda. Milli hissiyatý kabaran çevreler, "Yavruvatan" ayaklarýnda "Anavatan"a sitem ediyor. Kimbilir ne çýkarlar var bu kabaran milli hissiyatýn altýnda. Yoksa bugün galeyana gelenler de bal gibi biliyor bu üniversitelerle "eðitim adasý" olunamayacaðýný. Bir elinizi vicdanýnýza, bir elinizi baþýnýza koyun ve kabul edin artýk: Beceriksizliðimiz tavana vurdu, üniversiteler dahil, herþeyi yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk. "Anavatan"la birlikte yedik bütün haltlarý. Þimdi "Anavatan" geriye çekiliyor ve haltlarýmýzla baþbaþa býrakýyor bizi. Mevzu bu... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝZÝMKÝNE SIRA GELMEZ Eski Genelkurmay Genel Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu bir TV söyleþisinde Kýbrýs'ta camiyi yaktýklarýný itiraf etti... Daha sonra "mesela" diyerek üste çýkmaya çalýþtý, ama boþuna... Aslýnda birçok insanýn bildiði ama konuþmaya cesaret edemediði gerçekleri söyledi Yirmibeþoðlu... Bu büyük bir itiraftýr... Denktaþ yýllarca topluma yalan söyledi bu konularda... Bilmezdim diyemez, çünkü TMT'nin istihbarat sorumlusu bir kiþinin bunlarý bilmemesine kimse inanmaz... Ha, yemine baðlý kalarak konuþmamýþsa, þu anda bu konudaki yemin bozulmuþ demektir! Toplumu karanlýk yýllara hapseden Denktaþ ve Ankara, o dönemin hesabýný vermelidirler. Mesela Kumsal Cinayeti vardýr... Gazeteci Ömer Sami Coþar'ýn anýlarý nerededir? Yakýn zamana gelelim isterseniz... Bizim tutuklanmamýza... Neden tutuklandýðýmýzý, neden matbaamýzýn bombalandýðýný ve neden haczedildiðimizi biz biliyoruz da, bizi suçlayan Denktaþ ve çevresi o günlerde topluma, geçmiþte yaptýklarý gibi, yine yalan söylemiþlerdi... Hele Denktaþ, sahte Rum casusu yaratmýþ ve delilleri gördüðünü söylemiþti... Rum casusu fazla para istediði için belgeleri alamadýklarýný bir ayaðý üstünde söyleyip durmuþtu... Birkaç yýl sonra rasgele karþýlaþtýk... Arabadan inerken tokuþtu, onu kucakladým ve "Yaþlandýn artýk" dedim... "Öyle" dedi ve ona casusluk olayýný sordum.. "Dua edin ki Ýbrahim Aziz belgeleri vermedi. Verseydi güneþ yüzü görmezdiniz" dedi. Söylediði yalanýn Allah'ýydý... Ýbrahim Aziz Denktaþ'tan kaçýp kurtulabilen ender Kýbrýslý Türklerdendi. Bir ayaðý çukurda olan Denktaþ'ýn içindeki þeytan hala dipdiriydi anlaþýlan. Bir taþla iki kuþ vuracaðýný sanýyordu... Ýbrahim Aziz'le aramýzý bozacaðýný ve böylece öyle de olsa intikam alacaðýný sanýyordu. Yalanýn en büyüðüydü söyledikleri... Matbaamýz bombalanmýþ... Ertesi gün bizim kendi kendimizi bombaladýðýmýz yalanýný da söyleyerek kamuoyunu bir daha yanýltmaya çalýþmýþtý... Hatta o kadar ileri gitmiþti ki, bombalayaný görüp ihbar edene 5 bin TL ödül vereceðini açýklamýþtý.. Hem kendisinin bilgisi olmadýðýnýn düþünülmesi, hem de belki birisi bizlerden birini ihbar eder de anamýzdan emdiðimiz sütü burnumuzdan getirirler hesabý vardý kafasýnda... Avukatlarýn, Kavazoðlu ve Miþaulis'in öldürülmesini... Kutlu Adalý'nýn katledilmesini... Hangi birini yazýp çizmeli... Her kaldýrýlan taþýn altýndan kimin çýktýðýný bilmeyen mi var? Aslýnda Kýbrýs'ta yapýlanlar için AÝHM'ye ve Uluslararasý Adalet Divaný'na þikayette bulunulmalý... Baþta Denktaþ olmak üzere olaylarda adý geçen herkesin yargýlanmasý saðlanmalýdýr... Ben de þimdi Ali Nihat Özeyranlý'yý merak etmeye baþladým... Acaba bize kurduklarý komployu ne zaman itiraf edecek... Denktaþ'ýn itiraf etmesinden umudum yok çünkü... Onun itiraf etmesi gereken herhalde çok þeyi var da ondan... Bizimkine sýra gelmez... ÝRSEN KÜÇÜK: Koalisyon arayýþlarýmýz sürecek Baþbakan Ýrsen Küçük, New York'ta bulunan Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün dýþýndaki bakanlarýn da katýlýmýyla Lefkoþa Merit Hotel'de dün düzenlediði "Emin Adýmlarla Geliþme ve Ýstikrar" adlý basýn toplantýsýnda, 17 Mayýs'tan beri görev baþýnda olan hükümetinin icraatlarýný ve hedeflerini anlattý. Bürokratlarýn da hazýr bulunduðu toplantýya basýn büyük ilgi gösterdi. Basýn toplantýsý öncesinde kokteyl verildi. Ýrsen Küçük basýn toplantýsýnda, saðlýklý sosyo-ekonomik bir yapý, kalkýnmýþ, halkýnýn yaþam standartlarý yüksek; emin adýmlarla geliþme ve istikrar içinde bir KKTC hedefiyle çalýþtýklarýný vurguladý. Kamu reformu çalýþmalarýnda tüm toplum kesimleriyle uzlaþma saðlanmasýnda ýsrarlý olacaklarýný belirten Baþbakan Küçük, yapýlacak reformun amacýnýn; devletin vatandaþa kamu hizmeti anlayýþýnýn önümüzdeki yýlý kapsayacak bir vizyonla çaðdaþlaþtýrýlmasý olduðunu kaydetti. Küçük, baðýmsýz milletvekillerinin katýlýmýyla 26 milletvekiline ulaþan partisinin koalisyon arayýþlarýný sürdüreceðini belirtti, ancak parti tabanýnýn kabul etmeyeceði bir koalisyona girmeyeceklerini ifade etti. Siyasetin temel görevinin doðrular için gerekli düzenlemeleri yapmak olduðunu söyleyen Baþbakan Ýrsen Küçük, icraatlarýyla doðrularda hak, hukuk, adalet ve ahlak çerçevesinde ýsrar edeceklerini; halkýn siyasete ve siyasetçiye güvenini artýracaklarýný kaydetti. Baþbakan Küçük, AB uyum yasalarýndan Dr. Küçük'ün büstü meclis avlusuna dikiliyor Kýbrýs Türk Halký'nýn Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazýl Küçük'ün büstü Cumhuriyet Meclisi avlusuna dikiliyor. Dr. Fazýl Küçük Vakfý Baþkaný Süheyla Küçük baþkanlýðýndaki vakýf heyeti, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'i ziyaret ederek, Dr. Fazýl Küçük'ün büstünün meclis avlusuna dikilmesini istedi. Vakýftan yapýlan açýklamaya göre, görüþmede Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Dr. 7'sinin yakýnda Cumhuriyet Meclisi'ne sevk edileceðini belirtti. Maliye'nin tedbirleriyle, bu yýlýn ilk 8 ayýnda geçen yýla göre toplanan KDV'de yüzde 9.4 artýþ; toplam mahalli gelirlerde ise yüzde 13 artýþ saðlanmasýnýn olumlu geliþmeler olduðuna iþaret eden Ýrsen Küçük, "Hükümetimizin amacý; KKTC ekonomisinin döneminde beklenen büyüme trendini yakalamasýný saðlamak ve sürdürülebilir bir ekonomik yapý oluþturmaktýr" dedi. Baþbakan Küçük, telekomünikasyon sektörünün liberalizasyonu konusundaki projeyi ilgili paydaþlarla paylaþtýklarýný, sektörün nasýl devam edeceðinin kýsa zamanda netleþeceðini açýkladý. Ülkenin en yakýcý sorunu haline gelen trafik kazalarýna karþý önlemlere deðinen Küçük, AB standartlarýnda bilgi toplanmasý için yazýlým projesinin tamamlandýðýný bildirdi ve trafik güvenliðini artýracak önlemlere kaynak ayýrdýklarýný söyledi. Fazýl Küçük Vakfý'nýn önerisini olumlu karþýlayarak, çok kýsa sürede Dr. Fazýl Küçük büstünün Meclis avlusuna dikilmesi için gerekenin yapýlacaðýný söyledi. Bu çerçevede gerekli altyapý çalýþmalarý süratle tamamlanarak, Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýk Divaný'nda karar üretilip, Cumhuriyet Meclisi'nin resmi açýlýþ günü olan 1 Ekim 2010 tarihinde törenle Dr. Fazýl Küçük büstünün açýlmasý hedef olarak konuldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YALANCILARIN MUMU Adý Sabri Yirmibeþoðlu... Kýbrýs'ta sivil direniþi örgütleyen isim olduðu söyleniyor yýlýnda Türkiye Özel Harp Dairesi'nin Kurmay Baþkanlýðýný yapmýþ emekli bir orgeneral... Kendisi Yirmibeþoðlu olduðu halde, bu dehþet verici itirafý yapmak için neden 25 yýl deðil de 48 yýl beklediði anlaþýlamadý! Ya da kimbilir, herhalde yaþlýlýktan olacak, bilerek ve isteyerek deðil, kazara aðzýndan kaçýrýverdi! "Halkýn mukavemetini artýrmak için düþman yapmýþ gibi bazý deðerlere sabotaj yapýlýr. Mesela bir cami yakýlýr. Kýbrýs'ta biz bunu yaptýk. Bir cami yaktýk" dedi. Kýbrýs'ta Türkler ve Rumlar birbirine nasýl düþürüldü, nasýl düþman edildi sorusuna yanýt arayanlarýn, artýk hiç kafa yormasýna gerek kalmadý bu itiraftan sonra. Suçlu ayaða kalktý ve "Kýbrýs'ta camileri ben bombaladým, ben yaktým" dedi. Halký galeyana getirip "mukavemeti" artýrmak için yapmýþlar bunu! Baþardýlar mý? Hem de nasýl? Halk öyle bir galeyana geldi, öyle bir mukavemete girdi ki... Bir yandan Rumlar ateþe odun attý... Bir yandan biz... Kýbrýs kana bulandý. Bugün hangi aðacýn altýna, hangi tepenin ardýna, hangi vadiye bir kazma vurulsa altýndan insan kemikleri fýþkýrýyor! Ada ikiye bölünmüþ... Kýbrýs sorunu içinden çýkýlamayacak bir labirente dönüþmüþ. Tebrikler general... Hedef 12'den tam isabet... Yirmibeþoðlu'nun sözlerini yorumlamasý istenen Denktaþ, her zamanki gibi demagojiye sarýldý yine. Rumlar 107 camiyi yerle bir etmiþler... Okullarýmýzý yakmýþlar. Onlarla uðraþacaðýmýza kendimizi suçluyormuþuz. Yirmibeþoðlu'nun sözleri yanlýþ anlaþýlmýþ. Ýlahi Rauf bey... Siz de adamý fýtýk edersiniz yani... Yirmibeþoðlu, "Halkýn mukavemetini artýrmak için düþman yapmýþ gibi Kýbrýs'ta cami yaktýk" dedi mi demedi mi? Adam açýkça "camileri biz yaktýk" diyor iþte. Yoksa siz bunu "camileri biz yakmadýk" diye mi anladýnýz? Üzülmeyin caným... Yanlýþ anlamak yalnýz size deðil, herkese mahsus. Hele yaþ da oldukça kemale ermiþse... Yine de þükrediyoruz buna... Camiler kendi kendilerini bombalayýp yaktýlar da diyebilirdiniz yani... Hatta daha da ileri giderek delilleri görmüþ bile olabilirdiniz maazallah... Ama nemelâzým... Mücahit Komutanlarý Derneði Baþkaný Hasan Keskin sizinle ayný görüþte deðil. O, komutanýný yalancý çýkarmadý sizin gibi. Ne dedi Yirmibeþoðlu'nun o dehþetengiz itirafý üzerine? "Paþam öyle diyorsa öyledir herhalde." Ne demektir bu? Ben paþamýn dediðine bakarým demektir. Koskoca paþanýn yalan söyleyecek hali yok ya... Cami yaktýk diyorsa yaktýk... Bunun yanlýþ anlaþýlmasý mý var? Bu arada bir itiraf da sizden geldi. Camileri Türkler bombalamadý ama Kýbrýs Türk Haberler Bürosunu Türkler bombaladý. Ama bunun bir iki sorumsuz kiþinin iþi olduðunu söylüyorsunuz. Dedik ya... Yaþ kemale erince insan birçok þey gibi dilini de tutamýyor bazan. Aðzýndan kaçýrýyor... Sonra da dönüp "Yanlýþ anladýnýz" diye herkesi anlayýþý kýt aptallar yerine koyuyor. Yirmibeþoðlu'nun sözleri, sizin yýllardýr yalanlarla örtmeye çalýþtýðýnýz bir doðrunun itirafýndan baþka birþey deðil. Yalancýnýn mumu hep yatsýya kadar deðil, 48 yýl bile yanarmýþ bazan...

5 25 Eylül 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Durdum tarihe baktým beðenmedim. Coðrafyaya baktým beðenmedim. Hesaba baktým, hiiiç beðenmedim. Çakýcý "Emekliler bilsin ki, haklarýný korumak için çalýþacaðýz" demiþ. - Ýyi söylemiþ, güzel söylemiþ, kendisine de yürekten inanýyoruz ama biz ölmeden o haklarý alýrsa bir anlamý olur ancak. Çok miktarda cinsel gücü artýrýcý hap bulunmuþ - Ýnsaf yahu Hade maliyeyi anladýk polis de mi emeklilerin peþine düþtü. Hasipoðlu ve Tancer'in UBP'ye transferinin etik olup olmadýðý tartýþýlýyormuþ. - Vazgeçin oðlum tartýþmaktan Bu konu, daha önce tartýþýlmýþ ve oybirliði ile etik olmadýðýna dair karar alýnmýþ bir konudur. Verdiði iþi zamanýnda ve iyi yapmayan adamýn çenesini kýrmýþ.. - Ben de sandým, müdür memuru dövdü. Meðer kaportacý, çýraðýný dövmüþ. "Barýþa Sen De Katýl" projesi baþlatýlmýþ. - Biz katýlacaðýmýzý daha önceden birçok defalar bildirmiþtik. Eðer yeni liste yapacaksanýz, bir zahmet bizi de yazýn lütfen. Soru: Biz gençler olarak ülkenin siyasi gidiþini beðenmiyoruz. Milletvekillerinin istifasý ve baþka partilere transfer olmasý yasaklanmalý.. Bu hiç de etik bir davranýþ deðil. Senin görüþün nedir be Erdoðan abi bu konuda? Yanýt: Bir zaman ben de sizin gibi düþünüyordum ve yasaklanmasýný istiyordum. Ama þimdi yasaklanmasýndan yana deðilim. Milletvekilleri istedikleri anda istifa etmeli ve punduna getirdikleri anda istedikleri partiye girebilmeli. Böylelikle çürük yumurtalar anlaþýlmýþ olur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI AVCI ÝÇÝN SÖYLENENLER, TANCER ÝÇÝN GEÇERLÝ DEÐÝL MÝ? Anýz yakýlmasý ile Sigara yakýlmasý arasýnda fark var mýdýr? Yoktur Her ikisi de zararlýdýr. Sigara ciðeri, Anýz tarlayý harap eder. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, anýzlarýn yakýlmasýyla ilgili konferans düzenlemiþ bulunuyor. Konu tartýþýlacakmýþ. Mutlaka bir faydasý olacaktýr Ama, ne gereði var! Madem ki yýllarca tartýþtýk Ve mademki günün sonunda, "anýz yakmak zararlýdýr" noktasýnda birleþtik, nesini tartýþacaksýn daha. Niçin tartýþacaksýn daha? Sadece "Anýz yakýlmasý" ile bitmiyor tartýþmalarýmýz. Döne döne ayný konularý diþleyip duruyoruz Bal yapmaz arýdan farkýmýz kalmadý. Bakýyorum; Hasipoðlu ve Tancer'in UBP'ye transferinden sonra, bu hareketin etik olup olmadýðý tartýþmalarý alevlendi birden. E durun yahu bakalým Daha dün denecek kadar kýsa bir süre önce bu konuyu da tartýþmadýk, Alanlý'yý, Gökmen'i, Avcý'yý ve daha bilmem kimleri yerden yere vurmadýk mý? Rezalettir, satýlmýþlýktýr, ihanettir demedik, altýna da mühürü vurmadýk mý? Eee.. Hasan için geçerli olan, Hüseyin için de geçerli ise bu tartýþmalar niye? POLÝSÝN BÜYÜK BAÞARISI Polis yaptýðý büyük bir operasyonla, ülkeye kaçak olarak girmiþ çok miktarda "cinsel gücü artýrýcý" ilaç bulmuþ. Haberi alýnca, sevindik polisimizin bu büyük baþarýsýna! Aferin, iyi istihbarat yapmýþlar, keþke hep böyle olsalar dedik. "Kedi olalý bir fare tuttular" diye takdir edenler bile oldu. Sonra bir de öðrendik ki, ilaçlarýn çoðu eczanelerden toplanmýþ. Ve güldük tabii halimize.. Yasak maddeler ülkeye gizlice girmiþ Patrona teslim edilmiþ.. Patron bunlarý bir güzel depolamýþ.. Sonra teker teker elden çýkarmýþ.. Mallar boy boy raflara dizilmiþ Açýk açýk satýþýna baþlanmýþ ki polis de operasyon yapmýþ! Allah Allah.. Madem eczanelerde açýkça satýlýyordu, ne gerek vardý polis operasyonuna... Ya da bunun nesi operasyon, nesi baþarý? Bu durumda, belediye zabýtalarý bile toplayabilirdi raflardan! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kusura bakmayýn ben hikâyenin baþýný kaçýrdým. Bu Ýsmet Felek dediðiniz iþportacý gibi geze geze BMW mi satýyor yani?! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ARTIK O SORU SORULMALI... ÝSTANBUL-Neden yaptýnýz? Ramazan bir ay sürdü ve geçti. Ýftar çadýrlarý ile ilgili yazýlacak o kadar trajikomik olaylar vardý ve sýraya da koymuþtum hepsini... Ancak Ramazan bitti, yazýlara fýrsat gelmedi. Çok mu hýzlý geliþiyor olaylar, yoksa sabah programlarýna baþlarken her gün sunucularýn söylediði gibi, "Bu gün de çok yoðun bir gündem bizi bekliyor" misali gündem mi yoðun? Yoðunluk arasýnda kendimizce en önemli veya en güncel neyse onu yazýyor, gerisini baþka bir güne saklýyoruz. Ben böyle yaparým... Ancak saklanan yazýlar gündemden düþünce önemlerini yitirirler ve haliyle güme giderler. Bugün kafamda baþka bir konu tasarlamýþtým ki karþýma Yirmibeþoðlu ve Denktaþ çýktý. Yerde dokuz Baflý yatýyordu. Kimisinin vücudu delik deþik, kimisi simsiyah, kimisinin kafa kemikleri kýrýk ve beyni dýþarýda idi. Yerde upuzun yatýyordu onlar ve ben çocuk halimle bakarak onlara kýyanlara lanet ediyordum. Çatýþmalarý dün gibi hatýrlar o korkunçluðu hala titreyerek yaþarým. Bir daha, bir daha girer rüyalarýma kâbusum olurlar. Her tehlike aydýnlýklar için yaþanmalýysa eðer Ne içindi o katliamlar ve vahþet... Hani nerede aydýnlýk? Sýrlar vardýr hayat kurtarýr, sýrlar vardýr hayat karartýr ve sýrlar vardýr rahatlatýr insaný. Adam yýllarca Kýbrýs'ta özel görevli olarak bulundu. Bu türleri de çok iyi hatýrlýyorum, onlar aramýzda birer kral gibi dolaþýrlardý. Kimisi sancaktar diye geldi, kimisi bayraktar. Bazýlarý bankacýydý güya, bazýlarýysa öðretmen. Ama hepsinin de bir hedefi ve ellerine yazýlý verilmiþ birer görevleri vardý. Ýfþaatta bulunan zata, yani Yirmibeþoðlu'na TMT 'yi örgütleme iþi verilmiþti. Tam layýðý ile icra etmiþ iþini, anlattýðý gibi. Ve TMT güya EOKA'ya karþý kurulmuþtu. Amaçlarý -her iki örgütün de- belliydi. Ne bir santim geriye düþtü attýklarý, ne de bir santim ileriye, tam hedefi tutturdular. Denktaþ dün apar topar basýndaydý. -Yalan, dedi söylenenler için. Dil sürçmesiymiþ ona göre. Yirmibeþoðlu diye bir örgütçü televizyonlara çýkýp bas bas baðýrdý iþte, "Bayraktar Camiyi biz yaktýk" diye. Kýrksekiz yýllýk suskunluktan sonra açýkladý, daha ne desin adam. Bire bir þahidim Baf'taki Aþaðý Cami'nin minaresini, Rumlar bize oradan ateþ etmesinler diye bizimkilerin havaya uçurduðuna. Ve her þeyi saptýrma diyerek inkar yoluna giden Denktaþ çýkýp, "Baf camisini Rumlar darmaduman etti" diyebiliyor bugün bile. Sormak lazým tüm yetkililere Neden yaptýnýz? Yerde yatan dokuz Baflý vardý 1964 çatýþmalarý sonrasýnda. Ve bugün. Güneyden kuzeye 70 bin Kýbrýslýtürk, kuzeyden güneye 130 bin Kýbrýslýrum göç ettiler Hepsi de býraktýklarý yurtlarýna hasretler. Þu anda bile Kýbrýs'ýn her yerinde katledilmiþ Kýbrýslýlarýn kemikleri aranýyor þirolarla Her tarafýmýz öldürülmüþlerle dolu. Mezarlýk gibi sanki memleket. Ve insanlar çýkýp saçma sapan savunuyorlar hatalarýný hala, doðru diye. Kimse meydana çýkýp, "Yarým asýr yalanlarla yýkandýk durduk... Bunun için miydi, bugünleri görebilmemiz için miydi o düþman yaratan yalanlarýnýz?" diyemiyecek mi?

6 Karanfil Kani KANOL Nüfusunu bilmeyen toplum... Öyle bir ülke düþünün ki, neredeyse 35 senedir gerçek nüfusu tam olarak bilinmiyor... "Ýþte nüfus sayýmlarý yapýlýyor ya" diyebilirsiniz. Hatta son açýklamalara göre nüfusumuzun 270 bin olduðunu da söyleyebilirsiniz... Ancak bu rakamlara, açýklayanlarýn dahi inanmadýðý gün gibi ortada. Sonunda Ýþverenler Sendikasý Baþkaný Hasan Sungur da, "Bir ülkede sekizyüz bin kadar ekmek çýktýðý ama ülke nüfusunun iki yüz yetmiþ bin olduðu ifade ediliyorsa demek ki yoðun olarak kaçak yaþayan topluluk var." diyerek yýllardýr iþçi ve memur sendikalarýnýn üzerine basa basa dikkate getirdikleri soruna, Ýþverenler Sendikasý olarak vurgu yapmak ihtiyacýný hissetti... Yahu bu nasýl bir iþtir, nasýl bir sömürüdür, nasýl bir asimilasyondur, nasýl bir kolonizasyondur ki dünyanýn gözü önünde, garantör olduðunu söyleye söyleye dev bir ülke, küçücük bir adaya fütursuzca nüfusunu yýðarak, demografik yapýyý toptan deðiþtirebiliyor? Yýllardýr bunun bir kolonizasyon, bir asimilasyon olduðunu haykýran toplumun büyük bir çoðunluðuna raðmen, ülkeye giriþlerin hala daha kimlikle yapýlmasýna devam ediliyor... Var mý bu konuda Ankara'ya raðmen karar alacak bir hükümet? Nüfusunu bilemeyen bir ülkenin ne ekonomisi planlanabilir, ne saðlýðý ne de eðitimi... Bu utanmaz arlanmaz uygulamanýn en büyük nedeni olan, kimlikle ülkeye giriþleri durdurmasý için buradaki iþbirlikçi hükümetlere ve asimilasyonu yapmaya devam eden Türkiye'ye yýllardýr çaðrý yapan yurtseverlere, belki bundan sonra Ýþverenler Sendikasý yani ülkenin iþverenleri de katýlýr artýk... Yeni atanan Sayýn Büyükelçi de bir süre önce Kýbrýslý Türkleri anlamaya çalýþtýðýný söylemiþti. Ýþte kendisine bir fýrsat... Bu ülkenin nüfusu her gün çýkan sekiz yüz bin ekmeðe raðmen, ikiyüz yetmiþ bin olarak ilan ediliyorsa, ve "bir kaçak topluluktan" bahsediyorsa ülkemiz iþverenleri, buna bir bakmak gerek herhalde. Çünkü öyle kaçak bir topluluk ki bu, ilan edilen resmi nüfusu neredeyse üçe katlýyor... Böylesine büyük bir kaçak yaþamýn ve nüfusun var olduðu küçük bir ada ülkesinde huzur mu kalýr? Nereden geliyor, nasýl geliyor peki bu kaçak nüfus? Türkiye'den ve kimlikle... Tüm varlýðýný, kimliðini, kültürünü, ekonomisini ve toplumsal deðerlerini altüst edenlere bu toplum düþmanlýk beslemeye baþladýysa haksýz mý? Türkiye'nin güneydoðusu gibi bir coðrafyaya sahip olsaydý Kýbrýs, bu çaresizlik içindeki toplumda baðýmsýzlýk kavgasýný daðlarda sürdürmek isteyenler olmaz mýydý acaba? Bence bu toplumun kendini koruma içgüdüsünü ýrkçýlýkla karýþtýranlar da halt etmiþ... Ülkede çözüm olmadan da bazý iyileþtirmelerin yapýlabileceðine inananlar ise bilmelidir ki, ilk adým gerçek nüfusun açýklanmasý ve ardýndan kontrol altýna alýnmasý olmazsa, iddia ediyorum hiçbir konuda evet hiçbir konuda zerre kadar iyileþtirme yapýlamaz ve yapýlamayacaktýr... Ve burasý Türkiye'nin "arka bahçesi" olmaya, gençlerini baþka ülkelere göndermeye, gidenlerin yerine de "yeni Kýbrýslý'lar" yerleþtirmeye ve dahasý Kýbrýs sorununu çözmek için liderler de görüþmeler yapmaya, ilelebet devam edecektir... Sahte diplomalarla ilgili açýklama n ÇAVUÞOÐLU: "TAM DA EK KONTENJAN DÖNEMÝNDE BELLÝ KÝ BÝRLERÝ KKTC'NÝN EÐÝTÝM ADASI OLMA YOLUNDAKÝ ÝLERLEYÝÞÝNE TAKOZ KOYMAK ÝSTEMÝÞ" Milli Eðitim Gençlik ve Spor üniversitelerinin isimlerini Bakaný Nazým Çavuþoðlu, önceki koymasýnýn hem üzüntü verici hem gün gündeme gelen KKTC de düþündürücü olduðunu söyleyen üniversitelerindeki sahte diploma Çavuþoðlu, "Bu dostumuz olmayan konusuyla ilgili olarak, "Tam da ek insanlara þu mesajý vermek kontenjan döneminde belli ki birleri istiyorum ki, bu þekilde asla baþarýlý KKTC'nin eðitim adasý olma olamazlar. Çünkü KKTC her konuda yolundaki ilerleyiþine takoz koymak olduðu gibi bu konuda da yaþadýðý istemiþ" dedi. bu badireyi atlatacaktýr ve Bugün bir kabulünde sahte diploma üniversitelerin saygýnlýðýna hiçbir iddialarýyla ilgili görüþleri þekilde zarar veremeyeceklerdir" sorulan Milli Eðitim Gençlik ve Spor diye konuþtu. Bakaný Nazým Çavuþoðlu, KKTC'ye KKTC'de hiçbir zaman ticari diploma yönelik benzer oyunlarýn her zaman olmadýðýný, söz konusu oynandýðýna iþaret ederek, KKTC diplomalarýn sahte olduðunun da üniversitelerinin; nitelikleriyle, zaten ilgililer tarafýndan söylendiðini ciddiyetleriyle çok hýzlý büyüyen anýmsatan Çavuþoðlu, diplomalar üniversiteler olduðunu vurguladý. sahte olduktan sonra üzerine istenen Bazý insanlarýn sahte diplomalar üniversitenin adýnýn yazýlabileceðini üretip üzerine de KKTC kaydetti. KÜÇÜK: NEDENÝ HAKSIZ REKABET Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye basýnýnda "KKTC üniversitelerinin sahte diploma verdikleri" yönünde haberler yayýnladýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, KKTC üniversiteleri aleyhine anti-propaganda yapýldýðýný, örneðin bet ofislere verilen izinlerin bile üniversitelerle iliþkilendirildiðini belirtti. Bunun haksýz rekabetten kaynaklandýðýný kaydeden Küçük, üniversiteler ve sahte diploma konusunu araþtýrdýklarýný ve böyle bir þey olmadýðýnýn ortaya çýktýðýný kaydetti. Küçük, "Büyük rekabet YÖK DE AÇIKLAMA YAPTI YÖK'ten, ''yeterli araþtýrma yapmadan diplomalara denklik belgesi düzenlendiði'' iddialarýna iliþkin yapýlan açýklamada, ''Haberlere konu olan sahte denklik belgeleri Kurulumuz dýþýnda üretilmiþ olup, Kurulumuz bu belgelerin sahte olup olmadýðýný incelemek görevini yerine getirmektedir'' denildi. YÖK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, bir meslek odasýnýn basýnda yer alan açýklamalarýnda, Yükseköðretim Kurulunun denklik iþlemlerinde ''yeterli araþtýrma yapmadan diplomalara denklik Yeni vergi düzenlemeleri mahkemelik Sendikal Platform, itirazlarýna karþýn hükümet tarafýndan Meclis'ten geçirilen "Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2)" ve "Emeklilik (Deðiþiklik) yasalarýnýn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Baþvuru dün sabah Sendikal Platform adýna Kamu-Sen Baþkaný ARABA ÝLE MOTOSÝKLET ÇARPIÞTI Gazimaðusa'da önceki gece yarýsý meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Motosikletle arabanýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan biri Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðu Hastanesi'ne sevk edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre kaza Ýsmet Ýnönü Bulvarý üzerinde Melih Güvener (E-22), yönetimindeki 34 EH 6828 plakalý salon arabayla DAÜ Çemberi'nden, "Sulu Çember" istikametine doðru seyrederken, dikkatsizce geri dönmeye çalýþtýðý sýrada, arkasýndan var, üniversitelerin ihtiyacý var mý sahte diploma vermeye. Verecekse aslýný verir. Bizim araþtýrmalarýmýza göre böyle bir þey yok" dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'de emekli bir generalin "Kýbrýs'ta cami yaktýk" þeklindeki açýklamasýnýn sorulmasý üzerine, bunlarýn elli yýl önceki meseleler olduðunu, ayrýca Rumlarýn bu tür þeyleri yaparak, örneðin Türk öðrencilere ateþ açarak "Türkler yaptý" diye suçu Türklere attýklarýný söyledi. belgesi düzenlendiði'', ''sahte olduklarý tespit edilen bazý diplomalara Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca denklik belgesi düzenlendiðinin görüldüðü'' gibi ifadelere yer verildiði belirtildi. Diploma denklik baþvurularýnýn Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði hükümlerine göre incelendiði ifade edilerek, KKTC'deki yükseköðretim kurumlarýndan alýnan diplomalarýn denklik iþlemlerinin de yurt dýþýndaki diðer yükseköðretim kurumlarýndan alýnan diplomalarýn denklik iþleminde esas alýnan mevzuat kapsamýnda yapýldýðý kaydedildi. Mehmet Özkardaþ ve platform avukatý Ergin Ulunay tarafýndan Yüksek Mahkeme Mukayyitlik Amiri Belgin Pelit'e yapýldý. Belgin Pelit, baþvuruyu aldýktan sonra yaptýðý açýklamada davayla ilgili gerekli yasal süreci baþlatacaðýný söyledi. gelip geçmeye çalýþan Nizam Kaplan (E-20) yönetimindeki KG 370 plakalý motosikletin önünü týkamasý sonucu oldu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdurrahman Bahadýrlar (E-29) kaldýrýldýklarý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk yardým tedavisinin ardýndan Nizam Kaplan taburcu edilirken, Abdurrahman Bahadýrlar, Lefkoþa Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek müþahede altýna alýndý. GÜNLÜK BURALARDA "QUO VADÝS?" DÝYE SORAN YOK... ABD'li düþünür ve dilbilimci Chomsky 7. Düþünce Özgürlüðü Buluþmasý kapsamýnda Ýstanbul'a gidiyor Ekim arasýnda Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan etkinliklere katýlacak. Buluþmanýn "onur konuðu" olan Chomsky açýlýþý yapacak ve "Quo Vadis?" (Nereye) adlý bölümde geleceðe dair görüþlerini açýklayacak. 7. Düþünce Özgürlüðü Buluþmasý bundan öncekilerden farklý olacakmýþ. Bundan önceki buluþmalar "Düþünce, bugünün dünyasýnda yeterince özgür mü?" sorusuna yanýt arýyordu. Bu buluþmada, sadece tepki vermenin iþe yaramadýðý anlaþýldýðýndan, daha etkili olmanýn yollarý aranacak. Olaylarýn ardýndan deðil önünden gitmek gerektiðine vurgu yapýlacak. Ne tuhaf... Ülkemizde "barýþ" adýna onlarca etkinlik yapýlýyor ama halen "Quo Vadis?" diye sorulduðunu duymadýk. Hâlâ, "barýþa bir þans ver" havasýnda giden bu etkinliklerin bu yüzden inandýrýcýlýðý kalmadý. KALABALIK Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! 80 SANTÝM Yollara trafik kazalarýný önlemek için 80 cm. yüksekliðinde beton bordür yapýlacakmýþ. Þimdikinden elbette iyi, ama çöl kaplaný BMW'lerimiz için 80 cm. de ne ki? SAHTE DÝPLOMA Sahte diploma meselesi ortalýðý karýþtýrdý. Ýrsen Küçük'e ve Nazým Çavuþoðlu'na bakýlýrsa, üniversitelerimizi yeni bir karalama kampanyasýymýþ bu... Ama þu iþe bakýn ki, bu karalamayý yapan Kýbrýslý Rumlar deðil... Sevgili anavatanýnýz! ERÇAKICA Hasan Erçakýca'yý unutmuþtuk doðrusu.. Uzun zamandan sonra meþhur 'sözcü' ortaya çýktý... Talat'la birlikte Çakýcý'yý ziyarete gitti... Talat'ýn yanýnda galiba yalnýz o kaldý. HARMAN Kaðýtçýya 80 bin dolarlýk borcunu ödemeyen Doðan Harman'ýn davasý 22 Ekim'e kaldý. Baþkasý olsa bu þansa sahip olmazdý! Týrnak... "Adamlar sahte kimliklerle gelip iþini görür gider, siz yalnýzca iki el silah sesi duyarsýnýz karanlýðýn içinde. Polisinizin kýçý yerse üzerine gitmeye, birkaç mahkemeden sonra iade eder geldiði yere. Adamlar, 'satýlmýþ' kiþileri istedikleri koltuklara oturtmak için tonla para, gýrla tehdit savururlar saða sola." Ayþemden AKIN (Star) "Kanlý Noel gecesi, o meþhur Kumsal katliamýnýn yapýldýðý evde mesela, 44 yýl sonra ortaya çýktý ki, cansýz bedenler, sýrf o mukavemeti arttýrmak için mizansen yapýlmýþ. Meðer banyoda o þekilde öldürülmemiþ, anne ile çocuklarý! Daha yaralý bedenler can çekiþirken çekilen ölülerin fotoðraflarýyla, Türkiye üzerinde baský yaratýlmaya çalýþýlmýþ ve dünyanýn ilgisi hedef alýnmýþ." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) " Bu ülkede kirlenen, önü týkanan ve geldiðimiz günde hiç olmadýðý kadar itibar kaybeden siyaset kurumunun kendini yenileyecek dinamikleri ortaya çýkmadýðý sürece mevcut yapýnýn ne aksayan ayaðýný ne kör gözünü ne de üzeri kir tutmuþ yüzeyini temizlemek mümkün olmayacaktýr." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Tüm bakanlarýný toplayarak dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Ýrsen Küçük, hem nala vurdu, hem mýha... Küçük, bir yandan, "26'yý zaten bulduk, artýk ortaða falan ihtiyacýmýz yok" mesajýný verirken, bir yandan da, herkese çok absürd gelen baþka bir laf etti ve "Koalisyon çalýþmalarýmýz sürecek" dedi. 26'yý bulduðu halde, bunda neden ýsrar ettiði pek anlaþýlmadý. Ancak TDP bir daha onunla görüþecekse, bu iþten çok zararlý çýkar... 26'yý bulmuþ olan Ýrsen Küçük, bu aþamadan sonra Çakýcý'ya hiç yüz vermez ve þartlarýný kabul etmez.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars. Ersin Tatar, "Yeni asgari ücret akla uygun olmalý" dedi, ama kimin aklýna uygun açýklamadý. Bir yanlýþlýk olmalý bunda... Akla deðil, mideye uygun olsa daha doðru olmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi 22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi GÜNAH KEÇİSİ BULUNDU! Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal, Soma daki kömür faciası hakkında çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4174 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR HAYAL KÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4174 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR HAYAL KÝ... Liderler yemeðinden ne beklediði sorulmuþ Bay Aleksander Downer'e... O da, "Bir sonraki kahvaltýya kadar tok tutsun" demiþ... Diplomat dediðin böyle olur iþte! Yemekten baþka bir þey düþünmez... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3748 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yeni makam araçlarý...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3748 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yeni makam araçlarý... Topyekün deðil, yalnýz acil ihtiyaç olan araçlar alýnacakmýþ... Acil ne demek? Þimdikiler hiç mi çalýþmýyor? Eðer öyleyse kabahat yine sizde Ýrsen Bey... Makam sahibinin kafasý çalýþmazsa arabasý mý çalýþýr?

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı