ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI..."

Transkript

1 Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ZOR ZAMANDA KONUÞMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TÜRKÝYELÝ KÖÞE YAZARLARININ ÇÝFTE KAVRULMUÞ STANDARTLARI Özlem Güneyli ARTIK O SORU SORULMALI... Dolgun Dalgýçoðlu AVCI ÝÇÝN SÖYLENENLER, TANCER ÝÇÝN GEÇERLÝ DEÐÝL MÝ? Erdoðan Baybars YALANCILARIN MUMU Mehmet Levent KAHRAMANLAR Niyazi Ökten Ýþte eroin kaçakçýlýðý ile suçlanan Ýsmet Felek le ilgili Türkiye den KKTC güvenlik makamlarýna gönderilen talep mektubu... Torpilli eroinci Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak, 16 Nisan 2010 tarihli bir yazý ile Ýsmet Felek in tutuklanmasý ve Türkiye ye iade edilmesi için KKTC makamlarýna baþvurdu... KKTC makamlarý ise bu yazýdan ancak 42 gün sonra Felek i tutukladý!.. n Türkiye de hakkýnda tutuklama kararý varken ve KKTC yetkililerine de iadesini talep eden mektup gönderilmiþken, Ýsmet Felek in nasýl olup da burada serbestçe dolaþtýðý, ayrýca en üst makamlarda nasýl aðýrlandýðý bilinmiyor... n Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak imzasýyla gönderilen talep mektubunda, Yargýlamanýn en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý için istemin ivedilikle yerine getirilmesi ricasý ile yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür eder ve saygýlarýmý sunarým deniliyor sayfada Afrika dan Mektup ta Sahte diplomalar... Küçük e göre karalama kampanyasý n Ýrsen Küçük: KKTC üniversiteleri aleyhine anti-propaganda yapýlýyor. Bet ofislere verilen izinler bile üniversitelerle iliþkilendiriliyor... n Büyük rekabet var... Üniversitelerin ihtiyacý var mý sahte diploma vermeye? Verecekse aslýný verir diye fikrini açýklayan Küçük, Bizim araþtýrmalarýmýza göre böyle bir þey yok dedi... n Ýrsen Küçük e camilerin bombalanmasý ile ilgili generalin yaptýðý açýklama da soruldu... Küçük þöyle yanýtladý: Bunlar 50 yýl önceki meseleler... Ayrýca Rumlar bu tür þeyleri yaparak, örneðin Türk öðrencilere ateþ açarak, Türkler yaptý diye suçu Türklere attý... n 6. sayfada AFRÝKA dan mektup... TORPÝLLÝYE KELEPÇE TAKMAK KOLAY MI? BÝZÝMKÝNE SIRA GELMEZ... Ali Osman l 4. sayfada FAÞÝST DARBE REJÝMLERÝNÝN KARÞITI DEMOKRATÝZMDÝR Yalçýn Okut l 8. sayfada Nüfusunu bilmeyen toplum... Kani Kanol l 7. sayfada l 3 te Arif H.Tahsin yazýyor: Denktaþ bir yumrucuk oldu ekranda. Nerde Erdoðan-Çiçek? n2. sayfada

2 ORTAKÖY VE MARMARA BÖLGESÝNDE TELEFONLAR KESÝK OLACAK Hafta sonu Lefkoþa'da bazý bölgelerde, çalýþma yapýlacaðý için telefonlar kesik olacak. Telekomünikasyon Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre Bedrettin Demirel Caddesi, Ýktisat Bankasý önünde yer alacak çalýþma nedeniyle, bu bölge yanýnda Marmara Bölgesi ve Ortaköy çýkýþýna kadarki bölgede telefonlar susacak. Telefon irtibatlarýnýn, çalýþmalarýn seyrine göre saðlanacaðý belirtildi. KAVÞAK GÝRÝÞLERÝNDE YOL TAMÝRATI Lefkoþa Dr. Fazýl Küçük Bulvarý anayolunda, Hamitköy ve Þehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi (Tofaþ) kavþaklarýnýn Gazimaðusa-Gönyeli istikametindeki kavþak giriþlerinde yol tamiratý yapýlacaðý duyuruldu. Karayollarý Dairesi Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre 26 Eylül Pazar günü sabah saat 06.00'dan itibaren yapýlacak çalýþmalar nedeniyle ulaþýmýn Hamitköy kavþaðýnda güney yöndeki servis yolundan, Þehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi (Tofaþ) kavþaðýnda ise Lefkoþa giriþ yolu baðlantýlý saðlanacaðý kaydedildi. TRAKTÖRÜ ÇALIP HURDA OLARAK SATTI Yeþilköy'de, aküsüz olan ancak çalýþýr durumdaki traktörü sahibinin evinin önünden çalarak hurda olarak satan þahýs polis tarafýndan aranýyor. Polis açýklamasýna göre isminin baþ harfleri A.A. (E-29) olan zanlý, 26 Aðustos'ta, Arif Toroslu'ya ait traktörü bir kamyona yükleyerek çaldý ve daha sonra hurda olarak 600 TL'ye sattý. Polis, zanlýnýn "hýrsýzlýk ve sahtekarlýkla para temini" suçlarýndan arandýðýný açýkladý. FECÝ DARP Gazimaðusa'da, E.A (E-33), A.A (E- 26), M.A (E-25) ve E.A (E-23); E.A'yý darp ettiði gerekçesiyle Ahmet Yýlmaz ve Erdal Yýlmaz'ý ciddi þekilde darp etti. Dün saat sýralarýnda meydana gelen darptan sonra E.A.'nýn, Erdal Yýlmaz'ýn sol yanak bölgesine tekme vurup, sol elmacýk kemiðini kýrdýðý, Yýlmaz'ýn kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk yardým tedavisinden sonra müþahede altýna alýndýðý kaydedildi. KUMAR Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Dee Europen Casino" ve Girne'de faaliyet gösteren "Viva Casino"da, polis tarafýndan dün yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri, bulunmalarý ve kumar oynamalarý yasak olan toplam 13 kiþi tespit edildi. HASPOLAT'TA ARABADA ÇIKAN YANGIN EVE DE SIÇRADI Haspolat'ta, önceki gün, saat sýralarýnda, Fethi Gamsýzoðlu'na ait ikametgahýn önünde park halinde bulunan araçta yangýn çýktý. Polise göre muhtemelen elektrik kablolarýnda meydana gelen kýsa devre sonucu çýkan yangýnýn, ikametgaha sýçramasý sonucu söz konusu ev kýsmen yandý. VERGÝ'NÝN 2. TAKSÝTÝ ÝÇÝN SON TARÝH 30 EYLÜL Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), 2010 yýlý Taþýnmaz Mal Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Eylül tarihinde sona ereceðini duyurdu. LTB'den yapýlan açýklamada, 50/95 sayýlý Taþýnmaz Mal Vergisi Yasasý uyarýnca Taþýnmaz Mal Vergisi mükelleflerinin ikinci taksitlerini 30 Eylül'e kadar belediye veznesine ödemeleri istendi. Açýklamada 30 Eylül'den sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaðý da belirtildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin En sonunda beklenen oldu. Aslýnda bilinmeyen bir þey deðildi. Ama artýk tüm þüpheler ortadan kalktý. Sabri Paþa (Sabri Yirmibeþoðlu) noktayý koydu. Ýþin Kýbrýslýcasý þöyle: Biz, Türkiye'nin Özel Harp Dairesi olarak halký galeyana getirmek için, iki toplumun arasýna nifak sokmak için Kýbrýs'ta cami da yaktýk. O cami yaktýk sözü, Paþa'ya beyninin bir oyunu oldu. "Cami yaktýk" deðil, cami bombaladýk olacaktý. Ýþ bu noktaya geldi madem artýk bazý marifetlerimizi, pardon, Özel Harp Dairesi'nin Kýbrýs'taki marifetlerinden bazýlarýný hatýrlatalým Ocak 1958 olaylarý: Ýngilizlerin üzerine Liseli talebeler saldýrtýldý, olaya halk da katýldý ve Ýngiliz, 7 kiþimizi öldürmek zorunda býrakýldý. 2-7 Haziran 1958: Türk Özel Harp Dairesi ile beraber Denktaþ Bey ve takýmý 7 Haziran 1958 akþamý Türkiye'nin Lefkoþa'daki Haberler Bürosu'na bomba attýlar ve, halký, "Rumlar Aygasiano'da Türkleri öldürüyorlar" deyerek Rumlarýn üzerine saldýrttýlar. Olaydan önce Ýngiliz Valisi bu komplonun haberini aldýðý için, Denktaþ'ý, Lefkoþa'daki Türkiye Konsolosu'nu ve Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðýný "bunu durdurun yapmayýn" diye uyardý. Neden Dr. Küçük deðil da Denktaþ? Çünkü Dr. Küçük Türkiye'de esir alýndýydý Bu saldýrý 5 Aðustos 1958'e kadar iki toplum arasýnda çatýþmalarýn sürmesine neden oldu. Ölü sayýsý toplam yüz on civarýnda. Taraflar eþite yakýn insan öldürdüler. 4- Bu olaydan 6 ay sonra Zurih ve Londra anlaþmalarý yapýldý ve toplum olarak Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ortaðý olduk. Buraya kadar çevrilen dümenlere bir deyeceðim yoktur. ENOSÝS korkusu içerisindeydik. ENOSÝS'i önleyeceydik, ya da Kýbrýs'tan yok olacaydýk. Halk buna karþý kendi baþýna örgütlenmiþ idi zaten. TMT bu örgütleri kendi çatýsý altýna aldý. Toplum korkmakta haklýydý. Makarios'un þöyle bir beyanatý vardý: Türkler müstevlilerin artýklarýdýrlar Kýbrýs'tan gitmelidirler. DENKTAÞ BÝR YUMRUCUK OLDU EKRANDA. NERDE ERDOÐAN-ÇÝÇEK? Ancak, Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti kurulduktan ve toplum bu Cumhuriyet'in ortaðý olduktan sonra, ENOSÝS ile Taksim, ve iki baðýmsýz devlete þeklinde bölünme yasaklandýktan sonra, ve da Garanti Anlaþmasý da imzalanýnca toplum rahat nefes aldý. Güveni arttý ve iþine gücüne baktý. Rumca konuþan ve/veya Hristiyan toplum da öyle... O nedenle toplumlar 21 Aralýk 1963'e kadar Denktaþ'ýn, Yorgacis'in, Kliridis'in, Makarios'un deliliklerini ciddiye almadýlar. Hal böyle olunca; 1- Camilerin bombalanmasý bizim toplumu galeyana getirmedi. Bir kere bizim toplumun %99'undan fazlasý, bu bombalarýn bizimkiler tarafýndan atýldýðýný düþündü. O günlerde ben "bu bombalar Makarios'un iþidir" deyen birisine rastlamadým. TMT mensubu arkadaþlarým da toplum gibi düþünürdü. "Bu iþ Denktaþ'ýn iþidir" Denktaþ'ýn yazýhanesinin kapýsýna konan bombanýn da Denktaþ'ýn bilgisi dahilinde konduðundan kimsenin kuþkusu yoktu. Bu olay ilaveten, Denktaþ ile Yorgacis arasýnda bir iþbirliði olduðu düþüncesinin toplumun kafasýnda yer etmesine neden oldu Aralýk 1963'te iki toplum arasýnda baþlatýlan olaylarýn Makarios tarafýndan baþlatýldýðýný da kabul etmedi bizim toplum. Düþünün... Lefkoþa'da silah çýkartýlýp bazý gruplara daðýtýldýðýndan, ve sürekli olarak karþý tarafý tahrik ettiklerinden TMT mensuplarýnýn %99'unun bilgisi yoktu. Bu gerçeði yýllar yýllar sonra öðrenebilecektik. Denktaþ Bey bir kez daha ayýp etti. Sabri Paþa konuþtuktan sonra da devam etti yalan söylemeye... "Akýlsýzlýk ettim" deyip toplumun karþýsýna çýkýp gerçekleri itiraf etmesinin zamaný geldi artýk. Sabri Paþa'nýn bu itirafýndan sonra ne R.T. Erdoðan'dan, ne Cemil Çiçek'ten bir ses çýkmadý. Bu toplumu bu felakete kendi devletlerinin sürüklediðini itiraf etmek çok mu zordur. Susmak Kasýmpaþalýlýða yakýþýr mý? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ZOR ZAMANDA KONUÞMAK Kýbrýs'taki uyuþturucu baronlarý, çeteler ve 'baba'larla ilgili bize bilgi veren tüm yurttaþlarýmýza teþekkür ederim... Ýsminin açýklanmasýný istemeyenleri saygýyla karþýladýðýmý da belirtmek isterim ayrýca. Farkýndayým elbette... Korkmakta herkes haklý... Herþey olabilir bu yerde... Zaten bu korku bile durumumuzun ne olduðunu açýkça ele verir... Geçtiðimiz gün birkaç yurttaþýmýz geldi gazeteye... Konuþtuk... Þikayetlerini dinledik... Ancak konu kapandýktan sonra baþka þeyler de anlattýlar... Ve onlar daha da önemliydi aslýnda yaptýklarý þikayetten... Çok daha önemli... Onu yazmamýzý istemediler ancak... Cesaretleri yetmedi... Bunun için onlara birþey olmasýn diye yazmadýk biz de... Ýyi mi ettik? Bakýn neydi söyledikleri... Ýsmet Felek kendilerine gelmiþ bir vakitler... Bir adam kaçýrma isteðinde bulunmuþ... Hem de kuzeyden deðil... Güneyden... Reddetmiþler bunu... "Öyle iþlere bulaþmayýz biz" demiþler... Söyleyin... Gazeteye yazýlmayacak þey mi bu? Ne demiþtik? Mafiozlarýmýz güney Kýbrýs'ta da at oynatýyor... Geçtiðimiz günlerde de yazdým... Koskoca Hilton Oteli'nden bile, sýrtýna ceket altýndan tabanca dayayarak adam kaçýrdýlar... Yine güneyde boþ bir araziye götürerek feci þekilde dövdüler ve ölümle tehdit ettiler... Araþtýrmalarýmýz, Elmas Güzelyurtlu cinayetine karýþmýþ olanlarýn da aralarýnda olduðunu gösteriyor... Mesele yalnýz bir eroin meselesi olmaktan çoktan çýktý sevgili okurlar... Bir sistem meselesi bu... Birisi bana, -Dikkatli ol, bu kez savaþtýðýn güç baþka bir güce benzemez, demiþti... Daha önceleri askerle karþý karþýya geldik... Polisle... Hükümetle... Peki, þimdi karþýmýzda olan güç neden benzemezmiþ hiçbirine... Nedeni basit... Çünkü bu kez hepsi de içinde... Askeriyle, polisiyle, siyasisiyle ve iþadamýyla... Tamam... Yazmayalým kimsenin ismini... Bize anlatýlanlarý yazalým, ama anlatanlarý yazmayalým... Þiddet ve ölüm tehditiyle karþý karþýya gelmiþ olanlarýn baþýna bela sarmayalým bir de biz... Ne olacak peki? Nasýl kurtulacaðýz? Bir kez daha teslim olmayacak mýyýz o zaman alçaklara? Hani ben yanmasam, sen yanmasan, o yanmasa, karanlýklar çýkmazdý aydýnlýða? Karanlýkta mý kalalým? Fazýl Önder 1958'de baþýný koymuþ bu yola... Herkes susarken susmamýþ... Çarþý ortasýnda güpegündüz vurulmuþ ve býçaklanmýþ... Ve korkudan kimse yürüyememiþ bile cenazesinin arkasýndan... Bundan dolayý Küçük Kaymaklý mezarlýðýndaki mezarý bile bilinmiyor hala... Ailesi, þüpheli olan bir mezardaki kalýntýlar için DNA testi yaptýrmaya çalýþýyor... O mu, deðil mi diye saptamak için... Eðer Fazýl Önder'i baþka Fazýl Önder'ler izlemiþ olsaydý, hýrslarý mantýðýnýn önüne geçen bir adamýn eline kalmazdýk kýrk yýl... Bir Ayhan Hikmet, bir Ahmet Gürkan ve bir de Derviþ Kavazoðlu çýktý yalnýz... Ama onlar da yalnýz býrakýldýlar... Katledildiklerinde gerçeði haykýrmaya yine yetmedi kimsenin cesareti. Dað gibi sorunlarýn içinde kývranan ve her gün biraz daha nefessiz kalan bir toplumuz... Artýk ölenlerin arkasýndan aðýt yakma ve kanlarýnýn akýtýldýðý yerlere çiçek býrakma cesaretine kavuþtuk artýk belki... Ama zor zamanda konuþma cesaretine sahip olamadýk daha...

3 AFRÝKA dan mektup... TORPÝLLÝYE KELEPÇE TAKMAK KOLAY MI? Kurtlar Vadisi'nin KKTC dizisinden bugün sizlere birkaç belge daha sunuyoruz sevgili okurlar... Bu belgeler, burada tutuklanan ve sonra da Türkiye'ye iade edilen Ýsmet Felek'in ne kadar torpilli olduðunu açýkça gözler önüne seriyor... Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nurettin Ak'ýn KKTC adli makamlarýna yazdýðý bir talep mektubu bu belgelerden biri... Ne zaman yazmýþ? 16 Nisan 2010'da... Ne diyor? Ýsmet Felek 7 Þubat 2009'da ele geçirilen eroinin bir kýsmýnýn sahibi imiþ... Yaptýklarý soruþturmada saptamýþlar bunu... Ýsmet Felek o sýralarda KKTC'de... Mahkeme Baþkaný Nurettin Ak KKTC makamlarýndan iadesini talep ediyor onun Nisan tarihinde yazýlan bu mektup ne zaman geçmiþ KKTC makamlarýnýn eline? 42 günde olabilir mi? Mümkün mü? Sýradan bir mektup mu ki bu böyle bir gecikme talihsizliðine uðrasýn... Baþka kokular geliyor bu meseleden... Torpil kokusu... Öyle görünüyor ki, KKTC güvenlik makamlarý Ýsmet Felek'i tutuklamakta pek acele etmemiþler... Ýsmet Felek, iade talep mektubu yazýldýktan sonra aðýrlanmýþ bizim sarayda... Üniversitelerimize Ümit Doðay Arýnç'la bu yazýdan sonra konuk olmuþ... Serbestçe gezip tozmuþ kýsaca, ortada böyle bir tutuklama kararý varken... Kime nasip olur ancak bu? Güvenlik makamlarý ile hükümette seçkin dostlarý olanlara... Ýade talep yazýsý 16 Nisan'da gönderilmiþ KKTC'ye... Felek ise 28 Mayýs'ta tutuklanmýþ Temmuz'da da iade edilmiþ Aðustos'ta ise ilk duruþmasýna çýkmýþ Ýstanbul'da... Mahkemenin KKTC makamlarýna gönderdiði talep yazýsýnda 'ivediliðe' vurgu yapýlmýþ oysa... Þöyle diyor mektubun sonunda yargýç: "Yargýlamanýn en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý için istemin ivedilikle yerine getiirlmesi ricasý ile yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür eder ve saygýlar sunarým." Bugüne kadar bu konuda yaptýðýmýz araþtýrmalarda Ýsmet Felek'in sýradan bir uyuþturucu zanlýsý olmadýðýný, burada çok yüksek makamlardaki bazý kiþilerin himayesi altýnda pek çok iþ çevirdiðini saptadýk... Zaten elde ettiðimiz fotoðraflar da, iliþkileri konusunda edindiðimiz bilgiler de, onun sýradan bir çeteci olmadýðýný gösteriyor. Cezaevindeki ziyaretçi listesinden bile rahatça anlaþýlýr bu... Mehmet Çangar bile herþeyi göze alarak ziyaretine gitmiþ cezaevine... E, böyle torpilliye bu memlekette kelepçe takmak kolay mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS 3 ilkokulda uyarý grevi yaptý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Gazimaðusa bölgesindeki 3 ilkokulda öðretmen eksikliði gerekçesiyle uyarý grevi yaptý. KTÖS, Dörtyol, Geçitkale ve Türkmenköy ilkokullarýnda saatleri grev gerçekleþtirdi. ÖZHÜR KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür Dörtyol Ýlkokulu'nda grevle ilgili yaptýðý açýklamada, okullarýn açýlmasýndan itibaren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'yla yapýlan görüþmelerde sonuca ulaþýlamamasý nedeniyle bugün 3 okulda iki ders saatlik uyarý grevi gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Özhür, "ülkeye aktarýlan nüfusun" yarattýðý sorunun eðitim ve saðlýk alanlarýnda kaos yaratmaya devam ettiðini savunarak, nüfus politikasý nedeniyle her geçen yýl eðitim ve saðlýktaki ihtiyaçlarýn arttýðýný kaydetti. Özhür, eðitim yýlýna önlemler alýnmadan baþlandýðýný belirterek, öðretmenlerin daha verimli olabilmesi, öðrencilerin de kaliteli eðitim alabilmeleri için sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn belli sayýya çekilmesi gerektiðini kaydetti. Yeni eðitim yýlýnda, öðretmen eksikliði, sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn çokluðu ve öðretmenlerin görev yeri deðiþikliði sorunlarýyla karþý karþýya olduklarýný söyleyen Özhür, öðretmen görev yeri deðiþikliklerinde partizanlýk yapýldýðýný iddia etti. Kamuoyunda öðretmenlerin "para için grev yaptýðý" yönünde yanlýþ bir izlenim bulunduðunu kaydeden Özhür, 28 ilkokulda öðretmen eksikliði bulunduðunu, KTÖS'ün tarihinde hiç bir zaman para için eylem yapmadýðýný ifade etti. Özhür, KTÖS'ün, eðitimin kalitesini artýrmak ve eðitim üzerinden politika yapýlmasýný engellemek için eylem yaptýðýný, bugün de "öðretmen istiyoruz ve çocuklarýn eðitimi aksamasýn" diye greve gittiklerini belirtti. Özhür, öðretmen eksiklikleri giderilmemesi ve "parti rozetine göre görevlendirmelerden" dönülmemesi halinde, pazartesiden itibaren grev yapan okullara yenilerini ekleyeceklerini kaydetti. % 100, % 75 VEYA % 50 FAÝZ ÝNDÝRÝMLÝ UYGULANACAK Üreticilere yüzde 13 faizli yatýrým ve iþletme kredileri KKTC'de tarým ve hayvancýlýk alanýndaki üreticiler için düþük veya sýfýr faizle kredi uygulamasýnýn kriterlerini düzenleyen protokol imzalandý. Protokolü, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre ile Ziraat Bankasý KKTC Genel Müdürü Mahmut Demirci imzaladý. TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen de protokole, onur þahidi olarak imza koydu. Buna göre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile Ziraat Bankasý iþbirliðiyle ilk etapta 2.5 milyon TL'lik faiz farký üreticilerin kullanýmýna sunulacak ve üreticiler, yüzde 13 faizli iþletme ve yatýrým kredilerini, yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 indirim oranlarýyla alabilecek. Kredilerin vadeleri 2 ile 7 yýl arasýnda deðiþecek. Ýþletme kredisinde üst limit 200 bin TL, yatýrým kredisi en az 10 bin TL ve en fazla 250 bin TL; projeli yatýrým kredisi de en az 250 bin TL olacak. Yatýrým tutarý 250 bin TL'nin üzerindeki projelere faiz destekli tarýmsal kredi kullandýrýlabilmesi için TC Yardým Heyeti'nin uygun görüþü alýnacak. TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, KKTC Ziraat Bankasý Genel Müdürü Mahmut Demirci, yetkililer ve üretici örgüt temsilcilerinin katýldýðý Lefkoþa Merit Otel'deki imza töreninde, imzalarýn atýlmasýnýn ardýndan, Mahmut Demirci, "KKTC'de Düþük Faizli Tarýmsal Kredi Dönemi Baþlýyor" baþlýklý bir sunum yaparak TC ve KKTC'de tarým ve hayvancýlýk, Ziraat Bankasý'nýn rolü ile uygulanacak kredi sistemi hakkýnda katýlýmcýlara geniþ bilgi verdi. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ TÜRKÝYELÝ KÖÞE YAZARLARININ ÇÝFTE KAVRULMUÞ STANDARTLARI Türkiye'de hükümet yanlýsý köþeyazarlarý hükümete toz kondurmama durumlarýný þöyle açýklarlar: -Muhalif olacaksan askere, derin devlete, generallere muhalif olacaksýn. Burada 1 yanlýþlýk yok. Tek sorun standartlarýn ÇÝFTE KAVRULMUÞ olmasý. Yani kendin için söylediðin þeyi AFRÝKA yapýyor DA neden AFRÝKA'ya bunca yýldýr kör bakýyorsun/ AFRÝKA'yý neden bunca yýldýr saðýr dinliyorsun. MESELA. Üstelik "Baþbakan'a posta koymak kolay/ sýkýysa Genelkurmay Baþkaný'na posta koy" sözünün Türkiye'de geçerliliði kalmamýþ aðbi. Zira Baþbakana posta koymak DA eskisi kadar kolay deðil artýk sizin oralarda. Zira Tayyip Erdoðan var karþýnda Yýldýrým Akbulut yok. Di mi ama? Zira Ýrsen bey senin baþbakanýn deðil./ Senin baþbakanýný Ajda Pekkan kadýn sansa 7 buçuk þiddetinde depremden beter sallanýrsýn./ Oysa burada 1 tek Arif Albayrak sallandý/ partisinde artçý þoklar bile yaratmadý bu sallanma. Çeteler deþifre olurken karanlýk iliþkiler ortalýða dökülüp saçýlýrken Albayrak postayý Baþbakan'a koyuyor ve fakat CTP bunu DA yapamýyor./ Belediye nezdinde muhalefet daha 1 güvenli geliyor CTP'ye../ Postayý Bulutoðlularýna koyuyor. AFRÝKA her gün suç duyuruyor DA Polis Sivile Baðlansýn'cý muhalefetinin sivil kahramanlarý BÝLE Polisin baðlý olduðu makamdan herhangi 1 þey istirham etmiyor. Sen Türkiye basýnýnýn kahraman köþecisi: Senelerce hükümetlere muhalefet ede ede buraya kadar geldin./generallere gözünün üstünde kaþýn var demedin./ Çünkü sen Ordunun gözünün bebeði/ Ordu da senin gözünün nuru idi. En zengin Paþa DÝYE dünyada ünlenen 12 Eylül'ün cuntacý generalinin milyonlarca dolarlýk rüþvetle adý çýkýnca 1 soruþturma yapmaya teþebbüs etmedin senelerce./ Þimdi Paþa almýþ yaþýný baþýný/ 1 ayaðý deðil 1 buçuk ayaðý çukurda./ Ve sen ancak þimdi konuþabiliyorsun FÝ tarihinden kalma rüþvet hikayesini. Tamam hakkýný teslim ediyorum: Paþalara postayý koydun/ darbe planlarýný ortaya döküþtürdün/ ýslak imza þeysini bile deþifre ettin... Ve fakat Paþalara posta koyarken Sivillerden Paþalar yarattýn./ Paþalarýn putlarýný yýkarken Ýmamlara tapýnmaya baþladýn? Herþey tersine döndü GÝBÝ 1 durum yaþanýyorsa DA Türkiye'de/ yaþanan þeyin tersi her zaman daha iyi olamýyor/ bazen 1 þeyin tersi GÝBÝ görünen þey 2 ileri 5 geri týpkýsýnýn aynýsý DA olabiliyor. Sen Türkiye basýnýnýn Aslan Köþecisi: Senin turnosol kaðýdýn var DA benim yok mu: Ben de seni Kýbrýs'a ve Kürtlere bakýþýnla ölçerim ÞIRRAKKK diye. Kürt meselesinde tarih mütemadiyen tekerrürün Anasýný bellerken/ Kýbrýs'ta DA tekerrürün Allahý yaþanýyor./ Ve sen sadece hükümetine benzemekle kalmýyorsun bu 2 mevzuda: Orduna da benziyorsun icabýnda. Merak ediyorum: Türkiye'de muhalefet ettiðin askerlerin hepsinin Misak-ý Milli sýnýrlarý dahilinde olmasý kaderin oyunu mu/ feleðin iþi mi/ tesadüfi mi/ kasti mi?ne? Ýþte 1 Paþa çýkmýþ KIBRIS'ta halkýn düþmana karþý hassasiyetini kabarýk tutmak için camileri bombaladýk GÝBÝSÝNDEN 1 þeyler geveliyor./ Sonra MESELA diyor NETEKÝM. Camileri bombalama olasýlýðý olan Paþalarýn yargýlanmasýndan 1 þey anlamadýk/ girdiler çýktýlar girdiler çýktýlar/ mevzu karýþýk evraklar hafif kýrýþýktý. Ýþte ciddi ciddi geçmiþte cami bombaladýðýný aðzýndan kaçýran 1 Paþa. AKP Hükümeti Allah'ýn izni Peygamber'in kavliyle epeyce güç kazanmýþ durumda./ Artýk Paþalara posta koymak çocuk oyuncaðý. Kýbrýs'ýn Ergenekona dahil edilmemesinde 1 katakulli varsa napýcaz bunca katakulli arasýnda?/ Çünkü senelerce Paþalara gözünün üstünde kaþýn var demedin/ þimdi de AKP Hükümetine burnunun altýnda aðzýn var demiyosun YANÝ./ Sen Türkiye'nin Ýkinci cumhuriyetçi antimilitarist sivilleþmeci yazarý: Mevzu Kýbrýs'a gelince 1 ayaðýnda POSTAL 1 ayaðýnda TAKUNYA/ Hocaefendiye sonsuz hürmetler sunarak dolanýyorsun bu arka bahçede./ Mesele Kýbrýs'a dayanýnca kozmik odalarda ýþýksýz kalýyorsan-ki öyle görünüyornasýl çýkýcaz aydýnlýða?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Neler yapmadýk ki bu vatan için neler Kimimiz nutuk çektik Sarayönü Meydaný'nda Kimimiz de yaktýk bombaladýk camiler Tahrik tohumlarý kaynattýk milletin kanýnda Kalay "ANAVATAN" "YAVRUVATAN"IN ÝLERLEMESÝNE ÇOMAK MI SOKUYOR? Tam da KKTC eðitim adasý olacakken, "Anavatan" bu olaðanüstü ilerlemeye çomak mý sokuyor? "Anavatan", "Yavruvatan"a bir tezgah mý düzenliyor? Hayatlarýný Türkiye'ye yalakalýk yaparak geçirenlerin Türkiye'ye þüpheyle bakmaya baþlamalarý ne kadar tuhaf aslýnda. Milli hissiyatý kabaran çevreler, "Yavruvatan" ayaklarýnda "Anavatan"a sitem ediyor. Kimbilir ne çýkarlar var bu kabaran milli hissiyatýn altýnda. Yoksa bugün galeyana gelenler de bal gibi biliyor bu üniversitelerle "eðitim adasý" olunamayacaðýný. Bir elinizi vicdanýnýza, bir elinizi baþýnýza koyun ve kabul edin artýk: Beceriksizliðimiz tavana vurdu, üniversiteler dahil, herþeyi yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk. "Anavatan"la birlikte yedik bütün haltlarý. Þimdi "Anavatan" geriye çekiliyor ve haltlarýmýzla baþbaþa býrakýyor bizi. Mevzu bu... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝZÝMKÝNE SIRA GELMEZ Eski Genelkurmay Genel Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu bir TV söyleþisinde Kýbrýs'ta camiyi yaktýklarýný itiraf etti... Daha sonra "mesela" diyerek üste çýkmaya çalýþtý, ama boþuna... Aslýnda birçok insanýn bildiði ama konuþmaya cesaret edemediði gerçekleri söyledi Yirmibeþoðlu... Bu büyük bir itiraftýr... Denktaþ yýllarca topluma yalan söyledi bu konularda... Bilmezdim diyemez, çünkü TMT'nin istihbarat sorumlusu bir kiþinin bunlarý bilmemesine kimse inanmaz... Ha, yemine baðlý kalarak konuþmamýþsa, þu anda bu konudaki yemin bozulmuþ demektir! Toplumu karanlýk yýllara hapseden Denktaþ ve Ankara, o dönemin hesabýný vermelidirler. Mesela Kumsal Cinayeti vardýr... Gazeteci Ömer Sami Coþar'ýn anýlarý nerededir? Yakýn zamana gelelim isterseniz... Bizim tutuklanmamýza... Neden tutuklandýðýmýzý, neden matbaamýzýn bombalandýðýný ve neden haczedildiðimizi biz biliyoruz da, bizi suçlayan Denktaþ ve çevresi o günlerde topluma, geçmiþte yaptýklarý gibi, yine yalan söylemiþlerdi... Hele Denktaþ, sahte Rum casusu yaratmýþ ve delilleri gördüðünü söylemiþti... Rum casusu fazla para istediði için belgeleri alamadýklarýný bir ayaðý üstünde söyleyip durmuþtu... Birkaç yýl sonra rasgele karþýlaþtýk... Arabadan inerken tokuþtu, onu kucakladým ve "Yaþlandýn artýk" dedim... "Öyle" dedi ve ona casusluk olayýný sordum.. "Dua edin ki Ýbrahim Aziz belgeleri vermedi. Verseydi güneþ yüzü görmezdiniz" dedi. Söylediði yalanýn Allah'ýydý... Ýbrahim Aziz Denktaþ'tan kaçýp kurtulabilen ender Kýbrýslý Türklerdendi. Bir ayaðý çukurda olan Denktaþ'ýn içindeki þeytan hala dipdiriydi anlaþýlan. Bir taþla iki kuþ vuracaðýný sanýyordu... Ýbrahim Aziz'le aramýzý bozacaðýný ve böylece öyle de olsa intikam alacaðýný sanýyordu. Yalanýn en büyüðüydü söyledikleri... Matbaamýz bombalanmýþ... Ertesi gün bizim kendi kendimizi bombaladýðýmýz yalanýný da söyleyerek kamuoyunu bir daha yanýltmaya çalýþmýþtý... Hatta o kadar ileri gitmiþti ki, bombalayaný görüp ihbar edene 5 bin TL ödül vereceðini açýklamýþtý.. Hem kendisinin bilgisi olmadýðýnýn düþünülmesi, hem de belki birisi bizlerden birini ihbar eder de anamýzdan emdiðimiz sütü burnumuzdan getirirler hesabý vardý kafasýnda... Avukatlarýn, Kavazoðlu ve Miþaulis'in öldürülmesini... Kutlu Adalý'nýn katledilmesini... Hangi birini yazýp çizmeli... Her kaldýrýlan taþýn altýndan kimin çýktýðýný bilmeyen mi var? Aslýnda Kýbrýs'ta yapýlanlar için AÝHM'ye ve Uluslararasý Adalet Divaný'na þikayette bulunulmalý... Baþta Denktaþ olmak üzere olaylarda adý geçen herkesin yargýlanmasý saðlanmalýdýr... Ben de þimdi Ali Nihat Özeyranlý'yý merak etmeye baþladým... Acaba bize kurduklarý komployu ne zaman itiraf edecek... Denktaþ'ýn itiraf etmesinden umudum yok çünkü... Onun itiraf etmesi gereken herhalde çok þeyi var da ondan... Bizimkine sýra gelmez... ÝRSEN KÜÇÜK: Koalisyon arayýþlarýmýz sürecek Baþbakan Ýrsen Küçük, New York'ta bulunan Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün dýþýndaki bakanlarýn da katýlýmýyla Lefkoþa Merit Hotel'de dün düzenlediði "Emin Adýmlarla Geliþme ve Ýstikrar" adlý basýn toplantýsýnda, 17 Mayýs'tan beri görev baþýnda olan hükümetinin icraatlarýný ve hedeflerini anlattý. Bürokratlarýn da hazýr bulunduðu toplantýya basýn büyük ilgi gösterdi. Basýn toplantýsý öncesinde kokteyl verildi. Ýrsen Küçük basýn toplantýsýnda, saðlýklý sosyo-ekonomik bir yapý, kalkýnmýþ, halkýnýn yaþam standartlarý yüksek; emin adýmlarla geliþme ve istikrar içinde bir KKTC hedefiyle çalýþtýklarýný vurguladý. Kamu reformu çalýþmalarýnda tüm toplum kesimleriyle uzlaþma saðlanmasýnda ýsrarlý olacaklarýný belirten Baþbakan Küçük, yapýlacak reformun amacýnýn; devletin vatandaþa kamu hizmeti anlayýþýnýn önümüzdeki yýlý kapsayacak bir vizyonla çaðdaþlaþtýrýlmasý olduðunu kaydetti. Küçük, baðýmsýz milletvekillerinin katýlýmýyla 26 milletvekiline ulaþan partisinin koalisyon arayýþlarýný sürdüreceðini belirtti, ancak parti tabanýnýn kabul etmeyeceði bir koalisyona girmeyeceklerini ifade etti. Siyasetin temel görevinin doðrular için gerekli düzenlemeleri yapmak olduðunu söyleyen Baþbakan Ýrsen Küçük, icraatlarýyla doðrularda hak, hukuk, adalet ve ahlak çerçevesinde ýsrar edeceklerini; halkýn siyasete ve siyasetçiye güvenini artýracaklarýný kaydetti. Baþbakan Küçük, AB uyum yasalarýndan Dr. Küçük'ün büstü meclis avlusuna dikiliyor Kýbrýs Türk Halký'nýn Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazýl Küçük'ün büstü Cumhuriyet Meclisi avlusuna dikiliyor. Dr. Fazýl Küçük Vakfý Baþkaný Süheyla Küçük baþkanlýðýndaki vakýf heyeti, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'i ziyaret ederek, Dr. Fazýl Küçük'ün büstünün meclis avlusuna dikilmesini istedi. Vakýftan yapýlan açýklamaya göre, görüþmede Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Dr. 7'sinin yakýnda Cumhuriyet Meclisi'ne sevk edileceðini belirtti. Maliye'nin tedbirleriyle, bu yýlýn ilk 8 ayýnda geçen yýla göre toplanan KDV'de yüzde 9.4 artýþ; toplam mahalli gelirlerde ise yüzde 13 artýþ saðlanmasýnýn olumlu geliþmeler olduðuna iþaret eden Ýrsen Küçük, "Hükümetimizin amacý; KKTC ekonomisinin döneminde beklenen büyüme trendini yakalamasýný saðlamak ve sürdürülebilir bir ekonomik yapý oluþturmaktýr" dedi. Baþbakan Küçük, telekomünikasyon sektörünün liberalizasyonu konusundaki projeyi ilgili paydaþlarla paylaþtýklarýný, sektörün nasýl devam edeceðinin kýsa zamanda netleþeceðini açýkladý. Ülkenin en yakýcý sorunu haline gelen trafik kazalarýna karþý önlemlere deðinen Küçük, AB standartlarýnda bilgi toplanmasý için yazýlým projesinin tamamlandýðýný bildirdi ve trafik güvenliðini artýracak önlemlere kaynak ayýrdýklarýný söyledi. Fazýl Küçük Vakfý'nýn önerisini olumlu karþýlayarak, çok kýsa sürede Dr. Fazýl Küçük büstünün Meclis avlusuna dikilmesi için gerekenin yapýlacaðýný söyledi. Bu çerçevede gerekli altyapý çalýþmalarý süratle tamamlanarak, Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýk Divaný'nda karar üretilip, Cumhuriyet Meclisi'nin resmi açýlýþ günü olan 1 Ekim 2010 tarihinde törenle Dr. Fazýl Küçük büstünün açýlmasý hedef olarak konuldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YALANCILARIN MUMU Adý Sabri Yirmibeþoðlu... Kýbrýs'ta sivil direniþi örgütleyen isim olduðu söyleniyor yýlýnda Türkiye Özel Harp Dairesi'nin Kurmay Baþkanlýðýný yapmýþ emekli bir orgeneral... Kendisi Yirmibeþoðlu olduðu halde, bu dehþet verici itirafý yapmak için neden 25 yýl deðil de 48 yýl beklediði anlaþýlamadý! Ya da kimbilir, herhalde yaþlýlýktan olacak, bilerek ve isteyerek deðil, kazara aðzýndan kaçýrýverdi! "Halkýn mukavemetini artýrmak için düþman yapmýþ gibi bazý deðerlere sabotaj yapýlýr. Mesela bir cami yakýlýr. Kýbrýs'ta biz bunu yaptýk. Bir cami yaktýk" dedi. Kýbrýs'ta Türkler ve Rumlar birbirine nasýl düþürüldü, nasýl düþman edildi sorusuna yanýt arayanlarýn, artýk hiç kafa yormasýna gerek kalmadý bu itiraftan sonra. Suçlu ayaða kalktý ve "Kýbrýs'ta camileri ben bombaladým, ben yaktým" dedi. Halký galeyana getirip "mukavemeti" artýrmak için yapmýþlar bunu! Baþardýlar mý? Hem de nasýl? Halk öyle bir galeyana geldi, öyle bir mukavemete girdi ki... Bir yandan Rumlar ateþe odun attý... Bir yandan biz... Kýbrýs kana bulandý. Bugün hangi aðacýn altýna, hangi tepenin ardýna, hangi vadiye bir kazma vurulsa altýndan insan kemikleri fýþkýrýyor! Ada ikiye bölünmüþ... Kýbrýs sorunu içinden çýkýlamayacak bir labirente dönüþmüþ. Tebrikler general... Hedef 12'den tam isabet... Yirmibeþoðlu'nun sözlerini yorumlamasý istenen Denktaþ, her zamanki gibi demagojiye sarýldý yine. Rumlar 107 camiyi yerle bir etmiþler... Okullarýmýzý yakmýþlar. Onlarla uðraþacaðýmýza kendimizi suçluyormuþuz. Yirmibeþoðlu'nun sözleri yanlýþ anlaþýlmýþ. Ýlahi Rauf bey... Siz de adamý fýtýk edersiniz yani... Yirmibeþoðlu, "Halkýn mukavemetini artýrmak için düþman yapmýþ gibi Kýbrýs'ta cami yaktýk" dedi mi demedi mi? Adam açýkça "camileri biz yaktýk" diyor iþte. Yoksa siz bunu "camileri biz yakmadýk" diye mi anladýnýz? Üzülmeyin caným... Yanlýþ anlamak yalnýz size deðil, herkese mahsus. Hele yaþ da oldukça kemale ermiþse... Yine de þükrediyoruz buna... Camiler kendi kendilerini bombalayýp yaktýlar da diyebilirdiniz yani... Hatta daha da ileri giderek delilleri görmüþ bile olabilirdiniz maazallah... Ama nemelâzým... Mücahit Komutanlarý Derneði Baþkaný Hasan Keskin sizinle ayný görüþte deðil. O, komutanýný yalancý çýkarmadý sizin gibi. Ne dedi Yirmibeþoðlu'nun o dehþetengiz itirafý üzerine? "Paþam öyle diyorsa öyledir herhalde." Ne demektir bu? Ben paþamýn dediðine bakarým demektir. Koskoca paþanýn yalan söyleyecek hali yok ya... Cami yaktýk diyorsa yaktýk... Bunun yanlýþ anlaþýlmasý mý var? Bu arada bir itiraf da sizden geldi. Camileri Türkler bombalamadý ama Kýbrýs Türk Haberler Bürosunu Türkler bombaladý. Ama bunun bir iki sorumsuz kiþinin iþi olduðunu söylüyorsunuz. Dedik ya... Yaþ kemale erince insan birçok þey gibi dilini de tutamýyor bazan. Aðzýndan kaçýrýyor... Sonra da dönüp "Yanlýþ anladýnýz" diye herkesi anlayýþý kýt aptallar yerine koyuyor. Yirmibeþoðlu'nun sözleri, sizin yýllardýr yalanlarla örtmeye çalýþtýðýnýz bir doðrunun itirafýndan baþka birþey deðil. Yalancýnýn mumu hep yatsýya kadar deðil, 48 yýl bile yanarmýþ bazan...

5 25 Eylül 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Durdum tarihe baktým beðenmedim. Coðrafyaya baktým beðenmedim. Hesaba baktým, hiiiç beðenmedim. Çakýcý "Emekliler bilsin ki, haklarýný korumak için çalýþacaðýz" demiþ. - Ýyi söylemiþ, güzel söylemiþ, kendisine de yürekten inanýyoruz ama biz ölmeden o haklarý alýrsa bir anlamý olur ancak. Çok miktarda cinsel gücü artýrýcý hap bulunmuþ - Ýnsaf yahu Hade maliyeyi anladýk polis de mi emeklilerin peþine düþtü. Hasipoðlu ve Tancer'in UBP'ye transferinin etik olup olmadýðý tartýþýlýyormuþ. - Vazgeçin oðlum tartýþmaktan Bu konu, daha önce tartýþýlmýþ ve oybirliði ile etik olmadýðýna dair karar alýnmýþ bir konudur. Verdiði iþi zamanýnda ve iyi yapmayan adamýn çenesini kýrmýþ.. - Ben de sandým, müdür memuru dövdü. Meðer kaportacý, çýraðýný dövmüþ. "Barýþa Sen De Katýl" projesi baþlatýlmýþ. - Biz katýlacaðýmýzý daha önceden birçok defalar bildirmiþtik. Eðer yeni liste yapacaksanýz, bir zahmet bizi de yazýn lütfen. Soru: Biz gençler olarak ülkenin siyasi gidiþini beðenmiyoruz. Milletvekillerinin istifasý ve baþka partilere transfer olmasý yasaklanmalý.. Bu hiç de etik bir davranýþ deðil. Senin görüþün nedir be Erdoðan abi bu konuda? Yanýt: Bir zaman ben de sizin gibi düþünüyordum ve yasaklanmasýný istiyordum. Ama þimdi yasaklanmasýndan yana deðilim. Milletvekilleri istedikleri anda istifa etmeli ve punduna getirdikleri anda istedikleri partiye girebilmeli. Böylelikle çürük yumurtalar anlaþýlmýþ olur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI AVCI ÝÇÝN SÖYLENENLER, TANCER ÝÇÝN GEÇERLÝ DEÐÝL MÝ? Anýz yakýlmasý ile Sigara yakýlmasý arasýnda fark var mýdýr? Yoktur Her ikisi de zararlýdýr. Sigara ciðeri, Anýz tarlayý harap eder. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, anýzlarýn yakýlmasýyla ilgili konferans düzenlemiþ bulunuyor. Konu tartýþýlacakmýþ. Mutlaka bir faydasý olacaktýr Ama, ne gereði var! Madem ki yýllarca tartýþtýk Ve mademki günün sonunda, "anýz yakmak zararlýdýr" noktasýnda birleþtik, nesini tartýþacaksýn daha. Niçin tartýþacaksýn daha? Sadece "Anýz yakýlmasý" ile bitmiyor tartýþmalarýmýz. Döne döne ayný konularý diþleyip duruyoruz Bal yapmaz arýdan farkýmýz kalmadý. Bakýyorum; Hasipoðlu ve Tancer'in UBP'ye transferinden sonra, bu hareketin etik olup olmadýðý tartýþmalarý alevlendi birden. E durun yahu bakalým Daha dün denecek kadar kýsa bir süre önce bu konuyu da tartýþmadýk, Alanlý'yý, Gökmen'i, Avcý'yý ve daha bilmem kimleri yerden yere vurmadýk mý? Rezalettir, satýlmýþlýktýr, ihanettir demedik, altýna da mühürü vurmadýk mý? Eee.. Hasan için geçerli olan, Hüseyin için de geçerli ise bu tartýþmalar niye? POLÝSÝN BÜYÜK BAÞARISI Polis yaptýðý büyük bir operasyonla, ülkeye kaçak olarak girmiþ çok miktarda "cinsel gücü artýrýcý" ilaç bulmuþ. Haberi alýnca, sevindik polisimizin bu büyük baþarýsýna! Aferin, iyi istihbarat yapmýþlar, keþke hep böyle olsalar dedik. "Kedi olalý bir fare tuttular" diye takdir edenler bile oldu. Sonra bir de öðrendik ki, ilaçlarýn çoðu eczanelerden toplanmýþ. Ve güldük tabii halimize.. Yasak maddeler ülkeye gizlice girmiþ Patrona teslim edilmiþ.. Patron bunlarý bir güzel depolamýþ.. Sonra teker teker elden çýkarmýþ.. Mallar boy boy raflara dizilmiþ Açýk açýk satýþýna baþlanmýþ ki polis de operasyon yapmýþ! Allah Allah.. Madem eczanelerde açýkça satýlýyordu, ne gerek vardý polis operasyonuna... Ya da bunun nesi operasyon, nesi baþarý? Bu durumda, belediye zabýtalarý bile toplayabilirdi raflardan! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kusura bakmayýn ben hikâyenin baþýný kaçýrdým. Bu Ýsmet Felek dediðiniz iþportacý gibi geze geze BMW mi satýyor yani?! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ARTIK O SORU SORULMALI... ÝSTANBUL-Neden yaptýnýz? Ramazan bir ay sürdü ve geçti. Ýftar çadýrlarý ile ilgili yazýlacak o kadar trajikomik olaylar vardý ve sýraya da koymuþtum hepsini... Ancak Ramazan bitti, yazýlara fýrsat gelmedi. Çok mu hýzlý geliþiyor olaylar, yoksa sabah programlarýna baþlarken her gün sunucularýn söylediði gibi, "Bu gün de çok yoðun bir gündem bizi bekliyor" misali gündem mi yoðun? Yoðunluk arasýnda kendimizce en önemli veya en güncel neyse onu yazýyor, gerisini baþka bir güne saklýyoruz. Ben böyle yaparým... Ancak saklanan yazýlar gündemden düþünce önemlerini yitirirler ve haliyle güme giderler. Bugün kafamda baþka bir konu tasarlamýþtým ki karþýma Yirmibeþoðlu ve Denktaþ çýktý. Yerde dokuz Baflý yatýyordu. Kimisinin vücudu delik deþik, kimisi simsiyah, kimisinin kafa kemikleri kýrýk ve beyni dýþarýda idi. Yerde upuzun yatýyordu onlar ve ben çocuk halimle bakarak onlara kýyanlara lanet ediyordum. Çatýþmalarý dün gibi hatýrlar o korkunçluðu hala titreyerek yaþarým. Bir daha, bir daha girer rüyalarýma kâbusum olurlar. Her tehlike aydýnlýklar için yaþanmalýysa eðer Ne içindi o katliamlar ve vahþet... Hani nerede aydýnlýk? Sýrlar vardýr hayat kurtarýr, sýrlar vardýr hayat karartýr ve sýrlar vardýr rahatlatýr insaný. Adam yýllarca Kýbrýs'ta özel görevli olarak bulundu. Bu türleri de çok iyi hatýrlýyorum, onlar aramýzda birer kral gibi dolaþýrlardý. Kimisi sancaktar diye geldi, kimisi bayraktar. Bazýlarý bankacýydý güya, bazýlarýysa öðretmen. Ama hepsinin de bir hedefi ve ellerine yazýlý verilmiþ birer görevleri vardý. Ýfþaatta bulunan zata, yani Yirmibeþoðlu'na TMT 'yi örgütleme iþi verilmiþti. Tam layýðý ile icra etmiþ iþini, anlattýðý gibi. Ve TMT güya EOKA'ya karþý kurulmuþtu. Amaçlarý -her iki örgütün de- belliydi. Ne bir santim geriye düþtü attýklarý, ne de bir santim ileriye, tam hedefi tutturdular. Denktaþ dün apar topar basýndaydý. -Yalan, dedi söylenenler için. Dil sürçmesiymiþ ona göre. Yirmibeþoðlu diye bir örgütçü televizyonlara çýkýp bas bas baðýrdý iþte, "Bayraktar Camiyi biz yaktýk" diye. Kýrksekiz yýllýk suskunluktan sonra açýkladý, daha ne desin adam. Bire bir þahidim Baf'taki Aþaðý Cami'nin minaresini, Rumlar bize oradan ateþ etmesinler diye bizimkilerin havaya uçurduðuna. Ve her þeyi saptýrma diyerek inkar yoluna giden Denktaþ çýkýp, "Baf camisini Rumlar darmaduman etti" diyebiliyor bugün bile. Sormak lazým tüm yetkililere Neden yaptýnýz? Yerde yatan dokuz Baflý vardý 1964 çatýþmalarý sonrasýnda. Ve bugün. Güneyden kuzeye 70 bin Kýbrýslýtürk, kuzeyden güneye 130 bin Kýbrýslýrum göç ettiler Hepsi de býraktýklarý yurtlarýna hasretler. Þu anda bile Kýbrýs'ýn her yerinde katledilmiþ Kýbrýslýlarýn kemikleri aranýyor þirolarla Her tarafýmýz öldürülmüþlerle dolu. Mezarlýk gibi sanki memleket. Ve insanlar çýkýp saçma sapan savunuyorlar hatalarýný hala, doðru diye. Kimse meydana çýkýp, "Yarým asýr yalanlarla yýkandýk durduk... Bunun için miydi, bugünleri görebilmemiz için miydi o düþman yaratan yalanlarýnýz?" diyemiyecek mi?

6 Karanfil Kani KANOL Nüfusunu bilmeyen toplum... Öyle bir ülke düþünün ki, neredeyse 35 senedir gerçek nüfusu tam olarak bilinmiyor... "Ýþte nüfus sayýmlarý yapýlýyor ya" diyebilirsiniz. Hatta son açýklamalara göre nüfusumuzun 270 bin olduðunu da söyleyebilirsiniz... Ancak bu rakamlara, açýklayanlarýn dahi inanmadýðý gün gibi ortada. Sonunda Ýþverenler Sendikasý Baþkaný Hasan Sungur da, "Bir ülkede sekizyüz bin kadar ekmek çýktýðý ama ülke nüfusunun iki yüz yetmiþ bin olduðu ifade ediliyorsa demek ki yoðun olarak kaçak yaþayan topluluk var." diyerek yýllardýr iþçi ve memur sendikalarýnýn üzerine basa basa dikkate getirdikleri soruna, Ýþverenler Sendikasý olarak vurgu yapmak ihtiyacýný hissetti... Yahu bu nasýl bir iþtir, nasýl bir sömürüdür, nasýl bir asimilasyondur, nasýl bir kolonizasyondur ki dünyanýn gözü önünde, garantör olduðunu söyleye söyleye dev bir ülke, küçücük bir adaya fütursuzca nüfusunu yýðarak, demografik yapýyý toptan deðiþtirebiliyor? Yýllardýr bunun bir kolonizasyon, bir asimilasyon olduðunu haykýran toplumun büyük bir çoðunluðuna raðmen, ülkeye giriþlerin hala daha kimlikle yapýlmasýna devam ediliyor... Var mý bu konuda Ankara'ya raðmen karar alacak bir hükümet? Nüfusunu bilemeyen bir ülkenin ne ekonomisi planlanabilir, ne saðlýðý ne de eðitimi... Bu utanmaz arlanmaz uygulamanýn en büyük nedeni olan, kimlikle ülkeye giriþleri durdurmasý için buradaki iþbirlikçi hükümetlere ve asimilasyonu yapmaya devam eden Türkiye'ye yýllardýr çaðrý yapan yurtseverlere, belki bundan sonra Ýþverenler Sendikasý yani ülkenin iþverenleri de katýlýr artýk... Yeni atanan Sayýn Büyükelçi de bir süre önce Kýbrýslý Türkleri anlamaya çalýþtýðýný söylemiþti. Ýþte kendisine bir fýrsat... Bu ülkenin nüfusu her gün çýkan sekiz yüz bin ekmeðe raðmen, ikiyüz yetmiþ bin olarak ilan ediliyorsa, ve "bir kaçak topluluktan" bahsediyorsa ülkemiz iþverenleri, buna bir bakmak gerek herhalde. Çünkü öyle kaçak bir topluluk ki bu, ilan edilen resmi nüfusu neredeyse üçe katlýyor... Böylesine büyük bir kaçak yaþamýn ve nüfusun var olduðu küçük bir ada ülkesinde huzur mu kalýr? Nereden geliyor, nasýl geliyor peki bu kaçak nüfus? Türkiye'den ve kimlikle... Tüm varlýðýný, kimliðini, kültürünü, ekonomisini ve toplumsal deðerlerini altüst edenlere bu toplum düþmanlýk beslemeye baþladýysa haksýz mý? Türkiye'nin güneydoðusu gibi bir coðrafyaya sahip olsaydý Kýbrýs, bu çaresizlik içindeki toplumda baðýmsýzlýk kavgasýný daðlarda sürdürmek isteyenler olmaz mýydý acaba? Bence bu toplumun kendini koruma içgüdüsünü ýrkçýlýkla karýþtýranlar da halt etmiþ... Ülkede çözüm olmadan da bazý iyileþtirmelerin yapýlabileceðine inananlar ise bilmelidir ki, ilk adým gerçek nüfusun açýklanmasý ve ardýndan kontrol altýna alýnmasý olmazsa, iddia ediyorum hiçbir konuda evet hiçbir konuda zerre kadar iyileþtirme yapýlamaz ve yapýlamayacaktýr... Ve burasý Türkiye'nin "arka bahçesi" olmaya, gençlerini baþka ülkelere göndermeye, gidenlerin yerine de "yeni Kýbrýslý'lar" yerleþtirmeye ve dahasý Kýbrýs sorununu çözmek için liderler de görüþmeler yapmaya, ilelebet devam edecektir... Sahte diplomalarla ilgili açýklama n ÇAVUÞOÐLU: "TAM DA EK KONTENJAN DÖNEMÝNDE BELLÝ KÝ BÝRLERÝ KKTC'NÝN EÐÝTÝM ADASI OLMA YOLUNDAKÝ ÝLERLEYÝÞÝNE TAKOZ KOYMAK ÝSTEMÝÞ" Milli Eðitim Gençlik ve Spor üniversitelerinin isimlerini Bakaný Nazým Çavuþoðlu, önceki koymasýnýn hem üzüntü verici hem gün gündeme gelen KKTC de düþündürücü olduðunu söyleyen üniversitelerindeki sahte diploma Çavuþoðlu, "Bu dostumuz olmayan konusuyla ilgili olarak, "Tam da ek insanlara þu mesajý vermek kontenjan döneminde belli ki birleri istiyorum ki, bu þekilde asla baþarýlý KKTC'nin eðitim adasý olma olamazlar. Çünkü KKTC her konuda yolundaki ilerleyiþine takoz koymak olduðu gibi bu konuda da yaþadýðý istemiþ" dedi. bu badireyi atlatacaktýr ve Bugün bir kabulünde sahte diploma üniversitelerin saygýnlýðýna hiçbir iddialarýyla ilgili görüþleri þekilde zarar veremeyeceklerdir" sorulan Milli Eðitim Gençlik ve Spor diye konuþtu. Bakaný Nazým Çavuþoðlu, KKTC'ye KKTC'de hiçbir zaman ticari diploma yönelik benzer oyunlarýn her zaman olmadýðýný, söz konusu oynandýðýna iþaret ederek, KKTC diplomalarýn sahte olduðunun da üniversitelerinin; nitelikleriyle, zaten ilgililer tarafýndan söylendiðini ciddiyetleriyle çok hýzlý büyüyen anýmsatan Çavuþoðlu, diplomalar üniversiteler olduðunu vurguladý. sahte olduktan sonra üzerine istenen Bazý insanlarýn sahte diplomalar üniversitenin adýnýn yazýlabileceðini üretip üzerine de KKTC kaydetti. KÜÇÜK: NEDENÝ HAKSIZ REKABET Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye basýnýnda "KKTC üniversitelerinin sahte diploma verdikleri" yönünde haberler yayýnladýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, KKTC üniversiteleri aleyhine anti-propaganda yapýldýðýný, örneðin bet ofislere verilen izinlerin bile üniversitelerle iliþkilendirildiðini belirtti. Bunun haksýz rekabetten kaynaklandýðýný kaydeden Küçük, üniversiteler ve sahte diploma konusunu araþtýrdýklarýný ve böyle bir þey olmadýðýnýn ortaya çýktýðýný kaydetti. Küçük, "Büyük rekabet YÖK DE AÇIKLAMA YAPTI YÖK'ten, ''yeterli araþtýrma yapmadan diplomalara denklik belgesi düzenlendiði'' iddialarýna iliþkin yapýlan açýklamada, ''Haberlere konu olan sahte denklik belgeleri Kurulumuz dýþýnda üretilmiþ olup, Kurulumuz bu belgelerin sahte olup olmadýðýný incelemek görevini yerine getirmektedir'' denildi. YÖK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, bir meslek odasýnýn basýnda yer alan açýklamalarýnda, Yükseköðretim Kurulunun denklik iþlemlerinde ''yeterli araþtýrma yapmadan diplomalara denklik Yeni vergi düzenlemeleri mahkemelik Sendikal Platform, itirazlarýna karþýn hükümet tarafýndan Meclis'ten geçirilen "Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2)" ve "Emeklilik (Deðiþiklik) yasalarýnýn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Baþvuru dün sabah Sendikal Platform adýna Kamu-Sen Baþkaný ARABA ÝLE MOTOSÝKLET ÇARPIÞTI Gazimaðusa'da önceki gece yarýsý meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Motosikletle arabanýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan biri Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðu Hastanesi'ne sevk edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre kaza Ýsmet Ýnönü Bulvarý üzerinde Melih Güvener (E-22), yönetimindeki 34 EH 6828 plakalý salon arabayla DAÜ Çemberi'nden, "Sulu Çember" istikametine doðru seyrederken, dikkatsizce geri dönmeye çalýþtýðý sýrada, arkasýndan var, üniversitelerin ihtiyacý var mý sahte diploma vermeye. Verecekse aslýný verir. Bizim araþtýrmalarýmýza göre böyle bir þey yok" dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'de emekli bir generalin "Kýbrýs'ta cami yaktýk" þeklindeki açýklamasýnýn sorulmasý üzerine, bunlarýn elli yýl önceki meseleler olduðunu, ayrýca Rumlarýn bu tür þeyleri yaparak, örneðin Türk öðrencilere ateþ açarak "Türkler yaptý" diye suçu Türklere attýklarýný söyledi. belgesi düzenlendiði'', ''sahte olduklarý tespit edilen bazý diplomalara Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca denklik belgesi düzenlendiðinin görüldüðü'' gibi ifadelere yer verildiði belirtildi. Diploma denklik baþvurularýnýn Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði hükümlerine göre incelendiði ifade edilerek, KKTC'deki yükseköðretim kurumlarýndan alýnan diplomalarýn denklik iþlemlerinin de yurt dýþýndaki diðer yükseköðretim kurumlarýndan alýnan diplomalarýn denklik iþleminde esas alýnan mevzuat kapsamýnda yapýldýðý kaydedildi. Mehmet Özkardaþ ve platform avukatý Ergin Ulunay tarafýndan Yüksek Mahkeme Mukayyitlik Amiri Belgin Pelit'e yapýldý. Belgin Pelit, baþvuruyu aldýktan sonra yaptýðý açýklamada davayla ilgili gerekli yasal süreci baþlatacaðýný söyledi. gelip geçmeye çalýþan Nizam Kaplan (E-20) yönetimindeki KG 370 plakalý motosikletin önünü týkamasý sonucu oldu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdurrahman Bahadýrlar (E-29) kaldýrýldýklarý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk yardým tedavisinin ardýndan Nizam Kaplan taburcu edilirken, Abdurrahman Bahadýrlar, Lefkoþa Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek müþahede altýna alýndý. GÜNLÜK BURALARDA "QUO VADÝS?" DÝYE SORAN YOK... ABD'li düþünür ve dilbilimci Chomsky 7. Düþünce Özgürlüðü Buluþmasý kapsamýnda Ýstanbul'a gidiyor Ekim arasýnda Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan etkinliklere katýlacak. Buluþmanýn "onur konuðu" olan Chomsky açýlýþý yapacak ve "Quo Vadis?" (Nereye) adlý bölümde geleceðe dair görüþlerini açýklayacak. 7. Düþünce Özgürlüðü Buluþmasý bundan öncekilerden farklý olacakmýþ. Bundan önceki buluþmalar "Düþünce, bugünün dünyasýnda yeterince özgür mü?" sorusuna yanýt arýyordu. Bu buluþmada, sadece tepki vermenin iþe yaramadýðý anlaþýldýðýndan, daha etkili olmanýn yollarý aranacak. Olaylarýn ardýndan deðil önünden gitmek gerektiðine vurgu yapýlacak. Ne tuhaf... Ülkemizde "barýþ" adýna onlarca etkinlik yapýlýyor ama halen "Quo Vadis?" diye sorulduðunu duymadýk. Hâlâ, "barýþa bir þans ver" havasýnda giden bu etkinliklerin bu yüzden inandýrýcýlýðý kalmadý. KALABALIK Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! 80 SANTÝM Yollara trafik kazalarýný önlemek için 80 cm. yüksekliðinde beton bordür yapýlacakmýþ. Þimdikinden elbette iyi, ama çöl kaplaný BMW'lerimiz için 80 cm. de ne ki? SAHTE DÝPLOMA Sahte diploma meselesi ortalýðý karýþtýrdý. Ýrsen Küçük'e ve Nazým Çavuþoðlu'na bakýlýrsa, üniversitelerimizi yeni bir karalama kampanyasýymýþ bu... Ama þu iþe bakýn ki, bu karalamayý yapan Kýbrýslý Rumlar deðil... Sevgili anavatanýnýz! ERÇAKICA Hasan Erçakýca'yý unutmuþtuk doðrusu.. Uzun zamandan sonra meþhur 'sözcü' ortaya çýktý... Talat'la birlikte Çakýcý'yý ziyarete gitti... Talat'ýn yanýnda galiba yalnýz o kaldý. HARMAN Kaðýtçýya 80 bin dolarlýk borcunu ödemeyen Doðan Harman'ýn davasý 22 Ekim'e kaldý. Baþkasý olsa bu þansa sahip olmazdý! Týrnak... "Adamlar sahte kimliklerle gelip iþini görür gider, siz yalnýzca iki el silah sesi duyarsýnýz karanlýðýn içinde. Polisinizin kýçý yerse üzerine gitmeye, birkaç mahkemeden sonra iade eder geldiði yere. Adamlar, 'satýlmýþ' kiþileri istedikleri koltuklara oturtmak için tonla para, gýrla tehdit savururlar saða sola." Ayþemden AKIN (Star) "Kanlý Noel gecesi, o meþhur Kumsal katliamýnýn yapýldýðý evde mesela, 44 yýl sonra ortaya çýktý ki, cansýz bedenler, sýrf o mukavemeti arttýrmak için mizansen yapýlmýþ. Meðer banyoda o þekilde öldürülmemiþ, anne ile çocuklarý! Daha yaralý bedenler can çekiþirken çekilen ölülerin fotoðraflarýyla, Türkiye üzerinde baský yaratýlmaya çalýþýlmýþ ve dünyanýn ilgisi hedef alýnmýþ." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) " Bu ülkede kirlenen, önü týkanan ve geldiðimiz günde hiç olmadýðý kadar itibar kaybeden siyaset kurumunun kendini yenileyecek dinamikleri ortaya çýkmadýðý sürece mevcut yapýnýn ne aksayan ayaðýný ne kör gözünü ne de üzeri kir tutmuþ yüzeyini temizlemek mümkün olmayacaktýr." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Tüm bakanlarýný toplayarak dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Ýrsen Küçük, hem nala vurdu, hem mýha... Küçük, bir yandan, "26'yý zaten bulduk, artýk ortaða falan ihtiyacýmýz yok" mesajýný verirken, bir yandan da, herkese çok absürd gelen baþka bir laf etti ve "Koalisyon çalýþmalarýmýz sürecek" dedi. 26'yý bulduðu halde, bunda neden ýsrar ettiði pek anlaþýlmadý. Ancak TDP bir daha onunla görüþecekse, bu iþten çok zararlý çýkar... 26'yý bulmuþ olan Ýrsen Küçük, bu aþamadan sonra Çakýcý'ya hiç yüz vermez ve þartlarýný kabul etmez.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM. 'Göç Yasasý' yarýn mecliste... Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri ivedilikle kýsýlýyor. Neden ivedilikle? Ankara'dan uyarý var çünkü hükümete... Bu yasa geçmezse ay baþý para yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Unutmayýn... At ölür meydan kalýr, yiðit ölür þan kalýr ama, her zaman alt ölür, üst kalýr! Bir ihtimal daha varsa, alttan almak deðil o da... Üstten almak!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Kasým 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

Kýbrýs bizim için vilayet

Kýbrýs bizim için vilayet Adam, "Biz Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz" diyor... O halde buradaki Kýbrýs valisi neden bize elçi taklidi yapýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı