MERHABA. ULUDA Ailesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. ULUDA Ailesi"

Transkript

1

2

3 MERHABA Y l: 4 Say 10 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2010 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN bir Recep Peker Tan tkan yap m d r Editör Zeynep TANITKAN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Yay n dare Merkezi Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus -ANKARA Tel: (4hat) Faks: Grafik-Tasar m Yusuf MEfiE (Ajans-Türk) Bask Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi: 10 fiubat 2010 Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Yepyeni bir Uluda Dergisi ile yine karfl n zday z. Siz de- erli müflterilerimize yine dolu dolu bir dergi sunduk. Uluda Kebabç s ve Uluda Et Lokantalar bugüne kadar kalitesini ve lezzetini hep korudu. Siz de erli müflterilerimiz sayesinde bugün 54 üncü y l m z kutluyoruz. stanbul da Florya, Ankara da Denizciler, Çayyolu Armada, Panora flubelerimiz ile sizlere daha uzun y llar lezzetlerimizi sunmaya devam edece iz. Dergimizin bu say s nda, hepinizin bildi i, tan d, gördü ü Uluda n emektar flefi Mustafa Ç plak tan tt k. Lezzetlerimizden Kuzu Tand r, Mantarl Pilav, Kaflarl Bonfile ile özel tatl lar m zdan cevizli, kaymakl Kabak Tatl s ile F r n Sütlaç m z, zeytinya l lezzetlerimizden de Lahana Sarmas, Yaprak Sarmas ve Kereviz i anlat yoruz. Uluda n Peynir Taba n da unutmamak laz m. Afiyet olsun. 54 y ld r Uluda yaln z b rakmayan dostlar m z n foto raflar n yay nl yor ve her zaman Onlar Uluda yaln z b rakmad lar diyor, teflekkür ediyoruz. Sizlere bu say m zda ünlü iki uluslararas rehber Murat Özsoy ile Derya Duman n Tunus ve Singapur izlenimlerini foto raflarla sunduk. Her yönüyle tarihe damga vuran kentimiz Afyonkarahisar anlatt k. Tabi ki çocuklar da unutmad k. Onlar içinde dergimizde konular m z var. Tenten ile Palyaçolar. Ça n hastal klar ndan say lan Alzhiemer i bu say m zda iflledik Uluda n iflyeri hekimi Dr. Muammer Timurkaynak da Diyet i anlatt. C vitamini deposu Portakal n faydalar sa l k konular m z n içinde yer ald. Konuk yazar m z uluslararas de erli gurme Süreyya Üzmez, Kufl Yuvalar n bu so uk k fl günlerinde bizler için ak c üslubu ile yazd. Son olarak da sanat ve sanatç ya önem veren Uluda Dergisi birçok de erli sanatç yetifltiren ressam Bünyamin Balamir i bu say m za konuk etti. Güzel, nefleli vakit geçirmek ve bir dahaki say da buluflmak dile iyle hoflçakal n. ULUDA Ailesi

4 Ç NDEK LER 08 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER, FLORYA, ÇAYYOLU, ARMADA VE PANORA 10 ULUDA IN DOSTLARI 16 BASINDA ULUDA 18 Uluda n fief MUSTAFA ÇIPLAK 20 KUZU TANDIR 22 MANTARLI P LAV 24 KAfiARLI BONF LE 26 KEREV Z 27 ZEYT NYA LI KEREV Z 28 ZEYT NYA LI YAPRAK SARMASI 30 Her Derde Deva LAHANA 32 KABAK TATLISI 33 BAL KABA I 34 FIRIN SÜTLAÇ 36 Kahvalt lar n Vazgeçilmezi PEYN R 38 ULUDA PEYN R TABA I 40 Eczanelerde Sat lmas Gereken laç PORTAKAL 42 BES NLER NELER ÇER YOR? NEYE YARIYOR? 44 Zeytin Yasemin Hurma Diyar TUNUS 50 Medeni, Güvenli ve Keyifle Gezilebilecek Ülke S NGAPUR 54 Tarihe Damga Vuran Kent AFYONKARAH SAR 58 Gözüpek Gazeteci TENTEN 62 PALYAÇO NUN DÜNYASI 64 KIRLANGIÇ IN AfiKI 66 Sa l k D YET 68 Sa l k ALZHE MER 71 Melek Günal n Rengarenk KUfi YUVALARI 72 Duyguyu Renge Dönüfltüren Ressam BÜNYAM N BALAM R

5 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER ARMADA ÇAYYOLU PANORA FLORYA Uludağ Kebapçısı DENİZCİLER 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KE- BAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki 400 kiflilik yeni ve modern binas na tafl nm flt r. 53 y ld r ayn lezzeti sunmaya devam etmektedir. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uludağ Et Lokantası FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile h zmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LO- KANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (0.212) (pbx) Fax: (0.212) Uludağ Et Lokantası ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu ULUDA ET LOKANTASI, Uluda Kebab n yan s ra ifltah n - z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312) Uludağ Kebapçısı ARMADA Gün boyu al fl verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik panoramik manzaral salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren ULUDA KEBAPÇISI hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) Fax: (0.312) Uludağ Et Lokantası PANORA 2007y l n n kas m ay nda Oran da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 40 kiflilik özel salonu bulunmaktad r. Müflterilerine Uluda lezzetini sunan Panora ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl parkurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi Turan Günefl Bulvar No: 382/64-65 Oran / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) - Fax: (0.312)

6 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Benim Uluda Kebab m Eda ALGUR Ad Eda Algur. 11 Haziran 1996 do umlu. Amerika da okuyor. Eda her sene yaz tatilini geçirmek için Türkiye ye geliyor. Her geliflinde de ilk ifli Uluda Kebabç s na gidip Uluda Kebab yemek oluyor. Çünkü ailesi onu çocuklu undan beri hep Uluda Kebapç s na götürmüfl. Eda ilk köfteyi, ilk kebab orada tatm fl. Tatil dönüflü okulda ö retmeni ö rencilerden yaz tatilini nas l geçirdiniz konulu bir kompozisyon yazmalar n istemifl. Herkes denizi, günefli, gezdi i gördü ü güzel do a cennetlerini yazarken Eda, ülkesinden uzakta hasretini çekti i mis kokulu Uluda Kebab n ve Uluda Kebabç s n yazm fl. flte Eda n n o yazd kompozisyon birinci seçilmifl. Bakan Günay Uluda Kebapç s nda Kültür ve Turizm Bakanl ile Milli E itim Bakanl tüm ö retmenler için ortak bir proje bafllatt. Ö retmenlerin yar y l tatillerini rahat geçirebilmeleri için oteller ve sosyal tesislerde indirim yap lmas n kararlaflt rd. Ankara Rixsos Otel de Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay baflkanl - ndaki toplant da turizm temsilcileri de kat ld. Toplant dan sonra Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay turizm sektörünün temsilcileriyle Denizciler Caddesi ndeki Uluda Kebapç s na gitti. Yeme e TURSAB Baflkan Baflaran Ulusoy, TUROFED Baflkan Ahmet Barut, Kültür ve Turizm Tan tma Genel Müdürü Cumhur Güven Taflbafl, Ankara l Kültür ve Turizm Müdürü Do an Acar, DÖS M Müdürü Tolga Tuyluo lu, AT D Baflkan Seçim Ayd n, TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi M SYON Turizm sahibi Alper Maçkan kat ld. Bakan Günay, yemekten sonra Uluda fleref defterini imzalad. Uluda Genel Müdürü Cesim Yoludo ru Bakan Günay a Uluda Kebab ile ilgili bilgi verdi. Bugün bunun için hava çok s cak! Hadi ama anne, içeri de havaland rman n oldu u bölümde oturabiliriz. Bugün GERÇEK- TEN kebap yemem gerekiyor Biliyorum, ben de istiyorum ama baflka bir gün gelsek olmaz m? Geldik bile. Benim için k sa bir tart flma ve yak - c s caklar Uluda Kebap için ödenecek ufak bir bedeldi. Arabadan iner inmez dayan lmaz bir s cak yüzümüze çarpt. Annem hakl yd, baflka bir gün gelseydik daha iyi olacakt. Tan - d k binaya girdik. Ben küçükken sürekli buraya gelirdik, ama daha çok k fl ayarl nda gelirdik. Kebap kesinlikle bir yaz yeme i de il. En az ndan Uluda Kebab. Ancak flu an sadece yaz n gelebilirdik. Amerika ya tafl nd m zdan beri sadece yazlar Türkiye ye gelebiliyorum ve bir parça kebap yemeden geri dönmem mümkün de il. Küçükken buraya geldi imde ya içeride ya da d flar da oyun alan nda oynard m. Mc Donald s gibi bir yer düflünün, oyun alan var ve yemekleri kesinlikle çok daha lezzetli. Ve Türkiye de. Küçük bir çocu un hayali. Buraya annemin arkadafl Selda ve 3 yafl ndaki o lu ile geldi imizde, bir kere daha çocukça ve garip görünmeye ald rmadan oyun oynama flans n yakalad m. Ve bu flans büyük bir sevinçle karfl lad m. Her geliflimizde giriflin yan ndaki garson heykelinin elinde tuttu u kaptan fleker al rd m, Bazen bunu hala yap yorum. Neredeyse burada büyüdüm diyebiliriz. Garsonlar n, yöneticilerin ço u ve mekan sahipleri beni bebek arabas ndaki halimi ve burada ilk defa kebap yedi im zaman bilirler. Uluda Kebap sadece lezzetli yemekleri de il ayn zamanda güzel an lar da beraberinde getiriyor gerçekten. Annemin iste i üzerine içeride bir masaya oturduk. Karfl m zda denizi görebilece imiz büyük camlar n oldu u k sm n hemen yan. Milyonlarca kum taneci ine çarpan beyaz dalgalar n sesi çok aflina oldu- um bir melodi. Denizle gökyüzünün birleflti i ince çizgi bazen bulan klafl r, özellikle gün bat m nda. flte böyle zamanlarda buraya dair iyi, kötü an lar m beni ziyaretime gelir. Asl nda buras büyükannemle ikimizin restoran yd. Bizim derken kast etti im tabi ki restoran n sahibi oldu- umuz de il, fakat dünyan n bu küçük cennet parças nda birçok güzel an m z oldu. 4 sene önce büyükannemi kaybetti imden beri, hissettiklerim ayn de il. Yine de dönüp bakt - mda kebab m yerken burada yaflad m bütün güzel an lar hat rlayabiliyorum. Bu benim için iyi bir ad m. Ve flimdi masam za do ru ad m at - yorum. Yiyece im kebaba do ru ad m at yorum. Oturuyoruz ve sipariflimizi veriyoruz. Bafllang ç yok. Sadece tam porsiyon s cac k üzerinde tereya c z rdayan Uluda Kebap ve ayran. Bekledikçe heyecanlan yorum. Birazdan dünyan n en lezzetli yiyece ini tekrar tadaca m. Annem ve babamla biraz konufluyoruz. Ama yeme im geliyor mu diye arkama bakmaktan kendimi alam yorum. Midemin Nerede bu lezzetli kebap? Hemen simdi istiyorum! diye ç l k att n duyabiliyorum. Ve bir süre sonra kebap geliyor. Yepyeni bir deneyim bafll yor yeniden. lk önce kokusu geliyor. Mutfaktan ç kt andan itibaren kokusunu alabiliyorum. Ve bu çok tehlikeli flekilde a z m suland r yor. Daha sonra garson taba önüme koyuyor. fiöyle bir bak yorum. Bir domates denizi ince et dilimlerini ve ç t r ç t r pideleri kapl yor. Taba n bir taraf nda yo- urt servis edilmifl. Neredeyse görüntü bile yeterli olacak benim için. Ancak midem benimle ayn fikirde de- il. lk a z dolusu lokmam al yorum. Lezzeti k yaslanamaz. Sanki a z mdaki tat ald m her nokta flark söylüyor. nce ince dilimlenmifl etlerin ç t pide parçalar ile bir araya geldi ini ve domates sosu ile tamamland n hayal edin. flte bu! Et tereya gibi kolayca kesiliyor, yumuflac k ve çok doyurucu. Çabucak mideye indiriyorum ve ikinci porsiyonu istememek için kendimi zor tutuyorum. flte flimdi Türkiye deki yaz tatilimi tamamlad m.

7 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Beraberce büyüyüp, beraberce yaflland m z Uluda Lokantas nda kendimizi büyük bir ailenin parças olarak hissetmekteyiz. 50 y l aflk n süredir hala ayn tad ve dostlu u bulmak ve ileriki nesillerle bu duyguyu paylaflmak bizi hep mutlu etmifl ve edecektir. yiki vars n ULUDA... Sevinç ÖNDER Denizciler Caddesi nde 54 senedir komfluluk etmekteyim. Aç ld günden bugüne kadar ayn tad ve ayn kaliteyi muhafaza etmifltir ve etmektedir. 54 sene içinde bir noksan n bulmak için u raflt m fakat bulamad m. Tuncer AKCAN Çocuklu umdan beri geldi im bu mekanda dostluk, birliktelik içinde güzel bir yemek yemenin mutlulu unday z. Lezzet ve eflsiz tat için teflekürler. Dr. M. Ayhan KUZU Benim çocuklu umun en lezzetli kebab olarak hat rlad m Uluda Kebab n flimdi ben çocuklar ma ayn lezzet ve kalitede yedirmekten çok mutluyum. Umar m benim çocuklar mda ayn lezzeti kendi çocuklar na tatt rma mutlulu unu yaflarlar. Lezzet ve itinan z için, güleryüz ve inceli iniz için teflekkür ederiz. Mutlu Ailesi Kebab n z, nezih ortam n z ve deneyimli personelinizin hizmeti bizi daima memmun etmifltir. Her zaman oldu u gibi bundan sonrada u rak yerimiz Uluda Kebapç s olacakt r. Bunlar n devam n dileriz. Sergi Aç l fl öncesinde keyifle yedi imiz ve tat dama n yaflad m z kebab ve servisiniz günümüze gün katt. Teflekkürler. T. Selçuk KAYA Tomur ATAGÖK

8 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Y llardan beri gerek kebab, gerekse hizmet sunan tüm personeli baflta Y lmaz Aykaç olmak üzere, kalitesini hiç bozmayan Uluda da yemek bizim için bir zevk, kendimizi daima evimizde hissediyoruz ve ayn kaliteyi devam ettirece inizden emin olarak teflekkür ediyoruz. Prof. Dr. Sabahat ve E. Vali Erol TEZCAN Y llard r keyifle ve güvenle yemek yedi imiz Uluda Kebap ta her zaman personelin güler yüzüyle karfl land m. fiu anda yurt d fl nda yaflad mdan dolay maalesef bu güzelliklerin özlemini çekiyorum. Her zaman ayn kalitede ve lezzetiyle sundu u yemekleri ile Uluda bence dünyadaki hakl yerini almaktad r. Ayr - ca bir mutlu günümüz için kap lar n bize aç p hayat mdaki dönüm noktalar nda bir parçam z olmaya devam etti i için Uluda Kebap ve çal flanlar na teflekkürü bir borç bilirim. Umar m nice y llar daha ayn flekilde devam n dilerim. Ahmet KARADA Ailesi Merhaba, Bizlere y llard r sundu unuz kaliteli ve s cak hizmet, güleryüzlü servis, muhteflem lezzetler için çok teflekkür ederiz. Kendimizi evimizde hissetti imiz bu baflar l ve s cak lezzet beldesi için çok teflekkür ederiz. Tufan-Sera-Ertan ERGÜR 1971 y l ndan itibaren eflsiz lezzeti de iflmeyen bir parças olan Uluda Kebapç s na çok teflekkür ediyoruz. Ertan SOYUBOL A LES Önceleri biz, sonra o lumuz Yark n bebekli- inden beri Uluda a geliyorduk. fiimdi k z - m z Duru yu da Uluda a getirmeye bafllad k. Güvenilir, temiz, sa l kl, özenle piflirilmifl yemeklerinizi kendi evimizde yer gibi gönül rahatl yla ailecek yiyoruz. Kuruluflunuzun özenine teflekkürler, nice y llar bir arada buluflma dile imizle... Deniz-Faysal-Yark n-duru GÖK 1963 den beri de iflmeyen lezzetiniz, güler yüzünüz için teflekkürler. Üç nesildir kalitenize güveniyoruz. Çito lu A LES

9 Uluda n Bas n Arflivinden DEN ZC LER ARMADA ÇAYYOLU PANORA FLORYA

10 ULUDA IN EMEKTAR fief Mustafa Ç plak Daha 15 yafl nda iken Çorum un Osmanc k ilçesinden ifl aramak için Ankara ya geldi. Hemen ifl bulamad. Ankara da ordan oraya kofluflturdu. Kâh ifl buldu, kâh ifl bulamad sonunda murad na erdi y l nda Denizciler Caddesindeki Uluda Kebapç s nda garson olarak ifle bafllad. Aradan y llar geçti flimdi o Uluda Kebapç s n n emektar flefi. Y llar içinde Uluda Kebapç s nda her dönem gündemi yaratan kiflilerle birlikte oldu. Onlara hizmet etmenin gururunu yaflad. Patronlar ve tüm personeli ile bir aile gibi olan Mustafa Ç plak flimdi ikinci emeklili ine do ru gidiyor. Mustafa Ç plak art k Uluda Et lokantalar ile özdeflleflmifl bir kifli. Bak n Uluda nas l anlat yor Y - l nda Osmanc k dan Ankara ya geldim. ki veya üç y l çeflitli yerlerde çal flt m y l nda Ankara Denizciler Caddesi nde Uluda Kebapç s na garson olarak ifle bafllad m. Uzun y llar garson olarak çal flt m y l nda flef garson oldum y l nda Denizciler Caddesi nde yeni yap lan binam zda çal flmaya bafllad m y l nda Çayyolu Uluda Et Lokantas flubemizde hizmet verdim Y l nda Armada flubemizde göreve devam ettim y l ndan beri Panora Uluda Et Lokantas flubemizde görevime faal olarak devam etmekteyim.

11 Uluda n Lezzetlerinden Kuzu Tand r MALZEMELER Kuzu Kol Kuru So an Tuz YAPILIfiI F r n tepsisine kuzu kollar döflenir. Tepsideki kuzu kollar n 1/4 ünü kaplayacak flekilde su ve yeterince tuz ilave edilir. So anlar dörde bölünerek tepsiye ilave edilir. 200 derecelik f r nda yaklafl k 3,5-4 saat piflirilir. Piflen kuzu kollar biraz bekletildikten sonra kemi inden ayr larak servise haz rlan r.

12 Uluda n Lezzetlerinden Mantarl Pilav MALZEMELER Pirinç Mantar Kuzu Ci er Yufka Kufl Üzümü Dolmal k F st k Kuru So an Kimyon Pul Biber Tarç n Tuz Dere Otu Tereya ve S v Ya YAPILIfiI lk önce mantarlar ve so an do ran r. Bir tencerede mantarlar hafllan r. Di er tencerede Tereya eritilir, üzerine s v ya ve f st klar konur, k s k ateflte biraz kavrulur, f st klar n üzerine do ranan so anlar ilave edilerek biraz daha kavrulur. Bunlar n üzerine pirinç eklenir, kavurmaya devam edilir. Üzerine mantarlar eklenerek birkaç kez daha çevirerek kavrulur. Sonra ci er, tuz ve baharatlar ilave edilerek piflirilir. Pirincin piflmesine yak n k y lm fl dereotu ilave edilir. Yufka sekize bölünür. Bölünen yufkalar n içine orta boy bir kepçe ile haz r pilav konulur ve yufka katlanarak güvece konulur. Güveçte f r nda 15 dakika piflirilir

13 Uluda n Lezzetlerinden Kaflarl Bonfile Uluda n özenle seçilen etlerinden biri de dana bonfilesidir. Kal n bir bonfile dilimi b çakla aç larak aras na nefis tamya l Trakya kaflar peyniri doldurulurak zgarada piflirilir. Kaflar peyniri bonfilenin aras ndan d flar ya taflar. Bu nefis görüntü, patates püresi veya brokoli, havuç, domates, biber ile servis edilir

14 Uluda n Lezzetlerinden Kereviz A, B ve C vitamini, kalsiyum, demir, potasyum ve kireç içerir. Kanserden yüksek tansiyona, gripten kolesterole kadar her türlü hastal a karfl tedavi edici etkisi vard r. Onun mucizevî etkileyici gücü geçmiflte Yunanl lar ve Romal lar taraf ndan keflfedilmifl ve onlar kerevizi t pta ve yemeklerinde kullanmaya bafllam fllard. Kerevizin tarihi çok eskilere, Kerevizi tüketece iniz kadar al n, antik Yunan a kadar dayan r. buzdolab nda fazla bekletmeyin. O zamanlar kereviz o kadar kutsal Fazla bekletildi inde besin de erini yitirir. Kerevizi en iyi koruma bir bitki olarak biliniyordu ki, spor yar flmalar n kazananlar n bafllar na ödül olarak yabani kereviz- flekli, onu, yapraklan yukar gelecek flekilde suyun içine koymakt r. den taç yap l p konulurdu Hekimlerin babas Hipokrat hastalar na flunu öneriyordu: "Altüst Kerevizi yeflil yapraklar yla birlikte al n. Yeflil yapraklar bafl ve gövdesinden daha çok vitamin ve olmufl sinirleriniz için kereviz, madensel tuzlar tafl r. Daha çok besininiz ve ilac n z olsun." küçük ve orta boylular n seçin. Kereviz, böbrek hastal klar na, mesane yolundaki yang lara, böbrek kum ve tafllar na karfl etkili do al bir ilaçt r. Romatizman n iyileflmesini kolaylaflt r r. Mide dostudur. Midenin iyi çal flmas na yard mc olur. Tok tutan bir besindir. Bol bol kereviz yiyerek zay flayabiliriniz. Vücudun vitamin ve madensel tuz gereksinimlerini karfl lar. Cinsel bir afrodizyakt r. Zeytinya l Kereviz MALZEMELER * Kereviz * Zeytinya * Patates * Arpac k So an * Havuç *Un * Limon * Tuz * Kereviz Yapra YAPILIfiI Kerevizler ortadan ikiye bölünür, bölünen kerevizlerin içleri bir miktar oyulur ve kabuklar soyulur. Haz rlanan kerevizler piflirilinceye kadar unlu ve limonlu suda biraz bekletilir. Önceden haz rlanan havuçlar zeytinya- n içine at l p10 dakika kavrulduktan sonra, arpac k so anla birlikte 5 dakika daha kavrulur. Sonra un su ile ç rp p içine dökülür. Kaynay nca limon suyu, kereviz yapraklar, kereviz ve yeterince tuz koyup piflinceye kadar k s k ateflte piflirilir. 27

15 Uluda n Lezzetlerinden Zeytinya l Yaprak Sarmas MALZEMELER * Asma Yapra * Zeytinya * Pirinç * Kuru So an * Maydanoz * Domates * Dere Otu * Limon * Özel Çam F st * Kufl Üzümü * Karabiber * Yenibahar * Tuz * fieker YAPILIfiI Asma yapraklar m z akflamdan tuzunu almak için limonlu suya slan r. Zeytinya ve f st klar tencereye konur, k s k ateflte biraz kavrulur, f st klar n üzerine yemeklik olarak do ranan so anlar ilave edilerek biraz daha kavrulur. Bunlar n üzerine pirinç eklenir, birkaç kez daha çevirerek tümü kavrulur. Kalan tuz, fleker ve suyu s cak olarak tencereye kat l r ve kar flt r l r, üzerine kuflüzümü serpilir. Önce orta, sonra k s k ateflte suyunu çekene kadar, dakika piflirilir. Maydanoz ince ince do ran r, baharat ile birlikte piflmifl pilava eklenir, 10 dakika dinlendirilir. Yapraklara haz rlanan içten konup sar l r. Yayvan bir tencerenin dibine, so an, limon, maydanoz, domates ve dereotu saplar yla döflenir, dolmalar dizilir, en üste dolmalar n bozulmamas için s ya dayan kl düz bir tabak kapat l r. Il k su dolmalar n kenar ndan tencereye eklenir, k s k ateflte piflirilir. Asma Yapra Asma yapra, içerdi i kalsiyum miktar bak m ndan oldukça de erli bir bitkidir. Özellikle yafl 50 yi bulanlar için kemik erimesine ve kemiklerin zay flamas na karfl bulunmaz bir ilaçt r. Asma yapra n n üst yapraklardan körpe yapraklar n toplanmas na dikkat ediniz. Dolmas n yapmay düflünüyorsan z, iri yaprakl s n seçerek salamura olarak saklamay secin. Asma yapraklar ile yap lan ilaçlar kanamay durdurur. Vücuda kuvvet verir. Sar l keser. shali durdurur. 28

16 lahanay her derde deva olarak görürlerdi. Sabahlar uyanmakta güçlük çekiyorsan z; bütün gün yorgun, uykusuz dolafl yorsan z, nedensiz yere kendinizi mutsuz, bezgin hissediyor ve s k s k bafl a r lar çekiyorsan z, siz de bir bahar yorgunusunuz demektir. Vücudunuzun canlanmas için lahana yiyin. Eklem a r lar n z da olabilir. Bahar, canl bir flekilde atlatabilmenin çaresi ise, ucuz ve kolay bulunan bir sebze olan lahanad r. 30 Beyaz lahana, enerji veren, vücuttaki toksinleri atan, ba rsak kanserini önleyen, bahar yorgunlu undan kurtulmak aç s ndan son derece yararl. Düflük kalorili bir besindir. Kandaki fleker miktar n düflürüyor. Sar l k ve safra kesesi hastal klar na ve ast ma karfl faydal oldu u biliniyor. Lahanan n bir di er ad da "yoksullar n hekimi"dir. Yan klara, böcek sokmalar na, ciltteki çatlaklara ve sivilcelere karfl etkili bir ilaçt r. A r lar dindirir. LAHANA LE LG L B LMEK STED KLER N Z Lahanan n küçü ü de il, büyü ü makbuldür. Yeflil yapraklar ndan bir kaç tanesini kald r n. Altta beyaz yapraklar görünüyorsa o lahanay al n. Bu hafllanma s ras nda lahanan n ç kard kötü koku ünlüdür. E er bu kokuyu önlemek istiyorsan z lahanay koymadan önce tencerenin dibine, üstüne birazc k sirke serpti iniz temiz ve kal n bir bez yerlefltirin. Hafllad n z lahanan n suyu vitaminler ve madensel tuzlarla doludur. Bu suyu çorbalar n za katarak de erlendirin. Ya da yüzünüzü y kay n. Cildinizi güzellefltirir. MALZEMELER * Lahana * Zeytinya * Pirinç * Kuru So an * Maydanoz * Domates * Dere Otu * Limon * Özel Çam f st * Kufl Üzümü * Karabiber * Yenibahar * Tuz ve fieker YAPILIfiI HER DERDE DEVA Lahana Avrupa n n ünlü hekimleri ve beslenme uzmanlar n n "lahana ölmek üzere olan adama can verir" demeleri bofluna de ildir. Eski ça n, slam, Yunan ve Romal hekimleri de Uluda n Lezzetlerinden Zeytinya l Lahana Sarmas Lahana iyice y kan p tencerede kaynayan suya yapraklar eklenir, yumuflay ncaya kadar hafllan r. Kevgirle sudan ç kar. Zeytinya ve f st klar tencereye konur, k s k ateflte biraz kavrulur, f st klar n üzerine yemeklik olarak do ranan so- anlar ilave edilerek biraz daha kavrulur. Bunlar n üzerine pirinç eklenir, birkaç kez daha çevirerek tümü kavrulur. Kalan tuz, fleker ve suyu s cak olarak tencereye kat l r ve kar flt r l r, üzerine kuflüzümü serpilir. Önce orta, sonra k s k ateflte suyunu çekene kadar, dakika piflirilir. Maydanoz ince ince do ran r, baharat ile birlikte piflmifl pilava eklenir, 10 dakika dinlendirilir. Lahana yapraklar büyüklü üne göre iki-üç parçaya bölünür. Yapraklar n üzerine haz rlanan içten konulup sar l r. Yayvan bir tencerenin dibine, so an, limon, maydanoz, domates ve dereotu saplar yla döflenir, dolmalar dizilir, en üste dolmalar n bozulmamas için s ya dayan kl düz bir tabak kapat l r. Il k su dolmalar n kenar ndan tencereye eklenir, k s k ateflte piflirilir.

17 Uluda n Tatl lar ndan Kabak Tatl s MALZEMELER Balkabak fieker Su YAPILIfiI Kabak parçalanarak dilimlenir. Dilimlenen parçalar n kabuklar soyulur ve çekirdekleri ay klan r. Tencereye yerlefltirilir. fiekeri dilimlerin üzerine ve aralar na serpilir. Bir gece a z kapal olarak bekletilir. Geceden bekletilen ve sulanan kabak orta ateflte yumuflayana kadar piflirilir. Servis yapmadan önce üzerini ceviz veya kaymak koymak ayr bir tat katacakt r. Bal Kaba Kabaklar, salatal k, karpuz, acur ve kavunla birlikte kabakgiller familyas n olufltururlar. Sak z kaba, helvac kaba, balkaba gibi çeflitleri bulunur. Kabaklar bir yandan meyve gurubuna girer, bir yandan da sebze gurubuna. Bal kaba yemek yap ld zaman sebze olarak, kabak tatl s yap ld zaman da meyve olarak nitelendirilir. Latince ad Cucurbita pepo dur. Lifi bol bir sebze olan kabak, ba rsaklar tembel olanlar için tercih edilmesi gereken sebzelerdendir. Kabak sebzesi potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir gibi madensel elementler içerir. Kabak bedeni temizler, sinirleri yat flt r r. Besin de erinin kaybolmamas için kaba n bu uda piflirilmesi önerilir. Kabak çi olarak rendelenip salatalara da kat labilir.

18 Uluda n Tatl lar ndan F r n Sütlaç MALZEMELER Pirinç Su Süt Vanilya Tozfleker Yumurta sar s YAPILIfiI Pirinç y kay p süzülür, sonra yar m saat l k suda bekletilir. Yeteri kadar su eklenerek k s k ateflte suyunu çekinceye kadar piflirilir. Süt, vanilya ve flekeri eklendikten sonra pirinç iyice yumuflay ncaya kadar kar flt rarak piflirilir. 4-5 dakika daha kar flt rarak kaynat l r. Bir kapta yumurta sar s ç rp l r ve sütlaca ilave edilir. Bir tafl m daha kaynat l p tencereyi ocaktan al n r. Sütlaç kaselere paylaflt r p f r n tepsisine dizilir. Tepsiye kaselerin yar s na gelecek kadar su eklenir. K zg n f r nda sütlaçlar n üzeri hafif pembeleflinceye kadar f r nlan r.

19 KAHVALTILARIN VAZGEÇ LMEZ Peynir Peynir ve zeytin cenneti olan Türkiye de, tam 23 çeflit yöreselözgün peynir bulunuyor. Türkiye de en yayg n olan peynirlerin bafl nda beyaz peynir ve kaflar peyniri geliyor. Türkiye deki insan mozai i, peyniri de çeflitlendiriyor Özellikle peynir çeflitlerinin fazlal yla övünen Frans zlarla, bir rekabete girmemifl olsak da ülkemizde de hat r say l r bir peynir lezzeti var. flte, bir dönem sadece üretildi i kentin s n rlar içinde kalan, ancak flimdilerde farkl lezzetleriyle her tür tüketiciye ulaflabilen, özgün peynirlerimiz: Mihaliç (kelle) peyniri, keçi peyniri, Erzincan tulum (flakak) peyniri, zmir tulum peyniri, Van otlu peyniri, lor, Urfa beyaz peyniri, dil peyniri, Çerkez peyniri, Abaza peynirleri, tel (civil) peyniri, çökelek, Yozgat çanak peyniri, külek peyniri, Hatay cara (testi) peyniri, örgü peyniri, golot peyniri, stanbul çay r peyniri, Manisa çay r peyniri, Ordu torba peyniri, Giresun imans z peyniri, Kars gravyer peyniri ve Denizli yörük peyniri. Al rken, saklarken, yerken, bunlar unutmay n! Beyaz peynir çok fazla gözenekli ise al rken bir kez daha düflünün. Gözeneklerin fazlal, asitli süt kullan ld n gösterir. Beyaz peynir ambalaj na fazla su salm flsa bu peynirin yeterince olgunlaflmad n gösterir. Tad ld nda çok fazla ekflilik veren beyaz peynirden kaç n n. Ancak ekfli oran çok az olan peynirde yo urt kültürünün kullan lm fl olabilece i akl n zda olsun. Taze kaflar peyniri aç k sar renkte, homojen yap - da, süt kokulu, kolay dilimlenebilir ve az tuzlu olur. Dil peyniri az tuzlu olmal ve lif lif ayr labilmelidir. Peynir, fl ks z ortamda (buzdolab nda, sebzelik gözünde) saklanmal d r. Peynir hemen tüketilmeyecekse, kendi ambalaj nda saklanmal d r. Ambalaj aç ld ktan sonra ise mutlaka saklama kab nda veya ambalaj malzemelerine sararak korunmal d r. Aksi takdirde peynir nemini kaybeder, aromas ve lezzeti azal r. Beyaz peynir; ambalaj aç ld ktan sonra, içme suyuna, yumurta yüzecek kadar tuz eklenerek haz rlanan s v da saklanabilir. Böylece peynirin olgunlaflma süreci de devam eder. Peynir dilimlere ayr lmadan saklanmal d r, böylece d fl ortamla temas en aza indirilebilir. Kabuklu peynirler (eski kaflar gibi), kabu u temizlenmeden saklanmal, temizleme ifllemi peyniri tüketmeden hemen önce yap lmal d r. Krem peynirler mutlaka kendi ambalaj n n içinde ve kapa kapal olarak saklanmal d r. K zartma peynirler tüketilmeden önce 4-5 saat suda bekletilerek tuzu al nmal d r. Beyaz peynir d fl ndaki peynirler y kanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromas n n kaybolmas na yol açar. Beyaz peynirleri keserken, b ça slatmak peynirin düzgün kesilmesine yard mc olur. 37

20 Uluda Peynir Taba T ürkiye bir peynir cenneti. Peynir taba, Uluda Et Lokantalar n n vazgeçilmez tad d r. Peynir taba nda Ezine nin tamya l beyaz peyniri, Trakya n n kaflar peyniri ve Erzincan n tulum peyniri cevizle servis edilir. 39

21 ECZANELERDE SATILMASI GEREKEN GERÇEK LAÇ Portakal Kar, k fl, so uk ve kaç n lmaz olarak peflimizi b rakmayan grip, so uk alg nl... lac ise, portakal. Hemen hepimiz portakal grip tedavisinde kullan r z. C ve B vitamini aç s ndan zengin olan portakal, insana dinamizm veriyor. PORTAKAL SUYU Portakal suyu, ilk olarak sa'dan sonra beflinci yüzy lda, Hintliler taraf ndan icat edilmifltir. Hintli bir dokumac n n susuzlu unu gidermek için buldu u bu kar fl m, daha sonralar di er meyvelerin de suyunun s k l p içilebilece ini kan tlam fl ve dünyada genifl yank uyand rm flt r.. Kimileri ise, portakal suyunun, Amerika k tas n keflfeden Vikinglerin eseri oldu unu iddia eder. Uluda da taze portakal suyu her flubesinde bulunan son sistem tam otomatik portakal s kma makinalar yla haz rlanmaktad r. Böylece portakal suyu siparifllerle birlikte taptaze ve hijyenik bir flekilde el de meden s k l p servis edilmektedir. Portakal içindeki C vitamini ince ve kal n damarlar n yumuflak kalmas n sa l yor. Damar t kan kl n önlüyor. Vücuttaki direnci artt r yor. Kan n durulmas na ve temizlenmesine yard mc oluyor. Hazm kolaylaflt r yor. Enerji veriyor. Portakal reçeli ise karaci eri çal flt r yor. Lifler ise, sindirim sistemini düzenliyor, baz kanser türlerine ve kalp hastal klar na yakalanma riskini azalt yor. Vücudumuz C vitamini üretmiyor, bu nedenle d flar dan almam z gerekiyor. Günlük C vitamini ihtiyac m z miligram. Bir portakalda 90 miligram C vitamini bulunuyor..sabah kahvalt s nda içilen bir bardak portakal suyu, güne dinamik bafllamak ve pek çok hastal ktan korumak için idealdir. Portakal suyunun pembe ve k rm z s daha yararl. So uk alg nl, grip, kas incinmesi, kalp hastal klar ve felçten korur, portakal suyundaki bir antioksidan olan bioflavin damarlar ve k lcal damarlar güçlendirerek kalbin zarar görmesini engeller, ezik ve çürüklerin daha çabuk iyileflmesini sa lar, çerdi i C vitamini ve folik asit sayesinde öksürü ü azalt r, çocuklar n hastal klardan korunmas ve fiziksel gelifliminin tam sa lanmas için gerekli olan cevherler dolu bir meyvedir. C LD GÜZELLEfiT R R Yap s nda karoten bulundu u ve kan temizledi i için portakal ayn zamanda cildi güzellefltirir ve ona tatl bir pembelik kazand r r. Güney Fransa'da ve talya'daki köylü k zlar, ciltlerinin parlakl ve pembeli ini portakala borçlu olduklar n söylerler. Kabuklar ndaki esans sivilcelere sürüldü ünde biraz yanma yapar ama 2 ayda ortadan kald r r. 41

22 BES NLER NELER ÇER YOR? NEYE YARIYOR? SIZMA ZEYT NYA I Doymam fl ya asidi, E vitamini kötü huylu kolesterol düzeyini düflürüyor, hücreleri koruyor PORTAKAL B ve C vitamini, Potasyum, Kalsiyum, Selenyum vücuttaki fazla suyun at lmas n sa l yor. PAPAYA Karotinoid, Enzimler, C vitamini kalp hastal klar n önlüyor, stresi azalt yor YEfi L-KIRMIZI B BER Capsaicin, A ve C vitamini, Çinko bafl a r s ve migrene karfl koruyucu etkiye sahip ER K Potasyum, Demir, B vitamini vücuttaki fazla suyun at lmas n sa l yor, enerji veriyor. KIRILMAMIfi P R NÇ Protein, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum mide yanmas ve gaza karfl etkili. Vücuttaki fazla suyu at yor. RAVENT Magnezyum, Manganez, Kalsiyum, B vitamini sa l kl kemiklerin oluflumuna katk da bulunuyor. DANA ET Demir, Protein ve Potasyum so uk alg nl, öksürük ve gribe karfl iyilefltirci etkiye sahip. LAHANA TURfiUSU Laktik asit bakterileri ve B12 vitamini tümör oluflumunu önlüyor. KEREV Z Potasyum, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum kab zl k, mide ve ba rsak sorunlar na karfl etkili. SHIITAKE MANTARI Lentinan, D vitamini ba fl kl k sistemini güçlendiriyor, kanser oluflumunu engelliyor. SOYA Ya, E vitamini ve Protein E vitamini hücreleri koruyor, kanser riskini azalt yor. ISPANAK A vitamini, Folik Asit, Magnezyum, E vitamini, Manganez sinirleri güçlendiriyor. Özellikle hamilelikte tavsiye ediliyor. TOFU Protein, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum metabolizmay uyar yor. Kemik yo unlu u için önemli. DOMATES Likopen, Folikasit, Tyrosin Likopen kansere karfl koruyor, folikasit hücre yap m n uyar yor. TON BALI I Omega 3 ya asidi, D vitamini, Potasyum, yot kolesterol düzeyini düflürüyor, sinir hücrelerini koruyor. KABA Ö ÜTÜLMÜfi ÇAVDAR Magnezyum, Karbonhidrat, B vitamini enerji sa l yor, stresi azalt yor. KABA Ö ÜTÜLMÜfi BU DAY B vitamini, Demir ve Magnezyum bacak kaslar ndaki kramplar yok ediyor. Uyku süresini azalt yor. KIRMIZI ÜZÜM Phyto-östrojen, Potasyum, Kalsiyum yüksek tansiyona karfl iyi geliyor, trombozlar önlüyor BEYAZ-KIRMIZI LAHANA C vitamini, az oranda B vitamini, Kalsiyum ba fl kl k sistemini güçlendiriyor, stres semptomlar yla savafl yor. L MON C vitamini ve Glucarate ba fl kl k sistemini güçlendiriyor, mide kanserini önlüyor

23 Tunus ZEYT N YASEM N HURMA D YARI VE ÇÖLDE SAFAR Afrika n n en kuzeyinde, Akdeniz in ortas nda stratejik bir noktada, ama hepsi 160 bin kilometrekare büyüklü ünde bir ülkedeyiz. Toprak olarak Türkiye nin beflte biri kadar Tunus. Nüfus ise 10,5 milyon civar nda; Türkiye nin yaklafl k yedide birine karfl l k geliyor. Haritaya bak yorum, iki iri komflusuyla Akdeniz in aras na s k flm fl gibi duruyor sanki Tunus. Cezayir le yaklafl k bin km, Libya yla da bunun yar s kadar kara s n r bulunuyor El-Cumhuriyyet-Tunisiyye nin. En yüksek yeri metre kadar. Avrupa y so uktan titreten k fl aylar nda, Sahra n n kumuna, Akdenizin sular na, sözün özü Tunus un s ca na geliyor turistler. Nüfusunun yar s kadar turist ziyaret ediyor her y l Tunus u. YAZI ve FOTO RAFLAR: Murat Özsoy

24 ÇITIR BÖREK, KALAMAR, HURMA TATLISI, B R DE CAFE TURC Tunus mutfa nda baharatl çorba, ya da k zart lm fl ç t r börek çok hofl do rusu. çine deniz ürünleri ya da sebze koyuyorlar ç t r böre in. Izgara etler, kebaplar da ziyadesiyle lezzetli. Bal, deniz ürünü pek bol Tunus mutfa n n. Ahtapot, karides ve kalamar salatalar enfes. Cevizli baklava, makrud denilen hurma tatl s, yan na da bir café turc ya da nane çay... Yeme de yan nda yat! Bu ülkenin flaraplar da çok be eniliyor. lk asmalar Fenikeliler zaman nda dikildi inden, Tunus un ba c l k gelene inin 2 bin y l aflk n bir tarihi var. ASKER DEHA HANN BAL VE F LLER Çevredeki otel kefliflerimiz s ras nda, yol sizi Kartacaland adl bir e lence merkezine do ru götürüveriyor. Gece karanl nda, Hannibal in devasa filleriyle burun buruna geliveriyorsunuz! Gerçi bunlar heykel ama, yine de savafl fillerinin hoparlörden gelen ç l klar ve karanl ktaki görüntüleri müthifl etkileyici do rusu. Kartacal Hannibal bir politikac ve generaldir. Tüm zamanlar n en usta komutanlar ndan biri olarak kabul edilir. Sadece, Büyük skender gibi dehalarla k - yaslanabilir. Askeri tarihçilere göre, Stratejinin Babas d r. Roma n n bile, Hannibal i ancak Hannibal in kendi taktikleri ile yenebildi i görüflü genel kabul görür. Oysa, 30 kadar savafl fili ve yaklafl k 30 bin askeriyle müthifl zorluklarla dolu, inan lmaz bir yol kat eder Hannibal; ber Yar madas, Pireneler ve Alpler'i aflar, kuzey talya'ya girer ve önemli çarp flmalarda Roma ordusunu bozguna u rat r. Tarihin en ünlü savafllar aras nda say lan, 17 y l süren II. Pön Savafl d r bu. Baz koflullar olsa, Hannibal in Roma y y kmas iflten bile de ilmifl! Romal lar toparlan p Kartaca'ya sald r r. talya'da bulunan Hannibal Kartaca'ya dönerek Romal larla savafl r ve yenilir. Hannibal, Kartaca dan kaçar, kimi saraylarda askeri dan flmanl k yapar. Ancak, Romal lara teslim edile- ce ini anlay nca, yüzü ünde tafl d zehri içerek yaflam na son verir. Tarihler Ö 182 yi göstermektedir. Askeri deha 65 yafl nda hayata gözlerini yumar. Nerede mi? Gebze de!.. Hannibal in kimi savafl stratejilerinin Kurtulufl Savafl 'nda Yunanl lara karfl baflar yla kullan lm fl oldu u söylenir de Atatürk'ün iste i üzerine, Gebze de Hannibal in heykeli dikilir. Tunus ta ise 5 dinarl k banknotlar n üzerinde yaflamaktad r 7 KASIM MEYDANI Baflkente giden yolun her iki taraf nda göz alabildi- ine uzanan zeytin a açlar gerçekten çok etkileyici. Tunus un serveti bunlar... K rsal bitiyor, yavafl yavafl kent görüntüleri belirmeye bafll yor. Ve iflte baflkent bulvarlar nday z... Eski kent El-Medine nin çarfl s n, Bardo Müzesi ni, antik Kartaca y ve Sidi Bou Said i ziyaret edece iz. Baflkent Tunus, çevresiyle birlikte yaklafl k 2 milyon nüfusa sahip. 7 Kas m meydan nda dolafl yoruz. Teflbihte hata olmaz, deyip Big Ben e benzetti imiz meydandaki saat kulesi ta uzaklardan bile dikkatimizi çekiyor. 7 Kas m meydan ile Ba ms zl k meydan n birlefltiren Habib Burgiba bulvar nda kentin havas n ci erlerimize çekiyoruz. Yolun her iki yan a açlarla dolu; kald r mlarsa kafelerden geçilmiyor. Sanki Paris teyiz. TUNUS UN KURUCUSU BURG BA 1956 da Tunus Fransa dan ba ms zl n kazan r aras nda 31 y l süreyle Burgiba cumhurbaflkanl koltu undad r. Burgiba 2000 y l nda 97 yafl ndayken hayata gözlerini yumar. Gerçeklefltirdi i reformlar nedeniyle, kimi kaynaklar Tunus un Atatürk ü olarak niteler Burgiba y. T pk bizde Tunus caddesi olmas gibi, Tunus ta da Rue de Turquie ile Rue Kemal Ataturk yani, Türkiye soka ve Kemal Atatürk soka bulunmakta. ESK KENT EL MED NE Deniz Kap s, eski kent El-Medine ye giriflin simgesi. Tunuslular n suk dedikleri çarfl n n darac k sokaklar nda yürümek çok güzel. El sanatlar yla h nca h nç dolu tezgahlar geçince, sonunda kare biçimli

25 minaresiyle Zeytin Cami ye ulafl yoruz. 5 bin metrekareye kurulmufl son derece görkemli bir yap. 732 y l na tarihlendi ine göre, hani neredeyse 13 as rl k bir yaflam olmufl caminin. Kayrevan daki Uqba Cami ard ndan Kuzey Afrika n n en eskisi. Kartaca antik kentinden getirilmifl 160 sütun kullan lm fl Zeytin Cami inflaat nda. Parfümcüsünden kumaflç s na, hal c s ndan mücevhercisine, yüncüsünden fes ve kitapç s na dek tüm çarfl lar eski kent El-Medine de bulunuyor. Süslü püslü kufl kafeslerine rastl yoruz s k s k. DÜNYANIN EN ZENG N MOZA KLER BARDO MÜZES NDE El-Medine ard ndan s ra Bardo Müzesi nde. Sadece müze de il, kökeni XIII. yüzy la dek uzanan bir saray Bardo; XVII-XVIII. yüzy l Arap-Müslüman mimarisini yans t yor. Tunus tarihinin her dönemine iliflkin eserler yan s ra dünyan n en büyük ve en zengin mozaik müzesine ev sahipli i yap yor Bardo. Tarih öncesi dönemden bafll yor, Kartaca dan Roma ya, H ristiyan dan slam a her dönemi yans - tan eserler sunuyor sizlere. Roma heykelleriyle H ristiyan döneme ait vaftiz kurnalar aras ndan geçerek birinci ve ikinci kattaki Roma mozaiklerine ulafl yoruz. Nereden gelmifl acaba bu harikulade Roma mozaikleri baflkent Tunus a? Roma dönemi villalar n n duvarlar ndan tabi ki. Rengârenk mozaikler bizi bizden al p 2 bin küsur y l öncesinin Roma gündelik yaflam na götürüyor. Bal kç lar, çiftçiler, avc lar, Roma tanr lar n n mitolojik öyküleri tam tekmil yer al yor mozaiklerde..ö II. yy ile.s VII. yy aras na tarihleniyor bu güzellikler. Tunus un dört bir yan nda bulunup Bardo Müzesi ne getirilmifl müthifl mozaikler ne kadar yer tutar acaba, diye merak ediyoruz metrekareymifl! ÖKÜZ PÖSTEK S ÜZER NE KURULAN KARTACA! Ö le yeme imizin ard ndan, Tunus a 18 km mesafedeki Kartaca antik kentini ziyaret ediyoruz. Kartaca n n Tunus tarihindeki önemi çok büyük. Bu yüzden olsa gerek, Tunus milli futbol tak m da Kartaca Kartallar olarak an l yor. Unesco Dünya Kültür Miras listesinde de yer al yor Kartaca. Kartaca n n ard ndan Sidi Bu Said e gitmek üzere bir tepeyi t rman yoruz. Evler bembeyaz, kap ve pencereler ise masmavi. Halk, sözü fazla uzatmay p Sidi Bu diyor bölgeye. XVIII. yüzy lda Tunus u yöneten Osmanl valileri ve Tunus zenginleri burada konaklar yapt rm fl. Günümüzde de, Tunus un en varl kl ve etkili insanlar burada oturuyor. Güvenlik had safhada. Deniz manzaras ve günbat m son derece etkileyici. Sanatç lar kasabas olarak da an l yor Sidi Bu. Ünlü ressam Paul Klee de Sidi Bu hayranlar ndan. YASEM N KOKULU HAMMANET Hammamet. Bizim güney sahillerimizi and r yor. Yüzü aflk n otel bulunuyor k y boyunca. Muhteflem plajlara ev sahipli i yap yor. Bu bölgede k rk kadar lüks otel bulunuyor. Palmiye ve portakal a açlar yla dolu her yan. Sokaklar p r l p r l... Hammamet in öyküsü gerçekten ilginç te sviçreli ünlü ressam Paul Klee ziyaret eder önce Tunus u. Klee'nin sanat nda bir dönüm noktas olur 1920 lerde ise, gerçek bir talih kuflu konar Hammamet in bafl na. Talih kuflu George Sebastian ad nda Romanyal bir milyonerdir. Para harcamaya da bay lmaktad r. Buraya öyle muhteflem bir villa yapt - r r ki, dillere destan olur. Hammamet Hammamet olal, böyle villa görmedi!.. sözü efsane halinde kulaklarda dolafl p durmufltur muhtemelen! Sonunda olan olur ve kent jet sosyetenin ve turistlerin ak - n na u rar! Yol boyu zeytin a açlar görüyoruz. Göz alabildi ine uzan yor zeytinlikler. talya ve spanya ya konteyn rlarla zeytinya ihraç ediyor Tunus. Oralarda fliflelenip talyan, spanyol zeytinya ambalaj yla dünyaya pazarlan yor. talyan, spanyol al c lar Hammamet e gelip zeytin tarlalar n denetliyor. Zeytinler daha a açtayken al - c s yla bulufluyor. Zeytin hem döviz getiriyor, hem de ifl olana sa l yor. DOUZ DA DEVE SAFAR S Matmata n n eskisinden ve yenisinden ayr l p K b - li üzerinden Douz a var yoruz. Sahra n n kap - s nday z art k. Gün batmadan önce çölde develere binece iz. Tunuslular n cellabiye dedikleri uzun giysilerden giyiyoruz. Bafl n za da mavi renkli bir çöl eflarb sar yorlar ki, demeyin keyfimize... Tam bir çöl insan oluyorsunuz. Bir saatlik deve kiralar ödeniyor. Çölün k y s ndaki vaha kentler Douz ve Tozeur deve turlar için biçilmifl kaftan. Bizim için bir saatlik deve gezisi ziyadesiyle mutluluk verici oluyor. Kimileri deve konusunu hayli ciddiye al p çölün iyice içlerine gidiyor, gece de çölde çad rda kal yorlar. Deve aya a kalkarken ve çökerken özellikle s k tutunmak gerekiyor, çünkü tam bu s rada âni bir hareketlenme oluyor. Hava çoktan karard bile, develer ve devecilerle vedalafl p Douz daki otelimiz El Mouradi ye do ru hareket ediyoruz.

26 MEDEN, GÜVENL VE KEY FLE GEZ LEB LECEK ÜLKE Singapur YAZI ve FOTO RAFLAR : Derya DUMAN - Outdoor Rehberi Peyzaj Mimar Singapur küçük olmas na ra men bir o kadar düzenli gece, gündüz yaflayan bir ülke. 3 gün boyunca ülkede görülebilecek turistik mekanlar ve kent yaflam n izlemliyoruz. Özellikle ülke kendisini turistik aç dan çok iyi pazarlayabilmifl. Sentosa adas bunun harika 1 örne i. Ada tamamen turistik amaçl haz rlanm fl. Adaya ulaflman zla beraber sizi bekleyen birçok güzel sürpriz ile karfl lafl yorsunuz. Gece boyunca süren tiyatral su, fl k ve ses gösterileri oldukça etkileyici. Gündüz ise yine yunus bal klar n n oyunlar etkileyici güzellikte. Arzu ederseniz adada okyanus akvaryumuna gidebiliyorsunuz. 2 katl bu akvaryumun içinde yüzlerce deniz canl s n görmeniz mümkün. Singapur içinde yer alan hayvanat bahçesini ise anlatmakla bitirmek zor, gidip görmek laz m.1973 y l nda kurulan hayvanat bahçesinde 16's nesli tükenmekte olan 315 hayvan cinsi yer almakta, toplam hayvan say s Park gezmek için bir gün önceden yapt m z 3 saatlik bir plan ne yaz kki park gezmeye bafllay nca 7 saatte ç k yor. Gerçekten bir hayvanat bahçesinde olmas gereken en ince detaylar düflünülmüfl. Hayvanlar yaflad klar mekanlardan dolay s k nt duymuyorlar. Her hayvan için yaflamas gereken iklimsel flartlar ve ortam iyi flekilde haz rlanm fl. Hayvanata bahçesinde her yafltan her ülkeden binlerce insanla karfl laflmak mümkün. Ülke içinde merkez noktalar çok hareketli. Özellikle Orchid Bulvar günün 24 saati canl l n koruyor. Bulvar üzerinde ki birbirinden güzel yüzlerce al fl-verifl merkez ve restoranlar ile ilgi noktalar nda birisi. Ayr ca Bulvar üzerinde bulunan turizm dan flma bürosuna Singapur a yolu düflen herkesin u ramas nda fayda var. Ülke genelinde yap labilecek aktiviteler ile ilgili olarak detayl bilgiler, broflürler ve haritalar tahmin edilebilmesi mümkün bu merkezden. Singapur da dikkati çeken en önemli mekanlardan biriside Botonak Park. Dünyan n en büyük botanik parklar aras nda yer al yor. Botanik park içinde tropikal kuflakta yetiflen bütün bitki örneklerini isimleri ile birlikte görmek mümkün. Park gezmek için 4 saat ucu ucuna yeterli oluyor. Botanik park ayn zamanda Singapur da yaflayanlar için keyifli bir rekreasyon alan olma özelli ini tafl yor. Hafta sonu çimlerin üzerine yay larak geçirmek bu parkta s kça karfl lafl - lan görüntüler aras nda. Ortam o kadar do al ki a açlarda oynayan sincaplar görmek, envayi çeflit tropikal kufl türünün sesini dinlemek mümkün. Singapur da ki son gecemizde ülkenin ticaret merkezi olan yüksek gökdelenlerin arda arada dizildi i harika bir liman düzenlemesi ile insanlar n kullan m na aç lm fl en güzel yerlerinden birinde geçiriyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerine ra men her yer c v l c v l, sahil boyu insanlar n kullan m için yap lm fl olan modern kentsel tasar m çal flmalar sonucu insanlar gecenin ilerleyen saatleri olmas na ra men denizin ve gökdelenlerin o muhteflem, etkileyici manzaras eflli inde sohbetlerine devam ediyorlar. Bizde doyas ya ç kart yoruz bu güzelliklerin tad n.

27 Singapur da geçen 3 günün ard ndan harika an lar ile ayr l yor büyük bir keyifle... Singapur a yolu düflecekler için bir kaç not eklemek isterim yaz m n sonunda. Ülkede ki konaklama, yeme-içme ve ulafl m konular hakk nda gözlemlediklerim ise.. Konaklama merkez de oldukça lüks ve pahal otellerde yap labilece i gibi periferde uygun flartlarda kal nabilecek yine 3 ya da 4 y ld zl oldukça uygun fiyatl oteller mevcut. Biz 2 gece konaklama için 3 kifli gecelik 85 Singapur dolar ödedik. Singapur dolar n n neredeyse Türk Liras ile eflde er oldu unu düflünecek olursak konakla için oldukça makul bir fiyat ortaya ç k yor. Yeme içme konusunda özellikle yöresel yemekleri tatmaya özen gösterdik. Yemekler baharat aç s ndan oldukça zengin. Ayr ca tropikal kökenli sebzeler ve meyveler ile zenginlefltirilmifl. Her türlü bal k çeflidini bulmak mümkün. Bunu d - fl nda klasik olarak burgerciler, pizzac lar da görebiliyorsunuz her yerde. Singapur da ulafl m flimdiye kadar gidip gördü üm ülkeler aras nda ki en iyi çözüme ulaflt r lm fl olan idi. Ülkede çok kuvvetli bir metro a mevcut. Gitmek istedi iniz her noktaya metro ile çok k sa bir surede ulaflabiliyorsunuz. Özellikle ülkeye ilk gelen birisinin bile kolayl kla çözebilece i bir metro flemas na sahip. Metro kullan m d fl nda halk otobüsleri ve taksiler de mevcut. Ekonomik olmas aç s ndan metro ve halk otobüsleri en do ru seçim olacakt r. Ulafl m için ülke içinde gidilebilecek en uzak nokta için 3 Singapur dolar ödemeniz yeterli oluyor. Bu ücretler her durak için farkl l k gösteriyor. Biletlerinizi otomatik makinelerden rahatl kla alabiliyorsunuz. Son söz Herkesin gidip görmesi gereken son derece medeni, güvenli ve keyifle gezilebilecek bir çok turistik noktas olan bir ülke S NGAPUR... S NGAPUR UN KÜNYES Singapur hakk nda ülkeye gitmeden önce ufak bir araflt rma yap - yorum. Singapur Malay yar m adas - n n en güney ucunda, Ekvator'un 137 km kuzeyinde yer alan 622 km2 lik küçük bir ada devletidir. Adan n uzunlu u 43km, eni de 22,5km dir. Ülkenin denizden 177m yükseklikte olup Tamah Da d r. Singapur iklim yap s itibariyle tropikal iklime sahiptir. Sene içinde gözlenen s cakl k ve nem miktar oldukça yüksektir. Ya fl miktar ise oldukça fazlad r. Hava s cakl yaz aylar nda 35-40'C civar ndad r. Nem miktar %80 ve üzerinde özellikle Ekim-May s aylar aras nda ülkede fliddetli ya fllar gözlenebilir. Geçmiflte ülke topraklar - n n %90' tropikal ormanlar ile kapl iken fluanda yo un flehirleflmenin getirdi i kullan mlar sonucu orman alanlar n n %85'i kalmam flt r. Ülke'de nüfus 4,5 milyon kiflidir. Nüfusun %77'si Çinliler, %14'ü Malaylar, %8'i Hindu'lar ve geri kalan az nl klar oluflturur. nsan ömrünün ortalamas 70 yafl üzeri olan sa l k, sosyal ve kültür hayat oldukça iyi ülkelerden biridir. Ülkede ekonominin büyük bir k sm ticaret ve endüstri'dir. Gemi yap mc l, elektronik, tekstil, g da ve kereste endüstrisidir. Turizm ülke'nin önemli bir gelir kayna d r, ayn zamanda ciddi bir bal kç l k gelirine sahiptir ülke. 53

28 TAR HE DAMGA VURAN KENT Afyonkarahisar Büyük Taarruz, 26 A ustos 1922 de Kocatepe den top at fl yla bafllad ve 30 A ustos ta zaferle sonuçland. Atatürk, Afyonkarahisar n bu büyük zafere olan katk s n y llar sonra, Say n Karahisarl lar n askeri zaferimizde oldu u gibi, sosyal devrimimizin en ön saflar nda da kendine yaraflan sayg l yerde yürüyeceklerine eminim. sözleriyle anacakt

29 ANADOLU NUN K L T NOKTASI Afyonkarahisar, ad n ; M.Ö y llar nda Hititler taraf ndan yapt r lan ve bu güne kadar ününü sürdüren kalesi ve yaklafl k 2300 y ld r ekilen haflhafl bitkisinden alm flt r. M.Ö Y l ndan bafllayarak günümüze kadar yerleflim yeri olan limiz s n rlar içerisinde Hitit, Frig, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanl gibi uygarl klar egemen olmufltur. Afyonkarahisar, 1 y l 1 ay 25 gün Yunan iflgali alt nda kald. Naz m Hikmet de Afyon s rtlar ndan bafllayan Büyük Taarruzu ve Atatürk ün taarruz öncesindeki psikolojisini flu dizelerle ölümsüzlefltirecekti: Sar fl n bir kurda benziyordu / Ve mavi gözleri çakmak çakmakt / Yürüdü uçurumun bafl na kadar, e ildi, durdu / B raksalar nce, uzun bacaklar üstünde yaylanarak / ve karanl kta akan bir y ld z gibi kayarak / Kocatepe den Afyon ovas na atlayacakt. Büyük Taarruz Afyon Cephesinde bafllad. Yunan kuvvetleri bozguna u rat ld ve flehir 27 A ustos 1922 de kurtar ld. Bu tarih l in kurtulufl günü olarak kutlan r. Türkiye Cumhuriyetinin çat s Afyonkarahisar da çat lm flt r. Afyonkarahisar, stanbul, zmir, Mersin Limanlar ve Ankara ile demiryolu ba lant s olan bir ildir. Konya, Ankara, Bursa, stanbul, Eskiflehir, zmir, Antalya ve Denizli istikametinden gelen kara yollar n n kesiflme noktas nda yer almaktad r. limiz s n rlar içinden günlük geçen vas ta say s yazlar 70 bin, k fl aylar nda ise ortalama bin civar ndad r. Dolays yla yo un bir hareketlilik yaflanmaktad r. Akdeniz, Ege ve ç Anadolu Bölgelerinin kesiflme noktas nda yer alan ve Anadolu nun kilidi konumunda olan bir ilde yaflayan nüfus say s olup 14 bin kilometre kare topra bulunmaktad r. Kaymak, sucuk, et ve et ürünleri, kaymakl fleker ve haflhafl Afyonkarahisar' n sembol ürünleridir. Mermer Afyonkarahisar'la bütünleflmifltir. Afyonkarahisar'la birlikte an lan bir özellik de termal turizmdir. Türkiye nin hatta dünyan n say l rezervlerinden birisi olan Ömer Gecek Termal Alan Afyonkarahisar il merkezindedir. Y l n bütün günü termal turizm canl l m koruyarak devam etmektedir. Afyonkarahisar n ekonomik yap s tar m, g da, mermer ve termal turizme dayan r. Et ve ete dayal g - da sektörü, lokum ve kaymak üretimi konular nda markalaflm fl ürünler üretilmektedir. Yumurta tavukçulu unda çok önemli geliflmeler olmufl ve yumurta borsas Baflmakç ilçesinde oluflmufltur. Di er taraftan, patates, fleker pancar, haflhafl ve kiraz özellik arz eden ürünlerimizdir. Sultanda bölgesinde üretilen kirazlar n tamam ihraç edilmekte ve y ll k 30 milyon dolar tutar nda gelir sa lanmaktad r. Afyonkarahisar, Türkiye nin mermer üssü konumuna gelmifltir. Ülkemizdeki mermer rezervlerinin % 28 i limizde bulunmaktad r. Buna ek olarak Ülkenin dört bir yan ndan getirilen mermer çeflitleri scehisar lçesinde pazarlanmaktad r. Bir anlamda, Afyonkarahisar mermercilik sektörünün pazar konumundad r. lin önemli ihracat mallar ndan birisi de mermerdir. Termal turizm de son y llarda hareket kazanm fl faaliyetler aras ndad r. Yeni yat r mlarla bu sektör, gelecekte önemli mesafeler alacakt r. Termal turizmin; kültür ve eko turizmle desteklenmesi için bafllat lan çal flmalar sürdürülmektedir. Bu ba lamda Ac Göl ve Frig Vadisinde planlama ve alt yap çal flmalar aç s ndan somut ilerlemeler sa lanm flt r. Afyonkarahisar tarihi de il, çok tarihi bir kenttir. Somut ve somut olmayan kültürel de erleri; tarihi yap lar, müzi i, yeme-içme kültürü, davran fl ve insani iliflkileri son derece özgündür. Üç co rafi bölge üzerinde, yollar n kesiflti i bir co rafyada yer alan; termal kaynaklar n, kültürel ve do al varl klar n; g da sektöründe marka olmufl ürünlerin; kaliteli mermer ocaklar n n ev sahibi ve pazar olan Afyonkarahisar; yüz y llard r oynad önemli tarihi rolü, içinde bulundu umuz yüzy lda da oynayacak ender illerimizden birisidir.

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı Biberiye Eter Yağı Biberiye, küçük, sürekli yeşil, açık mor, mavi çiçekli Akdeniz bölgesinde yetişen bir çalılıktır. Bu bitkiyi halk tıbbında uzun yıllar boyunca kullanıyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık GREENS GREEN MACHINE elma, salatalık, yeşil biber, marul, ıspanak, maydanoz, limon Vitamin ve mineral açısından zengin olup, sindirim sistemine ve vücudun doğal arınımına katkı sağlar. SKIN GLOW armut,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ SÜT fi in tarihi 1922 yılında fiükrü Efendi tarafından açılan Taksim Muhallebicisi ne dayanmaktadır. Bugün Akbank Sanat Merkezi nin bulundu u yerde hizmet vermifl olan muhallebici, 1953 yılında Niflantaflı

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

ôte St. Fransa n n rüya sahilleri:

ôte St. Fransa n n rüya sahilleri: Fransa n n rüya sahilleri: Yazan: EBRU COfiKUN FRANCOUR CTropez den St. bafllay p Menton a kadar uzanan Frans z Rivieras (Côte d Azur), l man Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü k y lar, günefli, denizi, muhteflem

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Pisagorion Baz günler gökyüzünde sanki gerçekten de gö ün yüzü görünür. ncecik beyaz bulutlardan çizgi gibi gözler, afla do ru uzanan

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu MEZGĐT L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu Kafası gövdesine orantılı büyüklükte olan Mezgitin ağzı büyüktür. Çenelerinde sivri dişler bulunur. Alt çenelerinde

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

www.oncubakliyat.com

www.oncubakliyat.com www.oncubakliyat.com Şimdi ÖNCÜ yüz, gelecekte de ÖNCÜ olacağız... Doğadan Sofranıza Doğadan Sofra nıza Doğadan Sofranıza Doğadan Sofra nıza Doğadan Sofranıza Hakkımızda Öncü Bakliyat Ailesi 1976 yılında

Detaylı

Mu la Antik Karya Bölgesi nin en eski yerleflim

Mu la Antik Karya Bölgesi nin en eski yerleflim YERYÜZÜ CENNET Mu la Antik Karya Bölgesi nin en eski yerleflim alanlar ndan olan Mu la, s ras yla Karya, M s r, skit, Asur, Dor, Met, Pers, Makedon, Roma ve Bizans egemenli inde kalm flt r. Antik ad, çeflitli

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş.

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş. K A M P R A P O R U G E N Ç T U R Lider : Murat Bayraktar Kamp no : GEN - 35 Kamp tarihi : 01-08-2015 / 11-08-2015 Lider tlf. no: 0537 977 95 01 1) KAMP YERİ ( ) İl merkezi ( ) İlçe merkezi ( x )Belde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı