TRAKYA BÖLGESi LOJiSTiK SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA BÖLGESi LOJiSTiK SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TRAKYA BÖLGESi LOJiSTiK SEKTÖRÜ NiSAN 2011

2

3 TRAKYA BÖLGESi LOJiSTiK SEKTÖRÜ NiSAN 2011 TRAKYA DKALKINMA AJANSI N SAN

4 Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Ertu rul Mah. skele Cad. No: TEK RDA Tel: Faks : Web: e-posta: Edirne Yatırım Destek Ofisi Edirne Ticaret ve Sanayi Odas, I. Murat Mahallesi, Talatpafla Caddesi, No: 80, Kat: 3 ED RNE Tel: Faks: K rklareli Yatırım Destek Ofisi Karakafl Mah. Zincirlikuyu Cad. Ferah 1 Apt. No: 60 Zemin Kat KIRKLAREL Tel: Faks:

5 TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

6 1. Ç NDEK LER 1. TRAKYA BÖLGES 1 2. BÖLGEN N SANAY YAPISI Organize Sanayi Bölgeleri Avrupa Serbest Bölgesi 4 3. ULAfiIM ALTYAPISI VE LOJ ST K Karayollar S n r Kap lar Demiryollar Limanlar Akport Liman Martafl Liman Asyaport Liman Havalimanlar BÖLGEY ETK LEYEN ULAfiIM VE ALTYAPI PROJELER Avrupa Kafkaslar-Asya Ulafl m Koridoru Projesi TEN Projeleri Avrupa H zl Tren fiebekesi Nabucco Projesi-Türkiye-Avusturya Do al Gaz Boru Hatt Projesi Türkiye-Yunanistan Do al Gaz Boru Hatt Projesi DE ERLEND RME 23

7 Tables Table 1: Sectoral Distribution of Registered Enterprises (2010) 10 Table 2:Number of Vehicles Entered and Exited from Border Gates (2009) 14 Table 3: Technical Specifications of ports in Trakya 17 Table 4: Loading and Unloading Capacities of ports in Trakya 17 Table 5: Technical Specifications of Berths in Akport 20 Table 6: Port Facilities 21 Table 7: Loading and Unloading Capacity of Akport 22 Figures Figure 1: Location of Trakya Region In Turkey 8 Figure 2: Location of Trakya in Marmara Region 9 Figure 3: Organized Industrial Areas 11 Figure 4: Location of the European Free Zone 11 Figure 5: Existing Highway Network of Trakya 12 Figure 6: Main Transportation Routes 13 Figure 7: Border Gates 13 Figure 8:Tekirdag-Muratli Railway Project 15 Figure 9: Location of Ports in Trakya Region 16 Figure 10: General View of Akport 18 Figure 11: Akport s Connections Overseas 19 Figure 12: Domestic Ro-Ro Lines of Akport 19 Figure 13: Berths in Akport 20 Figure 14: Martafl Port 21 Figure 15: General Plan of Asyaport 22 Figure 16: Specified Routes of TRACECA in Turkey and Their Connections With Surrounding Countries 24 Figure 17: Trans-European Transportation Network 25 Figure 18: European High-Speed Train Network 27 Figure 19: Nabucco Pipeline 27 Figure 20: Natural Gas Pipeline 28 TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

8 1. TRAKYA BÖLGES Tekirda, Edirne ve K rklareli illerini içine alan Trakya Bölgesi Türkiye nin kuzeybat s nda yer almaktad r. Bölgenin Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi olmak üzere üç denize k y s bulunmaktad r. Yüzölçümü (göller hariç) km2 olup, 2010 y l nüfusu dir. fiekil 1: Türkiye de Trakya bölgesinin yeri TRAKYA BÖLGES Kaynak: DPT (Devlet Planlama Teflkilat ) Türkiye nin Avrupa k tas üzerindeki topraklar n n büyük bir bölümünü oluflturan bölge, bu özelli i ile Türkiye nin Avrupa ya aç lan kap s konumunda olup, Avrupa ile gelifltirilecek sosyo-ekonomik iliflki ve etkileflimler için uygun bir zemin sunmaktad r. Türkiye nin Avrupa ya eriflimini sa layan tüm karayolu a n n ve son dönemde yap m h z kazanan baz enerji nakil hatlar n n bölgede yer almas, Trakya Bölgesine stratejik bir önem kazand rmaktad r. Yerli ve yabanc yat r mlar aç s ndan ise Trakya Bölgesi güçlü ulafl m, enerji ve haberleflme altyap lar, sahip oldu u co rafi konum ve stanbul gibi bir dünya metropolü ve ticaret merkezine yak nl dolay s ile özellikle lojistik sektöründe geliflime aç k durumdad r. Küreselleflen dünyada, ekonomilerin daha entegre hale gelmesiyle h z unsuru ön plana ç km fl ve lojistik faaliyetlerin önemi artm flt r. Farkl tafl ma modlar n bir araya getiren intermodal tafl mac l k sistemleri, lojistik faaliyetler için önemli olmaya bafllam flt r. Co rafi konumu ve güçlü ulaflt rma altyap s ile Trakya Bölgesi lojistik üs olabilme niteliklerine sahiptir. Bölge, gerek Avrupa-Asya aras nda bir köprü ifllevi görme, gerekse stanbul a yak nl k gibi özelliklerini etkin bir flekilde kullanabilmektedir. Ayr ca, ülke d fl ticaretinde Avrupa ülkelerinin önemli bir paya sahip olmas, Trakya Bölgesinin stratejik konumunu güçlendirmektedir. Bölgenin lojistik üs olmas yolunda avantaj sa layan bir di er unsur ise mevcut demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu altyap s n n intermodal tafl mac l k sistemlerine uygunlu udur.

9 D fl Ticaret Müsteflarl n n 2009 y l verilerine göre Türkiye den yap lan 102 milyar dolarl k ihracat n %46 s AB üyesi 27 ülkeye, %11 i ise di er Avrupa ülkelerine yap lm flt r. thalatta da benzer oranlar söz konusudur. AB üyesi 27 ülkeden yap lan ithalat toplam ithalat n %40 n olufltururken, di er Avrupa ülkelerinden yap lan ithalat n oran %19 dur. D fl ticaretimizde Avrupa n n bu büyük pay Trakya Bölgesinin jeo-ekonomik konumunu daha önemli hale getirmektedir. D fl ticarette ulaflt rma flekli olarak denizyolu ve karayolu daha fazla tercih edilmektedir. Gümrük Müsteflarl n n 2009 y l verilerine göre Türkiye de yap lan ihracat n %46 s denizyolu ile yap l rken, fiekil 2 : Trakya Bölgesinin Yeri Kaynak: DPT (Devlet Planlama Teflkilat ) %42 si karayolu ile gerçeklefltirilmifltir. thalatta ise denizyolunun a rl daha fazlad r; 2009 y l ithalat nda denizyolunun pay %59 iken, karayolunun pay %24 tür. Türkiye genelinde ise yolcu ve yük tafl mac l karayollar na ba ml d r. Yurtiçi yük ve yolcu tafl mac l nda karayollar n n pay %90 seviyesinin üzerindedir. Trakya Bölgesi geliflmifl karayolu a, limanlar, havaalan, var olan demiryolu hatt ile eriflilebilirli i yüksek bir bölgedir. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

10 2. BÖLGEN N SANAY YAPISI Trakya Bölgesi sahip oldu u sanayi kuruluflu, 6 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Avrupa Serbest Bölgesi, Teknopark ve BSH (Bosch und Siemens Hausgeraete), Danone, Coca Cola, Bunge, Zentiva, Foxconn (HP), Unilever gibi firmalar baflta olmak üzere 185 yabanc sermayeli firma ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye, kurulu kapasite aç s ndan tekstil sektöründe dünyada say l ülkeler aras na girmifltir. Tekstil ve Deri sanayi ülkemiz ad na geleneksel ve lider sanayi faaliyetlerinden biri olarak görülmektedir. Türkiye deki tekstil iflletmelerinin önemli bir bölümü ise Tekirda ili s n rlar içerisinde faaliyet göstermektedir. Trakya da faaliyet Tablo 1: Sanayi Siciline Kay tl flletmelerin Sektörel Da l m (2010) y Kaynak: Sanayi ve Ticaret l Müdürlükleri

11 gösteren çeflitli kapasitelerde 600 adet tekstil, konfeksiyon ve deri sanayi iflletmesi bulunmaktad r. fiekil 3: Organize Sanayi Bölgesi 2.1. Organize Sanayi Bölgeleri Trakya Bölgesi nde 4 ü Tekirda, 1 i Edirne ve 1 i K rklareli de olmak üzere 6 adet Organize Sanayi Bölgesi nde toplam 271 iflletme faaliyet göstermektedir. Bunun yan nda bölgede henüz faaliyete geçmemifl biri Keflan Organize Sanayi Bölgesi di eri ise K rklareli Asrey nflaat Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere iki OSB daha bulunmaktad r. fiekil 4: Avrupa Serbest Bölgesindeki Yeri 2.2. Avrupa Serbest Bölgesi Türkiye'nin en büyük özel serbest bölgelerinden biri olan Avrupa Serbest Bölgesi, Trakya n n sanayi merkezi konumundaki Tekirda ' n Çorlu ilçesinde, m2'lik bir alan üzerinde, toplam 127 firma ile faaliyet göstermektedir. Stratejik konumu nedeniyle Türkiye'nin d fl ticaretinde önemli bir rol oynayan Avrupa Serbest Bölgesi, 2008 y l itibariyle 2 milyar dolara yaklaflan ticaret hacmi ile modern bir teknokent ve sanayi bölgesidir. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

12 fiekil 5: Trakya Mevcut Karayolu A Kaynak: Ulaflt rma ve letiflim Bakanl 3.ULAfiIM ALT YAPISI VE LOJ ST K Trakya Bölgesi geliflmifl karayolu ve demiryolu a, limanlar, havaalan ve stratejik konumu ile güçlü bir ulafl m altyap s na sahip, eriflilebilirli i yüksek bir bölgedir. Bölge içindeki ana akslar, sanayi bölgeleri ve limanlar aras ndaki ba lant lar otoyol ve bölünmüfl yollar ile sa lanmaktad r. Tekirda da bulunan Akport Liman n n demiryolu hatt ile ba lant s tamamlanm flt r. Yap m devam eden Asyaport Liman ile de demiryolu ba lant s kurulmas planlanm flt r. Asya-Avrupa aras ndaki yük trafi i Kocaeli-Tekirda ve Bursa Tekirda aras nda trenferi seferleri ile k sa süre içerisinde sa lanmaya bafllayacakt r. Yap m devam eden stanbul Halkal h zl tren ve stanbul Çanakkale otoyol projelerinin hayata geçmesiyle bölgenin ulafl m altyap s daha da güçlenecektir.

13 fiekil 6: Ana Ulafl m Yollar fiekil 7: Trakya Bölgesi S n r Kap lar Kaynak: Ulaflt rma ve letiflim Bakanl 3.1. Karayollar Trakya Bölgesi ndeki mevcut karayolu flebekeleri do u-bat ve kuzey-güney do rultusunda oluflan ana akslar ve bunlar birbirine ba layan tali yollardan oluflmaktad r. Bölgedeki ulafl m alt yap s n n ana aks n oluflturan karayolu; uluslararas öneme de sahip olan, stanbul Edirne otoyoludur. stanbul ile ba lant y sa layan do u-bat yönündeki di er önemli karayollar ; stanbul-kap kule ba lant s D100 karayolu, K nal -Tekirda - psala ba lant s D110 karayoludur S n r Kap lar Trakya Bölgesinde Yunanistan ve Bulgaristan a aç lan 5 adet kara s n r kap s vard r. 1. Dereköy 2. Hamzabeyli 3. psala 4. Kap kule 5. Pazarkule TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

14 Dereköy, Hamzabeyli ve Kap kule s n r kap lar Bulgaristan, psala ve Pazarkule s n r kap lar ise Yunanistan ile ba lant lar sa lamaktad r. Ayr ca Kap kule de Tablo 2: Girifl - ç k fl yapan yy ll k ortalama araç say s Bulgaristan a aç lan demiryolu gümrük kap s, Uzunköprü de Yunanistan a aç lan demiryolu gümrük kap s bulunmaktad r. Kaynak: KGM, 2009 Karayollar trafik ve ulafl m bilgileri Bölgedeki 5 s n r kap s ndan y lda toplam araç girifl-ç k fl yapmaktad r. Bu da Türkiye toplam girifl-ç k fl s n r trafi inin %38 ine tekabül etmektedir.

15 3.3. Demiryollar Trakya Bölgesinin demiryolu a, Türkiye nin uluslararas demiryolu flebekesi içerisinde yer almaktad r. stanbul dan bafllayan demiryolu hatt ile; Edirne ili s n rlar ndan Kap kule hudut kap s ile Bulgaristan a, Pazarkule ve Eskiköy hudut kap lar ile Yunanistan üzerinden Avrupa ya ba lant kurulmaktad r. stanbul-bükrefl- stanbul aras nda her gün karfl l kl çal flan Bosfor Ekspresi ve stanbul-selanik- stanbul aras nda her gün karfl l kl çal flan tren seferleri bulunmaktad r. stanbul-sofya, stanbul-belgrad, stanbul-budapeflte ve stanbul- Kiflinev ba lant s ; Bosfor Ekspresine ba lanan vagonlarla sa lanmaktad r. Ayn zamanda mevcut hat üzerinden, stanbul-trakya Bölgesi aras nda çal flan günlük 12 trenle yurtiçi yolcu tafl ma hizmeti verilmektedir. stanbul-edirne demiryolu hatt n Tekirda -Akport Liman na ba layan 45 km lik bir hat bulunmakta olup, bu hat üzerinden yük ve yolcu tafl mac l yap lmaktad r. Bölgede demiryolu ile yük tafl mac l yükselen bir grafik göstermektedir. Bölge genelinde demiryolu ile 2000 y l nda toplam ton yük tafl mas yap lm fl iken bu rakam 2009 y l nda yaklafl k 3 kat na ç karak ton a yükselmifltir. fiekil 8: Akport Liman - Muratl Trenyolu Ba lant s Kaynak: Ulaflt rma ve letiflim Bakanl TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

16 fiekil 9: Trakya Bölgesindeki Liman Yerleri 3.4. Limanlar Trakya Bölgesinin; Marmara, Ege ve Karadeniz e k y s bulunmaktad r. Bu yönü ile Türkiye nin üç denize birden k y s olan tek bölgesi olup, denizyolu tafl mac l geliflen sektör konumundad r.

17 Tablo 3: Trakya Bölgesi Limanlar ve Teknik Özellikleri Kaynak: Tekirda Liman Baflkanl Table 4: Loading and Unloading Capacities of ports in Trakya Kaynak: Ulaflt rma K y Yap lar Master Plan, 2010 Tekirda -Muratl demiryolu hatt n n faaliyete geçmesine paralel olarak, istasyondan limana demiryolu hatt getirilerek; Tekirda -Band rma, Trans-Asya ve Trans-Avrupa hatlar nda Türkiye Devlet Demiryollar n n tafl d vagonlar n Marmara ya giremeyen büyük bir k sm n n, bu flekilde tafl nmas planlanmaktad r. Tekirda liman alanlar, stanbul ilinin liman faaliyetlerine iliflkin gelecek senaryolar aç s ndan stratejik önem tafl maktad r. Zira, stanbul Haydarpafla Liman n n faaliyetlerinin sona ermesi ve stanbul Ambarl Liman n n orta vadede artan talebi karfl layamamas durumunda, trafi in Tekirda limanlar na kayd r lmas beklenmektedir. Tekirda -Marmara Ere lisi bölgesi konteyner tafl mac l, genel ve dökme yük tafl mac l ve s v yük elleçleme potansiyeli yüksek bir bölgedir. Ulaflt rma Bakanl n n Ulaflt rma K y Yap lar Master Plan çal flmas nda, bu alan geliflme bölgesi olarak belirtilmifltir. Trakya Bölgesi limanlar nda 2009 y l nda toplam ton ihracat, ton ithalat olmak üzere toplam ton yük elleçlenmifltir. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

18 Figure 9: Location of Ports in Trakya Region 3.4. Ports fiekil 10: Akport Genel Görünümü Akport Liman Akport Liman Marmara Denizi k y s nda Tekirda da konumlanm flt r. Tekirda Muratl ve Tekirda K nal aras bölünmüfl yollar n tamamlanmas ile birlikte Tekirda stanbul karayolu ba lant s kolaylaflt r lm fl olan liman, TEM otoyol ba lant s na 53 km, Tekirda Çorlu Havaalan na 44 km, stanbul Atatürk Havaliman na 135 km ve stanbul Sabiha Gökçen Havaliman na 200 km mesafededir. Akport Liman, toplam m2 alana, m r ht m uzunlu una, y ll k ton dökme yük ve TEU konteyner kapasitesine sahip, dahili ve Uluslararas Ro-Ro hizmeti veren, ça dafl donan m ve deneyimli kadrosuyla örnek bir liman kompleksidir. 6 milyon ton genel kargo ve dökme yük kapasitesiyle Marmara Bölgesinin en büyük 3. liman olan Akport, 1 milyon ton s v yük elleçleme kapasitesiyle de Marmara Bölgesindeki en büyük 7. limand r. demiryolu ba lant s olan bir liman haline gelmifltir. Tekirda Muratl demiryolu hatt n n faaliyete geçmesiyle birlikte liman Balkanlara ve Avrupa'ya

19 fiekil 11: Yurtd fl Akport Kullan c Ba lant lar Akport Liman n n Marmara Denizi nde Gemlik, Band rma, Karabiga ve Biga ile düzenli Ro-Ro seferleri vard r. Bunun yan nda, Trieste ve Toulon limanlar na da düzenli Ro-Ro seferleri yap lmaktad r. Band rma- Tekirda, Gemlik-Tekirda, Derince-Tekirda Ro-Ro seferleri ile yük tafl yan tafl tlar n stanbul trafi ine girmeden Tekirda a ulaflabilmeleri mümkündür. Böylelikle Tekirda -Band rma aras ndaki Ro-Ro seferleri ile aradaki mesafe yaklafl k 600 km k salmaktad r. fiekil 12: Akport Liman Marmara Bölgesi Ro-Ro Ba lant lar TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

20 Baflta Çorlu ve Çerkezköy olmak üzere Trakya Bölgesindeki ve stanbul daki geliflmifl sanayi bölgeleri, Çorlu'da kurulan Avrupa Serbest Bölgesi, Trakya bölgesinin ithalat ve ihracat hacminde büyük bir yer tutmaktad r. Akport Liman, Bulgaristan s n r na 150 km ve Yunanistan s n r na 125 km mesafe ile en yak n liman oldu u için kapasitesini art rmas yla beraber bu ülkeler ile yap lacak transit ticarette önem kazanacakt r. fiekil 13: Akport Liman R ht mlar Kaynak: Tablo 5: Akport Liman Teknik Özellikleri Kaynak:

21 Martafl Liman Marmara Denizi k y s nda kurulmufl olan liman, Çorlu Havaalan na 35 km, stanbul Atatürk Havaliman na ise 70 km mesafededir. Ana ulafl m akslar ve sanayi alanlar na yak nl liman n en büyük Tablo 6: Liman Tesisleri avantajlar ndand r. Toplam sahas m2 olan liman y lda 3.5 milyon tonluk yükleme boflaltma kapasitesine sahiptir. Kaynak: Uluflt rma ve letiflim Baflkanl fiekil 14: Martafl Liman Kaynak: Uluflt rma ve letiflim Baflkanl Farkl genifllik ve derinlikteki 5 farkl r ht m ile dwt nin alt ndaki gemilere hizmet verebilecek niteliktedir. Liman n 2 adet römorkörü bulunmakta olup, ayn zamanda NATO askeri gemilerine de hizmet verilebilmektedir. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

22 Tablo 7: Martafl Liman Yükleme - Boflaltma Kapasitesi Kaynak: Uluflt rma ve letiflim Baflkanl Asyaport Liman Asyaport, kurulufl planlamas olarak uluslararas transit liman (Ana Liman - Hub Port) olarak infla edilmekte ve 2012 y l nda hizmete girmesi planlanmaktad r. Asyaport projesinin y ll k kapasitesi 2 milyon 500 bin konteyner olup, adet konteynerin boflaltma ve yüklemesi konusunda MSC (Mediterranean Shipping Company) ile anlaflma sa lanm flt r. "Derin Deniz Konteyner Terminali" olarak planlanan Asyaport'un r ht m uzunlu u toplam 2010 metre olup derinlikler bunlar n derinlikleri -10 ile -20 metre aras nda de iflmektedir. Liman, seçilen konumu ve kullan lacak vinçleri sayesinde dünya denizlerinde henüz sefer yapmaya bafllayan, TEU kapasiteli Super Post Panamax türünde gemilere hizmet verecek flekilde organize olmufltur. Asyaport Liman 'ndan, Trakya'daki tüm sanayi bölgelerine ve stanbul'a otoyol ve bölünmüfl yollarla ulafl m n tamamlanm fl olmas, Tekirda -Muratl demiryolu kullan larak orta Balkanlara ve Avrupa'ya ba lant kurulabilmesinin yan nda küçük gemilerle bütün Karadeniz limanlar na, körfez ve güney Marmara sahillerine de ekonomik ve süratli olarak servis vermek mümkün olacakt r. Asyaport Liman geri sahas nda 5 milyon m2 alan sanayi ve antrepo alan bulunmaktad r. fiekil 15: Asyaport Genel Plan Kaynak:

23 3.5. Havalimanlar Trakya Bölgesinde hizmet veren bir havaalan bulunmakta olup 7/24 saat uluslararas hava trafi ine aç kt r. Y ll k kapasitesi yolcu olan havaalan nda yolcuya aç k alanlar 2145 m2 olup, 297 araçl k otopark mevcuttur. Havaalan n n pisti 3000 x 45 m boyutlar nda ve beton kaplamad r. Çorlu havaalan ndaki uçak trafi inin büyük k sm n ticari uçaklar oluflturmaktad r. Ticari uçaklar n daha yo un olarak geldi i ülkeler Ukrayna, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan d r. Havaalan nda 2009 y l nda Türkiye toplam nda gerçekleflen yük trafi inin %7,3 ü gerçekleflmifl iken, stanbul da var olan 2 havaalan nda 2009 y l nda Türkiye toplam nda gerçekleflen yük trafi inin %55 i gerçekleflmektedir. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

24 4.ÖNEML ULAfiIM VE ALT YAPI PROJELER Ulusal aç dan güçlü ulafl m a lar n bar nd ran bölge, stanbul un ve dolay s yla Türkiye nin Avrupa ba lant s n sa layan demiryolu ve karayolu a lar na sahip olmas nedeniyle uluslararas aç dan da büyük öneme sahiptir. Bu ulafl m a lar ve ileriye dönük projelere afla da yer verilmifltir Avrupa Kafkaslar-Asya Ulafl m Koridoru Projesi TRACECA Kapsam nda Türkiye de belirlenen güzergâhlar ve çevre ülkelerle ba lant lar Türkiye yi Do u Avrupa ya ve Kafkaslara ba layan TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucaus-Asia / AKAUK-Avrupa-Kafkaslar-Asya Ulafl m Koridoru) sadece AB de il Türkiye nin komflusu olan ülkelerin fiekil 16: Terecca Güzergah yan nda, Kafkaslar ve Uzak Do u ülkelerinin de deste iyle gelifltirilen bir ulafl m koridorudur. Limanlar n, karayolu ba lant lar n n, demiryollar n n iyilefltirilmelerini içeren ve ilgili mevzuatlar ele alan proje kapsam nda, Türkiye nin Avrupa ile karayolu ba lant s Trakya üzerinden gerçekleflmektedir. Kaynak:

25 4.2. TEN Projeleri Birleflmifl Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) Trans-Avrupa Kuzey-Güney Yol A Program kapsam nda 1977 y l nda bafllat lan Trans- Avrupa Otoyollar (Trans- European Motorway Project) ve Trans-Avrupa Demiryollar (Trans- European Railway Project) Projeleri, Trakya Bölgesi aç s ndan önemi olan ulafl m projeleridir. TEM (Trans European Motorway) otoyolu bu proje kapsam nda gerçeklefltirilmifltir. Otoyol, enerji, haberleflme projelerini de içeren Trans-Avrupa A lar n n gelifltirilmesindeki temel amaç AB de sosyal ve ekonomik uyumun gelifltirilmesi ve ülkeler aras nda ulafl m altyap s n n gelifltirilerek, tafl mac l n, ekonomik, sosyal ve kültürel bütünleflmenin art r lmas d r. Trans-Avrupa A lar (TENs) Projesinin 7. Aya kapsam nda AB s n rlar içinde yürütülen proje psala kap s na kadar gelmekte, AB nin Türkiye s n r na kadar olan bölümü içinde yer alan otoyollar iyilefltirilmektedir. Türkiye nin AB ülkelerine eriflimini de kolaylaflt racak bu projeyle, bölgedeki yerleflmelerin çevre ülkelerdeki kentlerle iliflkileri de güçlenmektedir. Projede Trakya Bölgesi ni etkileyen iki önemli fiekil 17: Trans Avrupa Ulafl m Ag güzergâh bulunmaktad r. Birinci güzergâh, UN/ECE Kuzey-Güney Otoyol a Trans-Avrupa Otoyol Projesi (Trans- European Motorway Project) kapsam nda Kap kule den geçen güzergâht r. Bu güzergâh TEM otoyolunu kapsamakta ve Türkiye nin önemli sanayi ve hizmet merkezleri olan stanbul-kocaeli-bursa, Ankara-K r kkale, zmir- Denizli-Ayd n ve Adana- Gaziantep- çel gibi kentsel bölgeleri Avrupa ya ba lamaktad r. kinci güzergâh, Türkiye yi Yunanistan üzerinden Avrupa ya ba layan güzergâht r. Bu güzergâhtan geçen otoyolun Yunanistan da Türkiye ye kadar gelen ba lant s gelifltirilmifl ve psala s n r kap s nda kadar olan k sm tamamlanm flt r. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN Kaynak:

26 Yunanistan n kuzey bat s ile talya aras nda yol çal flmalar devam ederken Türkiye taraf nda da bu yolda yer yer geniflletme çal flmalar yürütülmektedir. Bu iki ba lant n n gelifltirilmesinin, bölge ve stanbul un Güney Avrupa ya mal ve yolcu ak mlar n kolaylaflt rmas beklenmektedir y l nda bafllanan, TENs program na dahil edilmifl olan ve Trakya n n Avrupa ile iliflkisi konusunda önemli bir yeri olan Egnatia Otoyolu, Yunanistan boydan boya geçip Türkiye s n r na kadar ulaflmaktad r ve dikey olan dokuz aks yla Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye s n rlar na ba lanmaktad r. Ulusal düzeyde, Egnatia otoyolu Kuzey Yunanistan ulafl m sisteminin ana hatt olacakt r ve ulafl m, turizm ve sanayi gibi sektörlerde yeni yat r mlar için f rsat sa layacak ve bütün Kuzey Yunanistan için geliflim aks olarak hizmet edecektir. Avrupa düzeyinde, Egnatia otoyolu bat yla do udaki sanayi merkezlerini birbirine ba lamaktad r. Bu sebeple de AB, Egnatia Otoyolu na çok miktarda yat r m yapmaktad r. Otoyol ayr ca, Balkan ve Güney-do u Avrupa ulafl m sistemi için toplay c bir güzergah olacakt r. Pan-Avrupa Koridoru IV (Berlin-Sofya-Selanik), IX (Helsinki, Alexandroupolis) ve X (Viyana, Belgrad, Selanik), Egnatia Otoyolu nda son bulmaktad r. Bu otoyol, bütün bölge için büyük bir stratejik önem tafl maktad r. Üç büyük alan, Karadeniz, Ege (Do u Akdeniz) ve Adriyatik/Ionian Denizleri, Egnatia ile oluflturulan bir dörtgenle birbirine ba lanacakt r European High-Speed Train Network Bölgedeki bir di er önemli demiryolu altyap s ise planlama aflamas nda olan Edirne- stanbul H zl Tren projesidir. Avrupa H zl Tren fiebekesinin bir parças olan stanbul ile Bulgaristan s n r aras ndaki k s m tamamland nda, Türkiye de Bölge için turizm ve ulaflt rma sektörlerinde alternatif yarat lm fl olacak ve böylece bölgenin rekabet gücü artacakt r. Uygulama Projeleri DLH taraf ndan gerçeklefltirilen ve Halkal -Bulgaristan s n r aras n 230km ye indiren bu proje ile demiryolunda 250 km/saat h za ulafl lmas hedeflenmektedir. Bu projede Halkal -Bulgaristan aras nda; Halkal -Çatalca-Çerkezköy Büyükkar flt ran- Lüleburgaz-Babaeski-Edirne ve Kap kule de olmak üzere 8 istasyon ve Karaa aç ve Büyükkar flt ran da 2 adet lojistik köy yer alacakt r.

27 fiekil 18: Avrupa H zl Tren fiebekesi 4.4. Nabucco Projesi-Türkiye-Avusturya Do al Gaz Boru Hatt Projesi Türkiye nin, üzerinden geçen petrol ve do al gaz boru hatlar yla, enerji nakli aç s ndan önemi giderek artmaktad r. Çeflitli uluslararas kurulufllarca gerçeklefltirilen projeksiyonlara göre, Türkiye üzerinden Avrupa ya artan miktarlarda Hazar ve Ortado u gaz tafl nacakt r. Talepleri karfl lamak için, yap m süren Yunanistan hatt na alternatif yeni güzergâhlar önerilmektedir. Bu kapsamda gelifltirilen bir proje ile do algaz n Bulgaristan dan bafllay p Romanya ve Macaristan güzergâh n izleyerek Avusturya ya ulaflt r lmas planlanmaktad r. AB TEN program fonundan fizibilite çal flmalar n n yar s fiekil 19: Nabucco Boru Hatt karfl lanan projede, Türkiye nin BOTAfi (Boru Hatlar ile Petrol Tafl ma Afi), Bulgaristan n Bulgargaz, Romanya n n Transgaz, Macaristan n MOL ve Avusturya n n OMV Gas firmalar ile ortaklafla çal flmalar yürütülmektedir. Proje ortaklar nca, Haziran 2004 tarihinde, projenin finansman ve boru hatt tafl ma kapasitesinin pazarlanmas ifllerini yürütmek üzere Nabucco Company Pipeline Study GmGH (Nabucco Boru Hatt fl Gelifltirme fiirketi) kurulmufl ve projenin Türkiye kesimi ile ilgili çal flmalar, Temmuz 2004 tarihinden itibaren yürütülmeye bafllanm flt r. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

28 4.5. Türkiye-Yunanistan Do al Gaz Boru Hatt Projesi 2002 tarihinde bafllayan ve 2007 tarihinde tamamlanan proje, AB TEN program n n öncelikli projeleri aras nda yer almaktad r. 209 km si Türkiye s n rlar nda olmak üzere, toplam 300 km uzunlu undaki hat, Yunanistan dan sonra talya ya uzat lacakt r. Özellikle Trakya Bölgesi, Türkiye nin gerek enerji piyasalar ile bütünleflmesinde, gerekse fiekil 20: Do algaz Boru Hatlar s nai mallar n ulaflt r lmas nda önemli bir geçifl bölgesi olarak gittikçe önemini art rmaktad r. Bu ak fl n, yerel sektörlerin geliflimi aç s ndan fayda yaratacak flekilde de erlendirilebilmesi, geliflmekte olan sanayi kümelerinin bu ak mlardan faydalanacak flekilde gereken tesis ve altyap larla desteklenmesi önem arz etmektedir. Mevcut DOğalgaz Boru Hatları Mevcut Petrol Boru Hatları İnşa Halindeki Doğalgaz Boru Hatları Plan Aşamasındaki Doğalgaz Boru Hatları Teklif Edilmiş Doğalgaz Boru Hatları İnşa Halindeki Petrol Boru Hatları

29 5.DE ERLEND RME Türkiye, Do u-bat aras ndaki 600 milyar dolarl k mal hareketinin geçifl noktas nda; karayollar, demiryollar, 3 taraf n çevreleyen denizleri, havaalanlar ve da t m merkezleri ile Avrasya ticaretinin kalbinde; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Do u aras ndaki mal ve hizmet ak mlar n n ba lant merkezi konumundad r. Trakya Bölgesi ise, Türkiye nin Avrupa k tas üzerindeki topraklar üzerinde, Karadeniz, Marmara ve Ege denizine olan k y lar ile stratejik bir konuma sahiptir. Türkiye nin Avrupa ile olan d fl ticaret hacminin büyüklü ü Trakya Bölgesinin bu co rafyada önemli ve de erli bir lojistik üs olmas nda önemli rol oynayacakt r. Trakya Bölgesinin güçlü bir ulaflt rma altyap s mevcuttur. Bölgenin uluslararas karayolu güzergahlar üzerinde olmas ve bölge içi ulafl m akslar n n büyük ölçüde bölünmüfl yollarla sa lanmas, yük tafl mac l n n büyük k sm n n karayolu ile yap ld ülkemizde, çok önemlidir. Deniz tafl mac l nda geliflme potansiyeli olan Bölgede Akport liman n n demiryolu ba lant s n n tamamlanm fl olmas bölgenin rekabetçili ine katk yapacakt r. Bölgede inflaat devam eden 2.5 milyon TEU kapasiteli Asyaport liman ve devam eden di er ulaflt rma projelerinin tamamlanmas yla birlikte Trakya Bölgesi, bu co rafyan n da t m merkezi olacakt r. TRAKYA KALKINMA AJANSI N SAN

30

31

32 Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Ertu rul Mah. skele Cad. No: TEK RDA Tel: Faks : Web: e-posta: Edirne Yatırım Destek Ofisi Edirne Ticaret ve Sanayi Odas, I. Murat Mahallesi, Talatpafla Caddesi, No: 80, Kat: 3 ED RNE Tel: Faks: K rklareli Yatırım Destek Ofisi Karakafl Mah. Zincirlikuyu Cad. Ferah 1 Apt. No: 60 Zemin Kat KIRKLAREL Tel: Faks:

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com 701 İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com GİRİŞ Ege Bölgesi doğal ve tarihi zenginliklerinin yan s ra tar mdan madenciliğe,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

TRAF K VE LK YARDIM E T M 1 ÜN TE II. ULAfiIM

TRAF K VE LK YARDIM E T M 1 ÜN TE II. ULAfiIM ÜN TE II ULAfiIM 1- Ulafl m, ulaflt rma, tafl ma, nakliye kavramlar n n tan mlar 2- Ulafl m sistemleri 3- Ulafl m araçlar ndan faydalanma kurallar 4- Ulafl m araçlar n n faydalar 5- Ulafl mla ilgili kurulufllar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 376 3. Ünite MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 1. Yaşadığım Yerden Ülkeme... 140 Konu Değerlendirme Testi... 144 139 Yaşadığım Yerden Ülkeme 377 378 1. NEREDE YAŞIYORUM Yaşadığımız yerin coğrafi konumu yer

Detaylı

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ Bu Proje Avrupa Birliği vetürkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi www.tellus-group.ru Proje Hakkında Genel Bilgi Projesi, Kuzeybati Federal Bölgesi Sosyal Ekonomik Gelişme Stratejik Programı na göre Uluslararası Rus-Türk işbirliği programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Samsun Limanı nın Pazar Payını Arttırma Koşullarının Đncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1) ve Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

kinci konuflmac m z, Marmaray Projesi genel sunumunu yapacak olan DLH Marmaray Bölge Müdürü Say n Dr. Haluk brahim Özmen. Buyurun Say n Özmen.

kinci konuflmac m z, Marmaray Projesi genel sunumunu yapacak olan DLH Marmaray Bölge Müdürü Say n Dr. Haluk brahim Özmen. Buyurun Say n Özmen. kinci konuflmac m z, Marmaray Projesi genel sunumunu yapacak olan DLH Marmaray Bölge Müdürü Say n Dr. Haluk brahim Özmen. Buyurun Say n Özmen. Dr. HALUK BRAH M ÖZMEN DLH Marmaray Bölge Müdürü - Say n Baflkan,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ROMANYA ÜLKE RAPORU Mart 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Romanya Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu :

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ 2012 AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ 1. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE 0 www.samsunlogisticscentre.com GENEL SUNUM Mayıs 200 Ulusal Lojistik Kongresi yapıldı LOJİSTİK MERKEZİ Aralık 200 Lojistik Master Planı tamamlandı Mart 202 Samsun İhtisas Lojistik

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR 1. Yeni TeĢvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni TeĢvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı