Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE TARİHÇE Akciğer kan se ri, 2001 yı lında yayınlanan bir ça lışmada dünya genelinde en sık gö rü len kan ser olup tüm ye ni ol gu la rın %12.3 ünü oluş turmaktadır. Ül ke miz-de de en sık görülen kanser, akci ğer kanseridir ve %22.6 oranındadır Akciğer kanseri, tüm kanser ölümlerinin erkek ve kadın da en sık nedenidir ve tüm kan ser le rin %14 ünü ve kan ser ölüm le ri nin %28 ini oluşturur. Akci ğer kanseri insidansın da ve ölüm ora nındaki azalma muhtemelen 1970 ler sonrasında azalan sigara içimini yansıtmaktadır. 1 yıllık sağ ka lım oranları 1973 den 1994 e %32 den %41 e ge li şim göstermesine rağmen 5 yıllık sağ ka lım ora nı tüm evrelerde %14 olarak saptanmış t ır. Lokalize hastalıkta 5 yıllık sağ kalım %50 lere ulaşmaktadır (Ev re 1 %60, Ev re 2 %40). Böl ge sel has ta lık için %20 ve uzak hastalık ta %2 ol mak ta dır. Fakat hastalı ğın lokalize olduğu dönemde saptanan vaka sayı sı çok az dır (%15). Radyoterapi ve kemoterapideki ilerlemelere rağmen, akciğer kanserinin tedavisi rezeksiyondur. Evarts Graham 1932 yı lında akciğer kanseri sebebiyle, hilus ligasyonu tekni ğiy le ilk ba şarı lı pnömonektomi operasyonunu yapmış ve sonrasındaki 20 yıl pnö mo nek to mi ak ci ğer kanserinin tercih edilen cerrahi giri şimi olmuştur. Blades lober hilus ligasyonu yöntemiyle lobektomiyi, Churchil ve Belsey segmentektomiyi gö ğüs cerrahisi içine soktular. İngiltere de Price Thomas, Amerika Birleşik Devletlerinde Paulson ve Shaw 5, Fran sa da Met ras ilk bron şial rekonstrüktif giri şimlerini yakla şık ola rak ay nı zamanlarda bildirdiler yı lında Johnston ve Jones un bronş kanserinde yapılan sleeve lobektomi operasyonları nın uzun dö nem so nuç la rı nı de ğerlendirmeleriyle, bu cerrahi tekni ğin güvenilir bir yöntem oldu ğu ve sonuçları nın konvansiyonel cerrahi yöntemlerle kar şılaş tı rıldı ğında, daha kötü olmadı ğı nı gösterdiler. 149

2 Kamil Kaynak ET YO LO Jİ Sigara akci ğer kanseri geli şiminde saptanan en önemli risk faktörüdür. Di ğer çevresel faktörler; asbest, arsenik, krom veya nikel gibi endüstriyel maddeler; radon veya iatrojenik radyasyon maruziyeti; organik kimyasallar; hava kirlili ği ve sigara içmeyenlerde pasif içicilik olarak sıralanabilir. PATOLOJİ Adenokarsinom En sık gö rü len tip tir ve tüm ak ci ğer kanserlerinin %45 ini oluşturur. Bronş epitelinin mukus salgılayan hücrelerinden köken alır ve bu tü mö rün bü yük bir ço ğunlu ğu (%75) periferik yerle şimlidir. Squamöz hücreli akciğer kan serinden daha erken dönemde metastaz yapmaya eğilimlidir. Bronkoalveoler karsinom adenokarsinomun bir alt tipidir fakat daha az agresiftir. Squamöz tümörlerden daha çabuk büyürler ve vasküler yolla erken metastaz sıktır, genellikle beyine ve adrenallere metastaz yapar. Squamöz Hücreli Karsinom Akciğer kanserlerinin %30 unu kapsar. Çoğu santral lokalizasyonludur ve bron şa doğru büyüme eğilimindedirler. Bunun sonucunda dış ba sıya neden olurlar. Santral nekroz ve kavitasyon oluşturmaya eğilimlidirler. Geç metastaz yapar. Periferik tümörlerde metastaz yapmadan önce ileri derecede göğüs duvarı invazyonu izlenmektedir. Büyük Hücreli İndiferansiye Karsinom Akciğer kanserlerinin %10 unu kapsar. Periferik yerleşme eğiliminde olup nis pe ten er ken me tas taz ya par lar. Mik ros ko pik ola rak bu tü mör ler bol si toplazma içeren hiperkromatik veya veziküler nükleuslu pleomorfik ve anaplastik hücreler içerirler. Küçük Hücreli Karsinom Akciğer kanserlerinin %20 sini kapsar. %80 i santral yerleşimlidir ve bu tip çok agresif metastaz yapması ile ka rak te ri ze dir. Ge nel lik le prok si mal bronşdan orijin almasından dolayı sant ral yer le şim li dir. Len fa tik ve he mo tojen ya yı lım ve lo kal in vaz yon ile ya yı lır. Cerrahi rezeksiyon yapılabilecek tek varyasyon, eşlik eden bir adenopati olmayan tek periferik tümördür. Cerrahi giri şim bu tip için pri mer te da vi de ğildir. AKCİĞER KANSERİNİN TANISI Bronkojenik karsinom 50 yaş üstü hastalarda artan sıklıkla görülmektedir. Günümüzde akciğer kanseri 1.5/1 oranında erkekler yönündedir. Asempto- 150

3 Akciğer Kanserinde Cerrahi matik hastalar genellikle hastalı ğın erken evresindedirler ve tedavi potansiyeli yüksektir. Klinik belirtiler; lokal hava yolu büyümesine bağ lı (öksürük, hemoptizi, pnömoni) ve çevre dokulara doğ ru olan bü yü me ye bağ lı semptomları (rekürren sinir tutulumuna bağ lı ses kı sıklı ğı, lokalize veya yayılan gö ğüs ağ rı sı, süperior vena cava tıkanıklı ğı, plevral effüzyona bağ lı solunum sı k ıntı sı) içe rir. İştah ve kilo kaybı kötü bulgulardır; böyle hastalar genellikle nonrezektabl bir tümöre veya sistemik metastaza sahiptirler. Sistemik yayı lı mı olmayan, ekstrapulmoner nonmetastatik manifestasyonları olan hastaların kü çük bir yüz de si, pri mer tü mö rün çıkartılması ile iyi le şebilirler. Bunlar parmaklarda çomaklaşma ile seyreden pulmoner hipertrofik osteoartropati, hormon benzeri madde sekresyonu (adreonokortikotrofik hormon, antidiüretik hormon, serotonin, paratiroit hormon gibi) veya myastenia benzeri sendromdur. Akciğer kanserli hastalar genelde ileri evrelerde tipik semptomlar gösterir ler. Pek çok has ta ök sü rük (%75), ne fes dar lı ğı (%60), gö ğüs ağ rı sı (%50) ve kan lı balgam gibi non spesifik bronkopulmoner belirtiler gösterirler. Di ğer semptomlar olarak ses kı sıklı ğı, süperior vena kava sendromu, göğüs ağ rı sı, yutma güçlü ğü ola rak sıralanabilir. AK Cİ ĞER KAN SE Rİ NİN EV RE LE ME Sİ Akciğer kanseri tanı sı ile tet kik ve te da vi edi len bir has ta da bu sü re cin de ğişik aşamalarında birden fazla evreleme yapı lır: 1. Kli nik Ev re len dir me (ctnm, cev re): Primer tedavinin seçilmesinin temelini oluşturur. Klinik evreleme fizik muayene, radyolojik inceleme, bronkoskopi, biyopsi gerekli hallerde cerrahi eksplorasyonla elde edilen bulgularla yapı lır. Doğru klinik evreleme doğru tedavi yönteminin seçilmesi anlamına geldi ğinden özen le ve tüm ak ci ğer kanserli hastalarda yapılması ge re ken bir ev relemedir (Tab lo 1, 2). 2. Cerrahi-Patolojik evrelendirme (ptnm, pevre): Klinik evreleme sonrası cer rahi tedavi endikasyonu konulan hastalarda ameliyat bulgularından yararlanılmakla birlikte rezeke edilen akci ğerin patolojik incelenmesi sonuçlarına dayanan bir evrelemedir. Patolojik incelemede primer tümörün boyutları, kom şu yapılarla ilişkisi ve bölgesel lenf nodlarında metastaz varlı ğı ay rıntı lı ola rak tanımlanmalı dır. Patolojik sı nıflandır ma pri mer tü mör (T) ve böl ge sel lenf nodları (N) hak kında ayrıntı lı ve ke sin bil gi ler ver mek le bir lik te int ra pul mo ner metastaz varlı ğı dı şında uzak metastaz (M) hakkında bilgi vermez. Patolojik evrelemeye göre adjuvan tedavi kararı, prognoz belirlenmesinde ve araş t ırma ve ri le ri ile kli nik so nuç la rın kar şılaş tı rılması nın temelini oluşturdu ğundan dikkatle yapılmalı dır. Patolojik inceleme sonucu çok önemli olmakla birlikte doğ- 151

4 Kamil Kaynak ru sonuçlar için özenli bir intraoperatif değerlendirme, olgu hakkında gereken bilgilerle patolo ğun bilgilendirilmesi ve bölgesel lenf nodları nın en azından sistematik örneklemesi gereklidir. 3. Tedavi Sonrası Yeniden Evrelendirme (rtnm, revre): Multimodal tedavilerde bir sonraki tedavi basama ğı nın saptanmasında yapılan evrelemedir. Başlangıç tedavileri sonrasında hasta yeniden evrelenerek tekrar de ğerlendirilir. Bu de ğerlendirilme sonrasında hastanın cerrahi tedavi şansı nın olup olmamasına, tedavinin sonlandı rılması na ya da de vamına karar verilir. 4. Otop si Ev re len dir me si (atnm, aev re): Kanserli hastada ölüm sonrası ya pılan evrelemedir. AK Cİ ĞER KAN SE RİN DE EV RE LER Evre IA Lenf no du me tas ta zı ve uzak me tas taz ol ma yan, tü mö rün en ge niş ça pı 3 cm ya da kü çük, ak ci ğer ya da vis se ral plev ra ile çev ri li, lob bron şundan daha proksimale invazyon bulgusu olmayan tümörlerdir (T1N0M0). Akciğer kan serinde en iyi prognoza sahip gruptur. Bu has talarda primer tedavi cerrahidir. Beş yıllık beklenen sağ ka lım kü çük hüc reli dı şı ak ci ğer kanserinde (KHDAK) cev re IA da %61, pev re IA da %67 dir. Evre IB Tü mö rün ya en ge niş ça pı 3 cm den da ha bü yük ya ka ri na dan en az 2 cm uzak lık ta ana bronş tu tu lu mu ya vis se ral plev ra in vaz yo nu ya da hi ler bölgeye uzanan ancak tüm akci ğe ri kap sa ma yan ate lek ta zi ya da obst rok tif pnömonitis olan lenf bezi ve uzak metastaz olmayan akciğer kanserli olgulardır (T2N0M0). KHDAK ol gu lar da 5 yıllık sağ ka lım cev re IB de %38, pev re IB de %57 dir. Evre IIA Uzak metastaz olmayan tümörün en geniş ça pı 3 cm ya da kü çük, ak ci ğer ya da visseral plevra ile çevrili, lob bronşundan daha proksimale invazyon bulgusu olmayan ve aynı taraf peribron şial ve/veya aynı ta raf hi ler lenf nod larına metastaz ve primer tümörün doğrudan yayılması ile int ra pul mo ner nod la rın tutulumu söz ko nusu olduğu (T1N1M0) ak ci ğer kanserli olgulardır. KHDAK olgularda 5 yıllık sağ ka lım cev re IIA da %37, pev re IIA da %55 dir. Evre IIB Uzak metastazı ol ma yan tü mö rün ya en ge niş ça pı 3 cm den da ha bü yük ya ka ri na dan en az 2 cm uzak lık ta ana bronş tu tulumu ya visseral plevra invazyo nu ya da hi ler böl ge ye uza nan an cak tüm ak ci ğeri kapsamayan atelektazi 152

5 Akciğer Kanserinde Cerrahi Tablo 1. Klinik evreleme Primer tümör büyüklüğü (T) Tx: Balgam yada bronş lavajında malign hücrelerin tespit edilip görüntüleme tetkikleri ya da bron kos ko pi ile tü mö rün gös te ri le me me si T0: Pri mer tü mör be lir ti si yok Tis: Karsinoma in situ T1: En geniş çapı <3 cm, akciğer yada visseral plevra ile çevrili, bronkoskopide lob bronşundan daha proksimale invazyon göstermeyen, ana bronşun proksimaline uzanan bronşial duvara sınırlı invazyon gösteren herhangi bir büyüklükteki nadir yüzeyel tümör T2: Tü mör aşa ğı da ki ler den en az bi ri ne sa hip ola cak: En ge niş ça pı >3 cm Ana bronş in va ze an cak ka ri na ya uzak lık > 2 cm Vis se ral plev ra in vaz yo nu Hiler bölgeye ulaşan ancak tüm akciğeri kapsamayan atelektazi ya da obstrüktif pnömoni T3: Tü mö rün her han gi bir bü yük lük te olup gö ğüs du va rı (sü pe ri or sul kus tü mör le ri dahil) diyafragma, mediastinal plevra, parietal plevra ve perikard gibi yapılardan her han gi biri ne di rekt in vaz yon gös ter me si; ve ya ka ri na ya 2 cm den da ha ya kın ancak karinayı tutmayan ana bronştaki tümör veya bütün bir akciğeri kapsayan atelektazi veya obstrüktif pnömoni ile birlikte olan tümör T4: Tümörün herhangi bir büyüklükte olup mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, özefagus, vertebral kolon, karina gibi yapılardan herhangi birini invaze etmesi veya malign plevral veya perikardial sıvı ile birlikte olan tümör; tümörle aynı lop için de satel lit tümör no dül ve no dül le ri Böl ge sel lenf no du (N) Nx: Böl ge sel lenf nod la rı nın de ğer len di ri le me me si N0: Böl ge sel lenf no du me tas ta zı yok N1: Aynı taraf peribronşial ve/veya aynı taraf hiler LN met ve primer tümörün direkt yayılması ile intrapulmoner bezlerin tutulması N2: Aynı taraf mediastinal ve/veya subkarinal lenf bezlerine metastaz N3: Karşı taraf mediastinal, hiler; aynı veya karşı taraf supraklavikular veya skalen lenf bezi metastazı Uzak me tas taz (M) Mx: Uzak me tas taz var lı ğı nın de ğer len di ri le me me si M0: Uzak metastaz yok M1: Uzak metastaz var ve/veya tümörün olduğu lob dışındaki loblarda tümör varlığı ya da obstrüktif pnömonitis olan ve aynı taraf peribron şial ve/veya aynı ta raf hiler lenf nodlarına metastaz ve primer tümörün doğrudan yayılması ile intrapulmoner nodların tutulumu sözkonusu olduğu (T2N1M0) ya da lenf no du metastazı da olmayan tümörün herhangi bir büyüklükte olup gö ğüs duvarı (süperior sulkus tümörleri dahil), diafragma, mediastinal plevra, paryetal perikarddan herhangi birine doğ ru dan in vaz yon; ya da ana bronş ta ka ri na ya 153

6 Kamil Kaynak Tablo 2. TNM sınıflaması Ev re 0: Kar si no ma in si tu. Evre IA: (T1N0M0) en büyük çapı 3 cm veya altında, metastaz bulgusu olmayan. Evre IB: (T2N0M0) T2 primer tümörü olan, metastaz bulgusu olmayan hastalar. Ev re IIA: (T1N1M0) T1 pri mer tü mör ve ak ci ğer de sı nır lı me tas taz içe ren (hi ler lenf nod la rı). Ev re IIB: İki ana to mik alt grub içe rir: (T2N1M0) T2 pri mer tü mör ve ay nı ta raf ak ci ğe re sı nır lı hi ler lenf no du metastazı içe ren ve (T3N1M0) T3 pri mer tü mör ve me tas taz bul gu su ol mayan. Ev re II IA: 4 ay rı grup ta in ce le ne bi lir: (T3N1M0) T3 pri mer tü mör ay nı ta raf ak ci ğe re sı nır lı hi ler lenf nod la rı nı içeren metastaz. (T1N2M0, T2N2M0, ve T3N2M0) T1, T2, T3 pri mer tü mör le bir lik te sub ka rinal lenf no du me tas ta zı içe ren alt grup lar. Ever IIIB: (T4 herhangi N, M0, Herhangi T N3M0) mediastene invaze olmuş yaygın tümör, karşı mediastinal, karşı hiler ve aynı taraf ve karşı taraf skalen/supraklaviküler lenf nodu metastazı. T4 pri mer tü mör ve ya N3 lenf no du me tas ta zı olan fa kat uzak me tas taz olmayan durumlar. Evre IV: Metastatik hastalığı olan hastaları içerir (M1), bu metastazlar beyin, kemik, karaciğer, adrenal bez, karşı akciğer, pankreas ve diğer uzak organ me tas taz ları ve axil ler, ab do mi nal ve in gu inal lenf no du me tas ta zı nı içe rir. Aynı taraf akciğerde primer tümörün olmadığı lobda metastaz da M1 ola- 2 cm den da ha ya kın ama ka rinayı tut ma yan tü mör ya da tüm ak ci ğerde atelek ta zi ya da obst rük tif pnö-mo ni ile bir lik te olan (T3N0M0) ak ci ğer kanserli olgulardır. Ev re IIB de 5 yıllık sağ ka lım ge nel, T2N1M0 ve T3N0M0 da sı rasıy la kli nik ev re le me de %24, %26 ve %21, pa to lo jik ev re le me de %39, %39 ve %38 dir. Evre IIIA: Uzak metastazı ol ma yan tü mö rün her han gi bir bü yük lük te olup gö ğüs duvarı (süperior sulkus tümörleri dahil), diafragma, mediastinal plevra, paryetal perikardtan herhangi birine doğrudan invazyon; ya da ana bronşta karinaya 2 cm den daha yakın karinayı tutmayan tümör; ya da tüm akciğerde atelektazi ya da obst rüktif pnömoni ile birlikte ve aynı ta raf pe ribron şial ve/veya aynı taraf hiler lenf nodları na me tas taz ve pri mer tü mö rün doğrudan yayılması ile int ra pul mo ner nod la rın tutulumu söz konusu olduğu (T3N1M0) ya da T1-2-3 ile bir lik te ay nı taraf mediastinal ve/veya subkarinal lenf nodlarına metastazı olan (T1-2-3N2M0) ak ci ğer kanserli olgulardır. Ak ciğer kanseri evrelemesinde tartışmaların en yo ğun ya-pıldı ğı grup tar tışmasız Evre IIIA dır. Ev re II IA da 5 yıllık sağ ka lım ge nel, T3N1M0 ve T1-23N2M0 da sırasıyla klinik evrelemede %13, %9 ve %13, patolojik evrelemede %23, %25 154

7 Akciğer Kanserinde Cerrahi ve %23 dir. Evre IIIB Uzak metastaz olmaksı zın tümörün herhangi bir büyüklükte olup: Mediasten, kalp, bü-yük damarlar, trakea, özofagus, vertebra cismi, karina gibi yapılardan herhangi birini invaze etmesi; ya da ma lign plev ral ya da pe ri kar di al sı vı ile birlik te olan tü mör ler, ya da pri mer tü mör le ay nı lobda satellit nodül/ nodüller varlı ğı (T4) ile bir lik te N0-1-2 olan ya da kar şı ta raf me diastinal, karşı ta raf hi ler, ay nı ya da kar şı ta raf ska len ya da sup rak lavi ku ler lenf no du metastazı (N3) ile bir lik te T1-2-3 olan ak ci ğer kanserli olgulardır. Evre IIIB de 5 yıllık sağ ka lım ge nel, T4N0-1-2M0 ve T1-2-3N3M0 da sırasıyla klinik evreleme de %5, %7 ve %3 dür. Evre IV Pri mer tü mö re (T) ya da lenf nod la rı na (N) ba kılmaksı zın uzak or gan metastazı ya da ay nı ak ci ğerde farklı lob metastazı olan olgulardır. Bu evrede tek beyin ya da surrenal metastazlı seçilmiş olgular dı şında cerrahi tedavi endikasyonu yoktur. Klinik Evre IV de 5 yıllık sağ ka lım %1 al tındadır. AMELİYAT ÖNCESİ EVRELENDİRME AMAÇLI İNCELEME YÖNTEMLERİ Bronkoskopi rezeksiyon öncesinde endobronşial anatomiyi ortaya koymak, sekonder endobronşial bir tümörü ekarte etmek ve planlanan operasyon ile tümörün tümünün çıkarılabilece ğinden emin olmak amacı ile uygulanır. Transbronşial biyopsi özel 21 numara iğne ile flek sibl bronkoskop yardı mı ile yapı lır. Bu teknik mediastinal lenf nodları veya büyük bronşlara yakın ak ci ğer kitlelerinin biyopsisi için de kul lanılabilir. Transtorasik yoldan yapılacak bir ince iğ ne as pi ras yon bi yop si si dü şük cerrahi riski olan hastalarda %95 oranında doğru bir yöntemdir. Eğer hastada sert palpabl servikal veya supraklaviküler lenf no du yok sa, İİAB metastatik bir komponenti (N3) kesin olarak ortaya koyar. Mediastinal lenf nodların da 1 cm ve ya üze rin de bir bü yü me mev cut ise mediastinoskopi veya mediastinotomi (Chamberlain prosedürü) yapılmalı dır. Büyümüş lenf nod la rı %70 üze rin de me tas taz ile ilişkilendirilir. Fakat normal bo yut lu nod lar(<1 cm) da bu du rum %7-%15 ara sında deği şir. Mediastinoskopiye aday büyümüş lenf no du olan (> 1 cm) has ta la rın seçiminde BT kullanı lır çünkü normal mediasteni olan hastaların %90 ında mediastinoskopi ve patolojik inceleme sonrasında negatif N2 lenf nodları saptanmış tır. Po zit ron-emis yon to mog ra fi si (PET) me di as ti nal lenf no du me tas ta zı ve 155

8 Kamil Kaynak di ğer gizli metastazların saptanmasında mediastinoskopiye alternatif olması konusunda halen araş tı rılmaktadır. Tran sö ze fa gi al ult ra so nog ra fi (USG) kli nis ye ne öze fa gus, kalp ve ya aor taya kom şulukta akci ğer tümörlerinin değerlendirilmesinde yardımcı olur. Transözefagial USG yardımlı biyopsi ile subkarinal veya posterior mediastinal lenf nodu örnekleri değerlendirilebilir. Operable akci ğer kanseri olan hasta lar da (Ev re I ve II) eğer ke mik ağ rı sı yoksa kemik görüntülemesi önerilmez. Kaburga yayı l ı mı olan ve ya ol ma yan sü pe ri or sul kus tü mör le rin de to raks MR, tümörün brakial pleksus, torasik giriş, büyük damarlara veya di ğer me diastinal yapılara yayı lı mı hak kında geniş bilgi verebilir. AKCİĞER KANSERİNİN TEDAVİSİ Tedavi seçenekleri lokalize hastalıkta cerrahi, metastatik hastalıkta kemoterapi (KT) ve cerrahiyi kaldıramayacak hastalarda ve lokal kontrolü sağlamak amacı ile radyoterapi (RT) olarak sıralanabilir. İleri evre akciğer kan ser le rin de kom bi ne KT ve RT her iki si nin tek ba şına kullanı mından daha yararlı bir seçenektir. Cerrahi küçük hücreli kanserde primer tedavi değil dir ve sa de ce ev re I için kullanı lır. Kemoterapi ise hastalara bir sağkalım avantajı sağlar (Tedavi görenlerde 12 ay, edilmeyenlerde 6 ay). Küçük hücreli dı şı ak ci ğer kan se ri 3 ma jör ka tegoride incelenebilir. 1. Ev re I ve Ev re II tü mör ler ak ci ğer için de sı nırlı dır ve cer ra hi ola rak tamamen çıkartılabilir. 2. Rezektabl. Evre IIIa ve Evre IIIb tümörler aynı taraf mediastinal lenf nodları na (N2 lenf nod la rı; evre IIIa) veya mediastinal yapıları içe ren (T4 N0M0) metastaz yapan lokal olarak ilerlemiş tümörlerdir. 3. Ev re IV ise me tas ta tik bir kom po nent içe rir ve cer ra hi pal yas yon ge rektiren hastalar dı şında cerrahi girişim tedavide tipik bir seçenek değildir. Cerrahi rezeksiyonun amacı tümörün ve varsa tutulmuş lenf dü ğümlerinin hepsinin çıkarılması dır. ER KEN EV RE AK Cİ ĞER KA NES Rİ TE DA Vİ Sİ (EV RE Ia, Ib, IIa, IIb VE ER KEN II Ia) Erken evre akciğer kanseri (I ve II) sadece cerrahi ile mükemmel olarak tedavi edilebilir ve pek çok hastada cerrahi uzun sağkalım oranlarına eşlik eder. Ev re IA has ta lıkta, %20 den daha az oranda cerrahi rezeksiyon sonrası nüks görülmektedir. Genellikle lobektomi gerekmektedir. Daha az alan rezek- 156

9 Akciğer Kanserinde Cerrahi siyonlar, pulmoner fonksiyonları za yıf olan hastalara uygulanmaktadır fa kat lo kal nüks ora nı yüksektir. Ço ğu nüks ler uzak böl gelerde olmaktadır. Randomize çalışmalar adjuvan ke mo te ra pi ve rad yas yo te ra pi den bir ya rar gö rüp gör me di ğini göstermede yetersiz kalmışlardır. Kom şu dokulara invaze olmuş tü mör (T3) ak ci ğer ve kom şu doku ile birlikte enblok çıkarılabilir; bunlara gö ğüs duvarı,süperior sulkus ve merkezi hava yolları dahildir. Akciğerin, invaze olan göğüs duvarının en blok re sek si yo nu ile bir lik te me di as ti nal len fa de nek to mi nin ya pıldı ğı proseslerde 5 yıl lık sağ ka lım ora nı %40 la ra ulaşmaktadır. Lenf no du di seksiyonu içeren lobektomi tek akci ğere sı nırlı kanserde tercih edilen prosedürdür. Aynı taraf mediastinal lenf düğümü tutulumu olan tümörlerin tedavisi hala tartışmalı dır. İndüksiyon kemoterapisi veya kemoradioterapinin çok sayıda klinik çalışmalarda tedavi edilmiş hastaların %30 un da tam cer rahi rezeksiyonun imkanlı ol du ğunu kanıtlamış tır. Ay nı sonuçlar sadece kemoradyoterapi ile de elde edilmektedir. Bu metodları kar şılaş t ırmakta olan iki büyük randomize çalışma, bu yakla şımların yaralı ol du ğunu göstermiştir. Evre IIIB hastalıkta cerrahi tedavi nadirdir. Küçük tedavi şansı ol sa da en azından kontrol altına almak için hastalara kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaktadır. Evre IV hastalıkta tedavi edilebilir primer tümörü ve soliter beyin metastazı olan hastalarda her iki lezyonun çıkarılması ile %10-15 te da vi sağlanabilir. Ev re II Ia (N2), II Ib ve ya IV kan ser ler de ço ğunlukla tek ba şına cerrahi önerilmez çünkü cerrahinin riski çoğu zaman elde edilecek yarardan daha fazladır. KA ÇAK HÜC RE Lİ DII AK Cİ ĞER KAN SE RİN DE CER RA Hİ SO NUÇ LAR Evre I Porrello ve arkadaşları 2002 de 296 ol gu da 5 yıllık sağ ka lı mı %69, on yıllık sağ ka lı mı %49 ola rak bul du lar. Bu ça lışmada Evre IA nın Ev re IB ye gö re da ha iyi sağ ka lı mı ol du ğuda vurgulanmış t ır. Hücre tipine göre de 5 yıllık sağ kalım epidermoid karsinomda %57, adenokarsinomda %67 ve bronkioloalveoler kar si norn da %75 idi de Na ru ke ve 1997 de Mo un ta in ça lışmalarında; Ev re IA ol gu la rı için 5 yıl lık sağ ka lı mı kli nik ola rak IA tü mörlerinde %61-65, pa to lo jik la da (pt1n0) %67-76 ola rak ya yınladılar. Thomas ve arkadaşları 1990 da ya yınlandı ğı gi bi yılları ara sında opere edilen 907 pt1n0 ol gu su için or ta la ma 8 yıl lık sağ ka lım tes pit et mişlerdir. Pairolero ve arkadaşları 1984 de beş yıl da re kür rens oran la rı nı T1N0 için %29 ve T2N0 için %40 157

10 Kamil Kaynak olarak deneyimlerini yayınladılar de Merlier ve arkadaşları nın belirtti ği gibi visseral plevrayı direk invaze eden tümörlerin, invazyon yapmayanlara göre daha kötü prognozu oldu ğunu yayınladılar. Visseral plevraya invazyonu olan tümörlerde 5 yıllık sağ ka lım %44, on yıllık %37, visseral tutulumu olmayanlarda 5 yıllık sağ ka lım %67, on yıl lık %62 ola rak tes pit edil miştir. Gail ve arkadaşları da 1984 yı lında visseral plevrayı tu tan Ev re I ol gularda rekürrens oranlarında artma olduğunu tespit ettiler. Yamamoto ve ark ları 2003 de Ev re I de 70 yaş üs tü ol gu lar ile genç ol guların cerrahi sonuçları nı kar şılaş t ırmış lar ve sağ ka lım üzerine istatistiksel ola-rak anlamlı fark bildirmemişlerdir. Tespit edilen en anlamlı belirgin prognostik faktörün yaş lı olgularda tümör boyutu oldu ğu saptanmış tır. Evre II Klinik T1N1 evresinde az sayıdaki olgu grubu için 5 yıllık uzun sağ ka lım sa de ce %34 dür, bu na kar şın pa tolojik T1N1 olgularında %53-55 dir (Naruke 1988, Mountain 1997). Akciğer kanseri çalış ma gu ru bu (LCSG) 1987 de re zeke edilen T1N1 olgularında ortalama yaşam süresini 4.8 yıl, T2N1 için 2.3 yıl olarak sonuçları nı rapor ettiler. Holmes 1987 de özellikle yassı hücreli T1N1 ler de 5 yıllık sağ ka lı mın %75, bu na kar şın yas sı hücreli dı şı T1N1 ler için %52 ol du ğu nu LCSG de açıkladı de Ic hi no se ve ar ka daşları da T1-2N1 karı şık olgu grubunda ve aynı zamanda yassı hücreli akciğer kanserlerinde sonuçların da ha iyi ol du ğunu rapor ettiler. Buna kar şın yas sı hücreli olguların di ğer hüc re tip le ri ne gö re %8-10 mut lak avan tajı olmasına rağmen 1992 de Mar ti ni ve 1994 de Ya no ve ark la rı histolojik olarak belirgin bir fark bulamadılar. Ay nı zamanda tümör çapına ilişkin veriler kı sıtlı dır, fakat 1992 de Martini ve arkadaşları Ev re II da hil 3 cm den kü çük tü mör le rin 5 cm den da ha bü yük tümörlere oranla daha uzun süreli sağ ka lırnın ol du ğunu buldular. Evre II de N1 lenfadenopatinin yapı sı ile il gi li de ği şiklikler önemli olarak görülmektedir. Martini ve arkadaşları 1992 de tek ma lign lenf no du tu tu lu mu olan lar da 5 yıllık sağ ka lı mı %45, bu na kar şın multipl N1 metastazı olanlarda %31 olarak buldular. Van Velzen ve ar kadaşları 1996 da uzun sü re li sağ ka lı mı %46 ola rak rapor ettiler ve aynı za man da lo ber N1 in hi ler N1 e gö re da ha iyi ol du ğunu vurguladı lar (%57 ye kar şın %23). Uzun süreli sağ ka lım için en büyük prognostik faktör lenf nodu negatifli ği ve komplet rezeksiyondur. Beş yıllık sağ ka lım %29 ile 56 ara sında, ortalama %19 dur. Me tas taz N2 lenf nod la rına ulaş tı ğı za man sağ ka lım kö tü leşmektedir, maksimum sağkalım %16 yi geçmez. Inkomplet rezeksiyonda kuvvetli negatif bir faktördür. Hem lenf nodu tutulumunda hem de inkomplet rezeksiyonda sağ ka lım sü re si yok tur. T3N0 kü çük hüc reli dı şı ak ci ğer kanserlerinde komplet rezeksiyon, %25-158

11 Akciğer Kanserinde Cerrahi 60 ara sında sağ ka lım şansı ver mesine karşın, esa sında invaze etti ği ya pıların önemi büyüktür. Adjuvan tedavinin yararlı 0olup olmayacağı halen bilinmemektedır. Sıklıkla postoperatif radyoterapi kullanılmaktadır. Evre IIIA Evre IIIA nın T3N1 subg rubu olguların kü çük bir kısmı nı oluşturur. Bu gruptaki sonuçlar tartı şılmaktadır. N2 tu tu lu mu ise bu ev re nin bü yük bir kısmı nı oluşturur. Shields in 1996 da ve Goldstraw ın 1992 de be lirt ti ği gi bi ameliyattan yarar sağlayan küçük hücreli dı şı ak ci ğer kanserli N2 olguların sayı sı az dır. Pearson ve arkadaşlarıarı 1982 de mediastinoskopide pozitif lenf nodu bulunan ve adjuvan radyoterapi yapılan olgularda uzun sağ ka lı mı sadece %9 olarak buldular. Buna kar şın mediastinoskopisi negatif ama patolojik olarak pozitif olan olgularda sağ ka lı mı %24 saptandı. Operasyon dü şünülen klinik N2 olguları nın sadece %64 ü opere edil di. Beş yıllık sağ ka lım %15 idi. In komplet rezeksiyon yapılan %36 olguda beş yıllık sağ ka lım yok tu. Uluslararası bir uz laşma olmamasına rağ men N2 lenf no dunun anatomik yerle şimi cerrahi kürabiliteyi etkileyebilmektedir. Pearson 1982 de Regnard 1991 de ve Watanabe 1991 de yayınladı ğı gibi subkarinal lenf noduna invazyon sıklıkla diğer tutulurnlara göre daha dü şük sağ ka lım sağlamaktadır. Yi ne N2 tutulumu inferior (7, 8 ve 9. istasyonlar) ve süperior mediastinal kategori olarak ikiye ayrıldı ğı za man ilk grup ta ki sağ ka lım di ğeriyle kar şılaş t ırmalı olarak daha sı nırlı dır. Maggi ve arkadaşları nın serisinde inferior ve süperior lokalizasyondaki N2 ler için sağ ka lım ora nı nı %25 e kar şın %8 ola rak be lir tilmektedir. Sonuç olarak bu evrede sağ ka lım %10 ile 40 ara sında değişmektedir. Komplet rezeke edilen T3N1 li olgular belirgin olarak N2 li ol gulardan daha iyi sağ ka lıma sahiptirler. Hücre tipleri arasında sağ ka lı mı etkileyen bir fark gösterilernemiş tir. Ad ju van te da vi alan Ev re II IA N2 li ol gu lar da kısmen sağ kalı mın da ha iyi ol du ğu saptanmış tır. Evre IIIB Ev re III B de beş yıllık sağ ka lım %10 nun al tındadır. Seçilmiş T4N0 tü mörlerde komplet rezeksiyonun olası sağ ka lım avantajı var dır; ancak dene-yimler azdır ve cerrahi yüksek risklidir. Tedaviye kemoradyoterapi eklenmesi durumu iyi olan olgularda ortalama sağkalı ma az da ol sa kat kıda bulunur. Evre IV Küçük Hücreli Dı şı Ak ci ğer Kanserlerinin yayı lı mı he men he men bü tün sistemlere olabilmesine rağmen en sık yer le şim yerleri beyin, kemik, karaci- 159

12 Kamil Kaynak ğer ve böbreküstü bezleridir. Tek soliter beyin metastazı olan ak ci ğer kan serlerinde cerrahi tedavinin fayda sağladı ğı gösterilmiştir. Seçilmiş soliter beyin metastazlı rezektabl KHDAK olgularında cerrahi yakla şım iyi so nuç ver mekte dir. Uzun sağ ka lım %20 ve üze rin de ger çek le şebilir. Naruke ve ark ları 1988 de M1 li ol gu lar da 5 yıllık sağ ka lı mı %7 ola rak bildirmesiyle beraber olguların ya rı sından fazlası pulmoner metastazlı M1olguları idi. Mountain 1997 deki serisinde M1 olguları için sağ ka lı mı %1 ola rak bildirdi. Genelde Evre IV de beş yıllık sağ kalım %5 in al tındadır. 160

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik Akciğer Kanseri Prof. Dr. Pınar Çelik Epidemiyoloji Tüm kanserlerin %12.7 sini, kanser ölümlerinin %18.2 sini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık, kadınlarda 4. sıklıkta görülen kanserdir.

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

International Association for the Study of Lung Cancer

International Association for the Study of Lung Cancer International Association for the Study of Lung Cancer Staging Manual in Thoracic Oncology 7th edition Doç. Dr. Reha Baran Contributorler Editorial komite Uluslararası evreleme komitesi Çalışmaya katılan

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi

Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ Dr.Serdar Onat 1950 li yıllarda küresel epidemi olarak başlamış. Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi Akciğer Kanseri Türkiyede yüzbinde 11.5

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 OLGU I 67 yaşı şında erkek hasta Çiftçi, i, Acıpayam T. Onkoloji polikliniği i başvuru tarihi: 21 Temmuz 2008 Yakınmas nması: : nefes darlığı ığı,, sol kolda

Detaylı

AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ. Dr.Serdar Onat

AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ. Dr.Serdar Onat AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ Dr.Serdar Onat 1950 li yıllarda küresel epidemi olarak başlamış. Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi Akciğer Kanseri Yıllık 1.2 milyon yeni olgu

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. Dr. Tuncay GÖKSEL

AKCİĞER KANSERİ. Dr. Tuncay GÖKSEL AKCİĞER KANSERİ Dr. Tuncay GÖKSEL EPİDEMİYOLOJİ: Bu yüzyılın başında akciğer kanseri nadir bir hastalık iken şu an tüm dünyada en çok ölüme yol açan kanserdir. Dünyada tüm kanserlerin %12.8 sini, kanser

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ. PET-BT Sempozyumu Kasım 2009, Erzurum BİLDİRİ ÖZETLERİ

MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ. PET-BT Sempozyumu Kasım 2009, Erzurum BİLDİRİ ÖZETLERİ Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ PET-BT Sempozyumu -5 Kasım 009, Erzurum BİLDİRİ ÖZETLERİ MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN Turk J

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü 21 Mart 2014, Antalya Lokal ileri KHDAK tanımı Evre III:

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

IASLC Akciğer Kanseri Evrelendirme Projesi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM Sınıflandırmasının Yedinci Düzenlemesi için öneriler

IASLC Akciğer Kanseri Evrelendirme Projesi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM Sınıflandırmasının Yedinci Düzenlemesi için öneriler Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery IASLC Akciğer Kanseri Evrelendirme Projesi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM Sınıflandırmasının Yedinci

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (-5 Mayıs 009, Antalya) Turk J Nucl Med 009;8( Suppl) Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı