SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

2 478

3 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 SER BEST MU HA SE BE C L K, SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R L K VE YE M N L MA L MÜ fia V R L K MES LEK LE R NE L fi K N HAK SIZ RE KA BET VE REK LAM YA SA I YÖ NET ME L Res mi Ga ze te No : Res mi Ga ze te Ta ri hi : 21/11/2007 B R N C KI SIM Hak s z Re ka bet B R N C BÖ LÜM Amaç, Kap sam, Da ya nak ve Ta n m lar Amaç MAD DE 1 (1) Bu Yö net me li in ama c, 3568 sa y l Ka nu na gö re ruhsat al m fl, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin ken di ara la r n da ve müfl te ri le ri ile olan iliflki le rin de hak s z re ka be tin ön len me si, bu su ret le dü rüst ve bo zul mam fl re ka be tin sa lan ma s ve mes lek men sup la r n n ifl el de et mek için rek lam sa y la bi le cek ey lem ve ifl lem le ri nin kap sam, s n r ve esas la r n n be lir len me si dir. Kap sam MAD DE 2 (1) Bu Yö net me lik, 3568 sa y l Ka nu na gö re ruh sat al m fl, Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vir le ri ve mes lek men sup la r n n her tür lü or tak l k la r n kap sar. MEVZUAT SERİSİ 1 479

4 MESLEK HUKUKU Da ya nak MAD DE 3 (1) Bu Yö net me lik, 1/6/1989 ta rih li ve 3568 sa y l Serbest Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nun 29, 33, 44 ve 50 nci mad de le ri ne da ya n larak ha z r lan m fl t r. Ta n m lar MAD DE 4 (1) Bu Yö net me li in uy gu lan ma s n da; a) Bir lik: Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i ni, b) De ne tim Stan dart la r : Mu ha se be ka y t la r ve fi nan sal tab lo la r n dene ti mi s ra s n da esas al n ma s zo run lu olan ve Tür ki ye De ne tim Standart la r Ku ru lu ta ra f n dan be lir le nen il ke, ku ral ve kav ram la r, c) Ka nun: 1/6/1989 ta rih li ve 3568 sa y l Ser best Mu ha se be ci lik, Serbest Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nunu, ç) Hak s z Re ka bet: Mes lek men sup la r n n bir bir le riy le ve ifl sa hi bi ile olan ilifl ki le ri ni et ki le yen al da t c ve ya di er fle kil ler de ki dü rüst lük ku ralla r na ay k r dav ra n fl la r ve ya mes le ki uy gu la ma la r, d) Hak s z Re ka bet le Mü ca de le Ku ru lu: Bir lik ve oda lar bün ye sin de ku ru lan ve bu Yö net me lik te be lir ti len gö rev le ri ya pan ku ru lu, e) fl Sa hi bi: Mes lek men su bu ile ya z l söz lefl me yap m fl ger çek ki fliler ile her tür lü or tak l k ve ku ru lu flu, f) Mes le ki Fa ali yet: Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vir un va n ile Ka nun hü küm le ri uya r n ca ger çek lefl ti ri len fa ali yet le ri, g) Mes lek Men su bu: Ka nu na gö re ruh sat al m fl Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vi ri, ) Mu ha se be Stan dart la r : Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la r Ku ru lu ta 480 MEVZUAT SERİSİ 1

5 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 ra f n dan be lir le nen mu ha se be ifl lem ve ka y t la r ile fi nan sal tab lo la r n ha z r lan ma s n da ifl let me ler ta raf n dan uyul ma s zo run lu olan il ke, ku ral ve kav ram la r, h) Oda: Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler Oda la r ile Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r n, ) Ruh sat: Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla virlik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik ruh sat la r n, ifa de eder. MEVZUAT SERİSİ 1 481

6 MESLEK HUKUKU K N C BÖ LÜM Hak s z Re ka bet Sa y lan Hal ler Hak s z re ka bet yap ma ma yü küm lü lü ü MAD DE 5 (1) Mes lek men sup la r, mes le ki fa ali yet le ri kap sa m n da iflin ka bu lü, red di, yü rü tül me si ve so na er me si ile rek lam ya sa kap sam na gi ren her tür lü fa ali yet le ri ne ilifl kin ola rak hak s z re ka be te ne den ola cak ey lem ve dav ra n fl lar da bu lu na maz lar. Mes lek men sup la r ara s n da ve ifl sa hip le riy le ilifl ki ler de hak s z re ka bet MAD DE 6 (1) Mes lek men sup la r, mes le ki da ya n fl ma so rum lu lu u nun bi lin cin de ola rak, ken di ara la r n da ve ifl sa hip le riy le olan ilifl ki lerin de hak s z re ka be te ne den ola cak ey lem ve dav ra n fl lar da bu lu na mazlar. Afla da sa y l hal ler özel lik le hak s z re ka bet tefl kil eder: a) Mu ha se be ve de ne tim stan dart la r na uy ma mak, mes le ki fa ali yet lerin yü rü tül me sin de ge re ken mes le ki öze ni gös ter me mek. b) Bir di er mes lek men su bu ile söz lefl me si bu lu nan ifl sa hip le ri ni söz lefl me yap mak ama c y la mev cut söz leflme le re ay k r dav ran ma ya ve ya bu söz lefl me le ri fes het me ye yö nelt mek. c) zin siz ola rak fa ali yet te bu lun mak, yet ki bel ge le ri ve ruh sat la r iptal ol du u hal de do ru dan ve ya do lay l ola rak mes le ki fa ali ye te de vam et mek ve ya fa ali yet le ri ge çi ci ola rak dur du rul du u hal de mes le ki fa aliyet le re do ru dan de vam et mek. ç) Yet ki bel ge le ri ve ruh sat la r ip tal ol du u ve ya fa ali yet le ri ge çi ci olarak dur du rul du u hal de un van la r n da, ilan ve rek lam la r n da, mes le ki fa ali yet te bu lun duk la r in ti ba n ya ra ta cak ke li me ve ya iba re ler kul lanmak. d) Mes lek ruh sa t n n ki ra lan ma s ve ya çe flit li men fa at ler sa la ya rak 482 MEVZUAT SERİSİ 1

7 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 mes lek men su bu ol ma yan ki fli le re fa ali yet te bu lun ma im ka n sa lamak. e) Mes le i yap ma la r ya sak la nan la r ça l fl t r mak ve ya bu ki fli ler le her ne fle kil de olur sa ol sun do ru dan ve ya do lay l ola rak mes le ki ifl bir li i yap mak. f) Üçün cü fla h s la r ya n l ta cak fle kil de ger çe e ay k r bel ge dü zen lemek ve onay la mak, g) Bir di er mes lek men su bu nun ça l flan la r na ve di er yar d m c kifli le re ifl le ri ni ye ri ne ge ti rir ken yü küm lü lük le ri ne ay k r dav ran ma ya yö nel te bi le cek fle kil de do ru dan ve ya do lay l men fa at sa la mak ve ya öner mek. h) Bir di er mes lek men su bu nun ça l flan la r n ve di er yar d m c kifli le ri her tür lü va s tay la mes lek men sup la r n n ve ya ifl sa hip le ri nin ifl s r la r n ele ge çir me ye ve ya aç k la ma ya yö nelt mek. ı) Ba m l ça l flan mes lek men sup la r ba k m n dan ay n an da bir den çok ifl let me de mes le ki so rum lu luk üst len mek. i) Mev zu at hü küm le ri nin em re di ci ku ral la r na ay k r dav ran mak su retiy le mes lek men sup la r kar fl s n da hak s z fle kil de avan taj el de et mek. Üc ret ve di er ma li ni te lik te ki uy gu la ma lar ile hak s z re ka bet MAD DE 7 (1) Mes lek men sup la r, mes le ki da ya n fl ma so rum lu lu u nun bi lin cin de ola rak, üc ret ve ma li ni te lik te ki uy gu la ma lar da hak s z re ka be te ne den ola cak ey lem ve dav ra n fl lar da bu lu na maz lar. Afla da sa y l hal ler özel lik le hak s z re ka bet tefl kil eder: a) As ga ri üc ret ta ri fe si nin al t n da üc ret ta lep et mek ve ya üc ret siz hizmet ver mek. b) Üc ret ta ri fe sin de ki dü zen le me ler sak l kal mak kayd y la, ya p la cak hiz met ve ya ifl so nu cu el de edi len men fa at üze rin den ifl sa hi bi ile or takl k pay an lafl ma la r yap mak. MEVZUAT SERİSİ 1 483

8 MESLEK HUKUKU c) Bir mes lek men su bu na olan üc ret bor cu nu öde me mifl ifl sa hi bi ne hiz met ver mek. ç) fl sa hip le rin den ema net pa ra top la mak, al nan üc re te kar fl l k ol mak üze re ger çe e ay k r ser best mes lek mak bu zu ve ya fa tu ra dü zen le mek. d) Söz lefl me de e ri nin al t n da ser best mes lek mak bu zu ve ya fa tu ra dü zen le mek ve ya hiç dü zen le me mek; ma li yü küm lü lük le ri ni ye ri ne getir me mek. e) Üçün cü ki fli le re üc ret ya da her han gi bir men fa at sa la mak ve ya va at et mek su re tiy le ifl al mak. f) fl sa hip le ri ne men fa at sa la ma y va at et mek ve ya men fa at sa lamak ve bu su ret le ifl al mak. g) fl sa hip le ri ne ait ve ya ifl sa hip le rin den el de edi len bil gi le ri kul lanmak su re tiy le eko no mik ç kar sa la mak. ) Ça l flan la ra ifl mev zu at n da ön gö rü len üc ret ve sos yal hak la r verme mek ve ya ma li yet le ri dü flür mek için ya sal zo run lu luk la r ye ri ne getir me mek. Rek lam yo luy la hak s z re ka bet MAD DE 8 (1) Mes lek men sup la r, mes le ki da ya n fl ma so rum lu lu u nun bi lin cin de ola rak, rek lam yo luy la hak s z re ka be te ne den ola cak ey lem ve dav ra n fl lar da bu lu na mazlar. Afla da sa y l hal ler özel lik le hak s z re ka bet tefl kil eder. a) Mes lek men sup la r n n dü rüst lü ü, gü ve nir li i ve ta raf s z l hakk n da yan l fl ve as l s z be yan lar da bu lun mak. b) Mes lek men sup la r n n hiz met le ri ni ve fa ali yet le ri ni yan l fl ve ya n lt c ve ya yer siz aç k la ma lar la kö tü le mek. c) Mes lek men sup la r hak k n da as l s z ih bar ve fli ka yet te bu lun mak. ç) Ken di si, hiz met le ri ve fa ali yet le ri hak k n da ger çek d fl ve ya ya n l t c aç k la ma lar da bu lun mak. 484 MEVZUAT SERİSİ 1

9 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 d) Sa hip ol ma d mes lek un va n n kul lan mak. e) Bu Yö net me lik ile be lir le nen rek lam il ke ve ku ral la r na ay k r davran mak. f) Mes le ki ve aka de mik un van d fl n da sa hip olu nan bafl ka un van la r kul lan mak. MEVZUAT SERİSİ 1 485

10 MESLEK HUKUKU ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM Hak, Yet ki ve So rum lu luk lar Oda la r n hak ve yet ki le ri MAD DE 9 (1) Oda lar, mes lek men sup la r n n ik ti sa di men fa at le ri ni ko ru mak ama c y la, hak s z re ka be tin var l ha lin de Ka nu nun 14 ün cü mad de si ile 29/6/1956 ta rih li ve 6762 sa y l Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 58 in ci mad de si hü küm le ri ne gö re; (a) Fii lin hak s z olup ol ma d n n tes pi ti, (b) Hak s z re ka be tin men i, (c) Hak s z re ka be tin ne ti ce si olan mad di du ru mun or ta dan kal d r lma s ile hak s z re ka bet yan l fl ve ya ya n l t c be yan lar la ya p l m fl sa bu be yan la r n dü zel til me si, da va la r n aç ma ya yet ki li dir. Mes lek men su bu nun hak la r MAD DE 10 (1) Hak s z re ka bet ne de niy le, müfl te ri le ri, gü ve nir li i, mes le ki iti ba r, mes le ki fa ali yet le ri ve ya di er ik ti sa di men fa at le ri za rar gö ren ve ya za rar gör me teh li ke si olan mes lek men su bu; il gi li oda la ra fli ka yet te bu lu na bi lir ve/ve ya 6762 sa y l Türk Ti ca ret Ka nu nun da düzen le nen da va hak la r n kul la na bi lir. s tih dam ede nin so rum lu lu u MAD DE 11 (1) Mes lek men su bu, is tih dam et ti i per so nel ta ra f ndan ger çek lefl ti ri len hak s z re ka bet ey lem le ri ve uy gu la ma la r se be biy le de ba l bu lun du u oda ya ve za rar gö ren le re kar fl so rum lu dur. 486 MEVZUAT SERİSİ 1

11 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 K N C KI SIM Rek lam Ku ral la r Rek lam ya sa MAD DE 12 (1) Mes lek men sup la r, Ka nu nun 44 ün cü mad de sin de dü zen le nen ve usul ve esas la r bu Yö net melik le be lir le nen rek lam ya sa na uy mak la yü küm lü dür ler. l ke ler MAD DE 13 (1) Mes lek men su bu, nes nel ve mes le i ne ilifl kin ol du u sü re ce ifli ve flah s hak k n da aç k la ma ya pa bi lir. (2) Bir mes lek men su bu bi lim sel, dü flün sel tar t fl ma lar, se mi ner ler ve e i tim prog ram la r or ga ni ze ede bi lir. An cak, bu fa ali yet le ri ba s n ve ya y n yo luy la üçün cü ki fli le re du yu ra maz. (3) Top lu mun il gi len di i ko nu lar da mes lek men su bu nun yap t yay n la ra ve de meç le re ha ber prog ram la r n da yer ve ril me si ve ya bun lar hak k n da mes lek men su bun ca ve ya di er ki fli ler ce ya z ve ha ber ya z lma s rek lam sa y l maz. (4) Mes lek men su bu, bü ro su nun ta n t m için bro flür bast ra bi lir. Mes lek men su bu ve ya mes le ki flir ke tin yay n la d, sir kü ler, bül ten ve ifle al ma bro flür le ri nin mes le ki ilifl ki le rin sür dü rül dü ü kim se le re gönde ril me si rek lam sa y l maz. (5) Mes lek men su bu nun mes le ki fa ali yet ve mes lek ala n d fl n da yerel, ulu sal ve ya ulus la ra ra s dü zey de ki her han gi bir fa ali ye ti nin ta n t lma s ve ya al d bir ödü lün ka mu ya du yu rul ma s ve ya üye si ol du u bir ku rum da ki üye li i ni aç k la ma s rek lam sa y l maz. MEVZUAT SERİSİ 1 487

12 MESLEK HUKUKU Ta be la MAD DE 14 (1) Mes lek men sup la r kul la na cak la r ta be la lar da; oda ve Bir lik amb le mi, mes lek un va n ile ad ve so ya d, or tak l k bü ro su unva n, flir ket ise flir ket un va n var sa aka de mik un va n, bü ro nun ad re si, te le fon nu ma ra s, in ter net ad re si ile elek tro nik pos ta ad re si yer ala bilir. Ta be la da bu Yö net me lik te be lir le nen le rin d fl n da un van, de yim, yaban c dil ler de ya z l m fl ifa de ler ile sa ir fle kil ler, ifla ret, re sim, fo to raf ve ben zer le ri ne yer ve ri le mez. (2) Ay n bü ro da bir lik te ça l fl ma ha lin de, bir lik te ça l flan mes lek mensup la r n n ad ve so yad la r n n, or tak l k fleklin de ça l fl l ma s du ru mun da ise or tak l k un va n n n tabe la da yer al ma s zo run lu dur. (3) Ta be la, bü ro nun bu lun du u bi na n n gi rifl ka p s n n ya n na, gi rifl ho lü ve ya ko ri do ru na ya da bü ro gi rifl ka p la r n n ya n na as la bi lir. Bi na cep he le ri ne, bü ro balko nu ve pen ce re le ri ne bir den faz la ta be la as lamaz, ben ze ri ya z lar ya z la maz. Ba s l ev rak MAD DE 15 (1) Bafl l k l ka t lar, kart vi zit ler ve di er ba s l ev rak, reklam ni te li i ta fl ya cak fle kil de dü zen le ne mez. (2) Bafl l k l ka t lar da, kart vi zit ler de ve di er ba s l ev rak ta, sa de ce mes le ki un van, var sa aka de mik un van, ad ve so yad, ad res, te le fon ve faks nu ma ra la r, in ter net ve elek tro nik pos ta ad res le ri ile ba l bu lu nulan oday la il gi li si cil nu ma ra s, bü ro si cil nu ma ra s, ruh sat nu ma ra s, ver gi da ire si ve ver gi si cil nu ma ra s yer ala bi lir. (3) Or tak l k flek lin de ça l fl l ma s ha lin de or tak l n un van n n ya z lma s zo run lu olup, or tak la r n ad ve so yad la r na da yer ve ri le bi lir. (4) Or tak s fa t ta fl yan mes lek men sup la r n n, bafl l k l ka t la r n da, kart vi zit le rin de ve di er ba s l ka t la r n da, or tak l n ad ya n n da, ken di ad ve so yad la r n da kul lan ma la r zo run lu dur. 488 MEVZUAT SERİSİ 1

13 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 (5) Bafl l k l ka t lar da, kart vi zit ler de ve di er ba s l ev rak ta mes le ki ve aka de mik un van d fl n da un van kul la n la ma ya ca gi bi ka mu ve özel ku rum ve ku ru lufl lar ile si ya si par ti ler de ki geç mifl ve mev cut gö rev ler be lir ti le mez. Oda lar ve Bir lik or gan la r n da geç mifl te gö rev alan meslek men sup la r bu un van la r n kul la na maz lar. Ha len gö rev li olan lar bu un van la r n an cak bu gö re vin ifa s n da ve bu gö rev le ri ile s n r l ol mak kay d y la kul la na bi lir ler. (6) Bafl l k l ka t lar da, kart vi zit ler de ve di er ba s l ev rak ta, mes lek men su bu ve ya or tak l n ad ve un va n n be lirt me ama c n aflan hiç bir ya z ve de yim yer ala maz. Mar ka tes cil ya sa MAD DE 16 (1) Ser best mu ha se be ci lik, ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir lik ve ye min li ma li mü fla vir lik hiz me ti, hiç bir s fat al t n da mar ka ola rak tes cil et ti ri le mez. Te le fon reh be ri MAD DE 17 (1) Mes lek men sup la r, al fa be tik s ra da di zil mifl ol mak ve di er mes lek men sup la r n dan, mes lek fa ali yet le ri ni yü rü ten or tak l kla r n dan ay rt edi ci her han gi bir ifa de, sem bol, ifla ret ve sai re kul lan mamak koflu lu ile te le fon reh be ri nin mes lek ler k s m n da, ad, so yad, bü ro ad re si, te le fon ve faks nu ma ra la r, in ter net ad re si ve elek tro nik pos ta ad res le ri ni ya y n la ta bi lir ler. Sir kü ler, ki tap ç k ve ta n t m bro flür le ri ba s m MAD DE 18 (1) Mes lek men su bu, mes le ki bil gi içe ren sir kü ler, kitap ç k, ta n t m bro flü rü ve ben ze ri do kü man la r, mev cut müfl te ri le ri ne ve di er mes lek men sup la r na pos ta ve elek tro nik pos ta gi bi yön tem lerle da ta bi lir; bu ya y n la r, müfl te ri si ol ma yan ki fli ve ku rum la ra an cak bun la r n ya z l ta lep le ri ha lin de ve re bi lir. MEVZUAT SERİSİ 1 489

14 MESLEK HUKUKU (2) Mes lek men su bu sun du u mes le ki fa ali yet le rin ta n t m için ha z rla ya ca ki tap ç k ve bro flür ler de, mev cut ve geç mifl müfl te ri le ri nin isim ve un van la r n aç kla ya maz, ger çe e da yan ma yan, hak s z ve rek lam say labi le cek ifa de ler kul la na maz. Ki tap ve ma ka le ya y n MAD DE 19 (1) Mes lek men sup la r, mes le ki ko nu lar da ha z r la ya ca ki tap, ma ka le ve ben ze ri bi lim sel ça l flma lar da mes le ki ve aka de mik unvan la r n kul la na bi lir an cak, ça l fl t bü ro, flir ket ve ya ku ru mun ad ve ya un van n kul la na maz. Ba l bu lu nu lan bü ro, flir ket ve ya ku ru mun fa aliyet le ri hak k n da rek lam sa y la cak aç k la ma ya p la maz. (2) Mes lek men sup la r ya y n c l k ya pa maz. Mes lek men sup la r n n tek ba fl na ve ya di er bir mes lek men su bu ile bir lik te yaz d k la r ki tap la r bas t r p sat ma la r ya y n c l k fa ali ye ti sa y l maz. Mes lek men sup la r mesle ki fa ali yet le ri ni ic ra et tik le ri flir ket ve ya or tak l n un va n n ya y nev leri ne kul lan d ra maz. Per so nel is tih da m y la il gi li du yu ru lar MAD DE 20 (1) Mes lek men sup la r bü ro la r ve ya or ta ol du u flirket le rin ve ya müfl te ri le ri nin mes le ki per so nel ih ti ya c için ilan ve re bi lir. Mes lek le il gi li e i tim ku rum la r n da ö ren ci le ri ve ya me zun la r ha ber dar et mek ama c y la mes le i ve bü ro ve ya flir ke ti ni ta n t c bil gi ler ve re bi lir. Med ya ilifl ki le ri MAD DE 21 (1) Mes lek men sup la r ; a) Bü ro aç l fl la r n ba s n ve ya y n yo luy la du yu ra maz. b) Ya flam la r, ka zanç la r, mes le ki fa ali ye ti hak k n da reklam ni te li in de ya y n lar da bu lu na maz; ifl le ri ne bak t k la r ve ya es ki den hiz met ver dik le ri müfl te ri le ri hak k n da tekzip ya y n la ya maz; zo run lu hal ler d fl n da ga ze 490 MEVZUAT SERİSİ 1

15 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 te, rad yo ve te le viz yon la ra ve in ter ne te gö rün tü, bil gi, de meç ve re mez, aç k la ma ya pa maz. c) Ga ze te, rad yo, te le viz yon ve in ter net te rö por taj, soh bet, ko nufl ma, tar t fl ma ve ben ze ri prog ram la ra ka t ld k la r n da; rek lam sa y la bi le cek her tür lü dav ra n fl tan ve aç k la ma dan ka ç n mak zo run da d r. ç) Mes le i ni ic ra eder ken ya da ga ze te, rad yo ve te le viz yon da ve ya in ter net te ken di si nin ve ya yap mak ta ol du u iflin ya da ifl sa hi bi nin ad n rek lam ola bi le cek nite lik te kul la na maz. İn ter net uy gu la ma la r MAD DE 22 (1) Mes lek men sup la r, ba l ol duk la r oda ya bil gi ve rerek in ter net da hil, tek no lo ji nin ve bi li min ola nak ta n d her tür or tam da ser best mu ha se be ci lik, ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir lik ve ye min li ma li mü fla vir lik mes le i nin il ke ve ku ral la r na, mes lek unva n n n ge rektir di i say g ve gü ve ne, Ka nun, yö net me lik ve mec bu ri mes lek ka rar la r na ay k r ol ma ya cak fle kil de ken di si ni ifa de et me hak k na sa hip tir. (2) Mes lek men sup la r, mes le ki fa ali yet le ri ni in ter net üze rin den sürdür mek, ifl sa hip le ri ni bil gi len dir mek, mes le ki ma ka le le ri ni ve bi lim sel ça l fl ma la r n ya y n la mak ama c y la yal n z ca mes le ki un va n.tr uzan t l in ter net si te si ku ra bi lir. n ter net si te si üze rin den mes le ki fa ali ye ti ni yürü tür ken, mes le in il ke ve ku ral la r na, mes lek un van la r n n ge rek tir di i say g ve gü ve ne ay k r ol ma mak flar t ve ge rek li gü ven lik ted bir le ri ni ala rak s r sak la ma yü küm lü lü ü ne uy gun dav ran mak kay d ile in ter netin ken di ne öz gü araç la r n ve sa de ce il gi li ki fli nin ula flabi le ce i, flif real go rit ma ile ko ru nan in ter net si te si nin ge ri pla n n da ki fli sel lefl ti ril mifl sa nal ofis ben ze ri uy gu la ma la r kul la na bi lir. Bu uy gu la ma lar il gi li si nin d fl n da ki le rin kul la n m na aç la maz. (3) Mes lek men sup la r, in ter net si te le rin de; a) Si te sa hi bi ya da sa hip le ri nin ad, so ya d, var sa akade mik un va n, MEVZUAT SERİSİ 1 491

16 MESLEK HUKUKU bü ro un va n, mes le ki flir ket ise tes cil edil mifl un va n, ba l ol du u oda, bü ro ve si cil nu ma ra la r, mes le e bafl la ma ta ri hi, me zun ol duk la r üniver si te, bildik le ri ya ban c dil, mes le ki fa ali ye tin yü rü tül dü ü bü ro adre si, te le fon ve faks nu ma ra la r, elek tro nik pos ta ad re si gi bi bil gi le rin bu lun ma s n sa lar. b) fl sa la ma ama c na yö ne lik ol ma mak ve mes lektafl la r y la hak s z re ka be te yol aç ma mak kay d y la in ter net si te le ri ni ara ma mo tor la r na ka y t eder ken anah tar ke li me ola rak; ad, so ya d, bü ro un va n, or tak l k bü ro un va n, mes le ki flir ket un va n, bu lun du u fle hir ve ka y t l ol duk la r oda d fl n da bir söz cük ya da ta n t m amaç l her han gi bir iba re kul la namaz. c) fl sa la ma ama c na yö ne lik ve mes lek tafl la r y la hak s z re ka be te yol aça cak fle kil de, in ter net kul la n c la r n ken di si te si ne ve ya ken di si tesin den bir bafl ka si te ye yön len di re cek in ter net k sa yol la r kul la na maz, kul la n l ma s na izin ve re mez, rek lam ve re mez ve ala maz. Yü küm lü lük ler MAD DE 23 (1) Mes lek men sup la r, ifl el de et mek için rek lam sa y la bi le cek ey lem ve dav ra n fl lar da bu lun ma mak; üçün cü ki fli le rin ken dile ri için rek lam sa y la bi le cek ey lem ve dav ra n fl la r na izin ver me mek ve bun la ra en gel ol mak için ge rek li ön lem le ri al mak la yü küm lü dür. 492 MEVZUAT SERİSİ 1

17 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 ÜÇÜN CÜ KI SIM Hak s z Re ka bet le Mü ca de le Ku ru lu Hak s z re ka betle mü ca de le ku ru lu MAD DE 24 (1) Oda lar ve Bir lik ken di bün ye le rin de mes le ki fa ali yetle rin hak s z re ka bet tefl kil et me ye cek fle kil de ve rek lam il ke ve ku ral la r na uy gun ola rak yürü tül me si nin te mi ni ile bu Yö net me li in uy gu lan mas n gö zet mek üze re, Hak s z Re ka bet le Mü ca de le Ku ru lu tefl kil eder. (2) Ku rul, oda ve Bir lik yö ne tim ku rul la r n n yet ki lendir me si ile il gi li yö ne tim ku ru lu na ba l ola rak fa ali yet le ri ni yü rü tür. Oda hak s z re ka bet le mü ca de le ku ru lu nun te flek kü lü MAD DE 25 (1) Ku rul, bi ri Bafl kan ol mak üze re en az üç üye den oluflur. Üye sa y s bin den faz la olan oda lar da ku rul üye sa y s oda yö ne tim ku ru lu ta ra f n dan be lir le nir. (2) Ku rul üye le ri en az befl y l k dem li mes lek men sup la r ara s n dan oda yö ne tim ku ru lu ta ra f n dan gö rev len di ri lir. Oda hak s z re ka bet le mü ca de le ku ru lu nun gö rev ve yet ki le ri MAD DE 26 (1) Ku ru lun gö rev ve yet ki le ri afla da be lir til mifl tir: a) Oda yö ne tim ku ru lu ta ra f n dan gö rev len di ril mek kay d y la, mes lek men sup la r n n hak s z re ka be te ve rek lam il ke le ri ne ilifl kin mes lek kural la r n ih lâl edip et me dik le ri ko nu sun da de ne tim ve so rufl tur ma yapmak. b) Mes lek men sup la r n n hak s z re ka bet ve ya rek lam il ke ve ku ralla r na ay k r l k tefl kil eden dav ra n fl ve uy gu la ma la r n n tes pi ti ha lin de, bun dan so rum lu olan lar için uy gun gö rü len yap t r m öne ri si ile bir lik te du ru mu il gi li oda yö ne tim ku ru lu na sun mak. c) Ku rul ta ra f n dan mes lek men su bun dan ta lep edi len ve ken di si ne MEVZUAT SERİSİ 1 493

18 MESLEK HUKUKU ve ya müfl te ri si ne ait def ter, ev rak, dos ya, ka y t ve di er bel ge le rin meslek men su bu ta ra f n dan ib raz ve ya tes lim edil me me si ha lin de, ge rek ti in de mah ke me ye bafl vu rul ma s n, bun la r n ib raz ve ya tes li mi nin sa lan ma s n oda yö ne tim ku ru lu na tek lif et mek. ç) Y l l k ça l fl ma fa ali yet ra po ru nu, ge nel ku rul dan ön ce oda yö ne tim ku ru lu na sun mak. d) Mes le ki fa ali yet le rin hak s z re ka bet tefl kil et me ye cek fle kil de yü rütül me si ve hak s z re ka be te ilifl kin her tür lü ya sal dü zen le me nin uy gulan ma s ile il gi li gö rüfl, bül ten ve sir kü ler ya y n lan ma s ko nu sun da oda yö ne tim ku ru lu na öne ri ler de bu lun mak. Oda hak s z re ka bet le mü ca de le ku ru lu nun gö rev sü re si MAD DE 27 (1) Ku rul üye le ri nin gö rev sü re si oda yö ne tim ku ru lunun gö rev sü re si ka dar d r. (2) Gö rev sü re si bi ten üye ye ni den gö rev len di ri le bi lir. Bir lik hak s z re ka bet le mü ca de le ku ru lu nun te flek kü lü MAD DE 28 (1) Ku rul, bi ri bafl kan ol mak üze re en az befl üye den olu flur. (2) Ku rul üye le ri, en az befl y l k dem li mes lek men supla r ara s n dan Bir lik Yö ne tim Ku ru lu ta ra f n dan gö rev len di ri lir. Bir lik hak s z re ka bet le mü ca de le ku ru lu nun gö rev ve yet ki le ri MAD DE 29 (1) Bir lik Hak s z Re ka bet le Mü ca de le Ku ru lu, a) Oda lar da ku ru lan hak s z re ka bet le mü ca de le ku rul la r ara s n da iflbir li i ve ko or di nas yo nu sa lar, uy gu la ma da yek ne sak l gö ze tir. b) Y l so nu iti ba riy le, oda hak s z re ka bet le mü ca de le ku rul la r ta ra f ndan ha z r la nan fa ali yet ra por la r ile gö rüfl ve tav si ye le ri de er len di rir ve bun la r Bir lik Yö ne tim Ku ru lu na su nar. 494 MEVZUAT SERİSİ 1

19 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 24 c) Bir lik Yö ne tim Ku ru lu bu ko nu lar da sir kü ler, bül ten ve teb li ler yay n la ya bi lir. Bir lik hak s z re ka bet le mü ca de le ku ru lu nun gö rev sü re si MAD DE 30 (1) Ku rul üye le ri nin gö rev sü re le ri Bir lik Yö ne tim Ku rulu nun gö rev sü re si ka dar d r. (2) Gö rev sü re si bi ten üye ye ni den gö rev len di ri le bi lir. Hak s z re ka bet le mü ca de le ku rul la r n n ça l fl ma esas la r MAD DE 31 (1) Ku rul la r n ça l fl ma usul ve esas la r Bir lik Yö ne tim Ku ru lu ta ra f n dan bir yö ner ge ile be lir le nir. MEVZUAT SERİSİ 1 495

20 MESLEK HUKUKU DÖR DÜN CÜ KI SIM Çe flit li ve Son Hü küm ler Di sip lin so rufl tur ma s MAD DE 32 (1) Bu Yö net me lik hü küm le ri ne ay k r l k tes pit edil me si ha lin de, oda lar ta ra f n dan re sen ve ya fli ka yet üze ri ne di sip lin so rufl turma s bafl la t l r. Yü rür lük MAD DE 33 (1) Bu Yö net me lik ya y m ta ri hin de yü rür lü e gi rer. Yü rüt me MAD DE 34 (1) Bu Yö net me lik hü küm le ri ni Bir lik Yö ne tim Ku ru lu yürü tür. 496 MEVZUAT SERİSİ 1

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MESLEK HUKUKU Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Mevzuat Yayınları 1 Grafik ve Uygulama: Evren Günay Bask ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Prof. Dr. AYFER GÖZE L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Yedinci Basım Yay n No : 2328 Hukuk Dizisi : 1153 5. Bas m - Eylül - stanbul 2009 T pk 6. Bas m - Ekim - stanbul 2010 7.

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar

Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar P R O F. D R. fi Ü K R Ü E R S O Y Y l d z Tek nik Üni ver si te si Ge nel lik le de ni zin için de ki dep rem ler den, ba zen de he ye lan, vol kan ve

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı