Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1 KULLANIM ANLAÞMASI NAVÝGASYON SÝSTEMÝ... 7 RADYO HIRSIZLIK ÖNLEME SÝSTEMÝ SIK SORULAN SORULAR SORUN GÝDERME

3 2

4 KULLANIM ANLAÞMASI 1 l SON KULLANICI KULLANIM KOÞULLARI... 4 l HÜKÜM VE KOÞULLAR

5 SON KULLANICI KULLANIM KOÞULLARI Veriler ( Veriler ) sadece kiþisel kullanýmýnýz için sunulmaktadýr ve tarafýnýzdan satýlmasý mümkün deðildir. Bu veriler telif haklarý ile korunmakta olup, bu verilerin kullanýmý, bir yanda sizin tarafýnýzdan, diðer yanda Alpine Electronics Inc ( Alpine ve lisansörleri [bunlarýn lisansörleri ve tedarikçileri dahil olmak üzere]) tarafýndan kabul edilen ve aþaðýda belirtilen hüküm ve koþullara tabidir. Navigation Technologies B.V. Tüm haklarý saklýdýr. HÜKÜM VE KOÞULLAR Sadece kiþisel kullaným için sunulmaktadýr Bu verileri Alpine nin uygulama yazýlýmý ile birlikte tamamen kiþisel ve lisansýnýzda belirtilen, ticari olmayan amaçlarla kullanacaðýnýzý, kesinlikle turizm acentelerinde ve zaman paylaþýmý amacý ile yada baþka bir amaçla kullanmayacaðýnýzý kabul etmektesiniz. Ýzleyen paragraflarda belirtilen kýsýtlamalara tabi olmak, Verilerin içeriðinde yer alan telif hakký duyurularýný silmemek ve Veriler üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapmamak koþuluyla bu Verileri kiþisel kullanýmýnýz için (i) görüntülemek, ve (ii) kaydetmek amacý ile kullanabilirsiniz. Yürürlükteki yasalar uyarýnca izin verilen durumlar dýþýnda herhangi bir biçimde ve herhangi bir amaçla, Verilerin herhangi bir kýsmýný çoðaltamaz, kopyalayamaz, deðiþtiremez, geri derleyemez, derlenmiþ kodu çözemez, çeþitli mühendislik iþlemlerine tabi tutamaz, aktaramaz ya da daðýtamazsýnýz. 4 Kýsýtlamalar Alpine tarafýndan saðlanan lisans ile izin verilenler dýþýnda ve yukarýdaki paragraf hükümleri çerçevesinde kalmak koþuluyla, (a) bu Verileri yön bulma, konumlandýrma, sevk etme, gerçek zamanlý güzergah belirleme, filo yönetimi ve benzeri iþlevlerle donatýlmýþ araçlara monte edilmiþ ve baðlanmýþ ya da bu tür araçlarla iletiþim halinde olan ürünlerde, sistemlerde veya uygulamalarda kullanamazsýnýz; (b) konumlandýrma cihazlarýnda veya herhangi bir sýnýrlama olmaksýzýn cep telefonlarý, avuç içi ve el bilgisayarlarý, çaðrý cihazlarý ve kiþisel dijital ajandalar da dahil olmak koþuluyla, portatif ya da kablosuz elektronik cihazlarda ya da bilgisayarlarda veya bu tür cihazlara baðlanarak kullanamazsýnýz. Garanti Verilmemesi Bu Veriler size olduðu an itibarý ile sunulmaktadýr ve bu verilerin kullanýmýndan kaynaklanabilecek tüm risklerin size ait olacaðýný da kabul etmektesiniz. Alpine ve lisansörleri (bunlarýn lisansörleri ve tedarikçileri dahil olmak üzere) bu Verilerin içeriði, kalitesi, doðruluðu, bütünlüðü, etkinliði, güvenilirliði, herhangi bir amaca uygunluðu, kullanýþlýlýðý, bu Verileri kullanarak elde edeceðiniz sonuçlar ve bu Verilerin ya da sunucunun kesintiye uðramamasý ya da hatasýz çalýþmasý da dahil olmak ancak bunlarla sýnýrlý kalmamak kaydýyla yasalar ya da baþka kaynaklarca doðrudan ya da dolaylý olarak öne sürülen hiçbir garanti, taahhüt ya da koþula tabi deðildir. Reddi Garanti ALPÝNE VE LÝSANSÖRLERÝ (BUNLARIN LÝSANSÖRLERÝ VE TEDARÝKÇÝLERÝ DAHÝL OLMAK ÜZERE) KALÝTE, PERFORMANS, TÝCARÝ KABÝLÝYET, HERHANGÝ BÝR AMACA UYGUNLUK VE HAK ÝHLALÝNDE BULUNUL- MAMASI KONULARINDA AÇIK YA DA DOLAYLI TÜM GARANTÝLERÝ REDDETMEKTEDÝR. Bazý Devletlerin, Bölge Ýdarelerinin ve Ülkelerin belirli garanti istisnalarýný kabul etmemesi nedeniyle yukarýdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Sorumluluðun Reddi ALPÝNE VE LÝSANSÖRLERÝ (BUNLARIN LÝSANSÖRLERÝ VE TEDARÝKÇÝLERÝ DAHÝL OLMAK ÜZERE) ZARAR VE ZÝYAN OLASILIÐI BULUNDUÐUNUN BELÝRTÝLDÝÐÝ DURUMLAR DA DAHÝL OLMAK ÜZERE, BU BÝLGÝLERÝN KULLANILMASINDAN YA DA BU BÝLGÝLERE SAHÝP OLUNMASINDAN KAYNAKLANAN DOÐRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR ZÝYAN VE HERHANGÝ BÝR SÖZLEÞMEYE YA DA GARANTÝYE DAYANSA BÝLE, BU BÝLGÝLERÝN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN, BÝLGÝLERÝN HATALI OLMASINDAN, YA DA BU HÜKÜM VE KOÞULLARIN ÝHLALÝNDEN KAYNAKLANAN KAR, GELÝR, ÝÞ YA DA BÝRÝKÝM KAYBI YA DA DOÐRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇSAL VEYA MÜTESELSÝL ZARAR ZÝYAN DA DAHÝL HER TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARAR ZÝYAN ÝDDÝASI ÝLE YAPILAN TALEPLER YA DA AÇILAN DAVALAR ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, SÖZ KONUSU TALEBÝN YA DA DAVANIN TÜRÜ NE OLURSA OLSUN, SÝZE KARÞI HÜÇBÝR YÜKÜMLÜLÜÐE SAHÝP OLMAYACAKTIR.

6 Bazý Devletlerin, Bölge Ýdarelerinin ve Ülkelerin belirli garanti istisnalarýný ya da tazminat sýnýrlamalarýný kabul etmemesi nedeniyle yukarýdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Atýfta bulunulan ürünlerle ilgili sorumluluðun reddi Herhangi bir ürüne, hizmete, sürece atýfta bulunulmasý, üçüncü þahýslara ya da diðer Verilere, ticari ünvanlara, ticari markalara, üreticiye ya da tedarikçiye yardýmlý metinle baðlantý saðlanmasý, Alpine nin veya lisansörlerinin bunlarý onayladýðý, desteklediði ya da önerdiði anlamýna gelmemeli ve bu þekilde yorumlanmamalýdýr. Ürün ve hizmet bilgileri her satýcýnýn kendi sorumluluðundadýr. Navigation Technologies markasý ve logosu, NAVTECH ve NAVTECH ON BOARD ticari markalarý ve logolarý ve Navigation Technologies þirketine ait diðer ticari markalar ve ticari unvanlar Navigation Technologies þirketinin önceden yazýlý izni alýnmadan hiçbir ticari amaçla kullanýlamaz. Ýhracat Kurallarý Size sunulan Verilerin herhangi bir kýsmýný ya da bu verilerden elde edilen herhangi bir ürünü ilgili ihracat yasalarýna, kurallarýna ve yönetmeliklerine aykýrý bir þekilde ve bu yasalarca öngörülen tüm lisanslar ve onaylar olmaksýzýn hiçbir ülkeden ihraç etmeyeceðinizi kabul etmektesiniz. Tazmin etme Alpine i veya lisansörlerini (bunlarýn lisansörleri, tedarikçileri, mirasçýlarý, alt kuruluþlarý, baðlý kuruluþlarý, yöneticileri, çalýþanlarý, hissedarlarý, acenteleri ve temsilcileri de dahil olmak üzere), bu verilere sahip olmanýzdan ya da bu verileri kullanmanýzdan kaynaklanabilecek, her türlü sorumluluða, zarar ve ziyana, yaralanmalara (ölümle sonuçlanan yaralanmalar da dahil olmak üzere), talebe, açýlacak davalara, avukatlýk ücreti de dahil olmak ancak bununla sýnýrla kalmamak kaydýyla her türlü gidere karþý savunmayý ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Anlaþmanýn bütünlüðü Ýþbu hüküm ve koþullar Alpine ve lisansörleri (bunlarýn lisansörleri ve tedarikçileri dahil olmak üzere) ile sizin aranýzda burada belirtilen konularla ilgili anlaþmanýn tamamýný oluþturmakta ve bu konu ile ilgili olarak aramýzda önceden yapýlmýþ olan tüm yazýlý ve sözlü anlaþmalarý hükümsüz kýlmaktadýr. Ýlgili yasalar Yukarýda belirtilen hüküm ve koþullar, açýkça uygulama dýþý býrakýlan (i) yasalarýn çatýþmasý hükümlerini ve (ii) Uluslararasý Ticaret hakkýndaki Birleþmiþ Milletler Konvansiyonunu uygulamamak kaydýyla Hollanda yasalarýna tabidir. Ýþbu anlaþma ile tarafýnýza sunulan Verilerle ilgili her türlü anlaþmazlýðýn, talebin ve davanýn Hollanda yasalarýna göre ele alýnmasýný kabul etmektesiniz. Resmi Son Kullanýcýlar NAVTECH verilerinin Amerika Birleþik Devletleri hükümeti tarafýndan ya da bu hükümet adýna veya Amerika Birleþik Devletleri hükümeti ile benzer haklara sahip herhangi bir kurum ya da kuruluþ tarafýndan iktisap edilmesi durumunda, (i) eðer Savunma Bakanlýðý tarafýndan iktisap edilmiþ ise, NAVTECH Verilerinin lisansý, DFARS (b)(3) Teknik Veriler- Ticari olmayan ürünler fýkrasýnda belirtilen Sýnýrlý Haklar altýnda verilecek ve Sýnýrlý Haklarla teslim edilen ya da sunulan NAVTECH Verilerinde DFARS (f)(3) fýkrasýnda belirtilen Sýnýrlý Hak Bildirisi yer alacak ve bu Veriler bu bildiri hükümlerine uygun þekilde kullanýlacaktýr. (ii) eðer askeri olmayan resmi makamlar tarafýndan iktisap edilmiþ ise, NAVTECH Verilerinin lisansý, FAR (g)(1) Veriler- Genel (Sýnýrlý haklara tabi verilerin ve bilgisayar yazýlýmlarýnýn korunmasý) fýkrasýnda belirtilen haklar altýnda verilecektir. Sözleþme makamýnýn mahfuz tutulan ya da FAR (g)(1) fýkrasý hükümleri uyarýnca mahfuz tutulabilecek NAVTECH Verilerini talep etmesi durumunda, NAVTECH Verilerinin lisansý, FAR (g)(2)(alternate II) fýkrasýnda belirtilen Sýnýrlý Hak Bildirisinde öngörülen Sýnýrlý Haklarla verilecek, bu bildiri NAVTECH Verilerinde yer alacak ve NAV TECH Verileri bu bildiri hükümlerine uygun þekilde kullanýlacaktýr (bu bildiri verilerin kýsmen ya da tamamen çoðaltýlan tüm kopyalarýnda da bulunacaktýr). 5

7 SINIRLI HAKLAR BÝLDÝRÝSÝ (HAZÝRAN 1987) Bu veriler Hükümet Ýhalesi altýnda sýnýrlý haklarla teslim edilmektedir. Bu veriler, Hükümetin Verilerin baþka bir amaçlarla kullanýlmasýný ve baþkalarýna ifþasýný yasaklamasý kaydýyla, aþaðýda belirtilen amaçlarla kullandýðý durumlar dýþýnda, Müteahhidin yazýlý izni olmadan üretim amacý ile kullanýlmamak ve Hükümet dýþýna ifþa edilmemek koþuluyla, Hükümet tarafýndan çoðaltýlýp kullanýlabilecektir: Bu Verilerin ifþa edilmesini gerektiren, belirtilenlerin dýþýnda bir kullaným amacý bulunmamaktadýr. Bu Veriler Navigation Technologies Corporation, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 6054, tarafýndan üretilmiþtir. Sözleþme makamýnýn (i) ve (ii) paragraflarýnda sunulan lisanslarý kullanmayý reddetmesi durumunda, NAVTECH Verileri ile ilgili ilave ya da alternatif bir hak arayýþýna girmeden önce Navigation Technologies Corporation a bilgi vermesi gerekmektedir. Bazý ticari veriler infousa, Inc., Omaha, Nebraska tarafýndan temin edilmiþtir. Copyright 2003, Tüm haklarý saklýdýr. 6

8 2 NAVÝGASYON SÝTEMÝ l GÜVENLÝK TALÝMATLARI...10 l NAVÝGASYON SÝSTEMÝNÝN KULLANIMI & BAKIMI l LCD ekranýnýn temizlenmesi l Ön panelin temizlenmesi l CD çalarýn/dvd oynatýcýnýn bakýmý l SÝSTEMÝN TANITIMI l Sisteme genel bakýþ l Sistemin özellikleri l Sistemin tabi olduðu sýnýrlamalar l Ana Menü ekraný l ÇALIÞMASI l Kumanda elemanlarý ve düðmeleri l Yazýlýmýn baþlatýlmasý l Bilgi giriþi l Bir bakýþta yön bulma l Yönlendirme ekranlarý l VARIÞ NOKTASININ SEÇÝMÝ l Ýlgi alanlarý l Adresler

9 l Adres defteri l En son kullanýlan güzergahlar l Evim l Yolculuk programý l Þehir merkezi l Haritadan bulma l Telefon numarasý l Kavþaklar l GÜZERGAHIN BELÝRLENMESÝ VE YÖNLENDÝRME l Normal yönlendirme iþlemi l Seçenekler menüsünün kullanýlmasý l Yönlendirme iþleminin iptali l GÜZERGAH SEÇENEKLERÝ l Acil durumlarda güzergah deðiþtirme l Kullanýlmamasý Gereken Yollar/Kavþak Görüntüleme Listesi l Kullanýlmakta olan güzergah belirleme yönteminin deðiþtirilmesi l Varýþ noktasýnýn görüntülenmesi l KÝÞÝSEL MENÜ l Kiþisel menüye farklý varýþ noktalarý eklenmesi l Kiþisel menünün kullanýlmasý l Kiþisel menüdeki adreslerin silinmesi l Kiþisel Menüdeki adreslerin düzenlenmesi l ACÝL DURUM BÝLGÝLERÝ l SÝSTEM AYARLARI l Ekran parlaklýk ayarý

10 l Ýlgi Alaný (POI) ikonlarýnýn görüntülenmesi l Yönlendirme özelliklerinin belirlenmesi l Gidiþ yönü l Saatin ayarlanmasý l Dil ve Ölçü biriminin belirlenmesi l Müzik sistemi saat ekraný l Baþlangýç ayarlarý l ARAÇ BÝLGÝLERÝ l Bakým menüsü l Yolculuk bilgileri l GPS (Küresel Konumlandýrma Sistemi) bilgilerinin görüntülenmesi l Yazýlým bilgilerinin görüntülenmesi l ÝZLEME ÝÞLEVÝNÝN KULLANILMASI l Ýz býrakma l Býrakýlan izin varýþ noktasý olarak kullanýlmasý

11 GÜVENLÝK TALÝMATLARI Herkesin navigasyon sistemini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatli bir þekilde okumasýný saðlayýnýz. Bu kullaným kýlavuzunda sistemin güvenli ve etkin bir þekilde kullanýlmasý için yapýlmasý gereken iþlemler açýklanmaktadýr. UYARI! Lütfen güvenlik talimatlarýný dikkatle okuyup uygulayýnýz. Aksi taktirde yaralanabilir ya da maddi hasara neden olabilirsiniz. l Seyir halinde iken sistemi kullanmayýnýz. Sistemi kullanmak için mutlaka aracý emniyetli bir yere park ediniz. l Navigasyon sistemi yardýmýyla bir acil durum tesisinin adresini bulmak istiyorsanýz söz konusu tesisi arayarak adreslerini teyit etmelerini isteyiniz. l Tüm acil durum servislerinin adresleri veri tabanýnda yer almamaktadýr. Böyle bir durumla karþýlaþtýðýnýzda lütfen sisteme baðlý kalmayýnýz ve adres sorunuz. l Ekrana sadece gerekli olduðu durumlarda ve güvenliðinizi tehlikeye atmadan bakýnýz. Ekrana uzun bir süre bakmanýz gerektiði taktirde aracý emniyetli bir yere park ediniz. l Yol koþullarý ve yasal mevzuat harita ekranýnda yer alan bilgilerden daha önemlidir. Aracýnýzý kullanýrken trafik ve yol koþullarýna dikkat ediniz. 10 l Bir sorun çýktýðý taktirde derhal sistemi kullanmayý býrakýnýz. Aksi taktirde yaralanabilir veya ürünün hasar görmesine neden olabilirsiniz. Böyle bir durumla karþýlaþtýðýnýzda ürünü onarým için DaimlerChrysler yetkili servisine götürünüz. l Navigasyon sistemi zaman zaman aracýn konumunu hatalý bir þekilde gösterebilecektir. Böyle bir durumda karþýlaþtýðýnýzda yol koþullarýný da göz önünde bulundurarak kontrolü ele alýnýz. Bu tür durumlara navigasyon sistemi aracýn konumunu birkaç dakika içerisinde otomatik olarak düzeltecektir. l Sistemin ses düzeyini, dýþarýdaki sesleri ve geçiþ önceliðine sahip araçlarýn seslerini duyabilecek þekilde belirleyiniz. l Harita veri tabaný size güzergah önerilerinde bulunmak amacý ile geliþtirilmiþtir ve önerilen güzergahta seyir güvenliðini ya da varýþ noktanýza ulaþmak için gereken süreyi etkileyebilecek etkenleri dikkate almamaktadýr. Sistem üzerinde çalýþma yapýlan ya da kapatýlmýþ olan yollarý, yolun özelliklerini (örneðin yol zemini tipi), trafik sýkýþýklýðýný, hava koþullarýný ve seyir güvenliðini ya da yolculuk süresini etkileyebilecek diðer etkenleri yansýtmamaktadýr. Navigasyon sisteminin size alternatif bir güzergah sunamadýðý durumlarda kontrolü ele alýnýz. NAVÝGASYON SÝSTEMÝNÝN KULLANIMI & BAKIMI LCD ekranýnýn temizlenmesi l LCD ekranýnýn üzerine üflemek suretiyle tozlarý temizleyiniz. Tozlarý üfleyerek temizleyemiyorsanýz temiz ve kuru bir gözlük camý telizleme bezi yardýmýyla LCD ekranýný temizleyiniz. Ekraný silerken çizmemeye özen gösteriniz. l Ekran üzerindeki parmak izlerini silmek için bir parça Scotch yapýþkan bandýný yapýþkan tarafý aþaðýya bakacak þekilde parmak izinin üzerine yapýþtýrýp yavaþça çekiniz. l Ekrana herhangi bir temizlik solventi uygulamayýnýz. Ön panelin temizlenmesi l Temiz bir beze az miktarda yumuþak bir temizlik solventi püskürtüp ön paneli siliniz. CD çalarýn/dvd oynatýcýnýn bakýmý l Herhangi bir disk yerleþtirmeden önce mutlaka CD çalarýn/dvd oynatýcýnýn içerisinde herhangi bir disk olup olmadýðýný kontrol ediniz. Aksi taktirde sisteme hasar verebilirsiniz. l CD çalarýn/dvd oynatýcýnýn içerisinde bulunan bir diski çýkartýrken dikkatli olunuz. Disk sýcak olabilir. l CD/DVD-ROM yuvasýndan içeriye parmaklarýnýzý ya da yabancý cisimleri sokmayýnýz. Aksi taktirde ürünün hasar görmesine neden olabilirsiniz.

12 UYARI! CD çalar /DVD oynatýcý için herhangi bir temizleme aleti kullanmayýnýz. SÝSTEMÝN TANITIMI Yeni Navigasyon Sisteminize hoþ geldiniz. Bu Kullaným Kýlavuzunda yer alan bilgiler sisteminizi hýzlý ve güvenli bir þekilde kullanmanýzý saðlamak amacý ile hazýrlanmýþtýr. Bu Kullaným Kýlavuzunda sisteme alýþmanýzý saðlamak amacý ile aþaðýda belirtilen bilgiler yer almaktadýr : l Güvenlik talimatlarý l Sistemin özellikleri l Sistemin tabi olduðu sýnýrlamalar l Sistem menülerinin ve kumanda elemanlarýnýn ayrýntýlý açýklamalarý Sistemi kullanmaya baþlamadan önce lütfen bu Kullaným Kýlavuzunda yer alan bilgileri inceleyiniz. Sisteme genel bakýþ Navigasyon sisteminiz 8 farklý uydudan aldýðý GPS sinyalleri yardýmýyla aracýnýzýn konumunu görüntülemektedir. Harita ve veri tabaný bilgileri bir DVD-ROM yardýmýyla sunulmaktadýr. Sistem bir jiroskop ve aracýn hýz sensörü yardýmýyla GPS sinyallerinin ulaþmadýðý yerlerde bile aracýn konumunu görüntülemeye devam edebilmektedir. Bir varýþ noktasý bildirdiðinizde navigasyon sistemi DVD-ROM da yer alan harita bilgileri yardýmýyla hýzlý bir þekilde bir güzergah belirlemektedir. Seçtiðiniz güzergahta ilerlerken ekrandaki resimler ve sesli komutlar sizi yönlendirecektir. DVD-ROM hakkýnda Navigasyon sistemi ile birlikte sunulan DVD- ROM da 19 Avrupa ülkesinin haritalarý yer almaktadýr : Andora, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Ýrlanda, Ýtalya, Liechtenstein, Lüksembourg, Monako, Portekiz, San Marino, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Birleþik Krallýk ve Vatikan Devleti. Sisteminizde sadece bu DVD-ROM kullanýlabilecektir. Baþka navigasyon sistemlerinin DVD-ROM larý ya da baþka DVD ler (müzik, film vb.) sisteminize uyumlu deðildir ve bu tür DVD ler sisteminizde kullanýlamamaktadýr Sistemin özellikleri Çok Modlu Varýþ Noktasý Seçimi Aþaðýda belirtilen 10 farklý kategoride yer alan varýþ noktalarýný seçebilirsiniz : l Ýlgi alaný (POI) (a point of interest (POI)) l Adres (an address) l Kiþisel adres defteri (your personal address book) l En son gidilen varýþ noktalarý (a recent destination) l Eviniz (the Home designation) l Trip Itinerary (Yolculuk Programý) olarak adlandýrýlan özel bir fonksiyon (a special feature called Trip itinerary) l Þehir merkezleri (a city center) l Doðrudan harita ekranýndan seçilen bir varýþ noktasý (a location selected directly from the map display) l Telefon numaralarý (a phone number) l Kavþaklar (a intersection) Next Maneuver Guidance (Kavþak Yönlendirmesi) Bir kavþaða yaklaþtýðýnýzda sistem oklarla ve sesli komutlarla sizi yönlendirecektir. Map Zoom (Harita Ölçek ayarý) Harita ekraný, harita boyunu büyütüp küçültmenizi saðlayan 9 farklý ölçeðe sahiptir. Recent Route (En son izlenen güzergahlar) Recent Route (En son izlenen güzergahlar) listesine, izlemiþ olduðunuz en son 11 güzergahý kaydedebilirsiniz. GPS Clock (GPS saati) Bu saat otomatik olarak GPS saatine göre ayarlanacaktýr. Bu saat doðrudan ekranda görüntülenmektedir. Trails (Ýzler) Seyir esnasýnda Harita ekranýnda görüntülenen ekmek kýrýntýsý izleri býrakabilirsiniz. Bu özellik nerelere gitmiþ olduðunuzu kaydetmenizi saðlamakta ve arazi kullanýmýnda faydalý olmaktadýr. 11

13 Different Languages (Dil) Navigasyon sistemi sizi 7 farklý dilde yönlendirebilmektedir : Ýngilizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Almanca, Ýtalyanca, Hollandaca ve Portekizce. Ekran metinlerinde ve sesli yönlendirmelerde seçtiðiniz dil kullanýlacaktýr. Address Book (Adres Defteri) Sistemin belleðine azami 100 adet kiþisel adres ve telefon numarasý kaydedilebilmektedir. En fazla 8 farklý özel Adres Defteri dosyasý oluþturulabilmektedir. Points of Interest (POI)(Ýlgi Alaný) Varýþ noktasýný en sýk gereksinim duyulan yer ve mevkilerden oluþan ilgi alaný (POI) listesinden seçebilirsiniz. Navigasyon sisteminin veri tabanýnda Bankalar, Oto Parklar, Oteller, Benzin Ýstasyonlarý, Piknik Alanlarý ve Lokantalar gibi çeþitli kategorilerde binlerce ilgi alaný (POI) kayýtlýdýr. Haritada görüntülenmek üzere 6 farklý POI ikonu programlanabilmektedir. Routing Options (Güzergah Belirleme Seçenekleri) Sistemi, ücretli yollarý mümkün olduðu kadar az kullanacak, otoyollarý mümkün olduðu kadar az ya da çok kullanacak ya da en kýsa veya en çabuk gidilebilecek güzergahý belirleyecek þekilde programlayabilirsiniz. Belirlenmiþ olan güzergahtan ayrýldýðýnýz taktirde, sistem her an bulunduðunuz noktadan varýþ noktasýna otomatik olarak yeni bir güzergah belirleyebilecektir. 12 Emergency Information Locator (Acil Durum Bilgileri) Bu seçenek bulunduðunuz noktaya en yakýn hastanelerin ve DaimlerChrysler yetkili bayilerinin yerlerini tespit etmenize olanak saðlamaktadýr. Personal Menu (Kiþisel Menü) En sýk kullandýðýnýz varýþ noktalarýný ya da ilgi alanlarýný (POI) Kiþisel Menüye (Personal Menu) kaydedebilirsiniz. Kiþisel Menüye 5 farklý adres, kavþak, POI ya da POI kategorisi kaydedilebilmektedir. Vehicle Information (Araç Bilgileri) Bu seçenek aracýnýzýn bakým zamanlarýnýn hatýrlatýlmasýna, yolculuk bilgilerini ve sistem tarafýndan okunan uydu adedini görüntülemenize olanak saðlamaktadýr. Sistemin Tabi Olduðu Sýnýrlamalar Sistem ile birlikte sunulan DVD-ROM da üretim tarihinde mevcut olan en yeni harita verileri yer almaktadýr. Caddelerde, mahallelerde ve iþ merkezlerinde meydana gelebilecek deðiþiklikler nedeniyle bazý durumlarda navigasyon sisteminin, seçmiþ olduðunuz giriþ yöntemi ile arzu ettiðiniz varýþ noktasýnýn güzergahýný belirlemesi mümkün olmayabilecektir. Bu durumla karþýlaþtýðýnýzda baþka bir giriþ yöntemi kullanmayý deneyiniz. Örneðin sistem aradýðýnýz cadde ya da sokaktaki adresi bulamýyorsa, varýþ noktanýzý bulmak için en yakýn kavþakta birleþen caddelerin adlarýný girebilirsiniz (ayrýntýlý bilgi için Kavþaklar [Street Intersection] bölümüne baþvurunuz). Vehicle Position (Aracýn konumu) Sistem aracýn konumunu belirlemek için çeþitli girdilerden faydalanmaktadýr. Ancak yine de aracýn konumunun hatalý bir þekilde görüntülenmesine neden olabilecek çeþitli etkenler bulunmaktadýr. l Uydu sinyallerinin engellenmesi (yüksek binalar, tüneller, kapalý oto parklar) nedeniyle GPS yayýnlarýnýn zayýflamasý. l Hatalý yol. Bulunduðunuz noktanýn yaklaþýk metre yakýnýnda paralel bir yol varsa, sistem aracý bu paralel yolda bulunuyormuþ gibi gösterebilecektir. l Navigasyon diskinin birkaç gün boyunca kullanýlmamasý. Navigasyon diskini sistemden çýkartýp daha sonra yeniden taktýðýnýzda navigasyon sistemi geçici bir süre aracýn konumunu hatalý olarak gösterebilecektir. Araç GPS yayýnlarýnýn sorunsuz bir þekilde alýndýðý bir bölgede kullanýldýðýnda bu hatalar ortadan kalkacak ve aracýn konumu doðru bir þekilde görüntülenecektir. (Sistemin aracýn konumunu düzeltmesi birkaç dakika alabilecektir). Main Menu Screen (Ana Menü Ekraný) Yön bulma iþlemi Main Menu (Ana Menü) ekranýnda baþlamaktadýr. Sistemde herhangi bir noktadan Main Menu (Ana Menü) ekranýna girebilmek için NAV

14 l Bir varýþ noktasý programlamak istediðiniz taktirde Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) seçeneðini belirleyiniz. Varýþ noktasýný 10 farklý þekilde belirleyebilirsiniz. (Ayrýntýlý bilgi için Varýþ Noktasýnýn Seçimi (Selecting a Destination) bölümüne baþvurunuz). l Sýk kullandýðýnýz bir varýþ noktasýna ya da ilgi alaný (POI) kategorisine ulaþmak istediðinizde Personal Menu (Kiþisel Menü) seçeneðini belirleyiniz.(ayrýntýlý bilgi için Kiþisel Menü (Personal Menu) bölümüne baþvurunuz). l Bulunduðunuz noktaya en yakýn hastanelerin ve DaimlerChrysler yetkili bayilerinin yerlerini tespit etmek için Emergency Information (Acil Durum Bilgileri) seçeneðini belirleyiniz. (Ayrýntýlý bilgi için Acil Durum Bilgileri (Emergency Information) bölümüne baþvurunuz). l Yönlendirme iþlemini iptal etmek için Cancel Guidance (Yönlendirme iþleminin iptali) seçeneðini belirleyiniz. (Ayrýntýlý bilgi için Yönlendirme iþleminin iptali (Canceling Route Guidance) bölümüne baþvurunuz.). l Programlanmýþ bir güzergahýn özelliklerini deðiþtirmek için Route Options (Güzergah Seçenekleri) seçeneðini belirleyiniz. Bu ekran sadece sisteme bir güzergah programlandýðýnda görüntülenebilmektedir. Seçmiþ olduðunuz güzergahý sokak sokak görüntülemenize ve farklý bir güzergah belirlemenize olanak saðlamaktadýr. Sistemden en hýzlý ya da en kýsa güzergahý ve otoyollarý kullanmasýný ya da ücretli geçiþleri mümkün olduðunca az kullanmasýný isteyerek güzergahlarý özelleþtirebilirsiniz. (Ayrýntýlý bilgi için Güzergah Seçenekleri (Route Options) bölümüne baþvurunuz.). l Navigasyon sisteminde çeþitli ayarlar yapmak için System Settings (Sistem Ayarlarý) seçeneðini belirleyiniz.(ayrýntýlý bilgi için Sistem Ayarlarý (System Settings) bölümüne baþvurunuz.). l Aracýnýzýn bakým zamanlarýnýn hatýrlatýlmasýný, yolculuk bilgilerini, sistem tarafýndan okunan uydu adedini ve yazýlým ile ilgili bilgileri görüntülemek istediðinizde Vehicle Information (Araç Bilgileri) seçeneðini belirleyiniz. (Ayrýntýlý bilgi için Araç Bilgileri (Vehicle Information) bölümüne baþvurunuz.). ÇALIÞMASI Kumanda Elemanlarý ve Düðmeleri Navigasyon sistemini çalýþtýrýrken sýk sýk kullanacaðýnýz çeþitli kumanda elemanlarý bulunmaktadýr. Push On/Vol (Açma/Ses düzeyi) düðmesi (1) navigasyon sisteminin radyosunu açýp kapatmanýza ve sesli komutlarýn ses düzeyini ayarlamanýza olanak saðlamaktadýr. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) (2) ve ENTER (GÝRÝÞ) düðmeleri güzergah bilgilerini girmek amacý ile birlikte kullanýlmaktadýr. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yön bulma menüleri ve harita ikonlarý arasýnda gezinmenizi saðlayan ve 8 yönde hareket ettirilebilen bir kumanda çubuðudur (joystick). ENTER (GÝRÝÞ) düðmesi vurgulanan bilgileri sisteme girmek amacý ile kullanýlmaktadýr. CANCEL (ÝPTAL) düðmesi (3) bilgisayardaki geri tuþu ile ayný iþleve sahiptir. CANCEL (ÝPTAL) düðmesine bastýðýnýzda bir önceki ekrana dönersiniz. Bir güzergah belirlendikten sonra CANCEL (ÝPTAL) düðmesine bastýðýnýz taktirde bu güzergah iptal edilecektir. 13

15 NAV (4) düðmesi navigasyon sisteminin herhangi bir ekranýndan Main Menu (Ana Menü) ekranýna dönmenizi saðlamaktadýr. Sesli yönlendirme komutunu tekrarlamak için INFO (5) Map (Harita) ekranýnda iken aracýn yönünü deðiþtirmek için RDS (6) DVD, Navigasyon Diski yuvasýna (7) yerleþtirilmektedir. Yazýlýmýn Baþlatýlmasý Navigasyon sistemi ilk kez kullanýlmaya baþlanmadan önce ya da yazýlým güncellemeleri yüklendikten sonra sistem yazýlýmýnýn sisteme yazýlmasý gerekmektedir. 1.Kontak anahtarýný ON (AÇIK) konumuna getiriniz. Açýlýþ ekraný görüntülenecektir. 2.Bir yazýlým güncellemesi yükleyecekseniz eski harita diskini DVD oynatýcýdan çýkartýnýz. 3.Yeni DVD-ROM harita diskini DVD oynatýcýya yerleþtiriniz. Sistem otomatik olarak yazýlýmý yüklemeye baþlayacaktýr. NOT : Programýn yazýlmasý sýrasýnda motoru kapatmayýnýz ve navigasyon sistemini çalýþtýrmayýnýz Yükleme iþlemi tamamlandýðýnda açýlýþ ekraný görüntülenecektir. 5. Aracý gökyüzünü gören açýk bir alanda birkaç kilometre kullanýnýz. Böylece navigasyon sistemi doðru bir þekilde senkronize edilecektir. NOT: Cihazý ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda GPS alýcýsýnýn aracýn konumunu hesaplamasý yaklaþýk olarak 10 dakika sürecektir. Bu süre boyunca araç hareket halinde olsa bile araç konumu ikonu hareket etmeyebilecektir. Bilgi giriþi Klavye 1.Space (Ara tuþu) Karakterler arasýnda boþluk býrakmak amacý ile kullanýlmaktadýr. 2. Liste iþlevi (sadece cadde ya da kavþak adý, ilgi alaný adý (POI) ya da varýþ noktasýnýn telefon numarasý girilirken kullanýlabilmektedir) Seçilen karakterlerle baþlayan isimlerin ya da telefon numaralarýnýn listesini dökmektedir. Ýsimleri ya da telefon numaralarýný ilk birkaç karakteri yazýp List (Listele) seçeneðini belirleyerek arayabilirsiniz. Girmiþ olduðunuz karakterler en yakýn isimlerin ya da telefon numaralarýnýn listesi görüntülenecektir. 3. Delete (Silme tuþu) Metin penceresinden girilen karakterleri silmek amacý ile kullanýlmaktadýr. Giriþ Ýþlemi Sisteme bir isim ya da telefon numarasý girmek için ismin/telefon numarasýnýn ilk karakterini Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Seçtiðiniz karakter metin penceresinde görüntülenecektir. Sistem sadece bir sonraki giriþ için uygun karakterleri görüntüleyecektir. Gereksiz tüm karakterler silikleþtirilecektir. Kalan karakterlerden birini seçip ENTER (GÝRÝÞ) Bu iþlemi giriþ tamamlanana kadar tekrarlayýnýz. Faydalý öneriler l Ýsmi sisteme tam olarak girdiðinizden emin olunuz. Ýsmi yanlýþ yazarsanýz ya da herhangi bir karakteri atlarsanýz (örneðin kesme iþareti, tire, boþluk) sistem sizi yanlýþ bir adrese yönlendirebilecektir.

16 l Bir otoyol adýný girerken otoyol numarasýný iþaret levhasýnda belirtildiði þekilde giriniz. N(K), S(G), E(D) ya da W(B) yönlerini belirtmenize gerek yoktur. Street List (Cadde Listesi) seçeneðini belirlediðinizde olasý tüm otoyollarý içeren bir liste görüntülenecektir. Bir Bakýþta Yön Bulma Aþaðýda yer alan örnekte navigasyon sistemini ne þekilde kullanmanýz gerektiði kýsaca açýklanmaktadýr. Bu örnekte varýþ noktasýnýn, doðrulanmýþ bir bölgede bilinen bir adresten faydalanarak bulunmasý iþlemi açýklanmaktadýr. 1.PUSH ON/VOL (Açma/Ses düzeyi) düðmesine basarak üniteyi açýnýz. NAV düðmesine basarak navigasyon sistemini etkinleþtiriniz. Açýlýþ ekraný ve ardýndan da trafik kurallarýna uymanýzý ve aracý sürerken yol durumuna dikkat etmenizi belirten bir uyarý ekraný görüntülenecektir. Bu ifadeyi kabul etmek için ENTER (GÝRÝÞ) 2. Main Menu (Ana Menü) ekraný görüntülenecektir. Ýstediðiniz seçeneði Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla vurgulayýnýz. Bu örnekte varýþ noktasýna göre bir adres arayacaðýmýzdan Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) seçeneðini belirleyiniz. Devam etmek için ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. 3. Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekraný görüntülenecektir. Bu ekranda varmak istediðiniz noktayý çeþitli yöntemlerle arayabilirsiniz. Bu örnekte varýþ noktasýný adrese göre arayacaðýmýzdan Street Address (Adres) seçeneðini belirleyiniz. ENTER (GÝRÝÞ) 4. Street Address (Adresi Bulma) ekraný görüntülenecektir. Bu ekranda 3 farklý seçenek sunulmaktadýr : Input Street Name (Cadde Adýný Gir), Input City/Town Name (Þehrin/Kasabanýn Adýný Gir) ve Change Country (Ülke Deðiþtir). Input Street Name (Cadde Adýný Gir) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 15

17 5. Input Street Name (Cadde Adýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla istediðiniz caddenin adýný giriniz. Cadde adýnýn ilk harfini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz Ýkinci harfi vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Caddenin adýný tamamen girene kadar bu iþleme devam ediniz. Street List (Cadde Listesi) seçeneðini vurgulayýp devam etmek için ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. 6. Street List (Cadde Listesi) ekraný görüntülenecektir. Bir cadde adýný seçip ENTER (GÝRÝÞ) 16 7.Bu adres bir numara içeriyorsa Input Street Number (Cadde Numarasýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla adres numarasýný giriniz. 5inci Adýmda cadde adýný girerken izlediðiniz prosedürü aynen uygulayýnýz. Giriþ iþlemini tamamladýðýnýzda Done (Tamamlandý) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) NOT: Belirlemiþ olduðunuz adres birden çok þehirde, kasabada ya da bölgede mevcutsa City/Town List (Þehir/Kasaba Listesi) ya da Locality (Bölge) listesi görüntülenecektir. Bu durumda doðru þehri/kasabayý/bölgeyi vurgulayýp devam etmek için ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. 8. Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekraný görüntülenecektir. Bu ekranda girmiþ olduðunuz varýþ noktasýnýn adresi görüntülenecektir. Ekranda görüntülenen adres gitmeyi arzu ettiðiniz varýþ noktasýna aitse OK (TAMAM) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Sistem yolculuk güzergahýný belirleyecektir. 9. Yolculuk güzergahý belirlendiðinde Map (Harita) ekraný görüntülenecektir. Artýk belirlemiþ olduðunuz varýþ noktasýna doðru yola çýkabilirsiniz.

18 10. Ekranda vurgulanan güzergahý izleyiniz. Varýþ noktasý bir hedef tahtasý ile iþaretlenmiþ olarak görüntülenecektir. NOT: Bu örnekte kullanýlan ekranlar ve seçenekler hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için lütfen bu kýlavuzun ilgili bölümüne baþvurunuz. Yönlendirme Ekranlarý Bir güzergah belirlendikten sonra, harita ekranýný ne þekilde ayarladýðýnýza baðlý olarak 4 farklý harita ekranýndan biri görüntülenecektir (Harita ekranýný ayarlamak için System Settings (Sistem Ayarlarý) bölümüne baþvurunuz.). Tüm bu ekranlarda halen bulunduðunuz caddenin adýný, varýþ noktasý ile aranýzdaki mesafeyi, varýþ süresini ya da tahmini varýþ saatini ve hareket yönünü içeren ayrýntýlý bir yol haritasý görüntülenecektir. 17

19 Güzergahýn görüntüsünü büyütmek ya da küçültmek için Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesini çeviriniz. Ekranýn sol alt köþesinde bulunan Büyütme Ölçeði (Zoom Scale) geniþleyecektir. Büyütme Ölçeði 5 saniye sonra kendiliðinden kaybolacaktýr. Büyütme Ölçeðini CANCEL (ÝPTAL) düðmesi yardýmýyla da ortadan kaldýrabilirsiniz. ikonu hareket yönünüzü göstermektedir. NOT: Vehicle Heading Up (Aracýn Hareket Yönü) konumunda iken harita ölçeði km aralýðýnda ise harita otomatik olarak True North Up (Gerçek Kuzey Yönü) konumuna geçecektir. VARIÞ NOKTASININ SEÇÝMÝ Bu bölümde varýþ noktasý giriþ yöntemleri açýklanmaktadýr. Varýþ noktasý 10 farklý þekilde girilebilmektedir. 1. Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 18 2.Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekraný görüntülenecektir. 3.Ýstediðiniz konumu seçiniz. Ýlgi alanlarý (POI) Bu özellik varýþ noktasýný belirli yerleri ve kamu alanlarýný ya da ilgi alanlarýný (POI) içeren bir listeden belirlemenize olanak saðlamaktadýr. Yer adýna (biliyorsanýz) ya da kategoriye veya yer türüne göre arama yapabilirsiniz. NOT: Sistem ile birlikte sunulan DVD-ROM da üretim tarihinde mevcut olan en yeni harita verileri yer almaktadýr. Caddelerde, mahallelerde ve iþ merkezlerinde meydana gelebilecek deðiþiklikler nedeniyle bazý durumlarda navigasyon sisteminin, seçmiþ olduðunuz giriþ yöntemi ile arzu ettiðiniz varýþ noktasýnýn güzergahýný belirlemesi mümkün olmayabilecektir. Bu durumla karþýlaþtýðýnýzda baþka bir giriþ yöntemi kullanmayý deneyiniz. 1.Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekranýndan Point of Interest (Ýlgi Alaný) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. 2.Find Point of Interest by (Ýlgi alaný bulma) ekraný görüntülenecektir. Bu ekranda iki farklý seçenek sunulmaktadýr : Place Name (Yer Adý) ve Place Type (Yer Türü). Varýþ noktasýnýn adýný biliyorsanýz Place Name (Yer Adý) seçeneðini belirleyiniz. Kategoriye göre arama yapmak istiyorsanýz Place Type (Yer Türü) seçeneðini belirleyiniz.enter (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz Ýlgi Alanýnýn (POI) Yer Adýna göre belirlenmesi 1. Place Name (Yer Adý) seçeneðini belirlendikten sonra Input Place Name (Yer Adýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Yer adýnýn ilk karakterini Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla seçiniz. ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. Seçtiðiniz karakter metin penceresinde görüntülenecektir. Yer adýnýn diðer karakterlerini giriniz. Name List (Yer Adý Listesi) seçeneðini vurgulayýnýz. ENTER (GÝRÝÞ)

20 NOT: Ýsmi sisteme tam olarak girdiðinizden emin olunuz. Ýsmi yanlýþ yazarsanýz ya da herhangi bir karakteri atlarsanýz (örneðin kesme iþareti, tire, boþluk) sistem sizi yanlýþ bir adrese yönlendirebilecektir. 2. Place Name List (Yer Adý Listesi) ekraný görüntülenecektir. Listede gezininiz. Ulaþmak istediðiniz varýþ noktasýný seçiniz. ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz noktasýna aitse OK (TAMAM) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Sistem yolculuk güzergahýný belirleyecektir. NOT: Bu adresi Adres Defterinize kaydetmek, Yolculuk Programýnýza eklemek, varýþ noktasýný ya da ilgi alaný (POI) türünü Kiþisel Menünüze eklemek, güzergah seçeneklerini deðiþtirmek ya da eviniz olarak kaydetmek için Options (seçenekler) komutunu belirleyiniz. Ýlgi Alanýnýn (POI) Yer Türüne göre belirlenmesi 1. Place Type (Yer Türü) seçeneði belirlendikten sonra Place Type List (Yer Türü Listesi) ekraný görüntülenecektir. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla istediðiniz kategoriyi belirleyiniz. ENTER (GÝRÝÞ) NOT: Yer Türü olarak Lokantalarý (Restaurant) seçtiðiniz taktirde lokanta türünü belirlemeniz istenecektir. 2. Seçmiþ olduðunuz kategorinin alt kategorileri bulunuyorsa bu alt kategorilerin yer aldýðý bir ekran görüntülenecektir. Bir alt kategori seçip ENTER (GÝRÝÞ) 3. Find Place of Type (Yer Türünü Bulma) ekraný görüntülenecektir. Yer türünü 3 farklý yöntemle arayabilirsiniz: 3.Bir yer adý birden çok bölgede mevcutsa sistem mevcut yer sayýsýný görüntüleyecektir. Arzu ettiðiniz yeri vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Ýzleyen ekranlarda mesafeye ya da þehir adýna göre seçim yapmanýza olanak saðlanacaktýr. 4.Belirlemiþ olduðunuz varýþ noktasýnýn adresini gösteren Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekraný görüntülenecektir. Ekranda görüntülenen adres gitmeyi arzu ettiðiniz varýþ 19

21 l Aracýn mevcut konumuna en yakýn yerleri görüntülemek için Sorted by Distance (Mesafeye Göre) seçeneðini belirleyiniz. l Ýstediðiniz yeri adýyla aramak için By Name (Ýsme Göre) seçeneðini belirleyiniz. Input Place Name (Yer Adýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Ýlgi alanýnýn adýný (POI) Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla giriniz. Name List (Yer Adý Listesi) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) l Belirli bir þehirde arama yapmak için Within a City/Town Vicinity (Þehir/Kasaba dahilinde) seçeneðini belirleyiniz. Input City/Town Name (Þehir/Kasaba adýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Þehrin adýný Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla giriniz. City/Town List (Þehir/Kasaba Listesi) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) NOT: Seçmiþ olduðunuz þehirde 3 ten fazla ilgi alaný (POI) mevcutsa Input Place Name (Yer Adýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Ýlgi alanýnýn adýný (POI) giriniz ya da tüm ilgi alanlarýnýn yer aldýðý listeyi görüntülemek için Name List (Yer Adý Listesi) seçeneðini belirleyiniz. 4. Seçmiþ olduðunuz kategoriye ait yer adlarý listesinin yer aldýðý Place Name List (Yer Adý Listesi) ekraný görüntülenecektir. Ulaþmak istediðiniz varýþ noktasýný seçip ENTER (GÝRÝÞ) 20 5.Belirlemiþ olduðunuz varýþ noktasýnýn adresini gösteren Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekraný görüntülenecektir. Ekranda görüntülenen adres gitmeyi arzu ettiðiniz varýþ noktasýna aitse OK (TAMAM) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Sistem yolculuk güzergahýný belirleyecektir. NOT: Bu adresi Adres Defterinize kaydetmek, Yolculuk Programýnýza eklemek, varýþ noktasýný ya da ilgi alaný (POI) türünü Kiþisel Menünüze eklemek, güzergah seçeneklerini deðiþtirmek ya da eviniz olarak kaydetmek için Options (seçenekler) komutunu belirleyiniz. Adresler Varýþ noktasýnýn adresini biliyorsanýz sistem bu adrese varýþ güzergahýný belirleyebilecektir. 1.Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekranýnda Street Address (Adres) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 2.Find Street Address (Adresi Bul) ekraný görüntülenecektir. l Eðer biliyorsanýz, gitmek istediðiniz adresi, cadde adý ve hane ya da bina numarasý yardýmýyla bulmak için Input Street Name (Cadde Adýný Gir) seçeneðini belirleyiniz. Bu örnekte Street Name (Cadde Adý) giriþi yöntemi kullanýlmaktadýr. l Belirli bir þehirde ya da kasabada bir adres aramak için Input City/Town Name (Þehir/Kasaba adýný Gir) seçeneðini belirleyiniz. Bu seçenek daha belirgin bir arama yapmak amacý ile kullanýlmalýdýr. l Farklý bir ülkede bir adres aramak için Change Country (Ülke Deðiþtir) seçeneðini belirleyiniz. 3. Input Street Name (Cadde Adýný Gir) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ)

22 NOT: Seçmiþ olduðunuz en son ülke, Input Street Name (Cadde Adýný Gir) seçeneðinin üzerinde görüntülenecektir. Farklý bir ülke seçmek için Change Country (Ülke Deðiþtir) seçeneðini belirleyiniz. NOT: Þehir/Kasaba adýna göre adres arama iþlemi Adrese göre (Street Address) arama iþlemine benzemektedir. Ancak bu iþlemde adres bilgileri yerine ilgili þehrin/kasabanýn adýný girmeniz gerekmektedir. Ekranlarý izleyerek þehrin/kasabanýn adýný giriniz. Bu iþlemin ardýndan cadde adýný girmeniz istenecektir. 4. Input Street Name (Cadde Adýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Cadde adýný Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla giriniz. Cadde adýnýn ilk harfini vurgulayýnýz. ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz 5. Seçtiðiniz karakter metin penceresinde görüntülenecektir. Cadde adýnýn diðer karakterlerini giriniz. Devam etmek için Street List (Cadde Adý) seçeneðini belirleyiniz. 6. Steet List (Cadde Listesi) ekraný görüntülenecektir. Bir cadde adý seçip ENTER (GÝRÝÞ) 7.Aradýðýnýz adres bir numara içeriyorsa Input Street Number (Sokak Numarasýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla numarayý giriniz. 8.Sokak numarasýný bilmiyorsanýz ya da adres herhangi bir numara içermiyorsa Any # (Herhangi bir #) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) Giriþ iþlemini tamamladýðýnýzda Done (Tamamlandý) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. NOT: Belirlemiþ olduðunuz adres birden çok bölgede mevcutsa Locality List (Bölge Listesi) ekraný görüntülenecektir. Bu durumda doðru bölgeyi vurgulayýp devam etmek için ENTER (GÝRÝÞ) 9. Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekraný görüntülenecektir. Bu ekranda girmiþ olduðunuz varýþ noktasýnýn adresi görüntülenecektir. Ekranda görüntülenen adres gitmeyi arzu ettiðiniz varýþ noktasýna aitse OK (TAMAM) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Sistem yolculuk güzergahýný belirleyecektir. NOT: Bu adresi Adres Defterinize kaydetmek, Yolculuk Programýnýza eklemek, varýþ noktasýný ya da ilgi alaný (POI) türünü Kiþisel Menünüze eklemek, güzergah seçeneklerini deðiþtirmek ya da eviniz olarak kaydetmek için Options (seçenekler) komutunu belirleyiniz. Adres Defteri Kiþisel adres defterinizde kayýtlý bir yerin adresini çaðýrarak varýþ noktasý olarak kullanabilirsiniz (Adres defterine adres kaydetmek için Seçenekler Menüsünün Kullanýlmasý bölümüne baþvurunuz.) Bu iþlevi adres defterinizdeki kayýtlarý deðiþtirmek ya da silmek ve adres defteri klasörlerinizi yönetmek amacý ile de kullanabilirsiniz. Adres defteri yardýmýyla adres giriþi 1. Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekranýndan Address Book (Adres Defteri) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. 21

23 2. Address Book (Adres Defteri) ekraný görüntülenecektir. Baþlangýç klasöründen bir adres seçmek için Guide From Default Folder (Baþlangýç Klasöründen Yönlendir) seçeðini belirleyip (Ayrýntýlý bilgi için Baþlangýç Klasörü Ayarlarý (Setting the Default Folder) bölümüne baþvurunuz.) ENTER (GÝRÝÞ) tuþuna basýnýz. Adres Defterinde deðiþiklik yapýlmasý 1. Address Book (Adres Defteri) ekranýnda Edit Address (Adresleri Düzenle) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 2. Edit Address (Adresleri Düzenle) ekraný görüntülenecektir. Adres listesinde gezinip düzenlemek istediðiniz adresi vurgulayýnýz. ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz Baþka bir klasörden bir adres seçmek için Guide From Other Folder (Baþka bir Klasörden Yönlendir) seçeðini belirleyiniz. Bir klasör seçiniz. ENTER (GÝRÝÞ) tuþuna basýnýz Bir adres seçiniz. NOT: Adres defterinde herhangi bir kayýt yoksa sadece Set Default Folder (Baþlangýç Klasörünü oluþtur) ya da Manage Folders (Dosya Yönetimi) seçenekleri sunulacaktýr. 4. Belirlemiþ olduðunuz varýþ noktasýnýn adresini gösteren Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekraný görüntülenecektir.. Ekranda görüntülenen adres gitmeyi arzu ettiðiniz varýþ noktasýna aitse OK (TAMAM) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Sistem yolculuk güzergahýný belirleyecektir. NOT: Bu adresi Yolculuk Programýnýza eklemek, varýþ noktasýný ya da ilgi alaný (POI) yer türünü Kiþisel Menünüze eklemek, güzergah seçeneklerini deðiþtirmek ya da eviniz olarak kaydetmek için Options (seçenekler) komutunu belirleyiniz. 3. NOT: Düzenlemek istediðiniz adres bir klasörde bulunuyorsa, Select Folder (Klasör Seç) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Ýstediðiniz klasörü vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Ýstediðiniz adresi seçip ENTER (GÝRÝÞ) 4. Confirm Address (Adresi Onayla) ekraný görüntülenecektir. Change (Deðiþtir) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 5. Change Address (Adresi Deðiþtir) ekraný görüntülenecektir.

24 l Mevcut adresin adýný deðiþtirmek için Name (Ýsim) seçeneðini belirleyiniz. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla adresin adýný deðiþtiriniz. Done (Tamamlandý) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) l Telefon numarasýný deðiþtirmek için Phone (Telefon) seçeneðini belirleyiniz. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla telefon numarasýný deðiþtiriniz. Done (Tamamlandý) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) l Yaptýðýnýz giriþi yeni bir klasöre kaydetmek için Folder (Klasör) seçeneðini belirleyiniz.select Folder (Klasör Seç) ekraný görüntülenecektir. Adresi kaydetmek istediðiniz klasörü seçiniz. ENTER (GÝRÝÞ) Yeni klasörü gösteren Change Address (Adresi Deðiþtir) ekraný görüntülenecektir. NOT: Seçtiðiniz adres bir Ýzleme adresi ise sadece isim deðiþtirme seçeneði sunulacaktýr. 6. Done (Tamamlandý) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) Edit Address (Adresleri Düzenle) ekraný görüntülenecektir. Return (Geri Dön) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. Adres Defterindeki Kayýtlarýn silinmesi 1. Address Book (Adres Defteri) ekranýnda Edit Address (Adresleri Düzenle) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 2. Edit Address (Adresleri Düzenle) ekraný görüntülenecektir. Adres listesinde gezinip silmek istediðiniz adresi vurgulayýnýz. ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz NOT: Silmek istediðiniz adres bir klasörde bulunuyorsa, Select Folder (Klasör Seç) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Ýstediðiniz klasörü vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Ýstediðiniz adresi seçip ENTER (GÝRÝÞ) 3. Confirm Address (Adresi Onayla) ekraný görüntülenecektir. Delete (Sil) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 4. Bir onay ekraný görüntülenecektir. Yes (Evet) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. Baþlangýç Klasörü Ayarlarý Bu özellike yardýmýyla baþlangýç klasörünü deðiþtirebilirsiniz. 1. Address Book (Adres Defteri) ekranýnda Set Default Folder (Baþlangýç Klasörünü oluþtur) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 2. Set Default Folder (Baþlangýç Klasörünü oluþtur) ekraný görüntülenecektir. Baþlangýç klasörü olarak belirlemek istediðiniz klasörü vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Baþlangýç klasörü olarak belirlediðiniz klasör kýrmýzý bir tik iþareti ile belirtilecektir. 3.Ayar iþlemini tamamladýðýnýzda Done (Tamamlandý) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Adres Defteri Klasörleri eklenmesi Adres Defterinde 2 adet sabir klasör bulunmaktadýr: All (Tümü) ve Trail (Ýzleme). Bu özellik yardýmýyla adres defterine kendi klasörlerinizi ekleyebilirsiniz. Azami 7 adet klasör oluþturabilirsiniz. 23

25 1. Address Book (Adres Defteri) ekranýnda Manage Folders (Dosya Yönetimi) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 2. Manage Folders (Dosya Yönetimi) ekraný görüntülenecektir. Deðiþtirmek istediðiniz klasörü vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 2. Manage Folders (Dosya Yönetimi) ekraný görüntülenecektir. Silmek istediðiniz klasörü vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 2. Manage Folders (Dosya Yönetimi) ekraný görüntülenecektir. Add New Folder (Yeni Klasör Ekle) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 3. Input Folder Name (Klasör Adýný Gir) ekraný görüntülenecektir. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla bir klasör adý giriniz. Giriþ iþlemini tamamladýðýnýzda Done (Tamamlandý) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 4.Klasör adýný ve klasörde bulunan adres sayýsýný gösteren Manage Folders (Dosya Yönetimi) ekraný görüntülenecektir. Klasör Adýnýn Deðiþtirilmesi 1. Address Book (Adres Defteri) ekranýnda Manage Folders (Dosya Yönetimi) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Confirm Folder (Klasörü Onayla) ekranýnda Change Folder Name (Klasör Adýný Deðiþtir) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 4. Change Folder Name (Klasör Adýný Deðiþtir) ekraný görüntülenecektir. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla klasörün adýný deðiþtiriniz. Giriþ iþlemini tamamladýðýnýzda Done (Tamamlandý) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 5.Yeni klasör adýný gösteren Manage Folders (Dosya Yönetimi) ekraný görüntülenecektir. Adres Defteri Klasörlerinin silinmesi 1. Address Book (Adres Defteri) ekranýnda Manage Folders (Dosya Yönetimi) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 3. Confirm Folder (Klasörü Onayla) ekranýnda Delete (Sil) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 4.Bir onay ekraný görüntülenecektir. Yes (Evet) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. En son kullanýlan güzergahlar En son belirlenen 11 güzergahtan birini kullanmak istiyorsanýz En Son Kullanýlan Güzergahlar (Recent Route) iþlevi yardýmýyla bu güzergahý çaðýrabilirsiniz. NOT: En son kullanýlan güzergahlar listesinde kayýtlý bir güzergah yoksa Recent Route (En Son Kullanýlan Güzergahlar) seçeneði silikleþtirilmiþ olarak görüntülenecek ve kullanýlmasý mümkün olmayacaktýr. Evim (Home) adresinin En Son Kullanýlan Güzergahlar listesine kaydedilmesi mümkün deðildir.

26 1. Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekranýndan Recent Routes (En Son Kullanýlan Güzergahlar) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 2. Recent Routes (En Son Kullanýlan Güzergahlar) ekraný görüntülenecektir. En son kullanýlan 11 güzergahý içeren bir liste görüntülenecektir. Select Encoder (Kodlayýcýyý Seçme) düðmesi yardýmýyla istediðiniz varýþ noktasýný vurgulayýnýz. ENTER (GÝRÝÞ) 3.Belirlemiþ olduðunuz varýþ noktasýnýn adresini gösteren Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekraný görüntülenecektir. Bu adres doðruysa OK (TAMAM) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) Sistem yolculuk güzergahýný belirleyecektir. NOT: Bu adresi Adres Defterinize kaydetmek, Yolculuk Programýnýza eklemek, varýþ noktasýný ya da ilgi alaný (POI) türünü Kiþisel Menünüze eklemek, güzergah seçeneklerini deðiþtirmek ya da eviniz olarak kaydetmek için Options (seçenekler) komutunu belirleyiniz. En son kullanýlan güzergahlar listesinde deðiþiklik yapýlmasý Bu iþleve en son kullanýlan güzergahlar listesinde kayýtlý güzergahlarý silmenize olanak saðlamaktadýr. 1. Recent Routes (En Son Kullanýlan Güzergahlar) ekranýnda Delete (Sil) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 2. Delete Recent Routes (En Son Kullanýlan Güzergahlarý sil) ekraný görüntülenecektir. Silmek istediðiniz adresi vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) En Son Kullanýlan Güzergahlar Listesindeki tüm adresleri silmek için Delete All (Tümünü sil) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) 3.Bir onay ekraný görüntülenecektir.silmek için Yes (Evet) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) Ýþiniz bittiðinde Return (Geri Dön) seçeneðini vurgulayýp ENTER (GÝRÝÞ) Evim konumu Bu seçenek kayýtlý bir adresi varýþ noktasý olarak çaðýrmanýza olanak saðlamaktadýr. Evim konumu adresinin belirlenmesi Evim de kayýtlý herhangi bir adres bulunmadýðýnda aþaðýda belirtilen iþlemi uygulayýnýz. 1. Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekranýndan Home (Evim) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 2. Evim konumu için bir adres girmenizi isteyen bir ekran görüntülenecektir. 3.Ekranlarý izleyerek adres bilgilerini giriniz. Adres girildiðinde Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekraný görüntülenecektir. Bir Varýþ Noktasýnýn Evim konumu olarak kaydedilmesi 1.Sisteme bir varýþ noktasý giriniz. (örneðin kavþak, adres vb.). 2. Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekranýnda Options (Seçenekler) komutunu belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 3. Save As Home (Evim Olarak Kaydet) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) düðmesine basýnýz. 4. Evim konumunda kayýtlý bir adres bulunmaktaysa, bir onay mesajý görüntülenecektir. Evim konumu adresini deðiþtirmek için Yes (Evet) seçeneðini vurgulayýnýz. 5. Evim konumu adres bilgilerini gösteren Confirm Route To (Varýþ Noktasýný Onayla) ekraný görüntülenecektir. Evim konumunda kayýtlý adresin varýþ noktasý olarak kullanýlmasý 1.Destination Entry (Varýþ Noktasý Giriþi) ekranýndan Home (Evim) seçeneðini belirleyip ENTER (GÝRÝÞ) 25

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu. 9231547 1. Baský

Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu. 9231547 1. Baský Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu 9231547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, CC70D ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu 9357264 ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Copyright Nokia Mobile Phones

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR Kullaným Kýlavuzu Nokia N81-3 1. baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-223 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı