B Ü L T E N T E M M U Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B Ü L T E N T E M M U Z"

Transkript

1 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n n S A Y I : 6 7

2 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 67 TEMMUZ 2007 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü O. Gürcan Ozan Haber Merkezi Seval K l ç Ayflen Konuray nci Simer Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj ç ve D fl Tic. A.fi. Macun Mah. 3. Cadde 2/6 Yenimahalle Ankara Tel: Bas m Tarihi: 20/07/2007 Yönetim Yeri: Adres: Atatürk Bulvar No: 221 Kavakl dere Ankara Tel: (1744) Fax: web:

3 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 3 Ç N D E K L E R n4 AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI MUTABAKAT ZAPTI MZALANDI n6 AVRUPA ARAfiTIRMA KONSEY TÜRK YE YE GELD n7 MO OL STAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇ S PANIDJUNAI KHALIUN, TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi' Z YARET ETT n8 KÜBA ATOM ENERJ S ARAfiTIRMALARI MERKEZ BAfiKANI TÜB TAK I Z YARET ETT n9 KÜBA ÇEVRE AJANSI BAfiKANI TÜB TAK I Z YARET ETT n9 n n10 KAMU KURUMLARI Ç N BT TEKNOLOJ LER GÜVENL K GÜNÜ DÜZENLEND ULAKB M ELEKTRON K VER TABANI E T MLER SÜRÜYOR n10 TÜB TAK MAM GIDA ENST TÜSÜ AVRUPA B RL 6.ÇP MoniQA PROJES NE DAH L OLDU n11 SAYIfiTAY VE TÜB TAK B L fi M S STEMLER DENET M KONUSUNDA PROTOKOL MZALADI n11 18 n12 19 n14 Ö RETMEN VE Ö RENC LER TARAFINDAN, TÜB TAK DESTE YLE DÜZENLENEN ETK NL KLER BAfiLIYOR TÜB TAK YAZ B L M KAMPI BAfiLADI... TÜB TAK B L M VE TEKN K DERG S B L M SER S CD LER VER YOR! n15 TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI I YAfiAMÖYKÜSÜ K TAPLI I NA YEN B R YAYIN EKLEND

4 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 4 AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI MUTABAKAT ZAPTI MZALANDI 53.2 Milyar Avro luk bütçesi ile AB nin en büyük Topluluk Program olan AB 7. Çerçeve Program na Türkiye nin asosye ülke statüsünde kat l m n resmilefltiren Mutabakat Zapt, 1 Haziran 2007 tarihinde Brüksel deki Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar (TURBO) ofisinde Türkiye nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan BOZKIR ile AB Komisyonu Araflt rma Genel Müdürü José Manuel Silva RODRIGUEZ taraf ndan imzaland. AB Araflt rma Genel Müdürü José Manuel Silva ROD- RIGUEZ imza töreninde yapt konuflmada, TÜB - TAK a ve Türkiye nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcili i ne bu süreçteki çabalar ndan dolay teflekkür etti ve fiubat 2007 de Ankara daki 7.ÇP Aç l fl Konferans nda gördü üm dinamizm, beni Türkiye nin çok daha etkin kat l m sa layaca na inand rd kiflinin kat ld toplant da TÜB TAK n ne kadar iyi organize oldu unu ve üniversitelerin, araflt rmac lar n ve kurulufllar n AB ile iflbirli ine girmek istediklerini gördüm. Etkinli e kat lan birçok sanayi kuruluflu vard ve bunlar 7.ÇP de baflar için çok önemli dedi. AB seviyesinde yürütülen araflt rma faaliyetlerinin AB ile entegrasyon için faydal bir araç oldu unu söyleyen 4

5 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 5 oldu unun alt n çizdi. 7. Çerçeve Program ndan elde edilecek katma de eri artt rmak için Türkiye ye özel bir eylem plan n n da haz rland n söyleyen BOZKIR, Türk sanayii ve ifl dünyas n n araflt rma ve inovasyon kapasitesinin artt r lmas na özel önem verildi ini vurgulad. 7. Çerçeve Program Ulusal Koordinatörü Okan KARA imza töreni ile ilgili olarak yapt aç klamada, 7. ÇP ye Türkiye nin kat l m haz rl klar na TÜB TAK koordinasyonunda 2005 y l nda baflland n söyledi. Haz rl klar çerçevesinde TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi nin idari yap s n n güçlendirildi ini, Türkiye deki hedef kitleye yönelik olarak yo un bir flekilde bilgilendirme toplant lar düzenlendi ini, ilgili kurulufllar aras ndaki iflbirliklerinin artt r ld n, uluslararas iflbirliklerinin etkinlefltirildi ini söyleyen KARA, bugün son aflamas na gelinen 7.ÇP müzakerelerinin de hem mali hem de mali olmayan konularda 2 sene süresince yürütüldü ünü ifade etti. Avrupa Komisyonu ile Türkiye aras nda ülkemizin 7.ÇP ye kat l m n n artmas na katk da bulunacak faaliyetleri içeren bir Eylem Plan n n haz rland na dikkat çeken KARA, Bu sayede Türkiye nin 6.ÇP de yaflad - zorluklar n üstesinden gelinmeye çaba gösteriliyor dedi. 7. ÇP Ulusal Koordinatörü Hüseyin GÜLER de Türk kurulufllar n n 22 Aral k 2006 da aç lan 7.ÇP ilk ça r lar na da kat l - m n n mümkün k l nmas için Avrupa Komisyonu ile D fliflleri RODRIGUEZ, Türkiye ye 7.ÇP ve Avrupa Araflt rma Alan na kat l m ve bütünleflmesi konusunda yard m etmeye kararl olduklar n kaydetti. Türkiye nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan BOZKIR da törende yapt konuflmada, Türkiye nin 6. Çerçeve Program na asosye ülke olarak kat l m n n Bilim ve Araflt rma Fasl n n baflar ile kapanmas na büyük etkisi oldu unu söyledi ve 7. Çerçeve Program na kat l m n Türkiye nin AB ile entegrasyonunda at lan önemli bir ad m Bakanl aras nda gerekli görüflmelerin yap ld n ve Mutabakat Zapt n n imzalanmas süreci devam ederken Türkiye nin programa di er ülkelerle ayn statüde kat l m n n mümkün k l nd n ifade etti. Bir ço u May s ay içerisinde kapanan 7.ÇP ilk ça r lar na ülkemizden oldukça yo un bir ilginin oldu unu söyleyen GÜLER, Mevcut durumda 1. ça r lar n de erlendirme süreci devam ediyor. Baz alanlarda ikinci ça r lar aç ld ve baz lar nda da 2008 y l nda aç lacak. Bu ça r lara yönelik olarak da haz rl klar m z ayn h zla devam ediyor dedi. GÜLER ayr ca, özellikle Arçelik, Beko, Tofafl, TURKCELL, Vestel gibi büyük özel sektör kurulufllar n n da programa ilgi göstermeye bafllad n, bundan memnuniyet duyduklar n ifade ederek, bundan sonra Türk özel sektörü Brüksel de Ar-Ge potansiyelini tan tmaya önem vermeli diye konufltu. 5

6 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 6 AVRUPA ARAfiTIRMA KONSEY TÜRK YE YE GELD Avrupa Araflt rma Konseyi (European Research Council-ERC) Aç l fl Konferans 1 Haziran 2007 tarihinde Bo aziçi Üniversitesi'nde yap ld. Konferansa ERC Genel Sekreteri Prof. Dr. Ernst-Ludwig WINNACKER onur konu u olarak kat ld. Konferans n aç l fl konuflmas n yapan TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, ERC nin kuruluflunun, Türkiye nin de içinde bulundu u Avrupa Araflt rma Alan için devrimsel bir ad m niteli i tafl d n belirtti. AB 7. Çerçeve Program ndaki yeniliklere de de inen Prof. Dr. YET fi, TÜB TAK n, Türk araflt rmac lar n ERC programlar na kat l m n n teflvik edici yeni mekanizmalar gelifltirme çabas ve haz rl içinde oldu unu söyledi. ERC Genel Sekreteri Prof. Dr. Ernst-Ludwig WINNAC- KER da konuflmas nda flunlar söyledi: 25 Nisan 2007 günü kapanan Avrupa Araflt rma Konseyi taraf ndan aç lm fl ilk ERC Bafllang ç Düzeyindeki Ba ms z Araflt rmac Deste i ça r s na çok büyük ilgi gösterilmifl ve tüm dünyadan toplam 9,167 adet baflvuru yap lm fl olup bu, tüm beklenti ve haz rl klar n ötesinde bir rakam olarak karfl m za ç km flt r. Zira ERC olarak bizim tahminimiz ancak 3,000-3,500 civarlar nda proje teklifi gelebilece i yönündeydi.bu da bizim yap lanmam z yeniden gözden geçirmemiz gere ini ortaya koymakla birlikte ayn zamanda çok önemli bir olguyu, genç bilim insanlar n n bu tür desteklere ne kadar ihtiyaçlar oldu- u gerçe ini gözler önüne sermifltir. ERC Aç l fl Konferans nda ayr ca, AB 7.ÇP Fikirler Özel Program n yürüten ERC nin üst düzey yöneticileri taraf ndan Bafllang ç Seviyesindeki Ba ms z Araflt rmac Deste i (ERC Starting Grant) ve leri Düzey Araflt rmac Deste i (ERC Advanced Grant) tan t ld ; araflt rma projeleri ile ilgili finansal, yasal ve teknik konular, desteklerin yönetimi, ERC nin 2.ça r s ve ERC nin Türk akademisyenlere sundu u f rsatlar ele al nd n 6

7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 7 MO OL STAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇ S PANIDJUNAI KHALIUN, TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi' Z YARET ETT Mo olistan' n Ankara Büyükelçisi Panidjunai KHALIUN 8 Haziran 2007 tarihinde TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi'i ziyaret etti. Baflkan Yard mc s Prof Dr. Ömer ANLA AN' n da kat ld görüflmede, TÜB TAK ile Mo- olistan Bilimler Akademisi (MAS) aras nda 2 Kas m 2006 tarihinde imzalanan Bilimsel ve Teknolojik flbirli i Anlaflmas çerçevesinde gelecekteki iflbirli i olanaklar üzerinde duruldu. Konuk Büyükelçi, Mo olistan' tan tmak ve Anlaflma çerçevesinde Ortak Komite Toplant s n gerçeklefltirmek üzere Prof. Dr. YET fi baflkanl nda bir heyeti Mo olistan'a davet etti. Prof. Dr. YET fi, söz konusu daveti memnuniyetle kabul edece ini, ancak bu ziyaretten önce iki ülke bilim insanlar n n birbirini tan mas ve ortak iflbirli i alanlar n belirleyebilmesi amac yla Türkiye'de bir Türk-Mo ol ortak çal fltay yap lmas n önerdi. Prof. Dr. YET fi, ayn zamanda TÜB TAK' n yabanc bilim insanlar na yönelik programlar hakk nda bilgi vererek, Mo ol araflt rmac lar n bu programlardan yararlanabileceklerini ifade etti. Ziyaret kapsam nda ayr ca, taraflar kurumlar hakk nda karfl l kl bilgi ve doküman aktar m nda bulundu, olabilecek iflbirli i alanlar n belirlemek üzere ön çal flmalara bafllama konusunda görüfl birli ine var ld n 7

8 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 8 KÜBA ATOM ENERJ S ARAfiTIRMALARI MERKEZ BAfiKANI TÜB TAK I Z YARET ETT Küba Atom Enerjisi Araflt rmalar Merkezi Baflkan Dr. Fidel Castro DIAZ-BALART baflkanl ndaki Küba Heyeti, 4 Haziran 2007 tarihinde TÜB TAK ziyaret ederek, bilim ve teknoloji iflbirli i görüflmelerinde bulundu. TÜB TAK taraf na Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi in, Küba taraf na ise Küba Atom Enerjisi Araflt rmalar Merkezi Baflkan Dr. Fidel Castro DIAZ-BALART n baflkanl k etti i görüflmeye Küba n n Türkiye Büyükelçisi Ernesto Gomez ABASCAL da kat ld. Toplant da, TÜB TAK ile Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanl (CITMA) aras nda Bilimsel ve Teknolojik flbirli i Anlaflmas imzalanmas yönünde giriflimler gündeme getirildi ve iki kurum aras ndaki gerekli yaz flmalar n bafllat lmas na karar verildi. Öngörülen süreç bafllat ld nda, ikili iflbirli imiz olan di er ülkelerle oldu u gibi Türkiye ve Küba aras nda ortak uzman de iflimleri, konferanslar vb. etkinliklerin desteklenebilece i, iki ülke aras nda diyaloglar n artarak geliflmesinin mümkün olabilece i, ülkesel yetkinlikleri tan mak ve tan tmak, ortak iflbirli i alanlar belirlemek amac yla ortak çal fltaylar n organize edilebilece i ve ortak bilimsel ve teknolojik ikili iflbirli i projelerinin desteklenebilece i dile getirildi. Toplant kapsam nda ayr ca, iki ülke aras nda bilim insan de iflimlerinin yap labilece i ve Küba'n n AB'nin hedef iflbirli i ülkeleri aras nda yer almas nedeniyle Avrupa Birli i 7. Çerçeve Program tematik alanlar nda ortak projelerde bulunulabilece- i belirtildi n 8

9 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 9 KÜBA ÇEVRE AJANSI BAfiKANI TÜB TAK I Z YARET ETT Küba Çevre Ajans Baflkan Dr. Gisela ALON- SO baflkanl nda bir heyet, 6 Haziran 2007 tarihinde TÜB TAK ziyaret ederek, bilim ve teknoloji alanlar nda iflbirli i görüflmelerinde bulundu. TÜB TAK taraf na Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA- AN n, Küba taraf na ise Küba Çevre Ajans Baflkan Dr. Gisela ALONSO nun baflkanl k etti i heyet görüflmelerine Küba n n Türkiye Büyükelçisi Ernesto Gomez ABASCAL, Küba Çevre Ajans ile yak n iflbirli i halinde olan TMMOB Çevre Mühendisleri Odas Baflkan Ertu rul ÜNLÜTÜRK ve beraberindeki heyet de kat ld. TÜB TAK ile Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanl (CITMA) aras nda Bilimsel ve Teknolojik flbirli i Anlaflmas imzalanmas yönünde giriflimlerin gündeme getirildi i ve iki kurum aras nda gerekli yaz flmalar n bafllat lmas na karar verilen toplant kapsam nda ayr ca, iki ülke aras nda bilim insan de iflimlerinin yap labilece i ve Küba'n n AB'nin hedef iflbirli i ülkeleri aras nda yer almas nedeniyle Avrupa Birli i 7. Çerçeve Program tematik alanlar nda ortak projelerde bulunulabilece i belirtildi n KAMU KURUMLARI Ç N BT TEKNOLOJ LER GÜVENL K GÜNÜ DÜZENLEND TÜB TAK UEKAE, BT Güvenli i Konusundaki Bilgi Birikimini Kamu le Paylaflt TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) taraf ndan kamu kurumlar n n bilgi teknolojileri güvenli ine katk da bulunmak amac yla 8 Haziran 2007 tarihinde, Kamu Kurumlar Bilgi Teknolojileri Güvenlik Günü düzenlendi. Etkinlik süresince UEKAE uzmanlar taraf ndan flu konular ele al nd : a. Kamu Kurumlar nda BT Güvenlik Denetimi, b. Bilgi Toplumu Stratejisi nin ekinde yer alan 88 no lu Eylem Maddesi Ulusal Bilgi Güvenli i Program çal flmalar, c. Kamu Kurumlar nda Ortak Kriterler standard n n kullan lmas, d. Hukuki Aç dan Bilgi Güvenli i. Etkinlikte bu konular n yan s ra; sald r lar, gerçeklefltirilme flekilleri ve önlenmesi konular da uygulamal olarak anlat ld Kamu Kurumlar Bilgi Güvenli i Konferans nda ayr ca Kamu Kurumlar BT Güvenlik Denetimi ve BT Ürünleri çin Ortak Kriterler ile De erlendirme ve Sertifikasyon konulu iki panel düzenlendi. Konferans kamu kurumlar n n bilgi ifllem birimleri, BT güvenlik yöneticileri, BT proje yöneticileri, bilgi sistem iflletmenleri ve konuyla ilgili di er kiflilerden oluflan yaklafl k 300 kifli izledi n 9

10 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 10 ULAKB M ELEKTRON K VER TABANI E T MLER SÜRÜYOR Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi (ULAK- B M), Sa l k Bakanl e itim ve araflt rma hastanelerine Elektronik Veri Taban E itimleri veriyor. ULAKB M taraf ndan, Ulusal Akademik Site Lisans (UASL) kapsam nda, Türkiye'deki akademik kurumlar n dünyada h zla yayg nlaflan elektronik bilgi kaynaklar na etkin ve yayg n olarak eriflimlerini sa lamak ve Türkiye'de bilimsel yay n üretimini art rmak amac yla, dünyan n en önemli yay nevleri ve veri taban üreticileriyle ulusal lisans anlaflmalar yap l yor. Bu hizmetten, baflta üniversiteler olmak üzere Türkiye'deki tüm akademik kurumlar n yan s ra, Sa l k Bakanl na ba l 48 e itim ve araflt rma hastanesi de yararlan - yor. ULAKB M taraf ndan ayr ca, araflt rmac lar m z n elektronik veri tabanlar n daha etkin kullanmalar n sa lamak amac yla bir dizi e itim düzenleniyor. Bu kapsamda Ankara da bulunan e itim ve araflt rma hastanelerine yönelik olarak verilen e itimler, stanbul da da bafllat l yor n E itim program ve detayl bilgi için: TÜB TAK MAM GIDA ENST TÜSÜ AVRUPA B RL 6.ÇP MoniQA PROJES NE DAH L OLDU TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) G da Enstitüsü (GE) 2007 y l nda MoniQA - G da Zincirinde G da Kalitesi ve Güvenli inin Takip Edilebilmesi için Analitik Test Yöntemlerinin Düzenlenmesi bafll kl yeni bir Avrupa Birli i 6. Çerçeve Projesi ne (AB 6.ÇP) dahil oldu. Network of Excellence (NoE) projesi olan Moni- QA da 20 farkl ülkeden 34 ortak bulunuyor. Türkiye den TÜB TAK MAM GE ve Hacettepe Üniversitesi G da Mühendisli i Bölümü projenin ortaklar aras nda yer al yor. Projenin amac, proje ortaklar aras nda kurulacak a ile g da kontrolünde kullan lan analitik test yöntemlerinin ülkeler aras nda ortak kullan lan yöntemler haline getirilmesi, g da güvenli i ve kalitesini izlemede bu yöntemlerin kullan lmas yönünde ortak stratejiler gelifltirilmesidir. Proje boyunca araflt rma altyap lar n n ortak kullan - m, araflt rmac lar n dolafl m, ortak yeni araflt rma konular n n belirlenmesi hedeflenmektedir. Projenin süresi 5 y l olup, 18 ayl k bütçesi yaklafl k 3 milyon dur. Türkiye nin AB ye ve dünyaya g da ihracat yapan ülkeler aras nda önemli bir yeri vard r. Türk g da ürünlerinin ihracatta sorun yaflamamas ve yeni pazarlar bulabilmesi için g da ürünlerinin kalite ve güvenli inden emin olmak gerekmektedir. Bu projeyle belirlenen, yeni ve özellikle h zl analitik test yöntemleri ihraç ürünlerimizin analizleri için kullan labilecek, özellikle gümrükte test ve kontrollerden meydana gelen farkl l klar ortadan kalkm fl olacakt r. Ayr ca, Türk araflt rmac lar n AB içindeki di er ortaklar taraf ndan yürütülen araflt rma projelerinde çal flma imkanlar olacakt r. 5 y ll k proje süresi boyunca birçok konferans ve kongre gerçeklefltirilecek ve bunlar Türkiye de de duyurularak ilgililerin kat l m sa lanacakt r n 10

11 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 11 SAYIfiTAY VE TÜB TAK B L fi M S STEMLER DENET M KONUSUNDA PROTOKOL MZALADI Say fltay Baflkanl ile TÜB TAK, 6 Haziran 2007 tarihinde biliflim sistemleri denetimi, e itimi, rehber ve yaz l m gelifltirilmesiyle ilgili konularda iflbirli i protokolü imzalad. Ö RETMEN VE Ö RENC LER TARAFINDAN, TÜB TAK DESTE YLE DÜZENLENEN ETK NL KLER BAfiLIYOR Ö retmen ve Ö rencilere Yönelik, Lisans ve Lisans Öncesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Program 1. Dönemi Kapsam nda Desteklenen Etkinlikler Bafll yor Program kapsam nda 1. dönem için yap lan 24 etkinlik baflvurusundan 11 nin desteklenmesine karar verildi. Haziran-Eylül aylar aras nda Ankara, Amasya, Ayd n, Elaz, stanbul, Malatya, Mersin, fianl urfa, Trabzon ve Van illerinde düzenlenecek olan bu etkinlikler kapsam nda toplam 723 ö retmen ve ö renci desteklenecek. Desteklenen etkinlikler: 1. Amasya Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER taraf ndan koordinatörlü ü yap lan Biyoloji Ö retmenlerini Bilim Dan flmanl ve E itimi Yönünden Destekleme Çal fltay 2. Yrd. Doç. Dr. Yunis KARACA taraf ndan koordinatörlü ü yap lan lk ve Ortaö retimde Ö retmenlere ve Ö rencilere Do abilimi ve Teknoloji Projeleri Haz rlama Metod Seminerleri 3. F rat Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Sait ÇEL K taraf ndan koordinatörlü ü yap lan Fen Bilimleri E itiminde Bilim Dan flmanl 4. Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ayflegül ATAMAN taraf ndan koordinatörlü ü yap lan Bilim ve Sanat Merkezinde Görevli Ö retmenlerin Mesleki Niteliklerinin Artt r lmas 5. Harran Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nihat D LS Z taraf ndan koordinatörlü ü yap lan Türkiye'de son y llarda kamu kurumlar, mali ifllemlerin gerçeklefltirilme ve mali tablolar n üretilmesinde, bilgi teknolojisinden yo un flekilde yararlanmaya bafllad. Ancak, biliflim sistemlerinden yararlan lmas, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli avantajlar sa lamakla birlikte, yeni risk ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kurumlar n güvenli ve güvenilir bir mali sistem oluflturmak için, biliflim sisteminden kaynaklanabilecek riskleri minimize edecek iç kontrol mekanizmalar oluflturmalar gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan yola ç karak, Say fltay ve TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE), kamu mali yönetiminin biliflim sistemlerinin denetimlerinin iflbirli iyle gerçeklefltirilmesi konusunda anlaflmaya vard n E itimde Bilim Dan flmanl Semineri 6. nönü Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. lhan ÇEN taraf ndan koordinatörlü ü yap lan E iticilerin E itimi Çal fltay 7. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ali R za AKDEN Z taraf ndan koordinatörlü ü yap lan Fizik Proje Kamp 8. Marmara Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali DEL CE taraf ndan koordinatörlü ü yap - lan Ortaö retim Ö rencileri için Proje Tabanl Ö retim ve Proje Dan flmanl E itimi 9. Mersin Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÇUVALCIO LU taraf ndan koordinatörlü ü yap lan Matematik Alan nda Proje Dan flmanl E itimi 10. ODTÜ Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turgut ÖNDER taraf ndan koordinatörlü ü yap lan 7. Matematik Yaz Kamp ve 8. Ö retmen Yaz Kamp 11. Yüzüncü Y l Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KESER taraf ndan koordinatörlü ü yap lan lk ve Ortaö retimde Proje Yürütme ve Bilim Dan flmanl E itimi Projesi E itimde Bilim Dan flmanl Çal fltay Ö retmen ve Ö rencilere Yönelik, Lisans ve Lisans Öncesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Program Hakk nda: Program ile, do a bilimleri, mühendislik ve teknolojik bilimler ile sosyal ve befleri bilimler alanlar nda yurt içinde kurum/kiflilerce, ö retmenlere yönelik olarak düzenlenecek, ilk ve ortaö retim ö retmenlerine yönelik bilim dan flmanl seminerleri ve benzeri toplant lar ile ilk, orta ve yüksekö retim ö rencilerine yönelik olarak düzenlenecek bilim kamplar, do a e itimleri, teorik ve uygulamal yaz ya da k fl bilim okullar na destek sa lan yor n 11

12 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 12 TÜB TAK YAZ B L M KAMPI BAfiLADI... TÜB TAK, ilkö retim 5. s n f bitiren ö rencilere bilimi sevdirmek ve onlar n bilime olan ilgilerini art rmak amac yla Yaz Bilim Kamp düzenliyor. lki 2006 y l nda düzenlenen Yaz Bilim Kamp bu y l TÜB TAK Gebze Yerleflkesi nde bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve dare Enstitüsü nde (TÜSS DE) Temmuz 2007, Temmuz 2007, A ustos 2007 ve A ustos 2007 tarihlerinde, birer haftal k programlarla dört dönem yap lacak. TÜB TAK Yaz Bilim Kamp na Türkiye nin çeflitli yerlerinden toplam 128 ö renci kat lacak. Bilim Her Yerde! slogan yla yola ç kan TÜB TAK Yaz Bilim Kamp kat l mc lara bilim ve teknolojinin çeflitli alanlar yla ilgili uygulamal ve etkileflimli etkinlikler içeren atölye çal flmalar sunacak. Türkiye nin seçkin bilim insanlar ve uzmanlar taraf ndan onaylanan kamp program nda, e lenceli ve ö retici etkinlikleri içeren kimya, do a, fizik, gökbilim ve arkeoloji konular nda atölyeler ile dedektifler iz peflinde, bulufl ve robot atölyeleri yer al yor. Gün içinde spor yapma ve çeflitli oyunlar oynama imkân bulan kat l mc lar, gün sonunda dans ederek, öykü ya da fliir yazarak, yarat c drama etkinliklerine kat larak Bugün neler ö rendik? sorusunu farkl yöntemlerle de erlendirecekler. Ö renciler, atölye çal flmalar n n yan s ra TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi ne ba l Kimya ve Çevre Enstitüsü, Gen Mühendisli i ve Biyoteknoloji Araflt rma Enstitüsü ve TÜB TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü laboratuvarlar n ziyaret ederek, bu ensti- 12

13 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 13 tülerde çal flan bilim insanlar yla tan flma f rsat bulacaklar. Ayr ca, kamp n atölye çal flmalar n tamamlay c nitelikteki deneyleri de bu laboratuvarlarda gerçeklefltirebilecekler. Yaz Bilim Kamp Hakk nda TÜB TAK Yaz Bilim Kamp e itim program, Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi nden Prof. Dr. Fitnat KAPTAN ve Dr. Tülay ÜSTÜNDA, ODTÜ E itim Fakültesi Program Gelifltirme Uzman Yrd. Doç. Dr. Jale ÇAKIRO LU ve TÜB TAK Kurum Doktoru Uz. Dr. Süha DANIfiMAN taraf ndan onayland. Mutfakta Bilim Atölyesi nde, kat l mc lara bilimin hayattan kopuk bir olgu olmad n ; günlük hayat m z n her alan nda bilimsel gerçeklerin var oldu unu ve kullan ld n, bilimle u raflman n san ld gibi s k c olmad n, aksine çok e lenceli olabilece ini kavratmak amaçlan yor. Bu kapsamda, çocuklar mutfakta kimyasal ve fiziksel kavramlara ve prensiplere dayal u rafllarda bulunarak, günlük olaylara bilimsel bir bak fl aç - s yla yaklaflma yetene ini kazanacaklar. Atölye çal flmalar kapsam nda G da Enstitüsünü de ziyaret edecek ö renciler, burada süt tozu yap m n ö renecekler ve s iletimi oyunlar oynayacaklar. Do a Atölyesi nde, çocuklar bir do abilimci rehberli inde, biyolojik çeflitlili i anlama, canl lar gözlemleme ve do adan örnekler toplamay ö renme f rsat n yakal yorlar. Bu atölyenin devam nda, ö rencilerin TÜB TAK Gebze Yerleflkesi nde bulunan göletten ald klar su örnekleri Gen Mühendisli i ve Biyoteknoloji Araflt rma Enstitüsündeki elektronik mikroskopta inceleniyor ve örneklerin içinde bulunan mikroorganizmalar n foto raflar çekiliyor. Ayr ca çeflitli meyvelerden DNA izolasyonu yap l yor. Atölye sonunda kat l mc lar, do ada gözlemlediklerinden dev bir tablo oluflturuyorlar. Arkeoloji Atölyesi nde ise kat l mc lar, gerçe inin çok benzeri bir arkeoloji kaz s yaparak ve kaz dan ç kan buluntular inceleyerek; arkeolojinin, eski uygarl klar tan may amaçlayan, kendine özgü yöntemleri olan bir bilim dal oldu unu ö reniyorlar. Kaz da elde ettikleri buluntulardan yola ç karak, kaz bölgesinde daha önceden yaflam fl insanlar n yaflamlar n yarat c drama tekni iyle canland rmaya çal fl yorlar. Gökbilim Atölyesi nde, çocuklar Günefl Sistemi nin gerçe e uygun bir modelini yap yor, krater oluflumunu deneyerek ö reniyor, tak my ld zlar hakk nda bilgi ediniyorlar. Atölyede ayr ca, teleskopla gökyüzü gözlemleri yap l yor ve gökbilimciler taraf ndan gökyüzü hakk nda çeflitli bilgiler veriliyor. Dedektifler z Peflinde oyununda ise, kat l mc lar birer dedektif görevi üstlenerek bir tarihi eser kaçakç s n n ard nda b - rakt izleri bilimsel yöntemlerden yararlanarak yorumluyorlar. ki tak m n yar flt oyunda, tabloyu ilk bulan tak m, yar fl kazan yor. Temel amac, herkesin bulufl yapabilece i fikrini afl lamak olan Bulufl Atölyesi nde, çocuklar tarihteki büyük buluflçular hakk nda bilgi ediniyor, bulufl yapma yöntemlerini ö reniyor ve yarat c düflünme becerilerini gelifltiriyorlar. Robot Atölyesi nde de kat l mc lar, robotlar hakk nda bilgi ediniyor; gerçek birer robotu kendileri programlayarak robotlar n çal flma mant n ö reniyorlar. Atölye ayr ca farkl gruplar n programlad robotlar n yar flt küçük bir yar flma da içeriyor. TÜB TAK Yaz Bilim Kamp nda, ö rencilerin serbest saatlerde de verimli ve keyifli zaman geçirmeleri sa lan yor. Ö rencilerin TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar n okuyabildi i, zihin gelifltirici tak m oyunlar oynayabildi i, bulmacalar çözebildi i ve piknik ile spor aktivitelerine kat labildi i kamp n bitiminde de bir veda partisi düzenleniyor n

14 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 14 TÜB TAK B L M VE TEKN K DERG S B L M SER S CD LER VER YOR! 40 y l aflk n süredir genç kuflaklar n rotas n bilime yönlendiren TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, okuyucular na yepyeni bir hizmet sunuyor: Bilim Serisi CD leri... Renkli animasyonlar, interaktif uygulamalar, oyunlar ve testlerle zenginlefltirilen Günefl Sistemi CD si, ak c bir anlat ma sahip. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi Bilim Serisi CD leri, ö renmeyi zevkli hale getirirken, e itimi de kolaylaflt rmay hedefliyor. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi ve LG Biliflim Teknolojileri iflbirli iyle oluflturulan Bilim Serisi CD lerinin ilki olan Günefl Sistemi, Türkiye nin en çok satan ayl k dergisi Bilim ve Teknik in Temmuz say s yla birlikte arma- an ediliyor. 14

15 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page YILI TÜB TAK B L M, H ZMET VE TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD n TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARINI ÖDÜLLEND RD n TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K VE AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI n TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... n TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI I YAfiAMÖYKÜSÜ K TAPLI I NA YEN B R YAYIN EKLEND James WATSON ve Francis CRICK Hayat n Yap tafllar TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI n MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU n TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED n AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT n ULAfiTIRMA BAKANI B NAL YILDIRIM, TÜB TAK UZAY TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ'NÜ Z YARET ETT n UZAY DA fib RL... n OCAK 2007 TAR H T BAR YLE YÜRÜRLÜ E G REN PROJELER EVRENSEL ARAfiTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI n ULUSLARARASI B L MSEL ARAfiTIRMA PROJELER NE KATILMA PROGRAMI n TÜB TAK B L MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI I, UZMAN YARDIMCILI I VE ARAfiTIRMACI K NC fie ALIM SÜREC SONA ERD n TÜB TAK - BUTAL III. ULUSAL TEKST L BOYA VE K MYASALLARI KONGRES N DÜZENLED TÜB TAK AK S DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA TANITILDI n TÜB TAK ÖNCÜLÜ ÜNDE, TEKNOLOJ PLATFORMLARI KURULDU n TÜRK YE-B RLEfi K KRALLIK UZAY B L MLER VE TEKNOLOJ LER fib RL ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK-ALMAN B L M, TEKNOLOJ VE ARAfiTIRMA n STRATEJ ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n ULUSLARARASI B L M, TEKNOLOJ VE YEN L K STRATEJ S ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜB TAK HEYET N N JAPONYA Z YARET n TÜB TAK HEYET N N ABD Z YARET n Ç N HALK CUMHUR YET MOST HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK HEYET TAYVAN I Z YARET ETT n TÜB TAK 20 LDE KOB LERLE BULUfiUYOR... n KOB F FUARLARI BAfiLADI... n TÜB TAK YURT Ç ÜN VERS TE BURS PPOGRAMI BURS M KTARI ARTIRILDI n 15. ULUSAL B L M OL MP YATLARI VE 12. ULUSAL LKÖ RET M MATEMAT K OL MP YATLARI NA BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI I NA YEN LER EKLEND 64 B L M VE TEKNOLOJ YÜKSEK KURULU NUN 15. TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK WEB S TES YEN LEND... n 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULUSAL AÇILIfi KONFERANSI DÜZENLEND n TÜB TAK TEYDEB DEN K YEN DESTEK! n TÜB TAK B L M VE TOPLUM PROJE DESTEKLER PROGRAMI BAfiLADI... n AB ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIMI ARTIRMAYA YÖNEL K TÜB TAK DESTEKLER DEVAM ED YOR... n TÜB TAK UEKAE, BT GÜVENL KONUSUNDAK B LG B R K M N ÖZEL SEKTÖRLE PAYLAfiTI n TÜRK YE, 29 ÜLKEDEN 430 ARAfiTIRMACI VE 200 DEN FAZLA B L fi M KOB S NE EV SAH PL YAPTI n TÜB TAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORD NASYON OF S ARACILI I LE B L fi M F RMALARI ALMANYA DA! n ADIM ADIM 7. ÇERÇEVE PROGRAMI E T M KKTC DE DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NDA SOSYO-EKONOM K VE BEfiER B L MLER (SSH) TEMAT K KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULAfiTIRMA ALANI KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI SA LIK ALANI TEMAT K KONFERANSI STANBUL DA DÜZENLEND n AB 7. ÇP NanoMatPro TEMAT K KONFERANSLARI YAPILDI n TÜB TAK ULAKB M VE TELEKOM N KASYON KURUMU ARASINDA AR-GE AMAÇLI fib RL PROTOKOLÜ MZALANDI n TÜB TAK ULUSAL METROLOJ ENST TÜSÜ VE BOSNA HERSEK METROLOJ ENST TÜSÜ ARASINDA fib RL MUTABAKAT ZAPTI MZALANDI n TÜB TAK LE ARNAVUTLUK CUMHUR YET E T M VE B L M BAKANLI I ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI n TÜB TAK LE ROMANYA B L MSEL ARAfiTIRMA OTOR TES ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL UYGULAMA PROGRAMI MZALANDI n MALEZYA HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜRK HEYET JRC Y Z YARET ETT n ALMANYA HELMHOLTZ ULUSAL ARAfiTIRMA MERKEZLER B RL BAfiKANI TÜB TAK'I Z YARET ETT n TÜB TAK B DEB ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI KIfi HAZIRLIK OKULU YAPILDI n TÜB TAK KOB LERE YÖNEL K B LG LEND RME FAAL YETLER NE DEVAM ED YOR n TÜRK AMER KAN B L M NSANLARI VE AKADEM SYENLER DERNE (TASSA) 3. YILLIK KONFERANSINI YALE ÜN VERS TES NDE DÜZENLED n COST GIDA VE TARIM ALAN KOM TES 3. TOPLANTISI YAPILDI n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI F NANSAL KONULAR ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI KOB YARARINA ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n 2. ULUSAL GRID ÇALIfiTAYI YAPILDI n TÜB TAK BUTAL DA ULUSLARARASI ÇALIfiTAY DÜZENLEND n BRÜKSEL DE TARAL B LG LEND RME TOPLANTISI YAPILDI n STANBUL B L M VE TEKNOLOJ TAR H MÜZES TOPLANTISI YAPILDI n B L M YÖNET M (SCIENCE ADMINISTRATION) SEM NER n 7. TEKNOLOJ ÖDÜLLER Ç N BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI INA YEN LER EKLEND... Yaklafl k yar m yüzy l önce yapt klar keflif sayesinde adlar daima bir arada an - lan James WATSON ile Francis CRICK asl nda sadece birkaç y l birlikte çal flm fllard. Ama keflifleri o kadar önemliydi ki, o k sa süreli iflbirli i moleküler biyolojinin, günümüzün en geliflmifl ve sonuçlar gündelik hayat m za en fazla yans yan bilim dallar ndan biri olmas n sa lad ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND n NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT n TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... n PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET n TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI n TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI n OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI n TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI n DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND n ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED n ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR... Yaflamöyküsü kitapl n n 10. kitab olan Hayat n Yap tafllar Edward EDELSON taraf ndan kaleme al nd ve Ulafl APAK Türkçeye çevirdi. Kitap 5 YTL fiyatla sat fla sunuluyor. 66 TÜB TAK GENÇ MUC TLER ÖDÜLLEND RD n 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU STANBUL DA DÜZENLEND n TÜRK YE N N GURURLARI! n TÜRK Ö RENC LER N BÜYÜK BAfiARISI n TÜB TAK ÜN VERS TE Ö RENC LER NE KARfiILIKSIZ BURS VER YOR... n TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp BRÜKSEL DE SANAY -AKADEM ORTAKLI I YOLUNU AÇIYOR n PROF. DR. NÜKET YET fi DARÜfifiAFAKA E T M KURUMLARINI Z YARET ETT n TÜRK B LG ve LET fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜ 7.ÇP Ç N BRÜKSEL DE BULUfiTU n E-RARE ULUSLARARASI PROJE TEKL F SUNMA ÇA RISI KAPANDI n COST B35:LPO TOPLANTISI DÜZENLEND n TÜB TAK IDEF '07 8. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAY FUARI NA KATILDI n Ç N SOSYAL B L MLER AKADEM S HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n KAZAK STAN E T M VE B L M BAKANI BAfiKANLI INDA B R HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN AR-GE DESTEKLER B LG GÜNÜ DÜZENLEND n ULAKB M ULUSAL AKADEM K S TE L SANSI E T M ve fib RL 3. YILLIK TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI INA YEN B R YAYIN LAVE OLDU... MERAKLI Z H NLER n 10. GÖKYÜZÜ GÖZLEM fienl n TÜB TAK FORMULA G ve H DROMOB L YARIfiLARI TEMMUZ AYINDA YAPILACAK n TÜB TAK YAZ B L M KAMPI TEMMUZ DA BAfiLIYOR 7. ÇERÇEVE PROGRAMI MUTABAKAT ZAPTI MZALANDI n AVRUPA ARAfiTIRMA KONSEY TÜRK YE YE GELD n MO OL STAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇ S PANIDJUNAI KHALIUN, TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi' Z YARET ETT n KÜBA ATOM ENERJ S ARAfiTIRMALARI MERKEZ BAfiKANI TÜB TAK I Z YARET ETT n KÜBA ÇEVRE AJANSI BAfiKANI TÜB TAK I Z YARET ETT n KAMU KURUMLARI Ç N BT TEKNOLOJ LER GÜVENL K GÜNÜ DÜZENLEND n ULAKB M ELEKTRON K VER TABANI E T MLER SÜRÜYOR n TÜB TAK MAM GIDA ENST TÜSÜ AVRUPA B RL 6.ÇP MoniQA PROJES NE DAH L OLDU n SAYIfiTAY VE TÜB TAK B L fi M S STEMLER DENET M KONUSUNDA PROTOKOL MZALADI n Ö RETMEN VE Ö RENC LER TARAFINDAN, TÜB TAK DESTE YLE DÜZENLENEN ETK NL KLER BAfiLIYOR n TÜB TAK YAZ B L M KAMPI BAfiLADI... n TÜB TAK B L M VE TEKN K DERG S B L M SER S CD LER VER YOR! n TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI I YAfiAMÖYKÜSÜ K TAPLI I NA YEN B R YAYIN EKLEND AB

16 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 16 TÜB TAK/Ulusal Metroloji Enstitüsü Karikatür Yar flmas /2002 Ölçüm ve Günlük Hayat m z Ercan Baysal

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı