KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ"

Transkript

1 508 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Kalın Flamentler 2. Đnce Flamentler 3. Sinirsel Uyarının Kas Liflerine Đletimi 3-1. Sinir-Kas kavşağı yapısı ve işlevi 4. Uyarılma-Kasılma Bağlantısı 4.1. Uyarılma ile Hücre Đçi Kalsiyumun Artması ve önemi 4.2. Uyarılma-Kasılma Eşleşmesi KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ Doç. Dr.

2 510 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ Doç. Dr. Kuvvet üretebilme ve hareket kabiliyeti hayvan hücrelerinin en önemli özelliklerindendir. Tüm hayvanlarda hareket özelleşmiş kas hücreleri tarafından oluşturulur. Kas hücresi, bir sinir lifinin uyarısı ile, hormon ve kimyasal ajanların situmülasyonu ile yada kendi spontane elektriksel aktivitesi ile uyarılabilmektedir. Bir motor sinirin uyarısı ile daha çok iskelet kaslarının normal olarak uyarıldığı mekanizmadır. Bu bölümde, sinir sisteminde bilginin taşınmasını sağlayan elektriksel ve kimyasal sinyallerin ne şekilde kasın uyarılması ve kasılmasına dönüşebildiği konusu, özellikle memeli iskelet kasının sinirsel uyartılması ve kasılma mekanizması işlenecektir. Đskelet kasları, uzunlukları kasın tüm boyunu kaplayabilen µm kalınlıklı kas liflerinin yanyana gelmesi ile oluşur. Kas lifleri sarkolemma adı verilen bir membran ile çevrilidir ve genellikle ortasından bir sinir akson ucu ile sinaps oluşturmaktadır. Bir kas lifi, hücre içi dolayında miyofibrillerden (miyozin ve aktin) oluşur. Elektron mikroskopta her bir miyofibrilin uzunlamasına miyoflament adı verilen iki tür elemanların sıralanmış paketi şeklinde silindirik yapılar içerdiği görülür. Bir miyofibrilde kalın görünümlü yaklaşık 1500 miyozin, bunun yaklaşık iki katı kadar ince görünümlü aktin flamentleri bulunmaktadır. Z çizgisi adı verilen koyu görünümlü iki çizgi arasındaki bölge sarkomer olarak adlandırılır. Her sarkomerde bir miktar uzunlukları üst üste gelmiş kalın ve ince flamentler vardır (Şekil-1). Şekil-1: Flamentlerin organizasyonu; sarkomer Sarkomer, iskelet kasında uzunluğun dolayısıyla kasılmanın işlevsel birimidir. Herhangi bir iskelet kası, kası oluşturan liflerindeki tüm miyofibriller, içerdikleri kalın ve ince flamentlerin kontraktil elemanlar ile oluşturdukları bağlantılarının hareketi ile birlikte uzunluk değişiklikleri oluşturabilmektedirler. Kalın Flamentler (miyozin flamentleri); Yan yana uzanmış miyozin moleküllülerinden oluşur. Her bir miyozin molekülü ağır zincir ve hafif zincirlerden oluşur. Kuyruk kısmında iki polipeptid zincir alfa-heliks yapısında diğer ucu iki iki baş oluşturacak şekilde ayrıdırlar. Miyozin başının kas kasılması için temel olan bir özelliği ATPaz enzimi olarak fonksiyon görmesidir. Miyozinin bu özelliği, ATP nin yüksek enerjili fosfat bağlarından elde edilen enerjiyi kasılma işlemini enerjilendirmek için kullanılmasını sağlar. Ayrıca moleküllerin çift sarmal ile baş arasında ki menteşe adı verilen esnek bölümdeki bükülmeleri ise başları gövdeden dışarı yönelik bir konuma getirir. Dışarı doğru uzanan kol ile birlikte baş kısmının aktine bağlanabilme (çapraz köprü) özeliği vardır (Şekil-2).

3 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ Şekil 2: Miyozin molekülü Đnce Flamentler (Aktin flamentleri); Aktin, tropomiyozin ve troponin adlı üç ayrı bileşenden oluşan bir kompleksdir. Aktin flamentinin ana unsuru çift sarmallı F-aktin proteinidir. F-aktin molekülleri ise miyozin bağlanma bölgeleri olan G-aktin moleküllerinin ATP varlığında polimerleşmesi sonucunda oluşur. Tropomiyozin, F-aktin zincirleri arasına yerleşerek heliks yapıyı güçlendirir. Dinlenim halinde F-aktine bağlanıp, aktinin aktif bölgelerini kapatarak, aktin ile miyozin arasındaki kasılmaya yol açacak bir etkileşimi inhibe ettiği düşünülmektedir. Bunun için kasılmadan önce; Troponin-tropomiyozin kompleksinin bu inhibitör etkisi engellenmelidir. Đnce flamentlerin üçüncü protein bileşeni troponin dir. Küresel görünümlü bir protein olan troponin aslında her biri kas kasılmasının kontrolünde özgül bir rol oynayan zayıf bağlı üç protein alt biriminden oluşmuş bir kompleksdir. Bu alt birimleri; aktine bağlanan Tp-I, Tropomiyozine bağlanan Tp-T ve Ca iyonlarına afinitesi olan Tp-C olan birimlerdir (Şekil-3). Şekil 3: Aktin flamenti ve bileşenleriı Önceleri kas kasılmasının, flament moleküllerinin bizzat kasılması ile oluştuğuna inanılırdı. Yukarıda kısaca özellikleri anlatılan kas lifinin incelikli yapısının belirlenmesi ve biyofiziksel çalışmalar kasılmanın, moleküllerin boylarının küçülmesi ile değil, ince flamentlerin kalın flamentler üzerinde kaymasından kaynaklandığını göstermiştir. Bu bilgilere dayanarak, ilk kez Andrew HUXLEY ve J. HANSON tarafından 1950 li yıllarda bu mekanizma için kayan flamentler hipotezi öne sürülmüştür de A.Huxley tamamen kuramsal düşüncelerden yola çıkarak kalın flamentler üzerinde kuvvet üretici moleküler yapıların sıralanmış olduğu fikrini ortaya atmıştır. Huxley e göre bu kuvvet üreteçleri kalın flamentlerin, ince flamentlere bağlanıp ayrılmalarını sağlayan devirli hareketler yaptırıyor olmasıydı. Hemen hemen ayni tarihlerde H.E. Huxley elektron mikroskopunda daha ince doku kesitleri kullanarak kalın flamentler üzerinde bu tür çapraz köprü lerin varlığını göstermiştir. Bugün bu çapraz köprülerin iki tip flament arasında kaymanın olması için bulunması beklenen kuvvet üreteçleri oldukları kabul edilmektedir. Kayan flamentleri teorisi için, aktin flamentlerini miyozin flamentleri ile içe doğru kaydıran acaba, nedir? Ve Ne zaman başlar? Sorusunun cevabı; miyozin flamentlerin çapraz köprüleri ile aktin flamentlerin etkileşimi sonucu oluşturulan mekanik güçlerdir. Ancak bu, kas lifinin uyarılması ile başlar şeklinde olamalıdır. Sinirsel Uyarının Kas Liflerine Đletimi: Sinir-Kas kavşağı Yapısı ve Đşlevi Đskelet kasları, iplik benzeri fasikül demetlerinden, fasiküller de çok çekirdekli hücreler olan kas lifli demetlerinden oluşur. Sinir sisteminin temel

4 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ görevi bu elemanları kontrol ederek, kas kasılması ile istendik hareketi oluşturacak gerginliği, kuvveti iskelete uygulamaktır. Bir motor nöron ile hedef kası arasındaki işlevsel bağlantı bir kimyasal sinaps ile olmaktadır. Motor akson ucunun kas lifi ile lifin ortasına yakın bir yerde bağlantı yapması ile oluşur. Bu sinaps sinir-kas kavşağı yada nöro-musküler kavşak olarak da adlandırılır. Bir motor nörondan ilerleyen aksiyon potansiyeli, sinir son ucuna ulaşınca sinir-kas kavşağındaki sinaptik iletim aracılığı ile kas lifine aktarılır. Sinir-kas kavşaklarında akson uçları altında kalan kas lifi membran bölgesi motor son plak olarak tanımlanmaktadır. Her bir kas lifinde bir akson tarafından inerve edilmiş yalnızca bir son plak bölgesi bulunur. Sinir-kas kavşağının oluştuğu bölgedeki kas lifi membranı sinaps çukuru veya sinaptik oluk adı verilen ve içi ekstrasellüler sıvı ile dolu olan bir oyuk oluşturur. Kimyasal sinaps oluşumunda olduğu gibi akson ucu ile kas lifi membranı arasındaki boşluğa sinaptik aralık veya sinaptik yarık denir. Bu sinaptik aralıktaki kas membranının yüzeyi, içeriye doğru oluşturduğu çok sayıda girintili küçük kıvrımlardan dolayı oldukça büyüktür. Dolayısı ile postsinaptik son plak bölgesi çok sayıda reseptör içerebilmektedir (Şekil-4). bağımlı Ca kanallarından kalsiyumun, konsantrasyon gradyentinden dolayı ekstrasellüler oratamdan (sinaptik aralıktan) akson içerisine akışı olur. Akson ucunda artan Ca iyonları, veziküller içerisindeki nörotransmitterlerin (asetilkolinin ACh) eksositoz ile sinaptik aralığa salınmasını sağlar. Sinaptik aralığa salınan ACh moleküllerinin bir kısmı difüzyonla buradan uzaklaşırken, bir kısmı postsinaptik membrandaki reseptörlere bağlanırlar. Sinir-kas sinapslarında, ACh reseptörleri iyonotropik etki gösteren resptörler olup dolayısıyla buradaki sinaptik iletim hızlı yada doğrudan kapıya etkili iletim şeklindedir. Reseptör-ACh kompleksinde oluşan konformasyon değişikliği ile açılan iyon kanalı, post sinaptik hücre membranının (kas lifi membranı) hem sodyuma hemde potasyuma karşı geçirgenliğini eş zamanlı olarak ve ayni ölçüde artırır. Açılan asetilkolin kanal çapı yaklaşık 0,65-2 nm kadar olup bütün önemli pozitif iyonların (Na, K ve Ca) kanaldan kolaylıkla geçmesine izin verecek kadar büyüklüktedir. Diğer taraftan kanal ağzındaki güçlü negatif yükler nedeni ile klor iyonları gibi negatif iyonlar geçemez (Şekil-5). Şekil-5: Asetilkolin reseptörünün yapısal modeli ve ACh- reseptör etkileşimi ve katyon kanalının açılması. Sekil- 4: Sinir-kas kavşağı Sinir-kas kavşağını oluşturan motor sinirdeki bir aksiyon potansiyelinin akson ucunda oluşturduğu potansiyel değişikliği, akson ucunda bulunan voltajkapılı Ca kanallarının açılmasına neden olur. Açılan çok sayıdaki bu voltaj Açılan bu kanallardan içeri Na, dışarı ise K akışı olur. Ancak kanallardan iki nedenle daha çok sodyum iyonlarının içeri geçişi olur. Birincisi ekstrasellüler ortamdaki Na + konsantrasyonunun fazla oluşundan dolayı içeriye doğru kimyasal kuvvet, ikincisi hücre içinin negatif, sodyumun pozitif yükü dolayısı ile içeri doğru elektriksel kuvvetlerdir. Açılan kanallardan iyon geçişlerine bağlı olarak, postsinaptik membranda lokal bir postsinaptik potansiyel meydana gelir. Oluşan bu potansiyel sinaptik yolla uyarılan sinirlerdeki eksite edici postsinaptik potansiyel (EPSP) olup,

5 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ 515 kaslarda son plak potansiyeli (SPP) olarak adlandırılmaktadır. Son plak potansiyelinin kas hücresinde oluşturduğu bu başlangıç depolarizasyonu, kas lifi üzerinde bulunan voltaj-kapılı Na kanallarının açılması ve daha çok sodyum kanal aktivasyonun pozitif feed-beck etkisi ile sodyumun içeri girişi ile depolarizasyonun artmasına neden olur. Oluşan depolarizasyon değeri kas lifi membranı için eşik değere ulaştığında bir aksiyon potansiyeli meydana gelmesine neden olmaktadır (Şekil-6). Şekil-6: Postsinaptik kas hücresindeki ACh bağımlı iyon kanallarının açılması ile oluşan son plak potansiyelinin Voltaj bağımlı Na kanallarını açarak aksiyon potansiyelinin oluşumu. 516 Nöro-müskular kavşaktaki sinaptik ileti, nöronlar arası sinaptik iletimden farklı olarak tek bir SPP nin büyüklüğü normal olarak bir kas lifi membranında aksiyon potansiyelini başlatmaya yeterli olmaktadır. Ayrıca nöronlar arası sinaptik iletimde oluşan postsinaptik potansiyeller inhibe edicide (IPSP) olabilir oysa sinir-kas sinapslarındaki postsinaptik potansiyeli (SPP) daima uyarıcı (EPSP) etkiye sahiptir. Đskelet kaslarında kas lifinin uyarılması ile meydana gelen, yaklaşık süresi 1-5 milisaniye ve ileti hızı 3-5m/s olan aksiyon potansiyeli membran boyunca yayılır. Đskelet kas liflerinin büyüklüğü nedeni ile membran boyunca yayılan aksiyon potansiyeli lifin iç kısımlarında ya çok az yada hiç akım oluşturamazlar. Kasılmanın oluşabilmesi için elektriksel akımların miyofibrillere kadar ulaşması gerekir. Kas lifi membranında yayılan depolarizasyon, zarın lif içine enine uzantıları olan borucuklar (T-tübülleri) ile kas lifi içine yayılabilmektedir. Ttübülleri hücre membranının internal uzantıları vede kas lifini çevreleyen ekstrasellüler sıvı ile ilişkide olup bu sıvı ile de doludur. Bu yapısal durumdan dolayı aksiyon potansiyelinin menbran boyunca yayılması ayni zamanda T tübülleri aracılığı ilede lifin iç kısımlarınada yayılır (Şekil-7). Şekil-7: Sinir-kas kavşağında (noromuskülar sinapsda) aksiyon potansiyelinin kas lifi boyunca yayılması

6 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ UYARILMA KASILMA BAĞLANTISI Kas lifinde aksiyon potansiyelinin oluşmasından kasılmanın başlamasına kadar süren olayların tümü uyarılma-kasılma bağlantısı (çiftlenimi) olarak adlandırılır. Uyarılma ile Hücre Đçi Kalsiyumun Artması ve önemi Kas kasılma olayının hücre içi Ca düzeyinin artması ile gerçekleştiği bilinmektedir. Hücre dışındaki Ca konsantrasyonunun yüksek bir düzeyde olduğu bilindiğinden, kasılma için gerekli Ca un neden tamamının hücre dışı ortamdan sağlanmadığı uzun süre tartışılmıştır. Hücre dışı Ca un hücre depolarizasyonu ile içeri girdikten sonra hedef bölgelere ulaşmasının özellikle büyük kas liflerinin kasılması için zaman alıcı olacağı hesaplanmıştır. Sonunda, kasılma için gerekli Ca iyonlarının büyük bir kısmı T-Tübüller membranı ile yakın temas halinde olan ve yüksek konsantrasyonda kalsiyum iyonları içeren sarkoplazmik retikulumdan sağlandığı gözlenmiştir. Sarkoplazmik retikulumdan (SR) Ca un salınması farklı mekanizmalar ile olabilmektedir ki bunlar; Ca tetiklemeli Ca salınması: Depolarizasyon ile ekstrasellüler sıvıdan hücre içine giren Ca ların etkisi ile SR daki Ca kanallarını açılması ile buradan hücre içi ortama salınmaktadır Mekanik etkileşim: T-tübül sistemi ile SR un değmede olduğu bazı yerdeki proteinlerin mekaniksel etkileşime dayalı SR Ca kanallarının açılması Elektriksel etkileşim: Depolarizasyonun T-tübüler boyunca yayılması ile, T-tübüllerindeki voltaj bağımlı dihidripiridin resptörlerini (DHPRs- dhydropyridine receptor) aktive eder. Bu resptörlerin aktivasyonu, bunlara bağlı sarkoplazmik retikulum üzerinde kanal oluşturan riyanodin kanal reseptörlerini (ryanodine receptors- RyDn) etkileyerek sarkoplazmik retikulumdaki depo kalsiyumun sarkoplazma içerisine serbestleşmesine neden olur (Şekil-8). Şekil-8: T tübüllerinde ilerleyen AP nin DHPRs lerindeki konformasyonel değişikliği nedeniyle Ryanodin reeptorleri ile açılır ve SR dan Ca serbestleşir Dinlenim halinde iken tropomiyozin-troponin kompleksi aktin flamenti üzerindeki miyozin bağlanma bölgelerini örterek kasılmayı inaktive etmektedir. Hücre içerisinde Ca konsantrasyonu artığında Ca iyonları Tp-C ile birleşir. Bu birleşme sonucu Tropnin-tropomiyozin konformasyon değişimi ile tropomiyozinin miyozinin aktine bağlanma sitelerini inhibe eden pozisyondan ayırılır (Şekil-9). Şekil-9 : Hücre içi Ca artışı yolları ve Ca a bağlı olarak Aktin-miyozin bağlanma bölgelerinin açığa çıkması Uyarılma-Kasılma Eşleşmesi

7 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ Aktin-miyozin etkileşimi Hücre içi kalsiyum konsantrasyonu arttığında troponin-tropomiyozin kompleksinin inhibitör etkisinin ortadan kalkması ile, artık kalın flamentlerin aktive edilmiş baş kısmı ile aktin moleküllerinin etkileşmesini engelleyen bir durum yoktur. Miyozin molekülleri ile aktin molekülleri birbirine bağlanarak kas kuvvetinden sorumlu kompleksi oluştururlar. Kasın dinlenim durumunda ATP miyozinin baş kısmına bağlanır. Miyozin başının ATPaz aktivitesi ile ATP hemen yıkılır. ATP yıkım ürünleri olan ADP ve Pi nin bağlı olduğu miyozin baş kısmı enerjilenmiş miyozin çapraz köprülerini (Miyozin*.ADP.Pi) oluşturur. Enerji içerikli bir konformasyonda olan bu baş kısımları dinlenim durumunda dikey olarak aktin flamentine uzamak ile birlikte henüz aktine bağlanmamış konumdadırlar (Şekil-10a). adlandırılır. Güç vurumu aktive eden enerji kurulmuş yay gibi daha önce ATP molekülünün miyozin ATPaz tarafından yıkılması sırasında depolan enerjidir. Çapraz köprünün başı eğildiği zaman, bağlı halde bulunan ADP ve Pi salınımı ile miyozinde depolanmış enerji sebestleşerek herbir çapraz köprünün haraketini, dolayısı ile aktin flamentlerinin de beraberinde hareket etmesini sağlar (ii) (Şekil- 10b). (ii) Aktin.Miyozin*. ADP.Pi Aktin.Miyozin + ADP + Pi Başın eğilmesi ile serbestleşen ADP ve Pi yerine miyozine tekrar bir ATP bağlanarak miyozinin başının aktinden ayrılması sağlanır (Çapraz köprülerin aktinden ayrılması) (iii). (iii) Aktin.Miyozin + ATP Aktin + Miyozin.ATP Şekil-10: Kasın dinlenim ve uyarılma durumlarında miyozin başının (çapraz köprününün) aktin ile bağlantı durumuları ve hareketi Sitozolik Ca iyonunun artışı ile aktin flamenti üzerindeki aktif bölgelerin açılmış olması dolayısıyla birinci adım olarak enerjilenmiş miyozin çapraz köprüleri aktine bağlanır(i). (i) Aktin + Miyozin*.ADP.Pi Aktin.Miyozin*. ADP.Pi Đkinci adımda, miyozin başının aktin flamentinin aktif bölgesine bağlanması, miyozin başının menteşe bölgesinden biçimsel değişikliğe uğrayarak kuyruk kısmına doğru eğilmesine neden olur. Bu, aktin flamentini çekmek için çapraz köprünün güç vurumunu yada kürek hareketi olarak Şekil-11: Miyozin başı ile ATP etkileşimi Baş aktinden ayrılması ile miyozine bağlanan ATP, miyozin ATPaz tarafından ADP ve Pi ye hidrolizi ile yeni bir enerjilenmiş çapraz köprü oluşur (iv). Açığa çıkan enerji miyozin başını aktine dikey pozisyonunda yeni bir güç vurumu döngüsüne başlamak üzere hazır hale getirir (Şekil-11). (iv) Miyozin.ATP Miyozin*. ADP.Pi

8 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ ATP nin miyozine bağlanması döngünün tekrarlanmasını sağlar. Çapraz köprü döngüsü, hücre içi kalsiyum konsantrasyonu yüksek kaldıkça dolayısı ile Ca un troponin-c ye bağlılığı sürdükçe devam eder. Bu şekilde devam eden döngü; kalın flamenlerin hareketinin ince flamentlere (aktin) aktarılmasını sağlar. Đnce flamentlerin kalın flamentler üzerine doğru kayması ile sarkomer boyu kısalır dolayısıyla kas kasılır. Bu olaylar zinciri Z diskleri miyozin flamentlerinin uçlarına gelinceye kadar yada kasa uygulanan yük çekilemeycek kadar oluncaya kadar devam eder. Aktin ve miyozin flamentinin karşılıklı kaymasına neden olan bu iş (mekanik iş) için gerekli olan enerji ATP nin hidrolizi ile sağlanmaktadır. Her bir çapraz köprünün birbirinden bağımsız olarak davrandığı, aktine tutunması ve çekmesinin devamlı fakat rastlantısal olduğu belirtilmektedir. Dolayısyla herhangi bir anda aktin flamenti ile etkileşen çapraz köprü sayısının fazlalığı kasılma gücünü artırıcı bir nedendir. Hücre içindeki kalsiyum iyonlarının, hem sarkoplazmik retikulum membranı üzerindeki kalsiyum pompaları ile aktif olarak sarkoplazmik retikulum içerisine taşınması, ikinci olarak sekonder aktif taşıma (Na-Ca değişimi) ile hücre dışına taşınması hücre içi Ca konsantrasyonun azaltılır (Şekil-12). Şekil-12: Hücre içi Ca konsantrasyonunun azalması 1 Ca un aktif taşınım ile SR içine taşınması 2 Ca-Na değiş tokuşu ile Ca un hücre dışına taşınması Hücre içi Ca konsantrasyonun azalmasına bağlı olarak Tp-C den Ca un ayrılması ile tropomiyozin tekrar aktin bağlanma bölgelerini bloklama özelliğini kazanır. Bu durumda çapraz köprü döngüsünün durması ile ve kas gevşemesi sağlanır.

9 KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ KAYNAKLAR Kandel E.R., Schwartz J.H, Jessel T.M.(Eds). Principles of Neural Science, New York; Elsevier; Pehlivan F. Biyofizik, Ankara Hacettepe-Taş,; Ganong W.F. Tibbi Fizyoloji, Barış kitabevi, Guyton A.C, Hall J.E. Tibbi Fizyoloji, Nobel Tıp, Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Watson J.D. (Eds). Moleclar Biology of The Cell. New York; Çelebi G. Biyofizik, Barış Yayınları; Bermek E., Nureten R., Tiyaki D., Gökçe S., Biyofizik ders Notları; Đstanbul; Vander j.a., sherman H.J., Luciano D.S., Human Physıology New York; Mills J.K. Mechanisms of Nerve Conduction and Muscle Contraction (http://www.medi.howard.edu/physio.biophys) Katz S (Ed)., Neuroscience, Lippincott; 2001.

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA Doç.Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Sinirden kasa iletide yer alan yapılar hangileridir? İletimin sinir ucunda neler gerçekleşir? Kas zarının

Detaylı

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuarı Nörolojik Bilimler

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre yüzey özelleşmeleri Hücre membranında hücrenin fonksiyonuna göre bazı özel farklılaşmalar görülür. 1-Madde alışverişini gerçekleştirmek,

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

ÖĞRENMEK NEDİR, NASIL ÖĞRENİYORUZ, NEDEN ÖĞRENİYORUZ İÇİNDEKİLER:

ÖĞRENMEK NEDİR, NASIL ÖĞRENİYORUZ, NEDEN ÖĞRENİYORUZ İÇİNDEKİLER: 1 ÖĞRENMEK NEDİR, NASIL ÖĞRENİYORUZ, NEDEN ÖĞRENİYORUZ İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ:...4 GİRİŞ:...7 ÖĞRENMEK NEDİR...7 BİRİNCİ BÖLÜM:...10 SİSTEM TEORİSİNİN ESASLARI...10 TEK BİR HÜCREDE ÖĞRENME...10 SİSTEM ÖRGÜTLÜ

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı